You are on page 1of 263
NGUYEN VAN KHANG (Chi bién) -D6 ANH TU DIEN DANH NHAN THE GIGI PHAN KHOA HOC TY NHIEN VA KY THUAT (Diing cho nha trudging) NHA XUAT BAN GIAO DUC - NAM 2003 LOI NOI DAU Todn b6 nén van mink nhan loai déu cé su déng gdp khong nhé ciia tri tué cdc danh'nhan, tit thé hé nay dén thé he khdc, ké tit bon, ndm tram ndm truée Cong nguyén dén nay. Noi dung sdch gido khoa trong cdc truéng hoc n6i chung, tit phd thong cho dén cao dang va dai hoc, ty timg mén, cing déu duoc bién soan dua trén cdc thanh unu dé cita céc nha bac hoc. Dé lam nén cdc sang tgo tit nhé dén lém, tit cdc phat minh dén cdc tée phdm, cdc danh nhan trude hét phdi hoc hanh cdt luc & trudng hoc, & thuc ign. Khong tt ngudi con phdi trdi qua mot wi tho vo cing khé khan, déy thit thdch: ho hode c6i ctit, hoe gia cdnh qué nghéo khd, cing cuc. Mot so” con gdp phaii cdc nghich cdnk khong dé dang gi vugt qua duce. Tuy thé; ho déu gidng nhau d chd: citng cd mét nghi luc phi thudng, mor y chi sdt dé va mot nding luc hoc tap, lam viée siéu phdm. Ho khong chi huy dong ciia cdi, site luc cila ban thin da dank, ma con 16i kéo cd vg, chéng cing con cdi vao su nghiép sdng tao ur hét phdt minh nay dén téc phdim kia... dé cuéi cing nhdm céng hién cho nhan loai nhiing cong trinh v6 gid, nhitng kigt tdc dé dei. "Tit dién danh nhan thé gidi" khong chi don thudn gidi thigu than thé, su nghiép cia cdc con ngudi phi thudng dy ma con cé gang khai théc tinh ‘mudn mau, mudn ve ciia cdc tdim guong song dy, trong doi thudng cling nhut trong su nghiép, nhdm gitip wdi tré noi guong, hoc tap. "Tir dién danh nhén thé gidi" rdt cén cho cdc gido vién khi gidng day cdc kién thite cé lién quan dén tdc gid ctia cdc phat minh va téc phdm dé. Che chdn diéu dé khéng chi lam cho gid hoc thém loi cudn, hip dén, ma cn lam cho hoc sink hiéu sdu, nhé Idu va biét dau chang gieo vao ma uéc hhoc sink ciia minh nhiing hat gidng dé sau nay 6 thé ndy mdm va dam hoa, ket trdi khi ho trd thank cdc chil nhan cia dt nuéc. MUC LUC Lai néi du A ABEN (NIELS HENRICH ABEL) ADE (CLEMENT ADER) ‘AMPE (ANDRE - MARIE AMPERE) ANHXTANH (ALBERT ANHXTANH) ARIXTOT (ARISTOTE) ACSIMET (ARCHIMEDE) AVOGADRO (AMDEO DE AVOGADRO) B BACLAU (PETER BARLOW) BE (JOHNN LOGIE BAIRD) BECNA (CLAUDE BERNARD) BECTOLO ( MARCELLIN BERTHELOT) DONG HO BECNULI (BERNOULLI) BO (NIELS BOHR) BOI (ROBERT BOYLE) BROGLI - Anh (MAURICE BROGLIE) BROGLI- Em (LOUIS VICTOR BROGLIE) BRAIO (LOUIS BRAILLE) BREM (ALFRED BREHM) BRUNO (GIORDANO BRUNO) BUTLEROP (ALEXANDRE BOUTLEROV) c CANMET (ALBERT LEON CALMETTE) CACNO (SADI CARNOT) Trang 16 18 19 a 2B 24 27 28 30 3 32 33 35 36 39 41 261