You are on page 1of 2

Phßng GD – §T Tiªn du

Kú thi HSG cÊp huyÖn


N¨m häc 2007 - 2008
Bµi 1:
x+2 x +1 1
1, Cho A = + + víi x ≠ 1, x≥ 0
x x −1 x + x +1 1 − x
1
Rót gän A vµ chøng tá A <
3
2, Rót gän biÓu thøc: 5 − 3 − 29 − 12 5

Bµi 2:

3 x 2 − 2 xy − y 2 = 0
1. Gi¶i hÖ pt sau: 
 x + 5y = 0
2

2. Cho pt Èn x: x 2 + 2(a − 1) x − (a + 1) = 0 gäi x1 x2 lµ nghiÖm


a. Chøng tá pt cã nghiÖm víi mäi a. T×m a ®Ó pt cã nghiÖm x1 x2
tho¶ m·n x12 + x22 = 16
b. T×m a ®Ó pt cã nghiÖm tho¶ m·n x1 <1 < x2

2 x2 + x −1
Bµi 3: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cu¶ A =
x2 − 2x + 2

Bµi 4: Gi¶i c¸c pt sau:


a, x 2 + x + 12 x + 1 = 36
b, x 2 − x + 5 = 5

Bµi 5:
Cho ®êng trßn t©m O. Tõ ®iÓm A bÊt kú bªn ngoµi ®êng trßn O
kÎ c¸c tiÕp tuyÕn AB, AC víi (O) (B, C lµ c¸c tiÕp ®iÓm). I lµ 1 ®iÓm
bÊt kú n»m gi÷a B vµ C. Mét ®õng th¼ng qua I vµ vu«ng gãc víi OI
c¾t ®êng th¼ng AB t¹i E, c¾t AC t¹i F. AI c¾t (O) t¹i P, Q (P thuéc
cung nhá BC)
a. CMR I lµ trung ®iÓm cña EF vµ tø gi¸c AEOF néi tiÕp 1 ®êng
trßn.
b. KÎ ®êng th¼ng qua (O) vu«ng gãc víi OA c¾t c¸c ®êng th¼ng
AB, AC lÇn lît ë M vµ N. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña A ®Ó diÖn tÝch
∆AMN nhá nhÊt.
c. KÎ 1 ®êng th¼ng bÊt kú song song víi AB, ®õng th¼ng nµy
c¾t BP, BQ theo thø tù ë G, H. Chøng tá r»ngBC ®i qua trung
®iÓm cña GH.