You are on page 1of 6

{Ka]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cWw / hkvXp\næXnþ I¼}«Àhð¡cW¯nëÅ ædn¸v

______________________________________________________________________

DÅS¡w
1.0 ]Ým¯ew ............................................................................................................2
2.0 B¹nt¡j³ tkm^vÁvshbÀ ..............................................................................2
2.1 k©b (t{]m¸À«n SmIvkv) ...................................................................................3
2.2 t«§Ä....................................................................................................................3
3.0 ]©mb¯pIfpsSbpw sF sI Fw sâbpw D¯chmZn¯§Ä ..........................4
3.1 sF sI Fw sâ D¯chmZn¯§Ä .....................................................................4
3.2 ]©mb¯nsâ D¯chmZnXz§Ä .........................................................................4
3.3 {]hÀ¯\ L«§fpw NpaXe¡mêw ....................................................................5
4.0 _u²nIkz¯hImiw ..........................................................................................6
5.0 XÀ¡ ]cnlmcw .....................................................................................................6
6.0 _PÁv ....................................................................................................................6

_______________________________________________________________
C³^Àtaj³ tIcfm anj³ þ G{]nð 2009 1
{Ka]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cWw / hkvXp\næXnþ I¼}«Àhð¡cW¯nëÅ ædn¸v
______________________________________________________________________

]©mb¯v I¼}«Àhð¡cWw
]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cWw / hkvXp\næXnþ
I¼}«Àhð¡cW¯nëÅ ædn¸v
1.0 ]Ým¯ew

]©mb¯v I¼}«Àhð¡cW¯nsâ kmt¦XnI NpaXebpÅ C³^Àtaj³


tIcfm anj³, ]©mb¯v I¼}«Àhð¡cW¯nsâ `mKambn I¼}«dpw aÁv
Aë_Ô D]IcW§fpw ]©mb¯pIfnð hn\yknçIbpw Ah
{]hÀ¯\ kÖam¡m³ Bhiyamb \S]SnIÄ ]qÀ¯oIcnçIbpw sNbvXn«pïv.
C³^Àtaj³ tIcf anj³ hnIkn¸n¨ tkh\ (knhnð cPnkvt{Sj³), kpteJ,
Øm]\, k©nX, tkh\ (s]³j³) F¶o tkm^vÁvshbdpIÄ H¶mw
L«¯nsâ `mKambn CXn\Iw ]©mb¯pIfnð hn\ykn¨n«pïv. IqSmsX
Xt±i`cWhæ¸nsâ sh_vsskÁv (kwthZnX), (www.lsg.kerala.gov.in), Fñm
Xt±i`cWØm]\§fpsSbpw hnhc§Ä DÄs¸Sp¯n e`yam¡nbn«pïv.

]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cW¯nsâ cïmw L«¯nð dh\} hn`mKw


I¼}«Àhð¡cnç¶Xn\mév {]m[m\yw \ðæ¶Xv. hkvXp\næXn, sXmgnðIcw,
Un & H, ]n F^v F, sdâv Hm¬ emâv & _nðUnwKv F¶nhbpsS Umäms_bnkv
\nÀ½mWw cïmw L«¯nse {]hÀ¯\§fnð apJyamév. CXnð
hkvXp\næXnbpsS I¼}«Àhð¡cW¯n\mhiyamb hnhc§fmév ChnsS
tcJs¸Sp¯nbncnç¶Xv.

2.0 B¹nt¡j³ tkm^vÁvshbÀ

C³^Àtaj³ tIcf anj³ hnIkn¸n¨ k©b (t{]m¸À«n SmIvkv) F¶


B¹nt¡j³ tkm^vÁvshbÀ D]tbmKn¨mév hkvXp\næXnbpsS Umäms_bnkv
\nÀ½nç¶Xv. Cu Umäms_bnkv, A¡uïnv§v tkm^vÁvshbdmb kmwJybpambn
_Ôn¸n¨v Hm¬sse\mbn D]tbmKn¡mw. C³^Àtaj³ tIcf anj³ hnIkn¸n¨
U_nÄ F³{Sn A¡uïnv§v tkm^vÁvshbdmb kmwJy (sI ]n F BÀ) ambn
hkvXp\næXnbpsS Umäms_bnkv _Ôn¸n¨mév {]hÀ¯n¸nç¶Xv. AXpsImïv
A¡uïnv§v tkm^vÁvshbdmb kmwJy (sI ]n F BÀ) hn\ymkhqw
CXnt\mSm¸w Bcw`nt¡ïXmév. [hniZnIcW¯n\mbn kmwJy (sI ]n F BÀ)
hn\ymk¯nëÅ ædn¸v IméI þ DS³ {]kn²oIcnçw]

