You are on page 1of 7

Nama:………………………….. Tingkatan 1:…………………..

PEPERIKSAAN PERTAMA 2009
TINGKATAN SATU
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
(1 JAM)
Arahan: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:
Bahagian A : Soalan Objektif ( 30 arkah!
Bahagian B : isi dan "isi Sekolah ( 10 arkah!
Bahagian : Soalan Struktur ( 1# arkah!
Ja!a" #$%&a #'a(an)
Bahagian A ( Soalan Objektif)* 30 markah
Arahan+ Tia$%tia$ soalan diikuti em$at $ilihan ja&a$an' iaitu A, B, , dan D. (ilih ja&a$an )ang $aling sesuai.
1 aksud identiti diri ialah
A ru$a $aras seseorang )ang mem$un)ai *ita%*ita )ang tinggi.
B gambaran keseluruhan tentang seseorang )ang mem$un)ai *ita%*ita dalam hidu$n)a.
*iri%*iri fi+ikal seseorang )ang mem$un)ai $otensi diri )ang $ositif.
D gambaran tentang masa de$an )ang akan di*a$ai oleh seseorang.
2 (otensi diri $erlu dikembangkan untuk
A ke*emerlangan akademik. B keseimbangan dalam hidu$.
menonjolkan bakat indi,idu. D tingkah laku terka&al.
3 -min sangat berminat dengan mata $elajaran atematik. .ita%*ita -dam mungkin
A doktor B arkitek
akauntan D $eguam
- (otensi diri dalam seseorang indi,idu $erlu disedari dan dikembangkan $ada usia muda lagi kerana
A $otensi diri berkaitan dengan keu$a)aan intelek.
B $otensi diri boleh menentukan kebolehan dan kemahiran seseorang.
$otensi diri akan membantu seseorang berfikir dengan baik.
D $otensi diri akan menentukan keu$a)aan fi+ikal seseorang.
. enga$akah kita $erlu mengenali dan menghargai keja)aan tokoh%tokoh di negara kita/
A kerana mereka dikenali ramai.
B kerana kita da$at men*ontohi mereka.
kerana kita boleh menjadikan mereka sebagai $erangsang.
D kerana mereka ban)ak men)umbang jasa ke$ada negara.
/ Kita mestilah bers)ukur dengan 000000000000000)ang ada $ada diri kita dan *uba untuk mem$erbaiki
00000000000000diri kita.
A kelebihan' kelemahan B keistime&aan' jasmani
kebaikan' $otensi D $otensi' *ita%*ita
0 1ntuk men*a$ai *ita%*ita' seseorang $erlu bersedia untuk
A mengeluarkan kos. B dimarahi keluarga.
menem$uh *abaran. D di*emuh mas)arakat.
1
1 Keja)aan seseorang murid $ada masa hada$an ban)ak bergantung ke$ada 0000000000000)ang dilakukan
$ada +aman $ersekolahann)a.
A usaha B minat
$otensi D identiti diri
9 -ntara berikut' $erlakuan )ang manakah berkaitan as$ek kerohanian/
A eningkatkan ilmu $engetahuan. B ens)ukuri $emberian Tuhan.
emu$uk $erasaan kasih sa)ang. D enjaga kesihatan tubuh.
10 2agaimanakah *ara untuk mengembangkan $otensi jasmani/
A engulang kaji $elajaran dengan tekun. B ens)ukuri nikmat anugerah Tuhan.
elakukan akti,iti riadah $ada masa la$ang. D en)emai semangat kekitaan dalam kehidu$an.
11 3i+al sering me&akili sekolahn)a dalam $ertandingan $erbahasan. 4ia seorang $elajar )ang bijak berhujah.
(enguasaan bahasa 5nggerisn)a juga amat baik.
-$akah kerja)a )ang sesuai untuk 3i+al/
A -rkitek. B 4oktor.
(eguam. D -kauntan.
12 -$akah faktor keja)aan seseorang dalam bidang )ang di*eburin)a/
A inat )ang mendalam. B odal )ang men*uku$i.
Saingan dari$ada orang lain. D Taha$ $emikiran )ang dimiliki.
13 (otensi diri seseorang da$at di$u$uk melalui
A $endidikan se*ara berterusan.
B $emerhatian terhada$ $ersekitaran.
$en)esuaian diri dengan mas)arakat sekeliling.
D $erubahan $enam$ilan diri.
