You are on page 1of 121

Utorak, 31. avgust 2004. g.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 533

GODINA 11 • TUZLA, UTORAK, 31. AVGUST 2004. GODINE • IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU • BROJ 9

179 pripravni~kog sta`a, poslodavac je du`an u roku od tri mjeseca da


Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka c) Ustava Tuzlanskog kantona istom omogu}i ponovno polagawe stru~nog ispita bez obaveze
(“Slu`bene novine Tuzlansko-podriwskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i obnavqawa ugovora o obavqawu pripravni~kog sta`a”.
“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02 i 6/04)
na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skup{tina Tuzlanskog ^lan 5.
kantona, na sjednici od 19. 7. 2004. godine, donosi
^lan 16. mijewa se i glasi:
ZAKON “Zaposlenik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na godi{wi
odmor u trajawu od najmawe 18 dana u skladu sa zakonom, kolektivnim
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.”

^lan 1. ^lan 6.

U Zakonu o radu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 16/00) U ~lanu 20. stav 1. iza rije~i: “usavr{avawu” dodaje se zarez i
~lan 5. mijewa se i glasi: rije~i: “u skladu sa pravilnikom o radu”.
“Pripravnik je lice sa zavr{enom sredwom, vi{om ili visokom
{kolskom spremom koji se prvi put osposobqava za rad u zanimawu za koje ^lan 7.
se {kolovalo, a koje je, prema posebnom zakonu, obavezno polo`iti stru~ni
ispit ili mu je za rad u zanimawu potrebno prethodno radno iskustvo. U ~lanu 21. stav 1. ta~ka 1. mijewa se i glasi:
U toku obavqawa pripravni~kog sta‘a, pripravnik ima pravo “kori{tewa godi{weg odmora, pla}enog odsustva i odsustva sa
na nov~anu naknadu u iznosu najmawe 80% od najni‘e plate. Poslodavac rada zbog potrebe stru~nog obrazovawa, osposobqavawa ili
i pripravnik mogu se dogovoriti i o ve}em iznosu nov~ane naknade, usavr{avawa u visini osnovne plate za teku}i mjesec, uve}ane za
zavisno od stru~ne spreme pripravnika. minuli rad”.
Pripravnik ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor Ta~ka 2. bri{e se.
izme|u dva uzastopna radna dana i sedmi~ni odmor.” Ta~ka 3. postaje ta~kom 2.

^lan 2. ^lan 8.

^lan 6. mijewa se i glasi: U ~lanu 23. stav 1. bri{e se.


“Ugovor o obavqawu pripravni~kog sta`a zakqu~uje se u
pisanoj formi izme|u poslodavca i lica koje obavqa pripravni~ki ^lan 9.
sta` na onoliko vremena koliko traje pripravni~ki sta` propisan za
zanimawe na koje se odnosi. U ~lanu 26. stav 1. bri{e se, a stavovi 2. - 6. postaju stavovi 1. - 5.
Kopiju ugovora poslodavac dostavqa nadle‘noj slu‘bi za U ~lanu 26. u stavu 3. rije~i: “stava 2.” zamjewuju se rije~ima:
zapo{qavawe u roku od pet dana od dana wegovog zakqu~ivawa radi “stava 1.”.
evidencije i kontrole. U ~lanu 26. stav 4. poslije rije~i: “Ministarstvo” dodaju se
Poslodavac osigurava pripravnika za slu~aj povrede na radu i rije~i: “za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona (u daqem
profesionalne bolesti, a zdravstveno osigurawe osigurava nadle‘na tekstu: Ministarstvo)”.
slu‘ba za zapo{qavawe.”
^lan 10.
^lan 3. U ~lanu 28. stav 1. rije~: “zakqu~en” bri{e se.
U ~lanu 7. poslije rije~i: “sta`a” dodaju se rije~i: “za zanimawe
za koje je obavezno polagawe stru~nog ispita”. ^lan 11.

^lan 4. U ~lanu 34. stav 1. alineja 4. iza rije~i: “usavr{avawu” dodaju


se rije~i: “i odsustva radi zadovoqavawa vjerskih odnosno
^lan 11. mijewa se i glasi: tradicijskih potreba”.
“Ukoliko pripravnik ne polo`i stru~ni ispit u slu~ajevima U ~lanu 34. alineja 6. umjesto rije~i: “tri mjeseca” upisuju se
gdje je obavezno polagawe stru~nog ispita nakon obavqenog rije~i: “{est mjeseci”.
Broj 9 - Strana 534 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

^lan 12. I - OSNOVNE ODREDBE

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u ^lan 1.


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Ovom odlukom izdvaja se Gimnazija iz sastava JU Mje{ovita
Bosna i Hercegovina Predsjednik sredwa {kola @ivinice i osniva kao samostalna javna ustanova.
Federacija Bosne i Hercegovine Skup{tine Tuzlanskog kantona
TUZLANSKI KANTON II - PRAVNI POLO@AJ, NAZIV I SJEDI[TE
Skup{tina Amir Fazli}, v.r.
Broj: 01-02-179-10/04 ^lan 2.
Tuzla, 19. 7. 2004. godine
Javna ustanova Gimnazija @ivinice (u daqem tekstu: Gimnazija)
se osniva kao javna ustanova i ima svojstvo pravnog lica.
180
Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka c) Ustava Tuzlanskog kantona ^lan 3.
(“Slu`bene novine Tuzlansko-podriwskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i
“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02 i 6/04) Gimnazija }e obavqati djelatnost pod nazivom Javna ustanova
na prijedlog poslanika u Skup{tini Tuzlanskog kantona, Tome Gimnazija @ivinice.
Vidovi}a, Skup{tina Tuzlanskog kantona, na sjednici od 19. 7. 2004. Skra}eni naziv je: JU Gimnazija @ivinice.
godine, donosi Sjedi{te Gimnazije je u @ivinicama, Ul. Prva ulica 58 b.

^lan 4.
ZAKON
Gimnazija se upisuje u sudski registar.
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Pored upisa u sudski registar i nakon provjere ispuwavawa
O JAVNOM INFORMISAWU uslova za rad u skladu sa zakonom, Gimnazija se upisuje u Registar
sredwih {kola (u daqem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo
obrazovawa, nauke, kulture i sporta (u daqem tekstu: Ministarstvo).
^lan 1.
^lan 5.
U Zakonu o javnom informisawu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 15/00), u ~lanu 74. stav 2. mijewa se i glasi: Gimnazija ima pe~at pre~nika 50 mm sa sqede}im tekstom: Bosna
“Finansirawe specijalnih glasila koja za potrebe slijepih i i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton,
slabovidnih lica izdaje Savez udru`ewa slijepih gra|ana Tuzlanskog Javna ustanova Gimnazija @ivinice, sve ispisano latinicom na
kantona u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i bosanskom i hrvatskom jeziku i }irilicom na srpskom jeziku u
{tampanim materijalima sa uve}anim slovima, vr{i se iz buxeta koncentri~nim krugovima oko grba Kantona, koji se nalazi u sredini
Tuzlanskog kantona na osnovu sporazuma kojeg za svaku godinu pe~ata.
prethodno zakqu~e Vlada Tuzlanskog kantona i Savez udru`ewa Pored pe~ata iz prethodnog stava, Gimnazija ima za posebne
slijepih gra|ana Tuzlanskog kantona, u skladu sa javnim interesom potrebe pe~at istog sadr‘aja i teksta pre~nika 25 mm.
Kantona.”
III - DJELATNOST
^lan 2.
^lan 6.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. Djelatnost Gimnazije je:
op{te sredwe obrazovawe.
Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Skup{tine Tuzlanskog kantona ^lan 7.
TUZLANSKI KANTON
Skup{tina Amir Fazli}, v.r. U okviru registrovane djelatnosti, Gimnazija ima sva prava i
Broj: 01-02-436-5/04 obaveze u pravnom prometu koja pripadaju pravnom licu.
Tuzla, 19. 7. 2004. godine
IV - IMOVINA I SREDSTVA

181 ^lan 8.
Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka c) Ustava Tuzlanskog kantona
(“Slu`bene novine Tuzlansko-podriwskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i Sredstva za izdvajawe i rad Gimnazije u iznosu od 2.000,00 KM
“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02 i 6/04), obezbje|uju se iz Buxeta Kantona.
na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skup{tina Tuzlanskog Imovina Gimnazije sastoji se od izdvojene imovine, u~ila i
kantona, na sjednici od 19. 7. 2004. godine, donosi opreme iz JU Mje{ovita sredwa {kola @ivinice, a u skladu sa
diobenim bilansom na dan 31. 8. 2004. godine.
Imovinska prava i obaveze izme|u JU Mje{ovita sredwa {kola
ODLUKU @ivinice i Gimnazije ure|uju se posebnim ugovorom.
Gimnazija sredstva za rad mo‘e sticati i od naknada za
o izdvajawu Gimnazije iz sastava JU Mje{ovita sredwa obavqawe intelektualnih i drugih usluga, donacija pravnih i
{kola @ivinice u samostalnu javnu ustanovu fizi~kih lica, prodajom proizvoda i usluga koje Gimnazija mo‘e da
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 535

ima, li~nog u~e{}a korisnika usluga i drugih izvora u skladu sa - usmjerava, kontroli{e i ocjewuje rad direktora;
zakonom, pri ~emu se ni jedan od navedenih izvora ne smije negativno - donosi finansijski plan i usvaja godi{wi obra~un;
odraziti na obavqawe osnovne djelatnosti. - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovawu;
- donosi akt o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji i druge
^lan 9. op{te akte Gimnazije;
- odlu~uje u drugom stepenu o prigovorima zaposlenih na odluke
Vi{ak prihoda nad rashodima Gimnazija }e koristiti za direktora o pravima i obavezama iz radnog odnosa i drugim slu~ajevima.
obnavqawe i razvoj djelatnosti uz saglasnost osniva~a. - rje{ava pitawa odnosa sa osniva~em;
Vi{ak rashoda nad prihodima Gimnazija pokriva do visine - odgovara osniva~u za rezultate rada Gimnazije;
sredstava kojim raspola‘e. - podnosi osniva~u najmawe jedanput godi{we izvje{taj o
Ukoliko osniva~ utvrdi da su gubici Gimnazije nastali iz finansijskom poslovawu;
objektivnih razloga, gubici se pokrivaju iz buxeta Kantona. - vr{i i druge poslove u skladu sa Pravilima Gimnazije.

^lan 10. VI - RUKOVO\EWE

Gimnazija za preuzete obaveze odgovara sredstvima kojima ^lan 13.


raspola‘e.
Osniva~ je potpuno odgovoran za obaveze ustanove do visine Gimnazijom rukovodi direktor.
osniva~kog uloga. Za direktora Gimnazije mo‘e biti imenovano lice, koje pored
op{tih uslova ispuwava i uslove za nastavnika ili pedagoga {kole,
V - UPRAVQAWE ima visoku stru~nu spremu, VII 1 stepen stru~ne spreme i najmawe pet
godina radnog iskustva u obrazovnoj ustanovi, te da se isti~e
^lan 11. organizacionim sposobnostima.

Gimnazijom upravqa [kolski odbor koji broji pet ~lanova. ^lan 14.
Dva ~lana [kolskog odbora imenuju se iz reda nastavnika i
stru~nih saradnika {kole, dva ~lana iz reda roditeqa i starateqa [kolski odbor Gimnazije raspisuje konkurs za direktora, koga
u~enika, a jedan ~lan je predstavnik osniva~a. objavquje u dnevnom listu.
Sastav [kolskog odbora u najve}oj mogu}oj mjeri odra‘ava Kandidat za direktora Gimnazije, uz prijavu na konkurs,
nacionalnu strukturu u~enika, roditeqa - starateqa u~enika, dostavqa i svoj program razvoja {kole za period na koji se imenuje.
{kolskog osobqa i lokalne zajednice.
^lanove [kolskog odbora Gimnazije imenuje i razrje{ava u ime ^lan 15.
osniva~a Vlada Kantona.
Prilikom imenovawa [kolskog odbora, Vlada Kantona je du‘na Direktora Gimnazije imenuje [kolski odbor Gimnazije, uz
voditi ra~una o ravnopravnoj zastupqenosti spolova. prethodno pribavqeno stru~no mi{qewe Pedago{kog zavoda i
^lanovi [kolskog odbora Gimnazije imenuju se na period od prethodnu saglasnost Ministarstva.
~etiri godine. Lice koje nije dobilo saglasnost Ministarstva, ne mo‘e biti
Isto lice mo‘e biti imenovano za predsjednika ili ~lana imenovano za vr{ioca du‘nosti direktora niti na ponovnom konkursu
[kolskog odbora najvi{e dva puta uzastopno. biti imenovano za direktora Gimnazije.
Direktor i pomo}nik direktora Gimnazije ne mogu biti Direktor Gimnazije imenuje se za vrijeme od ~etiri godine.
imenovani u [kolski odbor Gimnazije. Isto lice mo‘e biti imenovano za direktora Gimnazije ~iji je
Vr{ewe du‘nosti predsjednika ili ~lana [kolskog odbora je osniva~ Skup{tina Kantona najvi{e dva puta uzastopno.
dobrovoqno i bez naknade.
Vlada Kantona, mo‘e razrje{iti predsjednika ili ~lana ^lan 16.
[kolskog odbora i prije isteka vremena na koje je imenovan ako utvrdi
da je odgovoran za neuspje{an ili nezakonit rad Gimnazije, na wegov Licu koje je imenovano za direktora Gimnazije, {kola u kojoj je
li~ni zahtjev i u drugim slu~ajevima predvi|enim pravilima bio zaposlen du‘na je na wegov zahtjev obezbjediti mirovawe wegovog
Gimnazije. prava i obaveza iz radnog odnosa najdu‘e ~etiri godine od dana
imenovawa.
^lan 12.
^lan 17.
[kolski odbor Gimnazije, pored poslova utvr|enih zakonom, Ukoliko procedura imenovawa direktora nije okon~ana do
obavqa i sqede}e poslove: isteka mandata, [kolski odbor }e bez konkursa imenovati vr{ioca
- utvr|uje prijedlog upisa u~enika u prvi razred, du‘nosti direktora iz reda nastavnika ili stru~nih saradnika u
- odlu~uje o prestanku prava nastavnika, stru~nih saradnika i {koli.
saradnika na daqi obrazovno-vaspitni rad; Vr{ilac du‘nosti direktora ima sva prava i du‘nosti direktora.
- razmatra plan upisa u~enika; Vr{ilac du‘nosti direktora mo‘e rukovoditi Gimnazijom do
- odlu~uje o prigovoru roditeqa, odnosno starateqa u~enika na imenovawa direktora, a najdu‘e {est mjeseci od dana wegovog
rad nastavnika i stru~nih saradnika; imenovawa.
- odlu~uje o ‘albama roditeqa, odnosno starateqa u~enika na
vaspitno-disciplinsku mjeru; ^lan 18.
- odlu~uje na prijedlog Nastavni~kog savjeta ili direktora o
prigovoru nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika, izjavqenom na Direktor Gimnazije obavqa sqede}e poslove:
ocjenu o radu; - rukovodi radom Gimnazije;
- imenuje i razrje{ava direktora {kole; - zastupa i predstavqa Gimnaziju prema tre}im licima i
- usvaja Pravila Gimnazije; odgovara za zakonitost rada Gimnazije;
Broj 9 - Strana 536 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

- predla‘e program obrazovno-vaspitnog rada i aktivnosti za postupak i utvr|ivawe specifi~nih sadr‘aja u okviru nastavnih
unapre|ivawe istog u okviru godi{weg programa rada i poduzima planova i programa, organizovawe rada u~eni~kih zadruga u Gimnaziji,
odgovaraju}e mjere za wihovu realizaciju; postupak stru~nog usavr{avawa nastavnika, vrednovawe rada
- odlu~uje o prijemu i raspore|ivawu zaposlenih Gimnazije na nastavnika, ocjewivawe i postupak sticawa vi{eg stru~nog zvawa,
poslove i utvr|uje ocjenu o wihovom radu, u skladu sa op{tim aktima broj ~lanova [kolskog odbora, postupak imenovawa i razrje{ewa
Gimnazije; direktora, stru~ne organe Gimnazije i wihove nadle‘nosti, op{te
- podnosi izvje{taj o uspjehu i postignutim rezultatima akte i na~in wihovog dono{ewa, lica ovla{tena da pored direktora
obrazovno-vaspitnog rada [kolskom odboru, osniva~u i Pedago{kom zastupaju Gimnaziju i wihova ovla{tewa i odgovornosti, Savjet
zavodu; roditeqa, Savjet u~enika i wihove nadle‘nosti, na~in ostvarivawa
- izvodi nastavu ili druge oblike neposrednog vaspitno- javnosti rada, ostvarivawe prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih
obrazovnog rada u obimu utvr|enom Pedago{kim standardima; Gimnazije i druga pitawa zna~ajna za rad Gimnazije.
- odgovara [kolskom odboru za rezultate rada Gimnazije;
- izvr{ava odluke stru~nih organa i organa upravqawa; IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
- utvr|uje prijedlog unutra{we organizacije Gimnazije i drugih
op{tih akata Gimnazije; ^lan 23.
- odlu~uje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa u
Gimnaziji; Pripremu po~etka rada i izbor prvih nastavnika Gimnazije i
- podnosi [kolskom odboru izvje{taj o finansijskom poslovawu; ure|ivawe imovinskih i drugih prava izme|u JU Mje{ovita sredwa
- vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Gimnazije. {kola @ivinice i Gimnazije vr{i Komisija koju imenuje Mini-
starstvo u roku od 15 dana od dana stupawa na snagu ove odluke.
^lan 19. U~enici koji su zapo~eli obrazovawe u Gimnaziji u sastavu Javne
ustanove Mje{ovita sredwa {kola @ivinice, nastavqaju obrazovawe u
Rad direktora Gimnazije ocjewuje [kolski odbor i Pedago{ki Gimnaziji po nastavnom planu i programu po kojem su zapo~eli obrazovawe.
zavod.
Ukoliko je rad direktora Gimnazije ocijewen uspje{nim ili ^lan 24.
naro~ito uspje{nim, nakon isteka mandata sti~e vi{e stru~no zvawe.
Kriterije za ocjewivawe direktora Gimnazije donosi ministar. Vlada Kantona imenova}e [kolski odbor Gimnazije u roku od
60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke i ovlastiti lice za
^lan 20. zastupawe i predstavqawe Gimnazije.
[kolski odbor }e u roku od 15 dana od imenovawa, bez javnog
[kolski odbor mo‘e razrije{iti direktora Gimnazije i prije konkursa imenovati vr{ioca du‘nosti direktora Gimnazije koji }e
isteka vremena na koje je imenovan: bez ograni~ewa ovla{tewa predstavqati i zastupati Gimnaziju do
- na zahtjev direktora; imenovawa direktora.
- ako utvrdi da je rad direktora neuspje{an i nezakonit;
- ako utvrdi da je odgovoran za neuspje{an rad ili nezakonit rad ^lan 25.
Gimnazije; [kolski odbor Gimnazije donije}e Pravila Gimnazije i akt o
- u drugim slu~ajevima predvi|enim zakonom ili Pravilima unutra{woj organizaciji u roku od 60 dana od dana imenovawa
Gimnazije. [kolskog odbora.
[kolski odbor mo‘e donijeti odluku o prijevremenom
razrje{ewu direktora po okon~awu postupka utvr|ivawa odgovornosti ^lan 26.
i uz saglasnost osniva~a privatne ili me|unarodne {kole, odnosno uz Ova odluka predstavqa osniva~ki akt na osnovu kojeg }e se
saglasnost Ministarstva za {kolu u statusu javne ustanove. izvr{iti upis Gimnazije u sudski registar i Registar sredwih {kola
Ministarstva.
VII - NADZOR NAD ZAKONITO[]U RADA
^lan 27.
^lan 21.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u
Nadzor nad zakonito{}u rada Gimnazije vr{i Ministarstvo. “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

VIII - AKTI Bosna i Hercegovina Predsjednik


Federacija Bosne i Hercegovine Skup{tine Tuzlanskog kantona
^lan 22. TUZLANSKI KANTON
Skup{tina Amir Fazli}, v.r.
Osnovni op{ti akt Gimnazije su: Pravila Gimnazije. Broj: 01-02-441-2/04
Gimnazija ima i druge op{te akte u skladu sa Zakonom, Tuzla, 19. 7. 2004. godine
Kolektivnim ugovorom i Pravilima Gimnazije.
Pravila Gimnazije sadr‘e odredbe koje se odnose na: naziv i
sjedi{te Gimnazije, osniva~a Gimnazije, obaveze Gimnazije prema 182
osniva~u, djelatnost Gimnazije, na~in i uslove obavqawa djelatnosti, Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
odnos prema korisnicima usluga, statusne promjene, na~in sticawa i (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
raspore|ivawa sredstava za rad, utvr|ivawe vrste i oblika kantona, na sjednici odr`anoj dana 7. 7. 2004. godine, donosi
organizovawa vaspitno-obrazovnog rada, utvr|ivawe oblika i na~ina
obrazovawa djece sa posebnim obrazovnim potrebama, uslove za prijem UREDBU
nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika, na~in dono{ewa pravila
o ku}nom redu, na~in ostvarivawa saradwe Gimnazije sa roditeqima, o izmjenama Uredbe o op{tim na~elima
odnosno starateqima u~enika, sticawe i raspore|ivawe sredstava, za unutra{wu organizaciju organa uprave
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 537

^lan 1. 184
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
U Uredbi o op{tim na~elima za unutra{wu organizaciju organa (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom
uprave (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/99 i 16/02) ~lan 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
11. mijewa se i glasi: (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog
“Odjeqewe se obrazuje za vr{ewe istovrsnih, srodnih i kantona, na sjednici odr`anoj dana 19. 5. 2004. godine, donosi
me|usobno povezanih upravnih i drugih stru~nih poslova iz djelokruga
organa uprave, za koje je potreban odre|en stepen samostalnosti u ODLUKU
rukovo|ewu, a obim poslova zahtijeva najmawe 5 izvr{ioca.
Izuzetno, odjeqewe se mo‘e obrazovati s mawim brojem o raspore|ivawu izdataka za razdio 11, glava 01,
izvr{ioca radi vr{ewa svih poslova iz jedne ili vi{e oblasti iz potro{a~ko mjesto 0002 - Kapitalni izdaci
djelokruga organa uprave, ali ne mawe od 3 izvr{ioca”. za korisnike buxetskih sredstava

^lan 2. I

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Ovom odlukom vr{i se prepozicionirawe iznosa od 812.520,00 KM
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. u okviru organizacione jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za
korisnike buxetskih sredstava sa ekonomskog koda 821600 -
Bosna i Hercegovina PREMIJER KANTONA rekonstrukcija i investiciono odr‘avawe na ekonomski kod 821200 -
Federacija Bosne i Hercegovine Nabavka gra|evina.
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. II
Broj: 02/1-34-9747/04 Ova odluka predstavqa sastavni dio Programa kapitalnih
Tuzla, 7. 7. 2004. godine izdataka buxetskih korisnika broj: 02/1-02-2857/04 od 02. 03. 2004.
godine (ta~ka I Ministarstvo pravosu|a i uprave).

183 III
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi Za realizaciju ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija.
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada IV
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 19. 5. 2004. godine, donosi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
ODLUKU “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

o raspore|ivawu izdataka za razdio 11, glava 01, Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
potro{a~ko mjesto 0002 - Kapitalni izdaci Federacija Bosne i Hercegovine
za korisnike buxetskih sredstava TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
I Broj: 02/1-14-7430/04
Tuzla, 19. 5. 2004. godine
Ovom odlukom vr{i se prepozicionirawe iznosa od 22.000,00 KM
u okviru organizacione jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za
korisnike buxetskih sredstava sa ekonomskog koda 821300 - Nabavka 185
opreme na ekonomski kod 821200 - Nabavka gra|evina. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom 25.
II Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog
Ova odluka predstavqa sastavni dio Programa kapitalnih kantona, na sjednici odr`anoj dana 19. 5. 2004. godine, donosi
izdataka buxetskih korisnika broj: 02/1-02-2857/04 od 02. 03. 2004.
godine (ta~ka II Ministarstvo unutra{wih poslova, redni broj 14.). ODLUKU
III o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih izdataka
buxetskih korisnika za 2004. godinu
Za realizaciju ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija.
I
IV U Programu kapitalnih izdataka buxetskih korisnika za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu, broj: 02/1-02-2857/04 od 02. 03. 2004. godine - Rekapitulacija
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. prijedlog Programa kapitalnih ulagawa za 2004. godinu - za
Ministarstvo pravosu|a i uprave - razdjel 15, u tabeli pod rednim
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE brojem 1., iznos od 840.000,00 mijewa se i glasi: 812.520,00.
Federacija Bosne i Hercegovine U istoj tabeli iza rednog broja 3. dodaju se novi redni brojevi 4.
TUZLANSKI KANTON i 5. koji glase:
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. 4. “Nabavka opreme za Op{tinski sud @ivinice” iznos “22.194,00”
Broj: 02/1-14-6779/04 5. “Nabavka opreme za Ministarstvo pravosu|a i uprave” iznos
Tuzla, 19. 5. 2004. godine “5.286,00”.
Broj 9 - Strana 538 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

II 1. Policijski komesar ............................................................................... 10,5


2. Sekretar Ureda za zakonodavstvo ..................................................... 9,0
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u 3. Sekretar u ministarstvu ........................................................................ 9,0
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. 4. Pomo}nik ministra ................................................................................... 9,0
5. Glavni kantonalni inspektor .............................................................. 9,0
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE 6. Glavni interni revizor .......................................................................... 9,0
Federacija Bosne i Hercegovine 7. Direktor kantonalne organizacije - agencije .............................. 9,0
TUZLANSKI KANTON 8. Direktor uprave i upravne ustanove ................................................ 9,0
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. 9. Pomo}nik sekretara Vlade .................................................................... 8,5
Broj: 02/1-14-7430-1/04 10. Pomo}nik sekretara Ureda za zakonodavstvo ............................... 8,5
Tuzla, 19. 5. 2004. godine 11. Zamjenik direktora samostalne uprave i upravne ustanove ............ 8,0
12. Zamjenik direktora kantonalne organizacije - agencije ......... 8,0
13. Na~elnik Zajedni~ke slu‘be kantonalnih organa ........................ 8,0".
186
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ^lan 2.
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine, donosi Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se
od 1. 3. 2004. godine.
ODLUKU
^lan 3.
o dopuni Odluke o imenovawu Disciplinske komisije Ova odluka bi}e objavqena u “Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona”.
I
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
U ta~ki I Odluke o imenovawu Disciplinske komisije Federacija Bosne i Hercegovine
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 5/04) iz stava 1. dodaje TUZLANSKI KANTON
se novi stav 2. koji glasi: VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
“U slu~aju sprije~enosti, odsutnosti ili izuze}a u zakonom Broj: 02/1-14-7427/04
predvi|enim slu~ajevima jednog od ~lanova, za zamjenika ~lana imenuje se Tuzla, 13. 5. 2004. godine
- Devleta ^i~ku{i}, Ministarstvo zdravstva.

II 188
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e objavqena u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-34-5597/04
Tuzla, 13. 5. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa
elektro-ma{inska {kola Lukavac, razdio 24,
187 glava 03, potro{a~ko mjesto 0008
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi I
sa ~lanom 8. Uredbe o na~inu i postupku utvr|ivawa plata, naknadama
i drugim materijalnim pravima slu`benika i namje{tenika u JU Mje{ovita sredwa elektro-ma{inska {kola Lukavac -
organima uprave (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 15/03 razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0008 odobrava se unutra{wa
i 4/04), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
godine, donosi 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), u
dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke, po osnovu prihoda od
ODLUKU pru`awa javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom
iznosu od 5.000,00 KM.
o izmjenama i dopunama Odluke o utvr|ivawu plata
rukovodilaca i rukovode}ih slu‘benika koje imenuje II
ili postavqa Vlada Tuzlanskog kantona Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa
elektro-ma{inska {kola Lukavac izvr{i}e se na sqede}im
^lan 1. ekonomskim kodovima:

^lan 4. Odluke o utvr|ivawu plata rukovodilaca i rukovode}ih na teret:


slu‘benika koje imenuje ili postavqa Vlada Tuzlanskog kantona 613400 - Nabavka materijala 5.000,00 KM
(“Slu‘bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 6/02), mijewa se i glasi:
“Koeficijenti za obra~un plate rukovode}ih slu`benika u korist:
utvr|uju se: 613900 - Ugovorene usluge 5.000,00 KM
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 539

III 190
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
kantona. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine,
IV donosi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. ODLUKU
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Federacija Bosne i Hercegovine kantona za 2004. godinu za JU Sredwa ekonomska {kola
TUZLANSKI KANTON Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0011
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-6506-11/04 I
Datum, 13. 5. 2004. godine
Odobrava se JU Sredwa ekonomska {kola Tuzla - razdio 24,
glava 03, potro{a~ko mjesto 0011, unutra{wa preraspodjela
189 planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u ukupnom iznosu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom 19. od 2.200,00 KM.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na II
sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine, donosi
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Sredwa ekonomska
ODLUKU {kola Tuzla izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog na teret:


kantona za 2004. godinu za JU Gimnazija “Ismet Mujezinovi}” 613800 - Izdaci osigurawa 1.200,00 KM
Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0022 613900 - Ugovorene usluge 1.000,00 KM

I u korist:
613300 - Komunalne usluge 2.200,00 KM
Odobrava se JU Gimnazija “Ismet Mujezinovi}” Tuzla - razdio 24,
glava 03, potro{a~ko mjesto 0022, unutra{wa preraspodjela III
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u ukupnom iznosu Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
od 1.300,00 KM. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
II
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Gimnazija “Ismet IV
Mujezinovi}” Tuzla izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima:
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
na teret: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
613800 - Izdaci osigurawa 1.300,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
u korist: Federacija Bosne i Hercegovine
613300 - Izdaci za komunalne usluge 1.300,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
III Broj: 02/1-14-6506-9/04
Datum, 13. 5. 2004. godine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona. 191
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-6506-10/04 kantona za 2004. godinu za JU O[ “Banovi}i”
Datum, 13. 5. 2004. godine Banovi}i - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0001
Broj 9 - Strana 540 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I na teret:
613100 - Putni tro{kovi 2.000,00 KM
Odobrava se JU O[ “Banovi}i” Banovi}i - razdio 24, glava 02, 613900 - Ugovorene usluge 500,00 KM
potro{a~ko mjesto 0001 unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine u korist:
Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM. 821300 - Nabavka opreme 2.500,00 KM

II III

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Banovi}i” Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Banovi}i izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima: i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 51.000,00 KM IV
611200 - Naknade zaposlenim 9.000,00 KM
612100 - Doprinosi poslodavca 5.000,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
u korist:
613900 - Ugovorene usluge 65.000,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
III TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Broj: 02/1-14-6506-7/04
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Datum, 13. 5. 2004. godine
kantona.

IV 193
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-6506-8/04
Datum, 13. 5. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

192 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada kantona”, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Novi Grad” Tuzla - razdio 24,
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine, glava 02, potro{a~ko mjesto 0046, u dijelu koji se odnosi na izdatke po
donosi osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija, u
ukupnom iznosu od 1.711,00 KM u korist korisnika JU Mje{ovita
ODLUKU sredwa ekonomsko-hemijska {kola Lukavac - razdio 24, glava 03,
potro{a~ko mjesto 0007.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Hasan Kiki}” II
Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0008
Preraspodjela sredstava izvr{i}e se:
I
na teret organizacione jedinice:
JU O[ “Hasan Kiki}” Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko 24020046 - JU O[ “Novi Grad” Tuzla
mjesto 0008, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih 821300 - Nabavka opreme 1.711,00 KM
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na u korist organizacione jedinice:
rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihodi 24030007 - JU Mje{ovita sredwa ekonomsko-hemijska {kola Lukavac
od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM. 613200 - Izdaci za elektri~nu energiju 1.711,00 KM

II III

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Hasan Kiki}” Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
Grada~ac - izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 541

IV 195
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-6506-6/04
Datum, 13. 5. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU Sredwa trgovinska {kola
Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0018
194
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Odobrava se JU Sredwa trgovinska {kola Tuzla - razdio 24,
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada glava 03, potro{a~ko mjesto 0018, unutra{wa preraspodjela
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine, planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
donosi (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u ukupnom iznosu
od 500,00 KM.
ODLUKU
II
o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu Preraspodjela planiranih izdataka za JU Sredwa trgovinska
{kola Tuzla izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima:
I
na teret:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta 613200 - Izdaci za energiju 500,00 KM
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Vi{}a” @ivinice - u korist:
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0064, u dijelu koji se odnosi 613900 - Ugovorene usluge 500,00 KM
na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
donacija, u ukupnom iznosu od 104,00 KM u korist korisnika JU O[ III
“Pura~i}” Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0026.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
II i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
Preraspodjela sredstava izvr{i}e se:
IV
na teret organizacione jedinice:
24020064 - JU O[ “Vi{}a” @ivinice Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
821300 - Nabavka opreme 104,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

u korist organizacione jedinice: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


24020026 - JU O[ “Pura~i}” Lukavac Federacija Bosne i Hercegovine
821300 - Nabavka opreme 104,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
III Broj: 02/1-14-6506-4/04
Datum, 13. 5. 2004. godine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona. 196
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine,
donosi

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-6506-5/04 kantona za 2004. godinu za JU Gimnazija “Mustafa Novali}”
Datum, 13. 5. 2004. godine Grada~ac - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0004
Broj 9 - Strana 542 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I na teret:
613400 - Nabavka materijala 1.000,00 KM
Odobrava se JU Gimnazija “Mustafa Novali}” Grada~ac - 613900 - Ugovorene usluge 2.000,00 KM
razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0004, unutra{wa preraspodjela
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu u korist:
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u ukupnom iznosu 613200 - Izdaci za energiju 3.000,00 KM
od 2.700,00 KM.
III
II
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Gimnazija “Mustafa i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
Novali}” Grada~ac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: kantona.

na teret: IV
613500 - Usluge prevoza i goriva 2.700,00 KM
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
u korist: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
613200 - Tro{kovi energije 2.700,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
III Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Broj: 02/1-14-6506-2/04
kantona. Datum, 13. 5. 2004. godine

IV
198
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine,
TUZLANSKI KANTON donosi
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-6506-3/04 ODLUKU
Datum, 13. 5. 2004. godine
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Dubrave”
197 @ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0063
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi I
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada JU O[ “Dubrave” @ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine, mjesto 0063, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
donosi izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na
ODLUKU rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihodi
od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 4.000,00 KM.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa saobra}ajna II
{kola Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0017
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Dubrave”
I @ivinice - izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

JU Mje{ovita sredwa saobra}ajna {kola Tuzla - razdio 24, na teret:


glava 03, potro{a~ko mjesto 017, odobrava se unutra{wa 821300 - Nabavka opreme 4.000,00 KM
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03) u u korist:
dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od 613400 - Nabavka materijala 3.000,00 KM
pru`awa javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u 613900 - Ugovorene usluge 1.000,00 KM
ukupnom iznosu od 3.000,00 KM.
III
II
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
saobra}ajna {kola Tuzla - izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kodovima i to: kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 543

IV 200
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-6506-1/04
Datum, 13. 5. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU MS Ma{inska {kola
Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0015
199
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU MS Ma{inska {kola Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada mjesto 0015, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
donosi novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), u dijelu koji se odnosi na
rashode i izdatke, po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga
ODLUKU (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog II


kantona za 2004. godinu za JU O[ “Pura~i}”
Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0026 Preraspodjela planiranih izdataka za JU MS Ma{inska {kola
Tuzla izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

I na teret:
613400 - Nabavka materijala 1.000,00 KM
JU O[ “Pura~i}” Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
mjesto 0026, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih u korist:
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene 613900 - Ugovorene usluge 1.000,00 KM
novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), u dijelu koji se odnosi na
rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihodi III
od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
II i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Pura~i}”
Lukavac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: IV

na teret: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


821600 - Investiciona izgradwa 3.200,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

u korist: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
III Broj: 02/1-14-7717-2/04
Tuzla, 28. 5. 2004. godine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona. 201
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-7717-1/04 kantona za 2004. godinu za JU O[ “Grivice”
Tuzla, 28. 5. 2004. godine Banovi}i - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0003
Broj 9 - Strana 544 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I na teret:
821300 - Nabavka opreme 1.150,00 KM
JU O[ “Grivice“ Banovi}i - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
mjesto 0003, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih u korist:
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene 613900 - Ugovorene usluge 1.150,00 KM
novine Tuzlanskog kantona”, broj 15/03), u ukupnom iznosu od 800,00 KM.

II III

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Grivice“ Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Banovi}i izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
na teret:
613300 - Komunalne usluge 800,00 KM IV

u korist: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


613100 - Putni tro{kovi 400,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
613500 - Usluge prevoza i goriva 400,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
III TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Broj: 02/1-14-7717-4/04
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Tuzla, 28. 5. 2004. godine
kantona.

IV 203
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-7717-3/04
Tuzla, 28. 5. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Pazar“
Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0048
202
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU O[ “Pazar“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada 0048, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka u
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine
donosi Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), u dijelu koji se odnosi na rashode i
izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda od
ODLUKU sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 800,00 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog II


kantona za 2004. godinu za JU O[ “Novi Grad“
Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0046 Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Pazar“ Tuzla
izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
I
na teret:
JU O[ “Novi Grad“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko 821300 - Nabavka opreme 800,00 KM
mjesto 0046, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene u korist:
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), u dijelu koji se odnosi na 613900 - Ugovorene usluge 800,00 KM
rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihodi
od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 1.150,00 KM.
III
II
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Novi Grad“ i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
Tuzla - izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 545

IV 205
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-7717-5/04
Tuzla, 28. 5. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Seona“
Banovi}i - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0004
204
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU O[“Seona“ Banovi}i - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada mjesto 0004, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
donosi novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na
rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga
ODLUKU (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 1.294,27 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog II


kantona za 2004. godinu za JU “Rudarsko-geolo{ka {kola“
Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0021 Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Seona“
Banovi}i - izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

I na teret:
613400 Nabavka materijala 1.294,27 KM
JU “Rudarsko-geolo{ka {kola“ Tuzla - razdio 24, glava 03,
potro{a~ko mjesto 0021, odobrava se unutra{wa preraspodjela u korist:
sredstava Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine 821300 - Nabavka opreme 1.294,27 KM
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), u dijelu koji se odnosi na rashode i
izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda od
sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 4.000,00 KM. III

II Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
Preraspodjela planiranih izdataka za JU “Rudarsko-geolo{ka kantona.
{kola“ Tuzla izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
IV
na teret:
613900 - Ugovorene usluge 4.000,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
u korist:
821300 - Nabavka opreme 4.000,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-7717-7/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Tuzla, 28. 5. 2004. godine
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
206
IV Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-7717-6/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Tuzla, 28. 5. 2004. godine Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Broj 9 - Strana 546 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I u korist organizacione jedinice:


24020030 - JU O[ “Gnojnica“ Lukavac
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta Tuzlanskog 613400 - Nabavka materijala 714,00 KM
kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 613700 - Tro{kovi odr‘avawa 1.770,00 KM
15/03) sa korisnika JU O[ “Kreka“ Tuzla - razdio 24, glava 02,
potro{a~ko mjesto 0039, u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu III
rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija, u ukupnom iznosu
od 3.421,00 KM u korist korisnika JU O[“[eri}i“ @ivinice - razdio 24, Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
glava 02, potro{a~ko mjesto 0067. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
II
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se: IV

na teret organizacione jedinice: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
24020039 - JU O[ “Kreka“ Tuzla “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
821300 - Nabavka opreme 3.421,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
u korist organizacione jedinice: Federacija Bosne i Hercegovine
24020067 - JU O[ “[eri}i“ @ivinice TUZLANSKI KANTON
613400 - Nabavka materijala 3.421,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-7717-9/04
III Tuzla, 28. 5. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 208
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Broj: 02/1-14-7717-8/04 Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Tuzla, 28. 5. 2004. godine

I
207
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom 19. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU MS Elektrotehni~ka {kola
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0012, u dijelu koji se
sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih
djelatnosti - donacija, u ukupnom iznosu od 5.500,00 KM u korist
ODLUKU korisnika JU Mje{ovita sredwa ekonomsko-hemijska {kola Lukavac
- razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0007.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu II

I Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:


Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog na teret organizacione jedinice:
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “\ur|evik“ @ivinice - 24030012 - MS elektrotehni~ka {kola Tuzla
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0062, u dijelu koji se odnosi na 821300 - Nabavka opreme 5.500,00 KM
izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
donacija, u ukupnom iznosu od 2.484,00 KM u korist korisnika JU O[ u korist organizacione jedinice:
“Gnojnica“ Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0030. 24030007 - JU Mje{ovita sredwa ekonomsko-hemijska
{kola Lukavac
II 613200 - Izdaci za energiju 5.500,00 KM
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
III
na teret organizacione jedinice:
24020062 - JU O[ “\ur|evik“ @ivinice Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
821300 - Nabavka opreme 2.484,00 KM Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 547

IV 210
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-7717-10/04
Datum, 28. 5. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

209 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Lukavac Mjesto“ Lukavac -
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0024, u dijelu koji se odnosi na
donosi izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija,
u ukupnom iznosu od 1.104,59 KM u korist korisnika JU O[ “@ivinice
ODLUKU Gorwe“ @ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0068.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka II


Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
I
na teret organizacione jedinice:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta 24020024 - JU O[ “Lukavac Mjesto“ Lukavac
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog 821300 - Nabavka opreme 1.104,59 KM
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla -
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0060, u dijelu koji se odnosi na u korist organizacione jedinice:
izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - 24020068 - JU O[ “@ivinice Gorwe“ @ivinice
donacija u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM u korist korisnika JU O[ 613400 - Nabavka materijala 477,10 KM
“Tiwa“ Srebrenik - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0035. 613700 - Tro{kovi odr‘avawa 27,49 KM
613900 - Ugovorene usluge 600,00 KM
II
III
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
na teret organizacione jedinice: Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
24020060 - JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla
821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM IV

u korist organizacione jedinice: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
24020035 - JU O[ “Tiwa“ Srebrenik “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
III TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Broj: 02/1-14-7717-12/04
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Tuzla, 28. 5. 2004. godine
kantona.

IV 211
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-7717-11/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Tuzla, 28. 5. 2004. godine Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Broj 9 - Strana 548 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I II

Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Kalesija“ Kalesija - na teret organizacione jedinice:
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0013, u dijelu koji se odnosi 24020031 - JU Prva osnovna {kola Srebrenik
na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - 821300 - Nabavka opreme 1.586,00 KM
donacija, u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM u korist korisnika JU O[
“Miladije“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0040. u korist organizacione jedinice:
2403004 - Gimnazija “Mustafa Novali}“ Grada~ac
II 613200 - Tro{kovi energije 1.586,00 KM

Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se: III

na teret organizacione jedinice: Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


24020013 - JU O[ “Kalesija“ Kalesija i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM kantona.

u korist organizacione jedinice: IV


24020040 - JU O[ “Miladije“ Tuzla
821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

III Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


Federacija Bosne i Hercegovine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija TUZLANSKI KANTON
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
kantona. Broj: 02/1-14-7717-14/04
Tuzla, 28. 5. 2004. godine
IV

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u 213


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Federacija Bosne i Hercegovine godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
TUZLANSKI KANTON Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. donosi
Broj: 02/1-14-7717-13/04
Tuzla, 28. 5. 2004. godine ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli izdataka
212 Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi I
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
donosi kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Lukavac Grad“ Lukavac
- razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0023, u dijelu koji se odnosi
ODLUKU na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti
- donacija, u ukupnom iznosu od 2.222,00 KM u korist korisnika JU
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Prva osnovna {kola @ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu mjesto 0061.

II
I
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog na teret organizacione jedinice:
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU Prva osnovna {kola Srebrenik 24020023 - JU O[ “Lukavac Grad“ Lukavac
- razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0031, u dijelu koji se odnosi 821300 - Nabavka opreme 2.220,00 KM
na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
donacija, u ukupnom iznosu od 2.400,00 KM u korist korisnika JU u korist organizacione jedinice:
Gimnazija “Mustafa Novali}“ Grada~ac - razdio 24, glava 02, 24020061 - JU Prva osnovna {kola @ivinice
potro{a~ko mjesto 0004. 821300 - Nabavka opreme 2.222,00 KM
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 549

III 215
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
IV Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine,
donosi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. ODLUKU
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Federacija Bosne i Hercegovine Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. I
Broj: 02/1-14-7717-15/04
Tuzla, 28. 5. 2004. godine Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU Prva osnovna {kola Srebrenik
214 - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0031, u dijelu koji se odnosi na
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi donacija, u ukupnom iznosu od 3.400,00 KM u korist korisnika JU O[
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. “Husino“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0054.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi II

ODLUKU Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka na teret organizacione jedinice:


Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu 24020031 - JU Prva osnovna {kola Srebrenik
821300 - Nabavka opreme 3.400,00 KM
I
u korist organizacione jedinice:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta 24020054 - JU O[ “Husino“ Tuzla
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog 821300 - Nabavka opreme 3.400,00 KM
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Poqice“ Lukavac - razdio 24,
glava 02, potro{a~ko mjesto 0028, u dijelu koji se odnosi na izdatke III
po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija, u
ukupnom iznosu od 6.000,00 KM u korist korisnika JU O[ “Hajrudin Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
Me{i}“ Teo~ak - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0070. Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

II IV
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
na teret organizacione jedinice: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
24020028 - JU O[ “Poqice“ Lukavac
821300 - Nabavka opreme 6.000,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist organizacione jedinice: TUZLANSKI KANTON
24020070 - JU O[ “Hajrudin Me{i}“ Teo~ak VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
821300 - Nabavka opreme 6.000,00 KM Broj: 02/1-14-7717-17/04
Tuzla, 28. 5. 2004. godine
III
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 216
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-7717-16/04 kantona za 2004. godinu za JU O[ “Kladaw“
Tuzla, 28. 5. 2004. godine Kladaw - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0018
Broj 9 - Strana 550 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I na teret:
613400 - Nabavka materijala 400,00 KM
JU O[ “Kladaw“ Kladaw - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto
0018, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka u u korist:
Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine 613100 - Putni tro{kovi 400,00 KM
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 17.000,00 KM.
III
II
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Kladaw“ i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
Kladaw izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: kantona.

na teret: IV
613200 - Izdaci energije 14.500,00 KM
613800 - Izdaci osigurawa, bankarskih usluga 2.500,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
u korist:
613900 - Ugovorene usluge 14.500,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
613300 - Izdaci za komunalne usluge 2.500,00 KM Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-1/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

IV 218
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8864/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita
sredwa turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla - razdio 24,
217 glava 03, potro{a~ko mjesto 0016
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi I
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada JU Mje{ovita sredwa turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla -
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0016, odobrava se unutra{wa
donosi preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u
ODLUKU dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od
pru`awa javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog iznosu od 500,00 KM.
kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa {kola
Doboj - Istok, razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0030 II

I Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa


turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla, izvr{i}e se na sqede}im
JU Mje{ovita sredwa {kola Doboj - Istok, razdio 24, glava 03, ekonomskim kodovima i to:
potro{a~ko mjesto 0030, odobrava se unutra{wa preraspodjela
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu na teret:
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se 613900 - Ugovorene usluge 500,00 KM
odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga
(prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 400,00 KM. u korist:
613300 - Izdaci za komunalne usluge 500,00 KM
II
III
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa
{kola Doboj - Istok, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
i to: Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 551

IV 220
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8864-2/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Toj{i}i“
Kalesija - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0015
219
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU O[ “Toj{i}i“ Kalesija - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada mjesto 0015, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine
donosi Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 12.727,00 KM.

ODLUKU II

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Toj{i}i“


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Pura~i}“ Kalesija, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0026
na teret:
I 611100 - Bruto plate i naknade 12.727,00 KM

JU O[ “Pura~i}“ Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko u korist:


mjesto 0026, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih 613900 - Ugovorene usluge 12.727,00 KM
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na
rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda III
od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
II kantona.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Pura~i}“ IV


Lukavac, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
na teret: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
821600 - Rekonstrukcija i inv. odr‘avawe 3.200,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
u korist: Federacija Bosne i Hercegovine
821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-4/04
III Tuzla, 21. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog 221
kantona. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
IV sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. donosi

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Broj: 02/1-14-8864-3/04 Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Vi{}a“
Tuzla, 21. 6. 2004. godine @ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0064
Broj 9 - Strana 552 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I u korist organizacione jedinice:


24020072 - JU Druga osnovna {kola Gra~anica
JU O[ “Vi{}a“ @ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 613200 - Izdaci za energiju 2.640,00 KM
0064, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka u
Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine III
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 14.500,00 KM.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
II i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Vi{}a“
@ivinice, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: IV

na teret: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


611100 - Bruto plate i naknade 13.000,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
612100 - Doprinosi poslodavca 1.500,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
u korist: Federacija Bosne i Hercegovine
613900 - Ugovorene usluge 14.500,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
III Broj: 02/1-14-8864-6/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

IV 223
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8864-5/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

222 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[“Br~anska Malta“ Tuzla -
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0047, u dijelu koji se odnosi na
donosi izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
donacija, u ukupnom iznosu od 750,00 KM u korist korisnika JU
ODLUKU Mje{ovita sredwa {kola Sapna - razdio 24, glava 03, potro{a~ko
mjesto 0085.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu II

I Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:

Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta na teret organizacione jedinice:


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog 24020047 - JU O[ “Br~anska Malta“ Tuzla
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Poqice“ Lukavac - razdio 24, 821300 - Nabavka opreme 750,00 KM
glava 02, potro{a~ko mjesto 0028, u dijelu koji se odnosi na izdatke po
osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija, u ukupnom u korist organizacione jedinice:
iznosu od 2.640,00 KM u korist korisnika JU Druga osnovna {kola 24030085 - JU Mje{ovita sredwa {kola Sapna
Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0072. 821100 - Nabavka zemqi{ta 300,00 KM
613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 450,00 KM
II

Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se: III

na teret organizacione jedinice: Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


24020028 - JU O[ “Poqice“ Lukavac i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
821300 - Nabavka opreme 2.640,00 KM kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 553

IV 225
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8864-7/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

224 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada kantona“, broj 15/03) sa korisnika MS[ Srebrenik - razdio 24, glava 03,
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, potro{a~ko mjesto 0025, u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu
donosi rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija, u ukupnom
iznosu od 6.000,00 KM u korist korisnika JU O[ “Sapna“ Sapna - razdio 24,
ODLUKU glava 02, potro{a~ko mjesto 0085.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka II


Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
I
na teret organizacione jedinice:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta 24030025 - MS[ Srebrenik
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog 821300 - Nabavka opreme 6.000,00 KM
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[“\ur|evik“ @ivinice -
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0062, u dijelu koji se odnosi na u korist organizacione jedinice:
izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - 24020085 - JU O[ “Sapna“ Sapna
donacija, u ukupnom iznosu od 2.400,00 KM u korist korisnika JU O[ 821300 - nabavka opreme 6.000,00 KM
“^eli}“ ^eli} - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0020.
III
II
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se: i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
na teret organizacione jedinice:
24020062 - JU O[ “\ur|evik“ @ivinice IV
821300 - Nabavka opreme 2.400,00 KM
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
u korist organizacione jedinice: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
24020020 - JU O[ “^eli}“ ^eli}
821300 - Nabavka opreme 2.400,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-9/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Tuzla, 21. 6. 2004. godine
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
226
IV Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-8/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Broj 9 - Strana 554 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I II

Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Musa ]azim ]ati}“ na teret organizacione jedinice:
Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0012, u dijelu koji se 24020039 - JU O[ “Kreka“ Tuzla
odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih 821300 - Nabavka opreme 300,00 KM
djelatnosti - donacija, u ukupnom iznosu od 400,00 KM u korist
korisnika JU O[ “Pazar“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko u korist organizacione jedinice:
mjesto 0048. 24020040 - JU O[ “Miladije“Tuzla
613100 - Putni tro{kovi 300,00 KM
II
III
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
na teret organizacione jedinice: Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
24020012 - JU O[ “Musa ]azim ]ati}“ Grada~ac
821300 - Nabavka opreme 400,00 KM IV

u korist organizacione jedinice: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
24020048 - JU O[ “Pazar“ Tuzla “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 400,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
III TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Broj: 02/1-14-8864-11/04
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Tuzla, 21. 6. 2004. godine
kantona.

IV 228
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8864-10/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

227 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU Elektrotehni~ka {kola Tuzla,
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0012, u dijelu koji se odnosi na
donosi izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
donacija, u ukupnom iznosu od 4.001,68 KM u korist korisnika JU
Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak - razdio 24, glava 03, potro{a~ko
ODLUKU mjesto 0026.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka II


Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
I
na teret organizacione jedinice:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta 24030012 - JU Elektrotehni~ka {kola Tuzla
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog 821300 - Nabavka opreme 4.001,68 KM
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Kreka“ Tuzla - razdio 24,
glava 02, potro{a~ko mjesto 0039, u dijelu koji se odnosi na izdatke po u korist organizacione jedinice:
osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija, u 24030026 - JU Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak
ukupnom iznosu od 300,00 KM u korist korisnika JU O[ “Miladije“ 613900 - Ugovorene usluge 3.821,68 KM
Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0040. 613500 - Usluge prevoza i goriva 180,00 KM
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 555

III 230
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
IV Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. ODLUKU
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Federacija Bosne i Hercegovine Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. I
Broj: 02/1-14-8864-12/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Dobo{nica“ Lukavac -
229 razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0025, u dijelu koji se odnosi na
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi donacija, u ukupnom iznosu od 90,00 KM u korist korisnika JU O[ “Musa
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. ]azim ]ati}“ Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0012.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, II
donosi
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
ODLUKU
na teret organizacione jedinice:
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta 24020025 - JU O[ “Dobo{nica“ Lukavac
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Soko“ 821300 - Nabavka opreme 90,00 KM
Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0079
u korist organizacione jedinice:
I 24020012 - JU O[ “Musa ]azim ]ati}“ Grada~ac
613300 - Komunalne usluge 90,00 KM
JU O[ “Soko“ Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
mjesto 0079, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka III
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 8.032,00 KM. Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
II kantona.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Soko“ Gra~anica, IV


izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
na teret: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
611100 - Bruto plate i naknade 8.032,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
u korist: Federacija Bosne i Hercegovine
613900 - Ugovorene usluge 8.032,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
III Broj: 02/1-14-8864-14/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
231
IV Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-13/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Broj 9 - Strana 556 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I II

Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Lipnica“ Lipnica, na teret organizacione jedinice:
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0056, u dijelu koji se odnosi 24020060 - JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla
na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti 821300 - Nabavka opreme 2.500,00 KM
- donacija, u ukupnom iznosu od 460,00 KM u korist korisnika JU
O[ “Sapna“ Sapna - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0085. u korist organizacione jedinice:
24020006 - JU O[ “Dr. Safvet-beg Ba{agi}“ Grada~ac
II 613400 - Nabavka materijala 2.000,00 KM
613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 500,00 KM
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
III
na teret organizacione jedinice:
24020056 - JU O[ “Lipnica“ Lipnica Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
821300 - Nabavka opreme 460,00 KM Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

u korist organizacione jedinice: IV


24020085 - JU O[ “Sapna“ Sapna
613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva 460,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

III Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


Federacija Bosne i Hercegovine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija TUZLANSKI KANTON
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
kantona. Broj: 02/1-14-8864-16/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
IV

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u 233


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Federacija Bosne i Hercegovine godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
TUZLANSKI KANTON Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. donosi
Broj: 02/1-14-8864-15/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli izdataka
232 Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi I
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
donosi kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Novi Grad“ Tuzla,
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0046, u dijelu koji se odnosi
ODLUKU na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti
- donacija, u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM u korist korisnika JU
o unutra{woj preraspodjeli izdataka O[ “Rainci Gorwi“ Kalesija - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu mjesto 0014.