_______________________________________________________________
C³^Àtaj³ tIcfm anj³ þ G{]nð 2009 2
{Ka]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cWw / hkvXp\næXnþ I¼}«Àhð¡cW¯nëÅ ædn¸v
______________________________________________________________________

2.1 k©b (t{]m¸À«n SmIvkv)

hkvXp\næXn I¼}«Àhð¡cn綶Xnëthïn AkÊvsaâv cPnkvÁdnse


hnhc§Ä I¼}«dnð tcJs¸Sp¯n UmÁs_bnkv X¿mdm¡emév BZy
{]hÀ¯\w. AkÊvsaâv cPnkvÁdnse hnhc§Ä I¼}«dnð tcJs¸Sp¯p¶Xnë
thïn Xt±iobamb æSpw_{io bpWnÁv / A£b / aÁv UmÁ F³{Sn skâÀ
F¶nhbpambn ]©mb¯v Icmdnð GÀs¸SWw. UmÁ F³{Snç thï
B¹nt¡j³ sF sI Fw \ðæ¶Xmév. IqSmsX {]nt{]mkknwKnëw UmÁ
F³{Snçw thï ]cnioe\hpw \ðæ¶Xmév. UmÁs_bnknsâ {]nâv ]©mb¯v
]cntim[n¨v sXÁpXnê¯n km£ys¸Spt¯ïXmév.
æSninI enÌv t\m¡n Hmtcm \nIpXnZmbIcpw Ahkm\w AS¨ \nIpXn GXv
Imebfhnte¡mWv F¶pÅ hnhchpw C\n ]ncns¨Spt¡ïp¶ hnhchpw k©b
B¹nt¡j\nð tcJs¸Spt¯ïXmWv. CXv Hmtcm hmÀUnëw NpaXebpÅ _nð
IfIvSÀ / ¢À¡v sâ D¯chmZnXz¯nð \St¯ïXmWv.

k©b B¹nt¡j³ \nehnepÅ ]pXnb kmwJy (sI ]n F BÀ)


B¹nt¡j\pambn _Ôn¸n¡p¶XmWv. ]©mb¯nte¡v AS¡p¶ hkvXp\næXn
kmwJy tkm^ÁvshbÀ hgn kzoIcn¨v ckoXv \ðIpt¼mÄXs¶ I¼}«dnse
Unam³Uv cPnÌdnð hchv tcJs¸Sp¯pw. CXpaqew ckoXv t\m¡n Unam³Uv
cPnÌdnð am\zembn hchv tcJs¸Sp¯p¶ coXn Bhiyanñ. ^oðUv IfIvj³
hgn e`nç¶ hchv kmwJy B¹nt¡j³ hgn (Hu«v tUmÀ IfIvj³ F³{Sn)
tcJs¸Sp¯Ww. C§s\ sNbvXp Ignªmð Hmtcm \nIpXnZmbIcpw
]©mb¯nte¡v ASbvt¡ï XpI F{XbmsW¶v IrXyambn
tkm^vävshbdnð\nìv Adnbm³ Ignbpw. CXp IqSmsX ]©mb¯nð
hmÀjm´y¯nð X¿mdm¡p¶ Un.kn._n tÌävsaâv DÄs¸sSbpÅ Fñm
dnt¸mÀ«pIfpw æSninI tÌävsaâpIfpw I¼yq«dnð \n¶p Xs¶ e`yamæw.

2.2 t\«§Ä
1. hkvXp \nIpXn kw_Ôn¨ IrXyambhnhc§fpsS UnPäð Umämt_kv
e`yamIp¶p.
2. ]gb ckoXv ]cntim[n¡msX Xs¶ P\tkh\tI{µ¯nse dko]väv
Iuïdnð / IymjyÀ¡v hkvXp \nIpXn kzoIcn¡phm³ km[n¡p¶p.
3. Un.kn._n DÄs¸sSbpÅ Fñm dnt¸mÀ«pIfpw CXnð \n¶pw P\tdäv
sN¿phm³ km[n¡pw.
4. hkvXp\næXn HSpçt¼mįs¶ Unamânð hchvhbvçì.
5. æSninI Xn«s¸Sp¯n IW¡v e`nçì.

