You are on page 1of 1

LATIHAN TINGKATAN SATU

1 (a) Mengapakah kita perlu bijak memilih rakan?
(b) Berikan ciri-ciri rakan yang baik.
(c) Senaraikan ciri-ciri rakan yang baik?
(d) Nyatakan kelebihan memilih rakan yang baik?
2 (a) Apakah kepentingan kasih sayang dalam
keluarga?
(b) Nyatakan empat cara untuk menunjukkan perasaan
kasih sayang sesame anggota keluarga.
(c) Bagaimanakah cara-cara untuk membalas jasa dan
pengorbanan ibu bapa?
3 (a) Nyatakan ciri-ciri cerita rakyat.
(b) Apakah tujuan cerita rakyat disampaikan?
(c) Nyatakan kepentingan cerita rakyat.
(d)Bagaimanakah cara-cara untuk menghargai dan
mempromosikan cerita rakyat sebagai seni arisan.
Selamat Mencuba. Anda boleh merujuk buku teks atau
nota Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang
dibekalkan di dalam kelas. Jawapan anda bebas
asalkan bersesuaian dengan tajuk.