II
I
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog na teret organizacione jedinice:
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla, 24020046 - JU O[ “Novi Grad“ Tuzla
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0060, u dijelu koji se odnosi na 821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM
izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti -
donacija, u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM u korist korisnika JU O[ u korist organizacione jedinice:
“Dr. Safvet-beg Ba{agi}“ Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko 24020014 - JU O[ “Rainci Gorwi“ Kalesija
mjesto 0006. 821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 557

III 235
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom 19.
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na
IV sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u ODLUKU


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON I
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-17/04 Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU O[ “Brijesnica“ Brijesnica
Velika Doboj - Istok, razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0082, u
234 dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona sopstvenih djelatnosti - donacija, u ukupnom iznosu od 393,00 KM u korist
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom 19. korisnika JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene slu{awa i govora Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0086.
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi II

ODLUKU Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka na teret organizacione jedinice:


Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu 24020082 - JU O[ “Brijesnica“ Brijesnica Velika Doboj-Istok
821300 - Nabavka opreme 393,00 KM
I
u korist organizacione jedinice:
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta 24020086 -JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog rehabilitaciju slu{awa i govora Tuzla
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU Druga osnovna {kola Gra~anica, 613400 - Nabavka materijala 393,00 KM
razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0072, u dijelu koji se odnosi na
izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - III
donacija, u ukupnom iznosu od 300,00 KM u korist korisnika JU O[
“Lipnica“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0056. Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
II
IV
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
na teret organizacione jedinice: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
24020072 - JU Druga osnovna {kola Gra~anica
821300 - Nabavka opreme 300,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist organizacione jedinice: TUZLANSKI KANTON
24020056 - JU O[ “Lipnica“ Tuzla VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
613400 - Nabavka materijala 300,00 KM Broj: 02/1-14-8864-19/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
III
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 236
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
IV (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom 19.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Broj: 02/1-14-8864-18/04 Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Jala“
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0058
Broj 9 - Strana 558 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 4.504,15 KM
JU O[ “Jala“Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0058,
odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu u korist:
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog 613900 - Ugovorene usluge 4.504,15 KM
kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po
osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda od sopstvenih
djelatnosti) u ukupnom iznosu od 565,20 KM. III

II Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Jala“ Tuzla kantona.
izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
IV
na teret:
613200 - Izdaci energije 200,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
613300 - Izdaci za komunalne usluge 365,20 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

u korist: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


613900 - Ugovorene usluge 565,20 KM Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-21/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

IV 238
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8864-20/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Edhem Mulabdi}“ Me|e|a,
Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0011
237
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU O[“Edhem Mulabdi}“ Me|e|a, Grada~ac - razdio 24,
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada glava 02, potro{a~ko mjesto 0011, odobrava se unutra{wa prera-
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, spodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
donosi 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03)
u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM.
ODLUKU
II
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa {kola Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Edhem
Kalesija - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0005 Mulabdi}“ Me|e|a, Grada~ac, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim
kodovima i to:
I
na teret:
JU Mje{ovita sredwa {kola Kalesija - razdio 24, glava 03, 613200 - Izdaci za energiju 2.000,00 KM
potro{a~ko mjesto 0005, odobrava se unutra{wa preraspodjela
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu u korist:
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu 613900 - Ugovorene usluge 2.000,00 KM
od 4.504,15 KM.

II III

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
{kola Kalesija izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
to: kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 559

IV 240
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8864-22/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Novi Grad“
Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0046
239
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU O[ “Novi Grad“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada mjesto 0046, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
donosi novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na
rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda
ODLUKU od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 610,00 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog II


kantona za 2004. godinu za JU O[ “Ivan Goran Kova~i}“
Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0007 Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Novi Grad“
Tuzla, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

I na teret:
821300 - Nabavka opreme 610,00 KM
JU O[ “Ivan Goran Kova~i}“ Grada~ac - razdio 24, glava 02,
potro{a~ko mjesto 0007, odobrava se unutra{wa preraspodjela u korist:
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu 613900 - Ugovorene usluge 610,00 KM
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
od 12.820,50 KM. III

II Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[“Ivan Goran kantona.
Kova~i}“ Grada~ac, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i
to: IV

na teret: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


611100 - Bruto plate i naknade 12.820,50 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

u korist: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


613900 - Ugovorene usluge 12.820,50 KM Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
III Broj: 02/1-14-8864-24/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona. 241
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-8864-23/04 kantona za 2004. godinu za JU Druga osnovna {kola
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Srebrenik - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0037
Broj 9 - Strana 560 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I u korist:
613900 - Ugovorene usluge 4.700,00 KM
JU Druga osnovna {kola Srebrenik - razdio 24, glava 02,
potro{a~ko mjesto 0037, odobrava se unutra{wa preraspodjela III
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
od 2.600,00 KM. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
II
IV
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Druga osnovna {kola
Srebrenik izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 2.600,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
613900 - Ugovorene usluge 2.600,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-26/04
III Tuzla, 21. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 243
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-8864-25/04 kantona za 2004. godinu za JU Bosanski kulturni centar
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Tuzla - razdio 24, glava 05, potro{a~ko mjesto 0005

242 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi JU Bosanski kulturni centar Tuzla - razdio 24, glava 05,
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. potro{a~ko mjesto 0005, odobrava se unutra{wa preraspodjela
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se
donosi odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih
usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od
ODLUKU 8.000,00 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog II


kantona za 2004. godinu za JU O[ “Klokotnica“ Doboj -
Istok - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0083 Preraspodjela planiranih izdataka za JU Bosanski kulturni
centar Tuzla, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
I
na teret:
JU O[ “Klokotnica“ Doboj - Istok - razdio 24, glava 02, 613600 - Unajmqivawe imovine i opreme 8.000,00 KM
potro{a~ko mjesto 0083, odobrava se unutra{wa preraspodjela
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu u korist:
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu 611100 - Bruto plate i naknade 7.450,00 KM
od 4.700,00 KM. 612100 - Doprinosi poslodavca 500,00 KM
612200 - Ostali doprinosi 50,00 KM
II

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Klokotnica“ III


Doboj - Istok, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
na teret: i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
611100 - Bruto plate i naknade 4.700,00 KM kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 561

IV 245
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8864-27/04 o prepozicionirawu izdataka za razdio 11, glava 01,
Tuzla, 21. 6. 2004. godine potro{a~ko mjesto 0002 - Kapitalni izdaci
za korisnike buxetskih sredstava

244 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Odobrava se prepozicionirawe planiranih izdataka u okviru
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. organizacione jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada buxetskih sredstava (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, 15/03) za 2004. godinu u ukupnom iznosu 390.000,00 KM.
donosi
II
ODLUKU
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se u ukupnom
o unutra{woj preraspodjeli izdataka iznosu od 390.000,00 KM na sqede}i na~in:
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
na teret:
I 821300 - Nabavka opreme 390.000,00 KM

Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta u korist:


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog 821600 - Rekonstrukcija i investiciono
kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU Prva osnovna {kola odr‘avawe 390.000,00 KM
Srebrenik, razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0031, u dijelu
koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvenih III
djelatnosti - donacija, u ukupnom iznosu od 960,00 KM u korist
korisnika JU O[ “Toj{i}i“Kalesija - razdio 24, glava 02, Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija.
potro{a~ko mjesto 0015.
IV
II
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

na teret organizacione jedinice: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


24020031 - Prva osnovna {kola Srebrenik Federacija Bosne i Hercegovine
821300 - Nabavka opreme 960,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
u korist organizacione jedinice: Broj: 02/1-14-8864-29/04
24020015 - JU O[ “Toj{i}i“ Kalesija Datum, 21. 6. 2004. godine
613900 - Ugovorene usluge 960,00 KM

III 246
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
kantona. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
IV
ODLUKU
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. o raspore|ivawu izdataka za razdio 11, glava 01, potro{a~ko
mjesto 0002 - Kapitalni izdaci za korisnike buxetskih sredstava
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine I
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. Ovom odlukom vr{i se raspore|ivawe iznosa od 380.000,00 KM
Broj: 02/1-14-8864-28/04 u okviru organizacione jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za
Tuzla, 21. 6. 2004. godine korisnike buxetskih sredstava sa ekonomskog koda 821600 -
Broj 9 - Strana 562 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

rekonstrukcija i investiciono odr‘avawe na razdio 24 - Ministarstvo u korist organizacione jedinice:


obrazovawa, nauke, kulture i sporta, glava 01, potro{a~ko mjesto 0003 14020001 - Poqoprivredni zavod
- Fizi~ka kultura i sport (Op{tina @ivinice - 50.000,00 KM, Op{tina na 613900 - Ugovorene usluge 43.000,00 KM
Tuzla - 40.000,00 KM, Op{tina Lukavac - 75.000,00 KM, Op{tina Doboj-
-Istok - 40.000,00 KM, Op{tina Grada~ac - 25.000,00 KM) na ekonomski u korist organizacione jedinice:
kod 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima Vlade i na razdio 24 - 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike buxetskih sredstava
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta, glava 05 - Kultura na 821300 - Nabavka opreme 27.000,00 KM
(JU Narodno pozori{te Tuzla - 50.000,00 KM i JU Bosanski kulturni
centar Kalesija - 100.000,00 KM) na ekonomski kod 615200 - Kapitalni III
grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija.
II
IV
Ova odluka predstavqa sastavni dio Programa kapitalnih
izdataka buxetskih korisnika broj: 02/1-02.2857/04 od 02. 03. 2004. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
godine (ta~ka IV-Kultura i ta~ka V-Sport). “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

III Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


Federacija Bosne i Hercegovine
Za realizaciju ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija. TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
IV Broj: 02/1-14-8864-31/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
248
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Federacija Bosne i Hercegovine kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
TUZLANSKI KANTON sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Broj: 02/1-14-8864-30/04 Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 27. 4. 2004. godine,
Datum, 21. 6. 2004. godine donosi

ODLUKU
247
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog o unutra{woj preraspodjeli izdataka
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada I
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
ODLUKU kantona“, broj 15/03) sa korisnika JU MS[ Kalesija - razdio 24, glava 03,
potro{a~ko mjesto 0005, u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu
o unutra{woj preraspodjeli izdataka rasporeda prihoda od sopstvenih djelatnosti - donacija, u ukupnom
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu iznosu od 4.456,90 KM u korist korisnika JU O[ “Ivan Goran
Kova~i}“ Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0007.
I
II
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se:
kantona“, broj 15/03) sa organizacione jedinice 14010001 -
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede, u korist na teret organizacione jedinice:
organizacionih jedinica 14020001 - Poqoprivredni zavod i 11010002 24030005 - JU MS[ Kalesija
- Kapitalni izdaci za korisnike buxetskih sredstava, u dijelu koji 821300 - Nabavka opreme 4.456,90 KM
se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih
usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od u korist organizacione jedinice:
70.000,00 KM. 24020007 - JU O[ “Ivan Goran Kova~i}“ Grada~ac
821300 - Nabavka opreme 3.200.00 KM
II 613200 - Tro{kovi energije 1.256,90 KM

Preraspodjela planiranih sredstava izvr{i}e se: III

na teret organizacione jedinice: Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


14010001 - Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
sa 613400 - Grantovi neprofitnim organizacijama 70.000,00 KM kantona.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 563

IV 250
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-5958-12/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Tuzla, 27. 4. 2004. godine kantona za 2004. godinu za JU Prva osnovna {kola
“Hasan Kiki}” Gra~anica - razdio 24, glava 02,
potro{a~ko mjesto 0071
249
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU Prva osnovna {kola “Hasan Kiki}“ Gra~anica - razdio 24,
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada glava 02, potro{a~ko mjesto 0071, odobrava se unutra{wa
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
donosi 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u
ukupnom iznosu od 9.350,00 KM.
ODLUKU
II
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Sapna“ Preraspodjela planiranih izdataka za JU Prva osnovna {kola
Sapna - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0085 “Hasan Kiki}“ Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim
kodovima i to:

I na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 9.350,00 KM
JU O[ “Sapna“ Sapna - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
mjesto 0085, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih u korist:
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene 613900 - Ugovorene usluge 9.350,00 KM
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od
43.616,00 KM. III

II Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Sapna“ Sapna
izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: IV

na teret: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


611100 - Bruto plate i naknade 43.616,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

u korist: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


613900 - Ugovorene usluge 43.616,00 KM Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
III Broj: 02/1-14-8777-1/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona. 251
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE ODLUKU


Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa
Broj: 02/1-14-8777/04 elektro-ma{inska {kola Lukavac - razdio 24,
Tuzla, 21. 6. 2004. godine glava 03, potro{a~ko mjesto 0008
Broj 9 - Strana 564 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I u korist:
613900 - Ugovorene usluge 7.500,00 KM
JU Mje{ovita sredwa elektro-ma{inska {kola Lukavac -
razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0008, odobrava se unutra{wa III
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
ukupnom iznosu od 4.400,00 KM. Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

II IV

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
elektro-ma{inska {kola Lukavac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
kodovima i to:
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
na teret: Federacija Bosne i Hercegovine
611100 - Bruto plate i naknade 4.400,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
u korist: Broj: 02/1-14-8777-3/04
613900 - Ugovorene usluge 4.400,00 KM Tuzla, 21. 6. 2004. godine

III 253
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
IV Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u ODLUKU


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE kantona za 2004. godinu za JU Gimnazija “Ismet Mujezinovi}“
Federacija Bosne i Hercegovine Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0022
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. I
Broj: 02/1-14-8777-2/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine JU Gimnazija “Ismet Mujezinovi}“ Tuzla - razdio 24, glava 03,
potro{a~ko mjesto 0022, odobrava se unutra{wa preraspodjela
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
252 (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog od 3.343,20 KM.
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. II
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, Preraspodjela planiranih izdataka za JU Gimnazija “Ismet
donosi Mujezinovi}“ Tuzla, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

ODLUKU na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 3.343,20 KM
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Humci“ u korist:
^eli} - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0021 613900 - Ugovorene usluge 3.343,20 KM

I III
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
JU O[ “Humci“ ^eli} - razdio 24, glava 02, potro{a~ko Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
mjesto 0021, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene IV
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 7.500,00 KM. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
II
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Humci“ ^eli} Federacija Bosne i Hercegovine
izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
na teret: Broj: 02/1-14-8777-4/04
611100 - Bruto plate i naknade 7.500,00 KM Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 565

254 planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu


Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi od 4.138,33 KM.
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada II
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Prvna osnovna {kola
ODLUKU @ivinice izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta na teret:


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Xakule“ 611100 - Bruto plate i naknade 4.138,33 KM
Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0078
u korist:
I 613900 - Ugovorene usluge 4.138,33 KM

JU O[ “Xakule“ Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko III


mjesto 0078, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 18.307,00 KM. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
II
IV
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Xakule“
Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 18.307,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
613900 - Ugovorene usluge 18.307,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-6/04
III Tuzla, 21. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 256
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE ODLUKU


Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. kantona za 2004. godinu za JU Turisti~ko-ugostiteqska
Broj: 02/1-14-8777-5/04 {kola - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0016
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
I

255 JU Turisti~ko-ugostiteqska {kola - razdio 24, glava 03,


Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog potro{a~ko mjesto 0016, odobrava se unutra{wa preraspodjela
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada od 5.560,00 KM.
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
II
ODLUKU
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Turisti~ko-
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog -ugostiteqska {kola izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima
kantona za 2004. godinu za JU Prva osnovna {kola @ivinice i to:
- razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0061
na teret:
I 611100 - Bruto plate i naknade 5.560,00 KM

JU Prva osnovna {kola @ivinice - razdio 24, glava 02, u korist:


potro{a~ko mjesto 0061, odobrava se unutra{wa preraspodjela 613900 - Ugovorene usluge 5.560,00 KM
Broj 9 - Strana 566 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

III 258
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
IV Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u ODLUKU


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE kantona za 2004. godinu za JU O[ “Gorwa Orahovica“
Federacija Bosne i Hercegovine Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0076
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. I
Broj: 02/1-14-8777-7/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine JU O[ “Gorwa Orahovica“ Gra~anica - razdio 24, glava 02,
potro{a~ko mjesto 0076, odobrava se unutra{wa preraspodjela
257 planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi od 3.020,00 KM.
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada II
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Gorwa Orahovica“
ODLUKU Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta na teret:


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Mehmed-beg 611100 - Bruto plate i naknade 3.020,00 KM
Kapetanovi} Qubu{ak“ Srnice, Grada~ac - razdio 24,
glava 02, potro{a~ko mjesto 0010 u korist:
613900 - Ugovorene usluge 3.020,00 KM
I
III
JU O[ “Mehmed-beg Kapetanovi} Qubu{ak“ Srnice, Grada~ac
- razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0010, odobrava se unutra{wa Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u
ukupnom iznosu od 1.400,00 KM. IV

II Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[“Mehmed-beg
Kapetanovi} Qubu{ak“ Srnice, Grada~ac izvr{i}e se na sqede}im Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
ekonomskim kodovima i to: Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
na teret: VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
611100 - Bruto plate i naknade 1.400,00 KM Broj: 02/1-14-8777-9/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
u korist:
613900 - Ugovorene usluge 1.400,00 KM 259
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
III kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
IV
ODLUKU
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Duboki Potok“
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Srebrenik - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0034
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON I
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-8/04 JU O[ “Duboki Potok“ Srebrenik - razdio 24, glava 02,
Tuzla, 21. 6. 2004. godine potro{a~ko mjesto 0034, odobrava se unutra{wa preraspodjela
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 567

planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu III


(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
od 7.600,00 KM. Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
II
IV
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Duboki Potok“
Srebrenik, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 7.600,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
613900 - Ugovorene usluge 7.600,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-11/04
III Tuzla, 21. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog 261
kantona. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
IV sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
ODLUKU
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
TUZLANSKI KANTON kantona za 2004. godinu za JU O[ “Dowa Orahovica“
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0075
Broj: 02/1-14-8777-10/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine I

JU O[ “Dowa Orahovica“ Gra~anica - razdio 24, glava 02,


260 potro{a~ko mjesto 0075, odobrava se unutra{wa preraspodjela
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. od 10.739,80 KM.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, II
donosi
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Dowa Orahovica“
ODLUKU Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta na teret:


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Lukavica“ 611100 - Bruto plate i naknade 10.739,80 KM
Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0080
u korist:
I 613900 - Ugovorene usluge 10.739,80 KM

JU O[ “Lukavica“ Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko III


mjesto 0080, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
5.620,00 KM.
IV
II
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Lukavica“ “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
Gra~anica, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
na teret: Federacija Bosne i Hercegovine
611100 - Bruto plate i naknade 5.620,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
u korist: Broj: 02/1-14-8777-12/04
613900 - Ugovorene usluge 5.620,00 KM Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Broj 9 - Strana 568 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

262 planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu


Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi od 15.261,00 KM.
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada II
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Druga osnovna {kola
ODLUKU Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta na teret:


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Soko“ 611100 - Bruto plate i naknade 15.261,00 KM
Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0079
u korist:
I 613900 - Ugovorene usluge 15.261,00 KM

JU O[ “Soko“ Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko III


mjesto 0079, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 8.032,00 KM. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
II
IV
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Soko“
Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 8.032,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
613900 - Ugovorene usluge 8.032,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-14/04
III Tuzla, 21. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 264
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-8777-13/04 kantona za 2004. godinu za JU O[ “Stjepan Poqe“ Gra~anica
Tuzla, 21. 6. 2004. godine - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0073

I
263
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog JU O[ “Stjepan Poqe“ Gra~anica - razdio 24, glava 02,
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi potro{a~ko mjesto 0073, odobrava se unutra{wa preraspodjela
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi od 13.900,00 KM.

ODLUKU II

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Stjepan Poqe“


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Druga osnovna Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
{kola Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0072
na teret:
I 611100 - Bruto plate i naknade 13.900,00 KM

JU Druga osnovna {kola Gra~anica - razdio 24, glava 02, u korist:


potro{a~ko mjesto 0072, odobrava se unutra{wa preraspodjela 613900 - Ugovorene usluge 13.900,00 KM
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 569

III 266
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
IV Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. ODLUKU
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Federacija Bosne i Hercegovine kantona za 2004. godinu za JU O[ “Lukavac Mjesto“
TUZLANSKI KANTON Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0024
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-15/04 I
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
JU O[ “Lukavac Mjesto“ Lukavac - razdio 24, glava 02,
potro{a~ko mjesto 0024, odobrava se unutra{wa preraspodjela
265 planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi od 2.332,00 KM.
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada II
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Lukavac
ODLUKU Mjesto“ Lukavac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i
to:
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa {kola na teret:
Gra~anica - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0028 611100 - Bruto plate i naknade 2.332,00 KM

I u korist:
613900 - Ugovorene usluge 2.332,00 KM
JU Mje{ovita sredwa {kola Gra~anica - razdio 24, glava 03,
potro{a~ko mjesto 0028, odobrava se unutra{wa preraspodjela III
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
od 14.776,78 KM. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
II
IV
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa
{kola Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 14.776,78 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
613900 - Ugovorene usluge 14.776,78 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-17/04
III Tuzla, 21. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 267
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
IV (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi sa
~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-8777-16/04 kantona za 2004. godinu za JU O[ “Dobo{nica“ Lukavac -
Tuzla, 21. 6. 2004. godine razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0025
Broj 9 - Strana 570 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I III

JU O[ “Dobo{nica“ Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
mjesto 0025, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 2.430,00 KM. IV

II Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Dobo{nica“
Lukavac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
na teret: TUZLANSKI KANTON
611100 - Bruto plate i naknade 2.430,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-19/04
u korist: Tuzla, 21. 6. 2004. godine
613900 - Ugovorene usluge 2.430,00 KM

III 269
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
IV Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u ODLUKU


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE kantona za 2004. godinu za JU O[ “Pura~i}“ Lukavac -
Federacija Bosne i Hercegovine razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0026
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. I
Broj: 02/1-14-8777-18/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine JU O[ “Pura~i}“ Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
mjesto 0026, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine
268 Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 5.630,00 KM.
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi II
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Pura~i}“
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi Lukavac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

ODLUKU na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 5.630,00 KM
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Turija“ u korist:
Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0027 613900 - Ugovorene usluge 5.630,00 KM

I III

JU O[ “Turija“ Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
mjesto 0027, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine kantona.
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 1.600,00 KM.
IV
II
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Turija“ Lukavac “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
na teret: Federacija Bosne i Hercegovine
611100 - Bruto plate i naknade 1.600,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
u korist: Broj: 02/1-14-8777-20/04
613900 - Ugovorene usluge 1.600,00 KM Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 571

270 II
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Hajrudin
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Me{i}“ Teo~ak izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 22.000,00 KM
ODLUKU
u korist:
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta 613900 - Ugovorene usluge 22.000,00 KM
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Male{i}i“
Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0081 III

I Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
JU O[ “Male{i}i“ Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
mjesto 0081, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka IV
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 23.665,00 KM. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
II
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Male{i}i“ Federacija Bosne i Hercegovine
Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
na teret: Broj: 02/1-14-8777-22/04
611100 - Bruto plate i naknade 23.665,00 KM Tuzla, 21. 6. 2004. godine

u korist:
613900 - Ugovorene usluge 23.665,00 KM 272
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
III kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
IV donosi

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u ODLUKU


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Pasci“
Federacija Bosne i Hercegovine Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0057
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. I
Broj: 02/1-14-8777-21/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine JU O[ “Pasci“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0057,
odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu
271 Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 14.019,00 KM.
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. II
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Pasci“ Tuzla
izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
ODLUKU
na teret:
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog 611100 - Bruto plate i naknade 14.019,00 KM
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Hajrudin Me{i}“
Teo~ak - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0070 u korist:
613900 - Ugovorene usluge 14.019,00 KM
I
JU O[ “Hajrudin Me{i}“ Teo~ak - razdio 24, glava 02, III
potro{a~ko mjesto 0070, odobrava se unutra{wa preraspodjela
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
od 22.000,00 KM. kantona.
Broj 9 - Strana 572 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

IV 274
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8777-23/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa {kola
Doboj - Istok - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0030
273
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU Mje{ovita sredwa {kola Doboj - Istok - razdio 24, glava 03,
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada potro{a~ko mjesto 0030, odobrava se unutra{wa preraspodjela
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
donosi (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
od 2.468,00 KM.

ODLUKU II

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Miri~ina“ {kola Doboj-Istok izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0074
na teret:
I 611100 - Bruto plate i naknade 2.468,00 KM

JU O[ “Miri~ina“ Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro- u korist:


{a~ko mjesto 0074, odobrava se unutra{wa preraspodjela plani- 613900 - Ugovorene usluge 2.468,00 KM
ranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
od 7.002,00 KM. III

II Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Miri~ina“ kantona.
Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
IV
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 7.002,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
u korist:
613900 - Ugovorene usluge 7.002,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-25/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Tuzla, 21. 6. 2004. godine
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
275
IV Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Broj: 02/1-14-8777-24/04 Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Doborovci“
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0077
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 573

I III

JU O[ “Doborovci“ Gra~anica - razdio 24, glava 02, potro{a~ko Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
mjesto 0077, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine kantona.
Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 6.421,00 KM.
IV
II
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Doborovci“ “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
Gra~anica izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
na teret: Federacija Bosne i Hercegovine
611100 - Bruto plate i naknade 6.421,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
u korist: Broj: 02/1-14-8777-27/04
613900 - Ugovorene usluge 6.421,00 KM Tuzla, 21. 6. 2004. godine

III
277
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
IV godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. ODLUKU
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Prokosovi}i“
TUZLANSKI KANTON Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0029
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-26/04 I
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
JU O[ “Prokosovi}i“ Lukavac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
mjesto 0029, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih izdataka
276 u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 2.600,00 KM.
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. II
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Prokosovi}i“
Lukavac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
ODLUKU
na teret:
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog 611100 - Bruto plate i naknade 2.600,00 KM
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Musa ]azim ]ati}“
Zeliwa Dowa - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0012 u korist:
613900 - Ugovorene usluge 2.600,00 KM
I
III
JU O[ “Musa ]azim ]ati}“ Zeliwa Dowa - razdio 24, glava 02,
potro{a~ko mjesto 0012, odobrava se unutra{wa preraspodjela Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
od 8.952,66 KM. IV

II Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Musa ]azim ]ati}“ “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
Zeliwa Dowa izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
na teret: Federacija Bosne i Hercegovine
611100 - Bruto plate i naknade 8.952,66 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
u korist: Broj: 02/1-14-8777-28/04
613900 - Ugovorene usluge 8.952,66 KM Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Broj 9 - Strana 574 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

278 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi JU O[ “Brijesnica“ Doboj - Istok - razdio 24, glava 02,
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. potro{a~ko mjesto 0082, odobrava se unutra{wa preraspodjela
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
donosi od 7.915,60 KM.

ODLUKU II

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Brijesnica“


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita Doboj - Istok izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
sredwa elektro-ma{inska {kola Lukavac - razdio 24,
glava 03, potro{a~ko mjesto 0008 na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 7.915,60 KM
I
u korist:
JU Mje{ovita sredwa elektro-ma{inska {kola Lukavac - 613900 - Ugovorene usluge 7.915,60 KM
razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0008, odobrava se unutra{wa
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za III
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u
ukupnom iznosu od 1.000,00 KM. Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
II kantona.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa IV


elektro-ma{inska {kola Lukavac izvr{i}e se na sqede}im
ekonomskim kodovima i to: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 1.000,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
613900 - Ugovorene usluge 1.000,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-30/04
III Tuzla, 21. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija i


Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 280
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Broj: 02/1-14-8777-29/04 Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita
Tuzla, 21. 6. 2004. godine sredwa elektro-hemijska {kola Lukavac - razdio 24,
glava 03, potro{a~ko mjesto 0007

279 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi JU Mje{ovita sredwa elektro-hemijska {kola Lukavac - razdio 24,
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. glava 03, potro{a~ko mjesto 0007, odobrava se unutra{wa preraspodjela
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od
donosi 4.400,00 KM.

ODLUKU II

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Brijesnica“ elektro-hemijska {kola Lukavac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim
Doboj - Istok - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0082 kodovima i to:
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 575

na teret: IV
611100 - Bruto plate i naknade 4.400,00 KM
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
u korist: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
613900 - Ugovorene usluge 4.400,00 KM
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
III Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Broj: 02/1-14-8777-32/04
kantona. Tuzla, 21. 6. 2004. godine

IV
282
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine,
TUZLANSKI KANTON donosi
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8777-31/04 ODLUKU
Tuzla, 21. 6. 2004. godine
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za JU O[ “Edhem Mulabdi}“ Me|e|a,
281 Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0011
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi I
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada JU O[ “Edhem Mulabdi}“ Me|e|a, Grada~ac - razdio 24, glava 02,
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, potro{a~ko mjesto 0011, odobrava se unutra{wa preraspodjela
donosi planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od
ODLUKU 3.000,00 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta II


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Hamdija
Kre{evqakovi}“ Kamberi, Grada~ac - razdio 24, Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Edhem
glava 02, potro{a~ko mjesto 0009 Mulabdi}“ Me|e|a, Grada~ac, izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim
kodovima i to:
I
na teret:
JU O[ “Hamdija Kre{evqakovi}“ Kamberi, Grada~ac - razdio 611100 - Bruto plate i naknade 3.000,00 KM
24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0009, odobrava se unutra{wa
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za u korist:
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u 613900 - Ugovorene usluge 3.000,00 KM
ukupnom iznosu od 2.500,00 KM.

II III

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Hamdija Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Kre{evqakovi}“ Kamberi, Grada~ac, izvr{i}e se na sqede}im i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
ekonomskim kodovima i to: kantona.

na teret: IV
611100 - Bruto plate i naknade 2.500,00 KM
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
u korist: “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
613900 - Ugovorene usluge 2.500,00 KM

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


III Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Broj: 02/1-14-8777-33/04
kantona. Tuzla, 21. 6. 2004. godine
Broj 9 - Strana 576 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

283 II
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi Preraspodjela planiranih izdataka za Op{tinski sud za prekr{aje
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Srebrenik izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 21. 6. 2004. godine, donosi u korist:
613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 5.000,00 KM
ODLUKU
na teret:
o unutra{woj preraspodjeli izdataka 611100 - Bruto plate i naknade 5.000,00 KM
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
III
I
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Odobrava se unutra{wa preraspodjela sredstava Buxeta i Ministarstvo pravosu|a i uprave.
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/03) - razdio 11, glava 04, potro{a~ko mjesto 0001 - IV
Komisija za koncesije, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
II “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

Preraspodjela planiranih izdataka izvr{i}e se prema sqede}im Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
ekonomskim kodovima: Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
na teret: VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
613900 - Ugovorene usluge 30.000,00 KM Broj: 02/1-14-8013/04
Tuzla, 10. 6. 2004. godine
u korist:
614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama 30.000,00 KM
285
III Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
IV Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u ODLUKU


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Op{tinski sud
Federacija Bosne i Hercegovine Kalesija - razdio 15, glava 03, potro{a~ko mjesto 0005
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. I
Broj: 02/1-14-9038/04
Tuzla, 21. 6. 2004. godine Op{tinskom sudu Kalesija - razdio 15, glava 03, potro{a~ko
mjesto 0005, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
284 izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na teku}e
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi rashode u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM.
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada II
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
Preraspodjela planiranih izdataka za Op{tinski sud Kalesija
ODLUKU izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog u korist:


kantona za 2004. godinu za Op{tinski sud za prekr{aje 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge 6.000,00 KM
Srebrenik - razdio 15, glava 07, potro{a~ko mjesto 0009
na teret:
I 611100 - Bruto plate i naknade 5.400,00 KM
612100 - Doprinosi poslodavca 600,00 KM
Op{tinskom sudu za prekr{aje Srebrenik - razdio 15, glava 07,
potro{a~ko mjesto 0009, odobrava se unutra{wa preraspodjela III
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
od 5.000,00 KM. i Ministarstvo pravosu|a i uprave.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 577

IV 287
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine,
Federacija Bosne i Hercegovine donosi
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. ODLUKU
Broj: 02/1-14-8014/04
Tuzla, 10. 6. 2004. godine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Op{tinski sud
Grada~ac - razdio 15, glava 03, potro{a~ko mjesto 0003
286
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. Op{tinskom sudu Grada~ac - razdio 15, glava 03, potro{a~ko
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada mjesto 0003, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
donosi novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na teku}e
rashode u ukupnom iznosu od 19.800,00 KM.

ODLUKU II

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Preraspodjela planiranih izdataka za Op{tinski sud Grada~ac
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Op{tinski sud izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
@ivinice - razdio 15, glava 03, potro{a~ko mjesto 0002
u korist:
I 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge 18.300,00 KM
614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama 1.500,00 KM
Op{tinskom sudu @ivinice - razdio 15, glava 03, potro{a~ko
mjesto 0002, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih na teret:
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene 611100 - Bruto plate i naknade 17.800,00 KM
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na teku}e 612100 - Doprinosi poslodavca 2.000,00 KM
rashode u ukupnom iznosu od 6.600,00 KM.
III
II
Za provo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Preraspodjela planiranih izdataka za Op{tinski sud i Ministarstvo pravosu|a i uprave.
@ivinice izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
IV
u korist:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge 6.600,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
611100 - Bruto plate i naknade 5.300,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
612100 - Doprinosi poslodavca 1.100,00 KM Federacija Bosne i Hercegovine
612200 - Ostali doprinosi 200,00 KM TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8017/04
III Tuzla, 10. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo pravosu|a i uprave. 288
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine,
donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine ODLUKU
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Broj: 02/1-14-8016/04 kantona za 2004. godinu za Ministarstvo unutra{wih
Tuzla, 10. 6. 2004. godine poslova - razdio 17, glava 01, potro{a~ko mjesto 0001
Broj 9 - Strana 578 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I II

Ministarstvu unutra{wih poslova - razdio 17, glava 01, Preraspodjela planiranih izdataka za Ministarstvo
potro{a~ko mjesto 0001, odobrava se unutra{wa preraspodjela obrazovawa, nauke, kulture i sporta izvr{i}e se na sqede}im
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu ekonomskim kodovima i to:
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu
od 300.000,00 KM iz prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda od na teret:
sopstvenih djelatnosti). 613400 - Nabavka materijala 2.000,00 KM
613900 - Ugovorene usluge 2.000,00 KM
II
u korist:
Preraspodjela planiranih izdataka iz prihoda od sopstvenih 613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 4.000,00 KM
djelatnosti izvr{i}e se u korist:
III
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih 160.000,00 KM Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
821300 - Nabavka opreme 10.000,00 KM i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
613400 - Nabavka materijala 130.000,00 KM
IV
a na teret:
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
613200 - Izdaci za energiju 20.000,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
613300 - Izdaci za komunalne usluge 30.000,00 KM
613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva 50.000,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
613600 - Unajmqivawe imovine i opreme 10.000,00 KM Federacija Bosne i Hercegovine
613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 70.000,00 KM TUZLANSKI KANTON
613800 - Izdaci osigurawa 40.000,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
613900 - Ugovorene usluge 80.000,00 KM Broj: 02/1-14-8331/04
Tuzla, 10. 6. 2004. godine
III

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija 290


i Ministarstvo unutra{wih poslova. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
IV sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
ODLUKU
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
TUZLANSKI KANTON kantona za 2004. godinu za JU O[ “Hamdija Kre{evqakovi}“
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. Kamberi, Grada~ac - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0009
Broj: 02/1-14-8138/04
Tuzla, 10. 6. 2004. godine I

JU O[ “Hamdija Kre{evqakovi}“ Kamberi, Grada~ac - razdio 24,


289 glava 02, potro{a~ko mjesto 0009, odobrava se unutra{wa
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. ukupnom iznosu od 1.400,00 KM.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi II
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Hamdija
ODLUKU Kre{evqakovi}“ Kamberi, Grada~ac, izvr{i}e se na sqede}im
ekonomskim kodovima i to:
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2004. godinu za Ministarstvo obrazovawa, nauke, na teret:
kulture i sporta - razdio 24, glava 01, potro{a~ko mjesto 0001 613200 - Tro{kovi energije 1.400,00 KM

I u korist:
613900 - Ugovorene usluge 1.400,00 KM
Ministarstvu obrazovawa, nauke, kulture i sporta - razdio 24,
glava 01, potro{a~ko mjesto 0001, odobrava se unutra{wa III
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
ukupnom iznosu od 4.000,00 KM. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 579

IV 292
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-2/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzla, 10. 6. 2004. godine Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Simin Han“
Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0055

291 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi JU O[ “Simin Han“ Tuzla - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. mjesto 0055, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na
donosi rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda
od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM.
ODLUKU
II
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Simin Han“
turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla - razdio 24, Tuzla izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
glava 03, potro{a~ko mjesto 0016
na teret:
I 613200 - Tro{kovi energije 1.000,00 KM

JU Mje{ovita sredwa turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla - u korist:


razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0016, odobrava se unutra{wa 613100 - Putni tro{kovi 400,00 KM
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 613500 - Izdaci za gorivo 300,00 KM
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u 613900 - Ugovorene usluge 300,00 KM
dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od
pru`awa javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom III
iznosu od 500,00 KM.
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
II i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa IV


turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla izvr{i}e se na sqede}im
ekonomskim kodovima i to: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
na teret:
613900 - Ugovorene usluge 500,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
613200 - Tro{kovi energije 500,00 KM VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-4/04
III Tuzla, 10. 6. 2004. godine

Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija


i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta. 293
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
IV kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE ODLUKU


Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Univerzitet u
Broj: 02/1-14-8331-3/04 Tuzli, Prirodno-matemati~ki fakultet
Tuzla, 10. 6. 2004. godine Tuzla - razdio 24, glava 04, potro{a~ko mjesto 0012
Broj 9 - Strana 580 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I II

JU Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matemati~ki fakultet Tuzla Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa
- razdio 24, glava 04, potro{a~ko mjesto 0012, odobrava se unutra{wa turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla izvr{i}e se na sqede}im
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. ekonomskim kodovima i to:
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu
koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih na teret:
usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 613900 - Ugovorene usluge 1.500,00 KM
21.500,00 KM.
u korist:
II 613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 1.500,00 KM
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Univerzitet u Tuzli,
Prirodno-matemati~ki fakultet Tuzla izvr{i}e se na sqede}im III
ekonomskim kodovima i to:
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
na teret: i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
613100 - Putni tro{kovi 16.500,00 KM
821300 - Nabavka opreme 5.000,00 KM IV

u korist: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


613400 - Nabavka materijala 12.500,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 4.000,00 KM
821500 - Nabavka stalnih sredstava u Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
obliku prava 5.000,00 KM Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-6/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Tuzla, 10. 6. 2004. godine
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.

IV 295
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-5/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzla, 10. 6. 2004. godine Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “[eri}i“
@ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0067

294 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi JU O[ “[eri}i“ @ivinice - razdio 24, glava 02, potro{a~ko
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. mjesto 0067, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu od 540,00 KM.

ODLUKU II

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “[eri}i“


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita sredwa @ivinice izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla - razdio 24,
glava 03, potro{a~ko mjesto 0016 na teret:
613900 - Ugovorene usluge 300,00 KM
I 613700 - Tro{kovi odr‘avawa 240,00 KM

JU Mje{ovita sredwa turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla - u korist:


razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0016, odobrava se unutra{wa 613100 - Putni tro{kovi 540,00 KM
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u III
dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa
javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
1.500,00 KM. i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 581

IV 297
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-7/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzla, 10. 6. 2004. godine Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita
sredwa elektro-ma{inska {kola Lukavac - razdio 24,
glava 03, potro{a~ko mjesto 0008
296
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog I
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. JU Mje{ovita sredwa elektro-ma{inska {kola Lukavac -
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0008, odobrava se unutra{wa
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za
donosi 2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u
ukupnom iznosu od 1.400,00 KM.
ODLUKU
II
o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Brijesnica“ Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa
Doboj - Istok - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0082 elektro-ma{inska {kola Lukavac izvr{i}e se na sqede}im
ekonomskim kodovima i to:

I na teret:
613800 - Izdaci osigurawa 692,00 KM
JU O[ “Brijesnica“ Doboj - Istok - razdio 24, glava 02, 613400 - Nabavka materijala 708,00 KM
potro{a~ko mjesto 0082, odobrava se unutra{wa preraspodjela
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu u korist:
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u ukupnom iznosu 613900 - Ugovorene usluge 1.400,00 KM
od 912,00 KM.
III
II
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Brijesnica“ i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
Doboj - Istok izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
IV
na teret:
613800 - Izdaci osigurawa 912,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
u korist:
613100 - Putni tro{kovi 912,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-9/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Tuzla, 10. 6. 2004. godine
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.

298
IV Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE ODLUKU


Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mje{ovita
Broj: 02/1-14-8331-8/04 sredwa {kola “Hasan Kiki}“ Grada~ac - razdio 24,
Tuzla, 10. 6. 2004. godine glava 03, potro{a~ko mjesto 0003
Broj 9 - Strana 582 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

I na teret:
613100 - Putni tro{kovi 3.200,00 KM
JU Mje{ovita sredwa {kola “Hasan Kiki}“ Grada~ac -
razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0003, odobrava se unutra{wa u korist:
preraspodjela planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 821300 - Nabavka opreme 2.200,00 KM
2004. godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u 613400 - Nabavka materijala 350,00 KM
dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od 613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 250,00 KM
pru`awa javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u 613900 - Ugovorene usluge 400,00 KM
ukupnom iznosu od 1.500,00 KM.
III
II
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mje{ovita sredwa i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
{kola “Hasan Kiki}“ Grada~ac izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim
kodovima i to: IV

na teret: Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u


613400 - Nabavka materijala 1.500,00 KM “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

u korist: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


613300 - Izdaci za komunalne usluge 1.500,00 KM Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
III VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-38-8331-11/04
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija Tuzla, 10. 6. 2004. godine
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.

IV 300
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-10/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog
Tuzla, 10. 6. 2004. godine kantona za 2004. godinu za JU Gimnazija “Me{a Selimovi}“
Tuzla - razdio 24, glava 03, potro{a~ko mjesto 0013

299 I
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi JU Gimnazija “Me{a Selimovi}“ Tuzla - razdio 24, glava 03,
sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. potro{a~ko mjesto 0013, odobrava se unutra{wa preraspodjela
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se
odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga
ODLUKU (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 5.707,00 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta II


Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O[ “Vukovije“
Kalesija - razdio 24, glava 02, potro{a~ko mjesto 0017 Preraspodjela planiranih izdataka za JU Gimnazija “Me{a
Selimovi}“ Tuzla izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
I
na teret:
JU O[ “Vukovije“ Kalesija - razdio 24, glava 02, potro{a~ko 821600 - Rekonstrukcija i investiciono
mjesto 0017, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih odr‘avawe 5.707,00 KM
izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na u korist:
rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga (prihoda 613100 - Putni tro{kovi 2.107,00 KM
od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM. 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva 600,00 KM
613900 - Ugovorene usluge 3.000,00 KM
II
III
Preraspodjela planiranih izdataka za JU O[ “Vukovije“ Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
Kalesija izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to: i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 583

IV 302
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. sa ~lanom 19. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004.
godinu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON ODLUKU
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-12/04 o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta
Tuzla, 10. 6. 2004. godine Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Op{tinski sud
Tuzla - razdio 15, glava 03, potro{a~ko mjesto 0001
301
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona I
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), a u vezi sa ~lanom 19.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene Op{tinskom sudu Tuzla - razdio 15, glava 03, potro{a~ko
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na mjesto 0001, odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se odnosi na
ODLUKU teku}e rashode u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM.

o unutra{woj preraspodjeli izdataka Buxeta Tuzlanskog II


kantona za 2004. godinu za Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski
fakultet u Tuzli - razdio 24, glava 04, potro{a~ko mjesto 0007 Preraspodjela planiranih izdataka za Op{tinski sud Tuzla
izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim kodovima i to:
I
Rudarsko-geolo{ko-gra|evinskom fakultetu u Tuzli - razdio 24, u korist:
glava 04, potro{a~ko mjesto 0007, odobrava se unutra{wa preraspodjela 613900 - Ugovorene i druge posebneusluge 38.400,00 KM
planiranih izdataka u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu 613300 - Izdaci za komunalne usluge 41.600,00 KM
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 15/03) u dijelu koji se
odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pru`awa javnih usluga na teret:
(prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 47.000,00 KM. 611100 - Bruto plate i naknade 41.000,00 KM
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih 30.000,00 KM
II 612200 - Ostali doprinosi 9.000,00 KM

Preraspodjela planiranih izdataka za Rudarsko-geolo{ko- III


-gra|evinski fakultet u Tuzli izvr{i}e se na sqede}im ekonomskim
kodovima i to: Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo pravosu|a i uprave.
na teret:
613400 - Nabavka materijala 25.000,00 KM IV
613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.000,00 KM
613700 - Izdaci za teku}e odr‘avawe 5.000,00 KM Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
613800 - Izdaci osigurawa, bankarskih “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
usluga i usluga platnog prometa 4.000,00 KM
821300 - Nabavka opreme 10.000,00 KM Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
u korist: TUZLANSKI KANTON
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
prava 47.000,00 KM Broj: 02/1-14-8015/04
Tuzla, 10. 6. 2004. godine
III
Za sprovo|ewe ove odluke zadu‘uje se Ministarstvo finansija
i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog 303
kantona. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
IV kantona, na sjednici odr`anoj dana 13. 5. 2004. godine, donosi
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. RJE[EWE
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE o postavqewu glavnog kantonalnog inspektora
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON I
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-8331-14/04 Be{li} Nexad, dipl. pravnik, postavqa se za glavnog kantonalnog
Tuzla, 10. 6. 2004. godine inspektora u Ministarstvu trgovine, turizma i saobra}aja.
Broj 9 - Strana 584 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

II 306
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE RJE[EWE


Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON o postavqewu sekretara ministarstva
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-34-5601/04 I
Tuzla, 13. 5. 2004. godine Softi} Emir, dipl. pravnik, postavqa se za sekretara
Ministarstva prostornog ure|ewa i za{tite okolice.

304 II
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
RJE[EWE Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
o postavqewu direktora Poqoprivrednog zavoda VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-34-1568/04
I Tuzla, 28. 5. 2004. godine

[erifovi} Nusret, dipl. ing. poqoprivrede, postavqa se za


direktora Poqoprivrednog zavoda Tuzla. 307
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
II (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. RJE[EWE
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE o postavqewu pomo}nika ministra
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON I
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-34-854/04 Deli} Fahrudin, postavqa se za pomo}nika ministra za
Tuzla, 28. 5. 2004. godine prostorno ure|ewe i gra|ewe u Ministarstvu prostornog ure|ewa i
za{tite okolice.

305 II
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
RJE[EWE Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
o postavqewu pomo}nika ministra VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-34-153/04
I Tuzla, 28. 5. 2004. godine

Goja~i} Danis, dipl. politolog, postavqa se za pomo}nika


ministra za socijalno statusna pitawa u Ministarstvu za bora~ka 308
pitawa. Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
II kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi

Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u RJE[EWE


“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
o imenovawu predsjednika i dva ~lana Upravnog odbora
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE JU Univerzitet u Tuzli
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON I
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-34-853/04 Imenuje se predsjednik i dva ~lana Upravnog odbora JU
Tuzla, 28. 5. 2004. godine Univerzitet u Tuzli i to:
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 585

1. Tarik Arap~i} - predsjednik II


2. Mahira Jahi} - ~lan
3. Vlado Ma|arevi} - ~lan Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Federacija Bosne i Hercegovine Broj: 02/1-27-6821/04
TUZLANSKI KANTON Tuzla, 28. 5. 2004. godine
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-34-3785/04 311
Tuzla, 28. 5. 2004. godine Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
309
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona RJE[EWE
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi o razrje{ewu Nadzornog odbora “Dru{tvo za razvoj“ Tuzla

RJE[EWE I
Razrje{ava se Nadzorni odbor “Dru{tva za razvoj“ Tuzla u
o imenovawu Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar sqede}em sastavu:
1. Muamer Jarovi} - predsjednik
I 2. Midhat Suqkanovi} - ~lan
3. Muhamed Ga{i - ~lan
Imenuje se Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar
Tuzlanskog kantona u sqede}em sastavu: II
1. Enver Manxi} - predsjednik Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
2. @eqko Pe{ti} - ~lan “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
3. Mirjana Zoranovi} - ~lan
4. Hari Ejubovi} - ~lan Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
5. Mustafa Rexepovi} - ~lan Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
II VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u Broj: 02/1-28-7129/04
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. Tuzla, 10. 6. 2004. godine

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE


Federacija Bosne i Hercegovine 312
TUZLANSKI KANTON Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
Broj: 02/1-34-6792/04 kantona, na sjednici odr`anoj dana 10. 6. 2004. godine, donosi
Tuzla, 28. 5. 2004. godine
RJE[EWE
310 o imenovawu Nadzornog odbora “Dru{tvo za razvoj“ Tuzla
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog I
kantona, na sjednici odr`anoj dana 28. 5. 2004. godine, donosi Imenuje se Nadzorni odbor “Dru{tva za razvoj“ Tuzla na pe-
riod od 60 dana, u sqede}em sastavu:
RJE[EWE 1. Remza [rndi} - predsjednik
2. Sadik Bekti} - ~lan
o imenovawu Upravnog odbora 3. Mersija Jahi} - ~lan
JP “Me|unarodni aerodrom Tuzla“ Zra~na luka Dubrave
II
I Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
Imenuje se Upravni odbor JP “Me|unarodni aerodrom Tuzla“
Zra~na luka Dubrave, u sqede}em sastavu: Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
1. Xafi} E{ef - predsjednik Federacija Bosne i Hercegovine
2. Makar An|elko - ~lan TUZLANSKI KANTON
3. Sinanovi} Esad - ~lan VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
4. Glavi} Ramiz - ~lan Broj: 02/1-28-7129-1/04
5. Smajlbegovi} Almas - ~lan Tuzla, 10. 6. 2004. godine
Broj 9 - Strana 586 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

313
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj 19. 5. 2004. godine, donosi

ZAKQU^AK O IZMJENAMA I DOPUNAMA


Zakqu~ka broj 02/1-14-4066/04 od 29. 03. 2004. godine o uskla|ivawu rashoda sa o~ekivanim prihodima
za period 01. 04.-30. 06. 2004. godine

U Zakqu~ku broj 02/1-14-4066/04 od 29. 03. 2004. godine, tabelarni pregled iz ta~ke I mijewa se i glasi:
- iza podta~ke 1) Teku}i transferi (grantovi) dodaju se nove podta~ke q) i m), dok se ta~ka 614000 i podta~ka l) mijewaju i glase:

Ekon. Naziv koda rashoda, izdataka i Plan za 2004. Plan IV-VI Procenat Korigovani
kod finansirawa (iz Buxeta) 2004. korekc. plan za
(1/4) IV-VI 2004.
614000 Teku}i transferi (grantovi) 43.634.500,00 10.908.625,00 66,59% 7.263.784,00
l) Ostali transferi (grantovi) 12.465.400,00 3.116.350,00 47,49% 1.479.963,75
q) Regionalna razvojna agencija TK 250.000,00 62.500,00 71,49% 44.681,25
m) Tro{kovi manifestacija 220.000,00 55.000,00 111,12% 61.119,00
- iza reda 823000 “Finansirawe“ dodaje se novi red:
421112 Obaveze stvorene prije 31. 12. 2002. g. 350.000,00
a) Fond za prevoz u~enika 250.000,00
b)Ministarstvo obnove-elektr. energije 50.000,00
c) Vlada TK 20.000,00
d) Ostalo 30.000,00
- posqedwi red-ukupno rashodi, izdaci i finansirawe, mijewa se i glasi:
RASHODI, IZDACI I 204.438.300,00 51.109.575,00 88,82% 45.400.000,00
Σ
FINANSIRAWE

II

U ta~ki II Zakqu~ka dodaje se novi stav i glasi:


Dodijeqena sredstva buxetskim korisnicima za realizaciju obaveza stvorenih prije 31. 12. 2002. godine, a koje su evidentirane u
kwigovodstvu buxeta na kodu 421112, izvr{ava}e se na osnovu pravilno popuwenih i dostavqenih obrazaca nadle‘nim operativnim centrima.

III

Za realizaciju ovog zakqu~ka zadu‘uje se Ministarstvo finansija, nadle‘ne institucije i svi ostali buxetski korisnici.

