You are on page 1of 18

BÁO CÁO DANH SÁCH SIM SỐ

Mã Sim Số sim Giá bán Trạng thái

LSG
097.9996.44 ::: 2 tr Còn hàng

LSG
4
097.999.666 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
0
097.999.666 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
097.999.666
2 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.9
5 ::: 3 tr Còn hàng

LSG
0979.23456.
1 ::: 3 tr Còn hàng

LSG
4
0979.23456. ::: 3,5 tr Còn hàng

LSG
3
097.999.644 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.0
6 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
0979.234.24
4 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
0979.818.33
8 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
3
097.9996.99 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
1
097.9996.99 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.09
3 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
0979.99.61.9
7 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.4
9 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
2
0979.0979.3 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0
0979.0979.1 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.3
2 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0979.23.43.7
2 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0979.23.43.9
3 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
3
097.999.66.7 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
6
0979.35.79.3 ::: 1,3 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.3
6 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
0979.23.43.2
8 ::: 1,3 tr Còn hàng

LSG
097.999.66.3
3 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
0 979
9 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
997.012
0979.99.69.0 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
0979.99.69.2
9 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.3579.6
9 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.6
6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.687.98
7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
7
0975.0979.7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.44
5 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
0979.68.722
5 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.372.33
2 ::: 1,2 tr Còn hàng
LSG
097.999.61.6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.64.6
2 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.60.8
6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.68.3
0 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
9
097.9996.17 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
097.999.61.9
9 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.47
1 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097
9 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
9997.001
097 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
9997.003
097 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.44
9997.005 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.44
1 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.44
2 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.13
3 ::: 1,5 tr Còn hàng

LSG
9
097.9996.88 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
097.9996.88
1 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
5 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.70.7
8 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.70.7
1 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
3
097.999.70.7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.26
5 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.9
4 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.7
5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.700
0 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
7
0979.68.79.6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.6
0 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.7
4 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.6
5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.5
1 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
9
0975.0979.1 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.336.33
1 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.76
0 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.3
8 ::: 1,5 tr Còn hàng

LSG
0979.234.77
8 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
4
0979.68.733 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.77
7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.77
0 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.77
2 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.77
4 ::: 1,2 tr Còn hàng
LSG
097.999.678 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.90
6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.996.97
0 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.60.6
6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
1
097.999.60.6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.60.6
3 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.66.0
5 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.66.2
9 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.66.4
9 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
9
0979.996.89 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.11
6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.11
4 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.61.6
8 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.61.6
4 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
7
097.9996.18 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
8 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
0 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
2 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.64.6
5 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
7 010 :::
0979997 1,2 tr Còn hàng

LSG
097 9997 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979997
020 033 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979997.066 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
4
0979.2345.4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.5
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.4
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.3
9 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.7
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
2
0979.35.79.3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.3
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.9
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.66
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.66
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0
0979.2345.2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.10
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.77
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.77
5 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.66
0 ::: 1 tr Còn hàng
LSG
0979.234.69 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.77
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.32
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.73
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
7
0979.234.63 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.66
9 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.4
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.6
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.996.94
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
6
097.999.68.1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.10
8 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.11
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.4
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.26
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
2
0979.234.28 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.7
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.7
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.4
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.1
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
5
0979.234.21 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.5
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.64.400
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.13
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.08
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0
0979.234.07 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.05
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.31
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.33
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.62
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
6
0979.234.70 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.22
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.15
5 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.22
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.02
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0
0979.234.63 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.33
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.30
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.18
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.40
1 ::: 1 tr Còn hàng
LSG
0979.234.46 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.60
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.71
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.75
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
5
0979.234.31 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.8
1 ::: 1,5 tr Còn hàng

LSG
0979.234.20
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.49
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.19
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
1
0979.234.01 ::: 950 Còn hàng

LSG
0979.3579.5
0 ::: 950 Còn hàng

LSG
0979.3579.4
6 ::: 950 Còn hàng

LSG
0979.234.63
3 ::: 950 Còn hàng

LSG
097.999.666.
8 ::: 6,5 tr Còn hàng

LSG
9
0979.234.46 ::: 4,5 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.2
8 ::: 3,5 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.6
9 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
0979.234.26
9 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
0979.234.36
8 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
9
097.999.666 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
097.999.666
1 ::: 2,5 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.7
4 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.677
4 ::: 2,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.01
6 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
2
097.9996.99 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
097.9996.99
0 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
097.9996.99
2 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
097.9996.67
4 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
0979.99.64.9
8 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
9
097.999.64.6 ::: 1,8 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.8
8 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.2
5 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.1
4 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0979.0979.3
6 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
4
0979.0979.4 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
097.999.60.7
0 ::: 1,6 tr Còn hàng

LSG
0979.3579.4
0 ::: 1,3 tr Còn hàng

LSG
0979.33.32.3
9 ::: 1,3 tr Còn hàng

LSG
0979.23.44.2
9 ::: 1,3 tr Còn hàng
LSG
097.999.67.8 ::: 1,3 tr Còn hàng

LSG
0979997
7 068 ::: 1,3 tr Còn hàng

LSG
0979997 008 ::: 1,3 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.3 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
7
0979.99.69.1 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.99.69.4
9 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.23
9 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.68.744
7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.64.6
4 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
5
097.9996.12 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.60.9
3 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.61.7
0 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.61.8
1 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.64.7
1 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
4
097.999.64.8 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9997.00
4 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979997.004
2 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979997.006 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
5
0979.234.44 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.88
0 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.88
0 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.88
2 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
9
097.999.70.7 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.70.7
2 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
097.999.70.7
4 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.25
6 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
0979.234.28
4 ::: 1,2 tr Còn hàng

LSG
4
0979.68.722 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.7
7 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.357.95
6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.7
7 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.1
1 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
9
0979.68.79.6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.7
2 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.7
3 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.2
6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.4
8 ::: 1,1 tr Còn hàng
LSG
0979.2345.7 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0975.0979.9
5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0975.0979.4
0 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.11
5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
4
0979.2345.8 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.5
5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.3
4 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.77
9 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.77
1 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
3
097.9996.77 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.678
5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.996.79
0 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.996.93
6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.996.98
8 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
6
097.999.60.6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.60.6
2 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.60.6
4 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.66.1
9 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.664
9 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
6
097.999.66.5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.11
9 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.11
3 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.61.6
5 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.61.6
3 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
5
097.999.61.6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.999.64.3
9 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
9 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
1 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.44
3 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
7
0979.996.49 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979997.011
6 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979997.038 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979997.044 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979997.055 ::: 1,1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.66 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.4
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.5
8 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.5
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.3579.7
1 ::: 1 tr Còn hàng
LSG
0979.3579.2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.7
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.9
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.1
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
1
0979.234.43 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.33
8 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.2
8 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.3
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.3
8 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
7
0979.234.77 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.66
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.67
9 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.77
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.77
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
6
0979.234.43 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.76
9 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.66
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.0
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.67.5
7 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
7
0979.996.93 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.996.95
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.999.68.2
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
097.9996.11
8 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.4
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
2
0979.234.27 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.29
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.7
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.7
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.25
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
2
0979.23.46.2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.3
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.2345.2
5 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.20
5 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.35.79.0
2 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
5
0979.68.73.3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.68.79.4
8 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.12
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.06
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.09
0 ::: 1 tr Còn hàng
LSG
0979.234.13 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.33
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.61
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.63
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
4
0979.234.36 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.16
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.22
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.34
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.76
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
6
0979.234.33 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.33
6 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.23.42.2
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.23
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.42
0 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
4
0979.234.48 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.63
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.73
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.20
3 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.35
4 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
5
0979.234.21 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.61
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.234.45
1 ::: 1 tr Còn hàng

LSG
0979.3579.2
4 ::: 950 Còn hàng

Liên hệ:1TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP ViỆT NAM


Điện thoại: 0979.883.888 - (04.3) 99999
Website: http://sodepvietnam.com - htt
M
999911 - 0168.333.4444 - 0169.333.4444
http://timkiemsim.net