You are on page 1of 1

ACTIVITAT MEDI

A les pàgines 169/171/173/ i 175 trobaràs les preguntes a les següents


respostes. Cerca i copia la pregunta i a continuació copia també la desposta
adient.

• Aprofiten l’oxigen de la fotosíntesi per respirar.


• Els dos sistemes de transport en les plantes superiors són els conductes
llenyosos i els conductes liberians.
• El sistema llenyós transporta la saba bruta des de les arrels cap a les
fulles.
• El sistema liberià transporta la saba elaborada cap a totes les ceŀlules
de la planta.
• La saba elaborada és un líquid que conté la matèria orgànica elaborada
per les plantes mitjançant la fotosíntesi.
• La tija sosté les fulles i permet la circulació de l’aigua , les sals minerals
i la matèria orgànica.
• Els productes resultants de la fotosíntesi són:
La matèria orgànica i l’oxigen.
• Els estomes són forats microscòpics de la pell de les fulles que controlen
l’entrada i sortida de gasos.
• Les plantes no s’alimenten d’organismes, utilitzen l’energia de la llum a la
fotosíntesi, tenen clorofiŀla i no es desplacen.
• A les fulles es fabrica l’aliment que nodrirà tota la planta.
• La saba bruta és un líquid format per l’aigua i les sals minerals que la
planta absorbeix a través de les arrels.
• Per dur a terme la fotosíntesi les plantes aprofiten el diòxid de carboni
de l’aire.
• Les substàncies necessàries per a dur a terme la fotosíntesi són:
aigua, sals minerals i diòxid de carboni.