IV

Zakqu~ak stupa na snagu danom dono{ewa, i objavi}e se u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r.
Broj: 02/1-14-6099/04
Tuzla, 19. 5. 2004. godine

314
Na osnovu ~lana 5. i ~lana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 17/00), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj 24. 6. 2004. godine, donosi

ZAKQU^AK
o uskla|ivawu rashoda s o~ekivanim prihodima za period 01. 07.-30. 09. 2004. godine

U ciqu uskla|ivawa rashoda, izdataka i finansirawa sa o~ekivanim prihodima, u periodu 01. 07.-30. 09. 2004. godine, Buxet Tuzlanskog
kantona }e se izvr{avati po sqede}im procentima:
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 587

Ekon. Naziv koda rashoda, izdataka i Plan za 2004. Χ


Plan VII-IΧ Procenat Korigovani
kod finansirawa (iz Buxeta) 2004. korekc. plan za
(1/4) Χ 2004.
VII-IΧ
Σ Bruto plate i naknade i doprinosi 111.989.215,39 27.997.304,00 97,48% 27.294.000,00
poslodavca

611100 Bruto plate i naknade 99.647.001,00 24.911.750,00 97,54% 24.300.000,00


612000 Doprinos poslodavca 12.342.214,39 3.085.554,00 97,03% 2.994.000,00
611200 Naknade tro{kova zaposl. i skup{. poslanicima 18.498.985,61 4.624.746,00 132,43% 6.124.746,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 22.302.735,00 5.575.684,00 100,32% 5.593.534,00
a) izdaci za materijal i usluge 22.232.735,00 5.558.184,00 100,00% 5.558.184,00
b) usluge centraliz.obra~una i ispl.plata 70.000,00 17.500,00 202,00% 35.350,00
614000 Teku}i transferi (grantovi) 43.636.000,00 10.909.000,00 90,41% 9.863.095,00
a) Dopunska prava BIZ-a 9.941.800,00 2.485.450,00 100,00% 2.485.450,00
b) Bora~ke organizacije i udru‘ewa 580.000,00 145.000,00 100,00% 145.000,00
c) Kategorije socijalne za{tite 15.411.400,00 3.852.850,00 100,00% 3.852.850,00
d) Transferi za obnovu i povratak 4.199.900,00 1.049.975,00 100,00% 1.049.975,00
e) Politi~ke partije 174.000,00 43.500,00 100,00% 43.500,00
f) RTV TK 760.000,00 190.000,00 100,00% 190.000,00
g) Subvencionirawe ishrane i smje{t.stud 240.000,00 60.000,00 25,00% 15.000,00
h) Pravni fakultet-Odsijek Tuzla 600.000,00 150.000,00 151,66% 227.500,00
i) Narodna i univerzitetska biblioteka 389.000,00 97.250,00 100,00% 97.250,00
j) Narodno pozori{te Tuzla 642.900,00 160.725,00 100,00% 160.725,00
k) Galerija portreta 60.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00
l) Tro{kovi manifestacija 220.000,00 55.000,00 164,00% 90.200,00
q) RDA 250.000,00 62.500,00 100,00% 62.500,00
m) Organizacije i udru‘ewa 500.000,00 125.000,00 300,00% 375,000,00
n) Buxetska rezerva 1.500.000,00 375.000,00 100,00% 375.000,00
w) Aerodrom Tuzla 300.000,00 75.000,00 100,00% 75.000,00
o) Kulturne manifestacije 120.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00
p) Obiqe‘avawe jubileja ustanova 10.000,00 2.500,00 100,00% 2.500,00
r) Fizi~ka kultura i sport 500.000,00 125.000,00 100,00% 125.000,00
s) Nauka 150.000,00 37.500,00 100,00% 37.500,00
{) Profesionalno usavr{.nastavnog osob. 67.500,00 16.875,00 100,00% 16.875,00
t) Kantonalna takmi~ewa u~enika 34.200,00 8.550,00 200,00% 17.100,00
u) Nagra|iv. po osnovu vredn.rada O[ 10.000,00 2.500,00 100,00% 2.500,00
v) Nagra|iv. po osnovu vredn.rada S[ 7.500,00 1.875,00 100,00% 1.875,00
z) Fakultet kriminalisti~kih nauka 150.000,00 37.500,00 100,00% 37.500,00
‘) Skup{tina - teku}i transferi 30.000,00 7.500,00 253,33% 19.000,00
h) Ministarstvo zdravstva-teku}i tansferi 800.000,00 200.000,00 50,39% 100.795,00
q) Intervencije zaposl.anga‘. u proizv.pr. 1.900.000,00 475.000,00 42,10% 200.000,00
w) Izdava~ka djelatnost 50.000,00 12.500,00 100,00% 12.500,00
y) Teku}i transferi - ostali 4.037.800,00 1.009.450,00 0,00% 0,00
615000 Kapitalni transferi (grantovi) 350.000,00 87.500,00 0,00% 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale nakn. 122.600,00 30.650,00 100,00% 30.650,00
821000 Kapitalni izdaci 3.671.764,00 917.941,00 217,87% 2.000.000,00
822000 Pozajmqivawe i u~e{}e u dionicama 600.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00
823000 Finansirawe-otplata duga 3.267.000,00 816.750,00 100,00% 816.750,00
RASHODI, IZDACI I
Σ 204.438.300,00 51.109.575,00 101,49% 51.872.775,00
FINANSIRAWE

II

Buxetski korisnici su du‘ni, posredstvom nadle‘nih institucija, Ministarstvu finansija dostaviti operativne planove izvr{ewa za
juli, avgust i septembar 2004. godine, u skladu sa utvr|enim procentima iz ta~ke I ovog zakqu~ka, do nivoa usvojenog Buxeta sa unutra{wim
preraspodjelama.
Izuzetno, od stava 1. ove ta~ke, dinamiku za kodove 611100-Bruto plate i naknade i 612000-Doprinos poslodavca, u operativni plan }e
dostavqati Slu‘ba Trezora za centralizovani obra~un plata, po obra~unu za pojedini mjesec. Nadle‘ne institucije nisu u obavezi za dostavqawe
dinamike, za kodove koji se odnose na bruto plate i doprinos poslodavca.

III

U slu~aju izmjene dinamike tro{ewa rashoda iz Buxeta za period januar-septembar 2004. godine, nadle‘ne institucije (resorna
ministarstva) }e Ministarstvu finansija dostaviti pismeni zahtjev, kre}u}i se u okviru ukupno odobrenih sredstava iz ta~ke I ovog zakqu~ka.
Korisnicima se dozvoqava izmjena dinamike i izme|u glavnih kategorija rashoda i izdataka, izuzimaju}i kategoriju bruto plata i doprinosa
poslodavca, {to je u obavezi Trezora.
Broj 9 - Strana 588 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

Izuzetno, od stava 1. ovog poglavqa, resorno ministarstvo mo‘e ^lan 5.


u slu~aju potrebe, po osnovu nadzora korisnika u svojoj nadle‘nosti
(~lan 12. Zakona o Trezoru), posredovati u izmjeni dinamike izme|u Djelatnosti doma}e radinosti spadaju u slobodne zanate.
dva ili vi{e buxetskih korisnika. U obrascima prijave za upis u registar zanatnika zanata doma}e
radinosti, rje{ewima i zanatnicima - odobrewu za rad, rubrika “Naziv
IV zanata“ obavezno sadr`i “DOMA]A RADINOST“ ispred imena i
prezimena zanatnika:
Za realizaciju ovog zakqu~ka zadu‘uju se Ministarstvo (“ DOMA]A RADINOST VL. ime prezime sjedi{te“.
finansija, nadle‘ne institucije i svi ostali buxetski korisnici.
^lan 6.
V
Djelatnost doma}e radinosti obavqa se samostalno u vidu
Zakqu~ak stupa na snagu danom dono{ewa, i objavi}e se u osnovnog ili dopunskog zanimawa, a mo‘e se koristiti i pomo} ~lanova
“Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“. zajedni~kog doma}instva.

Bosna i Hercegovina PREDSJEDNIK VLADE ^lan 7.


Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Nadle‘ni op{tinski organ donosi propis za utvr|ivawe na~ina
VLADA Bajazit Ja{arevi}, v.r. i mjesta prodaje proizvoda doma}e radinosti, te drugim stimulativnim
Broj: 02/1-14-8896/04 pogodnostima.
Tuzla, 24. 6. 2004. godine
^lan 8.

315 Djelatnosti iz ~lanova 2. i 3. ovog pravilnika mogu se obavqati


Na osnovu ~lana 8. stava 3. Zakona o zanatstvu (“Slu`bene iskqu~ivo li~nim radom, te:
novine Federacije BiH“, br. 52/02 i 29/03), ~lana 5. Zakona o zanatstvu • u obimu i na na~in koji ne zahtijeva izmjenu postoje}ih uslova
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 4/04) i ~lana 56. i 81. kori{tewa stambenog prostora,
Zakona o kantonalnoj upravi (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“ • na na~in koji ne}e ugro‘avati kvalitet ‘ivqewa vlasnika i
br. 1/99 i 2/99), ministar za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog korisnika susjednih stambenih ili poslovnih jedinica,
kantona uz saglasnost ministra prostornog ure|ewa i za{tite • uz kori{tewe ma{ina i opreme koje ne prelaze snagu i ostale
okolice Tuzlanskog kantona, donosi tehni~ke karakteristike ku}anskih aparata,
• kao proizvodwa (izrada i dorada predmeta) u mawim serijama
ili unikatno, te pru‘awe usluga u mawem obimu.
PRAVILNIK Osim djelatnosti iz ~lanova 2. i 3. ovog pravilnika, u
stambenim prostorijama mogu se obavqati i druge djelatnosti ~ije
o zanatima koji se mogu obavqati obavqawe ne zahtijeva izmjenu postoje}ih uslova kori{tewa
u stambenim prostorijama stambenog prostora, uz odobrewe nadle‘nog ministarstva za
zanatstvo, a na prijedlog op{tinskog organa nadle‘nog za
^lan 1. registraciju zanatstva, odnosno mo‘e se dati prijedlog za korekciju
popisa uz adekvatno obrazlo‘ewe.
Ovim pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu
obavqati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju doma}om ^lan 9.
radino{}u, kao i djelatnosti koje se mogu obavqati u stambenim
prostorijama, a smatraju se doma}om radino{}u, kao i uslovi za wihovo Za obavqawe djelatnosti u stambenim prostorijama, koje se
obavqawe. nalaze u sklopu stambenog objekta sa vi{e stambenih jedinica, a pri
~ijem obavqawu nastaje poja~ana buka, potrebno je obezbijediti
^lan 2. saglasnost svih stanara.

Popis djelatnosti koje se mogu obavqati u stambenim ^lan 10.


prostorijama, a koje se ne smatraju doma}om radino{}u, wihova
broj~ana oznaka i opis po SKD (Standardnoj klasifikaciji Kontrolu uslova iz ~lana 8. ovog pravilnika provodi}e
djelatnosti) dat je u tabeli koja se nalazi u prilogu ovog pravilnika nadle‘ne inspekcije.
i ~ini wegov sastavni dio.

^lan 3. ^lan 11.

Popis djelatnosti koje se mogu obavqati u stambenim Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavqivawa
prostorijama, a koje se smatraju doma}om radino{}u, wihova broj~ana u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
oznaka i opis po SKD (Standardnoj klasifikaciji djelatnosti) dat je
u tabeli koja se nalazi u prilogu ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni Bosna i Hercegovina MINISTAR
dio. Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
^lan 4. Ministarstvo za obnovu, Sead Mujanovi}, v.r.
razvoj i povratak
Doma}a radinost predstavqa specifi~ne zanate po na~inu Broj: 14-1-05-8905/04
izrade predmeta, uglavnom primjenom tradicionalnih tehnika. Tuzla, 17. 6. 2004. godine
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 589

POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVQATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA,


A KOJE SE NE SMATRAJU DOMA]OM RADINO[]U

DB/17.40 Proizvodwa gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo (osim odje}e)


Proizvodwa ostalih gotovih tekstilnih proizvoda (osim odje}e)
DB/18.1 Proizvodwa odje}e od ko‘e i imitacija ko‘e
DB/18.22.1 Proizvodwa ostale spoqne odje}e osim one {ivane po mjeri
DB/18.22.2 Proizvodwa ostale spoqne odje}e {ivane po mjeri, od tkanog, pletenog i kuki~anog tekstila, netkanog tekstila itd.
za mu{karce, ‘ene i djecu: dugih kaputa, odijela, kompleta, kratkih kaputa, hla~a, sukwi,...; {ivene po mjeri, uz naknadu
ili po ugovoru;
DB/18.23 Proizvodwa rubqa po mjeri od tkanog, pletenog ili kuki~anog tekstila, ~ipke itd. za mu{karce, ‘ene i djecu: ko{uqa,
T-majica, dugih ga}a, ga}ica, pixama, spava}ica, ku}nih ogrta~a, bluza, kombinea, grudwaka, korzeta,...
DB/18.24.1 Proizvodwa odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e (trenerki, skija{ke odje}e,...);...
DB/18.3 Proizvodwa proizvoda od krzna: krznene odje}e i pribora, spajawe krzna u druge oblike (plo~e, trake...), raznih
proizvoda od krzna: prostirki, pokriva~a, (nepuwenih),...; proizvodwa proizvoda od takvog krzna;...
DC/19.2 Proizvodwa ko‘ne galanterije, sedlarskih i sara~kih proizvoda: proizvodwa kofera, torbi, torbica i sl.; proizvodwa
kai{eva za satove, osim metalnih i drugih vrsta ko‘nog remewa; proizvodwa raznih proizvoda od ko‘e i sastavqene
ko‘e od ko‘nih otpadaka;...
DE/21.21 Proizvodwa papirne i kartonske ambala‘e: proizvodwa ambala‘e od valovitog papira i kartona (qepenke);
proizvodwa modela (formi) za isjecawe ambala‘e, etiketa itd.; proizvodwa papirnih vre}a i vre}ica;...
DE/21.22 Proizvodwa papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe
DE/21.23 Proizvodwa kancelarijskog materijala: omotnica (koverti) i dopisnica; ukrasnih kutija, vre}ica,...
DE/22.31 Ostala izdava~ka djelatnost: izrada razglednica, gravura, postera i sl.
DE/22.31 Umno‘avawe (reprodukcija) zvu~nih zapisa: umno‘avawe sa masterkopije gramofonskih plo~a, kompakt diskova i
traka s muzi~kim i drugim zvu~nim zapisima
DE/22.32 Umno‘avawe (reprodukcija) videozapisa: umno‘avawe sa masterkopije plo~a, kompakt diskova i traka sa filmovima
i drugim videozapisima
DE/22.33 Umno‘avawe (reprodukcija) kompjuterskih zapisa: umno‘avawe s master kopije softvera i podataka na disketama
i trakama
DN/36.63 Proizvodwa ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodwa proizvoda za li~nu upotrebu (lula, ~e{qeva, ukosnica,...;
proizvodwa kroja~kih lutaka od drveta,...
DN/36.5036 Proizvodwa igara i igra~aka
G/52.71 Popravak obu}e i ostalih ko‘nih predmeta: popravak ~izama, cipela, kofera i sl. proizvoda
G/52.72 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, ukqu~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu
i videoopremu
G/52.73 Popravak satova
G/52.73 Popravak nakita
G/52.74 Ostali popravci: - popravak bicikala, wihovih dijelova i opreme
- krpawe i mawe prepravqawe odje}e
- brza izrada kqu~eva
- popravak sportskih rekvizita
H 55.5255 Opskrbqivawe pripremqenom hranom (catering)
Poslovawe vlastitim nekretninama
K/70.1 Stvarawe vlastitih nekretnina: razvoj projekata nekretnina; povezivawe finansijskih, tehni~kih i fizi~kih
sredstava za ostvarivawe projekata nekretnina (radi kasnije prodaje), za stambene ili druge zgrade. Kupovina i
prodaja vlastitih nekretnina: stambenih zgrada i stanova; nestambenih zgrada, zemqi{ta
K/70.2 Iznajmqivawe i upravqawe vlastitim nekretninama (osim u turisti~ke svrhe): stambenih zgrada i stanova,
nestambenih zgrada ukqu~uju}i izlo‘bene prostore, zemqi{ta
K/70.3 Poslovawe nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
Agencije za promet nekretninama: posredovawe u kupovini, prodaji, iznajmqivawu i procjeni nekretnina. Upravqawe
nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru: agencije za ubirawe stanarine
K/72.10 Pru‘awe savjeta o ra~unarskoj opremi (hardver): pru‘awe savjeta o vrsti i konfiguraciji ra~unarske opreme i pripadaju}e
programske opreme; analizirawe potreba i problema korisnika i davawe (prezentacija) odgovaraju}ih rje{ewa
K/72/20 Savjetovawe i ponuda programske opreme (softver): analiza, dizajn i programirawe sistema spremnih za upotrebu;
analiza korisnikovih potreba i problema i davawe savjeta za najboqe rje{ewe; razvoj, izrada, pribavqawe i
dokumentovawe opreme na osnovu naloga, prema potrebama korisnika; razvoj, izrada, pribavqawe i dokumentovawe
standardne programske opreme; pisawe programa prema zahtjevima korisnika
K/72.30 Obrada podataka: obrada podataka upotrebqavaju}i korisnikov ili vlastiti program; kompletna obrada podataka,
usluge unosa podataka, kontinuirano upravqawe i rad na opremi za obradu podataka koje pripadaju drugima
K/72.40 Izrada baze podataka: djelatnosti na izradi baze podataka - razvoj baze podataka; preuzimawe podataka iz raznih
izvora; ~uvawe podataka: priprema slogova s informacijama u odre|enom obliku; dostupnost baze podataka: pru‘awe
podataka u odre|enom redu ili nizu, direktnim pretra‘ivawem ili pristupom (kompjuterizovanim upravqawem)
svakome ili odre|enim korisnicima, zavisno od tra‘ewa
Broj 9 - Strana 590 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

K/72.50 Od‘avawe i popravak kancelarijskih i kwigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema (ra~unara)


K/73.1 Istra‘ivawe i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehni~kim i tehnolo{kim naukama
K/73.2 Istra‘ivawe i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim i u humanisti~kim naukama
K/74.12 Ra~unovodstveni, kwigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza
K/74.13 Istra‘ivawe tr‘i{ta i ispitivawe javnog mnijewa
K/74.14 Savjetovawe u vezi sa poslovawem i upravqawem
K/74.2 Arhitektonske i in‘ewerske djelatnosti i tehni~ko savjetovawe
K/74.2 Izrada nacrta ma{ina i industrijskih postrojewa
K/74.2 Izrada projekata iz podru~ja: gra|evinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, hemije, mehanike i industrije; izrada
investicijske i tehnolo{. doku.
K/74.2 Izrada projekata za kondicionirawe zraka, hla|ewe, projekata sanitarne kontrole, kontrole zaga|ivawa i projekata
akusti~nosti,...
K/74.40 Kreirawe i realizacija propagandnih aktivnosti
K/74.5 Agencija za zapo{qavawe i posredovawe radne snage
K/74.70 ^i{}ewe dimwaka, kamina, pe}i, {tedwaka, pe}i za spaqivawe, kotlova, ventilac. i izduvnih cijevi
K/74.82 Djelatnost pakovawa: pakovawe, bez obzira na to podrazumjeva li automatski postupak ili ne; puwewe aerosola;
fla{irawe te~nosti, ukqu~uju}i pi}a i hranu; pakovawe ~vrstih proizvoda (vakumirano pakovawe, prekrivawe
folijom,...); etiketirawe, ‘igosawe, utiskivawe (ozna~avawe); pakovawe paketa i zamotavawe poklona
K/74.83 Djelatnosti tehni~kog sekretara: stenografisawe i rukovawe po{tom; kucawe; ostale sekretarske djelatnosti
(prepisivawe sa zapisa na traci, disku ili {irokoj traci, kolacionirawe, itd.; kopirawe, fotokopirawe,
{apirografisawe i sl. usluge; adresirawe i puwewe koverti, pe~a}ewe, slawe po{tom, sastavqawe adresara za
slawe po{tom, itd. ukq. reklamni materijal; davawe telefonskih informacija; ispravqawe;...
K/74.83 Prevodila~ke djelatnosti: prevo|ewe i interpretacija
K/74.83 Fotokopirawe i drugo umno‘avawe: umno‘avawe, fotokopirawe, prepisivawe i birotehnika,...
K/74.84 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute:
- modno dizajnirawe tkanina, odje}e, obu}e, nakita, namje{taja i druge unutra{we dekoracije, ostalih modnih
proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potro{wu;
- djelatnost unutra{wih dekoratera i aran‘era; djelatnosti dizajnera {tandova;
- djelatnost posrednika i agencija u korist pojedinaca za dobivawe anga‘mana (zaposlewa) u filmskoj i pozori{noj
predstavi ili drugoj zabavnoj ili sportskoj aktivnosti,..
M/80.422 Obrazovawe odraslih tj. obrazovawe izvan redovnog {kolskog i univerzitetskog sistema (stru~no osposobqavawe)
O/93.02 Prawe, podrezivawe i {i{awe kose, pravqewe frizura, bojewe, nijansirawe, navijawe, ispravqawe i sl. djelatnosti
za mu{karce i ‘ene
O/93.02 Manikirawe, pedikirawe
O/93.02 Masa‘a lica i masa‘a tijela, limfna drena‘a i masa‘a alternativnim masa‘nim tehnikama,...
O/93.02 Wega lica i tijela, depilacija i epilacija,...
O/92.31 Umjetni~ko i kwi‘evno stvarala{tvo i scensko izvo|ewe (neproduktivna djelatnost): djelatnost slobodnih
umjetnika

POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVQATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA,


A KOJE SE SMATRAJU DOMA]OM RADINO[]U

A/01.25.2 Uzgoj ostalih ‘ivotiwa na drugom mjestu nepomenutih, ku}ni qubimci (ptice, ribice,...)
DA/15.81 Proizvodwa iskqu~ivo po starim (tradicionalnim) receptima: peciva, svje‘e tjestenine, kola~a, pita, savija~a,...
DB/17.20 Proizvodwa tkanina na ru~nom tkala~kom stanu, bilo od pamu~nog prediva, grebenanog prediva vunenog tipa, ~e{qanog
prediva vunenog tipa, svilenog tipa; proizvodwa ostalih tekstilnih tkanina, od lana, ramije, jute, konopqe, lika...;
izrada }ilima, serxada, pokriva~a, prostira~a, torbica i sli~nih predmeta od tih tkanina
D8/17.20 Izrada prediva od vune kudeqe i sl.
D8/17.30 Dovr{avawe tekstila: plisirawe, slikawe tekstila i sl.
D8/17.51 Proizvodwa tekstilnih prostira~a za pod, ukqu~uju}i one iglom ra|ene: tepiha, powava, asura, pokriva~a; prostira~a,
xakova, vre}a, zobnica,...
D8/17.52 Proizvodwa u‘adi, kononaca, pletenica i mre‘a
DB17.54.1 Proizvodwa pozamanterije: proizvodwa uskih pletenih proizvoda, ukqu~uju}i i tkanine koje sadr‘e osnovu bez potke,
sastavqenu qepilom; proizvodwa naqepnica, zna~ki,...; proizvodwa ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (loptica),...;
proizvodwa tila i drugih mre‘astih tkanina, ~ipki u metra‘i, u trakama ili u motivima vezenih tkanina; izrada i
presvla~ewe dugmadi
DB/17.60 Proizvodwa pletenih i kuki~anih tkanina: frotir i bukle tkanine, mre‘aste tkanine i tkanine za prozorske zavjese
pletene na “Ra{el“ i sli~nim ma{inama, ostale pletene i kuki~ane tkanine
Proizvodwa pletenih i kuki~anih proizvoda: ~arapa, ukq. sokne, triko ~arape, hulahop-~arape,...; pulovera, jakni
(kardigan, ‘ersej), prsluka i sli~nih proizvoda; spoqwe odje}e; ostalih pletenih i kuki~anih proizvoda i pribora;
torba, ta{ni i rukavica,...; izrada goblena, tapiserija, miqea, stoqwaka, posteqine, zavjesa i sl.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 591

DB/18.22.2 Proizvodwa ostale spoqne odje}e {ivane po mjeri, izrada narodnih no{wi specijalne namjene, uz naknadu ili po
ugovoru, kao i {ivawe za izlo‘be i slobodnu prodaju tih no{wi...
DB/18.24.2 Proizvodwa ostalih tekstilnih predmeta: {e{ira i kapa, rukavica, pojaseva, {alova, ma{ni, kravata, mre‘ica za
kosu,..., krznenih kapa, obu}e od tekstilnih materijala bez dodatnih |onova; ... ; izrada zastava, amblema i drugih sli~nih
oznaka i ukrasa
DB/18.3 Proizvodwa proizvoda od krzna: raznih proizvoda od krzna: prostirki, pokriva~a, (nepuwenih), izrada privjesaka,
nov~anika, pojaseva, ta{nica, futrola za nao~ale i naliv pera, mapa, kutija za cigarete i sl.
DC/19.2 Proizvodwa ko‘ne galanterije: izrada privjesaka, nov~anika, pojaseva, ta{nica, futrola za nao~ale i naliv pera,
mapa, kutija za cigarete i sl.
DC/19.30.2 Proizvodwa obu}e po naruxbi u malim serijama (opanci, papu~e, sandale, ulo{ci za cipele i dr.)
DD/20.51 Proizvodwa ostalih drvenih proizvoda: drvenih dr{ki i dijelova za alat metli, ~etki; drvenih kalupa za obu}u,
drvenih vje{alica, ~iviluka, drvenih figurica i ukrasa, intarzija; kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda;
drvenih {pula, poklopaca, bobina, namota za konac i sl. tokarskih proizvoda; rezbarenih proizvoda (namje{taja,
suvenira,...); izrada okvira za slike;..., izrada fu~ija, korita, zdjela, ka{ika, varja~a, daski, nanula, oklagija, klompi,
~abrova, drvenog posuda; izrada sita, cjedaqki i sl.; izrada sanki, skija, dijelova za zapre‘na kola, samara, sepeta,
kaca,...; izrada razboja (stanova) za tkawe, pribora za tkawe, grebena za vunu i sl.
DD/20.52 Proizvodwa proizvoda od pluta slame i pletarskih materijala: proizvodwa pletenica i proizvoda od pletarskih
materijala (otira~i, prostirke, podmeta~i); proizvodwa korpi i dr. pletarskih proizvoda (suvenira)
DE/21.25 Proizvodwa ostalih proizvoda od papira i kartona (qepenke), na drugom mjestu nepomenutih: ukrasnih predmeta od
papira i kartona; izrada sjenila za svjetiqke od papira i kartona; etiketa (naqepnica); bobina, {pula, poklopaca, i
sl. proizvoda od papira i kartona...
DI/26.15 Proizvodwa i obrada ostalog stakla, ukqu~uju}i i tehni~ku staklenu robu: proizvodwa staklene robe koja se koristi
u proizvodwi bi‘uterije; izrada staklenih sjenila za svjetiqke; slikawe na staklu;...
DI/26.21 Proizvodwa kerami~kih ukrasnih predmeta: proizvodwa i oslikavawe figura i drugih ukrasnih kerami~kih predmeta;
izrada suvenira,...
DI.26.21 Proizvodwa ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena: izrada predmeta od gline, kaolina,
keramike, mermera, oniksa, granita i drugih vrsta kamena
DJ/28.75 Proizvodwa ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih: sitna metalna galanterija i predmeti (no‘eva,
sje~iva, saxaka, ro{tiqa, ma{ica, veriga, mlinova za kafu, {ila, zumbi, motika, lopata,...; izrada posuda za doma}instvo
(korita, kanti za vodu, kazana, ibrika, lonaca, tava, tepsija),...
DN/36.30 Proizvodwa muzi~kih instrumenata: ru~na izrada (svirala, frula, dvojnica, gusala, gitara, {argija, i sli~nih
instrumenata)
DN/36.40 Proizvodwa sportske opreme: ru~na izrada
DN/36.50 Proizvodwa igara i igra~aka: lutaka, odje}e i pribora za lutke; ‘ivotiwa-igra~aka; proizvodwa prepariranih
(puwenih) ptica i ‘ivotiwa;
DN/36.61 Proizvodwa imitacije nakita (bi‘uterije), osim plemenitih materijala
DN/36.62 Proizvodwa metli i ~etki raznih oblika i materijala
DN/36.63 Proizvodwa ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodwa ki{obrana, suncobrana, {tapova za {etwu, bi~eva, palica
za jaha~e, dugmadi, kop~i (drikera), patentnih zatvara~a, “nitna“,...
DN/36.63 Proizvodwa ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodwa proizvoda za li~nu upotrebu (lula, ~e{qeva, ukosnica,...);
proizvodwa kroja~kih lutaka od drveta,...
DN/36.63 Proizvodwa ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodwa perika, la‘nih brada, trepavica...
DN/36.63 Proizvodwa ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodwa svije}a, vo{tanica i ostalih sli~nih predmeta,... ; izrada
predmeta za uspomenu i suvenira; izrada umjetnog cvije}a od tkanine i papira i izrada cvjetnih aran‘mana...
G/52.48.2 Cvje}arska djelatnost: izrada cvijetnih aran‘mana, aran‘irawe cvije}a,...
K/74.70 ^i{}ewe svih vrsta objekata: unutra{we ~i{}ewe zgrada svih vrsta, ukq. kancelarije, fabrike, trgovine, ustanove
i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade sa vi{e stanova; prawe prozora;...

316
Na osnovu ~lana 8. stava 4. Zakona o zanatstvu (“Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 52/02 i 29/03), ~lana 5. Zakona o zanatstvu (“Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona“, broj 4/04) i ~lana 56. i 81. Zakona o kantonalnoj upravi (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“ br. 1/99 i 2/99)
ministar za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona uz saglasnost ministra prostornog ure|ewa i za{tite okolice Tuzlanskog kantona, donosi

PRAVILNIK
o zanatima koji se mogu obavqati van poslovnih i stambenih prostorija

^lan 1.

Ovim pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavqati van poslovnih i stambenih prostorija, a koje se ne smatraju sezonskim
zanatima, kao i djelatnosti koje se mogu obavqati van poslovnih i stambenih prostorija, a koje se smatraju sezonskim zanatima.
Broj 9 - Strana 592 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

^lan 2.

Popis djelatnosti koji se mogu obavqati van poslovnih i stambenih prostorija, a koje se ne smatraju sezonskim zanatima, wihova broj~ana
oznaka i opis po SKD (Standardnoj klasifikaciji djelatnosti ) dat je u tabeli koja se nalazi u prilogu ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni
dio.

^lan 3.

Popis zanata koji se mogu obavqati van poslovnih i stambenih prostorija, a koji se smatraju sezonskim zanatima, wihova broj~ana oznaka
i opis po SKD (Standardnoj klasifikaciji djelatnosti) dat je u tabeli koja se nalazi u prilogu ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio.

^lan 4.

Djelatnosti iz ~lana 2. ovog pravilnika su djelatnosti pru‘awa zanatskih i ostalih usluga koje se obavqaju od mjesta do mjesta (na licu
mjesta), uz odgovaraju}e rje{ewe isticawa firme.

^lan 5.

Djelatnosti iz ~lana 3. ovog pravilnika koje se smatraju sezonskim zanatima mogu se obavqati do {est mjeseci godi{we, neprekidno ili
sa prekidima.

^lan 6.

Osim djelatnosti iz ~lanova 2. i 3. ovog pravilnika, van poslovnih i stambenih prostorija mogu se obavqati i druge djelatnosti, uz
odobrewe nadle‘nog Ministarstva za zanatstvo, a na prijedlog op{tinskog organa nadle‘nog za registraciju zanata, odnosno mo‘e se dati
prijedlog za korekciju popisa uz adekvatno obrazlo‘ewe.

^lan 7.

Kontrolu uslova iz ~lana 4. ovog pravilnika , kao i kontrolu uslova i obavqawa djelatnosti koje se smatraju sezonskim zanatima provodi}e
nadle‘ne inspekcije.

^lan 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavqivawa u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina MINISTAR


Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za obnovu, Sead Mujanovi}, v.r.
razvoj i povratak
Broj: 14-1-05-8906/04
Tuzla, 17. 6. 2004. godine

POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVQATI VAN POSLOVNIH STAMBENIH


PROSTORIJA A KOJE SE NE SMATRAJU SEZONSKIM ZANATIMA

A/01.41 Uslu‘ne djelatnosti u biqnoj proizvodwi (uz naplatu ili na osnovu ugovora): priprema zemqi{ta; sjetva, sadwa,
wega usjeva; zapra{ivawe usjeva; obrezivawe vo}ki i vinove loze; ‘etva i pripremawe usjeva za tr‘i{te; uni{tavawe
{teto~ina (ukqu~uju}i glodare); rukovawe, odr‘avawe i funkcionisawe sistema za navodwavawe i odvodwavawe;
sadwa i odr‘avawe vrtova, parkova i zelenih povr{ina za sportske terene i sl.; rezawe grawa i podrezivawe
‘ivice; iznajmqivawe poqoprivrednih ma{ina sa rukovaocem i poqoprivrednim radnicima;...
A/01.42 Uslu‘ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga: usluge vje{ta~kog osjemewavawa, uz naplatu ili na
osnovu ugovora; usluge u sto~arstvu, uz naplatu ili na osnovu ugovora: testirawe stada, vo|ewe stada (pastirstvo),
kopunirawe peradi, ~i{}ewe peradarnika; djelatnosti usmjerene na unapre|ewa rasta i obima sto~arske proizvode;
hrawewe i briga o ‘ivotiwama;
A/01.50 Lov, hvatawe ‘ivotiwa u zamke (traperstvo) i briga o divqa~i, ukqu~uju}i i odgovaraju}e usluge: lov i hvatawe
‘ivotiwa u zamke radi prehrane, krzna ko‘a nau~nog istra‘ivawa, za zoolo{ke vrtove ili za pripitomqavawe;
proizvodwa ko‘a s krznom, ko‘a od gmizavaca (reptila) i pti~ijih ko‘a od ulovqenih ili u zamke uhva}enih ‘ivotiwa;
briga o divqa~i, obnavqawe postoje}ih i uno{ewe novih vrsta divqa~i i uzgoj divqa~i; uslu‘ne djelatnosti za
unapre|ewe komercijalnog lova i hvatawa ‘ivotiwa (traperstvo); lov morskih sisara, kao {to su mor‘evi i tuwani;...
A/02.01.1 Uzgoj i za{tita {uma: uzgoj {uma: sadwa, rasa|ivawe, presa|ivawe, prorje|ivawe i za{tita {umskih povr{ina, uzgoj
niskog rastiwa ({ikara) i drveta za celulozu; proizvodwa {umskih sadnica; uzgoj biqaka za pletarstvo;
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 593

A/02.01.2 Iskori{tavawe {uma: sje~a drveta i proizvodwa {umskih sortimenata, kao: trupaca, jamske gra|e, cjepanog drveta,
stubova ogrijevnog drveta,...; sakupqawe nekultivisanih {umskih proizvoda kao: balata ili druge gume, kore, smole,
balzama, ‘ira, divqeg kestena, mahovine, li{aja, pluta,...
A/02.02 [umarske usluge: usluge vezane za {umarstvo (inventarisawe {uma, procjena drvne mase, za{tita od po‘ara); usluge
vezane za eksploataciju {uma (transport oblovine unutar {ume, iznajmqivawe {umarskih ma{ina i mehanizacije s
rukovaocem); izgradwa {umskih cesta i ‘eqeznica;...
CB/14.11 Va|ewe kamena za gra|evinarstvo: va|ewe kamena, gruba obrada i sje~ewe kamena za spomenike i gra|evinarstvo kao
{to su: mermer, granit, pje{~ari,...
CB/14.21 Va|ewe {qunka i pijeska - jednostavni poslovi: va|ewe i bagerovawe industrijskog pijeska, pijeska za gra|evinarstvo
i {qunka; lomqewe i drobqewe kamena, {qunka i pijeska
CB/14.22 Va|ewe gline i kaolina
DG/24.14 Proizvodwa ostalih osnovnih organskih hemikalija: proizvodwa drvenog ugqa
DI/26.52 Proizvodwa kre~a
DN/37.1 Recikla‘a metalnih ostataka i otpadaka
DM/37.1 Recikla‘a nemetalnih ostataka i otpadaka
F/45.1 Pripremni radovi na gradili{tu: ru{ewe i demonta‘a zgrada i drugih objekata; ra{~i{}avawe gradili{ta; zemqani
radovi: iskop, nasipawe, nivelirawe terena, kopawe kanala, uklawawe kamewa; priprema terena za rudarske radove:
utovar, uklawawe iskopa i druge radove na pripremi nalazi{ta i gradili{ta; drena‘ni radovi na gradili{tu;
drena‘ni radovi na poqoprivrednom i {umskom zemqi{tu
F/45.11 Ru{ewe gra|evinskih objekata i zemqani radovi: ru{ewe zgrada i drugih objekata; zemqani radovi: iskop, kopawe
kanala, minirawe...; priprema terena za rudarske radove
f/45.21.1 Visokogradwa: izgradwa svih vrsta zgrada
F/45.21.2 Niskogradwa - izgradwa objekata niskogradwe: mostova, ukq. one za uzdignute autoputeve, vijadukta, tunela i
podzemnih ‘eqeznica; magistralnih cjevovoda, komunikacionih i energetskih vodova; gradskih cjevovoda (gas, para)
gradskih komunikacionih i elektroenergijskih vodova, ukqu~uju}i pomo}ne gra|evinske radove, monta‘a i podizawe
konstrukcija na gradili{tu od prethodno izra|enih dijelova.
F/45.21.3 Odr‘avawe objekata visokogradwe i wihovih dijelova
F/45.22 Podizawe krovnih konstrukcija i pokrivawe krovova
F/45.22 Hidroizolacija krovova i balkona; hidroizolaterski poslovi
F/45.23 Gradwa cesta, ‘eqezni~kih pruga, aerodroma i sportskih objekata: niskogradwa (dovozne ceste do objekata,
funkcionalne povr{ine objekata, parteri sportski objekti - teniska igrali{ta itd.)
F/45.24 Hidrogradwa i ure|ewe voda: gra|evinski radovi na mawe zahtjevnim hidrogra|evinskim objektima (propusti, drena‘e,
ure|ewe vodotokova...)
F/45.25 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|ewe ili opremu; zidawe i poplo~avawe kamenom
F/45.25 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|ewe ili opremu: zidawe dimnwka i industrijskih pe}i
F/45.25 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enwe ili opremu: bu{ewe i izgradwa bunara, iskop okna
F/45.25 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|ewe ili opremu: monta‘a ~eli~nih elemenata,
proizvedenih od drugih
F/45.25 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|ewe ili opremu: armira~ki radovi, savijawe armature
F/45.25 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|ewe ili opremu: monta‘a i demonta‘a skela i radnih
platformi, ukqu~uju}i i rad s unajmqenim skelama i radnim platformama
F/45.31 Elektroinstalacioni radovi: uvo|ewe u zgrade i druge gra|evinske objekte (elektri~nih vodova i pribora,
telekomunikacionih sistema, elektri~nog grijawa protupo‘arnih alarma, alarma i sistema protiv provala, ku}nih
i ostalih antena liftova i okretnih stepenica, gromobrana)
F/45.32 Izolacioni radovi: uvo|ewe u zgrade i druge gra|evinske objekte: toplotne zvu~ne izolacije ili za{tite od
vibracija
F/45.33 Postavqawe instalacija: uvo|ewe u zgrade i druge gra|evinske objekte vodovodnih instalacija i sanitarne opreme
F/45.33 Postavqawe instalacija: uvo|ewe u zgrade i druge gra|evinske objekte gasnih instalacija
F/45.33 Postavqawe instalacija: uvo|ewe u zgrade i druge gra|evinske objekte opreme vodova grijawa, ventilacije, te
klimatizacije zraka; sistema za vla`ewe zraka automatskih protiv po‘arnih sistema za ga{ewe
F/45.34 Ostali instalacioni radovi: ostale instalacije pri gradwi zgrada i mawe zahtjevnih objekata (postavqawe rasvjete
i signalnih sistema na putevima, ‘eqeznici aerodromima, pristani{tima i lukama
F/45.41 Fasaderski i {tukaturni radovi: nano{ewe na zgrade i druge gra|evinske objekte vawske i unutra{we malte ili
ukrasne radove ({tukatura) ukqu~uju}i odgovaraju}u podlogu
F/45.42 Ugradwa stolarije: ugradwa vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, kuhiwske opreme, stepenica, opreme za
prodavnice i sl. od drveta ili drugog materijala, plastika i metal proizvedenih od drugih materijala; unutra{wi
zavr{ni radovi kao {to su plafoni, drvene obloge zidova (lamperije) pomi~ne pregrade,...
F145.43 Postavqawe u zgradama i drugim objektima zidnih i podnih kerami~kih, betonskih ili kamenih plo~ica
F/45.43 Postavqawe u zgaradama i drugim objektima parketa ili drugih drvenih podnih obloga
F/45.43 Postavqawe u zgradama i drugim objektima tapisona i linoleuma ukqu~uju}i gumene i plasti~ne
F/45.43 Postavqawe u zgradama i drugim objektima podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, granita ili {kriqaca
F/45.44 Farbarski radovi: unutra{we i vawsko bojewe zgrada; bojewe objekata niskogradwe; postavqawe tapeta
F/45.44 Staklarski radovi: postavqawe stakala, ogledala, ... ostakqivawe gra|evinskih objekata
F/45.45 Ostali zavr{ni radovi: monta‘a privatnih bazena za plivawe, ~i{}ewe parom, pje{~anim mlazom i sl. radovi na
vawskim dijelovima zgrade i ostali zavr{ni radovi na zgradama
Broj 9 - Strana 594 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

G/52.72 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, ukqu~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu
i videoopremu (na licu mjesta)
G/52.74 Popravci na drugom mjestu nepomenuti: popravka predmeta i opreme na licu mjesta
I/60.21 Prijevoz putnika u cestovnom prometu
I/60.24 Prijevoz tereta u cestovnom prometu
I/60.22 Taksi slu‘ba
I/61.1 Prijevoz putnika i tereta vodenim putem
I/61.2 Rije~ni, jezerski i drugi prijevoz na unutarwim vodenim putevima
I/61.20 Rije~ni, jezerski i drugi prijevoz na unutra{wim vodenim putevima
K/71.40 Iznajmqivawe ostalih predmeta za li~nu upotrebu doma}instvima i poslovnim subjektima; ~amaca za zabavu;
bicikala; sportske opreme; deklaracije i kostima; kwiga, novina i ~asopisa; videokaseta i plo~a; cvije}a i sadnica,...
K/72.50 Odr‘avawe i popravak kancelarijskih i kwigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema (na licu mjesta)
K/74.40 Reklama i propaganda: kreirawe i postavqawe reklama na otvorenom prostoru npr. oglasnih plo~a, panoa, saop{tewa,
izloga, izlo‘benih dvorana, oslikavawe automobila, autobusa, tramvaja itd.; distribucija ili isporuka propagandnog
materijala ili uzoraka; aran‘irawe izloga
K/74.70 ^i{}ewe svih vrsta objekata: unutra{we ~i{}ewe zgrada svih vrsta, ukq. kancelarije, fabrike, trgovine, ustanove
i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade sa vi{e stanova; prawe prozora; ~i{}ewe vozova,
autobusa, aviona,...
M/80.41 Voza~ke {kole
O/92.53 Djelatnost botani~kih i zoolo{kih vrtova i prirodnih rezervata: rad botani~kih i zoolo{kih vrtova, ukqu~uju}i
dje~ije zoolo{ke vrtove; rad prirodnih rezervata, ukqu~uju}i rezervate za za{titu divqa~i
O/92.61 Rad sportskih objekata za sportska natjecawa, na otvorenom prostoru: nogometnih stadiona; pliva~kih bazena i
stadiona; igrali{ta za golf; boksa~kih arena; arena i stadiona za zimske sportove; terena i atletskih staza (objekti
mogu biti ogra|eni ili natkriveni i mogu imati tribine za sjedewe ili stajawe).
O/92.62.3 Ostale sportske djelatnosti: u organizovawe i vo|ewe sportskih takmi~ewa na otvorenom ili u zatvorenom prostoru,
za amatere ili profesionalce, od strane organizacija koje imaju ili nemaju vlastite objekte: nogometni, kugla~ki,
pliva~ki, boksa~ki, rva~ki, zdravstveni ili bodi-bilding, zimsko-sportski, {ahovski, atletski, domino ili karata{ki,
kros-kantri, streqa~ki klubovi,...; djelatnosti vezane uz propagandu ili izvo|ewe sportskih takmi~ewa; djelatnost
samostalnih sportista ili atleti~ara, sudija, mjera~a vremena, instruktora, u~iteqa, trenera...; djelatnost {kola za
sport i rekreaciju, djelatnost staja za trka~e kowe, {tenara, sportskih gara‘a, djelatnost akademija za jahawe;
sportsko-rekreativni lov; djelatnost servisa za ove djelatnosti
O/93.05 Ostale uslu‘ne djelatnosti: aktivnosti kao {to su po~asne pratwe, li~nih pratilaca, usluge zakazivawa sastanaka,
usluge ‘enidbenih posrednika;...
P/95.0 Pru‘awe privatnim doma}instvima sqede}ih usluga: sluge, kuhari, konobari, sobarice, batleri, praqe, ba{tovani,
~uvari, kowu{ari, voza~i, paziku}e, guvernante, dadiqe, u~iteqi, sekretarice itd.

POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVQATI VAN POSLOVNIH STAMBENIH


PROSTORIJA A KOJE SE SMATRAJU SEZONSKIM ZANATIMA

A101.11 Uzgoj ‘itarica i drugih usjeva i zasada: uzgoj zrnastih ‘itarica (tvrde i meke p{enice); uzgoj krompira; uzgoj p{eni~ne
repe; uzgoj duhana, ukqu~uju}i wegovu prethodnu obradu; uzgoj uqarica; uzgoj krmnog biqa; proizvodwa sjemena {e}erne
repe i krmnog biqa (luk, sjeme trace i djeteline); uzgoj hmeqa, korijena cikorije i dr. gomoqa s visokim sadr‘ajem
{kroba ili inzulina; uzgoj pamuka; uzgoj raznih vrsta tekstilnih biqki; uzgoj suhog leguminoznog povr}a kao {to je
gra{ak i grah; uzgoj biqaka za farmaceutske svrhe za proizvodwu insekticida, fungcida i sl.;...
A/01.12 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog biqa i sadnog materijala: uzgoj povr}a; uzgoj za~inskih trava i povr}a; uzgoj gqiva;
sakupqawe {umskih gqiva ili tartufa; uzgoj cvije}a; proizvodwa sjemewa cvije}a, vo}a i povr}a; uzgoj sadnica zasada
i ukrasnog biqa; uzgoj trave za presa|ivawe;...
A/01.13 Uzgoj vo}a, gro‘|a, oraha i sl. usjeva za pripremawe za~ina i napitaka: proizvodwa vinskog i stonog gro‘|a; proizvodwa
vina preradom vlastitog gro‘|a; proizvodwa vo}a; proizvodwa jestivog ko{ti~avog vo}a; uzgoj usjeva za pripremawe
napitaka kao {to je: kafa, kakao, ~aj, mate; uzgoj maslina za proizvodwu uqa ili za neposrednu potro{wu; proizvodwa
maslinovog uqa preradom vlastitih maslina;...
A/01.25.1 Uzgoj p~ela, proizvodwa meda i p~eliweg voska
B/05.01 Ribarstvo: slatkovodni ribolov i uzgoj ribe; ulov slatkovodnih rakova i meku{aca; ulov slatkovodnih ‘ivotiwa
(korwa~a, ‘aba,...); usluge u ribarstvu
B/05.02 Mrijestili{ta i ribwaci: proizvodwa slatkovodnog ribqeg mlada; uzgoj slatkovodnih biqaka; uzgoj ribe u slatkoj
vodi; usluge u vezi sa upravqawem u slatkovodnim mrestili{tima i ribwacima
DA/15.11 Proizvodwa, prerada i konzervirawe ‘ivotiwskog mesa osim mesa peradi: proizvodwa mesa svje‘eg, rashla|enog ili
zamrznutog, u cijelim komadima, (trupovima) i sje~enog u komade; proizvodwa ko‘e, i krzna u klaonicama, ukqu~uju}i
i otkup sirovih ko‘a i sirovog krzna; proizvodwa jestivih masti ‘ivotiwskog porijekla; prerada ‘ivotiwskih
iznutrica; proizvodwa mesnog bra{na i mase; proizvodwa ~upane (taba~ke) vune;...
DA/15.12 Proizvodwa, prerada i konzervirawe mesa peradi: klawe peradi; obrada mesa peradi; proizvodwa pakovanog svje‘eg
ili zamrznutog mesa od peradi; klawe kuni}a i sl. ‘ivotiwa; obrada mesa kuni}a i sl. mesa; proizvodwa perja i paperja;...
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 595

DA/15.20 Prerada i konzervirawe ribe i proizvodwa od ribe: obrada i konzervirawe ribe, quskara i meku{aca: zamrzavawem,
dubokim zamrzavawem, su{ewem, dimqewem, soqewem, potapawem u salamuru, stavqawem u limenke, ...; proizvodwa
(drugih) ribqih proizvoda od quskara i meku{aca: kuhanih riba, ribqih fileta, ribqe ikre, kavijara, zamjene za
kavijar,...; proizvodwa polugotovih ribqih jela; djelatnost na brodovima koji se bave iskqu~ivo preradom i
konzervirawem ribe;...
DA/15.31 Prerada i konzervirawe krompira: proizvodwa smrznutih polugotovih jela od krompira; proizvodwa su{enog pirea od
krompira; proizvodwa pomfrita i sl. proizvoda za grickawe; proizvodwa ~ipsa (hrskavog krompira); proizvodwa
krompirovog bra{na i prekupe; industrijsko qu{tewe krompira;
DA/15.32 Proizvodwa sokova od vo}a i povr}a: proizvodwa ~istih sokova od vo}a ili povr}a; proizvodwa nektara i koncentrata;...
DA/15.33 Prerada i konzervirawe vo}a i povr}a na drugom mjestu nepomenuto: konzervirawe vo}a i povr}a (zamrzavawem,
su{ewem, stavqawem u uqe ili sir}e, stavqawem u konzerve,...); proizvodwa prehrambenih proizvoda od vo}a i povr}a,
proizvodwa xema, pekmeza, marmelade, ‘elea,..
DA/15.41 Proizvodwa sirovih uqa i masti: proizvodwa sirovih biqnih uqa (sojinog, suncokretovog uqa, uqa od pamu~nog sjemena,
uqa od rotkvice, goru{ice, lanenog uqa,...); proizvodwa bra{na i prekrupe mqevewem uqanog sjemena, oraha ili
ko{tica; proizvodwa nejestivih uqa i masti; proizvodwa ribqeg uqa;...
DA/15.42 Proizvodwa rafiniranih uqa i masti; proizvodwa rafiniranog biqnog uqa (sojinog,...); obrade biqnog uqa (puhawem,
kuhawem, oksidacijom, polimerizacijom, dehidracijom, hidrogenizacijom);...
DA/15.43 Proizvodwa margarina i sli~nih jestivih masno}a; proizvodwa margarina; proizvodwa mje{avina i sli~nih namaza;
proizvodwa mje{anih masno}a za kuhawe;...
DA/15.51 Prerada mlijeka i proizvodwa mlije~nih proizvoda, osim proizvodwe sladoleda; proizvodwa svje‘eg teku}eg mlijeka
(pasterizovanog, sterilizovanog, homogeniziranog); proizvodwa pavlake od svje‘eg mlijeka (pasterizovanog,
sterilizovanog, homogeniziranog); proizvodwa mlijeka u prahu i kondenzovanog mlijeka, zasla|enog ili nezasla|enog;
proizvodwa maslaca, jogurta, sira i hurde, surutke, kazeina i laktoze (mlije~nog {e}era),
DA/15.52 Proizvodwa sladoleda i drugih zamrznutih jestivih smjesa, kao {erbet i sl.;
DA/15.61 Proizvodwa mlinskih proizvoda - iskqu~ivo na tradicionalni na~in (u vodenicama): mqevewe ‘itarica (proizvodwa
bra{na, griza, prekrupe ili kuglica od p{enice, ra‘i, zobi, kukuruza ili drugih ‘itarica);
DA/15.71 Proizvodwa sto~ne hrane - iskqu~ivo na tradicionalni na~in (u vodenicama): proizvodwa sto~ne hrane, (mekiwa i sl.);...
DA/15.81 Proizvodwa iskqu~ivo po starim (tradicionalnim) receptima: peciva, svje‘e tjestenine, kola~a, pita, savija~a,...
DA/15.91 Proizvodwa destilovanih alkoholnih pi}a: viskija, rakije, xina, aperativa, likera...
DA/15.93 Proizvodwa vina iz gro‘|a: stonog vina, kvalitetnog vina s geografskim porijeklom, pjenu{avog vina, vina od
koncentrovane gro‘|ane {ire;..
DA/15.94 Proizvodwa jabukova~e i vina od ostalog vo}a;...
DA/15.95 Proizvodwa ostalih nedestilovanih fermentizovanih pi}a, kao vermuta, medovine, i sl.;...
H/55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak
K/71.22 Iznajmqivawe i davawe u operativni zakup (leasing) vodenih saobra}ajnih sredstava, kao {to su ~amci i brodovi za
komercijalne svrhe, bez posada
K/71.31 Iznajmqivawe i davawe u operativni zakup (leasing) poqoprivrednih i {umarskih ma{ina i opreme bez rukovaoca
K/71.32 Iznajmqivawe i davawe u operativni zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, bez rukovaoca; iznajmqivawe
skela i radnih platformi bez monta‘e i rasklapawa
M/80.41 Voza~ke {kole: obuka za jedrewe i plovidbu
O/92.33 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova
O/92.34 Ostale zabavne djelatnosti na drudom mjestu nepomenute: plesne {kole i u~iteqi plesa; cirkuska djelatnost; lutkarske
predstave, rodeo, djelatnost streqana (dvorana),...
O/92.62.2 Djelatnost smu~arskih centara i skijali{ta
O/92.62.3 Ostale sportske djelatnosti: organizovawe i vo|ewe sportskih takmi~ewa na otvorenom ili u zatvorenom prostoru,
za amatere ili profesionalce, od strane organizacija koje imaju ili nemaju vlastite objekte: nogometni, kugla~ki,
pliva~ki, boksa~ki, rva~ki, zdravstveni ili bodi bilding, zimsko-sportski, {ahovski, atletski, domino ili karta{ki,
kros-kantri, streqa~ki klubovi,...; djelatnosti vezane uz propagandu ili izvo|ewe sportskih takmi~ewa; djelatnost
samostalnih sportista ili atleti~ara, sudija, mjera~a vremena, instruktora, u~iteqa, trenera...; djelatnost {kola za
sport i rekreaciju; djelatnost staja za trka~e kowe, {tenara, sportskih gara‘a; djelatnost akademija za jahawe; sportsko
rekreativni lov; djelatnosti servisa za ove djelatnosti.
O/92.72 Ostale rekreativne djelatnosti: djelatnost rekreativnih parkova i pla‘a, ukqu~uju}i iznajmqivawe ure|aja, kao
{to su kabine, ormari}i (s kqu~evima), stolice...; rekreativni ribolov; iznajmqivawe rekreativnih vozila kao {to
su bicikli (za vodu), te kowa za jahawe; dresura ku}nih qubimaca;...
O/93.02 Frizerski saloni (u objektima sezonskog karaktera): prawe, podrezivawe i {i{awe kose, pravqewe frizura, bojewe,
nijansirawe, navijawe, ispravqawa i sl. djelatnosti mu{karca i ‘ene
O/93.02 Saloni za uqep{avawe (u objektima sezonskog karaktera): manikirawe, pedikirawe
O/93.02 Saloni za uqep{avawe (u objektima sezonskog karaktera): masa‘a lica i masa‘a tijela, limfna drena‘a i masa‘a
alternativnim masa‘nim tehnikama
O/93.02 Kozmeti~ki saloni (u objektima sezonskog karaktera): wega lica i tijela, depilacija i epilacija,...
O/93.03 Djelatnosti vezane za poboq{awe fizi~kog stawa i raspolo‘ewa (u objektima sezonskog karaktera): kao {to su:
- turske kupke, saune, parna kupatila, solarije, toplice (bez zdravstvene rehabilitacije),
- saloni za mr{avqewe, saloni za masa‘u, centri za odr‘avawe tjelesne sposobnosti (fitnes - centri),...
O/93.05 Ostale uslu‘ne djelatnosti: djelatnost ~ista~a cipela, nosa~a, portira, li~nih ~uvara parkiranih automobila,...;
uslu‘no piqewe drva; uslu‘no pe~ewe plodina; obavqawe usluga poqoprivrednim strojevima; otkupne stanice;...
Broj 9 - Strana 596 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 597

OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama


UPIS U SUDSKI REGISTAR priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko,
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom i
duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1511/03 od 8. 1. 2004. godine i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, Trgovina
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima,
U sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli vr{i se upis osnivanja Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na malo duhanskim
Dru{tva za proizvodnju, trgovinu i usluge “CEM-BOS” d.o.o. Gra~anica. proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima,
Sjedi{te Dru{tva je u Gra~anici u ulici 22. divizije broj 1. U unutra{njem i Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina
vanjskom trgovinskom poslovanju Dru{tvo predstavlja Fi{i} Hajrudin iz na malo obu}om i ko‘nim proizvodima, Trgovina na malo namje{tajem,
Gra~anice. U okviru upisanih djelatnosti Fi{i} Hajrudin, Dru{tvo predstavlja Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na
bez ograni~enja ovla{tenja. drugom mjestu nepomenuto, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Va|enje {ljunka i pijeska, doma}instvo, radio-ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na malo ‘eljeznom
Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvene gra|e za patosenje, robom, bojama, staklom, ostalim gra|evinskim materijalom, Trgovina na
Impregnacija ili hemijska obrada drveta, Proizvodnja nesastavljene drvene malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i ostalim pisa}im
gra|e za patosenje, Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina
Proizvodnja drvene ambala‘e, Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, na malo satovima, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo
Proizvodnja ambala‘e od plasti~nih masa, Proizvodnja proizvoda od plasti~nih igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivima,
masa za gra|evinarstvo, Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo
Proizvodnja cementa, Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, polovnom robom, u prodavnicama Trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama,
Ostala primarna prerada ‘eljeza i ~elika, na drugom mjestu nepomenuta, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Kampovi i kampirali{ta, Ostali
proizvodnja ferolegura, koji nisu u ECSC, Proizvodnja metalnih konstrukcija smje{taj za kra}i boravak, Restorani, Barovi, Kantine (menze) Snabdijevanje
i njihovih dijelova, Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, Povr{inska pripremljenom hranom (catering), Prevoz putnika u drumskom saobra}aju,
obrada i presvla~enje metala, Op{ti mehani~ki radovi, Proizvodnja ostalih redovni (linijski), Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, Prevoz robe
metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, Recikla‘a metalnih (tereta) u drumskom saobra}aju, Pretovar tereta, Skladi{tenje robe, Ostale
ostataka i otpadaka, Recikla‘a nemetalnih ostataka i otpadaka, Ru{enje prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, Djelatnost putni~kih agencija
gra|evinskih objekata i zemljani radovi, Povr{insko i dubinsko ispistivanje i turoperatora, ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute,
terena za gradnju, Visokogradnja, Niskogradnja, Odr‘avanje objekata Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, Iznajmljivanje automobila,
visokogradnje i njihovih dijelova, Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, Savjetovanje u vezi
krovova, Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sa poslovanjem i upravljanjem, Aritektonske i in‘enjerijske djelatnosti i
sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski tehni~ko savjetovanje Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu
radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Elektroinstalacioni nepomenute, Ostale uslu‘ne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute;
radovi, Izolacioni radovi Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, Vanjska trgovina
ventilaciju i hla|enje, Ostali instalacioni radovi Fasaderski i {trukaturni neprehrambenim proizvodima, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu
radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga Farbarski i i ustupanje investicionih radova stranom licu u u F BiH, Usluge
staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Davanje u najam ma{ina i opreme za me|unarodnog transporta roba i putnika, Me|unarodna {pedicija i agencijske
gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, Posredni{tvo u prodaji poljoprivrednih usluge u transportu, Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Posredovanje i
sirovina, ‘ive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, Posredni{tvo u prodaji zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja strane robe sa konsignacionog
gra|evinskog drveta i gra|evinskog materijala, Posredni{tvo u prodaji ma{ina, skladi{ta, Pribavljanje i ustupanje prava industrujske svojine znanja i iskustva
industrijske opreme, brodova i aviona, Trgovina na veliko ‘itaricama, Svi poslovi reeksporta, Poslovi finansiranja, in‘injeringa, Agencijske usluge
sjemenjem i sto~nom hranom, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, kompenzacije i lizing usluge prehrambenih proizvoda, Izvoz prehrambenih
Trgovina na veliko ‘ivom stokom, Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim proizvoda, Uvoz neprehrambenih proizvoda, Izvoz neprehrambenih proizvoda,
ko‘ama, Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, Trgovina Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, Usluge
na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim istra‘ivanja i pru‘anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi, nauci.
prera|evinama, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima,
jestivim uljima i masno}ama, Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 711/04
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom,
~okoladom i bombonima, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakom i Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1037/03 od 14. 6. 2004. godine
za~inima Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim Na osnovu odluke skup{tine dru{tva vr{i se uskla|ivanje stanja kapitala
proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom Trgovina na veliko odje}om, Trgovina po bilansu za 2002. godinu te se pove}ava osnovni kapital dru{tva sa
na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, iznosa od 2845344 KM na iznos od 2952344 KM, sa kojim osniva~i odgovaraju
radio-ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, za obaveze dru{tva. Vlasni~ki udjeli iznose: Joldi} Tajib 21,241% ili
tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje 626,957,89 KM, Bajrovi} Husein 3,181% ili 93.930,76 KM, Malki} Izet
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim 2,664% ili 78.850,68 KM, Popara Bekrija 0,994% ili 29.360,00 KM, Nuriki}
proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim [emsa 4,646% ili 137.396,89 KM, Kova~evi} Aj{a 0,391% ili 11.572,70
gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, KM, Salki} Besim 1,327% ili 39.189,50 KM, Mutap~i} Hazim 37,836% ili
Trgovina na veliko drvetom Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i 1.117.337,32 KM, Djedovi} Zaim 0,409% ili 12.070,00 KM, D‘ani} Nada
sanitarnom opremom, Trgovina na veliko ‘eljeznom robom, instalacionim 0,490% ili 14.693,00 KM, Stojanovi} Petar 0,264% ili 7.800,00 KM,
materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim Stojanovi} Vlado 0,401% ili 11.833,00 KM, Keri} [emsa 0,244% ili 7.210,00
proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko KM, Stojanovi} Anda 0,213% ili 6.290,00 KM, Mehmedovi} Fadil 0,442% ili
ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na 13.040,78 KM, “EUROFOND-1” DD 7,615% ili 224.837,00 KM “MI GROUP”
veliko gra|evinskim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu DD 7,252% ili 214.125,55 KM, PIF “BONUS” DD 6,264% ili 184.951,09 KM,
industriju i ma{inama za {ivenje i pletenje, Trgovina na veliko kancelarijskim D‘afi} Nazif 1,612% ili 47.611,51 KM, [eri} Sabahudin 0,540% ili 15.963,46
ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, KM, Muratovi} Mujo 0,206% ili 6.080,60 KM, Huski} Enver 0,201% ili

NAPOMENA: Slu`bene novine Tuzlanskog kantona objavljuju u oglasnom dijelu sve tekstove u izvornom obliku, kako ih dobije od naru~ioca,
na jeziku i pismu na kojem tekst dostavi naru~ilac, odnosno nadle`ni organ.
Broj 9 - Strana 598 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

5.931,14 KM, [kahi} Sakib 0,199% ili 5.873,77 KM, Baji} Ramiz sladoleda, proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, proizvodnja
0,191% ili 5.636,00 KM, Zahirovi} Jusuf 0,185% ili 5.470,29 KM, ^au{evi} mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda, sto~ne hrane, hrane za
Hasan 0,165% ili 4.685,73 KM, Joldi} Sehudija 0,132% ili 3,889,59 KM, ku}ne ljubimce, hljeba i peciva, svje‘e tjestenine i kola~a, dvopeka i
Ademovi} Nedim 0,129% ili 3.799,75 KM, Kurba{i} Sedika 0,110% ili keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, suhe tjestenine, prerada ~aja i
3.235,41 KM, Hogi} Vesna 0,092% ili 2.708,07 KM, Mujkanovi} Enes 0,082% kafe, proizvodnja za~ina i dodataka jelima, homogenizirane gotove i dijetetske
ili 2.434,99 KM, Abdi} Kemal 0,069% ili 1.965,08 KM, Sulji} Ibrahim 0,069% hrane, ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
ili 1.879,64 KM, Petri} Alma 0,038% ili 1.067,98 KM, Mrkaljevi} Zajkan proizvodnja bezalkoholnih pi}a, trgovina motornim vozilima na veliko i malo,
0,035% ili 1.067,98 KM, ]idi} Ibrahim 0,028% ili 798,17 KM, D‘afi} Mahir posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i popravak motornih
0,024% ili 674,51 KM. Bri{e se osniva~ [eherki} Ru‘dija koji svoj udio vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
ustupa Joldi} Tajibu. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na
712/04 veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u
trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom odr‘avanje i popravak
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-900/04 od 8. 6. 2004. godine motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i
Iz “PIMINI” d.o.o. za promet i usluge, export-import Grada~ac, istupio poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim
je raniji osniva~, Pezerovi} (Red`e) Bego, koji je svoj osniva~ki uiog u visini proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama,
od 2.000,00 KM, kao i druga osniva~ka prava ustupio Pezerovi} (Red`e) industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i
Ramizu iz Grada~ca, koji je pristupio Dru{tvu kao osniva~. aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om,
Dru{tvo je dopunilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju, kako slijedi: obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, specijalizovanoj
proizvodnja derivata nafte, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, na drugom za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto,
mjestu nepomenutih, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja stolica raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom
i sjedala, proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama,
proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, proizvodnja ostalog sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama,
namje{taja, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja madraca, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima jestivim, uljima i masno}ama,
posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i
proizvodima, posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~ini, ostalom hranom uklju~uju}i
za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, posredni{tvo u trgovini ribe, {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em
raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tesktilom, odje}om, obu}om,
doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, ostalim proizvodima {iroke elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima,
potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim
i rudama metala, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, trgovina proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke
na malo gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima
cjevovodni transport, tehni~ko ispitivanje i analiza, djelatnost pakovanja, i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,
ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje,
Du‘nosti pomo}nika direktora razrije{en je Pezerovi} Bego. Ostali hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim
upisi su nepromijenjeni. ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i
713/04 ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim
ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-901/04 od 8. 6. 2004. godine ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom,
“MELIMED” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Grada~ac pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
promjenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim
dru{tva (umjesto, Grada~ac, ul. Rasima Terzi}a br. 11), upisano: Grada~ac, proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima,
Rajska bb. Du`nosti direktora je razrije{en Halilkanovi} Senahid a du`nosti tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim
zamjenika direktora, Omerovi} Fehim. Za novog direktora imenovan je proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima
Halilkanovi} Suad iz Grada~ca, a za zamjenika direktora, Halilkanovi} u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
Mustafa iz Grada~ca, koji ~ine upravu dru{tva i koji su ovla{teni da zastupaju proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima,
dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa - bez namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom,
bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama,
714/04 ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom
i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-904/04 od 8. 6. 2004. godine gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te,
“BIHCROS” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslu`ne djelatnosti Tuzla, na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
razrije{ilo je du`nosti direktora, Ferhadbegovi} D`anu. Za novog direktora restorani, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz robe (tereta)
- upravu dru{tva, imenovan je Ramadanovi} Selver iz Tuzle, koji je ovla{ten u drumskom saobra}aju, skladi{tenje robe, iznajmljivanje poljoprivrednih
za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ma{ina i opreme, djelataost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na
ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i
715/04 neprehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, usluge me|unarodnog drumskog
transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-906/04 od 9. 6. 2004. godine posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija.
Osniva se “AGRAR-RAINCI” d.o.o. za trgovinu i usluge Kalesija. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
Skra}eni naziv firme: “AGRAR-RAINCI” d.o.o. Kalesija. Sjedi{te dru{tva: dru{tva je direktor dru{tva, Hamzi} Hidajet, imenovan na mandatni period
Kalesija, Rainci Gornji bb. Osniva~ je Hamzi} Hidajet, Kalesija, Rainci od 4 godine, koji je, kao i osniva~ dru{tva, Hamzi} Hidajet, ovla{ten za
Gornji, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja
Djelatnosti dru{tva: uzgoj ‘itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom ovla{tenja.
mjestu nepomenuto, uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala,
vinogradarstvo, uzgoj vo}a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i 716/04
napitaka, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i
priplod, uzgoj peradi, uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-907/04 od 7. 6. 2004. godine
uzgoj ostalih ‘ivotinja, na drugom mjestu nepomenutih uzgoj usjeva i uzgoj upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
stoke (mje{ovita proizvodnja), uslu‘ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uslu‘ne Iz “IVEREX KOMERC” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge @ivinice,
djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, proizvodnja, obrada i istupili su osniva~i, Sokolovi} Dragan i Mujkanovi} Eldar, koji su svoje
konzerviranje ‘ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, proizvodnja, obrada i udjele, osniva~ka prava i obaveze prenijeli na osniva~e koji ostaju osniva~i-
konzerviranje mesa peradi proizvodnja prera|evina od mesa i mesa peradi, ~lanovi dru{tva tako da su sada jedini osniva~i dru{tva: Muratovi} Amir i
prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, prerada i konzerviranje Hod`i} Behaija, oba iz @ivinica, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 98.000,00
krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada i konzerviranje KM. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa jednakim udjelima, po
vo}a i povr}a, na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja sirovih ulja i 49.000,00 KM ili 50,00%. Ostali upisi su nepromijenjeni.
masti, proizvodnja rafiniranih ulja i masti, proizvodnja margarina i sli~nih
jestivih masno}a prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje 717/04
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 599

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-909/04 od 9. 6. 2004. godine trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim
Osniva se “IMMOBILIA” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla. proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama,
Skra}eni naziv firme: “IMMOBILIA” d.o.o. Tuzla. Sjedi{te dru{tva: Tuzla ul. industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i
Titova do br. 113. Osniva~ je Hod`i} Alma iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om,
od 2.000,00 KM. obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u
Djelatnosti dru{tva: Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom
Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo Proizvodnja gotove betonske mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina
smjese, Proizvodnja maltera, Proizvodnja fibro-cementa, Proizvodnja ostalih na veliko vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom,
proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena, Recikla‘a mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i
metalnih ostataka i otpadaka, Recikla‘a nemetalnih ostataka i otpadaka, drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima,
Odr‘avanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, odje}om, obu}om, elektri~nim
za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom,
Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za
malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo polovnom ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje,
robom, u prodavnicama, Kurirske usluge, osim javnih po{tanskih Kupovina ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama
i prodaja vlastitih nekretnina Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Agencije za metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom
promet nekretninama, Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim
Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Reklama i propa- proizvodima, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama za
ganda, Agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage ^i{}enje svih industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama,
vrsta objekata, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, ugovaranje priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina
dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvo|enje investicionih na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i
radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima,
robe sa konsignacionih skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, posredovanje tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem,
i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima
djelatnosti. za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama,
U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, ~asopisima,
djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima,
cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ dru{tva odgovora svojim satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, ostala trgovina
udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom,
dru{tva je direktor dru{tva koji je ujedno i osniva~, Hod‘i} Alma iz Tuzle, u prodavnicama, restorani, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni
imenovana na mandatni period od 4 godine, koja je ovla{tena za zastupanje (linijski), taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz
Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja robe (tereta) u drumskom saobra}aju, djelatnost putni~kih agencija i
ovla{tenja. turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute,
718/04 iznajmljivanje automobila, ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, ostale
poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-912/04 od 11. 6. 2004. godine prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, usluge
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: me|unarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa
Upisuje se u registar osnivanje privrednog dru{tva sa sljede}im me|unarodnim transportom, ugostiteljske i turisti~ke usluge, posredovanje
podacima o ~injenicama od zna~aja u pravnom prometu: dru{tvo ima oblik i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture registrovane
dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (d.o.o.) i ima jednog ~lana. Naziv djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija.
pod kojim }e dru{tvo poslovati glasi: “AFONA” d.o.o. Finalna obrada metala. U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane
Sjedi{te je u Gra~anici, Miri~ina bb. Skra}ena firma glasi: “AFONA” d.o.o. djelatnosti. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
Osniva~ dru{tva je Almir Softi} iz Berkovice Op}ina Lukavac, sa JMBG dru{tva je direktor dru{tva, Me{i} Vu~ini} Slavica, koja je, kao i osniva~,
1107982180115. Ulog u osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM i osniva~ ih Me{i} Ned‘ad, ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom
je deponovao kod Tuzlanske banke DD Tuzla, prije podno{enja prijave Sudu prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
za upis u registar. Dru{tvo ima samo jedan udio koji u cjelosti pripada 720/04
osniva~u Softi} Almiru.
Djelatnosti koje Dru{tvo upisuje u sudski registar su: Povr{inska Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-914/04 od 10. 6. 2004. godine
obrada i presvla~enje metala; Op}i mehani~ki radovi; Proizvodnja alata; upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Ostala trgovina na veliko; Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim Osniva se Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom: “D`evat
prodavnicama; Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, Komerc” d.o.o. za gra|evinarstvo i zanatske radove Vra`i}i, sa sjedi{tem u
brodovima i avionima, Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i Vra`i}ima, ul. Sarajli} Begzudina 16. Skra}eni naziv firme: “D`evat Komerc”
aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, Posredni{tvo u d.o.o. Vra`i}i. Osniva~ Dru{tva je D`evat (Begana) Sarajli} iz Vra`i}a, ul.
trgovini raznovrsnim proizvodima; Prevoz robe (tereta) u drumskom Sarajli} Begzudina 16 (JMB 2004952182490). Osnovni kapital Dru{tva u
saobra}aju. novcu iznosi 2.000,00 KM.
U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati sljede}e Djelatnost Dru{tva: Va|enje kamena za gra|evinarstvo; Va|enje {ljunka
djelatnosti: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; izvo|enje i pijeska; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja proizvoda
investicionih radova u inozemstvu; pru‘anje usluga zavarivanja; posredovanje od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; Oblikovanje i obrada ravnog stakla;
i zastupanje inostranih firmi; usluga me|unarodnog transporta roba i vr{enje Proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo;
servisnih usluga. Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; Proizvodnja proizvoda
U unutra{njem i spoljnotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e zastupati od gipsa za gra|evinarstvo; Proizvodnja gotove betonske smjese; Proizvodnja
~lan uprave - direktor Almir Softi}. maltera; Proizvodanja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i
vje{ta~kog kamena; Sije~enje, oblikovanje i obrada kamena; Proizvodnja
719/04 metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; Proizvodnja metalne gra|evinske
stolarije; Op}i mehani~ki radovi; Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-913/04 od 10. 6. 2004. godine radovi; Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; Visokogradnja;
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Niskogradnja; Odr‘avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih
Osniva se “ELLE - TRAVEL” d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i dijelova; Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja
usluga Tuzla. Skra}eni naziv firme: “ELLE - TRAVEL” d.o.o. Tuzla. Sjedi{te autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena;
dru{tva: Tuzla, ul. Mihajla Pupina br. 2. Osniva~i su Me{i} Ned`ad i Me{i} Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr‘avanje hidrogra|evinskih
Vu~ini} Slavica, iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. U objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvodenje i
osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa jednakim udjelima - po 1.000,00 KM opremu; Elektroinstalacijski radovi; Izolacijski radovi; Postavljanje instalacija
ili po 50%. za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje; Ostali instalacijski radovi,
Djelatnosti dru{tva: trgovina motornim vozilima na veliko i malo, Fasadersi i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i
posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i popravak motornih zidnih obloga; Farbarski i staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Davanje u
vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem; Odr‘avanje
posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na i popravak motornih vozila; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko
veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko ‘eljeznom
trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, odr‘avanje i popravak robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina
motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom;
Broj 9 - Strana 600 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju; Skladi{tenje robe; odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima
Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; Stvaranje novih za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, trgovina na veliko porculanom,
nekretnina Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; ~i{}enje svih vrsta staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje,
objekata; Djelatnost pakovanja; Ostale poslovne djelatnosti, d.n. trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko ostalim
Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom poslovanju: izvo|enje proizvodima {iroke potro{nje trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim
investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom gorivima i srodnim proizvodima, trgovima na veliko metalima i rudama metala,
licu, izvo|enje gra|evinskih, gra|evinsko-zanatskih, hidrotehni~kih i drugih trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i
sli~nih radova; izvo|enje instalacionih, monta‘nih i demonta‘nih radova i sanitarnom opremom, trgovina na veliko ‘eljeznom robom, instalacionim
radova na odr‘avanju, remontu i revitalizaciji industrijskih i drugih postrojenja; materijalom i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim
izgradnja kompletnih objekata i isporuka opreme, dijelova i materijala i proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko
tehnolo{kih linija i ostalih komponenti, organizacija izgradnje kompletnih ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko
objekata (in‘enjering), izvoda~ki in‘enjering i savjetodavni (konsalting), drugi gra|evinskim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju
poslovi izvo|enja investicionih radova u inostranstvu iz strukture registrovane i ma{inama za {ivanje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama
djelatnosti. i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, zanastvo i
U pravnom prometu u zemlji Dru{tvo zastupa direktor D‘evat Sarajli}, navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em
bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. U uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u
vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo zastupa direktor D‘evat Sarajli}, nespecijaliziranim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim
bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovane djelatnosti. proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i mesnim
721/04 proizvodima, trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, trgovina na malo
hljebom, pecivom, kola~ima tjesteninama, bombonima i slatki{ima, trgovina
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-915/04 od 10. 6. 2004. godine na malo alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na malo duhanskim proizvodima,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u
Dru{tvo ograni~ene odgovornosti za proizvodnju, promet i usluge specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
“SLO@NA PORODICA” Kalesija. Skra}eni naziv firme je; D.O.O. “SLO@NA proizvodima, trgovina tekstilom, trgovina na malo odjevnim predmetima, trgovina
PORODICA” Kalesija. Sjedi{te dru{tva je u mjestu Miljanovcima, op}ina na malo obu}om i ko‘nim proizvodima, trgovina na malo namje{tajem, trgovina
Kalesija. Osniva~ je Smaji} Halil sin Hasana iz Tuzle, Ul. Mitra Trifunovi}a na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, trgovina na malo
U~e 175, op}ina Tuzla, sa osniva~kim ulogom od 2000,00 KM. elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, trgovina
Djelatnosti dru{tva su: uzgoj ‘itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom,
uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj goveda za trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im
proizvodnju mesa, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi, uzgoj ostalih ‘ivotinja, priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina
na drugom mjestu nepomenutih, mrestili{ta i ribnjaci, proizvodnja sokova na malo satovima, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo
od vo}a i povr}a, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja hljeba i peciva, igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivima,
proizvodnja svje‘e tjestenine i kola~a, proizvodnja {e}era, proizvodnja suhe ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
tjestenine, proizvodnja bezalkoholnih pi}a, proizvodnja gra|evinske stolarije polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, trgovina
i elemenata, proizvodnja ambala‘e od plasti~nih masa, proizvodnja proizvoda na malo na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od popravak obu}e i ostalih ko‘nih predmeta, popravak elektri~nih aparata za
plasti~nih masa, op{ti mehani~ki radovi, proizvodnja ‘i~anih proizvoda, doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu
proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i okruga, proizvodnja ostalih i videoopremu, popravak satova i nakita, popravci, d.n., hoteli i moteli sa
metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja stolica i restoranom, hoteli i moteli bez restorana, omladinski hoteli i planinarski
sjedala, proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, domovi, kampovi i kampirali{ta, ostali smje{taj za kra}i boravak, restorani,
proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, proizvodnja ostalog barovi, kantine, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika
namje{taja, na drugom mjestu nepomenutog, proizvodnja igara i igra~aka, u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika
recikla‘a metalnih ostataka i otpadaka, recikla‘a nemetalnih ostataka i u drumskom saobra}aju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar
otpadaka, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, povr{insko i tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,
dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turizma, na drugom
odr‘avanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih mjestu nepomenute, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, agencija za
konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, promet nekretnina, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih
izgradnja hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo,
specijalno izvo|enje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto,
postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali odr‘avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih
instalacioni radovi, fasaderski i {tukturni radovi, ugradnja stolarije, sistema (ra~unara), agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage,
postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali djelatnost tra‘enja izgubljenih lica i za{tita, ~i{}enje svih vrsta objekata,
zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa fotografska djelatnost, djelatnost pakovanja voza~ke {kole, ostale zabavne
rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilima djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila
na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, trgovina na veliko i krznenih proizvoda, frizerski saloni i saloni za uljep{avanje djelatnost za
dijelovima i priborom za motorna vozila, odr‘avanje i popravak motornih pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo‘enja, ostale uslu‘ne djelatnosti, na drugom
vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila posredni{tvo mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenih proizvodima vanjska
u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko trgovina neprehrambenim proizvodima, komercijalne usluge na ostvarivanju
motociklima njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motocikala i funkcije prometa nekretnina, roba i usluga, me|unarodna {pedicija usluge
dijelova za motocikle na malo, posredni{tvo u prodaji motociklima njihovim posredni{tva, zastupanje stranih lica sa vo|enjem konsignacione prodaje,
dijelovima i priborom, odr‘avanje i popravak motocikala, trgovina na malo komisioni poslovi u prometu nekretnina, roba i usluga usluge turisti~kog
motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim posredovanja i svih turisti~kih poslova sa inostranstvom, prevoz robe i putnika
sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, u me|unarodnom drumskom saobra}aju, izvo|enje investicionih radova sa
posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, inostranstvom i u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima
posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i u BiH.
avionima, posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za U pravnom prometu Dru{tvo ima neograni~ena ovla{tenja u okviru
doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, posredni{tvo u trgovini tekstilom, registrovane djelatnosti a za preuzete obaveze odgovara cjelokupnom svojom
odje}om, obu}om i ko‘nim prozvodima posredni{tvo u trgovini hranom, imovinom. U unutra{njem i spoljnom prometu Dru{tvo zastupa osniva~ i
pi}ima i duhanom, posredni{tvo specijalizirano za za trgovinu odre|enim direktor Smaji} Halil, bez ograni~enja ovla{tenja.
proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., posredni{tvo u trgovini raznovrsnim 722/04
proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom,
trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko ‘ivom stokom, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-917/04 od 14. 6. 2004. godine
trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko‘ama, trgovina na veliko sirovim upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i Na osnovu odluke skup{tine osniva~a Mjesne zajednice Tinja iz Op}ine
mesnim prera|evinama, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, Srebrenik vr{i se upis osnivanja privrdnog dru{tva pod nazivom “TINJA”
jajima jestivim uljima i masno}ama, trgovina na veliko alkoholom i drugim DOO za komunalne poslove i usluge Tinja, Op}ina Srebrenik. Osnovni
pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko kapital iznosi 2000 KM sa kojim osniva~ odgovara za obaveze dru{tva.
{e}erom, ~okoladom i bombonima, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, Direktor dru{tva je Vejzovi} Fadil iz Tinje koji zastupa dru{tvo bez ograni~enja.
kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, Dru{tvo je registrovano za obavljanje sljede}ih djelatnosti: Uzgoj
{koljke i rakove nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja) Iskori{tavanje {uma Va|enje
duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko kamena za gra|evinarstvo Va|enje {ljunka i pijeska Proizvodnja, obrada i
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 601

konzerviranje ‘ivotinjskog mesa, osim mesa peradi Proizvodnja, obrada i nepomenute Uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a i sli~ne djelatnosti
konzerviranje mesa peradi Proizvodnja prera|evina od mesa i mesa peradi Djelatnost objekata za kulturne priredbe Djelatnost sajmova i zabavnih
Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, krompira Proizvodnja sokova parkova Ostale zabavne djelatnosti, Pogrebne i prate}e djelatnosti Ostale
od vo}a i povr}a Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu uslu‘ne djelatnosti.
nepomenuto Prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda 723/04
Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa mlinskih proizvoda skroba
i skrobnih proizvoda sto~ne hrane hrane za ku}ne ljubimce hljeba i peciva Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-918/04 od 10. 6. 2004. godine
svje‘e tjestenine i kola~a dvopeka i keksa; trajnog peciva i kola~a ~aja i upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
kafe destilovanih alkoholnih pi}a etilnog alkohola iz fermentisanih materijala Osniva se “TIGRIS” d.o.o. za gra|evinarstvo, promet i usluge Lukavac.
vina iz gro‘da jabukova~e i vina od ostalog vo}a ostalih nedestilovanih Skra}eni naziv firme: “TIGRIS” d.o.o. Lukavac. Sjedi{te dru{tva: Lukavac,
fermentisanih pi}a piva slada mineralne vode bezalkoholnih pi}a Proizvodnja ul. Majevi~kih brigada bb. Osniva~ je Sulji} Ned`ad, Lukavac, Poljice
rezane gra|e, osim nesastavljene drvene gra|e za patosenje Impregnacija Donje, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.
ili hemijska obrada drveta nesastavljene drvene gra|e za patosenje furnira, Djelatnosti dru{tva: proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene
{perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a gra|evinske drvene gra|e za patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta,
stolarije i elemenata drvene ambala‘e ostalih drvenih proizvoda proizvoda proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za patosenje, furnira, {perplo~a,
od pluta, slame i pletarskih materijala papirnih proizvoda za doma}instvo, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, gra|evinske stolarije i
higijenske i toaletne potrebe kancelarijskog materijala ostalih proizvoda od elemenata, drvene ambala‘e, ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja plo~a,
papira i kartona (ljepenke), na drugom mjestu nepomenutih Prodaja motornih listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala‘e od plasti~nih masa,
vozila na veliko i malo, Posredni{tvo u prodaji motornih vozila Odr‘avanje i proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od
popravak motornih vozila Prodaja na veliko i malo dijelova i pribora za plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja betonskih
motorna vozila i motocikle Posredni{tvo u prodaji dijelova i pribora za proizvoda za gra|evinarstvo, proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, ostalih
motorna vozila Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na veliko proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena, sje~enje,
i malo Odr‘avanje i popravak motocikala Prodaja na veliko i malo goriva i oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
maziva Posredni{tvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, ‘ive stoke, tekstilnih dijelova, metalne gra|evinske stolarije, povr{inska obrada i presvla~enje
sirovina i poluproizvoda Posredni{tvo u prodaji goriva, ruda, metala i metala, op{ti mehani~ki radovi, proizvodnja sje~iva, alata, ambala‘e od
industrijskih hemijskih proizvoda, gra|evinskog drveta i gra|evinskog lakih metala, ‘i~anih proizvoda, zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga,
materijala, ma{ina, industrijske opreme, brodova i aviona, namje{taja, ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, ure|aja za
predmeta i aparata za doma}instvo i drugih metalnih proizvoda, tekstila, dizanje i preno{enje, ra~unara (kompjutera) i druge opreme za obradu
odje}e, obu}e i ko‘nih proizvoda, hrane, pi}a i duhana Posredni{tvo podataka, ‘arulja i elektri~nih svjetiljki, elektri~ne opreme za motore i
specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili grupa proizvoda, vozila, ostale elektri~ne opreme, na drugom mjestu nepomenute,
raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom elektronskih cijevi i drugih elektronskih komponenata, proizvodnja stolica i
hranom cvije}em i sadnicama ‘ivom stokom sirovim i {tavljenim ko‘ama sjedala, ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, kuhinjskog
sirovim duhanom vo}em i povr}em mesom i mesnim prera|evinama mlijekom namje{taja, osim stolica, ostalog namje{taja, na drugom mjestu nepomenuta,
mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim ljima i masno}ama alkoholom i drugim proizvodnja nakita i sli~nih proizvoda, muzi~kih instrumenata, sportske
pi}ima duhanskim proizvodima {e}erom ~okoladom i bombonima kafom, opreme, igara i igra~aka, imitacije nakita (bi‘uterije), ostalih raznovrsnih
~ajevima, kakaom i za~nima ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, recikla‘a metalnih i nemetalnih
rakove Nespecijalizovana hranom, pi}em i duhanskim proizvodima tekstilom ostataka i otpadaka, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi,
odje}om obu}om elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja,
TV ure|ajima porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i niskogradnja, odr‘avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih
ostalim proizvodima za ~i{}enje parfemima i kozmetikom ostalim proizvodima dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja
{iroke potro{nje ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
metalima i rudama metala drvetom gra|evinskim materijalom i sanitarnom izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr‘avanje hidrogra|evinskih objekata,
opremom ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za hemijskim ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu,
proizvodima ostalim poluproizvodima ostacima i otpacima alatnim ma{inama elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu,
gra|evinskim ma{inama ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i
{ivanje i pletenje kancelarijskim ma{inama i opremom ostalim ma{inama za {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga,
industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju poljoprivrednim ma{inama, farbarski i staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i
priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore Trgovina na malo u opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima
nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i
proizvodima Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za
robom vo}em i povr}em mesom i mesnim proizvodima ribom, {koljkama i motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna
rakovima hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom,
alkoholom i drugim pi}ima duhanskim proizvodima Ostala hranom, pi}em i posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina
duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama medicinskim na malo gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim
preparatima i ortopedskim pomagalima kozmeti~kim i toaletnim proizvodima sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima,
tekstilom odjevnim predmetima obu}om i ko‘nim proizvodima namje{tajem rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim
opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo elektri~nim aparatima za drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom,
doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima ‘eljeznom robom, bojama, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo
staklom i ostalim gra|evinskim materijalom knjigama, novinama, ~asopisima, i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim
papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, specijalizovanoj za odre|ene
satovima sportskom opremom igrama i igra~kama cvije}em gorivima Ostala proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim
u specijalizovanim prodavnicama polovnom robom, u prodavnicama putem proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom,
po{te na {tandovima i tr‘nicama Ostala izvan prodavnica Popravak obu}e cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim
i ostalih ko‘nih predmeta Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom,
uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i
videoopremu Popravak satova i nakita Popravci, Hoteli i moteli sa restoranom drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima,
i bez restorana Omladinski hoteli i planinarski domovi Kampovi i kampirali{ta kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe,
Ostali smje{taj za kra}i boravak Restorani Barovi Kantine (menze) {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i
Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering) Taksi slu‘ba Ostali prevoz duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om,
putnika u drumskom saobra}aju Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima,
Pretovar tereta Skladi{tenje robe Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim
saobra}aju Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke
turistima, Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju Iznajmljivanje automobila potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima
Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava znajmljivanje i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,
poljoprivrednih ma{ina i opreme Iznajmljivanje ma{ina i opreme za ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje,
gra|evinarstvo Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~iv{i i hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim
kompjutere Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, Posu|ivanje predmeta ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i
za li~nu upotrebu i doma}instvo Reklama i propaganda ^i{}enje svih vrsta ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim
objekata Djelatnost pakovanja Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti Ostale ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim
poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute ^i{}enje svih vrsta ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na
objekata Fotografska djelatnost Djelatnost pakovanja Sekretarske i veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom,
prevodila~ke djelatnosti Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
Broj 9 - Strana 602 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim
proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom,
proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom
u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na
proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom,
namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima
aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv i ure|ajima, ‘eljeznom robom, i tv ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i
bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama ostalim proizvodima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, srodni.m proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim
gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim
na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim
na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ma{inama, gra|evinskim
restorani, barovi kantine (menze), snabdijevanje pripremljenom hranom (ca- ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje,
tering), prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), taksi slu‘ba, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama za industriju,
ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz robe (tereta) u trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i
drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u
djelatnosti u kopnenom saobra}aju, stvaranje novih nekretnina, iznajmljivanje nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim
automobila, ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, arhitektonske i proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
in‘enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, ~i{}enje svih vrsta objekata, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, ribom,
djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima
nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, ostala
iz registrovane djelatnosti, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim
kooperacije sa stranim licima, izvo|enje investicionih radova u inozemstvu prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim
i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, zastupanje stranih lica pomagalima, kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim
(ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem, opremom za rasvjetu
skladi{ta) privremeni uvoz i izvoz robe, usluge me|unarodnog drumskog i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio
transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim
transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom
transportu i sl.), ugostiteljske i turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima,
u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivima, ostala trgovina
U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom,
djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te na {tandovima i tr‘nicama,
cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ dru{tva odgovora svojim ostala trgovina na malo izvan prodavnica, hoteli i moteli, sa restoranom,
udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava bez restorana, omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampirali{ta,
dru{tva je direktor dru{tva, Sulji} Ned‘ad, imenovan na mandatni period od ostali smje{taj za kra}i boravak restorani, barovi, kantine (menze),
4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom
prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. saobra}aju, redovni (linijski) taksi slu‘ba ostali prevoz putnika u drumskom
724/04 saobra}aju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar tereta,
skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-919/04 od 10. 6. 2004. godine djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobra}aju
“FIESTA D” d.o.o. za turizam i trgovinu Tuzla promijenila je adresu stvaranje novih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za
sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{te (umjesto, Tuzla, Tr`ni promet nekretninama, iznajmljivanje automobila, ostalih kopnenih
centar “Sjenjak”, I sprat, poslovni prostor br. 212A), upisano - Tuzla, ul. saobra}ajnih sredstava, kancelarijskih ma{ina i opreme uklju~iv{i i
Musala bb (zgrada “Cipeli}i”). Ostali upisi su nepromijenjeni. kompjutere, predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, ostale srodne
725/04 ra~unarske aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
arhitektonske i in‘enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, tehni~ko
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-930/04 od 11. 6. 2004. godine ispitivanje i analiza, reklama i propaganda ~i{}enje svih vrsta objekata,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: fotografska djelatnost, djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodila~ke
Osniva se “[ETALI[TE BANJA” d.o.o. Tuzla. Skra}eni naziv firme: djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute,
“[ETALI[TE BANJA” d.o.o. Sjedi{te dru{tva: Tuzla, [etali{te Slana banja djelatnost sajmova i zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, na drugom
bb. Osniva~i su: Smajlovi} Nedima, [e}erbegovi} D`evad i Pekari} Sla|ana, mjestu nepomenute, ostale sportske djelatnosti, ostale rekreativne
svi iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.100,00 KM. U osnovnom kapitalu djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila
osniva~i u~estvuju sa jednakim udjelima, po 700,00 KM ili 33,33%. i krznenih proizvoda, frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, djelatnosti za
Djelatnosti dru{tva: proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada i pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo‘enja ostale uslu‘ne djelatnosti, na
konzerviranje vo}a i povr}a na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima,
margarina i sli~nih jestivih masno}a, prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i
osim proizvodnje sladoleda, proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, izvo|enje
proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda, hrane za ku}ne investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom
ljubimce, hljeba i peciva, svje‘e tjestenine i kola~a, dvopeka i keksa; licu u BiH, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, zastupanje
proizvodnja trajnog peciva i kola~a, {e}era, kakaoa, ~okolade i bombona, inostranih firmi i konsignaciona prodaja, ugostiteljske i turisti~ke usluge,
suhe tjestenine, prerada ~aja i kafe, proizvodnja za~ina i dodataka jelima, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, ostalih prehrambenih U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane
proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja bezalkoholnib pi}a, djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara
trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~i dru{tva odgovoraju
vozilima, odr‘avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva.
dijelovima i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i Uprava dru{tva je direktor dru{tva, [e}erbegovi} D‘evad, imenovan na
priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim mandatni period od 4 godine koji je, kao i osniva~i, Smajlovi} Nedima i
dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima Pekari} Sla|ana, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom
i priborom, odr‘avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, 726/04
‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama,
metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-935/04 od 10. 6. 2004. godine
gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom brodovima i upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
avionima namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim Osniva se “BK INTERNATIONAL” d.o.o. za vanjski i unutarnji promet
metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, roba i usluga Tuzla. Skra}eni naziv firme: “BK INTERNATlONAL” d.o.o.
hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za Tuzla. Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Bosne Srebrene br. 14. Osniva~i su:
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, Bashir G. Ahmed, USA i Kruno Rojnica, R. Hrvatska, sa osnovnim kapitalom
posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, od 2.000,00 KM u novcu. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa
sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim jednakim udjelima, po 1.000,00 KM ili 50,00%.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 603

Djelatnosti dru{tva: ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-866/04 od 9. 6. 2004. godine
povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
odr‘avanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, izgradnja autoputeva i Osniva~ dru{tva “ROTA PRINT” d.o.o. Srebrenik, Suljagi} Miralem
drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja sin Alage iz ]ehaja odlu~io je dana 24. 5. 2004. god. u svom dru{tvu izvr{iti
hidrogra|evinskih objekata, odr‘vanje hidrogra|evinskih objekata, ostali izmjenu firme i sjedi{te. Shodno tome izmijenio je ~lan 4. i 5. Odluke o
gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, ostali zavr{ni osnivanju dru{tva “ROTA PRINT” d.o.o. Srebrenik, tako da ubudu}e ~lan 4.
radovi, davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, mijenja se i glasi: “Dru{tvo }e u pravnom prometu istupati pod firmom:
trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini gorivima, Dru{tvo za grafi~ke usluge i trgovinu “MAGENTA” d.o.o. ]ehaje-Srebrenik”.
rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, posredni{tvo u trgovini Skra}ena oznaka firme glasi: “MAGENTA” d.o.o. ]ehaje-Srebrenik. ^lan 5.
gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, posredni{tvo u trgovini odluke mijenja se i glasi: Sjedi{te dru{tva je u ]ehajima bb op}ina Srebrenik.
ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredni{tvo u trgovini Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni.
specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu
nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na 731/04
veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, trgovina na veliko kafom, ~ajevima,
kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-854/04 od 9. 6. 2004. godine
i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, trgovina Osniva se “MEGATEST” d.o.o. za istra`ivanje, testiranje i projektovanje
na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, trgovina Tuzla. Skra}eni naziv firme: “MEGATEST” d.o.o. Tuzla. Sjedi{te dru{tva:
na veliko metalima i rudama metala, trgovina na veliko drvetom, trgovina na Tuzla Stupine B-3. Osniva~i su: Smaji} Nina i Smaji} Damir, oboje iz Tuzle,
veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko sa osnovnim kapitalom od 39.000,00 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i
‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, u stvarima 37.000,00 KM. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa
trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim jednakim udjelima, po 1.000,00 KM u novcu i po 18.500,00 KM u stvarima
poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko ili 50,00%.
alatnim ma{inama, trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, trgovina na Djelatnosti dru{tva: va|enje i briketiranje kamenog uglja, lignita,
veliko ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje, mrkog uglja treseta, uslu‘ne djelatnosti vezane za va|enje nafte i gasa,
trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko osim istra‘iva~kih radova, va|enje ruda ‘eljeza, va|enje boksita, va|enje
poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala ruda olova i cinka, va|enje ruda ostalih obojenih metala va|enje kamena
trgovina na veliko, finansijski zakup (leasing), stvaranje novih nekretnina, kupovina za gra|evinarstvo, va|enje kre~njaka i krede, va|enje sirovog gipsa va|enje
i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za {kriljaca, osim bitumenoznih va|enje {ljunka i pijeska, va|enje gline i kaolina,
promet nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po dogovoru, va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih |ubriva,
iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, iznajmljivanje ostalih ma{ina va|enje ostalih ruda i kamena, na drugom mjestu nepomenuto, izdavanje
i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, pru‘anje savjeta o ra~unarskoj knjiga, izdavanje ~asopisa i periodi~nih publikacija, izdavanje zvu~nih zapisa,
opremi (hardwareu), savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), {tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigoveza~ki i zavr{ni radovi,
ostale srodne ra~unarske aktivnosti, istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje javnog ostale usluge u vezi sa {tampanjem, umno‘avanje (reprodukcija)
mnjenja, savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i kompjuterskih zapisa, proizvodnja hemijskih mineralnih |ubriva i azotnih
in‘enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, jedinjena, proizvodnja eksploziva, proizvodnja instrumenata i aparata za
reklama i propaganda, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za upravljanje i druge namjene, osim opreme
drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim za industrijsku procesnu kontrolu, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani
proizvodima, uvoz-izvoz, vanjska trgovina industrijskim proizvodima i opremom radovi, povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja
za kemijsku, rudarsku industriju, uvoz-izvoz, projektovanje, in‘injering, izgradnja niskogradnja, odr‘avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih
projekata u kemijskoj i rudarskoj industriji, uvoz-izvoz, posredovanje i zastupanje dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja
u prometu robe i usluga druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Kruno Rojnica, koji je kao i izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr‘avanje hidrogra|evinskih objekata,
osniva~, Bashir G. Ahmed, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu,
vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. ostali instalacioni radovi, ostali zavr{ni radovi, posredni{tvo u trgovini
727/04 specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom
mjestu nepomenuto, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-942/04 od 14. 6. 2004. godine prodavnicama, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: restorani, barovi, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz
“SIPOREX” dioni~ko dru{tvo za proizvodnju monta`u i promet robe (tereta) u drumskom saobra}aju, stvaranje novih nekretnina, kupovina
gra|evinskih elemenata od gas-betona, ostalih proizvoda od gas-betona, i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, upravljanje
crijepa, gra|. ljepkova Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora dru{tva nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, pru‘anje savjeta o ra~unarskoj
Hasanba{i} Fahrudina. Za novog direktora - upravu dru{tva, na mandatni opremi (hardwareu), savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea),
period od 4 godine, imenovan je Smajlovi} Ademir iz Tuzle, koji je ovla{ten obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, ostale srodne
za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ra~unarske aktivnosti, istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim
ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. naukama, istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim
728/04 naukama, ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi, savjetodavni
poslovi u vezi poreza, istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-804/04 od 9. 6. 2004. godine savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i in‘enjerijske
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, reklama i
“QBE” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Grada~ac izvr{ilo je propaganda, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute,
pove}anje osnovnog kapitala dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital uvoz opreme i rezervnih dijelova za vlastite potrebe i rudarstvo, (instrumentalno
dru{tva iznosi 433.155,00 KM (u novcu 10.000,00 KM i u stvarima 423.155,00 - mjerna tehnika); izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje
KM), {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje za investicionih radova stranom licu u zemlji; usluge istra‘ivanja i atestiranja,
270.000,00 KM u stvarima. Pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu kontrola kvaliteta i kvantiteta roba u me|unarodnom prometu zastupanje i
dru{tva iznose: 1. Efendi} Mirsad - 144.370,56 KM ili 33,33% (u novcu posredovanje; uspostavljanje poslovno-tehni~ke saradnje, pribavljanje i
3.333,33 KM i u stvarima 141.037,23 KM). 2. Efendi} Sadika - 144.370,56 ustupanja industrijske svojine, znanja i iskustva (know-how).
KM ili 33,33% (u novcu 3.333 33 KM i u stvarima 141.037,23 KM). 3. Peters Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
Gerold Gerhard - 144.413,88 KM ili 33,34% (u novcu 3.333,34 KM i u dru{tva su direktor dru{tva, Smaji} Damir, Izvr{ni direktor, Smaji} Nina i
stvarima 141.080,54 KM). Ostali upisi su nepromijenjeni. Tehni~ki direktor, Smaji} Mehmed, koji su ovla{teni za zastupanje Dru{tva
729/04 u unutra{njem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Ujedno,
izvr{en je i upis osnivanja poslovne jedinice dru{tva, koja }e poslovati pod
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-857/04 od 9. 6. 2004. godine firmom dru{tva i nazivom: “MEGATEST” d.o.o. za istra`ivanje, testiranje i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: projektovanje Tuzla POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO. Sjedi{te poslovne
“VARIS - BH” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, promijenila jedinice: Sarajevo, ul. Asima Ferhatovi}a br. 27. Poslovna jedinica }e
je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{te umjesto Tuzla obavljati sve djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti dru{tva. Lica ovla{tena
Zlokovac, ul. Gruje Novakovi} 1B), upisano - Lukavac, Bokavi}i br. 14. za zastupanje poslovne jedinic, su Smaji} Damir, direktor dru{tva, Smaji}
Saglasno promjeni adrese sjedi{ta, dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod firmom Nina, izvr{ni direktor i Smaji} Mehmed, tehni~ki direktor dru{tva, koji su
- “VARIS - BH” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac i skra}enim ovla{teni za zastupanje poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u
nazivom - “VARIS - BH” d.o.o. Lukavac. Ostali upisi su nepromijenjeni. zastupanju poslovne jedinice, u okviru registrovanih djelatnosti.

