You are on page 1of 5

Concello de

Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es
Nm. _
1
SESIN ORDINARIA DO PLENO
25 DE FEBREIRO DE 2011
SRES. CONCELLEIROS:
ESPERN MAQUIEIRA
FONTN J AMARDO
CANCELA COSTAS
ABUN REY
MARTNEZ TORRES
FONTN PREZ
RIVAS ALONSO
LORENZO CASTRO
RIVAS BUCETA
CARBALLO MOURN
No saln de sesins da Casa Consistorial do Concello de Portas, sendo
as quince horas, do da vintecinco de febreiro de dous mil once, reunronse os
concelleiros citados marxe, baixo a presidencia do Sr. alcalde, D. ROBERTO
VZQUEZ SOUTO, coa asistencia do secretario, D MERCEDES CALVO
VIGO, a efectos de celebra-la sesin convocada para este da.
1.- LECTURA E APROBACIN ACTA SESIN ANTERIOR.-
Pregntase aos presentes se hai algunha obxeccin acta da Sesin
Ordinaria celebrada o da 30 de decembro. O Sr. Carballo Mourn, fai un
reparo a sa intervencin polo aluguer de ordenadores. Unha vez explicado, a
acta aprobada por unanimidade dos presentes.
2.- SOLICITUDE REINTEGRACIN DOS HONORARIOS DE
REPRESENTACIN LETRADA AO SR. ALCALDE.
Dse lectura ao escrito do Alcalde, por parte da Secretaria, e que
literalmente di:
Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es
Nm. _
2
ROBERTO VZQUEZ SOUTO, EN CALIDADE DE ALCALDE-PRESIDENTE
DO CONCELLO DE PORTAS,
EXPN: Con data 10 de abril do ano 2000, presentouse ante o Xulgado de
Instruccin de Caldas de Reis, querela criminal contra min, como alcalde deste
Concello, quen segundo se manifestaba en dita querela, no exercizo das sas
funcins como tal membro da corporacin, participou persoalmente e activamente
nunha serie de contratacin a cargo do referido Concello que puideran ser
constitutivas de delicto, ao ser destinatarias finais dos servizos, empresas
pertencentes ao meu entorno familiar.
Incoado o correspondente procedemento, que transcorreu durante o perodo de
nove anos, tramitouse a instruccin do mesmo co nmero 667/2000 de Dilixencias
Previas.
Para a direccin letrada e defensa dos meus intereses, designouse o despacho
J & A GARRIGUES S.L.P, nas persoas dos seus profesionais D. Juan Pablo Lerena
Roca e D Noem Rodrguez Gaca.
A estes efectos, emitiuse proposta de honorario en data 4 de novembro de
2010, para a defensa en Primeira Instancia, por importe de 15.000 euros mis IVE.
Para a Segunda Instancia (apelacin), emitiuse outra proposta e factura por importe de
6.000 euos mis IVE.
Dado que o resultado do procedemento, foi da mia absolucin, o baremo dos
honorarios de Galicia, posibilita a facturacin dun incremento do 50% dos honorarios
cobrados en Primeira Instancia.
En data 20 de decembro de 2010, emitiuse factura por importe de 6.000 euros
mis IVE.
Analizada a normativa aplicable e a doctrina xurisprudencial dictada en casos
similares, nos que se considera que os gastos de defensa xurdica, constituen un
suposto de indemnizacin por parte do Concello que presida o Alcalde.
Por todo o exposto, SOLICTASE ao Pleno do Concello,
Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es
Nm. _
3
A adopcin do acordo de reintegracin dos honorarios de representacin
letrada por importe de 31.440 Euros. As mesmo, e coecendo a situacin econmica
do Concello, dito reintegro farase en dous pagos: un de 17.400 (correspondente s
facturas 10242862 e 10246904); e o resto, facturas 10257851 e 10287336, de 6.960
e 7.080, respectivamente, e que fan un importe de 14.040, dentro de tres meses,
dicir, no mes de xuo da ano que andamos.
Portas, 4 de febreiro de 2011. O alcalde, Asinado e Rubricado. Roberto
Vzquez Souto.
Rematada a lectura, pola Secretaria faise constar que no expediente
consta o informe do Letrado D. Antonio Luis Lpez Regueiro, as como o dela
mesma, como Secretaria-Interventora ademais das facturas do despacho de
Garrigues.
Dado o extenso do informe do Letrado, a Secretaria fai un resumo,
explicando, o artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Rxime Local,
no que, no seu punto 4, di Os membros das Corporacins Locais, percibirn
indemnizacins polos gastos efectivos ocasionados no exercizo do seu cargo,
segundo as normas de aplicacin xeral nas Administracins Pblicas e as que
en desenvolvemento das mesmas, aprobe o pleno corporativo. Por outra
banda, o artigo 13.5 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e
Rxime Xurdico das Entidades Locais e a sa interpretacin polo Tribunal
Supremo.
A cuestin relativa a si os custos da defensa e representacin dos
cargos pblicos locais derivados da sa imputacin relacionado co exercicio
das sas funcins, poden seres considerados como gastos indemnizables pola
Corporacin, foi dictaminada pola sentencia do Tribunal Supremo de data 4 de
febreiro de 2002, sala 3, poente naquel entonces, presidente, D J uan Antonio
Xiol Ros. Dita sentencia, establece a doutrina xeral sobre os requisitos que
deben concorrer para que os custos sufridos por un cargo pblico para facer
fronte a sa defensa penal como consecuencia dunha imputacin relacionada
co exercicio das sas funcins, tean caracter indemnizable: a) Que foran
motivadas por unha inculpacin que tea a sa orixe directa na intervencin do
membro da Corporacin, nunha actuacin administrativa ou de outra ndole
Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es
Nm. _
4
realizada no cumprimento das sas funcins como tal membro ou en desenrolo
dos acordos desta. b) Que dita intervencin non fose levada a cabo con abuso,
exceso, desviacin de poder ou en converxencia con intereses particulares
propios do interesado ou do grupo poltico ou doutra ndole; e c) Que se
declare a inexistencia de responsabilidade criminal pola falta obxectiva de
participacin ou de coecemento nos feitos determinantes de responsabilidade
persoal, a inexistencia de estes o seu carcter lcito.
Comenta a Secretaria, que neste mesmo senso, existen varias
sentencias; e en relacin ao custo da defensa, si ben parece elevado, hai que
teres en conta, que o que se paga tamn, o prestixio do profesional, neste
caso, do Despacho Garrigues. Ase mesmo, preguntado a Concellos limtrofes,
estes tamn utilizan os servicios destes letrados.
Toma a palabra, o Sr. Fontn Prez, quen di que o seu grupo votarn en
contra. Replica o Sr. Lorenzo Castro, que como non coece os feitos,
abstense. Retoma a palabra o Sr. Fontn Prez, que di, que ao seu xuzo, a
conta desmesurada, e que igual certo o que di a Secretaria, que un bo
avogado importante nunha defensa, igual que un bo oculista. O que si quere
deixar claro, que para el existen feitos probados. Segue comentando, que
van cobrar unha cantidade desmesurada, pero que se pague primeiro aos
acredores mis antigos.
Intervn o Sr. Carballo Mourn, quen expn que se opn totalmente a
que se pague con cargo aos vecios, dado que a sentencia expn que as
costas corresponden a cada parte a sa. Non entra na conta da factura, que lle
parece desmesurada, pero a da sa parte, ascende a 1.200. Para el, trtase
dun tema particular.
Toma a palabra o Sr. Alcalde, que lle pregunta ao Sr. Carballo Mourn,
como o denunciou, como alcalde, ou como Roberto Vzquez Souto. Ademais,
comenta, que no suposto de sares condenado, tera que pagalo el.
Retoma a palabra, o Sr. Carballo Mourn, quen manifesta, que os
Concelleiros da Oposicin, presentaron a denuncia defendendo os intereses do
Concello. Di que a Oposicin tia razn en enxuiza-los feitos. Foi condenado
en Primeira Instancia polo que quedou probado que houbo delicto. Anuncian
que van a estudiar este informe xurdico e adoptarn as medidas oportunas.
Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es
Nm. _
5
Sometido a votacin o punto, e abstndose de facelo a Presidencia,
obtense o seguinte resultado: 6 votos a favor (Grupo de Goberno), 3 votos en
contra (Srs. Fontn Prez, Rivas Buceta e Carballo Mourn) e unha abstencin
(Sr. Lorenzo Castro), polo que vista do resultado, a Corporacin, por maiora
absoluta dos seus membros, acorda o reintegro dos honorarios de
representacin letrada por importe de 31.440, facndose en dous pagos de
acordo ao escrito presentado.