_______________________________________________________________
C³^Àtaj³ tIcfm anj³ þ G{]nð 2009 3
{Ka]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cWw / hkvXp\næXnþ I¼}«Àhð¡cW¯nëÅ ædn¸v
______________________________________________________________________

3.0 ]©mb¯pIfpsSbpw sF sI Fw sâbpw D¯chmZn¯§Ä

hkvXp\næXn I¼}«Àhð¡cW¯nsâ ]qÀ¯oIcW¯nîv ]©mb¯pIfpsSbpw


sF sI Fw sâbpw tbmPn¨ {]hÀ¯\w Bhiyamév. hyXykvXamb
D¯chmZn¯§Ä D`bI£nIÄ \nÀhln¡Ww.

3.1 sF sI Fw sâ D¯chmZn¯§Ä

1. B¹nt¡j³ hn\ymkw
2. Umäm F³{Sn sN¿p¶ Poh\¡mÀçÅ ]cnioe\w
3. ]©mb¯nse Poh\¡mÀçÅ ]cnioe\w
4. Umäm F³{Sn Øm]\¯nð Bhiyamb k©b (t{]m¸À«n SmIvkv)
B¹nt¡j³ hn\ymkhpw ]cnioe\hpw
5. KpW\nb{´W kwhn[m\w
6. tkm^vÁvshbdnð Dïmæ¶ amÁ§Ä¡ëkcn¨v ]cnjv¡cn¨ ]Xn¸v
hn\yknçI
7. BhiyëkcWw kmt¦XnI klmbw \ðæI

3.2 ]©mb¯nsâ D¯chmZnXz§Ä

1. \nehnepÅ AÊÊvsaâv cPnÌÀ ]cntim[n¨v Umäm F³{Sn¡p X¿mdm¡n


shbvt¡ïXmWv.
2. .Umäm F³{Sn \S¯p¶Xn\mbn Xt±iobamb IpSpw_{io / A£b / aäv
Øm]\§Ä F¶nhbpambn ]©mb¯v Icmdnð H¸ntSïXmWv.
3. Umämt_knsâ \nÀ½mW NpaXe ]qÀ®ambpw ]©mb¯nëv Bbncn¡pw.
Bhiyamb km¦XnI klmbw sF.sI.Fw \ðIp¶XmWv.
4. UmÁm F³{Sn \S¯nb hnhc§fpsS {]nâv ]cntim[n¨v sXäpIÄ Xnê¯n
UmÁm æäaäXmsWìv Dd¸mçI.
5. AcnbÀ Unamïv, ]ncnhv hnhcw F¶nh UmÁms_bnknð tNÀçI
6. UmÁms_bnknsâ ]qÀ®X AwKoIcnçI
7. I¼}«Àhð¡cW¯nsâ {]hÀ¯\§Ä GtIm]n¸n¡m³ Hê
Poh\¡mcëv NpaXe \ðæI
8. {]hÀ¯\ ]ptcmKXn hnebnê¯m\mbn ]©mb¯v I½än AwK§Ä
DÄs¸Sp¶ D¶Xm[nImc kanXn cq]oIcnçI.
9. ]²Xn \S¯n¸n\mhiyamb kmt¦XnI {]hÀ¯\§Ä¡p thï XpI sF
sI Fw þ ë ap³Iqdmbn e`yamçI.

_______________________________________________________________
C³^Àtaj³ tIcfm anj³ þ G{]nð 2009 4
{Ka]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cWw / hkvXp\næXnþ I¼}«Àhð¡cW¯nëÅ ædn¸v
______________________________________________________________________

3.3 {]hÀ¯\ L«§fpw NpaXe¡mêw

{]hÀ¯\w NpaXe
1. AkÊvsaâv cPnÌÀ ]©mb¯v
]cntim[n¨v Umäm F³{Sn¡p
X¿mdm¡nh¡pI
2. AkÊvsaâv cPnÌdpIfnse Umäm F³{Sn¡v NpaXes¸Sp¯nbhÀ
Umäm F³{Sn {]ot{]mÊv
sN¿p¶Xv
3. UmämF³{Sn sN¿p¶hÀ¡v sF.sI.Fw
]cnioe\w
4. s{^bnwhÀ¡v Umäm F³{Sn Umäm F³{Sn¡v NpaXes¸Sp¯nbhÀ