730/04 732/04
Broj 9 - Strana 604 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-888/04 od 11. 6. 2004. godine panela i plo~a, gra|evinske stolarije i elemenata, drvene ambala`e, ostalih
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: drvenih proizvoda, proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih
Osniva se “LITVA-VET” d.o.o. za veterinarsku djelatnost /veterinarska materijala, proizvodnja kancelarijskog materijala, proizvodnja boja, lakova
ambulanta/ Banovi}i. Skra}eni naziv firme: “LITVA-VET” d.o.o. Banovi}i. i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, sapuna i deterd`enta, sredstava za
Sjedi{te dru{tva: Banovi}i, Mu{i}i bb. Osniva~ je Agi} Muhamed, Banovi}i, ~i{}enje i poliranje, parfema i toaletno-kozmeti~kih preparata, ostalih
sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih protektiranje spoljnih
Djelatnosti dru{tva: uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda guma, proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, proizvodnja plo~a, listova,
za mlijeko i priplod, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi, uzgoj p~ela, proizvodnja cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala`e od plasti~nih masa, proizvoda
meda i p~elinjeg voska, uzgoj ostalih ‘ivotinja, na drugom mjestu od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od plasti~nih masa,
nepomenutih, uslu‘ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta,
ribarstvo, mrestili{ta i ribnjaci, proizvodnja sto~ne hrane, proizvodnja hrane sanitarne keramike, kerami~kih plo~ica i podnih plo~ica, cigle i crijepa i
za ku}ne ljubimce, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo, posredni{tvo u trgovini motornim
stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredni{tvo u trgovini vozilima, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini
specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko
mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini
na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, motociklima i njihovim dijelovima i priborom, odr`avanje i popravak
‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, vo}em i povr}em, mesom i motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u
mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i
uljima i masno}ama, hemijskim proizvodima, alatnim ma{inama, trgovina na poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim
malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama,
duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim industrijskom opremom, brodovima i avionima, trgovina na veliko `itaricama,
prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim sjemenjem i sto~nom hranom, `ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko`ama,
pomagalima, kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, obu}om i ko‘nim sirovim duhanom, vo}em i povr}em mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom,
proizvodima, cvije}em, ostala trgovina na malo u specijalizovanim mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i
prodavnicama, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, skladi{tenje drugim pi}ima duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima,
robe, istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, tehni~ko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe,
ispitivanje i analiza, veterinarska djelatnost, vanjska trgovina prehrambenim {koljke i rakove, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima
i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog transporta i ostalim proizvodima za ~i{}enje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim
posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture materijalom i sanitarnom opremom ostacima i otpacima, ma{inama za
registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija. tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje trgovina na malo
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, namje{tajem, `eljeznom
dru{tva je direktor dru{tva, Agi} Muhamed, imenovan na mandatni period robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, gorivima, putem
od 4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom po{te, na {tandovima i tr`nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. popravak obu}e i ostalih ko`nih predmeta, popravak satova i nakita, popravci,
733/04 na drugom mjestu nepomenuti, hoteli i moteli, sa restoranom i bez restorana,
omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampirali{ta, ostali smje{taj
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-891/04 od 4. 6. 2004. godine za kra}i boravak, kantine (menze) prevoz putnika u drumskom saobra}aju
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: redovni (linijski), taksi slu`ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju,
“KLIO” d.o.o. inozemna zastupstva, vanjska i unutarnja trgovina prevoz robe (tereta) i drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje
Lukavac, osnovalo je podru`nicu dru{tva, koja }e poslovati pod firmom robe, ostale prate}e djelatn u kopnenom saobra}aju, djelatnost putni~kih
dru{tva i nazivom: “KLIO” d.o.o. inozemna zastupstva, vanjska i unutarnja agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu
trgovina Lukavac - Podru`nica Ilid`a “KLIO 1”. Sjedi{te podru`nice: Ilid`a, nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, telekomunikacije,
ul. Zaima Top~i}a br. 9. Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,
djelatnosti dru{tva. Lica ovla{tena za zastupanje podru`nice su Leon Mjeda, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za promet nekretninama,
direktor dru{tva, Davor [tanfel, osniva~ i O{trakovi} Moamer, poslovo|a, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje
koji su ovla{teni za zastupanje podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u automobila, ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje ma{ina
zastupanju podru`nice, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su i opreme za gra|evinarstvo, kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~iv{i i
nepromijenjeni. kompjutere, ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto,
734/04 predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, ra~unovodstveni, knjigovodstveni
i kontrolni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza, istra`ivanje tr`i{ta i
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-892/04 od 7. 6. 2004. godine ispitivanje javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje agencije za
Kod subjekta upisa “HAVI]-PROM” d.o.o. prerada drveta, trgovina i zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, ~i{}enje svih vrsta objekata,
transport, Gra~anica, Stjepan Polje, upisuju se sljede}e promjene podataka djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, ostale poslovne
od zna~aja u pravnom prometu: dosada{nji direktor Dru{tva Nihad Havi} se djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, voza~ke {kole, obrazovanje
razrje{ava du`nosti. ^lan uprave i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u odraslih, na drugom mjestu nepomenuto, pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila
unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubudu}e je direktor Vehid i krznenih proizvoda, frizerski saloni i saloni za uljep{avanje djelatnosti za
Havi}, ali }e osim njega Dru{tvo zastupati i njegov ~lan Nihad Havi}, oba sa pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, ostale uslu`ne djelatnosti, na
svim ovla{tenjima u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez drugom mjestu nepomenute. Djelatnosti dru{tva u vanjskotrgovinskom
ograni~enja. Ostali upisi se ne mijenjaju. poslovanju, u odnosu na ranije upisane, dopunjene su slijede}im
735/04 djelatnostima: usluge me|unarodnog transporta robe i putnika, druge usluge
koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, izvo|enje investicionih radova
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-893/04 od 7. 6. 2004. godine u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u bih, zastupanje
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: inostranih firmi i konsignacija. Ostali upisi su nepromijenjeni.
Kod subjekta upisa “RADIUS “ d.o.o. Gra~anica, upisuje se sljede}a
promjena podataka od zna~aja u pravnom prometu: pove}ava se osnovni 737/04
kapital Dru{tva dodatnim ulogom ~lana uno{enjem vlastitih nekretnina u
imovinu Dru{tva, nov~ane vrijednosti 326.015,00 KM izvr{enim od strane Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-895/04 od 7. 6. 2004. godine
jedinog ~lana Sarajli} Hasana, tako da uz ranije upla}enih 10.745,00 KM, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
ukupni osnovni kapital sada iznosi 336.760,00 KM. Ostali upisi se ne Iz Zdravstvene ustanove Oftalmolo{ka poliklinika “OOPTIKS”
mijenjaju. Srebrenik, istupio je osniva~ “OPTIKS” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i
736/04 usluge Srebrenik, koji je svoja osniva~ka prava i obeveze prenio na novog
osniva~a - Prim. dr. Kemiju Slanjanki} iz Tuzle. Izvr{en je i upis promjene
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-894/04 od 8. 6. 2004. godine adrese prebivali{ta direktora PZU, tako da je kao nova adresa prebivali{ta
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: direktora, Prim. dr. Kemije Slanjanki} (umjesto, Tuzla, ul. Armije BiH br. 30),
“PORIN” d.o.o. za promet i usluge Tuzla, izvr{ilo je dopunu djelatnosti upisano - Tuzla, ul. Rudolfa Viki}a L-3/12. Ostali upisi su nepromijenjeni.
dru{tva u unutarnjem poslovanju, slijede}im djelatnostima: iskori{tavanje
{uma, ribarstvo, mrestili{ta i ribnjaci, va|enje kamena za gra|evinarstvo, 738/04
va|enje kre~njaka i krede, {ljunka i pijeska, gline i kaolina, impregnacija li
hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-897/04 od 7. 6. 2004. godine
patosenje, proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 605

Osniva se “Spartak ZB” d.o.o. za trgovinu i usluge Lukavac. Skra}eni BR^KO. Sjedi{te podru`nice: Br~ko, Dubrave, Tr`nica “Arizona” (Br~ko
naziv firme: “Spartak ZB” d.o.o. Lukavac. Sjedi{te dru{tva: Lukavac, ul. Distrikt BiH). Djelatnosti podru`nice su identi~ne upisanim djelatnostima
^ar{ijska bb. Osniva~ je Mufti} Zlata, Lukavac, sa osnovnim kapitalom od dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je Bodor Odis, rukovodilac
2.000,00 KM u novcu. podru`nice, koji je ovla{ten za zastupanje podru`nice, bez ograni~enja
Djelatnosti dru{tva: proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), ovla{tenja u zastupanju podru`nice. Ostali upisi su nepromijenjeni.
papirne i kartonske ambala‘e, proizvodnja papirnih proizvoda za 740/04
doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, proizvodnja kancelarijskog
materijala, proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), na Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-667/04 od 4. 6. 2004. godine
drugom mjestu nepomenutih, {tampanje, na drugom mjestu nepomenuto upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
knjigoveza~ki i zavr{ni radovi, priprema i izrada {tamparske forme, ostale Dru{tvo za remont vagona, opruga i ma{insku obradu GREDELJ -
usluge u vezi sa {tampanjem, proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, REVOM d.o.o. DOBO[NICA, na osnovu Odluke II Skup{tine dru{tva broj;
proizvodnja gotovih nesnimljenih medija proizvodnja ostalih hemijskih 01-08-164-11/04. od 18. 03. 2004. godine izvr{ilo je kod Kantonalnog suda
proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, trgovina motornim vozilima na u Tuzli upis pove}anja osnovnog kapitala dru{tva, unosom novog uloga
veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i popravak postoje}eg ~lana dru{tva T@V GREDELJ d.o.o. ZAGREB u skladu sa
motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna Ugovorom o kupoprodaji predmeta neposredne pogodbe broj 2897/2002.
vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, od 17. 06. 2002. godine, Aneksom I toga Ugovora broj: 01-1159/2003. od
trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 05. 05. 2003. godine i Aneksom II istog Ugovora broj; 01-3177/2003. od 17.
posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, odr‘avanje 12. 2003. godine zaklju~enim izme|u Kantonalne Agencije za privatizaciju
i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, u TK-u kao prodavca i T@V GREDELJ d.o.o. ZAGREB-R Hrvatska kao
posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim kupca ve}inskog dijela kapitala dru{tva “UMEL” d.o.o. “REVOM” DOBO[NICA
sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim u postupku privatizacije i Odlukom kupca o promjeni strukture ulaganja po
hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, Ugovoru o kupoprodaji predmeta neposredne pogodbe i upis promjene
ma{inama, industrijskom opremom brodovima i avionima, namje{tajem, vrijednosti vlasni~kih udjela nakon pove}anja osnovnog kapitala dru{tva.
predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, Osnovni kapital Dru{tva za remont vagona, opruga i ma{insku obradu
tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i GREDELJ - REVOM d.o.o. Dobo{nica, unesen u Dru{tvo kao osniva~ki ulog
duhanom, specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na prilikom osnivanja Dru{tva, iznosi 6.101.376,00 KM i unesen je u Dru{tvo
drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko dijelom u novcu dijelom u stvarima. U skladu sa Odlukom o pove}anju
‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom osnovnog kapitala dru{tva unosom novog uloga postoje}eg ~lana dru{tva
stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, T@V GREDELJ d.o.o. ZAGREB, vr{i se pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva
mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, i to efektivno - uplatama u gotovom novcu u iznosu od 386.288,45 KM,
jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim unosom stvari u iznosu od 689.613,62 KM. U skladu sa ~lanom 2. ove
proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom odluke, iznos osnovnog kapitala Dru{tva pove}ava se sa iznosa od
i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 6.101.376,00 KM, za iznos od 1.070.218,50 KM (od ~ega u novcu 386.288,45
nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, KM i u stvarima 689.613,62 KM), na iznos od 7.171.594,50 KM. Predmetno
trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za pove}anje provodi se na na~in da se postoje}i osnovni ulog ~lana Dru{tva
doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom staklom, tapetama, T@V GREDELJ d.o.o. Zagreb pove}ava i to sa iznosa od 3.355.800,00 KM
sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i u novcu, za iznos od 1.070.218,50 KM (od ~ega u novcu 386.288,45 KM,
kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim i u stvarima 689.613,62 KM), na iznos od 4.426.018,50 KM. Nakon pove}anja
gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, osnovnog kapitala dru{tva unosom novog uloga postoje}eg ~lana dru{tva
gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, vrijednost vlasni~kih udjela ~lanova dru{tva u osnovnom kapitalu dru{tva je:
instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim 1. T@V GREDELJ ZAGREB, 4.426.018,50 KM, 61,715961% 2. Dautovi}
proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim [eval, 518.240,49 KM, 7,226294% 3. D`ambi} Jusuf, 288.379,50 KM,
ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju i 4,021135% 4. [iljegovi} Re{ad, 224.352,83 KM, 3,128354% 5. Pi{toljevi}
ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim Jakub,146.541,07 KM, 2,043354% 6. Garagi} ]. Mehmed, 73.580,74 KM,
ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim 1,026003% 7. Saletovi} Rahman, 52.228,93 KM, 0,728275% 8. Mujaki}
ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na Iljaz, 51.597,97 KM, 0,719477% 9. Ikanovi} Hazim, 42.425,04 KM,
veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, 0,591571% 10. ]udi} Medin, 33.852,75 KM, 0,472039% 11. Garagi} M.
pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim Mehmed, 33.817,63 KM, 0,471550% 12. [u{njevi} Mehmedalija,31162,19
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim KM, 0,434522% 13. Hamzi] Enes, 30.466,94 KM, 0,424828% 14. Omerdi}
proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, Zijad, 28.764,36 KM, 0,401087% 15. Ali} Zuhdija, 26.769,26 KM, 0,373268%
tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim 16. Hamzi} Edin, 26.428,60 KM, 0,368518% 17. Hamzi} Kasim, 26.150,78
proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima KM, 0,364644% 18. Husari} Huso, 23.327,92 KM, 0,325282% 19. Ali}
u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim Ekrem, 23.307,11 KM, 0,324992% 20. Vehabovi} Fahrudin, 19.027,82 KM,
proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, 0,265322% 21. Im{irovi} Mehmed, 18.138,63 KM, 0,252923% 22. Begi}
namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim Had`aga, 17.530,15 KM, 0,244439% 23. Ibrahimovi} Velija, 17.497,83 KM,
aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom, 0,243988% 24. Im{irovi} Ismet, 16.560,94 KM, 0,230924% 25. Ibrahimovi}
bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, Edhem, 15.892,09 KM, 0,221598% 26. Murselovi} Nurija, 15.232,88 KM,
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom 0,212406% 27. Saki} Hamzalija, 13.830,01 KM, 0,192844% 28. Ibrahimovi}
i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, D`emila, 13.703,98 KM, 0,191087% 29. Kurahovi} Mirzet, 10.315,23 KM,
gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina 0,143835% 30. Mileti} Ivica, 7.703,99 KM, 0,107424% 31. Ja{arevi} Hasan,
na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, 6.174,74 KM, 0,086100% 32. Tripunovi} Uro{, 5.800,72 KM, 0,080885%
na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 33. Hamzi} Muhamed, 5.546,23 KM, 0,077336% 34. Huski} Zaim, 5.462,35
popravak satova i nakita, restorani, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, KM, 0,076166% 35. Mi{kovi} Vojin, 5.444,94 KM, 0,075924% 36. Prilu{ki}
redovni (linijski), taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, Muhamed, 5.393,06 KM, 0,075200% 37. Ba{i} Hasan, 5.389,80 KM,
prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje 0,075155% 38. D`anovi} Nusret, 5.256,32 KM, 0,073294% 39. Prilu{ki}
robe, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu Nuraga, 5.135,10 KM, 0,071603% 40. Rakanovi} Ljubojka, 5.056,57 KM,
nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, 0,070508% 41. Hanki} Mehmed, 5.014,94 KM, 0,069928% 42. Oki} Safet,
uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i druge usluge 5.013,27 KM, 0,069905% 43. Radelji} Tomislav, 4.962,91 KM, 0,069202%
koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, ugostiteljske i turisti~ke 44. Saliba{i} Esed, 4.919,61 KM, 0,068599% 45. Jahi} Esad, 4.860,79
usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz KM, 0,067778% 46. Vukojevi} Pero, 4.712,91 KM, 0,065716% 47. Arnaut
strukture registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija. Sead, 4.701,33 KM, 0,065555% 48. Prilu{ki} Fadil, 4.662,49 KM,
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava 0,065013% 49. Josi} Zoran, 4.643,86 KM, 0,064754% 50. Kuli{i} Dragan,
dru{tva je direktor dru{tva, Salki} Bojan, imenovan na mandatni period od 4.639,11 KM, 0,064687% 51. Husi} Seudin, 4.632,82 KM, 0,064600% 52.
4 godine, koji je, kao i osniva~, Mufti} Zlata, ovla{ten za zastupanje Dru{tva Nedeljkovi} Slobodan, 4.627,98 KM, 0,064532% 53. ^alakovi} Luka,
u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ogani~enja ovla{tenja. 4.614,07 KM, 0,064338% 54. Agi} Senad, 4.558,68 KM, 0,063566% 55.
739/04 Imamovi} Mensudin, 4.553,33 KM, 0,063491% 56. Husejnovi} Mirsad,
4.543,58 KM, 0,063355% 57. Tripunovi} Sretko, 4.527,07 KM, 0,063125%
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-714/04 od 10. 6. 2004. godine 58. O{trakovi} Mirsad, 4.486,37 KM, 0,062557% 59. Horozi} Nedim,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: 4.472,90 KM, 0,062370% 60. Hamzi} Huso, 4.453,35 KM, 0,062097% 61.
“LIS - KOMERC” d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Grada~ac osnovalo Huski} Izudin, 4.449,73 KM, 0,062047% 62. ^orbi} Adem, 4.448,39 KM,
je podru`nicu dru{tva, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom: “LIS 0,062028% 63. Proti} Mirko, 4.433,85 KM, 0,061825% 64. Begi} Muhamed,
- KOMERC” d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Grada~ac - PODRU@NICA 4.432,02 KM, 0,061800% 65. D`afi} Osman, 4.427,67 KM, 0,061739% 66.
Broj 9 - Strana 606 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

Huski} Nazif, 4.424,58 KM, 0,061696% 67. Mujki} Sabit, 4.402,52 193. Mihajlovi} D. Petra, 3.461,64 KM, 0,048269% 194. Hamzi} Miralem,
KM, 0,061388% 68. Radelji} Du{an, 4.401,35 KM, 0,061372% 69. Ademovi} 3.459,29 KM, 0,048236% 195. Cviji} Vido, 3.449,25 KM, 0,048096% 196.
Osman, 4.390,46 KM, 0,061220% 70. Ibraki} Enes, 4.382,27 KM, Vuji} Simo, 3.421,01 KM, 0,047702% 197. Kahri} Enes, 3.420,73 KM,
0,061106% 71. Smajlovi} Hajrudin, 4.367,25 KM, 0,060896% 72. [abanovi} 0,047698% 198. Emini Ramiz, 3.419,56 KM, 0,047682% 199. Todorovi}
Ismet, 4.350,44 KM, 0,060662% 73. Luki} Marko, 4.334,13 KM, 0,060435% Dragan,3.418,59 KM, 0,047668% 200. Radi} Milan, 3.413,39 KM, 0,047596%
74. Salki} Amir, 4.328,17 KM, 0,060352% 75. Stjepanovi}Nedeljko,4.310,65 201. Isakovi} Sulejman, 3.405,56 KM, 0,047487% 202. [tili} Hamdija,
KM, 0,060107% 76. Dautovi} Ismet, 4.310,16 KM, 0,060100% 77. Huski} 3.401,05 KM, 0,047424% 203. Radi} @ivko, 3.394,32 KM, 0,047330% 204.
Ibrahim, 4.296,30 KM, 0,059907% 78. Garagi} Mirsad, 4.288,97 KM, Selimovi} Samir, 3.393,22 KM, 0,047315% 205. Memi} Hava, 3.383,53 KM,
0,059805% 79. Garagi} Fehim, 4.285,42 KM, 0,059755% 80. Isakovi} 0,047180% 206. Me{anovi} D`emal, 3.377,39 KM, 0,047094% 207. Mrkonji}
Jakub, 4.284,46 KM, 0,059742% 81. Agi} Nuraga, 4.270,71 KM, 0,059550% Ratko, 3.367,42 KM, 0,046955% 208. Pavlovi} \ordo, 3.337,20 KM,
82. Huski} Hasan, 4.270,04 KM, 0,059541% 83. Todorovi} Vladimir, 4.250,90 0,046534% 209. Murselovi} Muhamed, 3.337,08 KM, 0,046532% 210.
KM, 0,059274% 84. To{i} Vaso, 4.237,96 KM, 0,059094% 85. Husi} Hidajet, Pavlovi} Milan, 3.332,99 KM, 0,046475% 211. Be}irovi} Ismail, 3.328,47
4.233,35 KM, 0,059029% 86. Mehmedovi} Ra{id, 4.211,16 KM, 0,058720% KM, 0,046412% 212. Isakovi} Tahir, 3.323,90 KM, 0,046348% 213. Musi}
87. Blagojevi} Jovan, 4.197,83 KM, 0,058534% 88. Nuhanovi} Izet, 4.192,89 Sead, 3.323,69 KM, 0,046345% 214. Ibri~i} Hajrudin, 3.319,69 KM,
KM, 0,058465% 89. Sofri} Savo, 4.184,57 KM, 0,058349% 90. Kahri} 0,046289% 215. Stani{i} Milo{, 3.300,68 KM, 0,046024% 216. Garagi}
Senad, 4.175,21 KM, 0,058219% 91. Vidakovi} Slavko, 4.173,45 KM, Ferida, 3.288,13 KM, 0,045849% 218. Agi} Medina, 3.270,98 KM, 0,045610%
0,058194% 92. Isakovi} Fahrudin, 4.162,54 KM, 0,058042% 93. Arnautovi} 219. Isakovi} Fikret, 3.260,12 KM, 0,045459% 220. Ali} Mirsad, 3.257,23
Enes, 4.162,03 KM, 0,058035% 94. Prilu{ki} Nazil, 4.156,68 KM, 0,057960% KM, 0,045418% 221. Salihovi} Muhamed, 3.241,40 KM, 0,045198% 222.
95. Husari} Red`o, 4.153,83 KM, 0,057921% 96. Saliba{i} Zajim, 4.140,27 Mileti} Nenad, 3.231,04 KM, 0,045053% 223. Mihajlovi} V. Petra, 3.223,59
KM, 0,057732% 97. ^ekri} D`emil, 4.137,38 KM, 0,057691% 98. Kadri} KM, 0,044949% 224. Zari} Zoran, 3.218,23 KM, 0,044875% 225. Dautovi}
Safet, 4.135,14 KM, 0,057660% 99. Mujagi} Alosman, 4.126,05 KM, Mersed, 3.210,67 KM, 0,044769% 226. Hod`i} D`emsudin, 3.205,73 KM,
0,057533% 100. Zari} Radenko, 4.107,28 KM, 0,057272% 101. Pu{elji} 0,044700% 227. Toki} Sadik, 3.205,37 KM, 0,044695% 228. Mujaki} Samir,
Marinko, 4.107,15 KM, 0,057270% 102. Hrvatovi} Ismet, 4.104,22 KM, 3.191,01 KM, 0,044495% 229. To{i} Ozrenka, 3.159,38 KM, 0,044054%
0,057229% 103. Agi} Fehim, 4.098,58 KM, 0,057150% 104. Husejnovi} 230. Muminovi} Hasan, 3.147,81 KM, 0,043893% 231. Garagi} Jakub,
Red`o, 4.094,92 KM, 0,057099% 105. Zrnanovi} Omer, 4.086,53 KM, 3.127,74 KM, 0,043613% 232. Josipovi} Du{an, 3.109,79 KM, 0,043363%
0,056982% 106. Ba{i} Fikret, 4.070,88 KM, 0,056764% 107. Polja{evi} 233. Hajro Osman, 3.098,26 KM, 0,043202% 234. ^alakovi} Mirjana, 3.040,82
Bo`idar, 4.070,46 KM, 0,056758% 108. Garagi} [emso, 4.057,82 KM, KM, 0,042401% 235. Musi} Senad, 2.985,29 KM, 0,041627% 236. Ahmetovi}
0,056582% 109. Husi} Asim, 4.056,77 KM, 0,056567% 110. Smaji} Esed, Emin, 2.954,76 KM, 0,041201% 237. Cvijanovi} Cvijan, 2.948,28 KM,
4.053,71 KM, 0,056525% 111. Nurkovi} Ferid, 4.044,33 KM, 0,056394% 0,041111% 238. Im{irovi} Zaim, 2.932,54 KM, 0,040891% 239. Tripunovi}
112. Tabakovi} Senad, 4.037,60 KM, 0,056300% 113. Cibri} Fehim, 4.022,35 Vlado, 2.903,72 KM, 0,040489% 240. Kuli{i} Milorad, 2.871,82 KM,
KM, 0,056087% 114. Radelji} Mi}o, 4.014,64 KM, 0,055980% 115. 0,040044% 241. Ba{i} Fatima, 2.847,84 KM, 0,039710% 242. Mrkonji}
Sinanovi} Enes, 4.008,89 KM, 0,055900% 116. Lazarevi} Bo{ko, 3.998,05 Vladimir, 2.846,58 KM, 0,039692% 243. Garagi} Salih, 2.842,30 KM,
KM, 0,055748% 117. Husejnovi} Zikrija, 3.997,27 KM, 0,055738% 118. 0,039633% 244. Babaji} Nuraga, 2.836,01 KM, 0,039545% 245. Josipovi}
Kurahovi} E{ef, 3.985,23 KM, 0,055570% 119. Nenadovi} Branislav, 3.984,75 Savo, 2.833,35 KM, 0,039508% 246. Kasumovi} Nesib, 2.819,77 KM,
KM, 0,055563% 120. \ukanovi} Milutin, 3.981,73 KM, 0,055521% 121. 0,039319% 247. To{i} Du{an, 2.766,91 KM, 0,038582% 248. Saliba{i}
Cvijanovi} Jelenko, 3.977,84 KM, 0,055467% 122. Kova~evi} Muhibija, [evalija, 2.732,85 KM, 0,038107% 249. ^alakovi} Jelenko, 2.723,39 KM,
3.973,39 KM, 0,055405% 123. Garagi} Zuhdija, 3.971,47 KM, 0,055378% 0,037975% 250. Sinanovi} Asim, 2.698,25 KM, 0,037624% 251. Blagojevi}
124. Ahmetovi} Hasib, 3.956,06 KM, 0,055163% 125. Osmanovi} Hajra, Milan, 2.644,47 KM, 0,036874% 252. Ibri{imovi} Kasim, 2.643,71 KM,
3.953,93 KM, 0,055133% 126. Murselovi} ]ebira, 3.953,93 KM, 0,055133% 0,036864% 253. Smaji} Ismet, 2.630,09 KM, 0,036674% 254. Zari} Vojin,
127. Memi} Advia, 3.953,93 KM, 0,055133% 128. D`ambi} Muhibija, 3.947,79 2.608,49 KM, 0,036373% 255. Josi} Slobodan, 2.566,67 KM, 0,035789%
KM, 0,055048% 129. Hanki} Omer, 3.945,24 KM, 0,055012% 130. Tufek~i} 256. Peji} Ilija, 2.545,26 KM, 0,035491% 257. Hod`i} Esad, 2.520,91 KM,
Hajrudin, 3.940,87 KM, 0,054951% 131. Dautovi} Refik, 3.931,78 KM, 0,035151% 258. Ali} D`afer, 2.517,33 KM, 0,035101% 259. Nedi} Jovan,
0,054824% 132. Mihajlovi} Svetislav, 3.921,78 KM, 0,04685% 133. Pavlovi} þ.448,99 KM, 0,034148% 260. Ahmetovi} Osman, 2.401,85 KM, 0,033491%
Boro, 3.921,00 KM, 0,054674% 134. Kurahovi} Fikret, 3.912,05 KM, 261. Isakovi} Zijad, 2.367,21 KM, 0,033008% 262. Saliba{i} M.Husein,
0,054549% 135. Peji} Savo, 3.883,59 KM, 0,054152% 136. Osmi} Huso, 2.353,04 KM, 0,032811% 263. Garagi} Nihad, 2.279,77 KM, 0,031789%
3.875,53 KM, 0,054040% 137. Murselovi} Pa{an, 3.868,01 KM, 0,053935% 264. Huski} Emin, 2.186,32 KM, 0,030486% 265. Alibabi} [erif, 2.081,04
138. Simi} Vaskrsije, 3.862,99 KM, 0,053865% 139. [abanovi} Kasim, KM, 0,029018% 266. Alibabi} Fikra,2.081,04 KM, 0,029018% 267. Smajlovi}
3.862,10 KM, 0,053853% 140. Lazi} Du{an, 3.847,74 KM, 0,053653% Safeta, 1.951,17 KM, 0,027207% 268. Ibri{imovi} Zikrija, 1.714,31 KM,
141. Kurahovi} Esed, 3.847,12 KM, 0,053644% 142. Beganovi} Ibrahim, 0,023904% 269. Memi} Abid, 1.556;55 KM, 0,021704% 270. Osmanovi}
3.826,95 KM, 0,053363% 143. Mustafi} Kasim, 3.824,51 KM, 0,053329% Osman, 978,34 KM, 0,013642% 271. Uzunovi} Adnan, 416,25 KM, 0,005804%
144. Nikoli} Pero, 3.824,43 KM, 0,053327% 145. Sejdinovi} Mersed, Du`nosti ~lana Nadzornog odbora dru{tva, razrije{eni su dosada{nji ~lanovi
3.812,11 KM, 0,053156% 146. Ibrahimovi} Jasmin, 3.804,72 KM, 0,053053% Nadzornog odbora; 1. Zrinko Ble~i}, predsjednik, 2. Antun Fabek - ~lan, 3.
147. Nuhanovi} Nuraga, 3.800,84 KM, 0,052999% 148. Kadi} Meho, Smajo Salketi} - ~lan, 4. [eval Dautovi} - ~lan, 5. Had`aga Begi} - ~lan. U
3.778,36 KM, 0,052685% 149. Vidakovi} Joco, 3.773,47 KM, 0,052617% Nadzorni odbor dru{tva izabrani su i imenovani novi ~lanovi Nadzornog odbora;
150. Garagi} Hazim, 3.758,76 KM, 0,052412% 151. Ikanovi} Mirhat, 3.758,53 1. Marin Pipuni} - predsjednik, 2. Zrinko Ble~i} - ~lan, Zoran Budak - ~lan,
KM, 0,052409% 152. Plav{i} ]azim,3.755,33 KM, 0,052364% 153. Smajo Salketi} - ~lan, 5. [eval Dautovi} - ~lan. Mandat ~lanova Nadzornog
Vehabovi} Mehmed, 3.750,35 KM, 0,052295% 154. Ja{i} Suad, 3.739,58 odbora je ~etiri godine. Du`nosti ~lana Uprave razrije{eni su dosada{nji
KM, 0,052144% 155. Husi} Zijad, 3.736,48 KM, 0,052101% 156. Lukava~ki} ~lanovi Uprave dru{tva; 1. Re{ad [iljegovi} - direktor dru{tva, 2. Sejad
Esed, 3.727,34 KM, 0,051974% 157. Goganovi} Dra`enko, 3.726,91 KM, Sejdinovi} - ~lan, 3. Edin Omerdi} - ~lan, Mensudin Imamovi} - ~lan, Nuraga
0,051968% 158. Hanki} Hamzalija, 3.716,79 KM, 0,051827% 159. Ostoji} Nuhanovi} - ~lan. Imenovana je nova Uprava dru{tva. Uprava dru{tva je -
Nenad, 3.709,77 KM, 0,051729% 160. Behaderovi} Rahman, 3.706,53 direktor dru{tva, Re{ad [iljegovi}. Mandat direktora je ~etiri godine. Ostali
KM, 0,051683% 161. Traki} Suvad, 3.699,80 KM, 0,051590% 162. Husi} podaci upisani u sudski registar ostaju ne promijenjeni.
Emin, 3.695,72 KM, 0,051533% 163. Ribi} Vernes, 3.693,68 KM, 0,051504% 741/04
164. Sejdinovi} [aban, 3.687,65 KM, 0,051420% 165. Bi{~i} Novalija,
3.677,24 KM, 0,051275% 166. Delmanovi} Suvad, 3.676,40 KM, 0,051263% Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-546/04 od 14. 6. 2004. godine
167. Grada{ki} Mevludin, 3.669,94 KM, 0,051173% 168. Kru{i} Advija, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
3.669,08 KM, 0,051161% 169. Stevi} Jovo, 3.659,96 KM, 0,051034% Na osnovu ugovora izme|u osniva~a DOO “Gradina” Srebrenik, Ibri}
170. Hanki} Red`o, 3.658,23 KM, 0,051010% 171. Ibrahimovi} Osman, Mehmeda, Mustafi} Muharema, Golubovi} Dragica, Softi} Zlatija i Husanovi}
3.657,03 KM, 0,050993% 172. Red`i} Ned`ad, 3.652,60 KM, 0,050931% Mersije s jedne strane i Mustafi} Muharema s druge strane vr{i se ustupanje
173. Marti} Todor, 3.646,41 KM, 0,050845% 174. Blagojevi} Ljubomir, osniva~kih udjela u korist Mustafi} Muharema, tako da osniva~ki udio
3.631,81 KM, 0,050642% 175. Avdi} Nurdin, 3.603,29 KM, 0,050244% Mustafi} Muharema iznosi 100% ili 282.523,00 KM. Ostali upisi ostaju
176. Moranjki} Ned`ad, 3.598,61 KM, 0,050179% 177. Kahri} Naza, 3.595,02 nepromijenjeni.
KM, 0,050129% 178. O{trakovi} Fuad, 3.593,85 KM, 0,050112% 179. 742/04
Arifovi} Mevludin, 3.578,96 KM, 0,049905% 180. Pani} ^edomir, 3.568,47
KM, 0,049758% 181. Nedi} Uro{, 3.565,84 KM, 0,049722% 182. Mainovi} Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-150/04 od 26. 3. 2004. godine
Mladen, 3.549,69 KM, 0,049497% 183. Kovairevi} Omer, 3.549,07 KM, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
0,049488% 184. Jusufovi} Bilal, 3.548,49 KM, 0,049480% 185. Petrovi} Na osnovu rje{enja Kantonalnog suda u Tuzli br. St-4/04 od 30. 01.
Milivoje, 3.547,76 KM, 0,049470% 186. Mujki} Sead, 3.527,71 KM, 2004. godine vr{i se upis otvaranja ste~ajnog postupka nad JP “PLA@E
0,049190% 187. Saletovi} Jasminka, 3.511,34 KM, 0,048962% 188. JEZERA MODRAC” iz Lukavca, za ste~ajnog upravnika imenuje se Mujki}
Tripunovi} Vidak, 3.502,09 KM, 0,048833% 189. Sulji} Latif, 3.498,71 KM, Hasan, iz Lukavca, Ul. Albina Herljevi}a C-5.
0,048786% 190. Husi} Meho, 3.481,10 KM, 0,048540% 191. Omerdi}
Edin, 3.476,30 KM, 0,048473% 192. Radi} Velimir,3.470,76 KM, 0,048396% 743/04
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 607

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-196/04 od 30. 3. 2004. godine nepomenuta; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: radioure|ajima i TV ure|ajima; Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama,
Rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli broj L-220/03 od 30. 10. 2004. staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; Trgovina na malo knjigama,
godine, kojim se provodi postupak likvidacije nad “OMD TRADE” d.o.o. novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; Trgovina na
Tuzla, a za likvidatora se postavlja Imemrovi} Mirela k}i Mirze iz Tuzle, Ul. malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima;
Muftije Efendije Kurta 61. Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama;
744/04 Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivima; Ostala trgovina na
malo u specijalizovanim prodavnicama; Trgovina na malo na {tandovima i
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-248/04 od 11. 3. 2004. godine tr‘nicama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Barovi; Kantine (menze);
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju; Pretovar tereta; Skladi{tenje
Zbog isteka mandata dosada{njeg direktora Javne ustanove Osnovne robe; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; Djelatnost
{kole “Stupari” u Stuparima Ahmetpahi} Salke, za novog direktora postavlja putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu
se Me{anovi} D`emal, bez ograni~enja ovla{}enja u zastupanju. nepomenuta; Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; Finanijgski zakup
745/04 (leasing); Ostalo kreditno posredovanje; Ostalo finansijsko posredovanje,
na drugom mjestu nepomenuta; Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-277/04 od 25. 5. 2004. godine Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: po ugovoru; Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava;
Osniva~i objavljuju uskla|ivanje statusa sa Zakonom o privrednim Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare
dru{tvima, uskla|ivanje naziva dru{tva, upis brisanja dijela djelatnosti, upis (kompjutere); Iznajmljivanje ostalih ma{tina i opreme, na drugom mjestu
dopune djelatnosti Dioni~kog dru{tva SODASO - holding Tuzla. Skra}eni nepomenuta; Pru‘anje savjeta o ra~unarskoj opremi (hardwareu);
naziv firme: SODASO - holing d.d. Tuzla. Sjedi{te firme: Tuzla, Slatina br. 2. Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea); Obrada podataka;
Ovla{teno lice, v.d. direktor je Huremovi} Vejsil. Ukupan kapital d.d. iznosi Izrada i upravljanje bazama podataka; Odr‘avanje i popravak kancelarijskih
20.064.646,00 KM od ~ega dioni~ki kapital fizi~kih lica 2.683.986,00 KM, i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema (ra~unara); Ostale srodne
dioni~ki kapital pravnih lica 1.094.742,00 KM, dioni~ki kapital dr‘ave - ra~unarske aktivnosti; Istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim
kojim raspola‘e Kantonalna agencija za privatizaciju u Tuzli 16.285.918,00 naukama; Istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnoto{kim
KM. Dionice su izdate kao redovne (obi~ne) dionice: I serija: Broj izdatih naukama; Istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama;
dionica: 200.646 kom,; Nominalna vrijednost: 100,00 KM. Istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama;
Djelatnosti nakon promjena su: Trgovina motornim vozilima na veliko; Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u
Trgovina motornim vozilima na malo; Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; vezi poreza; Istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; Savjetovanje u
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo vezi s poslovanjem i upravljanjem; Upravljanje holding dru{tvima;
dijelovima i priborom za motorna vozila; Posredni{tvo u trgovini dijelova i Arhitektonske i in‘enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; Reklama i
pribora za motorna vozila; Trgovina na veliko motociklima njihovim dijelovima propaganda; Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; Ostale poslovne
i priborom; Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuta; Vanjskotrgovinske djelatnosti
Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Trgovina su: Vanjsko trgovinski promet prehramenim proizvodima; Vanjsko trgovinski
na malo motornim gorivima i mazivima; Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim promet neprehrambenim proizvodima; Pribavljanje i ustupanje prava
sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; industrijske svojine i znanja i iskustva (know-how); Pru‘anje usluga u
Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim inostranstvu od strane doma}ih pravnih lica; Uvoz rezervnih dijelova i opreme;
proizvodima; Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim Pru‘anje usluga u vanjskotrgovinskom prometu.
materijalom; Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, 746/04
brodovima i avionima; Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i
aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima; Posredni{tvo u Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-322/04 od 2. 4. 2004. godine
trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima; Posredni{tvo u upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
trgovini hranom, pi}ima i duhanom; Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu Rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli broj L-18/04 od 27. 02. 2004.
odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta; godine, kojim se provodi postupak likvidacije nad “MAK” d.o.o. Tuzla, a za
Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko likvidatora se postavlja Avdi} Adi sin Seada iz Tuzle Ul. Ismeta Mujezinovi}a
‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; Trgovina na veliko cvije}em i br. 33.
sadnicama; Trgovina na veliko ‘ivom stokom; Trgovina na veliko sirovim i 747/04
{tavljenim ko‘ama; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko
vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; Trgovina Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-351/04 od 19. 3. 2004. godine
na veliko mlijekom i mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
masno}ama; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na Osnivanje DOO “SLAM” za promet i usluge Tuzla. Osniva~ dru{tva je:
veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i Buljugi} Muhidin iz Tuzle, ulica Meme Suljetovi}a br. 22. Naziv dru{tva glasi:
bombonima; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina DOO “SLAM” za promet i usluge Tuzla. Skra}eni naziv dru{tva glasi DOO
na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; Nespecijalizovana “SLAM” Tuzla. Sjedi{te dru{tva je u Tuzli, ulica Bulevar 15. Maja RK.
trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; Trgovina na Po~etni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Direktor dru{tva je Buljugi}
veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Muhidin iz Tuzle, ulica Meme Suljetovi}a br. 22. Dru{tvo zastupa direktor i
Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i osniva~ dru{tva Buljugi} Muhidin iz Tuzle.
TV ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, Djelatnost dru{tva u zemlji je: 45.211 Visokogradnja 45.212
deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfemima Niskogradnja 45.213 Odr‘avanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova
i kozmetikom; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova 45.250 Ostali
na veliko ~vrstim te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; Trgovina gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu 45.310
na veliko metalima i rumama metala; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina Elektro-instalacioni radovi 45.320 Izolacioni radovi 45.330 Postavljanje
na veliko gra|evinskim meterijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na izolacije za vodu, gas, grijanje ventilaciju i hla|enje 45.340 Ostali instalaterski
veliko ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i radovi 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi 45.420 Ugradnja stolarije 45.430
grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim Postavljane podnih i zidnih obloga 45.440 Farbarski i staklarski radovi
poluproizvodima; Trgovina na veliko ostacima i otpacima; Trgovina na veliko 45.450 Ostali zavr{ni radovi 45.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za
alatnim ma{inama; Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; Trgovina na gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem 50.101 Prodaja motornih vozila na veliko
veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 50.102 Prodaja motornih vozila na malo 50.103 Posredni{tvo u prodaji
Trgovina na veiko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanastvo i motornih vozila 50.200 Odr‘avanje i popravak motornih vozila 50.301 Prodaja
navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i na veliko dijelova i pribora za motorna vozila 50.302 Prodaja na malo
oru|em uklju~uju}i traktore; Ostala trgovina na veliko; Trgovina na malo u dijelova i pribora za motorna vozila 50.303 Posredni{tvo u prodaji dijelova i
nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim pribora za motorna vozila 50.500 Prodaja na malo motornih goriva i maziva
proizvodima; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom 51.190 Posredni{tvo u prodaji raznovrsnih proizvoda 51.2 do 51.7 51.210
i mesnim proizvodima; Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, Trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom 51.220 Trgovina
tjesteninama, bombonima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim na veliko cvije}em i sadnicama 51.230 Trgovina na veliko ‘ivom stokom
pi}ima; Trgovina na malo duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko‘ama 51.250 Trgovina na
hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; veliko sirovim duhanom 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em 51.320
Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinama 51.330 Trgovina na
Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; Trgovina na malo veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama
tekstilom; Trgovina na malo odjevnim predmetima; Trgovina na malo obu}om 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima 51.350 Trgovina na
i ko‘nim proizvodima; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo veliko duhanskim proizvodima 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom
opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu i bombonima 51.370 Trgovina na veliko kahvom, ~ajevima, kakaom i za~inima
Broj 9 - Strana 608 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-418/04 od 13. 4. 2004. godine
rakove 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
proizvodima 51.410 Trgovina na veliko tekstilom 51.421 Trgovina na veliko JU “MJE[OVITA SREDNJA [KOLA” Tuzla izvr{ila je upis imenovanja
vdje}om 51.422 Trgovina na veliko obu}om 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim direktora Malki} Mehmeda, dosada{njeg vr{ioca du`nosti direktora, koji
aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima 51.440 Trgovina na zastupa Javnu ustanovu bez ograni~enja ovla{tenja.
veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim 750/04
proizvodima za ~i{}enje 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo 51.510 Trgovina Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-600/04 od 14. 5. 2004. godine
na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima 51.520 upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Trgovina na veliko metalima i rudama metala 51.531 Trgovina na veliko drvetom Na osnovu ugovora izme|u osniva~a DOO “TMP” tvornica metalnih
51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom proizvoda Srebrenik vr{i se upis smanjenja broja ~lanova dru{tva, te se
51.540 Trgovina na veliko ‘eljeznom robom, instalaterskim materijalom i opremom bri{u kao osniva~i Mujkanovi} Muhamed, Leli} Sabit, Moranjki} Muhamed
za vodovod i grijanje 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima 51.560 i Zahirovi} Mirsad koji ustupaju svoje udjele u korist Herceg Mustafe i
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima 51.570 Trgovina na veliko ostacima Hercegovac Sulejmana. Udio Herceg Mustafe iznosi 973.296,06 KM ili
i otpacima 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama 51.620 Trgovina na 32,380147%, a udio Hercegovac Sulejmana iznosi 983.857,80% ili
veliko gra|evinskim ma{inama 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu 32,423464 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
industriju i ma{inama za {ivenje i pletenje 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim 751/04
ma{inama i opremom 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju,
trgovinu, zanatstvo i navigaciju 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-676/04 od 24. 5. 2004. godine
ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore 51.700 Ostala trgovina upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
na veliko 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete‘no U registar suda upisuje se promjena sjedi{ta “Gassing” doo za
hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima 52.120 Ostala trgovina na malo u proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Gra~anica, ^iri{ bb. Novo sjedi{te
nespecijaliziranim prodavnicama 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em Drut{va je “Gassing” doo za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje
52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima 52.230 Trgovina na malo Gra~anica, [enik bb. Ostali podaci upisani kod registarskog suda se ne
ribom, {koljkama i rakovima 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, mijenjaju.
kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima 52.250 Trgovina na malo 752/04
alkoholom i drugim pi}ima 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima
52.270 Ostala trgovina na malo hranom pi}em i duhanskim proizvodima u Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-687/04 od 27. 5. 2004. godine
specijaliziranim prodavnicama 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
proizvodima 52.410 Trgovina na malo tekstilom 52.420 Trgovina na malo odjevnim “WEI RONG” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac, pristupio
predmetima 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko‘nim proizvodima 52.441 je novi osniva~, ZHANG WEIYING iz Zhejiang, NR Kina, sa boravkom u
Trgovina na malo namje{tajem 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu Sarajevu, tako da su osniva~i dru{tva, ZHANG XIAORONG iz Zhejiang, NR
i predmetima za doma}instvo 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima Kina, sa boravkom u Tuzli (koji je promijenio adresu prebivali{ta, umjesto
za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima 52.460 Trgovina na malo Lukvca, nova adresa je u Tuzli, ul. Armije BiH br. 228 (novi paso{a, umjesto
‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom 52.470 1407387106 je 151085627). Izvr{eno je i pove}anje osnovnog kapitala
Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 10.000,00 KM,
priborom 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje za 8.000,00
52.482 Trgovina na malo satovima 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom KM. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa udjelima: Zhang Xiaorong -
52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 52.485 Trgovina na malo cvije}em 8.000,00 KM (80%) i Zhang Weiying - 2.000,00 KM (20%). Du`nosti zamjenika
52.486 Trgovina na malo gorivima 52.487 Ostala trgovina na malo u direktora i lica ovl. za zastupanje dru{tva i Podru`nice Tuzla, razrije{en je
specijaliziranim prodavnicama 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u Zhang Xiaowei. Za novog zamjenika direktora i lice ovl. za zastupanje
prodavnicama 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama 52.630 dru{tva i Podru`nice Tuzla, imenovan je Zhang Weiying, koji je ovla{ten za
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica 52.720 Popravak elektri~nih aparata zastupanje dru{tva i podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja. Izvr{en je i
za doma}instvo, uklju~uju}i radio i TV opremu i ostalu audio i video opremu upis osnivanja podru`nice dru{tva, koja }e poslovati pod nazivom “WEI
52.730 Popravak satova i nakita 52.740 Popravci, na drugom mjestu nespomenuti RONG” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac - PODRU@NICA
55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana SARAJEVO “KINESKA RADANJA - STARI GRAD”. Sjedi{te podru`nice:
55.220 Kampovi i kampirali{ta 55.300 Restorani 55.400 Barovi 55.510 Kantine Sarajevo, ul. Hamdije Kre{evljakovi} bb. Djelatnosti podru`nice su identi~ne
- menze 60.220 Taksi slu‘ba 60.230 Ostali prijevoz putnika u drumskom upisanim djelatnostima dru{tva. Lica ovla{tena za zastupanje podru`nice
saobra}aju 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju 63.120 su Zhang Xiaorong, direktor dru{tva i Zhang Weiying, zamjenik direktora
Skladi{tenje robe 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju dru{tva, koji su ovla{teni za zastupanje podru`nice, bez ograni~enja
63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni.
drugom mjestu nespomenute 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju 753/04
70.310 Agencije za promet nekretninama 71.100 Iznajmljivanje automobila
71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava 71.310 Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-712/04 od 26. 5. 2004. godine
Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
opreme za gra|evinarstvo 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme na Skup{tina Zemljoradni~ke zadruge “VO]AR” Kalesija p.o. dana 24.
drugom mjestu nespomenuto 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i 04. 2004. g. usvojila je Zadru`na pravila i uskladila svoj status sa odredbama
kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza 74.130 Istra‘ivanje tr‘i{ta Op{teg Zakona o zadrugama (“Sl. glasnik BiH” br. 18/2003.). Zadruga }e
i ispitivanje javnog mijenja 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem poslovati pod nazivom - Zemljoradni~ka zadruga “VO]AR” Kalesija, p.o. i
74.200 Arhitektonske i in‘enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje 74.400 skra}enim nazivom - “VO]AR” z.z. Kalesija, p.o. Zadruga je utvrdila bli`u
Reklama i propaganda 74.500 Agencija za zapo{ljavanje i posredovanje radne adresu sjedi{ta, tako da je kao bli`a adresa sjedi{ta Zadruge, upisano:
snage 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, Kalesija, ul. Senada Hod`i}a Mehdina bb.
na drugom mjestu nespomenute 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje Djelatnosti Zadruge u unutarnjem poslovanju, u odnosu na ranije
93.030 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo‘enja 93.050 upisane uskla|ene su sa Odlukom o SKD i ukupne djelatnosti Zadruge
Ostale uslu‘ne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute. glase: uzgoj ‘itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto,
Djelatnosti vanjsko-trgovinskog poslovanja su; Vanjska trgovina uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, vinogradarstvo,
prehrambenim proizvodima Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uzgoj vo}a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, uzgoj
Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga Ugostiteljske i turisti~ke goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, uzgoj ovaca
usluge Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika Unutra{nja i i koza, peradi, p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska uzgoj ostalih
me|unarodna {pedicija Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu ‘ivotinja, na drugom mjestu nepomenutih, uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita
Konsignaciona prodaja Zastupanje inostranih firmi proizvodnja), uslu‘ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji uslu‘ne djelatnosti u
748/04 sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, ribarstvo, mrestili{ta i ribnjaci,
proizvodnja, obrada i konzerviranje ‘ivotinjskog mesa, osim mesa peradi,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-369/04 od 26. 5. 2004. godine proizvodnja obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja prera|evina od
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, prerada
Na osnovu odluke osniva~a DOO “Cosmas-commerce” Tuzla, vr{i se i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada i
upis promjene adrese dru{tva, tako da nova adresa dru{tva glasi “COS- konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja
MOS-COMMERCE” DOO Tuzla, Ulica Bosne Srebrne bb. Vr{i se uskla|ivanje sirovih ulja i masti, rafiniranih ulja i masti, margarina i sli~nih jestivih masno}a,
obrazaca po odredbama Uredbe za upis pravnih osoba u sudski registar. prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda proizvodnja
Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. mlinskih proizvoda, sto~ne hrane, hrane za ku}ne ljubimce, {e}era, prerada
~aja i kafe, proizvodnja za~ina i dodataka jelima, homogenizirane gotove i
749/04 dijetetske hrane, ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 609

nepomenutih, proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, etilnog alkohola iz proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom
fermentisanih materijala, vina iz gro‘da, jabukova~e i vina od ostalog vo}a, i za~inima, ostalom hranom uklju|uju}i ribe, {koljke i rakove,
ostalih nedestilovanih fermentisanih pi}a, proizvodnja slada, bezalkoholnih nespecijalizovana trgovina na veliko hramom, pi}em i duhanskim proizvodima,
pi}a, proizvodnja fermentisanog duhana, ostalih duhanskih proizvoda, trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za
posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama,
sirovinama i poluproizvodima, hranom pi}ima i duhanom, trgovina na veliko sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i
‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim
stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom vo}em i povr}em, gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom,
mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom,
jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim
proizvodima, hemijskim proizvodima, trgovina na malo u nespecijalizovanim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim
prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, trgovina ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i
na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, alkoholom i drugim ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim
pi}ima, cvije}em, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, iznajmljivanje ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim
poljoprivrednih ma{ina i opreme djelatnost pakovanja. ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na
Du‘nosti direktora razrije{en je Hmazi} Fadil. Za novog direktora je veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom,
imenovan Bo{njakovi} Zihnija iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje zadruge, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
bez ograni~enja u okviru upisanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim
proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima,
754/04 tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim
proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-713/04 od 27. 5. 2004. godine u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima,
Osniva se “ONDER” d.o.o. za trgovinu, prevoz i usluge Grada~ac. namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim
Skra}eni naziv firme: “ONDER” d.o.o. Grada~ac. Sjedi{te dru{tva: Grada~ac, aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom,
ul. 25. Novembar br. 4. Osniva~ je Onder Harisa iz Istanbula, R. Turska, sa bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama,
osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom
Djelatnosti dru{tva: proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em,
drvene gra|e za patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina
proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za patosenje, proizvodnja furnira, na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te,
{perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, gra|evinske trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan
stolarije i elemenata, drvene ambala‘e, ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja prodavnica, popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i
valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambala‘e, papirnih radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu,
proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, proizvodnja plo~a, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, restorani, prevoz putnika u
listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala‘e od plasti~nih masa, drumskom saobra}aju, redovni (linijski), prevoz robe (tereta) u drumskom
proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od saobra}aju, skladi{enje robe, pru‘anje savjeta o ra~unarskoj opremi
plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja i obrada (hardwareu), savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea),
ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ku staklenu robu, proizvodnja betonskih odr‘avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina te ra~unarskih
proizvoda za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i sistema (ra~unara), ostale srodne ra~unarske aktivnosti, ra~unovodstveni,
vje{ta~kog kamena, sje~enje, oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja knjigovodstveni i kontrolni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza,
metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, metalne gra|evinske stolarije, arhitektonske i in‘enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, tehni~ko
povr{inska obrada i presvla~enje metala, op{ti mehani~ki radovi, proizvodnja ispitivanje i analiza, reklama i propaganda, Li{}enje svih vrsta objekata,
ambala‘e od lakih metala, ‘i~anih proizvoda, ostalih metalnih proizvoda, na djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu
drugom mjestu nepomenutih, elektri~nih aparata za doma}instvo, ra~unara nepomenute, vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima,
(kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, ‘arulja i elektri~nih uvoz - izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa, stranim
svjetiljki, elektri~ne opreme za motore i vozila, ostale elektri~ne opreme, na licima, izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih
drugom mjestu nepomenute, stolica i sjedala, ostalog namje{taja za poslovne radova stranom licu u BiH, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja
i prodajne prostore, kuhinjskog namje{taja, osim stolica, ostalog namje{taja, stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), privremeni
na drugom mjestu nepomenuta, nakita i sli~nih proizvoda, muzi~kih uvoz i izvoz robe, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika
instrumenata, sportske opreme, igara i igra~aka, imitacije nakita (bi‘uterije), i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna
ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, recikla‘a {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), ugostiteljske i
metalnih ostataka i otpadaka, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge
radovi, povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
niskogradnja, odr‘avanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, podizanje Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Onder \engiz iz Grada~ca,
krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih imenovan na mandatni period od 4 godine, koji je kao i osniva~, Onder
saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja Harisa, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu,
hidrogra|evinskih objekata, odr‘vanje hidrogra|evinskih objekata, ostali bez ograni~enja ovla{tenja.
gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvodenje ili opremu, 755/04
elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu,
gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-743/04 od 31. 5. 2004. godine
{trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
farbarski i staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i Osniva~ dru{tva “DF TISCHLEREI” d.o.o. Tuzla Dedi} Fuad donio je
opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima dana 01. 04. 2004. Odluku broj 2/2004 o izmjenama Odluke br. 1/2004. o
na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i osnivanjud dru{tva “DF TISCHLEREI” d.o.o. Tuzla u smislu pove}anja kapitala
popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za za iznos od 51.898,00 KM u stvarima nakon ~ega dru{tvo nastavlja poslovanje
motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna sa osnovnim kapitalom u iznosu od 53.898,00 KM od ~ega u 2.000,00 KM
vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina u novcu i 51.898,00 KM u stvarima u vlasni{tvu stranog fizi~kog lica Dedi}
na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini Fuada iz Be~a, R Austrija, sa ulogom od 53.898,00 KM od ~ega 2.000,00
motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, odr‘avanje i popravak KM u novcu i 512.898,00 KM u stvarima.
motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u 756/04
trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijski proizvodima, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-746/04 od 26. 5. 2004. godine
gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za “UNISON” d.o.o. za promet i usluge Tuzla, promijenilo je adresu
doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i sjedi{ta drustva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto Tuzla
ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini Tr`ni centar “Sjenjak”), upisano: Tuzla, Stupine B-8, lamela 5, p.p. br. 4.
specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom Dru{tvo je dopunilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju, kako slijedi:
mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina finansijski zakup (leasing), stvaranje novih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih
na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, nekretnina, pru‘anje savjeta o ra~unarskoj opremi (hardwareu) savjetovanje
‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, vo}em i i ponuda programske opreme (softwarea), obrada podataka, izrada i
povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, upravljanje bazama podataka, ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni
jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza, istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje
Broj 9 - Strana 610 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, motore, recikla`a metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, trgovina
sekretarske i prevodila~ke djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. motornim vozilima na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima,
757/04 odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima
i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-769/04 od 26. 5. 2004. godine motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom,
Iz “TRANSPORT” d.o.o. Dru{tvo za unutra{nji prevoz, tehni~ki regled trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini
i servis vozila Gra~anica, istupili su osniva~i Deli} Senad, Gazibegovi} gorivima, rudama, metalima i industrijskih hemijskim proizvodima,
Muradif, Halilovi} Muhamed, koji su svoje udjele prenijeli na ^ehaji} Zlatka. gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, namje{tajem, predmetima
Osniva~i Deli} (I) Hasib, Deli} (M) Hasib, Alji} Ramiz, [ako Ekrem, Sumbi} i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, posredni{tvo u
Amira, D`ini} Omer, Grbi} Muris, Deli} Bejza, Ali} Rifat, Osmanovi} Nihad, trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko elektri~nim aparatima
Sumbi} Zijad i Had`ibegi} Muharem, svoje udjele su prenijeli na osniva~a - za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, porculanom, staklom,
Dioni~ko dru{tvo za osiguranje “BOSNA” Sarajevo. Osniva~, ^ehaji} Zlatko tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje,
prenio je na Dioni~ko dru{tvo za osiguranje “BOSNA” Sarajevo dio udjela u ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
visini od 5,90% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva ili 16.496,20 KM. Sada srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim
ukupan udio osniva~a Dioni~kog dru{tva za osiguranje “BOSNA” Sarajevo, materijalom i sanitarnom opremom, hemijskim proizvodima, ostalim
iznosi 150.698,45 ili 53,90%, a udio a udio ^ehaji} Zlatka, 13.978,88 KM poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ma{inama, gra|evinskim
ili 5,00% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva. ma{inama, kancelarijskim ma{inama i opremom, poljoprivrednim ma{inama,
Dru{tvo je izvr{ilo dopunu djelatnosti u unutarnjem poslovanju slijede}im priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, trgovina na malo namje{tajem,
djelatnostima: Odr‘avanje i popravak motornih vozila, Cjevovodni trans- opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima
port, Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, Finansijski zakup (leasing), za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, knjigama, novinama,
Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Voza~ke {kole. ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom
Slijede}a djelatnost, u odnosu na ranije upisane, brisana je: prevoz putnika i ra~unarima, gorivima ostala trgovina na malo u specijalizovanim
i robe (tereta). Ostali upisi su nepromijenjeni. prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, trgovina
758/04 na malo na {tandovima i tr`nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
iznajmljivanje automobila, ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, djelatnost
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-771/04 od 19. 5. 2004. godine pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Na osnovu rje{enja Op}inskog suda u Tuzli broj L-187/04 od 27. 04. 764/04
2004. godine odre|eno je pokretanje postupka likvidacije nad d.o.o. “DAM^E-
PROM” D. Orahovica, za likvidatora je postavljen Deve`di} Suljo iz Donje Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-809/04 od 24. 5. 2004. godine
Orahovice, Rijeka bb. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
759/04 Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge “GEVER” d.o.o. Srebrenik
vr{i promjenu lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva i razrje{ava dosada{njeg
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-774/04 od 19. 5. 2004. godine direktora dru{tva Sinanovi} Abdulaha iz Gornjih Moranjaka, a za novog
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: direktora dru{tva imenuje Mehinba{i} Adisu iz Gornje Orahovice koja ima
Na osnovu rje{enja Op}inskog suda u Tuzli broj L-184/04 od 06. 05. sva ovla{tenja u zastupanju u skladu sa zakonom, statutom, odlukom o
2004. godine odre|eno je pokretanje postupka likvidacije nad d.j.l. osnivanju i drugim op{tim aktima koja je imao i raniji direktor. Ostali podaci
“PALU^AK” @ivinice, za likvidatora je postavljen ^au{evi} Ibrahim iz Tupkovi}a iz ranije registracije ostaju nepromijenjeni.
bb, Op{tina @ivinice. 765/04
760/04
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-816/04 od 2. 6. 2004. godine
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-778/04 od 19. 5. 2004. godine upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Osniva se “KU[LAT - TEX” d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import
Na osnovu rje{enja Op}inskog suda u Tuzli broj L-195/04 od 28. 04. @ivinice. Skra}eni naziv firme: “KU[LAT - TEX” d.o.o. @ivinice. Sjedi{te
2004. godine odre|eno je pokretanje postupka likvidacije nad d.o.o. “M- dru{tva: @ivinice, Ciljuge bb. Osniva~ je Adnan Al Hajji Moustafa, Alep,
FILM MARKET” Lukavac, za likvidatora je postavljen Nuhi} Enes iz Lukavca, Sirija, sa prebivali{tem u Sarajevu, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.
Ul. \ure Salaja br. 4. Djelatnosti dru{tva: posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama,
761/04 ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama,
metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-800/04 od 2. 6. 2004. godine gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom brodovima i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim
Kod subjekta upisa “COLORIS” d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima,
Gra~anica, Fridriha Foglera - Kej 6, upisuje se slijede}e promjene podataka hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za
od zna~aja u pravnom prometu: dosada{nji direktor Dru{tva Rukib Buljuba{i} odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto,
se razrje{ava du`nosti. ^lan uprave i lice ovla{teno za zasdtupanje Dru{tva posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama,
u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubudu}e je direktorica sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, vo}em i povr}em,
Mersiha Buljuba{i}, ali }e osim nje Dru{tvo zastupati i njegov ~lan Rukib mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima,
Buljuba{i}, oboje sa svim ovla{tenjima u unutra{njem i vanjskotrgovinskom jestivim uljima i masno}ama, duhanskim proizvodima {e}erom, ~okoladom
poslovanju, bez ograni~enja. Ostali upisi se ne mijenjaju. i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, nespecijalizovana
762/04 trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na
veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-806/04 od 24. 5. 2004. godine radio ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom staklom tapetama, sapunima,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom
“ECO PLUS” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, razrije{ilo ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
je du`nosti direktora dru{tva, imenovan je [imi} @eljko iz Tuzle, koji je kao srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, veliko drvetom, gra|evinskim
i osniva~ ^i~ak Predrag, ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim
vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim
poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ma{inama, gra|evinskim
763/04 ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje,
kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama za industriju,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-808/04 od 26. 5. 2004. godine trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: oru|em uklju~uju}i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u
“AKVA INVEST” d.o.o. in`enjering, promet i zavr{ne radove u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim
gra|evinarstvu @ivinice, dopunilo je djelatnosti dru{tva u unutarnjem proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
poslovanju, slijede}im djelatnostima: proizvodnja metalnih konstrukcija i trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, hljebom
njihovih dijelova, kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, duhanskim
metalurgija praha, povr{inska obrada i presvla~enje metala, op{ti mehani~ki proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima
radovi, proizvodnja ambala`e od lakih metala, `i~anih proizvoda, zakovica, u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
vij~ane robe, lanaca i opruga, ostalih metalnih proizvoda na drugom mjestu proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima
nepomenutih, proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim
i poluprikolica, proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, ‘eljeznom robom,
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 611

bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, metalnih proizvoda, tekstila, odje}e, obu}e i ko‘nih proizvoda, hrane pi}a
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom i duhana, specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili grupa proizvoda,
i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, na drugom mjestu nepomenuto i raznovrsnih proizvoda, Trgovina na veliko
gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom
na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, stokom sirovim i {tavljenim ko‘ama sirovim duhanom vo}em i povr}em
na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, mesom i mesnim prera|evinama mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima,
restorani, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz robe (tereta) jestivim uljima i masno}ama alkoholom i drugim pi}ima duhanskim proizvodima
u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e {e}erom, ~okoladom i bombonima kafom, ~ajevima, kakaom i za~nima
djelatnosti u kopnenom saobra}aju, djelatnost pakovanja, ostale poslovne ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove Nespecijalizovana trgovina
djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima tekstilom odje}om obu}om
i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, zastupanje stranih lica elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima
(ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim
skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i druge usluge proizvodima za ~i{}enje parfemima i kozmetikom ostalim proizvodima {iroke
koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, potro{nje ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima metalima
skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje i rudama metala drvetom gra|evinskim materijalom i sanitamom opremom
u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za hemijskim
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava proizvodima ostalim poluproizvodima ostacima i otpacima alatnim ma{inama
dru{tva je direktor dru{tva, Adnan Al Hajji Moustafa, imenovan na mandatni gra|evinskim ma{inama ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za
period od 4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i {ivanje i pletenje kancelarijskim ma{inama i opremom ostalim ma{inama za
vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju poljoprivrednim ma{inama,
766/04 priklju~cima i orudem uklju~uju}i traktore Ostala trgovina na veliko Trgovina
na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-819/04 od 26. 5. 2004. godine duhanskim proizvodima Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: prodavnicama robom vo}em i povr}em mesom i mesnim proizvodima ribom,
“TI” d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Tuzla, izvr{ilo je {koljkama i rakovima hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima
pove}anje osnovnog kapitala dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital i slatki{ima alkoholom i drugim pi}ima duhanskim proizvodima Ostala trgovina
dru{tva iznosi 159.430,00 KM (u novcu 32.000,00 KM i u stvarima 127.430,00 na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim
KM), {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje za prodavnicama medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima
127.430,00 KM. Ostali upisi su nepromijenjeni. kozmeti~kim i toaletnim proizvodima tekstilom odjevnim predmetima obu}om
767/04 i ko‘nim proizvodima namje{tajem opremom za rasvjetu i predmetima za
doma}instvo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-820/04 od 24. 5. 2004. godine ure|ajima ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: materijalom knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im
Na temelju odluke osniva~a Pedlji} Tife iz Srebrenika u DOO Omerprom priborom kancelarijskom opremom i ra~unarima satovima sportskom opremom
iz Srebrenika vr{i se upis promjene ovla{tenog lica, pa se bri{e dosada{nji igrama i igra~kama cvije}em gorivima Ostala trgovina na malo u specijalizovanim
direktor Pedlji} Mirha a imenuje direktor Pedlji} Semka koja zastupa dru{tvo prodavnicama polovnom robom, u prodavnicama putem po{te na {tandovima
bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. i tr‘nicama Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Hoteli i moteli, sa i bez
768/04 restorana, Omladinski hoteli i planinarski domovi, Kampovi i kampirati{ta,
Ostali smje{taj za kra}i boravak, Restorani, Barovi, Kantine (menze),
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-824/04 od 31. 5. 2004. godine Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering) Taksi slu‘ba Ostali prevoz putnika
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: u drumskom saobra}aju Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju Pretovar
Modri} Kadriji, dipl. ecc. prestaje ovla{tenje za zastupanje Rudnici tereta Skladi{tenje robe Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju
mrkog uglja “Banovi}i” u Banovi}ima, d.o.o. Lice ovla{teno za zastupanje Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, Djelatnost
Rudnici mrkog uglja “Banovi}i” u Banovi}ima d.o.o. je ^ergi} Munever, dipl. ostalih agencija u saobra}aju Posu|ivanje predmeta za li~nu upotrebu i
in`. rud. bez ograni~enja u okviru ovla{tenja. doma}instvo Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.
769/04 Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, Ugovaranje
dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Izvo|enje investicionih
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-826/04 od 24. 5. 2004. godine radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe
Na temelju odluke osniva~a Kova~i} Olge vr{i se upis osnivanja sa konsignacionih skladi{ta), Privremeni uvoz i izvoz robe, Usluge me|unarodnog
privrednog dru{tva pod nazivom “EMONA OK” DOO za proizvodnju, promet, drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
ugostiteljstvo i usluge sa sjedi{tem u Tuzli, Ismeta Mujezinovi}a 41. Osniva~ki transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u
kapital dru{tva iznosi 2000 KM sa kojim osniva~ odgovara za obaveze transportu i sl), Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Posredovanje i zastupanje
dru{tva. Direktor dru{tva i lice ovla{teno za zastupanje u doma}em i u prometu robe i usluga, Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
vanjskotrgovinskom poslovanju je Kova~i~ Olga, koja zastupa dru{tvo bez
ograni~enja. 770/04
Dru{tvo je registrovano za obavljanje djelatnosti: Proizvodnja, obrada
i konzerviranje ‘ivotinjskog mesa, mesa peradi, prera|evina od mesa i mesa Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-827/04 od 24. 5. 2004. godine
peradi Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe Prerada i konzerviranje upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
krompira sokova od vo}a i povr}a Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na Upis promjene osniva~a i promjene lica ovla{}enog za zastupanje “A[-
drugom mjestu nepomenuto sirovih ulja i masti rafiniranih ulja i masti margarina AKTIV” d.o.o. za export-import Brijesnica Mala, Doboj Istok. Ugovorom o
i slinih jestivih masno}a Prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje prenosu Dru{tva i preuzimanju prava i obaveza osniva~a Dru{tva broj: 1/04 od
sladoleda sladoleda i drugih zamrznutih smjesa mlinskih proizvoda skroba i 07. 05. 2004. godine, zaklju~enim izme|u Hasi} (Osmana) [efika iz Stjepan
skrobnih proizvoda sto~ne hrane i hrane za ku}ne ljubimce hljeba i peciva Polja bb, op}ina Gra~anica, osniva~a “A[-AKTIV” d.o.o za export-import
svje‘e tjestenine i kola~a dvopeka i keksa; trajnog peciva i kola~a {e}era Brijesnica Mala, Doboj Istok i Ba{i} (Ibrahima) Asima iz Brijesnice Male,
kakaoa, ~okolade i bombona suhe tjestenine ~aja i kafe za~ina i dodataka op}ina Doboj Istok, osniva~ Hasi} [efik prenio je sva prava i obaveze osniva~a
jelima homogenizirane gotove i dijetetske hrane ostalih prehrambenih Dru{tva na Ba{i} Asima, a Ba{i} Asim je preuzeo osniva~ka prava i obaveze
proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih destilovanih alkoholnih pi}a navedenog Dru{tva. Novi osniva~ Dru{tva Ba{i} Asim razrije{io je Hasi}
etilnog alkohola iz fermentisanih materijala vina iz gro‘|a jabukova~e i vina [efika kao lice ovla{}eno za zastupanje Dru{tva i }lana Uprave Dru{tva, tako
od ostalog vo}a ostalih nedestilovanih fermentisanih pi}a piva slada mineralne da novu upravu Dru{tva ~ini samo Ba{i} Asim, kao novi osniva~ i dosada{nji
vode bezalkoholnih pi}a Prodaja motornih vozila na veliko Prodaja motornih direktor Dru{tva. Ostali upisi ostaju nepromjenjeni.
vozila na malo Posredni{tvo u prodaji motornih vozila Odr‘avanje i popravak 771/04
motornih vozila Prodaja na veliko dijelova i pribora za motorna vozila Prodaja
na malo dijelova i pribora za motorna vozila Posredni{tvo u prodaji dijelova Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-830/04 od 28. 5. 2004. godine
i pribora za motorna vozila Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
na veliko Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na malo Jati} Elvid iz Tuzle, Doj~ina Luki}a br. 26 osnovao je DOO za
Posredni{tvo u prodaji motocikala i dijelova i pribora za motocikle Odr‘avanje proizvodnju, trgovinu i usluge “VEMEX” Tuzla. Osniva~ki ulog Dru{tva je
i popravak motocikala Prodaja na malo motornih goriva i maziva Posredni{tvo 2.000,00 KM - u novcu. Dru{tvo }e poslovati pod firmom DOO za proizvodnju,
u prodaji poljoprivrednih sirovina, ‘ive stoke, tekstilnih sirovina i trgovinu i usluge “VEMEX” Tuzla. Sjedi{te Dru{tva je u Tuzli, ulica Doj~ina
poluproizvoda, goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, Luki}a br. 26.
gra|evinskog drveta i gra|evinskog materijala, ma{ina, industrijske opreme, Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti; va|enje kamena za
brodova i aviona, namje{taja, predmeta i aparata za doma}instvo i drugih gra|evinarstvo, va|enje {ljunka i pijeska, va|enje ostalih ruda i kamena, na
Broj 9 - Strana 612 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja hljeba i peciva, proizvodnja Direktor Dru{tva je Hand‘i}-Jati} Sejida, koja je ovla{tena da zastupa
svje‘e tjestenine i kola~a, proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja
drvene gra|e za pato{enje, proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, ovla{tenja.
proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, proizvodnja 772/04
betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, proizvodnja gotove betonske smjese,
proizvodnja maltera, proizvodnja fibro-cementa, proizvodnja ostalih proizvoda Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-831/04 od 1. 6. 2004. godine
od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamenta, proizvodnja zakovica, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
vij~ane robe, lanaca i opruga, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani Odlukom direktora Dru{tva izmijenjene su odluke o osnivanju
radovi, visokogradnja, niskogradnja, odr‘avanje objekata visokogradnje i podru‘nica “Vegafruit” d.o.o. za trgovinu, preradu vo}a i ovr}a Mala Brijesnica
njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Doboj Istok podru‘nica Sarajevo i Biha} u pogledu promjena bli‘ih adresa
izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, izgradnja hidrogra|evinskih ulica tako da iste imaju sjedi{ta i to: Sjedi{te podru‘nice u Sarajevu je u
objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili ulici Bugojanska broj 4, a Sjedi{te podru‘nice u Biha}u je u ulici Biha}kih
opremu, elektroinstalacioni radovi, izlacioni radovi, postavljanje instalacije branilaca broj 71. Promjene se upisuju kod registarskog suda gdje su i
za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hladenje, ostali instalacioni radovi, registrovane pomenute podru‘nice.
fasaderski i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i 773/04
zidnih obloga farbaski i staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u
najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem, trgovina Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-833/04 od 3. 6. 2004. godine
motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, odr‘avanje i upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
poravak motornih vozila, trgovina na veliko dijelova i pribora za motorna “]OPROMET” export-import d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Priluk,
vozila, trgovina na malo dijetova i pribora za motorna vozila, trgovina @ivinice, izvr{ilo je promjenu firme (naziva) dru{tva, tako da je kao nova firma
motocikla i dijelova i pribora za motocikle na veliko, trgovina motocikla i dru{tva (umjesto, “]OPROMET” export-import d.o.o. za trgovinu na veliko i
dijelova i pribora za motocikle na malo, odr‘avanje i popravak motocikla, malo, Priluk @ivinice), upisano: “VEGA-MIX” d.o.o. za proizvodnju, pakiranje
trgovina na malo motornih goriva i maziva, posredni{tvo u prodaji i trgovinu @ivinice. Skra}eni naziv firme: “VEGA-MIX” d.o.o. @ivinice. Dru{tvo
poljoprivrednih sirovina, ‘ive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, je izvr{ilo i pove}anje osnovnog kapitala dru{tva u novcu tako da sada
posredi{tvo u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi iznosi 387.618,00 KM, {to u odnosu
posredni{tvo u prodaji gra|evinskog drveta i gra|evinskog materijala, na raniji osnovni kapital, upisan Rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli, br. U/
posredni{tvo u prodaji ma{ina, industrijske opreme, brodova i aviona, I-1222/01. od 28. 11. 2001. g, predstavlja pove}anje za 329.041,00 KM u
posredni{tvo u prodaji namje{taja, predmeta i aparata za doma}instva i novcu. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa udjelima: 1. Omi} Zihreta
drugih metalnih proizvoda, posredni{tvo u prodaji tekstila, odje}e, obu}e i - 193.809,00 KM u novcu ili 50,00%; 2. Alji} Munever - 193.809,00 KM u
ko‘nih proizvoda, posredni{tvo u prodaji hrane, pi}a i duhana, posredni{tvo novcu ili 50,00%. Ostali upisi su nepromijenjeni.
specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili grupa proizvoda na drugom 774/04
mjestu nepomenuto, posredni{tvo u prodaji raznovrsnih proizvoda, trgovina
na veliko ‘itaricama, sjemenjem, sto~nom hranom, trgovina na veliko Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-834/04 od 26. 5. 2004. godine
cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
veliko mesom i mesnim prera|evinama, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim “HOLC” d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Pura~i} - Lukavac, promijenilo
proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, trgovina na veliko je firmu (naziv) drdu{tva, tako da }e dru{tvo ubudu}e poslovati pod novom
alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i firmom (umjesto “HOLC”) kako slijedi: “FEN - BH” d.o.o. za proizvodnju i
bombonima, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina trgovinu Pura~i} - Lukavac. Skra}eni naziv firme: “FEN - BH” d.o.o. Pura~i}
na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima ili TV - Lukavac. Ostali upisi su nepromijenleni.
ure|ajima, trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, 775/04
deter‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, trgovina na veliko ostalim
proizvodima za {iroku potro{nju, trgovina na veliko ~vstim, te~nim i gasovitim Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-835/04 od 25. 5. 2004. godine
gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na veliko drvetom, trgovina na upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko Osniva se Dru{tvo za trgovinu i usluge “MILANO SHOES” d.o.o.
‘eljeznom robom, instalacionim matrijalom i opremom za vodovod i grijanje, Srebrenik. Skra}eni naziv firme, je: DOO “MILANO SHOES” Srebrenik. Sjedi{te
trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostacima i dru{tva je: Srebrenik, ul. Bosanskih branilaca bb. Oblik dru{tva je: Dru{tvo
otpacima, trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, trgovina na veliko sa ograni~enom odgovorno{}u. Osniva~ dru{tva je: Alija Adil sin [efki iz
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, ostala Pri{tine-Sofalija bb, Srbija i Crna Gora, nosilac paso{a SRJ br. 003266836,
trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, sa boravkom u Srebreniku, ul. Hazima Vikala bb, sa osniva~kim kapitalom u
prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo iznosu 2.000,00 KM i udjelom u novcu u iznosu od 2.000,00 KM.
u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, Djelatnost dru{tva u unutarnjem poslovanju je: Serijska proizvodnja
trgovina na malo mesom i mesnim prera|evinama, trgovina na malo obu}e, Proizvodnja obu}e po narud‘bi i u malim serijama, Trgovina motornim
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo hljebom, pecivom, vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredni{tvo u
kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholom trgovini motornim vozilima, Odr‘avanje i popravak motornih vozila, Trgovina
i drugim pi}ima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima
na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim i priborom za motorna vozila, Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom
prodavnicama, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo obu}om i za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i
ko‘nim proizvodima, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom,
opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, trgovina na malo Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, na malo motornim gorivima i mazivima, Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim
trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,
materijalom, trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim
robom i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i proizvodima, Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim
ra~unarima, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama materijalom, Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom,
i igra~kama, trgovina na malo putem po{te, trgovina na malo na {tandovima brodovima i avionima, Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i
i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, prevoz putnika u aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, Posredni{tvo u
drumskom saobra}aju, redovni (linijski), prevoz robe (tereta) u drumskom trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, Posredni{tvo u
saobra}aju, skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom trgovini hranom, pi}ima i duhanom, Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj
saobra}aju, djelatnost ostalih agencija u saobra}aju-{pedicija, kupovina i za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto,
prodaja vlastitih nekretnina, agencija za promet nekretninama, iznajmljivaje Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko
automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, pru‘anje ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, Trgovina na veliko cvije}em i
savjeta o ra~unarskoj opremi (hardware), savjetovanje i ponuda programske sadnicama, Trgovina na veliko ‘ivom stokom, Trgovina na veliko sirovim i
opreme (software), obrada podataka, izrada baze podataka, odr‘avanje i {tavljenim ko‘ama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko
popravak kancelarijskih knjigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinamaT,
(ra~unara), ostale srodne ra~unarske aktivnosti; reklama i propaganda, rgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
~i{}enje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, vanjska trgovina masno}ama, Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na
prehrambenim proizvodima iz registrovanih djelatnosti, vanjska trgovina veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i
neprehrambenim proizvodima iz registrovnaih djelatnosti, izvo|enje bombonima, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina
investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, Nespecijalizovana
licu u Federaciji, usluge me|unarodnog transporta robe i putnika, trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, Trgovina na
ugostiteljske i turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om,
i usluga. Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 613

TV ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, mjestu nepomenuta, proizvodnja nakita i sli~nih proizvoda, igara i igra~aka,
deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima imitacije nakita (bi‘uterije), ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu
i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, nepomenuta, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom
Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, i industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim
Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima,
na veliko ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim
i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom,
ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene
na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredni{tvo
Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko vo}em i povr}em,
i pletenje, Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama,
na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, alkoholom i drugim pi}ima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom,
Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i ~ajevima, kakaom i za~inima, tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim
i traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijalizovanim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom,
prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima,
trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje, drvetom,
vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom,
na malo ribom, {koljkama i rakovima, Trgovina na malo hljebom, pecivom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim
kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholom proizvodima, ostalim poluproizvodima, kancelarijskim ma{inama i opremom,
i drugim pi}ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo
prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima,
na malo obu}om i ko‘nim proizvodima, Trgovina na malo namje{tajem, namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, Trgovina aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, ‘eljeznom robom,
na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima TV ure|ajima, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama,
Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom
materijalom, Trgovina na veliko knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em,
robom i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo
ra~unarima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom polovnom robom, u prodavnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, restorani, barovi, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz
Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim robe (tereta) u drumskom saobra}aju, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i
prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina opreme, uklju~iv{i i kompjutere, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu
na malo putem po{te, Trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama Ostala i doma}instvo, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom
trgovina na malo izvan prodavnica, Restorani, Barovi, Prevoz robe (tereta) mjestu nepomenute vanjska trgovina prehrambenim ineprehrambenim
u drumskom saobra}aju, Skladi{enje robe, Djelatnost putni~kih agencija i proizvodima, uvoz-izvog, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i
turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, ugostiteljske i
Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju. turisti~ke usluge posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge
U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e usluge iz strukture registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i
djelatnosti: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, Vanjska trgovina konsignacija.
neprehrambenim proizvodima, Usluge me|unarodnog transporta robe i Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom dru{tva je direktor dru{tva, [ari} Ljirije, koja je ovla{tena za zastupanje
(me|unarodna {pedicija, agencijske usluge u transportu i sl.), Pru‘anje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
usluga u vanjskotrgovinskom prometu ({pedicija skladi{tenje, agencijske
usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladi{tenje), Ugostiteljske 778/04
i turisti~ke usluge, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga,
Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-838/04 od 27. 5. 2004. godine
stranoj osobi u BiH, Druge usluge iz struke registrovanih djelatnosti, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Zastupanje inostranih firmi i konsignacija. Upis osnivanja D.O.O. “BEEEF-PROM” za usluge i promet sa sjedi{tem
Upravu dru{tva ~ini Direktor dru{tva: Mirzet Sara~evik sin Halila iz u u Grada~cu u ul. Rajska br. 16. Skra}eni naziv firme D.O.O. “BEEEF-
Skopja-Batinci bb, R. Makedonija, nosilac paso{a R. Makedonije br. PROM”. Osniva~ Esada Pezerovi}. Rajska br. 16, Grada~ac, sa osnovnim
1995754, sa boravkom u Srebreniku ul. Hazima Vikala bb, kao lice ovla{teno kapitalom u iznosu od 2.000 KM izra`eno u novcu.
za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez Djelatnost: visokagradnja, odr‘avanje objekata visokogradnje i njihovih
ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. dijelova, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje,
776/04 ventilaciju i hla|enje ostali instalacioni radovi, fasaderski i {tukaturni radovi,
ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-836/04 od 28. 5. 2004. godine radovi, ostali zavr{ni radovi, posredni{tvo u prodaji gra|evinskog drveta i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: gra|evinskog materijala, trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom
“BAMIM” d.o.g za promet i usluge export-import Sapna, izvr{ilo je hranom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko alkoholom i
dopunu djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju, slijede}im djelatnostima: drugim pi}ima, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom pi}em i duhanskim
trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na proizvodima, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko aparatima za
veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, doma}instvo radio i TV trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama,
trgovinu, zanatstvo i navigaciju, trgovina na malo cvije}em, iznajmljivanje sapunima, deterd‘entima, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko
poljoprivrednih ma{ina i opreme, djelatnost pakovanja. gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko ‘eljeznom
777/04 robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, ostala
trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-837/04 od 25. 5. 2004. godine prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, ostala
Osniva se “THEOS - PROM” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na malo
Grada|ac. Skra}eni naziv firme: “THEOS - PROM” d.o.o. Grada~ac. Sjedi{te namje{tajem, trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za
dru{tva: Grada~ac, Svira~ka bb. Osniva~ je [ari} Ljirije, Grada~ac, sa doma}instvo, trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio
osnovnim kapitalom od 2.000, 00 KM u novcu. i TV, trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim
Djelatnosti dru{tva: proizvodnja drvene ambala‘e, ostalih drvenih materijalom, trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, trgovina na
proizvoda, {tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja ostalih malo na {tandovima i tr‘nicama, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju,
proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, hoteli i moteli bez restorana,
kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, proizvodnja restorani, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina
metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, povr{inska obrada i presvla~enje neprehrambenim proizvodima, prevoz robe (tereta) i putnika u me|unarodnom
metala, op{ti mehani~ki radovi, proizvodnja ambala‘e od lakih metala, drumskom saobra}aju, izvo|enje gra|evinskih i zanatskih radova u inozemstvu
proizvodnja ostalih ma{ina op{te namjene, na drugom mjestu nepomenuta, u sklopu upisane djelatnosti, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina
proizvodnja stolica i sjedala, ostalog namje{taja za poslovne i prodajne motornim vozilima na malo, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna
prostore, kuhinjskog namje{taja, osim stolica, ostalog namje{taja, na drugom vozila trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.
Broj 9 - Strana 614 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

Lica ovla{tena za zastupanje i poslovanje firme Direktor je Pezerovi} uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i druge usluge
Bego sa neograni~enim ovla{tenjima. Isto lice D.O.O. zastupa u koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, ugostiteljske i turisti~ke
vanjskotrgovinskom poslovanju sa neograni~enim ovla{}enjima. usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz
779/04 strukture registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija.
U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-841/04 od 4. 6. 2004. godine djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: ejelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ dru{tva odgovora svojim
Osniva~ dru{tva “SESELINA” d.o.o. Srebrenik Hasi~i} Suada koja udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
posjeduje paso{ broj: P 00575117 R Slovenije odlu~ioje dana 28. 4. 2004. dru{tva je direktor dru{tva, Cakor Mirza, imenovan na mandatni period od
god. u svom dru{tvu izvr{iti izmjenu lica ovla{tenog za zastupanje Direktora, 4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom
pa je shodno tome i donijela odluke prema kojima je prestalo ovla{tenje za prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
zastupanje dru{tva dosada{njem licu Hasi~i} Suadi ro|ena 23. 03. 1956. i 781/04
koja posjeduje paso{ broj: P 00575117 R Slovenije i koja je sa boravi{tem
u Srebreniku “Hasana Kiki}a” bb, kako u zemlji tako i u poslovima Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-844/04 od 2. 6. 2004. godine
spoljnotrgovinskog poslovanja, a umjesto nje za Upravu dru{tva-direktora upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
imenovan je Hasanovi} Samir sin Ramiza iz Tuzle nastanjen u “Saliha “INAQUA SARA”, Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu
Vugi}a” do br. 12 sa JMB 0411975183890 koji dru{tvo “SESELINA” d.o.o. ure|ajima i komponentama za pre~i{}avanje vode, izvr{ila je promjenu
zastupa kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja. osniva~a firme. Terzi} Edin preuzima vlasni~ki udio od \ug Smajla. Dosada{nji
Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. direktor dru{tva \ug Munevera se razrje{ava du`nosti, a mjesto direktora
preuzima Terzi} Edin.
780/04 782/04

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-843/04 od 28. 5. 2004. godine Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-846/04 od 1. 6. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Osniva se “CAKI COMPANY” d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba “AR - GRAF” d.o.o. za izdava~ko-grafi~ku i trgovinsku djelatnost
i usluga Tuzla. Skra}eni naziv firme: “CAKI COMPANY” d.o.o. Tuzla. Sjedi{te Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa
dru{tva: Tuzla, Stupine B-7, lamela II, lokal 7. Osniva~ je Cakor Mirza, sjedi{ta umjesto Tuzl ul. Titova br. 185 upisano - Tuzla, Stupine B-8. Du`nosti
Kalesija, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. direktora je razrije{en Jahi} Sabahudin. Za novog direktora je imenovan
Djelatnosti dru{tva: trgovina motornim vozilima na veliko i malo, Barjaktarevi} Admir iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u
posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i popravak motornih unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi
vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, su nepromijenjeni.
posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na 783/04
veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u
trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, odr‘avanje i popravak Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-853/04 od 28. 5. 2004. godine
motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i Osniva se “HPW” export-import d.o.o. Tuzla. Skra}eni naziv firme:
poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim “HPW” d.o.o. Tuzla. Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Mitra Trifunovi}a U~e do br.
proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, 114. Osniva~i su Karad`i} Jasmina, Tuzla i Daringer Josef, Austrija, Salzburg,
industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. U osnovnom kapitalu
aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, osniva~i u~estvuju sa udjelima: Karad`i} Jasmina - 500,00 KM ili 25%,
obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, specijalizovanoj Daringer Josef - 1.500,00 KM ili 75%.
za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto Djelatnosti dru{tva: uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog
raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom materijala, uzgoj vo}a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i napitaka,
hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, iskori{tavanje {uma, prerada
sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama mlijekom, ~aja i kafe, proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvene gra|e za
mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene
drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, drvene gra|e za patosenje, proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a,
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, proizvodnja gra|evinske stolarije i
{koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i elemenata, proizvodnja drvene ambala‘e, proizvodnja ostalih drvenih
duhanskim proizvodima trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, proizvoda, proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore,
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, proizvodnja ostalog
porculanom, staklom tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim namje{taja, na drugom mjestu nepomenuta, podizanje krovnih konstrukcija
proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke i pokrivanje krovova, ugradnja stolarije, trgovina motornim vozilima na veliko,
potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima trgovina motornim vozilima na malo, trgovina na veliko dijelovima i priborom
i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, za motorna vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini
hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, trgovina na veliko
ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, trgovina na veliko cvije}em i
ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim sadnicama, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom
ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim i mesnim prera|evinama, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima,
ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na jajima, jestivim uljima i masno}ama, trgovina na veliko alkoholom i drugim
veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko
pi}ima i duhanskim proizvodima ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim {e}erom, ~okoladom i bombonima, trgovina na veliko kafom, ~ajevima,
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em mesom i mesnim kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe,
proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i
tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko
proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima
u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, trgovina na veliko
proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim
namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim proizvodima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, trgovina
aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom, na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, trgovina na veliko drvetom,
bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom na veliko ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod
i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko
gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, ostala
na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo
popravak satova i nakita, restorani, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em,
redovni (linijski), taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, trgovina na malo ribom,
prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje {koljkama i rakovima, trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima,
robe, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu tjesteninama, bombonima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholom i drugim
nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, pi}ima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala trgovina na na
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 615

malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; Posredni{tvo u trgovini
prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina dijelova i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo motornim gorivima i
na malo tekstilom, trgovina na malo odjevnim predmetima, trgovina na malo mazivima; Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim
obu}om i ko‘nim proizvodima, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na hemijskim proizvodima; Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i
malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, trgovina na malo gra|evinskim materijalom; Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom;
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv ure|ajima, trgovina Nespecijalizovana trgavina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima;
na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i
trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i TV ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima,
pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; Trgovina na veliko ostalim
trgovina na malo satovima, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina proizvodima za {iroku potro{nju; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim
na malo igrama i igra~kama, restorani, barovi, prevoz robe (tereta) u gorivima i srodnim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i rudama metala;
drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{enje robe, reklama i propa- Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina
ganda, ostale uslu‘ne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska na veliko ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod
trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, privremeni i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko
uvoz i izvoz robe, pru‘anje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; Ostala
(me|unarodni transport robe i putnika- {pedicija, skladi{tenje, agencijske trgovina na veliko; Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
usluge, konsignacione usluge, komisoni poslovi, uskladi{tenje), posredovanje prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo
i zastupanje u prometu robe i usluga, izvodenje gra|evinskih i zanatskih u nespecijalizovanim prodavnicama; Ostala trgovina na malo hranom, pi}em
radova, ugostiteljstvo i turizam. i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; Trgovina na
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu
dru{tva je direktor dru{tva, Karad‘i} Jasmina, imenovana na mandatni nepomenuto; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,
period od 4 godine, koja je, kao i osniva~, Daringer Josef, ovla{tena za radioure|ajima i TV ure|ajima; Trgovina na malo ‘eljeznom robom bojama,
zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja staklom i ostalim gra|evinskim materijadom; Restorani; Barovi; Prevoz
ovla{tenja. putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski); Taksi slu‘ba;;Prevoz robe
784/04 (tereta) u drumskom saobra}aju; Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora,
ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute; Djelatnost ostalih
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-856/04 od 31. 5. 2004. godine agencija u saobra}aju; Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, Agencija za promet
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: nekretninama; Arhitektonske i in‘enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetavanje;
Rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli, izvr{en je upis Rje{enja Agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage; ^i{}enje svih vrsta
Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona - Tuzla, br. 08-03/1-1- objekata; Djelatnost pakovanja; Ostale poslovne djelatnosti, na drugom
04.1-2409/04-AD od 11. 05. 2004. godine, kojim je odobren rad “PROTEC- mjestu nepomenute; Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima; Vanjska
TION BH” d.o.o. Agencija za fizi~ko i tehni~ko obezbje|enje imovine i lica trgovina neprehrambenim proizvodima; Usluge me|unarodnog transporta
@ivinice, u skladu sa Zakonom o Agencijama za za{titu ljudi i imovine (“Sl. robe i putnika, te druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom;
novine FBiH” br. 50/02.). Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga.
785/04 787/04

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-858/04 od 1. 6. 2004. godine Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-864/04 od 3. 6. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
U “[TEF PROM” d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik, Magistralni Osniva~i objavljuju pove}anje broja osniva~a “EDAZ” dru{tvo sa
put bb, registrovano kod Kantonalnog suda u Tuzli i upisano u reg. ul. br. 1- ograni~enom odgovorno{}u Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a 32/9. Osniva~i su:
11909, vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje - direktora Dru{tva, Saki} Edis Tuzla, Ismeta Mujezmovi}a 32/9, dosada{nji osniva~ i osniva~i
tako da umjesto dosada{njeg direktora: Ni{i} Safeta iz Srebrenika sa JMB: koji pristupaju Kozarevi} (Ibrahim) Mehmed, @ivinice, ul. Bi{}anska bb, lk.
1301960183308, novi direktor Dru{tva je: Tunji} Stjepan sin Jure iz br. 5553/96, jmbg 0907966184235 i A{~i} (Rasim) Asim, op}ina Kalesija,
Srebrenika nosilac l.k. br. 04CDA2096, MUP TK Srebrenik, sa JMB: Vukovije G. bb. lk. br. 3352/97, jmbg 2501970182248. Skra}eni naziv
0411954500462, imenovan Odlukom osniva~a na mandatni period od 4 firme: “EDAZ” d.o.o. Sjedi{te firme sa dosada{nje adrese u Tuzli, Ismeta
godine kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u svim poslovima unutarnjeg Mujezinovi}a 32/9 premije{ta se na adresu u @ivinice, Pionirska br. 4.
i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Svi Dosada{nje ovla{teno lice, direktor: Mandi} Tamara razrije{ava se du`nosti
ostali upisi ostaju neizmijenjeni. i imenuje direktor Kozatevi} Mehmed. Osniva~ki ulozi osniva~a iznose:
786/04 Saki} Edis sa 666,68,00 KM, {to predstavlja 33,34% osniva~kog uloga;
Kozarevi} Mehmed sa 666,66 KM, {to predstavlja 33,33% osniva~kog uloga;
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-861/04 od 2. 6. 2004. godine A{~i} Asim sa 666,66 KM, {to predstavlja 33,33% osniva~kog uloga. Ostali
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: upisi ostaju nepromijenjeni.
Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u ~iji je osniva~ 788/04
jedno lice. Dru{tvo nosi naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za
trgovinu, proizvodnju i usluge, “BUBAAN” Lukavac, ul. Termoelektrana bb. Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-865/04 od 3. 6. 2004. godine
Skra}eni naziv firme je: D.O.O. “BUBAAN” Lukavac, ul. Termoelektrana bb. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Osniva~ Dru{tva je Grabavac Sejdahmet iz Lukavca, ul. Termoelektrana Osniva~ dru{tva “SIDOIL” d.o.o. Srebrenik, Kari} Senida odlu~ila je
bb. Osnovni-temeljni kapital Dru{tva iznosi 2000 KM u gotovom novcu. dana 26. 3. 2004. god. u svom dru{tvu izvr{iti pro{irenje dosada{njih
Osniva~ Dru{tva imenovao je posebnom Odlukom Upravu Dru{tva koju ~ini djelatnosti, pa je shodno tome i donijela Odluku o dopunama odluke o
Osniva~ Grabovac Sejdahmet koji }e ujedno obavljati i funkciju Direktora izmjenama i dopunama odluke o osnivanju “SIDOIL” d.o.o. i dopunama
Dru{tva, sa neograni~enim mandatom trajanja i bez ograni~enja ovla{}enja. Statuta dru{tva, broj: 65/04. Dru{tvo }e u budu}e obavljati i slede}e
Grabovac Sejdahmet ovla{}en je da predstavlja i zastupa Dru{tvo u zemlji djelatnosti Restorani; Barovi; Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni
i inozemstvu bez ograni~enja ovla{}enja pred pravnimi fizi~kim licima. poslovi; Savjetodavni poslovi u vezi poreza. Ostali podaci koji su od zna~aja
Dru{tvo d.o.o. }e obavljati sljede}e djelatnosti: Va|enje {ljunka i za pravni promet ostali su neizmijenjeni.
pijeska; Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; Prerada i konzerviranje vo}a 789/04
i povr}a, na drugom mjestu nepomenuto; Proizvodnja rezane gra|e, osim
nesastavljene drvene gra|e za patosenje; Proizvodnja nesastavljene drvene Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-867/04 od 1. 6. 2004. godine
gra|e za patosenje; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Proizvodnja drvene ambala‘e; Proizvodnja papira i kartona; Proizvodnja Osniva se privredno dru{tvo sa nazivom “NEKTAR” d.o.o. za proizvodnju,
valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambala‘e; promet i usluge. Sjedi{te dru{tva je u Kalesiji, Petrovice Gornje br. 122.
Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova; Protektiranje Skra}eni naziv dru{tva je “NEKTAR” d.o.o. Kalesija. Osniva~ dru{tva je
spoljnih guma; Proizvodnja ambala‘e od plasti~nih masa; Proizvodnja Be{i} Senaid iz Kalesije sa osniva~kim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu.
proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; Proizvodnja ostalih proizvoda Djelatnosti dru{tva su: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina
od plasti~nih masa; Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; motornih vozila na malo, Posredni{tvo u trgovini motornih vozila, Odr‘avanje
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; Op}i mehani~ki radovi; i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelova i pribora za motorna
Proizvodnja brava i okova; Proizvodnja ‘i~anih proizvoda; Ru{enje vozila, Trgovina na malo dijelova i pribora za motorna vozila, Posredni{tvo u
gra|evinskih objekata i zemljani radovi; Visokogradnja; Niskogradnja; trgovini dijelova i pribora za motorna vozila, Trgovina motocikala i dijelova i
Elektroinstalacioni radovi; Izolacioni radovi; Postavljanje instalacija za vodu, pribora za motocikle na veliko, Trgovina motocikala i dijelova i pribora za
gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih motocikle na malo, Posredni{tvo u trgovini motocikala i dijelova i pribora za
i zidnih obloga; Farbarski i staklarski radavi; Trgovina motornim vozilima na motocikle, Odr‘avanje i popravak motocikala, Trgovina na malo motornih
veliko; Trgovina motornim vozilima na malo; Odr‘avanje i popravak motornih goriva i maziva, Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednih sirovina, ‘ive stoke,
vozila; Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina tekstilnih sirovina i poluproizvoda, Posredni{tvo u trgovini goriva, ruda,
Broj 9 - Strana 616 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

metala i industrijskih hemijskih proizvoda, Posredni{tvo u trgovini cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ dru{tva odgovara svojim
gra|evinskog drveta i gra|evinskog materijala, Posredni{tvo u trgovini ma{ina, udjelom. Dru{tvo odgovara i za obaveze drugih dru{tava preuzete Ugovorom.
industrijske opreme, brodova i aviona, Posredni{tvo u trgovini namje{taja, U unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju dru{tvo zastupa i predstavlja
predmeta i aparata za doma}instvo i drugih metalnih proizvoda, Posredni{tvo uprava-direktor dru{tva Be{i} Senaid imenovan na mandatni period od 4
u trgovini tekstila, odje}e, obu}e i ko‘nih proizvoda, Posredni{tvo u trgovini godine, bez ograni~enja ovla{tenja.
hrane, pi}a i duhana, Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enih
proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, Posredni{tvo 790/04
u trgovini raznovrsnih proizvoda, Trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem
i sto~nom hranom, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, Trgovina na Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-868/04 od 2. 6. 2004. godine
veliko ‘ivom stokom, Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko‘ama, Trgovina upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina Osniva~ dru{tva “MUREX” d.o.o. [pionica D., Slanjanki} Muris sin
na veliko mesom i mesnim preradevinama, Trgovina na veliko mlijekom, Sakiba odlu~io je dana 24. 5. 2004. god. u svom dru{tvu izvr{iti izmjenu lica
mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, Trgovina na ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Podru`nice koja se u pravnom
veliko alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, prometu pojavljuje pod firmom: D.O.O. “MUREX” [pionica Poslovna jedinica
Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, Trgovina na veliko Br~ko, pa je shodno tome i donio odluke prema kojima je prestalo ovla{tenje
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom za zastupanje i predstavljanje podru`nice dosada{njem licu Bu{atli} [erifu
uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko iz Br~kog, a umjesto njega imenovan je Salihovi} Rifet sin Saliha iz [pionice
hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko teksilom, Trgovina D. koji posjeduje JMB 1603973183303. Imenovani }e podru`nicu zastupati
na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim i predstavljati u svojstvu Rukovodioca Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja
aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na u okviru registrovane djelatnosti. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni
veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim promet ostali su neizmijenjeni.
proizvodima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina
na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, Trgovina na veliko ~vrstim, 791/04
te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima
i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-875/04 od 1. 6. 2004. godine
materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko ‘eljeznom robom, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na ^lan “Izgradnja” d.o.o. za gra|evinsko komunalne poslove Teo~ak,
veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Teo~ak bb. [e~kanovi} Nail iz Tuzle, Musala br. 3, JMBG 2103957182497
Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, svoj udio u iznosu od 225.527,19 KM, {to predstavlja 18,441% osnovnog
Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za kapitala prenio je na Kabadaji} Ruzmira iz Tuzle, Goste Lazarevi}a br. 192
tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko JMBG 0201955180076. Prenosom udjela na Kabadaji} Ruzmira prestala su
kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama sva prava i obaveze [e}kanovi} Naila po osnovu udjela u Dru{tvu. Ostali
za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Trgovina na veliko upisi ostaju nepromjenjeni.
poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore,
Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijalizovanim 792/04
prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala
trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo}em Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-876/04 od 3. 6. 2004. godine
i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
ribom, {koljkama i rakovima, Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, “ENND@ CO” d.o.o. za promet i usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti
tjesteninama, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholom i drugim direktora Salihspahi} Damira i prokuristu Ibrahimovi} Nedim. Za novog
pi}ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo direktora-upravu dru{tva, imenovan je Uzeirovi} Admir iz Tuzle, koji je
hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, ovla{ten za zastupanje dru{ta u unutarnjem i vanjskom prometu, bez
Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni.
tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obu}om
i ko‘nim proizvodima, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo 793/04
opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, Trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-879/04 od 1. 6. 2004. godine
Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom Vr{i se promjena direktora Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za
robom i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i proizvodnju i promet roba i usluga export-import “PALABRAS” iz @ivinica i to
ra~unarima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom tako {to se razrje{ava du`nosti dosada{nji direktor Trumi} Pamela zbog
opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, odlaska na poslove zamjenika direktora dru{tva, a za novog direktora
Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim Dru{tva imenuje se Trumi} Asmir koji je i osniva~ dru{tva DOO “PALABRAS”
prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina @ivinice dok Trumi} Asimu dosada{njem menad`eru dru{tva prestaju prava
na malo putem po{te, Trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama, Ostala i ovla{tenja u zastupanju i predstavljanju dru{tva u pravnom prometu sa
trgovina na malo izvan prodavnica, Popravak obu}e i ostalih ko‘nih tre}im licima kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja.
predmeta, Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i Tako|e Trumi} Asmir i Trumi} Pamela oboje iz @ivinica. DOO “PALABRAS”
radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, @ivinice i dalje zastupaju i predstavljaju u pravnom prometu sa tre}im licima
Popravak satova i nakita, Popravci, na drugom mjestu nepomenuti, Restorani, kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja. Drugih
Barovi, Taksi slu‘a, Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, Pretavar promjena u dru{tvu nije bilo.
tereta, Skladi{enje robe, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,
Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, Agencije za promet nekretninama, 794/04
Obrada podataka, Izrada baza podataka, Ra~unovodstveni, knjigovodstveni
i revizijski poslovi, poresko savjetovanje, Istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-881/04 od 3. 6. 2004. godine
javnog mnjenja, Poduzetni~ko i poslovno savjetovanje, Reklama i propa- upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
ganda, Agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, ^i{}enje Iz “TAJFUN” d.o.o. za prevoz roba, trgovinu i usluge, export-import
svih vrsta objekata, Fotografska djelatnost, Djelatnost pakovanja, Sekretarske Kalesija, istupio je osniva~, Perhatovi} Meho, Kalesija, Bulatovci, koji je
i prevodila~ke djelatnosti, Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu svoj osniva~ki ulog u visini od 1.000,00 KM u novcu ili 50% ukupnog
nepomenute, Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, Pranje i hemijsko osnovnog kapitala dru{tva, kao i druga osniva~ka prava ustupio Helji}
~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, Ahmetu, Kalesija, Memi}i, Bulatovci, koji ostaje jedini osniva~ - ~lan Dru{tva.
Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo‘enja, Vanjska trgovina Du`nosti direktora je razrije{en Perhatovi} Meho, a du`nosti lica ovla{tenog
prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, za zastupanje dru{tva, u svojstvu osniva~a, razrije{en je Helji} Ahmet. Za
Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, pomorsko-tehni~ke usluge direktora je imenovan Helji} Ahmet, koji je ovla{ten za zastupanje dru{ta u
na moru i podmorju i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su
transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, lu~ke i aerodromske nepromijenjeni.
usluge, agencijske usluge u transportu i sl.), Ugostiteljske i turisti~ke usluge,
Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Prodaja strane robe sa 795/04
konsignacionog skladi{ta, Vr{enje servisnih usluga za odr‘avanje uvezene
opreme, Druge usluge, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-887/04 od 3. 6. 2004. godine
investicionih radova stranom licu u BiH. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane Upis promjene pove}anja osniva~kog kapitala Dru{tva. Osniva~
djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara “Kanti}-company” d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju trgovinu, ugostiteljstvo i
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 617

usluge, Brijesnica Mala, Kanti} Amir iz Brijesnice Male pove}ao je osniva~ki 2004. g.; 13. “G.M.B.H.- OKI]” d.o.o. Grada~ac rje{enjem br. U/1-125/04
kapital Dru{tva za 819.234,00 KM, i time je pove}ao osniva~ki ulog sa od 30. 03. 2004. g.; 14. “MUSTAFl]” d.o.o. Kalesija, rje{enjem U/I-86/04
2.000,00 KM u novcu na 821.234,00 KM u procijenjenim nekretninama, od 30. 30. 2004. g.
pokretnim stvarima i novcu. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
800/04
796/04
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1612/03 od 14. 6. 2004. godine
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-889/04 od 4. 6. 2004. godine upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Upisuje se otvaranje postupka likvidacije i postavljanje likvidatora za
“FAKTUM” d.o.o. za prevoz i trgovinu Tuzla osnovalo je podru`nicu slijede}e subjekte upisa: 1. “ALIMP-2” d.o.o. Srebrenik, (likvidator Buljuba{i}
dru{tva, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom: “FAKTUM” d.o.o. Im{ir sin D`amala, iz Srebrenika) rje{enjem br. U/I-1612/03; 2. “AUTO-
za prevoz i trgovinu Tuzla - Podru`nica Banja Luka. Sjedi{te podru`nice: ZRAK” export-import d.o.o. Tuzla, (likvidator Hrusti} Ned`ad iz Tuzle),
Banja Luka, ul. Veselina Masle{e br 1/7. Djelatnosti podru`nice sa identi~ne rje{enjem br. U/I-183/04; 3. “MEDIA BIS” d.o.o. Lukavac, (likvidator Bekti}
upisanim djelatnostima dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je [efik sin Huse iz Tabaka) rje{enjem U/I-197/04 od 31. 03. 2004.; 4. “TUZLA-
Nuki} Alina iz Tuzle, rukovodilac podru`nice, koja je ovla{tena za zastupanje LIFT” d.o.o. Tuzla, (likvidator Mujezinovi} Hazim, iz Tuzle) rje{enjem br. U/I-
podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju podru`nice. Ostali 200/04 od 01. 04. 2004. g.; 5. “BAKE” d.o.o. Tuzla, (likvidator Baki} Izudin
upisi su nepromijenjeni. sin [erifa iz Tuzle), rje{enjem U/I-252/04 od 24. 03. 2004. godine.

797/04
801/04
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1241/03 od 31. 12. 2003. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-798/04 od 27. 5. 2004. godine
DOO za proizvodnju, promet na veliko i malo “Zej}irovi}” ^eli} bb. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala dru{tva i osnivanje podru`nice. Rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli U/I-798/04 od 27. 05. 2004.
Osnovni kapital dru{tva osniva~ Zej}irovi} Mevludin pove}ao je sa 419.989,00 godine odre|eno je provo|enje postupka likvidacije nad d.o.o. “PRPO-MID”
KM za 650.000,00 KM u novcu tako da isti sada iznosi 1.069.989,00 KM od Lukavac, a za likvidatora se postavija Tabakovi} Muhamed iz Gnojnice.
~ega 552.000,00 u novcu i 417.989,00 KM u stvarima. Dru{tvo osniva
podru`nicu pod nazivom DOO za proizvodnju, promet na veliko i malo
“Zej}irovi}” ^eli} Podru`nica “Kolobara” Br~ko sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu 802/04
ul. Ku~ukali}a br. 18. Djelatnosti podru`nice su u okviru registrovanih
djelatnosti dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje i predstavjanje podru`nice Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-795/04 od 3. 6. 2004. godine
je Zej}irovi} Mevludin, direktor dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
zastupanju. Ostali upisi ostali su nepromjenjeni. Upisuje se otvaranje postupka likvidacije nad “KA-G” d.j.l. gra|evinsko-
trgovinsko preduze}e Kalesija, Omladinska br. 14. rje{enjem Op}inskom
798/04 suda Tuzla broj L.97/04 od 07. 05. 2004. godine, a za likvidatora se ostavlja
Osmanovi} Hajrudin iz zaseoka Lipovac bb, op}ina Zvornik.
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1544/03 od 28. 5. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Osniva~ “FERN-[PED” d.o.o. za trgovinu i transport Srebrenik, 803/04
Ferizovi} Adem sin Omera iz Srebrenika, Babunovi}i bb donio je odluku o
prijenosu osniva~kih prava i udjela u dru{tvu i na osnovu te odluke zaklju~io Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-776/04 od 19. 5. 2004. godine
Ugovor o prijenosu osniva~kih prava i udjela sa Ferizovi} Senadom sin upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Omera iz Srebrenika, Babunovi}i bb na koga je prenio svoja osniva~ka Upisuje se otvaranje postupka likvidacije nad “ADONIS” d.o.o. trgova~ko
prava i udio u dru{tvu u iznosu od 2.000,00 KM u novcu sa danom 05. 09. dru{tvo na veliko i malo, izvoz-uvoz Gra~anica, Saliha Malki}a bb, rje{enjem
2003. godine. Novi osniva~-vlasnik dru{tva Ferizovi} Senad donio je odluku Op}inskog suda Tuzla broj L.116/04 od 27. 04. 2004. godine, a za likvidatora
o imenovanju uprave dru{tva u koju je, pored ranije imenovanog direktora se stavlja Alibegovi} Salih Gra~anice, Ul. Saliha Malki}a bb.
dru{tva, u{ao i on kao novi osniva~-vlasnik dru{tva, pa je i on, pored
direktora, ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i 804/04
vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u
okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa zakonom i Odlukom o uskla|ivanju Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-799/04 od 27. 5. 2004. godine
statusa dru{tva. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Osim toga, dru{tvo vr{i dopunu djelatnosti slijede}im djelatnostima: Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj L-186/04 od 28. 04. 2004.
ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, visokogradnja, niskogradnja, godine odre|eno je pokretanje postupka likvidacije nad d.o.o. “UN-[PED”
odr‘avanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih Srebrenik, Poslovni centar DC, a za likvidatora je postavljen Moranjki}
konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, Suada iz Srebrenika, Ul. Mustimanske brigade bb.
aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata,
ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 805/04
elektroinstalacioni i izolacioni radovi, postavljanje instalacije za vodu, gas,
grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-777/04 od 20. 5. 2004. godine
{trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
farbarski i staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj L-118/04 od 28. 04. 2004.
opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem i odr‘avanje i popravak motornih godine odre|eno je pokretanje postupka likvidacije nad d.o.o. “EUROPLAN”
vozila. Ostali podaci iz ranije registracije ostaju nepromijenjeni. Kalesija, Novo naselje bb, a za likvidatora se postavlja Imamovi} Damir iz
Kalesije, Novo naselje bb.
799/04
806/04
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-607/04 od 14. 6. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-796/04 od 27. 5. 2004. godine
Upisuje se zaklju~enje likvidacionog postupka i brisanje iz registra za upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
slijede}e subjekte upisa: 1. “LAZA-PROM” d.j.l. Tuzla rje{enjem U/I-607/04 Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj L.196/04 od 28. 04. 2004.
od 20. 04. 2004. g.; 2. “PRO-NEV TV” d.o.o. Tuzla rje{enjem br. U/I-519/04 godine odre|eno je provo|enje postupka likvidacije nad d.o.o. “BEBEX-
od 08. 04. 2004. g.; 3.”SONDER” d.j.l. Banovi}i rje{enjem U/I-608/04 od COM” Grada~ac, a za likvidatora postavlja se Hasanba{i} Jasminka iz
20. 04. 2004. g.; 4. “MSC COMERCE” d.o.o. Lukavac, Devetak bb. rje{enjem Gornjeg Lukavca bb, Grada~ac.
U/I-590/04 od 16. 04. 2004. g.; 5. “UNIVER COM” d.o.o. Grada~ac, Mionica, 807/04
rje{enjem U/I-595/04 od 20. 04. 2004. g.; 6. “INOCENT’ d.o.o. Tuzla,
rje{enjem br. U/I-582/04 od 13. 04. 2004. god.; 7. “MATIKO” d.j.l. Lukavac Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-775/04 od 19. 5. 2004. godine
rje{enjem br. U/I-584/04 od 14. 04. 2004. g.; 8. “SOLMI-IN@ENJERING” upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
d.j.l. Tuzla, rje{enjem U/I-587/04 od 14. 04. 2004. g.; 9. “DUBLJE-KOMERC” Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli br. L. 193/04 od 28. 04. 2004.
d.o.o. Lukavac rje{enjem U/I-520/04 od 08. 04. 2004. g.; 10. godine odre|eno je provo|enje postupka likvidacije nad d.o.o. “TIVAS”
“ALEKSANDRIJA” d.o.o Tuzla rje{enjem br. U/I-511/04 od 07. 04. 2004. g.; @ivinice, a za likvidatora postavlja se Kre{i} Slavica iz @ivinica, Ul. 6.
11. “OLJA” d.o.o. ^eli} rje{enjem broj U/I-512/04 od 07. 04. 2004. g.; Isto~noboasnske brigade br. 48.
12.”RABO[-COMMERC” d.o.o. Tuzla rje{enjem br. U/I-517/04 od 08. 04. 808/04
Broj 9 - Strana 618 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-773/04 od 19. 5. 2004. godine Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-733/04 od 14. 5. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli br. L. 211/04 od 10. 05. 2004. Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “EVA” d.o.o.
godine odre|eno je provo|enje postupka likvidacije nad d.o.o. “BUKVAR” Srebrenik, Rapatnica br. 146, na osnovu pravosna`nog rje{enja
Kalesija, G. Rainci, a za likvidatora postavlja se Bukvar Fikret iz Gornjih Kantonalnog suda u Tuzli broj L-187/03 od 28. 01. 2004. godine, kao i
Rainaca. upis brisanja pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog
809/04 postupka.

