(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01

)

09/12/2009

BẢNG GIÁ LINH KIỆN
LINH KIỆN

ĐẶC TÍNH

ĐGx1000 BH

(1-1) Mainboard MSI giá đã có VAT Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
M 50.0

MSI - G31TM - P21

Chipse Intel G31/ICH7 FSB 1333. Dual Ch 2*DDR2 800MHZ (4GB), 1PCI-E x16. Vga onboard 256M. 2PCI, IDE100, 4
SATA. Lan 10/100. Sound 8ch. 8*usb. TPM support. Form ATX Selling point.

M 53.0

MSI - G31TM - P35

Chipse Intel G31/ICH7 FSB 1333 (1600 O.C). Dual Ch 2*DDR2 800MHZ (4GB), 1PCI-E x16. Vga onboard 256M. 2PCI,
COM2, LPT 1, IDE100, 4 SATA. Lan 1000. Sound 8ch. 8*usb. TPM support. Overclock Support. Form ATX Selling point.

1,012 36T

M 62.0

MSI - G41M4 - F

Chipse Intel G41/ICH7 FSB 1333. Dual Ch 2*DDR2 667/800MHZ (8GB), 1PCI-E x16. Vga onboard 256M. 1PCI-E x1,
2PCI, COM2, LPT 1, IDE100, 4 SATA. Lan 1000. Sound 8ch. 8*usb. TPM support. Form ATX Selling point.

1,184 36T

M 92.0

MSI - P43 Neo3 - F

Chipset Intel P43/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 1PCIx1, 4PCI COM2, LPT,
1 IDE133, 8 SATA. (RAID 0,1,5,10) Lan gigabit. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point. Live updates. Dual
Corecell. MSI Dual Core Center. DOT. TPM

1,757 36T

M 99.0

MSI - P45 Neo - F

Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 2PCI-Ex1, 3PCI COM2,
LPT, 1 IDE133, 6 SATA. Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point. Rapidboost OC Jumper. OC
Jumper gives MSI mainboard more tolerance to achieve OC limit. Make overclocking easier for end-users. TPM

1,891 36T

M 113.0

MSI - P45 Neo 3- FR

Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 1PCI-Ex1, 4PCI COM2, LPT, 1
IDE133, 8 SATA (raid 0,1,5,10). Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point: All solid capacitprs. All
shielde choike. 2 Phase Power. OC Jumber. TPM

2,158 36T

M 112.0

MSI - P45 Neo 2- FR

Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066-1200MHZ (16GB), 2PCI-E x16, 2PCI-Ex1, 2PCI
COM2, 1 IDE133, 8 SATA (raid 0,1,5,10). Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. 2*1394 PORT. Form ATX Selling
point: Dr.MOS, All shielde choike. 2 Phase Power. OC Jumber. TPM

2,139 36T

955 36T

(1-2) Mainboard FOXCONN Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
M 43.0

FOXCONN G31MV

Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1066Mhz, 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 8ch & LAN 100Mb Onboard, 2 DDR2667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 1 PCI, 6 USB 2.0

M 47.0

FOXCONN G31MXP-K

Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1066Mhz, , 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 8ch & LAN 1Gb Onboard, 2 DDR2667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 2 PCI, 6 USB 2.0

M 75.0

FOXCONN G43MX

Chipset INTEL G43/ICH7, S/P FSB133/ 1066/800Mhz, , 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 5ch & LAN 1Gb Onboard,
2 DDR2-667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 2 PCI, 6 USB 2.0

1,433 36T

M 78.0

FOXCONN G41MX- K

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB133/ 1066/800Mhz,, 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 5ch & LAN 1Gb Onboard, 2
DDR2-667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 2 PCI, 6 USB 2.0

1,490 36T

821 36T
898 36T

(1-3) Mainboard ASUS - Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31/ ICH7 , S/P FSB: 1600 (O.C)/ 1333/1066/800GHz, 2x DDR2-1066/800/667 (DC), 1x PCI- Ex ( 16x),
1x ATA 100 + 2x SATA II, 1 x PCI, 1x PCI-Ex (1x), 8USB 2.0, VGA GMA 3100 (MAX 256MB) - Sound 8CH- LAN
Onboard. Selling Points: O.C Prof
Chipset INTEL G31/ ICH7 , S/P FSB: 1600 (O.C)/ 1333/1066/800GHz, 2x DDR2-1066/800/667 (DC), 1x PCI- Ex ( 16x),
1x ATA 100 + 2x SATA II, 1 x PCI, 1x PCI-Ex (1x), 8USB 2.0, 1x Paralell, VGA GMA 3100 (MAX 256MB) - Sound 8CHLAN Onboard. Selling Points: O.C Prof

M 47.5

ASUS - P5KPL-AM SE

M 54.0

ASUS - P5KPL-AM PS

M 59.0

ASUS – P5KPL -SE

Chipset INTEL G31/ ICH7, S/P FSB: 1600 (O.C) /1333/1066/800, 2 x DDR2-1066/800/667 (D.C), 1x PCI- Ex (16x). 1x ATA 100, 4 x
SATA II, 3 x PCI, 3 x PCI-Ex (1x), 8 USB 2.0, Sound 6CH - Gigabit LAN Onboard, 1 x Parallel, 1 RS232.

1,127 36T

M 60.0

ASUS – P5G41 - M LX

Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 2x DDR2 - 1066/800/677(D.C), VGA Onboard GMA 4500, 1 x
PCIe (16x), 2x PCIe (1x), 1x PCI, 1x ATA 100, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 6CH, Lan Onboard.

1,146 36T

M 56.0

ASUS – P5KPL -VM/ 1394/ SI

M 60.0

ASUS P5QPL- AM

M 71.0

ASUS P5G41- M

Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-1066/800/667(D.C), VGA Onboard GMA 4500 (Max
1849MB), D- Sub, HDMI, 1 x PCIe (16x), 1x PCIe (1x), 2xPCI, 1x ATA100, 4x SATA(II), Sound 6-CH (HD), Gigabit Lan, 8x
USB, 100% Conductive Polymer Capacitors, Turbo key, Anti Surge

1,356 36T

M 72.0

ASUS P5QL-I/ SI

Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-800/667(D.C), 1 x PCIe (16x), 4x SATA(II), Sound 6-CH,
Gigabit Lan, 3x PCI, 8x USB

1,375 36T

M 78.5

ASUS P5QPL- VM EPU

M 78.0

ASUS P5P41D

M 90.0

ASUS P5QL-PRO Fast Memory
Access Technology

M 87.0

ASUS P5QL- EPU

Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1600(O.C)/ 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR2-1066/../667 (D.C) 1xPCIe (16x), 1x ATA (133), 6x
SATA II, Sound 8-CH (HD), Gigabit Lan (1GB) 2x PCIe (1x), 3x PCI 32bit, 12x USB 2.0, MAT, Support EPU Selling Points:
EPU-4 Engine: Express

1,662 36T

M 91.0

ASUS P5QL-CM

Chipset intel G43/ICH10 - FSB 1333/1066/800GHz, 2x Dual DDRII-1066/800/667, 1 x PCI-Ex (16x), 1 ATA 133, 6 x
SATA II, 1x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, VGA GMA 4500 (Max 352MB) S/p D-Sub, DVI, DP, + Sound + 1 LAN Gigabit
Onboard, 12x USB, 100% Conductive Polymer Capacitors, Asus Express Gate.

1,738 36T

www.hoanlongcomputer.com

Chipset INTEL G31/ ICH7 , S/P FSB: 1600 (O.C)/ 1333/1066/800GHz, 2x DDR2-1066/800/667 VGA Onboard GMA 3100
(Max 256MB), 1x PCIe(16x), 1x ATA100, 4x SATA II Suond 8CH (HD), Gigabite Lan (1GB), 1x PCIe(1), 2x PCI, 8x USB, 1x
Parallel, 2x IEEE 1394a.
Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-1066/800/667(D.C), VGA Onboard GMA 4500 (Max
1849MB), 1 x PCIE (16x), 1x PCI-Ex (1x), 2xPCI, 1x ATS100, 4x SATA(II), Sound 6-CH (HD)+ Gigabit Lan,8x USB, 100%
Conductive Polymer Capacitors, Turbo key

Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-1066/800/667(D.C), VGA Onboard GMA 4500, S/p D-Sub,
DVI, HDMI, 1 x PCIE (16x), 1x PCI-Ex (1x), 2xPCI, 4x SATA(II), Sound 8-CH (HD)+ Gigabit Lan,8x USB, Asus Express
gate, EUP
Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 4x DDRII-1066/800/667(D.C), 1x ATA 100, 4x SATA (II), Sound 8CH,
Gigabit Lan, 1x PCIe (16x), 2x PCIe (1x), 3x PCI 32bit, 8x USB 2.0, 1x Parallel, 100% Solid Capasitor, Selling Points:
EPU_4 Engine, Express Gate, Turbo Key, Stack Cool 3.
Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1600(O.C)/1333/1066GHz, 4x Dual DDRII-1066/800/667 (D.C), 1 x PCI - Ex (16x), 1 ATA
133, 6x SATA II, 2x PCI-Ex (1x), 3 x PCI, Sound 8CH + 1 LAN Gigabit Onboard, 12 x USB, EPU-4 Engine, Express
Gate, 100% Janpan-made Solid Capasitor.

Trang 21

907 36T
1,031 36T

1,070 36T

1,146 36T

1,499 36T
1,490 36T
1,719 36T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

M 96.0

ASUS P5QL-EM IEEE 1394

Chipset intel G43/ICH10 - FSB 1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII-1066/800/667, 1 x PCI-Ex (16x), 1 ATA 133, 6x
SATA II, 1 x eSATA II, 2 x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, VGA GMA 4500 (Max 256MB) + Sound + 1LAN Gigabit Onboard, 12 x
USB, 2 x IEEE 1394a, 100% Conductive Polymer Capacitors Selling Points: Stepless Frequency Selection, CPU - 4
Engine, Asus Express Gate

M 103.0

ASUS P5P43TD GREEN

Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1600(O.C)/ 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR3-1066/1333/../800, 1xPCIe (16x), 1x ATA (133), 6x
SATA II, Sound 8-CH (HD) ALC887, 2x PCIe (1x), 3x PCI 32 bit, Gigabit Lan (1GB), 12x USB 2.0, Turbo Key Selling Points:
EPU-4 Engine: Express Gate: 100

1,967 36T

M 103.0

ASUS P5G43T-M PRO

Chipset intel P43/ICH10R - FSB 1600 (O.C) /1333/1066/800GHz, 4x DDR3-1066/800/667 (D.C), 1 x PCI - Ex (16x), 1
ATA 133, 6x SATA II S/p Raid (0,1,5,10), 2 x PCI-Ex (1x), 3 x PCI, 8ch Sound + LAN Gigabit Onboard,Vga on board, 12x
USB, 2 x IEEE 1394 Selling Points: EPU-6 Engine; Express Gate, 8-Phase Power design.

1,967 36T

M 112.0

ASUS P5P43TD PRO
<GREEN> IEEE 1394

Chipset intel P43/ ICH10R - FSB 1600(O.C)/1333/1066GHz, 4x DDR3 - 1600/1333/../800, 1x PCIe (16x), 1x ATA 133,
6x SATA II (Raid 0,1,5,10), 1 x eSATA II, 2x PCIe (1x), 3x PCI 32bit, Sound 8CH (HD), Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x IEEE
1394 Selling Points: EP

2,139 36T

M 115.0

ASUS P5Q EPU-6
Engine, Express Gate, Drive Xpert

Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII-1200/1066/800 (D.C), PCI-Ex (16x), 1 ATA
133, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x SATA II (Drive Xpert Technology), 2 x PCI-Ex (1x), 3 x PCI, Sound 8CH + Gigabit
LAN, 12 x USB, 2 x 1394a

2,197 36T

M 122.0

ASUS P5Q - VM DO

Chipset intel Q45/ICH10DO - FSB 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR2-800/667, s/p Intel FMA 1xPCIe (16x), VGA Onboard GMA
X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D, 1x ATA (133), 6x SATA II, RAID (0, 1, 0+1,5), Sound 6-CH, Intel Gigabit Lan, 3x
PCI, 10x USB 2.0, 100% Polymer Capacitor-5

2,330 36T

M 127.0

ASUS P5Q Turbo
O.C with Real - Time

Chipset intel G45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800MHz, 4x DDRII, 1200/1066/800,1 x PCIE (16x), 1x ATA133, 5x
SATA(II) (RADIO 0,1, 5, 10), 1x SATA(II) EXT, 2x SATA(III) Drier Expert, Sound 8-CH (HD)+ Gigabit Lan(1GB),3x
2,426 36T
PCLE(1x), 2xPCI 32 bit, 2x IEEE 1394a, 12x USB 2.0, 1x RS232, EPU-6 Engine, Express Gate, Turbo and Turbo V, 8phase Power Design, Precision Rweaker 2.

M 130.0

ASUS P5Q -EM DO

Chipset intel Q45/ICH10DO - FSB 1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII-800/667, s/p INTEL FMA PCI - Ex (16x), VGA
GMA X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D, HDMI, 1 ATA 133, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2x PCI-Ex(1x), 2x PCI, Sound
8CH + Gigabit LAN, 12x USB, 2x1394a. 100% Polymer Capacitor 500hr VRM cap Selling Points: Support Intel vPro
system, Stepless Frepuency Selection

2,483 36T

M 135.0

ASUS P5Q PRO EPU-6 Engine,
Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII -1200/1066/800 (D.C), 2 x PCI-Ex (16x) 2.0
Express Gate, Drive Xpert, CrossFire S/p CrossFire, 1 ATA 133, 1x eSATA, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x SATA II (Drive Xpert Technology), 2x PCI-Ex (1x),
3 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a.
(8x+8x)

2,579 36T

1,834 36T

M 142.0

ASUS P5Q -EM HDMI

Chipset intel G45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII - 1066/800 (D.C), s/p INTEL FMA PCI - Ex
(16x), VGA GMA X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D, HDMI, 1 ATA 133, 6 x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x PCI2,712 36T
Ex(1x), 2x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a. 100% Polymer Capacitor 500hr VRM cap Selling Points:
Stepless Frepuency Selection, EPU- 4 Engine, Asus Express Gate

M 145.0

ASUS P5Q -EM

Chipset intel G45/ICH10R - FSB 1600 , 4 x Dual DDRII - 1066/800/667, PCI Ex 16x, VGA GMA X4500HD(Max 1849MB),
DVI-D, HDMI, 1 ATA 133, 6 x SATA(Raid 0,1,5,10), 2PCI-E x1, Sound 8CH +Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394.

2,770 36T

M 162.0

ASUS P5 Q3 EPU-6
Engine, Express Gate-Dual Bios 3Ways CrossFire, Drive Xpert

Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRIII -1200/1066/800 (D.C), 2 x PCI-Ex (16x) 2.0,
CrossFire (8x+8x), 1 ATA 133, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x SATA II ( Drive Xpert Technology), 3 x PCI-Ex (1x), 2 x
PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a, EPU-6 Engine, E-Gate SSD, 8-phase Power Design,
Precision Tweaker 2, Al Link.

3,094 36T

M 182.0

ASUS P5Q- E Wifi- AP Solo
EPU-6 Engine, Express Gate

Chipset intel P45 / ICH10R - FSB 1600 /1333/1066/800GHz, 4 xDDRII-1200/1066/800(D.C), 3 x PCIe16 x 2.0, CrooFire
(8x + 8x)/ triple (8x - 8x - 4x), 1x ATA133, 1x eSATA - 6x SATA II (RAID 0, 1, 5, 10), 2SATA II (Drive Xpert Technology), 2x
IEEE 1394a Sound 8-CH AD2000B, Dual Gigabit Lan, 2x PCIe1x, 2x PCI 32 bit, 12x USB- Wifi- AP (IEEE802.11g/b),
EPU-6 Engine, E-Gate SSD, 8- phase Power Design.

3,476 36T

M 199.0

ASUS P5Q DELUXE
CrossFire (8x+8x)/triple (8x-8x-4x), 1x ATA 133, 6 x SATA II Raid (0,1, 5,10), 1 x eSATA, 2 x SATA (Drive Xpert
Express Gate SSD, 3-Way CrossFire Technology), 2 x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, Sound 8CH ( AD200B) & Dual Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x IEEE139. EPU-6

Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800Mhz, 4 x DDRII-1200/1066/800 (DC), 3 x PCI-Ex (16x) 2.0

3,801 36T

Engine, E-Gate SSD, 16 Phase Power Design, Precision Tweaker 2, Al Link

M 228.0

ASUS P5Q PREMIUM
EPU-6 Engine, Express Gate SSD

Chipset intel P45/ ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800Mhz, 4x Dual DDRII-1200/1066/800(D.C), 4 x PCI-Ex (16x) 2.0,
CrossFire (8x+8x), 1 ATA 133, 6 x SATAII (Raid 0,1,5,10), 1 x PCI-Ex(1x), 2 x PCI, Sound 8CH, Gigabit LAN, 14 x USB
2.0, 2x 1394a, High- End Desktop Board

4,355 36T

(1-4) Mainboard ASUS - Socket 1156 s/p Intel Core i5 - Core i3 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
M 170.0

ASUS P7P55D LE

M 183.0

ASUS P7P55D

M 209.0

ASUS P7P55D PRO

M 229.0

ASUS P7P55D EVO

www.hoanlongcomputer.com

Tặng Cáp Nguồn SaTa
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 2xPCIe (16x) 2.0 Sp ATI Quad GPU CrossFireX, 2x PCIe(1x), 3x PCI, 1x ATA133,
6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB,
Asus EPU- True 8+2 Phases Power- MemOK!- tack Cool 3- TurboV- CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 2xPCIe (16x) 2.0 Sp ATI Quad GPU CrossFireX, 2x PCIe(1x), 3x PCI, 1x ATA133,
1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE
1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack Cool 3- TurboV- CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x
ATA133, 1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Gigabit LAN,
Sound 8CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack Cool 3TurboV- CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x
ATA133, 1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 2x eSATA(II) Driver Xpert, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Dual
Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack
Cool 3- TurboV- CrashFree BIOS 3

Trang 22

3,247 36T

3,495 36T

3,992 36T

4,374 36T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

M 261.0

09/12/2009

intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x
ATA133, 1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 2x eSATA(II) Driver Xpert, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Dual
Gigabit LAN, Sound 10CH (HD), 2x IEEE 1934a, True 16+3 Phases Power design - Xtreme Design, Asus O.C
Profile- Driver Xpert- MemOK! - tack Cool 3- TurboV EVO W Remote- CrashFree BIOS 3

ASUS P7P55D Deluxe

4,985 36T

(1-5) Mainboard ASUS - Socket 1366 s/p Intel Core i7 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa

M 239.0

ASUS P6T SE

M 273.0

ASUS P6T

M 327.0

ASUS P6T WS Professional
S/p SLI & CrossFire

M 295.0

ASUS P6T DELUXE V2
S/p SLI & CrossFire

socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R -Bus 6.4GT/s intel Quick Path
Interconnect (soket 1366), 6x Dual DDRIII-2000/1600/1866/.../1066 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory
Profile), 3 x PCI-Ex (16x) S/p ATI CrossFire, 1 ATA 133, 6x SATAII (Raid 0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-Ex
(1x), 2 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a, Seling Piont: TurboV, True 16+2 Phases
power design, EPU-6, PRECISION Tweaker 2, Express Gate SSD, 100% all Conductive Polymer capacitors.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick Path
Interconnect (soket 1366), 6xDDRIII-2000/1600/1866/.../1066 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory Profile),
3 x PCI-Ex (16x) S/p ATI CrossFire, 1 ATA 133, 6x SATAII (Raid 0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-Ex (1x), 2 x
PCI,2xSATA(II)Driver Xpert Technology(Hot port) Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a, Seling
Piont: TurboV, True 16+2 Phases power design, EPU-6, PRECISION Tweaker 2, Express Gate SSD.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop With SAS) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick
Path Interconnect (soket 1366), 6 x Dual DDRIII-1600/1333/1066 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory
Profile), 3 x PCI-Ex (16x) S/p Nvidia SLI & ATI CrossFire, 2 x SAS Raid (0,1), 1 ATA 133, 6x SATAII (Raid
0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-Ex (4x), 2 x PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 14x USB, 2x 1394a,
TPM Infineon onboard, Seling Piont: TurboV, True 16+2 Phases power design, EPU-6, PRECISION
Tweaker 2, Express Gate SSD, 100% all japan-made Conductive Polymer capacitors.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick Path
Interconnect (soket 1366), 6 x DDRIII-2000/1866/1600 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory Profile), 3 x
PCI-Ex (16x) S/p Nvidia SLI & ATI CrossFire, 2 x SAS Raid (0,1), 1x ATA 133, 6x SATAII (Raid 0,1,5,10) +
1 eSATA, 1 x PCI-E(4x), 2 x PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 14x USB, 2x 1394a, Seling Piont:
TurboV, True 16+2 Phases power,EPU-6, Express Gate SSD, all japan-made Conductive Polymer capacitors.

4,565 36T

5,214 36T

6,246 36T

5,635 36T

(1-6) Mainboard GIGABYTE - SOCKET 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng (Tặng Cáp Nguồn SaTa)
M 49.0

GIGABYTE GA-G31M-ES2C

Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA, Sound 6ch & LAN
10/100 Onboard, 2 DDR2-667/800, PATA, 4 SATA2, 2 PCI, 8 USB 2.0 . Easy Energy Saver, Dual Bios

936 36T

M 50.0

GIGABYTE GA-G31M-ES2L

Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA, Sound 8ch& LAN
1G Onboard, 2 DDR2 - 667/800, PATA, 4 SATA2, PCI-Ex1, 8 USB 2.0 . Easy Energy Saver, Dual Bios

955 36T

M 58.0

GIGABYTE GA-P31-ES3G

M 62.0

GIGABYTE GA-EP31-DS3L

M 53.0

GIGABYTE GA-G41M-ES2L

M 61.0

GIGABYTE GA-G41M-ES2H

M 63.0

GIGABYTE GA-G41MT-ES2L

M 72.0

GIGABYTE GA-G41MFT-US2H

M 67.0

GIGABYTE GA-EP41- UD3L

M 68.0

GIGABYTE GA-EG41MF - US2H

M 79.0

GIGABYTE GA-P43-ES3G

Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch & LAN
1G Onboard, 4 DDR2-1200 (OC)/1066, 6 SATA II, PATA, 1PCI-Ex1, 5 PCI, 12 USB 2.0.Utra Durable2 ,
Dual Bios, Solidcapacitor for CPU VRM. Easy Energy Saver

1,509 36T

M 89.0

GIGABYTE GA-EP43-US3L

Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS 2.0, Sound 8ch &
LAN 1G Onboard, 4 DDR2-1200 (OC)/1066/800, 6 SATA II, PATA, 4PCI-Ex1, 2 PCI, 12 USB 2.0, Ultra
durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, Solid capacitor for CPU VRM

1,700 36T

M 91.0

GIGABYTE GA-EP43-UD3L

M 94.0

GIGABYTE GA-EP43T - UD3L (new)

www.hoanlongcomputer.com

Chipset INTEL P31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, Sound 6ch & LAN 1G
Onboard, 2 DDR2-667/800/1066, PATA, 4 SATA2, 3 PCI, PCI-Ex1, 8 USB 2.0. Easy Energy Saver, Dual
Bios, Solid capactors for CPU, VRM
Chipset INTEL G31/ICH , S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz7, 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch & LAN 1G
Onboard, 4 DDR2-667/800/1066, PATA, 4 SATA2, 3 PCI, PCI-Ex1, 8 USB 2.0.Utra Durable2 Easy
Energy Saver, Dual Bios, 100% tụ rắn
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA GMA X4500, Sound
8ch & LAN 1G Onboard, 2 DDR2-667/800, 4 SATA II, PATA, PCI-Ex1, 2 PCI, 8 USB 2.0, Ultra Durable2
in CPU VRM. Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA GMA X4500, Sound
8ch & LAN 1G Onboard, 2 DDR2-667/800, 4 SATA II, 1 IDE, PATA, PCI-Ex1, 3 PCI, 8 USB 2.0, Ultra
Durable2 in CPU VRM. Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 2x DDR3 (OC)/ 1066MHz support up to 4GB, VGA
GMA X4500, 1x PCI-E x16, Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 4 SATA II, 1 IDE, 1x FDD, 1x PCI-E x1, 2x PCI,
8 USB 2.0, Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 4x DDR3 (OC)/ 1066MHz support up to 4GB, VGA
GMA X4500, DVI/HDMI Port, 1x PCI-E x16, Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 2IEEE 1394a, 4 SATA II, 1 IDE,
1x FDD, 1x PCI-E x1, 2x PCI, 8 USB 2.0, Dynamic Energy Saver, Dual Bios, Ultra Durable 3.
Chipset INTEL G41/ICH7,S/P FSB 1333/1066/800Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, PCI EXPRESS 16X, Sound 8ch
& LAN 1G Onboard, 4 DDR2 800/667, 4 SATA II, 1 IDE, 1 FDD, 3PCI-Ex1, 8 USB2.0. Ultra durable
3,,Dual Bios,DES, 100% tụ rắn
Chipset INTEL G41/ICH7,S/P FSB 1333/1066/800Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, PCI EXPRESS 16X, VGA Intel
X4500(share ram lên 512MB) Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 4 DDR2 800/667,2 IEEE 1394a, 4 SATA II, 1
IDE, 1 FDD, 1PCI-Ex1, 2x PCI slots, 8 USB2.0. Ultra durable 3,,Dual Bios, Solid Capacitor for CPU
VRM,Dynamic Energy Saver Advanced 4 Gears . 100% tụ rắn

Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz(OC), S/P 3.8Ghz, ,16X PCI EXPRESS 2.0, Sound 8ch &
LAN 1G Onboard, 4 DDR2-1200 (OC)/1066/800, 6 SATA II, PATA, 4PCI-Ex1, 2 PCI, 12 USB 2.0, Ultra
durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz(OC), S/P 3.8Ghz, ,16X PCI EXPRESS 2.0, Sound 8ch &
LAN 1G Onboard, 4 DDR3 1066/1333 MHz, 6 SATA II, 1IDE, 1FDD, 4x PCI Expressx1, 2 PCI slots, 12
USB 2.0, Ultra durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn

Trang 23

1,108 36T

1,184 36T

1,012 36T

1,165 36T

1,203 36T

1,375 36T

1,280 36T

1,299 36T

1,738 36T

1,795 36T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
M 106.0

GIGABYTE GA-EP45-UD3L

M 125.0

GIGABYTE GA-EQ45M-S2

M 125.0

GIGABYTE GA-EP45-UD3R

M 134.0

GIGABYTE GA-EG45M-UD2H

M 129.0

GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR

M 148.0

GIGABYTE GA-P55-UD3L

M 164.0

GIGABYTE GA-P55-UD3P

M 180.0

GIGABYTE GA-P55A-UD3P

M 192.0

GIGABYTE GA-P55-UD4P

M 213.0

GIGABYTE GA-P55A-UD4P

M 288.0

GIGABYTE GA-P55A-UD6

09/12/2009

S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, Chipset INTEL P45/ICH10R, 1x 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch &
LAN 1G Onboard, 4 DDR II -1366/1066/800/667, 6 SATA II, PATA, 2 PCI, 12 USB 2.0, 4xPCI-Ex1. Ultra
durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn.
Chipset INTEL P45/ICH10DO, S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, , 1 x 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch
& LAN 1G Onboard, 4 DDR II -800/667 , 6 SATA II Raid (0,1,5,10), PATA, 2 PCI, 12 USB 2.0, 1 x PCIEx1.Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, Solid capacitor for CPU VRM, Intel Vpro
Chipset INTEL P45/ICH10DO, S/P FSB 1600Mhz(OC)/1333, S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch
& LAN 1G Onboard, 4 DDR II -1366/1200/1066/800/667, 6 SATA II RAID(0,1,5,10), 2XGSATA2 Support
Raid(0,1,JBOD), 3 PCI, 12 USB 2.0, 2xIEEE1394, 3 PCI-Ex1Dual Bios,DES, Dynamic Enery Saver
Advanced, 100% tụ rắn.
Chipset INTEL P45/ICH10R, S/P FSB 1600Mhz(OC)/1333, S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS, VGA GMA
X4500 share 1849MB (DVI/HDMI), Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 4 DDR II -1066(OC)/800/667(DC), 5
SATA II, 1 x eSATA II RAID(0,1,5,10), PCI-Ex1, 2 PCI, 12 USB 2.0, 2xIEEE1394, Ultra durable 3,,Dual
Bios,DES, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn, Ultra Durable 3
Chipset INTEL P45/ICH10R, S/P FSB 1600Mhz(OC), S/P 3.8Ghz, , 1x16X PCI EXPRESS, Sound 8ch & LAN
1G Onboard, 4 DDR III 2200/1600/1333/1066(DC), 6 SATA II RAID(0,1,5,10), PATA, 3 PCI, 12 USB 2.0, 4x
PCI-Ex1, Dual Bios,DES, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn, Ultra Durable 3
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 6x SATA2 RAID
(0,1,5,10), 2x GSATA2 Raid (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x IDE, 1x PCI-Ex1, 4x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable
3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 6x SATA2 RAID
(0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x GSATA2 Support RAID (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x IDE, 1x PCI-Ex1,
4x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 12x USB 2.0, 2x USB 3.0, 6x SATA2
RAID (0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x SATA3 Support RAID (0), 1x FDD, 1x IDE, 2x PCI-Ex1, 3x
PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x8 Mode), Sound 8ch, 2x LAN 1GB Dual LAN Support, 14x USB 2.0, 6x
SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x GSATA2 Support RAID (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x IDE,
3x PCI-Ex1, 2x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 V2 (x8 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x IEEE
1394a, 6x SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x SATA3 Support RAID (0), 1x FDD, 1x IDE,
3x PCI-Ex1, 2x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 6x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 V2 (x8 Mode), 1xPCI-E x16 V2 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x
USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x IEEE 1394a, 6x SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x SATA3 Support RAID (0), 2x GSATA2,
1x FDD, 1x IDE, 2x PCI-Ex1, 2x PCI slot, 24Phase Power, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid
Capacitors.

2,025 36T

2,388 36T

2,388 36T

2,559 36T

2,464 36T

2,827 36T

3,132 36T

3,438 36T

3,667 36T

4,068 36T

5,501 36T

(1-7) Mainboard GIGABYTE - SOCKET 1366 s/p intel Core i7 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

M 230.0

GIGABYTE GA-EX58-UD3R

M 288.0

GIGABYTE GA-EX58-UD5

Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset Intel X58/IICH10R - QPI 6.4GT/s (Socket 1366), 4x Dual DDR III - 2000/1800/1600, 2x PCI-Ex 16x
(16X, 16X), S/P ATI CrossFire, 6 SATA II (RAID 0,1,5,10) + 1 GSATA RAID (0,1,JBOD), 1x PCI-Ex (4x), 2
PCI-Ex 1x, 2 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN onboard, 14 USB, 2x 1394a, Ex-share BIOS, Dynamic
Energy Saver Advandced, Ultra Durable 3, Duol BISO, 100% tụ rắn
Chipset intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s , 6x DDRIII-1600/1333, 3 x PCI-Ex 16x (16X,16X) S/P ATI
CrossFire, DUAL LAN 1G, 12 x USB 2.0 , 3x I EEE 1394A , 6SATAII RAID (0,1,5,10), 4xG SATAII
SUPPORT RAID (O,1,JBOD), 2Ext-SATA (CABLE), 1PCI-Ex1, 1PCI-Ex4, 2PCI , DES6GEARS, ULTRA
DURABLE 3, SILENT Pipe 2, dual BIOS, 100% tụ rắn

4,393 36T

5,501 36T

(1-8) Mainboard ASROCK Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
M 42.0

ASROCK G31M-S

Chipset INTEL G31 &ICH7, S/P 3.8Ghz, S/P FSB 1600Mhz, 2 DDRII-800 (DC), PCI Express Port 16X, 1PCI-EX1,
1ATA IDE, 8 USB 2.0, 4 SATA II, VGA GMA 3100 Share 348MB+ Sound 5.1 Channel + LAN 10/100 Onboard.

802 36T

M 48.0

ASROCK N73V-S

Chipset NVIDIA Geforce7050/ nforce 610i , S/P FSB 1333Mhz, 4 DDRII-800 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA
IDE, 8 USB 2.0, 4 SATA II(3Gb/s), VGA NVIDIA Geforce 7050. Sound 5.1 Channel + LAN 10/100 Onboard.

917 36T

Chipset INTEL G41/ICH7 , S/P FSB 1333Mhz, 2 DDRII-1066, 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA IDE,
8 USB 2.0, 4 SATA II(3Gb/s), VGA GMA 4500. Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard. DVI / D-Sub
Output
Chipset INTEL G43/ICH10 , S/P FSB 1600Mhz, 4 DDRII-1200, 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA IDE,
10 USB 2.0, 6 SATA II(3Gb/s),1eSATAII ,Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard. 1 USB WIFI Header

M 63.0

ASROCK G41M- LE

M 82.0

ASROCK P43DE

M 94.0

ASROCK P45DE

Chipset INTEL P45/ICH10 , S/P FSB 2000Mhz, 4DDRII- 1200, 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA IDE,
10 USB 2.0, 6 SATA II(3Gb/s),Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard.

M 103.0

ASROCK P45TS

Chipset INTEL P45/ICH10 , S/P FSB 2000Mhz,2 DDRIII-1333, 4 DDRII-1066, 1x PCI Express 16X, 1PCI1,967 36T
EX1, 1ATA IDE, 10 USB 2.0, 6 SATA II(3Gb/s),Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard. 1WIFI/E Header

1,203 36T
1,566 36T
1,795 36T

(1-9) Mainboard ECS Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
M 42.0

ECS G31T-M9

www.hoanlongcomputer.com

Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA, Sound 6 channel & LAN 10/100
Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 Slot PCI, 08 USB 2.0, DDRII-800/667, 4 SATA II

Trang 24

802 36T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA, Sound 6 channel & LAN 10/100
Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 Slot PCI, 08 USB 2.0, DDRII-800/667, 4 SATA II
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P Core 2Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron
Dual Core - FSB 1333/1066/800MHz, Dual channel 2x DDR II-800/ 667 up to 8GB, 1x PCI Express 16X, 2x
PCI Express 1X, 1x PCI, SOUND Realtek 5.1, VGA Intel GMA X4500 up to 1G, LAN 10/100, 4x SATA II, 1x
COM port, 8x USB 2.0, 1x SPDIF out header, 1x IDE, 1x Parallel.
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P Core 2Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron
Dual Core - FSB 1333/1066/800MHz, Dual channel 2x DDR II-800/ 667 up to 8GB, 1x PCI Express 16X, 1x
PCI Express 1X, 1x PCI, SOUND Realtek 5.1, VGA Intel GMA X4500 up to 1G, LAN 10/100, 2x SATA II, 1x
COM port, 8x USB 2.0, 1x SPDIF out header, 1x IDE.
Chipset INTEL P43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, Sound 8 channel & LAN 1G Onboard, 1 Slot
PCI Express 16X, 3 PCI Exp 1x, 2 Slot PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667/533, 6 SATA II, 1 IDE, 1
SPDIF out header.
Chipset INTEL G43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA Intel GMA X4500, Sound 8 channel &
LAN 1G Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 1 Slot PCI, 12 USB 2.0, 2 DDRII-800/667/533,
6 SATA II, 1 IDE, 1 HDMI port, 1 SPDIF out header

M 43.0

ECS G31T-M7

M 48.0

ECS G41T - M

M 47.0

ECS G41T - M5

M 67.0

ECS P43T-A2

M 77.0

ECS G43 T-M

M 77.0

ECS G43T-WM

Chipset INTEL G43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA Intel GMA X4500, Sound 8 channel &
LAN 1G Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 1 Slot PCI, 12 USB 2.0, 2 DDRII-800/667/533,
6 SATA II, 1 IDE, 1 HDMI port, 1 SPDIF out header

1,471 36T

M 94.0

ECS G45T -M2

Chipset INTEL G45 & ICH10R, S/P Core 2 Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, Dual 4X
DDRII 1333/1066/800 up to 16G, VGA INTEL GMA X4500HD Sound 8 channel & LAN GIGA, 1x PCI Express
16X, 1 x PCI Exp 1x, 2 x PCI, 6 SATA II 3.0Gb/s, 12 USB 2.0

1,795 36T

M 92.0

ECS P45T -A2R

Chipset INTEL P45 & ICH10R, S/P Core 2 Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1333/1066Mhz,Sound 6 channel &
LAN gigabit Onboard, 1x PCI Express 16X, 3 PCI Exp 1 x, 2 x PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667 up to
16G , 6 SATA II, 1 IDE, RAID 0,1,5,10

1,757 36T

M 97.0

ECS P45T-A ( Black )

Chipset INTEL P45 & ICH10R, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, Sound 8 channel & LAN 1G Onboard, 2
Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 2 Slot PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667/533, 6 SATA II, 1 IDE,
RAID 0,1,5,10, 1 X Esata, 1 IrDA for SIR header.

1,853 36T

M 152.0

ECS X48T -A ( Black )

Chipset INTEL X48 & ICH9R, S/P Core 2Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1600/1333/1066/800Mhz, Dual 4
X DDRIII 1600/1333/1066/800 upto 8G, Sound 8 channel & LAN DUAL GIGA, 2 x PCI Express 16X, 2 x PCI
Exp 1x, 2 x PCI, 6 SATA II , 1 pata, RAID 0,1,5,10, 1 x eATA , 12 USB 2.0, 1x IRDA for sir header

2,903 36T

821 36T

917 36T

898 36T

1,280 36T

1,471 36T

(1-10) Mainboard BIOSTAR - J&W - Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
M 42.0

BIOSTAR G31 M7 TE

Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB: 1600Mhz, 2_DDR2 667/ 800/ 4GB, PCI Express Port 16X, 2_PCI,
1ATA 133, 4 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard

M 50.0

BIOSTAR G41D3

Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P FSB: 1333Mhz, 2_DDR3 1066/ 1333, PCI Express Port 16X, 2_PCI, 1ATA
133, 4 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard

955 36T

M 40.0

J&W JW - IG31

Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P P.4 3.8Ghz, S/P FSB: 1333/1600Mhz, 2_DDR2 800 (DC),PCI Express Port 6X, 2_PCI,
1ATA IDE, 2 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard, Com 2

780 36T

M 52.3

J&W JW - IG41
( S/P Core 2 Quad)

Chipset INTEL G41+ ICH7, S/P FSB: 1333Mhz , VGA GMA X4500 share 700MB, Sound 6CH & LAN Onboard, 1 PCI
Express Port 16X, 2 Dual DDR2 800, 2 PCI, SATA II

1,020 36T

M 67.7

J&W - IP43 - S

Chipset Intel P43 + ICH10. FSB 1333/1066/800/533MHz. 2DDR2-800/667/533 (OC). 1PCI-Ex4. 2PCI-Ex1.
3PCI. Sound 8ch. LAN. SATA 2 Raid (0,1,0+1.5), eSata/ S/P DIFOut. Tụ nhôm, rắn (solid). Hỗ trợ CeleronD/
Pen 4/PenD/ Core2Dou/ Core2Quad/ Core2Extreme

1,320 36T

M 105.6

J&W - P45-D2 ULTRA

802 36T

Chipset Intel P45 + ICH10. FSB 1600/1333/1066/800MHz. 2DDR2-800/667/533 (OC). 2PCI-Ex16. 2PCI-Ex1. 2PCI. Sound
8ch. GIGA LAN. SATA 2 Raid (0,1,0+1.5), eSata/ S/P DIFOut. Tụ nhôm, rắn (solid). Hỗ trợ CeleronD/Pen / PenD/

2,060 36T

Core2Dou/ Core2Quad/ Core2Extreme. Tản nhiệt Pro. Hỗ trợ 2 card đồ họa kép Crossfire X
Chipset Intel X48 + ICH9R. FSB 1600/1333/1066/800MHz. 4 Dual DDR2-667/800/1066/1200(OC). 2PCI-Ex16. 2PCI M 179.5

J&W - X48 Extreme

Ex1. 3PCI. Sound 8ch.Dual GIGA LAN. SATA 2, eSata/ 1394. S/P DIFOut. Dual Bios. Tụ nhôm, rắn (solid) 100%. Hỗ trợ

3,500 36T

CeleronD/Pen 4/PenD/Core2Duo/Core2Quad/Core2Extreme . Tản nhiệt Pro. Circle-Heatpipe

(1-11) Mainboard MOTHERBOARD INTEL - Socket 775 (gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
M 53.0

MOTHERBOARD INTEL DG31PR

Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB: 1333Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA, Sound 06 Channel & LAN 1G
1,012 36T
Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, USB 2.0, ATA 100, SATA 150, DDR2 667/800. Bảo hành trong vòng 1h

M 56.0

MOTHERBOARD INTEL DG31PR BOX

Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB: 1333Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA, Sound 06 Channel & LAN 1G board,
16X PCI EXPRESS, PCI, USB 2.0, ATA 100, SATA 150, DDR2 667/800.Bảo hành trong vòng 1h

1,070 36T

M 61.0

MOTHERBOARD INTEL D945GCLF + CPU Chipset INTEL 945GC With CPU INTEL ATOM 230 1.6GHZ, VGA Intel GMA 950 & Sound 06 Channel &
INTEL ATOM 230 1.6GHZ
LAN Onboard, PCI, 6 USB 2.0, 1 ATA 133, 2 SATA 150, DDR2 533/667.

1,190 36T

M 74.4

MOTHERBOARD INTEL D945GCLF 2D +
CPU INTEL ATOM 330 1.6GHZ

Chipset INTEL 945GC With CPU INTEL ATOM 230 1.6GHZ, VGA Intel GMA 950 & Sound 06 Channel &
LAN Onboard, PCI, 6 USB 2.0, 1 ATA 133, 2 SATA 150, DDR2 533/667.

1,450 36T

M 61.0

MOTHERBOARD INTEL DG41RQ

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667.

1,165 36T

M 65.0

MOTHERBOARD INTEL DG41RQ BOX

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667.

1,242 36T

M 75.0

MOTHERBOARD INTEL DG41TY

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667

1,433 36T

www.hoanlongcomputer.com

Trang 25

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
M 78.0

MOTHERBOARD INTEL DG41TY-BOX

M 119.0

MOTHERBOARD INTEL DQ35MPE

M 85.0

MOTHERBOARD INTEL DG43NB

M 91.0

M 112.0
M 116.0

M 126.0

09/12/2009

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667

1,490 36T

Chipset INTEL Q35/ICH9DO, S/P FSB: 1333Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA, Sound 08 Channel & LAN 1G
Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, USB 2.0, ATA 100, 6 SATA II Raid (0,1,5,10), TPM onboard, 4 DDR2 2,273 36T
667/800.
Chipset INTEL G43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA GMA X4500, Sound 06
Channel & LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI- 1,624 36T
Ex 1X, 2 DDR2 667/800, 2 x IEEE 1394a

Chipset INTEL G43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA GMA X4500, Sound 06
MOTHERBOARD INTEL DG43NB-BOX Channel & LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCIEx 1X, 2 DDR2 667/800, 2 x IEEE 1394a
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, Sound 06 Channel & LAN 1G
MOTHERBOARD INTEL DP43TF
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI-Ex 1X, 4 DDR2
667/800, 2 x IEEE 1394a
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, Sound 06 Channel & LAN 1G
MOTHERBOARD INTEL DP43TF-BOX Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI-Ex 1X, 4 DDR2
667/800, 2 x IEEE 1394a
Chipset INTEL Q45/ICH10R, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA GMA 4500HD (S/p DVI-I &
MOTHERBOARD INTEL DQ45CB-BOX DVI-D) - Sound 06 Channel - LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 1 x PCI, 12 x USB, 5 SATA II Raid (
0,1,5,10), 1 x eSATA, 2 x PCI-Ex 1X, 4 DDR2 667/800, 2 x IEEE 1394a, S/p TPM-vPRO-AMT.

1,738 36T

2,139 36T
2,216 36T

2,407 36T

(1-12) Mainboard AMD - SOCKET AM2 (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset NVIDIA Nforce 6100 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2), Hyper
Transport 2000Mhz, VGA Share 256MB & Sound 8.1 & LAN 10/100 Onboard, PCI -Express 16X, DDR2
533/667/ 800, 2PCI, ATA 133, SATA2 Riad
Chipset NVIDIA Nforce MCP78V, Dual DDRAM 2 (1066)x2- 2PCI, VGA Nvidia GF8100, Sound 6 channel,
Lan Gigabit on board, RAID SATA 2 0,1,5,10, PCI-Ex 16x, DVI- HDMI, Hybrid SLI, S/p x2 Dual core, AMD
Phenom
Chipset NVIDIA Nforce MCP78V, (S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2),
Hyper Transport 5200Mhz, VGA nVIDIA GeForce 8200 share 512mb, Sound 6.1 & LAN Giga Onboard, 1
PCI -Express 16X, 2 DDR2 667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad 0,1,5,10, HDMI-DVI

M 43.1

J&W – N61P V.3

M 52.3

J&W – JW-G81

M 57.0

J&W – JW-G82

M 53.3

J&W – JW-G82UM_MKII

M 64.6

J&W – JW-RS780UVD-MKII

M 69.7

J&W – JW-RS780UVD-AM2+

Chipset AMD 780G + SB700 ( S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX/X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport
5200Mhz, VGA ATI Radeon HD3200 Share 700MB & Sound 8.1 & LAN Giga Onboard, 1 PCI -Express 16X, 4 DDR2
533/667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad, VGA-HDMI-DVI. VGA CÓ SẴN 128MB RAM DDR3

1,360 36T

M 103.0

J&W – 790GX Extreme

Chipset AMD 790GX + SB750 (S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2),
Hyper Transport 5200Mhz, VGA 128MB DDR3, Sound 8.1 & LAN Giga Onboard, 3 PCI -Express 16X, 4
DDR2 533/667/ 800/1066, 2PCI, 1PCle 1x, SATA2 Riad 0,1,5, eSATA2

1,967 36T

M 48.0

ASROCK N68- S

Chipset NVIDIA GF7025 / nForce 630A MCP(Socket AM2+) Hyper Transport 1.0, AM3 CPU READY 2 x
DDR2 1066/ 8G, PCI EXpress16X, 1x pci ex 1x, sound 5.1 & LAN giga. 4x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA
133/100/66, 8x usb,VGA NVIDIA Geforcer7025 (DX9), D- Sub.

917 36T

M 69.0

ASROCK A780GM-LE

Chipset AMD 780G /AMD SB700(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READY 2 x DDR2 1066/ 8G,
PCI EXpress16X, 1x pci ex 1x, sound 5.1 & LAN giga. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66, 10x usb,
VGA ATI Radeon HD3200 (DX10),DVI / D- Sub.

1,318 36T

M 109.0

ASROCK A790GXH / 128M

Chipset AMD 790GX /AMD SB750(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READY 4 x DDR2 1066/
8G, 2xPCI EXpress16X, 1x pci ex 1x, sound 7.1 & LAN giga. 6x SATA 3Gb/s,Raid,1eSata2 , 1 x ultra DMA
133/100/66, 10x usb, 128MB SidePort Memory VGA ATI Radeon HD3300 (DX10),HDMI ,DVI / D- Sub.

2,082 36T

M 46.5

BIOSTAR MCP6P M2+

Chipset GF6150 / nForce 430(Socket AM2+) Hyper Transport 1.0,CPU Upto phenom X4, 2 x DDR2 800/ 4G,
PCI EXpress16X, sound 6.1 & LAN giga. 4x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 7x usb, VGA
Onboard Share 512MB, D- Sub.

907 36T

M 61.0

BIOSTAR GF 8100 M2 + TE

Chipset NVIDIA GF8100,(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
EXpress16X (2.0), sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x usb, VGA
Onboard GF8100 (DX10) ,DVI/ D- Sub.

1,165 36T

M 62.0

BIOSTAR GF 8200E

Chipset NVIDIA GF8200,(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
EXpress16X (2.0), sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x usb, VGA
Onboard GF8100 (DX10) ,DVI/ D- Sub.

1,184 36T

M 63.0

BIOSTAR TA 785_G3

Chipset 785G /SB710, HT 5.2, 2x Dual DDR3 1333/ 8G, 1x PCI EXpress16X (2.0), sound 6.1 & Gigabit LAN,
1x ATA 133, 4x SATA 3Gb/s Raid, 8x USB 2.0, Integrated Graphics ATI 4200(DX10) ,DVI/ D- Sub

1,203 36T

M 63.0

BIOSTAR GF 8200 M2G+

Chipset NVIDIA GF8200,(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
EXpress16X (2.0), sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x usb, VGA
Onboard GF8100 (DX10) ,DVI/ D- Sub.

1,203 36T

M 67.0

BIOSTAR A760G M2+

Chipset 760G /SB710 (Socket AM2+) Hyper Transport 3.0,CPU Upto phenom X4, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
EXpress16X, sound 6.1 & LAN giga. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 7x usb, VGA Onboard
ATI 3000 (DX10) Share 512MB,DVI/ D- Sub.

1,280 36T

www.hoanlongcomputer.com

Chipset NVIDIA Nforce MCP78V, (S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2),
Hyper Transport 5200Mhz, VGA nVIDIA GeForce 8200 share 512mb, Sound 6.1 & LAN Giga Onboard, 1
PCI -Express 16X, 2 DDR2 667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad 0,1,5,10, HDMI-DVI
Chipset AMD 780G + SB700 ( S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2),
Hyper Transport 5200Mhz, VGA ATI Radeon HD3200 Share 700MB & Sound 8.1 & LAN Giga Onboard, 1
PCI -Express 16X, 2 DDR2 533/667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad, VGA-HDMI-DVI. VGA CÓ SẴN 64MB
RAM

Trang 26

840 36T

1,020 36T

1,089 36T

1,040 36T

1,260 36T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

M 101.0

BIOSTAR TA790GX128M

Chipset AMD790GX, (Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 4 x DDR2 1066/16G, 2xPCI
EXpress16X (2.0),1xPCI-Ex1, sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x
usb, VGA Onboard ATI3300 Share 512MB (DX10) ,DVI/ D- Sub.

1,929 36T

M 47.0

ECS A740GM-M ( LAN 10 / 100 )

Chipset 740/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport
2000Mhz, VGA AMD 740G, Sound 6.1 & LAN 100, Onboard, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI-Ex1, 2 DDR2 667/
800, 2PCI, 6 SATA2, SATAII Raid (0,1,10), 12 USB.

898 36T

M 52.0

ECS A740GM-M (LAN GIGA+DVI )

Chipset 740/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport
2000Mhz, VGA AMD 740G, Sound 6.1 & LAN 100, Onboard, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI-Ex1, 2 DDR2 667/
800, 2PCI, 6 SATA2, SATAII Raid (0,1,10), 12 USB.

993 36T

M 55.0

ECS NFORCE9M - A

CHIP NVIDIA Giforce 8100 & MCP78V s/p AMD Phenom/Sempron /S/P Athlon 64X2 Dual Core (Socket
AM2+) Hyper Transport 3.0, 4 x DDR2 1066 upto 32G, PCI EXpress16X, 2 x pci ex 1x, 1pci, sound 6.1 &
LAN giga. 5x SATA 3Gb/s, 2 x ultra DMA 133/100/66, 9x usb, RAID 0,1,0+1,5.

1,051 36T

M 57.0

ECS GF8100VM-M3

CHIP NVIDIA Giforce 8100 & MCP78V s/p AMD Phenom/Sempron /S/P Athlon 64X2 Dual Core (Socket AM2+) Hyper
Transport 3.0, 4 x DDR2 1066 upto 32G, PCI EXpress16X, 2 x pci ex 1x, 1pci, sound 8.1 & LAN giga. VGA NVIDIA
8100 share max 512MB, 6X SATA 3Gb/s, 2 x ultra DMA 133/100/66, 12x usb, RAID 0,1,0+1,5.

1,089 36T

M 58.0

ECS A780GM-M3

Chipset 780/SB700 ( S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport 3.0,
VGA ATI HD3200, Sound 8.1 & LAN 1000, 1 PCI -Express 16X, 1 PCI-Ex1, 2 DDR2 667/ 800/1066,
6SATA2, Riad (0,1,10), 8 USB, DVI port From Micro ATX.

1,108 36T

M 63.0

ECS A780GM-A ( Black )

Chipset 780/SB700 ( S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport 3.0,
VGA ATI HD3200, Sound 8.1 & LAN 1000, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI-Ex1, 4 DDR2 667/ 800/1066, 2PCI,
5 SATA2, 1 SATAII Hot, 2 PATA, Riad (0,1,10), 12 USB.

1,203 36T

M 77.0

ECS A780GM -A ULTRA ( Black )

Chip AMD 780G+SB 750 S/P CPU AMD Phenom/Sempron /S/P Athlon 64X2 Dual Core (Socket AM2+) Hyper Transport
3.0, VGA ATI Radeon HD3200 Sound 8.1 & LAN 1G Giga Onboard, 4 x DDR2 1066 upto 32G, PCI EXP 16X, 5xsata
3Gb/s 1xSATA HOT, 2ULTRA DMA 133/100/66, 2X PCI exp1 x 12XUSB, RAD 0,1,10, port HDMI

1,471 36T

M 63.0

ECS A785GM- M3

Chip AMD 785G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II/ Socket AM2 / Phenom/ Athlon, FSB Hyper Transport
3.0, 2x Dual Channel DDR2 1066 up to 16GB, VGA ATI Radeon HD4200 Sound 6.1 & LAN Gigabit Onboard,
1x PCI EXpress16X, 1x PCI express 1X, 2x PCI, 6x sata, 8x USB, 1Com1

1,203 36T

M 87.0

ECS A785GM- M

Chip AMD 785G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II Quad-Core, Triple-Core processor (Socket AM3) Hyper
Transport 3.0, 4x Dual Channel DDR3 1333/1066 up to 32GB, VGA ATI Radeon HD4200 Sound 8.1 & LAN 1,662 36T
Gigabit Onboard, 1x PCI EXpress16X, 2x PCI express 1X, 1x PCI, 6x sata, 12XUSB, 1XHDMI port, 1x 1394a

M 94.0

ECS A790GXM- AD3

Chip AMD 790GX+SB 750 S/P CPU AMD Phenom/Sempron / 64Athlon/FX X2 Dual Core (Socket AM3)
Hyper Transport 3.0, VGA ATI Radeon HD3300 Sound 8.1 & DUAL LAN Gigabit Onboard, 4 x DDR2 1066
upto 32G ,2XPCI EXpress16X, 2Xpci ex1x, 2xpci, 6xsata, 1 x IDE, 12XUSB, 1XHDMI port, RAD 0,1,5,10

M 102.0

ECS A790GXM- A

M 74.0

ASUS M4N78- AM V2

M 88.0

ASUS M3N78- EH

M 52.0

GIGABYTE GA-M61PME-S2P

( Black )

M 65.0

GIGABYTE GA-MA74GM-S2H

M 90.0

GIGABYTE GA-MA785GM-US2H
(hổ trợ cho CPU AM2+)

M 96.0

GIGABYTE GA-MA770T - UD3P

M 103.0

GIGABYTE GA-MA780G-UD3H

M 175.0

GIGABYTE GA-MA-790XT-UD4P
(chỉ hổ trợ cho CPU AM3 )

C
C
C
C
C
C

CELERON D430 (1.8 Ghz)
CELERON E1500 (2.2 Ghz)
CELERON E3200 (2.4 Ghz)
INTEL E2140 (1.6Ghz)
INTEL E2180 (2.0Ghz)
INTEL E5200 (2.5Ghz)

Chip AMD 790GX+SB 750 S/P CPU AMD Phenom/Sempron / 64Athlon/FX X2 Dual Core (Socket AM2+)
Hyper Transport 3.0, VGA ATI Radeon HD3300 Sound 8.1 & DUAL LAN Gigabit Onboard, 4 x DDR2 1066 1,948 36T
upto 32G ,2XPCI EXpress16X, 2Xpci ex1x, 2xpci, 6xsata, 1 x IDE, 12XUSB, 1XHDMI port, RAD 0,1,5,10
Chipset nForce 8200, HT3 bus 5200/ 4800, 2x DDR2- 1066/800/667, 1x PCIe (16x), VGA Onboard Geforce
8xxx (Max 256MB), Sound 6- CH, Gigabit Lan (1GB), 1x ATA133, 5x SATA II Raid (0, 1, 0+1, 5, JBOD), 1x 1,413 36T
PCIe (1x), 2x PCI, 10x USB: Hybrid SLI (CPU + Graphics card)
Chipset nForce 730a (8200), HT bus 5200/ 1600MT/s, 4x DDR2- 1066/800/667 - 1x ATA 133, 4x SATA II S/p
RAID (0, 1, 0+1, 5, JBOD), Sound 8- CH (HD), Gigabit Lan (1GB), 1x PCIe (16x), 2x PCIe (1x), 3x PCI 32 bit, 1,681 36T
12x USB
Chipset NVIDIA Nforce 6100/nForce 430 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2),
Hyper Transport 2000Mhz, VGA Nvidia CineFX 3.0 Graphics Engine, Sound 6.1 & LAN Onboard, 1 PCI 993 36T
Express 16X, 2 DDR2 667/ 800, 2 PCI, 1 PCI-Ex1, 2 SATA2 Riad (0,1), 8 USB 2.0.DUAL BIOS,
Solidcapacitor for CPU VRM.
Chipset AMD 740G/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2), BUS2000, PCIEX16, 1PCI, 2PCI Ex1, DUAL 2 x DDR2 800, PATA, 6SATA2 RAID (0,1,10,JBOD), VGA SOUND (8CH3JACK) + LAN 1G 12 USB2.0 VIRTUAL DUAL BIOSHDMI OPTICAL PORT ,. DUAL BIOS, Solidcapacitor for
CPU VRM.
Chipset AMD 785G/SB700 Socket AM2+, Bus 5200/ 2000, 4x DDR2 1200(OC)/ 1066/ 800/ 667MHz, Vga Ati
Radeon HD4200, DVI & HDMI, 1PCIEx 16, Sound 8CH, Lan 1G, 12USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 5SATA2, 1Exsata2 Raid (0,1,10,JBOD), 1IDE, 1FDD, 1PCI- E x1, 2PCI
Chipset AMD 770/ SB710 Socket AM3, Bus 5200, 4x DDR3 1666(OC)/ 1333/1066MHz, 1PCIEx 16, Sound
8CH, Lan 1G, 12USB 2.0, 3x IEEE 1394a, 6SATA2 Raid(0,1,JBOD), 1IDE, 1FDD, 4PCI- E x1, 2PCI, Dual Bios
Chipset AMD 780G/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2), Hyper Transport
2000Mhz, VGA ATI Radeon HD3200 (DVI-HDMI), Sound 6.1 & LAN Onboard, 2 PCI -Express 16X ATI
Hybrid CrossFireX, 2 PCI-Ex1 (2 khe chia sẻ băng thông với khe PCI x 16 9 x4 mode), 4 DDR2 667/
800/1066/1200, 2PCI, 6 SATA2 Riad (0,1, 10, JBOD), 12 USB. Dual BIOS, Easy Enery Saver ,Ultra Durable
3,100% tụ rắn.
Chipset AMD 790X/SB750 (S/P CPU AMD AM3), FSB 5200/2000MT/s, 4x DDR3 1666(OC)/ 1333/1066, 2x
PCI-Ex16 (x16, x8) sp Ati Crossfire, Sound 8ch, Lan 1G, 12 USB 2.0, 3 IEEE 1394, 6 SATAII Raid (0,1,5,10,
JBOD), 2x GSATAII sp Raid (0,1, JBOD), 1IDE, 1FDD, 3PCI-E x1, 2PCI, Ultra Durable3, Hyper Transport 3.0,
Dual Bios

(2-1) CPU INTEL Socket 775
38.0
48.5
50.5
58.0
59.0
67.0

www.hoanlongcomputer.com

1,795 36T

Duo Core
Duo Core
Duo Core

512K
512K
1MB
1MB
1MB
2MB

Trang 27

1,242 36T

1,719 36T
1,834 36T

1,967 36T

3,343 36T

(giá đã có VAT)

Bus 800
Bus 800
Bus 800
Bus 800
Bus 800

Phiếu Intel
Phiếu Intel
Phiếu Intel

Bus 800

Phiếu Intel

726
926
965
1,108
1,127
1,280

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

36T
36T
36T
36T
36T
36T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

72.0
78.5
98.5
114.0
120.5
146.5
178.5
205.0
156.0
178.0
197.0
280.0
210.0
305.0
292.0
302.0
440.0
180.0
306.0

INTEL E5300 (2.6Ghz)
INTEL E6300 (2.8Ghz)
INTEL E6500 (2.93Ghz)
INTEL E7400 (2.8Ghz)
INTEL E7500 (2.93Ghz)
INTEL E7600 (3.06Ghz)
INTEL E8400 (3.0Ghz)
INTEL E8500 (3.16Ghz)
INTEL Q8200 (2.33 Ghz)
INTEL Q8400 (2.66 Ghz)
INTEL Q9400 (2.66Ghz)
INTEL Q9550 (2.83Ghz)
INTEL i5-750 (2.66 Ghz)
INTEL i7-920 (2.66 Ghz)
INTEL SERVER E5410 (2.33GHz)
INTEL SERVER E5504 (2.0GHz)
INTEL SERVER E5520 (2.26GHz)
INTEL XEON X3220 (2.4 Ghz)
INTEL XEON X3360 (2.66 Ghz)

Duo Core
Duo Core
Duo Core
Core2 Duo
Core2 Duo
Core2 Duo
Core2 Duo
Core2 Duo
Core2 Quad
Core2 Quad
Core2 Quad
Core2 Quad
4 Cores
4 Cores
SK 771
SK 1366
SK 1366
Quad Core
Quad Core

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

59.0
64.0
70.0
93.5
110.0
76.0
104.0
129.0
110.0
100.0
119.0
150.0
165.0
180.0
220.0

AMD Athlon II X2 240
AMD Athlon II X2 245
AMD Athlon II X2 250
AMD Athlon II X2 545
AMD Phenom II X2 550
AMD Athlon II X3 425
AMD Athlon II X4 620
Quad- Core Phenom X4 9750
Quad- Core Phenom X4 9950
Phenom Processors II X3- 710
Phenom Processors II X3- 720
Phenom Processors II X4- 810
Quad- Core Phenom II X4- 945
Quad- Core Phenom II X4- 955
Quad- Core Phenom II X4- 965

Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM2
Socket AM2
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3
Socket AM3

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

36.0
38.5
40.0
45.0
54.0
94.0
140.0
37.0
38.5
43.6
59.0
52.3
96.4

80GB
160GB
250GB
320GB
500GB
1TB
1.5TB
160GB
250GB
320GB
500GB
500GB
1TB

H
H
H
H

37.7
41.3
44.9
52.8

H
H
H
H

52.8
96.9
152.3
262.6

Bus 800
Phiếu Intel
2MB
Bus 1066 Phiếu Intel
2MB
Bus 1066 Phiếu Intel
2MB
Bus 1066 Phiếu Intel
3MB
Bus 1066 Phiếu Intel
3MB
Bus 1066 Phiếu Intel
3MB
Bus 1333 Phiếu Intel
6MB
Bus 1333 Phiếu Intel
6MB
Bus 1333 Phiếu Intel
4MB
Bus 1333 Phiếu Intel
4MB
Bus 1333 Phiếu Intel
6MB
Bus 1333 Phiếu Intel
12MB
8 threads Phiếu Intel
8MB
8MB
SK 1366 8 threads Phiếu Intel
12MB cache
4 threads
Bus 1333 4 cores
4MB cache L3, QPI 4.8GT/s, 4 cores, 4 threads Không Fan
8MB cache L3, QPI 5.86GT/s, 4 cores, 8 threads Không Fan
8MB
Bus 1066 Phiếu Intel
12MB
Bus 1333 Phiếu Intel

(2-2) CPU AMD

H 210.8
H 383.1

2800 MHz

65W 45nm L2 2x1MB

2.9Ghz

2900 MHz

65W 45nm L2 2x1MB

3.0Ghz

3000 MHz

Ghz

3000 MHz

65W 45nm L2 2x1MB
80W 45nm L2 2x512KB

3.1Ghz

3100 MHz

80W 45nm L2 2x512KB
95W 45nm L2 3x512KB

SOI
SOI
SOI
L3: 6MB
L3: 6MB

SOI
SOI

SOI
2700 MHz
SOI
2.6Ghz 2700 MHz 95W 45nm L2 4x512KB
2.4Ghz FSB: HyperTransport 2400 L2 4x512KB, L3 : 2MB
Ghz

2.6Ghz FSB: HyperTransport 2600 L2 4x512KB, L3 : 2MB
2.6Ghz FSB: HyperTransport 2600 L2 3x512KB, L3 : 6MB
2.8Ghz FSB: HyperTransport 2800 L2 3x512KB, L3 : 6MB
2.6Ghz FSB: HyperTransport 2600 L2 4x512KB, L3 : 4MB
3.0Ghz FSB: HyperTransport 3000 L2 4x512KB, L3 : 6MB
3.2Ghz FSB: HyperTransport 3200 L2 4x512KB, L3 : 6MB
3.4Ghz FSB: HyperTransport 3400 L2 4x512KB, L3 : 6MB

SEAGATE SATA II
SEAGATE SATA II
SEAGATE SATA II
SEAGATE SATA II
SEAGATE SATA II
SEAGATE SATA II
SEAGATE SATA II
SAMSUNG SATA II
SAMSUNG SATA II
SAMSUNG SATA II
SAMSUNG 5400 SATA II
SAMSUNG SATA II
SAMSUNG SATA II

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

1,127
1,222
1,337
1,786
2,101
1,482
1,986
2,464
2,145
1,950
2,321
2,865
3,152
3,438
4,202

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

688
735
764
860
1,031
1,795
2,674
707
750
850
1,127
1,020
1,880

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
24T
24T
24T
24T
24T
24T

735
805
875
1,030

12T
12T
12T
12T

1,030
1,890
2,970
5,120

12T
12T
12T
12T

(Gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng

7200 rpm
BARACUDA
Bảo hành trong 1h
7200 rpm
BARACUDA
Bảo hành trong 1h
7200 rpm
BARACUDA
7200 rpm
BARACUDA
7200 rpm
BARACUDA
7200 rpm
BARACUDA
7200 rpm
BARACUDA
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
EcoGreen
7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
3.5" SATA Caviar Blue - vận hành siêu êm , làm mát hiệu quả
160GB WESTERN SATA II (Blue)
Tem C/N Sản phẩm
Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu
7200 rpm
250GB WESTERN SATA II (Blue)
Tem C/N Sản phẩm
Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu
7200 rpm
320GB WESTERN SATA II (Blue)
Tem C/N Sản phẩm
Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu
7200 rpm
Công nghệ Green Power - Tiết kiệm 40%
500GB WESTERN SATA II (Blue)
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
lượng
3.5" SATA Caviar Green - thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng năng
lượng,
hoạt động êm, mát
Công nghệ Green Power - Tiết kiệm 40%
500GB WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
năng
Công lượng
nghệ Green Power - Tiết kiệm 40%
1TB
WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
năng
Công lượng
nghệ Green Power - Tiết kiệm 40%
1.5TB WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
năng
Công lượng
nghệ Green Power - Tiết kiệm 40%
2TB
WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
năng
lượng
3.5" SATA Caviar Black - công nghệ 2 nhân, hiệu xuất tối ưu cho các ứng
dụng
cao cấp (game, đồ họa)
500GB WESTERN SATA II (Black)
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
DUAL PROCESSOR
640GB WESTERN SATA II (Black)
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
DUAL PROCESSOR
1000GB WESTERN SATA II(Black)
Tem C/N Sản phẩm
7200 rpm
DUAL PROCESSOR
3.5" RE3 Enterprise - tin cậy tuyệt đối cho máy chủ và hệ thống lưu trữ.
1TB WESTERN SATA II (RE3 Enterprise) 7200 rpm
Tem C/N Sản phẩm
ENTERPRISE
Tốc độ nhanh hơn 30%
2.5" Velociraptor
300GB WESTERN SATA II
Tem C/N Sản phẩm
Tốc độ tối đa - Chống sốc hiệu quả
10000 rpm

www.hoanlongcomputer.com

1,375
1,499
1,881
2,177
2,302
2,798
3,409
3,916
2,980
3,400
3,763
5,348
4,011
5,826
5,577
5,768
8,404
3,438
5,845

(Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

2.8Ghz

(3-1) HDD ( Ổ ĐĨA CỨNG )

H 71.4
H 92.6
H 135.7

09/12/2009

Trang 28

1,393 12T
1,806 12T
2,647 12T
4,110 12T
7,470 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

(3-2) HDD BOX USB EXTERNAL ( Ổ ĐĨA CỨNG RỜI )
H
H
H
H
H
H
H

61.0
73.0
76.0
76.0
112.0
110.0
155.0

160GB
250GB
320GB
640GB
1TB
500GB
1.5TB

Elements
Elements
Elements
Elements
Elements
Elements
Elements

WESTERN
WESTERN
WESTERN
WESTERN
WESTERN
WESTERN
WESTERN

7200 rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
7200rpm

09/12/2009
(Giá đã có VAT)

Hàng Chính Hãng
1,159
1,394
1,444
1,452
2,139
2,090
2,961

Box 2.5"
Box 2.5"
Box 2.5"
Box 3.5"
Box 3.5"
Box 2.5"
Box 3.5"

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(3-2.1) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Essential Smart WESTERN (Dòng cao cấp)

H 83.6
H 96.1
H 95.5
H 95.0
H 126.9
H 126.4
H 125.8

250GB Passport Essential
Smart WESTERN
320GB Passport Essential
Smart WESTERN
320GB Passport Essential
Smart WESTERN
320GB Passport Essential
Smart WESTERN
500GB Passport Essential
Smart WESTERN
500GB Passport Essential
Smart WESTERN
500GB Passport Essential
Smart WESTERN

5400rpm
(Màu Đen)
5400rpm
(Màu Đen)

5400rpm
(Màu Bạc, Đỏ)

5400rpm
(Màu Xanh)

5400rpm
(Màu Đen)
5400rpm
(Màu Bạc, Đỏ)
5400rpm
(Xanh)

Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.

1,631 12T
1,874 12T
1,863 12T
1,852 12T
2,475 12T
2,464 12T
2,453 12T

(3-2.2) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Essential WESTERN

250GB Passport Essential
WESTERN (Màu Xanh)
250GB Passport Essential
WESTERN (Màu Đỏ)
250GB Passport Essential
WESTERN (Màu Bạc Hà)
320GB Passport Essential
WESTERN (Màu Xanh)
320GB Passport Essential
WESTERN (Màu Đỏ)
320GB Passport Essential
WESTERN (Màu Bạc)
320GB Passport Essential
WESTERN (Màu Trắng)

H 66.8
H 67.2
H 68.2
H 79.0
H 80.3
H 79.0
H 81.2

5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm

H 116.2

400GB Passport Essential WESTERN 5400rpm

H 99.7
H 109.2
H 151.9

250GB Passport Elite WESTERN
320GB Passport Elite WESTERN
500GB Passport Elite WESTERN

Box 2.5" Màu Xanh (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
dữ liệu, chống sốc
Box 2.5" Màu Đỏ (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý dữ
liệu, chống sốc
Box 2.5" Màu Bạc (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý dữ
liệu, chống sốc
Box 2.5" Màu Xanh (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
dữ liệu, chống sốc
Box 2.5" Màu Đỏ (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý dữ
liệu, chống sốc,
Box 2.5" Màu Bạc (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
dữ liệu, chống sốc,
Box 2.5" Màu Bạc (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
dữ liệu, chống sốc,
Box 2.5" Mã hóa dữ liệu, tìm kiếm, quản lý dữ liệu, chống sốc

1,303 12T
1,310 12T
1,329 12T
1,540 12T
1,565 12T
1,540 12T
1,583 12T
2,266 12T

(3-2.3) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Elite WESTERN

5400rpm
5400rpm
5400rpm

Box 2.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung lượng trống
Box 2.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung lượng trống
Box 2.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung lượng trống

1,944 12T
2,129 12T
2,962 12T

(3-2.4) HDD BOX USB EXTERNAL My Book Essential Edition WESTERN

H 98.7
H 132.3
H 158.4

640GB My Book Essential Edition
WESTERN
1000GB My Book Essential Edition
WESTERN
1.5TB My Book Essential Edition
WESTERN

7200rpm
7200rpm
7200rpm

Box 3.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung
lượng trống
Box 3.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung
lượng trống
Box 3.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung
lượng trống

1,925 12T
2,580 12T
3,089 12T

(3-2.5) HDD BOX USB EXTERNAL Home Edition WESTERN

H 112.0

640GB Home Edition WESTERN

7200rpm

Box 3.5", 16MB, Firewire, eSata, hệ thống quản lý thông minh, tự động bật
tắt nguồn, hiển thị dung lượng trống, standby (Tự động backup 1 tháng)

2,184 12T

(3-2.6) HDD BOX USB EXTERNAL MY BOOK WORLD EDITION WESTERN

H 216.9
H 341.9

1TB My Book World Edition
WESTERN
2TB My Book World Edition
WESTERN

7200rpm
7200rpm

Gigabit Ethernet, Raid 0,1, Hiển thị dung lương, (Truy cặp từ xa, Tự động sao
lưu, Tự động backup dữ liệu liên tục 1 tháng)
Gigabit Ethernet, Raid 0,1, Hiển thị dung lương, (Truy cặp từ xa, Tự động sao
lưu, Tự động backup dữ liệu liên tục 1 tháng)
(3-2.7) HDD BOX USB EXTERNAL

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

92.0
74.9
82.6
119.5
89.0
103.0
105.0
92.6
131.9
185.1

250GB
250GB
320GB
500GB

SEAGATE
SEAGATE FREEAGENT GO
SEAGATE FREEAGENT GO
SEAGATE FREEAGENT GO

250GB SEAGATE FREEAGENT CEADR
320GB SEAGATE FREEAGENT CEDAR

500GB SEAGATE
500GB SEAGATE FREEAGENT DESK
1TB SEAGATE FREEAGENT DESK
1.5TB SEAGATE FREEAGENT DESK

www.hoanlongcomputer.com

6,667 12T

SEAGATE

5400rpm, Box 2.5", Mã hóa dữ liệu, tìm kiếm, quản lý dữ liệu, chống sốc
5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu
5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu
5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu
5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu màu bạc
5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu
7200rpm Box 3.5" Chế độ tự sao lưu dữ liệu. tìm kiếm nhanh, chống sốc. (16MB Cache)
7200rpm, Box 3.5" Mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy tính
7200rpm, Box 3.5" Mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy tính
7200rpm, Box 3.5" Mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy tính

Trang 29

4,229 12T

1,757
1,460
1,610
2,330
1,700
1,967
2,006
1,805
2,573
3,610

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

12T
36T
36T
36T
36T
36T
12T
36T
36T
36T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

H 149.4
H 231.8
H 184.0

1TB SEAGATE FREEAGENT XTREME

7200rpm, USB2.0, IEEE 1394a, ESATA, mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ hoá dữ liệu với máy tính

1.5TB SEAGATE FREEAGENT XTREME

7200rpm, USB2.0, IEEE 1394a, ESATA, mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ hoá dữ liệu với máy tính

1TB

7200rpm, Box 3.5", Chế độ tự sao lưu dữ liệu, tìm kiếm nhanh, chống sốc . (16MB Cache)

H
H
H
H
H
H

64.0
72.0
84.0
126.0
115.0
171.0

160GB SAMSUNG S2
250GB SAMSUNG S2
320GB SAMSUNG S2

H
H
H
H
H
H
H

53.0
63.0
72.5
130.0
65.0
75.5
128.0

SEAGATE

2,913 36T
4,521 36T
3,514 12T

(3-2.8) HDD BOX USB EXTERNAL SAMSUNG

1.5 TB SAMSUNG STORY STATION

5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm

160GB
250GB
320GB
500GB
250GB
320GB
500GB

5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm

1 TB SAMSUNG STORY STATION

500GB SAMSUNG S2

Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc
Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc
Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc
Box 3.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc
Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc
Box 3.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc
(3-2.9) HDD BOX USB EXTERNAL

TRANSCEND Mobile
TRANSCEND Mobile
TRANSCEND Mobile
TRANSCEND Mobile
TRANSCEND Classic
TRANSCEND Classic
TRANSCEND Classic

Box 2.5"
Box 2.5"
Box 2.5"
Box 2.5"

65.0
82.6
165.0
90.0
95.0
67.2
75.9
155.0

250GB
320GB
500GB
250GB
320GB
250GB
320GB
500GB

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA

NH92
NH92
NH92
PS
PS
CH91
CH91
CH91

SATA II 2.5
5400rpm
5400rpm
5400rpm
5400rpm
7200rpm
5400rpm
7200rpm

Box 2.5"
Box 2.5"
Box 2.5"

320GB APACER AC202
500GB APACER AC202

5400rpm
5400rpm

Box 2.5"
Box 2.5"
Box 2.5"
Box 2.5"
Box 3.5" USB 2.0
Box 2.5"
Box 3.5" USB 2.0

(4) RAM DDR ( BỘ NHỚ )
R 23.5
R 22.0
23.0
R 30.0
R 42.2
42.2
R 36.0
R 42.0
R 70.0
R 117.0
R 130.0
R 146.0

1GB DDR2 800
1GB DDR2 800_G
1GB DDR2 800
1GB DDR3 1333
2GB DDR2 800
2GB DDR2 800
2GB DDR2 800_G
2GB DDR2 1066+ (1GB x 2)
3GB DDR3 1333 (1GB x 3)
6GB DDR3 1333 (2GB x 3)
6GB DDR3 1333G (2GB x 3)
6GB DDR3 1333+ (2GB x 3)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA

R 22.0
R 42.0

1GB DDR2-800
2GB DDR2-800

PC 6400
PC 6400

R
R
R
R
R

21.0
46.0
28.0
46.0
37.0

1GB DDR2-800
2GB DDR2-800
1GB DDR3-1333
2GB DDR3-1333
1GB DDR 400

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

25.0
45.0
20.0
27.5
28.0
41.0
47.0
49.0
52.0
37.0
60.0
133.0
135.0

512MB DDR 400
1GB
DDR 400
1GB DDR2 800
1GB DDR2 800 HYPERX
1GB DDR2 1066 HYPERX

2GB DDR2 800
2GB KIT DDR2 800 HYPERX (2 x 1GB)
2GB KIT DDR2 1066 HYPERX (2 x 1GB)
2GB DDR2 1066 HYPERX
1GB DDR3 1600 HYPERX

2GB DDR3 1600 HYPERX
4GB KIT DDR3 1600 HYPERX (2 x 2GB)
4GB KIT DDR3 1800 HYPERX (2 x 2GB)

www.hoanlongcomputer.com

Tản nhiệt nhôm

(4.2) RAM NCP
NCP
NCP
(4.3)RAM SUPER TALENT
SUPER TALENT
PC2-6400
SUPER TALENT
PC2-6400
SUPER TALENT
BUS 1333
SUPER TALENT
BUS 1333
SUPER TALENT
PC 3200
(4.4) RAM KINGSTON TEM CHÍNH HÃNG
KINGSTON
PC 3200
KINGSTON
PC 3200
KINGSTON
PC 6400
KINGSTON
PC 6400
KINGSTON
PC 8500
KINGSTON
PC 6400
KINGSTON
PC 6400
KINGSTON
PC 8500
KINGSTON
PC 8500
KINGSTON
PC 12800
KINGSTON
PC 12800
KINGSTON
PC 12800
KINGSTON
PC 14400

Trang 30

1,242
1,610
3,152
1,719
1,815
1,310
1,480
2,961

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

1,413 24T
2,139 24T

(Giá đã có VAT)

(4.1) RAM ADATA
PC 6400
PC 6400
PC 6400
Tản nhiệt nhôm
PC 6400
PC 6400

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

APACER

Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc
Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc

Box 2.5" USB 2.0
Box 2.5" USB 2.0

1,007
1,197
1,378
2,470
1,235
1,435
2,432

ADATA

Tốc độ truy xuất 3Gb/s - Cache 8MB USB 2.0

(3-2.11) HDD BOX USB EXTERNAL

H 74.0
H 112.0

12T
12T
12T
12T
12T
12T

TRANSCEND

chống sốc
chống sốc
chống sốc
chống sốc

(3-2.10) HDD BOX USB EXTERNAL

H
H
H
H
H
H
H
H

1,222
1,375
1,604
2,407
2,197
3,266

458
420
439
573
823
823
688
802
1,337
2,235
2,483
2,789

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

420 36T
802 36T
401 36T
879 36T
535
879
707 36T
475
855
Bảo Hành 1đổi 1
382
523
535
Bảo Hành 1đổi 1
783
893
931
993
707
1,140
2,527
2,565

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
R
R
R
R
R

210.0
212.0
215.0
29.0
52.0

6GB KIT DDR3 1600 HYPERX (3 x 2GB)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

14.0
14.0
22.0
22.0
24.0
28.0
22.0
41.0
42.0
46.0
30.0
50.0
40.0
84.0
56.0
150.0
172.0

512MB
512MB
1GB
1GB
1GB
1GB
512MB
2GB
2GB
2GB
1GB
2GB
1GB
3GB
2GB
6GB
6GB

R
R
R
R
R
R

22.0
22.4
37.7
43.6
44.8
85.7

1GB DDR2 800
512MB DDR 400
2GB DDR2 800
1GB DDR 400
1GB DDR2 667 FBDIMM
2GB DDR2 667 FBDIMM

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

21.0
21.0
38.0
22.0
39.0
21.0
21.0
39.5
39.5
11.5
22.0
22.0
40.5
40.5
27.0
48.0

512MB DDR 333
512MB DDR 400
1GB
DDR 400
512MB DDR 400
1GB
DDR 400
1GB DDR2 667
1GB DDR2 800
2GB DDR2 667
2GB DDR2 800
512MB DDR2 800
1GB DDR2 667
1GB DDR2 800
2GB DDR2 667
2GB DDR2 800
1GB DDR3 1333
2GB DDR3 1333

R
R
R
R
R

10.5
23.0
23.0
43.0
43.0

512MB DDR2 800
1GB DDR2 667
1GB DDR2 800
2GB DDR2 667
2GB DDR2 800

R
R
R
R
R
R

23.0
43.0
25.0
46.0
23.0
45.0

1GB DDR2 800
2GB DDR2 800
1GB DDR3 1333
2GB DDR3 1333
1GB DDR3 1066
2GB DDR3 1066

6GB KIT DDR3 1800 HYPERX (3 x 2GB)
6GB KIT DDR3 2000 HYPERX (3 x 2GB)

1GB DDR3 1333
2GB DDR3 1333
DDR2 667
DDR2 800
DDR2 667
DDR2 800
DDR2 1066
DDR3 1333
DDR 400
DDR2 667
DDR2 800
DDR2 1066
DDR3 1600
DDR3 1333
DDR 400
DDR3 1333
DDR3 1600
DDR3 1333
DDR3 1600

(2GB x 3)

R 125.0
R 140.0

3GB DDR3 1333 (1GB x 3)
3GB DDR3 1600 (1GB x 3)

R 21.0
R 25.0
R 40.0

1GB DDR2 800
1GB DDR3 1333
2GB DDR3 800

www.hoanlongcomputer.com

09/12/2009

KINGSTON
KINGSTON
KINGSTON
KINGSTON
KINGSTON
(4.5) RAM KINGMAX-BGA TEM CHÍNH HÃNG
KINGMAX-BGA
PC 5300
KINGMAX-BGA
PC 6400
KINGMAX - BGA
PC 5300
KINGMAX - BGA
PC 6400
KINGMAX-BGA
PC 8500
KINGMAX - BGA
BUS 1333
KINGMAX-BGA
PC 3200
KINGMAX-BGA
PC 5300
KINGMAX-BGA
PC 6400
KINGMAX-BGA
PC 8500
KINGMAX - BGA
BUS 1600
KINGMAX - BGA
BUS 1333
KINGMAX-BGA
PC 3200
KINGMAX - BGA
BUS 1333
KINGMAX - BGA
BUS 1600
KINGMAX - BGA
BUS 1333
KINGMAX - BGA
BUS 1600
(4.6) RAM VISIPRO TEM CHÍNH HÃNG
VISIPRO
Bảo hành 1 đổi 1
PC 6400
VISIPRO
Bảo hành 1 đổi 1
PC 3200
VISIPRO
Bảo hành 1 đổi 1
PC 6400
VISIPRO
Bảo hành 1 đổi 1
PC 3200
VISIPRO
Bảo hành 1 đổi 1
PC 5300
VISIPRO
Bảo hành 1 đổi 1
PC 5300
(4.7) RAM TEAM
Tem Chính Hãng
TEAM
Bảo hành trong vòng 1h
PC 2700
TEAM
Bảo hành trong vòng 1h
PC 3200
TEAM
PC 3200
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC 3200
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC 3200
TEAM
PC 5300
TEAM
PC 6400
TEAM
PC 5300
TEAM
PC 6400
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC 6400
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC 5300
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC 6400
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC 5300
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC 6400
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC10600
TEAM Elite
Tản nhiệt bằng đồng
PC10600
(4.8) RAM TRANSCEND
TRANSCEND
PC 6400
TRANSCEND
PC 5300
TRANSCEND
PC 6400
TRANSCEND
PC 5300
TRANSCEND
PC 6400
(4.9) RAM APACER TEM CHÍNH HÃNG
APACER
PC 6400
APACER
PC 6400
APACER
BUS 1333
APACER
BUS 1333
APACER
BUS 1066
APACER
BUS 1066
(4.10) RAM CORSAIR
BUS 1333
CORSAIR
BUS 1600
CORSAIR
(4.11) RAM ELIXIR
ELIXIR
Tản nhiệt
ELIXIR
ELIXIR
PC 12800
PC 14400
PC 16000
PC 10600
PC 10600

Trang 31

Dùng cho server
Dùng cho server

3,990
4,028
4,085
551
988

36T
36T
36T
36T
36T

267
267
420
420
458
535
420
783
802
879
573
955
764
1,604
1,070
2,865
3,285

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

420
428
720
833
856
1,637

36T
36T
36T
36T
36T
36T

399
399
722
418
741
401
401
754
754
220
420
420
770
770
516
917

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

201
439
439
821
821

36T
36T
36T
36T
36T

439
821
478
879
439
860

36T
36T
36T
36T
36T
36T

2,388 36T
2,674 36T
401 36T
478 36T
764 36T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
R 51.0

2GB DDR3 1333

ELIXIR

09/12/2009

Tản nhiệt

974 36T

-4.12

R 17.0
R 32.0

1GB DDR2 800
2GB DDR2 800

325 36T
611 36T

PC 6400
PC 6400

(5) POCKET DISK - USB (Ổ CỨNG DI ĐỘNG) (giá đã có VAT)
(5.1) POCKET DISK - USB

P 9.0

DELL 2GB

2 GB

(5.2) POCKET DISK - USB

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

9.5
9.0
10.0
12.5
12.3
13.5
16.0
17.0
22.0
24.5
30.0
43.0

APACER AH 223/ 320/ 321/ 323/ 324/ 325 2GB

APACER AH 162
APACER AH 160
APACER AH 422
APACER AH 223/ 320/ 321/ 323/ 325
APACER AH 162
APACER AH 160
APACER AH 422 / 521
APACER AH 223/ 326/ 321/ 323/ 324
APACER AH 521
APACER AH 522
APACER AH 223 / 320 / 321 / 323/ 324

2GB
2GB
2GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
8GB
8GB
16GB

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

14.4
22.4
43.0
14.4
22.4
43.0
10.0
13.5
21.5
41.0

SUPER TALENT TREE
SUPER TALENT TREE
SUPER TALENT TREE
SUPER TALENT DOG
SUPER TALENT DOG
SUPER TALENT DOG
SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM
SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM
SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM
SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM

4GB
8GB
16GB
4GB
8GB
16GB
2GB
4GB
8GB
16GB

P
P
P
P
P

8.0
9.0
10.3
18.5
21.0

KINGSTON
KINGSTON
KINGSTON
KINGSTON
KINGSTON

2GB
4GB
4GB
8GB
4GB

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

8.0
9.5
15.0
14.0
14.0
15.0
14.0
16.0
19.0
15.0
17.0
18.0
19.0
18.5
18.5
24.0
27.0
34.0
40.0
40.0
40.0
48.0

TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND
TRANSCEND

P
P
P
P
P
P
P

8.0
8.8
11.0
12.5
15.0
21.0
21.5

KINGMAX
KINGMAX

DELL

Kiểu dáng đẹp, sang trọng

172 24T

APACER

Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
(5.3) POCKET DISK - USB

181
172
191
239
235
258
306
325
420
468
573
821

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

281
436
839
281
436
839
191
258
411
783

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

153
175
200
353
401

12T
12T
12T
12T
12T

Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng

153
181
287
267
267
287
267
306
363
287
325
344
363
353
353
458
516
649
764
764
764
917

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

Tặng gấu bông nhỏ (đến 15/12/09)

153
168
210
239
287
401
411

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

Không thấm nước
Không thấm nước
Đọc thẻ Micro
Không thấm nước
Không thấm nước
Đọc thẻ Micro

SUPER TALENT

Kiểu dáng cây thông mùa Noel
Kiểu dáng cây thông mùa Noel
Kiểu dáng cây thông mùa Noel
Kiểu dáng chú chó Noel
Kiểu dáng chú chó Noel
Kiểu dáng chú chó Noel
Chống vô nước
Hàng Chính Hãng
Chống vô nước
Hàng Chính Hãng
Chống vô nước
Hàng Chính Hãng
Chống vô nước
Hàng Chính Hãng

Chống sốc
Chống sốc
Chống sốc
Chống sốc

(5.4) POCKET DISK - USB KINGSTON

101
MINI-SLIM
101
101
410

Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
(5.5) POCKET DISK - USB

V30 / V33
V30 / V33
T5
2GB
V90
V15
V35
T5Q Panda
V90Q Panda
V85
V70
V90
V95C/ D
V30
V85
V15
V70
V95D
V60
V15
V30
V70

2 GB
4 GB
4 GB
2 GB
2 GB
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
2 GB
4 GB
4 GB
4 GB
8 GB
4 GB
8 GB
8 GB
8 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB

(5.6) POCKET DISK - USB

KINGMAX
KINGMAX

KINGMAX
KINGMAX

KINGMAX

www.hoanlongcomputer.com

2 GB
4 GB
4 GB
4 GB
8 GB
8 GB
8 GB

TRANSCEND

JETFLASH V30
JETFLASH V30/ V33
JETFLASH T5
JETFLASH V35 / V90 C / P
JETFLASH V90
JETFLASH V15
JETFLASH V35
JETFLASH T5Q
JETFLASH V90Q
JETFLASH V85
JETFLASH V70
JETFLASH V90 C
JETFLASH V95C / D
JETFLASH V30
JETFLASH V85
JETFLASH V15
JETFLASH V70
JETFLASH V95D
JETFLASH V60
JETFLASH V15
JETFLASH V30
JETFLASH V70

super stick MASK
UD-02
super stick MASK
UD-02

Trang 32

KINGMAX

Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng

Tặng gấu bông lớn (đến 15/12/09)

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
P
P
P
P
P

33.0
35.0
40.0
74.0
80.0

KINGMAX

16 GB
16 GB
16 GB
32 GB
32 GB

KINGMAX

KINGMAX
KINGMAX
KINGMAX

super stick MASK
UD-02
U-DRIVE / PD-07
(5.7) POCKET DISK - USB

P
P
P
P

12.5
13.5
15.5
27.5

SANDISK
SANDISK
SANDISK
SANDISK

Z4 / Z6 / U3
Z20
Z4
Z4

P
P
P
P

10.0
11.5
18.0
40.0

TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA

2 GB
4 GB
8 GB
16 GB

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

8.5
9.0
11.0
11.5
12.0
11.5
12.5
13.0
13.0
20.0
20.0
39.0
37.5
40.0
40.5

JVJ -R
JVJ -K3
JVJ -R
JVJ -MINI
JVJ
JVJ -K3
JVJ -A3
JVJ -K5
JVJ -LOVE
JVJ -R
JVJ -MINI
JVJ -MINI
JVJ -A1
JVJ -A3
JVJ -K3

2 GB
2 GB
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
8 GB
8 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

8.0
10.5
10.6
18.2
34.9
63.1
21.1
39.5
12.0
19.6
36.4
12.3
26.0

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA

2 GB
4 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
8 GB
16 GB
4 GB
8 GB
16 GB
4 GB
2 GB

Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng
Hàng Chính Hãng

Tặng gấu bông lớn (đến 15/12/09)

12T
12T
12T
12T
12T

239
258
296
525

12T
12T
12T
12T

191
220
344
764

12T
12T
12T
12T

162
172
210
220
229
220
239
248
248
382
382
745
716
764
774

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

153
201
206
355
680
1,230
411
770
234
383
710
240
497

24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T

478
535
630
630
649
669
726

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

TOSHIBA

(5.9) POCKET DISK - USB

JVJ

Chống sốc Chống vô nước
Không thấm nước
Chống sốc Chống vô nước
Chống sốc Chống vô nước
Chống sốc Không thấm nước
Không thấm nước
Không thấm nước
Không thấm nước
Không thấm nước
Chống sốc Chống vô nước
Chống sốc Chống vô nước
Chống sốc Chống vô nước
Chống sốc Chống vô nước
Chống sốc Chống vô nước
Chống sốc Chống vô nước
(5.10) POCKET DISK - USB

630
669
764
1,413
1,528

SANDISK

2 GB
4 GB
4 GB
8 GB
(5.8) POCKET DISK - USB

C801 / 802
C801 / 802
C803
C803
C803
C803
C902
C902
C903
C903
C903
C905
N702

09/12/2009

ADATA

Kiểu dáng đẹp, sang trọng
Kiểu dáng đẹp, sang trọng
Màu đen võ nhựa bóng
Màu đen võ nhựa bóng
Màu đen võ nhựa bóng
Màu đen võ nhựa bóng
Siêu mỏng và gọn nhẹ
Siêu mỏng và gọn nhẹ
Màu xang, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng
Màu xang, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng
Màu xang, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng
Kiểu dáng đẹp, sang trọng
Mẫu kim cương style và shock

(6) MP3 & RECORDER & FM (giá đã có VAT)
(6.1) MP3 & RECORDER & FM

G
G
G
G
G
G
G

25.0
28.0
33.0
33.0
34.0
35.0
38.0

512MB
512MB
1GB
1GB
2GB
512MB
2GB

JB 505
JB 505 FM (4 in 1)
JB 505 FM (4 in 1)
JB 505
JB 505
JB FM (4 in 1)
JB 505 FM (4 in 1)

MP3 + Ghi âm + USB
MP3 + Ghi âm
MP3 + Ghi âm
MP3 + Ghi âm + USB
MP3 + Ghi âm + USB
MP3 + Ghi âm
MP3 + Ghi âm

DATA
DATA
DATA +
DATA
DATA
DATA
DATA +

With Speaker
FM+RECODER FM
FM+RECODER FM
With Speaker

(6.2) MP3 & RECORDER & FM

G 21.0
G 25.0

1GB MIMO SA II
2GB MIMO SA II

MP3 + Ghi âm
MP3 + Ghi âm

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ

MP3
MP3 + Ghi âm +
MP3
MP3 + Ghi âm + USB
MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm + USB
MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm +

J_ONE
X2
X1
X3
APOLO
APOLO
X6
X7B MP
X9
X9

2GB
2GB
2GB
2GB
1GB
2GB
2GB
2GB
2GB
4GB

www.hoanlongcomputer.com

2 SPEAKER
OLED FM
OLED FM
2 SPEAKER
2 SPEAKER
OLED FM
OLED FM

pin sạc
pin sạc

FM

401 12T
478 12T

JVJ

DATA +
DATA +
Loa ngoài
DATA +
DATA
With Speaker
DATA +
With Speaker
DATA +
DATA
DATA + FM
DATA
DATA

Trang 33

pin sạc
pin sạc
pin sạc
pin sạc
pin sạc
pin sạc
pin sạc

MIMO

DATA +
DATA +
(6.3) MP3 & RECORDER & FM

21.0
28.0
28.0
28.0
20.0
21.5
32.0
32.0
37.0
42.0

JB

FM+RECODER FM

pin sạc
pin sạc
FM
pin sạc
Kiểu dáng thanh lịch
pin sạc OLED FM
pin sạc OLED FM
pin sạc
FM
Kiểu dáng thanh lịch
pin sạc
FM
pin sạc
FM

401
535
535
535
382
411
611
611
707
802

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
G
G
G
G
G

43.0
47.0
40.0
42.0
49.0

JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ

X10
2GB
X10
4GB
X8TF
2GB
Xtime MP3 2GB
Xtime MP3 4GB

G
G
G
G

17.0
22.0
64.0
110.0

IPOD S MP3
1GB
IPOD S MP3
2GB
IPOD SHUFFLE 1GB
IPOD SHUFFLE 4GB

MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm + USB
MP3 + Ghi âm + USB

09/12/2009

DATA
pin sạc
FM
DATA
pin sạc
FM
Hỗ trợ 2 tai nghe cùng lúc
DATA
pin sạc FM
Kiểu dáng thanh lịch
DATA + FM
Kiểu dáng thanh lịch
DATA + FM

(6.4) MP3 & RECORDER & FM

G 56.0

2GB CREATIVE ZENSTONE PLUS

G 60.0

2GB CREATIVE MUVO T200

G 80.0

2GB CREATIVE ZEN STONE PLUS
SPEAKER

G 60.0
G 65.0

PHILIPS - SA2825
PHILIPS - SA2846

MP3 + Ghi âm +
MP3 + Ghi âm +

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

2GB SAMSUNG YP-U5
4GB SAMSUNG YP-U4
MP3 2GB SAMSUNG YP- S3
MP3 4GB SAMSUNG YP- S3
2GB MP3 FOR CAR
CAR MP3 - SD
CAR MP3 - FM
CAR MP3 Phật - FM
MP3 JXD 218 2GB
MP3 JXD 215 2GB
VIÊN SỎI MP3 1GB
VIÊN SỎI MP3 2GB
MP3 SONY S1 2GB
MICKEY MP3 1GB
MICKEY MP3 2GB
MASHIMARO 1GB
MASHIMARO 2GB

(6.6) MP3 & RECORDER & FM

DATA +
DATA +
(6.7) MP3 & RECORDER & FM

52.0
68.0
75.0
88.0
19.0
14.8
14.8
19.6
28.0
22.0
18.0
21.0
23.0
18.0
20.0
19.0
22.0

325
420
1,222
2,101

12T
12T
12T
12T

CREATIVE

Nghe nhạc MP3 250/500 bài, 500/1000WMAS, Ghi âm, Data USB 1.1/2.0. Nghe FM, màn hình màu OLED,
Pin sạc Li-on (nghe liên tục có thể lên đến 9.5h) sạc qua USB
Nghe nhạc MP3 500 bài, 1000WMAS, Ghi âm, Data USB 1.1/2.0. Nghe FM, màn hình màu 65k, Pin sạc Li-on
(nghe liên tục có thể lên đến 9h) sạc qua USB
Nghe nhạc MP3 500 bài, 1000WMAS, Ghi âm, Data USB 1.1/2.0. Nghe FM, màn hình OLED, Pin sạc Li-on
(nghe liên tục có thể lên đến 20h) loa ngoài, nghe được nhạc Itune

2GB
4GB

12T
12T
12T
12T
12T

IPOD

MP3 + WMA
Âm thanh 3D Stereo Kiểu dáng thanh lịch
USB
MP3 + WMA
Âm thanh 3D Stereo Kiểu dáng thanh lịch
USB
MÁY NGHE NHẠC CHUYÊN NGHIỆP - PIN SẠC
MÁY NGHE NHẠC CHUYÊN NGHIỆP - PIN SẠC
(6.5) MP3 & RECORDER & FM

821
898
764
802
936

1,070 12T
1,146 12T
1,528 12T

PHILIPS

pin sạc
pin sạc

OLED
OLED

1,146 12T
1,242 12T

SAMSUNG

Nghe nhạc MP3
WMA
OGG
ghi âm
nghe FM Pin Lion hàng chính hãng
993 12T
Nghe nhạc MP3
WMA
OGG
ghi âm
nghe FM Pin Lion hàng chính hãng 1,299 12T
Nghe nhạc MP3
WMA
OGG
ghi âm
nghe FM Pin Lion hàng chính hãng 1,433 12T
Nghe nhạc MP3. Xem film. Game. FM. Ghi âm FM. Xem ảnh. LCD 1.8" Tặng sạc Samsung
1,681 12T
Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ
363 12T
Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ ( Support :SD Slot )
283 12T
Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ ( Support : FM )
283 12T
Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ Phật Quan Thế Âm -FM ( Support : FM )
374 12T
MP3
FM
DATA
pin sạc Hỗ trợ 2 tai nghe cùng lúc 535 12T
MP3
Loa ngoài
DATA
pin sạc
420 12T
MP3
DATA
pin sạc
344 12T
MP3
DATA
pin sạc
401 12T
MP3
DATA
439 12T
MP3
DATA
pin sạc
344 12T
MP3
DATA
pin sạc
382 12T
MP3
DATA +
pin sạc
363 12T
MP3
DATA +
pin sạc
420 12T

(7) MP4 & RECODER & FM (giá đã có VAT)
(7.1) MP4 & RECODER & FM CREATIVE

Mp4/ Mp3, thiết kế gọn nhẹ, độc đáo về màu sắc. Màn hình TFT 1.8" 64k, loa ngoài stereo. Ghi âm, FM, báo
thức. Pin Lion sạc qua USB. Nghe nhạc 32h. Hỗ trợ nhiều định dạng nhạc.
Mp4/ Mp3, thiết kế gọn nhẹ, độc đáo về màu sắc. Màn hình TFT 1.8" 64k, loa ngoài stereo. Ghi âm, FM, báo
thức. Pin Lion sạc qua USB. Nghe nhạc 32h. Hỗ trợ nhiều định dạng nhạc.
Nghe nhạc MP3, MP4. Ghi âm, Nghe FM, Màn hình TFT 1.5"(65K), lưu 1000WMAs, 500MP3 (có thể nghe
nhạc liên tục đến 30h nếu dùng tai nghe, 20h nếu dùng loa ngoài). Sử dụng Pin Li-on, kết nối máy tính
USB1.1/2.0 - chức năng xem ngày giờ, báo thức, ghi âm trực tiếp Line in
Mp4/ Mp3. Tích hợp công nghệ X-FI, tái tạo âm thanh chi tiết như âm thanh gốc & Xfi CMSS-3D giả lãp âm
thanh. Loa ngoài, khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC. Ghi âm, FM, báo thức. Pin Lion sạc qua USB. Hổ trợ nhiều
định dạng nhạc, phim..Màn hình TFT 2.5"

G 70.0

CREATIVE ZEN MOZAIC 2GB

G 120.0

CREATIVE ZEN MOZAIC 4GB

G 145.0

CREATIVE ZEN WAV

G 194.0

CREATIVE ZEN X-FI 8GB

G
G
G
G
G
G
G
G

43.0
45.0
50.0
50.0
50.0
56.0
50.0
56.0

1GB
1GB
4G
4G
2GB
4GB
2GB
4GB

JB-507 MP4 (XEM PHIM )
JB-707 MP4 (XEM PHIM )
JB 505
JB 707
JB-507 MP4 (XEM PHIM )
JB-507 MP4 (XEM PHIM )
JB-707 MP4 (XEM PHIM )
JB-707 MP4 (XEM PHIM )

MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker
MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker
LCD 1.8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/ GAME, FM. Pin sạc, loa ngoài
LCD 1.8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/ GAME, FM. Pin sạc, loa ngoài
MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker
MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker
MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker
MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker

26.0
30.0
30.0
34.0
38.0
52.0
61.0

JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ
JVJ

MP4 M1 1GB ( XEM PHIM )
MP4 M1 2GB ( XEM PHIM )
MP4 SAFA 2GB( XEM PHIM )
MP4 M2 2GB ( XEM PHIM)
MP4 M12 2GB (XEM PHIM)
MP4 E15 2GB (XEM PHIM)
MP4 E15 4GB (XEM PHIM)

LCD 2.5" 65K. Ghi âm ,photo,game,Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài
LCD 2.5" 65K. Ghi âm ,photo,game,Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài
LCD 1.8", 65k, Ghi âm,photo, game ,Xem phim MP4, AVI, . Nghe nhạc MP3/FM. Pin sạc
LCD 1,8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Photo , game.Pin sạc, ghi âm giọng nói
LCD 1,8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc. NEW
Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc. NEW
Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc. NEW

4GB

1,337 12T
2,292 12T
2,770 12T

3,705 12T

(7.2) MP4 & RECODER & FM & JB

(7.3) MP4 & RECODER & FM

G
G
G
G
G
G
G

www.hoanlongcomputer.com

Trang 34

821
860
955
955
955
1,070
955
1,070

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

497
573
573
649
726
993
1,165

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

JVJ

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
G 57.4

JVJ MP5 MMX_F3I 4GB

G 68.0

JVJ MP5 MMX_F3I 8GB

G 62.0

JVJ MP5 MMX_F35I 4GB

G 61.0

JVJ MP5 MMX_F35 4GB

G 72.0

JVJ MP5 MMX_F35 8GB

G 69.0

JVJ MP5 MMX_F18 4GB

G 79.0

JVJ MP5 MMX_F18 8GB

G 86.0

JVJ MP5 MMX_G10 4GB

G 94.0

JVJ MP5 MMX_G10 8GB

G 42.0

JVJ MIMO 24C- CAMERA 2GB

G 53.0

JVJ MP5 F3H 2GB

G 59.0

JVJ MP5 F3H 4GB

G 49.0

JVJ E14 CAMERA 2GB

G 58.0

JVJ E14 CAMERA 4GB

G 58.0

JVJ MP5 F3 2GB

G 61.0

JVJ MP5 F3B 2GB

G 73.0

JVJ MP5 F3B 4GB

G 66.0

JVJ MP5 F7 2GB (XEM PHIM)

G 71.0

JVJ MP5 F7 4GB (XEM PHIM)
JVJ MP5 F3 Touch 2GB
(XEM PHIM)
JVJ MP5 F3 Touch 4GB (XEM
PHIM)

G 70.0
G 78.0
G 74.0

JVJ MP5 F5 2GB

G 82.0

JVJ MP5 F5 4GB

G 76.0
G 92.0

JVJ DELUXE MP4 2GB
JVJ DELUXE MP4 4GB

G 53.8

JVJ MP5 F10 2GB ( XEM PHIM )

G 58.9

JVJ MP5 F10 4GB ( XEM PHIM )

G 90.0

JVJ M7 MP4 1GB ( XEM PHIM )

G 128.0

JVJ DELUXE MP4 8GB

XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data, pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data, pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
Quay Video ,supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. mp3 + ghi âm + data + FM. Pin sạc. Loa ngoài.Khe
hổ trợ Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Camera 1.3MP
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
Quay Video ,supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. mp3 + ghi âm + data + FM. Pin sạc. Loa ngoài.Khe
hổ trợ Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Camera 1.3MP
Quay Video ,supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. mp3 + ghi âm + data + FM. Pin sạc. Loa ngoài.Khe
hổ trợ Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Camera 1.3MP
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMA, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + GHI
ÂM + DATA + FM ,pin sạc, loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMA, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + GHI
ÂM + DATA + FM ,pin sạc, loa ngoài.
USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCDTFT color 2.4" + mp3 + ghi âm + data
+ FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game.E-book.
USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCDTFT color 2.4" + mp3 + ghi âm + data
+ FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game.E-book.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 3.0" +
MP3 + GHI ÂM + DATA,pin sạc, loa ngoài.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 3.0" +
MP3 + GHI ÂM + DATA,pin sạc, loa ngoài.
LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài
LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + ghi
âm + data + FM , pin sạc, loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + ghi
âm + data + FM , pin sạc, loa ngoài.
USB. MP4. Xem film Video dạng AVI. LCD 2.4" 65000color + MP3 + Ghi Âm (Voice & Line in) + data + khe
mở rộng SD/ MMC, Out tv. Ghi hình từ TV. DVD. VCD. Pin sạc
LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài
(7.4) MP4 & RECODER & FM

G
G
G
G
G
G

62.0
71.0
72.0
102.0
136.0
154.0

1GB
2GB
2GB
4GB
2GB
4GB

PHILIPS SA3215
PHILIPS SA3025
PHILIPS SA3225
PHILIPS SA3245
PHILIPS SA5225
PHILIPS SA5245

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

139.0
170.0
275.0
300.0
295.0
354.0
425.0
39.0
19.6
7.0

IPOD NANO VIDEO 4GB
IPOD NANO 8GB
IPOD NANO 16GB NEW
IPOD TOUCH 8GB New Version 2
IPOD CLASSIC 120GB
IPOD TOUCH 16GB New version 2
IPOD TOUCH 32GB New version 2
SẠC IPOD
CAR MP4 2GB - SD
SẠC CREATIVE

1,299 12T
1,184 12T
1,165 12T
1,375 12T
1,318 12T
1,509 12T
1,643 12T
1,795 12T
802 12T
1,012 12T
1,127 12T
936 12T
1,108 12T
1,108 12T
1,165 12T
1,394 12T
1,261 12T
1,356 12T
1,337 12T
1,490 12T
1,413 12T
1,566 12T
1,452 12T
1,757 12T
1,028 12T
1,125 12T
1,719 12T
2,445 12T
1,184
1,356
1,368
1,938
2,584
2,941

12T
12T
12T
12T
12T
12T

2,655
3,247
5,253
5,730
5,635
6,761
8,118
745
359
134

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

IPOD

Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc.
Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc.
Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc.
Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc.
Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc.
Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc.
Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc.
DÙNG ĐỂ SẠC PIN CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI IPOD APPLE
Máy MP4 dùng cho xe ÔTÔ ( Support: SD slot )
SẠC DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC MÁY NGHE NHẠC MP3/MP4 DÒNG ZEN

Trang 35

1,096 12T

PHILIPS

USB. Màn hình 1.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc.
USB. Màn hình 1.5". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc.
USB. Màn hình 1.5". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc.
USB. Màn hình 1.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc.
USB. Màn hình 2.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc.
USB. Màn hình 2.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc.
(7.5) MP4 & RECODER & FM

www.hoanlongcomputer.com

09/12/2009

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
MIMO MP4 1GB ( XEM PHIM )
MIMO S MP4 1GB ( XEM PHIM )

G 25.0
G 25.0
G 119.0

4GB CREATIVE ZEN MOZAIC EZ300

G 89.0

MP5 G5 CAMERA 2GB

G 100.0

MP5 G5 CAMERA 4GB

G 126.0

MP4 SMARTON (Pico) 2GB

09/12/2009

LCD 1.8", 65k, Ghi âm,photo, game ,Xem phim MP4, AVI, . Nghe nhạc MP3/FM. Pin sạc
LCD 1.8", 65k, Ghi âm,photo, game ,Xem phim MP4, AVI, . Nghe nhạc MP3/FM. Pin sạc
USB. Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc.
USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCD TFT color 2.0" + mp3 + ghi âm + data
+ FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game. E-book.
Camera 2.0MP
USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCD TFT color 2.0" + mp3 + ghi âm + data
+ FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game. E-book.
Camera 2.0MP
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.

478 12T
478 12T
2,273 12T
1,700 12T

1,910 12T
2,407 12T

(7.6) DIGITAL PHOTO FRAME TRANSCEND

G
G
G
G
G
G
G

150.0
188.0
185.0
160.0
220.0
220.0
215.0

Photo Frame 1G
Photo Frame 2G
Photo Frame 2G
Photo Frame 2G
Photo Frame 2G
Photo Frame 2G
Photo Frame 2G

TS1GPF710C
TS2GPF720K
TS2GPF720W
TS2GPF730B
TS2GPF810B
TS2GPF810K
TS2GPF810W

GENIUS P 850

(Giảm 50%)

transcend
transcend
transcend
transcend
transcend
transcend
transcend

7 inch
7 inch
7 inch
7 inch
8 inch
8 inch
8 inch

Thuỷ Tinh
Black
White
Black
Black
Black
Black

Độ phân giải cao. Tích hợp loa stereo và jack cấm tai nghe.
Tích hợp bộ nhớ 1GB/ 2GB làm việc ngay khi không có thẻ nhớ.
Đọc dữ liệu trực tiếp từ USB hoặc thẻ nhớ thông qua cổng
giao tiếp USB 2.0 và khe đọc thẻ nhớ ( micro SD/ SD/ SDHC/
MS/ M2/ CF)
Xem hình nhạc nền, video, FM, radio, MP3,...
Ghi nhớ những sự kiện, ngày quan trọng, đồng hồ, chuông báo
thức, lịch vạn niên.

2,865
3,591
3,534
3,056
4,202
4,202
4,107

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(7.7) DIGITAL CAMERA (Máy Chụp Hình Kỹ Thuật Số). Giảm 50% cho DIGITAL CAMERA GENIUS
D 83.0

8.0 MP, LCD 2.7", Zoom 3X / 4X, ISO 3200, Pin Li-ion

1,585 12T
2,200 12T

D 112.8

GENIUS HD 520 (Giảm 50%)

Web camera. Màn hình LCD 2.5"LTPS LCD. Kết nối cổng HDMI ,bộ nhớ trong 32MB,hổ trợ sử dụng thẻ
SD,HCSD (Up to 4GB).

D 179.0

KODAK M1073IS

Web camera. Màn hình LCD 2.7"LTPS LCD. Kết nối cổng HDMI ,bộ nhớ trong 32MB,hổ trợ sử dụng thẻ
SD,HCSD (Up to 4GB).

3,419 12T

D 223.0

KODAK M1903IS

Web camera. Màn hình LCD 2.7"LTPS LCD. Kết nối cổng HDMI ,bộ nhớ trong 32MB,hổ trợ sử dụng thẻ
SD,HCSD (Up to 4GB).

4,259 12T

G 80.0

(7.8) BÚT THÔNG MINH E-TEACHER
USB 2.0, Thẻ nhớ 2GB, Chấm đọc, phiên dịch, lặp lại, trò chơi là công cụ hỗ trợ cho các bé học, đọc, là
BÚT THÔNG MINH E-TEACHER K300
người bạn tốt của các bạn nhỏ

1,528 12T

(8) DIGITAL RECORDER ( THIẾT BỊ GHI ÂM ) (giá đã có VAT)
D 34.0
D 39.0

2GB MP9 Digital Video Recorder
4GB MP9 Digital Video Recorder

D 37.0

2GB MP9 Digital Video Recorde

D 45.0

4GB MP9 Digital Video Recorde

D 70.0

2GB

JXD DVR - 600C

D 77.0

2GB

JVJ DVR 952

D 59.0

1GB

JVJ DVR 920

D 64.0

2GB

JVJ DVR 920

D 66.0

2GB

JVJ DVR 950

D 84.0

2GB

JVJ DVR 955

D 88.0

4GB

JVJ DVR 955

D 74.0

SAFA R 400M 512 MB

D 84.0

SAFA 400C

1GB

D 88.0

SAFA 400C

2GB

D 76.0

SAFA 600C

1GB

D 86.0

SAFA R500C 2GB

D 95.0

SAFA R500C 4GB

D 82.0

SAFA 600C

D 73.0

SAFA R700C

2GB
1GB

www.hoanlongcomputer.com

(CAMERA) Bút đa năng, ghi âm và quay camera, chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ liệu, Pin sạc
(CAMERA) Bút đa năng, ghi âm và quay camera, chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ liệu, Pin sạc
( CAMERA + Chụp hinh) Bút đa năng, ghi âm và quay camera,chụp hình chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ
liệu, Pin sạc
( CAMERA + Chụp hinh) Bút đa năng, ghi âm và quay camera,chụp hình chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ
liệu, Pin sạc
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Record Line In, Record Voice, MP3, DATA. Sử dụng 1 pin AAA. Ghi âm với chế độ tiết kiệm pin. Có loa
ngoài, Âm thanh DIGITAL.
Record Line In, Record Voice, MP3, DATA. Sử dụng 1 pin AAA. Ghi âm với chế độ tiết kiệm pin. Có loa
ngoài, Âm thanh DIGITAL.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại (line in)/V.O.R ( có tiếng động mới ghi âm), ghi âm
với 4 chuẩn (HQ/SP/LP/STEREO HQ), nghe MP3/Wav.. Loa ngoài, xóa file trực tiếp/ ghi âm tiếp theo file đã
ghi âm trước, Sử dụng pin sạc.
1GB, ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại (line in)/V.O.R ( có tiếng động mới ghi âm), ghi
âm với 4 chuẩn (HQ/SP/LP/STEREO HQ), nghe MP3/Wav.. Loa ngoài, xóa file trực tiếp/ ghi âm tiếp theo
file đã ghi âm trước, Sử dụng pin sạc.
1GB, ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại (line in)/V.O.R ( có tiếng động mới ghi âm), ghi
âm với 4 chuẩn (HQ/SP/LP/STEREO HQ), nghe MP3/Wav.. Loa ngoài, xóa file trực tiếp/ ghi âm tiếp theo
file đã ghi âm trước, Sử dụng pin sạc.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm

Trang 36

649 12T
745 12T
707 12T
860 12T
1,337 12T
1,471 12T
1,127 12T
1,222 12T
1,261 12T
1,604 12T
1,681 12T
1,413 12T

1,604 12T

1,681 12T
1,452 12T
1,643 12T
1,815 12T
1,566 12T
1,394 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
D 78.0

SAFA R700C

D 68.0

SAFA R400C

1GB

D 67.0

SAFA R600C

1GB

D 73.0

SAFA R600C

2GB

D 90.0

IDA - A500

D
D
D
D

PEN
PEN
PEN
PEN

44.0
50.0
50.0
55.0

2GB

2GB

MIMO DVR R003
MIMO DVR R003
MIMO DVR C007
MIMO DVR C007

D 75.0

IDA - A33

D 72.0

CENIX W240

512MB

D 70.0

CENIX W850

512MB

D 95.0

CENIX N850

1GB

D 100.0

CENIX N850

2GB

D 68.0

CENIX A90H

D 85.0

CENIX 600H

2GB

D 78.0

CENIX W600H

1GB

D 85.0

CENIX W600J

2GB

D 65.0

CENIX W650

1GB

D 70.0

CENIX W650

2GB

D 73.0

CENIX W700

1GB

D 77.0

CENIX W700

2GB

2GB
4GB
2GB
4GB

1GB

1GB

09/12/2009

Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA.
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
Bút ghi âm. Ghi âm đàm thoại với chất lượng cao. Lưu trữ data như 1 usb.
Bút ghi âm. Ghi âm đàm thoại với chất lượng cao. Lưu trữ data như 1 usb.
Bút quay video. Lọc tạp âm tốt. Nghe & xem lại mọi lúc mọi nơi.
Bút quay video. Lọc tạp âm tốt. Nghe & xem lại mọi lúc mọi nơi.
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin AAA, Loa ngoài, hẹn giờ ghi âm, hổ
trợ 4 chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Hiển thị giờ - ngày tháng.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc
Mp3, lưu dữ liệu , loa ngoài, TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNHỊ, Sử dụng 2 pin AAA.
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Bộ lọc âm thanh tốt. Chất lượng ghi âm Stereo hifi. Ghi âm thông minh VOR.
Ghi âm khi có tiếng động/ Loa ngoài. Xóa file trực tiếp. 4 chuẩn ghi âm (HQ/SP/LP/ Stereo HQ)
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin sạc Lithium, Loa ngoài, Hỗ trợ khiếm
thính, Hẹn giờ âm…, thời gian ghi âm >80h
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin sạc Lithium, Loa ngoài, Hỗ trợ khiếm
thính, Hẹn giờ âm…, thời gian ghi âm >80h
Hiển thị thời gian ghi âm, Ghi âm 2 chế độ HQ, SP. Ghi âm điện thoại 2 chiều, Chức năng tự động ghi âm
khi có âm thanh, hiển thị ngày tháng, cài đặt giờ báo, Nghe nhạc MP3/ WMA, Loa ngoài, Pin AAA x1
Ghi âm điện thoại, thời gian ghi âm70.9h, Vỏ ngoài phủ keo chống trầy xước, Flash Memory, không bị mất
dữ liệu khi mất điện, tự động tắt nguồn khi không sử dụng, tự động ghi khi có âm thanh, ghi âm dưới
dạng MP3, ghi âm 3 chế độ LP, HQ, SP. Dùng Pin AAA x2
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH Sử dụng 2 pin AAA.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH, Sử dụng 2 pin AAA.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, Pin sạc.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, Pin sạc.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ. Giọng nói. Điện thoại VOR. Ghi âm với 3 chuẩn (HQ/LP/SP) Nghe
mp3/wav.. Loa ngoài. Pin AAA. TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ. Giọng nói. Điện thoại VOR. Ghi âm với 3 chuẩn (HQ/LP/SP) Nghe
mp3/wav.. Loa ngoài. Pin AAA. TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH

1,490 12T
1,299 12T
1,280 12T
1,394 12T
1,719 12T
840
955
955
1,051

12T
12T
12T
12T

1,433 12T
1,375 12T
1,337 12T
1,815 12T
1,910 12T
1,299 12T
1,624 12T

1,490 12T

1,624 12T

1,242 12T

1,337 12T
1,394 12T
1,471 12T

(9) MEMORY CARD ( THẺ NHỚ ) - CARD READER ( ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ )(giá đã có VAT)
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

8.5
9.5
14.0
13.0
18.0
9.0
9.5
8.2
9.0
7.0
11.0
20.3
7.0
11.5
20.3
10.5
10.5
13.5
14.5
11.0
13.0
20.0
15.5
19.0

CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD
CARD

SD 1GB
SD 2GB
SD 4GB
M2 1GB
M2 2GB
Mini SD 1GB
Mini SD 2GB
Micro SD 1GB
Micro SD 2GB
Micro SD 2GB TOSHIBA
Micro SD 4GB TOSHIBA
Micro SD 8GB TOSHIBA
SD 2GB TOSHIBA
SD 4GB TOSHIBA
SD 8GB TOSHIBA
SD APACER
MICRO SD APACER
DV_RS_MMC 1GB
DV_RS_MMC 2GB
Memory Stick 1GB Pro Duo
Memory Stick 2GB Pro Duo
Memory Stick 4GB Pro Duo
MICRO SDHC APACER
XD 1GB

www.hoanlongcomputer.com

SD
SD
SD

Mini SD
Mini SD
Micro SD
Micro SD
Micro SD
Micro SD
Micro SD
SD
SD
SD
SD
MICRO SD
MMC
MMC
MEMORY STICK
MEMORY STICK
MEMORY STICK
MICRO SD
XD
Trang 37

1GB
2GB
4GB
1GB
2GB
1GB
2GB
1GB
2GB
2GB
4GB
8GB
2GB
4GB
8GB
2GB
2GB
1GB
2GB
1GB
2GB
4GB
4GB
1GB

162
181
266
247
342
172
181
157
172
134
210
388
134
220
388
201
201
258
277
210
248
382
296
361

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

CARD XD 2GB
CARD SDHC 4GB
CARD SDHC 8GB
CARD SDHC APACER
CARD SDHC APACER
CARD SDHC APACER
HUB ACROX US8
HUB ACROX US9
HUB ACROX USA
HUB ACROX UBD-PC
HUB ACROX UBP-PC
HUB APACER (PH 150 / PH 151)
HUB LEXMA USP
HUB LEXMA USU
HUB LEXMA USI
HUB TARGUS ACH105AP
HUB SMART 4.1
HUB USB 4.1-134

XD
– 2GB
SHDC
– 4GB
SHDC
– 8GB
SHDC CLASS 6
– 4GB
SHDC CLASS 6
– 8GB
SHDC CLASS 7
– 16GB
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0 . Hộp nén. Thiết kế dành riêng cho Macbook.
4 Ports USB 2.0
4 Ports USB 2.0
Memory stick, Memory stick Pro, Memory stick Duo, Memory stick Pro Duo, Memory stick Pro-HG Duo,
READER TRANSCEND P8
Memory stick Micro (M2), Micro SDHC, Micro SD/ TransFlash.
READER RS 205
USB, (SD, MMC)
READER JB 001 mini / JB 002
USB
READER AM 400 APACER
USB ,Compact Flash/Smart Media/Memory Stick/Secure Digital/MMC.V 2.0... Đọc SDHC
READER AE101 / AE300 APACER
USB (INTERNAL)
READER ALL IN 1APACER AM500 USB ,Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0…… ĐỌC SDHC
READER Diboom All in one
USB , Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0……
READER Etop CR_16/ CR_18/ CR_08 USB
READER HDH848
USB
READER Unitek Y_914
USB
READER DIBOOM - UCR48
HUB 3x USB / Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0……
READER
USB , LEXMA CRM / ACROX CRE
READER TRANSCEND M3
USB , Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0……
READER TRANSCEND M2
USB , Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0……
READER ACROX CD8
USB , SD / MINI-SD / MMC / RS-MMC
READER KINGSTON HS 219
USB 19 IN 1

32.0
17.0
29.0
15.0
28.5
54.0
8.0
8.0
12.5
15.0
15.5
9.0
10.0
11.5
25.0
30.0
4.0
6.0

E 11.5
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

09/12/2009

2.5
5.0
8.0
8.0
11.5
4.0
4.5
5.0
8.0
8.0
13.0
11.0
15.0
11.5
15.0

608
325
554
287
544
1,031
153
153
239
287
296
172
191
220
478
573
76
115

06T
06T
06T
12T
12T
12T
12T
12T
24T
24T
24T
12T
12T
12T
24T
06T
1T
1T

219 12T
48
96
153
153
220
76
86
96
153
153
248
210
287
220
287

12T
12T
12T
12T
06T
06T
06T
06T
06T
12T
06T
06T
12T
06T

DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR3
DDR2
DDR2
DDR2

726
745
1,051
1,089
1,261
1,433
1,433
1,471
2,292

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

64 bit
128 bit
128 bit
128 bit
128 bit
128 bit
128 bit
256 bit
256 bit
256 bit
256 bit
256 bit
256 bit
256 bit

DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR3
DDR2
DDR2
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3

745
955
993
1,031
1,146
1,165
1,184
1,853
1,948
2,044
2,235
2,139
2,330
2,617

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit

DDR2
DDR3
DDR2
DDR2
DDR2

573
686
707
879
879

36T
36T
36T
36T
36T

(10) VGA CARD (giá đã có VAT)
(10.1) VGA CARD MSI - HÀNG CHÍNH HÃNG

V
V
V
V
V
V
V
V
V

38.0
39.0
55.0
57.0
66.0
75.0
75.0
77.0
120.0

512MB MSI R3450-TD512
512MB MSI NX8400GS-TD512EH
512MB MSI N9400GT-MD512
512MB MSI R3650-T2D512-OC/D2
512MB MSI R4650-MD512
512MB MSI R4670-MD512
512MB MSI N9500GT-MD512-OC/D2
1GB
MSI N9500GT-MD 1G-OC/D2
512MB MSI N9600GT-MD512(GREEN)

Ati HD3450
Geforce 8400GS
Geforce 9400GT
Ati HD3650
Ati HD4650
Ati HD4670
Geforce 9500GT
Geforce 9500GT
Geforce 9500GT

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

39.0
50.0
52.0
54.0
60.0
61.0
62.0
97.0
102.0
107.0
117.0
112.0
122.0
137.0

512MB ECS N8400GS2C - 512DS-H
512MB ECS N9400GTC- 512QZ_F
512MB ECS NS9400GTC-512QZ- H
512MB ECS N9500GTC-512QA- F
512MB ECS N9500GTC-512GQS- F
512MB ECS N9500GT- 512MXL-F
1024MB ECS N9500GTC-1GQS-F
2048MB ECS N9600GT-2GMS-P
1024MB ECS N9600GT-1GMU-F
512MB ECS N9800GT-512MX-F
1024MB ECS N9800 GTE-1GMU-F
1024MB ECS NR9800 GTE-1GMU-F
512MB ECS NBGTS250-512MX-F
1024MB ECS NBGTS250-1GMU-F

Geforce 8400GS
Geforce 9400GT
Geforce 9400GT
Geforce 9500GT
Geforce 9500GT
Geforce 9500GT
Geforce 9500GT
Geforce 9600GT
Geforce 9600GT
Geforce 9800GT
Geforce 9800GT
Geforce 9800GT
Geforce GTS250
Geforce GTS250

V
V
V
V
V

30.0
35.2
37.0
46.0
46.0

256MB
512MB
512MB
512MB
512MB

Geforce 7200GS
Geforce 8400GS
Ati HD4350
Geforce 9400GT
Geforce GT210

S/P 1 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI
64 Bit
S/P 1 DVI Out, TV Out, HDTV/HDMI
64 Bit
S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit
S/P 2 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI
128 Bit
S/P 2 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI, Out put HDMI
128 Bit
S/P 2 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI
128 Bit
S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit
S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit
S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit

(10.2) VGA CARD ECS - HÀNG CHÍNH HÃNG

DVI-I/ SLI/ S-Video/ TV-OUT/ HDTV
DVI-I/ TV OUT/ HDTV/ HDCP
DVI-I/ HDTV/ HDCP/ HDMI
DVI-I/ TV OUT/ HDTV/ HDCP
DVI-I/ TV OUT/ HDTV/ HDCP
DVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP
DVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP
2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI
DVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI
2xDVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI/ FAN
2xDVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI/ FAN
2xDVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI/ FAN
2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI
2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI
(10.3) VGA CARD GIGABYTE - HÀNG CHÍNH HÃNG

GIGABYTE NX72G-512E2
GIGABYTE NX84S - 512HP
GIGABYTE R435OC-512I
GIGABYTE N94T-512I
GIGABYTE N210 OC- 512I

www.hoanlongcomputer.com

OUT TV&DVI
Ram up to 512
OUT HDTV & HDCP, DVI,
DVI, HDMI, HDTV/HDCP
HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out
HDTV / HDCP / DVI / HDMI, D-Sub

Trang 38

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

V
V
V
V

51.0
57.3
66.0
63.0

512MB GIGABYTE R455 D3- 512I
1024MB GIGABYTE N94TOC-1GI
1024MB GIGABYTE N95TOC-1GI

Ati HD4350
Geforce 9400GT
Geforce 9500GT

DVI, HDMI, HDTV/HDCP
TV OUT/HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI
TV OUT/HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI

1024MB GIGABYTE R465 OC - 1GI

Ati Radeon HD4650

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

72.0
77.0
81.0
89.0
81.0
99.0
100.0
119.0
119.0
127.0
140.0
141.0
160.0
168.0
160.0
165.0
160.0
170.0
230.0
237.0
240.0
245.0
248.0

512MB GIGABYTE R467D3-512I
1024MB GIGABYTE R467ZL - 1GI
1024MB GIGABYTE GV-N95TD3- 1GI
512MB GIGABYTE GV-N96TGR - 512I
1024MB GIGABYTE GV-N220OC-1GI
512MB GIGABYTE GV-N96TZL-512I
512MB GIGABYTE N96TSL-512I
512MB GIGABYTE N98 TOC-512I

HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI

64 bit
128 bit
128 bit
128 bit

DDR2
DDR2
DDR2
DDR2

974
1,118
1,261
1,203

36T
36T
36T
36T

HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI
DVI, HDMI, HDTV/HDCP
DVI-I/HDMI/ D-Sub/ HTDV and HDCP
HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, D-Sub
HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub
HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out
HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out
HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out
HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out
HDTV / HDCP / DVI / HDMI
HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI
HDTV/ HDCP/ 2DVI/ HDMI
HDTV/HDCP/DVI-I
HDTV/HDCP/ 2DVI-I/ HDMI by adaptor
HDTV/HDCP/ 2DVI-I/ HDMI by adaptor
HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, D-Sub
HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub
HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub
HDTV/ HDCP/ 2DVI
HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub
HDTV/ HDCP/ 2DVI/ HDMI
HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub
HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/ TV-Out

128 bit
128 bit
128 bit
256 Bit
128 bit
256 Bit
256 Bit
128 bit
256 Bit
256 Bit
256 bit
128 bit
256 Bit
256 bit
256 bit
256 Bit
256 bit
256 bit
128 bit
448 bit
256 bit
128 bit
448 bit

DDR3
DDR3
DDR2
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR2
DDR3
DDR3
DDR2
DDR5
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR5
DDR3
DDR5
DDR5
DDR3

1,375
1,471
1,547
1,700
1,547
1,891
1,910
2,273
2,273
2,426
2,674
2,693
3,056
3,209
3,056
3,152
3,056
3,247
4,393
4,527
4,584
4,680
4,836

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

V 279.0

Ati HD4670
Ati HD 4670
Geforce 9500GT
Geforce 9600GT
Geforce GT220
Geforce 9600GT
Geforce 9600GT
Geforce 9800GT
1024MB GIGABYTE GV- N96TZL-1GI
Geforce 9600GT
1024MB GIGABYTE N96TSL-1GI
Geforce 9600GT
512MB GIGABYTE R485ZL- 512H
Ati HD4850
512MB GIGABYTE R477D5- 512HB Ati HD4770
1024MB GIGABYTE N98TOC-GI
Geforce 9800GT
1024MB GIGABYTE R485MC- 1GI
Ati HD4850
1024MB GIGABYTE R485OC- 1GH Ati HD4850
1GB GIGABYTE GV-N98TSL-1GI
Geforce 9800GT
1024MB GIGABYTE GV-N250ZL-1GI Geforce GTS250
1024MB GIGABYTE GV-N250OC-1GI Geforce GTS250
1GB GIGABYTE R575D5-1GD
Ati HD5750
896MB GIGABYTE GV-N26OC-896I Geforce GTX260
1GB GIGABYTE R487 D5-1GD
Ati HD4870
1GB GIGABYTE GV-R577D5-1GD-B Ati HD5770
896MB GIGABYTE N26 SO - 896I
Geforce GTX260
1GB GIGABYTE N98XPZL-1GH
Geforce 9800GTX

HDTV / HDCP / 2DVI / HDMI

256 Bit DDR3

5,329 36T

V
V
V
V

896MB GIGABYTE N275 UD - 896I
1GB GIGABYTE GV-R585D5-1GD-B
1.8GB GIGABYTE N275 SO - 18I
2GB GIGABYTE N285 UD - 2GI

Geforce GTX275
Ati HD5850
Geforce GTX275
Geforce GTX285

HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/ TV-Out
HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub
HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/
HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/

448 bit
256 bit
448 bit
512 bit

5,482
7,354
7,449
9,837

V 71.0
V 98.0

BIOSTAR GEFORCE 1G 9500GT
BIOSTAR GEFORCE 1G 9600GT

Geforce 9500GT
Geforce 9600GT

V
V
V
V
V
V

64MB TNT GF2MX400
128MB TNT GF2-MX400
128MB TNT PCX-7300GS
256MB TNT GF2 FX5500
512MB GF 9400 GT TNT
1024MB GF 9600 GT TNT

Geforce2 MX 400 4X
Geforce2 MX 400 8X

287.0
385.0
390.0
515.0

Tặng RAM DDR3 1GB/ 1333 KingMax

DDR3
DDR5
DDR3
DDR3

36T
36T
36T
36T

(10.4) VGA CARD BIOSTAR - HÀNG CHÍNH HÃNG

DVI/ HDMI Out 1GB DDR2
DVI/ HDMI Out 1GB DDR2

PCI-E 2.0
PCI-E 2.0

128 Bit DDR2
128 Bit DDR2

1,356 36T
1,872 36T

(10.5) VGA CARD TNT

14.0
21.0
30.0
29.0
30.0
35.0

V 30.0
V 34.0
V
V
V
V
V
V
V
V
V

36.5
38.5
41.5
45.5
46.5
53.5
57.5
56.5
64.5

256MB ASUS EN 6200LE C512/TD
512MB ASUS EN 6200LE TC1G/ TD/
512M/ A

Ram up to 512MB 64 Bit DDR2
128 Bit
Memory 128
64 Bit
Memory 128
64 Bit

267
401
573
554
573
669

Ram up to 512MB 64 Bit DDR2

573 36T

VGA / DVI / TV OUT Composite

128 Bit DDR2

649 36T

DVI (HDCB)-TV OUT HDTV S-VIDEO
DVI/TV OUT HDTV S-Video
D-sub/DVI (HDCP)/HDTV
D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port
DVI/TV OUT HDTV S-Video
DVI / HDTV Port - HDMI
DVI / HDTV Port - HDMI
DVI / HDTV Port - HDMI
DVI (HDCP)/TV Out HDTV S-Video

64 Bit
64 Bit
64 Bit
64 Bit
128 Bit
64 Bit
64 Bit
128 Bit
128 Bit

D-sub/DVI (HDCP)/ HDMI Port

128 Bit DDR2

1,347 36T

Geforce 7300GS
DVI/TV Out
Geforce2 FX 5500 8X
DVI
Geforce 9400GT
DVI / HDTV-S-VIDEO
Geforce 9600GT
DVI / HDTV-S-VIDEO
(10.6) VGA CARD ASUS - HÀNG CHÍNH HÃNG
Geforce 6200LE
DVI/TV Out
Geforce 6200LE

256MB ASUS EXTREME N8400 GS / HTP Geforce 8400GS

512MB ASUS N 8400GS Silent/ HTP
512MB ASUS EAH 3450 HTP/ 512M
512MB ASUS EAH 4350 SILEND/ DI
512MB ASUS EN 7300GT / HTD
512MB ASUS EN 9400GT/ DI
512MB ASUS EN 9400GT SILENT/ DI

DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2

697
735
793
869
888
1,022
1,098
1,079
1,232

12T
12T
12T
12T
12T
12T

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

V 75.5

Geforce 8400GS
Ati HD 3450
Ati HD 4350
Geforce 7300GT
Geforce 9400GT
Geforce 9400GT
512MB ASUS EN 9400GT Silent/ DI / MD2 Geforce 9400GT
1024MB ASUS EN9400GT/ DI
Geforce 9400GT
512MB ASUS EAH 4650 DI / 512
Ati HD 4650
MD2 V2
512MB ASUS EN9600 GSO MG/ HTDP Geforce 9600GSO

DVI-HDCP / HDTV - TV Out S-Video

128 Bit DDR2

1,442 36T

V 74.5

512MB ASUS EN9500GT/ /MG/ DI512M/A Geforce9500GT

DVI s/p VGA +, HDCP Port, S/p HDMI

128 Bit DDR2

1,423 36T

V 80.5

512MB ASUS EN9500T/ DI/ 512MD3/A Geforce 9500GT

DVI-HDCP Port-S/P HDMI

128 Bit DDR3

1,538 36T

V 83.5

512MB ASUS EN 9500GT O.C/ DI
1024MB ASUS EN9500GT/ DI/ 1GD2/
V2 A
1024MB ASUS EN9500GT/ DI/ 1G/ A

Geforce 9500GT

DVI-HDCP Port-S/P HDMI

128 Bit DDR3

1,595 36T

Geforce 9500GT

DVI-HDCP Port-S/P HDMI

128 Bit DDR3

1,557 36T

Geforce 9500GT

VGA + DVI (S/P HDCP) / HDMI and SPDIF

128 Bit DDR2

1,547 36T

V 70.5

V 81.5
V 81.0

www.hoanlongcomputer.com

Trang 39

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

V 81.5

1024MB ASUS EAH 4650 DI / 1GD2

Ati HD 4650

D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port

128 Bit DDR2

1,557 36T

V 96.5

Ati HD 4670

D-sub/DVI (HDCP)/ HDTV S-Video

128 Bit DDR3

1,843 36T

Geforce 9600GT

s/p DVI+2ndDVI (HDCP)/HDTV- TV out -S-Video

256 Bit DDR3

1,910 36T

Geforce 8600GT

DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video + Composite

128 Bit DDR3

2,139 36T

V 106.0
V 109.0
V 123.0

512MB ASUS EAH 4670 DI / 512MD3
512MB ASUS EN 9600GT MG /
512MD2 / A
512MB ASUS EXTREME N 8600GT/
HTDP
1024MB ASUS EAH 4670DI / 1GD3
512MB ASUS EN9600GT/ DI/ MD3
256MB ASUS EN 9600GT HTDP

Ati HD 4670
Geforce 9600GT
Geforce 9600GT

DDR3 -1024MB, S/P D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port 128 Bit
DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video + Composite, HDMI
256 Bit DDR3
DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video
256 Bit DDR3

2,025 36T
2,082 36T
2,349 36T

V 135.0

512MB ASUS EN9800 GT/ HTDP/ 512 MD3 Geforce 9800GT

DVI+2nd, DVI (HDCP) / HDTV - TV out - S-Video

256 Bit DDR3

2,579 36T

Ati RHD4850 (625Mhz)

Dvi(HDCP)/HDTV S-Video, HDMI ready

256 Bit DDR3

2,922 36T

Dvi(HDCP)/HDTV S-Video, HDMI ready

V 100.0
V 112.0

V 153.0

512MB ASUS EAH 4850/ HTDI/
512MD3
512MB ASUS EAH 4850/ HTDI

V 151.5

512MB ASUS EAH4830/ HTDP/ 512MD3

Ati RHD4850 (625Mhz)
Ati RHD4830

V 125.0

1024MB ASUS EN9600GT/ DI/ 1GD3 /A

V 165.0
V 170.0

512MB ASUS EN9800GT/ HTDP
1024MB ASUS EAH 4850/HTDI
512MB ASUS ENGTS250 / HTD /
512MD3 / A

V 153.0

V 156.0

256 Bit DDR3

2,922 36T

256 Bit DDR3

2,894 36T

Geforce 9600GT

VGA/ DVI+ DVI (HDCP)/HDTV, S-Video
DVI (HDCP) / HDMI - GPU Physx , S/p D-SUP

256 Bit DDR3

2,388 36T

Geforce 9800GT
Ati HD 4850

DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video
DDR3 -1024MB, S/P D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port

256 Bit DDR3
256 Bit

3,152 36T
3,247 36T

Geforce S250GT

DVI+2nd, DVI (HDCP)/HDTP, S-Video, HDM S/P 3 Ways
256Bit
SliI DDR3

2,980 36T

DVI (HDCP)/TV Out HDTV S-Video

256 Bit DDR3

3,381 36T

256 Bit DDR3

3,343 36T

256 Bit DDR3

3,677 36T

256 Bit DDR5

3,744 36T

256 Bit DDR5

3,839 36T

448 Bit DDR3

5,176 36T

256 Bit DDR5

5,214 36T

448 Bit DDR3

5,539 36T

448 Bit DDR3

5,558 36T

256 Bit DDR5

4,087 36T

512 Bit DDR3

8,328 36T

512 Bit DDR3

8,595 36T

128 Bit
128 Bit
128 Bit
128 Bit
256 Bit
128 Bit
128 Bit
256 Bit
128 Bit
256 Bit
256 Bit

840
936
802
1,146
1,528
1,624
1,834
2,025
2,177
2,273
2,483

V 192.5

Geforce 9800GT
512MB ASUS ENGTS250 OC GEAR/
Geforce S250GT
HTDI/512MD3
512MB ASUS EN9800GT TOP/ HTDP Geforce 9800GT

V 196.0

512MB ASUS EAH4870/ HTDI/ 512M/ A

V 201.0

512MB ASUS EAH4870 G/ HTDI/
512M/ A

Ati RHD4870

V 271.0

896MB ASUS ENGTX260 TOP/ HTDI/
896M

Geforce GTX260

V 177.0
V 175.0

V 273.0
V 290.0
V 291.0
V 214.0
V 436.0
V 450.0
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

44.0
49.0
42.0
60.0
80.0
85.0
96.0
106.0
114.0
119.0
130.0

V 235.0
V 58.0
V 94.0

1024MB ASUS EN9800GT/ DI / 1GD3

2nd

2nd

DVI+ , DVI (HDCP)/HDTV, S-Video, HDM S/P 3
Ways SliI OC - Gear World'S First Hardware Based
DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video
VGA/ DVI+2nd DVI (HDCP)/HDTV, S-Video, HDMI port

Ati RHD4870

2nd

VGA/ DVI+ DVI (HDCP)/HDTV, S-Video, HDMI
port
2Nd
s/p DVI+ , DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP/ HDMI
S/p itracker (Matrix)

1024MB ASUS EHA4890/ HTDI/
2Nd
Ati RHD4890 (850Mhz)
VGA/ DVI+ DVI (HDCP)/ HDTV, V-Video/ HDMI
1GD5/A
2nd
896MB ASUS ENGTX260/ HTDP/896M Geforce GTX260
s/p DVI+ , DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP
896MB ASUS ENGTX275 / 2DI/
Geforce GTX275
s/p DVI+2Nd, DVI D-Sub/ (HDCP)/ HDTV- Out
896MD3
1024MB ASUS EHA4870 HTDI / 1GD5 / A Ati RHD4870
VGA/ DVI+2Nd DVI (HDCP)/ HDTV, V-Video/ HDMI
1024MB ASUS EN(GTX285)/ HTDP/
2Nd
Geforce GTX285
DVI+ , DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP
1GD3/A
1024MB ASUS EN(GTX285) TOP/
Geforce GTX285
DVI+2Nd, DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP
HTDI/ 1GD3/ A
(10.7) VGA CARD POWERCOLO
powerColo 512MB ATI X1650 pro
Ati X1650
DVI/ TV out
powerColo 256MB HD 3650
Ati HD3650
DVI/ TV out
powerColo 512MB HD 3650
Ati HD3650
DVI/ TV out
PCI-E 2.0
powerColo 512MB HD 4650
Ati HD4650
DVI/ TV out
PCI-E 2.0
powerColo 512MB HD 3850
Ati HD3850
DVI/ HDMI/ TV out
PCI-E 2.0
powerColo 512MB HD 4670
Ati HD4670
DVI/ HDMI/ TV out
powerColo 512MB HD 4730
Ati HD4730
DVI/ HDMI/ TV out
PCI-E 2.0
powerColo 512MB HD 4830
Ati HD4830
DVI/ HDMI/ TV out
PCI-E 2.0
powerColo 512MB HD 4770
Ati HD4770
DVI/ HDMI/ TV out
powerColo 512MB HD 3870
Ati HD3870
DVI/ HDMI/ TV out
powerColo 512MB HD 4850
Ati HD4850
DVI/ HDMI/ TV out
PCI-E 2.0
powerColo OVERCLOCK 1024MB
Ati HD4890
DVI/ HDMI/ TV out
PCI-E 2.0
HD 4890
(10.8) VGA CARD INNO3D
INNO3D GEFORCE 512MB 9500GT
Geforce 9500GT
DVI/ HDTV Out
INNO3D GEFORCE 512MB 9600GT
Geforce 9600GT
DVI/ HDTV Out

DDR2
DDR3
DDR2
DDR2
DDR3
DDR3
DDR5
DDR3
DDR5
DDR3
DDR3

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

256 Bit DDR5

4,489 36T

128 Bit DDR3
256 Bit DDR3

1,108 36T
1,795 36T

(11) MONITOR LCD (Giá đã có VAT)
T
T
T
T
T

97.4
112.0
131.8
160.0
215.4

17"
18.5"
20"
21.5"
22"

ACER - AL1716 WAB
ACER V193HQ
ACER P205H
ACER H223HQ
ACER P224W

T
T
T
T
T

102.2
113.0
122.1
112.8
112.8

15.6"
17"
17"
18.5"
18.5"

SAMSUNG 633NW
SAMSUNG 733NW
SAMSUNG 743 AE vuông
SAMSUNG 943SNX
SAMSUNG 933SN

www.hoanlongcomputer.com

(11-1) MONITOR LCD ACER hàng chính hãng
Độ tương phản 400:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1440 X 900
Độ tương phản 8000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 900
Độ tương phản 2000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1600 X 900
Độ tương phản 20000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1600 X 900
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1680 X 1050
(11-2) MONITOR LCD SAMSUNG hàng chính hãng
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 768
Độ tương phản 15000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1440 X 900
Độ tương phản 7000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1280X1024
Độ tương phản 1500:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 768
Độ tương phản 1500:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 768

Trang 40

DVI

DVI

1,900
2,139
2,570
3,056
4,200

36T
36T
36T
36T
36T

1,952
2,158
2,380
2,200
2,200

24T
24T
24T
24T
24T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
T
T
T
T

150.0
132.3
171.0
180.0

19"
20"
21.5"
21.5"

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

94.0
94.0
107.7
113.0
119.0
159.0
130.0
142.0
152.0
176.0

15.6" HP CQ 1569
15.6" HP LV 1561W
18.5" HP W185 Q
18.5" HP V185 E
18.5" HP 1859 m
19" HP L1950g (KR145AA)
20" HP CPQ Q2009
Tặng thẻ ĐT 100.000đ
20" HP 2009F
20" HP LE2001W
22" HP L2208W

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

85.6
104.6
117.4
103.6
111.9
114.4
122.1
101.5
109.2
122.1
139.0
130.3
191.8
167.2
287.2

16"
17"
17"
18.5"
18.5"
18.5"
18.5"
18.5"
19"
19"
19"
20"
22"
22"
23.6"

AOC - 1619 SW
AOC - 717 VWX
AOC - 719 Va
AOC - 931 SN
AOC - 831 S
AOC - F19S
AOC - 936 SW
AOC - 931 SWL (WIDE)
AOC - 919 SW
AOC - 917 VW (WIDE)
AOC - 919 Va2
AOC - 2036 S
AOC - 2219 VG
AOC - 2217 V
AOC - 2434 PW

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

114.0
124.0
104.6
130.0
98.5
103.6
103.6
129.7
131.0
141.0
180.0
136.8
145.0
136.0
162.0
166.7
217.9
212.8
212.8

17"
17"
18.5"
18.5"
19"
18.5"
18.5"
19"
19"
19"
19"
20"
20"
20"
21.5"
21.5"
22"
22"
22"

LG L1742S
LG L1742T
LG W1953S
LG W1953T
LG W1941S
LG W1943SB
LG W1943SE
LG L1942S
LG W1952TE
LG L1942T
LG M197WA
LG W2053S
LG W2053TQ
LG W2043S
LG W2243T
LG W2253TQ
LG M228WA
LG W2284F
LG M227WA

T
T
T
T
T
T
T
T

115.0
119.0
124.0
117.0
120.0
122.0
145.0
149.0

17"
17"
17"
17"
19"
19"
19"
19"

DELL E178 FP
DELL 1708 FP (vuông)
DELL E170S
DELL E1709W
DELL S1909W
DELL E1910
DELL E1909W
DELL E190S

T 200.0

20"

DELL 2009W

T
T
T
T
T
T

17"
17"
19"
19"
19"
19"

VIEWSONIC VA1716W
VIEWSONIC VA703B
VIEWSONIC VA1916W
VIEWSONIC VA1918WM
VIEWSONIC VX1933WM
VIEWSONIC VX1940W

126.0
156.0
134.9
156.0
162.0
158.0

SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG

933BW
2033SN
P2250
2233SW

www.hoanlongcomputer.com

09/12/2009

Độ tương phản 1500:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms) Magicbright, HDCP
1440 X 900
Độ tương phản 15000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1600 X 900
Độ tương phản 50000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms)
1920X1080
DVI
Độ tương phản 15000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI, HDCP
1920X1080
(11- 3) MONITOR LCD HP hàng chính hãng
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 768
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 768
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1366 X 768
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1366 X 768
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI-D, Speaker
1366 X 768
Độ tương phản 800:1
SXGA ,DVI-D
1280X1024
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D - Sub
1600 X 900
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI-D, Speaker
1600 X 900
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D - Sub
1440 X 900
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1680X1050
(11-4) MONITOR LCD AOC Hàng chính hãng
Độ tương phản 4000:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1366 X 768
Độ tương phản 5000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms)
1366 X 768
Độ tương phản 5000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1440 X 900
D-Sub
Độ tương phản 60.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 768
D-Sub
Độ tương phản 12.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1360 X 768
Độ tương phản 10.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1366 X 768
D-Sub
Độ tương phản 30.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1366 X 768
D-Sub
Độ tương phản 10.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1366 X 768
D-Sub
Độ tương phản 8000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1440X900
D-Sub
Độ tương phản 3000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1440 X 900
DVI
Độ tương phản 10.000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms)
DVI. SPEAKER
1280X1024
Độ tương phản 10.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI. D-Sub. HDCP
1680X1050
Độ tương phản 10.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D và DVI-Sub
1680X1050
Độ tương phản 10.000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI. D-Sub. HDCP
1680X1050
Độ tương phản 60.000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI-D và HDMI
1920X1080
(11-5) MONITOR LCD LG
Độ tương phản 8000:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1280X1024
Độ tương phản 8000:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1280X1024
DVI
Độ tương phản 50000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms)
1336 X 768
Độ tương phản 50000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms)
1336 X 768
DVI
Độ tương phản 30000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1336 X 768
Độ tương phản 30000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1336 X 768
Độ tương phản 30000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1336 X 768
Độ tương phản 30000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1280X1024
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms) power saver 50%
1440 X 900
Độ tương phản 8000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1280X1024
DVI
Độ tương phản 20000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1336 X 768
DVI
Speaker
Độ tương phản 5000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1600X900
Độ tương phản 5000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms). D-Sub
1600X900
Độ tương phản 5000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms). D-Sub
1600X900
Độ tương phản 30000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms). DVI
1920X1080
Độ tương phản 50000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms). DVI
1920X1080
DVI. D-Sub Speaker
Độ tương phản 2000:1
Thời gian đáp ứng 5(ms)
1680X1050
Độ tương phản 30000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms). D-Sub/ DVI
1680X1050
Độ tương phản 3000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms). TV.AV
1680X1050
(11-6) MONITOR LCD DELL
Độ tương phản 800:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1280X1024
Độ tương phản 600:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1280X1024
Độ tương phản 5000:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1280X1024
Độ tương phản 600:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1440X900
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI-HDCP
1366 X 768
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI
1440 X 900
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1440 X 900
Độ tương phản 800:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1280 X 1024
Thời gian đáp ứng 5(ms) 4 cổng USB 2.0.
Độ tương phản 2000:1
1600X1050
DVI-HDCP. Xoay 180độ
(11-7) MONITOR LCD VIEWSONIC
Độ tương phản 2000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1440 X 900
Độ tương phản 600:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1280 X 1024
Độ tương phản 2000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1440 X 900
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms) Speaker
1441 X 900
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms) Speaker
1366 X 768
Độ tương phản 20000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms)
1680 X 1050

Trang 41

2,865
2,580
3,266
3,438

24T
24T
24T
36T

1,795
1,795
2,100
2,158
2,273
3,037
2,483
2,712
2,903
3,362

12T
12T
24T
24T
12T
36T
12T
12T
12T
36T

1,670
2,040
2,290
2,020
2,183
2,230
2,380
1,980
2,130
2,380
2,710
2,540
3,740
3,260
5,600

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

2,177
2,368
2,040
2,483
1,920
2,020
2,020
2,530
2,502
2,693
3,438
2,613
2,770
2,598
3,094
3,250
4,250
4,150
4,150

24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T

2,197
2,273
2,368
2,235
2,292
2,330
2,770
2,846

36T
36T
36T
36T
36T
24T
36T
36T

3,820 36T
2,407
2,980
2,630
2,980
3,094
3,018

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

36T
36T
36T
36T
36T
36T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
T
T
T
T
T
T
T

177.0
201.0
257.0
285.0
299.0
320.0
373.0

19"
20"
22"
22"
22"
24"
24"

T
T
T
T
T
T
T
T

102.0
129.0
132.0
132.0
139.0
228.0
242.0
265.0

16"
17"
17"
19"
19"
22"
22"
24"

368.0

24" ASUS VK 246H

WUXGA

399.0

26" ASUS VK 266H

WUXGA

386.0

26" ASUS VW 266H WUXGA

91.0
114.0
118.0
198.0

16"
17"
19"
22"

T
T
T
T

VIEWSONIC VA926
VIEWSONIC VG2027WM
VIEWSONIC VX2233WM
VIEWSONIC VX2240W
VIEWSONIC VX2260WM
VIEWSONIC VX2423W
VIEWSONIC VX2433WM

ASUS VH 162D
ASUS VB 172TN
ASUS VB 172T
ASUS VK192S- B
ASUS VB191T
ASUS VH 222T
ASUS VH 222H
ASUS VH242H

PROLINK - 1611 W
PROLINK - 177N (vuông)
PROLINK PRO-1912W
PROLINK PRO-2213TW

T 94.0

17" COLORSVIEW 700P

T 87.0
T 108.0

17" Apio' AM 17W
19" Apio' AM 19W

T
T
T
T
T
T
T

15" BENQ
16" BENQ
17" BENQ
18.5" BENQ
18.5" BENQ
19" BENQ
20" BENQ

85.0
94.0
120.0
107.0
117.0
113.0
137.0

T52 WA
G610 HDA
G702 AD (vuông)
G920 HD (gương)
G922 HD
G900 WD
G2020 HD

T 117.0
T 147.0

19" HANNS.G HW191D
19" HANNS.G HX191D

T 110.0
T 112.0
T 126.0

17" EVIEW 170W
18.5" EVIEW 185W
19" EVIEW 190W

1280 X 1024
1600 X 900
1920 X 1080
1680 X 1050
1920 X 1080
1920 X 1080
1920 X 1080

Độ tương phản 2000:1
Độ tương phản 20000:1
Độ tương phản 18000:1
Độ tương phản 4000:1
Độ tương phản 1000:1
Độ tương phản 20000:1
Độ tương phản 20000:1
(11-8) MONITOR LCD ASUS

09/12/2009
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
Thời gian đáp ứng 5(ms).
Thời gian đáp ứng 2(ms).
Thời gian đáp ứng 2(ms).
Thời gian đáp ứng 5(ms).
Thời gian đáp ứng 2(ms).

DVI
Speaker
DVI
Speaker
DVI-D
DVI / HDMI
DVI
DVI
Speaker

LƯU Ý : ASUS CHỈ BẢO HÀNH KHI LCD CÓ 3 ĐIỂM CHẾT TRỞ LÊN
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
1366 X 768 Độ tương phản 2000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D-sub/DVI-D
1280X1024 Độ tương phản 4000:1
LIÊN
Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI Speaker
1280X1024 Độ tương phản 4000:1
HỆ
Thời gian đáp ứng 5 (ms) Camera 1.3 SPEAKER
1440 X 900 Độ tương phản 4000:1
PHÒNG 1280X1024 Độ tương phản 2000:1.
Thời gian đáp ứng 5 (ms) SPEAKER , DVI- D
Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI Speaker
KINH 1920X1080 Độ tương phản 20000:1
Speaker
Độ tương phản 20000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1920X1080
DOANH
Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI, HDMI Speaker
1920X1080 Độ tương phản 20000:1
ĐỂ
Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera 1.3,
ĐƯỢC 1920X1080 Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array (2 sensor)
Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera 2.0,
GIÁ
1920X1200
Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array (2 sensor)
TỐT
Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera 2.0,
1920X1200
Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array (2 sensor)
HƠN
(11-9) MONITOR LCD PROLINK
Độ tương phản 450:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1024 X 768
Độ tương phản 700:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1280X1024
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 2 (ms)
1360 X 768
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
1680 X 1050
(11-10) MONITOR LCD COLORSVIEW
ConTrol Digital
(vuông)
1280 X 1024
(11-11) MONITOR LCD Apio'
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 3 (ms)
D-sub
1440 X 900
Độ tương phản 3000:1
Thời gian đáp ứng 3 (ms)
D-sub
1440 X 900
(11-12) MONITOR LCD BENQ
Độ tương phản 400:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
D-sub
1280 X 800
Độ tương phản 500:1
Thời gian đáp ứng 8 (ms)
D-sub
1366 X 768
Độ tương phản 300:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D-sub
1280 x1024
Độ tương phản 10000:1 (gương) Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D-sub DVI-D
1366 x 768
Độ tương phản 1000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D-sub DVI-D
1366 x 768
Độ tương phản 2000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D-sub
1440 x 900
Độ tương phản 40000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
D-sub DVI-D
1600 x 900
(11-13) MONITOR LCD HANNS.G
Độ tương phản 2500:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI. LOA 1Wx2
1440 X 900
Độ tương phản 3000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI. LOA 1Wx2
1280 X 1024
(11-14) MONITOR LCD EVIEW
Độ tương phản 5000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
speaker
1440 X 900
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
DVI
1360 X 768
Độ tương phản 10000:1
Thời gian đáp ứng 5 (ms)
Speaker
1440 X 900

3,381
3,839
4,909
5,444
5,711
6,112
7,124

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

1,948
2,451
2,508
2,508
2,641
4,332
4,598
5,035

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

6,992 36T
7,581 36T
7,334 36T
1,738
2,177
2,254
3,782

24T
24T
24T
24T

1,795 24T
1,662 24T
2,063 24T
1,624
1,795
2,292
2,044
2,235
2,158
2,617

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

2,235 36T
2,808 36T
2,090 36T
2,128 36T
2,394 36T

(12) CASE (Thùng Máy) (Giá đã có VAT)
S
S
S
S
S
S
S

22.5
23.0
24.0
23.0
24.0
19.0
20.0

S 20.0

CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE

PROTON
PROTON
PROTON
SP
SP
PS
COM

CASE JETEK

S 21.0

CASE JETEK

S 22.0

CASE JETEK

S 22.0

CASE JETEK

S 23.0

CASE JETEK MINI

www.hoanlongcomputer.com

(12.1) CASE PROTON, SP, PS, COM
3018 / 3025 / 3027 / 3038 / 3026 / 3023 / 3028 / 3022
3029 / 3030 / 3031 / 3032 / 3035 / 3037/ 3036
1803 / 1806 / 1805 / 1808
8519 / 8219 / 8533 / 8535
8218
1/2/3/4
1/2/3/4
(12.2) CASE JETEK
V1203BR/ V1203BS/ V1206GR/ V1209BR
X601BG/ X601BS/ X601BR/ X602BG/ X602BR/ X602BS/ X603BG/
X603BR/ X603BS/ A8BR19/ X306BR/ X306BG/ X302BR/ X302BG/
X305BG/ / X303BR/ X305BG/ X305BS/ X302BB

A8BG01/ A8BS02/ A8BS11/ A8BR12/ A8BO12/ A8BO13/
A8BS13/ A8BG19/ A8GB08/ A8GR05/ A8BS05/ A8GR08/
A8B18/ X305BR/ A8GR06/ X303BB/ X303BG/ A8BR05
I803BB/ I802BH/ I803BG/ I803BR/ I803BL/ I802S
8102BL/ 8102R/ 8102S/ 8103BR/ 8103BG/ 8103BB/ 8102BH/
8103BS/ 8105BG/ 8105BR/ 8105BS
(12.3) CASE VENUS

Trang 42

ATX SP 550W
ATX SP 550W
ATX SP 550W
ARROW 450W
ARROW 450W
ARROW 450W
ARROW 450W

FAN 12 CM
FAN 12 CM
FAN 12 CM
FAN 8 CM
FAN 8 CM
FAN 8 CM
FAN 8 CM

430
439
458
439
458
363
382

JETEK S500 (500W)

FAN 8 CM

382 12T

JETEK S500 (500W)

FAN 8 CM

401 12T

JETEK S500 (500W)

FAN 8 CM

420 12T

JETEK A200T (200W)

FAN 8 CM

420 12T

JETEK A200T (200W)

FAN 8 CM

439 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
S 21.0

CASE VENUS

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE

20.0
21.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
25.0
26.0
26.0
27.0
27.0
28.0
29.0
31.0
33.0
34.0
37.0
40.0
42.0
45.0

PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT
PATRIOT

S 21.0

CASE ATX P4

S 21.0
S 26.0

CASE ATX P4
CASE ATX 2007

S 23.0

CASE HTP

S 23.0

CASE HTP

S 23.0

CASE HTP

S 23.0

CASE HTP

S 23.0

CASE HTP

S 24.0

CASE HTP

S 24.0

CASE HTP

S 24.0

CASE HTP

S 24.0
S 25.5
S 29.0

CASE SD
CASE SD
CASE SD

S 22.5
S 28.0
S 25.0

CASE REC
CASE GOLDEN FIELD
CASE MAGIC

S 25.0
S 26.0
S 31.0

CASE GF
CASE GF
CASE GF

S 26.0

CASE DELUX

S 39.0

CASE DELUX

S 42.0
S 44.0

CASE DELUX
CASE DELUX

S
S
S
S

CASE
CASE
CASE
CASE

28.0
54.0
64.0
71.0

S 36.0

COLORSIT
COLORSIT SERVER
COLORSIT SERVER
COLORSIT SERVER

CASE COOLER MASTER

www.hoanlongcomputer.com

09/12/2009

NV103, NV107, NV230, NV232, NV233, NV236, NV237, NV238
VENUS 550W
FAN 12 cm
NV_V8, NV_109
(12.4) CASE PATRIOT
BEN 1/ 2 / 3
ATOM 1 / 2 / 3 / 4
ARROW 450W FAN 8CM
CE 1 / 2 / 3 PA 20 / 30 DHL 1 / 2 H 1 / 2 A 1 / 2 / 3 / 4 / 6
ARROW 450W FAN 8CM
CITY 2 / 3 / 4 / 5 MIC 3 / 4
ARROW 450W FAN 8CM
WEB 1 / 2
ARROW 450W FAN 8CM
COM 35 / 45 / 55 / 65
ARROW 450W FAN 8CM
TOTO 1 / 2 / 3 / 4
ARROW 450W FAN 8CM
DEL 1/ 2/ 3 / 5 HP 1 A WINDOW XP 1 / 2 GAM 1
ARROW 450W FAN 8CM
POWER 1/ 2 YES 1 / 2 LS 590 / 460 NEC 1/ 2 / 3 / 4
ARROW 450W FAN 8CM
ZIP 1/ 10 JETEK A8BR12 / A8GR05/ V1205GR HERO 1 / 4 / 5
ARROW 450W FAN 8CM
VN 1 / 2
ARROW 500W FAN 8CM
VENTO A / B / C / D
ARROW 500W FAN 8CM
CYBER 1 / 2
ARROW 450W FAN 8CM
WINDOW 1 / 2 / 3 CAPRI 1
ARROW 450W FAN 8CM
B 102 S 300 A 101
ARROW 450W FAN 8CM
GT 5
S 400
ARROW 450W FAN 8CM
SANDY 1 / 2 - case nắp trong có Fan màu
ARROW 450W FAN 8CM
LAN 3
ARROW 450W FAN 8CM
PLASMA / BELL
ARROW 500W FAN 12CM
ROLAND
ARROW 500W FAN 12CM
BLUE
ARROW 500W FAN 12CM
OMEGA Fan đèn 22cm, có nút điều chỉnh Fan, LCD
ARROW 500W FAN 12CM
(12.5) CASE ATX
5810 / 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 / 5825 / 5827 / 5828/ 5829 / 5830 / 5838/
POWER
5848 / 5858 / 5878 / 5839/ 5830/ 5832
SUPLY 450W
5820 / 5826
SOHOO 450W
FAN8
2007
ARROW 450W
(12.6) CASE HTP
E540BS /541B0 /541BR /542 BS /543R /546S / 547BR/ 548BR/
VISION 3G 500W FAN 12CM
5481BR/ 549BS
E5461BR /5461BS /5487BR /5487BS /5490BR /5490BS /
VISION 3G 500W FAN 12CM
E5498BS
E540BR/ 542BR/ E543S/ E544R/ E546BR/ E547BS/ E547BS/
VISION 3G 500W FAN 12CM
E548/ E488BR
E548BRS/ E5481BO/ E5486BR/ E5489BR / E549BR / E546G/
VISION 3G 500W FAN 12CM
E546BS
M03B, M03R, M05B, M05R, M06B, M06R, M07B, M07R,
VISION 3G 500W FAN 12CM
M101B, M101R, M101S.
E540BS / 541BO / 541BR / 542BS / 543R / 546G / 546S /
Power Suply 550W FAN 12CM
547BR/ 548BR / 5481BR
Power Suply 550W FAN 12CM
E540BR / 542BR / E543S / E544R / E546BR / E547BS / E548
E548BRS/ E5481BO/ E5486BR/ E5489BR/ E549BR/ E5489BS/
Power Suply 550W FAN 12CM
E5491BR
(12.7) CASE SD
SD 450W
1068 / 8032 / 8037
9007
SD 450W
8019H / 7260A
SD 550W
FAN 12CM
(12.8) CASE GOLDEN & MAGIC & REC
1/ 2
SWITCHING MU
500W FAN12CM
2716B / 1285B / 1286B / 1208 / 1291
ARROW 450W
COLORSIS 450W
737 / 747 / 757 / 767 / 777 / 787/ 939 / 949 / 5002
(12.9) CASE GF
1285 B ,1286 B
ARROW 450W
1289, 2715,
ARROW 450W
2719
ARROW 450W
(12.10) CASE DELUX
DELUX 450W
MT 372, 375, 376, 382, 479, 482
MT 370/ 375/ 376/ 382/ 383/ 475/ 469/ 482/ 487/ 809/ 814/ 816/
ACBEL E2 400W
829
ACBEL E2 400W
MF 421 / 436 / 439 / 435 / 453 / 468 / MK 808 / 812 / 478
ACBEL E2 400W
MF 432 / 483
(12.11) CASE COLORSIT
6003 / 6004 / 6005
COLORSIS 450W
9002 / 9003
520W 24 PIN
FAN 12CM
9001
520W 24 PIN
FAN 12 cm
9006
520W 24 PIN
FAN 12 cm
(12.12) CASE COOLER MASTER
ELITE 360
Chưa nguồn

Trang 43

401 12T
380
399
399
418
437
456
475
475
494
494
513
513
532
551
589
627
646
703
760
798
855

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

401 12T
401 12T
497 12T
439 12T
439 12T
439 12T
439 12T
439 12T
458 12T
458 12T
458 12T
458 12T
487 12T
554 12T
430 12T
535 12T
478 12T
478 12T
497 12T
592 12T
494 12T
741 12T
798 12T
836 12T
535
1,031
1,222
1,356

12T
12T
12T
12T

684 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

S 125.0
S 160.0
S 250.0

CASE COOLER MASTER
CASE COOLER MASTER
CASE COOLER MASTER
CASE COOLER MASTER
CASE COOLER MASTER
COOLER MASTER
COOLER MASTER
COOLER MASTER (GAME CASE)
CM STORM - SCOUT
COOLER MASTER 922 HAF
COOLER MASTER 932 HAF
COOLER MASTER 1100

S 20.0
S 23.0

CASE ENJOY
CASE ENJOY

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NGUỒN ATX 24 PIN
NGUỒN ATX 24 PIN
NGUỒN ATX 24 PIN
NGUỒN JETEK L500
NGUỒN ATX 24 PIN
NGUỒN ASUS (X- 30F)
NGUỒN DELUX
NGUỒN GIGABYTE
NGUỒN ACBEL E2
NGUỒN ACBEL E2
NGUỒN ACBEL E2
NGUỒN ACBEL E2
NGUỒN ACBEL E2
NGUỒN ACBEL - I - Porwer
NGUỒN ACBEL - I- Porwer B
NGUỒN ACBEL - I- Porwer C
NGUỒN ACBEL Porwer B
NGUỒN ACBEL Porwer B
NGUỒN ACBEL Porwer B
NGUỒN SP1
NGUỒN SP
NGUỒN SP
NGUỒN SP
NGUỒN SP
NGUỒN SP
NGUỒN COOLER MASTER
NGUỒN COOLER MASTER
NGUỒN COOLER MASTER
NGUỒN COOLER MASTER
NGUỒN COOLER MASTER
NGUỒN COOLER MASTER
NGUỒN COOLER MASTER
COOLER MASTER 400W Elite
COOLER MASTER M620W real
COOLER MASTER V2.3
SILENT PRO M
COOLER MASTER V2.3
SILENT PRO M
COOLER MASTER V2.3
SILENT PRO M
COOLER MASTER V2.2 REAL PRO
COOLER MASTER V2.2 REAL PRO
COOLER MASTER V2.2 REAL PRO
COOLER MASTER V2.2 REAL PRO
COOLER MASTER V2.2 REAL PRO
COOLER MASTER V2.2 REAL PRO
COOLER MASTER V2.3 UCP
COOLER MASTER V2.3 UCP
COOLER MASTER V2.3 UCP

S
S
S
S
S
S
S

38.0
40.0
44.0
62.0
71.0
86.0
93.0

S 116.0

09/12/2009

ELITE 341 / 310
ELITE 332 / 333/ 334
ELITE 330 /331 / 335
CENTURION 5W / 5B
CEN 534
RC 590
RC 690

Chưa nguồn
Chưa nguồn
Chưa nguồn
Chưa nguồn
Chưa nguồn
Chưa nguồn
Chưa nguồn

722
760
836
1,178
1,349
1,634
1,767

1 FAN 12CM , 1FAN 14CM, mở rộng được 5 FAN

Chưa nguồn

2,204 12T

2 FAN 20CM , mở rộng được 3 FAN 20CM + 2 FAN 12CM
1 FAN 14CM , 3 FAN 23CM
COSMOS 4 FAN 12CM
(12.13) CASE ENJOY
602 / BO-5R / BJ- 5R / HA- 5R
BY-5R / HC-5R / HB_1B / BJ_1B / HG_5R / HJ_5R / HM_5R / HJ_1B

Chưa nguồn
Chưa nguồn
Chưa nguồn

2,375 12T
3,040 12T
4,750 12T

SP 450W
Power Suply

450W

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

382 12T
439 12T

(13) POWER Supply ( Nguồn )
12.0
15.0
15.5
15.0
15.5
10.0
14.0
24.0
24.0
26.0
28.0
34.0
39.0
32.0
42.0
51.0
50.0
69.0
82.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
22.0
25.0
28.0
46.0
56.0
70.0
76.0
85.0
31.0
147.0

N 105.0
N 125.0
N 155.0
N 106.0
N 124.0
N 145.0
N 211.0
N 251.0
N 275.0

N 155.0
N 180.0
N 210.0

450W
500W
550W
500W
550W
300W
450W
360W
325W
380W
400W
470W
510W
430W
470W
470W
510W
560W
660W
520W
600W
600W
650W
650W
700W
350W
350W
460W
500W
550W
600W
650W
400W
620W
500W
600W
700W
550W

ARROW
ARROW
SP
HYNIX

24 PIN + FAN 4 đầu cấp nguồn
4 đầu cấp nguồn
4 đầu cấp nguồn
4 đầu cấp nguồn
4 đầu cấp nguồn
24 PIN + FAN48đầu
CMcấp nguồn
24 PIN + FAN48đầu
CMcấp nguồn
24 PIN + FAN48đầu
CMcấp nguồn
4 đầu cấp nguồn
4 đầu cấp nguồn
4 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn
5 đầu cấp nguồn

FAN 8 cm
FAN 12 cm
FAN 12 cm
FAN 12 cm
FAN 12 cm
FAN 8 cm
FAN 8 cm
FAN 8 cm
2 SATA
FAN 8 cm
2 SATA
FAN 8 cm
2 SATA
FAN 8 cm
2 SATA
FAN 8 cm
2 SATA 1x PCI E
FAN 8 cm
2 SATA
FAN 12 cm
2 SATA
FAN 12 cm
2 SATA
FAN 12 cm
2 SATA 1x PCI E
FAN 12 cm
4 SATA 2x PCI E
FAN 12 cm
4 SATA 2x PCI E
FAN 12 cm
FAN 12 cm
FAN 8 cm
FAN 12 cm
FAN 8 cm
FAN 12 cm
FAN 8 cm
3 SATA 3 IDE
ELITE
FAN 12 cm
Màu bạc
2 SATA 4 IDE
EXTREME
FAN 12 cm
2 SATA 8 IDE
EXTREME
FAN 12 cm
2 SATA
EXTREME
FAN 12 cm
3 SATA
EXTREME
FAN 12 cm
6 SATA 3 ATA
EXTREME
FAN 12 cm
3 SATA
EXTREME
FAN 12 cm
4 SATA 3 ATA
FAN 12 cm
2 x 12V
24 + 8PIN
8 SATA 3 PCI
24PIN & 8PIN- 10 đầu cắm nguồn FAN 12 cm
PFC
24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn
RoHS+SLI
24PIN & 8 PIN .9SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn
RoHS+SLI
24PIN & 8 PIN .9SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn
RoHS+SLI
24PIN & 8PIN

5 đầu cấp nguồn

FAN 12 cm

6 SATA 2 PCI

6 SATA, Chuẩn ROHS. Lưới chống nhiễu

650W
750W

24PIN & 8 PIN .6SATA + 5Đầu cắm nguồn+ 2PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI

850W

24PIN & 8 PIN .8SATA + 6Đầu cắm nguồn+ 4PCI - FAN 135MM Chuẩn RoHS+SLI

1000W

24PIN & 8 PIN .8SATA + 6Đầu cắm nguồn+ 4PCI - FAN 135MM Chuẩn RoHS+SLI

1250W

24PIN & 8 PIN .8SATA + 6Đầu cắm nguồn+ 6PCI - FAN 135MM Chuẩn RoHS+SLI

700W
900W
1100W

24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 4PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI
24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 4PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI
24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 4PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI

228
285
296
287
296
191
267
458
458
497
532
646
741
608
798
974
955
1,311
1,566
304
304
304
304
304
418
475
532
874
1,064
1,330
1,444
1,615
589
2,793

1,995 36T
2,375 36T
2,945 36T
2,014
2,356
2,755
4,009
4,769
5,225
2,945
3,420
3,990

(14) KEYBOARD ( Bàn phím ) (Giá đã có VAT)
(14.1) KEYBOARD PHILIP

www.hoanlongcomputer.com

Trang 44

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
36T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
K 10.8
K 11.5

KB + MOUSE PHILIP MULTIMEDIA
GT2008SC
KEYBOARD PHILIPS MULTIMEDIA

PS/2 / USB
USB

09/12/2009

105 phím, Multimedia, 12 phím nóng

S/P WIN 2000

210 12T

105 phím, Multimedia, 12 phím nóng

S/P WIN 2000

220 12T

(14.2) KEYBOARD PROLINK

K 5.0

PROLINK MULTIMEDIA PKM2303

PS/2 / USB

105 phím

S/P WIN 2000

96 12T

K 11.0

PROLINK KEYBOARD + MOUSE
5302_PU / 5306_PU

USB

105 phím

S/P WIN 2000

210 12T

K 15.0

PROLINK KEYBOARD + MOUSE
Wireless 5304G / 5305G

USB

105 phím

S/P WIN 2000

287 12T

K 28.0

PROLINK KEYBOARD + MOUSE
Wireless PKL 5195G

USB

105 phím

S/P WIN 2000

535 12T

(14.3) KEYBOARD LEXMA

K
K
K
K
K
K
K

6.0
6.0
7.5
8.5
9.0
10.0
12.0

K 14.0
K 20.0

LEXMA LK6500
PS/2
LEXMA LK6800
PS/2
LEXMA LK7600
PS/2
LEXMA 7200
PS/2
LEXMA LK7250
USB 2.0
LEXMA KEYBOARD + MOUSE LS6510 PS/2
LEXMA KEYBOARD +MOUSE LS7550 PS/2
LEXMA KEYBOARD+ MOUSE
PS/2
LSH6510
LEXMA KEYBOARD + MOUSE NANO
USB
LASER ALS7300

107 phím
107 phím
Chống thấm nước
Keyboard Multimedia Chống thấm nước
Slim Multimedia
Multimedia 117
(14 hot keys) chống thấm nước
phím
Bộ sản phẩm Keyboard/ Mouse LEXMA
Keyboard Multimedia + Mouse PS/2 Bộ sản phẩm Keyboard/ Mouse LEXMA

115
115
143
162
172
191
229

Bộ sản phẩm Keyboard/ Mouse/ Headset LEXMA (KÈM HEADSET X120)

267 12T

105 phím

382 24T

12T
12T
12T
24T
24T
12T
12T

(14.4) KEYBOARD MITSUMI

K
K
K
K
K
K
K
K

6.0
7.0
7.0
7.0
7.5
7.0
9.5
10.0

MITSUMI
MITSUMI
MITSUMI
MITSUMI
MITSUMI
MITSUMI
MITSUMI
MITSUMI

mini BLACK COLOR
( HỘP ĐEN )
BLACK
Tiếng Hoa WHITE
Tiếng Hoa BLACK
USB
Multimedia
Multimedia BLACK

K
K
K
K

5.5
6.6
6.0
8.3

SAMSUNG ANYZEN AK2200SP
SAMSUNG Tiếng Hoa
SAMSUNG PKB - 720B
SAMSUNG Tiếng Hàn
KEYBOARD & MOUSE SAMSUNG
PKC-750B

PS/2
PS/2
PS/2
PS/2

105 phím
105 phím
109 phím
105 phím

PS/2

Phím bấm nhẹ nhàng & thoải mái khi sử dụng. Tương thích Window Vista

254 12T

K 15.5

SAMSUNG PKB - 7000XB

USB

Cổng USB HUB, 22 Hot Key điều khiển Internet, Multimedia và các phím đặc
biệt Email, My Computer, Calculator, v.v…

296 12T

K
K
K
K

LOGITECH
LOGITECH NEW TOUCH
LOGITECH + MOUSE PRO BLACK
LOGITECH + MOUSE EX 100

PS/2
USB
USB
USB

DELL SK8115 Black

USB

PS/2
PS/2
PS/2
PS/2
PS/2
USB
PS/2
PS/2

105 phím
105 phím
105 phím
105 phím
105 phím
105 phím
112 phím
112 phím

S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000

115
134
134
134
143
134
181
191

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

Bảo hành trong 1h
S/P WIN 2000
Bảo hành trong 1h
S/P WIN 2000

105
126
115
159

12T
12T
12T
12T

(14.5) KEYBOARD SAMSUNG

K 13.3

(14.6) KEYBOARD LOGITECH

6.6
9.5
18.0
33.0

105 phím
S/P WIN 2000
Thiết bị gõ bàn phím thoải mái & tiện lợi
105 phím
S/P WIN 2000
105 phím
S/P WIN 2000

126
181
344
630

12T
12T
12T
12T

(14.7) KEYBOARD DELL

K 10.0

105 phím

191 12T

(14.8) KEYBOARD UNI

K 5.5
K 6.0
K 10.0

UNI UK120S
UNI UK3100
KEYBOARD + MOUSE UNI_UK 3000

PS/2
PS/2
Muose USB

K 13.5
K 15.5

GIGABYTE GK-KM6150 Multimedia
GIGABYTE GK-KM6000 Multimedia

USB Multimedia Keyboard + USB Optical Muose
PS/2 Multimedia Keyboard + USB Laser Muose

K
K
K
K
K
K
K

HUYNHDAI K 100
HUYNHDAI K 300
KB + MOUSE HUYNHDAI 6100
KB + MOUSE HUYNHDAI K201T
KB + MOUSE HUYNHDAI 7100
KB + MOUSE HUYNHDAI 9100
KB + MOUSE HUYNHDAI 9200

PS/2
PS/2
PS/2
PS/2
PS/2
PS/2
PS/2

GENIUS
GENIUS

PS/2 _ USB
USB

125 phím
125 phím
Keyboard PS/2

105 12T
114 12T
190 12T

(14.9) KEYBOARD GIGABYTE

258 12T
296 12T

(14.10) KEYBOARD HUYNHDAI

6.0
8.0
9.0
8.0
11.0
19.0
23.0

105 phím
105 phím
105 phím
105 phím
105 phím
105 phím
105 phím

S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000
S/P WIN 2000

115
153
172
153
210
363
439

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(14.11) KEYBOARD GENIUS

K 5.1
K 7.7

KB110
Slim Star KB220

www.hoanlongcomputer.com

105 phím
S/P WIN 2000
Multimedia, 12 phím nóng, bàn phím dạng mỏng

Trang 45

S/P WIN 2000

99 12T
150 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

K 11.3
K 14.4
K 17.9

GENIUS Multimedia 21E
GENIUS Numpad
KEYBOARD + MOUSE GENIUS
SLIM STAR C100
KEYBOARD + MOUSE GENIUS
EasyTouch
GENIUS LuxeMate 300
GENIUS Slim Star 310
GENIUS Slim Star 335

K 22.6

GENIUS ERGO MEDIA 700

K 23.1

GENIUS ERGO MEDIA 500

K 26.2

GENIUS VOIP KB380
KEYBOARD + MOUSE GENIUS
Quang Twintouch 720e
KB + MOUSE Colovis MK 700
KEYBOARD + MOUSE I-PRO IPKM5505 PU
ACROX
LIFE KEY 6610 / 6600
LENOVO NUMPAP
MULTIMEDIA
A4 TECH Multimedia KIPS-800

K 8.5
K 8.5
K 10.4
K 11.3

K 26.2
K 7.0
K 11.5
K
K
K
K

6.0
6.0
7.0
33.0

09/12/2009

PS/2
USB

125 phím
Bảo hành trong 1h
bàn phím dành cho MTXT, thuận tiện cho công việc kế toán, chức năng bảo mật

165 12T
166 12T

PS/2

105 phím

203 12T

PS/2

Keyboard Multi. 12 phím nóng

220 12T

125 phím
S/P WIN 2000
220
PS/2
PS/2 Multimedeia, bàn phím mỏng, 14 phím nóng, "Bàn phím không sợ nước, chống bám bụi"
280
PS/2 Multimedia, 26 phím nóng: Media control, Internet, game (15 phím, người dùng có thể tự cài chức năng) 350
Dạng mỏng, 36 phím nóng, Multimedia, Web, Email,… , tích hợp 2 jack cắm, micro và headphone, giao tiếp
440
USB, kèm đầu chuyển từ USB sang PS/2
Bàn phím chuyên dụng dành cho game, với các phím số và các phím game chuyên dùng. Người sử dụng
có thể thiết lập 3 cấu hình game yêu thích cho bàn phím và bấm nút Switch để chuyển đổi giữa các cấu
450
hình này. Giao tiếp cổng USB
Bàn phím Multi, giao tiếp USB, jack cắm tai nghe và micro. Chức năng máy tính điện tử, SKYPER VOIP, màn hình LCD
510
With Mouse Quang khoảng cách hoạt động 1 mét, Keyboard Multimedia, 16 phím nóng, khoảng cách hoạt
510
động 2 mét
PS/2
134

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

PS/2

125 phím

220 12T

PS/2
USB
USB
USB

125 phím
Thiết kế mỏng, đẹp, nhỏ gọn
Thiết kế mỏng, đẹp, nhỏ gọn
Multimedia Hotkeys, Internet Hotkeys With IP Phone Handset, Volume Control

115
115
134
630

12T
12T
12T
12T

(15) MOUSE ( Chuột ) (Giá đã có VAT)
(15.1) MOUSE

E 4.5
E 7.0
E 6.5

MITSUMI
MITSUMI
MITSUMI

SCROLL
QUANG
QUANG

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

GENIUS
QUANG 120
GENIUS
QUANG 100
GENIUS
QUANG NS 100X
GENIUS
QUANG NS 110X
GENIUS
QUANG NS 310X
GENIUS SCROLLTOO 310

2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons

PS/2
USB
PS/2

(15.2) MOUSE

4.0
4.4
5.1
5.1
5.1
5.6
6.6
6.6
5.1
6.6
11.4
9.5
15.9
11.4
16.9
26.2

GENIUS
Micro Traveler
GENIUS SCROLLTOO 200
GENIUS
GENIUS
GENIUS
GENIUS
GENIUS
GENIUS
GENIUS

QUANG 310
QUANG 311
LASER 305
Navigator 320
Quang Traveler 330
LASER 315
LASER 325 RUBY

PS/2
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB

MITSUMI

+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
GENIUS

3 Buttons
+ Scroll Wheel
Auto Scroll & Zoom
3 Buttons
Auto Scroll & Zoom
3 Buttons
Auto Scroll & Zoom
3 Buttons
Auto Scroll & Zoom
3 Buttons
MINI
Auto Scroll & Zoom
Mini
Độ phân giải 1200dpi
Mini - Dây rút
Độ phân giải 1200dpi
Mini
Độ phân giải 1200dpi
3 Buttons
Độ phân giải 1000dpi
3 Buttons
Độ phân giải 1000dpi
3 Buttons
Độ phân giải 1200dpi
3 Buttons
Độ phân giải 1200dpi
Thời trang sánh duyên cùng Laptop. Slim 2.1. 1200 dpi. Nút scroll thế hệ mới.
3 Buttons
Độ phân giải 1200dpi
Độ phân giải 1600-1800dpi. Gamepad: 8-way D-pad, 6 action buttons, turbo, Clear, Hỗ trợ Vista

Laser Game 365

E 29.2

GENIUS

Wireless Ergo 725

E 29.7

GENIUS

QUANG P380

E 30.8

GENIUS LASER

E 32.8

GENIUS Wireless Scrolltoo T 955

USB

E 35.9

GENIUS Wireless TRAVELER 915

USB

E 38.5

GENIUS LASER NAVIGATOR 535

E 44.1

GENIUS Presenter T835

USB
USB

E 50.8

GENIUS BLUETOOTH 915

E
E
E
E

TARGUS AMU46AP
TARGUS AMU26AP
TARGUS AMU41AP
TARGUS AMP16AP / AMU47AP

Presenter with Pointer.Công nghệ không dây 2.4Ghz khoảng cách lên đến 15m. USB cực mỏng, gọn. Không cần driver.

E 43.0

TARGUS AMW43AP-10 / AMW30AP

Wireless

E 70.0

TARGUS AMB08AP-10

Bluetooth

E 9.0
E 16.0

LOGITECH
LOGITECH

PS/2 / USB
USB

30.0
22.0
28.0
36.0

335 Gaming

QUANG
Laser V120

www.hoanlongcomputer.com

78
85
100
100
100
110
129
129
100
129
222
185
310
222
330
510

Độ phân giải hiệu chỉnh ở mức độ 800 & 1600dpi. Công nghệ Nano chống bám bụi.

GENIUS

USB
USB
ICQ.
USB

86 12T
134 12T
124 12T

Auto Scroll & Zoom
Auto Scroll & Zoom

không dây, độ phân giải 1000dpi. Scroll 4D. Có hộc chứa đầu nhận tín hiệu.
Với chức năng đặc biệt gọi điện thoại qua Internet, hỗ trợ Yahoo!. MSN. Skype. Google Talk.

570 12T
580 12T

Chuyên dùng cho game, chất liệu carbon giúp chống trầy & giữ mouse luôn như mới. Công nghệ
Turbo "truyền dữ liệu nhanh". Bí quyết bách chiến bách thắng của các game thủ.

600 12T
640 12T

Scroll too, không dây, độ phân giải 1600dpi. Scroll 8D, khoảng cách hoạt động 10m

không dây, độ phân giải 1600-1800dpi. Scroll 4D, lật trang, khoảng cách hoạt động 10m

700 12T

Độ phân giải 1600dpi. đèn Laser.
Wireless, scroll 8D. Air Cursor điều khiển con trỏ không cần điểm tựa. Độ phân giải 1600dpi.
Công nghệ 2.4GHZ, lật trang, khoảng cách hoạt động 10m. Chức năng Presenter
USB
Độ phân giải 1600dpi. Giao tiếp Bluetooth. Dụng cụ thuyết trình. Điều chỉnh slide ECS, F5, đèn Laser.
(15.3) MOUSE TARGUS
3 Buttons
+ Scroll Wheel
QUANG
Dây rút. Thiết bị dùng cho cả những ai thuận tay phải hoặc trái.
USB
Dây rút tiện lợi khi di chuyển.
USB
1200dpi Sử dụng USB RF 2.4. Kết nối nhanh chóng.
1200dpi Không cần kết nối USB. Cảm ứng đa chiều. Có nút hỗ trợ bên hông.
(15.4) MOUSE LOGITECH
3 Buttons
+ Scroll
Optical
3 Buttons
+ Scroll
Optical

Trang 46

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

750 12T
860 12T
990 12T
573
420
532
684

12T
12T
12T
12T

817 12T
1,337 12T
172 12T
304 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
E 20.0
E
E
E
E
E

4.5
8.0
6.0
6.0
14.0

LOGITECH Wireless M305 / M205

3 Buttons

UNI_UM 3100
UNI_UM 3300
UNI_UM 120S
UNI_UM 3200
UNI_UM 310W

(15.5) MOUSE UNI
3 Buttons
+ Scroll Wheel
3 Buttons
+ Scroll Wheel
3 Buttons
+ Scroll Wheel
3 Buttons
+ Scroll Wheel
3 Buttons
+ Scroll Wheel

Wireless

USB
USB
USB
USB
USB

09/12/2009

+ Scroll

Optical

382 12T
86
153
115
114
267

Auto Scroll & Zoom
Auto Scroll & Zoom

12T
12T
12T
12T
12T

(15.6) MOUSE PROLINK

E 5.0

PROLINK Optical Mouse (PM0620)

USB

2 Buttons

+ Scroll Wheel

E 5.0

PROLINK Optical Mouse (PM0621)

USB

2 Buttons

+ Scroll Wheel

96 12T

E 8.2

PROLINK 5306 PU

USB

2 Buttons

+ Scroll Wheel

157 12T

E 10.0

PROLINK Wireless nano PMO711G

USB

2 Buttons

+ Scroll Wheel

191 12T

E 24.0

PROLINK Wireless nano PML501

USB

2 Buttons

+ Scroll Wheel

458 12T

96 12T

(15.7) MOUSE APACER

E 26.2
E 26.2

APACER M821 WIRELESS
APACER M811 WIRELESS

USB
USB

3 Buttons
3 Buttons

+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel

800/1600dpi
800/1600dpi

Xám
Trắng

Đỏ
Xanh
Sọc Carô

500 12T
500 12T

(15.8) MOUSE LEXMA

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

5.0
5.0
6.0
6.0
7.0
7.9
9.0
9.5
9.5
10.0
10.5
15.0
16.6
17.6
19.0
28.0

E 28.0

LEXMA
QUANG M200
LEXMA
QUANG M200
LEXMA
M258
LEXMA
QUANG M240
LEXMA QUANG MS2 / M201
LEXMA QUANG R300 / R301 / R201
LEXMA
R305
LEXMA
Laser AM 540
LEXMA
Laser M529 / M528
LEXMA QUANG MVJ / M231
LEXMA
Laser M501
LEXMA
Laser (MTB)
LEXMA AR 585 / R 585
LEXMA
Laser M238R
LEXMA
M245R wireless
LEXMA
M535R
LEXMA NaNo Cordless Laser
AM_550R / AM_580R

3 Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
PS/ 2
3
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
2
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
MINI, USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
2
Buttons
+ Scroll Wheel
USB
USB, laser, 4 Buttons, Scroll wheel, vô khuẩn, Thanh cuộn tích hợp
phạm vi 8-10m, sử dụng pin AA
WIRELESS
3 Buttons
+ Scroll Wheel
USB
3
Buttons
+ Scroll Wheel
WIRELESS
USB

2 Buttons

No Ball, Optical, 900DPI
No Ball, Optical, 900DPI
No Ball, Optical, 900DPI
No Ball, Optical, 900DPI
No Ball, Optical, 900DPI
Dây rút ẩn trong mouse
900DPI, Dây rút ẩn trong Mouse 75cm

No Ball, Optical, 1600DPI
No Ball, Optical, 1600DPI
No Ball, Optical, 2000DPI
900DPI
2000DPI phạm vi sử dụng 8-10m
Phạm vi sử dụng từ 8-10m

+ Scroll Wheel

96
96
115
115
134
151
172
181
181
191
201
287
317
336
363
535

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

535 12T

(15.9) MOUSE LENOVO

E 5.0

LENOVO QUANG

USB

2 Buttons

+ Scroll Wheel

96 12T

E 5.5

LENOVO MEJEK 5016 / 5025 / 3059

USB

2 Buttons

+ Scroll Wheel

105 12T

E
E
E
E

6.0
9.0
12.0
12.0

LENOVO MEJEK 3033
LENOVO M20
LENOVO
QUANG MINI
LENOVO Wireless N10

USB
USB
USB
USB

2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
Mouse laser

+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel

115
172
229
229

12T
12T
12T
12T

E
E
E
E

5.0
5.0
6.5
9.5

GIGABYTE GK_M6150
GIGABYTE GM_M6150 / GM_M5050
GIGABYTE GM -M7000
GIGABYTE GM -M6580 LASER

USB
USB
USB
USB

1600/800dpi
1600/800dpi
1600/800dpi
1600/800dpi

96
96
124
181

12T
12T
12T
12T

E 7.5
E 7.5
E 10.5

ACROX
ACROX
ACROX

PS/2
USB
USB

No Ball, Optical
No Ball, Optical, 800DPI
No Ball

143 12T
143 12T
201 12T

E 4.0
E 15.0
E 34.0

DELL MINI
DELL Laser Mouse
DELL Bluetooth Travel

USB
USB
USB

2 Buttons
6 Buttons
5 Buttons

76 06T
287 12T
649 12T

E
E
E
E

IBM
IBM
IBM
IBM

USB
USB
USB
USB

1000dpi, WIRELESS

(15.10) MOUSE GIGABYTE

2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons

+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel

(15.11) MOUSE ACROX

QUANG MUU
QUANG MUN
QUANG MTW

3 Buttons
3 Buttons
3 Buttons
(15.12) MOUSE

(15.13) MOUSE

4.0
5.0
5.0
5.5

MINI
QUANG
902
903

2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
(15.14) MOUSE

E 4.0
E 5.0
E 6.0

SONY MINI
SONY S_402
SONY S_108 / SO_909

www.hoanlongcomputer.com

USB
USB
USB

2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons

Trang 47

+ Scroll
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
DELL

+ Scroll Wheel
Dùng cho Laptop

IBM

+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel

76
96
96
105

06T
06T
06T
06T

SONY

76 06T
96 06T
115 06T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
SONY UMS 20

E 6.2

2 Buttons

USB

118 06T

(15.15) MOUSE

E
E
E
E

HP BLUETOOTH LASER

30.0
4.0
4.0
5.0

HP

2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons

USB
USB
USB
USB

HP Quang
HP MINI
HP M 427B

09/12/2009

+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel

(15.16) MOUSE

E 4.0
E 5.5

I_PRO IPMO
I_PRO IPMO

69
66U, 68U, 68P, 66P, 68UR

2 Buttons
2 Buttons

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

3.5
4.1
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
15.0
12.0
7.0
20.0
21.5

ASUS
QUANG
ASUS
COMPAD
TOSHIBA
BENQ N300
NORTEK Laser EGOS 8
KING- MASTER 3059
PHILIPS
QUANG
RPC
QUANG
MEJEC 5016 / 5025 / 5026
MOUSE FM 1032
ACER A_815
HUYNDAI MS 157 / MS 262
SOMIC S210
SOMIC M270 (không dây)
COLORVIS G5 (không dây)
COLORVIS K630 / K610
INTEL
Wireless
SAMSUNG 4700 QUANG

USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
PS/2
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB

2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
3 Buttons
3 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons
2 Buttons

W
W
W
W
W
W

7.0
7.0
8.0
8.0
10.0
10.0

COLOVIS
2005
COLOVIS 1010A2 / 1001 / 1010 / 1011
COLOVIS
ND2
SUNIX WE-003 / WE-008
DIBOOM 9001
HYUNDAI CJC_V350
PHILIPS SPC 500 NC
Giảm 50%
CREATIVE Cam Chat
CREATIVE Live! Cam Notebook
CREATIVE Live! Cam Chat IM
CREATIVE Live! Cam Video IM Pro
CREATIVE Live! Cam Video IM
CREATIVE Live Cam Notebook Pro
CREATIVE Live Cam Notebook Ultra
CREATIVE Live Cam Optia AF
KNIGMAXTER 1001
KNIGMAXTER V7 / 209
KNIGMAXTER V8
KNIGMAXTER VIO
KNIGMAXTER V6
KNIGMAXTER V13
DIBOOM
988
LOGITECH 99
LOGITECH C120
LOGITECH C200
LOGITECH C250
LOGITECH C500
LOGITECH C600
LEXMA
LC500
LEXMA
LC700
GENIUS 110
GENIUS I-LOOK 300
GENIUS
I-SLIM 300
GENIUS
EYE 312
GENIUS
I-SLIM 310
GENIUS
I-SLIM 330
GENIUS eFace 1325R
GENIUS
SLIM 1320

573
76
76
96

06T
06T
06T
06T

I_PRO IPMO

USB
USB

76 06T
105 06T

+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel
+ Scroll Wheel

67
78
86
96
96
96
96
96
96
115
115
96
115
287
229
134
382
411

12T
12T
06T
06T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
06T
06T
06T
06T
06T
12T
06T
12T

133
133
153
152
190
191

06T
06T
06T
06T
06T
06T

(15.17) MOUSE

(16) WEBCAM (Giá đã có VAT).

W 19.0
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

15.0
26.0
26.0
63.0
39.0
38.5
79.5
135.0
8.0
9.0
9.0
9.8
10.5
17.0
10.0
15.0
17.5
26.5
36.5
53.5
63.5
30.0
32.0
13.0
14.5
14.5
18.0
25.0
26.0
34.5
35.0

www.hoanlongcomputer.com

Auto Scroll & Zoom 800 dpi
Auto Scroll & Zoom

không dây
không dây

1000dpi, WIRELESS

Giảm 50% cho webcam philip SPC 500 NC

640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480

USB
USB
USB
USB
USB
USB

640 x 480

USB

độ nét cao, xoay chuyển dễ

640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1600 x 1200
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
1.3Mp
1.3Mp
5Mp
8Mp
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
1280 x 1024 (1.3 MP)
1280 x 1024

USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB

PC & Notebook
PC & Notebook
Tiêu điểm tự động

Bảo hành trong 1h
for Notebook

micro
micro
2.1 Megapixel
không cần dùng đĩa diver
2.1 Megapixel
không cần dùng đĩa diver
đèn hồng ngoại for PC
đèn hồng ngoại for PC
Micro
đèn hồng ngoại for PC
2.1 Megapixel
không cần dùng đĩa diver
Hồng Ngoại
For PC, Notebook
For PC, Notebook
For PC, Notebook
For PC, Notebook
For PC, Notebook
For PC, Notebook
For PC, Notebook
For PC, Notebook
For PC, Notebook, Xoay ngang 360*
For PC, Notebook, Xoay ngang 360*
For PC, Notebook, Xoay ngang 360*
For PC, Notebook, Xoay ngang 360*, MICRO
For PC, Notebook
For PC, Notebook
1.3M

Trang 48

MICRO

361 06T
285
494
494
1,197
741
732
1,511
2,565
153
171
171
186
200
323
190
285
333
504
694
1,017
1,207
570
608
247
276
276
342
475
494
656
665

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T
06T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
SLIM 1322AF
SLIM 2000AF

09/12/2009

for Pc, Notebook, 1.3M, tự động điều chỉnh tiêu cự ảnh, micro
For PC, Notebook, tự động điều chỉnh tiêu cự ảnh, micro

W 42.5
W 49.0

GENIUS
GENIUS

V 15.0

BỘ CHUYỂN HỆ NHỎ
(TV BOX GADMEI EXT SM318 / 3820)

Xem TV (dùng cho CRT). Không cần PC

287 06T

V 19.5

BỘ CHUYỂN HỆ LỚN
(TV BOX GADMEI EXT 5821E / 678)

Xem TV, truyền hình cáp (dùng cho LCD & CRT). With REMOTE

372 06T

V 23.0
V 23.0
V 25.0

TV BOX GADMEI EXT 380
TV USB 330
PC TO TV 7001

Xem TV, truyền hình cáp (dùng cho LCD & CRT). With REMOTE (sử dụng qua cổng USB)
Xem TV (dùng cho CRT) sử dụng qua cổng USB

439 06T
439 06T
478 06T

V 153.8

WESTERN TV-HD Media Player

V 46.0
V 40.0

Genius G-PEN 4500
Genius G-PEN 560

1280 x 1024
1600 x 1200

USB
USB

808 06T
931 06T

(17) CARD TV MOVIE & CARD CHUYỂN TÍN HIỆU & BẢNG VẼ (Giá đã có VAT)

Thiết bị xem phim HD chuẩn 1080P, nghe nhạc, chức năng xem hình và tự tạo slide show kèm nhạc nền.
Giao tiếp HDMI, Optical, Composite AV, 2 cổng USB, Remote Control. Hỗ trợ phụ đề SRT (UTF-8), SUB,
IDX, SMI. Thiết kế sang trọng, giao tiếp đơn giản
Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, kích thước 4" x 5.5"
Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, kích thước 4.5" x 6"

(18-1) DVD ROM ( Đầu đọc đĩa DVD ) (Giá đã có VAT)
D
D
D
D
D
D
D
D
D

16.5
15.9
14.5
14.5
15.0
15.0
20
21
20.5

SAMSUNG
16X
LG
16X
LITE-ON
18X
LITE-ON
18X
HP RM455
18X
HP RM465
18X
ASUS
18x
A4 (BOX)
ASUS 18x E818A6T (BOX)
PIONEER
18X - 230D / 130D

Speed
Speed
Speed
Speed
Speed
Speed
Speed
Speed
Speed

CD 48
CD 48
CD 48
CD 48
CD 48
CD 48
CD 48
CD 48
CD 40

DVD 16X
DVD 16X
DVD 18X
DVD 18X
DVD 18X
DVD 18X
DVD 18X
DVD 18X
DVD 18X

LG DVD 16/ 52-32-52

R52 W52 RW32

DVD 16X

IDE / SATA
SATA
IDE
SATA
IDE / SATA
SATA
IDE
SATA
SATA
PATA
IDE

879 12T
764 12T

- HÀNG CHÍNH HÃNG

(18-2) CD REWRITE ( Đầu ghi đĩa CD ) (Giá đã có VAT)
D 20.7

3,000 12T

315
310
277
277
287
287
382
401
392

- HÀNG CHÍNH HÃNG

(BLACK)

(18-3) DVD REWRITE ( Đầu ghi đĩa DVD ) (Giá đã có VAT)

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

395 12T

- HÀNG CHÍNH HÃNG

(18-3.1) DVD REWRITE PIONEER

D
D
D
D
D

28.0
31.0
31.0
32.0
73.0

PIONEER
PIONEER
PIONEER
PIONEER
PIONEER

117
A18LBK - ATA
S18LBK - SATA
S17 FXV
X162 EXTERNAL

DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32
DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x
DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x
DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32
DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x

535
592
592
611
1,394

12T
12T
12T
12T
12T

(18-3.2) DVD REWRITE LITE-ON

D 23.0
D 23.0
D 23.0

LITE-ON iHAP 322
LITE-ON iHAS 324_32A / 08A
LITE-ON iHAS 424_32A / 08A

DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA, s/p DVD Ram 12X, LightScrible
DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA, s/p DVD Ram 12X, LightScrible
DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA, s/p DVD Ram 12X, LightScrible

D 26.0
D 27.0

HP - 1260 i (màu đen)
HP - 1270 i (màu đen)

DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, IDE, s/p DVD Ram 12X
DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA , s/p DVD Ram 12X, LightScrible

D 30.0
D 30.5
D 32.5

ASUS SDRW 08D1S-U Black Slim
(notebook)
ASUS 22B2S
ASUS 22B2ST
ASUS 24B1ST

D 29.0
D 30.0
D 85.0

SAMSUNG SH - S222
SAMSUNG SH - S223
SAMSUNG SE- T048 EXTERNAL

DRW EXTERNAL CRW W24x/ R24x/ RW16x. Reading DVD{( ±R)/ (DL)} 8x/ Writing DVD(±R) 8x--DVD(±DL)
6x/ RW {(DVD±R)/(DL)} 8x - Sp DVD RAM 5x (Read/ Write)
DVD R22 W22 RW8, VCD R48 W48 RW32 ( IDE)
DVD R22 W22 RW8, VCD R48 W48 RW32 ( SATA)
DVD R24 W24 RW8, CD R480 W48 RW32, s/p DVD Ram 12X . BLACK& WHITE (SATA)
(18-3.5) DVD REWRITE SAMSUNG
DVD R20 W20 RW8, CD R 52 W 52 RW 32 IDE,
Bảo hành trong 1h
DVD R20 W20 RW8, CD R 52 W 52 RW 32, SATA ,
Bảo hành trong 1h
DVD RAM5X W8X RW 8X / 6X DL 6X VCD 24X CDRW 24X Buffer: 2Mb Kiểu dáng đĩa nuốt

D
D
D
D
D
D

25.0
25.0
47.2
68.2
76.5
83.5

LG GH22NS
LG GH22NP
LG GE20NU
LG GP 08 NU - SLIM Portable
LG GP 08 LU - SLIM Portable
MSI X_DRIVE

DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
VCD

O
O
O
O
O
O
O

7.0
20.0
29.0
34.0
62.0
70.0
85.0

XWAVE 5100
CREATIVE 5.1 VX
CREATIVE SB PLAY
CREATIVE AUDIGY VALUE 7.1
CREATIVE SB XFI GO
ASUS XONAR U1
CREATIVE X-FI Extreme Audio

439 12T
449 12T
439 12T

(18-3.3) DVD REWRITE HP

497 12T
516 12T

(18-3.4) DVD REWRITE ASUS

D 73.5

1,404 12T
573 12T
583 12T
621 12T
554 12T
573 12T
1,624 12T

(18-3.6) DVD REWRITE LG

R16 W22 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. SATA. Bảo mật
R16 W22 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. IDE. Bảo mật
R16 W20 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. USB - External
R8 W8 RW8, CD R24 W24 RW24 s/p DVD Ram. External USB 2.0. Bảo mật
R8 W8 RW8, CD R24 W24 RW24 s/p DVD Ram. Light Scribe External USB 2.0. Bảo mật
R24 / W24 / RW24. DVD R8 / W8 / RW6. SLIM - EXTERNAL USB 2.0

478
478
902
1,303
1,461
1,595

12T
12T
12T
12T
12T
12T

133
380
551
646
1,178
1,337
1,624

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(19) SOUND CARD (Card âm thanh)

www.hoanlongcomputer.com

(Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG
1 Gamemidi
Bảo hành trong 1h
3D, 1 OUT
1 IN
1 Micro
1 Digital Out
Hỗ trợ Vista
Live, 3D, 2 out
1 IN
1 Micro
5.1 USB for Notebook - PC, 90DB SNR,CMSS, Microphone, Headphone out.., Hỗ trợ Vista
Live, 7.1, 24 Bit dercorder, CMSS - 3D
2.1,USB for Notebook - PC, 24 Bit dercorder & recorder, CMSS - 3D, Crystallizer
3D, 1 OUT
1 IN
1 Micro
7.1, 24 Bit dercorder & recorder,CMSS - 3D Crystallize, Extreme Audio

Trang 49

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
O 119.0
O 119.0

CREATIVE SB X-FI
CREATIVE SB X-FI Titanium

09/12/2009

2.1, NotebookWireless , 24 Bit ,x-fi , EAX advanced HD
7.1, 24 Bit dercorder & recorder, CMSS - 3D Crystallizer, PCI Express

2,273 12T
2,273 12T

(20) SPEAKER ( Loa ) (Giá đã có VAT)
(20.1) Speaker GENIUS

S 6.5
S 18.5

GENIUS SP / S 110
GENIUS SP i200

S 14.0

NICOLE SD 525

2.0

02 Speakers System, Bass, Treble
Công suất thực 20W

124 12T
353 12T

(20.2) Speaker NICOLE

Volume Control

267 06T

380W
(20.3) Speaker MICROTEK

S 27.0
S 41.0

MICROTEK MT - 528
MICROTEK MT - 888

4.1
4.1

S 15.0
S 15.0
S 48.0

DELL CD329
DELL AX210
DELL A525

S
S
S
S

9.5
12.0
23.0
36.0

LOGITECH S-100
LOGITECH R-5
LOGITECH R-20
LOGITECH X210

Công suất thực 5W, Volume control, jack cắm tai nghe
Công suất thực 6W, Volume control, jack cắm tai nghe
2.1 / 25W. Sử dụng công nghệ FDD2, giúp khử tạp âm & cho âm thanh nhất quán
2.1 / 25W. Sử dụng công nghệ FDD2, giúp khử tạp âm & cho âm thanh nhất quán

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

7.1
8.9
15.4
18.7
18.7
18.7
19.3
20.2
21.9
23.5
24.4
24.4
29.8
30.3
31.0
35.1
36.9
36.5
34.6
36.8
36.8
38.2
40.9
42.2
54.9
61.1
63.3
65.6
155.4

SOUNDMAX A120
SOUNDMAX A140 / A150
SOUNDMAX V-6
2.0
SOUNDMAX A 820 2.1
SOUNDMAX A 850 2.1
SOUNDMAX A910 2.1
SOUNDMAX A 840 2.1
SOUNDMAX A 890 / A 880 2.1
SOUNDMAX A 830 2.1
SOUNDMAX A 870 2.1
SOUNDMAX V-5
2.0
SOUNDMAX A 860 2.1
SOUNDMAX A 2210 2.1
SOUNDMAX A 2114 2.1
SOUNDMAX A 2112 2.1
SOUNDMAX A 4000 4.1
SOUNDMAX A 2727 2.1
SOUNDMAX A 2220 2.1
SOUNDMAX A 5000 4.1
SOUNDMAX A 2100 2.1
SOUNDMAX A 2300 2.1
SOUNDMAX A 2700 2.1
SOUNDMAX A 8800 4.1
SOUNDMAX B10
5.1
SOUNDMAX B60
5.1
SOUNDMAX B30
5.1
SOUNDMAX B40
5.1
SOUNDMAX B50
5.1
SOUNDMAX B91
5.1
SOUNDMAX INTELLIGENT 5.1
HI -END SPEKERS

3D, Volume Control, 2 Speakers, 6W RMS.
3D, Volume Control, 2 Speakers, 10W RMS.
3D, Volume Control, 2 Speakers, 6W RMS, SD Card, Combo Power (USB and PIN AAA) NEW
With Hifi 25W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 25W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 25W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 25W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 25W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 30W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 35W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
Loa Mobile và Voice IP, có cổng USB ngõ ra phone
With Hifi 35W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 50W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 60W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 60W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 60W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 4 Speaker
With Hifi 60W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 60W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 90W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 4 Speaker
With Hifi 60W RMS,
Karaoke
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 60W RMS
Karaoke
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 60W RMS
Karaoke
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
With Hifi 90W RMS,
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 4 Speaker
Karaoke
70W RMS,
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
105W RMS,
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
105W RMS,
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
115W RMS,
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
125W RMS,
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
225W RMS
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
225W RMS, Karaoke
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
Optical & Coaxial in puts

CREATIVE SBS A 245 2.0
CREATIVE SBS A 35 2.0
CREATIVE SBS A 200 2.1
CREATIVE SBS A 300 2.1
CREATIVE Inspire T3130 2.1
CREATIVE Inspire M2600 2.1
CREATIVE Inspire T3100
2.1
CREATIVE Inspire M4500 4.1
CREATIVE T10
2.1
CREATIVE SBS A 500
5.1
CREATIVE T3200 2.0
CREATIVE Inspire M 5300
5.1
CREATIVE Inspire T6100
5.1
CREATIVE Inspire T6200
5.1

Volume Control
Volume Control
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
Bass control
Bass control

3D Bass
3D Bass

Treble
Treble

30W RMS
80W RMS

MÀU GỖ
MÀU BẠC

516 12T
783 12T

(20.4) Speaker DELL

2.1

Công suất thực 12W, sử dụng cho Notebook
Công suất thực 12W, sử dụng cho Notebook
Công suất thực 30W Tặng EarPhone SonicGear EPS110 (Từ 01/11 đến 30/11/2009)

287 12T
287 12T
917 12T

(20.5) Speaker LOGITECH

181
229
439
688

12T
12T
12T
12T

138
174
300
365
365
365
377
394
427
458
475
475
582
591
604
685
720
712
675
717
717
744
797
822
1,070
1,192
1,234
1,279
3,030

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(20.6) Speaker SOUNDMAX

S 241.8

4,716 12T

(20.7) Speaker CREATIVE

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

11.0
9.0
24.0
34.0
52.0
59.0
63.0
59.0
65.0
77.0
90.0
93.0
100.0
130.0

www.hoanlongcomputer.com

210
172
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
458
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
649
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
993
Treble 1 Subwoofer 2 Speaker
1,127
sub 17W , 80dB
4 Speake
dual driver( with tweeeter) 1,203
sub 17W , 80dB
4 Speake
1,127
16 Watts.Công nghệ BasXport.Không cần Sub riêng mà tiếng Bass vẫn mạnh mẽ.Built-in headphone& AUX In
1,242
3D Bass
Treble 1 Subwoofer 5 Speaker
1,471
29 Watts. Núm điều khiển treble, bass, power/volume. Jack cắm tai nghe.
1,719
sub 17W , 80dB
5 Speake
Bass control, external flared sud
1,776
Bass control
sub 26W ,18W Center 5 Speake Công nghệ CMSS upmix
1,910
70 Watts. Công nghệ CMSS Upmix núm điều khiển treble, bass, power/volume. Jack cắm tai nghe
2,483

Trang 50

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
S 137.0

CREATIVE T20

2.0

S 198.0

CREATIVE T40

2.0

S 253.0

CREATIVE T3

2.1

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

MICROLAB B55
MICROLAB M-109
MICROLAB M-119
MICROLAB M-113
MICROLAB M-590
MICROLAB M-223
MICROLAB M-223
MICROLAB M-111
MICROLAB M-339
MICROLAB M-280
MICROLAB M-310
MICROLAB M-290
MICROLAB M-590
MICROLAB M-600
MICROLAB M-800
MICROLAB M-339 II
MICROLAB M-400 II
MICROLAB M-900
MICROLAB MD_129
MICROLAB M-880
MICROLAB FC-330
MICROLAB FC-360
MICROLAB FC-362
MICROLAB FC-530
MICROLAB FC-361

09/12/2009

14 Watts. Công nghệ BasXport. Teewter hình côn, bằng vải, hai lõi. Núm điều khiển treble, bass,
power/volum. Jack cắm tai nghe. AUX in. Hổ trợ jack RCA
16 Watts. Công nghệ BasXport. Teewter hình côn, bằng vải, hai lõi. Núm điều khiển treble, bass,
power/volum. Jack cắm tai nghe. AUX in. Hổ trợ jack RCA
15 Watts. Công nghệ SLAM, công nghệ Eco-friendly low standby power. Núm điều khiển bật tắt volum, lỗ
cắm tai nghe. Điều chỉnh bass riêng.

2,617 12T
3,782 12T
4,832 12T

(20.8) Speaker MICROLAB

10.0
20.0
22.0
23.0
25.0
26.0
36.0
26.5
27.0
28.0
31.5
33.5
35.0
39.0
39.0
39.0
40.0
40.0
44.0
48.0
51.5
54.0
56.5
63.0
67.0

2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
4.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
4.1
2.1
2.1
4.1
4.1
2.1
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

Volume Control
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass

Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble

1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer

2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
4 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
4 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
4 Speaker
4 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker

2W RMS
17W RMS
17W RMS
20W RMS
20W RMS
17W RMS
32W RMS
17W RMS
29W RMS
44W RMS
40W RMS
40W RMS
25W RMS
40W RMS
40W RMS
32W RMS
32W RMS
40W RMS
8W RMS
59W RMS
54W RMS
54W RMS
54W RMS
54W RMS
54W RMS

191
382
420
439
478
497
688
506
516
535
602
640
669
745
745
745
764
764
840
917
984
1,031
1,079
1,203
1,280

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

133
266
266
342
352
380
485
399
494
513
494
589
618
646
627
684
703
713
713
713
732
732
732
741
713
722
741
779
836
865
874

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

600
700
700
700

12T
12T
12T
12T

(20.9) Speaker SOUND DELUXE

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

7.0
14.0
14.0
18.0
18.5
20.0
25.5
21.0
26.0
27.0
26.0
31.0
32.5
34.0
33.0
36.0
37.0
37.5
37.5
37.5
38.5
38.5
38.5
39.0
37.5
38.0
39.0
41.0
44.0
45.5
46.0

SOUND DELUXE-SD 202
SOUND DELUXE-SD 203
SOUND DELUXE-SD 205
SOUND DELUXE-SD 510
SOUND DELUXE-SD 550
SOUND DELUXE-SD 551
SOUND DELUXE-SD 552
SOUND DELUXE-SD 520
SOUND DELUXE-SD 528
SOUND DELUXE-SD 280
SOUND DELUXE-SD 880
SOUND DELUXE-SD 580
SOUND DELUXE-SD 380
SOUND DELUXE-SD 528
SOUND DELUXE-SD 280
SOUND DELUXE-SD 850
SOUND DELUXE-SD 790
SOUND DELUXE-SD 890
SOUND DELUXE-SD 820
SOUND DELUXE-SD 760
SOUND DELUXE-SD 830
SOUND DELUXE-SD 770
SOUND DELUXE-SD 780
SOUND DELUXE-SD 750
SOUND DELUXE-SD 810
SOUND DELUXE-SD 980
SOUND DELUXE-SD 720
SOUND DELUXE-SD 710
SOUND DELUXE-SD 730
SOUND DELUXE-SD 860
SOUND DELUXE-SD 821

S
S
S
S

30.8
35.9
35.9
35.9

HUYNDAI
HUYNDAI
HUYNDAI
HUYNDAI

2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
4.1
4.1
4.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass

Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble

2 Speaker
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer

2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker

1 Subwoofer 2 Speaker

1 Subwoofer 2 Speaker
1 Subwoofer 2 Speaker
1 Subwoofer 2 Speaker

10W RMS
10W RMS
10W RMS
20W RMS
25W RMS
25W RMS
25W RMS
25W RMS
30W RMS
40W RMS
30W RMS
45W RMS
40W RMS
40W RMS
40W RMS
ECHO, MIC
50W RMS
ECHO, MIC
50W RMS

1 Subwoofer 2 Speaker
1 Subwoofer 2 Speaker
1 Subwoofer 2 Speaker
1 Subwoofer 2 Speaker

1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer

2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker

50W RMS
50W RMS
50W RMS
50W RMS
50W RMS
50W RMS
50W RMS
ECHO, MIC
ECHO, MIC
ECHO, MIC

(20.10) Speaker HUYNDAI

V3256A
V3252A
V3253A
V3258A

2.1
2.1
2.1
2.1

www.hoanlongcomputer.com

3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass

Treble
Treble
Treble
Treble

1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer
1 Subwoofer

Trang 51

2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker
2 Speaker

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
S 35.9
S 36.9

HUYNDAI V3259A 2.1
HUYNDAI V3251A 2.1

3D Bass
3D Bass

S
S
S
S
S
S
S
S

Alteclansing
Alteclansing
Alteclansing
Alteclansing
Alteclansing
Alteclansing
Alteclansing
Alteclansing

3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass
3D Bass

Treble
Treble

09/12/2009

1 Subwoofer 2 Speaker
1 Subwoofer 2 Speaker

700 12T
720 12T

(20.11) Speaker Alteclansing

26.0
40.0
49.0
50.0
76.0
80.0
129.0
155.0

M - 1350
BXR-1121
VS-1520
VS-2420
VS-2421
VS-4121
VS-4221
MX-5021

HiFi
HiFi
HiFi
HiFi
HiFi
HiFi
HiFi Remote
HiFi Remote

Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble

10W RMS
40W RMS
6W RMS
8W RMS
31W RMS
31W RMS
31W RMS
90W RMS

473
764
936
955
1,452
1,528
2,464
2,961

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(20.12) Speaker Edifier

S 24.4
S 35.6
S 44.1

Edifier M-1350
Edifier M-1335
Edifier M-1335 FM

3D Bass
3D Bass
3D Bass

W 9.5
W 26.0

D-LINK - INT
D-LINK - DU-562M

56K
56K

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

EDIMAX EW-7711 UTN
EDIMAX EW-7416 APN
EDIMAX BR-6226 N
EDIMAX BR-6204 WG
LINKPRO
JUSTEC JDR _ 840 V2
MICRONET- SP3364F
D-LINK 526B / 522T
D-LINK 2542B
D-LINK DSL- G2640T
D-LINK DSL- G804V
D-LINK DSL- 2740B
PLANET ADE 3410
PLANET ADE 4400
PLANET ADE 4401
LINKSYS AG 241
LINKSYS WIRELESS WAG54G2
LINKSYS WIRELESS WAG160N
LINKSYS RV042
3 COM 101U- 75
3 COM 300A- 73
DRAYTEK - EXT
DRAYTEK - 110
1 PORT
DRAYTEK - V2700
4 PORT
DRAYTEK - V2700G 4 PORT
DRAYTEK - V2700V 4 PORT
DRAYTEK - V2820
DRAYTEK - V2820 N
DRAYTEK - V2910 (Gộp 2 line ADSL)
DRAYTEK - V2910G (Gộp 2 line
ADSL) Tặng túi
DRAYTEK - V2910VG
DRAYTEK - V2950 (Gộp 2 line ADSL)
DRAYTEK - V3300B+ (Gộp 3 line
ADSL)
ROUTER ADSL 2+ PROLINK
HURRICANE H9200 AV
ROUTER ADSL 2+ PROLINK
HURRICANE H9200 PU
ROUTER ADSL 2+ UNI UAR1
ROUTER ADSL 2+ UNI UAR4
WIRELESS ROUTER UNI UWAR54
WIRELESS ROUTER UNI UWR54
BỘ LỌC Filter (ADSL & ĐT)

Treble
Treble
Treble

10W RMS
28W RMS
28W RMS, FM

475 12T
695 12T
860 12T

USB

181 12T
497 12T

(21) FAX / MODEM (Giá đã có VAT)
EXT

V92
V92

Internal
Extanal

Chip Conexant
Chip D-Link

(22) MODEM ADSL & MODEM ADSL WIRELESS
20.9
64.1
55.4
39.5
38.0
29.0
33.0
24.5
32.7
56.9
100.9
113.8
23.0
33.5
55.0
62.0
71.0
129.0
189.0
46.0
134.0
11.5
40.0
83.0
98.0
107.0
183.0
209.0
140.0

W 158.0
W 170.0
W 374.0
W 270.0
W 30.0
W 40.0
W
W
W
W
W

23.0
26.0
51.0
39.0
1.5

(Giá đã có VAT)

Wireless USB Adapter N, 1 USB 1.0/ 2.0, Data rate 11a/ b/ g/ n up to 300Mbps
Modem ADSL
Wireless-N 300Mbps 1 RJ45
Modem ADSL
Wireless-N 150Mbps 4 RJ45
Modem ADSL
Wireless-B/ G54Mbps 4 RJ45
Modem ADSL
4 RJ45
Modem ADSL+2
ROUTER
4 RJ45 1 USB
Modem ADSL+2
4 RJ45 1 USB
Modem ADSL+2
ROUTER 10/100Mbps 1 RJ45 1 USB
Modem ADSL+2
ROUTER 10/100Mbps 4 RJ45
Modem ADSL+2
Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45
Modem ADSL+2
Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45 vpn Sever
Modem ADSL+2
Wireless-N 300Mbps 4 RJ45
Modem ADSL
1 RJ45
Modem ADSL
4 RJ45
Modem ADSL
Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45
Modem ADSL
4 RJ45
Modem ADSL 802.11
Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45
Modem ADSL 802.11
Wireless-N 300Mbps 4 RJ45
Cân bằng tải 2 đường ADSL
Router ADSL 802.11G
Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45
Router ADSL 802.11N
Wireless-G 300 Mbps 4 RJ45 VPN
USB
Modem ADSL
1 RJ45
Modem ADSL Tặng túi
1 RJ45
Modem ADSL Tặng túi
Wireless-N
4 RJ45
VPN Server + Voip + DNS
Modem ADSL Tặng túi
4 RJ45
Load balance,2 in 1,DDNS,VPNServer,sp c.quang
Router ADSL Tặng túi
Load balance,3 in 1,DDNS,VPNServer,sp c.quang
Modem ADSL Tặng túi
Load balance ,sp c.quang
Router Tặng túi
RJ45
Router ADSL Wireless

Load balance ,sp c.quang

RJ45

2 Wan + 4 Lan Tặng túi
VPNServer,Voip,Firewall,load balance,wireless,sp c.quang
2 Wan load balancing Tặng túi VPN loadbalaning Tăng gấp đôi băng thông
Router Tặng túi

4 RJ45,Load balance

chuẩn N

407
1,250
1,080
770
726
554
630
477
637
1,109
1,967
2,220
439
640
1,051
1,184
1,356
2,464
3,610
879
2,559
220
764
1,585
1,872
2,044
3,495
3,992
2,674

36T
24T
24T
24T
12T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
24T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

3,018 12T
3,247 12T
7,143 12T
5,157 12T

Modem ADSL

ROUTER

1 RJ45

573 24T

Modem ADSL

ROUTER

4 RJ45

764 24T

1 RJ45
4 RJ45
4 RJ45
1 RJ45

439
497
974
745
29

Modem ADSL
Modem ADSL
Wireless-G
Wireless-G
vào 1 Line ra 2 Line Điện thoại và ADSL

(23) WIRELESS (THIẾT BỊ PHÁT SÓNG)

24T
24T
24T
24T

(Giá đã có VAT)

(23.1) WIRELESS LINKSYS

W 31.5
W 31.5
W 33.0

LINKSYS WUSB 54GC
LINKSYS WMP 54G
LINKSYS NET GEAR 54M

www.hoanlongcomputer.com

Card mạng
Card mạng
Card mạng

802.11 Wireless-G 54 Mbps
802.11 Wireless-G 54 Mbps
802.11 Wireless-G 54 Mbps

Trang 52

USB
PCI
USB

602 12T
602 12T
630 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
W
W
W
W
W
W
W

50.0
51.5
65.0
72.0
97.0
106.0
115.0

LINKSYS
LINKSYS
LINKSYS
LINKSYS
LINKSYS
LINKSYS
LINKSYS

WRH
WRT
WAP
WRT
WRT
WRT
WRT

54G
54G2
54G
110
160N
310N
320N

802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11

Wireless-G
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-N
Wireless-N

108Mbps
54Mbps
108Mbps
108Mbps
108Mbps
300Mbps
300Mbps

09/12/2009
955
984
1,242
1,375
1,853
2,025
2,197

4 RJ45
4 RJ45
1 RJ45
4 RJ45
4 RJ45
4 RJ45
4 RJ45

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(23.2) WIRELESS UNI

W 21.0
W 21.0

UNI UWD 54
UNI UWP 54 Wireless- G

Card mạng
Card mạng

W
W
W
W
W

17.2
19.2
23.5
32.4
37.0

INFOSMART
INFOSMART
INFOSMART
INFOSMART
INFOSMART

Card mạng
Card mạng
Card mạng
Card mạng

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

22.4
22.4
24.7
26.3
27.0
27.2
28.0
40.9
56.6
52.6
54.0
55.5
61.3
71.1
72.1
105.2
190.8
252.3

D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK
D-LINK

802.11 Wireless-G 54 Mbps
802.11 Wireless-G 54 Mbps

USB
PCI

401 24T
401 24T

PCI
USB
PCMCIA
USB
4 RJ45

329
367
449
619
707

24T
24T
24T
24T
24T

USB
PCI
USB
PCMCIA
PCMCIA
USB
PCI
4 RJ45
4 RJ45
PCI Exp
4 RJ45
PCMCIA
1 RJ45
4 RJ45
USB
4 RJ45
4 RJ45
4 RJ45

1000MB
1000MB
1000MB

437
437
481
513
516
531
535
797
1,103
1,026
1,031
1,082
1,196
1,386
1,405
2,051
3,721
4,920

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

1000MB

439 24T
2,139 24T

(23.3) WIRELESS INFOSMART

INWP 18GN
INW USB 28GN / GC
INWA 18GA
INLUSB882
INWR 48GN

802.11
802.11
802.11
802.11
802.11

Wireless-G
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-N
Wireless-G

54 Mbps
54 Mbps
108Mbps
300Mbps
108Mbps

(23.4) WIRELESS D-LINK

DWA-110
DWL_G510 (DWA 510)
DWA-125
DWL_G650
DWL_G650 M
DWA-120
DWL_G520M
DIR-300
DIR-600
DWA-556
DI- 624
DWA-643
DWL-2100AP
DIR-615
DWA-160
DIR-655
DIR-825
DIR-855

Card mạng
Card mạng
Card mạng
Card mạng
Card mạng
Card mạng
Card mạng
Router
Router
Card mạng

802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11

Card mạng
Router
Card mạng
Router
Dualband Router
Dualband Router

Wireless-G
Wireless-G
Wireless-N
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-G
Wireless-N
Wireless-N
Wireless-G
Wireless-N
Wireless-N
Wireless-N
Wireless-N
Wireless-N
Wireless-N
Wireless-N

54 Mbps
54 Mbps
150 Mbps
108Mbps
108Mbps
108Mbps
108Mbps
54Mbps
150Mbps
300Mbps
108Mbps
300Mbps
108Mbps
300Mbps
300 Mbps
300Mbps
300Mbps
300Mbps

10/100Mbps

(23.5) WIRELESS ZyXEL

W 23.0
W 112.0

ZyXEL - NWD-370N
ZyXEL NBG- 460N

Card mạng

802.11 Wireless-G 108Mbps
802.11 Wireless-N 300Mbps

PCI
5 RJ45

(23.6) WIRELESS LINKPRO

W 21.0
W 47.0

LINKPRO - WLG 54U
LINKPRO - WL-G54RAP

W 35.0
W 53.8
W 62.0

PLANET WRT 416
PLANET WRT 410
PLANET WAP 4000

W 19.0
W 50.0

TP-LINK WN 322G
TP-LINK TL-WR 340GD

W 75

WIRELESS C_MOTECH USB

802.11 Wireless-G 54Mbps
802.11 Wireless-G 108Mbps

USB
1 RJ45

399 12T
898 12T

4 RJ45
4 RJ45
4 RJ45

665 12T
1,028 12T
1,184 12T

4 RJ45

363 24T
955 24T

(23.7) WIRELESS PLANET

802.11 Wireless-G 108Mbps
802.11 Wireless-G 108Mbps
802.11 Wireless-G 108Mbps
(23.8) WIRELESS TP-LINK

802.11 Wireless-G 54Mbps
802.11 Wireless-G 108Mbps
(23.9) WIRELESS C_MOTECH

truy cập Internet không dây, USB, Tốc độ 2.4GHz, Phủ sóng toàn quốc, 153Kbps trên các tỉnh thành (Thuê bao trả sau)

1,433 12T

(23.10) WIRELESS TENDA

W
W
W
W
W
W

9.0
25.0
19.0
38.0
24.0
35.0

TENDA W 541U 2.0
TENDA 302U
TENDA 322U

Dùng để thu sóng wireless
Dùng để thu sóng wireless
Dùng để thu sóng wireless

USB
USB
USB

WIRELESS ROUTER TENDA W 302R

Chuẩn - N 54Mbps
Chuẩn - N 54Mbps
Chuẩn - N 54Mbps
Wireless-N

WIRELESS ROUTER TENDA D 840R

Wireless-G

WIRELESS ROUTER TENDA W 301R

4 RJ45
4 RJ45
4 RJ45

Spitler
Spitler
Spitler

172
478
363
726
458
669

24T
24T
24T
24T
24T
24T

(23.11) WIRELESS ANTEN

W
W
W
W

6.0
7.0
49.0
75.0

ANTEN Wireless 7CM/ 70CM
ANTEN Wireless 90CM
U.S.ROBOTICS 5450
RUCKUS 2225

Dùng để phát tín hiệu sóng WIRELESS xa hơn
Dùng để phát tín hiệu sóng WIRELESS xa hơn
802.11 Wireless-G 108Mbps
802.11 Wireless-G 108Mbps

V
V
V
V
V

54.5
74.6
76.5
46.0
55.0

LINKPRO - 1 Port
LINKPRO – 2 Port ( PS 360A )
LINKPRO – 3 Port ( PS 300UP )

1 Port Parallel
2 Port Parallel
3 Port USB
1 Port Parallel / 1 Port USB 2.0
1 Port USB 2.0

4 RJ45
4 RJ45

115
134
936 12T
1,433 12T

(24) PRINT SERVER (Giá đã có VAT)

INFOSMART INPS100C / INPS100UC

INFOSMART INMPS100U 1Port

www.hoanlongcomputer.com

Trang 53

1 Port LAN 100/10
1 Port LAN 100/10
1 Port LAN 100/10
1 Port LAN 100/10
1 Port LAN 100/10. Dùng cho máy in đa chức năng

1,041
1,425
1,461
879
1,051

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

24T
24T
24T
24T
27T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
V
V
V
V

65.0
81.0
51.8
69.0

G
G
G
G
G
G
G
G
G

5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
8.0
10.2
4.8
14.9

INFOSMART INPS320UC/UZ 3Port
INFOSMART INPS320UW 3Port
D-LINK DP-301P + / D-LINK DP-301U

D-LINK DPR - 1061

1 Port Parallel
1 Port Parallel
1 Port Parallel / 1 Port USB 2.0
1 Port Parallel

2 Port USB
2 Port USB

09/12/2009
1 Port LAN 100/10
1 Port LAN 100/10, Wireless
1 Port LAN 100/10
1 Port LAN 100/10

2 Port USB

1,242
1,547
1,010
1,346

24T
24T
36T
36T

96
96
86
86
86
153
195
94
290

12T
12T
24T
24T
24T
24T
24T
36T
36T

(25) CARD MẠNG (Giá đã có VAT)
10/100Mbps
100Mbps
10/100Mbps
10/100Mbps
100Mbps
10/100Mbps
1000Mbps
10/100Mbps
10/100/1000Mbps

PCI, UTP
3 COM 905B / 905 B-TX / CTX 10/100 PCI, UTP
UNI UNIC100 10/100
PCI, UTP
LINKPRO 100
PCI, UTP
PLANET 100
PCI, UTP
TENDA 1000
PCI, UTP
INFOSMART 1000
PCI, UTP
D-LINK 10/ 100 (DFE528TX)
PCI, UTP
D-LINK DGE-530T
PCI, UTP

CARD MẠNG INTEL / INTEL 10 / 100

Bảo hành trong 1h

Bảo hành trong 1h

có VAT
có VAT

(26) SWITCH (Giá đã có VAT)
(26.1) SWITCH TP-LINK

H 12.0
H 15.0

5 TP-LINK
8 TP-LINK

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps

H 6.5
H 8.5

5 TENDA
8 TENDA

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps

H
H
H
H

5
8
16
24

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps

229 12T
287 12T
(26.2) SWITCH TENDA

124 12T
162 12T
(26.3) SWITCH

14.0
15.0
36.5
55.5

LINKPRO
LINKPRO
LINKPRO
LINKPRO

LINKPRO

266
285
697
1,060
(26.4) SWITCH

ZyXEL

H 244.6

24 ZyXEL GS-1124 A

Switch 24Port UTP 10/ 100/ 1000Mbps + 2 khe SFP mini-GBIC share với port Giga dành cho cáp quang, 19"
Racmount

H 28.0
H 70.0

8 LINKSYS SD208
16 LINKSYS SD216

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps

H 15.0
H 32.5
H 53.5

8 PLANET
16 PLANET
24 PLANET

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps

H
H
H
H

12.0
13.5
32.0
49.0

5
8
16
24

UNI USH500PS
UNI USH800PS
UNI USH1600MS
UNI USH2400MS

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps

H
H
H
H
H
H

11.5
13.5
31.5
38.5
52.5
52.5

5
8
16
5
8
24

INFORSMART
INFORSMART
INFORSMART 100/ INS1600
INFORSMART INGS500
INFORSMART INGS800
INFORSMART

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100/1000Mbps
Switch 10/100/1000Mbps
Switch 10/100Mbps

(26.5) SWITCH

24T
24T
24T
24T

4,672 24T

LINKSYS

535 24T
1,337 24T
(26.6) SWITCH

PLANET

287 24T
621 24T
1,022 24T
(26.7) SWITCH

UNI

229
258
611
936

36T
36T
36T
36T

220
258
602
735
1,003
1,003

24T
24T
24T
24T
24T
24T

726
1,375
1,738
2,235
4,966
9,359

36T
36T
36T
36T
36T
36T

294
1,424
683
2,925
1,063
2,165
4,540
4,080

36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

(26.8) SWITCH INFORSMART

(INS1600)
Treo tường được
Treo tường được
(26.9) SWITCH

H
H
H
H
H
H

38.0
72.0
91.0
117.0
260.0
490.0

8
16
16
24
24
48

3 COM (3CFSUO8)
3 COM (3C16792C)
3 COM (3C16470B)
3 COM (3C16471B)
3 COM (3CBLSF26)
3 COM (3CBLSF50)

Rackmount

VAT
VAT

Rackmount

VAT

Bảo hành trong 1h

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps

3 COM

Rackmount 19''
Rackmount 19''
(+ 2 Port Giga VLAN Rackmount 19'')
(+ 2 Port Giga VLAN Rackmount 19'')
(26.10) SWITCH D-LINK

H
H
H
H
H
H
H
H

15.1
73.0
35.0
150.0
54.5
111.0
232.8
209.2

8
8
16
16
24
24
24
48

D-LINK
D-LINK DGS- 1008D
D-LINK
D-LINK DGS- 1016D
D-LINK
D-LINK DES-1026G
D-LINK DGS- 1024D
D-LINK - 1050G

Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet
Switch 10/100Mbps
Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet (19")
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Bảo hành trong 1h
Swith 24Port UTP 10/100Mbps & 2 Port 1000 Mpbs
Switch 10/100Mbps
Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet (19")
Swith 48Port UTP 10/100Mbps & 2 Port 1000 Mpbs

VAT

(26.11) SWITCH Connector

H 0.1
H 1.5
H 0.2

Connector UTP
Connector UTP AMP CAT6
CÁP RJ 45

www.hoanlongcomputer.com

Đầu UTP
Đầu UTP
Giá trên đơn vị mét

AMP

CAT6

Trang 54

Chính hãng

2
29
4

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

H
H
H
H
H

0.3
13.0
15.0
30.0
35.0

Connector UTP AMP
5 PROLINK
8 PROLINK
16 PROLINK
CÁP RJ 45 (300M)

Đầu UTP
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Switch 10/100Mbps
Giá trên đơn vị mét

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

36.5
92.5
39.5
89.0
233.0
270.0
35.0
36.0
40.0
75.0
36.5
79.0
101.0
212.0
516.4

SANTAK 500 VA
SANTAK 1000 VA
SUNPAC 650 VA (SP_650 LX)
SUNPAC 1000VA/ 600W
SUNPAC Digital 700EHRw
SUNPAC KR- 1000B/ 700W
PROLINK 650 VA
PROLINK PC 650
PROLINK 1200S
POWER TREE 1250 VA
ARES
PG 600
ARES
PM 1000
ARES
CC 1500 LCD
ARES
C1K - True Online
ARES
C2K - True Online

Auto Volt
USA
Auto Volt
USA
Ổn áp
Chống sét, phần mềm quản lý
Chống sét, phần mềm quản lý, Lưu điện 8 tiếng cho 1 CPU + LCD
True Online, sinwave, RS--232, sofware
Auto Volt
Auto Volt
Auto Volt
Auto Volt
600VA RJ45
4 -10 Minutes
Auto Volt
1000VA RJ45
10 -30 Minutes
Model
1500VA RS232
5 -10 Minutes
Auto Volt
10 -30 Minutes
ONLINE
1KVA RS232
10 -60 Minutes
ONLINE
2KVA RS232

Chính hãng
5 Port
8 Port
16 Port

AMP

(27) UPS (LƯU ĐIỆN) (Giá đã có VAT)

(28) MÁY IN PHUN MÀU (Giá đã có VAT)
J 74.0

HP DESKJET

F2235 ALL IN 1

J 82.0

HP DESKJET

F2280 ALL IN 1

J 88.0

HP DESKJET

D730

J 104.0

HP Photosmart C4480 ALL IN 1

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

HP DESKJET - K209A
CANON IP 1980
CANON MP 145
CANON MX 308
CANON IP 4680
EPSON T11
EPSON T30
Tặng giấy 2070
EPSON STYLUS -STX101
EPSON STYLUS - CX 5500
EPSON PHOTO - CX7300 (NEW)
EPSON T410W - WIFI

115.0
60.0
80.0
125.0
130.0
54.0
125.0
101.0
114.0
132.0
170.0

J 153.0

EPSON STYLUS - TX 400

J
J
J
J
J
J
J
J
J

68.0
57.0
89.0
115.0
85.0
91.0
135.3
138.0
138.0

LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
BROTHER
BROTHER
BROTHER
BROTHER
BROTHER

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

372.0
120.0
130.0
300.0
380.0
390.0
895.0
1191.3
150.0
125.0
98.0
115.0
149.0

HP LASERJET K8600
HP LASERJET 1005
HP LASERJET 1006
HP LASERJET 3050
HP LASERJET 2015D
HP LASERJET P2055D
HP LASERJET 5200L
HP LASERJET 5200
CANON LASERJET LBP
CANON LASERJET LBP
CANON LASERJET LBP
CANON LASERJET LBP
CANON LASERJET LBP

X1290 ALL IN 1
X 2550
Z1420
X4270 ALL IN 1
DCP - 145 (4 IN 1)
DCP - 165 ( 4 IN 1)
MFC - 250 (4 IN 1)
MFC - 290 (4 IN 1)
DCP - 385 (4 IN 1)

6
248 12T
287 12T
573 12T
669

HÀNG CHÍNH HÃNG

697
1,767
754
1,700
4,450
5,157
669
688
764
1,433
697
1,509
1,929
4,049
9,863

36T
36T
24T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

HÀNG CHÍNH HÃNG

A4 1200dpi B:14ppm C: 12ppm, ( Printer. Flatbed Scanner48bit color. Copy) USB port HP Smart Web
1,413
Printing (Use Ink C9351A, C9352A)
A4 Print /Copy B: 20ppm C: 14ppm up to 1200-rendered dpi B & 4800otimised dpi C .( Printer. Flatbed
Scanner up to1200dpi optical up to 19.200dpi enhanced. Copy) USB, up to 1000 pages/ month (Use Ink 1,566
C9351A, C9352A), BH 1 năm HP
A4 Prints up to in B: 28ppm, C:22 ppm, USB, (Use ink CD887AA,CD888AA) Tặng thẻ Mobi 100.000đ
1,681
A4 Print / Copy B: 30ppm/ cpm C: 23ppm/ cpm up to 1200-rendered dpi B& up to 1200x2400-optimised dpi,
up to 100 sheet input tray 8MB RAM ( Printer , Flatbed Scanner up to 1200dpi optical, Copy ), USB, (Use Ink 1,986
CB335W, CB337W) Tặng thẻ Mobi 100.000đ
In phun màu, copy, scanner, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, USB 2., tốc độ in: màu 23ppm, đen 29ppm
2,197
In phun, A4, 4800x1200dpi, 21ppm black, 17ppm color, USB 2.0
1,146
In phun đa năng, scan, copy, độ phân giải: 4800x1200dpi, tốc độ: đen: 20ppm, màu:15ppm (không sp OS 64bits)1,528
In phun đa năng, scan, copy, fax, 4800x1200dpi, 25ppm black, 17ppm color, USB 2.0
2,388
In phun, A4, 9600 x 2400dpi, 26ppm black, 21ppm color, USB 2.0, In 2 mặt, In nhãn CD/ DVD
2,483
In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 15ppm..
1,031
In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 20ppm, đen: 38 ppm
2,388
In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Màu: 14ppm. Đen: 26pm. USB 2.0.Scan:600x1200dpi hạt mực DuraBrite Ultra

In phun đen & màu, A4. 5.760x440dpi. Màu: 34ppm. Đen: 34pm. USB. 4 hộp mực rời
In phun đen & màu khổ A4. 5.760x1.440dpi. USB. Tốc độ in màu: 32ppm. Đen: 32ppm. Sử dụng CN DuraBite Ultra

In phun đen & màu, scan, copy, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 15ppm..
In phun đen & màu, scan, copy, A4. 5.760x440dpi. Màu: 34ppm. Đen: 34pm. USB. 4 hộp mực rời Scan
600x1200dpi. Màn hình 2.5". In trực tiếp từ thẻ nhớ.
17 trang đen/ 9 trang màu
( Print. Scan. Copy )
A4. 4800dpi
USB
In
văn
bản
24
trang
đen
18
trang
màu
USB (Print. Scan. Copy)
A4. 4800dpi
In
văn
bản
24
trang
đen
18
trang
màu
Wireless Printer
A4. 4800dpi
USB
17/10ppm
(
Print.
Scan.
Copy.
Fax. Phone )
A4. 4800dpi
USB
A4, 1200 x 6000dpi, 27/22ppm, 32MB (Printer, scan, photo, in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ)
A4, 1200 x 6000dpi, 27/22ppm, 32MB (Printer, scan, photo, in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ)
A4, 1200 x 6000dpi, 25/20ppm, 16MB (Printer, scan, photo, fax, In ảnh trực tiếp từ USB)
A4, 1200 x 2400dpi, 25/30ppm, 32MB (Printer, scan, photo, In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ)
A4, 1200 x 6000dpi, 25/30ppm, 32MB (Printer, scan, photo, In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ)

1,929
2,177
2,521
3,247

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

2,922 12T
1,299
1,089
1,700
2,197
1,624
1,738
2,584
2,622
2,622

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

7,068
2,292
2,483
5,730
7,258
7,449
17,095
22,754
2,865
2,388
1,872
2,197
2,846

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
36T
12T
12T
12T
12T
12T

(29) MÁY IN LASERJET (Giá đã có VAT)
A3+, 600dpi, 24/21 ppm (Black/Color), 32Mb, USB 2.0, (Sử dụng mực 39A Laser)
A4, 600dpi, 14ppm, 6Mb, USB, (Sử dụng mực 35A Laser)
A4, 600dpi, 16ppm, 8Mb, USB, (S/d mực 35A Laser)
A4, 1200 x1200dpi,18ppm,64Mb,scan,copy,fax,in 2 mặt
A4, 1200 x1200dpi, 32Mb, USB 2.0 in 27ppm,in 2 mặt (Sử dụng mực Q7553A)
A4,1200dpi x 1200dpi, 24ppm, 32Mb, USB, LPT, in 2 mặt.
A3/A4, 1200x1200dpi, 18ppm for A3, 35ppm for A4, 32MB upto 512Mb, USB & Parallel(Sử dụng mực 16A Laser).
A3/A4, 1200 x 1200dpi, 18ppm for A3, 35ppm for A4, 48Mb upto 512Mb, USB & Parallel (Sử dụng mực 16A Laser).

2900
3050
3100 B
3000
3200i

www.hoanlongcomputer.com

A4. 2400 x 600dpi
A4. 2400 x 600dpi
A4. 2400 x 600dpi
A4. 2400 x 600dpi
A4. 600 x 600dpi

2MB. 12ppm.
16ppm
16ppm
In 21 trang / phút. 8MB
In 18 trang/phút. 2MB

Trang 55

USB
USB
USB
USB
USB

(Use Ink EP303 Laser)

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
J
J
J
J
J
J
J
J
J

194.0
324.0
403.0
86.0
112.0
292.0
89.0
115.0
155.0

J 259.0
J
J
J
J

442.0
100.0
174.4
365.0

J 215.5
J 240.5
J 276.0
J 428.0

09/12/2009

CANON LASERJET LBP 3300
CANON LASERJET LBP 3310
CANON MF 4350
LEMARK LASERJET – E120
LEMARK LASERJET – E120N
LEMARK LASERJET – X342N
SAMSUNG LASERJET ML–1640
SAMSUNG LASERJET ML–2240
SAMSUNG LASERJET SCX-4300

A4. 2400 x 600dpi
In 21 trang / phút. 8MB USB
Chức năng in 2 mặt tự động
A4. 2400 x 600dpi
In 26 trang / phút. 8MB USB. Chức năng in 2 mặt tự động.
A4 1200 x 600dpi 32Mb 22ppm
USB
In đảo mặt tự động
A4. 600 x 600dpi
19ppm. 8MB
USB
In Laser khổ A4, độ phân giải 1200dpi, USB, RJ45, Bộ nhớ 8Mb,Tốc độ in 20ppm.
A4. 600dpi. 27ppm. Scan 2400dpi. Copy. Fax khổ A4. 64MB. USB & LPT. In qua mạng
A4, 1200 x 600dpi, 16ppm, USB, 8MB, (Sử dụng Mực ML-1640 Laser)
A4, 1200 x 600dpi, 16ppm, USB
A4, 600 x 600 dpi, 18ppm, USB & LPT, 8MB, (Printer, Scan, Copy). (Sử dụng mực SCX-4300 Laser).

3,705
6,188
7,810
1,643
2,139
5,655
1,740
2,197
3,040

SAMSUNG LASERJET SCX–4521F
Tặng thẻ điện thoại 300.000 đ

A4, 600x600 dpi, 20 ppm, 16 mb, USB, 4 in 1 (Printer, Scan, Copy, FAX) (Sử dụng mực SCX-4521 Laser)

5,050 12T

A4, 1200x1200 dpi, 24 ppm, USB 2.0, 32MB, Printer, Scan, Copy, FAX , in mạng, (Sử dụng mực MLT-D209L Laser) .

A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 8MB, USB
A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 32MB, USB . Tích hợp Wireless.
A4, 1200 x 1200 dpi, 20ppm, 32MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB

8,650
1,960
3,400
7,100

A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB

4,200 12T

A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB/Paralell

4,700 12T

A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB

5,400 12T

SAMSUNG LASERJET SCX–4824FN
BROTHER HL-2140
BROTHER HL-2170W
BROTHER HL-5350DN
BROTHER DCP-7030
Tặng thẻ VINA 300.000đ
BROTHER MFC-7220
BROTHER MFC-7340
Tặng thẻ VINA 300.000đ
BROTHER MFC-7840N
Tặng thẻ VINA 300.000đ

J 580.0

BROTHER MFC-8460N

J 750.0

BROTHER MFC-8860DN

J 192.0
J 492.4
J 211.0

OKI ML 1190
OKI ML 790
EPSON LQ 300+ II

(30) MÁY IN KIM (Giá đã có VAT)

HÀNG CHÍNH HÃNG

(31) MÁY IN LASERJET MÀU (Không cần giấy phép - Giá đã có VAT)

J 272.0

OKI C3300N

J 376.0

OKI C3600N

J 476.0

OKI C5850N

J 805.0

OKI C5950N

12T
36T
36T
12T

A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 5 IN1 (Printer, PhotoCopy, Scan, Fax laser, PC Fax, Scan màu), USB, card
8,175 12T
mạng lắp sẵn 32MB
A4. In Laser/ Fax/ Photocopy/ Scan. Tốc độ Modem 33.6Kbps. Bộ nhớ trong 32MB. Nhận & lưu được
11,078 12T
500trang khi hết giấy. Copy 4 in 1. Quay số nhanh.Giao tiếp USB 2.0. Parallel & có sẵn card mạng.
A4. In Laser/ Fax/ Photocopy/ Scan. Tốc độ Modem 33.6Kbps. Bộ nhớ trong 32MB. Nhận & lưu được
14,510 12T
500trang khi hết giấy. Copy 4 in 1. Quay số nhanh.Giao tiếp USB 2.0. Parallel & có sẵn card mạng.
A4, 24 PIN, 333cps – USB + PARALLEL, 1 Trang chính & 4 bản sao . USB & Parallel
A4, 24 PIN, 472.5cps/LQ:120 cps/Ribbon:4 Mil.characters.CHỐNG CHUỘT. BH CẢ ĐẦU KIM
A4, 24 PIN, LQ:300 cps USB & Parallel

KONICA MINOLTA 1600W
J 260.0
Tặng 200.000đ đến 25/12/2009
KONICA MINOLTA 1650EN
J 449.0
Tặng 1 thùng Bia đến 25/12/2009
KONICA MINOLTA 1690MF (4 in 1)
J 645.0
Tặng 1 thùng Bia đến 25/12/2009
KONICA MINOLTA 7450
J 3510.0
(Khổ giấy A3)
J 1030.0 HP CM2320N

12T
12T
12T
36T
36T
12T
12T
12T
12T

3,667 12T
9,405 12T
4,030 12T

HÀNG CHÍNH HÃNG

Tốc độ in: 20trang/ phút (trắng đen), 5trang/ phút (màu), 1200x600dpi, 16Mb, In khổ A5 --> A4, USB 2.0, Sử
4,966 12T
dụng mực Simitri HD.
Tốc độ in: 20trang/ phút (trắng đen), 5trang/ phút (màu), PhotoART 9600dpi(600x600dpi x 4 bit), 256Mb, In
8,576 12T
khổ A5 --> A4, Giao tiếp 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, Sử dụng mực Simitri HD.
In - Sao chụp - Quét màu - Fax, Tốc độ in: 20trang/ phút (trắng đen), 5trang/ phút (màu), 1200x600dpi,
12,320 12T
128Mb, In khổ A5 --> A4, Giao tiếp 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, Sử dụng mực Simitri HD.
Tốc độ in: 25trang/ phút (đơn sắc & màu), PhotoART- 9600 (600x600dpi x4 bit), 256Mb, In khổ A3 --> A5,
67,041 12T
Giao tiếp 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, Paralel, Sử dụng mực Simitri HD.
A4, 600 x 600dpi, 128Mb, USB 2.0,Print,Scan,Copy.
19,958 12T
A4, 1200 x 600dpi, B: 16ppm, C: 12ppm, 32Mb, USB, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS, DIGITAL LED,
5,195 12T
Card mạng sẵn. (In giấy thường)
A4, 1200 x 600dpi, B: 20ppm, C: 16ppm, 128Mb, USB, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS, DIGITAL LED,
7,250 12T
Card mạng sẵn. (In giấy thường)
A4, 1200 x 600dpi, B: 32ppm, C: 26ppm, 256Mb, USB, PARALLEL, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS,
9,100 12T
DIGITAL LED , Card mạng sẵn, (In giấy thường )
A4, 1200 x 600dpi, B: 32ppm, C: 26ppm, 256Mb, USB, PARALLEL, ADOBE POSTCRIPT 3, Công nghệ hiện đại SINGLE
15,500 12T
PASS, DIGITAL LED , Card mạng sẵn, máy in chuyên dụng cho các công ty thiết kế. (In giấy thường )

CANON LASERJET LBP 5050
CANON LASERJET LBP 5050N
BROTHER HL-4040CN
BROTHER HL-4050CDN
SAMSUNG CLP-315

A3, 1200 x 600dpi, B: 32ppm, C: 26ppm, 256Mb, USB & PARALLEL, Card mạng sẵn. POSTSCRIPT (In giấy
50,686 12T
thường). Kiểm soát quyền in ấn
A4, 9600 x 600dpi, B: 12ppm, C: 8ppm, 16Mb, Tùy chọn 10 BASE-T/100 BASE-TX
7,334 12T
A4, 9600 x1200dpi, 30/32Trang/phút, bản đơn sắc 256Mb,Tùy chọn 10 BASE-T/100 BASE-TX ,USB, in qua mạng.
9,455 12T
A4, 2400 x 600 dpi, 64mb, usb. Có sẵn card mạng. 20ppm
8,400 36T
A4, 2400 x 600 dpi, 64mb, usb & Palallel & IEEE1284. Có sẵn card mạng. 20ppm
11,481 36T
A4, 2400 x 600 dpi, 32mb, Tốc độ in: 16/4ppm usb.
5,282 12T

R 99.0
R 149.0
R 120.0

EPSON PER V30
EPSON V300 PHOTO
HP G3110 PHOTO

A4 ,4800 x 9600 dpi
A4 ,4800 x 9600 dpi
A4 ,4800 x 9600 dpi

R 232.0

HP G4010 PHOTO

R 273.0

HP G4050 PHOTO

R
R
R
R
R
R
R

HP 5590
CANON LIDE 100
CANON LIDE 200
CANON LIDE 600F
CANON 4400F
CANON 8800F
CANON DR1210C

J 2653.7 OKI C8800N
J
J
J
J
J

384.0
495.0
429.5
601.1
278.0

(32) SCANNER (Giá đã có VAT)

450.0
65.0
105.0
180.0
120.0
210.0
572.0

www.hoanlongcomputer.com

HÀNG CHÍNH HÃNG

48Bit colors USB
Quét Flim
48Bit colors USB
48Bit colors USB Slide 4x35mm.5xNegative fames 35mm Quét Flim

A4 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced , 96bit, 6 color scanning.Hi-spee USB
interface& cale.TMA for scanning 35mm flim. Software CD integrated OCR& Photo SW for Window& Macintosh
A4 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced , 96bit, 6 color scanning.Hi-spee USB
interface& cale.TMA for scanning 35mm& 4x5 inch flim. SoftwareCD integrated OCR& Photo SW for Win& Mac

A4 2400 dpi
A4 ,2400 x 4800 dpi
A4 ,2400 x 4800 dpi
A4 ,4800 x 9600 dpi
A4 ,4800 x 9600 dpi
A4 ,4800 x 9600 dpi
A4 ,100 x 600 dpi

48Bit colors USB
24Bit colors USB
24Bit colors USB
48Bit colors USB
48Bit colors USB
48Bit colors USB
48Bit colors USB

Trang 56

TMA & Auto document

Quét Flim
Quét Flim
Quét Flim

1,891 12T
2,846 12T
2,292 12T
4,431 12T
5,214 12T
8,595
1,242
2,006
3,438
2,292
4,011
10,925

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
R 593.0

CANON DR2050C

A4 ,600 x 600 dpi

09/12/2009
Quét Flim

24Bit colors USB

(33) MỰC IN

(MỰC HP, BROTHER, EPSON - Giá đã có VAT)

(33.1) MỰC IN

SAMSANG

N
N
N
N
N

45.0
60.0
60.0
64.0
70.0

SAMSANG K409 (BLACK)
SAMSANG ML-108
SAMSANG ML-2010
SAMSANG ML-1710D3
SAMSANG SCX 4300 ML

For SAMSUNG 315
For SAMSUNG ML-1640, 2240
For SAMSUNG ML-2010
For SAMSUNG ML-1710
For SAMSUNG SCX 4300 ML

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

7.8
9.2
12.2
14.8
14.2
18.8
31.0
38.0
49.0
62.0
74.0
74.0

BROTHER LC-38C / 38Y / 38M
BROTHER LC-37C / 37Y / 37M
BROTHER LC-57C / 57Y / 57M
BROTHER LC-37BK
BROTHER LC-38BK
BROTHER LC-57BK
BROTHER TN-2130
BROTHER TN-2025
BROTHER TN-150BK
BROTHER DR-2025
BROTHER DR-2125

Color for Brother DCP - 145C/ 165C
Color for Brother DCP - 135C/ 150C
Color for Brother MFC 240C / DCP 130C/ DCP 330C/ MFC 3360C
Black for Brother DCP - 135C/ 150C
Black for Brother DCP - 145C/ 165C
Black for Brother MFC 240C / DCP 130C/ DCP 330C/ MFC 3360C
TONER for Brother HL 2140/ HL 2070W / DCP-7030 / 7040 / MFC7340 / 7450 / 7840N
TONER for Brother MFC 7420 / MFC 7820N / HL 2040/ HL 2070N
TONER for Brother HL -4040xx / HL-4050xx / DCP-9040xx / MFC-9440xx
TONER for Brother HL -4040xx / HL-4050xx / DCP-9040xx / MFC-9440xx
TONER for Brother MFC 7420 / FAX820 / 2820 / 2920 / HL 2040 / HL 2070N
TONER for Brother HL 2140/ HL 2170W / DCP-7030 / 7040 / MFC7340 / 7450 / 7840N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

5.0
12.7
7.8
14.7
20.0
20.0
19.0
25.0
60.0
61.0
61.0
64.5
64.0
66.0

CANON BCI 21 BLACK
CANON BCI 21 COLOR
CANON BCI 24 BLACK
CANON BCI 24 COLOR
CANON BC 02 / 05
CANON BCI 20
CANON PG 830
CANON CL 831
CANON 312 - Laser
CANON EP 22 - Laser
CANON EP 25 - Laser
CANON EP 26 – Laser
CANON EP 303 – Laser
CANON -308

Sử dụng cho CANON 2000 / 2100
Sử dụng cho CANON 2000 / 2100
Sử dụng cho CANON BCI S200
Sử dụng cho CANON BCI S200
Black / Color Sử dụng cho CANON BJC 210 SP / 265 SP / 1000
Black Sử dụng cho CANON 100 SP / C 70 / SP2100 / BJC 420
Black Sử dụng cho CANON IP1180, 1880, 1980, 2580, 2680. MP145, 198, 218, 228, 476. MX308, 318
Color Sử dụng cho CANON IP1180, 1880, 1980, 2580, 2680. MP145, 198, 218, 228, 476. MX308, 318
Sử dụng cho CANON 3050 / 3100 / 3150
Sử dụng cho CANON 1120
Sử dụng cho CANON 1210
Sử dụng cho CANON 3200
Sử dụng cho CANON 3000 / 2900
Sử dụng cho CANON 3300

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

6.3
6.3
8.8
8.8
11.0
11.2
11.2
14.7
10.2
15.2
14.7
19.2
20.0
26.0

EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON

Black
Color
Color
Color
Black
Black
Color
Black
Black
Color
Black
Color
Color
Black

N
N
N
N
N

6.1
7.8
7.8
8.0
12.6

CB314A
CD887A
CD888A
CB315A
C9362WA

N 13.4

C9351AA

HP 21 Black

N 13.7
N 14.7

CB335W
C9364WA

HP 74 Black
HP 98 Black

N 15.2

C9352AA

HP 22 colour

N 15.7
N 16.0

CB337w
C8727AA

HP 75 colour
HP 27 Black

860
1,146
1,146
1,222
1,337

(33.2) MỰC IN

BROTHER TN-150C/ TN-150Y/TN-150M

11,326 12T

BROTHER

149
176
233
283
271
359
592
726
936
1,184
1,413
1,413

(33.3) MỰC IN CANON

96
243
149
281
382
382
363
478
1,146
1,165
1,165
1,232
1,222
1,261

(33.4) MỰC IN EPSON

T076-190
T076-290 / 390 / 490
T047-290 / 390 / 490
T063-190 / 290 / 390 / 490
T105-190/ 290/ 390/ 490(73N)
T042-290 / 490
T042-390
T013
T038
T039
T046-190
T014
T051-190
T032-190

Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho
Sử dụng cho

EPSON C58
EPSON C58 ( 3 Màu )
EPSON C63 , 83 , 65 ( 3 Màu )
EPSON C67 ( 3 Màu )
EPSON C63 , 83 , 65
EPSON C82,CX5100 , CX5300
EPSON C82
EPSON 480 / 580 / C20 SX / C40SX
EPSON C41
EPSON C41
EPSON C63 , 83 , 65
EPSON 480 / 580 / C20 SX / C40SX
EPSON STYLUS 740, 760, 800, 850, 860, 1160, 1520 EPSON SCAN 2500
EPSON C80 , C82,CX5100 , CX5300

120
120
168
168
210
214
214
281
195
290
281
367
382
497

VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT

116
148
148
152
239

VAT
VAT
VAT
VAT
VAT

(33.5) MỰC IN HP

HP 314 Black
HP 703
HP 703
HP 315 colour
HP 92 Black

www.hoanlongcomputer.com

DESKJET 900
DESKJET F735
DESKJET F735
DESKJET 900
DESKJET 5440, OFFICEJET 6310, PSC 1510, PHOTOSMART 7830, C3180
DESKJET D1360, D1560, D2460, D2360, 3920, 3940, F370, F380, OFFICEJET 4355, PSC 1402. 1408. 1410.
2120. F2180
DESKJET D4260, C4280, J5780, C4280, 5280, 4380, 5360, C4480, C4580
DESKJET D4160, PHOTOSMART 7830, C3180, C4180, OFFICEJET 6310, K7100
DESKJET D1360, D1560, D2460, D2360, 3920, 3940, F370, F380, OFFICEJET 4355, PSC 1402. 1408. 1410.
2120. F2180
DESKJET D4260, C4280, J5780, C4280, 5280, 4380, 5360, C4480, C4580
DESKJET 3320, 3325, 3420, 3535, 3550, 3650, 3744, 3745, 3845 OFFICEJET 4355,5610, PSC1110,1210,1315

Trang 57

255 VAT
260 VAT
279 VAT
289 VAT
298 VAT
304 VAT

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
N 17.0

C9361WA

HP 93 Colour

N 17.6

C8765WA

HP 94 Black

N 17.5

C6656AA

HP 56 Black

N 19.0

C8728AA

HP 28 Colour

N 21.0

C8766WA

N 24.7

C6615DA

N 24.7

51645AA

N 26.2

C6625AA

N 28.5

C6578DA

N 28.5

C4836A

N 28.5

C4837A

N 28.5

C4838A

N 28.5

C4844A

N 29.0

C6657AA

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

25.0
56.5
53.0
54.0
64.0
61.0
62.0
62.0
62.0
69.0
66.5
72.3
72.3
72.3
140.0

C6658A
C4092A
CB435A
A7115A
C3906F
Q2612A
Q2613A
Q5949A
Q2624A
Q7553A
Q6000A
Q6001A
Q6002A
Q6003A
C4129X

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

18.5
18.2
19.7
19.7
24.7
23.7
23.7
25.7
26.7
27.7
50.0
74.0
74.0
90.0
89.5

LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK

N
N
N
N
N
N
N
N

5.4
5.8
6.7
6.7
30.0
45.0
51.7
87.9

OKI RIBBON
OKI RIBBON
OKI RIBBON
OKI RIBBON
OKI TONER
OKI TONER
OKI TONER
OKI TONER

09/12/2009

DESKJET D4160, 5440, OFFICEJET 6310, PSC 1510, PHOTOSMART 7830, C3180, C4180
DESKJET 5440, 6540, 6840, 9800, 9860, 460, Mobile Printer, OFFICEJET 6210, 7210, 7410,
PSC 1510, 1610, 2355 PHOTOSMART 7830, 8150, 8450, 8750, 2610, 2710, B8330
DESKJET 5160. 5550.5650. 5652. 9650.450 Mobile Printer,OFFICEJET 4110. 4255. 5510.5610.6110.
PSC1110 1210.1315. 2110. 2210. 2310. PHOTOSMART 7150. 7260. 7268. 7450. 7550. 7660. 7760. 7960.
2410. 2510

323 VAT

DESKJET 3320, 3325, 3420, 3535, 3550, 3650, 3744, 3745, 3845,OFFICEJET 4355, PSC1110,1210,1315

361 VAT

DESKJET 5740, 6540, 6840, 9800, 9860, 460, Mobile Printer, OFFICEJET 6210, 7210, 7410, PSC 1510,
HP 95 Colour 1610, 2355 PHOTOSMART 325, 335, 375, 385, 425, D5160, 7830, 8150, 8450, 8750, 2610, 2710,
PHOTOSMART PRO B8330, C3180, C4180, 2575, 8030, 8150, K7100
DESKJET 810c, 840c, 845c, 920c, 948c, 3820 OFFICEJET v40, 5110, PSC 500, 750, 950
HP 15 A/D
DESKJET 710c, 720c, 820cxi, 830c, 870cxi, 880c, 890c, 895cxi, 950c, 960c, 970c, 970cxi, 990cxi, 1000cxi,
HP 45 Black 1120c, 1125c, 1180c, 1220c, 1280, 1600c, 1600cm, 6122, 9300 OFFICEJET G55, G85, G95, K60, K80, r45,
r65, t45, t65 OFFICEJET PRO 1150c, 1170c, 1175c PHOTOSMART P1000, P1100, P1215, P1218
HP 17 colour DESKJET 840c, 845c
DESKJET 920C, 930c, 948c, 950c, 970cxi, 990cxi, 1180c, 1220c, 1280, 3820, 6122, 9300 OFFICCEJET
HP 78 colour
5110, G 55, G85, G95, K80, v40, PSC 750, 950, PHOTOSMART P1000, P1100, P1215, P1218
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
HP 11 Cyan
2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
HP 11 Megenta
2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
HP 11 Yellow
2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
HP 10 Black
2230. 2500. 2600. 2280. 3000 COLOR INKJET cp 1700
DESKJET 5160. 5550. 5650. 5652. 9650. 450 Mobile Printer, OFFICEJET 4110. 4255. 5510. 6110. PSC 1110.
HP 57 colour 1210. 1315. 2110. 2210. 2310. PHOTOSMART 130. 145. 7150. 7260. 7268. 7450. 7550. 7660. 7760. 7960.
2410. 2510
OFFICEJET 4255, 5608, 5610, 6110. PHOTOSMART 7150, 7260, 7268, 7450, 7458, 7550, 7660, 7760, 7960
HP 58A
LASERJET 1100 printer series, 3200 All - in - One
HP 92A
LASERJET P1005/P1006
HP 35A
LASERJET 1000/1200 printer series, 3300, 3380 All - in - One Series
HP 15A
LASERJET 5L / 6L, 3100 All - in - One Series
HP 06F
LASERJET 1010, 1012, 1015, 1018, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050z, 3052, 3055, M1005, 1319F
HP 12A
LASERJET 1300 printer series
HP 13A
LASERJET 1160/1320 printer series, 3390, 3392
HP 49A
LASERJET 1150
HP 24A
LASERJET P2014/ P2015/ M2727 printer series
HP 53A
Black Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.500 pages)
Cyan Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.000 pages)
Yellow Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.000 pages)
Magenta Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.000 pages)
LASERJET 5000 / 5100
HP 29A

334 VAT
333 VAT

399 VAT
469 VAT
469 VAT
498 VAT
542 VAT
542 VAT
542 VAT
542 VAT
542 VAT
551 VAT
475
1,074
1,007
1,026
1,216
1,159
1,178
1,178
1,178
1,311
1,264
1,410
1,410
1,410
2,660

VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT

353
348
376
376
472
453
453
491
510
529
955
1,413
1,413
1,719
1,709

VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT

103
110
127
127
570
855
982
1,670

VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT
VAT

(33.6) MỰC IN LEXMARK

10N0217
18C1428A
10N0227
18C1429A
18C0781A ( #1 )
18C0032
15M2971
18C0033
15M2619
15C1523A
12037SR
18S0090
12S0400
X340A21G
34237HR

Black For Z 605 , 615 , 517 , X 1150 , 1185 , 1195 , X 1270 , X1290
Black For X 2550
Color For Z 605 , 615 , 517 , X 1150 , 1185 , 1195 , X 1270 , X1290
Color For X 2550
All -in-one for Z 735 , X 2350 , 3470
Black For X 5250 / P915 / P6250
Black For Z 53 , X 73 , X 83 , X 125 , X 4270
Color For X 5250 / P315 / P915 / P6250
Color For Z 705 , P707 , P 3150 , X 4270
Black For LM X4550
Sử dụng cho LEXMARK E120N ( Có thể REFIIL nhiều lần )
Sử dụng cho LEXMARK X 215
Sử dụng cho LEXMARK E220
Sử dụng cho LEXMARK X 342
Sử dụng cho LEXMARK E230 / E232 ( Có thể REFIIL nhiều lần )
(33.7) MỰC IN OKI

1120 / 1190
390
590
790
C3600B
C3600C /3600M /3600Y
C5100B
C5100C /5100M /5100Y

www.hoanlongcomputer.com

Sử dụng cho OKI 1190
Sử dụng cho OKI 390 / 391
Sử dụng cho OKI / 590 / 591/ 390FB
Sử dụng cho OKI 790 / 791
Black For OKI Laser C3300 / C3400 / C3600 ( 1500 TRANG )
Color For OKI Laser C3300 / 3600 ( 3 màu: xanh, đỏ, vàng ), ( 1500 TRANG )
Black For OKI Laser C3000 / C5000
Color For OKI Laser Color C3000 / C5000 ( 3 màu : xanh, đỏ, vàng )

Trang 58

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
N
N
N
N
N
N

87.0
80.0
85.0
4.0
3.0
4.5

OKI TONER C5600 B
OKI TONER C5600C /5600M /5600Y
OKI TONER C5000 C
RIBBON LQ 300+
MỰC ĐỔ ĐEN
MỰC NẠP SAMSUNG

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

3.0
4.0
4.0
4.5
5.0
3.0
3.0
3.0
6.5
20.0
25.0
8.0
3.5
14.0
25.6
41.7
42.5
0.4
0.5
1.0
2.0
1.5
2.0
1.5
1.5
2.5
6.0
6.0
0.5
2.0
6.0
2.0
1.3
2.5
3.5
1.5
2.5
3.0
6.8
8.3
11.0
13.5
15.0
7.0
3.5
4.8
5.0
5.0
1.5
13.5
4.5
11.0
7.0
5.0
6.0
9.5
4.5
11.0
5.0
10.5
6.0
5.0
9.0
5.0
10.0

Thiết bị làm thơm Aroma USB
Thiết bị khóa Notebook
Thiết bị khóa Notebook
PIN SẠC 2A (USB)
PIN SẠC MP3 CREATIVE
SẠC MP3 SANSUNG
SẠC MP3
SẠC MP3 + MP4
SẠC IPOD (A2)
SẠC IPOD NANO
SẠC IPOD USB (A)
SPEAKER Starfish
QUẠT BÀN 368 D ( 7màu )
MULTI LCD CKL 8.1
MULTI VGA D-LINK 2-1
MULTI VGA D-LINK 4.1
BỘ KỀM 97
PIN CMOS
Dây Nguồn 1m2
Dây loa nối dài 1 >> 1
CÁP IN 5M
CÁP DATA / CÁP Mạng
CÁP Mạng
CÁP USB 3 ĐẦU HDD
CÁP USB 1.5 M / 2 M ( NỐI DÀI )
CÁP USB 3 M ( NỐI DÀI )
CÁP USB >> LPT I121
CÁP USB >> LPT
CÁP NGUỒN SATA /CÁP SATA150
CÁP VGA
CÁP IPOD + IPHONE CHÍNH HÃNG

09/12/2009

Black For OKI Laser C5600n / C5700n ( Toner )
Color For OKI Laser C5600n / C5700n ( Toner ) ( 3 màu : xanh, đỏ, vàng )
For EPSON LQ LQ 300
Dành cho máy in
LASER HP – CANON
Dành cho máy in
LASER SAMSUNG

(34) LINH TINH (Giá đã có VAT)
Khóa chìa
Khóa số
PIN 2A sạc qua cổng USB thích hợp cho máy mp3 , mp4 , …….
Dùng cho máy nghe nhạc MP3 Creative sử dụng PIN sạc
Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc MP3 sử dụng PIN sạc
Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc MP3 sử dụng PIN sạc
Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc MP3 + MP4 sử dụng PIN sạc
Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc IPOD
Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc IPOD
Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc IPOD
Loa hình sao biển, PIN 2A sạc qua cổng USB thích hợp cho máy mp3 , mp4 , …….
Quạt để bàn dùng cho PC và làm mát bề mặt Laptop
Dùng chia 1 LCD ra 8 LCD
Bộ chuyển mạch 2 CPU dùng chung 1 màn hình - KEYBOARD-MOUSE
Bộ chuyển mạch 4 CPU dùng chung 1 màn hình - KEYBOARD-MOUSE
Dụng cụ sửa chữa máy tính

Dùng kết nối PC
3 M / 1.5 M
3M
Dùng cho HDD BOX 2.5" các loại

Cáp chuyển sang cổng LPT
Cáp chuyển sang cổng LPT
Dùng cho HDD SATA
Dùng cho KVM 3 in 1
Cáp kết nối dùng cho máy nghe nhạc APPLE- USB 2.0

CÁP VGA LCD NỐI DÀI 1.5M (3 in 1)

CÁP VGA LCD NỐI DÀI 1.8M
CÁP VGA LCD NỐI DÀI 3M
CÁP VGA LCD NỐI DÀI 5M
CÁP VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM
CÁP VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM
CÁP VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM
CÁP VGA LCD
CÁP VGA LCD
CÁP VGA LCD
CÁP VGA LCD
CÁP VGA LCD
CÁP IPOD AV
TEST MAINDBOARD ( 2 ĐÈN )
TEST MAINDBOARD ( 4 ĐÈN )
HỘP TEST CABLE XT 248
HỘP TEST CABLE NS 468
KÍNH LỌC
KỀM RJ 11& RJ 45
KIỀM NHẤN AMP
KỀM MẠNG AMP
KỀM MẠNG
BỘ KỀM - 3 NGĂN
BỘ KỀM - 4 NGĂN
MOUSE PAD MULTI
MÁY HÚT BỤI MINI
MÁY HÚT BỤI ĐA NĂNG
TEST CÁP CT168
CỔNG USB TO LAN 2.0
CARD USB TO AUDIO 5.1
CARD PCI -> USB 2.0 (4 Cổng)
CARD PCI -> Com 1 & Com 9
CARD CHUYỂN IDE to SATA
CARD PCI >> SATA

www.hoanlongcomputer.com

1,653 VAT
1,520 VAT
1,615 VAT
76
57
86

Nối dài dây màn hình LCD_ 1.8M
Nối dài dây màn hình LCD_ 3M
Nối dài dây màn hình LCD_ 5M
Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 1.8m
Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 3m
Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 5m
Dùng cho màn hình LCD và Projector 10M
Dùng cho màn hình LCD và Projector 15M
Dùng cho màn hình LCD và Projector 20M
Dùng cho màn hình LCD và Projector 25M
Dùng cho màn hình LCD và Projector 30M
Dùng cho Ipod VIDEO xuất phim ra TV
Dùng để kiểm tra MAINDBOARD ( FOR PC )
Dùng để kiểm tra MAINDBOARD ( FOR PC )
Dùng để kiểm tra CABLE RJ45 + RJ11 + RJ 58
Dùng để kiểm tra CABLE RJ45 + RJ11….
15”
Kềm bấm mạng RJ 45 & RJ 11 ( LINE điện thoại )
Dùng để nhấn đầu cáp và dây cáp
Kềm bấm mạng RJ 45 ( chính hãng)
Kềm bấm mạng RJ 45
Bộ đồ nghề sửa chữa máy tính
Bộ đồ nghề sửa chữa máy tính
With 4 Port USB Hub 2.0, 02 Speaker & Chat Sytem, Suond In & Out, Mic In Out
USB . Dùng cho máy tính.& notebook
Máy hút bụi công suất lớn chó thể hút và thổi 2 chiều
Dùng test cáp và cổng USB printer
Đổi từ cổng USB 2.0 qua LAN,
Đổi từ cổng USB 2.0 qua AUDIO 5.1,
Đổi từ PCI sang USB 2.0,
Đổi từ PCI sang Com 1 và Com 9,
Card chuyển 2 chiều từ IDE sang SATA và ngược lại
Đổi từ PCI sang Com 1 và Com 9,

Trang 59

57
76
76
86
96
57
57
57
124
382
478
153
67
267
499
813
812
8
10
19
38
29
38
29
29
48
115
115
10
38
115
38
25
48
67
29
48
57
130
159
210
258
287
134
67
92
96
96
29
258
86
210
134
96
115
181
86
210
96
201
115
96
172
96
191

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

03T
03T
03T
03T
03T
03T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

09/12/2009

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

6.0
2.5
10.5
12.0
4.0
12.0
4.5
28.0
13.0
32.0
36.0
11.5
10.0
13.0
18.0
15.5
11.5
15.0
30.0
25.0
6.0
6.0
15.5
25.5
16.5
16.5
9.0

HUB 4.1 USB + MP3 & MP4
HUB 4 USB 2.0
HDD BOX EXT USB SSK 015
HDD BOX SSK USB EXT ( SATA)
HDD BOX 2.5 USB EXT
HDD BOX 2.5 USB EXT HITACHI
HDD BOX 2.5 SONY USB EXT
HDD BOX 2.5 SATA UNITEK 1040B
HDD BOX 2.5 USB EXT TRANSCEND
HDD BOX 3.5 USB EXT TRANSCEND
HDD BOX 3.5 USB EXT TRANSCEND
HDD BOX 2.5 USB EXT
HDD BOX 3.5 USB EXT
HDD BOX 3.5 USB EXT 358
HDD BOX 3.5 USB EXT
HDD BOX 5.25 USB EXT
HDD BOX SSK-0611 USB EXT IDE
HDD BOX APAX WU250S
HDD BOX APAX SDU250S
HDD BOX APAX PYU350S
HDD SAMSUNG Z10
HDD SAMSUNG 25
HDD BOX 5.25 SATA MỚI
HDD BOX 5.25 IDE + 1394
HDD BOX 3.5 3GB - 3516
HDD BOX 3.5 ID 3020
HDD BOX 2.5 SATA BỌC DA

Hub 4 port USB 2.0 + Sạc MP3 & MP4
Chia ra nhiều cổng USB ( 4 Cổng )
SSK 2.5" -015
SSK 2.5" -0708 ( Loại tốt)
Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK
Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK
(SATA)
Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK
Hộp gắn ngoài cho HDD 3.5" và 2.5" chuẩn SATA, có chức năng Backup
Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK
Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK
Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK
( SATA )
Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK
( SATA ).
Hộp đựng HDD cho PC
Hộp đựng HDD cho PC
Hộp đựng HDD cho PC ( IDE & SATA ).
Hộp đựng IDE HDD & CD .EXTERNAL
HDD BOX 2.5" loại tốt vỏ bảo vệ bằng hộp kim có chức năng Backup data
HDD BOX cho NOTEBOOK (SATA)
HDD BOX cho NOTEBOOK (SATA) Nhận dạng dấu vân tay
HDD BOX FOR PC (SATA) GREEN POWER - AUTO SHUTDOWN (Tiết kiệm điện năng)
Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop
Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop
Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop
Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop
Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop
Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop
Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop

115
48
201
229
76
229
86
535
248
611
688
220
191
248
344
296
220
287
573
478
115
115
296
487
315
315
172

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

4.0
2.0
1.5
2.0
17.0
6.0
1.5
23.0
28.0
30.0
42.0
48.0
9.0
35.0
36.0
56.0
58.0
62.0
42.0
4.5
7.0
12.0

KEO TẢN NHIỆT HỦ
KEO TẢN NHIỆT ỐNG
FAN HDD
FAN HDD
FAN HUB COOLER MASTER
FAN CASE 12cm ĐÈN / F120
FAN CASE 12cm LOẠI THƯỜNG
COOLERMASTER VIVA Z1
COOLERMASTER HYPER TX 3
COOLERMASTER VIVA PRO
COOLERMASTER HYPER 212
COOLERMASTER HYPER N520
COOLERMASTER XDREAM 4
COOLERMASTER HYPER TX2
COOLERMASTER HYPER 212 plus
COOLERMASTER Z600
COOLERMASTER HYPER N620
COOLERMASTER V8
COOLERMASTER SPHERE
FAN P IV SOCKET 478
FAN P IV-PRESCOSTT 775
FAN P IV- 775 INTEL

Dùng để giải nhiệt CPU
Dùng để giải nhiệt CPU (Ống)
Tỏa nhiệt làm mát đĩa cứng 1 quạt
Tỏa nhiệt làm mát đĩa cứng 2 quạt
Bộ điều khiển Fan cho toàn bộ hệ thống máy tính
Fan Case 12cm đèn trong suốt
Fan Case 12cm không đèn
Quạt làm mát VGA PCI Express
Giải nhiệt các CPU Intel SOCKET LGA775 / 1165 AMD Athlon 64 socket 754/ 939/ 940/ AM2
Quạt làm mát VGA PCI Express
Fan dùng cho CPU Intel/ AMD
Giải nhiệt các CPU Intel SOCKET LGA775 / 1366 AMD Athlon 64 socket 940/ AM2/ AM2+
Fan làm mát CPU
Fan làm mát CPU
Fan làm mát CPU Intel Socket LGA775/ 1156/ 1366 AMD Socket 939/ AM2/ AM3
Fan làm mát CPU
Fan làm mát CPU Intel Socket LGA775/ 1156/ 1366 AMD Socket 754/ 939/ 940/ AM2/ AM3
Fan làm mát CPU
Làm mát CPU
Fan làm mát CPU
Fan làm mát CPU - PRESCOTT LÕI NHÔM
Fan làm mát CPU

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

65.0
2.5
6.8
10.0
12.0
7.0
6.0
6.0
8.0
8.5
8.0
10.0
10.5
10.0
8.5
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
9.0

LOA MP5 2GB
LOA IPOD ED 750 / ED760
LOA IPOD 198
LOA IPOD IX001
LOA Nokia MD 15
LOA USB D-0111
LOA MINI
LOA SOLIKE
LOA TRIO-AD003
LOA IPHONE-KING
LOA MD-310
LOA MD 848/ 828
LOA MD A7
LOA LCD MS-01
LOA GD US 501
LOA PORTABLE
LOA C18
LOA Z001
LOA YD118
LOA S2001
LOA Egg

03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
06T
06T
06T
06T
06T

(35) FAN + ĐÈN + KEO TẢN NHIỆT (Giá đã có VAT)
76
38
29
38
325
115
29
439
535
573
802
917
172
669
688
1,070
1,108
1,184
802
86
134
229

12T

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(36) LOA DÙNG CHO MP3 & MP4 & MP5 & LAPTOP (Giá đã có VAT)

www.hoanlongcomputer.com

Màn hình ngoài 3.5", đọc thẻ nhớ, thẻ nhớ trong 2GB
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa MP3 dùng cho ĐT Nokia - Pin sạc và Máy MP3
Cổng USB For PC & Notebook
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3
Loa gắn ngoài của máy Walkman
MP3

Trang 60

MP4
MP4
MP4

LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP

MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4

LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP

1,242
48
130
191
229
134
115
115
153
162
153
PIN SẠC
191
PIN SẠC
201
191
USB
162
134
RADIO FM
134
PIN SẠC
134
PIN SẠC
134
PIN SẠC
134
PIN SẠC USB
172

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

8.0
8.0
8.0
10.4
8.0
9.5
16.0
11.0
12.0
13.3
12.0
14.0
14.0
14.0
96.0
76.0

LOA Starfish
Loa YX 001A
Loa HUYNDAI 2010
Loa SU 08 A
Loa MD - 8
Loa SD - 1
Loa OK- S1 / MD 929 / HC 98A
Loa MD - 123
Loa MK - 3
Loa TD- 03 / FD- 1
Loa MD- K1
Loa MD- K2
Loa MD- D3
Loa VK 01
Loa Creative TravelDock 900(2.0)
Loa Creative TravelSound400(2.0)

Loa gắn ngoài của máy Walkman
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook
Sử dụng cho máy tính Notebook

MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3

09/12/2009
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4

LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP

PIN SẠC

USB

153
153
153
199
153
181
306
210
229
254
229
267
267
267
Sử dụng 04 Pin AAA
1,834
Sử dụng 04 Pin AAA
1,452

(37) GAMEPAD (Giá đã có VAT)
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

37.0
38.0
8.0
3.8
4.0
5.0
5.0
8.0
10.0
11.5
9.5

G 45.0

GENIUS METALSTRIKE PRO
GENIUS WIRELESS GRANDIAS
GAMEPAD
GAMEPAD TOPWAY U_519
GAMEPAD COLOVIS
GAMEPAD COLOVIS
GAMEPAD COLOVIS
GAMEPAD COLOVIS
GAMEPAD GPC-V37 / GPC-V36
GAMEPAD GPC-C031
GAMEPAD GPC-C033
GAMEPAD LOGITECH CORDLESS
RUMBLEPAD 2

Kết nối với PC, Game PC, nhận cảm giác rung, hệ thống quạt mát ở tay cầm
PC game (Turbo & Macro). Wireless 2.4ghz. Kết nối USB. Chế độ rung
Gamepad đơn
Gamepad đơn
USB - CVP 02 ( Gamepad đơn ) / CVP 50 ( Gamepad đơn )
USB - CVP 11 ( Gamepad đơn )
USB - CVP 20 ( Gamepad đơn + rung )
USB - CVP 30 ( Gamepad đôi + rung )
USB - Gamepad đơn + rung
USB - Gamepad đơn + rung
USB - Gamepad đơn + rung

707
726
153
73
76
96
96
153
191
220
181

USB - Tay bấm không dây dành cho game thủ khoảng cách lên đến 10m

860

(38) HEADPHONE (Giá đã có VAT)
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

5.8
5.8
15.5
16.0
7.0
16.0
2.5
2.8
7.0
2.5
4.0
4.0
4.0
13.0
13.0
16.0
4.0
6.0
18.0
13.0
16.0
49.0
22.0
26.0
26.0
33.0
9.0
6.0
6.0
4.5
12.4
14.6
10.0
12.6
21.0
15.0
11.5
5.8
10.0

iPOD MP3 ( chính hãng)
IPHONE-MP3
AUDIO ATH CK 51/ CK 52
AUDIO ATH -CM4
SENNHEISER - MP3
JVC FX 66/ FX77
MICRO SOMIC 001
MICRO TM6
TAKOTA_74
MP3-JVJ
COLOVIS MA 1 / MA 5
COLOVIS 003 - MP3
COLORVIS-CS6 / M-F10
CREATIVE HE -100
CREATIVE HS 150
CREATIVE HS 390
CREATIVE DM 168
CREATIVE Earphone EP 50
CREATIVE Earphone EP 430
CREATIVE Earphone EP 510
CREATIVE Earphone EP 500
CREATIVE Earphone EP 630
CREATIVE HQ HS 350
CREATIVE HQ 140
CREATIVE HS 400
CREATIVE HS 450
PHILIPS
PH 102
PHILIPS
SHE 775
PHILIPS
SHG 2000
PHILIPS
SHE 1360
PHILIPS
SHM 2100
PHILIPS
SHM 6103
PHILIPS
SHM 3100
PHILIPS
SHM 1900
PHILIPS
SHM 7500
PHILIPS
HM 450
PHILIPS
SHM 3300
PHILIP
2550
PHILIP
3600

www.hoanlongcomputer.com

Tai nghe chuyên dùng cho IPOD và máy nghe nhạc MP3
Tai nghe + Mic
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số.
Notebook nhỏ gọn Âm thanh hay
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. (3LY)
Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số.
Notebook nhỏ gọn Âm thanh hay
Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số.
Notebook nhỏ gọn Âm thanh hay
CS6/ MF10
Tai nghe 1 bên Creative + Mic
Tai nghe Creative + Mic
Tai nghe Creative + Mic
Tai nghe Creative
Tai nghe Creative
Tai nghe Creative
Tai nghe Creative
EP 500 / EP 220
Tai nghe Creative
Tai nghe Creative
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Tai nghe Creative + Mic
Tai nghe Creative + Mic
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Micro
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Micro
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Micro
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Micro
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Micro
Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay
Micro
Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay
Micro
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.

Trang 61

111
111
296
306
134
306
48
53
134
48
76
76
76
248
248
306
76
115
344
248
306
936
420
497
497
630
172
115
115
86
237
279
191
241
401
287
220
111
191

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

6.0
6.0
3.5
5.0
5.3
5.5
4.0
5.0
6.0
17.0
21.0
5.0
6.0
7.0
8.5
5.0
9.8
6.5
8.2
9.0
12.0
2.5
3.5
4.0
7.0
9.8
21.0
5.5
4.7
7.3
5.2
7.5
9.0
12.8
13.6
22.5
32.7
5.5
9.0
9.0
11.0
12.0
40.0

HYUNDAI HY-551
HYUNDAI HY-336/ 558/-9688/ 333
HYUNDAI HY-300
HUYNDAI HY- 559 / 500
HUYNDAI HY 606
HUYNDAI HY 6288 / HY 6068
SONY
SONY
SONY
SONY
NX2 (NHIỀU MÀU)
SONY EX32 (NHIỀU MÀU)
OVAN
OVAN
OVAN
SOUNDMAX AH-302
SOUNDMAX AH-306 NEW
SOUNDMAX AH-304
HEADPHONE KHÔNG DÂY
HEADPHONE KHÔNG DÂY
HEADPHONE KHÔNG DÂY
HEADPHONE KHÔNG DÂY
SOMIC
SOMIC
SOMIC
SOMIC
TARGUS AEH04AP
Radius S21
HEADSET HP
GENIUS Earphone GHP _ 02V
HEADSET GENIUS HS-02i
HEADSET GENIUS HS-02N
HEADSET GENIUS HS-03N
HEADSET GENIUS HS-04A
HEADSET GENIUS HS-04SU
HEADSET GENIUS HS-05A
HEADSET GENIUS HP- 04 LIVE
HEADSET GENIUS HS-03U
HEADSET LEXMA X 120
HEADSET LEXMA X 210
HEADSET LEXMA X 220 / X 225
HEADSET LEXMA X310
HEADSET LEXMA X400
HEADSET LEXMA X500

09/12/2009

Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay
Micro
Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay
Micro
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
HY-006 / HY-559 / HY-500
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Dùng để nghe các loại máy MP3
EX 806 / EX 808
778 / ED 71 / E 758
E806MV / Q36 / Q98
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
220 / 300 / 680 / 330 / 360
6002 / 6003 / 1003
880
Âm thanh Digital
Thiết kế đẹp
Volume Control
Âm thanh Digital
Thiết kế đẹp
Volume Control
Âm thanh Digital
Thiết kế đẹp
Volume Control
760 / 770
737
767 Bắt sóng tốt ở khoảng cách xa
757 Bắt sóng tốt ở khoảng cách xa
750 / 808 (Lớn)
340 / 402 / 908 / 2688 / 991 / 350
8888 / 9999 / 360 / 370 / 909 / 303 / Headphone 305
880
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Bộ nghe nói hỗn hợp
Volume
Tai nghe Creative
Bộ nghe nói hỗn hợp
Volume
Bộ nghe nói hỗn hợp
Volume Control
Bộ nghe nói hỗn hợp
Volume Control
Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn
Volume Control
Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn
Volume Control
Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn
Volume Control
Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn
Volume Control
Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn
Volume Control
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.
Thiết kế đẹp. Âm thanh hay.

Micro
Micro

Micro Control
Micro
Micro Xoay 180*

Micro Xoay 180*

Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro

115
115
67
96
101
105
76
96
115
325
401
96
115
134
162
96
187
124
157
172
229
48
67
76
134
187
401
105
90
139
99
143
172
244
260
430
625
105
172
172
210
229
764

(39) PROJECTOR (MÁY CHIẾU) (Vui lòng cộng thêm 10% khi mua máy chiếu)
Máy chiếu Focus bảo hành 3 năm, 10,830
riêng bóng đèn hình bảo hành
13,122
1000 giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo
16,853
điều kiện nào đến trước)
Máy chiếu Epson bảo hành 2 năm, 15,376

U 567.0

InFocus X6 (DLP)

1.800 ansi lumerns, SVGA(800x600), 2000:1, weight: 3.1kg Bảo hành 2 năm

U 687.0

InFocus IN2102(DLP)

2.500 ansi lumerns, SVGA(800x600), 2000:1, weight: 3.1kg

U 887.0

InFocus IN2104(DLP)

2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2000:1, weight: 3.1kg

U 805.0

EPSON EMP-S5 (CHINA)

2000 ansi lumerns, SVGA(800x600), 400:1, weight: 2.6kg
2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (nối mạng
riêng bóng đèn hình bảo hành 600
không dây, không cần PC)
giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo điều
2.700 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (nối mạng
kiện nào đến trước)
không dây, không cần PC)
2.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (Daylight view)
2.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.9kg
Máy chiếu Panasonic bảo hành 1
Special function wireless PC & MP (Daylight view)
năm, riêng bóng đèn hình bảo
3.200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 2.5kg(Daylight view) hành 500 giờ hoặc 3 tháng ( tùy
theo điều kiện nào đến trước)
3.200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 2.96kg bàn phím
cảm ứng, tự khóa máy, daylight, wireless
2300 ansi lumens, true SVGA, Weight: 2.5kg
2200 ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
2.5kg ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
2600
2.5kg ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
3000
2.6kg
3000 ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
2.8kg
3500 ansi lumens, TRUE XGA 1024 x 768, MAX UXGA, Weight: 2.6kg
3000 ansi lumens, TRUE XGA 1024 x 768, MAX UXGA, Auto keystone,
Wireless: IEEE 802.11bg, LAN chuẩn 10 BASE-T/ 100 BASE-TX (RJ45) Máy chiếu Sanyo bảo hành 1 năm,
4500 ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
riêng bóng đèn hình bảo hành 500
3.5kg
giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo điều

U 1,415.0 EPSON EMP-765 (CHINA)
U 1,679.0 EPSON EMP-1715 (CHINA)
U 715.0

PANASONIC (Nhật) PT-LB51EA

U 933.8

PANASONIC (Nhật) PT-LB51NTEA

U 1,187.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB60EA
U 1,480.0 PANASONIC PT-LB80NTEA
U
U
U
U
U
U

758.0
850.0
1,000.0
1,300.0
1,400.0
1,650.0

SANYO PDG-DSU21
SANYO PLC-XW 200
SANYO PLC-XW 250
SANYO PLC-XU 300
SANYO PLC-XU 301
SANYO PLC-XU 350

U 1,775.0 SANYO PLC-XU 305
U 2,125.0 SANYO PLC-XU 105

www.hoanlongcomputer.com

Trang 62

26,885
31,901
13,657
18,210
22,553
28,268
14,478
16,235
19,100
24,830
26,740
31,515
33,903
40,588

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

12T
12T
12T

03T
03T
03T
03T
03T
12T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
U 2,150.0 SANYO PLC-XU 355
U 933.0 SANYO PLC-XW55A
U 1,207.0 SANYO PLC-XU75
U 1,215.0 SANYO PLC-XU84
U 1,500.0 SANYO PLC-XU78
U 2,000.0 SANYO PLC-XU101
U 823.0

CASIO XJ-S30

U 824.0

CASIO XJ-S35

U
U
U
U
U

ACER
ACER
ACER
ACER
ACER

661.5
945.0
943.0
1,015.0
1,180.0

P1166P
P1266
P3250 / 323 (super Mobile)
P5260E
P5260I

U 1,298.0 ACER P5280
U 850.0

ACER P3150

U 393.0

3M MPPRO110 (SIÊU NHỎ)

U 1,078.0 3M X20
U 1,278.0 3M X62
U 1,438.0 3M X64W

09/12/2009

3500 ansi lumens, TRUE XGA 1024 x 768, MAX UXGA, Auto keystone,
Wireless: IEEE 802.11bg, LAN chuẩn 10 BASE-T/ 100 BASE-TX (RJ45)
2000 ansi lumens, true SVGA, Weight: < 2.9kg
2500 ansi lumens, true SVGA, Weight : 3.1kg
2000 ansi lumens, true SVGA, Weight : 2.6kg
trình chiếu không giây thời gian thực, qua lan, USB
3000 ansi lumens, true SVGA, Weight : 2.6kg
trình chiếu không giây thời gian thực, qua lan, USB
4000 ansi lumens, true SVGA, Weight : 4kg tự động dò tìm tín hiệu vào
2000 ansi lumens, true XGA, 400:1 Weight: 1.8kg

giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo điều
kiện nào đến trước)

41,065
17,820
23,054
23,207
28,650
38,200

Máy chiếu Casio bảo hành 24
tháng, riêng bóng đèn hình bảo
hành 600 giờ hoặc 3 tháng ( tùy
theo điều kiện nào đến trước)

2000 ansi lumens, true XGA, 400:1 Weight: 1.8kgSử dụng USB trình
chiếu (không cần laptop), Wireless
2400 ansi lumens, SVGA (800x600), 2700:1, Weight : 2.3kg
2400//2500ansi lumens,XGA (1024x768), 2000:1,Weight :3kg//5KG
2000 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Weight : 1.2kg// .3KG
Máy chiếu ACER bảo hành 2 năm,
2700 ansi lumens, XGA (1024x768), 2100:1, Weight : 2.8kg
riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng
hoặc 1500 giờ ( tùy theo điều kiện
2700ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1,Weight : 2.8kg,wireless
nào đến trước) tặng màn chiếu
3500 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Weight : 3.8kg Remote có
Apollo 70"x70"
điều khiển chuột từ xa, có laser pointer, chúc năng lật trang màn hình,
Speaker, công nghệ ColorBoost
2000 ansi lumens, SVGA (800x600), 2000:1, Weight : 1.2kg
10 lumens, VGA (640x480),80:1, Weight 300kg, Video in, Vga in, khoảng cách chiếu Min/Max 21cm/180cm,
kích thước chiếu Min/Max 5.9"/50", pin sạc (40-60min)- Bảo hành 06 tháng.
Máy chiếu 3M bảo hành 2 năm,
2000 ansi lumens, SVGA (1024x768), 500:1, Weight : 1.8kg
riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng
2500 ansi lumens, XGA (1024x768), 500:1, Weight : 3kg
hoặc 1500 giờ ( tùy theo điều kiện
2600 ansi lumens, XGA (1024x768), 500:1, Weight : 4kgHổ trợ trình
nào đến trước) tặng màn chiếu
chiếu bằng Wireless
Apollo 70"x70"

15,719
16,140
12,900
18,050
18,011
19,387
22,538
24,792
16,235
7,506
20,590
24,282
27,466

MÀN CHIẾU (vui lòng cộng thêm 10% VAT khi mua hàng)
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

40.0
89.0
101.0
45.0
84.0
87.0
93.0
98.0
34.0
71.0
89.0
39.0
79.0
97.0
143.0
188.0
218.0
208.0
308.0
140.0
162.0
173.0
195.0
250.0

Màn chiếu đứng TOPLITE

Màn chiếu đứng APOLLO

Màn chiếu treo tường TOPLITE

Màn chiếu treo tường APOLLO

Màn chiếu điện tử TOPLITE
(kèm theo Romote)

Màn chiếu điện tử APOLLO
(kèm theo Romote)

TRIPOD 70" x 70" (1.75m x 1.75m)
TRIPOD 84" x 84" (2.13m x 2.13m)
TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m)
TRIPOD 70" x 70" (1.78m x 1.78m)
TRIPOD 84" x 63" (2.2m x 1.6m)
TRIPOD 84" x 84" (2.2m x 2.2m)
TRIPOD 96" x 72" (2.4m x 1.8m)
TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m)
WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m)
WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m)
WALL TOPLITE 96" x 96"/ 2.44m x 2.44m
WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m)
WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m)
WALL 96" x 96"(2.44m x 2.44m)
70" x 70" (1.78m x 1.78m)
84" x 84" (2.13m x 1.13m)
96" x 96" (2.44m x 2.44m)
MR120 70" x 96" / 1.78m x 2.44m
MR150 2.29m x 3.05m
70" x 70" (1.8m x 1.8m)
84" x 64" (2.13m x 1.62m)
84" x 84" (2.2m x 2.2m)
96" x 72" (2.44m x 1.83m)
96" x 96" (2.4m x 2.4m)

764
1,700
1,929
860
1,604
1,662
1,776
1,872
649
1,356
1,700
745
1,509
1,853
2,731
3,591
4,164
3,973
5,883
2,674
3,094
3,304
3,725
4,775

MÀN CHIẾU VẬT THỂ ( vui lòng cộng thêm 10% VAT khi mua hàng)
U 473.0 AVER Vision
U 1,133.0 AVER Vision SPC 300

USB, 1.1, 1/2" CMOS, 850K Pixel, 12F/s, Zoom KTS 4X, vùng quay ảnh: 360x270mm chụp và lưu 4 hình lên
9,034
memory, xoay hình ảnh 270 độ, out: Projector, LCD, TV,… Nặng 2Kg
USB, 1.1, 1/2" CMOS, 3.2MP, 24F/s, Zoom KTS 48X, vùng quay ảnh: 360x270mm chụp và lưu 80 hình lên
21,640
memory, xoay hình ảnh 360 độ, đảo hình 180 độ, Remote, out: Projector, LCD, TV,… Nặng 4Kg, slot SD

(40) MÁY FAX (Giá đã có VAT)
X 102.1

BROTHER - 236S

X 108.0

BROTHER - 235S

X 102.1

BROTHER - 878

X 117.9

BROTHER - 837MCS

www.hoanlongcomputer.com

Fax giấy nhiệt. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax tiếp theo, quay nhanh số. Cho phép lưu 100 số,
chế độ copy. Sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang. Chế độ copy 50%-150%. Tích hợp tai nghe.

1,990 12T

Fax giấy nhiệt, tự động nạp bản gốc 10 trang, quay số nhanh 64 số, chế độ tắt chuông ban đêm, handset.

2,063 12T

Fax giấy thường. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax tiếp theo, quay nhanh số. Cho phép lưu 100
số, chế độ copy, sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang, chế độ copy 50%-150. Tích hợp tai nghe.
Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được 25 trang
khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 4 nhóm, copy 50%-150%. Khay giấy 30 trang.

Trang 63

1,990 12T
2,300 12T

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
X 138.5

BROTHER - 1020E

X 250.8

BROTHER - 2820

09/12/2009

Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được 25 trang
khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 6 nhóm, copy 50%-150%. Khay giấy 30 trang.
Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được 25 trang
khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 6 nhóm, copy 50%-150%. Khay giấy 30 trang.

2,700 12T
4,790 12T

LINH KIỆN LAPTOP (Giá đã có VAT)
TÚI ĐỰNG MÁY XÁCH TAY
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.0
3.5
4.0
4.5
35.0
50.0
50.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
40.0
78.0
78.0
20.0
20.0
90.0
29.0
28.0
20.0
100.0
37.0
59.0
30.0
38.0
38.0
34.0
31.0
46.0
50.0
31.0
90.0
90.0
60.0
50.0
85.0
80.0
80.0
80.0
78.0
82.0
82.0
70.0
55.0
30.0
4.8
4.8
4.8
4.8
6.0
17.0
6.5
6.7
5.2
5.7
8.5
10.0
12.5
8.0
37.0
13.0

TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC

11" ,13"

TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC

14", 13.8"

TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC

15"

TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC

17"

TÚI LAPTOP TARGUS TBS01001-AP

14" Slip case, dây kéo bọc nhựa chống trầy cho laptop, dây đai giúp giảm sốc.

TÚI LAPTOP TARGUS TSM06101AP-10

13.3" Racing Stripe Messenger

TÚI LAPTOP TARGUS TSM061AP-10

13.3" Racing Stripe Messenger

TÚI LAPTOP TARGUS TSM06201AP-10

6+

TÚI LAPTOP TARGUS TBT035AP-10

15.4" Pulse Top Loading Case.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS018AP-10

17" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang

TÚI LAPTOP TARGUS TBS019AP-10

15" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang

BALO TARGUS TSB 11801 AP - 10

15.4" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang

BALO TARGUS TSB 118 AP - 10

15.4" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang

BALO TARGUS TSB 114 AP - 10

15.4" NEW URBAN BACKPACK

BALO LAPTOP TARGUS TSB06901AP

15" NEW URBAN BACKPACK

TÚI LAPTOP TARGUS TSS035AP-10

12" Wide Notebook Skin (Pink Flower). Gọn nhẹ với hoa văn ấn tượng

TÚI LAPTOP TARGUS TSS03601AP-10

14" Wide Notebook Skin (Pink Flower). Gọn nhẹ với hoa văn ấn tượng

TÚI LAPTOP TARGUS TLT061AP-10

14.1" Ladies Deluxe Tote. Design bằng chất liệu lining 2 màu, cực êm

TÚI LAPTOP TARGUS TBS003AP

15.4" Được làm bằng chất liệu nylon với 2 lớp siêu bền chống thấm nước & chống sốc. Quai thun.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS02401AP-10

12" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy.

TÚI LAPTOP TARGUS TSS036AP-10
TÚI LAPTOP TARGUS TBT024AP-10

14" Rất gọn nhẹ với thiết kế hoa văn ấn tượng. Dây đeo phủ cao su, chống trầy xước.
14" Chất liệu cao cấp & bền bỉ. Túi nhỏ có thể tháo rời được. Quai xách, dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn.

TÚI LAPTOP TARGUS CTM300B-03

15" Kết hợp chất liệu nylon & kosin cao cấp. Chân túi bằng cao su chống sốc, dây đeo êm, thoải mái.

TÚI LAPTOP TARGUS TBB004AP

14.1" Chất liệu, bền chắc. Túi có dây kéo tháo rời được.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS00901AP-10

12" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS01101AP

15.4" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS011AP

15.4" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS02101AP-10

15.4" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy xước.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS02201AP-10

14" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy xước.

TÚI LAPTOP TARGUS TBT02101AP-10

14" Ngăn đệm êm với khóa phù hợp. Quai đeo bằng da thoải mái. Đai da phía sau rất thuận tiện.

TÚI LAPTOP TARGUS TBT02201AP-10

15.4" Quai đeo bằng da thoải mái. Đai da phía sau rất thuận tiện.

TÚI LAPTOP TARGUS TBS022AP-10

14" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy xước.

TÚI LAPTOP TARGUS TBT02601AP-10

14" Milan Case. Chất liệu sang trọng & bền bỉ. Quai xách & dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn.

TÚI LAPTOP TARGUS TBT026AP-10

14" Milan Case. Chất liệu sang trọng & bền bỉ. Quai xách & dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn.

TÚI LAPTOP TARGUS TBT034AP-10

15.4" Quai đeo làm bằng da tạo sự thoải mái. Đai da phía sau & túi phụ trợ có thể tháo rời ra.

TÚI LAPTOP TARGUS TBT036AP-10

14.1" Kiểu dáng gọn nhẹ, ngăn đựng riêng giấy tờ. Dây đeo vai điều chỉnh tạo sự thoải mái.

TÚI LAPTOP TARGUS TCT011US

15.4" Ngăn đệm êm chống sốc. Khung sườn tổ ong có khóa giúp bảo vệ máy tối ưu.

TÚI LAPTOP TARGUS TSB09102AP-10

14" Ngăn chứa cực êm giúp bảo vệ máy tốt nhất. Chất liệu sang trọng & bền. Dây đeo vai êm.

TÚI LAPTOP TARGUS TSB09102AP-10

14" Ngăn chứa cực êm giúp bảo vệ máy tốt nhất. Chất liệu sang trọng & bền. Dây đeo vai êm.

TÚI LAPTOP TARGUS TSB091AP-10

14" Ngăn chứa cực êm giúp bảo vệ máy tốt nhất. Chất liệu sang trọng & bền. Dây đeo vai êm.

TÚI LAPTOP TARGUS TSB10401AP-10

15.4" Dây đeo êm điều chỉnh được. Đặc biệt có túi bí mật & túi chống mưa.

TÚI LAPTOP TARGUS TSB11301AP

13" Túi lót cực êm giúp bảo vệ máy. Có dây Headphone. Bao trùm balo chống trời mưa

TÚI LAPTOP TARGUS TSB113AP

13" Túi lót cực êm giúp bảo vệ máy. Có dây Headphone bên trong. Bao trùm balo chống trời mưa

TÚI LAPTOP TARGUS TSM040AP

15" Dùng cho Macbook. Chất liệu Polyeste, dây đeo êm, có thể gắn với hành lý đẩy. Khóa kéo chìm.

TÚI LAPTOP TARGUS TSM043AP

13" Dùng cho Macbook. Chất liệu Polyeste chống thấm, có thể gắn với hành lý đẩy. Dây đeo êm

TÚI LAPTOP TARGUS TBS009AP-10

12" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc.

TÚI NOTEBOOK DELL 14" - 15"

Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" DELL

TÚI NOTEBOOK HP 14" - 15"

Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" HP

TÚI NOTEBOOK TOSHIBA 14" - 15"

Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" TOSHIBA

TÚI NOTEBOOK ACER 14" - 15"

Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" ACER

chống shock dùng cho các loại máy Laptop 10"-11"-12"13"-14" WIDE
TÚI NOTEBOOK CASE 10"-11"-12"-13" - 14"Túi
WIDE
TÚI NOTEBOOK BA 601
TÚI VAIO 889 12..1 / 13.3 / 14.1 / 14.5
TÚI VAIO 17
TÚI HT VW 13.3 / 14.1
TÚI HT VW 17
TÚI 15 ( 8899 )
TÚI 17 ( 9088 )
TÚI NOTEBOOK IBM ( tốt )
TÚI NOTECASE 13W / 14W
CẶP KINGSON 6045
CẶP KINGSON 6016

www.hoanlongcomputer.com

Trang 64

57
67
76
86
669
955
955
1,146
1,051
955
860
764
764
1,490
1,490
382
382
1,719
554
535
382
1,910
707
1,127
573
726
726
649
592
879
955
592
1,719
1,719
1,146
955
1,624
1,528
1,528
1,528
1,490
1,566
1,566
1,337
1,051
573
92
92
92
92
115
325
124
128
99
109
162
191
239
153
707
248

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

27.0
36.0
55.0
15.0
18.0
25.0
36.0
37.0
7.0
9.0
12.0
17.5
20.0
20.0

09/12/2009
516
688
1,051
287
344
478
688
707
134
172
229
334
382
382

CẶP KINGSON 6050
CẶP KINGSON 6020 / 6021
CẶP KINGSON 6044
CẶP KINGSON 6038
CẶP KINGSON

6018

CẶP KINGSON

6029

CẶP KINGSON 6026
CẶP KINGSON KS 6024
CẶP NOTEBOOK 225U
CẶP DELL ( Thường )
CẶP SOMIC BK 662
BALO 636
BALO TARGUS 013 AP (15.4 )
BALO 643

(41) DDRAM - FOR LAPTOP (Giá đã có VAT)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

22.0
23.0
42.0
23.0
42.0
23.0
23.0
36.0
36.0
40.0
26.0
46.0
26.0
46.0
27.0
57.0
27.0
48.0
26.0
45.0
24.5
24.5
44.5
44.5

H
H
H
H
H
H
H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1GB
1GB
2GB
1GB
2GB
1GB
1GB
2GB
2GB

DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2

800
667
667
800
800
667
800
667
800

2GB KIT DDR2 800 HYPERX (2 x 1GB)

667
667
800
800
1066
1066
1333
1333
667
667
667
800
667
800

PC 6400
PC 5300
PC 5300
PC 6400
PC 6400
PC 5300
PC 6400
PC 5300
PC 6400
PC 6400
PC 5300
PC 5300
PC 6400
PC 6400
PC 8500
PC 8500
PC 10600
PC 10600
PC 5300
PC 5300
PC 5300
PC 6400
PC 5300
PC 6400

Visipro
Visipro
Visipro
Visipro
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
Apacer
Apacer
Apacer
Apacer
Apacer
Apacer
Apacer
Apacer
Trancend
Trancend
Kingmax
Kingmax
Kingmax
Kingmax

Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu
Tem chính hiệu

1GB
2GB
1GB
2GB
1GB
2GB
1GB
2GB
1GB
2GB
1GB
1GB
2GB
2GB

DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2
DDR2

44.0
49.5
59.0
89.0
42.0
50.0
53.0

160GB
250GB
320GB
500GB
160GB
200GB
250GB

SATA
SATA
SATA
SATA
WESTERN SATA / IDE
WESTERN SATA
WESTERN SATA / IDE

32.0
15.0
10.0
11.0
7.0
6.5
12.5
11.0
10.0
9.0
13.0
8.0
5.0
2.5
6.0
51.0
17.0
18.0
19.0
22.0
33.0
34.0
20.0

FAN FOR DDRAM HYPERX
FAN NOTEBOOK + LOA 9000
FOR NOTEBOOK -808
FOR NOTEBOOK -K6
FOR NOTEBOOK X300
FOR NOTEBOOK -764
FOR NOTEBOOK -128A
FOR NOTEBOOK X800
FAN FOR NOTEBOOK BB08
FAN FOR NOTEBOOK NBK 108

FAN GIẢI NHIỆT RAM

FAN FOR NOTEBOOK NBK (B4)
FAN FOR NOTEBOOK DANALN DR2008
FAN FOR NOTEBOOK SL_818
FAN FOR NOTEBOOK 206A
FAN FOR NOTEBOOK 206A X100
NOTEBOOK TARGUS AWE41AP-01
FAN NOTEPAL Cooler Master U1
FAN NOTEPAL Cooler Master X2
FAN NOTEPAL Cooler Master AX
FAN NOTEPAL Cooler Master U2
FAN Cooler Master INFINITE HUB
FAN Cooler Master INFINITE COLOR
FAN NOTEPAL Cooler Master V1

Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 3 FAN + 4 Cổng USB

420
439
802
439
802
439
439
688
688
764
497
879
497
879
516
1,089
516
917
497
860
468
468
850
850

36T
12T
12T
12T
12T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T
36T

840
945
1,127
1,700
802
955
1,012

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

611
287
191
210
134
124
239
210
191
172
248
153
96
48
115
974
325
344
363
420
630
649
382

03T
03T
03T
01T
01T
01T
03T
06T
01T
03T
01T
01T
01T
01T
01T
01T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

(42) HDD FOR LAPTOP ( Đĩa cứng cho Laptop ) (Giá đã có VAT)
5400 rpm
5400 rpm
5400 rpm
5400 rpm
5400 rpm
5400 rpm
5400 rpm

(43) PHỤ KIỆN CHO LAPTOP (Giá đã có VAT)

www.hoanlongcomputer.com

KINGSTON

BÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

2 LOA

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

2 cổng USB

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

4 cổng USB

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

4 cổng USB, nhỏ gọn

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

4 cổng USB, nhỏ gọn

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

4 cổng USB, nhỏ gọn

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

4 cổng USB, thiết kế nhôm

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

2 FAN

thiết kế nhôm

2 FAN

USB

Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 3 FAN + 4 Cổng USB
FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

Đế Giải nhiệt Máy xách tay dùng nguồn USB (loại nhỏ)
Đế Giải nhiệt Máy xách tay dùng nguồn USB (loại lớn)
FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay

nguồn USB

Giá đỡ Notebook 12", 14", bằng nhôm, 1 FAN 8cm kết nối cổng USB
Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 14cm kết nối cổng USB
Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 14cm kết nối cổng USB
Giá đỡ Notebook 14", 17", bằng nhôm, 2 FAN 8cm kết nối cổng USB
Giá đỡ Notebook từ 1" đến 17", bằng nhôm, 1 FAN 9cm kết nối cổng USB (4USB)
Giá đỡ Notebook từ 1" đến 17", bằng nhôm, 1 FAN 9cm kết nối cổng USB (4USB)
Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhôm, 2 FAN + 2 USB, kết nối cổng USB

Trang 65

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)
F
F
F
F
F
F
F
F
F

30.0
36.0
18
20
30.0
14.0
10.0
3.5
13.0

FAN NOTEPAL Cooler Master P1
FAN NOTEPAL Cooler Master
FAN NOTEPAL Cooler Master D1
FAN NOTEPAL Cooler Master A1
FAN NOTEPAL Cooler Master X1
FAN NOTEBOOK Cooler Master
FAN NOTEBOOK Cooler Master 2718
ĐẾ FAN FOR NOTEBOOK -SF70
BÀN NOTEBOOK

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

10.0
15.0
17.5
15.0
15.0
20.0
15.0
20.0
15.0
9.0
11.0
17.0
17.0
15.0
20.0

ADAPTER POCKET MP3 CREATIVE
ADAPTER NOTEBOOK SONY
ADAPTER NOTEBOOK SONY
ADAPTER NOTEBOOK SONY
ADAPTER NOTEBOOK DELL
ADAPTER NOTEBOOK DELL
ADAPTER NOTEBOOK IBM
ADAPTER NOTEBOOK IBM
ADAPTER NOTEBOOK HP
ADAPTER NOTEBOOK HP
ADAPTER NOTEBOOK HP
ADAPTER NOTEBOOK LITEON
ADAPTER NOTEBOOK ACER
ADAPTER NOTEBOOK TOSHIBA
ADAPTER NOTEBOOK TOSHIBA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

56.0
51.0
51.0
56.0
50.0
50.0
49.0
55.0
60.0
57.0
51.0
46.0
49.0
57.0
57.0
71.0
52.0
50.0

PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN

09/12/2009

Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhôm, 2 FAN + 2 USB, kết nối cổng USB
Silver, Black, giá đỡ Notebook 15", 17" bằng nhôm, 2 FAN + 2USB, kết nối cổng USB
Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 70mm + 2 USB, kết nối cổng USB
Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 70mm + 2 USB, kết nối cổng USB
Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 120mm + 2 USB, kết nối cổng USB
Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 2 FAN + 2 Cổng USB
Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 2 FAN + USB
Bàn notebook đa năng M-701

573
688
344
382
573
267
191
67
248

12T
12T
12T
12T
12T
3T
3T

191
287
334
287
287
382
287
382
287
172
210
325
325
287
382

03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T

1,070
974
974
1,070
955
955
936
1,051
1,146
1,089
974
879
936
1,089
1,089
1,356
993
955

03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T
03T

(44) ADAPTER for LAPTOP ( Nguồn cho máy tính xách tay ) (Giá đã có VAT)
19.5V-4.1A
19.5V-3A / 19.5V-3.3A
19.5V-4.7A
19.5V-3.3A / 19.5V-3.34A
19.5V-4.62A
16V-3.36A
16V-4.5A
19V-4.74A
18.5V-3.5A loại nhỏ
18.5V-3.5A loại lớn
19V-3.42A / 19V-4.74A Dùng được cho ACER, LENOVO và SONY
(19V - 3.1A) - (19V - 3.42A) - (18.5V - 3.5A) - (19V - 3.16A) - (19V - 4.74A)
19V-3.42A
19V-4.7A / 19V-4.74A

(45) PIN FOR LAPTOP ( Pin dùng cho máy tính xách tay ) (Giá đã có VAT)
HP - HC7
HP - H19
HP - H60
HP - H60
HP - HC6 / H40
HP DV
SONY
SONY
MACBOOK APPLE A1175
DELL
DELL D13
DELL C400
DELL 2100
DELL D60
ACER
ACER A23
LENOVO E255
TOSHIBA

www.hoanlongcomputer.com

10.8V
14.8V
DV 2000 ,3000 , 6000
S51, (BP51) , S2T, S2V(BP2S) , S2R(BP2R)
SN1(BP71), BPS3_6600 , S2N(BP2NX)
A 1181, 1185
D800S ,D800H
D13(1300) ,D70(700W)
C400, D50 (2200)MAH , D50 (4700)MAH , DX3(X300) , D400
2100 , 2800(LX51)
D60(4800)MAH , D12(1210) , D82_D820 , D620(4800)MAH , D60(6600)MAH.
43D1(A43), L39, A362, AQT1, A80.
E255, SQU-521F30 , F40
TM35PA (331U), 8100, PA3178, TS3(T3000) , 3191, PA2487W, 3285.

Trang 66

Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful