You are on page 1of 6

UNITAT Els elements de la partitura

El pentagrama i els seus elements:

Allegro

Símbols i valors musicals:

Andante

ff

Glossari de termes
1.-Clau de sol:

Signe que es col·loca al començament per a indicar on queda situada la nota sol.
Aquesta clau el situa a la segona línia de manera que aquesta seria la posició de la nota
sol:

1
2.-Armadura:

Són alteracions que es col.loquen al principi de la partitura ( entre la clau de sol i


la indicació de compàs) i afecten a aquelles notes durant tota la peça. És aquesta la que
en indica la tonalitat de la composició musical.

Armadura de la tonalitat en sol major

Armadura de la tonalitat en fa major

3.-Indicació del compàs:

És la indicació que, juntament amb la clau i l'armadura, figura al començament i


ens indica en quin compàs està escrita la composició. Aquest pot ser 2/4, 3/4, 4/4, 6/8,
etc.

El que ens indica el compàs és quines són les pulsacions fortes i quines les
dèbils. Per això hi ha tot un sistema de números i de barres de compàs. En funció d'això
tendrem 2 tipus de compassos:

compàs binari vol dir que l'accent és cada 2 temps.

Compàs ternari vol dir que l'accent és cada temps.

El compàs quaternari seria com dos compassos binaris junts, encara que el
tercer temps és més dèbil que el primer.

Del dos números que formen la indicació de compàs, el numerador indica el


número de pulsacions que hi ha a cada compàs, i el denominador ens indica la figura
que omple cada pulsació. (Així, el 4 vol dir valor de negra. En el cas de 8 vol dir
corxera).

4.-Línies divisòries o barra de compàs:

Són les línies verticals que separen els compassos escrits al pentagrama.
Aquestes línies divisòries acostumen a portar el número del compàs corresponent per
facilitar la localització ràpida de qualsevol passatge musical.

5.-Barra de repetició:És una doble barra amb dos punts que indica el començament i el
final d'un passatge que s'ha de repetir.

6.-Doble barra: És una barra de separació de compàs però que, a més, indica un canvi
important com, per exemple, un canvi de tonalitat o un canvi de compàs.

2
7.-Doble barra final: És la doble barra vertical que marca el final de la composició.

8.-Semicorxera : Figures rítmiques que un quart de temps o pulsació (¼). El mateix


que amb les corxeres passa amb les pliques de les semicorxeres.

9.-Silenci de semicorxera: Dura el mateix que una semicorxera però indica silenci.

10.-Corxera:Figures rítmiques que equivalen duren mig temps o pulsació (1/2). Quan
les corxeres van de 2 en 2 o de quatre en quatre poden ajuntar-se les seves pliques.

11.-Silenci de corxera: Dura el mateix que una corxera però indica silenci.

12.-Negra:Figura rítmica que dura una pulsació. (1)

13.-Silenci de negra:Dura una pulsació com la negra, però indica silenci.

14.-Blanca: Figura rítmica que dura dues pulsacions (2)

15.-Silenci de blanca: Figura que dura el mateix que la blanca però indica silenci.

16.-Rodona:Figura que dura 4 pulsacions

17.-silenci de rodona: Figura que dura el mateix que una redona però que indica
silenci.

18.-Bemoll: és el signe que indica que la nota que afecta baixa mig to.

3
19.-Becaire: és el signe que indica que la nota a la qual acompanya deixa d'estar
afectada per una alteració prèvia.

20.-Diesi o sostingut: és el signe que indica que una nota ha de pujar mig to.

21.-Doble diesi: és el signe que indica que una nota ha de pujar un to (dos semitons).

22.-Clau de fa: igual que a la clau de sol, és el signe que apareix al principi de la
partitura per situar en quin lloc del pentagrama estarà situada la nota fa. En aquest cas el
fa va situat a la 4a línia, i a partir d'aquesta es col.loquen les demés notes.

23.-Puntet: la nota que va acompanyada per un puntet augmenta el seu valor rítmic en
la meitat del que dura. De manera que si, per exemple, tenim una negra amb puntet el
resultat serà 1 i ½ temps.

24.-Lligadura: és una línia corba que uneix dues notes seguides i serveix per unir els
seus sons i sonin com una sola nota. Dues negres lligades equivalen a una blanca. Una
negra i una corxera equivalen a tres corxeres..., etc.

25.-Començament anacrusi: és el començament de cançó en temps dèbil. Per tant,


aquest primer compàs està incomplet i no es té en compte a l'hora de la numeració.

26.- Indicació de tempo: són unes indicacions que es col.loquen al l'inici de la peça a
dalt del pentagrama que indiquen quina serà la velocitat de la composició:
( largo, adagio, andante,allegro, presto).

27.- Timbre: És la qualitat del so que ens permet diferenciar diferents veus o
instruments. Per tant el timbre de veu ens permet diferenciar si parla n'Aina o si parla na
Clara, o no Marina o na Pamela...o si sona un violí, una trompeta...

28.- Indicacions de dinàmica:


Són unes indicacions que ens diuen amb quina intensitat ha de sonar la peça:
pp..........pianissimo(fluixíssim)
p............piano (fluix)
mf.........mezzoforte (mig volum)
f...........forte (fort)
ff..........fortissimo(fortíssim)

Aquestes però, ens indiquen un volum estable, que no varia. Per indicar un canvi de
dinàmica gradual tenim els reguladors:

4
Exercicis:

1.-Relaciona cada un dels elements de la partitura amb els pentagrames del principi. El
que has de fer és posar el número corresponent a cada element de la partitura i amb una
fletxa unir-ho amb el símbol que li correspon en els pentagrames de l'inici de la unitat.

2.-Defineix i explica els següents termes:

Sostingut:

Bemoll:

Clau de fa:

Becaire:

Barra de repetició:

Indicació de compàs:

Lligadura:

Doble barra:

Armadura:

Començament anacrusi:

3.-Respon el qüestionari amb V o F.

La velocitat de la pulsació ve donada per les diferents figures musicals. ___


La clau ens indica la col.locació de les notes al pentagrama._____________
La nota més greu de la partitura de la cançó piratas del caribe és un re.______
En aquesta cançó, la figura rítmica més curta és la negra.______________

5
El compàs 4/4 indica que cada compàs té quatre pulsacions.____________
Les línies divisòries duren una pulsació.___________________________
Els silencis s’anoten sempre en una partitura a part.__________________

4.-Llegeix cada definició i, després, escriu el nom del signe de què es tracta.

-Tipus de so amb què s’interpreta una composició: timbre o instrument


-Pauta de cinc línies on s’escriuen les diferents grafies musicals:______________
-Signe que indica l’altura dels sons i la col.locació de les notes al
pentagrama:__________
-Conjunt d’alteracions que s’escriuen a l’inici de la partitura:____________
-Distribució dels ritmes en segments de 2, 3 o 4 pulsacions:____________
-Signe que uneix dues notes que són a la mateixa altura. També pot abraçar diferents
notes amb la intenció que s’interpretin seguides, sense respirar:
____________
-Simbols que representen la durada de les notes:___________________
-Signe que allarga la durada de la nota o del silenci la meitat del seu valor:
_____________
-Intensitat o volum de so amb què interpretem una composició musical:___
-Signes que es col.loquen al davant de les notes i en modifiquen l’afinació
habitual:___________
-Línies verticals que separen els compassos::_______________________
-Petites línies paral.leles, situades fora del pentagrama, on s’escriuen les notes que són
més agudes o més greus que les que conté el pentagrama:___________________