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-848/04 od 8. 6. 2004. godine


upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: 818/04
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad d.o.o. “Turbana” za
trgovinu i usluge Srebrenik, Ul. D`emaludina ^au{evi}a 77. na osnovu Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-606/04 od 20. 4. 2004. godine
pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Tuzla broj L.165/04, kao i upis brisanja upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog postupka. Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “DADEX” d.o.o.
810/04 za trgovinu i ugostiteljstvo Tuzla, Narodnog fronta 93, na osnovu pravosna`nog
rje{enja Kantonalnog suda u Tuzli broj L.182/03 od 13. 02. 2004. godine,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-518/04 od 8. 4. 2004. godine kao i upis brisanja pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: postupka.
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “TUBEL” d.o.o.
Srebrenik, Bajazita Ke{etovi}a bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja 819/04
Kantonalnog suda u Tuzli broj L-165/03 od 13. 02. 2004. godine, kao i upis
brisanja pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-545/04 od 9. 4. 2004. godine
postupka. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “ADIDEN TRADE”
811/04 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i promet Tuzla, Ul. Mar{ala Tita br. 81, na
osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalnog suda u Tuzli broj L-216/03 od
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-571/04 od 13. 4. 2004. godine 13. 02. 2004. godine, kao i upis brisanja pomenutog subjekta registra zbog
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: zaklju~enja likvidacionog postupka.
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “TRGOFER” d.o.o.
Tuzla, Ul. Muhameda Merd`i}a 34. na osnovu pravosna`nog rje{enja 820/04
Kantonalnog suda u Tuzli broj L-195/03 od 11. 02. 2004. godine, kao i upis
brisanja pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-593/04 od 16. 4. 2004. godine
postupka. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “^EMPRES” d.o.o.
812/04 Srebrenik, Dedi}i bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalnog suda
u Tuzli broj L-126/03 od 30. 01. 2004. godine, kao i upis brisanja pomenutog
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-592/04 od 16. 4. 2004. godine subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog postupka.
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “BIT” d.o.o. 821/04
Tuzla, D`emala Mand`i~a br. 12. na osnovu pravosna`nog rje{enja
Kantonalnog suda u Tuzli broj L-92/03 od 29. 01. 2004. godine, kao i upis Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-583/04 od 14. 4. 2004. godine
brisanja pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
postupka. Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “SPONZOR”
d.o.o. Srebrenik, B. Hogi}a - Benka bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja
813/03 Kantonalnog suda u Tuzli broj L.151/03 od 29. 01. 2004. godine, kao i upis
brisanja iz sudskog registra, zbog zaklju~enja likvidacionog postupka.
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-594/04 od 12. 4. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “KUMKAYA” d.o.o. 822/04
Banovi}i, Ul. 29. Novembra bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonainog
suda u Tuzli broj L-128/03 od 28. 01. 2004. godine, kao i upis brisanja Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-926/04 od 14. 6. 2004. godine
pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog postupka. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “BOA” d.o.o.
Tuzla, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Tuzla broj L.85/04
814/04 od 06. 05. 2004. godine, kao i upis brisanja pomenutog subjekta iz registra,
zbog zaklju~enja likvidacionog postupka.
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-605/04 od 20. 4. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: 823/04
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “FAZLA-ELEKTRO”
d.o.o. Srebrenik, Ul. Tuzlanskog odreda bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-924/04 od 11. 6. 2004. godine
Kantonalnog suda u Tuzli broj L-183/03 od 11. 02. 2004. godine, kao i upis upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
brisanja pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “POLLUX” d.o.o.
postupka. Tuzla na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Tuzla broj L.56/04
815/04 od 06. 05. 2004. godine, kao i upis brisanja pomenutog subjekta registra,
zbog zaklju~enja likvidacionog postupka.
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-633/04 od 14. 4. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: 824/04
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “KORUND” d.j.l.
Gra~anica, ^iri{ br. 6. na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalnog suda Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-788/04 od 26. 5. 2004. godine
u Tuzli broj L-43/03 od 05. 03. 2003. godine, kao i upis brisanja pomenutog upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog postupka. Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj L.108/04 od 28. 04. 2004.
godine odre|eno je pokretanje postupka likvidacije nad d.o.o. “AFRICANO”
816/04 Grada~ac, a za likvidatora se postavlja Idrizovi} Hakija iz Grada~ca ul. 9.
maja br. 16/02.
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-699/04 od 11. 5. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: 825/04
Vr{i se upis zaklju~enja likvidacionog postupka nad “OPAL” d.o.o.
Tuzla Ul. Muharema Sadikovi}a-[krabe br. 28, na osnovu pravosna`nog Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-781/04 od 25. 5. 2004. godine
rje{enja Kantonalnog suda u Tuzli broj L-169/03 od 11. 02. 2004. godine, upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
kao i upis brisanja pomenutog subjekta registra zbog zaklju~enja likvidacionog Rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli br. U/I-781/04 od 25. 05.
postupka. 2004. godine, izvr{en je upis provo|enja postupka likvidacije na osnovu
817/04 Rje{enja Op}inskog suda u Tuzli br. L.114/04 od 28. 04. 2004. godine,
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 619

nad “TUZLA-ELECTRONIC” d.o.o. za izvo|enje elektro radova, u likvidaciji, iznosu od 406.000,00 KM tj. 100%. Ugovorom o prenosu udjela i osniva~kih
Tuzla, ul. Armije BiH 59. Likvidator je Nuhanovi} Bisera. prava stjecatelj je preuzeo i sva prava i obaveze koje je dru{tvo “YILDIRIM”
d.o.o. Srebrenik do tog momenta steklo ili preuzelo. Upravu dru{tva-direktora
826/04 momentom preuzimanja vr{it }e osniva~ Ali Borucu sin Mehmet ro|en 1. 4.
1956. god. i koji posjeduje paso{ br. TR-G 567343 R Turske, i dru{tvo }e
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-852/04 od 9. 6. 2004. godine zastupati kako u zemlji tako i u poslovima spoljnotrgovinskog poslovanja,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: bez ograni~enja ovla{tenja. Shodno preuzimanju udjela i osniva~kih prava
Zemljoradni~ka zadruga “Teo~ak” p.o. Teo~ak, Teo~ak ul. Centar br. svi pravni akti uskla|eni su shodno izmjeni osniva~a. Ostali podaci koji su
1, upisana u sudski registar br. U/I-29/90 od 20. 7. 1990. godine, prestaje od zna~aja za pravni promet su neizmijenjeni.
sa radom i bri{e se iz sudskog registra zbog neuskla|ivanje zadruge sa
Zakonom o zadrugama Federacije BiH. 832/04

827/04 Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-663/04 od 29. 6. 2004. godine


upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-855/04 od 27. 5. 2004. godine Na osnovu ugovora o ustupanju udjela u DOO “Jadrina” iz Gra~anice,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: vr{i se upis pove}anja udjela i koji pove}ani iznose za Grapki} Ramiza
Na osnovu rje{enja Op}inskog suda u Tuzli broj St.52/04, Industrija 42,663941% ili 4.881.379,53 KM, za [estan Fadila 3,551166% ili 407.452,06
mesa “TIM” DOO Tuzla u ste~aju vr{i promjenu ste~ajnog upravnika, tako KM, za Nuriki} Mehmeda 0,290821% ili 33369,24 KM i za Rahimi} Raifa
{to se umjesto Kapi} Reufa, za ste~ajnog upravnika imenuje Be~i} D`evad. 1,48001% ili 120.249,22 KM. Smanjuje se udio Smajlba{i} Merzete na
iznosa od 0,121808% ili 13.976,28 KM, Leti} Mustafe na iznos od 0,104458%
ili 12.000,02 KM, Patak Advije na iznos od 3.114.367% ili 357.349,79 KM,
828/04 za Oki} Muhameda na iznos od 0,593754% ili 68.128,15 KM. Bri{u se kao
osniva~i Me{i} Hilmo, \`ebo Omer, Milakovi} Niko, Urumovi} Mirko,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1591/02 od 30. 12. 2002. godine Radovanovi} Nedeljko, Bo`i} llija, Huski} Sulejman, Trepani} Safeta, Softi}
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Hasan, Trifkovi} Bo{ko, Niki} Radenko, Todorovi} Bo{ko, Vr{ajevi} Atif,
“GRA\EVINAR” Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za in`enjering, Had`ibegi} Mujo, Gopo Remzija, Nuriki} [eval, Mufti} Re{id, Brki} Osman,
promet i usluge Gra~anica, ogla{ava da se mijenja ~lan 4. Odluke o Hasi} Osman, \uvi} Hasan, Kahrimanovi} Agan, Polja{evi} Stevo, Gopo
usagla{avanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u “GRA\EVINAR” tako Mehmedalija, Osmanhod`i} Mehmed, Osmanovi} Esed, Ibrahimovi} Omer,
{to se vr{i promjena sjedi{ta Dru{tva, pa se umjesto: Gra~anica, Naselje ^aji} Jasmin, \uli} Mustafa, Ali} Ragib, Tahirovi} Bego, Grbe{i} Ismat,
JUG II, upisuje novo sjedi{te dru{tva: Gra~anica, 22. Divizije bb. Durmi} Fikreta, Gopo Re{id, Luki} Branko, Selimovi} Muhamed, Ahmetovi}
Mirsad, Kukuruzovi} Sead, Krajinovi} Refik, Kozari} Osman, Avdi} Ramiz,
829/04 Jukan Jasmin, Kova~evi} Sajda, Kahrimanovi} Mahmut, Pedi} Jelena,
D`ananovi} Ibrahim, Osmanhod`i} Kemal, Salihba{i} Smajl, Salki} Amira,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-272/04 od 21. 6. 2004. godine Avdi} Ramiz. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Rudnici “Kreka” u Tuzli, d.o.o. na osnovu Odluke Skup{tine Dru{tva 833/04
broj: 463/04 od 31. 03. 2004. godine, vr{e upis uskla|ivanja svog statusa
sa Zakonom o privrednim dru{tvima, te promjenu obima ovla{tenja ovla{tenog Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-832/04 od 14. 6. 2004. godine
lica. Dru{tvo posluje pod nazivom Rudnici “Kreka” u Tuzli, d.o.o. sa sjedi{tem upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
u Tuzli, Ulica Mije Kero{evi}a - Guje br. 1. U pravnom prometu u zemlji i “HELIOS” dd Banovi}i vr{i dopunud jelatnosti, kako slijedi:
vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo zastupa Generalni direktor Mr Re{ad 17.25.17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 45.3 Instalacijski radovi,
Husagi}, dipl. in`. rud. iz Tuzle, ulica Borisa Kidri~a br. 21, JMBG: 45.3145.310 Elektro instalacijski radovi, 45.3245.320 Izolacijski radovi,
1310960180014, bez ograni~enja. Ostali podaci upisa ostaju nepromijenjeni. 45.3345.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i
hla|enje, 45.3445.340 Ostali instalacijski radovi, 74.3074.300 Tehni~ko
ispitivanje i analiza.
830/04
834/04
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-283/04 od 18. 6. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-842/04 od 18. 6. 2004. godine
Rudnici mrkog uglja “BANOVI]I” u Banovi}ima, d.o.o. vr{i promjenu upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
oblika iz dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u dioni~ko dru{tvo, zatim Na osnovu Izmjena i dopuna ugovora o osnivanju “AUTOMATSKA
vr{i uskla|ivanje sa Zakonom o privrednim dru{tvima i uskla|vanje kapitala OBRADA PODATAKA” D.O.O. Tuzla br. 0007/04 vr{i se pove}anje osnovnog
sa rje{enjem Kantonalne Agencije za privatizaciju u TK br. 01-1565/2004, kapitala Dru{tva za 187.760,00 KM (u novcu) uplatom [imi} Josipa, tako da
od 05. 04. 2004. godine, o odobravanju korigovanog po~etnog bilansa osnovni kapital Dru{tva iznosi 362.432,00 KM. Odlukom o istupanju ~lanova
stanja, tako da ukupan kapital dru{tva iznosi 69.619.486,00 KM s tim da Dru{tva, br. 009/04 od 15. 04. 2004. godine iz Dru{tva istupaju D`indo
nominalna vrijednost dr`avnog kapitala iznosi 48.247.162,00 KM, ili Saima, Bakalovi} Hamid, Omer}aji} Ha{im, Piri} Subhudin, Andelija Mujo,
69,30123%, a vrijednost privatnog dioni~kog kapitala iznosi 21.372.324,00 Kunosi} Faik, Jahi} Fuad i Bogi~evi} Ljiljana. Na osnovu zaklju~ka
KM, ili 30,69877%. Vr{i se upis rje{enja Komisije za vrijednosne papire FBiH Kantonalnog suda u Tuzli po registru broj U/I-842/04 od 01. 06. 2004.
Sarajevo br. 03-19-298/04 od 03. 06. 2004. godine kojim je u registar kod godine bri{e se osniva~ Erceg Dobrina zbog iznosa udjela manjeg od
ove Komisije dana 03. 06. 2004. godine pod registarskim brojem 01-677-1638 zakonskog minimuma i prenosi na [imi} Josipa. Odlukom o pove}anju
upisan subjekta upisa Rudnici mrkog uglja “BANOVI]I” Banovi}i dioni~ko kapitala br. 011/04 do{lo je do promjene visine udjela osniva~a tako da u
dru{tvo Banovi}i sa osnovim kapitalom u ukupnom iznosu od 69.388.000,00 osnovnom kapitalu ulaga~i u~estvuju prema procentima koji su utvr|eni u
KM u novcu, serije izdatih dionica I (redovne - obi~ne dionice). Broj izdatih Statutu (sa izmjenama i dopunama) br. 008/04 od 15. 04. 2004. godine.
dionica: 693.880 nominalne vrijednosti od 100,00 KM, koje su upisane Ostali upisi su nepromijenjeni.
26. 04. 2004. godine. 835/04

831/04 Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-896/04 od 25. 6. 2004. godine


upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-423/04 od 15. 6 2004. godine Osniva~ [e}erbegovi} Esmir iz Tuzle odlukom o promjeni lica
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Dru{tva br. 5/04 od 31. 05. 2004.
Ugovorom o prenosu udjela i osniva~kih prava koji je sklopljen izme|u godine, za direktora DOO “PLATINIUM” za trgovinu i usluge Tuzla, Novi tr`ni
dosada{njeg vlasnika i direktora “YILDIRIM” d.o.o. Srebrenik, Ahmeta Fazli}a centar Sjenjak imenuje Beganovi} Suadu koja zastupa i predstavlja dru{tvo
br. 15, Yildirim Mustafe sin Halima ro|en 6. 4. 1960. i koji posjeduje paso{ u pravnom prometu u zemlji i spoljnotrgovinskim poslovima bez ograni~enja
broj: TR-K 069088 R Turske i sada{njeg stjecatelja udjela Ali Borucu sin ovla{tenja. Dosada{nji direktor Dru{tva Pavi~i} Azra se razrje{ava i bri{e iz
Mehmet ro|en 1. 4. 1956. god. i koji posjeduje paso{ br. TR-G 567343 R registra. Ove promjene imaju se upisati kod Kantonalnog suda u Tuzli.
Turske, izvr{enje prenos osniva~kih prava s jednog na drugog. U budu}e Ostale odredbe Odluke o osnivanju ostaju na snazi i dalje u autenti~nom
osniva~, a ujedno i direktor dru{tva “YILDIRIM” d.o.o. Srebrenik, Ahmeta tekstu.
Fazli}a br. 15 bit }e Ali Borucu sin Mehmet ro|en 1. 4. 1956. god. i koji
posjeduje paso{ br. TR-G 567343 R Turske, a koji trenutno boravi u 836/04
Srebreniku, Hazima Fazli}a br. 15. Dosada{nji osniva~ki udio od 10.000,00
KM u novcu i 396.000,00 KM u stvarima, prenesen je u cijelosti i preuzet od Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-860/04 od 16. 6. 2004. godine
strane sticatelja, tako da je u budu}e udio osniva~a Ali Borucu u ukupnom upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Broj 9 - Strana 620 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

“TITANIK” d.o.o. za trgovinu i usluge Kalesija izvr{ilo je upis promjene Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-943/04 od 15. 6. 2004. godine
prezimena direktora dru{tva, \ulovi} [evale, tako da promijenjeno prezime upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
direktora dru{tva, glasi - Smajlovi}. Ostali upisi su nepromijenjeni. “AVAZ” d.o.o preduze}e za vanjski i unutra{nji promet ^eli}, Vra`i}i
bb izvr{ilo je dopunu djelatnosti dru{tva sa sljede}im djelatnostima:
837/04 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Proizvodnja ~aja i kafe, Proizvodnja
bezalkoholnih pi}a, Izdavanje zvu~nih zapisa, Ostala izdava~ka djelatnost,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-944/04 od 15. 6. 2004. godine [tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, Priprema i izrada {tamparske
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: forme, Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, Proizvodnja ostalih proizvoda
Upisuje se u sudski registar osnivanje “SARUK” doo za proizvodnju i od plasti~nih masa, Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina
promet Kladanj. Skra}eni naziv firme “SARUK” d.o.o. Kladanj. Sjedi{te na veliko {e}erom, ~okoladom, bombonima, Trgovina na veliko kafom,
dru{tva: Kladanj, Avdage Hasi}a 63. Osniva~ dru{tva je: Halilovi} Elvira ~ajevima, kakaom i za~inima, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom,
Kladanj ul. Kari}a Sokak 10. sa osnovnim kapitalom od 2.000.00 KM, pi}em i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
100% glavnica. Hoteli i moteli, sa restoranom, Hoteli i moteli, bez restorana, Ostali smje{taj
Djelatnost dru{tva: Uzgoj ‘itatica i drugih usjeva i zasada na drugom za kra}i boravak, Kantine (menze), Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog
mjestu n.p. Uzgoj povr}a cvije}a ukrasnog bilja i sadnog materijala Uzgoj mnjenja, Reklama i propaganda, Fotografska djelatnost, Djelatnost
goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, Uzgoj ovaca pakovanja, Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, Ostale uslu`ne djelatnosti,
i koza, Uzgoj peradi Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, na drugom mjestu nepomenute. Ostali upisi ostali su nepromjenjeni.
Iskori{tavanje {uma, [umarske usluge, Va|enje kamena za gra|evinarstvo
Proizvodnja: sokova od vo}a i povra}a, Prerada i konzerviranje vo}a i 839/04
povr}a, na drugom mjestu n.p., destilovanih alkoholnih pi}a, mineralne
vode, bezalkoholnih pi}a, rezane gra|e, osim nesastavljene drvene gra|e Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-902/04 od 9. 6. 2004. godine
za patosenje, nesastavljene drvene gra|e za patosenje gra|evinske stolarije upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
i elemenata, drvene ambala‘e, ostalih drvenih proizvoda; Gra|evinarstvo: Osniva se “NETTO” d.o.o. za trgovinu i transport. Skra}eni naziv
Visokogradnja, Niskogradnja, Odr‘avanje objekata visokogradnje, firme: “NETTO” d.o.o. Sjedi{te dru{tva; ^eli}, Humci, ul. Denisa Eminovi}a
niskogradnje i njihovih dijelova, Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje br. 35. Osniva~ je Maliki} Jusuf, ^eli}, Humci, sa osnovnim kapitalom od
krovova, Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i 2.000,00 KM u novcu.
sportskih terena, Elektroinstalacioni radodovi, Izolacioni radovi, postavljanje Djelatnosti dru{tva: uzgoj ‘itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom
instalacija za vodu, gas grijanje ventilaciju i hla|enje, Fasadaerski i {tukaturni mjestu nepomenuto, uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala,
radovi, Ugradnja stolarije Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski i uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj gaveda za mlijeko i priplod, uzgoj
staklarski radovi, Trgovina: motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim peradi, uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, uzgoj ostalih
vozilima na malo, Odr‘avanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko ‘ivotinja, na drugom mjestu nepomenutih, uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita
dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom proizvodnja), uslu‘ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, proizvodnja, obrada i
za motorna vozila, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Trgovina konzerviranje ‘ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, proizvodnja, obrada i
na veliko duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, konzerviranje mesa peradi, proizvodnja prera|evina od mesa i mesa peradi,
~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a,
rakove Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu nepomenuto,
proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~. aparatima za prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, proizvodnja
doma}instvo radio ure|ajima i TV ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama hljeba i peciva, proizvodnja svje‘e tjestenine i kola~a, proizvodnja dvopeka
sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje parfemima i i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, proizvodnja suhe tjestenine,
kozmetikom, ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, ~vrstim, te~nim i prerada ~aja i kafe, proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane,
gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, drvetom, gra|evinskim materijalom proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih,
i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom proizvodnja bezalkoholnih pi}a, proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene
za vodovod i grijanje, ostacima i otpacima alatnim ma{inama, kancelarijskim drvene gra|e za patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja
ma{inama i opremom, ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i nesastavljene drvene gra|e za patosenje, proizvodnja furnira, {perplo~a, panel
navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, proizvodnja gra|evinske stolarije i
traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no elemenata, proizvodnja drvene ambala‘e, proizvodnja ostalih drvenih proizvoda,
hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u proizvodnja stolica i sjedala, proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i
nespecijalizovanim prodavnicama Vo}em i povr}em, mesom i mesnim prodajne prostore, proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, proizvodnja
proizvodima, ribom {koljkama i rakovima, hljebom pecivom, kola~ima, ostalog namje{taja, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja ostalih
tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, ugradnja stolarije,
proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motarnim
u specijalizovanim prodavnicama, kozmeti~kim i toaletnim proizvodima vozilima, odr‘avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo
tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem, dijelovima i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i
opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo na n.p, elektri~nim priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim
aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, ‘eljeznom robom, dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima
bojama, staklom i osatalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, i priborom, odr‘avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom garivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini pljoprivrednim sirovinama, ‘ivom
i ra~unarima, sportskom opremom cvije}em Ostalu trgovinu na malo u stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i
specijalizavanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim
prodavnicama Trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama, Ostala trgovina materijalam, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima,
na malo izvan prodavnica Popravak elek. aparata za doma}instvo, uklju~uju}i namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim
radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i video opremu, proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima
Hoteli i moteli, sa restoranom, Hoteli i moteli, bez restorana, Omladinski i duhanom, specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na
hoteli i planinarski domovi, Restorani, Barovi, Kantine (menze), Prevoz drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko
putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), Taksi slu‘ba, Ostali prijevoz ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom,
putnika u drumskom saobra}aju, Prevoz robe (tetera) u drumskom saobra}aju, sirovim i {tavljenim ka‘ama, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i
Skladi{tenje robe, Djelatnost pakovanja, Vanjskotrgovinski promet sa mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima
prehrambenim proizvodima, Vanjskotrgovinski promet sa neprehrambenim i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom,
proizvodima, Me|unaradni prevoz roba i putnika kao i druge usluge koje su ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom
u vezi sa me|unarodnim prevozom roba i putnika, Zastupanje inostranih uklju~uju}i ribe {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom,
firmi i konsignacija, Usluge posredni{tva i komisioni poslovi u prometu, Sve pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom odje}om, obu}om,
vrste gra|evinske djelatnosti-upisane u sudski registar, Izvo|enje investicionih elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima,
radova sa inostranstvom i u inostranstvu, i ustupanje investicionih radova u porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima
BiH. za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje,
U pravnodm promet dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama
djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom
cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ dru{tva odgovara svojim robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim
udjelom. Poslovanje doo vodi i dru{tvo zastupa uprava dru{tva. Uprva proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ma{inama,
dru{tva je direktor dru{tva Halilovi} Elvira imenovana na mandatni period od gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje
4 godine, koja je ovla{tena za zastupanje dru{tva u unutra{njem i i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama za industriju,
vanjskotrgovinskom prometu - bez ograni~enja ovla{tenja. trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em
838/04 uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 621

nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima sportskom
proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivima, ostala trgovina na malo
na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, ribom, {koljkama i u specijalizovanim prodavnicama, prevoz robe (tereta) u drumskom
rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u
alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo kopnenom saobra}aju, finansijski zakup (leasing), iznajmljivanje automobila,
hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, tehni}ko ispitivanje i analiza, djelatnost pakovanja, ostale poslovne
trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina
predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem, opremom za rasvjetu neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, ugovaranje dugoro~ne
i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvodenje investicionih radova u
ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, zastupanje
materijalom, knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa
priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, konsignacionih skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge me|unarodnog
igrama i igra~kama, cvije}em, gorivima, ostala trgovina na malo u drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u
prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, na {tandovima i tr‘nicama, transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, barovi, snabdijevanje usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom saobra}aju, Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
redovni (linijski), taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, dru{tva je direktor dru{tva, Jusufbegovi} Vedad, koji je kao i osniva~,
prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje Jusufbegovi} Zlatko, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i
robe, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, 843/04
uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje
su u vezi sa me|unarodnim transportom, ugostitsljske i turisti~ke usluge, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-972/04 od 18. 6. 2004. godine
posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija. Osniva se “EXPISCORE” d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava usluga Tuzla. Skra}eni naziv firme “EXPISCORE” d.o.o. Tuzla. Sjedi{te
dru{tva je direktor dru{tva, Maliki} Jusuf, koji su ovla{ten za zastupanje dru{tva: Tuzla, ul. Muharema Fizovi}a br. 15 (Hotel “Tuzla”). Osniva~ je
Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Musilek Radek, Duchcov, ^e{ka Republika, sa osnovnim kapitalom od
2.000,00 KM.
Djelatnosti dru{tva: posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama,
840/04 ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama,
metalima i industrijskim hemijskim proizvodima gra|evinskim drvetom i
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-932/04 od 15. 6. 2004. godine gra|evinskim materijalom ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge i promet “TOKIDA” metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima,
Tuzla vr{i upis promjene lica ovla{tenog za zastupanje i to tako {to se iz hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za
registra bri{e dosada{nji direktor Zukanovi} Emir a upisuje se novi direktor odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto,
Toki~ Dalibor koji zastupa dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko vo}em i
i spoljnotrgovinskom prometu. povr}em, mesom i mesnim prera|evinama mlijekom, mlije~nim proizvodima,
jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim
841/04 proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom
i za~inima, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-910/04 od 15. 6. 2004. godine ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom,
“PARK” d.d. ugostiteljstvo i turizam Gra~anica, vr{i promjenu direktora ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
d.d. Za direktora “PARK” d.d. Gra~anica umjesto dosada{njeg direktora srodnim proizvodima, metalima i rudama metal drvetom, gra|evinskim
Heli} Kemala iz Gra~anice, imenuje se Durakovi} Besim iz Gra~anice, Ul. materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim
Bosanskih kraljeva br. 19. (jmbg: 2906957122147, lk. br. 3540198, izdata: materijalom i opremom za vodovod i grijanje hemijskim proizvodima,
PU Gra~anica) imenovan na mandatini period od 4 godine, a koji je ovla{ten kancelarijskim ma{inama i opremom, ostala trgovina na veliko, trgovina na
za zastupanje d.d. u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja u malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i
zastpanju u okviru registrovanih djelatnosti. “PARK” d.d. Gra~anica, vr{i i duhanskim proizvodima, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima,
promjenu adrese i umjesto dosada{nje adrese koja je glasila: ul. Vlade namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim
Kecmana br. 8 nova adresa sada glasi: ul. 22. divizije br. 3. aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom,
842/04 bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama,
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-952/04 od 17. 6. 2004. godine i ra~unarima prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, djelatnost putni~kih
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu
Osniva se “AUTO CENTAR - JUSUFBEGOVI]” d.o.o. Tuzla. Skra}eni nepomenute, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih
naziv firme: “AUTO CENTAR - JUSUFBEGOVI]” d.o.o. Sjedi{te dru{tva: nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za promet
Tuzla, ul. Veljka Luki}a Kurjaka br. 212. Osniva~ je Jusutbegovi} Zlatko, nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po dogovoru,
Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje javnog mnjenja, savjetovanje u vezi sa
Djelatnosti dru{tva: proizvodnja spoljnih i unutra{njih guma za vozila, poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i in‘enjerijske djelatnosti i tehni~ko
protektiranje spoljnih guma, proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, savjetovanje, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, ostale poslovne
oblikovanje i obrada ravnog stakla proizvodnja dijelova i pribora za motorna djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim
vozila i njihove motore, recikla‘a metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, i neprehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, usluge me|unarodnog drumskog
trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
vozilima, odr‘avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo transportom, ugostiteljske i turisti~ke usluge, popsredovanje i zastupanje u
dijelovima i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti,
priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim zastupanje inostranih firmi i konsignacija.
dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima Uprava dru{tva je direktor dru{tva Lazarevi} Jelenko, koji je kao i
i priborom, odr‘avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim osniva~, Musilek Radek, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i
gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
industrijskim hemijskim proizvodima, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim 844/04
proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim,
te}nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, gra|evinskim materijalom Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-936/04 od 17. 6. 2004. godine
i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
za vodovod i grijanje, alatnim ma{inama gra|evinskim ma{inama, Osniva se U~eni~ka zadruga “HEMI^AR” Tuzla. Sjedi{te Zadruge: Tuzla,
kancelarijskim maþinama i opremom, ostalim ma{inama za industriju, ul. Bosne Srebrene br. 8 (zgrada JU Mje{ovite srednje hemijske {kole Tuzla).
trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i Osniva~i su, sa ukupnim sredstvima koja osniva~i ula`u za po~etak rada Zadruge,
oru|em uklju~uju}i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u visini od 280,00 KM, od kojih pojedina~ni ulozi iznose po 5,00 KM, kako slijedi:
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, opremom za rasvjetu i predmetima za 1. Arnautovi} Sabina, 2. Bla`evi} Lejla, 3. Dedi} Maid, 4. Dindi} Emir, 5. D`afi}
doma}instvo, knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im Samija 6. Husari} Denisa, 7. Junuzovi} Adela, 8. Kadri} Maida, 9. Kahri} Amira,
Broj 9 - Strana 622 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

10. Kopa~i} Nermina, 11. Kurtali} Adnan, 12. Mahmuzi} D`enana 13. proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima,
Okanovi} Melika, 14. Omerovi} Emina, 15. Rakovac Edisa, 16. Salki} Nermina, namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim
17. Salkovi} Jasmina, 18. Sarajli} Aldijana, 19. Vejzovi} Alma, 20. Mrkaljevi} aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, ‘eljeznom robom,
Sabina, 21. Zahirovi} Edina, 22. Imamovi} Adnan, 23. Sulji} Mubera, 24. Halilovi} bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama,
Sanela, 25. Hod`i} Selma, 26. Hod`i} Seada, 27. Ahmetovi} Himzija, 28. ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom
Babovi} Amina, 29. Avdi} Alen, 30. Mujaba{i} Edina, 31. Kari} Belma, 32. i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, ostala trgovina na malo u
[abani} Meliha, 33. Kalajli} Alma, 34. Omerovi} Lejla, 35. Tobudi} Emina, 36. specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u
Omi} Melisa, 37. Mali} Neira, 38. Dropi} Indira, 39. Mali} Meira, 40. Huseinovi} prodavnicama, trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina
Anela, 41. Kulani} Moamer, 42. Sejdi} Alisa, 43. Beganovi} Mersiha, 44. Oki} na malo izvan prodavnica, restorani, barovi, snabdijevanje pripremljenom
Indira, 45. Mori} Amir, 46. Tursunovi} Safija, 47. Mujaba{i} Naida, 48. Fejzi} hranom (catering), prevoz putnika u drumspom saobra}aju, redovni (linijski),
Mejra, 49. Hrnji~i} Mirnesa, 50. Durakovid Anela, 51. Alid`anovi} Elvira, 52. taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz robe
[ari} Samir, 53. Muharemagi} Adnan, 54. Hamzi} Sabina, 55. Mujanovi} Altijana, tereta u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje robe, djelatnost
56. D`aferi Naida. putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu
Djelatnosti Zadruge: uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog nepomenute djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, djelatnost pakovanja,
materijala, uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, uzgoj ostalih ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina
‘ivotinja, na drugom mjestu nepomenutih, uslu‘ne djelatnosti u biljnoj prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, usluge
proizvodnji, prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu me|unarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa
nepomenuto proizvodnja svje‘e tjestenine i kola~a, prerada ~aja i kafe, me|unarodnim transportom, ugostiteljske i turisti~ke usluge, posredovanje
proizvodnja za~ina i dodataka jelima proizvodnja ostalih proizvoda od papira i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture registrovane
i kartona (ljepenke), na drugom mjestu nepomenutih, izdavanje knjiga, novina, djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija.
~asopisa i periodi~nih publikacija, ostala izdava~ka djelatnost, {tampanje Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva, Uprava
novina, {tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigoveza~ki i zavr{ni dru{tva je direktor dru{tva, Martinovi} Anton, koji je ovla{ten za zastpuanje
radovi priprema i izrada {tamparske forme, ostale usluge u vezi sa {tampanjem, Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
umno‘avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, videozapisa, kompjuterskih zapisa,
trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom pi}ima 846/04
i duhanskim proizvodima, trgovina na malo vo}em i povr}em, hljebom, pecivom,
kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, kozmeti~kim i toaletim Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-954/04 od 17. 6. 2004. godine
proizvodima, knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
priborom, cvije}em, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i
kantine (menze), istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, reklama i usluge “BOSNA-KOM” Gra~anica-Stjepan Polje, upisuju se promjene podataka
propaganda, agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, ~i{}enje od zna~aja u pravnom prometu i to dopuna djelatnosti, tako da se, pored
svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodila~ke djelafiosti, djelatnosti koje su do sada bile upisane u registar, sada upisuju i sljede}e
ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, pranje i hemijsko djelatnosti po SKD-i: Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom
~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. hranom; Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom
Poslovanje Zadruge vodi i Zadrugu zastupa direktor Zadruge. Direktor i pisa}im priborom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo
Zadruge je Br~ina Amela, koja je ovla{tena za zastupanje Zadruge, bez cvije}em; Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; Ostale
ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti. zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; Rad sportskih objekata;
Ostale sportske djelatnosti. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
845/04 847/04

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-966/04 od 22. 6. 2004. godine Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-955/04 od 17. 6. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Osniva se “BRATO” d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i usluga Kod subjekta upisa “FARMIN” d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu,
Tuzla. Skra}eni naziv firme: “BRATO” d.o.o. Tuzla, Sjedi{te dru{tva: Tuzla, Gra~anica, Donja Lohinja, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja
ul. V. Luki}a br. 216. Osniva~ je Martinovi} Anton, Tuzla, sa osnovnim u pravnom prometu: dosada{nji direktor Dru{tva Rasim Ahmeta{evi} se
kapitalom od 10.183,00 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i 8.183,00 KM razrje{ava du`nosti. ^lan uprave i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u
u stvarima. unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubudu}e je direktorica
Djelatnosti dru{tva: trgovina motornim vozilima na veliko i malo, Nerminka Husi}, koja }e zastupati Dru{tvo sa svim ovla{tenjima u unutra{njem
posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i popravak motornih i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja. Ostali upisi se ne
vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, mijenjaju.
posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na 848/04
malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim
sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-953/04 od 16. 6. 2004. godine
rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, Kod subjekta upisa “ABBA PLASTIC” d.o.o. Proizvodnja, promet i
brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo usluge, Gra~anica, Zlatnih ljiljana 22., upisuju se sljede}e promjene podataka
i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim o ~injenicama od zna~aja u pravnom prometu: mijenja se naziv Dru{tva tako
proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini da on ubudu}e glasi: “BEMA BA” d.o.o. Proizvodnja promet usluge i pove}ava
specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom se osnovni kapital Dru{tva dodatnim ulozima ~lanova tako da on sada iznosi
mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina ukupno: 161.659,60 KM, a {to se odnosi na 2.000,00 KM upla}enih prilikom
na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, osnivanja i na dodatni ulog ~lana “AMBRA” d.o.o. Gra~anica u stvarima
vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim nov~ane vrijednosti 81.426,40 KM i dodatni ulog ~lana “Bema Beheer B.V.”
proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, u novcu u iznosu od 78.233,20 KM. Ostali upisi se ne mijenjaju.
liko duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, liko kafom,
~ajevima, kakaom i za~inima, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, 849/04
pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odje}om,
obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-978/04 od 22. 6. 2004. godine
ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima “JUSI]I” d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu i usluge Tuzla razrije{ilo
{iroke potro{nje, |vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, je direktora, Jusi} Ned`ada, a za novog direktora je imenovan Jusi} Muradif,
metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom koji ~ini upravu dru{tva i koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem
opremom, ‘eljeznom robom,instalacionim materijalom i opremom za vodovod i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su
i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i nepromijenjeni.
otpacima, kancelarijskim ma{inama i opremom, poljoprivrednim ma{inama,
priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina 850/04
na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-969/04 od 21. 6. 2004. godine
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, Zadrugari Zemljoradni~ke zadruge “POLJOPLOD” Teo~ak sa p.o.
tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim Teo~ak - Centar 1, na Skup{tini odr`anoj dana 14. 6. 2004. godine donijeli
proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima su Odluku o izmjeni zadru`nih pravila kojim su promijenili firmu Zadruge,
u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim tako da }e se Zadruga zvati Zemljoradni~ka zadruga “TEO^AK” sa p.o.
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 623

Teo~ak - Centar 1. Sjedi{te Zadruge je u Teo~aku - Centar 1. Ostali upisi Djelatnost dru{tva je: Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog
ostaju nepromijenjeni. materijala; Proizvodnja svje‘e tjestenine i kola~a; Proizvodnja suhe tjestenine;
Prerada ~aja i kafe; Proizvodnja mineralne vode; Proizvodnja bezalkoholnih
851/04 pi}a; Proizvodnja pozamanterije; Proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda;
Proizvodnja radnih odijela; Proizvodnja ko‘ne galanterije, sedlarskih i sara~kih
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-958/04 od 21. 6. 2004. godine proizvoda; Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala; Proizvodnja boja,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: lakova i sti~nih premaza, grafi~kih boja i kitova; Proizvodnja ambala‘e od
“AMMAR” d.o.o. za kompjuterski in`injering, promet, servis i usluge plasti~nih masa; Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; Proizvodnja
Grada~ac, izvr{ilo je upis promjene adrese dru{tva, upis novih djelatnosti ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenuto; Proizvodnja
dru{tva u unutarnjem poslovanju i usagla{avanje obrazaca. Nova adresa ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenuta;
dru{tva je: Grada~ac, ul. Sarajevska bb. Elektroinstalacijski radovi; Izolacijski radovi; Postavljanje instalacija za vodu,
U odnosu na ranije upisane djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju plin, grijanje, ventilacija i hla|enje; Prodaja motornih vozila na veliko; Prodaja
nove djelatnosti dru{tva su: Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona motornih vozila na malo; Prodaja na veliko dijelova i pribora za motorna
(ljepenke), na drugom mjestu nepomenutih, Umno‘avanje (reprodukcija) zvu~nih vozila; Prodaja na malodijelova i pribora za motorna vozila; Posredni{tvo u
zapisa, Umno‘avanje (reprodukcija) video zapisa, Povr{inska obrada i prodaji dijelova i pribora za motorna vozila; Prodaja na malo motornih goriva
presvla~enje Op{ti mehani~ki radovi, Proizvodnja brava i okova, Proizvodnja i maziva; Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim
i ~eli~nih ba~vi i sli~nih posuda, Proizvodnja ambala‘e od lakih metala, hemijskim proizvodima; Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom
Proizvodnja ‘i~anih proizvoda, Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opremom, brodovima i avionima; Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om,
opruga, Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, obu}om i ko‘nim proizvodima; Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za
Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto;
navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; Trgovinana veliko odje}om; Trgovina
uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko. na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri}nim aparatima za doma}instvo,
radio ure|ajima i TV ure|ajima; Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima;
852/04 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; Trgovina na veliko
ovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima;
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-951/04 od 21. 6. 2004. godine Trgovina na veliko ‘eljeznom robom, instalacionim materijalomi opremom za
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na
Iz “METAL & ELEKTRO COMPANY” d.o.o. za proizvodnju, promet i veliko ostacima i otpacima; Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i
usluge Tuzla, istupio je raniji osniva~, Jaganjac Hamid, koji je svoj osniva~ki opremom; Trgovina na vetiko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo
ulo u visini od 2.000,00 KM, kao i druga osniva~ka prava ustupio Jaganjac i navigaciju; Ostala trgovina na veliko; Trgovina na malo odjevnim predmetima;
Hakiji iz Tuzle, koji je pristupio Dru{tvu kao osniva~. Dru{tvo je promijenilo Trgovina na malo obu}om i ko‘nim proizvodima; Trgovina na malo elektri~nim
adresu sjedi{ta, tako da je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; Trgovina na malo
Tuzla, ul. 18. Hrvatske br. 9), upisano - Tuzla, ul. Albina Herljevi}a br. 14. kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima; Trgovina
Du`nosti direktora je razrije{en Jaganjac Hamid. Za vr{ioca du`nosti na malo cvije}em; Trgovina na malo na {tandovima i tr‘nicama; Taksi slu‘ba;
direktora, imenovan je Goli} Midhat, koji je, kao i osniva~, Jaganjac Hakija, Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju; Arhitektonske i in‘enjerske
ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; Tehni~ko ispitivanje i analiza; Reklama i
ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. propaganda; ^i{}enje svih vrsta objekata; Djelatnost pakovanja.
Poslovi vanjskotrgovinskog poslovanja dru{tva su: Vanjska trgovina
853/04 prehrambenim proizvodima, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima,
Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i dr. Usluge koje su u vezi
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-976/04 od 21. 6. 2004. godine sa me|unarodnim transportom ({pedicija, agencijske usluge u transportu i
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: sl.), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.
“TUZLA-STAN” d.o.o. Stambeno preduze}e za investiciono i teku}e Poslovanje dru{tva vodi i dru{tvo zastupa uprava dru{tva. Uprava
odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora, in`injering dru{tva je direktor Pamukovi} D‘avid iz Grada~ca, imenovan na mandatni
i usluge, Tuzla, Aleja bosanskih vladara 4. izvr{ilo je kod Kantonalnog suda u period od ~etiri godine, koji je ovla{ten za zastupanje i predstavljanje
Tuzli promjene upisa, razrije{en je du`nosti direktor Dru{tva Softi} Rizah, a dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja
imenovan je vr{ioc du`nosti direktora Dru{tva Kalesi} Samija. ovla{tenja.
U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane
djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara 856/04
cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ dru{tva odgovara svojim
udjelom. Dru{tvo odgovara i za obaveze drugih dru{tava preuzete Ugovorom. Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-968/04 od 21. 6. 2004. godine
U unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju dru{tvo zastupa i predstavlja upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Kalesi} (Ragib) Samija, vr{ioc du‘nosti direktora dru{tva imenovana do “BUSINESS CONSULTlNG GROUP” d.o.o. Tuzla promijenila je adresu
imenovanja uprave-direktora dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa (umjesto, Tuzla, ul. Rudarska
upisi ostaju nepromijenjeni. br. 72), upisano - Tuzla, Simin Han, ul. Mikelje Te{i}a br. 83. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
854/04 857/04

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-920/04 od 14. 6. 2004. godine Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-959/04 od 21. 6. 2004. godine
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Osniva~ dru{tva Hasanaovi} Harun sin Zaima koji posjeduje paso{ Osniva~ dru{tva “D F Tischlerei” d.o.o. Tuzla Dedi} Fuad donio je dana
broj: 461486 SR Jugoslavije, vr{e}i ovla{tenja osniva~a dru{tva donio je 30. 04. 2004. godine odluku br. 3/2004 o izmjenama odluke br. 2/2004 o
dana 28. 05. 2004. god. Odluku o osnivanju podru‘nice. Podru‘nica }e osnivanju dru{tva “D F Tischlerei” d.o.o. Tuzla u smislu pove}anja kapitala za
poslovati pod firmom: Proizvodno, trgovinsko i uslu‘no preduze}e “ZAHAREX” iznos od 33624,63 KM u stvarima, nakon ~ega dru{tvo nastavlja poslovanje
d.o.o. [pionica D.-Srebrenik, “PJ Br~ko”, Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te sa osnovnim kapitalom u iznosu od 875222,63 KM od ~ega 2000,00 KM u
podru‘nice je u Br~ko Distriktu BiH, ulica “Plazuljska” br. 24. Podru‘nica }e novcu i 85522,63 KM u stvarima, u vlasni{tvu stranog fizi~kog lica Dedi}
obavljati djelatnosti u okviru osnvne djelatnosti dru{tva. Podru‘nicu }e Fuada iz Be~a, R Austrija, sa ulogom od 85522,63 KM u stvarima i 2.000,00
zastupati i predstavljati: Hasanovi} Zaim sin Haruna, ro|en 10. 08. 1980. KM u novcu.
god. koji posjeduje JMB 1008980784376 i koji posjeduje paso{ broj:
002795599 SR Jugoslavije a boravi u Srebreniku u ulici “Ned‘ada [e}i}a” 858/04
bb. Imenovani }e podru‘nicu zastupati i predstavljati bez ograni~enja
ovla{tenja u okviru djelatnosti. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-946/04 od 15. 6. 2004. godine
promet ostat }e nepromijenjeni. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
855/04 Osniva~ dru{tva “MUREX” d.o.o. [pionica D. Slanjanki} Muris iz
[pionice, vr{e}i ovla{tenja osniva~a dru{tva donio je dana 10. 06. 2004.
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-941/04 od 21. 6. 2004. godine god. Odluku o osnivanju podru`nice. Podru`nica }e poslovati pod flrmom:
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: “MUREX” d.o.o. za trgovinu, promet i usluge [pionica D-PJ “Tuzla”, Tuzla.
Osniv se “ZIPP-ING” d.o.o. za za{titu i protivpo`arni in`enjering, Sjedi{te podru`nice je u Tuzli, ulica “Bosne srebrene” bb, u SKC Mejdan.
proizvodnju, promet i usluge Grada~ac. Skra}eni naziv firme je “ZIPP-ING” Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru osnovne djelatnosti dru{tva.
d.o.o. Grada~ac. Sjedi{te dru{tva je u Grada~cu, ul. Hasana Durmi{evi}a Podru`nicu }e zastupati i predstavljati: Slanjanki} Sabina k}i Murisa iz
bb. Osniva~ dru{tva je Pamukovi} D`avid, sin Adema iz Grada~ca, sa [pionice D. op}ina Srebrenik koja ima JMB 1011981185000. Imenovana
osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM. }e podru`nicu zastupati i predstavljati bez ograni~enja ovla{tenja u okviru
Broj 9 - Strana 624 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

djelatnosti. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostat metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini
}e nepromijenjeni. gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, Posredni{tvo u trgovini
ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredni{tvo u
859/04 trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim
metalnim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om obu}om
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-980/04 od 22. 6. 2004. godine i ko‘nim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe
Osniva se “DU]AN” d.o.o. za trgovinu i usluge Grada~ac. Skra}eni proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, Posredni{tvo u trgovini
naziv firme je “DU]AN” d.o.o. Grada~ac. Sjedi{te Dru{tva je Titova bb - raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom
Grada~ac. Osniva~ Dru{tva je Pe{tali} Muhameda Amir, JMB hranom, Trgovina na veliko hranom, Trgovina na veliko ‘ivom stokom,
0411967181951, Reufa Huseinagi}a 2/27, Grada~ac, s osnovnim kapitalom Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko‘ama, Trgovina na veliko sirovim
u iznosu od 2.000,00 KM. duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i
Djelatnosti Dru{tva su: 22.230 Knjigoveza~ki i zavr{ni radovi; 51.180 mesom i mesnim prera|evinama, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
Posredni{tvo specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili grupa proizvodima, jajima, jestivim uijima i masno}ama, Trgovina na veliko
proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; 52.110 Trgovina na malo u alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, Trgovina na veliko
proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalan hranom
prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.250 Trgovina uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko
na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim hranom pi}em i duhanskim proizvodima Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina
proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om Trgovina na veliko elektri~nim
52.410 Trgovina na malo tekstilom; 42.420 Trgovina na malo odjevnim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na
pedmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko‘nim proizvodima; 52.440 veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim
Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za prazvodima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina
doma}instvo; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorvima i srodnim proizvodima, Trgovina
radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom 52.480 Ostala trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na
na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo veliko ‘eljeznom robom instalacionim materijalom i opremom za vodovod i
izvan prodavnica; 55.400 Barovi; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim
turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute; 67.200 poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko
Pomo}ne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima; 70.310 Agencije alatnim ma{inama, Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, Trgovina na
za promet nekretninama; 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje,
po ugovom; 74.830 Sekretarske i revodila~ke djelatnosti. Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko
Djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju su: vanjska trgovina ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju Trgovina na
neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, usluge u veliko poljoprivrednim ma{inama priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore,
vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registravane djelatnosti, posredovanje Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijalizovanim
i zstupanje u prometu roba i usluga; zastupanje starnih lica u okviru prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala
registrovane djelatnosti. trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo
U pravnom prometu Dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima Trgovina
djelatnosti. za svoje obaveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara na malo ribom, {koljkama i rakovima, Trgovina na malo hljebom, pecivom,
cjelokupnom svojom imovinom. Za obaveze Dru{tva osniva~ Dru{tva odgovara kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholom
svojim udjelom. Poslovanje Dru{tva vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. i drugim pi}ima Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Trgovina na malo
Uprava dru{tva je direktor Dru{tva Pe{tali} Amir, JMB 0411967181951 ostalim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim
imenovan na mandatni period od 4 (~etiri) godine, koji je ovla{}en za proizvodima u specijalizovanim podavnicama, medicinskim preparatima i
zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu bez ograni~enja ortopedskim pomagalima, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
ovla{tenja. proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim
predmetima, Trgovina na malo obu}om i ko‘nim proizvodima, Trgovina na
860/04 malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za
doma}instvo, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, ra-
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-979/04 od 22. 6. 2004. godine dio ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama,
Osniva se “MN POVER” d.o.o. za preciznu ma{insku obradu metala, novinama, ~asopisima, papirnatan robom i pisa}im priborom, Trgovina na
trgovinu i usluge Grada~ac. Skra}eni naziv firme je: “MN POVER” d.o.o. malo kancelarijskom opremom i ra~unarima Trgovina na malo satovima,
Grada~ac. Sjedi{te dru{tva je u Grada~cu, ul. 1. Bataljona broj 12. Osniva~ Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama,
dru{tva je Novali} Munir, sin Rasima iz Grada~ca, sa osniva~kim ulogom od Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivima Ostala trgovina na
2.000,00 KM. malo u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo polovnom robom u
Djelatnost dru{tva je: Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, prodavnicama, Trgovina na malo putem po{te Trgovina na malo na {tandovima
Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, Proizvodnja i tr‘nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Hoteli i moteli, sa
ambala‘e od plasti~nih masa, Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za restoranom, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za kra}i boravak,
gra|evinarstvo, Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, Proizvodnja Restorani Barovi, Kantine (menze), Snabdijevanje pripremljenom hranom
betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, Proizvodnja metalnih konstrukcija i (catering), Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), Prevoz
njihovih dijelova, Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, Proizvodnja robe (tereta) u drumskom saobra}aju, Pretavar tereta, Skladi{tenje robe,
metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, Kovanje, presovanje, {tancanje, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora: ostale usluge turistima na
valjanje metala: metalurgija praha, Povr{inska obrada i presvla~enje metala, drugom mjestu nepomenute, Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju,
Op}i mehani~ki radovi, Proizvodnja sje~iva, Proizvodnja alata, Proizvodnja Iznajmljivanje automobila, Reklame i propaganda Djelatnost pakovanja,
brava i okova, Proizvodnja ~eli~nih ba~vi i sli~nih posuda, Proizvodnja Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Djelatnost
ambada‘e od lahkih metala, Proizvodnja ‘i~anih proizvoda, Proizvodnja sajmova i zabavnih parkova, Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu
zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga, Proizvodnja ostalih metalnih nepomenute, Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, Djelatnosti vezane za
proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, Proizvodnja pumpi kompresora, pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo‘enja, Ostale uslu‘ne djelatnosti, na
Proizvodnja slavina i ventila, Proizvodnja le‘ajeva, prenosnika i elemenata drugom mjestu nepomenute. Vanjsko-trgovinski promet obuhvata: Vanhska
za mehani~ki prenos energije, Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, trgovina prehrambenim proizvodima, Vanjska trgovina neprehrambenim
Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za doma}instvo, proizvodima, Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika dr. usluge
Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, na drugom mjestu nepomenuto, koje su u vezi sa me|unarodnim transportom ({pedicija, agencijske usluge
Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo, Proizvodnja ostalih ma{ina u transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.
za poljoprivredu i {umarstvo, Proizvodnja ostalih ma{ina, Proizvodnja Dru{tvo stupa u pravni promet sa tre}im licima bez ograni~enja u
motornih vozila, Proizvodnja karoserija za motorna vozila;: proizvodnja okviru registrovane djelatnosti. Za obaveze preuzete u pravnom prometu sa
prikolica i poluprikolica, Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i tre}im licima dru{tvo odgovara svim svojim sredstvima, odnosno sa
njihove motore, Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim cjelokupnom svojom imovinom sa kojom raspola‘e, potpuna odgovornost.
vozilima na malo, Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, Odr‘avanje i Poslovanje dru{tva vodi i dru{tvo zastupa Uprava dru{tva. Upravu dru{tva
popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna ~ini direkto dru{tva Novali} Munir, imenovan na mandatni period od ~etin
vozila, Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, godine koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskom
Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinarna, ‘ivom stokom, tekstilnim prometu bez ograni~enja ovla{tenja.
sirovinama i poluproizvodima, Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, 861/04
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 625