1- 5ndi,idu )ang berja)a dalam bidang seni la+imn)a
A mem$un)ai kreati,iti )ang tinggi.
B memiliki kesihatan tubuh )ang baik.
mem$un)ai kemahiran berhujah.
D mam$u menga&al $erasaan dan tenang.
1. (otensi diri seseorang indi,idu hendaklah 00000000000000000000untuk men*a$ai keja)aan.
A diasah B diubahsuai
ditonjolkan D di$amerkan
1/ Sia$akah )ang dimaksudkan dengan rakan seba)a/
A 3akan )ang mem$un)ai $er&atakan )ang sama.
B 3akan )ang mem$un)ai $andangan dan minat )ang sama.
3akan )ang tinggal di ka&asan kediaman )ang sama.
D 3akan )ang belajar di sekolah )ang sama.
10 enga$akah kita $erlu bijak memilih rakan/
A Su$a)a tidak ter$engaruh untuk melakukan $erkara negatif.
B Su$a)a da$at berkongsi masalah $eribadi.
Su$a)a mudah di$er*a)ai oleh ibu ba$a.
D Su$a)a da$at menjalani kehidu$an dengan lebih baik.
11 -$akah )ang dimaksudkan dengan maruah diri/
A Kehormatan diri. B Kekuatan fi+ikal.
Keistime&aan diri. D Ke*antikan $aras.
6
19 Seseorang rakan )ang baik la+imn)a akan
A meminta rakann)a men)elesaikan masalah $eribadi.
B memberikan dorongan untuk melakukan $erkara )ang baik.
menghindari rakann)a )ang sedang menghada$i masalah.
D menolak bantuan rakann)a )ang ingin membantu.
20 4alam $erjalanan $ulang dari sekolah' anda terserem$ak dengan rakan%rakan anda sedang berbual%bual
di $erhentian bas. ereka mengajak anda berbual%bual bersama mereka.
-$akah tindakan )ang &ajar anda ambil/
A enerima ajakan rakan dengan senang.
B enolak ajakan rakan dengan baik.
em$ertikaikan tindakan rakan.
D engugut untuk memberitahu ibu ba$a rakan.
21 3emaja )ang bijak mem$ertimbangkan kesan sesuatu tindakan da$at
A menjamin kesejahteraan dalam hidu$.
B mengeratkan hubungan dengan rakan seba)a.
membuat ke$utusan dengan *e$at dan $antas.
D melibatkan diri dalam akti,iti sosial.
22 Salah satu teknik untuk men)elesaikan konflik ialah dengan menggunakan teknik a&am.
-$akah )ang dimaksudkan dengan teknik a&am/
A Teknik men)elesaikan masalah sebelah $ihak sahaja.
B Teknik men)elesaikan masalah dengan *e$at.
Teknik men)elesaikan masalah )ang mem$un)ai kehendak bertentangan.
D Teknik men)elesaikan masalah demi ke$entingan diri.
23 enga$akah kita $erlu men)elesaikan konflik dengan bijak/
A Su$a)a memberikan kebaikan ke$ada kedua%dua belah $ihak.
B Su$a)a konflik tersebut tidak berulang.
Su$a)a $endirian kita dihormati oleh orang lain.
D Su$a)a kelemahan kita tidak diketahui oleh orang lain.
2- (onteng meru$akan salah kegiatan negatif )ang berlaku dalam kalangan $elajar. -$akah langkah )ang boleh
diambil untuk menangani kegiatan tersebut/
A enghukum ibu ba$a $elajar tersebut.
B emaklumkan ke$ada ibu ba$a tentang ketidakhadiran $elajar tersebut.
enggantung $ersekolahan $elajar tersebut.
D elarang $elajar dari$ada menduduki $e$eriksaan akhir tahun.
2. -$akah $eranan ibu ba$a untuk menghalang anak%anak terlibat dalam $erkara )ang negatif/
A engongkong $ergerakan anak%anak.
B en)edarkan anak%anak tentang keburukan melakukan $erkara negatif.
enghalang anak%anak berka&an dengan remaja )ang tidak dikenali.
D enemani anak%anak $ada setia$ masa.
2/ Kasih sa)ang terhada$ keluarga boleh ditafsirkan sebagai
A $erasaan kasih dan sa)ang atas rasa tanggungja&ab.
B $erasaan *inta )ang &ujud a$abila bertemu dengan ahli keluarga.
