You are on page 1of 9

Concello de

Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


1
SESIN ORDINARIA DO PLENO
25 DE FEBREIRO DE 2011


SRES. CONCELLEIROS:


ESPERN MAQUIEIRA
FONTN J AMARDO
CANCELA COSTAS
ABUN REY
MARTNEZ TORRES
FONTN PREZ
RIVAS ALONSO
LORENZO CASTRO
RIVAS BUCETA
CARBALLO MOURN

No saln de sesins da Casa Consistorial do Concello de Portas, sendo
as quince horas, do da vintecinco de febreiro de dous mil once, reunronse os
concelleiros citados marxe, baixo a presidencia do Sr. alcalde, D. ROBERTO
VZQUEZ SOUTO, coa asistencia do secretario, D MERCEDES CALVO
VIGO, a efectos de celebra-la sesin convocada para este da.

1.- LECTURA E APROBACIN ACTA SESIN ANTERIOR.-

Pregntase aos presentes se hai algunha obxeccin acta da Sesin
Ordinaria celebrada o da 30 de decembro. O Sr. Carballo Mourn, fai un
reparo a sa intervencin polo aluguer de ordenadores. Unha vez explicado, a
acta aprobada por unanimidade dos presentes.


2.- SOLICITUDE REINTEGRACIN DOS HONORARIOS DE
REPRESENTACIN LETRADA AO SR. ALCALDE.

Dse lectura ao escrito do Alcalde, por parte da Secretaria, e que
literalmente di:

Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


2


ROBERTO VZQUEZ SOUTO, EN CALIDADE DE ALCALDE-PRESIDENTE
DO CONCELLO DE PORTAS,

EXPN: Con data 10 de abril do ano 2000, presentouse ante o Xulgado de
Instruccin de Caldas de Reis, querela criminal contra min, como alcalde deste
Concello, quen segundo se manifestaba en dita querela, no exercizo das sas
funcins como tal membro da corporacin, participou persoalmente e activamente
nunha serie de contratacin a cargo do referido Concello que puideran ser
constitutivas de delicto, ao ser destinatarias finais dos servizos, empresas
pertencentes ao meu entorno familiar.

Incoado o correspondente procedemento, que transcorreu durante o perodo de
nove anos, tramitouse a instruccin do mesmo co nmero 667/2000 de Dilixencias
Previas.

Para a direccin letrada e defensa dos meus intereses, designouse o despacho
J & A GARRIGUES S.L.P, nas persoas dos seus profesionais D. Juan Pablo Lerena
Roca e D Noem Rodrguez Gaca.

A estes efectos, emitiuse proposta de honorario en data 4 de novembro de
2010, para a defensa en Primeira Instancia, por importe de 15.000 euros mis IVE.
Para a Segunda Instancia (apelacin), emitiuse outra proposta e factura por importe de
6.000 euos mis IVE.

Dado que o resultado do procedemento, foi da mia absolucin, o baremo dos
honorarios de Galicia, posibilita a facturacin dun incremento do 50% dos honorarios
cobrados en Primeira Instancia.

En data 20 de decembro de 2010, emitiuse factura por importe de 6.000 euros
mis IVE.

Analizada a normativa aplicable e a doctrina xurisprudencial dictada en casos
similares, nos que se considera que os gastos de defensa xurdica, constituen un
suposto de indemnizacin por parte do Concello que presida o Alcalde.Por todo o exposto, SOLICTASE ao Pleno do Concello,

Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


3

A adopcin do acordo de reintegracin dos honorarios de representacin
letrada por importe de 31.440 Euros. As mesmo, e coecendo a situacin econmica
do Concello, dito reintegro farase en dous pagos: un de 17.400 (correspondente s
facturas 10242862 e 10246904); e o resto, facturas 10257851 e 10287336, de 6.960
e 7.080, respectivamente, e que fan un importe de 14.040, dentro de tres meses,
dicir, no mes de xuo da ano que andamos.


Portas, 4 de febreiro de 2011. O alcalde, Asinado e Rubricado. Roberto
Vzquez Souto.

Rematada a lectura, pola Secretaria faise constar que no expediente
consta o informe do Letrado D. Antonio Luis Lpez Regueiro, as como o dela
mesma, como Secretaria-Interventora ademais das facturas do despacho de
Garrigues.

Dado o extenso do informe do Letrado, a Secretaria fai un resumo,
explicando, o artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Rxime Local,
no que, no seu punto 4, di Os membros das Corporacins Locais, percibirn
indemnizacins polos gastos efectivos ocasionados no exercizo do seu cargo,
segundo as normas de aplicacin xeral nas Administracins Pblicas e as que
en desenvolvemento das mesmas, aprobe o pleno corporativo. Por outra
banda, o artigo 13.5 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e
Rxime Xurdico das Entidades Locais e a sa interpretacin polo Tribunal
Supremo.

A cuestin relativa a si os custos da defensa e representacin dos
cargos pblicos locais derivados da sa imputacin relacionado co exercicio
das sas funcins, poden seres considerados como gastos indemnizables pola
Corporacin, foi dictaminada pola sentencia do Tribunal Supremo de data 4 de
febreiro de 2002, sala 3, poente naquel entonces, presidente, D J uan Antonio
Xiol Ros. Dita sentencia, establece a doutrina xeral sobre os requisitos que
deben concorrer para que os custos sufridos por un cargo pblico para facer
fronte a sa defensa penal como consecuencia dunha imputacin relacionada
co exercicio das sas funcins, tean caracter indemnizable: a) Que foran
motivadas por unha inculpacin que tea a sa orixe directa na intervencin do
membro da Corporacin, nunha actuacin administrativa ou de outra ndole

Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


4
realizada no cumprimento das sas funcins como tal membro ou en desenrolo
dos acordos desta. b) Que dita intervencin non fose levada a cabo con abuso,
exceso, desviacin de poder ou en converxencia con intereses particulares
propios do interesado ou do grupo poltico ou doutra ndole; e c) Que se
declare a inexistencia de responsabilidade criminal pola falta obxectiva de
participacin ou de coecemento nos feitos determinantes de responsabilidade
persoal, a inexistencia de estes o seu carcter lcito.

Comenta a Secretaria, que neste mesmo senso, existen varias
sentencias; e en relacin ao custo da defensa, si ben parece elevado, hai que
teres en conta, que o que se paga tamn, o prestixio do profesional, neste
caso, do Despacho Garrigues. Ase mesmo, preguntado a Concellos limtrofes,
estes tamn utilizan os servicios destes letrados.

Toma a palabra, o Sr. Fontn Prez, quen di que o seu grupo votarn en
contra. Replica o Sr. Lorenzo Castro, que como non coece os feitos,
abstense. Retoma a palabra o Sr. Fontn Prez, que di, que ao seu xuzo, a
conta desmesurada, e que igual certo o que di a Secretaria, que un bo
avogado importante nunha defensa, igual que un bo oculista. O que si quere
deixar claro, que para el existen feitos probados. Segue comentando, que
van cobrar unha cantidade desmesurada, pero que se pague primeiro aos
acredores mis antigos.

Intervn o Sr. Carballo Mourn, quen expn que se opn totalmente a
que se pague con cargo aos vecios, dado que a sentencia expn que as
costas corresponden a cada parte a sa. Non entra na conta da factura, que lle
parece desmesurada, pero a da sa parte, ascende a 1.200. Para el, trtase
dun tema particular.
Toma a palabra o Sr. Alcalde, que lle pregunta ao Sr. Carballo Mourn,
como o denunciou, como alcalde, ou como Roberto Vzquez Souto. Ademais,
comenta, que no suposto de sares condenado, tera que pagalo el.
Retoma a palabra, o Sr. Carballo Mourn, quen manifesta, que os
Concelleiros da Oposicin, presentaron a denuncia defendendo os intereses do
Concello. Di que a Oposicin tia razn en enxuiza-los feitos. Foi condenado
en Primeira Instancia polo que quedou probado que houbo delicto. Anuncian
que van a estudiar este informe xurdico e adoptarn as medidas oportunas.


Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


5

Sometido a votacin o punto, e abstndose de facelo a Presidencia,
obtense o seguinte resultado: 6 votos a favor (Grupo de Goberno), 3 votos en
contra (Srs. Fontn Prez, Rivas Buceta e Carballo Mourn) e unha abstencin
(Sr. Lorenzo Castro), polo que vista do resultado, a Corporacin, por maiora
absoluta dos seus membros, acorda o reintegro dos honorarios de
representacin letrada por importe de 31.440, facndose en dous pagos de
acordo ao escrito presentado.


3.- INFORMES DA PRESIDENCIA.- Toma a palabra o Sr. Alcalde, para
comentar sobre varios temas municipais.

a) Pavilln de Romai.- Di que fai aproximadamente un mes, nunha visita
do Presidente da Deputacin, peduselle o arranxo do Pavilln de
Romai. Naquel momento dixo que mandara un arquitecto, o cal veu,
e redactou un proxecto para adaptalo as distintas prcticas
deportivas, cunha pista polideportiva, unha pista de ftbol sala, algo
mis pequena que a regulamentaria, as como os vestiarios e varios
salas, e ter das plantas.
b) Casa de Cultura Domingo Fontn.- Comenta que a obra est case
rematada, e que se est pensando inaugurala o derradeiro domingo
de marzo, cunha exposicin da obra de Domingo Fontn, co material
que hai na Corua e en Pontevedra; e a obra quedar exposta ata a
data de homenaxe a Domingo Fontn en abril.
c) Carreira de Campo a Travs.- O sbado pasado, houbo na Azucreira
unha carreira de Campo a Travs, cunha participacin aproximada
de 1.200 nenos de toda a provincia de Pontevedra, acompaados
dos pais, e estiveron membros da Brilat, con tendas de campaa.
Aos organizadores, gustoulle moito o circuto, e estn pensando en
organizar un Campionato Galego.
d) Obras de alcantarillado.- Remitronse cartas aos vecios, para que
engancharan, aproveitando as obras que se estn facendo nos
lugares, e continuarase colocando al onde sexa posible.
e) Praza de Briallos.- Puxronse plantas na farola central, todo elo, coa
finalidade de adornar e dado que quedou ben e non as roubaron,

Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


6
vaise intentar poer plantas nas distintas prazas do Municipio.
Esperamos que non as rouben.
f) Gardera Infantil.- Estase a facer un proxecto de calefaccin para as
distintas dependencias que hai no Edificio da Azucreira, como son, a
Gardera Infantil, Piscina, Centro de Da e un Saln na primeira
planta do edificio, pendente de inaugurar, por medio de biomasa.
Mentres non funciona esta caldeira de biomasa, pxose unha
caldeira de gasleo que est funcionando ben. Comenta tamn, que
houbo un curso de carpintera, que fixeron unhas vigas, e vaise a
cubrir un patio de 300m para recreo, cun cristal na parte superior,
pero nestes intres, e antes de poer o cristal, estase a limpa-la
fachada. Nun principio, tanto o cristal como o piso de caucho,
aportacin da Xunta de Galicia. Deste xeito, quedara unha aula mis
para os nenos, xa que hai unha longa lista de espera. Ese mesmo
patio, poder ser usado tamn polas persoas maiores do Centro de
Da. Por ltimo, comenta que se fixo un novo enganche por Fenosa,
de maior potencia; pxose unha potencia superior necesaria polo
que se pediu a devolucin dos cartos.
g) Limpeza Pistas en Lantao.- Estase a facer a limpeza de pistas na
parroquia de Lantao entre a va do AVE e Lantaon, e vanse a
asfaltar.
h) Urbanizacin Castro e San Roque.- Estase facendo unha correccin
no proxecto por D. Eloy Fernndez Valds, e xa foi aprobado pola
Xunta e est consignado no orzamento. As obras, vanse iniciar
proximamente.
i) Proxecto do Vial Estacin-Peroxa.- Ser un novo vial de igual ancho
que o que une a estrada Provincial coa Estacin (xunto o bar do
Escorial), e agora, estase a espera dos permisos de augas, xa que
leva unha ponte, facndose todo a cargo da Deputacin.
j) Accin Comunitaria.- Estanse a facer os alumeados da Igrexa de
Portas, e solicitouse tamn un para a Igrexa de Romai, e outro para o
parque biosaudable da Veiga da Ponte (Romai).
k) Ensanche do vial en Briallos.- Comenta o Sr. Alcalde, que se vai a
realizar a expropiacin da zona de Outeirio, concretamente a
fachada de Garca Garca, quedando o espazo libre.Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


7
Pregunta o Sr. Carballo Mourn, si se pode enganchar na Costa.

Respndelle o Alcalde, que ata unha distancia de 8 metros desde a
arqueta, pgase 350 euros, e a partires desa distancia, hai que pagar por metro
de tubaxe. De tdolos xeitos, estase negociando coa empresa para que os
poan.

Retoma a palabra o Sr. Carballo Mourn, que lle parece discriminatorio,
que por estar mis lonxe, deban pagar mis.

Pola Presidencia, exponse, que dado que hai unha rede xeral, se queren
enganchar agora poden, si ben, teen que asumir o custo da distancia. Noutro
caso, haber que esperar que haxa un novo plan.


4.- COECEMENTO RESOLUCIN DA ALCALDA.-

Entrgase copias aos Srs. Concelleiros, das Resolucins da Alcalda de
datas trinta de decembro e trinta e un de xaneiro, mbalas das en materia de
gastos. Os Srs. Concelleiros, quedan enterados.


5) ROGOS E PREGUNTAS.-

Toma a palabra o Sr. Carballo Mourn, para preguntar polos fogares que
quedan sen sinal WIMAX, e si se van a facer xestins sobre o tema.

Respndelle a Presidencia, que os afectados, pasen polo Concello, xa
que hai veces que se soluciona s colocando un mastro mis alto,
solucionndose o problema.

Toma a palabra o Sr. Fontn Prez, para formular unha serie de
preguntas e rogos.

a) Felicitar ao Sr. Alcalde polo punto tres deste Pleno, Informes da
Presidencia, anda que debera ser algo normal.


Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


8
b) Sobre o Pavilln de Romai, comenta que este pavilln ten 19 anos, e
est igual que entn, por culpa do Concello e da Xunta de Montes.
No orzamento de 2009, haba unha partida para arranxalo, e non se
fixo. Pregunta onde van os cartos.

Respndelle a Presidencia, que se estn a facer as xestins ante a
Deputacin, para que quede en condicins ptimas, e facer algo ben
feito.

Dille o Sr. Fontn, que unha responsabilidade do Concello e da
Xunta de Montes

Retoma a palabra a Presidencia, para dicir que se poden ver as
pedradas no teito, e que haber que intentar entre todos, que unha
vez arranxado, se coiden e non se ocasionen danos.

c) Pregunta o Sr. Fontn Prez, polo local adxunto que se usa como
almacn para o Teleclube, e si se poder seguir usando para gardar
material.

Respndelle o Sr. Alcalde, que ten que ver como est o proxecto, e
pensouse s en que o Pavilln quedara ben.

d) Pregunta o mesmo Concelleiro, por un grupo de mozos que utilizan o
Pavilln como lugar de reunin

e) Contina preguntando o Sr. Fontn Prez, novamente polos terreos
do AVE, referndose s xestas e maleza existentes no lugar.

Respndelle a Presidencia, que escribiu varias veces a ADIF para
que cederan os terreos, ou no seu caso, que os limpara, pero a
verdade, que nin os limparon nin os cederon. Ademais, algn
vecio estase apropiando de terreos, os cales labran.

f) Comenta o Sr. Fontn Prez, en relacin aos Bandos en Galego, que
estn todos en Galego, ags os de Servizos Sociais.


Concello de
Portas
(Pontevedra)
Tel. : 986 - 536161
C.I.F. P-3604000 D Fax : 986 - 536348
Ra Rapeira 1 C - 36.658 Portas e-mail: portas@concellos.depontevedra.es

Nm. _


9
Contstalle a Presidencia, que se lle pediu Traballadora Social que
os redacte en Galego, e dende hoxe, as ser.

g) O mesmo Concelleiro, comenta sobre o Bar da Azucreira. Pregunta
polo escrito do Valedor do Pobo, en relacin con este bar.

Respndelle o Alcalde, que se estn a redacta-las bases para quitar
a concurso os catros locais, como son, o Teleclube de Lantao, o Bar
da Azucreira, o Teleclube de Romai e o da Casa de Cultura-
Biblioteca Domingo Fontn.

Retoma o Sr. Fontn, que comenta que pasa si hai cesin feita.

Respndelle a Presidencia, dicindo que a cesin para Centro
Cultural, e non para bar.

h) Pide novamente o Sr. Fontn Prez, que se remitan as actas da
Xunta de Goberno Local, as cales non se envan dende o 24 de
setembro.

Respndelle a Secretaria, que foi como consecuencia do volume de
traballo, pero que na medida do posible, sern remitidas en breve.

i) Por ltimo, pregunta novamente o Sr. Fontn Prez, pola pxina de
Facebook e a pxina actualizada do Concello, e quen o encargado
do seu mantemento.

Respndelle a Presidencia, que xa llo dir.

Di o Sr. Fontn Prez, que a mesma resposta que lle dou na sesin
anterior.


Remata a sesin, cando son as quince horas e corenta e cinco minutos.
Dou fe.