5. s{^bnwhÀ¡v Umäm sF.sI.Fw


F³{SnbpsS KpW\nehmc
]cntim[\
6. tImÀ Umäm F³{Sn Umäm F³{Sn¡v NpaXes¸Sp¯nbhÀ

7. tImÀ Umäm {]nâu«v Umäm F³{Sn¡v NpaXes¸Sp¯nbhÀ

8. tImÀ Umäm {]nâu«v ]©mb¯v


]cntim[\
9. ]cntim[\bnð h¶ Umäm F³{Sn¡v NpaXes¸Sp¯nbhÀ
Xncp¯epIÄ Iq«n tNÀ¡ð
10. hkvXp \nIpXn IpSnÈnI enÌv ]©mb¯v
e`yam¡ð
11. IpSnÈnI enÌnse hnhc§Ä _nðIfIvSÀ/¢À¡v
Umäm F³{Sn sN¿ð
12. Umäm t_knsâ KpW\nehmc sF.sI.Fw
]cntim[\
13. kmt¦XnI ]cntim[\bpw sF.sI.Fw
{]hÀ¯\w Dd¸m¡epw
14. kmwJy Hm¬sse³ BbXn\p sF.sI.Fw
tijapÅ t{]m¸À«n SmIvkv
If£³ tcJs¸Sp¯ð

AkÊvsaâv cPnÌÀ e`yam¡pI, Umäm F³{Sn {]nâvHu«v ]cntim[n¨v sXäv


Dsï¦nð Xncp¯pI, IpSnÈnI enÌv e`yam¡pI XpS§nb {]hr¯nIÄ
]©mb¯v sk{I«dnbpsS D¯chmZnXz¯nð sNt¿ïXmWv.

{]Xo£nX kabw IW¡m¡nbncn¡p¶Xv 20 Znhkw sImïv Umäm F³{Sn


{]hr¯n ]qÀ¯oIcn¡pw F¶mév. Cu e£yw ssIhcn¡Wsa¦nð A©vv
t]êÅ Hcp jn^vänð HcmÄ 80 dn¡mÀUpIÄ hoXw ]qÀ¯oIcn¡Ww. IdIvj³
F³{Sn, {]nâvHu«v ]cntim[\, AcnbÀ t]mÌnwKv F¶nhbvçÅ kabw CXnë
]pdsabmév. kab]cn[nçÅnð Cu {]hÀ¯\§Ä ]qÀ¯oIcnç¶XnëÅ
\S]SnIÄ ]©mb¯v ssIsIÅWw.
_______________________________________________________________
C³^Àtaj³ tIcfm anj³ þ G{]nð 2009 5
{Ka]©mb¯pIfpsS I¼}«Àhð¡cWw / hkvXp\næXnþ I¼}«Àhð¡cW¯nëÅ ædn¸v
______________________________________________________________________

4.0 _u²nIkz¯hImiw

I¼}«Àhð¡cW¯nsâ `mKambn hn\ykn¡s¸Sp¶ B¹nt¡j³


tk^vÁvshbdpIfpsS _u²nIkz¯hImiw sF sI Fw hgn tIcf kÀ¡mdnð
\n£n]vXambncnçw.

5.0 XÀ¡ ]cnlmcw

]²XnbpsS \S¯n¸nð Fs´¦nepw A`n{]mbhyXymkw Dïmbmð ]©mb¯v


UbdIvSdpw sF sI Fw sâ FIvknI}«ohv sNbÀam³ & UbdIvSdpw ]©mb¯v
{]Xn\n[nbpw AS§p¶ kanXnbpsS Xoêam\¯në hnt[bambn XoÀ¸v
Iånç¶Xmév.

6.0 _PÁv

Cu ]²Xnbnð \nÀt±in¨ncnç¶ {]hÀ¯\§Ä GsÁSp¯p \S¯p¶Xnëv


Bhiyamb NnehpIÄ Aë_Ôw 1 Bbn tNÀ¯n«pïv.

UmÁm F³{Sn¡v hê¶ Nnehv ]©mb¯v t\cn«vXs¶ æSpw_{io bqWnÁv /


A£b / aÁv UmÁm F³{Sn skâdpIÄ F¶nhÀ¡v \ðIWw. ]²Xn
\S¯n¸n\mhiyamb kmt¦XnI {]hÀ¯\§Ä¡p thï XpI am{Xw sF sI Fw
te¡v ASbvçI. ]cnioe\w, KpW \nb{´Ww, kmt¦XnI taðt\m«w F¶o
NnehpIÄ¡v thïnbmWnXv. kÀÆokv NmÀPv sF sI Fw hgn tI{µ
kÀ¡mcnte¡v HSqt¡ïp¶ XpIbmév.

_______________________________________________________________
C³^Àtaj³ tIcfm anj³ þ G{]nð 2009 6