$erasaan *inta dan sa)ang terhada$ ahli keluarga )ang lebih muda.
D $erasaan *inta )ang mendalam dan berkekalan terhada$ keluarga.
3
20 Kita $erlu menghormati ibu ba$a kerana
A mereka memberikan keme&ahan ke$ada kita.
B mereka selalu memanjakan kita.
mereka telah membesarkan dan mendidik kita.
D mereka sentiasa mendam$ingi kita.
21 2a$a anda telah dinaikkan $angkat oleh majikann)a. -$akah tindakan )ang &ajar anda lakukan/
A eminta ba$a memba&a keluarga makan di luar.
B engu*a$kan tahniah ke$ada ba$a.
eran*ang akti,iti bulanan keluarga.
D en*eritakan $erkara tersebut ke$ada rakan%rakan.
29 -dik anda telah dimarahi oleh ba$a anda kerana mem$eroleh ke$utusan $e$eriksaan )ang tidak memuaskan.
-$akah tindakan )ang harus anda ambil/
A en)ebelahi tindakan ba$a memarahi adik.
B embantu adik untuk membela dirin)a.
emujuk dan menasihati adik agar belajar bersungguh%sungguh.
D embiarkan adik men)elesaikan masalahn)a itu.
30 -$akah )ang dimaksudkan dengan makanan seimbang/
A akanan )ang berkualiti dan mahal.
B akanan )ang mengandungi semua jenis nutrient.
akanan )ang digemari oleh semua $eringkat umur.
D akanan )ang mudah dida$ati dan disediakan.
7
Bahagian B+ isi dan "isi Sekolah% 10 markah
1 N)atakan misi sekolah ini dengan ter$erin*i.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
( # markah!
2 N)atakan ,isi sekolah ini dengan ter$erin*i
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
( # markah!
Bahagian + Soalan Struktur% 10 markah
3 -$akah faktor )ang mendorong remaja terlibat dalam kegiatan negatif/
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
( 6 markah!
- -dakah rakan seba)a mam$u mem$engaruhi remaja untuk melakukan $erkara negatif/ 2erikan alasan anda.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
( 6 markah!
#
. enga$akah anda men)a)angi ibu ba$a anda/
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
( 6 markah!
/ 2agaimanakah *aran)a anda memastikan hubungan anda dengan anggota keluarga sentiasa mesra dan akrab/
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
( 6 markah!
0 N)atakan ke$entingan%ke$entingan menjalin hubungan )ang mesra dan akrab sesama anggota keluarga.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
( 6 markah!
Kertas soalan tamat.
8
SK9- :-;-(-N (9N4545K-N S5"5K 4-N K9;-3<-N9<-3--N T5N<K-T-N S-T1
(9(935KS--N (93T-- (9N4545K-N S5"5K 4-N K9;-3<-N9<-3--N 600=
SO->-N O2:9KT5? ( 30 -3K-@!
1. 2 18. 2
6. 2 1A. -
3. . 1B. -
7. 2 1=. 2
#. . 60. 2
8. - 61. -
A. . 66. .
B. - 63. -
=. 2 67. 2
10. . 6#. 2
11. . 68. 4
16. - 6A. .
13. - 6B. 2
17. - 6=. .
1#. - 30. 2
2-@-<5-N 2
1. 2SSK> bertekad menjadi sebuah sekolah )ang terkehada$an men*a$ai $endidikan bertaraf dunia
menjelang 6010. ( # -3K-@!
6. 2SSK> berilti+am menjadi $emangkin ke*emerlangan keilmuan dan $embentuk insane )ang jujur'
berso$an dan berke$eribadian nasional. (# -3K-@!
2-@-<5-N .:
3. $engaruh rakan seba)a' kesibukan ibu ba$a ( 6 markah!
7. Ca' kerana rakan seba)a amat ra$at dengan mereka. Se*ara tidak langsung' rakan seba)a da$at
mem$engaruhi seseorang remaja. (6 markah!
#. kerana ibulah )ang telah melahirkan kita' kerana ibu ba$alah )ang telah mendidik dan membesarkan kita.
(6 markah!
8. sentiasa bertolak ansur dengan ahli keluarga )ang lain' selalu menghubungi antara satu sama lain jika
tinggal berjauhan' menuturkan kata%kata )ang elok dan so$an' $eka terhada$ $erasaan anggota keluarga
)ang lain. ( $ilih dua sahaja%6 markah!A