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-989/04 od 23. 6. 2004. godine Restorani Barovi Kantine (menze) Snabdijevanje pripremljenom hranom (ca-
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: tering) Taksi slu‘ba Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju Prevoz
Vr{i se upis osnivanja privrednog dru{tva pod nazivom “KLADMONT” robe (tereta) u drumskom saobra}aju Pretovar tereta Skladi{tenje robe
DOO za proizvodnju, promet i usluge sa sjedi{tem u Lukavcu, Gnojnica bb. Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju Djelatnost putni~kih
Osniva~ i direktor dru{tva je Blagaj~evi} Kemal iz Republike Hrvatske, Pula agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu
Toma{ina broj 20, s kapitalom od 2000 KM u novcu, sa kojim odgovra za nepomenute Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju Iznajmljivanje
obaveze dru{tva. Direktor zastupa dru{tvo bez ograni~enja. automobila Posu|ivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo Ostale
Djelatnost dru{tva je: Proizvodnja rezane gra|e, gra|e za patosenje poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.
Impregnacija ili hemijska obrada drveta, nesastavljene drvene gra|e za Vanjsko-trgovinski promet: Vanjska trgovina prehrambenim i
patosenje, furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i neprehrambenim proizvodima Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije
plo~a, gra|evinske stolarije i elemenata, drvene ambala‘e, ostalih drvenih sa stranim licima, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje
proizvoda, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, metalnih investicionih radova stranom licu u BiH, Zastupanje stranih lica (ugovaranje
konstrukcija i njihovih dijelova, metalne gra|evinske stolarije, metalnih zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta),
cisterni, rezervoara i sl. posuda, kotlova i radijatora za centralno grijanje Privremeni uvoz i izvoz robe, Usluge me|unarodnog drumskog transporta
toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom
toplom vodom Kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; metalurgija (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu.),
praha Povr{inska obrada i presvla~enje metala Op{ti mehani~ki radovi Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Posredovanje i zastupanje u prometu robe
Proizvodnja sje~iva, alata brava i okova, ~eli~nih ba~vi i sl. posuda, ambala‘e i usluga, Druge usluge iz strukture registrovane djelatosti.
od lakih metala, ‘i~nih proizvoda, zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga,
ostalih metalnih proizvoda, Izgradnja i popravak brodova ~amaca za odmor 862/04
i zabavu i sport Recikla‘a metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka Ru{enje
gra|evinskih objekata i zemljani radovi Povr{insko i dubinsko ispitiva nje Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-982/04 od 22. 6. 2004. godine
terena za gradnju Visokogradnja Niskogradnja Odr‘avanje objekata upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
visokogradnje i njihovih dijelova Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje Na temelju odluke osniva~a vr{i se upis osnivanja privrednog dru{tva
krovova Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i pod nazivom “PLASTIC ART”, u obliku dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.
sportskih terena Izgradnja hidrogra|evinskih objekata Izgradnja Puni naziv glasi “PLASTIC ART” doo za proizvodnju, promet i usluge. Sjedi{te
hidrogra|evinskih objekata Odr‘avanje hidrogra|evinskih objekata Ostali dru{tva je u Tuzli, Lipnica, RPC, Proleterskih brigada 62. Osniva~ dru{tva
gra|evinskigadovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu je Huseinfendi} Nad`ida iz Tuzle, Ulica Safvetbega Ba{agi}a broj 78, koja
Elektroinstalacioni radovi Izolacioni radovi Postavljanje instalacija za vodu obavlja i du`nost direktora i lica ovla{tenog za obavljanje poslova vanjske
gas grijanje, ventilaciju i hla|enje Ostali instalacioni radovi Fasaderski i trgovine. Osnovni kapital dru{tva je 2000 KM, sa kojim se odgovara za
{trukaturni radovi Ugradnja stolarije Postavljanje podnih i zidnih obloga obaveze dru{tva.
Farbarski i staklarski radovi Ostali zavr{ni radovi Davanje u najam ma{ina i Djelatnost dru{tva je: Proizvodnja, obrada i konzerviranje ‘ivotinjskog
opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem Prodaja motornih vozila na mesa, i mesa peradi prera|evina od mesa i mesa peradi Prerada i
veliko Prodaja motornih vozila na malo Posredni{tvo u prodaji motornih konzerviranje ribe i proizvoda od ribe Prerada i konzerviranje krompira,
vozila odr‘avanje i popravak motornih vozila Prodaja na veliko dijelova i sokova od vo}a i povr}a Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom
pribora za motorna vozila, Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle mjestu nepomenuto, sirovih ulja i masti, rafiniranih ulja i masti, margarina i
na malo Posredni{tvo u prodaji motocikala i dijelova i pribora za motocikle slinih jestivih masno}a Prerada mlijeka i mlijenih proizvoda, osim proizvodnje
Odr‘avanje i popravak motocikala Prodaja na malo motornih goriva i maziva sladoleda, sla|oleda i drugih zamrznutih smjesa, mlinskih proizvoda, skroba
Posredni{tvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, ‘ive stoke, tekstilnih sirovina i skrobnih proizvoda, sto~ne hrane, hrane za ku}ne ljubimce, hljeba i
i poluproizvoda, goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, peciva, svje‘e tjestenine i kola~a, dvopeka i keksa, trajnog peciva i kola~a,
gra|evinskog drveta i gra|evinskog materijala, ma{ina, industrijske opreme, {e}era, kakaoa, ~okolade i bombona, suhe tjestenine, ~aja i kafe, za~ina
brodova i aviona, namje{taja, predmeta i aparata za doma}instvo i drugih i dodatakajelima, homogenizirane gotove i dijetetske hrane, ostalih
metalnih proizvoda, tekstila, odje}e, obu}e i ko‘nih proizvoda, hrane, pi}a prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, destilovanih
i duhana Posredni{tvo specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili alkoholnih pi}a, etilnog alkohola iz fermentisanih materijala, vina iz gro‘|a,
grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnih proizvoda jabukova~e i vina od ostalog vo}a, ostalih nedestilovanih fermentisanih
Trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i pi}a, piva, slada, mineralne vode, bezalkoholnih pi}a, rezane gra|e, osim
sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, nesastavljene drvene gra|e za patosenje Impregnacija i hemijska obrada
vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim drveta, nesastavljene drvene gra|e za patosenje, furnira, {perplo~a, panel
proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, gra|evinske stolarije i elemenata,
duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, drvene ambala‘e, ostalih drvenih proizvoda, proizvoda od pluta, slame i
kakaom i za~nima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove pletarskih maierijata, bojivih materijala i pigmenata, ostalih osnovnih
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, neorganskih hemikalija, ostalih snovnih organskih hemikalija, hemijskih
tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio mineralnih |ubriva i azotnih jedinjena, plasti~nih masa, u primarnom obliku,
ure|ajima i TV ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, sintetikih kau~uka, u primarnom obliku, pesticidnih agrohemijskih proizvoda,
deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, osnovnih farmaceutskih
ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sirovina, sapuna i deterd‘enta, sredstava za ~i{}enje i poliranje, parfema i
srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim toaletno-kozmeti~kih preparata, eksploziva, ljepila i ‘elatina, eteri~nih ulja,
materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim fotografskog hemijskog materijala, gotovih nesnimljenim medija, ostalih
materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, vje{ta~kih i sinteti~kih
poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ma{inama, gra|evinskim vlakana, spoljnih i unutranjih guma za vozila Protektiranje spoljnih guma,
ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje, ostalih gumenih proizvoda, plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa,
kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama za industriju, ambala‘e od plasti~nih masa, proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo,
trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i ostalih proizvoda od plasti~nih masa, metalnih konstrukcija i njihovih dijelova,
oru|em uklju~uju}i traktore Ostala trgovina na veliko Trgovina na malo u metalne gra|evinske stolarije, metalnih cisterni, rezervoara i sl posuda,
nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, parnih kotlova,
proizvodima Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom Kovanje, presovanje,
robom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, ribom, {koljkama i {tancovanje i valjanje metala; metalurgija praha Povr{inska obrada i
rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i presvla~enje metala Op{ti mehani~ki radovi, sje~iva, alata, brava i akova,
slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima Ostala trgovina ~eli~nih ba|vi i sl posuda, ambala‘e od lakih metala, ‘ianih proizvoda,
na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga, ostalih metalnih proizvada, na
prodavnicama, medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, drugom mjestu nepomenutih Prodaja motomih vozila na veliko i malo
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, Posredni{tvo u prodaji motornih vozila Odr‘avanje i popravak motornih
obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem, opremom za rasvjetu i vozila Prodaja na veliko i na malo dijelova i pribora za motorna vozila
predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio Posredni{tvo u prodaji dijelova i pribora za motorna vozila Prodaja motocikala
ure|ajima i TV ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim i dijelova i pribora za motocikle na veliko i na malo Posredni{tvo u prodaji
gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom motocikala i dijelova i pribora za motocikle Odr‘avanje i popravak motocikala
robom i pisa}im riborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima, Prodaja na malo motornih goriva i maziva Posredni{tvo u prodaji
sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivima Ostala trgovina poljoprivrednih sirovina, ‘ive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, goriva,
na malo u specijalizovanim prodavnicama, polovnom robom, u prodavnicama, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, gra|evinskog drveta i
putem po{te, na {tandovima i tr‘nicama Ostala trgovina na malo izvan gra|evinskog materijala, ma{ina, industrijske opreme, brodova i aviona,
prodavnica Hoteli i moteli, sa restoranom i bez restorana Omladinski hoteli namje{taja, predmeta i aparata za doma}instvo i drugih metalnih proizvada,
i planinarski domovi Kampovi i kampirali{ta Ostali smje{taj za kra}i boravak tekstila, odje}e, obu}e i ko‘nih proizvoda, hrane, pi}a i duhana Posredni{tvo
Broj 9 - Strana 626 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

specijalizovano za prodaju odre|enih praizvoda ili grupa proizvoda, proizvoda, pletenog i kuki~anog rublja, pletenih i kuki~anih pulovera, jakni
na drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnih proizvada, ‘itaricama, (kardigan ‘ersej), prsluka i sli~nih proizvoda, pletene i kuki~ane spoljne
sjemenjem i sto~nom hranom Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, odje}e ostalih pletenih i kuki~anih proizvoda i pribora, ko‘ne odje}e radnih
‘ivam stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, vo}em i odijela, ostale spoljne odje}e, osim one {ivane po mjeri, ostale spoljne
povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, odje}e, {ivane po mjeri, rublja odje}e za dojen~ad i malu depcu i sportske
jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim odje}e, ostalih odjevnih predmeta dorada i bojenje krzna; proizvodnja
proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom proizvoda od krzna, {tavljenje i obrada ko‘e, proizvodnja ko‘ne galanterije,
i za~nima, ostalom ranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove Nespecijalizovana sedlarskih i sara~kih proizvoda, serijska proizvadnja obu}e, proizvodnja
trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, tekstilom, obu}e po narud‘bi i u malim serijama, rezane gra|e, osim nesastavljene
odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima drvene gra|e za patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta,
i TV ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima nesastavljene drvene gra|e za patosnje, furnira, {perplo~a, panel plo~a,
i ostalim proizvodima za ~iþ}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim plo~a iverica i drugih panela i plo~a, gra|evinske stolarije i elemenata,
proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te}nim i gasovitim gorivima i srodnim drvene ambala‘e ostalih drvenih proizvod proizvoda od plute slame i pletarskih
proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom materijala industrijskih gasova, bojivih materijala i pigmenata, ostalih osnovnih
i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom neorganskih hemikalija ostalih osnovnih organskih hemikalija, hemijskih
za hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, mineralnih |ubriva i azotnih jedinjenja, plastinih masa, u primarnom obliku,
alatnim ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda, boja, lakova i sli~nih premaza,
i ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, grafi~kih boja i kitova, osnovnih farmaceutskih sirovina, farmaceutskih
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, preparata, sapuna i deterd‘enta, sredstava za ~i{}enje i poliranje, parfema
poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore Ostala, i toaletno-kozmeti~kih preparata, eksploziva, ljepila i ‘elatina, eteri~nih
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, ulja, fotografskog hemijskog materijala, gotovih nesnimljenih medija, ostalih
pi}ima i duhanskim proizvodima Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih i sinteti~kih vlakana,
prodavnicama robom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, spoljnih i unutranjih guma za vozila, protektiranje spoljnih guma ostalih
ribom, {koljkama i rakovima, hijebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, gumenih proizvoda, plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala‘e
bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima od plasti~nih masa, proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, ostalih
Ostala, hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim proizvoda od plasti~nih masa, prodaja motornih vozila na veliko i na malo,
prodavnicama, medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, posredni{tvo u prodaji motornih vozila, odr‘avanje i popravak motornih
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, tekstilam, odjevnim predmetima, vozila prodaja na veliko dijelova i pribora za motorna vozila, prodaja na malo
obu}om i ko‘nim praizvodima, namje{tajem, opremom za rasvjetu i dijelova i pribora za motorna vozila posredni{tvo u prodaji dijelova i pribora
predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio za motorna vozila, prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na
ure|ajima i TV ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim veliko, prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na malo,
gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom posredni{tvo u prodaji motocikala i dijelova i pribora za motocikle, odr‘avanje
robom i pisa}im priboram, kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima, i popravak motocikala, prodaja na malo motornih goriva i maziva, posredni{tvo
sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivima Ostala, u u prodaji poljoprivrednih sirovina, ‘ive stoke, tekstilnih sirovina i
specijalizovanim prodavnicama, polovnom robom, u prodavnicama, putem poluproizvoda, posredni{tvo u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih
po{te, na {tandovima i tr‘nicama Ostala, izvan prodavnica Taksi slu‘ba hemijskih proizvoda, posredni{tvo u prodaji gra|evinskog drveta i
Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju Prevoz robe (tereta) u gra|evinskog materijala posredni{tvo u prodaji ma{ina, industrijske opreme,
drumskom saobra}aju Pretovar tereta Skladi{tenje robe Ostale prate}e brodova i aviona, posredni{tvo u prodaji namje{taja, predmeta i aparata za
djelatnosti u kopnenom aobra}aju Djelatnost putni|kih agencija i doma}instvo i drugih metalnih proizvoda, posredni{tvo u prodaji tekstila,
turoperatora; ostale usluge turistima, Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju odje}e, obu}e i ko‘nih proizvoda, posredni{tvo u prodaji hrane, pi}a i
Iznajmljivanje automobila Posuctivanje predmeta za li~nu upotrebu i duhana, posredni{tvo specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili
doma}instvo Ostale poslovne djelatnosti, Vanjskotrgovinski promet Vanjska grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredni{tvo u prodaji
trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane raznovrsnih proizvoda trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom
djelatnosti, Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama,
Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama,
stranom licu u BiH, Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama,
lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), Privremeni uvoz i alkoholom i drugim pi}ima duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i
izvoz robe, Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~nima, ostalom hranom uklju}uju}i
druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna ribe, {koljke i rakove nespecijalizovana hranom, pi}em i duhanskim
{pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl), Ugostiteljske i proizvodima, tekstilom odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za
turisti~ke usluge, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama,
Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i
kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim
863/04 gorivima i srodnim proizvodima metalima i rudama metala, drvetom,
gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom robom,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-903/04 od 7. 6. 2004. godine instalacionim materijalom i opremom hemijskim proizvodima, ostalim
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ma{inama, gra|evinskim
Odlukom o dopuni Statuta br. 715/04 od 29. 5. 2004. godine, ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje,
Skup{tina Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za spoljnu i unutra{nju kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama za industriju,
trgovinu na veliko i malo “OMEGA” @ivinice, Ul. II kraji{ke br. 23., vr{i trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i
dopunu djelatnosti slijede}im djelatnostima: 52.710 Popravak obu}e i ostalih oru|em uklju~uju}i traktore, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
ko`nih predmeta; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala
uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostatu audioopremu i trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama robom {iroke potro{nje,
videoopremu; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravci, na drugom vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima,
mjestu nepomenuti. Ostali upisi nepromijenjeni. hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima,
alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, ostala hranom, pi}em
864/04 i duhanskim proizvo dima u specijalizovanim prodavnicama, medicinskim
preparatima i ortopedskim pomagalima, kozmeti~kim i toaletnim proizvodima,
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-985/04 od 22. 6. 2004. godine tekstilom, odjevnim predmetima obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima
Na osnovu ugovora o osnivanju DOO “PARAPOST” izme|u osniva~a za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama,
i to Mujki} Izeta iz Srebrenika Ulica Stjepana II Kotormani}a bb i Smajlovi} staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, ~asopisima,
Naile iz Srebrenika, Ulica Bajazita Ke{etovi}a broj 2, osniva se privredno papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima,
dru{tvo pod nazivom “PARAPOST” DOO za promet i usluge, sa sjedi{tem u satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivima,
Srebreniku, 211 brigade bb. Osniva~ki kapital je 2.000 KM od ~ega svaki ostala u specijalizovanim prodavnicama, polovnom robom, u prodavnicama,
od osniva~a po 1000 KM ili po 50%. Direktor je Mujki} Izet koji zastupa putem po{te, na {tandovima i tr‘nicama, ostala izvan prodavnica, ostali
dru{tvo bez ograni~enja. prevoz putnika u drumskom saobra}aju prevoz robe (tereta) u drumskom
Djelatnost Dru{tva je: dovr{avanje tekstila, proizvodnja gotovih saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u
tekstilnih proizvoda za doma}instvo, ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, kopnenom saobra}aju, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale
tepiha i prostira~a za pod, u‘adi, konapaca, pletenica i mre‘a netkanog usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute djelatnost ostalih agencija
tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, ostalih tekstilnih u saobra}aju, kurirske usluge, iznajmljivanje automobile iznajmljivanje
proizvoda, pozamanterije tekstilnih proizvoda, pletenih i kuki~anih tekstilnih poljoprivrednih ma{ina i opreme, iznajmljivanje ma{ina i opreme za
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 627

gra|evinarstvo, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~iv{i i transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
kompjutere, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, posu|ivanje predmeta transportom, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, zastupanje
za li~nu upotrebu i doma}instvo, pru‘anje savjeta o kompjuterskoj opremi inostranih firmi i konsignaciona prodaja, ugostiteljske i turisti~ke usluge,
(hardware), pru‘anje savjeta i pribavljanje programske opreme (software), druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
obrada podataka, izrada baza podataka odr‘avanje i popravak kancelarijskih U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane
i knjigovodstvenih ma{ina te ra~unarskih sistema (kompjutera), ostale srodne djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara
kompjuterske aktivnosti, istra‘ivanje tr‘i{ta i ispitivanje javnog mnjenja, cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~i dru{tva odgovoraju
poduzetni~ko i poslovno savjetovanje arhitektonske i in‘enjerijske djelatnosti svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva.
i tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, reklama i propa- Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Mumi} Ibrahim, koji je ovla{ten za
ganda djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja
nepomenute. ovla{tenja.
U vanjskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e poslove: vanjsko
trgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, usluge 866/04
me|unarodnog transporta robe i putnika, druge usluge koje su u vezi sa
me|unarodnim transportom, posredovanje i zastupanje u prometu roba i Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-975/04 od 30. 6. 2004. godine
usluga. upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke o prenosu osniva~kih prava i udjela u dru{tvu br.
865/04 15/04. od 12. 05. 2004. godine, Ugovora o prenosu osniva~kih prava i
udjela od 12. 05. 2004. godine i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-933/04 od 17. 6. 2004. godine osnivanju d.o.o. br. 16/04. od 13. 05. 2004. godine u “NA[ COMERC”
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: d.o.o. za trgovinu i usluge, Srebrenik, [pionica bb, registrovano kod
Osniva se “EN - UNION” d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i Kantonalnog suda u Tuzli i upisano u reg. ulo`ak br. 1-12467, vr{i se
usluga Tuzla. Skra}eni naziv firme: “EN - UNION” d.o.o. Sjedi{te dru{tva: izmjena osniva~a dru{tva, sjedi{ta i izmjena lica ovlaþ{enog za zastupanje
Tuzla, ul. Fo~anska br. 45. Osniva~i su: Aganovi} Nihad i D`afi} Esad, iz dru{tva i Podru`nice dru{tva. Umjesto dosada{njeg osniva~a dru{tva
Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. U osnovnom kapitalu osniva~i Had`izulfi} Edina sina Jusufa iz Srpskog Broda, ul. Avgusta 34. sa JMB:
u~estvuju sa jednakim udjelima, po 1.000,00 KM ili 50,00%. 0709969120940, novi osniva~ dru{tva je: Mustajba{ik Sabahko iz R.
Djelatnosti dru{tva: trgovina motornim vozilima na veliko i malo, Makedonije, Veles-Gorno Orizari, nosilac paso{a R. Makedonije br. 1784418
posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, trgovina na veliko i malo dijelovima sa osniva~kim udjelom u novcu u iznosu od 87.000,00 KM. Umjesto
i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za dosada{njeg direktora dru{tva i direktora Podru`nice Dru{tva - “Prodavnica
motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i br. 2.-Arizona” Br~ko Distrikt, Tr`nica Arizona: Edina Had`izulfi}a sina Jusufa
priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, iz Srpskog Broda, ul. Avgusta 34. sa JMB: 0709969120940, novi Direktor
trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini Dru{tva i Direktor Podru`nice Dru{tva - “Prodavnica br. 2.-Arizona” Br~ko
poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i Distrikt, Tr`nica Arizona, je: Mustajba{ik Sabahko iz R. Makedonije, Veles-
poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim Gorno Orizari, nosilac paso{a R. Makedonije br. 1784418 sa boravkom u
proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, Srebreniku, ul. Hazima Vikala bb. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju
industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i nepromijenjeni.
aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, 867/04
obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u
trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-991/04 od 30. 6. 2004. godine
mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, “TUZLA-RAD” d.o.o. za gra|evinsko zanatske radove Tuzla, izvr{ito
‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, vo}em i je dopunu djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju, slijede}im
povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije}nim proizvodima, djelatnostima: proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i
jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim vje{ta~kog kamena, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, posredni{tvo u
proizvodima, {e}erom, |okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom trgovini motornim vozilima, trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom
i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, hranom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i
nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, mesnim prera|evinama, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima,
trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za jajima, jestivim uljima i masno}ama, trgovina na veliko alkoholom i drugim
doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko
sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, trgovina na {e}erom, ~okoladom i bombonima, trgovina na veliko kafom, ~ajevima,
veliko parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, kakaom i za~inima, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i
te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom trgovina na veliko
drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, ‘eljeznom odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima
robom,instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, trgovina na veliko parfemima
proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim i kozmetikom, trgovina na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje,
ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i trgovina na veliko ostalim poluproizvodima trgovina na veliko alatnim
ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama, trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina
ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju,
ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i
veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo vo}em i povr}em,
pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, trgovina na malo hljebom,
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, trgovina na malo
proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima, alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala
tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim
proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina
u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima na malo tekstilom, trgovina na malo odjevnim predmetima, trgovina na malo
i ortopedskim pomagali i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim obu}om i ko`nim proizvodima, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na
predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem, opremom za rasvjetu malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, trgovina na malo
i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, trgovina
ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im
gra|evinskim materijalo knjigama, novinama ~asopisima, papirnatom robom priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina
i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima, na malo satovima, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo
sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em ostala trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo polovnom
u specijalizovanim prodavnicama trgovina na malo polovnom robom, u robom, u prodavnicama, trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, ostala
prodavnicama trgovina na malo putem po{te, na {tandovima i tr‘nicama, trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, barovi, agencije za promet
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, prevoz utnika u drumskom nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru.
saobra}aju, redovni (linijski), taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom Dru{tvo je razrije{ilo du‘nosti direktora \ulovi} [efika i izvr{nog
saobra}aju prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, direktora, Smajlovi} Safetu. Za novog direktora-upravu Dru{tva je imenovana
skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju Smajlovi} Safeta iz Tuzle, koji je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u
djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, djelatnost pakovanja, ostale unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi
poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute vanjska trgovina su nepromijenjeni.
neprehrambenim proizvodi uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog drumskog 868/04
Broj 9 - Strana 628 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-911/04 od 24. 6. 2004. godine doma}instvo, Trgovina namalo ektri~nim aparatima za doma}instvo, radio
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama,
Upisuje se Rje{enje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, Trgovina na na malo knjigama,
BiH broj 02-2-19-5390/04 od 10. 05. 2004. godine kojim je registrovan ulog novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, Trgovina na
stranog ulaga~a ALAS International, Baustoffproduktions AG, Republika malo kancelarijskom opremom, Trgovina na malo satovima, Trgovina na
Austrija sa ukupnim ulogom od 29.942.800,00 KM u novcu. Osnovni kapital malo sportskom opremom Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na
dru{tva iznosi 42 690 900,00 KM. malo cvije}em, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u
specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom u prodavni
869/04 ama, Trgovina na malo putem po{te, Trgovina na malo na {tandovima i
tr‘nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Popravak obu}e i
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-996/04 od 29. 6. 2004. godine ostalih ko‘nih predmeta, Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: uklju~uju}i radioopremu televizijsku opremu, i ostalu radioopremu i
Ponjevi} Almir sin Saliha iz Tuzle, Jalska 28 kao osniva~ dru{tva videoopremu, Popravak satova i nakita, Popravci na drugom mjestu
dana 14. 05. 2004. godine donio je Odluku o osnivanju dru{tva sa nepomenuti, Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, Pretovar tereta,
ograni~enom odgovorno{}u. Naziv i sjedi{te dru{tva je: IRPING d.o.o. za Skladi{tenje robe, Djelatnost ostalih agencija u prometu, Stvaranje novih
in‘injering, razvoj, prodaju, izvoz i uvoz Tuzla, Slatina 9 Tr‘ni centar. Skra}ena nekretnina, Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, Iznajmljivanje vlastitih
oznaka firme je: IRPING d.o.o. Tuzla. Osnovni kapital dru{tvaje 2.000,00 nekretnina, Agencija za promet nekretninama, Upravljanje nekretninama,
KM. Direktor dru{tva je Ponjevi} Almir iz Tuzle, Jalska 28. uz naplatu ili po ugovoru, Iznajmljivanje poljoprivre dnih ma{ina i opreme,
Djelatnost dru{tva je: Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa; Va|enje i Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, Istra‘ivanje i eksperimentalni razvoj
briketiranje kamenog uglja; Va|enje i briketiranje lignita; Va|enje i briketiranje u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, Arhitektonske i in‘enjerske djelatnosti
mrkog uglja; Va|enje kamena za gra|evinarstvo; Va|enje ostalih ruda i i tehni~ko savjeovanje, Reklama i propaganda, Djelatnost pakovanja.
kamena; Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima Vanjska trgovina
Proizvodnja ambala‘e od plasti~nih masa; Proizvodnja proizvoda od plasti~nih neprehrambenim proizvodima Prodaje robe u slobodnim carinskim
masa za gra|evinarstvo; Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; prodavnicama Usluge u vanjskotrgovinskom prometu Izvo|enje investicionih
Sje~enje, oblikovanje i obrada kamena; Proizvodnja ostalih nemetalnih radova stranom licu i ustupanje investicionih radova stranom licu u Bosni i
mineralnih sirovina; Recikla‘a metalnih ostataka i otpadaka; Recikla‘a Hercegovini Usluge me|unarodnog transporta robe i putnika Me|unarodna
nemetalnih ostaka i otpadaka; Elektroinstacioni radovi; Trgovina motornim {pedicija Ugostiteljske i turisti~ke usluge Posredovanje i zastupanje u
vozilima na veliko i malo; Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; prometu roba i usluga Prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta
Odr‘avanje i popravak motornih vozila; Trgovina na veliko i malo dijelovima Pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine i znanja i iskustva (know-
i priborom za motorna vozila; Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom how) Svi poslovi reeksporta Poslovi finansiranja - in‘enjering.
za motorna vozila; Trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima Dru{tvo u pravnom prometu sa tre}im licima ima sva ovla{}enja u
i priborom; Posredni{tvo u trgovini motociklima; Odr‘avanje i popravak okviru upisane djelatnosti. Dru{tvo za svoje obaveze u pravnom prometu
motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredni{tvo u odgovara cjelokupnom imovinom (potpuna odgovornost) Ponjevi} Almir
trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i osniva~ i direktor dru{tva i Ponjevi} Alma zamjenik direktora zastupaju
poluproizvodima; Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i dru{tvo u vanjskotrgovinskom poslovanju i u poslovanju u zemlji, bez
industrijskim hemijskim proizvodima; Posredni{tvo u prodaji gra|evinskog ograni~enja ovla{}enja.
drveta i gra|evinskog materijala; Posredni{tvo u prodaji ma{ina, industrijske
opreme, brodova i aviona; Posredni{tvo u prodaji namje{taja, predmeta i 870/04
aparata za doma}instvo i drugih metalnih proizvoda; Posredni{tvo u prodaji
tekstila, odje}e}e, obu}e i ko‘nih proizvoda, Posredni{tvo u prodaji hrane, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-988/04 od 28. 6. 2004. godine
pi}a i duhana, Posredni{tvo specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, Posredni{tvo u prodaji Osniva se “DELUX EURO PROFI” d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
raznovrsnih proizvoda, Trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom Grada~ac. Skra}eni naziv firme: “DELUX EURO PROFI” d.o.o. Grada~ac.
hranom, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, Trgovina na veliko ‘ivom Sjedi{te dru{tva: Grada~ac, ul. Sarajevska bb. Osniva~ je Haselji} Kemal,
stokom, Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko‘ama, Trgovina na veliko Grada~ac, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu.
sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko Djelatnosti dru{tva: trgovina motornim vozilima na veliko i malo,
mesom i mesnim prera|evinama; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i popravak motornih
proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, Trgovina na veliko vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na
Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, Trgovina na veliko malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima,
uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim
hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko proizvodima za drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom,
doma}instvo, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo
Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim
doma}instvo, radio ure|aji ma i TV ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom, proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini
staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom
~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina
ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama,
gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom mlije~nim
rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima,
materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko ‘eljeznom robom, liko duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, liko kafom,
instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na ~ajevima, kakaom i za~inima, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom,
veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odje}om,
Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko ma{inama, obu}om, elektri|nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv
opremom i priborom, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i
veliko gra|evinskim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima
industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko kancelarijskim {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima,
ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom
zanatstvo i navigaciju, Trgovina na veliko poljorpivrednim ma{inama, opremom, ‘eljeznom robom,instalacionim materijalom i opremom za vodovod
priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i
na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i otpacima, kancelarijskim ma{inama i opremom, poljoprivrednim ma{inama,
duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore, ostala trgovina na veliko trgovina
prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom, pi}ima i
i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, Trgovina duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
na malo hljebom, pecivom, kola}ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim
Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, kola~ima,
proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim
u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima
proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
predmetima, Trgovina na malo obu}om i ko‘nim proizvodima, Trgovina na proizvodima tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima,
malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, alo
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 629

elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu;
‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, Popravci, na drugom mjestu nepomenuta; Prevoz robe (tereta) u drumskom
knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, saobra}aju; Pretovar tereta; Skladi{tenje robe; Ostale prate}e djelatnosti
kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, ostala u kopnenom saobra}aju; Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale
trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo usluge turistima, na drugom mjestu nepomenuta; Djelatnost ostalih agencija
polovnom robom u prodavnicama, trgovina na malo na {tandovima i u saobra}aju; Poslovanje financijskog tr‘i{ta; Posredovanje u poslovanju sa
tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani barovi, vrijednosnim papirima; Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; Iznajmjivanje
snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom vlastitih nekretnina; Agencija za promet nekretninama; Upravljanje
saobra}aju, redovni (linijski), taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom nekretninama, uz naplatu i po ugovoru; Odr‘avanje i popravak kancelarijskih
saobra}aju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unara; Savjetovanje u vezi s poslovanje i
skladi{tenje robe, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge upravljanjem; Upraljanje holding dru{tvima; Arhitektonske i in‘enjerske
turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; Tehni~ko ispitivanje i analiza; Reklama
saobra}aju, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom i propaganda; Agencge za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage; Ostak
mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuta; Vanjskotrgovinske
proizvodima, uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i djelatnosti su: Vanjsko trgovinski promet neprehrambenim proizvodima;
druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, ugostiteljske i Vanjsko trgovinski promet prehrambenim proizvodima; Usluge me|unarodnog
turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge transporta roba i putnika; Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
usluge iz strukture registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, i sl.); Posredovanje i
konsignacija. zastupanje u prometu roba i usluga; Usluge me|unarodnog faktoringa.
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
dru{tva su direktor dru{tva, Haselji} Kemal, zamjenik direktora, Selimovi}
Mirsada, koji su, kao i osniva~, Osmanovi} Senahid, ovla{teni za zastupanje 872/04
Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-983/04 od 24. 6. 2004. godine
871/04 upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Upisuje se u registar osnivanje privrednog dru{tva sa sljede}im
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-950/04 od 23. 6. 2004. godine podacima o ~injenicama od zna~aja u pravnom prometu: dru{tvo ima oblik
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (d.o.o.) i ima jednog ~lana. Naziv
Osniva~i objavljuju osnivanje “METALING” dru{tvo sa ograni~enom pod kojim }e dru{tvo poslovati glasi: “BAJAS” d.o.o. trgovina i usluge.
odgovorno{}u. Skra}eni naziv firme: “METALING” d.o.o. Lukavac. Sjedi{te Sjedi{te je u Srebreniku, [pionica bb. Skra}ena firma glasi: “BAJAS”
firme: Lukavac, Magistralni put bb. Ovla{teno lice, direktor je: ^amd`i} d.o.o. Osniva~ dru{tva je Jasmin Ba{i} iz Doborovaca, Op}ina Gra~anica,
Sanuk. Osniva~i su: 1. Vanjek Vlatko, sa 600,00 KM, odnosno 30% osnovnog sa JMBG 1111973122177. Ulog u osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM
kapitala; 2. Majdand`i} Marko, sa 600,00 KM, odnosno 30% osnovnog i osniva~ ih je deponovao kod Tuzlanske banke DD Tuzla, prije podno{enja
kapitala; 3. ^amd`i} Sihanuk, sa 800,00 KM, odnosno 40% osnovnog prijave Sudu za upis u registar. Dru{tvo ima samo jedan udio koji u cjelosti
kapitala. pripada osniva~u Ba{i} Jasminu.
Djelatnosti su: Proizvodnja furnira, [perplo~a, panel plo~a, plo~a Djelatnosti koje Dru{tvo upisuje u sudski registar su: Trgovina motornim
iverica i drugih panela i plo~a; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; vozilima na veliko; Trgovina motornim vozilima na malo; Posredni{tvo u
Proizvodnja drvene ambala‘e; Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda; trgovini motornim vozilima; Odr‘avanje i popravak motornih vozila; Trgovina
Umno‘avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; Umno‘avanje (reprodukcija) na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo dijelovima
videozapisa; Umno‘avanje (reprodukcga) kompjuterskih zapisa; Proizvodnja i priborom za motorna vozila; Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom
eteri~nih ulja; Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; za motorna vozila; Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i
Proizvodnja ambala‘e od plasti~nih masa; Oblikovanje i obrada ravnog priborom; Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom;
stakla; Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ku staklenu Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom;
robu; Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta; Odr‘avanje i popravak motocikala; Trgovina na malo motornim gorivima i
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; Proizvodnja metalne mazivima; Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom,
gra|evinske stolarije; Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda; tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredni{tvo u trgovini gorivima,
Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno gijanje toplom vodom; Povr{inska rudama metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, Posredni{tvo u
obrada i presvla~enje metala; Proizvodnja brava i okova; Proizvodnja ‘i~anih trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, Posredni{tvo u
proizvoda; Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga; trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima,
Visokogradnja; Niskogradnja; Odr‘avanje objekata visokogradnje, Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo
niskogradnje i njhovih dijelova; Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje i drugim metalnim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini tekstilom odjebom,
krovova; Izolacioni radovi; Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, obu}om i ko‘nim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini hranom,pi}em i
ventilaciju i hla|enje; Ostali instalacioni radovi; Ugradnja stolarije; Farbarski duhanom, Posredni{tvo specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili
i staklarski radov; Ostali zavr{ni radovi; Trgovina motornim vozilima na grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, Posredni{tvo u trgovini
veliko; Trgovina motornim vozilima na malo; Posredni{tvo u trgovini gorivima, raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom
rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizodima; Posredni{tvo u hranom; Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; Trgovina na veliko ‘ivom
trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; Posredni{tvo u stokom; Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko‘ama; Trgovina na veliko
trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko
Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom mlije~nim
i drugim metalnim proizvodima; Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; Trgovina na veliko
duhanom; Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima alkaholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima;
ili gupama proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta; Posredni{tvo u trgovini Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; Trgovina na veliko
raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom
doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; Nespecijalizovana trgovina na veliko
staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim proizvodima za hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko tekstilom;
~i{}enje; Trgovina na velko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko
na veliko metalima i rudama metala; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima;
na veliko gra|evinskim meterijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na Trgovina na velikoporculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima
veliko ‘eljeznom robom, instalacinonim materijalom i opremom za vodovod i ostalim proizvodima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom;
i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; Trgovina na
ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko ostacima i otpacima; Trgovina veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; Trgovina
na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i na veliko metalima i rudama metala; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina
opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na
zanastvo i navigaciju; Ostala trgovina na veliko; Ostala trgovina na malo u veliko ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i
nespecijalizavanim prodavnicama; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina grijanje; Trgovina na veliko hemijskim praizvodima; Trgovina na veliko ostalim
na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom poluproizvodima; Trgovina na veliko otacima i otpacima; Trgovina na veliko
mjestu nepomenuta; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, alatnim ma{inama; Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; Trgovina na
radioure|ajima i TV ure|ajima; Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama, veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za pletenje; Trgovina na
staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim
opremom i ra~unarima; Trgovina na malo sportskom opremom; Ostala trgovina ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; Trgovina na veliko
na malo u specijalizovanim prodavnicama; Ostala trgovina na malo izvan poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; Ostala
prodavnica; Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i trgovina na veliko; Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Broj 9 - Strana 630 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

prete‘no hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; Ostala trgovina i sto~nom hranom; Trgovina na veliko cvije}em sadnicama; Trgovina na
na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i veliko ‘ivom stokom; Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko‘ama; Trgovina
povr}em; Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na malo na velio sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na
ribom, {koljkama i rakovima; Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, veliko mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
tjesteninama, bombonima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; Trgovina na veliko
pi}ima; Trgovina na maloduhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima;
hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; Trgovina na veliko
Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom
Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; Trgovina na malo uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; Nespecijalizovana trgovina na veliko
tekstilom; Trgovina na malo odjevnim predmetima; Trgovina na malo obu}om hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko tekstilom;
i ko‘nim proizvodima; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko
opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima;
nepomenuto; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, ra- Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima
dio ure|ajima i TV ure|ajima; Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama, i ostalim proizvodima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom;
staklom i ostalim gra|evinskim mateijalom; Trgovina na malo knjigama, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; Trgovina na
novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima Trgovina
malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima; na veliko metalima i rudama metala; Trgovina na velio drvetom; Trgovina na
Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko
Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivima; Ostala trgovina na ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje;
malo u specijalizovanim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom u Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim
prodavnicama; Trgovina na malo putem po{te; Trgovina na malo na poluproizvodima; Trgovina na veliko ostacima i otpacima; Trgovina na veliko
{tandovima i tr‘nicama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Prevoz alatnim ma{inama; Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; Trgovina na
robe (tereta) u drumskom saobra}aju; veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za pletenje; Trgovina na
U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati sljede}e veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim
djelatnosti: vanjskotrgovinski promet prehrambenih proizvoda, ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; Trgovina na veliko
vanjskotrgovinski promet neprehrambenih proizovda, posredovanje i poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; Ostala
zastupanje u prometu roba i usluga; usluge me|unarodnog transporta roba. trgovina na veliko; Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
U unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e zastupati prete‘no hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo
~lan uprave - direktor Jasmin Ba{i}. u nespecijalizovanim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em;
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na malo ribom,
873/04 {koljkama i rakovima; Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola|ima,
tjesteninama, bombonima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1000/04 od 29. 6. 2004. godine pi}ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: hranom pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,
Upisuje se u registar osnivanje privrednog dru{tva sa sljede}im Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima,
podacima o ~injenicama od zna~aja u pravnom prometu: dru{tvo ima oblik Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodi Trgovina na malo tekstilom;
dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (d.o.o.) i ima jednog ~lana. Naziv Trgovina na malo odjevnim predmetima: Trgovina na malo obu}om i ko‘nim
pod kojim }e dru{tvo poslovati glasi: “TEMA IN” d.o.o. proizvodnja, trgovina proizvodima; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za
i usluge. Sjedi{te je u Gra~anici, Branilaca Grada bb. Skra}ena firma glasi: rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu nepomenuto,
“TEMA IN” d.o.o. Osniva~i dru{tva su: 1. Omer Hamzi} iz Gra~anice, ul. Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i
Muse ]azima ]ati}a br. 18, sa JMBG 0701950122150; 2. Mirsad @uni} iz TV ure|ajima; Trgovina na malo ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim
Gra~anice, ul. D`emala Bijedi}a br. 1. sa JMBG 0111952122149 i 3. Adnan gra|evinskim mateijalom; Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima,
Ma{i} iz Gra~anice, ul. Majke Bo{njakinje br. 27. sa JMBG 2502957122143. papirnatom robom i pisa}im priborom; Trgovina na malo kancelarijskom
Ulog u osnovni kapital Dru{tva je 45.000,00 KM u novcu, od ~ega svaki od opremom i ra|unarima; Trgovina na malo satovima; Trgovina na malo
osniva~a ula`e 15.000,00 KM, deponovanjem novca kod Tuzlanske banke sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na
DD Tuzla, prije podno{enja prijave Sudu za upis u registar. Dru{tvo ima tri malo cvije}em; Trgovina na malo gorivima; Ostala trgovina na malo u
udjela, koji pripadaju svakom osniva~u po jedan, tako da svaki od osniva~a specijalizovanim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom u
ima 1/3 ukupnog broja glasova, odnosno 33 glasa. prodavnicama; Trgovina na malo putem po{te; Trgovina na malo na
Djelatnosti koje Dru{tvo upisuje u sudski registar su: Proizvodnja {tandovima i tr‘nicama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica.
bojivih materijala i pigmenata; Proizvodnja plasti~nih masa u primamom U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati sljede}e
obliku; Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova djelatnosti: vanjskotrgovinski promet prehrambenih proizvoda,
Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, Proizvodnja vanjskotrgovinski promet neprehrambenih proizvoda; posredovanje i
amabala‘e od plasti~nih masa, Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za zastupanje u prometu roba i usluga; izvo|enje investicionih radova u
gra|evinarstvo, Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH.
Visokogradnja; Niskogradnja; Odr‘avanje objekata visokogradnje, U unutra{njem i spoljnotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e zastupati
niskogradnje i njihovih dijelova; Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje ~lan uprave - direktor Mirsad @uni}.
krovova; Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i
sportskih terena; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr‘avanje 874/04
hidrogra|evinskih objekata; Ostaligra|evinski radovi, koji zahtijevaju
specijalno izvo|enje ili opremu; Elektroinstalaconi radovi; Izolacijski radovi, Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1002/04 od 28. 6. 2004. godine
Postavljanje instalacija za vodu, gas grijanje, ventilaciju i hla|enje; Ostali upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
instalacijski radovi; Fasaderski i {tukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Osniva se “AZ - IM KOMERC” d.o.o. za trgovinu, gra|evinarstvo,
Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski i staklarski radovi; Ostali proizvodnju i usluge Banovi}i. Skra}eni naziv firme: “AZ - IM KOMERC”
zavr{ni radovi; Trgovina motornim vozilima na veliko; Trgovina motornim d.o.o. Banovi}i Sjedi{te dru{tva: Banovi}i, ul. Branilaca Banovi}a 27 (u
vozilima na malo; Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; Odr‘avanje i zgradi zv. “Sama~ka”). Osniva~ je Mulabdi} Azim, @ivinice, sa osnovnim
popravak motornih vozila; Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna kapitalom od 2.000,00 KM.
vozila; Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; Posredni{tvo Djelatnosti dru{tva: proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene
u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na veliko drvene gra|e za patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta,
motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motociklima proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za patosenje, furnira, {perplo~a,
i njihovim dijelovima i priborom; Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, gra|evinske stolarije i
dijelovima i priborom; Odr‘avanje i popravak motocikala; Trgovina na malo elemenata, drvene ambala‘e, ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja plo~a,
motornim gorivima i mazivima; Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala‘e od plasti~nih masa,
sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od
Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama metala i industrijskim hemijskim plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja betonskih
proizvodima, Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim proizvoda za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i
materijalom, Posredni{tvo u trgovini ma{inama industrijskom opremom, vje{ta~kog kamena, sje~enje, oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja
brodovima i avionima, Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i metalne gra|evinske stolarije, metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda,
aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, Posredni{tvo u ambala‘e od lakih metala, ‘i~anih proizvoda, recikla‘a metalnih ostataka i
trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, Posredni{tvo u otpadaka, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, povr{insko i
trgovini hranom pi}em duhanom, Posredni{tvo specijalizovano za prodaju dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja,
odre|enih ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto Posredni{tvo odr‘avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje
i trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih
Utorak, 31. avgust 2004. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 - Strana 631

saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja Na osnovu odluke osniva~a DOO Lug-trans Kalesije, Rainci Donji,
hidrogra|evinskih objekata, odr‘avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali vr{i se upis promjene ovla{tenog lica, pa se kao ovla{teno lice bri{e D‘afi}
gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, [uhreta a upisuje se D‘afi} [emso, direktor koji dru{tvo zastupa bez
elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, ograni~enja u doma}em i vanjskotrgovinskom posovanju. Vr{i se uskla|ivanje
gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i obrazaca po odredbama nove uredbe. Ostali upisi nepromijenjeni.
{trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga,
farbarski i staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i 876/04
opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima
na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr‘avanje i Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-940/04 od 24. 6. 2004. godine
popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna Preduze}e za proizvodnju, preradu i promet prehrambenih proizvoda,
vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Dioni~ko dru{tvo “KLAS” Srebrenik izvr{ilo je smanjenje osnovnog kapitala
posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, odr‘avanje za iznos od 547.911, 00 KM. Osnovni kapital dru{tva prije smanjenja iznosio
i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, je 2.627.163,00 KM podijeljen u 140.490 obi~nih dionica u nominalnoj
posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom, tekstilnim vrijednosti po 18,70 KM. Nakon izvr{enog smanjenja osnovni kapital dru{tva
sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim iznosi 2.079252,00 KM, podijeljen u 140.490 obi~ne dionice u nominalnoj
hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, vrijednosti po 14,80 KM. Ostali podaci ostaju nepromijenjeni.
ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem,
predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 877/04
tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i
duhanom, specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-939/04 od 7. 7. 2004. godine
drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
‘itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom D.O.O. “BU BU XIN” export-import Gra~anica, Sultana Mehmeda bb.
stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, vr{i brisanje funkcije tehni~kog direktora Dru{tva kao i razrje{enje du`nosti
mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, dosada{njeg tehni~kog direktora LIN NAI HAI iz Gra~anice, sa danom 11.
jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim 11. 2003. g. Navedeno Dru{tvo tako|er vr{i promjenu adrese PJ-Kineske
proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima kafom, ~ajevima, kakaom prodavnice br. 5. Maglaj. Prija{nja adresa koja je glasila: Maglaj, Tr`ni
i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, trgovina na centar bb. mijenja se i nova adresa glasi: Maglaj, Bijela plo~a bb. D.O.O.
veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom “BU BU XIN” Gra~anica vr{i osnivanje PJ Kineske prodavnice br. 18. u
odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima Zenici, ul. Lond`a 90. Za rukovodioca PJ (podru`nice) imenuje se MAO
i tv ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i JIANFEN iz Br~kog (paso{ br: G 05890836, izdat: Zhejiang- Kina), koja je
ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima ovla{tena za zastupanje PJ (podru`nice) u unutra{njem prometu, bez
{iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti u
metalima i rudama metala drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom skladu sa Odlukom o osnivanju Dru{tva i u skladu sa Zakonom. Djelatnosti
opremom, ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod PJ-podru`nice ili drugog subjekta upisa u cijelosti istovjetna sa djelatnostima
i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i Dru{tva u unutra{njem prometu. Do{lo je i do promjene adresa rukovodioca
otpacima, alatnim ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu PJ-podru`nica kako slijedi: CHEN CHUNFENG, rukovodioc PJ-Kineske
industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i prodavnice br. 2. i 3., promjenio je adresu koja sada glasi: Gra~anica,
opremom, ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Stjepan Polje bb., GUO YUNSU direktor D.O.O. i rukovodilac PJ Kineske
poljoprivrednim ma{inama priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala prodavnice br. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. promjenila je adresu koja sada
trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama glasi Gra~anica, Stjepan Polje bb., GUO YUNZHUANG, direktor i rukovodilac
prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo PJ-Kineske prodavnice br. 13., promjenio je adresu koja sada glasi Gra~anica,
u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, Stjepan Polje bb., YE GUOFEN, rukovodilac PJ-Kineske prodavnice br. 14.,
mesom i mesnim proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima hljebom, pecivom promjenila je adresu koja sada glasi: Breza, D`emala Bijedi}a br. 7.
kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, Rukovodilac PJ-Kineske prodavnice br. 15. JIN LINGYONG, promjenio je
duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim adresu koja sada glasi Gra~anica, Stjepan Polje bb., rukovodilac PJ-
proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim Kineske prodavnice br. 16. CHEN CHUNLEI promjenio je adresu koja sada
i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim glasi Gra~anica, Stjepan Polje bb., Rukovodilac PJ-Kineske prodavnice br.
proizvodima, namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za 17. LAN JIANE promjenila je adresu koja sada glasi Gra~anica, Stjepan
doma}instvo, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv Polje bb.
ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim
materijalom, knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im 878/04
priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima, satovima, sportskom
opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivima, ostala trgovina na malo Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-970/04 od 6. 7. 2004. godine
u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, na {tandovima i tr‘nicama, Osniva se “ABM STARI BAROK” d.o.o. za trgovinu i usluge, export-
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, barovi, prevoz putnika import Tuzla. Skra}eni naziv firme: “ABM STARI BAROK” d.o.o. Tuzla.
u drumskom saobra}aju, redovni (linijski) taksi slu‘ba, ostali prevoz putnika Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Branislava Nu{i}a do br. 141. Osniva~ je Fehratovi}
u rumskom saobra}aju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar Behara, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu.
teret skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, Djelatnosti dru{tva: dovr{avanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih
djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na proizvoda za doma}instvo, ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnja
drugom mjestu nepomenute djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, tepiha i prostira~a za pod, pozamanterije, nepomenutih tekstilnih proizvoda,
stvaranje novih nekretnina, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih ko‘ne odje}e, radnih odijela, ostale spoljne odje}e, osim one {ivane po
kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje ma{ina i opreme za mjeri, ostale spoljne odje}e, {ivane po mjeri, odje}e za dojen~ad i malu
gra|evinarstvo, arhitektonske i in‘enjerijske djelatnosti i tehni~ko djecu i sportske odje}e, ostalih odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna;
savjetovanje, ~i{}enje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, ostale proizvodnja proizvoda od krzna, {tavljenje i obrada ko‘e, proizvodnja ko‘ne
poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina galanterije, sedlarskih i sara~kih proizvoda, proizvodnja obu}e po narud‘bi
prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, usluge i u malim serijama, {tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, priprema i
me|unarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa izrada {tamparske forme, ostale uslugeu vezi sa {tampanjem, proizvodnja
me|unarodnim transportom, izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i nakita i sli|nih proizvoda, sportske opreme, imitacije nakita (bi‘uterije),
ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, ugostiteljske i turisti~ke ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, trgovina
usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz motornim vozilima na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima,
strukture registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija. odr‘avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za
dru{tva je direktor dru{tva, Mulabdi} Azim, imenovan na mandatni period motorna vozila, trgovina na velikoi malo motociklima i njihovim dijelovima i
od 4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom,
prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. odr‘avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ‘ivom stokom,
875/04 tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i
industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-974/04 od 28. 6. 2004. godine materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima,
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim, metalnim
Broj 9 - Strana 632 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 31. avgust 2004. g.

proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko‘nim proizvodima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i
hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om,
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, obu}om i ko‘nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, specijalizovanoj
posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto,
sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ‘itaricama, sjemenjem i sto~nom
i {tavljenim ko‘ama, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim hranom, cvije}em i sadnicama, ‘ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko‘ama,
prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama,
masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim, uljima i masno}ama,
~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i
hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i
veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, ribe, {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em
odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om,
i tv ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima,
ostalim proizvodima, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd‘entima i ostalim
potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke
i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima
‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,
hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ‘eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje,
ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju i hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim
ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim ma{inama, gra|evinskim ma{inama, ma{inama za tekstilnu industriju, i
ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, trgovina na veliko ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim
poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore ostala ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim
trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na
prete‘no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete‘no hranom,
u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, pi}ima i duhanskim proizvodima ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
mesom i mesnim proizvodima, ribom {koljkama i rakovima, hljebom, pecivom, prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim
kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, pecivomkola~ima
trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima,
pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u
na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima, namje{tajem, opremom za proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obu}om i ko‘nim proizvodima,
rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima za namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim
doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, ‘eljeznom robom, bojama, aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima tv ure|ajima, ‘eljeznom robom,
staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, knjigama, novinama,
~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom
i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, i ra~unarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em,
gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina
na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te, na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem po{te,
na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, na {tandovima i tr‘nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
popravak obu}e i ostalih ko‘nih predmeta, popravak satova i nakita, restorani, barovi, kantine (menze), snabdijevanje pripremljenom hranom
restorani, barovi, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering) prevoz (catering), prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), taksi
putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), taksi slu‘ba, ostali slu‘ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz robe (tereta)
prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz robe (tereta) u drumskom u drumskom saobra}aju, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,
saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na
u kopnenom saobra}aju, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; drugom mjestu nepomenute, iznajmljivanje automobila, ostalih kopnenih
ostale usluge turistima, na drngom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih saobra}ajnih sredstava, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu
agencija u saobra}aju, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i nepomenute, voza~ke {kole, vanjska trgovina prehrambenim i
doma}instvo, reklama i propaganda, djelatnost pakovanja, ostale poslovne neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, usluge me|unarodnog transporta
djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom,
neprehrambenim i prehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih ugostiteljske i turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba
djelatnosti uvoz - izvoz, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti, zastupanje
drnge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, ugostiteljske inostranih firmi i konsignacija.
i turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava
druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih dru{tva je direktor dru{tva, Softi} Jasmin, imenovan na mandatni period od
firmi i konsignacija. 4 godine, koji je, kao i osniva~, Alibegovi} Mahmut, ovla{ten za zastupanje
Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
dru{tva je direktor dru{tva, Fehratovi} [efik, koji je kao i osniva~, Fehratovi}
Behara, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu,
bez ograni~enja ovla{tenja. 880/04

879/04 Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1074/04 od 7. 7. 2004. godine


upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke:
Kantonalni sud u Tuzli rje{enjem U/I-1051/04 od 2. 7. 2004. godine Osniva~ dru{tva “HILANA” d.o.o. Srebrenik. Duranovi} Nail iz
upisao je u sudski registar suda slijede}e podatke: Srebrenika, vr{e}i ovla{tenja osniva~a dru{tva donio je dana 02. 07. 2004.
Osniva se “SHADOW” d.o.o. za prevoz i usluge Tuzla. Skra}eni naziv god. Odluku o osnivanju podru`nica. Podru`nice }e poslovati pod firmom:
fi