You are on page 1of 2

UDRUGA HRVATSKIH AMATERSKIH KULTURNO-UMJETNIKIH DRUTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

UHAKUD u BiH / Trg hrvatskih velikana b.b. / 88000 Mostar / BiH

ORGANIZACIJSKI ODBOR SEMINARA FOLKLORA HRVATA U BIH


Tel/fax: ++ 387 36 321 022 / seminar.folklorabih@gmail.com, www.uhakud.ba
mob: preds./ ++ 387 63 468 796
RAUN U UNICREDIT BANCI BH D.D. U MOSTARU, BROJ: 3381302232111627, MB: 4227667320002

Dragi prijatelji folklora,

pozivamo vas na Seminar folklora Hrvata u BiH koji e se odrati u irokom Brijegu, od 17. do 20.
srpnja 2014. u organizaciji UHAKUDA-a u BiH. Poduavat e se pjesme, plesovi, nonje i obiaji podruja
Srednje Bosne i tradicijska glazbala Bosne i Hercegovine. Voditelj Seminara je prof. Miroslav ili.

Polaznici seminara mogu odabrati jednu od ponuenih grupa:


1. PLES

2. GLAZBALA

Polaznici koji se opredijele za glazbala biraju izmeu TAMBURE I TRADICIJSKIH GLAZBALA (diple, lijerica,
dvojnice, gusle i argija).
Seminar poinje 17. srpnja u 8 sati, a zavrava 20. srpnja u veernjim satima. Predavanja su organizirana u
jutarnjem i veernjem terminu, a ukljuuju:
- Izlaganja s terena (plesna predavanja) koja e voditi prezentatori s terena;
- Teorijsku nastavu o etnologiji (tradicijsko odijevanje) predavati e strunjaci s Odsjeka za etnologiju
Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine i strunjaci s terena;
- Etnomuzikologiju e predavati profesori sa Muzike akademije, odsjek Etnomuzikologija Univerziteta u
Sarajevu;
- Osnove glazbenog obrazovanja predavati e profesori sa Fakulteta prirodoslovno-matematikih i
odgojnih znanosti Sveuilita u Mostaru, odsjek Glazbena kultura;
- Scensku primjenu folklora i rad sa izvornim folklornim skupinama predavat e voditelj Seminara;
- Svirae, uenje sviranja tradicijskih glazbala/ tambure, voditi e strunjaci s terena.

Nakon Vae prijave dostaviti emo Vam detaljan plan i program predavanja.

UDRUGA HRVATSKIH AMATERSKIH KULTURNO-UMJETNIKIH DRUTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


UHAKUD u BiH / Trg hrvatskih velikana b.b. / 88000 Mostar / BiH

ORGANIZACIJSKI ODBOR SEMINARA FOLKLORA HRVATA U BIH


Tel/fax: ++ 387 36 321 022 / seminar.folklorabih@gmail.com, www.uhakud.ba
mob: preds./ ++ 387 63 468 796
RAUN U UNICREDIT BANCI BH D.D. U MOSTARU, BROJ: 3381302232111627, MB: 4227667320002

SMJETAJ za polaznike osiguran je u hotelu uli u irokom Brijegu. Cijena punog pansiona (noenja i
obroci) za cijeli Seminar je 170,00KM. Cijena samih obroka za sva etiri dana Seminara iznosi 80,00KM
(doruak, ruak i veera). Plaanje smjetaja vriti e se osobno u hotelu tijekom ili na kraju boravka.
Predavanja e se odravati u hotelskim dvoranama predvienim za seminare.
KOLARINA za polaznike iznosi 80,00KM po osobi i uplauje se iskljuivo u UniCredit Bank BiH na
iroraun Seminara folklora Hrvata u BIH broj: 3381302232111627. kolarina treba biti uplaena najkasnije
do 10. srpnja 2014.
Prijavni listii s programom nalaze se u prilogu ovoga pisma. Popunjeni prijavni listii trebaju se poslati na
adresu UHAKUD BIH, Trg hrvatskih velikana b.b., 88 000 Mostar ili na e-mail adresu
seminar.folklorabih@gmail.com. Prijave mogu poslati sve osobe (lanovi drutava ili individualno) starije od
15 godina. Osobe mlae od 15 godina na seminaru mogu sudjelovati u pratnji roditelja/staratelja. Sa sobom
obvezno ponijeti osobne i zdravstvene iskaznice.

Za sve dodatne informacije molimo da se obratite Vanji Anii, tajnici OO Seminara folklora na tel:
+387 63 428 146 ili e-mailom na adresu seminar.folklorabih@gmail.com.

OO Seminara folklora Hrvata u BiH