You are on page 1of 11

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp -Tù do -H¹nh phóc

Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång

- C¨n cø vµo bé luËt d©n sù ban hµnh n¨m 1995


- C¨n cø vµo nhu cÇu trong c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu
cña hai bªn.
Bªn A (Bªn b¸n):
C«ng ty ph¸t triÓn CN-TM T©n Ph¸t
§Þa chØ: 118 TrÇn Hng §¹o - TP. B¾c Ninh - TØnh B¾c Ninh
§iÖn tho¹i: 0241855958
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn ThÕ §¹t - Chøc vô: Phã gi¸m ®èc
Bªn B (Bªn mua):
¤ng: d¬ng c«ng trung
§Þa chØ: X· Liªn B·o – HuyÖn Tiªn Du – TØnh B¾c Ninh
§iÖn tho¹i:
Sau khi bµn b¹c trao ®æi, hai bªn nhÊt trÝ ký kÕt thanh lý hîp ®ång
nµy víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n sau;
§iÒu1: : Bªn cung cÊp thiÕt bÞ ®· cung cÊp cho bªn mua thiÕt bÞ
®ñ sè thiÕt bÞ ®îc liÖt kª trong phô lôc kÌm theo hîp ®ång cung cÊp
thiÕt bÞ ngµy 20 th¸ng 09 n¨m 2009.
§iÒu 2: Bªn mua thiÕt bÞ ®· nhËn ®ñ sè lîng vµ kiÓm tra chÊt l-
îng, quy c¸ch, chñng lo¹i theo hîp ®ång, sö dông tèt.
§iÒu 3: Bªn mua cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho bªn cung cÊp
thiÕt bÞ tæng trÞ gi¸ hîp ®ång lµ: 69.120.000đ (B»ng ch÷: S¸u m¬i
chÝn triÖu mét tr¨m hai m¬i ngh×n ®ång ch½n)
Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång nµy ®îc lËp vµ ký lµm 02 b¶n hai bé
gèc cã gi¸ trÞ nh nhau, bªn mua thiÕt bÞ gi÷ 01 b¶n, bªn cung cÊp
thiÕt bÞ gi÷ 01 b¶n.
B¾c ninh, ngµy 20 th¸ng 09.
n¨m 2009.
Bªn mua thiÕt bÞ Bªn cung cÊp thiÕt bÞ

C«ng ty ph¸t triÓn CN-TM Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
T©n Ph¸t §éc lËp -Tù do -H¹nh phóc
Sè H§: 175 BT/ 2008 -------------***------------

Hîp ®ång b¶o tr×, söa ch÷a thiÕt bÞ tin häc

- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña Héi ®ång Nhµ níc, níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 25 th¸ng 9 n¨m
1998.
- C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/1/1990 cña Héi ®ång
Bé trëng quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh
tÕ.
- C¨n cø vµo nhu cÇu trong c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu
cña hai bªn.
H«m nay, ngµy 01 th¸ng 08 n¨m 2008, chóng t«i gåm:
I. Bªn cã thiÕt bÞ b¶o dìng (bªn A): Trêng THCS Phó L©m
§Þa chØ: X· Phó L©m - Tiªn du - B¾c Ninh. §iÖn tho¹i:
0241.837.434
§¹i diÖn: ¤ng B¹ch TiÕn Dòng Chøc vô: HiÖu trëng
¤ng Ng« Xu©n T¸m Chøc vô: Héi trëng héi
PHHS
II. Bªn nhËn b¶o dìng (bªn B): C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i T©n
Ph¸t
§Þa chØ: 118 TrÇn Hng §¹o - Phêng §¹i Phóc - TP B¾c Ninh.
§iÖn tho¹i: 0241855958
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn ThÕ §¹t Chøc vô: Phã Gi¸m ®èc
Sau khi bµn b¹c trao ®æi, hai bªn nhÊt trÝ ký kÕt hîp ®ång
nµy víi c¸c néi dung sau:
§iÒu 1: Bªn b¶o dìng ®¶m b¶o cho bªn A mét sè thiÕt bÞ t¹i c¬ së
cña bªn A. Gåm 25 bé m¸y vi tÝnh cña häc sinh vµ 03 bé m¸y tÝnh
v¨n phßng.
Sè häc sinh häc vµ sö dông: toµn trêng (tõ líp 6 – líp 9)
§iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña bªn B
1. §¶m b¶o phÇn mÒm ho¹t ®éng th«ng suèt, kh¾c phôc lçi vµ diÖt
virus b»ng phÇn mÒm míi nhÊt. Kh¾c phôc lçi phÇn cøng, lçi
m¹ng, thay thÕ linh kiÖn khi háng hãc.
- Trêng hîp háng hãc qu¸ nhiÒu, x¶y ra sù cè lín th× 2 bªn sÏ gÆp
nhau ®Ó cïng t×m c¸ch gi¶i quyÕt.
- N©ng cÊp dµn m¸y vi tÝnh theo lé tr×nh 3 n¨m (mçi n¨m 1/3 sè
m¸y cña häc sinh – kh«ng bao gåm linh kiÖn thay thÕ)
- Hµng n¨m c«ng ty hç trî båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô m«n tin
häc cho gi¸o viªn nhµ trêng.
2. QuyÒn lîi
- C«ng ty ®îc hëng 45% sè phÝ thu ®îc tõ nguån häc phÝ tin häc vµ
phÝ b¶o dìng, b¶o tr× m¸y cña nhµ trêng.
- Cô thÓ sè tiÒn 1 n¨m = sè häc sinh * (14000®/ 1 hs/ 1th¸ng)* 8
th¸ng * 45%
= sè häc sinh*(6300®/ 1hs/ 1 th¸ng)* 8 th¸ng
§iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña bªn A
1. Tr¸ch nhiÖm.
- Bè trÝ khoa häc lÞch häc, lÞch thùc hµnh cña häc sinh. Bè trÝ gi¸o
viªn gi¶ng d¹y.
- Qu¶n lý tèt c¸c giê thùc hµnh cña häc sinh trong phßng m¸y,
kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c trêng hîp nh chËp ch¸y, níc vµo, c«n trïng
hay ph¸ ph¸ch…
- Thu phÝ hç trî m«n tin häc theo quy ®Þnh cña ®Ò ¸n mµ nhµ tr-
êng ®· x©y dùng.
- Tr¶ ®ñ c¸c kho¶n tiÒn trong hîp ®ång cho bªn B vµo 2 ®ît: 1/2
cuèi HKI vµ 1/2 vµo cuèi n¨m häc.
- Chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn ®iÖn, b¶o vÖ, ®ãng gãp lªn trªn…
2. QuyÒn lîi.
- Phßng m¸y nhµ trêng ®îc b¶o tr×, b¶o dìng vµ söa ch÷a kÞp thêi
®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña häc sinh.
- Nhµ trêng ®îc hëng 55% sè kinh phÝ thu ®îc tõ nguån häc phÝ tin
häc ®Ó phôc vô viÖc d¹y vµ häc.
- Cô thÓ sè tiÒn 1 n¨m = sè häc sinh * (14000®/ 1 hs/ 1th¸ng)* 8
th¸ng* 55%
= sè häc sinh*(7700®/ 1hs/ 1 th¸ng)* 8 th¸ng
§iÒu 4: HiÖu lùc hîp ®ång:
- Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Thêi gian ký kÕt: 01 n¨m.
§iÒu 5: Tranh chÊp, söa ®æi
- Hîp ®ång muèn ®îc söa ®æi ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña c¶ 2 bªn
vµ ph¶i cã x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n.
- Trong trêng hîp tranh chÊp, hai bªn sÏ cè g¾ng cïng gi¶i quyÕt tríc
khi ®a ra toµ ¸n kinh tÕ. QuyÕt ®Þnh cña toµ ¸n lµ quyÕt ®Þnh
cuèi cïng.
§iÒu 6: §iÒu kho¶n ¸p dông:
Hîp ®ång ph¶i hîp víi luËt cña Níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt
Nam
Hîp ®ång nµy ®îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, mçi
bªn gi÷ 01 b¶n.
B¾c Ninh, ngµy 01 th¸ng 08
n¨m 2008
®¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn B
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do -H¹nh phóc
-------------***------------
Biªn b¶n bµn giao
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña Héi ®ång Nhµ níc, níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 25 th¸ng 9
n¨m 1998.
- C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/1/1990 cña Héi ®ång
Bé trëng quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh
tÕ.
- C¨n cø vµo nhu cÇu trong c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu
cña hai bªn.
Bªn A (Bªn b¸n):
C«ng ty ph¸t triÓn CN-TM T©n Ph¸t
§Þa chØ: 118 TrÇn Hng §¹o - TP. B¾c Ninh - TØnh B¾c Ninh
§iÖn tho¹i: 0241855958
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn ThÕ §¹t - Chøc vô: Phã gi¸m ®èc
Bªn B (Bªn mua):
¤ng: d¬ng c«ng trung
§Þa chØ: X· Liªn B·o – HuyÖn Tiªn Du – TØnh B¾c Ninh
§iÖn tho¹i:
Hai bªn cïng nhau lËp biªn b¶n bµn giao hµng ho¸ theo Hîp ®ång
ngµy 20 th¸ng 09 n¨m 2009 víi néi dung sau:
• Sè lîng, chÊt lîng:
Bªn A cung cÊp ®Çy ®ñ sè hµng ho¸ thiÕt bÞ cho bªn B ®óng chñng
lo¹i, chÊt lîng nh trong hîp ®ång ®· ký.
§Þa ®iÓm giao hµng: ®Þa ®iÓm cña bªn B
Hai bªn thèng nhÊt lËp thµnh 02 b¶n, cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, mçi
bªn gi÷ 01 b¶n

®¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn B


trung t©m m¸y tÝnh - m¸y in ®Æng tuÊn linh
§Þa chØ: X· Néi DuÖ – HuyÖn Tiªn Du - TØnh B¾c Ninh

KÝnh göi: Trêng THCS Phó L©m

B¶ng b¸o gi¸

TT Tªn hµng §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh TG BH


ho¸ tiÒn
®
1 SDRam 100.000 25 2.500.000® 01 th¸ng
128/133
(®· qua sö
dông)
2 VGA card 200.000® 02 400.000® 01 th¸ng
(®· qua sö
dông)
3 Main Intel 845 300.000® 01 300.000® 03 th¸ng
(®· qua sö
dông)

RÊt h©n h¹nh ®îc phôc vô quý kh¸ch


Chñ cöa hµng
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do -H¹nh phóc
-------------***------------

hîp ®ång mua b¸n thiÕt bÞ


- C¨n cø vµo bé luËt d©n sù ®· ®îc Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ
nghÜa ViÖt Nam - Kho¸ XI kú häp thø 7 th«ng qua ngµy
14/06/2005, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2006.
- C¨n cø vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña 2 bªn
H«m nay, ngµy 20 th¸ng 09. n¨m 2009, chóng t«i gåm cã:
Bªn A (Bªn b¸n):
C«ng ty ph¸t triÓn CN-TM T©n Ph¸t
§Þa chØ: 118 TrÇn Hng §¹o - TP. B¾c Ninh - TØnh B¾c Ninh
§iÖn tho¹i: 0241855958
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn ThÕ §¹t - Chøc vô: Phã gi¸m ®èc
Bªn B (Bªn mua):
¤ng: d¬ng c«ng trung
§Þa chØ: X· Liªn B·o – HuyÖn Tiªn Du – TØnh B¾c Ninh
§iÖn tho¹i:
Hai bªn tho¶ thuËn ký hîp ®ång mua b¸n thiÕt bÞ hµng ho¸
víi néi dung cô thÓ nh sau:
§iÒu 1: Bªn A cung cÊp cho bªn B sè thiÕt bÞ vËt t nh sau:
- 10 bé m¸y vi tÝnh (cÊu h×nh chi tiÕt t¹i phô lôc).
- 01 modem ADSL Linksys T124
- 01 switch Planet 24 port.
CÊu h×nh chi tiÕt ®îc ghi râ trong b¶n b¸o gi¸ ®i kÌm theo hîp
®ång.
§iÒu 2: Gi¸ trÞ hîp ®ång
- Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång: 69.120.000®
(B»ng ch÷: S¸u m¬i chÝn triÖu mét tr¨m hai m¬i
ngh×n ®ång ch½n)
§iÒu 3: N¬i giao hµng:
- Bªn A giao hµng cho bªn B t¹i ®Þa ®iÓm cña bªn B, chi phÝ vËn
chuyÓn do bªn B chÞu tr¸ch nhiÖm.
§iÒu 4: H×nh thøc thanh to¸n
- Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt VN§
- Thêi h¹n thanh to¸n: thanh to¸n ngay khi ký hîp ®ång
§iÒu 5: B¶o hµnh:
- B¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ theo ®óng quy ®Þnh t¹i b¸o gi¸ thiÕt bÞ ®i
kÌm theo hîp ®ång
§iÒu 6: Cam kÕt chung
- Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n ®· nªu
trong hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, hai
bªn sÏ bµn b¹c thèng nhÊt gi¶i quyÕt.
- Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký
- Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 2 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, mçi bªn
gi÷ 01 b¶n

®¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn B


TËp ®oµn ph¸t triÓn CN-TM Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
T©n Ph¸t §éc lËp -Tù do -H¹nh phóc
Sè H§: 175 BT/ 2008 -------------***------------

