You are on page 1of 2

LATIHAN TINGKATAN TIGA

1 (a) Namakan satu contoh kerjaya yang berkaitan
dengan minat dan potensi yang berikut.
i) Peribadi realistik :
ii) Peribadi konvensional :
iii) Peribadi berdaya usaha :
iv) Peribadi penyelidik :
vi) Peribadi sosial :

(b) Bagaimanakah cara anda mendapatkan maklumat
mengenai pelbagai peluang kerjaya yang ditawarkan?


2 a) Nyatakan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak
anak
mereka.
b) !uliskan kesan sekiranya berlaku perkaraperkara
yang
berikut.
(i) "bu bapa mengabaikan keselamatan anggota
keluarga
(ii) "bu bapa tidak menetapkan peraturan
keluarga.
(iii) "bu bapa membe#akan kasih sayang antara anak
anaknya.


Selamat Mencuba. Anda boleh merujuk buku
teks atau nota Penddkan S!k dan
Ke"ar#ane#araan $an# dbekalkan d dalam
kelas. %a"a&an anda bebas asalkan bersesuaan
den#an tajuk.