You are on page 1of 5

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, MfNlSTRY OF EDUCA TfON MALA YSfA, BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN, EDUCATfON SPONSORSHfP DfVfSfON, ARAS

12-13, BLOK E 12,KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA

Tel. : 03·88847131 (KaunterAras 12, E12) Faks: 03-8888 6293

Tel. - 03-88847181 (Kaunter Aras 13, E12) Faks: 03-88886294

Tel. : 03-88849487 (Kaunter Aras 3, E2) Faks. 03-88849482

i1ttp : Ilwww_moe_gov.my

Ruj. Kami:

Tarikh:

KP(BB)700-1/9 JIU04 (fIJ) to Disember 2009

SEPERTISENARAIEDARAN

Tuan/Puan,

PENANGGUHAN PROGRAM-PROGRAM LA TIHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA-PERKHIDMA TAN TAJAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PERKHIDMATAN PE.NDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LE?ASAN DIPLOMA (PPPLD)

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah rnenarik perhatian tuan/puan mengenai perkara di atas.

2. Berdasarkan peruntukan Belanjawan 2010 yang telah diluluskan kepada KPM, dimaklumkan bahawa Program-program berikut akan ditangguhkan pelaksanaannya bagi tahun 2010.

2.1 Program Latihan Dalam Perkhidmatan:

Program-program Latihan Dalam Perkhidmatan yang akan ditangguh bagi Ambilan Tahun 2010 adalah seperti berikut:

BIL. PROGRAM KUMPULAN PERINGKAT
Biasiswa Hadlah latlhan Persekutuan (HLP) Kedoktoran
1. PPPS &
- Sepenuh Masa Sarjana
Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan {HLP} Kedoktoran
2. PPPS &
- Separuh Masa Sarjana
3. Sarjana Kepengetuaan PPPS Sarjana
Diploma Siswazah Dalam Penyalahgunaan Diploma
4. Oadah (SPADA) PPPS lepasan
Ijazah
5. Pendidikan Khas PPPlD Sarjana Muda
PPPS & Kedoktoran,
6. Spouse Programme PPPlD Sarjana &
Sarjana Muda .... 2/-

"TAJAAN PENDID1KAN MENJANA KECEMERLANGAN INTELEK"

Sebutkan rujukan .Kementarian ini apabila berhubung

[_--------J

-2-

2.2 Program Pra-Perkhidmatan:

Program-program Pra-Perkhidmatan yang akan ditangguh bagi Ambilan Tahun 2010 adalah seperti berikut:

SIL. PROGRAM
1. Program Berkembar B. ED TESL.
2. Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Ke Luar Negara (PPC).
3. Biasiswa Perguruan Persekutuan di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). 3. Program-program sedia ada yang lain masih diteruskan seperti biasa.

Penangguhan ini akan berkuat kuasa bermula pada tahun 2010 sehingga diberitahu kelak.

4. Walau bagaimanapun, bagi PPP yang telah memuJakan pengajian kelolaan KPM sebelum tarikh Surat Edaran ini, tiada perubahan dalam status tajaan tuan/puan.

5. Sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini bolehlah disalurkan kepada pegawai-

pegawai berikut:

5.1 Pegawai Latihan Dalam Perkhidmatan:

SIL. PEGAWAI NO. TEL. E-MEL
1. Encik Shahriman bin Ab. 03-88847040 shahrim an. akadir@moe.gov. m~
Kadlr
2. Puan Nik Munerahanim 03-8887046 nik.munera@moe.gov.m~
binti Nik Muhammad
3. Encik Azlan bin Ibrahim 03-8887050 az!an. ibrahim@moe.gov.my

4. Puan Syahzuriana binti 03-88847128 syahzUlriana. ab@moe.gov,my
Ab Rahim
5. Cik Suhana binti Ibrahim 03-88847107 suhana. ibrahi m@moe.gov.my

6. Puan Zalina binti Morad 03-8887119 zalina. moradlalmoe.gov. my
5.2 Pegawai Pra-Perkhidmatan:

SIL. PEGAWAI NO. TEL. E-MEL
1. Puan Arniza Binti 03-88847077 arniza. mahamadlalmoe .gov, my
Mahamad Fazim
2. Encik Ahmad Zulkifli Bin 03-88847049 azulkifli.saadrcumoe.gov.my
Saad @ Mustafa -3-

Tuan/Puan Juga boleh mengemukakan pertanyaan ke alamat seperti berikut:

Setiausaha Sahagian

Sahagian Tajaan Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 12-13, Siok E12, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

( RAMIZAFI BINTI HASSIM ) Setiausaha Sahagian

Sahagian Tajaan Pendidikan b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia

No. Tel.: 03-88847105

No. Faks: 03-88886293

E-mel: ramizah. hassi m@moe.gov.my

"1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DlUTAMAKAN"

SENARAIEDARAN

SEMUA SAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABAT AN PELAJARAN PERAK

Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Perak

Jalan Tun Abdul Razak

30640lPOH

JABATAN PELAJARAN SELANGOR Pengarah Pel.ajaran

Jabatan Pelajaran Selangor

Jalan Jambu Bo14/3E, Seksyen 4 40604 SHAH ALAM

JABATAN PELAJARAN PAHANG Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Pahang Bandar Indera Mahkota

25604 KUANT AN

JABATAN PELAJARAN KELANTAN Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Kelantan

Jalan Doktor

15000 KOTA BHARU

JABA TAN PELAJARAN SABAH Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Sabah Tingkat 1, Dewan Serbaguna 2, Wisma MUIS,

88604 KOTA KINABALU

JASATAN PELAJARAN JOHOR Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Johor

Jalan Tun Abdul Razak

80604 JOHOR SAHRU

JASATAN PELAJARAN KEDAH Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Kedah Kompleks Pendidikan

Jalan Stadium

05100 ALOR SETAR

JASA T AN PELAJARAN W.ILA YAH PERSEKUTUAN LASUAN Pengarah Pel.ajaran

Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan

Tingkat 1 0, Siok 4

Bangunan Ujana Kewangan

Peti Surat 81097

87020 W1LAY AH PERSEKUTUAN LABUAN

JABATAN PELAJARAN MELAKA Pengarah PeJajaran

Jabatan PeJajaran Melaka

Jalan Istana

75450 MELAKA

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Negeri Sembi/an Jalan Dato' Hamzah

70990 SEREMBAN

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang

Tingkat 3, Bangunan Tuanku Syed Putra Lebuh Downing

10300 PULAU PINANG

JABATAN PELAJARAN PERLIS Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Perlis

Jalan Tun Abdul Razak

01990 KANGAR

JABAT AN PELAJARAN SARAWAK Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Sarawak

Bangunan Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang Jalan Simpang Tiga

93990 KUCHING

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Terengganu Jalan Bukit Kecil

20604 KUALA TERENGGANU

JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jalan Persiaran Duta

Off Jalan Duta

50604 KUALA LUMPUR

JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA Pengarah Pelajaran

Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya Aras 3, Siok E2

Kompleks Kerajaan Parcel E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya 62604 PUTRAJAYA