Hîp ®ång b¶o tr× thiÕt bÞ tin häc

- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña Héi ®ång Nhµ níc, níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 25 th¸ng 9 n¨m
1998.
- C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/1/1990 cña Héi ®ång
Bé trëng quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh
tÕ.
- C¨n cø vµo nhu cÇu trong c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu
cña hai bªn.
H«m nay, ngµy …. th¸ng …..n¨m 2008, chóng t«i gåm:
I. Bªn cã thiÕt bÞ b¶o dìng (bªn A):
§Þa chØ: ……………………………………. §iÖn tho¹i: ………………………
§¹i diÖn: ¤ng : ……………………………….. Chøc vô:
……………….
¤ng :………………………………… Chøc vô:
……………….
II. Bªn nhËn b¶o dìng (bªn B): C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i
T©n Ph¸t 2
§Þa chØ: 118 TrÇn Hng §¹o - Phêng §¹i Phóc - TP B¾c Ninh.
§iÖn tho¹i: 0241855958
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn ThÕ §¹t Chøc vô: Phã Gi¸m ®èc
¤ng NguyÔn ThÕ L©m Chøc vô: Kü thuËt
Sau khi bµn b¹c trao ®æi, hai bªn nhÊt trÝ ký kÕt hîp ®ång
nµy víi c¸c néi dung sau:
§iÒu 1: Bªn b¶o dìng ®¶m b¶o cho bªn A mét sè thiÕt bÞ t¹i c¬ së
cña bªn A. Gåm ….. bé m¸y vi tÝnh + ….. m¸y in + ….m¸y photo
§iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña bªn B
1. Tr¸ch nhiÖm.
- §¶m b¶o phÇn mÒm ho¹t ®éng th«ng suèt, kh¾c phôc lçi vµ diÖt
virus b»ng phÇn mÒm míi nhÊt theo ®Þnh kú 1lÇn/1 tuÇn.
- Kh¾c phôc lçi phÇn cøng, lçi m¹ng, t vÊn thay thÕ linh kiÖn khi
háng hãc.
- Trêng hîp háng hãc qu¸ nhiÒu, x¶y ra sù cè lín th× bªn B sÏ t vÊn
cho bªn A ®Ó cïng t×m c¸ch gi¶i quyÕt, chi phÝ ph¸t sinh do bªn A
chÞu tr¸ch nhiÖm .
2. QuyÒn lîi
- Bªn B ®îc hëng chi phÝ mçi th¸ng tÝnh theo c«ng thøc sau: sè m¸y
tÝnh *30.000® + sè m¸y in *30.000® + sè m¸y photo * 50.000® / 1
th¸ng
- Bªn B ®îc u tiªn cung cÊp linh kiÖn thay thÕ, cã quyÒn gi¸m ®Þnh
c¸c linh kiÖn thay thÕ kh¸c trong suèt thêi gian ký hîp ®ång.
§iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña bªn A
1. Tr¸ch nhiÖm.
- Qu¶n lý tèt phßng m¸y, kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c trêng hîp nh chËp
ch¸y, níc vµo, c«n trïng hay ph¸ ph¸ch…
- Tr¶ ®ñ c¸c kho¶n tiÒn trong hîp ®ång cho bªn B vµo 2 ®ît: 1/2 khi
ký hîp ®ång vµ 1/2 vµo ®Çu th¸ng thø 7 cña hîp ®ång.
- Th«ng b¸o kÞp thêi cho bªn B khi cã sù cè, háng hãc. Kh«ng cho
ngêi thø 3 can thiÖp kü thuËt vµo khi cha cã ®ång ý cña bªn B.
2. QuyÒn lîi.
- Phßng m¸y ®îc b¶o tr×, b¶o dìng vµ söa ch÷a kÞp thêi ®¸p øng
nhu cÇu cña bªn A. (Thêi gian chËm nhÊt lµ 24h sau khi th«ng b¸o
cho bªn B)
- §îc t vÊn, thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i trong ho¹t ®éng
cña tËp ®oµn.
§iÒu 4: HiÖu lùc vµ gi¸ trÞ hîp ®ång:
- Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Thêi gian ký kÕt: 01 n¨m.
- Gi¸ trÞ hîp ®ång:
…………………………………………………………………
B»ng ch÷:
………………………………………………………………………………
§iÒu 5: Tranh chÊp, söa ®æi
- Hîp ®ång muèn ®îc söa ®æi ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña c¶ 2 bªn
vµ ph¶i cã x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n.
- Trong trêng hîp tranh chÊp, hai bªn sÏ cè g¾ng cïng gi¶i quyÕt tríc
khi ®a ra toµ ¸n kinh tÕ. QuyÕt ®Þnh cña toµ ¸n lµ quyÕt ®Þnh
cuèi cïng.
§iÒu 6: §iÒu kho¶n ¸p dông:
Hîp ®ång ph¶i hîp víi luËt cña Níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt
Nam
Hîp ®ång nµy ®îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, mçi
bªn gi÷ 01 b¶n.
B¾c Ninh, ngµy … th¸ng … n¨m
2008
®¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn B