P. 1
"Olimpijska podvala" - drugi deo

"Olimpijska podvala" - drugi deo

|Views: 773|Likes:
Published by Nebojša
„Međunarodna saradnja“ - u Kubertenovoj verziji

teresantno je da Kuberten, zvanično veliki pobornik „miroljubive saradnje među narodima“, nigde u svojim spisima ne govori o pacifističkom vaspitanju mladih, nikada ne osuđuje pokušaje nasilnog „regulisanja“ međunarodnih odnosa, niti zahteva odricanje od upotrebe sile. Najdalje dokle Kuberten ide u svom „mirotvorstvu“, je verbalno zalaganje za razvoj militarističko-odbranbenog, a ne militarističko-agresivnog (belicioznog) duha – što je, kao što ćemo videti, u potpunoj suprotnosti s njegovom praktičnom filozofijom. Kuberten: „Sportovi ne nastoje da omladina postane ratobornija (plus belliqueuse) već samo više ratnička (plus militaire) što znači da joj razviju osećanje sopstvene snage, ne potstičući dalje njeno korišćenje. Oni, dakle, ne povećavaju mogućnost za rat, ali ih isto tako ne umanjuju. Oni nastoje da ratu, kada je jednom objavljen, daju ofanzivne odlike, odlučnost i veću brzinu odvijanja nego što je ranije imao.“
„Međunarodna saradnja“ - u Kubertenovoj verziji

teresantno je da Kuberten, zvanično veliki pobornik „miroljubive saradnje među narodima“, nigde u svojim spisima ne govori o pacifističkom vaspitanju mladih, nikada ne osuđuje pokušaje nasilnog „regulisanja“ međunarodnih odnosa, niti zahteva odricanje od upotrebe sile. Najdalje dokle Kuberten ide u svom „mirotvorstvu“, je verbalno zalaganje za razvoj militarističko-odbranbenog, a ne militarističko-agresivnog (belicioznog) duha – što je, kao što ćemo videti, u potpunoj suprotnosti s njegovom praktičnom filozofijom. Kuberten: „Sportovi ne nastoje da omladina postane ratobornija (plus belliqueuse) već samo više ratnička (plus militaire) što znači da joj razviju osećanje sopstvene snage, ne potstičući dalje njeno korišćenje. Oni, dakle, ne povećavaju mogućnost za rat, ali ih isto tako ne umanjuju. Oni nastoje da ratu, kada je jednom objavljen, daju ofanzivne odlike, odlučnost i veću brzinu odvijanja nego što je ranije imao.“

More info:

Published by: Nebojša on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Sections

to se ti e Ä enskog pitanja³, njega Kuberten razmatra u okviru
nastojanja da u vrsti polo aj porodice u francuskom dru tvu, u okviru nastojanja
da obezbedi odgovaraju u biolo ku reproduktivnu sposobnost Francuske i
obra una se s emancipatorskim potencijalima gra anskog dru tva.

79

Oslanjaju i se na tradicionalno shvatanje porodice, Kuberten dolazi do
stava da se nacija pre sastoji od porodica, nego od individua. Kuberten: ÄPorodica
ostaje i osta e dru tvena celina par excellence³. (175) Brane i porodicu kao Äsvetu
instituciju³, (176) on se obra unava sa shvatanjima o Äjednakosti polova³ i o
braku kao Äslobodnoj zajednici³, (177) nazivaju i ih Änajsubverzivnijim
teorijama³ (178) koje propovedaju sistem odnosa koji nije samo protivan logici,
nego je Äprotivan poretku stvari³. (179) Insistiraju i na tome da (francuska) ena
ne bi trebalo da napusti tradicionalne oblasti svoje delatnosti (Äku na ekonomija³,
pre svega), koje su postale njen domen i izvor njenog zadovoljstva, radi Äiluzorne
jednakosti³, (180) Kuberten se podsmeva Äfeministkinjama³ koje su u drugim
zemljama uspele da unesu pometnju u porodi ne odnose, dok su u Francuskoj
njihove Ädeklamatorske manifestacije izazvale samo smeh³. (181) Svoju pateti nu
odu eni u kojoj, izme u ostalog, tra i od ene da nastoji da se dopadne mu u tako
to e Äuvek biti na svom mestu³, spremna da opra ta (zna se i zbog ega),
Kuberten zavr ava re ima: ÄSame suze ( ene, naravno, prim.aut.) uspevaju da daju
njenoj religioznoj revnosti ta an zna aj koji se sastoji u sticanju, na onom svetu,
naknade za izgubljenu sre u.³ (182)
Ovu koncepciju, po kojoj se dru tvena uloga ene svodi na ra anje, rad u
ku i i brigu za mu a i decu, Kuberten nikada nije napustio. Pod vidom Äbrige za
enu³ on je, kao i drugi konzervativni bur oaski teoreti ari, nastojao da spre i
enu da se oslobodi uloge koju je, kao besplatna radna snaga i kao nacionalni
inkubator, dobila u kapitalizmu.
Polaze i od re enog, nije te ko zaklju iti kakav je Kubertenov odnos
prema ideji da ene uzmu u e e u javnim sportskim takmi enjima i da se pojave
na olimpijskim igrama. Tako, na primer, u svojoj poruci u esnicima IX
olimpijskih igara koje su odr ane u Amsterdamu 1928.godine, Kuberten
nedvosmisleno ukazuje na jedan od osnovnih principa na kome se zasniva njegova
olimpijska ideja: Ä to se ti e u e a ena na igrama, ja sam i dalje odlu no protiv
toga. Njima je protiv moje volje dopu teno u e e u sve ve em broju takmi enja.³

(183) U svom predavanju na nema kom radiju iz avgusta 1935.godine,
posve enom nacisti kim Olimpijskim igrama iz 1936.godine, Kuberten
konstatuje: ÄNa osnovu onoga to sam rekao, sledi da je pravi olimpijski heroj, po
mom shvatanju, odrasla mu ka osoba.³ (184)
ene, po Kubertenu, nisu dostojne da budu nosioci najvi ih vrednosti
kapitalizma, niti mogu javno da ih predstavljaju - i zato bi trebalo da budu
isklju ene sa olimpijskih igara. To ne zna i da one ne mogu da uzmu u e e u
sportu, ili da se bave telesnim ve banjem. Govore i o kolektivnim sportovima kao
sportovima Ädrugog ranga³, Kuberten zaklju uje: ÄI ene ovde mogu da uzmu
u e e, ukoliko se proceni da je to nu no. Ja li no ne odobravam u e e ena u
javnim takmi enjima, to ne zna i da one ne mogu da se bave velikim brojem
sportova, s tim da od toga ne prave javne predstave. Na olimpijskim igrama kao i
u pre a njim vremenima (na anti kim olimpijskim igrama, prim.aut.), njihova
prvenstvena uloga bi trebalo da bude da kruni u pobednike.³ (185) U krajnjem,

80

najva niji cilj telesnog ve banja ena po Kubertenu istovetan je sa onim ciljem
koji su postavili nacisti. O tome Hitler: ÄKao i kod vaspitanja de aka, narodna
dr ava mo e, polaze i sa istog stanovi ta, da sprovede vaspitanje devojaka. I tamo
bi te i te trebalo, pre svega, staviti na telesnu izgradnju, pa tek onda na zahtev za
du evnim, i na kraju za duhovnim, vrednostima. Cilj obrazovanja ena ima da
bude da one postanu budu e majke.³ (186)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->