You are on page 1of 315

Utazás az ÁTJÁRÓ körül

A fordítás alapját képező kiadás:
Frederik Pohl:
The Gateway Trip
A Del Rey Book
Ballantine Books, 1990
Fordította:
Kelemen László
zerkesztette:
Hajdú Éva
orozatszerkesztő:
Burger István
!rodal"i szerkesztő:
!meth "ttila
Borít#:
Burger István
!B$ 9%& 9'( &%%(0 ) 0
*iad#: #l$ius%ház
Felelős +ezető: Ke$ets "ndrás
,e-.ízott kiad#: &etro$olis &edia 'rou$ K(t)
/ 1990 .y Frederik 0o1l
/ 23n-arian translation 400&, *ele"en 5ászl#
/ 23n-arian edition 400&, ,etropolis ,edia
6ro3p 7778-alaktika"a-azin813
Felelős kiad#: Burger István
9:rdelőszerkesztő: *zegedi 'á+or
orozatter+ és tipo-rá;a: $a-3al Desi-n
$yo"dai "3nkák: Radin 0rint *ft8
Felelős +ezető: "ntun Ba,i-
.L*/ 0É*1
" L234'"32*
<-yszer, =-y j# fél"illi# é++el ezelőtt né1ány
szo"széd +etőd:tt el a F:ld $aprendszerének
k:zelé.e8 $a-yon i-yekeztek, 1o-y .arátsá-osak
le-yenek > pontosa..an azok lettek +olna, 1a lett
+olna ki+el8 ?-y aztán e-y szép napon
.etoppantak a rendszer 1ar"adik .oly-#jára, a
jelenle- F:ldként is"ert 1elyre "e-nézni, 1o-y ki
+an oda1aza8
Akkori.an ne" érte "e- a fáradozás3k8 z# se
r#la, a F:ld tele +olt élettel. A .oly-#n +al#sá--al
1e"zse-ett a szer+es "atéria8 @oltak .arlan-i
"ed+ék és kardfo-= ti-risek, +oltak elefántszerA
és szar+asfor"a dol-ok is8 @oltak kí-y#k és 1alak
és "adarak és krokodilokB +oltak k#rokoz#
.aktéri3"ok és d:-e+őkB +oltak "é- erdők,
sza+annák és "indenféle n:+ények8 @ala"i
azon.an -yan=san 1iányzott a f:ldi tere"t"éC
nyek lajstro"á.#l8 <z "e-le1etősen sajnálatos
+olt, 3-yanis a láto-at#k le-jo..an e-yetlen
"inősé-től j:ttek +olna iz-alo".a8
Az Ar.éli szo"szédok az e-ész .oly-#n se"
.3kkantak rá az intelligenciára. <-yszerAen ne"
találták "é- fel8
A láto-at#k szor-al"asan k3takodtak, de a
le-jo.., a"i +ala"elyest k:zelített az
elképzeléseik1ez, e-y olyan kis szőr"#k +olt,
a"ely "é- ne" .eszélt, ali- is"erte a tDzet és
ne" +oltak társadal"i intéz"ényei > +iszont
le-alá.. +olt né1ány í-éretes képessé-e8 E0éldá3l
ido"talan kődara.ok.#l szerszá"félesé-eket
t3dott fari-Fsálni8G A"ikor késő.. "e-jelent a
"odern e".er és elkezdte keresni a saját
e+ol=Fi#s -y:kereit, akkor ennek a .izonyos
pre13"án fajnak az Australopithecus ne+et adta8
A +endé-ek se""inek se" ne+ezték > 1aFsak
ne" e-y =ja.. Fsal#dásnak a Fi+ilizált társasá-
keresésére indított Ar.éli kDldetésDk.en8
A kis állatok ne" +oltak +ala"i "a-asak >
k:rDl.elDl akkorára nőttek Fsak "e-, "int e-y
"ai 1até+es -yerek >, de a láto-at#k ezen ne"
akadtak fenn8 A "odern e".errel "é- ne"
t3dták :ssze1asonlítani az apr#Fska ;Fk#kat, és
kDl:n.en is: ők "a-3k se" +oltak sz:rnyen
"a-asak8
<z "é- a zord pleisztoFén.en +oltB a..an az
idő.en, a"ikor a jé- +áltakoz+a 1ol el.orította
<3r#pát és A"erikát, 1ol "e- +issza1=z#dottB
akkor, a"ikor az afrikai Fsapadék 1ol felesleC
-esen sok +olt, 1ol "e- elapadt, és az
alkal"azkod#képessé- +olt a k3lFsa a fajok
fenn"aradásának8 A"ikor a láto-at#k
"e-érkeztek, olyan ter"éketlen sza+annán
.3kkantak a kis állatok 1ordájára, a"elyet fA és
sz#r+ányosan +ad+irá-ok .orítottak8 Az
a3stralopit1eF3sok e-y lassan Fsordo-ál#
Fser"ely "elletti réten tá.oroztakB a kis patak
"ind:ssze né1ány kilo"éternyire torkollott .ele
e-y #riási s#s +izA t#.a8 $y3-aton 1e-ylánF
ny=jt#zkodott a lát1atáron t=lra8 A le-k:zele..i
1e-y .ékésen fDst:l-:tt8 ,inde-yik 1e-y#riás
+3lkán +olt, persze az a3stralopit1eF3soknak
fo-al"3k se" +olt arr#l, 1o-y "i az a +3lkán8
2o-y pontosak le-yDnk: .irtokolták "ár a tDzetB
eddi- "ár elj3tottak a teF1nikai fejlődés.en8
5e-alá..is a le-t:..jDknek +olt, a"ikor a +illá"
"e--y=jtotta a fD+et E+a-y a kit:rések forr#
1a"3ja lán-ra lo..antott +ala"it a k:zelDk.en,
de szerenFsére ilyes"i ne" t=l -yakran
1á.or-atta a kis nép lelki ny3-al"átG8 9=l sok
"indenre a"=-y se" 1asználták8 0éldá3l "é-
arra se" j:ttek rá, 1o-y "e-sDt1etnék az
ételeiket8 Azért +olt nekik 1asznos, "ert ráj:ttek,
1o-y az esetek t:..sé-é.en sikeresen tá+ol
tart1atták +ele az éjjeli ra-adoz#kat8
$apk:z.en e-észen j#l t3dtak +i-yázni
"a-3kra8 *ő.ől készDlt HkézifejszéikI +oltak >
ne" kDl:n:se..en kidol-ozottak, Fsak t:..éC
ke+és.é na-yo..aFska ka-yl# for"áj=ra
pattint-atott éles szikladara.ok >, és "é- ezeknél
is ke+és.é "e--yőzőnek látsz# Dtle-eik8 Jt#..i
Félra az e-yik ked+enF táplálék3kat jelentő
szar+asszerA állatok lá.Fsontjait 1asználták "inC
denféle "#dosítás nélkDl8 <z a fe-y+er persze
so1ase" állított +olna "e- e-y kardfo-= ti-rist8 A
rikoltoz# kis "ajo"e".ereknek 3-yanakkor elé-
j# +olt arra, 1o-y tá+ol t3dják tartani a sza+annák
le-ke-yetlene.. ra-adoz#it, a 1iénákat,
kDl:n:sen, 1a a kis nép előzőle- lelo1asztotta a
1ordák tá"ad#ked+ét a tá+olr#l ráj3k z=dított
kőzáporral8 Kltalá.an ne" t3dtak +é-ezni +elDk,
de t:..nyire sikerDlt "e--yőzniDk az állatokat
arr#l, 1o-y 1elyese.. lenne +édtelene.. préda
1ajk3rászásá+al elDtni az idejDket8
0ersze a ra-adoz#knak időnként sikerDlt
"e-kaparintani3k a kis nép porontyait +a-y
:re-jeit, akiknek el1asznált fo-aik "ár a"=-y is
"e-keserítették az életDket, de ez ki.ír1at#
+esztesé- +olt8 A +adászatokat ki+é+e ritkán
+eszítettek el olyanokat, akik a 1orda j#léte
sze"pontjá.#l fontosak +oltak8 A +adászat
koFkázatát azon.an ne" le1etett kikerDlni8
,3száj +olt +adászni3k, 1a enni akartak8
Az a3stralopit1eF3sok kis ter"etDk ellenére
"e-le1etősen erősek +oltak8 2ajla"osak +oltak
rá, 1o-y poFakot eresszenek, de a fariz"3kra
ne" rak#dott 1áj > "é- a nőstények eseté.en
se" le1etett k:+ér Fsípőről .eszélni8 Az arF3k
ne" +olt t=lzottan e".eri: állFs=Fs3k e"lítésre
se" "élt#B széles orrB kis fDlDket Fsakne"
teljesen elrejtette a fejDket fedő szőrzet > a"it
"essze ne" le1etett "é- 1ajnak ne+ezni8 <-y
átla-os a3stralopit1eF3s koponyájá.an ne" +olt
1ely a ko"olya.. "éretA a-y+előnek8 2a +alaki
kiFsor-atta +olna lapos 1o"lok3k ":-Dl az
a-y3kat e-y nor"ál s:r:skors#.a, akkor ne" fért
+olna e-észen .ele, de ne" sok 1íja +olt8
<-y "ai s:ri+# persze ne" tenne ilyet, de a kis
.orzas nép né1ány ta-ja képes lett +olna rá >
"é-1ozzá :r:""el8 Az ő étrendjDk.en az a-y+elő
+al#sá-os Fse"e-ének szá"ított8 A fajtársaik
a-y+eleje is8
A +endé-ek ne" fo-lalkoztak sokat a
szőr"#kok étkezési szokásai+al, +iszont a
tere"t"ényeknek +olt e-y olyan anat#"iai
sajátossá-3k, a"ely a láto-at#kat i-enFsak
érdekelte8 Llyan "érték.en +illanyozta fel őket,
1o-y az "árC"ár a szeM3ális iz-alo" 1atárát
s=rolta8 A +endé-ek1ez 1asonl#an 3-yanis az
a3stralopit1eF3sok is kétlá.=ak +oltak8 A
láto-at#kkal ellentét.en azon.an lá.aik olyan
k:zel +oltak e-y"ás1oz, 1o-y járás k:z.en
e-y"ás1oz d:rzs:lték a Fo".j3kat > a láto-at#k
sze"é.en kDl:n:sen na-y pro.lé"ának tAnt,
1o-y a 1í"ek ne"i szer+e e"e Fo".ok k:zé
l#-ott8
E0ár százezer é++el késő.. a F:ldet 3ral#
e".eri faj is 1asonl# kérdéseket tett fel, "int az
ré-en eltá+ozott +endé-ek > és ők is 3-yan=-y
képtelenek +oltak "e-érteni a dol-ot8G
Az Ar.éli láto-at#k e-y dara.i- elnéze-ették a
.ozontos kis tere"t"ényeket, aztán Fsette-őC
fDtty:-ő nyel+Dk:n "e-.eszélték e-y"ással,
1o-y "ilyen "élysé-esen Fsal#dottak,
+isszaszálltak az Ar1aj#ik.a és rosszked+Aen
tá+oztak8
A láto-atás azon.an ne" f3lladt teljes
k3darF.a, 1iszen az életet 1ordoz# .oly-# ritka
kinFsnek szá"ított a -alaMis.an8 <zzel e-yDtt is
+ala"ilyen ki;no"3lta.. életfor"á.an reC
"énykedtek > olyan lények.en, akikkel
.arátkozni le1et, kiFserélni a nézeteiket és
e-yáltalán: el le1et .eszél-etni8 A kis szőr"#kok
erre totálisan alkal"atlanok +oltak8 A +endé-ek
azon.an e-yszerAen Fsak itt 1a-yták őket8
*orá..i keserA tapasztalataik.#l t3dták, 1o-y az
ilyen ke+és re"énnyel keFse-tető fajok k:nnyen
ki1al1atnak, +a-y ked+ezőtlen ford3lat
k:+etkez1et .e az e+ol=Fi#j3k.an, ezért ne"
"indi- +áltják .e a 1ozzáj3k fAz:tt +árakozást8 A
láto-at#k nor"ál "3nka"enetének része +olt az,
1o-y alapítottak, nos, +ala"iféle H+adaskertetI8
<nnek folyo"ányaként né1ány a3stralopit1eF3st
"a-3kkal +ittek az Ar1aj#j3kon, a"ikor tá+oztak8
A kis rosszasá-okat .iztonsá-.a 1elyezték a..an
a re"ény.en, 1o-y +ala"i "é- le1et .előlDk8
Aztán elind3ltak8
,=lt az idő888 sokCsok idő8
Az a3stralopit1eF3sok ne" +itték sokra a
F:ld:n8 @iszont "e-jelentek k:zeli rokonaik > a
Homo genus, akiket "a =-y is"erDnk, 1o-y Hte
és én, "e- az :sszes .arátainkI8 A Homo nép
sokkal sikerese.. +olt8 Ali- :tszázezer é+ alatt
"indazt elsajátította, a"it a +endé-ek annak
idején az a3stralopit1eF3soknál "é- 1iányoltak8
<zek a H13"anoidokI, a1o-yan "a-3kat 1í+ták,
e-észen j# :tleteket +oltak képesek kia-yalni8 Az
e-y"ást +ált# korszakaik során e-y rakás j#pofa
dol-ot találtak fel > a kereket, a "ező-azdasá-ot,
az állattartást, a +árosokat, az e"előt, a
+itorlás1aj#t, a .első é-ésA "otort, a 1itelkártyát,
a radart és az Ar1aj#t8 9er"észetesen ne"
"indet e-yszerre8 Ráadás3l ne" "inden
talál"ány3kr#l .izonyosodott .e, 1o-y kizár#la-
áldásos Félra 1asznál1at#, 1iszen az idők során
olyas"iket is feltaláltak, "int a .3nk#, a kard, a
szá"szeríj, a katap3lt, az á-y= és a n3kleáris
ro..an#fejjel ellátott rakéták8 A 13"anoidok ki+éC
telesen te1etsé-esnek .izony3ltak a..an, 1o-y
elsz=rják a dol-aikat8
@olt példá3l e-y Fso"# talál"ány3k, a"ely
sze"láto"ást való +olt +ala"ire, "ik:z.en
e-észen "ásként "Ak:d:tt > példá3l ilyen +olt az
:sszes H.ékefenntart#I ketyereB ezek so1a
se""ilyen .ékét se" tartottak fenn8 <-y "ásik
példa a dol-ok :sszeza+arására az
Hor+ost3do"ányI8 Az által3k "ediFinának
ne+ezett izét e-észen 1a"ar kia-yalták >
pontosa..an e-észen 1a"ar kif3ndálták azt a
-yakorlatot, 1o-y "indenféle .izarr dol-okat
"A+eljenek a"a társaikkal, akik +oltak olyan
szerenFsétlenek és :sszeszedtek e-y nya+alyát8
Llyas"iket "A+eltek, a"elyek látsz#la- arra
szol-áltak, 1o-y a .ete-ek jo..an le-yenek, de
-yakran az ellenkező 1atást sikerDlt elérni8 ,é-
az +olt a le-jo.. eset, a"ikor e-yszerAen Fsak
ne" ártottak8 A "aláriá.an 1aldokl#k példá3l
1álásak le1ettek a 1elyi Hor+osnakI, 1a az fel+ette
az :rd:-álarFot és k:r.etánFolta az á-y3kat, de a
páFiensek akkor is "e-1altak8 A"ikor az e".eri
-y#-yítás elérte azt a fejlettsé-i fokot, 1o-y a
doktorral jo..ak +oltak a t=lélés esélyei, "int
nélkDle > e11ez na-yjá.#l N99 900 é+re +olt
szDksé- az )00 000C.ől > akkor a 13"anoidoknak
sikerDlt "é- 1atékonya.. eljárásokat találni3k a
dol-ok elFseszésére8 Feltalálták a pénzt8 Az
e".eri or+ost3do"ány sok .ete-sé-et "ár
e-észen j#l kik=rált, "ik:z.en az e".erisé-
e-yre na-yo.. 1ányadának okozott pro.lé"át,
1o-y előtere"tse a kezelés k:ltsé-eit8
Aztán elj:tt az ideje, 1o-y a F:ldnek ne+ezett
kiFsinyke z:ld planétán élő e".erisé- elősz:r
el1a-y1assa a .oly-#ját8 Bek:sz:nt:tt az Ar
felfedezésének a korszaka8
RaFionálisan néz+e éppen j#kor8 A"ikor az
e".erek elérték azt a pontot, 1o-y képesek
le-yenek elindítani e-y Ar1aj#t, addi-ra arra is
"e-érett az idő, 1o-y ko"olyan el-ondolkozzaC
nak a F:ld e-yszer és "indenkorra t:rténő
el1a-yásán8 A planéta e-észen j# kis 1ely +olt
arra, 1o-y +alaki -azda- le-yen rajta8
ze-énynek lenni +iszont ne" +olt j# a F:ld:n8
9er"észetesen eddi-re "ár ré-en eltá+ozott az
a nép, a"ely az a3stralopit1eF3sok idején
rák3kkantott a .oly-#ra8
A -alaMis t:.. "int felét átk3tatták a..éli
.3z-# i-yekezetDk.en, 1o-y e-y olyan intelli-ens
fajra .3kkanjanak, a"ellyel el.eszél-et1etnének8
@al#já.an +oltak is sikereik +a-y le-alá..is
félsikereik8 9aláltak né1ány í-éretes fajt > 1át
i-en, le-alá.. annyira í-éreteseket, "int a
sze-ény .a".a a3stralopit1eF3sok8
@al#színAle- azok a lények +oltak le-k:zele..
az elképzeléseik1ez, akiket ők Hl:ttylak#knakI
1í+tak8 <z a nép Ene", ők kiFsit se" néztek ki
=-y, "int e-y HnépI, "indenesetre t:..éCke+és.é
tisztessé-es í-y ne+ezni őketG e-y ne1éz .oly-#
sArA, folyékony -ázat"oszférájá.an élde-élt8 A
l:ttylak#knak le-alá.. +olt nyel+Dk8 őt ezen a
nyel+en -y:ny:rA, +é-telen dalokat zen-tek,
a"elyeket a láto-at#knak +é-Dl sikerDlt annyira
"e-fejteniDk, 1o-y "e-értsék őket8 A
l:ttylak#knak "é- +árosaik > +árosfélesé-eik > is
+oltak8 $a j#: +oltak +ala"iféle lak1elyeik és
p3.lik3s str3kt=ráik, a"elyek az életterDket
jelentő folyékony "oFsár.an le.e-tek8 $e" +olt
na-y él+ezet +elDk a társal-ás, de ennek az +olt a
fő oka, 1o-y ők > és ez "ost ko"oly > tényle-
lassúak +oltak8 2a +ala"it kérdeztek tőlDk, e-y
1éti- tartott, "ire ki.:kték a +álasz első sza+át és
e-y é+.e telt, "ire elénekelték +ala"elyik dal3k
első str#fáját > +ala"int j#pár e".er:ltő.e, 1o-y
kialak3l1asson +ala"iféle .eszél-etés8 A
l:ttylak#k ne" te1ettek r#la8 Llyan alaFsony
1ő"érsékletA k:rnyezet.en éltek, a"ely.en
"inden, a"it "A+eltek, na-ysá-rendekkel
lassa..an zajlott le, "int a "ele-+érA, oMi-ént
léle-ző e".eri lények > +a-y éppen az Ar.éli
+endé-ek > eseté.en8
Aztán a láto-at#k "é- +alakit találtak888 ez
azon.an teljesen "ás kate-#ria, ráadás3l
rettenetes felfedezés +olt8
<z3tán a..a1a-yták a keresést8
A"ikor az e".erisé- kilépett az Ar.e, akkor
ennek Félja +olt, és ez a Fél ne" e-észen esett
e-y.e e-ykori +endé-eik láto-atásának oká+al8
Az e".erek ne" feltétlenDl "ás intelli-enFiákat
kerestek, pontosa..an ne" 3-yan=-y8 9á+Fs:+eik
és rakétaszondáik "ár j# ideje t3datták +elDk,
1o-y ninFsenek értel"es f:ld:nkí+Dliek,
le-alá..is ne" a $aprendszer.en > arra pedi-
ke+és re"ényDk +olt, 1o-y ennél "essze..re
j3ssanak8
@al#színAle- k3takodtak +olna e-ykori
láto-at#ik 3tán, 1a lett +olna fo-al"3k r#la, 1o-y
léteznek8 9er"észetesen ne" +olt8
5e1etsé-es, 1o-y e-y "ásik intelli-ens faj
"e-találásá1oz inká.. szerenFse kell, "int
Félt3datos keresés8 A"ikor az e".erek elj3tottak
a @én3szra, a .oly-# ne" í-ért szá"3kra t=l
sokat8 Az elsők, akiknek sikerDlt k:zelről
ránézniDk, ne" HláttakI se""it > senki se"
lát1atott át a .oly-# le1an-ol#an sArA, -o"oly-#
lé-k:rén >, Fsak kerin-tek k:rDl:tte, és radarral
tapo-atták a felszínét8 $e" j:ttek láz.a att#l,
a"it találtak8 Az .iztos, 1o-y a"ikor az
e".erisé- első rakétája leszállt a 9erra Ap1rodita
2asadékos @:l-ye "ellett és az első Fsoportok
"e-kezdték a @én3sz si+ár felszínének a
felderítését, se""ilyen re"ényDk se" +olt rá,
1o-y életre .3kkanjanak8
Os +al#.an ne" is .3kkantak8 Aztán a @én3sz
e-y "ásik részén, a 0lanitia Ain#nál, e-y
-eol#-3s felfedezett +ala"it8 @olt ott e-y repedés
> "ost "ár ala-=tnak 1í+j3k, de akkor "é-
lá+aFsatornának +élték >, a .oly-# felszíne alatt8
2ossz= +olt és sza.ályos888 és se""i oka se" +olt
rá, 1o-y ott le-yen8
A +én3szi felfedezők "inden előzetes
;-yel"eztetés nélkDl "e-találták a fél"illi# é++el
korá..i láto-atás első jeleit888
&2*45IK 0É*1
" 6É#*1 K"L&20"I
I
$e+e" A3dee Palt1ers, "3nká" lé-jár# pil#ta,
ott1ono" a @én3sz > t:..nyire az Lrs# +a-y e-y
1íFsí k3ny1#B a"=-y "e- .ár"ilyen 1ely, a1ol
éppen rá"j:n az al1atnék8
23szon:t é+es koro"i- a F:ld:n élte",
le-inká.. A"arillo Qentral.an8 Apá" 9eMas
alkor"ányz#ja +olt8 ,é- akkor "e-1alt, a"ikor
e-yete"ista +olta", de k:zszol-álati
te+ékenysé-e ré+én kiFsikart se-élyek
for"ájá.an ele-et 1a-yott rá" a11oz, 1o-y
.efejez1esse" a tan3l"ányai"at, "e-szerezze"
a kereskedel"i D-y+iteli diplo"á"at és át"enjek
a zol-álat 1i+atalse-édi fel+ételi +izs-áján8
*észen állta" 1át az életre, +a-y le-alá..is
sokan í-y -ondol1atták8
$é1ány é+i- erőltette" a dol-ot, aztán ráj:tte"
+ala"ire8 $e" szerette" azt az életet, a"ire
felkészDlte"8 $e" olyan okok.#l, a"elyekre a
le-t:..en szá"ítanak8 A"arillo Qentral
e-yáltalán ne" +olt rossz 1ely8 $e" za+ar, 1a
álland#an +e-y+édel"i r31á.an kell járno"B a
szo"szédokkal akkor is j#l kij:+:k, 1a nyolFezer
j3t .előlDk e-yetlen né-yzet"érf:ldre8 <"ellett
.íro" a zajt, "e- t3do" +édeni "a-a"at a
k:ly:k.andákt#l > ne", ne" 9eMas +olt az, a"i
za+art8 A pro.lé"a az +olt, a"it az élete""el
9eMas.an és e-yáltalán az e-ész F:ld:n
kezd1ette" +olna, í-y 1át eltakarodta"8
*ed+ez"ényekre jo-osít# JL0PA kártyá"at
eladta" e-y nőnek, aki jelzálo-1itelt +ett fel a
szDlei 1ázára, 1o-y ki t3dja ;zetniB "a-a" is
1itelt +ette" fel az addi- fel1al"ozott ny3-C
díjalapo"ra, "ajd fo-ta" azt a kis pénzt, a"it
:sszek3por-atta" a .ank.an és +ette" e-y Fsak
oda=tra sz#l# je-yet a @én3szra8
$e" +olt e..en se""i f3rFsa8 ,inden
-yereknek ilyes"iken jár az a-ya, "í- fel ne" nő8
A kDl:n.sé- az +olt, 1o-y én "e- is tette"8
6ondolo", teljesen "ás lett +olna a 1elyzet, 1a
lett +olna né"i esélye" a $a-y 0énzre8 2a az
apá" teljes jo-= kor"ányz# lett +olna és ő
zse.elte +olna .e a zsíros kenőpénzeket, e1elyett
azon.an Fsak k:zszol-álati nyo"oronF +olt888 2a
elé- pénzt t3dott +olna :ssze1aráFsolni neke"
a11oz, 1o-y "e-le-yen a 9eljes Lr+osi"888 2a a
k3paF tetején lette" +olna a nyo"or-# sokasá-
1elyett, akiket "inden irány.#l szoron-atnak888
$e" í-y t:rtént +olna8 On "indenesetre a
pionírok =tjára lépte" és arra adta" a feje",
1o-y "e-pr#.áljak "e-élni a f:ldi t3risták.#l a
@én3sz le-fő.. 1elyén, az Lrs#.an8
,indenki látta "ár az Lrs#t fényképen
3-yan=-y, a1o-yan a Qolosse3"ot +a-y a
$ia-arát8 A kDl:n.sé- persze az, 1o-y az Lrs#
kizár#la- .elDlről lát1at#8 A @én3sz felszíne alatt
+an, az Alp1a Re-io ne+A 1elyen8
,inden "ás1oz 1asonl#an, a"i a @én3szon
"e-tekintésre +ala"elyest is érde"es, az Lrs#t
is a 1íFsík 1a-yták 1átra8 enki se" t3dta
pontosan, 1o-y "it akartak a 1áro"száz "éter
1ossz= ors# alak= felszín alatti ka"rá+al, de ott
+olt8 <zért 1asznált3k8 $a-yjá.#l ez +olt a 9i"es
R3are +a-y a Q1a"psCOlysées +én3szi
"e-felelője8 ,inden f:ldi szájtáti elősz:r az Lrs#
felé +ette az =tját, ezért itt kezdtDk a
"e-kopasztás3kat8
5é-jár#Ck:lFs:nző +állalkozáso" "e-léte azon
alapszik, 1o-y t3risták járnak a @én3szra > "ost
arra Félzok, 1o-y itt i-azán ne" na-yon lenne "it
néze-etni, 1a a 1íFsík ne" 1a-yták +olna ott a
F3FFaikat a felszín alatt8
,ások is j#Fskán "e-fejnek "inden t3ristát, aki
az Lrs# Fsapdájá.a esik8 A f:ldiek ne" t:rődnek
ezzel8 0ersze t3dni3k kell, 1o-y át+erik őket8 ?-y
is nyakl# nélkDl +eszik a 1íFsí le-yezőket,
.a.afejeket és azokat az átlátsz# "Aanya-.#l
készDlt papírne1ezékeket, a"elyek.en e-y
"Aanya- @én3szC3tánzat =szkál +ala"ilyen
naranFssár-ásC.arnás, +él1etően +ér-yéC
"ántokat, tAz-y:n-y:ket +a-y száll#1a"3t
potyo-tat# 1#+i1ar.an8 <-yik sz3+enír se" ér
annyit, a"ennyit azért kell ;zetni, 1o-y e-y
ekkora t:"e-A 1ol"it +issza+i-yenek a F:ldre, de
feltételezése" szerint ez a le-ke+és.é se" za+ar
e-y olyan t3ristát, aki ki t3dja pen-etni a
.oly-#k:zi 3tazás árát8
A t3ristaFsapdák sokat jelentenek az
olyanoknak, "int én, akik se""inek az árát se"
t3dj3k kipen-etni8 <zek.ől élDnk8
0ersze ez ne" azt jelenti, 1o-y .3sás 1aszonra
teszDnk szert, 1ane" azt, 1o-y í-y tere"tjDk elő
a .ete+őre és a szállásra +al#t8 2a ezekre ne"
j3t, 1át "e-1al3nk8
A @én3szon ne" sok le1etősé- +an a t:r+ényes
pénzszerzésre8 Ltt +an a katonasá-, a"ennyi.en
t:r+ényesnek le1et ne+ezniB ezenkí+Dl "aradnak
a t3risták és a +akszerenFse8 A +akszerenFse
esélyei "e- > á, olyanok, "int nyerni a lott#n,
+ala"ilyen értékes 1ol"it találni e-y 1íFsí
ásatáson +a-y "e-Fsípni e-y zsíros állást e-y
t3do"ányos eMpedíFi#n > i-azán elenyészők8 A
@én3szon "ajdne" "indenkinek a kenyere a f:ldi
szájtátiakt#l fD--, és 1a ne" szipolyozz3k ki őket
az 3tols# ;lléri- is, a"ikor alkalo" ad#dik rá,
akkor nekDnk .efelle-zett8
9er"észetesen a t3risták se" e-yfor"ák8
2áro" Fsoport.a sorol1at#k, az e-yes Fsoportok
k:z:tt Fsilla-ászati a kDl:n.sé-8
A !!!8 kate-#riá.a az iz-á-a á-r#lszakadtak
tartoznak8 A F:ld:n e-yszerAen Fsak j#"#d.an
élnek8 <z a fajta népsé- a 2o1"annCpályaidő
szerint, azaz 13szon1at 1a+onta érkezik "e- a
@én3szra, "ert ekkor le1et a le-ke+ese..
Dze"anya--al ide3tazni a F:ldről8 A 2o1"annC
pálya kritik3s időa.lakai "iatt so1ase"
"aradnak to+á.., "int 1áro" 1ét8 Be;zetnek e-y
Fsoportos =tra és kőke"ényen i-yekeznek
"inden le1etsé-esét ki1ozni a ne-yed"illi#
dolláros k:ltsé-.ől, a"elyet a na-yszDlőktől
kaptak érettsé-ire, +a-y ők "a-3k tettek félre
"ásodik nász=tra +a-y akár"ire8
Az a .aj +elDk, 1o-y rendszerint ninFs "ár t:..
elk:ltendő pénzDk, "ert "indenDk az
=tik:ltsé-re "e-y8 A j# "e- az .ennDk, 1o-y
sokan +annak8 A @én3szon az :sszes kiad1at#
szo.a "e-telik, a"ikor "e-j:nnek a 1aj#ik8 $é1a
1at pár osztozik e-yetlen, részekre osztott
1ál#fDlkén8 <-yszerre "indi- kétCkét pár alszik,
aztán nyolF#rás t3rn3sok.an "ele-+áltás
t:rténik8 !lyenkor én és a 1ozzá" 1asonl#k a
felszíni 1íFsí k3ny1#k.an +aFkolj3k el "a-3nkat,
1o-y kiad1ass3k saját felszín alatti szo.áinkatB
í-y esetle- elé- pénzt t3d3nk :sszeszedni, 1o-y
t=léljDk a k:+etkező né1ány 1#napot8
A !!!8 kate-#riások.#l ne" le1et annyit kiszedni,
1o-y az elé- le-yen a k:+etkező 2o1"annC
konstelláFi#i-, ezért e-y"ás torkának esDnk,
"ikor "e-j:nnek a !!8 kate-#riások8
Sk a k:zepesen -azda-ok8 T-y is "ond1atnánk,
1o-y ők a sze-ény "illio"osok, akiknek az é+es
j:+edel"e a 1étszá"je-yA tarto"ány als#
ré-i#i.an "ozo-8 <zek "ár "e-en-ed1etik
"a-3knak, 1o-y rendes "e-1ajtással né1ány
száz nap alatt ideérjenek a 1osszadal"as
2o1"annC13rok 1elyett8 <-y ilyen =t ára
e-y"illi# dollárnál kezdődik, í-y aztán ninFs is t=l
sok !!8 kate-#riás t3rista8 ,indazonáltal "inden
1#nap.an Fs3rranCFseppen .előlDk né1ány, 1a
+iszonyla- ked+ező a .oly-#k e-yDttállása8 Sk a
@én3szon is t:..et t3dnak k:lteni8 A !!8
kate-#riá.a tartoznak "é- azok a k:zepesen
-azda-ok is, akik az e-y é+tized.en Fsak
né-yszer +a-y :tsz:r .ek:+etkező ked+ező
planetárisC.allisztikai +iszonyok folytán olyan
pályán t3dnak felkeresni e-y k:rrel 1áro"
.oly-#t, 1o-y az =t ne" sokkal e"észt fel t:..
Dze"anya-ot, "int az e-yenes F:ldC@én3sz
3tazás8 2a szerenFsénk +an, akkor elősz:r ide
j:nnek, és 3tána "ennek to+á.. a ,arsra8
E,int1a a ,arson le1etne +ala"it kezdeniUG 2a a
"ásik irány.#l kezdenek, akkor azzal kell
.eérnDnk, a"it a ,ars telepesei "e-1a-ynak
kopasztás 3tán8 Jt#..i elé- kelle"etlen, "ert a
"arsiak rendszerint ne" 1a-ynak t=l sokat8
De a na-yon -azda-ok > #, azok aztán
-azda-ok8 Az !8 kate-#riás FsodákU Akkor j:nnek,
a"ikor akarnak, ne" érdeklik őket az or.itális
szezonok és költenek
A"ikor a rakétaállás.an dol-oz# infor"átoro"
sz#lt, 1o-y a !uri" Gagarin érkezik e-y pri+át
F1arterCf3+arral, pénzt szi"atol# orro" elkezdett
reszketni8
,indenképpen j#k +oltak a kilátások, .árkik
le-yenek is a fedélzeten8 $e" +olt se""ilyen
szezon, =-y1o-y Fsak na-yon -azda-ok le1ettek8
A kérdés "ár Fsak az +olt, 1o-y 1ány ri+áliso"
pr#.álja el+á-ni a torko"at, 1o-y a "anFsát
elsőként ráte-ye a Gagarin 3tasaira888 ,ik:z.en
én teszek "e- "indent, 1o-y én +á-ja" el az
:+ékét8
$a-yon fontos lett +olna, "ert t:rténetesen
-yalázatosak +oltak a ;nanFiális k:rDl"ényei"8
A lé-jár#Ck:lFs:nzés1ez j#+al na-yo.. alaptőke
kell, "int tesze"azt e-y i"ale-yezőCár3sít#
.#dé1oz8 $eke" szerenFsére elé- olFs#n sikerDlt
1ozzáj3tno" a jár-ányo"1oz, a"ikor a ;Fk#
"e-1alt, akinek addi- pil#táskodta"8 ok
+ersenytársa" ne" +olt, "ert né1ányan ja+ítási
"3nkálatok "iatt éppen leálltak, "ások "e-
kirepDltek a saját szakáll3kra folytatott 1íFsí
ásatásaikra8
T-y -ondolta", j# eséllyel "e-szerez1ete"
"a-a"nak a Gagarin 3tasainak na-y részét,
.árkik le-yenek is888 felté+e, 1o-y érdekli őket az
is, a"i az Lrs#n kí+Dli 1íFsí ala-3tak
la.irint3sá.an le1et8
Re"élte", 1o-y i-en, "ert na-yon kellett a
pénz8 Az a 1elyzet, 1o-y elé--é oda+olt a "ája"8
$e" sok 1iányzott 1ozzá, 1o-y teljesen
.ef3FFsoljon8 A1o-y a doktorok el"a-yarázták,
1áro" le1etősé-e" +olt8 Az első szerint
+issza"e-yek a F:ldre, a1ol e-y dara.i- "é-
élet.en t3dnak tartani kDlső dialízissel8 A
"ásodik, 1o-y +ala1o-yan :sszeszede" e-y
"ájátDltetés árát8 A 1ar"adik "e- az, 1o-y
feldo.o" a talpa"8
II
*iderDlt, 1o-y e-y BoyFe QoF1eno3r ne+A "an3s
+ette .ér.e a Gagarint. *or: ránézésre "ondj3k
ne-y+en8 ,a-assá-: j# két "éter8 <redet: írC
a"erikaiCfranFia8
Azonnal "e-is"erte" a típ3sát: az a fajta ;Fk#
+olt, aki .ár1o+á kerDl, "indi- "e-játssza a
főn:k:t8 $ézte", a1o-yan .ej:tt az Lrs#.a8 ,ár
akkor =-y nézett k:rDl, "int1a az :+é lenne
"inden .enne le+ő dolo--al e-yete".en8 ,int1a
azon -ondolkozna, "ekkora le1et a t3lajdonának
a fedezete8 5eDlt 3. @astra párizsi és 1íFsí stíl3s
:t+:zésé+el kialakított ká+éz#já.an8
> FotF1otU > "ondta =-y, 1o-y k:rDl se nézett,
+esziCe +alaki a rendelést8
@ette8 @astra siet+e telit:lt:tt Vo1n Be--el e-y
serFe-ően, ajakzsi..aszt#an sz3per1ide- jé--el
"e-rakott po1arat és letette elé8
> Qi-arettátU > "ondta a ;Fk#, "ire a
társasá-á.an le+ő lány azonnal "e--y=jtott e-y
Fi-arettát és átadta neki8 > WFska sze"étdo". >
je-yezte "e- k:r.epillant+a, @astra "e- "ajdX
1asra esett a na-y e-yetértés.en8
5eDlte" "ellettDk > persze ne" 3-yana11oz az
asztal1oz8 ,é- Fsak feléjDk se pillantotta", de a
szo"széd asztalt#l is 1allotta" "inden sza+3kat8
@astra ne" nézett rá", persze í-y is látta, 1o-y
.ej:tte" sze""el tartani ezeket az í-éretes =j
játékosokat8 Beérte" azzal, 1o-y @astra 1elyett a
1ar"adik szá"= felesé-e +e-ye fel a
rendelése"et, "ert @astra .iztosan ne"
+eszte-ette +olna az idejét e-y
Fsatornapatkányra, a"ikor e-y e-ész 1aj#t .érlő
f:ldi Dl az asztalánál8
> A szokásosat > "ondta", a"i tiszta alko1olt
jelent +ala"ilyen #Fska Ddítő.en8 > Os a .arát3nk
.eléptetőjének a "ásolatát > tette" 1ozzá j#+al
1alka..an8
,e-értően rá"13nyorított kaFér Fsá.fátyla
f:l:tt8 Qsinos kis .estia8 Barátsá-osan
"e-si"o-atta" a kezét és e-y :sszetekert
.ank#t Fs=sztatta" a "arká.a, "ielőtt tá+ozott8
A f:ldi sze"D-yre +ette a k:rnyezetét, a"ely
sze"élye"et is "a-á.a fo-lalta8 *ed+esen, de
tart#zkod#an +isszanézte" rá én is8 ,e-eresztett
felé" e-y .iFFentésfélét, aztán "e-int 3.1as1
@astrá1oz ford3lt8
> ,i#ta "e-j:tte" > kezdte az 3natkoz# t3rista
1an-ján >, az#ta pr#.álok ráj:nni, 1o-y t:rténikCe
itt +ala"i8 ,it le1et itt FsinálniY
3. @astra olyan széles +i-yorra 1=zta a száját,
"int e-y t=l"éretezett so+ány .éka8
> A"i1ez Fsak ked+e +an, szá1i.U z#rakozni
akarY ,a-ánter"eink.en 1áro" .oly-# le-jo..
artistái, .alettCtánFosok, zenészek, színészek888
> Az ilyes"i.ől .ő+en +an részDnk
QinFinnati.en is8 $e" .ár"Asort néze-etni
j:tte" a @én3szra8
QoF1eno3r "é- ne" t3dta, de "ár a le-jo..
=ton +olt a "e-felelő d:ntés felé8 3. "3lat#ja
ne" állt +ala"i előkelő 1elyen a +én3szi éjszakai
lát+ányossá-ok listáján és "é- a jo..ak se"
+oltak na-y szá"ok8
> 0ersze, szá1i.U <setle- szí+ese..en "enne
e-y t=ráraY
> $a neU > rázta "e- a fejét QoF1eno3r8 > ,i
értel"e lenne k:r.ero1an-álniY @an a .oly-#n
"ásképpen kinéző 1ely, "int az a rakétaállás,
a"ire éppen itt a fejDnk f:l:tt "e-érkeztDnkY
@astra této+ázott8 5átta" rajta, 1o-y azt
pr#.álja -yorsan kiszá"ítani fej.en, "i érné "e-
neki jo..an: 1a rá+enné a f:ldit e-y felszíni
t=rára, +a-y az a pénz, a"it tőle" kapna a k:zC
.enjárásért, 1a +ala"i ko"olya.. dolo-ra t3dná
rá+enni a k3nFsaftját8 $e" nézett felé"8 @é-Dl
-yőz:tt a .eFsDlet > pontosa..an az a
.etyár.eFsDlet, "elyet "e-erősített a QoF1eno3r
át+e1etősé-ének taksált "értéke8
> $inFs na-y kDl:n.sé-, ninFs .izony, szá1i. >
értett e-yet8 > A felszín "indenDtt forr# és szárazB
az e-ész e-yfor"a8 De én ne" a felszínre
-ondolta"8
> 2át "ireY
> W, a 1íFsí járatok, szá1i.U ok"érf:ldnyi
éppen a telepDnk alatt8 <-y "e-.íz1at# +ezető888
> $e" érdekel > "ord3lt fel QoF1eno3r >, és
"ás se", a"i ilyen k:zel +an8
> zá1i.Y
> 2a +é-i- t3dnak .enne kala3zolni >
"a-yarázta QoF1eno3r >, az azt jelenti, 1o-y az
e-észet felfedezték, e..ől "e- az k:+etkezik,
1o-y ninFs "ár ott se""i j#, "ert "ár "indent
kifosztottak8 ,i e..en a "3latsá-Y
> 0erszeU > kiáltott fel azonnal @astra > Orte",
"ire -ondol, szá1i.U
Oszre+e1etően .oldo-a..nak látszott, én pedi-
érezte", 1o-y k:z.en .3z-#n radarozza, ;-yelekC
eB persze "é- "indi- ne" nézett felé" e-y
pillanatra se"8
> ,indazonáltal > folytatta jelentősé-teljesen
annak a .ea+atottnak a 1an-ján, aki az eset
.onyol3lt "i+oltát eFseteli e-y értékes D-yfélnek
> "indi- +an rá esély, 1o-y értékes leletre
.3kkanj3nk, szá1i., de e11ez olyan e".er kell,
aki t3dja, 1o-y 1ol érde"es keresni8 J-ye ne"
té+edek, 1a =-y +éle", 1o-y az ilyes"i "ár
érdekelnéY
A @astraC1áz 2ar"adikja "e-1ozta az italo"at
és e-y :ssze1ajtott papírt: e-y faM"ásolatot8
> 2ar"inF százalék > s=-ta"8 > ,ondd "e-
3.nak8 Qsak ne kezdjen el alk3dozni és ne
en-edje, 1o-y "ás rá"liFitáljon8
B#lintott és rá"kaFsintottB ter"észetesen ő is
Fs3pa fDl +olt és 1ozzá" 1asonl#an .iztos +olt
.enne, 1o-y a f:ldi "adárka "ár j# "élyen
.enyelte a 1or-ot8
<redetile- addi- akarta" .a.3s-atni az
italo"at, a"í- Fsak le1et, +ár+a, 1o-y a -yD":lFs
.eérjen @astra 1at1at#s k:zre"Ak:désé+el, de a
ked+ező előjelek láttán Dnneplős ked+e"
kerekedett és .oldo-an kortyolta" e-y na-yot8
ajnos azon.an =-y tAnt, 1o-y a 1oro-nak ne"
+olt szakálla8 A f:ldi szá"o"ra ért1etetlen ok.#l
+állat +ont8
> A nyaka"at rá, 1o-y tiszta időpoFsékolás >
elé-edetlenkedett8 > ,ost ko"olyan: 1a +alaki
t3dja, 1o-y 1ol kell k:rDlnézni, akkor "iért ne"
tette "ár "e- a saját szakálláraY $inFs i-aza"Y
> W, "iszterU > kiáltott fel @astra, aki kezdett
.epánikolni8 > Biztosít1ato", 1o-y százszá"ra
+annak "é- felfedezetlen járatok8 <zerszá"ra,
szá1i.U Azok.an pedi-, ki t3dja, "ennyi
fel.eFsDl1etetlen értékA kinFs le1et "é-8
QoF1eno3r "e-rázta a fejét8
> 2a-yj3k > "ondta8 > <-yelőre 1ozzon "é- e-y
italt és láss3k, 1o-y ez=ttal t3dCe tényle- 1ide-
je-et adni8
,e- +olta" d:..en+e8 Ritkán té+edte", 1a pénz
sza-át érezte"8
5etette" a po1ara"at és Dlt:".en féli-
elford3lta", 1o-y a f:ldi ne lássa, a"int átf3to"
3. faM"ásolatát, 1át1a kiderDl .előle, "iért
+esztette el QoF1eno3r olyan -yorsan az érdeklőC
dését8
$e" kapta" +álaszt a kérdésre és a"=-y se"
derDlt ki .előle sok "inden8 A QoF1eno3r
társasá-á.an le+ő nőt Dorot1a *eefernek 1í+ták8
Az =tle+ele szerint "ár é+ek #ta kísér-eti az
=tjain, de a F:ldet Fsak "ost 1a-yták el elősz:r8
e""i jele annak, 1o-y :ssze1ázasodtak +olna,
+a-y ilyes"it szándékoznának tenni > le-alá..is
QoF1eno3r .iztosan ne"8 *eefer a 1=szas é+einek
az elején +olt > tényle- í-y +olt, ne" -y#-yszerek
és plasztikai trDkk:k "iatt8 ,a-a QoF1eno3r
el"=lt "ár kilenF+en8
0ersze ez e-yáltalán ne" látszott rajta8 A"ikor
az elő.. leDlt az asztal3k1oz, a ter"eté1ez
képest frissen és k:nnyedén "oz-ott8 V:+edel"e
ter"észetes és petrolCélel"iszerek.ől szár"azott8
A ki+onat szerint az első olyan "illio"osok e-yike
+olt, aki áttért az olaj Dze"anya-ként t:rténő
for-al"azásár#l az élel"iszeripari
nyersanya-ként +al# fel1asználásra8 A k=tjai.#l
szár"az# nyersolajon al-ákat tenyésztett, "ajd
azokat feldol-ozta és e".eri fo-yasztásra
alkal"as for"á.an eladta8 z#+al "ost "ár
ne"Fsak e-yszerAen Fsak "illio"os akart lenni,
1ane" +ala"i na-yo.. falat érdekelte8
?-y "ár ért1ető, "iért nézett ki olyan j#l8
,e-+an a 9eljes Lr+osija, pl3sz az eMtrák8 A papír
szerint titáni3".#l és "Aanya-.#l +olt a szí+e8
9Ddejét e-y olyan 1=szé+es.ől Dltették át, aki e-y
1elikopter.aleset.en 1alt "e-8 Bőrét, iz"ait és
k:tősz:+etét > "e- persze a teljes kDlsőC és
.elsőel+álasztás= "iri-yrendszerét > olyan
1or"onokkal és sejtre-enerál#kkal tartották
kar.an, a"elyeknek t:..ezer dollár +olt a napi
ada-ja8
A..#l ítél+e, a1o-yan a lányt si"o-atta,
.iztosan "e-érte neki8 A1o-yan kinézett és
+iselkedett, ne" látszott ne-y+ennél t:..nek >
talán e-yedDl 1al+ánykék, -yé"ántfényA,
"e-fáradt, ill=zi#kt#l "entes pillantásá.#l
látszott a +al#di kora8
R:+iden sz#l+a pompás fo-ás +olt8
$e" 1a-y1atta", 1o-y kiFs=sszon a
"arko".#l8 5e-3rította" a "aradék italt és
.#lintotta" @astra 2ar"adikjának, 1o-y j:1et a
k:+etkező8 *ell, 1o-y le-yen rá +ala"ilyen
"#dszer, a"elynek a ré+én a jár-ányo".an
landol8
Qsak rá kellett j:nn:", 1o-y "i8
*:z.en @astra ká+éz#ját az Lrs# t:..i részétől
el+álaszt# +ékony ráFs t=lfelén a
Fsatornapatkányok fele 3-yanezen t:rte az a-yát8
A 1oltszezon le-rossza.. szakaszá.an +olt3nk8
A 2o1"annC.a-ázs Fsak 1áro" 1#nap "=l+a +olt
esedékes, ezért "indenkinek fo-ytán +olt a
pénze8 Az én esete".en a "ájátDltetés
sDr-őssé-e Fsak ke+és eMtra indokot jelentett,
"ert t3datá.an +olta", 1o-y száz
la.irint3szsoké.#l kilenF+enkilenFnek 3-yan=-y
szDksé-e +olt a p3szta élet.en "aradás1oz a
t3risták .ankszá"lájának a "e-Fsapolására, "int
neke"8
,indenkinek ne" sikerDl1etett8 <z a ;Fk#
zsíros falatnak látszott, de ne" le1etett elé-
zsíros a11oz, 1o-y "indannyian j#l lakj3nk
.előle8 *:zDlDnk kettőnek, talán 1ár"3nknak,
esetle- félt3Fatnak tényle- szerenFséje le1et8
<nnél t:..nek ne"8
,indenképpen a szerenFsések k:zé kellett
kerDln:"8
2=zta" e-y j#korát a "ásodik italo".#l,
fejedel"i .orra+al#t adta" a @astraC1áz
2ar"adikjának > =-y, 1o-y "ások is lássák >,
"ajd addi- for-ol#dta" nézelőd+e, "í- sze".e
ne" ford3lta" a f:ldiekkel8
A lány e-y Fsapat sz3+enírár3ssal alk3dozott a
ráFson keresztDl8
> BoyFe > sz#lt 1átra +álla f:l:tt >, ez "ire +al#Y
A fér; át1ajolt a ráFson és lenézett8
> T-y néz ki, "int e-y le-yező > "ondta a
lánynak8
> T-y +an, 1íFsí i"ale-yezőU > kiáltott fel az
ár3s8 !s"erte" a ;Fk#t, Booker Alle"an-nek
1í+ták, ré-i "otoros +olt az Lrs#.an8 > ,a-a"
találta", kisasszony8 ,inden kí+ánsá-át teljesítiB
+ásárl#k százait#l érkező le+elek .izonyítják
Fsodás 1atását8
> Kt akarnak +erni > "oro-ta QoF1eno3r >, de
1a akarod8
> De 1o-yan "Ak:dikY > kérdezte a lány8
QoF1eno3r rondán felne+etettB "e-"3tatta8
> T-y, "int "inden "ás le-yező8 2Asíti az
e".ert8 $e" "int1a neked szDksé-ed lenne rá >
tette 1ozzá jelentősé-teljesen, "ajd "e-eresztett
felé" e-y Finkos +i-yort8
,ost kellett leFsapno"U
@é-ezte" az italo""al, .#lintotta" felé,
felállta" és át"ente" az asztal3k1oz8
> Zd+ a @én3szon > "ondta"8 > e-ít1etekY
A lány QoF1eno3rre nézett en-edélyért, "ielőtt
+álaszolt:
> zerinte" ez a le-yezőizé e-észen j#pofa8
> Bizony az > 1a-yta" rá8 > 2allott "ár a
1íFsíkről sz#l# t:rténeteketY
*érdőn az Dres székre nézte", "ajd "i+el
QoF1eno3r ne" "ondta, 1o-y tAnjek el, leDlte"
és folytatta" a "ond#ká"at8
> A 1íFsík ré-esCré-en építették ezeket az
ala-3takat8 5e1et, 1o-y ne-yed"illi# é+e, de
le1et, 1o-y t:..8 T-y látszik, 1o-y e-y dara.i-
1asználták őketB száz +a-y kétszáz é+i-, le1et,
1o-y t:.., de le1et, 1o-y ke+ese.. idei-8 <z3tán
el"entek8 !tt 1a-ytak e-y rakás kaFatot és e-y
Fso"# értel"es dol-ot is8 9:..ek k:z:tt t:..ezer
e11ez 1asonl# le-yezőt8 @ala"elyik itteninek >
ne" ennek a Bee6ee ;=nak, akit "a-3k előtt látC
nak, 1ane" +ala"elyik 1ozzá 1asonl#nak > az az
:tlete tá"adt, 1o-y ezeket a .i-y#kat
Hi"ale-yezőknekI fo-ja ne+ezni, és eladja őket a
t3ristáknak, "ert1o-y teljesíti a kí+ánsá-aikat8
Alle"an- FsD--:tt "inden sza+a"onB +árta,
1o-y 1o+á akarok kily3kadni8
> Rész.en i-az > .#lintott8
> Az e-ész i-azU ,a-3k azon.an okosa..ak
annál, 1o-y .e+e-yék8 De azért > tette" 1ozzá >,
nézzék "e- ezeket a le-yezőket8 <lé- j#l néznek
ki a11oz, 1o-y a sztori nélkDl is .eszerezzen
"a-ának e-yet az e".er8
> V#l .izony, a.szol=teU > kiáltott fel Alle"an-8 >
$ézze kisasszony, 1o-y Fsillo- ez isU @a-y nézze
ezt a kristályfényA feketésszDrkét, "ilyen j#l
"enne a -y:ny:rA 1ajá1ozU
A lány kinyitotta a feketeCszDrkét8 T-y .o"lott
ki, "int e-y feltekerFselt okle+él, Fsak ez t:lFsér
alak= +olt8 Ali- szorította a 1D+elyk3jjá+al, 1o-y
nyit+a "aradjon, e"ellett tényle- Fsodálatosan
szikrázott, a"int a lány ;no"an le-yezett +ele
e-yet8 Qsak tíz -ra""ot nyo"1atott, ne"
szá"ít+a azt a fa3tánzat= "arkolatot, a"it a
Bee6ee Alle"an-Cfélék rá szoktak .i--yeszteni8
*ristályos teMt=rája "a-á.a szí+ta a ra-yo-#
1íFsí falak Fsillo-ását Fsak=-y, "int az által3nk,
la.irint3szsokék által felszerelt -áz+ezetékek
[3oreszkálását, 1o-y aztán az :sszes .eszí+ott
fényt Fsillo-#, szi+ár+ányos szikrák ka+alC
kádjaként adja +issza8
> Az 3rat Booker 6arey Alle"an-nek 1í+ják >
"ondta" a f:ldieknek8 > J-yanazt ár3lja, "int
.ár"elyik kollé-ája, de ne" +á-ja "e- "a-3kat
annyira, "int a t:..iek na-y része8 *Dl:n:sen
=-y ne", 1a rajta tarto" a sze"e"et8
QoF1eno3r fa-yosan +é-i-"ért, aztán intett 3.
@astrának e-y =ja.. k:r italért8
> $a j# > "ondta8 > 2a +eszDnk ilyet, 1át
"a-át#l +esszDk, Booker 6arey Alle"an-8 De
ne" "ost8 > Rá" e"elte a sze"ét8 > ,ost pedi-
ki +ele, "a-a "it szeretne eladni neke"Y
*ap+a kapta" az alkal"on8
> A lé-jár#"at és "a-a"at8 2a =j járatok.a
akarnak elj3tni, én és a jár-ányo" is t:kéletesen
"e-felelDnk az i-ényeiknek8
A ;Fk# ne" 1a.ozott8
> ,ennyiY
> <-y"illi# dollár > On se" této+ázta"8 > 2áro"
1étre, teljes ellátással8
<rre "ár ne" +álaszolt azonnal, +iszont
:r:""el látta", 1o-y ne" ijedt "e- az
:ssze-től8 J-yanolyan érdeklődőnek látszott, de
le-alá..is ne" 3nta jo..an a dol-ot, "int addi-8
> $a, i-y3nk e-yet > "ondta, "ert @astra és a
2ar"adik "e-1ozták az 3tánp#tlást8
QoF1eno3r az Lrs# felé intett a po1ará+al8
> 93dja, 1o-y ez "ire +olt j#Y > kérdezte8
> 2a arra -ondol, 1o-y t3do"Ce, "iért építették
a 1íFsík, akkor a +álaszo": ne"8 A 1íFsík se"
+oltak na-yo..ak, "int "i, te1át ne" azért
ekkora, 1o-y elférjenek .enne8 9:kéletesen Dres
+olt, a"ikor ráakadt3nk8
!z-alo" nélkDl nézett k:rDl a "oz-al"as
k:rnyezet.en8 Az Lrs#.an "indi- na-y +olt a
sDr-ésCfor-ás8 Az Dre- lejtős oldalait erkélyek
sza.dalták, rajt3k a @astraé1oz 1asonl# étterC
"ekkel és i+#kkal, "e- sz3+enírár3s fDlkék
sorai+al8 2oltszezon lé+én a le-t:.. persze Dres
+olt8 <"ellett né1ány száz Fsatornapatkány élt
"a-á.an az Lrs#.an és a k:zelé.en8 *:zDlDk j#
pár k:rDl:ttDnk ténfer-ett és e-yre nőtt a
szá"3k, "i#ta QoF1eno3r és a lány leDltek8
A fér; "e-sz#lalt:
> $inFs itt +ala"i sok látni+al#, 3-yeY
$e" +itatkozta"8
> $inFs itt se""i, Fsak e-y ly3k a f:ld.en, tele
olyan ;Fk#kkal, akik el akarják szipkázni előle"
az 3tols# esélye"et8 > @állat +onta", ő "e-
rá"+i-yor-ott, de érzése" szerint "ár ke+és.é
fa-yosan, "int előtte8
> $a, sz#+al "iért is j:tte" én a @én3szra, 1a
ilyen 3nal"asnak tarto"Y V# kérdés lenne, de
"i+el "a-a ne" tette fel, ezért ne" kell rá
+álaszolno"8
Rá" nézett, 1o-y szándékozo"Ce nyo"3lni
e..en az irány.an8 $e" szándékozta"8
> Akkor .eszéljDnk Fsak az Dzletről > folytatta8 >
,a-a e-y"illi# dollárt kér8 5áss3k, 1o-y "it
takar ez a s3""a8 záz r3-# e-y lé-jár# alapdíja8
2a e-y 1étre kell a F3FF, akkor to+á..i
száznyolF+an r3-#, 1áro" 1étre 1áro"szor ennyi8
*ajára, felszerelésre, en-edélyekre =ja.. :t+en
lepedő8 ,ár k:zeledDnk a 1étszázezer1ez és ne"
is szá"olt3k a "a-a ;zetését, "e- azt, a"it a
+endé-lát#nknak le kell tejelnie, a"iért 1ajland#
+olt a "a-a szekerét tolni8 V#l szá"olta",
Palt1ersY
$e" nézte" ki .előle, 1o-y k:ltsé-k:ny+elő
lenne, ezért .izonyos ne1ézsé-eket okozott az
éppen szá".an tart#zkod# ital"ennyisé-
lenyelése, de sikerDlt ki.:kn:":
> <-észen k:zel jár, ,r8 QoF1eno3r8
$e" látta" szDksé-esnek az orrára k:tni, 1o-y
a lé-jár# a saját t3lajdono" és azt se", 1o-y a
szDksé-es felszerelés na-y része is "e-+an "ár >
1iszen Fsak í-y "arad1atott "e- neke" is +ala"i
a k:ltsé-ek ki;zetése 3tán8 Azért ne" okozott
+olna na-y "e-lepetést, 1a kiderDlt +olna, 1o-y
ezt is t3dja8
,é-is sikerDlt "e-lepnie:
> V# árnak 1an-zik > "ondta k:z:".:sen8 >
,e-e-yeztDnk8 Llyan -yorsan akaro" kezdeni,
a"ennyire Fsak le1etsé-es, ezért az ind3lás ideje,
1""888 "ondj3k, 1olnap ilyenkor8
> Rend.en +an > "ondta", "ik:z.en felállta"8
> @iszlát 1olnap8
*ifelé "enet kerDlte" 3. @astra +illá"l#
pillantását8 Dol-o" +olt és ne" érte" rá
fo-lalkozni +ele8 A QoF1eno3rCD-y kissé
felkészDletlenDl ért, "árpedi- a @én3sz ne" az a
1ely, a1ol az e".er "e-en-ed1eti "a-ának a
1i.ákat8 93dta", QoF1eno3r ;-yel"ét ne"
kerDlte el a tény, 1o-y a ne+én sz#lította"8 $e"
"int1a .aj lett +olna8 A"=-y is ráj:1etett "ár,
1o-y azonnal leFsekkolta", e..en az eset.en
pedi- a le-ke+ese.. a ne+e +olt, a"it
kiderít1ette" r#la8
*iFsit azért "e-lepett, 1o-y ő is t3dta az
enyé"et8
78
2áro" fontos teendő" +olt8 ,indenekelőtt
kétszeresen is ellenőrizne" kellett a
felszerelése"et8 Biztos akarta" lenni a..an,
1o-y a le-ádáza.. @én3sz :sszes +iszonta-sá-ait
is képes ki.írni a -épezet8 ,ásodszor el kellett
"enne" a 1elyi sz:+etsé-i kép+iselet1ez és az
ér+ényesítés1ez re-isztráltatno" kellett a BoyFe
QoF1eno3rrel k:t:tt e-yezsé-et, e-y @astrára
+onatkoz# záradékkal e-yDtt8
2ar"adszor fel kellett keresne" az or+oso"at8
A "ája" e-y ideje ne" rakonFátlankodott
kDl:n:se..en, +iszont az is i-az, 1o-y e-y ideje
t=lsá-osan ne" is ron-álta" alko1oltartal"=
készít"ényekkel8
A felszerelése"ről kiderDlt, 1o-y teljesen
rend.en +an8 ,ajdX e-y #rái- tartott, "ire
"indent átnézte", de le-alá.. .iztos le1ette"
.enne, 1o-y "inden le1etsé-es esetre
rendelkeze" "e-felelő szerszá"okkal és tartalék
alkatrészekkel8 A k3r3zsl#tanya fél=ton +olt a
sz:+etsé-i iroda felé, ezért oda"enet elő.. Dr8
,ori3s1oz nézte" .e8 $e" tartott sokái-8 $e"
"ondott rossza..at, "int +árta"8 Rá"a--atta az
:sszes "Aszerét, "ajd tDzetesen átnézte az
ered"ényeket > k:rDl.elDl száz:t+en dollárt érő
tDzetessé--el >, ez3tán kifejezte #+atos re"ényét,
"iszerint a rendelőjétől tá+ol is képes leszek
t=lélni 1áro" 1etet8 ,inden F3FFot elrakta",
a"i+el ellátott és a szokásosnál ne" j:tte"
jo..an za+ar.a akkor se", a"ikor a diétás
3tasításai kerDltek napirendre8
> Os 1a +isszaj:tte"Y > kérdezte"8
> Qsak azt t3do" "ondani, a"it eddi-, A3dee >
+álaszolta +idá"an8 > @an, "ennyi isY888 #,
kilenF+en napja +an "é-, 1o-y teljesen fel"ondja
a "ája a szol-álatot8 > 0attintott az 3jjá+al,
"ik:z.en .izakod+a "e-sze"lélt8 > 2allo", =j
esélyt kapott az élettől8 <lője-yezze"
"ájátDltetésreY
> 2onnan t3d "áris a kilátásai"r#lY >
kérdezte"8
@állat +ont8
> ,inde-yB az ár "indenesetre í-y is 3-yanaz >
+álaszolta j#ind3lat=an8 > *étszáz lepedő lesz az
=j "áj, erre j:n "é- a k#r1ázi kezelés, az altatás,
a "Atét előtti +izs-álat, a -y#-yszerek k:ltsé-e
és a tiszteletdíja", de ezeket "ár =-yis t3dja8
93dta"8 Os =-y szá"olta", 1o-y :ssze is j:n
a..#l, a"it QoF1eno3rt#l kapok, pl3sz, a"it
eddi- "ár félretette" és a"it "é- .e t3dok "ajd
zse.elni a..#l, 1o-y a "Atét alatt k:lFs:nado" a
jár-ányo"at8 0ersze a +é-ére teljesen
le-atyásodok8 De le-alá.. élek "ajd8
> 9:rténetesen éppen +an raktáron e-y
"ájaFskaB pont a "a-a "érete > "ondta Dr8
,ori3s féli- +iFFelőd+e8
2itte" neki, "ert a "á-3stanya "indi- d3-i-
+olt tartalékszer+ekkel8 <nnek az +olt az oka,
1o-y errefelé a népek elé- -yakran +é-eztek
"a-3kkal kDl:nféle "#dszerekkel, és :r:k:seik
"indent elk:+ettek, 1o-y a 1a-yatékot a
.elsősé-ek eladásá+al is -yarapítsák8 Ré-e..en
randiz-atta" az e-yik alk3r3zsl# Fsajszi+al8
<-yszer j#l .eFsiFFsentettDnk, ő "e- le+itt a
H1ide-se.észetreI, a1ol "e-"3tatta neke" az
:sszes lefa-yasztott szí+et, tDdőt, .eleket és
1=-y1#lya-ot8 ,inde-yik preparál+a +olt "ár
antialler-énekkel, ezért ne" állt fenn a kil:kődés
+eszélye8 9akarosan .eFso"a-ol+a és "e-jel:l+e
+ártak a ;zetőképes fo-yaszt#kra8 Qsak az +olt a
.aj, 1o-y én ne" tartozta" e..e a kate-#riá.a,
kDl:n.en dr8 ,ori3s "ár ré- ki+ett +olna neke"
e-y "ájat, fel"ele-ítette +olna a "ikr#.an és
.ela\antotta +olna a ré-i 1elyére8 A"ikor
+iFFesen .esz#lta" a Fsajnak > tényle- Fsak
+iFFelte" >, 1o-y i-azán "e-do.1atna le-alá..
e-y kise..fajta "ájjal, el"ent a ked+e a
randizást#l, "ajd ne" sokra rá :sszepakolt és
+issza"ent a F:ldre8
,e-rá-ta" "a-a".an a dol-ot8
> Ve-yezzen elő > "ondta"8 > 2étfő1:z 1áro"
1étre8 Azzal a já".or derA+el eltel+e 1a-yta" el
a rendelőjét, a"it a .3r"ai 1ydrorizsCter"elő
érez1et, a"ikor "asináját .eizzítja az =ja..
aratás1oz8 *ed+es Apá", "iért ne"
felFserképző.e kDldtél az e-yete" 1elyettY
zép lett +olna, 1a a 1íFsík akkorák lettek +olna,
"int az e".eri lények, de e-y kiFsit
alaFsonya..ak +oltak8 5átszott a járataikon8
A..an a szAk ala-=t.an, a"elyik a sz:+etsé-
kép+iseletét ellát# &&Cas *irendeltsé-1ez
+ezetett, Fsakne" +é-i- féli- le-3--ol+a kellett
"enne"8
A "e-.ízott iroda+ezető "ár +árt rá"8 Azon
ke+és na-yszerA állások e-yikét .irtokolta,
a"elyek a @én3szon fD--etlenek +oltak a
t3riz"3st#l, de le-alá..is ne" kapFsol#dtak k:zC
+etlenDl a szájtátiak1oz8
> 3.1as1 @astra idesz#lt telefonon > kezdte8 >
Azt "ondta, 1o-y 1ar"inF százalék.an
e-yeztetek "e-, e"ellett ne" ;zetted ki a piádat
1áza 2ar"adikjának8
> ,indkettő i-az8
@ala"it felje-yzett, "ajd folytatta:
> $eke" is j:ssz e-y ke+éssel, A3dee8
2áro"százzal, "ert átfaMolta" a "adárka
.elépőjének a "ásolatát8 zázat adsz, a"iért
ér+ényesíte" a szerződésedet8 9o+á..i 1atszázat
azért perkálsz, "ert "e- kell =jítano" a
t=ra+ezetőCen-edélyedet8
Ldaadta" a ;zetőkártyá"at, ő "e- le1=zta r#la
a teljes :ssze-et a 1elyi ;#k.a8 <z3tán aláírta"
és le.élye-ezte" a szerződést, a"elyet "ár
"e-sz:+e-ezett8 @astra 1ar"inF százaléka ne" a
"illi#s teljes :ssze-re +onatkozott, 1ane" a nett#
nyeresé-e"re8 @al#színAle- í-y is 3-yanannyi
esik "ajd le neki is, "int neke", le-alá..is
készpénz.en kifejez+e, "ert neke" kellett állno"
az eMpedíFi# ellátásának k:ltsé-eit8 Az =t +é-éi-
1iteleznek a .ankok, de akkor e-yszerre kérik a
teljes :ssze-et888 "ár Fsak azért is, "ert t3dják,
"ikor +ár1at# a k:+etkező t=ra8
A "e-.ízott látta"ozta az aláírt szerződést8
> <zzel "e-lennénk8 9e1etek "é- +ala"it
értedY
> !lyen tarifák "ellett inká.. ne, 1a ne"
"3száj8 Olesen rá"pillantottB a nézésé.en +olt
Fsipetnyi iri-ysé- is8
> Azt 1iszed, át+erlek, A3deeY HBoyFe
QoF1eno3r és Dorot1a *eefer az Ldesszá.an
.eje-yzett !uri" Gagarin Ar1aj#+al érkeztek,
a"ely ne" szállított "ás 3tasokatI > idézett a
nekDnk is to+á..ított .eléptető jelentés.ől8 >
$e" +olt t:.. 3tasU ?-y is -azda- leszel, A3dee,
1a j#l élsz a k3nFsaftod.an rejlő le1etősé-ekkel8
> $e" akarok -azda- lenni > "ondta" >, Fsak
élet.en akarok "aradni8
<z t:kéletesen i-az +olt8 2al+ány re"énye"
azért +olt rá > ne" sok, sz#ra se" i-azán
érde"es, ne" is "erte" "ondani senkinek >,
1o-y a +é-én kiFsit jo..an j:+:k "ajd ki az DzletC
.ől a p3szta élet.en "aradásnál8
De +olt e-y .:kkenő8
$e+ezetesen az +olt a pro.lé"a, 1o-y 1a
találnánk +ala"it, annak na-y része BoyFe
QoF1eno3ré lenne8 2a e-y 1ozzá 1asonl# t3rista
kinFs+adászatra ind3l e-y +ezető+el a 1íFsí
járatok.a, és +ala"i értékesre .3kkan > az
ilyes"i, 1a ne" is t=lzottan, de a11oz éppen
elé--é -yakran "e-t:rténik a t3ristákkal, 1o-y
.izakod#k "aradjanak >, akkor a .érlőé a lelet
oroszlánrésze8 A +ezetőé Fsak né"i ala"izsna8 ,i
Fsak alkal"azás.an +a-y3nk annál, aki a FeF1et
;zeti8
9er"észetesen a szerenFsé".en .íz+a
ki"e1etnék e-yedDl is8 ?-y "inden az enyé"
lenne, a"it találnék8 Az én esete".en azon.an ez
rossz :tlet lett +olna8 2a "e-koFkáztatná", 1o-y
ki"e-yek és elté+edek, akkor ne" Fsak az idő",
és :t+en +a-y százezer dolláro" .ánná azt, 1o-y
feléle" a készletei"et és #Fska+assá silányíto" a
lé-jár#"at8 2a én té+ednék el, akkor elő.. a
lestrapált "ája" f=jna ki, én "e- 1a"arosan
k:+etné"8
QoF1eno3r pénzé.ől "inden ;llérre szDksé-e"
+olt a p3szta élet.en "aradás1oz8 Akár talál3nk
+ala"it, akár ne", ennyire +al#színAle- f3tja
"ajd a járand#sá-o".#l8
A lelki .éké"nek az is .etett, 1o-y t3dta" e-y
1elyről, a1ol +él1etően +ala"ilyen na-yon
érdekes dolo- +olt8 A -3.anF Fsak az +olt, 1o-y
a"í- ér+ény.en +olt a 1a-yo"ányos jo-okat
előír# szerződése" QoF1eno3rrel, addi- ne"
en-ed1ette" "e- "a-a"nak, 1o-y rá.3kkanjak8
A"ikor ezekkel "e-+olta", =t.a ejtette" a
lak#ka.ino"at8 Az á-ya" alá .e +olt falaz+a e-y
-arantáltan felt:rés.iztos széf8 @olt .enne né1ány
papír, a"it át akarta" rakni a zse.e".e8
93dják, a"ikor "e-érkezte" a @én3szra, ne"
í-y képzelte" a dol-ot8 ,e- akarta" Fsinálni a
szerenFsé"et8
Akkori.an, és "é- "ajdne" két é+i- szinte
se""it se" látta" a felszín.ől8 A @én3szra is
leszállni képes Ar1aj#t ne" =-y építették, 1o-y az
e".er sokat .á"észkod1asson leszálláskor8 A
Fsakne" kilenF+enat"oszférás lé-k:ri nyo"ás
ki.írásá1oz sokkal erőse.. 1aj# kell, "int a
2oldon +a-y a ,arson is leszállni képes
.3.orékok8 A @én3sz1aj#k .3rkolatán ninFsenek
felesle-es a.lakok8 $e" is kDl:n:se..en fontos a
dolo-, 1iszen a .oly-# felszínén ne" lehet sokat
látni8 ,inden +ala"ire+al# t3ristalát+ányossá- a
@én3sz #else"é#en +an, és ennek is "inden
kiFsinyke "orzsája +ala"ikor a 1íFsíké +olt8
$e" sokat t3d3nk a 1íFsíkről8 !-azá.#l "é- a
ne+Dket se" t3dj3k8 A H1íFsíI sz# ne" né+,
1ane" 3tánz#sz#8 @alaki ilyennek 1allotta azt a
zajt, a"it a tAz-y:n-y ad ki "a-á.#l, a"ikor
"e-.iriz-álják8 ,i+el ez +olt az e-yetlen 1an-,
a"elyet a 1íFsíkkel kapFsolat.a le1etett 1ozni,
ezért erről kapták a ne+Dket8
A H1eszperol#-3soknakI fo-al"3k sinFs,
1onnan szár"azik a 1íFsí faj, pedi- +an tőlDk
né1ány Fsilla-térképnek látsz# +ala"ink >
teljessé--el "e-fejt1etetlenekB esetle- 1a
t3dnánk, 1o-y né1ány százezer é+e "i le1etett a
-alaMis :sszes Fsilla-ának a 1elyzete, akkor
lokalizál1atnánk őket8 9alán8 Felté+e, 1o-y e..ől
a -alaMis.#l szár"aznak8
$é1a eltAnőd:" rajta, 1o-y "i +olt a
szándék3k8 <lsz:kni e-y 1aldokl# .oly-#r#lY
0olitikai "enekDltekY 93risták, akiknek a
Firkál#ja lero..ant a +ala1ol és a se1ol k:z:tt,
ezért 1osszasan rostokoltak, 1o-y "e-ja+ítsák,
a"it a to+á..1aladás3k1oz "e- kell ja+ítaniY
$e" t3do"8 Os senki "ás se t3dja8
J-yanakkor, j#lle1et a 1íFsík "ajdne" "indent
felpakoltak, a"ikor el"entek és Fsak Dres járatok
és ka"rák "aradtak 3tán3k, ittCott 1a-ytak né"i
kaFatot, a"elyet ne" +olt érde"es :sszeszedniDk
+a-y elkerDlte a ;-yel"Dket8 !lyen li"lo"
le1etett az :sszes Hi"ale-yezőI, a kise..C
na-yo.. Dres tartályok, FseFse.eFsék és
apr#sá-ok, a"elyek "iatt =-y nézett ki a terep,
"int e-y népszerA kiránd3l#1ely e-y strapás
nyári szezon 3tán8 zerinte" a le-k:zis"erte..
is"ert ilyen kaFat az anizokinetik3s kalapáFs,
a"ely a rá"ért Fsapás erejét kilenF+en fokkal
elfordít+a adja to+á..8 @alaki +olt olyan
szerenFsés, 1o-y né1ány "illiárdot keresett
azzal, 1o-y e-yszerAen Fsak "e-találta, persze
Fsak az3tán, 1o-y e-y okos ;Fk# a saját
"illiárdjait is "e-kereste =-y, 1o-y ele"ezte és
le"ásolta8 <z azon.an Fsak a jé-1e-y Fs=Fsa8
*énytelenek +a-y3nk .elet:rődni a tény.e, 1o-y
t:..nyire Fsak sze"etet talál3nk8 Az a F3FF, a"i
+ala1a itt +olt, "illi#szor annyit ér1etett, "int ez
a 13lladék8
9ényle- "inden értel"es dol-ot "a-3kkal
+ittek, a"ikor el"entekY
<z +olt a k:+etkező dolo-, a"it senki se"
t3dott8 On se" t3dta", de +ala"iről t3dta", a"i
érzése" szerint pénzt 1oz1atott a kony1ára8
Az e-yik 1íFsí +á-at.an sejtései" szerint +ala"i
e-észen pofás dolo-nak kellett lennie, és ez a
járat elé- tá+ol esett a "ár felfedezett
lelő1elyektől8
$e" áltatta" "a-a"8 93dta", 1o-y se""ire
sinFs -aranFia8
,indenesetre "e-ért +olna e-y pillantást8
2át1a a 1íFsík 3tols# Ar1aj#i "ár =-y "entek el,
1o-y a -azdáik tDrel"etlenek +oltak, ezért
ke+és.é alaposan takarítottak ki "a-3k 3tán8
<z +olt +én3szi tart#zkodáso" :sszes értel"e8
,i "ásért lette" +olna "é- ittY <-y
la.irint3spatkány élete a le-jo.. eset.en is Fsak
ten-ődés8 O+i :t+enezret e"észtett fel a p3szta
élet.en "aradás > le+e-őad#, fejad#, a +íz és a
"ini"álisan szDksé-es élel"iszerek ára8 <nnél
j#+al t:..e kerDlt, 1a +alaki 1a+onta e-ynél
t:..sz:r akart 1=st enni +a-y saját lak#fDlkét
akart, a1ol e-yedDl al1atott8
A t=ra+ezetői en-edély e-y 1eti kajapénz.e
kerDlt8 2a +ala"elyikDnk ki+áltotta, e-y 1eti
"e-él1etését koFkáztatta azzal a le1etősé--el
sze".en, 1o-y .eDt a na-y fo-ás e-y f:ldi t3rista
sze"élyé.en +a-y e-y értékes lelet for"ájá.an8
Aztán esetle- 1aza le1et "ajd "enni a F:ldre >
a1ol senki se" 1al "e- le+e-ő1iány.an és senkit
se" tolonFolnak ki a na-ynyo"ás= kreC
"at#ri3".a > értsd: a @én3sz lé-k:ré.e8
$emcsak +isszatérni a F:ldre, 1ane" olyan
"#don 1azatérni, a"elyről "inden la.irinC
t3s+akond ál"odott, "ikor annak idején elind3lt
a $aprendszer .elseje felé: elé- pénzzel a
nor"ális e".eri élet1ez, +a-yis a 9eljes
Lr+osi1oz8
<zt akarta" én is: a $a-y Fo-ást8
I6
Aznap este "ár Fsak e-yetlen teendő" "aradt8
<l"ente" a Felfedezések Qsarnoká.a8 $e"
sz#rakozni "ente"8 @olt e-y e-yezsé-e" a
@astraC1áz 2ar"adikjá+al8
2ar"adik rá"kaFsintott Fsá.fátyla felett és
"ondott +ala"it a társnőjének, aki k:rDlnézett és
"e-is"ert8
> 2ello, ,r8 Palt1ers > k:sz:nt oda8
> 6ondolta", 1o-y itt találo" > "ondta", "ert
ez +olt az i-azsá-8
$e" t3dta", 1o-yan sz#lítsa" a lányt8 Az én
anyá" +olt olyan ré-i"#di, 1o-y fel+e-ye az
apá" ne+ét, a"ikor :ssze1ázasodtak, de az ilyen
sza.ályok itt ne" +oltak ér+ényesek8 A H,iss
*eeferI pontos lett +olna, a H,rs8 QoF1eno3rI
"e- ra+aszkod#8 @é-Dl í-y oldotta" "e- a
dol-ot:
> ,i+el elé- sokat leszDnk e-yDtt, "it sz#lna
1ozzá, 1a te-eződnénkY
> Akkor A3deeCnek sz#lítsalak, 3-yeY ,ilyen
né+ ezY
,e-eresztette" e-y Fs3pafo- +i-yort8
> Anyá" s+éd +olt, apá" tős-y:keres teMasi8
T-y t3do", Dorot1a, 1o-y a Fsalád3nk.an
-yakran adták ezt a ne+et8
@astra 2ar"adikja +issza+on3lt a 1áttér.e, én
"e- "a-a"1oz ra-adta" a kezde"ényezést
azzal, 1o-y el"a-yarázta" Dorot1a *eefernek a
Felfedezések Qsarnokának rendeltetését8
A Qsarnok azért +olt, 1o-y a f:ldi szájtátiak és
k3tat#k fantáziáját .eindítsa, 1o-y a 1íFsí
lelő1elyeken sz#rják el a pénzDket8 ,inden.ől
+an .enne e-y kiFsi a feltárt lelő1elyek alaprajC
zát#l kezd+e, a @én3sz ,erFatorCtérképén át a
le-fontosa.. leletek.ől szár"az# "intáki-8
,e-"3tatta" az anizokinetik3s kalapáFs
"ásolatát és az eredeti szilárdtest piezofont,
a"ely Fsakne" a kalapáFsot piaFra do.#
pasasok1oz 1asonl# "érték.en tette -azda--á a
"e-talál#ját8 <-y t:r1etetlen D+e-.ől készDlt
+itrin.en +olt +a-y e-y t3Fatnyi j# félFenti
át"érőjA tAz-y:n-y, a"elyek opálos fénnyel
ra-yo-tak a párnáj3kon8
> <zeknek k:sz:n1etjDk a piezofont >
"a-yarázta" a lánynak8 > ,a-a a szerkentyA
e".eri talál"ány, de a tAz-y:n-y:k "Ak:dtetik8
Kra""á alakítják a nyo"ást és fordít+a8
> zépek > je-yezte "e-8 > De "iért kell ilyen
+édett 1elyen tartani őketY Az Lrs#.an a
.oltok.an látta" na-yo..akat is a p3ltokon, de
"é- Fsak ráj3k se néztek8
> @an k:ztDk né"i kDl:n.sé-, Dorot1a >
+álaszolta"8 > <zek i-aziak8
2an-osan felkaFa-ott8 9etszett, a1o-yan
ne+etett8 A nőknek ne" áll j#l a féke+esztett
kaFa-ás, ezért ne" is ne+etnek, 1a szépnek
akarnak látszani8 Dorot1a *eefer olyan +olt, "int
e-y .ájos, "indennapi tere"tés, aki j#l
sz#rakozik a dol-on8 2a .ele-ondolok, a nők
akkor a le-sze..ek, a"ikor j#l érzik "a-3kat8
A11oz "ár ne" nézett ki elé- j#l, 1o-y a
pénzről és =j "ája" szDksé-essé-éről elterelje a
-ondolatai"at, ezért az Dzletre térte":
> <zek a kis +:r:s -oly#k a +ér-yé"ántok >
"3tatta" e-y "ásik +itrinre8 > Radioaktí+ak8
Annyira ne", 1o-y károsak lennének az
e-észsé-re, de folya"atosan "ele-ek "aradnak8
?-y le1et e-yé.ként "e-kDl:n.:ztetni a 1a"isat
a +al#dit#l8 A"=-y, 1a 1áro" Fentinél na-yo.. az
át"érőjDk, akkor .iztosan 1a"isak8 Az i-azán
na-yok t=l sok 1őt ter"elnek a felDletCtérfo-at
arányának t:r+énye "iatt, ezért "e-ol+adnak8
> z#+al azok, a"elyeket a .arátod "e-pr#.ált
rá"s#zni888
> 2a"isak +oltak8 T-y +an8
B#lintott8 ,é- "indi- "osoly-ott8
> Os "i +an azzal, a"it te akarsz ránkt3k"álni,
A3deeY !-azi +a-y 1a"isY
A @astraC1áz 2ar"adikja eddi-re diszkréten
felszí+#dott, én "e- +ette" e-y na-y le+e-őt és
el"ondta" Dorot1ának az i-azsá-ot8 $a j#, ne"
"indent, de a"it "ondta", az i-az +olt8
> Az :sszes F3FF, a"it itt látsz > kezdte" >, sok
ezer e".er t:"éntelen "ennyisé-A kínkeser+es
keresésének az ered"énye8 2i1etetlenDl sokan
pr#.álkoztak, de ne" t3d3nk t:..et fel"3tatni,
"int a kalapáFsot, a piezofont és né1ány "ás
játékszert8 0ár t:r"eléket és kaFatot "é-
tan3l"ányoz-atnak, de lénye-é.en ez "inden8
> On is í-y 1allotta" > "ondta >, de +an itt "é-
+ala"i8 ,inde-yiket le-alá.. 1=sz é+e fedezték
fel8
Lkosa.. +olt, "int +árta"8
> Os e..ől azt a k:+etkeztetést +ontad le >
+ette" át a sz#t >, 1o-y "i+el az#ta ne" találtak
se""it, ezért a .oly-# lelő1elyei ki"erDltek8
!-azad +an8 A .izonyítékok le-alá..is ezt
"3tatják8 Az első k3tat#k "inden 1asznosat
"e-találtak, a"it le1etett888 eddi-8
> De szerinted +an "é- "ás is8
> %emélem, 1o-y +an8 <lősz:r is: a járatok falai8
,indenDtt teljesen e-yfor"ának látszanak8 *ék
színA, t:kéletesen si"a falakB "indenDtt
e-yfor"a fény árad .előlDk, se1ol se" +áltozik a
ke"énysé-Dk8 De 1o-yan készítették őket a
1íFsíkY
> $e" t3do"8
> On se"8 ,ások se"8 De "inden 1íFsí ala-=t
e-yfor"a8 2a "e-nézzDk a szerkezetDket, akkor
azt tapasztalj3k, "indenDtt +an e-y kDlső szikla,
a"ely.e .eá-yazták őket, aztán k:+etkezik e-y
1atárréte-, a"ely a szikla és a fé" +ala"ilyen
ke+eréke, +é-Dl "a-a a fal8 *:+etkeztetés: a
1íFsík ne" -:dr:ket ástak, 1o-y .eléjDk
fektessék a Fsatornákat, 1ane" +olt +ala"ilyDk,
a"i -ilisztaszerAen keresztDlCkas3l "ászkált a
sziklá.an és ezeket a járatokat 1a-yta "a-a 3tán8
Os "é- +ala"i: t=lástak8 @a-yis sok olyan járatot
f=rtak, a"elyre ne" +olt szDksé-Dk, se1o+á se"
+ezet és so1a, se""ire se" 1asználták8 <..ől
"ire k:+etkeztetszY
> 2o-y a f=rás olFs# és k:nnyA +oltY >
talál-atott8
B#lintotta"8
> 9e1át +olt +ala"ilyen a3to"atik3s "asináj3k
és kell lennie le-alá.. e-y példánynak a .oly-#n,
a"it "e- kell keresni8 ,ásodszor: a le+e-ő8
J-yanazt léle-ezték .e, a"it "i, e11ez azon.an
+ala1onnan szerezniDk kellett oMi-ént8 2onnanY
> 2o-y1o-yY A lé-k:r.en +an oMi-én, ne"Y
> <lenyészően ke+és8 *e+ese.., "int fél
százalék8 9:..nyire az se" sza.ad for"á.an,
1ane" széndioMid és "ás sz3tykok for"ájá.an
talál1at#8 A +ízpára "ennyisé-e sz#ra se"
érde"es8 ,é- annyi sinFs, "int tesze" azt, a
kéndioMid8 2a a +íz átszi+áro- a sziklán, akkor
ne" friss, tiszta forrás képé.en t:r elő, 1ane"
szinte azonnal elpárolo-8 ,é-1ozzá j# "a-asra,
lé+én a +íz "olek3lája j#+al k:nnye.., "int a
széndioMidé8 Az oMi-én és a 1idro-én e-y része
ez3tán főként kéndioMiddá és kénsa++á alak3l, a
1idro-én "aradéka "e- e-yszerAen elillan az
Ar.e8
FDrkésző tekintettel nézett rá"8
> A3dee > "ondta szelíden >, azt 1isze", te i-azi
@én3szCszakértő +a-y8
<l+i-yorodta"8
> Orted "ár, "i a 1elyzet az oMi-én
előállításá+alY
> Azt 1isze", i-en8 V# ne1éznek látszik8
> $e"Fsak látszik, 1ane" a& is A 1íFsíknek
ennek ellenére sikerDlt kinyerniDk ezt a ke+éske
oMi-ént is a ke+erék.ől8 ,é-1ozzá olFs#n és
k:nnyedénU 6ondolj Fsak .ele, "ennyi felesle-es
járatot t:lt "e-8 <"ellett ott +annak a se"le-es
-ázok, példá3l a nitro-én8 A lé-k:r.en ez is Fsak
nyo"ok.an +an jelen, itt "e- éppen annyi +an,
1o-y a le+e-ő .eléle-ez1ető le-yen8 ,iértY
2o-yanY $e" t3do", de 1a +an olyan -épezet,
a"i ezt Fsinálta, akkor szeretné" "e-találni ezt
a -épet8 2ar"adszor: repDlő-ép8 A 1íFsík sokat
repkedtek a @én3sz felett8
> A1o-yan te is, A3dee8 $e" pil#ta +a-yY
> !-en, lé-jár# pil#ta8 De nézzDk, "itől repDl a
lé-jár#8 A felszíni 1ő"érséklet %)) *el+inCfok, de
annyi oMi-én sinFs, 1o-y e-y Fi-arettát
"e--y=jt1ass3nk8 A lé-jár#"nak ezért két tarC
tályt kell Fipelnie: e-y Dze"anya-tartályt és e-y
"ásikat, a"elyik.en az elé-etésé1ez szDksé-es
anya- +an8 93dod, ne" e-yszerAen Fsak olaj és
le+e-ő kell8
> 9ényle-Y
> !tt ne", Dorot1a8 !lyen k:rnyezeti
1ő"érsékletnél ne"8 <..en a "ele-.en
kDl:nle-es Dze"anya-ra +an szDksé-8 2allottad
"ár +ala1a a Qarnot ne+etY
> Az a ré-i t3d#s, 3-yeY Az a ;Fk#, akiről a
QarnotCFikl3st elne+eztékY
> Tja.. 1elyes +álasz8 > ,ár 1ar"adszor
okozott "e-lepetéstB "e-je-yezte" "a-a".an,
1o-y j# lesz +i-yázni8 > <-y -ép QarnotCféle
1atásfokát =-y fejezzDk ki, 1o-y a "aMi"ális
1ő"érsékletét, azaz "ondj3k a .első é-és
1ő"érsékletét elosztj3k a ki.oFsátott é-éster"ék
1ő"érsékleté+el8 0ersze ez a dol-oknak d3r+a
lee-yszerAsítése, de az é-éster"ék 1ő"érséklete
akkor se" le1et alaFsonya.. a k:rnyezet
1ő"érsékleténél, kDl:n.en a j#szá- ne" "otor
lenne, 1ane" 1Atő-ép8 Adott a lekDzdendő %))
*el+inCfok, ezért "é- spéFi 1ajt#anya-
1asználatá+al is elé- -yatrák a "asináink8 A
@én3szon min'en 1őerő-ép Fsak -yatra le1et8
<l-ondolkoztál "ár azon, "iért +an ilyen ke+és
lé-jár#Y <n-e" persze ne" za+ar, "ert í-y
+ala"iféle "ajdne"C"onopol 1elyzet.en
+a-y3nk8 Az ok azon.an az, 1o-y ir-al"atlan3l
drá-a az Dze"eltetésDk8
> A 1íFsík jo..an FsináltákY
> (eggy)&)'ésem, 1o-y i-en8
!s"ét felkaFa-ottB +áratlan3l, de 3-yanolyan
.ájosan, "int az elő..8
> W, te sze-ényU > k:tekedett +idá"an8 > 5áto",
rá1araptál a saját 1or-odra8 Azt 1iszed, a
k:+etkező napok.an éppen te .otlasz .ele
"inden járatok :re-anyjá.a és fel"arkolod a "ilC
liárdokat érő 1íFsí 1a-yatékotY
$e" tetszett, a1o-yan kérdezte8 2a "ár itt
tart3nk, ne" +olt ínye"re az e-ész találkozás,
a"elyet @astra 2ar"adikjának a se-ítsé-é+el
1ozta" :ssze8 Arra szá"ította", 1o-y a .arátja
tá+ollété.en Dorot1a *eefer fejeFskéjét
k:nnyAszerrel elFsa+ar1ato"8 $e" "Ak:d:tt a
dolo-8 ,a-a a lány é.resztett rá, 1o-y ő is
e".eri lény, a"i "ár :n"a-á.an is kelle"etlen
fejle"ény +olt > a .alekot ne" le1et .alekként
kezelni, 1a e".ernek tekintjDk8
A"i "é- ennél is rossza.., sikerDlt elérnie,
1o-y alapos :n+izs-álatot tartsak8
?-y 1át Fsak ennyit "ondta":
> !-azad le1et, de .iztos +a-yok .enne, 1o-y
e-y pr#.át "e-érne8
> ,ost "ér-es +a-y, 3-yeY
> $e" > 1az3dta" >, de talán e-y kiFsit fáradt8
Os "i+el 1olnap 1ossz= =tra ind3l3nk, az lesz a
le-1elyese.., 1a +issza+iszlek az Lrs#.a, *eefer
kisasszony8
6
A lé-jár#" az Arkik:tő szélénél 1or-onyzott és
3-yan=-y kellett elj3tni 1ozzá, "int a kik:tő.e:
lifttel a felszíni zsilipi-, onnan e-y +ontat#
1er"etik3san zárt ka.injá.an kellett átkelni a
@én3sz száraz, sziklás felszínén, a"elyet a
"a-asnyo"ás= szelek siral"asan lekoptattak8
9er"észetesen általá.an "e-erősített
1a.-arázs.an tartotta" a jár-ányo"at8 A
@én3szon se""it se" le1et szélnek kitett 1elyen
1a-yni, 1a az e".er az eredeti állapotá.an akarja
találniB "é- akkor se", 1a kr#"aFél.#l készDlt8
Re--el elősz:r eltá+olította" r#la a 1a.ot, "ajd
"é- e-yszer át+izs-álta" és .epakolta" a
felszerelést8 9eljesen "enetkész +olt8 A kinti
1arso-# z:ldessár-a k:d+i1aron át is rálátta" a
+ontat# ka.ina.laká.#l8
QoF1eno3r és a lány is lát1atták, 1a t3dták,
1o-y 1o+a kell nézniDk, de +al#színAle- ne"
1itték +olna el r#la, 1o-y repDlni is t3d8
> @eszekedtek DorrieC+alY > ordította QoF1eno3r
a fDle".e8
> $e" +eszekedtDnk > kia.álta" +issza8
> $e" za+arna, Fsak t3dni akarta"8 $e" kell
p3szipajtásoknak lennDnk, elé- az is, 1a teszi,
a"it "ondok8 > <-y kiFsit el1all-atott, pi1entette
a 1an-szálait8 > Véz3so", "iFsoda szélU
> ]efír > "ondta" és el1all-atta"B "ajd a saját
.őrén "e-tapasztalja8
Az Arkik:tő k:rDli terDlet a ter"észetes
+iszonyok "iatt +én3szi "értékkel ny3-odt
1elynek szá"ít8 A k:rnyező 1e-yek a szelek ja+át
a kil:+őállások f:lé terelik, nekDnk "ár Fsak e-y
kis k:dpa"aFs "arad8 A felC és leszállás
+iszonyla- k:nnyA8 A dolo-.an az a rossz, 1o-y a
le+e-ő ne1ézfé" alkot#ele"ei kiFsap#dnak a
leszáll#1elyre8 A +én3szi le+e-ő alaFsonya..
réte-ei.en 1i-anysz3l;d és 1i-anyklorid
talál1at#8 Felje.., a leszálláskor lát1at#
+attaszerA fel1ők né"elyike t:"ény kénsa+, s#sa+
és [3orsa+ Fseppek.ől áll8
<z teszi trDkk:ssé a k:zlekedést8 A +én3szi
na+i-áFi#1oz j# térérzék kell8 A felszínen k:nnyA
elj3tni AC.#l B pont.a8 A radarok a3to"atik3san
.eállítják a ko""3nikáFi#1oz a "e-felelő
rádi#z#nát, e"ellett folya"atosan re-isztrálják a
térképeken a jár"A 1elyzetét8 RepDléskor a
le-ne1eze.. a "e-felelő "a-assá-
"e-+álasztása8 <11ez -yakorlat és talán né"i
int3íFi# is szDksé-es8 <zért érek én és a
jár-ányo" "illi#kat a BoyFe QoF1eno3rCféléknek8
LdaértDnk a lé-jár#1oz8 A +ontat# kieresztette
teleszk#pos ny=l+ányát és r:-zítette a jár-ányo"
"e-felelő pontján8 QoF1eno3r ki.á"észkodott a
ka.ina.lakon8
> $inFs is szárnyaU > kia.álta "éltatlankod+a,
"int1a át+erte" +olna8
> Os +itorlái "e- 1#lánFa se" > ordította"
+issza8 > 2aj#zz3nk .e, 1a .eszélni akar8 A
lé-jár#.an k:nnye.. lesz8
Kt"ászt3nk a kis ny=l+ány járatá.an8
*inyitotta" a .ejáratot és kDl:n:se.. -ond
nélkDl átFi1elődtDnk8
,é- a..#l se" +olt -ali.ánk, a"it e-yé.ként
én +olta" kénytelen okozni "a-3nknak8 93dják, a
@én3szon e-y lé-jár# na-y +ala"inek szá"ít8
0iszok3l szerenFsés +olta", 1o-y sikerDlt rátenni
e-yre a "anFso"at és888 na j#, ne" kerDl-ete" a
forr# kását: +al#sá--al .ele +olta" z=-+a a
jár-ányo".a8 Az enyé".e tízen fértek .e, 1a ne"
szállított rako"ányt8 A 3. @astra
raktárár31ázá.an +ásárolt készlet és a &&Cas
2elyi *ép+iselet sza.ályzata által előírt F3FFok
.epakolása 3tán 1ár"an "ár nyo"oro-t3nk8
,ini"3" a szAk 1elyet ;ty"ál# "e-je-yzéseket
+árta", de QoF1eno3r Fsak k:rDlnézett,
ki+álasztotta "a-ának a le-jo.. fek1elyet,
terpesz.en f:léállt és kijelentette, 1o-y az az :+é8
A lány =-y +iselkedett, "int1a "inden
kényel"etlensé-en Fsak "3latna8 ,ár j# előre
fel1er-elte" "a-a", 1o-y +issza+á-jak a
.írálatokra, erre tessék: senki se" kritizált8
A lé-jár#.an sokkal Fsendese.. +olt8 A szél
elé--é .e1allatszott, de "ár ali- za+art8 Ktadta"
nekik a na-y teljesít"ényA zajszArő+el ellátott
fDld3-#katB ezekkel "ár e-yáltalán ne" +olt
kelle"etlen8
> Zljenek le és Fsatolják .e "a-3kat > adta" ki
az 3tasítást, és a"int el1elyezkedtek, felszállta"8
*ilenF+en at"oszférán a szárnyak ne"Fsak
1aszontalanok, de e-yenesen ártal"asak8 A
lé-jár# ka-yl#1éj alak= t:rzse alá épített
e"előf=+#ka éppen "e-felel a Félnak8 D3pla -ázt
adta" a 1őlé-s3-aras "otoroknak, a"itől
+iszonyla- si"án áte+iFkéltDnk a kil:+őállás
pere"én E1eti e-yszer le szokták d#zerolni, ezért
általá.an elfo-ad1at#an si"a szokott "aradni a
terepG, és .eled3rrant3nk a +ad sár-ász:ld
tr3ty"#.a, aztán e-y pillanat "=l+a a +ad
.arnásszDrke tr3ty"#.a > k:z.en ali- 1aladt3nk
:t+en "étert8
QoF1eno3r lazán 1=zta "e- a 1e+ederét, 1o-y
kényel"es le-yen8 V#l sz#rakozta", "ert a r:+id
idei- tart#, erős t3r.3lenFiá.an i-enFsak
jaj-atott8 93dta", 1o-y se""i .aja se" lesz,
e"ellett a ráz#s rész "ind:ssze né1ány perFi-
tartott8 $é1ány ezer "éteren "e-találta" a
nekDnk +al# "a-assá-ot a @én3sz .izonytalan
lé-k:ri in+erzi#já.an és a t3r.3lenFia is j#Fskán
"érséklőd:tt, ezért kiFsatol1atta" az :+e"et és
felállta"8 *i+ette" a d3-#kat a fDle".ől és
"3tatta" QoF1eno3rnek "e- a lánynak, 1o-y
+e-yék ki ők is8
A fér; a fejét d:rzs:l-ette, "ert rázk#dás
k:z.en .eDt:tte a felette l#-# térképtart#.a, de
"é- í-y is +i-yor-ott8
> <lé- iz-al"as > is"erte el a zse.é.en
kotorász+a8 > $e" -ond, 1a rá-y=jtokY
> A "a-a tDdeje8
,é- jo..an +i-yor-ott8
> <-yelőre > 1a-yta rá8 > ,ondja, "iért ne"
adta "ár a traktor.an oda ezeket a fDld3-#katY
Foly#t le1etne rekeszteni azokkal a t:rténetekkel,
a"elyeket a +én3szi ide-en+ezetők "esélnek a
kérdezősk:dő 3tasokr#l, "e- a 1osszas
"a-yarázatokr#l, 1o-y példá3l "it jelent, a"ikor
az a +iFFes kis izé pirosan +ilá-ít888 A "ásik
le1etősé-, 1o-y az e".er ne" +álaszol, 1ane"
.efo-ja a száját, teszi a dol-át és 1ajtja a
szerenFséjét8 0ersze ez att#l is fD--:tt, 1o-yan
j:+Dnk "ajd ki QoF1eno3rrel és a .arátnőjé+el8
Rajta" ne" "=lott, "ert tisztessé-esen
akarta" +iselkedni +elDk8 9:.. "int
tisztessé-esen8 2a 1áro" 1éti- :ssze +a-y3nk
zár+a e-y akkora tér.en, "int e-y -arzonlakás
főzőfDlkéje, akkor fo-Fsikor-at+a is ked+esnek
kell lennDnk a t:..iek1ez, kDl:n.en a +é-ére
teljesen "e-3tálj3k e-y"ást8 ,i+el k:zDlDnk én
+olta" az, akit ezért "é- ;zettek is, ezért neke"
kellett példát "3tatno"8
,ásrészt azon.an a +ilá- QoF1eno3rjeit né1a
e-yszerAen le1etetlen ked+elni8 2a í-y alak3lna,
akkor a ke+és sz:+e- taktikáját kell k:+etne", és
ki kell térne" a kérdések elől olyan +álaszokkal,
"int a Hne" t3do"I +a-y Helfelejtette"I8
<-yelőre azon.an ne" tAnt =-y, 1o-y
kelle"etlen akarna lenni8 ,é- a lány is
.arátkozni pr#.ált, ezért én is a j#po;zást
+álasztotta"8
> $a, ez e-y érdekes dolo-8 93dja, a zaj a
nyo"ás +áltozásá.#l szár"azik8 A"ikor
felszállt3nk, a d3-#k kiszArték a 1an-ok, azaz a
nyo"ás13llá"ok na-y részét, de a"ikor én kiaC
.álta", 1o-y k:ssék .e "a-3kat, akkor
áten-edték a 1an-o" t=lnyo"ását, te1át elé- j#l
"e-értették a "ond#ká"at8 @an azon.an e-y
1atár8 $a-yjá.#l száz1=sz deFi.el felett888 a deFiC
.el a 1an- "értéke-ysé-e888
> 93do", "i a deFi.el > "ord3lt fel QoF1eno3r8
> 2elyes8 9e1át na-yjá.#l száz1=sz deFi.el
felett a do.1ártya ne" rea-ál a 1an-okra8 A
+ontat# e-yszerAen t=l 1an-os +olt8 $e"Fsak a
jár"A t:rzsén kí+Dlről j:+ő 1an-okat 1allották,
1ane" azokat is, a"elyeket a f3t#"A to+á..ított
a talaj felől8 2a ott .ed3-ják a d3-#kat, akkor t:k
sDketek lesznek és azt se" 1allják, a"it kellene >
fejezte" .e a "a-yarázkodást8
Dorot1a a sze"én i-az-atta a s"inket, de
k:z.en ;-yelt8
> ,it kellett +olna 1allan3nkY > kérdezte8
<l1atározta", 1o-y .arátként tekintek ráj3k,
le-alá..is a"í- le1et8
> 0éldá3l azt, 1o-y +e-yék fel a sisakokat8 T-y
érte", .aleset esetén8 A szél+i1ar né1a a feje
tetejére állítja a jár-ányt8 ,áskor ke"ény
tár-yakat sodor le a do".okr#lB az e".er észre
se" +eszi, és teli.e trafálták8
,e-rázta a fejét, de ne+etett8
> *elle"es 1elyre 1oztál "inket, BoyFe > tette
1ozzá8
QoF1eno3r oda se ;-yelt8 ,ás járt a fejé.en8
> ,iért ne" "a-a +ezeti ezt a "iFsodátY > sz#lt
rá"8
<lő+ette" és .ekapFsolta" a +irt3ális @én3szC
-:".:t8
> V# kérdés > "ondta"8 > !deje "e-.eszélnDnk8
,ost az a3to"ata pil#ta +ezeti a jár"A+et és
na-yjá.#l ennek az als# k+adránsnak az irányá.a
+an .epro-ra"oz+a8 <l kell d:ntenDnk, 1o-y "i
le-yen a pontos Fél8
Dorrie *eefer ;-yel"esen tan3l"ányozta a
-:".:t8 9er"észetesen ne" i-azi -l#.3sz +olt,
1ane" Fsak e-y olyan 1áro"di"enzi#s kép a
le+e-ő.en, a"elyet az e".er át.:k1et, "ondj3k
az 3jjá+al8
> $e" tAnik +ala"i na-ynak > je-yezte "e-8
> Azok a +onalak > kezdte" .ele a
"a-yarázat.a > Fsak a rádi#frek+enFiás
z#na1atárokat jel:lik8 Az a.lak.#l ne" látszanak8
A @én3szon ninFsenek #Feánok és ninFs
felsza.dal+a orszá-okra, ezért a térképe se" =-y
néz ki, "int a F:ldé8 5átják ezt a fényes pontotY
<z jel:li a 1elyzetDnket8 ,3tatok +ala"it8
A rádi#z#nák ráFsára és a do".orzati
kont=rokra rá+etítette" a -eol#-iai adatokat8
> <zek a paFaszerA k:r:k a t:"e-indikátorok8
93dják, "i az a t:"e-konFentráFi#Y
> Az anya- .esArAs:dése8 <-y Fso"# ne1éz
dolo- :sszessé-e > pr#.álkozott8
> V#8 ,ost nézzék "e-, "ilyen lesz, 1a
rá+etíte" az is"ert 1íFsí lelő1elyeket8
Az aranyszínA k3tat#1elyek =-y ra-yo-tak fel
-o".nyo"ásra, "int a .oly-#n keresztDlCkas3l
"ászkál# -iliszták8 Dorot1ea azonnal észre+ette:
> Az :sszes lelő1ely konFentrált t:"e-A
1elyeken +an8
QoF1eno3r elis"erően pillantott rá, és persze
én is8
> $e" pontosan > ja+ította" ki >, de piszok3l
k:zel8 2o-y "iértY $e" t3do"8 enki se t3dja8
A t:"e-konFentrát3"ok jo..ára ré-e..i t:":r
.azaltCés 1asonl# kőzetek.ől állnak8 5e1et, 1o-y a
1íFsík na-yo.. .iztonsá-.an érezték "a-3kat, 1a
erős, t:":r szikla +ette őket k:rDl8
Ré-e..en, a"ikor "é- ne" d:-lőd:tt a "ája" és
í-y "e-en-ed1ette" "a-a"nak az el+ont
t3do"ányok iránti érdeklődést,
elsz#rakoz-att3nk e-y"ás k:z:tt a f:ldi
2e-ra"et professzornak azon fel+etésé+el, "ely
szerint a 1íFsí ás#-épek esetle- Fsak a t:":r
sziklá.an +a-y .izonyos :sszetételA kőzet.en
lennének "Ak:dőképesek8 Velenle- azon.an ne"
látta" "e-felelőnek, 1o-y 2e-ra"et professzor
.izonyos :tleteit "e-.eszélje" az 3tasai""al8
<-y kar se-ítsé-é+el ;no"an elfordította" a
-:".:t8
> !tt, pontosan itt +a-y3nk "ost8 <z a for"áFi#
az Alp1a Re-io8 $a-y lelő1ely, éppen "ost
1a-yt3k el8 V#l látszanak az Lrs# k:r+onalai8 Azt a
t:"e-konFentráFi#t, a"ely.e az Lrs#
.eá-yaz#dik, erendipnek ne+ezik8 Llyan
1eszperol#-3sok +oltak a felfedezői888
> 2eszperol#-3sokY
> A .oly-#t k3tat# -eol#-3sok Fsoportja8 ,i+el
ne" f:ldi, 1ane" +én3szi kőzeteket +izs-álnak,
ezért 1eszperol#-3soknak ne+ezik őket8 <lősz:r
e-y "estersé-es 1oldr#l detektálták a
t:"e-konFentráFi#t, aztán leszálltak, +é-eztek
e-y pr#.af=rást és .eletaláltak az első 1íFsí
ly3k.a8 !tt, a "a-asa.. északi szélessé-i k:r:k:n
lát1at# ásatások :sszefD--ő t:"e-konFentráFi#k
e-yetlen k:z:s á-á.a tartoznak8 @annak 3-yan
k:ztDk ke+és.é t:":r kőzet.ől áll# terDletek, de
ezeken járatok k:tik őket :ssze a 1íFsí ala-3takat
és "a-3k a lelő1elyek Fsakne" "indi- a
konFentrált t:"e-A 1elyeken +annak8
> Os "ind északon > "ondta QoF1eno3r élesen8
> ,i pedi- délnek tart3nk8 ,iértY
Ordekes, 1o-y "ilyen j#l tájékoz#dott a +irt3ális
-l#.3szon, de ne" tette" sz#+á8 !nká.. ezt
"ondta":
> A "e-jel:ltek ne" j#k8 ,indet átk3tatták "ár8
> $é1ány k:zDlDk "é- az Lrs#nál is
na-yo..nak látszik8
> Az Lrs# +al#sá--al elt:rpDl "ellettDk8 !-aza
+an8 Azon.an ninFs .ennDk se""i kDl:n:s +a-y
ninFs rá sok esély, 1o-y 1a +an is ott +ala"i,
akkor olyan állapot.an lenne, 1o-y érde"es
+olna fo-lalkozni +ele8 ok százezer é+e, +a-y
"é- annál is ré-e..en "e-t:lt:tték őket a felszín
alatti szi+ár-ások8 Ren-ete- derék ;Fk#nak
.elet:rt "ár a .iFskája, 1o-y e-yiketC"ásikat
kiszi+atty=zta és kiásta, aztán +é-Dl se""it se"
talált8 *érdezzen Fsak en-e"8 Az e-yik derék
1apsi én +olta"8
> $e" t3dta", 1o-y a @én3szon folyékony +íz is
+an > +etette ellen QoF1eno3r8
> $e" +izet "ondta", 1ane" szi+ár-ást8 A"i
azt illeti, ezek né"elyiké.en tényle- +olt +íz, Fsak
éppen +ala"ilyen szi+ár-# iszap for"ájá.an8 T-y
néz ki, 1o-y a "ele- 1atására a sziklák.#l kif:+ő
+íznek né1ány é+ezrednyi át"eneti időre +an
szDksé-e 1ozzá, 1o-y elérje a felszínt,
elpárolo-jon, "ajd 1idro-énre és oMi-énre
1asadjon, +é-Dl eltAnj:n8 Biztos "ost 1allják
elősz:r, 1o-y az Lrs# alatt is +an +ala"ennyi +íz8
<zt itták, és ezt léle-ezték .e, "í- ott +oltak8
> $e" +izet léle-eztDnk > ja+ított ki8
> $e", persze 1o-y ne"8 Azt a le+e-őt szí+t3k
.e, a"it "i -yártott3nk8 De a járatok.an né1a
"e-reked az eredeti le+e-őjDk, pontosa..an az a
-áz, a"it a 1íFsík 1a-ytak .enne8 0ersze né1ány
százezer é+ alatt az Dre-ek általá.an ke"enFékké
+áltoznak, és 1ajla"osak lesznek rá, 1o-y "inden
szer+es anya-ot se""i+é sDssenek8 5e1et, 1o-y
azért talált3nk olyan ke+és, "ondj3k =-y, 1o-y
állatinak "ond1at# "arad+ányt, "ert
el1a"+adtak8 ?-y aztán, 1a e-yikC"ásik
lelő1elyen le1et is le+e-őt találni, olyat akkor se"
1allotta", 1o-y +alaki i1at# +ízre .3kkant +olna8
Dorot1a "e-sz#lalt:
> BoyFe, ez "ind na-yon érdekes, de "ik:z.en
a +ízről .eszél-ettDnk, "ele-e" lett és
"e-szo"jazta"8 <ltér1etnénk a tár-yt#lY
QoF1eno3r fel3-atottB ez +olt nála a ne+etés8
> 93dat alatti késztetés8 <-yetért, Palt1ersY
,e- e-y ada- ré-i"#di prDdéria8 zerinte"
Dorrie +al#já.an ki akar "enni a toalettre8
,é- ne" t3dta", "it .ír, ezért én j:tte"
eny1én za+ar.a a lány 1elyett, ő azon.an
lát1at#an 1ozzászokott "ár QoF1eno3r
"odorá1oz8
> ,i+el 1áro" 1éti- e..en az izé.en fo-3nk
lakni, szeretné" t3dni, 1o-y "ire szá"ítsak >
"ondta8
> 2o-yne, ,iss *eefer > "ondta"8
> 9e-eződDnk, ne"Y z#líts ny3-odtan DorrieC
nak8
> 0ersze, Dorrie8 6yerDnk, "e-"3tato"8 @an :t
fek+őalkal"atossá-3nkB ezek.ől tíz 1ál#1elyet
le1etne kialakítani, 1a akarnánk, de "i ne"
akar3nk8 *ét z31anyfDlke8 $e" látszanak elé-
na-ynak 1ozzá, 1o-y +alaki .e t3dja szappanozni
"a-át .ennDk, de "e-y a dolo-, Fsak rá kell
j:nni a nyitjára8 Azok.an a .okszok.an +an két
ké"iai klozet8 A"ott +an a kony1aB tAz1ely, és
spájz, "e- ilyes"i8 Azt az á-yat +álasztod, Dorrie,
a"elyik tetszik8 ,inde-yiknél +an e-y +álaszfal,
a"it le1=z1atsz, a"ikor át:lt:z:l és í-y to+á..,
+a-y e-yszerAen Fsak +ala"iért ne" +a-y
kí+ánFsi a képDnkre8
QoF1eno3r "e-sz#lalt8
> ,enj Fsak, Dorrie, Fsinálj, a"it akarsz, én
addi- "e-néze", 1o-yan kezeli Palt1ers ezt a
r:pk:dő .i-y#t8
*ezdetnek e-ész j#8 @olt "ár rossza.. is8
*orá..an akadt né1ány i-en d3r+a "enete"B
3tasok, akik része-en j:ttek a fedélzetre, aztán,
a1o-y "=lt az idő, "é- része-e..ek lettekB
párok, akik "inden é.er pillanat3kat
+eszekedéssel t:lt:tték, +a-y 1a na-y ritkán ne"
e-y"ást szap3lták, akkor ellene" alkottak
e-ysé-frontot8 <z az =t e-yáltalán ne" ind3lt
rossz3l, kDl:n:sen, 1a ;-yele".e +esszDk azt a
tényt, 1o-y az élete" "e-"entését re"élte"
tőle8
A lé-jár# +ezetése ne" na-y k3nszt > a..an az
értele".en ne", 1o-y k:nnyA +ele arra "enni,
a"erre az e".er akar8 A @én3sz at"oszférájá.an
ne" ne1éz fenn"aradni8 $e" kell a--#dni az
átesés +eszélye "iatt, és az a3to"atik3s
.erendezések e-yé.ként is el+é-zik a "3nka
oroszlánrészét8
QoF1eno3r -yorsan tan3lt8 *iderDlt, 1o-y a
F:ld:n "ár "inden le1etsé-es lé-i
alkal"atossá--al repDlt, és ;atalkorá.an "é-
e-ysze"élyes ten-eralattjár#t is +ezetett a
"élyten-eri olaj"ezők:n8 A"int el"a-yarázta",
azonnal "e-értette, 1o-y "iért olyan ne1éz a
+én3szi a+iatiká.an a "e-felelő repDlési
"a-assá- "e-+álasztása, és "iért játszik olyan
fontos szerepet "a-assá-+áltásnál az :szt:n:s
ráérzés8 Azt is "e-értette, 1o-y e-y nap alatt
ne" tan3l1at "e- "indent8 A"i azt illeti, 1áro"
1ét alatt se"8
> Az :rd:-.e is, Palt1ers > "ondta arányla-
+idá"an >, le-alá.. annyit konyítok 1ozzá, 1o-y
el t3do" indítani, 1a "a-a +életlenDl .eszor3l
e-y ala-=t.a +a-y leteríti e-y féltékeny férj
-oly#ja8
0ontosan akkora "osollyal j3tal"azta",
a"ekkorát a sDletlen tréfa ért8 *iFsi+el8
> ,ás1oz is értek á"U > folytatta8 > $a-yszerAen
főz:k8 De 1a "a-a is pro; .enne888 $e"Y
6ondolta"8 9=l sokat k:lt:tte" "ár erre a
poFakra, "e- arra, 1o-y "indi- tele le-yen, ezért
a főzés az én reszorto"8 <rre az apr#sá-ra
so1ase" t3dta" "e-tanítani DorrieCt8 ,ár az
:re-anyja is í-y +olt ezzel8 A le-sze.. nő a
+ilá-on, de a fejé.e +ette, 1o-y "inden Fsak arra
+al#, 1o-y .irtokolja8
A "e-je-yzést elraktározta" a késő..
át-ondoland#k k:zé8 <z a kilenF+ené+es dalia tele
+olt apr# "e-lepetésekkel8
> V#l +an > "ondta8 > ,ialatt Dorrie az :sszes
+izet el1asználja a tartály.#l888
> $e féljen, =jra1asznos3l8
> z#+al, "í- Dorrie tisztálkodik, fejezze .e a
kiselőadást arr#l, 1o-y 1o+á is "e-yDnk8
> V#8 > Fordította" kiFsit a -:".:n8 A
1elyzetDnket jelző folt áll1atatosan to+á..1aladt
dél felé, "í- .eszél-ettDnk8 > 5átja ezt a
Fsoportos3lást, a1ol a pályánk a 5ise ,eitner
k:zelé.en a ráFsjelekkel kereszteződikY
> *i az a 5ise ,eitnerY
> On Fsak annyit t3dok, 1o-y r#la ne+ezték el
ezt a képződ"ényt, "ást ne"8 $ézze, 1o+á
"3tatok8
> A1a8 ^t t:"e-konFentrát3" szorosan e-y"ás
"ellett és ne" jeleznek rajt3k lelő1elyeket8 Lda
"e-yDnkY
> A k:zelítő +álasz az, 1o-y i-en8
> ,it jelent az, 1o-y k:zelítő +álaszY
> 2át azt > +álaszolta" >, 1o-y e-y apr#sá-r#l
"é- ne" tette" e"lítést8 6ondolo", ne" akar a
dol-ok k:zepé.e +á-ni, "ert akkor neke" is
k:zépről kell kezdene"8 <z eset.en fel kell
+ilá-osítano", 1o-y sArA lesz a dolo-, "ert
t:..et kell "e-t3dnia a @én3szr#l, "ielőtt =-y
d:nt, 1o-y .ele+á- a k3tatás.a8
<-y dara.i- tAnőd+e nézett rá"8 Dorrie 1alkan
kij:tt a z31anyz#.#l8 2ossz= fDrdők:penyt +iselt,
a 1aja .e +olt Fsa+ar+a e-y t:r:lk:ző.e8 ,e-állt a
fér; "ellett és ő is en-e" ;-yelt8
> <z att#l fD--, 1o-y "a-a, .aráto", "it
1all-atott "é- el előle" > "ondta ne"
kifejezetten .arátsá-osan8
> <z itt a Déli arki Biztonsá-i 9erDlet >
"3tatta"8 > <-y.eesik a +édel"is sráFok
rakétáinak 1at#s3-ará+al és a fe-y+erC
zetfejlesztési kísérleti terDleteik na-y részé+el8
Qi+ileknek ne" en-edélyezik a .elépést8
zikráz# tekintettel "ére-ette a térképet8
> De a sz#.an for-# kis t:"e-konFentrát3"
éppen a 1atáraira esik8
> Os "i éppen e..e a kis konFentrát3".a
tart3nk8
6I
A11oz képest, 1o-y kilenF+ennél is t:.. é+et
"e-ért, QoF1eno3r i-enFsak +ir-onF +olt8 $e"
Fsak azt érte" ezalatt, 1o-y e-észsé-es8 Az
e-észsé- a 9eljes Lr+osi "iatt +anB 1a +ala"i
el1asznál#dik +a-y snassz3l néz ki, 1át
e-yszerAen kiFserélik8 Az a-yat persze ne" le1et
kiFserélni, ezért ne" ritkák az olyan .ronz.arna,
iz"os testA -azda- :re-e".erek, akik
reszketnek, és "inden kiesik a kezDk.ől8
<..en a +onatkozás.an QoF1eno3rnek
szerenFséje +olt8
@al#színAle- "e-koptatja "ajd a psziF1é"et az
elk:+etkező 1áro" 1ét8 ,áris kisajtolta .előle",
1o-yan kell +ezetni a lé-jár#t, és -yorsan "e- is
tan3lta8 A"ikor =-y d:nt:tte", 1o-y feláldozok
né"i repDlési időt a +ala"iért idő előtt szDkC
sé-essé +ált, a"=-y ezer#ránként esedékes
ellenőrzés el+é-zésére, se-ített leszedni a
.3rkolatot, ellenőrizni a 1Atőfolyadék szintjét és
kitisztítani a szArőket8 Aztán =-y d:nt:tt, 1o-y
főz nekDnk e-y e.édet8
Dorrie *eefer felFsapott :nkéntes se-ítő"nek,
a"ikor a felszereléssel .ajl#dta", 1o-y
előránFi-álja" az a3toszonik3s szondákat8 A
lé-jár# .elsejének álland# zajá.an a .eszél-etéC
sDnk ne" 1allatszott el a tőlDnk pár "éterre, a
tAz1elynél fo-lalatoskod# QoF1eno3r1:z8 Arra
-ondolta", 1o-y a szondák ellenőrzése k:z.en
p31atol#z1atnék nála a fér; 3tán, de aztán
letette" a szándéko"r#l8 <-y fontos dol-ot "ár
t3dta" r#la, ne+ezetesen kis szerenFsé+el
elér1etné", 1o-y ;zesse az =j "ája"at8 <11ez
ne" kellett t3dno", 1o-y neki és DorrieCnak "i
járt a fejDk.en, a"ikor e-y"ásra -ondoltak8
!nká.. a szondákr#l .eszél-ettDnk8 2o-y
1o-yan .oFsátanak "ennyd:r-ő 1an-okat a
@én3sz sziklájá.a, és 1o-yan "érik a +issz1an-
érzékeléséi- eltelt időt8 Os arr#l, 1o-y "ik az
esélyei annak, 1o-y +ala"i tényle- j# leletre
.3kkanj3nk8 EH,i az esélye a l#+ersenyen a
főnyere"énynekY 2a +alaki e-yedDl fo-ad, akkor
ne" sok, de "indi- akad e-y -yőztes8IG ,iért
j:tte" a @én3szra8 <zzel kapFsolat.an
"e-e"lítette" a lánynak apá" ne+ét, de
so1ase" 1allott 9eMas 1elyettes kor"ányz#jár#l8
*étsé-telenDl t=l ;atal8 L1io álla" déli részén
szDletett és ne+elkedett, a1ol QoF1eno3r
k:ly:kkorá.an kétkezi "3nkásként kezdte, és
a1o+á "illiárdosként is"ét +isszatért8 $oszo-atás
nélkDl is el"ondta, 1o-yan épített ott a fér; =j
feldol-oz#k:zpontot, és 1o-y ez "ennyi fejfájást
okozott neki > pro.lé"ák +oltak a sz:+etsé-i
1at#sá-okkal, a .ankokkal és a 1elyi kor"ányzati
szer+ekkel >, ezért QoF1eno3r +é-Dl 1osszas
.aran-olásra adta a fejét8 <lnézte", a1o-yan a
főzőfDlké.en ka+ar-atta a "ártást8
> *o"olya..an +eszi az 3taz-atást, "int .árki,
akit is"erte"8
> ,3nka"ániás, A3dee8 6ondolo", elsősor.an
ennek k:sz:n1eti a -azda-sá-át is8
A lé-jár# "e-dőlt, én "e- "indent ledo.ta" és
1anyattC1o"lok a +ezérlőp3lt1oz ro1anta"8
2allotta", 1o-y QoF1eno3r felD+:lt ":-:tte", de
én az =j 3taz#"a-assá- .eállítására
konFentrálta"8 <zer"éternyi e"elkedés 3tán
+isszakapFsolta" a ro.otpil#tát és
1átraford3lta"8 QoF1eno3r a Fs3kl#ját d:rC
zs:l-ette és folya"atosan káro"kodott8
> ajnálo" > "ondta"8
> $e" érdekel, 1a "a-a "iatt leé-ete" a
karo"on a .őrt > d:rrent rá" szi-or=an8 > Tj .őrt
.ár"ikor +e1etek, de "ajdne" ki.orította" a
"ártást8
,e-nézte" a +irt3ális -:".:t8 A jár"A+Dnket
jelző fénylő pont t=l +olt az =t két1ar"adán8
> 2o-y áll az e.éddelY > kérdezte"8 > <-y #rán
.elDl "e-érkezDnk8
<lősz:r látta" "e-lepődni +ala"in8
> !lyen 1a"arY ,int1a azt "ondta +olna, 1o-y
ez a jár-ány sz3.szonik3s8
> T-y +an, de a @én3szon +a-y3nk, ,r8
QoF1eno3r8 <zen a "a-assá-on a 1an- sokkal
-yorsa..an terjed, "int a F:ld:n8
@ala"in el-ondolkodott, "ajd í-y sz#lt8
> $a j#, felőle" .ár"ikor e1etDnk8
,e-terítettDnk8
> Azt 1isze", j#+al t:..et kellene t3dno" erről
a .oly-#r#l > "ondta QoF1eno3r, a"ikor "ár az
asztalnál DltDnk8 > $e" ártana, 1a tartana
nekDnk r#la e-y előadást8
> A fő.. t3dni+al#kkal "ár tisztá.an +annak >
+álaszolta"8 > @iszont "a-a re"ek szakáFs, ,r8
QoF1eno3r8 On pakolta" .e az :sszes készletet,
de "e- ne" t3dná" "ondani, 1o-y "it eszDnk8
> 9isztázz3nk +ala"it > "ondta8 >
QinFinnati.en, az irodá".an ,r8 QoF1eno3r
+a-yok, de a"í- itt e-y"ás 1e-yénC1átán élDnk,
addi- te-eződDnk8 2a ízlik a főzt:", akkor "iért
ne" eszelY
A +álasz az +olt, 1o-y feldo.o" tőle a
.akanFso"8 $e" akarta" azon.an
.ele.onyol#dni e-y olyan .eszél-etés.e,
a"ely.ől kiderDlne, 1o-y "iért +an na-y
szDksé-e" a pénzére8
> A doki azt "ondta > kerDlte" "e- a dol-ot >,
1o-y ke"ényen fo-y#k=rázzak, "ert szerinte
ne1eze.. +a-yok a kelleténél8
QoF1eno3r +izs-ál#d+a nézett rá", de Fsak
ennyit "ondott:
> Os az előadásY
> $o, akkor kezdjDk a le-fontosa..al > +á-ta"
.ele, "ik:z.en #+atosan kit:lt:tte" a ká+ét8 >
A"í- a lé-jár#.an +a-y3nk, "indenki azt Fsinál,
a"it akar8 ,ászkál1at, e1et, i1at, do1ányoz1at,
a"ikor Fsak ked+e tartja8 A 1Atőrendszert 1áC
ro"szor ennyinél is t:.. 3tasra ter+ezték,
ráadás3l ;-yele".e +ették a főzés.ől szár"az#
és a .erendezések által ki.oFsátott 1őt is, "ajd a
.iztonsá- ked+éért az e-észet "e-szorozták
kettő+el8 9:.. "int két 1#napra ele-endő
le+e-őnk és +izDnk +an8 Az Dze"anya- 1áro"
k:r3tazásra elé-, a "anő+erezést is .eleért+e8 2a
+ala"i elro"lana, se-ítsé-et 1í+nánk és a le-C
rossza.. eset.en is né1ány #rán .elDl itt
lennének értDnk és 1aza+innének8 @al#színAle- a
+édel"is sráFok j:nnének, "ert ők +annak a
le-k:zele.. és nekik tényle- gyors lé-jár#ik +anC
nak8 A le-d3r+á.. az lenne, 1a kily3kadna a
jár-ány .3rkolata és a @én3sz e-ész at"oszférája
e-yszerre akarna .ej:nni a ka.in.a8 2a -yorsan
t:rténne, akkor nekDnk annyi, de so1ase" "e-y
olyan -yorsan8 Annyi időnk lenne, 1o-y fel+e-yDk
a +édőr31át és a..an 1ar"inF #rái- is ki le1et
.írni8 <z .ő+en elé- a11oz, 1o-y felszedjenek8
> Felté+e persze, 1o-y k:z.en a rádi# ne" "e-y
t:nkre8
> T-y +an8 Felté+e8 @iszont az e".er .ár1ol
"e-1al1at, 1a t=l sok .aleset t:rténik e-yszerre8
9:lt:tt "a-ának e-y =ja.. Fsésze ká+ét és
:nt:tt .ele e-y kis konyakot8
> Folytasd8
> A k:+etkező az, 1o-y a lé-jár#n kí+Dl "inden
sokkal .onyol3lta..8 Az e".ert Fsak a +édőr31a
tartja élet.en, de, "int "ár "ondta", le-felje..
1ar"inF #rái-8 A pro.lé"a a 1Atéssel +an8 A
le+e-ő+el és a +ízzel ninFs -ond, ilyen tá+latok.an
az élel"iszerrel se", de #riási ko"pakt ener-ia
kell 1ozzá, 1o-y a 1őt le+ezessDk a k:rnyező
di\=z ener-iá.a8 ok Dze"anya-8 A 1Atőrendszer
Dze"anya--al "Ak:dik8 2a fo-ytán +an, az e"C
.er jo..an teszi, 1a -yorsan +isszaiszkol a
lé-jár#.a8 A"=-y a 1ő1alál ne" a
le-kelle"etlene.. "#dja a kiny=lásnak, "ert az
e".er eláj3l, "ielőtt elkezdene fájni8 0ersze a
+é-én akkor is "e-1al8
> A +édőr31át "indi- "e- kell +izs-álni a
fel+étel előtt > folytatta"8 > Fel kell f=jni, és
"Aszerrel ellenőrizni kell, 1o-y ne" szi+áro-Ce
+ala1ol8 9er"észetesen én "e- fo-o" nézni a
tiéteket is, de ne hagyatko&&atok csak rám A ti
életetekU ,ost +e-yDk a sisak D+e-a.lakát8
$a-yon erős8 *:r:""el le1etetlen "e-karFolni,
de 1a ke"ény tár--yal erős Dtést "érnek rá,
akkor ez is elt:rik8 <..en az eset.en 3-yanFsak
"e-1al3nk8
Dorrie Fsendesen "e-kérdezte:
> @esztettél "ár el t3ristátY
> $e" > de folytatta"8 > ,ások i-en8 O+i :tenC
1atan 1alnak "e-8
> <z .enne +an a pakli.an > "ondta ko"olyan
QoF1eno3r >, de +al#já.an ne" ilyen előadást
+árta", A3dee8 0ersze, 1o-y t3dni akaro",
1o-yan "aradjak élet.en, de szerinte" ez ráér
akkor is, "ielőtt el1a-ynánk a lé-jár#t8 @al#já.an
arra lennék kí+ánFsi, 1o-yan ;-yeltél fel erre a
t:"e-konFentrát3"ra8
A ki-y=rt testA +én szi+ar kezdett kiakasztani
azzal a kelle"etlen szokásá+al, 1o-y olyan
kérdéseket tett fel, a"elyekre ne" akarta"
+álaszolni8 @ilá-os, 1o-y okkal +álasztotta" azt a
1elyet8 $a-yjá.#l :té+nyi tan3lás.a,
keres-élés.e, k3takodás.a és ne-yed"illi#
dolláro".a kerDlt8 A pénz főként ArpostaC
kiadásokra kellett, 1o-y olyanokkal tartani
t3dja" a kapFsolatot, "int a f:ldi 2e-ra"et
professzor8
$e" akarta" kiadni az :sszes indítéko"at8
93Fatnyi 1elyet szerette" +olna "e-nézni8 2a a
"ostani 1elyen találnánk +ala"it, sokkal
-azda-a.. lenne az =t +é-én, "int én8 A szerzőC
dés r:-zíti, 1o-y ne-y+en százalék a .érlőé, :t az
ide-en+ezetőé, a t:..i "e- az álla"é8 2a ne"
találnánk se""it, i-en kelle"etlenDl érintene, 1a
e-y "ásik pil#tá+al keresné fel a tarsolyo".an
le+ő í-éretes 1elyek +ala"elyikét8
Qsak ennyit "ondta":
> ,aradj3nk annyi.an, 1o-y tényekkel
alátá"asztott "e-érzés8 Llyan járatot í-érte",
a"elyet "é- senki se" tárt fel és re"éle", .e is
t3do" tartani az í-érete"et8 ,ost pedi- takarítC
s3k el az edényeket, "ert tíz perFen .elDl ott
+a-y3nk8
,indent r:-zítettDnk, "a-3nkat is .ek:t:ttDk,
"ajd a +iszonyla- ny3-odt réte-.ől
+isszaereszkedtDnk az őrj:n-ő felszíni szelek1ez8
A na-y k:zponti t:". déli részénél le.e-tDnk
e-y azok1oz 1asonl# lejtő felett, a"ilyenek az
Lrs#t +eszik k:rDl8 A @én3szon "é- az ilyen
lankák a le-inká.. el+isel1etők8 Az alaFsony
síksá-okon és a 1asadék+:l-yek.en a nyo"ás
száz1=sz at"oszféra, +a-y "é- annál is t:..
le1et8 Azt "ár a lé-jár#" se .írná sokái-8 A t:..i
pil#táé se", talán Fsak né"elyik speFiális
1arFászati jár"A +iselné el8 zerenFsére =-y tAnt,
1o-y a 1íFsík se" fo-lalkoztak a "élyf:ldekkel8
<ddi- e-yetlen lelő1elyet se" találtak, a"ely
kilenF+en at"oszféránál na-yo.. nyo"ás= 1elyen
+olt8 <z persze ne" jelenti azt, 1o-y ninFs ilyen8
<llenőrizte" a 1elyzetDnket a +irt3ális
-l#.3szon és a részletes térképeken, "ajd
ki.oFsátotta" az első 1áro" a3toszonik3s
szondát8
A szél azonnal szertesz#rta őket, a"int
elkezdtek z31anni8 <z í-y +olt rendjén8 @iszonyla-
széles 1atárok k:z:tt ne" na-yon szá"ított, 1o-y
1o+á Fsap#dnak .e8 <lősz:r =-y z31antak, "int a
lándzsa, aztán szal"aszálként do.álta őket a szél,
"ajd .e-y=jtották kis rakétáikat, és a talajkereső
a3to"atika .elelőtte őket a felszín.e8
,inde-yik j# 1elyen á-yaz#dott .e8 $inFs
"indi- ekkora szerenFsé", ezért .iztat#
előjelnek +ette"8
<llenőrizte" a 1elyzetDket a na-y fel.ontás=
térképen8 <-y na-yjá.#l e-yenlő oldal=
1áro"sz:- Fs=Fsai.an értek f:ldet, a"i ideális
pozíFi#nak szá"ított8 <z3tán "e-nézte", 1o-y
"indenki rendesen .ek:t:tteCe "a-át,
.ekapFsolta" a pásztázást és elkezdte" k:r:zni8
> ,ost "i +anY > .:".:lte QoF1eno3r8
5átta", 1o-y a lány .etette a fDld3-#kat, de a
fér; se""it se" akart el"3lasztani8
> ,e-pr#.álj3k "e-1atározni a le1etsé-es 1íFsí
járatok 1elyzetét8 Beletelik né1ány #rá.a8
,í- .eszélte", k:zele.. +itte" a jár-ányt a
felszín1ez8 !tt "ár na-yon erősen ka+ar-ott a szél
és elé- randán rázk#dt3nk8
2a"arosan "e-találta", a"it kereste", e-y
patak"eder1ez 1asonl# +ak felszíni +á-atot és
e-yCkét kelle"etlen pillanatot leszá"ít+a sikerDlt
is .ela+írozno"8 QoF1eno3r a--#d+a nézelőd:tt,
én "e- "a-a".an j#l elsz#rakozta" rajta8 !tt
derDlt ki, ki a j# pil#ta, ne" az 3tazás alatt, "e-
az Lrs# kiépített kik:tőjé.en8 2a "e- t3dná
tenni, a"it "ost én, akkor ne" lenne szDksé-e a
1ozzánk 1asonl#kra > de addi- ne"8
,e-felelőnek látszott a pozíFi#nk, ezért
ki.oFsátotta" a né-y F:+ek.en +é-ződő
r:-zítőpány+át8 A F:+ekek +é-én +olt e-yCe-y
ro..an#fej, a"i .elero..antotta a 1or-aikat a
talaj.a8 A Fs:rlő+el szorosra 1=zta" a
1e+edereket8 ,inde-yik j#l tartott8
<z is j# jel +olt8 ,e-le1etősen elé-edett +olta"
"a-a""al8 *iFsatolta" az :+e"et, és felállta"8
> <-y +a-y két napi- itt "arad3nk > "ondta"8 >
2a szerenFsénk lesz, akkor to+á.. is8 2o-y
tetszett az =tY
Dorrie kiszedte a fDld3-#kat8 A +á-at falai sokat
Fsillapítottak a k:rnyező to".olás.#l, de í-y is
folya"atos +olt a .:".:lés8
> ^rDl:k, 1o-y ne" kapta" lé-i.ete-sé-et >
"ondta8
QoF1eno3r ne" .eszélt, Fsak -ondolkozott8 A
lé-jár# "Aszerfalát tan3l"ányozta és rá-y=jtott
e-y =ja.. Fi-arettára8
> @an e-y kérdése", A3dee8 ,iért ne"
"aradt3nk odafent, a1ol sokkal Fsendese..Y
> Az Dze"anya- "iatt8 Az 3taz-atás1oz elé-, de
a11oz "ár ne", 1o-y napoki- le.e-jDnk8 ]a+ar a
zajY
@á-ott e-y keser+es -ri"aszt8
> ,ajd "e-szokod > folytatta"8 > Llyan, "int az
Arkik:tő "ellett8 Az e".er elősz:r Fsodálkozik,
1o-y az ott lak#k 1o-yan .írják ki a zajt Fsak
e-yetlen #rái- is8 <-y 1ét 3tán "e- 1iányzik, 1a
+ala"iért el1all-at8
A lány oda"ent a ka.ina.lak1oz és tAnőd+e
nézte a tájat8 A .oly-# éjszakai részén +olt3nk,
a1ol ne" sok látni+al# +olt, Fsak por és kise..
tár-yak ka+aro-tak a kDlső +ilá-ítás fényé.en8
> Félek ettől az első 1éttől8
,e-p:Fk:lte" a pásztáz# kijelzőjét8 Zte"esen
"ozo-tak a fénypontok, azon.an korai lett +olna
"é- ered"ényt +árni8 A képernyőn +ala"ilyen
árnyékos "intázat "ár kezdett kirajzol#dni, de
e-yelőre "é- t:.. +olt az Dres terDlet, "int a
lát1at# részlet8
QoF1eno3r e-yszer Fsak "e-sz#lalt8
> ,eddi- tart, "í- :sszeáll +ala"ilyen értel"es
képY
Tja.. érdekessé-: ne" kérdezte "e-, "ire +al#
a "Aszer8
> Att#l fD--, 1o-y "ilyen k:zel +an és "ekkora,
a"it talált3nk8 <-y #ra "=l+a "ár +ala"i
ki+e1ető lesz, de én jo..an szeretek "inden
adatot .e-yAjteni, a"it Fsak le1et8 <z 1at +a-y
nyolF #rá.a is .eletel1et, de ninFs ok3nk a
sietsé-re8
> *n sietek, Palt1ers8
A lány k:z.e+á-ott:
> ,it Fsinálj3nk addi-, A3deeY Vátssz3nk
1áro"sze"élyes .ridzsetY
> A"it Fsak j#lesik, de szerinte" le-jo.. lenne
al3dni e-yet8 @an altat#", 1a kérsz8 2a talál3nk
+ala"it, a"inek 3-yan elé- ke+és esélye +an az
első pr#.álkozás eseté.en, akkor 3tána j#
dara.i- =-yse" al1at3nk "ajd8
> V#l +an > "ondta Dorot1a és ny=lt az azonnali
elal+ást előidéző kapsz3lákért, de QoF1eno3r
"e-állította8
> Os teY
> On is ne"sokára el+aFkolok, de +árok
+ala"ire8
$e" kérdezte, "ire8 @al#színAle- azért ne",
"ert "ár t3dta8 ,a-a".an eld:nt:tte", 1o-y
a"ikor lefeksze", ne" +esze" .e azonnal az
altat#t8 QoF1eno3r ne"Fsak a le--azda-a..
t3rista +olt, aki+el élete".en dol-o" +olt, 1ane"
az e-yik le-jo..an tájékozott is8 <-y kiFsit
szerette" +olna ezen el-ondolkozni8
?-y aztán e-yikDnk se" tért azonnal ny3-o+#ra8
Qsakne" e-y #rái- kellett +árno"8 A sráFok a
.ázison elé- sz#rakozottak le1ettek, "ert addi-
észre se +ettek "inket8
A rádi# elkezdett zD"":-ni, "ajd "e-reFFsent8
> Azonosítatlan jár"A a 1áro"C:t, 1étCn3lla,
né-ynyolF és 1étCkettő, :tCe-y, :tCné-ynélU *érjDk,
azonosítsa "a-át, k:rDl"ényeit és 3tazása Félját8
QoF1eno3r kí+ánFsian pillantott fel -ines
po1arár#l a lánnyal e-yDtt8
> A3dee Palt1ers pil#ta jelentkezik a 0oppa
9are kilenFCe-yes lé-jár#r#l, az Lrs#.#l8
RendelkezDnk a "e-felelő en-edélyekkel és a
j#+á1a-yott repDlési ter++el8 *ét f:ldi t3ristát
szállítok a fedélzeten8 Qél3nk: +akáFi#zással
e-y.ek:t:tt k3tatás8
> $y3-tázo"8 *ére", +árjon > reFse-te a rádi#8
A katonák "indi- teljes erő+el s3-ároztak8
*étsé-telenDl a s3+ikszos .akaCkorszak ne" "=l#
Fs:ke+énye8 *ikapFsolta" a "ikrofont és az
3tasai"1oz ford3lta"8
> <llenőrzik a repDlési ter+Dnket8 $inFs "itől
tartan3nk8 <-y perF "=ltán "e-int "e-sz#lalt a
rádi#, 1an-osa..an, "int az elő..8
> *ettőCnyolFC1áro" fokos iránysz:-.en
tizene-y pont né-y kilo"éterre +annak a tiltott
terDlet 1atárát#l8 9e+ékenysé-Dk során tartsák
ezt sze" előtt8 Fel1í+o" a ;-yel"Dket, 1o-y az
e-yC1etes és az e-yCnyolFas *atonai Rendtartás
ide+á-# pontjai888
> !s"ere" a d:r-ést > +á-ta" k:z.e8 > @an
ér+ényes t=ra+ezetői en-edélye" és az 3tasokat
is fel+ilá-osította" a korlátozásokr#l8
> $y3-tázo" > 1arso-ta a rádi#8 >
9art#zkodás3k során a felD-yeletDnk alá
tartoznak8 2a jár"A+eket +a-y Fsoportokat látnak
a felszínen, azok a "i 1atárőre-ysé-eink lesznek8
e""ilyen "#don se" za+ar1atják a
te+ékenysé-Dket8 *:telesek azonnal +álaszolni,
1a azonosítást +a-y "ás infor"áFi#t kérnek
"a-3kt#l8
A zD"":-és el1all-atott8
> !de-esnek látszanak > je-yezte "e-
QoF1eno3r8
> $e" éppen8 ,indi- ilyenek8 ,ár
1ozzászoktak, 1o-y "e-C"e-jelenik +alaki a
1atáraiknál8 $e" t3dnak "it kezdeni az
idejDkkel8
Dorrie .izonytalan3l "e-sz#lalt8
> A3dee, azt "ondtad nekik, 1o-y
fel+ilá-osítottál "inket a korlátozásokr#l8 $e"
e"léksze" ilyes"ire8
> 2át ez na-yon e-yszerA > "ondta"8 > A tiltott
terDleten kí+Dl kell "aradn3nk, kDl:n.en tDzet
nyitnak ránk8 <z az e-yetlen sza.ály +an8
6II
T-y állította" .e a +ekkere"et, 1o-y né-y #rát
al3djak8 ,oz-ol#dáso"ra a t:..iek is
felé.redtek8 Dorrie "e-főzte a ká+ét, "ajd
Fsészéinkkel k:rDlállt3k a pásztáz# szá"ít#-ép
képernyőjét8
$é1ány perFi- néze-ette", j#lle1et első
pillantásra tisztá.an +olta" a "inták
jelentésé+el8 $yolF na-yo.. ano"ália látszottB
ezek "inde-yike le1etett 1íFsí kotorék8 Az e-yik
"ajdne" az ajt# t=loldalán +olt8 ,e- se" kellett
"ozdítano" a lé-jár#t8
<-yesé+el "e-"3tatta" az ano"áliákat8
QoF1eno3r Fsak tAnőd+e tan3l"ányozta őket,
Dorot1a +iszont "e-kérdezte:
> Azt akarod "ondani, 1o-y "inde-yik paFa e-y
feltáratlan járatY
> $e"8 Qsak j# lenne, de elősz:r is: 1a 1íFsí
járatok, akkor előford3l1at, 1o-y +alaki "ár
átk3tatta né"elyiket +a-y az :sszest, Fsak ne"
+ette 1ozzá a fáradsá-ot, 1o-y re-isztrálja az
Dre-eket8 ,ásodszor: ne" .iztos, 1o-y járatok8
5e1etnek t:rés+onalak, érFtelérek +a-y ol+adt
anya-ot tartal"az# kise.. foly#k, a"elyek +ala1a
a felszínen f3tottak és é+"illiárdokkal ezelőtt .e
lettek te"et+e8 Az e-yetlen dolo-, a"it .iztosan
t3d3nk, 1o-y e..en a térsé-.en ninFs .eje-yzett
feltáratlan járat, kivéve azokat, a"elyek e..en a
nyolF folt.an le1etnek8
> ,ost "it k:+etkezikY
> Ks3nk és "e-nézzDk, "ire j3t3nk8
> 2ol kezdjDkY > kérdezte QoF1eno3r8
A lé-jár# fényes, 1áro"sz:- alak= teste "ellett
k:z+etlenDl el1elyezkedő terDletre "3tatta"8
> !tt, "ellettDnk8
> <z a le-jo.. le1etősé-Y
> 2át, ne" feltétlenDl8 > ,a-a".an "e-rá-ta",
1o-y "it "ondjak neki, +é-Dl =-y d:nt:tte",
1o-y "e-pr#.álkozo" az i-azsá--al8 > 2áro"
terDlet í-éretese..nek látszik a t:..inél8
Bejel:l:" őket a képernyőn8
Ba.rálta" kiFsit a kezelőszer+ekkel és
1a"arosan ott +irított a 1áro" jo..nak tAnő
nyo" felett az A, B és Q .etA8
> Az A éppen itt +an a +á-at alatt, ezért ezzel
kezdjDk8
> A le-fényese..ek a le-jo..ak, 3-yeY
B#lintotta"8
> A Q "essze a le-fényese..8 ,iért ne" azzal
kezdjDkY Alaposan "e-+álo-atta" "inden
sza+a"at8
> <-yrészt azért, "ert oda kéne "enni a
lé-jár#+al8 ,ásrészt, "ert az át+izs-ált terDlet
1atárán +an, ott pedi- "ár ne" "e-.íz1at# a
pásztázás ered"énye8 De ne" ezek a le-fő..
okok8 A le-fontosa.. az, 1o-y a Q éppen azon a
+onalon +an, a"elyre +iszkető 3jj= +édel"is
.arátaink azt "ondták, 1o-y "aradj3nk tá+ol
tőle8
QoF1eno3r 1itetlenked+e fel+i1o-ott8
> Azt akarod "ondani, 1o-y találsz e-y tényle-
feltáratlan 1íFsí ala-3tat, "ajd ne" "ész .e,
"ert né1ány katona azt "ondta, 1o-y dádá leszY
> $e pro.lé"ázz3nk ezen8 @an 1ét dara.
t:r+ényesen át+izs-ál1at# ano"áliánk8 A katonák
rendszeresen ellenőriznek "ajd "inket8
@al#színAle- "ár 1olnap +a-y 1olnap3tán "e-C
jelennek8
> $a j# > k:t:tte az e.et a kar#1oz QoF1eno3r >,
de te-yDk fel, 1o-y "ind a 1ét t:r+ényes Dres
lesz8 Akkor "i leszY
> o1ase" Fsinálok "a-a"nak felesle-es
pro.lé"ákat8
> De te-yDk felU
> A franF.a, BoyFe, 1onnan t3dná"Y
$e" erőlk:d:tt to+á.., de DorrieCra kaFsintott
és kár:r+endően +i1orászott8
> ,it "ondta", .o-ara"Y $a-yo.. .andita,
"int én8
A lány rá"nézett és +áratlan3l "e-kérdezte:
> ,itől ilyen a színedY
@ala"i+el elDt:tte" a dol-ot, de a"ikor
.elenézte" a tDk:r.e, látta", 1o-y "é- a
sze"e" fe1érje is kezd sár-ás színt :lteni8
A k:+etkező né1ány #ra t=l "oz-al"as +olt
a11oz, 1o-y a teoretik3s le1etősé-eken
rá-#dj3nk8 @olt éppen elé- konkrét tény, a"i+el
sze".e kellett néznDnk8
A le-ko"olya.. konkrét3"ok a 1atal"as
1ő"érséklet és a "a-as nyo"ás +oltak, "e- az,
1o-y ezektől "e- kellett +édenDnk "a-3nkat8
<zért +oltak a 1őáll# r31áink8 Az enyé" terC
"észetesen e-yedi -yárt"ány +oltB ezen Fsak a
szerel+ényeket és a tartályokat kellett ellenőrizni8
BoyFeCnak és a lánynak a le1ető le-jo..akat
+ette" .ér.e és tisztessé-esen "e- is ;zette" a
díj3kat8 $a-yon j# r31ák +oltak, de a j# "é- ne"
jelenti azt, 1o-y t:kéletes8 5e-alá.. 1atszor felC
és le+etette" +elDk, "ik:z.en addi- i-az-atta" a
szkafandereket, "í- el ne" érte" a le1ető
le-jo.. .eállításokat8 A r31ák tizenkét réte-Aek
+oltak, a na-yo.. ízDleteknél kilenF fokozat.an
le1etett őket állítani és "inde-yiknek +olt e-y kis
"otoros ára"fejlesztője8 <zek .iztosan ne"
ro"lanak el, e"iatt ne" kellett a--#dno"8 A
le-jo..an a kényele"re ;-yelte", "ert a
le-kise.. +iszketés +a-y d:rzs:lés is ko"oly
pro.lé"át okoz1at, 1a ne" le1et "e-szDntetni8
@é-Dl elé- j#k lettek e-y +al#s kísérlet1ez8
Bezs=fol#dt3nk a zsilip.e és kinyitott3k a @én3sz
felszínére nyíl# kap3t8
,é- "indi- s:tét +olt, de ide is olyan sok sz#rt
napfény j3tott, 1o-y so1ase" +olt teljes a
s:tétsé-8 A lé-jár# k:rDl addi- -yakoroltatta"
+elDk a járást, a szélre tá"aszkodást, 1o-y
1o-yan k:ssék ki "a-3kat a pány+ák1oz és a
1aj#test1ez, "í- +é-Dl =-y ítélte" "e-, 1o-y
elkezd1etjDk a "3nkát8
<lő+ette" az első e-yszer 1asználatos
i-l3-épet, el+onszolta" a 1elyére és elindította"8
!zzott és .3-y.orékolt, "int a Fára# *í-y#ja ne+A
játék, "ik:z.en k:nnyA, de erős falat e"elt az
ásásra kisze"elt 1ely k:ré, +é-Dl e-y folya"atos
.oltozattal lezárta a tetőt8 *:z.en .eillesztette"
a falá.a a lá"pát és a zsilipet, a"ely.en
-3--ol+a kellett k:zlekedni8 ,ik:z.en a fal nőtt,
kézzel =-y i-az-atta" a zsilipet, 1o-y j#l
.eépDlj:n, de ennél is fontosa.. +olt, 1o-y
t:kéletesen zárjon8
Dorrie és QoF1eno3r ne" akartak lá. alatt
lenni, ezért tá+ola..r#l ;-yelték, 1o-y "it
D-yk:d:k8 Dol-o" +é-ezté+el "e-nyo"ta" a
rádi# -o".ját8
> $e" akartok .ej:nni és "e-nézni, a1o-y
elkezde"Y > kiáltotta"8
5átta", 1o-y .#lintanak a sisakD+e-jDk ":-:tt8
> Akkor -yertekU > ordította" és .ek=szta" a
zsilipen8 ,3tatta", 1o-y 1a-yják nyit+a, a"ikor
3tána" j:ttek8 ,ost, 1o-y 1ár"an .ent +olt3nk,
"e- az ás#-ép is, az i-l3 "é- a lé-jár#nál is
szAke..nek .izony3lt8 ,e-pr#.áltak tőle" a
le1ető le-tá+ola.. el1elyezkedni8 2áttal
nekitá"aszkodtak a k3ny1# í+elt falának,
"ik:z.en én elindította" a f=r#t, ellenőrizte",
1o-y fD--őle-esCe, és néztDk, a"int az első
for-áFsok előtekerednek a +á-at.#l8
A 1a.k3ny1# sok zajt +issza+er és "é- t:..et
elnyel8 <zzel e-yDtt is sokkal rossza.. +olt a
lár"a, "int a kinti .:".:lő szél 1arso-ása8 A
f=r#1e-y hangos. A"ikor =-y -ondolta", 1o-y
ele-et láttak kezdeti kí+ánFsisá-3k
kielé-ítésé1ez, intette", 1o-y "enjenek ki,
k:+ette" őket a k=sz#zsilipen, j#l .ezárta"
"a-3nk 3tán és +issza+ezette" őket a 1aj#.a8
> <zzel is "e-+olnánk > "ondta", "i3tán
leFsa+arta" a sisakot és le+ette" a szkafandert8 >
@éle"énye" szerint d3r+án ne-y+en "étert kell
f=rn3nk8 !tt .ent 3-yanolyan j#l "e-+ár1atj3k,
"int odakint8
> ,eddi- tartY
> *á.é e-y #rái-8 Addi- sza.adfo-lalkozás +an,
"indenesetre én "ost lez31anyozo"8 Jtána
"e-látj3k, "eddi- j3tott3nk8
,ind:ssze 1ár"an +olt3nk a fedélzeten, és
ennek az +olt az e-yik kelle"es k:+etkez"énye,
1o-y ne" kellett kDl:n:se..en
takarékoskodn3nk a +ízzel8 Bá"3latos, 1o-y e-y
j# t3solás "ilyen -yorsan felfrissíti az e".ert a
1ő+édő r31a 3tán8 A tisztálkodást .efejez+e
.ár"ire kap1at# lette" +olna8
9alán "é- arra is, 1o-y e-yek BoyFe QoF1eno3r
1áro"ezer kal#riás ínyenF"enDjé.ől, de
szerenFsére ne" kellett8 Dorrie .e+ette "a-át a
kony1afDlké.e és :sszeDt:tt e-y e-yszerA,
k:nnyA, szá"o"ra is kellőképpen "ére-"entes
kaját8 Az :+é1ez 1asonl# koszton el1=z1atná"
addi-, 1o-y k:z.en :sszeszedje" a 1aza=t árát8
Az is átf3tott az a-ya"on, 1o-y "iért ilyen
e-észsé-"ániás, de esze".e j3tott, 1o-y .iztos
QoF1eno3rt akarja élet.en tartani8 @al#színAle- a
ren-ete- Fsereszer+e "ellett is ko"olya..
-ondjai +annak a diétájá+al, "int neke" az én
étrende""el8
$a j#, le1et, 1o-y ne" Hko"olya..akI8
5e-alá..is ne" látszott rajta olyan .ete-sé-,
a"ely "iatt elpatkol1atott +olna8
A @én3sz talaja elé- sok 1a"3+al ke+ert
1o"okot tartal"azott a landolás 1elyén, ezért a
f=r# na-yon 1a"ar +é-zett8 93lajdonképpen t=l
-yorsan8 A"ikor +issza"ente" az i-l3.a,
Fsakne" teljesen kit:lt:tte a t:r"elék8 *o"oly
ne1ézsé-et okozott, 1o-y el+er-ődjek a -épi-,
"ajd átFipelje" a f=r#t és átállítsa" szi+atty=
Dze""#dra, 1o-y a for-áFsokat kip3"pálja a
zsilip nyílásán8
LFs"ány "el# +olt, de ne" tartott sokái-8
$e" +esződte" azzal, 1o-y +issza"enjek a
lé-jár#.a8 Rádi#n .esz#lta" BoyFeCnak és a
lánynak, akik a ka.ina.lak.#l nézték a
ténykedése"et8 ,ondta" nekik, 1o-y szerinte"
"ár k:zel jár3nk8
$e" "ondta" "e- pontosan, 1o-y "ilyen
k:zel8
9alán e-y "éternyire le1ettDnk az ano"ália
detektált "élysé-étől8 Llyan k:zel, 1o-y ne"
.ajl#dta" az :sszes t:r"elék kip3"pálásá+al8
<lé- +olt annyira kip3Folni, 1o-y "ozo-ni t3djak
a k3ny1#.an8
@isszaállította" a f=r#t8 ^t perF "=l+a a
t:r"elék.en "e-jelentek az első 1al+ánykék
1íFsíCfé" Fsillá"ok annak jeleként, 1o-y i-azi
járatot talált3nk8
6III
*:rDl.elDl tíz perF "=l+a .ekapFsolta" az
sisakrádi#"at és .elekia.álta":
> BoyFe, DorrieU <ltalált3nk e-y 1íFsí ala-3tatU
@a-y "indketten .e +oltak "ár :lt:z+e a
+édőr31áik.a, +a-y -yorsa..an :lt:ztek, "int
.ár"elyik la.irint3spatkány8 *inyitotta" a
zsilipet és ki"ászta", 1o-y se-ítsek nekik, de
addi-ra "ár "indketten ki"ásztak, és a széllel
kDszk:d+e kéz a kéz.en k:zeledtek8
<l1al"oztak kérdésekkel és -rat3láFi#kkal, de
leállította" őket8
> Lda.ent > "ondta"8 > ,a-atok is lát1atjátok8
@al#já.an .e se" kellett +olna "enniDk
e-észen, "ert a kék szín =-y is látszott +olna, 1a
Fsak letérdelnek a zsilip elé8
*:+ette" őket, és .ezárta" "a-a" 3tán a
zsilip kDlső kap3ját8 V# oko" +olt rá8 A"í- e-y
1íFsí járatnak ép a fala, ne" szá"ít, 1o-y "it
Fsinál3nk8 <-y érintetlen ala-=t.an +iszont a
nyo"ás Fsak kiFsit "a-asa.., "int a F:ld:n8 Az
i-l3 1er"etik3san zár# k3polája nélkDl a @én3sz
kilenF+enat"oszférás nyo"ása, a 1ő, a t:r"elék
és a korrozí+ ké"iai anya-ok e-y pillanat alatt
.et:rnének8 2a a Fsatorna Dres +a-y e-yszerA, a
strapát j#l .ír# F3FFok +annak .enne, akkor ninFs
se""i .aj8 A "=ze3".an azon.an +an e-y Fso"#
olyan titokzatos t:r"elék, a"elyek ránézésre
e-ykor -épek részei le1ettek és "ost is azok
lennének, 1a "e-talál#j3k ne" a"ortizálta +olna
le őket a +én3szi lé-k:r .eeresztésé+el8
,e-találták a főnyere"ényt és e-y "ásodperF
alatt t:nkre is tették azt, a"i é+ek százezrei #ta
+árta, 1o-y felfedezzék8
*:r.eállt3k az aknát és lefelé "3tatta"8 A f=r#
e-y 1et+en Fenti és e-y "éter k:z:tt +áltoz#
+asta-sá-= kerek fal= járatot +ájt ki8 A fenéken
látszott a 1íFsí ala-=t 1ide-kék falának a
deren-ése8 A f=r#1e-y éppen Fsak "e-karFolta8
@olt rajta né"i laza t:r"elék, a"elynek az
eltá+olításá+al ne" .ajl#dta"8
> 2o-yan to+á..Y > t3dakolta QoF1eno3r8
9eljesen .e +olt reked+e az iz-alo"t#l és ez
arányla- ter"észetesnek tAnt szá"o"ra8
> ,ost .eé-etjDk "a-3nkat8
A"ennyire le1etett, 1átra+ezényelte" őket az
i-l3.an a t:r"elékk3paF1oz és felakasztotta" a
1őlé-f=+#t a járat f:lé eszká.ált e"elő.akra8 A
f=+#ka en-edel"esen elind3lt lefelé
tart#ká.elein, si"án elért a járat aljái-, "ajd
"e-állt né1ány Fenti"éterrel a 1íFsí fal felett8
9eljes fokozaton .eindította"8
$e" is -ondolnánk, 1o-y az e".eri lények
képesek "é- a @én3sz at"oszférájánál is
forr#..at Fsinálni, de a 1őlé-f=+# e..ől a
sze"pont.#l kDl:nle-es j#szá- +olt8 A kis
k3ny1#.an felFsaptak k:rDl:ttDnk a lán-ok8 A
r31ák 1Atőrendszere e-y perFi- t=lter1elésen
+olt kénytelen "Ak:dni8
Dorrie le+e-ő 3tán kapkodott8
> Vaj, azt 1isze", én888 QoF1eno3r "e-ra-adta a
karját8
> Kj3lj el, 1a akarsz, de ne1o-y .ele1ányj a
szkafandered.e8 Palt1ersU ,eddi- tart "é-Y
$eke" is 3-yanolyan rossz +olt, "int nekik8
2iá.a +olt "ár része" 1asonl#.an, ne" le1et
1ozzászokni a11oz, 1o-y az e".ert e-y .ezárt
ajtaj= D+:ltő ke"enFé.en sDt:-etik8
> 9alán e-y perFi- > li1e-te"8 > $e a--#dj,
ninFs se""i .aj8
<-y kiFsi+el to+á.. tartottB na-yjá.#l kilenF+en
"ásodperFi-8 A +édőfelszerelése"
riaszt#rendszere ennek t:.. "int felé.en ordított
a t=lter1elés "iatt, de a szkafandert =-y FsiC
nálták, 1o-y ennyit .ő+en ki.írt8 0ersze +al#já.an
a r31a "é- akkor is .írja, 1a a t3laj .elDl "ár
péppé főtt8
@é-Dl .ej3tott3nk8 Az ala-=t tetejének e-y
fél"éteres át"érőjA dara.ja .eszakadt, az e-yik
oldala .eesett, és a FsatornatetőszerA dara.
+idá"an 1i".ál#zott8
*ikapFsolta" a 1őlé-f=+#t8 0erFeki- kapkodt3k
a le+e-őt, k:z.en a r31ák 1Atőrendszere is
+isszaállt nor"ális Dze""#dra8
> Ajjaj > "ondta Dorot1a >, ez d3r+a +olt8
Az akná.#l felszArődő fény.en látta", 1o-y
QoF1eno3r elko"orodik8 $e" sz#lta" se""it,
Fsak a 1őlé-f=+#+al odap:rk:lte" "é- e-y
:t"ásodperFes l:ketet, 1o-y le+á-ja" a 1i"C
.ál#z# dara.ot, "ely 1an-os Fsattanással
lez31ant a járat padl#jára8
BekapFsolta" a sisakrádi#"at8
> $e" +áltozott a nyo"ás > "ondta"8
QoF1eno3r ko"or arFkifejezése ne" +áltozott,
és "é- "indi- ne" sz#lalt "e-8
> @a-yis az ala-=t fala "ár sérDlt +olt >
folytatta"8 >@alaki "e-találta, kinyitotta és
+al#színAle- ki is p3Folta, felté+e, 1o-y érde"es
+olt8 Jtána "e- ne" jelentette .e8 ,enjDnk
+issza a lé-jár#.a és te-yDk "a-3nkat tisztá.a8
Dorot1a felsikoltott8
> A3dee, ne FsináldU Be akarok "enni és "e-
akaro" nézni a .elsejét8
> D3-3lj "ár el, DorrieU > sz#lt rá
elkeseredetten QoF1eno3r8 > $e" 1allottad, "it
"ondottY <zt "ár kirá"olták8
@al#já.an +olt rá né"i esély, 1o-y ne" e-y "ásik
Fsatornapatkány f=rta "e- az ala-3tat, 1ane"
+ala"ilyen szeiz"ik3s ese"ény k:+etkezté.en
repedt "e- a fala8 <..en az eset.en
elképzel1ető, 1o-y le1et .enne +ala"i, a"i
;-yel"et érde"el8 <"ellett ne" akarta" e-y
Fsapásra szertefoszlatni Dorot1a lelkesedését8
<-yesé+el leereszkedtDnk 1át a ká.eleken az
akná.a8 *:rDlnéztDnk8 ,int a t:..i általá.an, =-y
ez is teljesen Dres +olt, a"eddi- Fsak ellátt3nk8
$e" látt3nk t=l "esszire8 A sérDlt járatokkal az a
pro.lé"a, 1o-y a feltárás3k során +é-i- "aC
-3nkon kell tartani a +édőr31át8 Az i"énti
t=lter1elés "iatt a "ieink "ár Fsak pár #rát
.írtak, a"i ne" +olt +ala"i sok8
*:rDl.elDl e-y kilo"éternyire .e"entDnk az
ala-=t.a, de Fsak az Dres falakat és a .előlDk ittC
ott kiáll# el+á-ott tart#karokat látt3nk, de
se""ilyen "ozdít1at# tár-yat8 ,é- kaFatokat se8
,ondták, 1o-y "enjDnk +issza és "ássz3nk .e a
lé-jár#.a8 QoF1eno3r e-yedDl k=szott fel a
ká.eleken8 DorrieCnak felajánlotta" a
se-ítsé-e"et, de ő is képes +olt e-yedDl felkaC
paszkodni a sodrony.a épített kapaszkod#k
se-ítsé-é+el8
,e-"osakodt3nk és :sszeDt:ttDnk +ala"i
1arapni+al#t8 ,3száj +olt ennDnk, de QoF1eno3r
ez=ttal ne" +olt olyan 1an-3lat.an, 1o-y a
főzőt3do"ányát Fsillo-tassa8 Dorot1a Fsendesen
fel"ele-ített né1ány konzer+et, a"it aztán
.ánatosan el"ajszolt3nk8
> <z "é- Fsak az első +olt > sz#lalt "e- +é-Dl a
lány, aki "e-pr#.álta derAsen felfo-ni a dol-ot8 >
Os "é- Fsak a "ásodik nap telt el a 1áro"
1ét.ől8
QoF1eno3r rász#lt8
> *3ss le-yen, Dorrie8 2a +an +ala"i, a"it
na-yon 3tálok, 1át az a +eresé-8 > A pásztáz#t
.á"3ltaB "é- "indi- látszott az á.ra a
képernyőn8 > Palt1ers, 1ány olyan járat +an,
a"elyet ne" jel:ltek "e-, de DresY
> 2onnan t3d1atná"Y 2a jel:letlenek, akkor a
nyil+ántartás.an se" szerepelnek8
> Akkor le1et, 1o-y a t:..i se" ér se""it,
3-yeY *iás1atj3k "ind a nyolFat, +é-Dl
"inde-yikről kiderDl1et, 1o-y selejt8
B#lintotta"8
> T-y +an, BoyFe8
*érdően nézett rá"8
> OsY
> Os "é- Fsak ne" is ez a le-rossza.. az
e-ész.en8 <z le-alá.. tényle- ala-=t +olt8 @oltak
"ár olyan 3tasai", akik 1eteki- tart# 1iá.a+al#
áskál#dás 3tán "ár akkor is .etojtak +olna a
-y:ny:rtől, 1a "e-lékelt járatra .3kkan3nk8
5e1et, 1o-y a t:..i 1ét ne" is járat8 $e
"ér-elődj, BoyFe8 $eked le-alá.. +olt né"i
iz-alo".an is részed a pénzedért8
$e" 1atotta" "e-8
> 9e +álasztottad ezt a 1elyet, Palt1ers8 93dtad,
1o-y "iértY
2o-y t3dta"CeY Qsak =-y .izonyít1atná" .e, 1a
találnék neki e-y rendes ala-3tat is8
<l"esél1etné", 1o-y 1#napoki- tartott, "í-
áttan3l"ányozta" az első leszállást#l eddi-
készDlt felje-yzéseket8 Fel1oz1atná", "enynyi
-ondot +ette" a nyaka".a azzal, 1o-y a
sza.ályok "e-sze-ésé+el "e-kaparintotta" és
átnézte" a katonai felderítési je-yzők:ny+eket,
"ennyit 3taz-atta", 1o-y a korai k3tatás.an
részt+e+ő +édel"isekkel .eszél1essek8
<l"ond1atná", "ilyen ne1ezen sikerDlt felk3C
tatno" az :re- Vorole"on 2e-ra"etet, aki
f:ld:nkí+Dli ré-észetet ad elő 9ennesseeC.en8
@é-Dl Fsak ennyit "ondta":
> 9ény, 1o-y talált3nk e-y ala-3tat és ez
+ilá-osan jelzi, 1o-y értek a dol-o"1oz8 <zért
;zetsz8 Rajtad "=lik, 1o-y folytass3kCe a
keresést8
<l-ondolkoz+a néze-ette a 1D+elyk3jja k:r"ét8
> Fel a fejjel, BoyFeU > "ondta Dorrie
ked+esked+e8 > 6ondolj az előttDnk áll#
le1etősé-ekreU 2a +é-Dl "é-se" talál3nk
se""it, akkor is j# "#ka lesz el"esélni a
kalandjainkat QinFinnati.en8
QoF1eno3r rá se nézett a lányra, =-y kérdezte:
> AnélkDl, 1o-y .e"ennénk, "e- le1et
állapítani e-y járatr#l, 1o-y "e-lékeltékCeY
> 0ersze8 ,e- kell kopo-tatni a kDlső
.3rkolatát8 V#l le1et 1allani a kDl:n.sé-et8
> De elősz:r le kell 1ozzá ásni, 3-yeY
> 0ontosan8
<nnyi.en "aradt3nk8 @issza.=jta" a
szkafander.e, "ert le akarta" .ontani a
felesle-essé +ált i-l3t, 1o-y el t3dja" rakni a
szerszá"okat8
Vo.. is +olt, 1o-y ne" fesze-ettDk to+á.. a
kérdést, "ert ne" szerette" +olna, 1a olyan
kérdéseket tesz fel, a"elyekre 1az3- +álaszokat
kellett +olna adno"8 A"ennyire le1etett,
ra-aszkodni akarta" az i-azsá-1oz, "ert í-y
k:nnye.. rá e"lékezni, 1o-y az e".er "iket
"ondott8
A"=-y se" +olta" elra-adtat+a, de ne" látta"
értel"ét, 1o-y t:rje" "a-a" a r#la" kialak3lt
+éle"ényének a "e-+áltoztatásáért8 QoF1eno3r
azt 1itte, 1o-y 1anya-3l ki1a-yta" a Fsatorna
előzetes +izs-álatát, "ielőtt sz#lta" nekik8
9er"észetesen ne" 1a-yta" ki8 <z +olt az első
dol-o", "ikor a f=r# elérte8 ,ajdX a szí+e"
szakadt .ele, a"ikor "e-1allottan a na-y
nyo"ás= kond3lást8 0erFeki- +árno" kellett,
1o-y leFsillapodjak, "ielőtt .ejelentette", 1o-y
elértDk a kDlső .3rkolatot8
Akkor "é- ne" -ondolta" .ele i-azán, "i1ez
kezdte" +olna, 1a kiderDl, 1o-y érintetlen járatot
talált3nk8
I9
BoyFe QoF1eno3rrel és Dorot1a *eeferrel "ár az
:t+enedik +a-y 1at+anadik olyan 3ta"on +olta",
a"elyet 1íFsí lelő1elyek1ez +ezette"8 $e" lepett
"e-, 1o-y =-y dol-oztak, "int a ra.szol-ák8
<n-e" ne" za+ar, 1a a f:ldi t3risták l3stálkodni
+a-y 3natkozni akarnak8 A"ikor k:zel j3t3nk
a11oz, 1o-y találj3nk +ala"it, a"i +ala1a e-y
Fsakne" teljesen is"eretlen faj1oz tartozott és
"é- a..#l a kor.#l "aradt +issza, a"ikor a
F:ld:n az e".eri lények1ez le-inká.. e-y lapos
1o"lok=, szőr:s kis állat 1asonlított, akinek a
le-jo.. trDkkje az +olt, 1o-y képes +olt e-y
antilopFsonttal fej.e k#lintani, és leteríteni "ás
állatokat888 ,ire idái- érDnk, "indenki a
felfedezés lázá.an é-8
<zek ketten is ke"ényen -DrF:ltek8 <ttől én is
ked+et kapta" és 3-yanolyan lelkes lette", "int
ők8 2a le1et, "3nkaked+e" a napok "=lásá+al
Fsak fokoz#dott, "ert e-yre -yakra..an kellett
"e-tapo-atno" a 1asa" jo.. oldalát a .ordái"
alatt8
0árszor ránk néztek a +édel"is sráFok8 Az első
napok.an +a-y félt3Fatszor elrepDltek felettDnk
na-yse.essé-A lé-jár#ikkal8 $e" .eszéltek
+ala"i sokat, Fsak 1i+atalos 1an-ne".en kérték,
1o-y azonosíts3k "a-3nkat8 A sza.ályok szerint,
1a +alaki +ala"it talál, azt azonnal .e kell
jelenteni8 QoF1eno3r tiltakozása ellenére
.ejelentette" az első "e-lékelt járatot, a"i+el
érzése" szerint né"i "e-lepetést okozta"8
*éső.. ne" +olt "it .ejelentene"8
A BC1elyről kiderDlt, 1o-y e-y -ránitt:".8 @olt
"é- két arányla- fényes ano"ália, a"elyeket
elne+ezte" DCnek és <Cnek8 e""it se"
talált3nk, a"ikor leást3nk8 <zeknél a 1an-C
re[eMi#kat +al#színAle- a sziklá.an, 1a"3.an
+a-y a kőzet.en le+ő lát1atatlan 1atárfelDletek
okozták8
A QC1ely feltárását "e-+ét#zta", pedi- ez
látszott a le-jo..nak8
QoF1eno3r elárasztott az ér+ei+el, de ne"
1a-yta" "a-a"8 A katonák to+á..ra is ránkC
ránknéztek, én pedi- ne" akarta" k:zele..
"enni a 1atár1oz, "int a1ol +olt3nk8 Azt
"ondta", 1o-y 1a "ás1ol se" lesz szerenFsénk,
akkor esetle- +isszanézDnk "ajd a QC1ez e-y
-yors f=rás erejéi-, "ielőtt +issza"ennénk az
Lrs#.a8 <nnyi.en "aradt3nk8
Fele"elkedtDnk a jár-ánnyal, át"entDnk e-y
"ásik 1elyre és azt is letapo-att3k8
A "ásodik 1ét +é-ére kilenF f=ráson +olt3nk t=l,
de se1ol se" talált3nk se""it8 Fo-ytak a
k3ny1#k és a szondák, k:z.en t:kéletesen
elfo-yott az e-y"ás iránti toleranFiánk is8
QoF1eno3r "o-or+a és +ad lett8 A"ikor elősz:r
találkozt3nk, a"=-y se" szá"ította" rá, 1o-y
p3szipajtások leszDnk, de azt azért ne" +árta",
1o-y "inden +árakozáso"at al3l"=lja8 zerinte"
ne" +olt i-aza, a"ikor ilyen ko"olyan +ette a
dol-ot8 $eki az e-ész t=rát játéknak kellett +olna
tekintenie8 Az ő +iszonyai "ellett nyil+án Fsak
zse.pénz le1etett, a"it né1ány 1íFsí "Atár-y
felfedezéséért kap1atott > +a-y =ja.. pontok az
ered"ényjelzőjén >, de +éresen ko"olyan +ette a
dol-ot8
zoFiális +onatkozások.an "a-a"ra se"
le1ette" i-azán .Dszke8 <-yértel"A, 1o-y a doki
.o-y#i ne" +oltak elé- 1atékonyak8 Llyan íze +olt
a szá"nak, "int e-y patkányfészeknek8 <-yre
-yakra..an fájt a feje", és elkezdte"
fel.oro-atni a tár-yakat, "ert e-yre
.izonytalana.. lette"8 93dják, a "ájnak
+ala"ilyen szerepe +an a .első folya"atok
sza.ályozásá.an8 *iszAri a "ér-eket8 Bizonyos
szén1idrátokat "ásféle szén1idrátokká alakít át,
1o-y "e- le1essen őket e"észteni8 Az a"iC
nosa+akat fe1érjékké ra-asztja :ssze8 2a ez ne"
"Ak:dik, akkor +é-e8
Az or+os "indenről fel+ilá-osított8 A
la.irint3spatkányok "ájá+al sok a -ond, "ert a
szkafander.en 3ralkod# t=lnyo"ás :sszepréseli a
.eleket és a zsi-ereket8 A doki olyan képeket is
"3tatott, a"elyeken látta", 1o-y "i t:rténik
oda.ent a "a1a-#ni+:r:s "ájsejtekkel8 5assan
elp3szt3lnak, aztán a 1elyDket zsírpaFni t:lti ki,
"e- +ala"ilyen sár-ás tr3ty"#8 Ronda lát+ány
+olt, de "é- ennél is rondá.. +olt, 1o-y se""it
se" te1ette" ellene8 Qsak szedte" to+á.. a
-y#-yszereket, de "ár ezek se" se-ítettek8
zá"olta" a napokat, a"ikor .ek:+etkezik "ajd,
1o-y .=Fs=t intek a "ája"nak és .ek:sz:nt a
1epatik3s katasztr#fa8
Rossz .a-ázs +olt3nk8 <-yre .3nk#.. +olta",
"ert el1atal"asodott rajta" a .ete-sé- és a
kétsé-.eesés, QoF1eno3r "e- azért +olt e-yre
.3nk#.., "ert ilyen +olt a ter"észete8 A lány +olt
az e-yetlen nor"ális e".eri lény a fedélzeten8
Dorrie "indent "e-pr#.ált8 9ényle- "indent8
$é1a aranyos +olt Eés persze FsinosG, és "indi-
kész +olt rá, 1o-y en-edjen, "ielőtt akár
QoF1eno3rrel, akár +ele" kenyért:résre kerDlt
+olna a sor8 0edi- neki is ne1éz +olt8
Dorot1a *eefer "é- -yerek +olt8 2iá.a
+iselkedett felnőttként, ne" élt "é- 1ozzá ele-et,
1o-y kifejlessze "a-á.an a +e-ytiszta
zsarnokoskodás elleni +édel"i "eF1aniz"3sokat8
<"ellett e-yre jo..an 3tált3k e-y"ás lát+ányát,
1an-ját és sza-át E"árpedi- a lé-jár#.an kiderDl,
1o-y az e".ernek i-enis, +an sza-aG8 Dorrie
*eefer e-yre ke+ese.. él+ezetet talált a "#kás
+én3szi k:r3tazás.an8
J-yan=-y, "int "i, t:..iek888 kDl:n:sen akkor,
a"ikor előállta" a 1írrel, 1o-y "ár Fsak e-yetlen
i-l3nk "aradt8
QoF1eno3r "e-k:sz:rDlte a torkát8 $e" +olt
kelle"es 1an-8 T-y 1an-zott, "int e-y 1arFi
D+:ltés .e+ezetője8 ,int a"ikor e-y
+adász.o".áz# pil#tája eltá+olítja a -épá-y=k
elől a takar#le"ezt, 1o-y felkészDlj:n a Fsatára8
Dorrie "e-pr#.álta elterelni a ;-yel"ét azzal,
1o-y té"át +áltott8
> A3dee > "ondta derAsen >, t3dod, "i j3tott
esze".eY @issza"e1etnénk a QC1ely1ez, a"i a
katonai z#na k:zelé.en +an8
ajnos rossz irány.a terelt8 ,e-rázta" a feje"8
> $e"8
> ,i a franFot jelent ez a Hne"IY > Fsattant fel
1arFra készen QoF1eno3r8
> A"it "ár "ondta"8 $e"8 9=l k:zel +an a
+édel"isek1ez8 2a +an alatta járat, akkor az
e-yenesen a tiltott z#ná.a +ezet és azonnal
nekDnk esnek > pr#.álta" "e--yőző lenni8 >
*étsé-.eesett pr#.álkozás lenne, de ennyire ne"
+a-y3nk "e-szor3l+a8
> Palt1ers > "ár +iFsor-ott >, akkor +a-y
"e-szor3l+a, a"ikor én "ondo"8 ,é- "indi-
letiltat1ato" a Fsekk ki;zetését8
*ija+ította":
> $e" te1eted8 A sz:+etsé- ne" 1a-yná8 <zzel
kapFsolat.an e-yértel"Aek a rendelkezések8
Fizetned kell, 1aFsak ne" sze-te" "e-
+ala"ilyen t:r+ényt8 A"it te akarsz, az ne"
t:r+ényes, a katonai z#ná.a t:rténő .e1atolás
e-yenesen fő.enjár# t:r+énytelensé- lenne8
Kt"ent 1ide-1á.or=s taktiká.a8
> $e" > "ondta lá-yan8 > 9é+edsz8 Qsak akkor
le1et t:r+énytelennek tekinteni, 1a a .ír#sá-
annak "inősíti, "i3tán "e-tettDk8 ,ásrészt Fsak
akkor le1et i-azad, 1a a te jo-ászaid okosa..ak
lennének az enyé"eknél8 Sszintén sz#l+a ennek
+aj"i Fsekély az esélye8 Azért ;zete" őket, 1o-y
tényle- ők le-yenek a le-okosa..ak8
$e" +olta" j# alk3pozíFi#.an8 $e" Fsak azért,
"ert QoF1eno3rnek i-aza le1etett a jo-ászait
illetően8 @olt "é- e-y 1atal"as sz:+etsé-ese: a
"ája" is az ő pártjára állt8 $e" lett +olna idő" a
pereskedésre, "ert a tőle szár"az# pénz.ől ki;C
zetendő "ájátDltetés nélkDl ne" érné" "e- a
+é-ét8
Dorrie eddi- .arátsá-os érdeklődéssel
1all-atott "inket, de "ost ő is k:z.esz#lt8
> @árjatok, +an e-y ja+aslato"8 $e"ré- értDnk
f:ldet ott, a1ol "ost +a-y3nk8 ,i lenne, 1a
"e-+árnánk a pásztázás ered"ényétY 5e1et,
1o-y sokkal jo..at talált3nk, "int a QC1ely888
> !tt se talál3nk se""it > "ondta QoF1eno3r,
"ik:z.en le ne" +ette +olna r#la" a sze"ét8
> 2onnan t3dod, BoyFeY ,é- .e se" fejeztDk a
+izs-álatotU
> $ézd, Dorot1a, ez e-yszer na-yon ;-yelj arra,
a"it "ondok és fo-d .e a szádU Palt1ers Fsak
paFkázik +ele"8 ,e-nézted, "ilyen 1elyre
1ozottY
KtFs:rtetett rajta" és teljes térképes
"e-jelenítésre állította a kijelzőt8 Tja..
"e-lepetést okozott, "ert ne" t3dta", 1o-y
e11ez is ért8 <lő3-rott a térkép8 5átszott a
1elyzetDnk, az eddi-i f=rásaink pozíFi#i és a
katonai z#na -ir.e-3r.a 1atára, a"int rá+etDltek
a t:"e-konFentráFi#kra és a na+i-áFi#s
se-éd+onalakra8
> 5átod ezt a képetY ,é- Fsak a k:zelé.en se"
+a-y3nk se""ilyen t:"e-konFentrát3"nak8
!-aza" +an, Palt1ersY @a-y azt akarod "ondani,
1o-y errefelé "inden j# 1elyet "e-néztDnk és
"é-se talált3nk se""itY
> $e" > "ondta"8 > Az a 1elyzet, 1o-y rész.en
i-azad +an, de ne" e-észen8 <-yrészt ne" +erlek
át, "ásrészt pedi- ez a 1ely j#nak látszik8 $ézd
Fsak "e- a térképen8 !-az, 1o-y alatt3nk ninFs
t:"e-konFentrát3", de két olyan sArAs:dés
k:z:tt +a-y3nk, a"elyek elé- k:zel +annak
e-y"ás1oz8 !tt olyan járatokat le1et találni,
a"elyek a t:"e-konFentrát3"ok.an le+ő
na-yo.. ko"pleM3"okat k:tik :ssze, ráadás3l az
:sszek:tő Fsatorna k:zele.. le1et a felszín1ez,
"int a rendszer t:..i része8 0ersze ne"
-arantálo", 1o-y talál3nk is +ala"it, de e-y
pr#.át akkor is "e-ér8
> Qsak éppen átkozott3l +al#színAtlen, "iY
> e""i+el se" ke+és.é +al#színA, "int
"ás1ol8 ,ár e-y 1ete "e-"ondta", 1o-y az első
nap "e-térDlt a pénzed azzal, 1o-y talált3nk e-y
1íFsí járatot8 ,é- akkor is, 1a "ár kifosztották8
Az Lrs#.an olyan la.irint3spatkányok is +annak,
akik :t é+ alatt "é- ennyit se" láttak8 > *iFsit
el-ondolkozta"8 > Ajánlok +ala"it8
> 2allj3kU
> ,ár =-yis le1or-onyozt3nk8 A kilátásaink se"
rosszak8 0r#.álj3k "e-8 *i.oFsátj3k a szondákat
és "e-+árj3k, "it "3tatnak8 2a j# nyo"ra
.3kkan3nk, akkor ráf=r3nk8 2a ne"888 1át akkor
"e--ondolo", 1o-y +issza"enjDnkCe a QC1ez8
> Ajánlo", 1o-y j#l 'öntsél + A +é-ét "ár
.:".:lte8
> $e fenye-ess, QoF1eno3rU $e" t3dod, "i.e
akarsz fejest 3-rani8 A katonai :+ezet.en ne"
ildo"os +iFFelődni8 Azok a ;=k elő.. lőnek, Fsak
aztán kérdeznek, és ninFs ott a j#sá-os rendőr
.áFsi, aki se-ít1etne rajt3nk8
> $e" t3do" > "ondta, "i3tán e-y perFi-
"o-or+án nézett "a-a elé8
> $e" > "ondta" >, +al#.an ne" t3dod8 On
+iszont i-en8 <zért szerződtettél8
B#lintott8
> !-en, le1et, 1o-y tényle- t3dod8 Qsak az a
kérdés, 1o-y i-azat "ondaszCe arr#l, a"it t3dsz8
2e-ra"et so1ase" .eszélt
t:"e-konFentrát3"ok k:z:tti lelő1elyekről8
9eljesen ártatlan3l nézett rá", "int1a azt
+árná, 1o-y rajtakapo"Ce azon, a"it
elkottyantott8
$e" +álaszolta", Fsak 3-yanolyan ártatlan3l
+isszanézte" rá8 <-y sz#t se sz#lta"8 @árta",
1o-y "i lesz a k:+etkező 1=zása8 Biztos +olta"
.enne, 1o-y ne" kí+ánja .ő+e..en kifejteni,
1onnan is"eri 2e-ra"et professzort, +a-y 1o-y
"ilyen e-yé. f:ldi kapFsolatai +annak a 1íFsí
k3tatások tár-yk:ré.en8
$e" is tette8
> Rakd ki a szondáidat > "ondta +é-Dl8 > <z
e-yszer "é- a te sza.ályaid szerint játsz3nk8
*ipottyantotta" a szondákat, "inde-yik j#l
.eá-yaz#dott, "ajd elindította" a zajkeltőket8
T-y nézte" a pásztázás első kirajzol#d# +onalait,
"int1a "áris 1asznos infor"áFi#t nyer1etnék
.előlDk8 9er"észetesen +árni kellett "é- e-y
dara.i-, de szerette" +olna "a-a"ra "aradni a
-ondolatai""al8
QoF1eno3r ne" Fsak 3taz-atni j:tt a @én3szra8
,ár j#+al azelőtt eld:nt:tte, 1o-y a 1íFsík 3tán
fo- k3tatni, "ikor "é- el se" ind3lt a F:ldről8
,é- a11oz is +ette a fáradsá-ot, 1o-y előre
"e-tan3lja azoknak a "Aszereknek a kezelését,
a"elyek a lé-jár# fedélzetén +annak8
Az én 1íFsí kinFsekről sz#l# d3"á"ra ne"
1arap1at e-y olyan +e+ő, aki tőle" t:.. tíz"illi#
"érf:ldre "ár le-alá.. fél é+e ezen t:ri az a-yát8
<zt te1át "ár értette"8 @iszont "inél t:..et
értette", annál jo..an látta", 1o-y "it ne"
értek "é-8 zerette" +olna QoF1eno3rtől
le-alá.. át"enetile- "e-sza.ad3lni e-y kis
időre, 1o-y pár sz#t +ált1assak né-ysze"k:zt a
lánnyal8 ajnos ne" +olt rá le1etősé-8 T-y
tette", "int1a ásítanék8 ,ondta", 1o-y el3nta"
a +árakozást a szondák képére és ja+asolta",
1o-y 13nyj3nk e-yet8 $e" "int1a szá"ította"
+olna rá, 1o-y BoyFe elfo-adja az indít+ányo"at,
de ne" is ;-yelt rá"8 Annyit le-alá.. elérte",
1o-y Dorrie odaDlt a "onitor elé és "e-í-érte,
1o-y 1a +ala"i érdekes kezd látszani, akkor
felkelt8
0okol.a kí+ánta" az e-ész 1elyzetet és
lefekDdte"8
$e" al3dta" j#l, "ert "ik:z.en fekDdte" és
+árta", 1o-y elal3djak, ráj:tte", 1o-y "ilyen
oFs"ány3l kezde" érezni "a-a", ráadás3l
t:..féleképpen is8 A szá" 1áts# részé.en
álland#an +ala"ilyen epés ízt érezte"8 $e" +olt
el+isel1etetlen, de folya"atosan ott +olt8 Fájt a
feje"8 <-yre 1o"ályosa..an látta", sőt né1a
f3rFsa szelle"szerA láto"ások jelentek "e- a
lát#tere".en8
Felkelte", 1o-y .e+e-yek né1ány ta.lettát8
$e" szá"olta", "ennyi "aradt "é-8 $e"
akarta" r#l3k t3do"ást +enni8
A +ekkere"et .eállította" 1áro" #rányi
al+ásra, arra szá"ít+a, 1o-y QoF1eno3r ennyi idő
alatt elál"osodik és á-y.a .=jik, Dorrie "e-
esetle- fenn"arad és t3dok "ajd né1ány sz#t
+áltani +ele8 <1elyett, a"ikor felé.redte", az
:re- ;Fk# teljesen é.er +olt és éppen rántottát
készített "a-ának 3tols# steril tojásaink.#l8
> !-azad +olt, Palt1ers > +i-yor-ott8 >
<lál"osodta" és al3dta" e-y #ráFskát8
$a-yszerA +olt, Fsodálatosan kipi1ente" "a-a"8
*érsz tojástY
9:rténetesen ne" kérte"8 ,é- +életlenDl se"8
,ás kérdés, 1o-y tojást ne" is "erte" +olna
enni, ezért ét+á-ytalan3l le-yArte" a táplál#, de
na-yon -3szt3stalan kaját, a"it a doki előírt és
nézte", 1o-yan t:"i "a-á.a a rántottáját8
!-azsá-talan, 1o-y e-y kilenF+en é+es ;Fk# olyan
e-észsé-es, 1o-y ne" kell +i-yáznia a diétájára,
"ik:z.en én888
Lké, teljesen értel"etlen ilyeneken jártatni az
a-ya"8 ,ondta", 1o-y 1all-ass3nk zenét, 1át1a
jo..an telik az idő8 DorrieCnak a Hattyúk taváho&
+olt ked+e, ezért azt játszott3k le8
<kkor tá"adt e-y :tlete"8 Lda"ente" a
szerszá"oska"rá1oz8 @al#já.an persze ne"
kellett ellenőrizni a felszerelést8 A f=r#fejek
lassan "e-értek +olna a Fserére, de ne"
szándékozta" kiFserélni őket, "ert kezdtDnk
kif3tni a tartalékok.#l8 Azt találta" ki, 1o-y a
szerszá"ok +annak a le-tá+ola.. a kony1aC
fDlkétől8 0ersze "é- í-y is a jár-ány .elsejé.en
+olt3nk8
Re"élte", 1o-y Dorrie 3tána" j:n és í-y is
t:rtént8
> $e se-ítsek, A3deeY
> *:sz, ne" ártana > "ondta"8 > *érlek, fo-d
"e- ezeket, de +i-yázz, ne1o-y :sszekend a
r31ádat8
6ondolta", 1o-y ne" kérdezi, "iért kell
tartania8 $e" is kérdezte8 V#t k3nFo-ott azon,
1o-y olajos lesz a r31ája8
> ,ár =-yis olyan koszos +a-yok, 1o-y az a kis
olaj ne" ártana8 zerinte" "indannyian :rDlDnk
"ajd, 1a +é-re +isszakerDlDnk a Fi+ilizált +ilá-.a8
QoF1eno3r a pásztáz# képernyőjénél ránFolta a
1o"lokát, de oda se ;-yelt ránk8
> ,ilyen Fi+ilizáFi#ra -ondolszY Az Lrs#ra +a-y
a F:ldreY
A F:ldre akarta" terelni a sz#t, de ő a "ásik
irány.a +itte8
> W, 1át az Lrs#raU > "ondta8 > Kl"o".an se"
-ondolta", 1o-y elj3tok a @én3szra, A3dee, de
i"ádo" az Lrs#tU V# nézni, a1o-y "indenki
e-yszerre teszi a dol-át, de +al#já.an ali- látta"
.előle +ala"it8 *Dl:n:sen az olyanok tetszenek,
"int az az indiai, aki azt az étter"et +ezeti8 A
kasszás nő a felesé-e, 3-yeY
> !-en, az e-yik8 S @astra <-yes szá"=
asszonya8 A pinFérnő +olt a 2ár"as szá"=,
e"ellett ott1on is +an neki e-y a -yerekekkel8 A
1áro" asszonynak :sszesen :t -yereke +an8
,ásfelé akarta" terelni a .eszél-etést, ezért
í-y folytatta":
> A F:ld:n is 3-yaní-y "ennének a dol-ok8 2a
ott1on "aradt +olna, @astra "ost Benares.en
"Ak:dtetné a t3ristaFsapdáját8 A"=-y a
katonákkal +etőd:tt ide és +ala1o-yan itt ra-adt8
On "e- +al#színAle- 9eMas.an +ezet-etné" a
t3ristákat, 1a a F:ld:n "aradta" +olna8 @a-y e-y
"ásik +idéken, a1ol "é- sza.ad +adászni, esetle-
a Qanadian Ri+ernél8 Os teY
<-ész idő alatt 3-yanazt a né-y +a-y :t
szerszá"ot +ette" fel sorra8 ,inde-yiknek
"e-nézte" a sorozatszá"át, aztán sor.an
+isszarakta" őket, de ő ne" +ette észre8
> ,ire -ondolszY
> 2át arra, 1o-y "it Fsináltál a F:ld:n, "ielőtt
idej:ttélY
> A1a8 <-y idei- BoyFe irodájá.an dol-ozta"8
*ezdetnek ne" rossz8 5e1et, 1o-y +ala"i
eszé.e j3t "ajd BoyFe és 2e-ra"et professzor
kapFsolatár#l is8
> ,i +oltál, titkárnőY
Barátsá-talan pillantást +etett rá"8
> @ala"i olyas"i > "ondta8
!tt el.izonytalanodta"8 Ráj:tt, 1o-y
kí+ánFsiskodo"8 9er"észetesen í-y is +olt, de
ne" érdekeltek a zaftos részletek arr#l, 1o-yan
Fsá.ítja el és +iszi .e az á-yá.a a Fsinos kislányt
a Fs=nya :re- .áFsi8 A le-ke+és.é se", "ert
QoF1eno3r persze, 1o-y :re- +olt és persze, 1o-y
rondán t3dott +iselkedni, 1a olyan +olt a ked+e,
de lát1at#an +onz# ;-3ra le1etett a nők szá"ára8
BékDlékenyen "e-je-yezte":
> BoFs, t3do", 1o-y se""i k:z:" 1ozzá8
> T-y +an > "ondta se""i k:z:d8 ,i ezY
A rádi# .ej:+ő 1í+ást jelzett, arra +onatkozott a
H"i ezI8
Oppen a le-jo..kor szakította fél.e a
.eszél-etést8 Qsak 1an-1í+ás +olt és ez e-y kissé
"e-lepett8 ,int általá.an, =-y "ost is fel+ette"
a fej1all-at#t, "ert ne" árt az #+atossá-8 A
lé-jár#.an a"=-y sinFs az e".ernek t=l sok
"a-ánélete, ezért annak a ke+ésnek is :rDlte",
a"ire ilyen "#don szert te1ette"8
<-y rádi#s őr"esterlány keresett a
tá"aszpontr#l8 $é+ szerint is is"erte",
5ittlekneesCnek 1í+ták8 Bejelentkezte", k:z.en
látta", 1o-y Dorrie 1átra"e-y, és +édően leDl
BoyFe QoF1eno3r1:z8
> ,a-ánter"észetA a dolo-, A3dee > kezdte
5ittleknees őr"ester8 > A szá1i.od a k:zel.en
+anY
Ré-en .eszél-ette" "ár 5ittlekneesCzel8 ,ost
+olt +ala"ilyen t=lárad# ked+essé- a 1an-já.an
és ez za+art8 2átat fordította" QoF1eno3rnek8
93dta", 1o-y ;-yel, de a fej1all-at# "iatt Fsak
azt 1all1atta a .eszél-etés.ől, a"it én "ondta"8
CA terDleten, de jelenle- ninFs .ek:t+e >
"ondta"8 > ,ik a para"éterekY
> Qsak né1ány 1íreFske > doro".olta az
őr"ester8
> $é1ány perFe elkapta" e-y inf#t a synsaton,
a"i+el nekDnk se""i dol-3nk, de arra
-ondolta", 1o-y neked, drá-á", érdekes le1et8
> *észenlét.en > "ondta", és el"élyDlten
tan3l"ányozta" a rádi# "Aanya-1ázát8
Az őr"ester k3nFo-ott8
> z#+al a te szá1i.od F1arterCAr1aj#jának a
kapitánya szeretne né1ány keresetlen sz#t +áltani
az 3tasá+al, a"int előkerDl8 <lé- sDr-ősnek
1allatszott és a kapitány is tisztessé-esen .e +olt
p:FFen+e8
> !-en, .ázis > "ondta" > +ette", tízes fokozat8
2allatszott, 1o-y A"anda 5ittleknees j#l
sz#rakozik, de ez "ár ne" k3nFo-ás +olt, 1ane"
e-yenesen +i1o-ás8
> Az a 1elyzet > folytatta >, 1o-y -ondoFska +an
azzal a FsekkeFské+el, a"it a !uri" Gagarin .érleti
díjár#l kiállított8 93dod, "it "ondtak a .ank.anY
$e" fo-od kitalálniU Azt "ondták, 1o-y
Helé-telen a fedezeteI8
,ár álland#s3lt a fájdalo" a jo.. .ordaí+e"
alatt, de e..en a pillanat.an "int1a 1irtelen
felerős:d:tt +olna8
> Ajjaj, 5ittleknees őr"ester > 1:r:-te"8 >
93dná ellenőrizni ezt az adatotY
> ajnálo", drá-á" > .=-ta a fDle".e >, de
+ilá-os, "int a nap8 A kapitány .e-yAjt:tte ennek
a BoyFe QoF1eno3r .áFsinak a ;zetőképessé-ére
+onatkoz# dok3"ent3"okat és fe1érenCfeketén
kiderDlt, 1o-y ez a 1elyzet8 A k3nFsaftodat "ár
+árják a +é-re1ajt#k az Lrs#.an8
> *:sz:n:" az áttekintő adatokat > "ondta"
to"pán8 > Felszálláskor 1itelesíteni fo-o" az
ind3lási időpontot8
*ikapFsolta" a rádi#t és "ere+en ránézte"
-azda- "illiárdos 3taso"ra8
> @eled "e- "i a franF t:rtént, Palt1ersY >
kérdezte "o-or+án8
Lda se ;-yelte"8 Qsak azt 1allotta", a"it
.oldo- "észároso" "ondott a k3r3zsl#1elyen8
$e" t3dta" ki+erni a feje".ől az e-yenleteit8
0énz _ =j "áj ` .oldo- t=lélés8 $inFs pénz _
teljes "ájleállás ` 1alál8
Az én pénze" éppen "ost illant el8
9
2a az e".er i-azán rossz 1írt kap, akkor
le-1elyese.., 1a 1a-yja, 1o-y leDlepedjen a
rendszeré.en, és j#l felszí+#djon, "ielőtt +ala"it
kezdene +ele8 <z ne" a +ár1at# k:+etkez"ények
"iatt +an8 $eke" el1i1etik, 1o-y azokkal
pontosan tisztá.an +olta"8 Azért +an í-y, "ert
1a-yni kell, 1o-y a rendszernek "a-át#l álljon
+issza az e-yens=lya8
$é1ány perFi- elpisz"o-ta" a rádi#nál8
2all-atta" Qsajko+szkij 1atty=+adászait, a"int
készDlnek a találkozásra a királynő+el8
<llenőrizte", 1o-y kikapFsolta"Ce a rádi#t, "ert
ne" akarta" felesle-esen pazarolni az ener-iát8
,e-nézte" a pásztáz#n kirajzol#d# képet8
V# lenne, 1a +ala"i Fsodálatos dolo- alak3lna ki
rajta, de a1o-yan "ostaná.an "ennek a dol-ai",
.iztos, 1o-y ezen se lesz se""i8 $e" is +olt8
Qsak né1ány 1alo+ány +issz1an- látszott8 $yo"a
se" +olt 1íFsí ala-=tnak és "ás fényes dolo-nak8
,é- j:ttek az adatok, de "ár t3dta", 1o-y ezek a
t:rékeny +onalkák ne" állnak :ssze olyan
+ala"i+é, a"i "e-"ent1etne en-e", és ezt a
f:ld:nf3t#+á lett .eFstelen +ilá-;t8
A"ennyire a kis a.lak en-edte, "e-pr#.álta"
felnézni az é-re is, 1o-y "ilyen az idő8 $e"
"int1a szá"ított +olna, de szép +olt, a1o-y
né1ány fe1ér 1i-anyklorid fel1ő elszá-3ldott a
"ás 1i-anys#kt#l .ord#, sár-a és e-yé. színA
példányok k:z:tt8 $y3-aton a nap éppen
ny3-o+#ra tért8
6y:ny:rA +olt, de -yAl:lte"8
QoF1eno3r el"ajszolta a rántottája 3tols#
falatjait és "ost en-e" ;-yelt feszDlten8 Dorrie is
rá" nézett, aki k:z.en felállt és "ost kezé.en
e-y =ja.. olajos papír.a Fso"a-olt f=r#fejet
tart+a az alkatrészes szekrénynek tá"aszkodott8
Rá+i-yoro-ta"8
> zép > "ondta" a zenére8
Az A3Fklandi ;l1ar"onik3sok éppen annál a
résznél tartottak, a"ikor a kis1atty=k kart kar.a
:lt+e felsorakoznak és +idá", patto-#s pas 'e
,uatres-t járnak a színpadon8 ,indi- ez +olt az
e-yik ked+enFe" a Hattyúk tavá#an, de ne"
"ost8
> A +é-ét ráérDnk "e-1all-atni "áskor is >
"ondta" és kikapFsolta" a zenét8
QoF1eno3r pattintott az 3jjá+al8
> V#l +an, Palt1ers8 ,it Fsinálj3nkY
5eDlte" az e-yik el1asznált i-l3 Dres do.ozára
és rá-y=jtotta" e-y Fi-arettára, "ert a fedélzeti
ellenőrző rendszere" adatai.#l t3dta", 1o-y
.ő+en +an oMi-énDnk8
> ,indenekelőtt .eszéljDnk "e- né1ány olyan
kérdést, a"elyek en-e" élénken fo-lalkoztatnak8
<lősz:r is: 1o-yan kerDltél kapFsolat.a 2e-ra"et
professzorralY
<l"osolyodott és ellaz3lt8
> W, 1át Fsak ez za+arY $inFs oko" titkol#zni8
<-y Fso"# dolo-nak 3tánanézte", "ielőtt
idej:tte" a @én3szra8 ,i e..en a rosszY
> e""i, 1a ne" játszottad +olna "e- a
t3datlant8
QoF1eno3r +állat +ont8
> 2a +an e-y Fs:pp eszed, "a-adt#l is
ráj:1etnél, 1o-y ne" +a-yok 1Dlye, kDl:n.en
ne" -azda-odta" +olna "e-8 Azt 1iszed, 1o-y
sok"illi# "érf:ldet képes lennék 3tazni =-y, 1o-y
ne" nézek 3tána, "it le1et itt találniY
> $e", ilyet te ne" tennél, de "indent
elk:+ettél azért, 1o-y en-e" "e--yőz az
ellenkezőjéről8 $e" szá"ít8 9e1át fo-tad "a-ad
és felkerestél +alakit, aki el"a-yarázta, "it
érde"es ellopni a @én3szr#l, ez az illető pedi-
2e-ra"et1ez irányított8 Aztán "i t:rténtY
2e-ra"et k:z:lte +eled, 1o-y én alkal"asan
.ár-y= +a-yok a11oz, 1o-y leszerződtessY
QoF1eno3r is"ét feszDlte.. lett, de ne"
dD1:d:tt fel8
> !-en, 2e-ra"et adta "e- a ne+edet > "ondta
szelíden8 > Azt "ondta, 1o-y 3-yanolyan j# +ezető
+a-y, "int .árki "ás, 1a szAz 1íFsí Fsatornát
keresek8 <zenkí+Dl +álaszolt "é- e-y sor
1íFsíkkel kapFsolatos kérdése"re8 9e1át i-en,
t3dta", 1o-y ki +a-y8 2a ne" j:ttél +olna oda
1ozzánk, én kerestelek +olna "e-8 zerenFsére
"e-kí"éltél e-y rakás kelle"etlensé-től8
*iFsit "a-a" is "e-lepődte", 1o-y ezt
"ondta":
> 93dod, azt 1isze", i-azat "ondasz8 <-y dol-ot
azon.an ki1a-ytál8
> ,itY
> 2o-y ne" sz#rakozás.#l j:ttél, 1ane" a pénz
"iatt8 *izár#la- a pénzért8 A pénzért, a"ire
é-etően szDksé-ed +an8 > Dorot1á1oz ford3lta",
aki "e-k:+Dlten állt kezé.en a f=r#+al8 > Os te,
DorrieY 93dtad, 1o-y az :re- teljesen
le-atyásodottY
$e" +olt okos 1=zás része"ről, 1o-y í-y adta"
t3dtára a dol-ot8 zerenFsére idő.en ész.e
kapta" és fel3-rotta" a do.ozr#l8 ?-y is
"ajdne" elkéste"8 ,ár el1ajította a szerszá"ot,
"ielőtt ki t3dta" +olna +enni a kezé.ől, de #riási
"ázli"ra a padl#n landolt és az éle se" Fsor.3lt
ki8 Fel+ette" és elrakta" a 1elyére8
DorrieCt#l elé- j# +álasz +olt ez is8
> 93do", 1o-y neked se" .eszélt r#la >
"ondta"8 > 2all-ass ide, kislányU $e" t3dták
.e+áltani a Fsekket, a"it a Gagarin kapitányának
adott és -ondolo", én se" járnék sokkal jo..an
az enyé""el8 Re"éle", Dorrie, té-ed pré".en
és ékszerek.en ;zet8 Azt tanáFsolo", d3-j el
"indent, "ielőtt a 1itelezők +issza ne" k:+etelik8
$e" nézett rá"8 QoF1eno3rt ;-yelte, akinek az
arFkifejezése i-azolta "inden sza+a"at8
$e" t3do", "ilyen reakFi#t +árta" tőle8
DD1:tY zitkokatY @a-y k:nnyeketY
<1elyett ő s3tto-+a ezt "ondta:
> BoyFe, drá-á", annyira sajnálo"U > ,ajd
oda"ent 1ozzá és át:lelte8
2átat fordította" nekik, "ert se""i sz#rakoztat#
se" +olt a..an, a1o-yan a fér; kinézett8 A
stra"", kilenF+ené+es, 9eljes Lr+osin élő
Adonisz.#l le-yőz:tt :re-e".er lett8 ,i#ta
peFkesen .e+on3lt az Lrs#.a, elősz:r látszott
annyi idősnek, a"ennyi a +al#di kora8 9alán e-y
kiFsit "é- :re-e..nek is8 zája féli- kinyílt,
reszketettB e-yenes 1áta "e--:r.DltB a kék
sze"ek el+izesedtek8 Dorrie Fir#-atta és
ny3-tat-atta, k:z.en fájdal"asan nézett rá"8
Azelőtt "e- se" ford3lt a feje".en, 1o-y
tényle- szeret1eti a pasast8
,i+el jo.. dol-o" ne" akadt, "e-int a
pásztáz#t kezdte" néze-etni8 Llyan tiszta +olt az
ernyője, 1o-y ennél tisztá.. "ár ne" is le1etett8
9:k Dres +olt8 ,é- rajta +olt a ré-e..i +izs-áC
latok szelle"képe, ezért t3dta", 1o-y az e-yik
sarok.an lát1at# érdekes +onalak "iatt ne" kell
láz.a j:nn:"8 Azokat "ár "e-néztDk8
$e" +árt ránk azonnali "e-+áltás8
F3rFsa, 1o-y +ala"iért ellaz3ltnak érezte"
"a-a"8 @an a..an +ala"i "e-ny3-tat#, 1a az
e".er ráj:n, 1o-y t:..é ninFs +eszteni+al#ja8 A
dol-ok teljesen "ás perspektí+á.a kerDlnek8
<zzel ne" azt akaro" "ondani, 1o-y feladta"8
,é- "indi- +olt né1ány elintézendő dol-o"8
<-yik se" olyan +olt, a"i+el
"e-1ossza..ít1atta" +olna az élete"et > ez lett
+olna az e-yik elintézendő" >, de az íz a szá".an
és a 1asa".an a fájdalo" a"=-y se" 1a-yta,
1o-y kDl:n:se..en él+ezetet leljek "ár az
élet.en8
Az e-yik feladato" az +olt, 1o-y leírja" a j#
:re- A3dee Palt1erst8 ,i+el i""áron Fsak a
Fsoda t3dott +olna "e-"enteni az e-yCkét 1éten
.elDl .ek:+etkező 1íres, ne+ezetes, teljes
"ájleállást#l, ezért el t3dta" fo-adni a tényt,
1o-y "ár ne" élek sokái-, í-y a 1átra le+ő
idő"et "ásra is 1asznál1atta"8
,i "ásraY 2át, Dorrie éppensé--el ne" lett
+olna rossz8 @issza"e1ette" +olna a lé-jár#+al az
Lrs#.a, QoF1eno3rt .eadta" +olna a
rendőr:knek, DorrieCt "e- kéz a kéz.en k:rC
.esétáltatta" +olna, 1o-y .e"3tassa" azoknak
az e".ereknek, akik se-ítsé-ére le1etnek8 @astra
+a-y Bee6ee +al#színAle- 1ajland# lett +olna
elindítani +ala"i nor"ális =ton8 9alán "é-
prostit=Fi#ra +a-y "ás oFs"ánysá-ra se" kellett
+olna rákényszerDlnie8 A k:+etkező szezon "ár
ne" +olt t=l "essze8 Az ő sze"élyisé-ének
+al#színAle- j# 1asznát le1etett +olna +enni a
f:ldi t3ristákat i"ale-yezőkkel és 1íFsí
ka.alákkal ellát# .#dék.an8
5e1et, 1o-y ez ne" +ala"i sok, de a Gagarin
kapitánya .iztos, 1o-y a na-y se""iért ne" +iszi
+issza QinFinnati.e, az Lrs#.an potyázni "e-
elé- ártal"as az e-észsé-re8
$a-yon is8
5e1et, 1o-y neke" se" kell "é- feladno"8
<zen e-y kiFsit el-ondolkozta"8 9e1etnék e-y
pr#.át a dokinál8 ,e-e-yez1etnék +ele, 1o-y
1itelezzen e-y =j "ájat8 ,iért is neY
,e-+olt a j# oko", 1o-y "iért ne: ne+ezetesen
az, 1o-y ilyet "é- so1ase" tettek8
,e-te1etné" azt is, 1o-y kinyito" az
Dze"anya-tartályokat és e-y +a-y két perFi-
1a-yo" folyni az Dze"anya-ot a ro..aC
n#ka"rá.a, "ielőtt ráadná" a -y=jtást8 A
ro..anás 3tán ne" sok "aradna a lé-jár#.#l > és
.előlDnk se >, és e-yáltalán se""i a kDl:n.:ző
pro.lé"ák.#l8
@a-y888
Fels#1ajtotta"8
> *apd :ssze "a-ad, QoF1eno3r8 ,é- ne"
1alt3nk "e-8
<lősz:r "e-.izonyosodott r#la, 1o-y ne"
őrDlte" "e-, aztán "e-si"o-atta Dorrie +állát
és ;no"an eltolta "a-át#l a lányt8
> On 1a"arosan "e-1alok8 $e 1ara-3dj rá",
Dorot1a, na-yon sajnálo"8 Os a Fsekked is,
Palt1ers888 -ondolo", na-yon kellett +olna a
pénz8
> Fo-al"ad sinFs, "ennyire8
*Dszk:d:tt a sza+akkal8
> Akarod, 1o-y "e-"a-yarázza"Y
> $e" 1isze", 1o-y att#l jo.. lesz, de t3dod
"itY *í+ánFsi lennék rá8
$e" tartott sokái-8 9:":ren és +ilá-osan
fo-lalta :ssze, e-yetlen fontos dol-ot se" 1a-yott
ki > "ellékesen sz#l+a "a-a"t#l is kitalál1atta"
+olna8 EDe ne" találta" ki8 Jt#la- k:nnyA
okosnak lenni8G
A kiind3lási alap az +olt, 1o-y QoF1eno3r
korá.an az e".ernek rendelkeznie kell két dolo-
k:zDl le-alá.. e--yel8 Az e-yik le1etősé-, 1o-y
na-yonCna-yon -azda-, kDl:n.en "e-1al8
QoF1eno3r pro.lé"áját az okozta, 1o-y Fsak
nagyon -azda- +olt, ne" na-yonCna-yon8
,indent "e-tett annak érdeké.en, 1o-y "enjen
az Dzlet, de k:z.en fo-yott a pénz, "ert a tőkét
rendesen leszí+ták a transzplantát3"ok és a
kezelések, a kalFi3"p#tlás és a protézisek, itt e-y
kis fe1érjere-enerálás, ott e-y kis
koleszterineltá+olítás, e-y"illi# erre, 1a+i száz
lepedő arra888 #, "ent ez -yorsanU Ortette" én8
> $e" t3d1atod > "ondta "inden sajnálkozás
nélkDlB e-yszerAen Fsak k:z:lte a tényt >, "ilyen
sok.a kerDl e-y százé+es ;Fk# élet.en tartása8
W, de1o-yne", -ondolta", de ne" "ondta" ki
1an-osan8 2a-yta", 1o-y folytassa, 1o-yan
lettek e-yre érdeklődő..ek a kise..sé-i
rész+ényesek, "ajd "e-jelent a sz:+etsé-i felC
D-yelet888 ő pedi- elslisszolt a F:ldről, 1o-y a
@én3szon pr#.áljon szerenFsét, és "indent el:lről
kezdjen8
A +é-e felé "ár ne" na-yon ;-yelte" a
"ond#kájára8 ,é- az is elsikkadt, 1o-y eddi-
1az3dott a +al#di korár#l8 0edi- ezt a 1i=sá-otU
Azt 1itte, 1o-y jo.., 1a Fsak kilenF+ennek "ondja
"a-át8
Fontosa.. dol-o" +olt annál, 1o-y QoF1eno3r
szen+el-ését 1all-assa"8 ,í- .eszélt, leírta"
+ala"it e-y na+i-áFi#s nyo"tat+ány 1átlapjára8
,ikor +é-ezte", odatolta" elé8
> ?rd aláU > "ondta"8
> ,i ezY
> ,it szá"ít azY $inFs se""ilyen +álasztási
le1etősé-ed8 A"=-y a .érleti szerződés
"#dosítása8 <lis"ered, 1o-y az eredeti szerződés
se""is, ninFs se""ilyen k:+etelésed, a Fsekked
ka"3 +olt és :nként le"ondasz a ja+a"ra
"indenről, a"it esetle- talál3nk8
<l1=zta a száját8
> Os "i ez itt a +é-énY
> A..an a rész.en kijelente", 1o-y tíz
százalékot áten-edek neked a 1aszon.#l, 1a
mégis találnánk +ala"i elad1at#t8
> Ala"izsna > "ondta rá" pillant+a, de "ár írta
is8 > <z is t:.. "int a se""i8 *Dl:n:sen, 1o-y
"int "ondtad, ninFs +álasztáso"8 A"=-y
3-yanolyan j#l kiis"ere" "a-a" a pásztáz#
képernyőjén, "int te, Palt1ers és ne" látok rajta
se""i érde"le-eset8
> $inFs is > .#lintotta", "ik:z.en
:ssze1ajtotta" és zse.re +á-ta" a papírt8 > Llyan
Dres a képernyő, "int a .ankszá"lád8 De ne" is
itt fo-3nk ásni, 1ane" +issza"e-yDnk a QC1elyre8
,e--y=jtotta" e-y =ja.. Fi-arettát > e..en a
pillanat.an a tDdőrák le1etősé-e a le-ke+és.é
se" za+art >, és kiFsit el-ondolkozta", k:z.en ők
+árakoz#an néztek rá"8 Azon tAnődte", "ennyit
"ondjak el nekik arr#l, 1o-y az el"=lt :t é+.en
1o-yan kereste", k3tatta", t:rte" az a-ya" és
képezte" "a-a" =-y, 1o-y k:z.en "ások
se""it se sejtsenek "e-8 5e-.elDl t3dta", 1o-y
=-yse" szá"ít, akár el"ondo", akár ne", de a
szokás 1atal"a olyan erős +olt, 1o-y a sza+ak
ne" j:ttek "a-3kt#l8
*o"oly erőfeszítést okozott, 1o-y .ele+á-jak8
> <"lékeztek 3.1as1 @astrára, arra a pasasra,
akié az a t3ristakalitka +olt, a1ol :sszef3tott3nkY
3. katonaként j:tt a @én3szra8
Fe-y+erzetspeFialista +olt8 Qi+ilként se""it se"
+ár1atott az élettől, kDl:n:sen ne" a @én3szon,
ezért a"ikor leszerelt, a +é-kielé-ítésé.ől
:ssze1ozott e-y ká+éz#t, a "aradék.#l "e- +ett
1áro" felesé-et8 A"=-y azt "ondják, 1o-y aktí+
korá.an elé- j#l értett a fe-y+erek1ez8
> ,ire akarsz kily3kadni, A3deeY > kérdezte
Dorrie8 > o1ase" 1allotta" 1íFsí fe-y+erekről8
> $e", "ert senki se" talált "é- 1íFsí fe-y+ert8
De 3. szerint találtak Féltá.lákat8
*ifejezetten ne1eze"re esett, 1o-y folytassa",
de erőt +ette" "a-a"on8
> 3. @astra szerint le-alá..is Féltá.lák +oltak,
de a fejesek ne" 1ittek neki és szerinte" a
lénye- "é- "ost is ott porosodik a tiltott
:+ezet.en8 z#+al olyan 1áro"sz:-ekre
.3kkantak, a"elyek a 1íFsí fal anya-á.#l
készDltek > a..#l a kéken ra-yo-# izé.ől, a"i+el
a járatokat .orították8 V# sokat találtak8
,inde-yiken +olt e-y ly3k, k:rDl:tte pedi-
s3-árirány= +onalak8 3. azt "ondta, 1o-y
Féltá.lákra e"lékeztették8 <-y olyan
talajréte-.en +oltak, a"ely tele +olt krétaszerA
porral .orított Dre-ekkel8 !s"ertek olyan
anya-ot, a"i képes ezt tenni a 1íFsí fal
anya-á+alY
Dorrie "ár "ondani akarta, 1o-y ne", de
QoF1eno3r "e-előzte8
> Az le1etetlen > "ondta 1atározottan8
> J-yanezt "ondták @astrának is a na-yfejAek8
*ijelentették, 1o-y a ly3kak +ala"ilyen -yártás
ter"ékei és olyan 1íFsí Félok "iatt készDltek,
a"elyeket so1a se" j:+Dnk rá8
@astra szerint ne" í-y +an8 zerinte a
1áro"sz:-ek 3-yanarra +al#k, "int a lőtéren a
papírFéltá.lák8 A ly3kak ne" 3-yanazokon a
1elyeken +oltak8 A s3-árirány= e-yenesek
+ala"iféle értékelő+onalak le1ettek8 <nnyi az
:sszes jele annak, 1o-y @astrának i-aza le1et8
$e" .izonyíték8 ,é- @astra se" tartja annak, de
"é-isFsak +ala"ilyen jel8
> Os te azt 1iszed, 1o-y a QC1elyen "e-találod
azokat a fe-y+ereket, a"elyek azokat a ly3kakat
Dt:ttékY > kérdezte QoF1eno3r8
2a.ozta"8
> !lyen 1atározottan azért ne" "ondaná"8
!nká.. Fsak re"éle", és "é- ez a re"ény is
na-yon 1alo+ány8 @an azon.an "é- e-y dolo-:
ezeket a 1áro"sz:-eket Fsakne" ne-y+en é+e
fordította ki a f:ld.ől e-y talajk3tat#8 A..an az
idő.en "é- ne" létezett a katonai -yakorl#tér8
,e-pr#.álta eladni a le"ezeket, de senki se"
érdeklőd:tt iránt3k kDl:n:se..en8 <kkor ki"ent,
1o-y találjon 1elyettDk +ala"i jo..at, aztán
e-yszer Fsak "e-:n-yilkolta "a-át8 Akkori.an
elé- -yakran előford3lt az ilyes"i8 ,indaddi-
ne" is t3lajdonítottak kDl:n:se.. jelentősé-et az
D-ynek, "í- a le"ezek ne" kerDltek "e-int
+ala"i katonafélék kezé.e és az e-yiknek
3-yanaz ne" j3tott r#l3k az eszé.e, "int
@astrának é+ekkel késő..8 A ;=k ko"olyan +ették
a dol-ot és a déli p#l3s k:zelé.en azonosították a
lelő1elyDket8 <kkor e-y sokezer kilo"éteres
s3-ar=, na-yjá.#l k:ralak= terDleten le+erték a
kar#ikatB í-y j:tt létre a tiltott z#na8 Aztán Fsak
ástak és ástak8 9aláltak +a-y t3Fatnyi 1íFsí
járatot, de a le-t:.. Dres +olt és a t:..i is
.eo"lott "ár, +a-y t:nkre"ent8 e""i olyas"ire
se" .3kkantak, a"i fe-y+er lett +olna8
> Akkor ninFs is ott se""i > kottyantott k:z.e
.izonytalan3l QoF1eno3r8
> $e" találtak se""it > ja+ította" ki8 > De ez
ne-y+en é+e +olt8
QoF1eno3r rá" nézett, e-y dara.i-
el-ondolkozott, aztán felderDlt a képe8
> W, "ár érte"U > "ondta8 > A lelet 1elyeU
B#lintotta"8
> T-y +an8 A talajk3tat#k ne" szerették "ások
orrára k:tni az i-azsá-ot8 *i :rDlne annak, 1a
találna +ala"it, aztán elFsakliznák előle8 A "i
.arát3nk se" a járat +al#di 1elyzetét adta "e-8
9:rténetesen akkori.an j:tt :ssze e-y ifj=
1:l--yel, aki késő.. felesé-Dl "ent e-y Alle"an-
ne+A illető1:z8 A ;3k, Booker, j# 1a+ero"8 S
Bee6ee, akit "ár is"ertek8 $os, +olt neki e-y
térképe8
QoF1eno3r "ost "ár nyíltan kételkedett8
> 0ersze > "ondta sa+any=an8 > A 1íres kinFses
térkép8 Qs3pa szí+j#sá-.#l neked adta8
> <ladta8
> $a-yszerAU Os szerinted 1ány "ásolatot adott
el "ás .alekoknakY
> $e" sokat8
$e" 1i.áztatta" QoF1eno3r a 1itetlensé-e
"iatt, de pr#.ára tette a tDrel"e"et8
> Akkor +ette" tőle, a"ikor +isszatért a saját
szakállára +é-zett k3tatásr#l8 $e" +olt ideje rá,
1o-y "ásnak is eladja8
5átta", 1o-y QoF1eno3r sz#ra nyitja a száját,
de "e-előzte":
> $e", ne" talált se""it8 !-en, szerinte a
térkép szerint 1aladt8 <zért ne" kerDlt neke" t=l
sok.a8 @iszont szerinte" elnézte a 1elyet8
Akkori.an teljesen "ásfajta na+i-áFi#s rendszert
1asználtak8 A"ennyire én "e- t3do" ítélni, a
1elyes terDlet na-yjá.#l e-y.eesik azzal, a1ol
elősz:r leszállt3nk8 @an né1ány ásásra 3tal# jel,
de szerinte" ezek "e-le1etősen ré-iek8
,í- .eszélte", elő+ette" kDl:n.ejárat=
"á-neskártyá"at a zse.e".ől és .eled3-ta" a
+irt3ális -l#.3sz nyílásá.a8 A -:".:n
felra-yo-ott e-y naranFssár-a a8
> Ltt le1et +ala1ol a "e-felelő Fsatorna, +ala1ol
ennek az aCnek a k:zelé.en8 ,int látjátok,
e-észen k:zel +an a "i j# kis QC1elyDnk1:z8
0erFnyi Fsend8 0ontosa..an Fsak a szél
1arso-ott odakint8 @árta", 1o-y "e-sz#laljanak8
Dorrie teljesen "e- +olt za+arod+a8
> $e" 1isze", 1o-y neke" tetszene, 1a e-y =j
fe-y+ert találnánk > "ondta8
> 5e-alá.. +issza1ozz3k a ré-i szép napokat >
+onta" +állat8
QoF1eno3r e-yre jo..an kezdett "a-ára találni8
> $e" az a lénye-, 1o-y fe-y+ert akar3nkCe
találni, 1ane" az, 1o-y érintetlen 1íFsí lelő1elyet
keresDnk8 ,inde-y, 1o-y "i +an .enne8 A
katonák szerint azon.an lehet fe-y+er, ezért ne"
szeretnék, 1a ásnánk8 ?-y +anY
> $e" -ondolná" > "ondta"8 > zerinte" ők
"ár ne" 1isznek .enne8
> Akkor is: elő.. lőnek, aztán kérdeznek8 $e"
ezt "ondtadY
> 0ontosan ezt "ondta"8 <n-edély nélkDl eddi-
"é- so1a, senkit se" en-edtek .e a z#ná.a8
,ost "ár ne" a 1íFsí fe-y+erek "iatt8 9=l sok ott
a saját F3FF3k és ne" :rDlnének, 1a látnák őket8
B#lintott8
> 9e1át "i a ja+aslatodY 2o-yan oldj3k "e- ezt
az apr# pro.lé"átY > kérdezte8
2a teljesen őszinte akarta" +olna lenni,
+al#színAle- .e+allotta" +olna, ne" +a-yok
.iztos .enne, 1o-y "e- t3do" oldani8 !-azá.#l
ne" +oltak t=l j#k az esélyeink8 *:nnyen észreC
+e1etnek, és no1a száz százaléki- ne" +olta"
.enne .iztos, de le1et, 1o-y lőnek is8
@iszont ali- +olt +eszteni+al#nk8 5e-alá..is
QoF1eno3rnek és neke" olyan ke+és, 1o-y az
"ár sz#ra se" érde"es8
> ,e-pr#.álj3k át+erni őket > "ondta"8 >
Lda"e-yDnk a k:zel.e, aztán elkDldjDk a
lé-jár#t, de te és én ott "arad3nk ásni8 2a azt
1iszik, 1o-y el"entDnk, ne" fo-nak ;-yelni "inC
ket8 Qsak a rendszeres 1atár+édel"i őrjárat "iatt
kell a--#dn3nk, de szerinte" ők olyan
;-yel"etlenek, 1o-y ez ne" pro.lé"a8 Re"éle",
ne"8
> A3dee > Fsattant fel a lány >, "iket .eszélszY
2a te és BoyFe ott "aradtok, ki fo-ja +ezetni a
lé-jár#tY On ne" értek 1ozzáU
> @al#.an ne" > .#lintotta"8 > $e" értesz, +a-y
ne" +ala"i j#l8 ,é- akkor se", 1a kiFsit
tanít-attalak, de a ketyere "a-át#l is t3d repDlni8
0ersze fo-y "ajd az Dze"anya-, "e- kiFsit ráz#s
is lesz, de a ro.otpil#tá+al oda "ész, a1o+a
akarsz és "é- a leszállást is "e-Fsinálja
1elyetted8
> 9e "indi- kézzel szálltál le > je-yezte "e-
QoF1eno3r8
> $e" "ondta", 1o-y j# leszállás lesz8 DorrieC
nak j#l .e kell "ajd k:tnie "a-át8
@al#színAle- í-y is Fsak +ala"iféle irányított
.eFsap#dás lesz8 Bele se "erte" -ondolni, 1o-y a
ro.otpil#ta "it Fsinál "ajd az én e-yetlen,
szeretett lé-jár#""al8 Dorrie "indenesetre
.iztosan t=léli8 <rre le-alá.. kilenF+enkilenF
százalék +olt az esélye8
> 0ontosan "i lesz a dol-o"Y > kérdezte8
<zen a ponton szép na-y ly3kak táton-tak a
ter+e".en, de ezeket is el1esse-ette" "a-a"t#l8
> Att#l fD--, 1o+a "ész8 Azt 1isze", az lesz a
le-jo.., 1a e-yenesen +issza"ész az Lrs#.a8
> $e" 1a-ylak itt titeketU > "ent át 1irtelen
lázad#.a8
> $inFs is rá szDksé-8 Az Lrs#.an "e-keresed a
1a+ero"at, Bee6ee Alle"an-Ct és "indent
el"esélsz neki8 9er"észetesen ra-aszkodni fo- a
részesedésé1ez, de ad3nk neki 13szon:t
százalékot, 1add :rDlj:n8 5eíro" neki a
koordinátákat és "inden t3dni+al#t, í-y
+al#színAle- 13szonné-y #ra "=l+a "ár itt t3dtok
lenni értDnk8
> Belefér ez e-y nap.aY > kérdezte QoF1eno3r8
> 0ersze8 ,3száj8
> Os "i lesz, 1a Dorrie ne" találja +a-y elté+ed,
+a-y .ár"i "ás k:z.ej:nY
> ,e-találja, és ne" té+ed el8 0ersze >
is"erte" el >, "indi- +an esély arra a H.ár"i
"ásraI8 $a-yon ke+eset 1i.áz1at3nk8 @iszDnk
"a-3nkkal jár3lékos le+e-őt és Dze"anya-ot, de
"é- ezekkel se" 1=z1atj3k ne-y+ennyolF #ránál
to+á..8 zorosnak látszik, de ez +al#já.an
te"érdek idő8 2a Bee6eeCék késnek, akkor .aj.a
kerDlDnk, de ne" késnek8 Az e-yetlen dolo-,
a"itől i-azán félek, 1o-y ne" lesz j# a járat8
<..en az eset.en az e-ész 1ajFi1ő felesle-es +olt,
de 1a talál3nk +ala"it888 > el1all-atta"8
<-yre t:..re tartotta" Dorot1a *eefert8 A
korá1oz és a k:rDl"ényi1ez képest teljesen
rend.en +olt a sze"élyisé-e, e"ellett okos és
erős is +olt8 <-yetlen dolo- azon.an 1iányzott
.előle: az :n.izalo"8 <z az e-y dolo- ne" alak3lt
ki .enne és Fsak +ala"iféle p#tlás for"ájá.an
+olt .enne része8 A p#tlás QoF1eno3r +olt, előtte
"e- az elődje, +a-y talán a lány apja t:lt1ette .e
ezt a szerepet8 Az e".ernek olyan érzése +olt,
1o-y a lány 1ossz= idei- élt erős e-yénisé-ektől
k:rDl+é+e8
A le-na-yo.. pro.lé"a te1át az +olt, 1o-y
DorrieCt "e--yőzzDk r#la, 1o-y i-enis képes
el+é-ezni a feladatát8
> $e" fo- "enni > "ondta t:..sz:r is,
"ik:z.en "e-.eszéltDk a teendőit a
+ezérlőp3ltnál8 > ajnálo", na-yon szeretnék
se-íteni, de ne" fo- sikerDlni8
De1o-yisne"8
5e-alá..is re"élte"8 Oles.en sajnos ne" +olt
le1etősé-Dnk kipr#.álni8
QoF1eno3r "e- én +é-Dl e-yesDlt erő+el lelket
:nt:ttDnk a lány.a8 ^sszekészítettDk azt a ke+és
F#k"#kot, a"ire odakint szDksé-Dnk le1etett8
@isszarepDltDnk a 1asadék1oz, leszállt3nk és
felkészDltDnk a f=rásra8 *:z.en e-yre rossza..3l
érezte" "a-a" > szédDlés, fejfájás, -yen-esé- >,
és érzése" szerint QoF1eno3rnek is "e-+oltak a
saját pro.lé"ái8 <l kell is"erne", 1o-y e-y
zoksz#t se" sz#lt8
Oppen azon erőlk:dtDnk, 1o-y a f=r#t
+ala1o-yan kie+iFkéljDk a 1aj#.#l8 On felDlről
zson-lőrk:dte", QoF1eno3r "e- al3lr#l
ránFi-álta888 a"ikor a ne1éz j#szá- leesett és
e-yenesen teli.e találta8
$e" 1alt .ele8 Qsak .e1orpadt a szkafandere,
elt:r:tt a lá.a és el+esztette az esz"életét8
On "e- annak a le1etősé-ét, 1o-y se-ítsen
neke" a QC1ely feltárásá.an8
9I
<lősz:r is "e-nézte", 1o-y ne" lettCe .aja a
f=r#nak8 $e" lett8 ,ásodszor .eFipelte"
QoF1eno3rt a lé-jár# zsilipjé.e8
,inden "aradék erő"re szDksé- +olt 1ozzá,
"ert elősz:r el kellett tá+olítano" a f=r#t az
=t.#l, aztán ott +olt kettőnk e-yDttes s=lya
szkafanderestDl és az általános ;zikai állapoto",
de +ala1o-yan :sszej:tt8
Dorrie na-yszerAen +iselkedett8 $e" kezdett el
1isztizni, és felesle-esen kérdezősk:dni8
5e1á"ozt3k QoF1eno3rről a +édőr31át és
"e-+izs-ált3k8
A r31a lá.részén nyolFCtíz réte- szakadt át, de a
"aradék "é- tartott8 Olet.en +olt8 $e" +olt
esz"életénél, de léle-zett8 A látottak alapján
nyil+án+al#an t:..sz:r:s nyílt lá.szárt:rést
szen+edett8 A Fsont+é-ek kiálltak a +érző 1=s.#l8
A szájá.#l és az orrá.#l is +ér szi+ár-ott és
.ele1ányt a sisakjá.a8
,indent e-y.e+et+e ő +olt a le-rondá..an
kinéző száze-yné1ány é+es :re-e".er, akit
+ala1a látta" > lé+én, 1o-y ő +olt az e-yetlen
ilyen kor=, aki+el élete".en találkozta"8 T-y
tAnt, ne" érte akkora 1őter1elés, 1o-y kárt
te1etett +olna az a-yá.an8 A szí+e rendesen +ert >
pontosa..an akárkinek a szí+e +olt azon a 1elyen,
az "Ak:d:tt8 V# .efektetés +olt, "ert p3"pált,
"int a "otolla8
A1o-y t3dt3k, ellátt3k a sérDléseit és na-yrészt
"a-át#l elálltak a +érzései is, ki+é+e azt a ronda
nyílt se.et a lá.án8
<11ez a "iénknél 1ozzáértő.. se-ítsé-re +olt
szDksé-8 Dorrie fel1í+ta neke" a z#ná.an a
katonai .ázist8 A"anda 5ittleknees e-y.ől
to+á..passzolt "inket a .ázis se.észé1ez, <+e
,arF3se ezredes1ez8 ,arF3se doktornő j#
.arátsá-.an +olt a doki""al, párszor
:sszef3tott3nk "ár a rendelőjé.en8 ,ost
készsé--el a se-ítsé-Dnkre sietett a tanáFsai+al8
<lősz:r azt akarta, 1o-y szedjDk a sátorfánkat
és +i-yDk oda QoF1eno3rt8 ,ondta" neki, 1o-y
ez ne" fo- "enni és sikerDlt elé- j#l
"e-ér+elne", 1o-y "iért ne" > én se" +olta"
olyan passz.an, 1o-y +ezetni t3djak, e"ellett az
=t QoF1eno3rt is "e-+iselte +olna8 9er"észetesen
i-azá.#l azért ne" akarta" .e"enni a z#ná.a,
1o-y aztán "a-yarázkodno" kelljen, "iért j:+:k
e-y.ől +issza8 @é-Dl a doktornő lépésről lépésre
el"a-yarázta a sérDlés k:rDli teendőket8
Arányla- k:nnyA +olt +é-re1ajtani az
3tasításait: a 1elyDkre illesztettDk a t:rt +é-eket,
-ázzal :sszeillesztettDk a Fsontokat, széles
spektr3"= anti.iotik3"okkal lekezeltDk, "ajd
1=sra-aszt#+al és k:tszerekkel zárt3k a se.et, az
e-ész k:tést .ef=jt3k sprayC+el, aztán
k:r.e:nt:ttDk -yorsan szilárd3l# 1a..al8 A
.ea+atkozás j#Fskán ki"erítette az
elsőse-élykészleteinket és e-y #rát +ett el az
időnk.ől8 QoF1eno3r k:z.en "ajdne" "a-á1oz
tért, de .enyo"ta" neki e-y altat#injekFi#t8
Arányla- sta.il +olt az állapota8 <z3tán a se.ész
szerint "ár Fsak a p3lz3sát, a lé-zését és a
+érnyo"ását kellett ellenőriznDnk és
"e-í-értette +elDnk, 1o-y a"ilyen -yorsan Fsak
t3dj3k, +isszaszállítj3k az Lrs#.a8 ,arF3se
doktornő "é- do1o-ott e-y kiFsit, a"iért ne"
+ittDk oda neki, ezért ne" +olt "i+el játszania >
szerinte" teljesen láz.a j:tt a le1etősé-től, 1o-y
olyas+alaki.e "élyeszt1etné a szikéjét, akit e-y
rakás "ásik e".er.ől -y=rtak :ssze >, "ajd
elk:sz:nt8 5ittleknees őr"ester is"ét .esz#lt a
rádi#.a8
93dta", 1o-y "i jár a fejé.en8
> 2é, drá-asá-o"U ,eséld el, 1o-y +olt
pontosanU
> *i.=jt e-y na-y, -onosz 1íFsí a f:ld.ől és
éppen a lá.á.a 1arapott .ele > "ondta"8 >
93do", "it -ondolsz8 $e 1idd, 1o-y "indenki
olyan -onosz, "int te8 9ényle- .aleset +olt8
> 0ersze, 1o-y az +olt > "ondta sejtel"esen >,
1idd el, e-y kiFsit se" 1i.áztatlak8 > ,ajd
kilépett8
Dorrie tőle tel1etően "e-tiszto-atta, és rend.e
rakta az :re-et8 *:z.en +éle"énye" szerint kissé
t=lzás.a is +itte a tartaléktakar#C és
t:r:lk:zőkészlet le"erítését > sajnos ne" +olt
"os#-ép a lé-jár# fedélzetén8 $e" tette" sz#+á,
1ane" készítette" "a-a"nak e-y ká+ét,
rá-y=jtotta" e-y Fi-arettára és leDlte", 1o-y
át-ondolja" a "e-+áltozott 1elyzetet8
Dorrie k:z.en +é-zett QoF1eno3r k:rDl,
na-yrészt feltakarította te+ékenysé-Dnk nyo"ait,
aztán .elekezdett a le-fontosa.. "aradék
feladatá.a: a s"inkjének a "e-i-azításá.a8
*:z.en én is kisDt:tte" +ala"it8
<lősz:r is adta" QoF1eno3rnek e-y élénkítő
sz3rit8 Dorrie addi- paskolta az arFát és
-D-y:-:tt neki, "í- fel ne" é.redt8 A lány
Fseppet se" ne1eztelt rá8 On +iszont e-y kiFsit
"é- i-en8 $eke" ne" +olt olyan +ajszí+e", "int
a lánynak8 ,i1elyst "a-á1oz tért, talpra
+ezényelte" és "e-"oz-atta" az iz"ait8
Qs:ppet se" +olt ínyére a dolo-8 Az arFa elár3lta,
1o-y "inden porFikája fáj8 zerenFsére "indene
"Ak:d:tt és k:r.e t3dta járni a ka.int a
1a.sín.en8
,é- e-y +i-yort is "e-eresztett8
> V# kis Fsontok ezek > "ondta >, ne" ártana
"ajd .ejelentkezne" e-y =ja.. rekalFi;káFi#ra,
1o-y +isszanyerje" a for"á"at8
$e1ézkesen letottyant, az arFa eltorz3lt a
fájdalo"t#l8 érDlt lá.át "a-a elé ny=jtotta8
<l;ntorodott az orra, a1o-y "e-sza-olta "a-át8
> BoFs, 1o-y :sszepiszkolta" a lé-jár#dat8
> <nnél sokkal rondá.. +olt8 2a akarod,
"e-tisztálkod1atsz8
,e-lepőd:tt8
> ,indjárt, Fsak e-y kiFsit jo..an leszek8
> !nká.. "ost8 Jtána .eszélni akarok +eletek8
$e" +itatkozott8 *iny=jtotta a kezét Dorrie felé,
"ajd a lány se-ítsé-é+el feltápászkodott és
elsz:kdéFselt a "osakod#fDlké.e8
Dorrie "ár na-yrészt rend.e rakta, "ielőtt
felé.redt8 BoyFe "e-"osta az arFát, ittCott
"a-ára l:tyk:lt e-y kis +izet "e- szappant, de
"indent :ssze+et+e e-észen tisztessé-es
állapot.a kerDlt8 @isszaford3lt és rá" nézett8
> Rend.en +an, Palt1ers8 ,i lesz "ostY
Feladj3k és 1aza"e-yDnkY
> $e" > "ondta" >, Fsak éppen kénytelenek
leszDnk "ásképpen "e-oldani8
> *éptelen rá, A3deeU > A lány elsírta "a-át8 >
$ézz ráU A szkafandere is olyan állapot.an +an,
1o-y e-y #rát se" t3dna .enne odakint elt:lteni,
ne"1o-y se-íteni neked8
> 93do", ezért kell "e-+áltoztatn3nk a
ter+einket8 <-yedDl ások, ti "e- k:z.en kereket
oldotok a lé-jár#+al8
> W, a na-y 1ősU > "ondta QoF1eno3r
1itetlenked+e8
> 9eljesen #ecsavaro'tál. zerinte" Fsak
+iFFelsz, 1iszen ez kéte".eres "3nka8
> Az elsőt e-yedDl Fsinálta", QoF1eno3r8
> Os "inden "ozd3lat 3tán .e kellett j:nn:d
le1Ateni "a-ad a lé-jár#.a8 Va8 <z azon.an
teljesen "ás tészta8
2a.ozta"8
> $e1eze.. lesz > is"erte" el >, de ne"
le1etetlen8 *orá..an a Fsatornák e-y részét
"a-ányos felfedezők tárták fel, de akkori.an
kiFsit "ások +oltak a pro.lé"ák is8 *e"ény ne-yC
+ennyolF #rá" lesz, de "e- kell pr#.áln3nk, "ert
ninFs "ás le1etősé-Dnk8
> Rossz :tlet > "ondta QoF1eno3r és
"e-paskolta Dorrie 1áts#ját8 > !tt +an ez a
ke"ény kis Fsaj8 $e" na-y dara., de e-észsé-es
és erős8 A na-yanyját#l :r:k:lte8 $e +itatkozz,
Palt1ers, -ondolj Fsak .eleU On elrepDl:k a
lé-jár#+al, ő "e- itt "arad se-íteni8 Dorrie
3-yanolyan .iztonsá-.an lesz, "int te8 Ráadás3l
fel+ált+a dol-oz1attok és í-y kise.. az e-y főre
j3t# 1őter1elés8 <-yedDl "ilyen esélyeid +annakY
,ár 1a e-yáltalán +annak8
<rre "ár ne" is +álaszolta", "ert kezdte"
.e-3r3lni a 1ozzáállását#l8
> T-y .eszélsz r#la, "int1a se""i k:ze se"
lenne a dolo-1oz8
> 2át > sz#lt k:z.e ked+esen a lány >, a"i azt
illeti, szerinte" BoyFeCnak i-aza +an8 Díjazo",
1o-y ilyen -áláns +a-y és "e-pr#.álod
"e-k:nnyíteni a dol-o"at, de 1a .ele-ondolok,
szerinte" tényle- szDksé-ed +an rá"8 ok
"inden1ez értek8 2a t3dni akarod az i-azat,
szerinte" te sokkal poFséka.. állapot.an +a-y,
"int én8
> Felejtsd elU T-y lesz, a1o-yan "ondta"8 Az
elején se-ít1ettek e-y #ráFskát, de aztán
"ennetek kell > "ondta" olyan
"e-felle..ez1etetlenDl, a1o-yan Fsak t3dta"8
> $inFs +ita8 $a, +eselkedjDnk nekiU
<..en persze két té+edés is +olt8
Az első, 1o-y ne" +olt elé- az e-y #ra8 *ettőnél
is t:.. kellett és alaposan "e-izzadta" > ronda,
.ete-es, olajos +erejtékkel > "ár j#+al a +é-e
előtt8 0iszok3l érezte" "a-a", de ne"
fo-lalkozta" az állapoto""al8 Qsak azon
Fsodálkozta" > és "a-a".an 1álát adta" a
sorsnak "inden pillanat.an, a"ikor esze".e
j3tott >, 1o-y a szí+e" "é- "Ak:d:tt8
Dorrie olyan erős és készsé-es +olt, a1o-yan
í-érte8 Az izo""3nka na-y részét ő +é-ezte
1elyette"8 ,e-Fsinálta az i-l3t, "ajd .eállította
a -épeket is8 QoF1eno3r k:z.en ellenőrizte a
"Aszereket és "e-.izonyosodott r#la, 1o-y
képes lesz repDlni a lé-jár#+al8 J-yanakkor
1atározottan kijelentette, 1o-y ne" "e-y +issza
az Lrs#.a8 Azt "ondta, 1o-y teljesen felesle-es,
1a si"án képes rá, 1o-y né1ányszáz kilo"éterre
leszálljon, és ne-y+ennyolF #rái- "e-1=zza
"a-át8
Főzte" két Fsésze erős ká+ét, a
-inkészlete""el e-yDtt j#l elrakta" a
szkafander.e, rá-y=jtotta" e-y 3tols# Fi-arettára
és fel1í+ta" rádi#n a katonai .ázist8
A"anda 5ittlekneesCnek inFselkedős ked+e +olt8
*iFsit za+ar.a j:tt, "ikor "e-t3dta, 1o-y
1atározatlan Féllal =tra kelDnk a szo"szédsá-.#l,
de ne" tette sz#+á8
Dorrie és én kiD-yeskedtDk "a-3nkat a zsilipen
és j#l .ezárt3k "a-3nk ":-:tt az ajt#t,
QoF1eno3r ezalatt .ek:t:tte "a-át a
pil#taDlés.e8
<z +olt a "ásodik té+edése"8 Az :sszes
ellenkezése" ellenére "inden =-y t:rtént,
a1o-yan QoF1eno3r "ondta8 $e" e-yezte" .ele
e-yetlen sz#+al se", e-yszerAen Fsak í-y t:rtént8
Dorrie e-y perFi- el1a-yatottan állt a
1a"3színA é- alatt, +é-Dl kézen fo-ott és a
ny=l#s ka+ar-# le+e-ő.en ele+iFkéltDnk 3tols#
i-l3nk "enedéke felé8 <"lékezett az intel"ei"re8
93dta, 1o-y tá+ol kell "a-3nkat tartan3nk a
1őlé-f=+#kák s3-arait#l8 <lterDlt a f:ld:n és
"ozd3latlan3l fekDdt8
On "ár ke+és.é +olta" #+atos8 $e" te1ette"
r#la, de látno" kellett8 A"int =-y -ondolta",
1o-y "ár ne" irány3lnak ránk a lán-ok,
fele"elte" a feje"et a f:ldről és nézte", a"int
QoF1eno3r kiad#s 1a"3eső k:zepette felszáll8
$e" +olt rossz felszállás8 !lyen k:rDl"ények
k:z:tt persze =-y 1atározná" "e- azt, 1o-y
HrosszI, "int a lé-jár# teljes lea"ortizálása és
e-y +a-y két fő +esztesé-, +a-y se.esDlt8 <zeket
"e-=szta, de a"int kikerDlt a kis +á-at
oltal"á.#l, elkapta a szélro1a", a"itől a jár-ány
"e-dőlt és elkezdett +ad3l rázk#dni8 <lé- .aja
lesz azzal a né1ányszáz kilo"éterrel, a"it "e-
kell tennie, 1o-y kikerDlj:n a katonai radarok
1at#s3-ará.#l8
,e-.:kte" DorrieCt a lá.a""al, "ire ő
feltápászkodott8 Bed3-ta" a Fsatlakoz#já.a a
ko""3nikáFi#s +ezetéket8 A sisakrádi#k ki +oltak
kapFsol+a, "ert ezzel se" akart3k fel1í+ni
"a-3nkra az esetle- arra k#+ály-#
1atár+édel"isek ;-yel"ét8
> ,áris "e--ondoltad "a-adY >
*elle"etlenkedő kérdés +olt, de e-észen j#l
+iselte8
V#t "3latott rajta8 5átta" a sisakjának az
a.lakán keresztDl, de ne" 1allotta", "it "ond,
"í- ész.e ne" kapott, 1o-y "e- kell nyo"ni a
-o".ot a ko""3nikátoron, í-y Fsak a +é-ét
sikerDlt elkapno":
> 888 ro"antik3s, Fsak "i ketten8
$e" +olt időnk .ájolo-ni8
> $e +eszte-essDk az időtU > f:r"edte" rá8 > $e
felejtsd el, 1o-y Fsak ne-y+ennyolF #rára elé- a
+izDnk, a le+e-őnk és az ener-iánk8 A +íz kiFsit
to+á.. tart, "ind az 3t#..iak, de azok is kellenek
az élet.en "aradás1oz8 $e 1ajtsd "a-ad
t=lzottan8 ,inél alaFsonya.. az anya-Fseréd,
annál ke+és.é ter1eled "e- a r31a =jrafeldol-oz#
rendszerét8 2a Fsatornát talál3nk és .ej3t3nk,
le1et, 1o-y enni is t3d3nk "ajdB felté+e, 1o-y a
járat érintetlen és ne" "ele-edett fel t=lzottan
az el"=lt párszázezer é+ alatt8 A"=-y ne is
-ondolj az e+ésre8 Az al+ásra se8 Felejtsd el8 A"í-
a f=r# "e-y, le1et, 1o-y kiFsit sz3ny#kál1at3nk,
de888
> Os "ost ki +eszte-eti az időtY *orá..an
"indent el"ondtál "ár > "ondta "é- "indi-
ked+esen8
Be"ászt3nk a k3ny1#.a és elkezdtDnk dol-ozni8
<lősz:r el kellett tá+olítan3nk az első
t:r"elékk3paFot, a"i "ár elkezdett n:+:-etni a
f=r# k:rDl8 $or"álisan ez =-y "e-y, 1o-y az
e".er fordít+a "Ak:dteti a f=r#t8 ,ost azon.an
ne" akart3k el+eszte-etni erre az ener-iát és a
f=r# odaC+issza állít-atásá+al az időt se8 A
ne1eze.. "#dszert +álasztott3k: a kétkezi
"3nkát8
*ínkeser+es ro.ot +olt, és a 1ő+édő r31a is
kellőképpen kényel"etlen alkal"atossá- +olt
1ozzá8 2a dol-ozni kell .enne, pokollá t3dja tenni
az e".er életét8 2a =-y kell dol-ozni, 1o-y a
"3nka is ne1éz "e- a k:rDl"ényei is, ráadás3l
ali- le1et "e-"ozd3lni az i-l3.an, akkor az
e-ész a le1etetlensé--el 1atáros8 @ala1o-yan
"e-Fsinált3k8
QoF1eno3rnek i-aza +olt DorrieCt illetően8 @olt
olyan j# se-ítsé-, "int korá..an .ár"elyik fér;,
aki+el dol-o" +olt8 A kérdés Fsak az +olt, 1o-y
ketten elé- j#k leszDnkCe, "ert e-yre jo..an
za+art, 1o-y +olt e-y "ásik dile""á" is: én elé-
j# leszekCe8
!stene"re "ondo", 1o-y 1i1etetlenDl rossz3l
+olta"8 A fejfájás "ajdne" leta-l#zott, és 1a
1irtelen "ozd3lta", t:..sz:r "ajdne" eláj3lta"8
*ísértetiesen e-y.e+á-ott azzal, a"it a doki
"ondott a +ár1at# k#rj#slatr#l8 2áro" 1etet
adott a "ája"nak, de ne" kalk3lálta .ele ezt a
ke-yetlen "3nkát8 T-y szá"olta", 1o-y ezt is
;-yele".e +é+e "ár ne" sok le1etett 1átra8
*elle"etlen felfedezés +olt8
*Dl:n:sen, a"ikor el"=lt az első tíz #ra888
ráj:tte", 1o-y a tárna "ár j#+al "élye.., "int az
a 1an-pr#.ák ered"ényé.ől +ár1at# +olt, ennek
ellenére nyo"a se" +olt a kékes Fsillo-ásnak a
t:r"elék.en8
Rossz 1elyen f=rt3nk8
2a sok időnk lett +olna és a lé-jár# a k:zel.en
+an, akkor Fsak .osszant# k:rDl"ény lett +olna8
9ényle- na-yon dD1ítő, de sz# se" lett +olna
katasztr#fár#l8 <..en az eset.en e-yszerAen
+issza"ente" +olna a jár-ány.a, "e-"osakszo",
alszo", esze", "ajd "e-néze" a pásztáz#t8
9an3l"ányozo" a terepet, Fsinálok e-y "ásik
k3ny1#t, felállíto" a f=r#t és pr#.álo" =jra és
=jra8 <zt kellett volna tennDnk8
De nekDnk ne" +olt rá le1etősé-Dnk8 $e" +olt
itt a lé-jár#8 <sélyDnk se" +olt e+ésre és
tisztessé-es al+ásra8 $e" +olt t:.. i-l3nk8 $e"
+olt pásztáz#nk > k:z.en +észesen fo-yott az idő,
és én is "inden perF.en e-yre nyo"or3lta..an
érezte" "a-a"8
*i"ászta" a k3ny1#.#l, leDlte" a szélárnyékos
oldalára és nézte" a ka+ar-#, sár-ász:ld e-et8
*ell, 1o-y le-yen +ala"ilyen ki=t, Fsak t3dná",
1o-y "i az8
*ényszerítette" "a-a"at, 1o-y -ondolkozza"8
5áss3k Fsak, "ondta" "a-a"nak8 Kt le1etCe
+inni a k3ny1#t e-y "ásik 1elyreY
$e"8 <z ne" "Ak:d:tt8 *:r.eás1atná" a
f=r#+al, de a"int kisza.ad3lna, a szél a..an a
pillanat.an felkapná és annyi, "e- e-y .a".i888
o1ase" látná" +iszont, +a-y 1a "é-is, akkor
se" lenne t:..é lé-zár#8
Akkor "i lenne, 1a i-l3 nélkDl f=rnánkY
5e1etsé-es, Fsak értel"etlen8 9e-yDk fel, 1o-y
rá.3kkannánk a járatra8 A kilenF+enat"oszférás
nyo"ást és a 1őt kizár# zsilip nélkDl "ár az előtt
t:nkre"enne "inden t:rékeny 1ol"i, 1o-y
"e-pillantanánk8
Orintést érezte" a +álla"on és látta", 1o-y
Dorrie letelepedett "ellé"8 e""it se"
kérdezett és se""it se" "ondott8 zerinte"
sza+ak nélkDl is +ilá-os +olt neki a 1elyzetDnk8
A szkafander krono"étere szerint tizen1áro"
#ra telt el8 2ar"inFe-yné1ány #ránk +an
QoF1eno3r +isszaérkezéséi-8 $e" látta"
értel"ét annak, 1o-y addi- :l.e tett kézzel Dld:C
-éljDnk8
,ásfelől annak se" látta" értel"ét, 1o-y
.ár"it is Fsinálj3nk8
Arra -ondolta", 1o-y e-y kis al+ás .iztos ne"
árt1at888 aztán felé.redte" és ráj:tte", 1o-y
éppen "ost al3dta" e-y j#t8
Dorrie 3-yanFsak :sszek3porod+a al3dt
"ellette"8
Ordekes, 1o-y a déli sarki 1őke"enFe poklá.an
is le1et al3dni8 <-yáltalán ne" ne1éz8 $e" kell
1ozzá "ás, Fsak t:kéletes fáradtsá- és teljes
kétsé-.eesés8 Az al+ást#l ne" old#dnak "e- a
pro.lé"ák, Fsak kizárja a +ilá-ot, 1a a +ilá- t=l
ke-yetlen a11oz, 1o-y sze".enéz1essDnk +ele8
A @én3sz azon.an ne1ezen le1etne a p3ritán
erk:lFs "ents+ára8 A @én3szon 'olgo&ni kell8 Aki
ne" dol-ozik, 1a"ar kirostál#dik, "ert ne" éli
t=l8
*ész őrDlet, 1o-y a for"ális lo-ika sza.ályai
szerint százszázalékosan 1alálra +olta" ítél+e,
"é-is =-y érezte", 1o-y +ala"it tenne" kell8
<lkeF"ere-te" Dorrie "ellől, +édőr31ájának
.iztosít#kapFsát r:-zítette" a k3ny1# falá.an
lé+ő fé"kariká1oz és feltápászkodta"8
,inden erő"et :ssze kellett szedne" 1ozzá8
^rDlte" neki, "ert az erőlk:dés "ajdne"
3-yanolyan j#l elterelte a ;-yel"e"et a +ilá-
-ondjair#l, "int az al+ás8
,ialatt al3dt3nk, +ala"i t:rtént > persze Fsak
e-y "ellékes k:rDl"ény +olt >, a"i felFsillantott
e-y le1etősé-et8 @ala"i olyan, #888 le1et, 1o-y
nyolFCtíz élő 1íFsí +an az ala-=t.an888
"e-1allották a sz:sz":t:lésDnket és
"e-nyitották az akna alját8 Be"ászta" az i-l3.a
és lenézte"8
<118 e""i8 Belenézte" az akná.a, de Fsak a
+ak ly3kat látta", a"ely a sisaklá"pá" fényé.en
.ele+eszett a s:tétsé-.e8 ,a-a".an elátkozta"
a -oro".a 1íFsíket > -ondolo" azért, "ert ne"
+oltak ott >, és t:r"eléket r3-dalta" a ne"
létező fejDkre8
QsakCFsak "oz-ol#dott .enne" a p3ritán
erk:lFs és el-ondolkozta", 1o-y "it Fsináljak8
$e" j3tott esze".e t=l sok le1etősé-8
,e-1aljakY A"i azt illeti, ezzel ne" +olt se""i
-ond, "ert a"=-y is a le-jo.. =ton +olta" feléje,
de arra -ondolta", 1o-y "e--yorsít1atná"8 @anC
e +ala"i konstr3ktí+a.. le1etősé-Y
A p3ritán erk:lFs esze".e j3ttatta, 1o-y "indi-
"e- kell tere"teni az építő jelle-A -ondolatok
fel"erDlésének le1etősé-ét, ezért felje..
Fs:rlőzte" a f=r#t, 1a-yta", 1o-y takarosan
1i".ál#zzon a .akon és to+á..i t:r"eléket
r3-dalta" a 1aszontalan ly3k.a8 A"ikor elé- 1ely
lett a .ak "ellett, leDlte", 1o-y át-ondolja" a
dol-okat8
$e" értette", 1o-y 1ol sz=rt3k el > ne"
"int1a lett +olna kilátáso" arra, 1o-y kija+íts3k
a dol-ot, 1ane" olyan szinten fo-lalkoztatott a
pro.lé"a, "int e-y rejt+ény +a-y e-y sakkC
felad+ány8 ,iért ne" talált3k "e- a járatotY
<-y idei- tart# 1a-y"ázas tépelődés 3tán
ráj:tte" a +álaszra8
A pásztáz#nál +olt a -3.anF8 A DorrieC1oz és
QoF1eno3r1:z 1asonl# e".erek =-y tekintenek a
szeiz"ik3s képekre, "int Dallas .el+árosának a
f:ldalatti térképére, a"elyen látszanak a
szenny+ízFsatornák, a szer+ízjáratok, a
+íz+ezetékek és a "etr#+onalak8 ,inden
e-yértel"Aen fel +an tDntet+e, és 1a az e".er el
akarja érni +ala"elyiket, akkor e-yszerAen ráf=r
és azt találja, a"it keresett8
A pásztáz#nál kiFsit "ás a 1elyzetB ennek a
képe inká.. Fsak +al#színAsé-eket "3tat8
Llyas"i, "int e-y d3r+a k:zelítés8 0erFről perFre
épDl fel az Dte"es +issz1an-jelek.ől8 A p#k1ál#
árnyékának látsz# képen a +onalak sokkal
szélese..ek le1etnek, "int a járat +al#di
+asta-sá-a, e"ellett a kont=rok is na-yon
el"os#dottak8 2a az e".er ránéz e-y nyo"ra,
akkor azt =-y kell felfo-ni, 1o-y +an ott +ala"i,
a"inek látszik az árnyéka8 5e1et, 1o-y a dolo-
e-y 1atárfelDlet a sziklá.an, de le1et
1o"okzár+ány is8 V# eset.en 1íFsí járat8 ,inde-y,
1o-y "i, de +ala1ol ott +an, 3-yanakkor azon.an
ne" le1et "e-"ondani, 1o-y pontosan 1ol8 2a
e-y ala-=t tíz "éter széles > ennyi a 1íFsí
:sszek:tőFsatornák átla-os át"érője >, akkor a
pásztáz#n le-alá.. :t+en"éteresnek +a-y akár
száznak is látszik8
9e1át, 1ol kell lef=rniY
<zért "A+észet a talajk3tatás8 V# d:ntést kell
1ozni8
5e1et, 1o-y a pásztáz# szerinti kép -eo"etriai
k:zepét kell "e-f=rni > "ár 1a a kép alapján
látszik, 1o-y 1ol +an a járat -eo"etriai k:zepe8
<z a le-e-yszerA.. "#dszer8 5e1et, 1o-y ott kell
f=rni, a1ol az árnyékok a le-sArA..ek8 A
-yakorlott k3tat#k általá.an ezt a "#dszert
k:+etik8 J-yanolyan sikeres le1et ez is, "int
.ár"ilyen "ás eljárás8
<nnyi azon.an ne" elé- az okos és tapasztalt
A3dee Palt1ersnek8 $eki "e-+an a saját
"#dszere8
On "e-pr#.álok 1íFsí "#dra -ondolkozni8 A
képet "indi- e-észként pr#.álo" értékelni, és
azokat a pontokat kerese" rajta, a"elyeket a
1íFsík esetle- :ssze akartak k:tni8 <z3tán a
pontok k:zé olyan képzelet.eli +onalakat 1=zok,
a"elyek.e én építené" ki a járatokat, 1a j#l
;zetett 1íFsí "érn:k lennék8 T-y f=rok, "int1a
én "a-a" építette" +olna oda a Fsatornát8
<z t:rtént "ost is és nyil+án+al#an té+edte"8
0ersze le1et, 1o-y "ás.an té+edte": le1et,
1o-y a pásztáz# ne" járatot "3tatott, 1ane"
t:r"elékzár+ányt8
A "a-yarázat j# +olt, de ne" .iztos, 1o-y
1asznos8 2a az első f=rásnál ne" talált3nk +olna
járatot, e-yszerAen azt "ondt3k +olna, 1o-y
ninFs szerenFsénk8 Re"énykeltő.. +álaszra +olt
szDksé-e" és Fsa+aros "#don ki is sDt:tte"
e-yet8
,a-a" elé idézte", 1o-yan f3tottak a jelek a
képernyőn8 A lé-jár#+al olyan k:zel szállta" le
1ozzáj3k, a"ennyire Fsak t3dta"8
<..en az eset.en ter"észetesen ne" t3dta"
pontosan ott f=rni, "ert a jár"A éppen a tetején
+olt, í-y a k3ny1#t né1ány "éterrel felje..
állította" fel8
*ezdte" azt 1inni, 1o-y ez a né1ány "éter
okozta a pro.lé"át8 A 1o"ályos talál-atás
:r:""el t:lt:tte el to"pa a-ya"at8 ,indent
"e-"a-yarázta"8 9er"észetesen ne" érezte"
=-y, 1o-y ennek .ár"ilyen -yakorlati 1aszna
le1etne8 2a lenne "é- e-y i-l3", akkor "ost
+idá"an át13rFolkod1atnék oda, a1ol a lé-jár#
+olt és te1etnék "é- e-y pr#.át8 ,é- az is
elképzel1ető, 1o-y annak az ered"ényét is
"e-érné"8
De ne" +olt t:.. k3ny1#nk8
<zért Fsak Dld:-élte" a s:tét akna szélén és
elis"erően .#lo-atta", 1o-y "ilyen intelli-ensen
át-ondolta" a pro.lé"át8 5#.álta" a lá.a"at,
né1aCné1a .eles:p:rte" e-y kis t:r"eléket a
ly3k.a8 Biztos +ala"ilyen 1alál+á-ya" le1etett,
"ert t:..sz:r rá"t:rt a -ondolat, 1o-y j# lenne
.ele3-rani az akná.a, és "a-a"ra 13zi-álni az
:sszes kiásott t:r"eléket8
A p3ritán erk:lFs azon.an ne" en-edte, 1o-y
í-y te-yek8
<zzel Fsak az én sze"élyes pro.lé"á"at
oldotta" +olna "e-8 $e" se-ített +olna a
Dorot1a *eefer ne+A ;atal tere"tésen, aki
odakint d3r"olt a @én3sz ter"ik3s szél+i1ará.an8
A--#dta" Dorot1a *eeferért8 Vo..at akarta"
neki, "int az Lrs# .izonytalan, oFs"ány,
pénz1aj1ász +ilá-a8 Llyan aranyos +olt, és
ked+es, és888
A "e-+ilá-osodás erejé+el t:rt rá", 1o-y azért
3tálo" annyira BoyFe QoF1eno3rt, "ert Dorot1a
*eefer az :+é és ne" az enyé"8
<zen is j#l el le1etett -ondolkoz-atni8 9e-yDk fel
> -ondolta", "ik:z.en érezte" szá".an a
keserA ízt és feje".en a d:r:".:lést >, te-yDk
fel, 1o-y QoF1eno3r r31ája elszakadt +olna,
a"ikor ráesett a f=r#, és azonnal "e-1al8 9e-yDk
fel Ee-y kiFsit előre 3-r3nkG, 1o-y "e-találj3k a
járatot, +an .enne "inden, a"i kell,
+issza"e-yDnk az Lrs#.a, -azda-ok leszDnk, és
Dorrie "e- én888
V# sokat jártatta" rajta a -ondolatai"at, 1o-y
Dorrie és én "i1ez kezdtDnk +olna, 1a e-y kiFsit
"ásképpen t:rténtek +olna a dol-ok és "indez
i-az lett +olna8
De ne" t:rténtek "ásképpen és ne" +olt i-az8
9o+á.. r3-dalta" a t:r"eléket a -:d:r.e8 ,e-
+olta" -yőződ+e r#la, 1o-y a járat Fsak né1ány
"éternyire le1etett a +akon +é-ződő aknát#l8
<sze".e j3tott, 1o-y "i lenne, 1a le"ásznék és
"e-kapar-atná" a kesztyA""el8
<lé- j# :tletnek tAnt8
$e" t3do", "ennyi +olt -ondolatai" k:z:tt a
1a-y"ázas képzel-és és a .ete- e".er .izarr
láto"ása8 F3rFsa dol-ok j3tottak az esze".e8
Arra -ondolta", 1o-y "ilyen j# lenne, 1a "é- itt
lennének a 1íFsík, és a"ikor le"ászok és eláso"
"a-a" a járat3k1oz, "e-koFo-tato" az
ala-=tj3k kék falát, akkor kinyitják "ajd és
.een-ednek8
$a-yon szép lett +olna8 ,é- azt is t3dta",
1o-yan néznének ki: .arátsá-osak és
istenszerAek8 5e1et, 1o-y t#-át +iselnek, és
illatos .orokkal "e- za"atos -yD":lFs:kkel
kínálnak "ajd8 9alán "é- an-ol3l is t3dnak8
<l.eszél-etDnk "ajd és feltesze" nekik az en-e"
oly ré-#ta fo-lalkoztat# kérdéseket: H1íFsík,
+al#já.an "ire 1asználjátok az i"ale-yezőketYI8
@a-y: H;-yeljetek ide, 1íFsík, én ne" akarok a
ter1etekre lenni, de ninFs +életlenDl +ala"i a
-y#-yszerszekrényetek.en, a"i "e-állítja a
1aldokláso"atYI8 @a-y: H.oFs, 1íFsík, ne"
akarta" telesze"etelni a .ejáratot, "indjárt
rendet rakokI8
5e1et, 1o-y ez az 3tols# -ondolat sarkallt
le-inká.. arra, 1o-y e-yre na-yo.. ira".an
te"esse" .e a t:r"elékkel a tárnát8 Vo..at =-y
se" t3dta" +olna Fsinálni8 *i t3dja, 1át1a
értékelik az i-yekezete"etY
<-y idő 3tán a -:d:r féli- .e +olt te"et+e és
"ár ne" +olt "it .elekaparni, Fsak azt, a"i az
i-l3n kí+Dl +olt8
$e" +olt "ár annyi erő", 1o-y ki"enjek érte8
*:rDlnézte", "it le1etne "é- tenni8
@isszaállította" a f=r#t, leFserélte" a Fsor.a
f=r#1e-yet az 3tols# élesre, a"i" "é- +olt,
na-yjá.#l 1=szfokos ferde irány.a állította" és
.ekapFsolta"8
Oszre+ette", 1o-y ott +an "ellette" Dorrie is
és se-ít tartani a f=r#t az első "étereken8
Ráé.redte", 1o-y kialak3lt .enne" +ala"ilyen
ter+8 e""ire se" e"lékezte"8 Arra se", 1o-y
Dorrie felé.redt és .ej:tt a k3ny1#.a8
Arra -ondolta", 1o-y +al#színAle- ne" rossz
ter+8 2át1a kisDl +ala"i a ferde f=rás.#l8 Vo..an
=-yse" t3dnánk elDtni az időnket8
$e" 1át, te1át f=rt3nk8
A"ikor a f=r# "ár ne" rán-atott és elé-
"élyen .ele"arta "a-át a sziklá.a a11oz, 1o-y
"a-ára le1essen 1a-yni, eltakarította" a 1elyet
az i-l3 előtt és ki1ordt3k a t:r"eléket8
Aztán leDltDnk és néztDk a szikladara.okat,
a"iket a f=r# ki1ányt az =j akná.#l8 $e"
.eszéltDnk8 2a"arosan elal3dta"8
Arra é.redte", 1o-y Dorrie "e-kopo-tatta a
sisako"at8 Bete"etett "inket a t:r"elék8 Llyan
kéken fénylett, 1o-y az "ár "ajdne" sze".ánt#
+olt8
A f=r# "ár le-alá.. e-y #rája a fé"et "arta és
nyil+án +al#sá-os -:dr:t +ájt a fé".e8
5enéztDnk és a sze".enézett +elDnk az ala-=t
kerek, kék sze"e8 6y:ny:rA +olt8
$e" sz#lt3nk e-y sz#t se8
@ala1o-yan el+er-ődte" a t:r"elék1al"on
keresztDl a zsilipi-, kiter"elte" rajta né1ány
k:."éternyi t:r"eléket, "ajd +issza"ente" a
k3ny1#.a és 1er"etik3san lezárta" a .ejáratot8
<z3tán a t:r"elékk3paF.an kezdte" kotorászni
a lán-+á-# 3tán8
@é-Dl "e-találta", de ne" t3do", 1o-yan8
Lda+itte" a -:d:r1:z és felállította"8
Be-y=jtotta" és lek3porodt3nk a 1at#s3-arán
t=l8 $ézte", a1o-yan az akná.an lo.o-# lán-ok
fénye +isszatDkr:ződik az i-l3 tetején8
Aztán e-y r:+id, éles sípolással kie-yenlítőd:tt
a nyo"ás, "ajd a le+á-ott faldara. Fs:r:"p:l+e
.eesett az ala-=t.a8
Bent +olt3nk a 1íFsí Fsatorná.an8
Orintetlen +olt és Fsak ránk +árt8 A "i
szépsé-Dnk "é- szAz +olt, "i pedi- teljes
odaadással és "élysé-es szeretettel +ettDk el a
lánysá-át8
9II
Biztosan eláj3lta", "ert a járat padl#ján térte"
"a-a"1oz8 A sisako" és a szkafandere" oldala
nyit+a +olt8 0os1adt, do1os, le-alá.. ne-yed"illi#
é+es le+e-őt léle-ezte" .e, a"ely .Azl:tt, "int a
d:-8 De le+e-ő +olt8
ArA.. +olt, "int a F:ld le+e-ője és sokkal
száraza.., de az oMi-én aránya 3-yanakkora +olt
.enne, "int a f:ldi lé-k:r.en8 <nnek ékes
.izonyítéka +olt, 1o-y ne" f3lladta" "e-8
Dorrie *eefer ott fekDdt "ellette"8
Az ő sisakja is nyit+a +olt8 A kék 1íFsí fal
fényé.en elé- kísértetiesen nézett ki8 <lősz:r azt
1itte", 1o-y ne" léle-zik, de a poFsék lát+ány
ellenére, a"it ny=jtott, "ent a p3lz3sa és
"Ak:d:tt a tDdeje is8 A "otoszkáláso"ra
kinyitotta a sze"ét8
> !stene", eláj3lta" > "ondta >, de
"e-Fsinált3kU
$e" sz#lta" e-y sz#t se, .eszélt ő kettőnk
1elyett is8 FelDltDnk és a 1íFsí ra-yo-ás.an
1Dlyén e-y"ásra +i-yoro-t3nk, "int két
2allo7eenC"aszk8
$a-yjá.#l ez +olt "inden, a"ire 1irtelenjé.en
képes +olta"8 9eljesen tiszta +olt a feje"8
,élysé-es :r:""el t:lt:tt el a tény, 1o-y élek,
de j#ked+e"et ne" "erte" elsz=rni azzal, 1o-y
"e-"ozd3ljak8
$e" érezte" +ala"i j#l "a-a", de le-inká..
azért, "ert na-yon "ele-e" +olt8 Bezárta" a
sisako"at, 1o-y kirekessze" +ala"ennyire a
"ele-et, de í-y "e- olyan .Dd:s +olt .elDl, 1o-y
"é-is inká.. kinyitotta"8 !nká.. a "ele-, "int a
sza-8
<l-ondolkozta" azon, 1o-y "iért Fsak
kelle"etlen a "ele-, "iért ne" 1a"+aszt# a
1ősé-8
A 1íFsí fal anya-a rossz 1ő+ezető, de ne"
annyira, 1o-y t:..százezer é+i- "e- t3dja
akadályozni a 1őFserét8 $yo"or3lt, .ete- a-ya"
e-y dara.i- elkérődz:tt a pro.lé"án, "ajd +é-Dl
i".olyo-+a kik:t:tt a le1etsé-es +álasznál8
<-észen a k:zel"=lti-, talán ezt "e-előző
párszáz +a-y le-felje.. né1ányezer é+i- az
ala-3tat +ala"i "estersé-esen 1ide-en tartotta8
9e1át kell itt lennie +ala"ilyen a3to"atik3s
-épezetnek8 2A1aU ,ár :n"a-á.an ezért
"e-érte rá.3kkanni8 Akár le +a-yok ro..an+a,
akár ne", ezzel "e-Fsinál1ato" a szerenC
Fsé"et888
<rről .e3-rott, 1o-y elsősor.an "iért j:ttDnk
ide8 !deCoda néze-ette" az ala-=t.an, "o1#n
+á-yta" a lát+ányát annak a 1íFsí zsák"ánynak,
a"elytől "indannyian e-yenes.e j:1etDnk8
!skoláskoro".an, A"arillo Qentral.an, e-y ,iss
te+enson ne+A rokkant 1:l-y +olt a ked+enF
tanáro", aki -yakran "esélt nekDnk B3ll;nF1C és
2o"éroszCt:rténeteket8
<-yszer e-y e-ész 1ét+é-é"et tette t:nkre
annak a -:r:- pasinak a sztorijá+al, aki
"indennél jo..an szeretett +olna isten lenni8
zerinte" akkori.an ez e-észen nor"ális #1aj
le1etett, de ne" t3do", "ilyen -yakran sikerDlt
ki+itelezni a dol-ot8 <z az e".er "e- is tett
né1ány .iztat# lépést felfelé a létrán > 1ely.ől
király +olt "ár e-y 5ydia ne+A kis orszá-.an >, de
neki t:.. kellett8 !steni 1atal"at akart8 ,é- az
LlD"poszra is .een-edték és =-y nézett ki, 1o-y
:sszej:n888 de elFseszte8
0ontosan ne" e"léksze", 1o-y 1o-yan sz=rta
el, de ré"lik, 1o-y e-y k3tyá+al Fsinált +ala"it,
"e- arra is e"léksze", 1o-y +ala"ilyen piszkos
trDkkel elérte, 1o-y az e-yik isten "e-e-ye a
saját ;át8 Ezerinte" ezeknek a -:r:-:knek elé-
kezdetle-es fo-al"aik le1ettek a 13"orr#l8G Az a
lénye-, 1o-y +é-Dl "e-.Dntették8 <-y olyan
zárká.a d3-ták > persze az idők +é-ezetéi- >,
a"ely.en nyaki- +íz.en kellett állnia, de ne"
i1atott8 A..an a pillanat.an, a"ikor kinyitotta a
száját, a +íz el1=z#dott előle8 A paFákot
9antal3sznak 1í+ták888 e..en a 1íFsí ala-=t.an
=-y érezte", 1o-y sok .ennDnk a k:z:s +onás8
Lké, 1o-y "e-talált3k a 1íFsí kinFset, de ne"
érint1ettDk "e-8
T-y tAnt, 1o-y ne" a főFsatorná.a trafált3nk
.ele8 <-y, a főala-=tra "erőle-es 1oltá-nak
látszott, de "indkét +é-e le +olt zár+a8
> ,it -ondolsz, "i le1et ezY > kérdezte
+á-yakoz+a Dorrie, "ik:z.en "e-pr#.ált .enézni
az előttDnk áll# fé"fal tíztonnás tá.lái k:zti
réseken8 > <z le1et az a fe-y+er, a"iről .eszéltélY
23nyoro-+a pr#.álta" .elátni a 1o"ály.a8
,indenféle -épeket látta", "e- rendszertelen
1al"ok.an olyan dol-okat, a"elyek "ás 1ol"ik
tartályai le1ettek8 T-y látszott, 1o-y né1ány
do.oz elkor1adt és az 3-yanFsak t:nkre"ent
tartal"a szétsz#r#dott a padl#n8 De ne" +olt
1ozzá 1atal"3nk, 1o-y "e-kaparints3k8
Qsak állta" ott és nekinyo"ta" a sisako"at az
e-yik fé"tá.lának8 T-y érezte" "a-a", "int
Aliz, a"ikor a kerteFskéjét nézte, de ne" +olt
nála az i-yál"e-CpalaFk8
> Biztosat Fsak annyit t3dok > "ondta" >, 1o-y
akár"i +an itt, az j#+al t:.., "int a"ennyit .árki
+ala1a is talált8
5eroskadta" a f:ldre8 Fáradt és .ete- +olta",
3-yanakkor na-yon elé-edett +olta" a +ilá--al8
Dorrie leDlt "ellé", sze".en az Oden
eltorlaszolt .ejáratá+al és pi1entDnk e-y kiFsit8
> $a-yi ne" fo- :rDlni > "otyo-ta "a-a elé8
> W, persze, 1o-y ne" > 1a-yta" rá k#tya-osan8
> $a-yiY
> A na-yanyá" > "a-yarázta, de itt le1et, 1o-y
"e-int eláj3lta"8
A"ikor is"ét "a-a"1oz térte", ott tartott,
1o-y a na-y"a"ája +ala"ikor ré-esCré-en
kikosarazta QoF1eno3rt8 T-y tAnt, 1o-y ez
+ala"iért fontos Dorot1a *eefer szá"ára, ezért
"e-pr#.álta" ;-yelni a "ond#kájára8 @ala"it
ezzel e-yDtt se" értette"8
> @árj e-y kiFsitU > "ondta"8 > Azért ne" akart
1ozzá"enni, "ert BoyFe s&egény +oltY
> $e", ne"U $e" azért, "ert sze-ény +olt,
e-yé.ként tényle- az +olt8 Azért ne", "ert BoyFe
szerenFsét akart pr#.álni az olaj"ezők:n, a
na-yanyá"nak pedi- olyan fér;re +olt szDksé-e,
aki álland#an "ellette +olt8 ,int a na-yapá"8 Os
a"ikor BoyFe e-y é+e is"ét fel.3kkant888
> $a-yszerA "3nkát ajánlott neked >
.#lo-atta", "3tat+án, 1o-y k:+ete" >, "ondta,
1o-y le-yél a szeretője8
> A franF.a is, ne"U > kiáltott rá" "ér-esen8 >
Az irodá.an8 Az Fsak késő.. lett =-y8 <-y"ás.a
szerettDnk8
> A1a, érte" > "ondta"8 $e" akarta"
+itatkozni8
> $a-yon ked+es fér;, A3dee > k:z:lte ki"érten
a lány8 > T-y érte", 1a ne" Dzleti D-yről +an sz#8
Os .ár"it "e-tenne érte"8
> 0éldá3l felesé-Dl is +e1etett +olna > "ondta",
Fsak 1o-y fenntartsa" a társal-ást8
> $e", A3dee > "ondta Dorrie ko"olyan8 >
$e" t3dott8 Akart, de én ne"et "ondta"8
DorrieCt 1ide-en 1a-yta a pénzeY Ránézte"8
$e" kellett ki"ondano" a kérdést, t3dta ő
"a-át#l is8
> On -yerekeket szeretnék > "ondta a lány >,
BoyFe pedi- erről 1allani se" akar8 Azt "ondta,
1o-y 1a ;atala.. lenne, "ondj3k =-y 1et+en:t
+a-y nyolF+an é+es, akkor esetle- "e-pr#.álná,
de "ost "ár t=l :re- lenne felne+elni őket8
> Akkor ideje lenne k:rDlnézned a Fsere 3tán,
ne"Y Rá"nézett a kék ra-yo-ás.an8
> zDksé-e +an rá" > "ondta e-yszerAen >,
jo..an, "int +ala1a8
<zt ne" i-azán értette"8 Aztán ész.e kapta"
és "e-nézte" az időt8
Qsakne" ne-y+en1at #rája 1a-yott itt "inket8
Bár"ikor +isszatér1et8
2a ránkt:r, "ialatt itt pisz"o-3nk > j3tott
esze".e k:d:sen és apránként >, akkor "inden
pillanat.an előford3l1at, 1o-y a
kilenF+enat"oszférás "ér-ező -áz a nyak3nk.a
szakad8 2a ne" Fs3kj3k .e a sisak3nkat,
pillanatok alatt "e-1al3nk és t:nkre"e-y a
szépsé-es járat3nk is8 2a .et:r a @én3sz "ar#
le+e-ője, akkor "inden oda+ész, a"i a torlasz
":-:tt +an8
> *i kell "ennDnk > "3tatta" DorrieCnak az
időt8 ,osoly-ott8
> De +isszaj:+Dnk > "ondta és felállt3nk8
<-y 3tols# pillantást +etettDnk 9antal3sz
kinFseire a torlasz ":-:tt, és elind3lt3nk +issza
az aknán át az i-l3.a8
A +idá" kék fény 3tán szAke..nek és
nyo"or=sá-osa..nak érezte" a k3ny1#t, "int
+ala1a8
,é- ennél is rossza.. +olt, 1o-y k:d:s a-ya"
azzal -y:t:rt, 1o-y .ent se" "arad1at3nk8
5e1et, 1o-y QoF1eno3r > aki .ár"elyik perF.en
itt le1et > si"án kinyitja a zsilip "indkét +é-ét8
5e1et, 1o-y ne", "indenesetre jo..nak látta",
1a ne" ado" "e- neki az esélyt arra, 1o-y
t:nkrete-ye a "DtyDrkéinket a +én3szi
at"oszféra lé-kalapáFsá+al8
,e-pr#.álta" kitalálni rá +ala"it, 1o-y
lezárj3k az aknát, akár "é- =-y is, 1o-y
.ete"etjDk, de "é- k#tya-os fejjel is .elátta",
1o-y ez 1Dlyesé-8
Qsak =-y old1att3k "e- a pro.lé"át, 1o-y
odakint a szellős +én3szi időjárás.an +árj3k "e-
QoF1eno3rt8 <-yetlen +i-asz3nk az +olt, 1o-y t=l
sokái- "ár ne" kellett +árni8 ,ásfelől a
készleteink ne" tették le1ető+é a 1osszas
+árakozást8 A létfenntart# rendszer "3tat#ja
j#Fskán .enne járt "ár a +:r:s tarto"ány.anB ez
azt jelentette, 1o-y QoF1eno3rnek "ár itt kellene
lennie8
De ne" +olt itt8
DorrieC+al .epréseltDk "a-3nkat a zsilip
járatá.a, "indkét ajtaját .ezárt3k és +árt3nk8
*aparászást érezte" a sisako"on és ráj:tte",
1o-y Dorrie .eled3-ta a +ezetékes rádi#jának a
d3-#ját8
> A3dee, tényle- na-yon fáradt +a-yok >
"ondta8 $e" panaszkodott, Fsak k:z:lte a tényt,
a"it a t3dto"ra akart adni8
> <setle- al3dj e-yet > "ondta" >, "ajd én
;-yelek8 QoF1eno3r 1a"arosan itt lesz és
felkeltelek8
,e-fo-ad1atta a tanáFso"at, "ert k:zele..
1ajolt, 1a-yta, 1o-y ki1=zza" a d3-#t a
sisako".#l, lefekDdt a szorít#kapFsok "ellé és
1a-yott .éké.en -ondolkozni8
$e" +olt t=l j#, "ert kifejezetten kelle"etlen
-ondolatai" tá"adtak8
QoF1eno3r "é- "indi- se1ol8
,e-pr#.álta" kitalálni az okát8 9er"észetesen
t:.. "a-yarázata is le1etett8 <lté+edt8 <lkapták a
katonák8 Balesetet szen+edett a lé-jár#+al8
@olt azon.an ezeknél rossza.. le1etősé- is és
e-yre inká.. 1ajlotta" rá, 1o-y e..en kezdjek
1inni8
,ár Fsakne" :t#rás késés.en +olt, és a
létfenntart# rendszer ener-iaszintC"3tat#ja
1ajszálpontosan az HDresI +onalon állt, a
le+e-őtartalék is "ár k:zeledett 1ozzá, a +íz "e-
ré-en elfo-yott8 2a ne" lettDnk +olna annyit az
ala-=t.an, és ne" "aradt +olna "e- ennyi
tartalék3nk, akkor "ár ré-en "e-1alt3nk +olna8
QoF1eno3r ne" t3d1atta, 1o-y .eléle-ez1ető
le+e-őt talál3nk odalent a 1íFsí járat.an8 Biztosan
azt 1iszi, 1o-y "e-1alt3nk8
$e" 1az3dott "a-ár#l, a"ikor azt "ondta,
1o-y 3tál +eszíteni8
<zért el1atározta, 1o-y ne" lesz +esztes8
A-ya" k#tya-ossá-a ellenére "e-értette",
1o-y "i jár a fejé.en8 A d:ntő pillanat.an
"é-isFsak ő lesz a -yőztes8 Llyan +é-játékot
dol-ozott ki, 1o-y senki "ás, Fsak ő nyer1esse
"e- a játsz"át8
Llyan tisztán látta", "int1a ott lette" +olna
"ellette8 Az #ráján nézi, a1o-yan eltiktakol az
életDnk8 Főz "a-ának e-y pazar e.édet8
,e-1all-atja a Qsajko+szkijC.alett +é-ét8 <ddi-re
talán "ár "e- is 1alt3nk8
$e" +olt ré"Dletes a -ondolat8 <nélkDl is elé-
k:zel +olta" a 1alál1ozB a kDl:n.sé- =-ysz#l+án
"ind:ssze teF1nikai +olt888 és elé- fáradt +olta"
a11oz, 1o-y e..en a .Dd:s szkafander.en
elfo-adja" a +é-ső "e-k:nnye..Dlést8 A
le-+é-sőt is8
@iszont ne" én +olta" az e-yedDli érintett8
A lány is érdekelt +olt8 <-y -ondolatszikra
-y:keret +ert féli- t:nkre"ent a-ya".anB
eszerint QoF1eno3rtől na-yon tisztessé-telen
1=zás +olt, 1o-y "indkettőnket 1a-y elp3szt3lni8
<n-e" "é- Fsak 1a-yján8 <..ől a sze"pont.#l
k:nnyen feláldoz1at#nak szá"ította"8 A lány
ne"8
T-y d:nt:tte", 1o-y tenne" kell +ala"it, és
"i3tán "e-rá-ta" "a-a".an a dol-ot,
"e-koFo-tatta" Dorrie sisakját8 *:zele.. j:tt8 A
+ezetékes rádi#n "e-értette" +ele, 1o-y +issza
kell "ennie az ala-=t.a, "ert ott le-alá.. ő kap
le+e-őt8
FelkészDlte" QoF1eno3r +isszatérésére8
*ét dol-ot ne" t3d1atott8 $e" t3dta, 1o-y
.eléle-ez1ető le+e-őre .3kkant3nk és azt se",
1o-y a f=r# akk3"3látorait "e-Fsapol+a
ener-iá1oz is j3tott3nk8
Feje" ré"isztően k#tya-os állapota ellenére
"é- "indi- képes +olta" a k:+etkezetes
-ondolkodásra8 ,e- fo- lepődni > persze Fsak
akkor, 1a ne" "arad "ár el sokkal to+á..8
0ár #rái- "é- élet.en leszek888
Arra szá"ít, 1o-y "ár Fsak a 1olttestDnket
találja8 @isszatér, 1o-y "e-kaparintsa, a"it
kiást3nk neki, de én +árni fo-o"8
?-y is t:rtént8
z:rnyAsé-es "e-rázk#dtatást okoz1atott neki,
a"ikor .e"ászott a k3ny1# zsilipjáratá.a, és
kezé.en a Fsa+ark3lFFsal f:lé" 1ajolt, 1o-y
"e-nézze, élekCe "é-8 Azt +árta, 1o-y e-y j#l
átsDlt rostélyost talál, e1elyett élte" és
"ozo-ta"8
2a addi- lett +olna .ár"ilyen kétsé-e" a
szándékait illetően, 1át pillanatok alatt
elpárol-ott +olna, a"ikor a sisako" felé
lendítette a Fsa+ark3lFsot8 Azonnal Fselekedett: a
kor, a lá.t:rés és a "e-lepetés ne" to"pította el
a re[eMeit8 A "e-felelő lendDlet1ez azon.an
+áltoztatnia kellett a 1elyzetén a szAk járat.an8
,i+el ne" e-yszerAen Fsak élet.en +olta",
1ane" az esz"élete"nél is, ezért sikerDlt
el-3r3lno" előle8 *eze".en pedi- ott +olt a f=r#8
<-yenesen a "ellkasá.a 1atolt8
$e" látta" a képét, de el t3do" képzelni az
arFkifejezését8
<z3tán "ár Fsak idő kérdése +olt a "aradék :t
+a-y 1at le1etetlensé--el 1atáros dolo-nak a
+é-1ez+itele8 DorrieCt ki1ozta" az ala-=t.#l és
.erakta" a lé-jár#.a, "ajd "a-a" is .eszállta"
3tána, .eFsatolta" "a-a" és .eállította" a
"enetirányt8 <-yszerAen "e-+al#sít1atatlannak
látszott888 és +olt "é- e-y dolo-: ez +olt a
le-ne1eze.., de "é-is na-yon fontos +olt a
szá"o"ra8 Dorrie ne" i-azán értette, "iért
ra-aszkodta" annyira 1ozzá, 1o-y "a-3nkkal
+i-yDk QoF1eno3r 1olttestét8 zerinte" azt 1itte,
1o-y a 1alott iránt érzett tisztelet.ől tette", de
inká.. ne" k:t:tte" az orrára a +al#di okot8
*is1íján totálkárosra t:rte" landoláskor a
lé-jár#t, de "ár j# előre fel+ettDk a
szkafandereket és .eszíjazt3k "a-3nkat, ezért az
Lrs# "entőFsapatai "é- élet.en találtak DorrieCt
és en-e"8
9III
2áro" napi- Fsak foltoz-attak és re1idratál#
inf=zi#kat adtak, addi- -ondolni se" le1etett az
átDltetésre8 *ész Fsoda, 1o-y =j "ája" ki.írta a
"e-pr#.áltatásokat8 !-az, 1o-y a"int "e-kaC
parintották, azonnal kikapták, ki-lanFolták és
tápszi+atty=t kapFsoltak rá8 ,ire .e le1etett
Dltetni, addi-ra "e-szelídítették az aller-izál#
ked+ét és 3-yanolyan j# "áj lett ez is, "int .árC
"elyik "ásik > a11oz le-alá..is elé- j#, 1o-y
elélde-éljek +ele8
,ajdne" +é-i- altattak8 A dokik né1ány
#ránként felé.resztettek, 1o-y fejtá-ít#t
rendezzenek neke" az =j "áj ára"lási
+iszonyainak "onitorozásár#l > szerintDk 3-yanis
ninFs értel"e =j szer+et adni annak, aki ne"
t3dja 1asználni8 V:ttek "ások is, feltettek e-y
rakás kérdést, de az e-ész álo"szerA +olt8 Akkor
ne" +olt sok ked+e" 1ozzá, 1o-y é.ren le-yek8
Az é.renlét 1ányin-errel, fájdalo""al és nyA--el
járt, és én "a-a".an "ajdne" +isszasírta" a
ré-i szép időket, a"ikor kiDt:ttek +olna
+ala"ilyen altat#+al arra az időre, "í- "inden
1ajFi1ő lezajlik8 0ersze a ré-i szép idők.en
elpatkolta" +olna8
A ne-yedik nap "ár ali- fájt > na persze ki+é+e,
a"ikor "ozo-ta"8 <kkor "ár szájon át is
"a-a"1oz +e1ette" a folyékony kajákat az
addi-i inf=zi#k 1elyett8
9e1át élet.en "aradta"8 *elle"es fejle"ény +olt,
és a"int el1itte", érdekelni kezdett, 1o-y "i
t:rténik k:rDl:tte"8
A k3r3zsl#1elyen ta+aszi 1an-3lat 3ralkodott,
a"i j#t tett az én ked+e"nek is8 9er"észetesen az
Lrs#.an ninFsenek é+szakok, de a sarlatánok
szenti"entális 1a-yo"ánytisztelet.ől és az
Anya.oly-# iránti k:tődés "iatt "indi-
"e-Fsinálják "a-3knak az é+szakokat8
Akt3álisan ezt =-y érték el, 1o-y .oly1os fel1őket
pin-áltak a falakra és a szellőző+ezetékek.ől
or-onaC "e- le+élillat= le+e-őt árasztottak a
szo.ák.a8
> Boldo- ta+asztU > "ondta" dr8 ,ori3snak,
a"ikor "e-+izs-ált8
> 0ofa .eU > f:r"edt rá"8
,e-i-az-atott né1ány tAt, "elyektől =-y nézett
ki a 1asa", "int e-y tApárna és "e-nézte az
á-ya" "elletti készDlékek kijelzőit8
> 2"" > d:r":-te "a-a elé8
> ^rDl:k, 1o-y ez a +éle"énye8
Fi-yele"re se" "éltatott8 ,ori3s doki ne"
értékelte a 13"oros .ek:péseket, 1a ne" tőle
szár"aztak8 ^sszeFsDFs:rítette a száját és
ki1=zott .előle" né1ány tAt8
> $a láss3k, Palt1ers8 *i1=zta" a lép+énát
te1er"entesítő +ezetéket8 Az =j "ája rendesen
teszi a dol-át, ninFs kil:kődésre 3tal# jel, de
e-yelőre "é- lassa..an "Ak:dik a ki+álaszt#C
rendszere, "int kellene8 ,ajd alak3l8 Az
ion1áztartását e-észen olyanra pofozt3k, a"ilyen
e-y e".eri lényé és a sz:+etei is "e-int
kezdenek né"i ned+essé-et tartal"azni8 ,indent
e-y.e+é+e888 > "e-+akarta a fejét8 > !-en, e-észen
olyan, "int1a élne8 9e1át +éle"énye" szerint a
"Atét sikeres +olt8
> V#l 1an-zik > "ondta"8
> Ldakint +an né1ány láto-at#ja > folytatta8 >
@astra 2ar"adikja és a .arátosnéja8 2oztak
"a-ának r31át is8
<-észen fel+illanyozott8
> <z azt jelenti, 1o-y kien-ednek8
> ,é-1ozzá "ost azonnal > "ondta a doki8 >
<-y dara.i- persze á-y.an kell "aradnia, de a
k:lFs:nzőjének =-yis lőttek8 !tt "e- kell az á-y a
;zető+endé-eknek8
A erei".en "ér-ező l:tty 1elyett kerin-ő tiszta
+ér e-yik előnye az +olt, 1o-y is"ét +iszonyla-
nor"álisan t3dta" -ondolkozni8
Azonnal t3dta", 1o-y dr8 ,ori3s a szokásos
fa+iFFeinek az e-yikét sDt:tte el8 $e" lette"
+olna ott, 1a ne" lette" +olna én is
H;zető+endé-I8 <-yelőre persze ne" t3dta",
1o-y 1o-yan rendezték a szá"lái"at, de feltett
szándéko" +olt 3tánanézni, a"int kikerDl:k a
D:-észetről8
A"i ne" is tartott sokái-8 $ed+es takar#k.a
.3-yoláltak, aztán Dorrie "e- @astra 2ar"adikja
keresztDl-3rított az Lrs#n e-észen 3. @astra
1ázái-8 Dorrie "é- sápadt +olt és kissé .á-yadt >
az el"=lt 1etek e-yikDnk szá"ára se"
.izony3ltak kéj3tazásnak >, de állítása szerint
Fsak e-y kis pi1enésre +olt szDksé-e8 3. <lsője
az e-yik fDlkéjDk.ől kie.r3dalta a k:lyk:ket és
kitakarította nekDnk, 2ar"adik pedi- ott
tDsténkedett k:rDl:ttDnk, .árányle+est 1ozott,
"e- azt a lapos, ke"ény kenyeret, a"it ők
annyira szeretnek8 <z3tán j#l .e.3-yolált "inket,
1o-y pi1enjDnk8 Qsak e-y á-y +olt a fDlké.en, de
DorrieCt lát1at#an ne" za+arta8 <-yé.ként is
ekkor "é- Fsak akadé"ik3s jelentősé-e +olt a
dolo-nak8 *éső.. "ár ne" +olt ennyire
akadé"ik3s8 $é1ány nap alatt talpra állta" és
teljesen rend.ej:tte"8
Addi-ra azt is "e-t3dta", ki ;zette a
kezelése" k:ltsé-eit8
<-y kiFsit re"énykedte" .enne, 1o-y én >
lé+én 3ndorít#an -azda- lette" a járat3nk.an
talált fel.eFsDl1etetlen értékA kinFsek "iatt >, de
t3dta", 1o-y ez Fsak ill=zi#8 A Fsatorna a katonai
:+ezet 1atárán +olt, ezért so1a senkié se"
le1etett az, a"i .enne +olt, Fsakis a katonáké8
2a "indene" rend.en lett +olna, akkor
"e-kártyáz1att3k +olna né"i lele"énnyel, 1o-y
ráte-yDk a "anFs3nkat8 $é1ány dol-ot
átFipel1ettDnk +olna e-y "ásik járat.a, "int1a
ott talált3k +olna, és Fsakne" .iztosan sikerDlt
+olna, de888 ne" +olt3nk a..an a 1elyzet.en8 @olt
e-y 1alott3nk, í-y aztán ne" titkol1att3nk el
se""it8
A sere-é lett az e-ész 1#.ele+anF8
<zzel e-yDtt is olyas"it tapasztalta" a
részDkről, a"it ál"o".an se nézte" +olna ki
.előlDk8 *iderDlt, 1o-y a katonák.an is do.o-
+ala"i szí+félesé-8 5:ttyedt és -:r:n-y:s, de
akkor is szí+8 Be"entek a lelő1elye"re, "ialatt én
ál"o".an -lDk#z.e:ntés.en részesDlte" és
teljesen el +oltak ra-adtat+a a látottakt#l8 T-y
d:nt:ttek, 1o-y ;zetnek neke" e-y kis "e-C
talál#i j3tal"at8 0ersze ne" +olt sok, de elé- +olt
arra, 1o-y "e-"entse az élete"et8 F3totta .előle
a doki rajta" +é-zett .arkáFsolására,
+ala"ennyit .e t3dta" tenni a .ank.a, és "é-
arra is f3totta, 1o-y ;zesse" a saját lak#fDlké"
.érleti díját8 Dorrie és én si"án
+isszak:lt:z1ettDnk, a"ikor a @astra 2áz =-y
d:nt:tt, 1o-y "ost "ár elé- j#l +a-y3nk 1ozzá,
1o-y e-yedDl is el.oldo-3lj3nk8
Az =j "áj árát ter"észetesen "e-=szta"8 Az
teljesen in-yen +olt8
<-y idei- za+art, 1o-y a katonasá- ne" "ondta
el, "it találtak a járat.an8 ,indent elk:+ette",
1o-y kiderítse"8 ,é- 5ittleknees őr"estert is
"e-pr#.álta" leitatni, 1o-y kiszedje" .előle,
a"ikor átj:tt az Lrs#.a eltá+ra8 $e" "ente"
se""ire8 Dorrie is ott +olt8 2át 1o-y le1et =-y
.er=-atni e-y Fsajt, 1o-y a "ásik Fsaj k:z.en
+i-yáz az e".erreY A"=-y "e- le1et, 1o-y
A"anda 5ittleknees se" t3dta8 5e1et, 1o-y senki
se" t3dta, Fsak né1ány speFialista8
A díj.#l ítél+e na-y +ala"i le1etettB erre 3talt
e-yé.ként az is, 1o-y ne" Fi.áltak a .ír#sá- elé
a tiltott z#na 1atárának "e-sértése "iatt8
^sszessé-é.en te1át elé- j#l el+olt3nk kettes.en8
@a-y 1ár"as.an8
DorrieCr#l kiderDlt, 1o-y e-ész j#l rá t3dja s#zni
a 1íFsí i"ale-yezőC és tAz-y:n-yC3tánzatokat a
f:ldi t3ristákra, kDl:n:sen akkor, a"ikor kezdtek
"e-"3tatkozni rajta a ter1essé- jelei8
9er"észetesen "i +ala"iféle 1íressé-eknek
szá"ított3nk8 @ala1o-yan ki1=zt3k addi-, "í- a
szezon elkezdőd:tt, akkor "e- kiderDlt, 1o-y a
na-y járatfelfedezői 1írne+e""el k:nnyen
szerez1etek k:lFs:nt és =j lé-jár#t8 <-ész j#l
élDnk a11oz képest, 1o-y Fsatornapatkány
+a-yok8 ,e-í-érte" neki, 1o-y azonnal
el+esze", a"int kiderDl, 1o-y a szDletendő
-yer"ek ;= lesz, de feltett szándéko", 1o-y
"indenképpen felesé-Dl +esze"8 !-en sokat
se-ített a lelő1elynél8
*Dl:n:sen a "aszek projekte".en8
DorrieCnak ne" k:t:tte" az orrára, "iért
akarta" annyira 1aza1ozni QoF1eno3r testét,
ennek ellenére ne" +itatkozott8 A..an a .ete- és
nyo"or=sá-os állapot.an is se-ített .erakni a
13llát a lé-jár#.a, "ajd ler:-zíteni, 1o-y +issza
t3dj3k 1ozni az Lrs#.a8
$a-yon kellett neke" a 1olttest > e-y dara.ja
le-alá..is "indenáron8
9er"észetesen ez ne" e-y ú" "áj8 Az is
+al#színA, 1o-y ne" én +a-yok az első
t3lajdonosa8 A j# é- t3dja, 1onnan +ette
QoF1eno3r, de +al#színAle- ne" +olt az eredeti
.erendezésének a része8 5énye-, 1o-y "Ak:dik8
A"=-y akár"ekkora Fsirkefo-# +olt, +ala1o-y
"é-is ked+elte" a ;Fk#t, ezért ne" za+ar az a
tény, 1o-y e-y dara.ja "indi- +ele" lesz8
HARMADIK RÉSZ
AZ ÁTJÁRÓ ASZTEROIDA
,ár "e-találták a le-értékese.. kinFset,
a"elyre a +én3szi 1íFsí járatok.an rá kellett
.3kkanni3k, de az első felfedezők "é- ne"
t3dtak r#la8 enki se" t3dott se""it >
pontosa..an Fsak e-y "a-ányos, yl+ester
,aFklin ne+A Fsatornapatkány, de ő ne" +olt
a..an a 1elyzet.en, 1o-y .árkinek is .eszél1esC
sen a zsák"ányár#l8
yl+ester ,aFklin felfedezett e-y 1íFsí Ar1aj#t8
2a ,aFklin .ejelentette +olna a leletét, ő lett
+olna a $aprendszer le--azda-a.. e".ere,
e"ellett "inden .izonnyal ele-et élt +olna a11oz
is, 1o-y kiél+ezze a -azda-sá-át8 yl+ester
,aFklin azon.an a t:..i Fsatornapatkány1oz
1asonl#an 1#.ortos e".erkerDlő +olt, ezért
e-észen "ásképpen járt el8
5át+án, 1o-y az Ar1aj# sze"re e-észen j#
állapot.an +an, eszé.e j3tott, 1o-y talán "é-
repDl1etne is +ele8
zerenFsétlensé-ére sikerrel járt8
,aFklin Ar1aj#ja pontosan azt tette, a"ire a
1íFsík ter+ezték, "árpedi- a 1íFsík na-yszerA
ter+ezők +oltak8 enki se" t3dja, "ilyen
-ondolatok jártak ,aFklin fejé.en, 1o-yan
okoskodott és "ire j3tott "a-á.an a11oz, 1o-y
í-y elp3skázza a Fsodálatos leletet8 S "a-a ne"
élte t=l, 1o-y el"ond1assa8 <zzel e-yDtt tény,
1o-y :nszántá.#l .e kellett "ásznia az Ar1aj#.a,
"ajd .ezárta a fedélzeti nyílást és +al#színAle-
elkezdett pisz"o-ni, "atatni azokkal az izékkel,
a"ik e-yDttesen +ala"ilyen "Aszerfalféléknek
látszottak8
Az#ta "ár k:zis"ert, 1o-y "inden 1íFsí 1aj#
fedélzetén +an e-y te1éntő-y1:z 1asonlatos
.i-y#8 <z "oz-atja az Ar1aj#t8 2a :sszenyo"ják,
az olyan, "int a"ikor e-y -épjár"A a3to"ata
se.essé-+ált#ját előretolják8 Az Ar1aj# elind3l8 Az
=t+onal az a3to"atik3s na+i-áFi#s rendszereken
.eállított pályát#l fD--8
,aFklin ter"észetesen ne" állított .e
se""ilyen pályát8 $e" is t3dta, 1o-yan kell8
Az Ar1aj# pedi- tette, a"ire 1íFsí készítői e-y
ilyen alkalo"ra .epro-ra"ozták8 <-yszerAen
+isszatért arra a kiind3lási 1elyre, a1onnan 1íFsí
pil#tája fél"illi# é++el ezelőtt elind3lt8
A kiind3lási 1ely t:rténetesen e-y aszteroida
+olt8
*Dl:n:s kis.oly-# +olt, "é-1ozzá t:..
sze"pont.#l is8 Qsilla-ászatila- azért +olt f3rFsa,
"ert a pályája ne" +olt e-y sík.an a
$aprendszer t:..i .oly-#já+al8 <"iatt annak
ellenére se" fedezték fel a f:ldi Fsilla-ászok,
1o-y elé- tekintélyes szikladara. +olt és ne" is
kerin-ett t=l "essze a F:ldtől8
A "ásik ne+ezetessé-e az +olt, 1o-y e-y
-arázsfélét alakítottak ki .enne a 1íFsí [ottának8
^sszessé-é.en Fsakne" ezer Ar1aj# +olt az
Dre-ei.en8
@iszont ne" +olt .enne se""i, a"it "e-
le1etett +olna enni +a-y inni, ezért yl+ester
,aFklin, aki a"=-y a +ilá-t:rténele"
le--azda-a.. e".ere le1etett +olna, e-yszerAen
é1en p3szt3lt8
2alála előtt azon.an sikerDlt Dzenetet kDldenie
a F:ldre8 <-y sz#+al se" kért .enne se-ítsé-et8
enki se" t3dott +olna idő.en odaérni, 1o-y
"e-"entse az életét és ezzel ,aFklin is tisztá.an
+olt8 <lfo-adta a tényt, 1o-y "e-1al, Fsak előtte
"é- t3datni akarta az e".erekkel, 1o-y ne" is
sejtik, "ilyen Fsodálatos 1elyen érte a +é-zete8
<-y kiFsit késő.. a f:ldi asztrona3ták is
"e-érkeztek esetlen jár-ányaikkal, 1o-y
k:rDlnézzenek a kis.oly-#n8
,e-találták a +ilá-e-yete" kap3ját8
A k:+etkező é+tized.en az Ktjár# aszteroida lett a
k:zpontja az e".erisé- le-j:+edel"ező..
ipará-ának: a -alaMis felfedezésének8
,aFklin persze annak ellenére se" le1etett az
Ktjár# .oldo- t3lajdonosa, 1o-y ő fedezte fel8 S
"ár se""it se" .irtokol1atott, lé+én 1alott8
,áskDl:n.en 1a"arosan nyil+án+al# lett, 1o-y
az Ktjár# a"=-y is t=l fontos a11oz, 1o-y
e-yetlen sze"ély +a-y akár e-yetlen ne"zet
te-ye rá a kezét8 A 1íFsík "a-3knak készítették,
és teljesen kiDrítették, "ielőtt tá+oztak8 $e" +olt
"ás, "int e-y ,an1attan "éretA szikladara.,
a"ely.e keresztDlCkas3l járatokat f=rtak és
ka"rákat +ájtak8 ,é- Fsak -:".:lyA se" +olt8 Az
e-yik Ktjár#Cszakértő =-y írta le az alakját, 1o-y
Ht:..éCke+és.é olyan, "int e-y ido"talan k:rte,
a"it "ár "e-CFs#Fsáltak a "adarakI8 Belső
felépítése a 1a-y"a réte-es szerkezetére
1asonlított8 A kDlső 1éj.an dokkoltak a 1íFsí ArC
1aj#kB a kil:+őállásaik zsilipka"rák.a +oltak
Fsatlakoztat+a8 E<zek a ka"rák látszottak kí+Dlről
"adárFsipkedésCnyo"oknak8G Befelé 1alad+a a
k:+etkező réte-ek.en j#kora Dre-ek +oltak,
a"elyeket a f:ldiek a készleteik és a felszerelésDk
tárolására 1asználtak8 <-y ilyen Dre-.en
alakították ki a HFelsőCt#I ne+A 1atal"as
+íztárol#t is8 A kis.oly-# k:zéppontja k:rDl +oltak
a lak#járatok, a"elyek "entén a f:ldi kolostorok
Fellái1oz 1asonl# kis ka"rák sorakoztak8 <zek.en
éltek a 1aj#kra +árakoz# e".erek8 Az aszteroida
szí+é.en e-y ors# alak= Dre- +olt8 T-y látszik, a
1íFsík ked+elték az ors#alakot, de senki se"
t3dja, 1o-y "iért8 Az Ktjár# lakosai
-yDlekező1elynek 1asználták, és i+#1elynek "e-
játékkaszin#nak, sz#+al :sszessé-é.en +ala"i
olyas"inek, a"inek a se-ítsé-é+el "e-pr#.álC
1attak "e-feledkezni arr#l, 1o-y "i +eszi őket
k:rDl8
Az Ktjár# sza-a ne" +olt kelle"es8 A le+e-ő
értékes dolo- +olt, de korántse" ér&)'ött j#nak
+a-y le-alá..is frissnek azoknak a szá"ára, akik
éppen "ost érkeztek "e- a F:ldről8 A kis.oly-#
lassan for-ott a ten-elye k:rDl, és né"i
-ra+itáFi#t is le1etett érezni, de 1a az Ktjár#n
+alaki 1irtelen "ozd3latra ra-adtatta "a-át, az
k:nnyen elr:ppen1etett8
Az aszteroidát ter"észetesen senki se"
tekintette DdDlőparadiFso"nak8 <-yetlen oka +olt
Fsak, 1o-y az e".eri lények 1ajland#ak +oltak
+állalni a "a-as árakat, a "e-k:zelít1etetC
lensé-et, a kényel"etlensé-et és a .Azt, és ez az
ok a 1íFsí [otta +olt8
A 1íFsí Ar1aj#kkal +al# repkedés1ez j# ada-
.átorsá-on kí+Dl szinte ne" is kellett "ás8 Az
azonos kate-#riá.a tartoz# 1aj#k teljesen
e-yfor"ák +oltak8 ,é- a le-na-yo..ak, az
^t:s:k se" +oltak t=l na-yok > "ind:ssze annyi
1ely +olt .ennDk, "int e-y szálloda
fDrdőszo.ájá.anB e..e kellett .ezs=fol#dnia az
:tfős sze"élyzetnek8 Az <-yesek.en Eezek.en
1ossza.. idei- Fsak e-y e".er t3dort "e-lenniG
Fsak e-y fDrdőkádnyi ly3k +olt8 ,inde-yik
jár"Anek "ini"ális +olt a felszereltsé-e és a
"Aszerek rendeltetése is jo..ára is"eretlen +olt8
,inden 1aj#.an +olt e-y aranyszínA tárFsa,
a"inek +al#színAle- k:ze le1etett az Ar1aj#
"oz-ásá1oz, "ert "e-;-yelték, 1o-y a kil:+ések
és a leszállások alkal"á+al "e-+áltozik a színe és
a +issza=ton is "ás színt +esz fel8 ,inden
jár"A.en +olt e-y ro".3sz alak=, na-yjá.#l
kopors#"éretA do.oz is8 0ár Ar1aj#.an +oltak
"é- "ás, ezeknél is titokzatosa.. j#szá-ok,
a"elyek =-y néztek ki, "int a fekete
é.enfatalapzaton áll# "e-Fsa+art kristályr3dak,
de ezeknek látsz#la- se""ilyen feladat3k se"
+olt EFsak sokára derDlt ki, 1o-y képesek né1ány
lenyA-:ző "3tat+ányraG8 enki se" t3dta, 1o-y
"i +an a tár-yaknak a .elsejé.en, "ert
felro..antak, a"ikor "e-pr#.álták kinyitni őket8
<"ellett "inden 1aj#.an +olt e-y +ezérlőrendC
szer, előtte a szokatlan és kényel"etlen +illaszerA
Dlőké+el8 BDtyk:s fo-anty=k, +illo-# fények és a
te1éntő-y > ezektől repDlt a 1íFsí Ar1aj#8
A 1aj#k.an ter"észetesen ne" +olt .enne e-y
sor olyas"i, a"elyek nélkDl:z1etetlenek +oltak az
e".eri lények szá"ára8 A sze"élyzetnek ezért
olyan e".eri .erendezési tár-yakat 1elyeztek el
a fedélzeten, "int példá3l a 1Atőszekrény, kéC
nyel"ese.. Dlések, fek1elyek,
főzőalkal"atossá-okB e"ellett ka"erák,
rádi#antennák és "indenféle t3do"ányos
"Aszerek -ar"adáját is a 1aj#k.a zs=folták8
A 1íFsí Ar1aj#k irányítása se""ilyen
ne1ézsé-et se" jelentett8
Fél #ra alatt .árki elsajátít1atott "inden
szDksé-es t3dni+al#t: "e- kell tekerni az =t+onalC
.eállít# tárFsákatB "inde-y, 1o-y "ennyire, "ert
senki se" t3dta a .eállítások jelentését8
Akkori.an E"int azt j#+al késő.. #riási
+esztesé-ek árán sikerDlt "e-t3dniG 1N 994
kDl:n.:ző Félállo"ás +olt .epro-ra"oz+a az
aszteroida %(1 "Ak:dőképes Ar1aj#já.a8 @olt
"é- +a-y kétszáz to+á..i 1aj#, de ezek "e- se"
"ozd3ltak8 2ossz= idő és ren-ete- élet árán
sikerDlt Fsak kideríteni, 1o-y "ik a .eállított
=tiFélok8
2a az e".er :ssze1ozott +ala"ilyen
ko".ináFi#t a tekerentyAkkel Eaztán kereszt.e
rakta az 3jjait, esetle- a kezét "e- a lá.át isG,
:ssze kellett nyo"ni a te1éntő-yet8 <kkor az
Ar1aj# elind3lt8 <nnyi +olt az e-ész8
<z azt jelenti, 1o-y .árki le1etett felderítő8
Bárki, aki 1ajland# +olt lesz3rkolni az Ktjár#ra
+ezető =t +iteldíját, "ajd ;zetni t3dta ottC
tart#zkodása alatt a le+e-ő, a koszt, a +íz és a
lak#ka"ra 1i1etetlenDl "a-as k:ltsé-eit888 és
aki.en +olt 1ozzá elé- k3rázsi, 1o-y
"e-koFkáztassa a jo..ára sz:rnyA tra-édiá.a
torkoll# 3tazást8
Az é+ek során sere-nyi kalandor keresett ki3tat
a f:ldi ninFstelensé-.ől =-y, 1o-y az Ktjár#
+ala"elyik 1aj#ján tette koFkára az életét8
,ind:sszesen 1( &N4 szerenFselo+a- kelt =tra
azok.an az idők.en a +életlen felderítő3tak
felfD--esztéséi- =-y, 1o-y se""it se" t3dtak a
1íFsí Ar1aj#k irányításár#l8
$a-yon ke+és +olt a t=lélő8 *:zDlDk sokan
1íresek lettek8 $é1ányan d=s-azda-ok8 A
t:..iekre senki se" e"lékszik8
NEGYEDIK RÉSZ
A CSILLAGKERESŐK
2a +ala"elyik +ak"erő, "árC"ár őrDlt felderítő
=tra kelt 1íFsí Ar1aj#ján, ne" le1etett .iztos
.enne, 1o-y ott ly3kad "ajd ki, a1ol szeretne8 A
;Fk# E+a-y Fsakne" 3-yanolyan -yakran nőG
so1ase" szá"ít1atott ilyes"ire, "ár Fsak azért
se", "ert "é- a felkeresésre érde"es
Félállo"ásokr#l se" t3dott se""it8 Az is"eretek
1íján persze ne" le1etett tisztá.an a ki1a-yott
le1etősé-ekkel se"8 ,i+el az Ktjár# felfedezői
ne" is"erték a 1íFsí Ar1aj#k na+i-áFi#jának
"ikéntjét, ezért az első 1aj#k azokkal a
Fél.eállításokkal repDltek, a"elyekkel a ré-
eltá+ozott 3tols# 1íFsí pil#ta ott1a-yta a
"Aszereket8
A koFkázatokat is ;-yele".e +é+e kifejezetten
kelle"es k:rDl"ény +olt, 1o-y a fontosa..
t3lajdonsá-ok.an a 1íFsík 1asonlatosak +oltak
1ozzánk8 0éldá3l a főe"lősC13"án Fsalád1oz
1asonl#an ők is az érdekes dol-ok "e-szállottjai
+oltak > sőt, +al#sá--al rajon-tak az
érdekessé-ekért8 <..ől ad#dott, 1o-y a szá"os
előre .epro-ra"ozott Fél z:"ét az e".erek is
;-yele"re "élt#nak találtak8 A 1elyek
3-yanannyi iz-al"at tarto-attak "inden e".er
szá"ára, a"ennyit "inden .izonnyal az e-ykori
1íFsíknek is, de a felfedezők első 13llá"ainak
leleteitől a Fsilla-ászok +oltak le-inká..
elra-adtat+a8 <zek az asztron#"3sok i-en
lele"ényesen ki t3dták Fsikarni az infor"áFi#t
"inden e-yes foton.#l, a"ely a "Aszereik.e
j3tott > a lát1at# fény, a r:nt-enC és infra+:r:s
tarto"ány részeFskéi.ől e-yaránt8 A fotonok
azon.an ne" t3dták "aradéktalan3l kielé-íteni a
kí+ánFsisá-3kat8 A Fsilla-ászok na-y .ánatára
temér'ek olyan képződ"ény +olt odakint, a"ely
se""ilyen s3-árzást se" .oFsátott ki > fekete
ly3kak, .oly-#k és a j# é- t3dja, 1o-y "é- "i8
<zekről Fsak talál-atni t3dtak8
A 1íFsí Ar1aj#knak k:sz:n1etően "ost oda
le1etett 1ozzáj3k "enni, 1o-y első kéz.ől
szerezzenek r#l3k infor"áFi#katU
A Fsilla-ászoknak ettől a ténytől Fsodálatos
j#ked+e kerekedett888 j#lle1et elé- -yakran
ke+és.é +olt Fsodálatos azoknak a fér;aknak és
nőknek, akik ki"entek sze"re+ételezni a dol-oC
kat8
A +ak+életlen.e tett =t során életDket
koFkáztat# felderítők le-na-yo.. pro.lé"ája az
+olt a Fsilla-ászati leletekkel, 1o-y "ondj3k e-y
ne3tronFsilla-ot ne" le1etett eladni8 A felderítők
a pén&re 1ajtottak8 V# eset.en találtak +ala"ilyen
Fs=FsteF1nol#-iás 1íFsí "DtyDrt, a"it el le1etett
1ozni, ki le1etett ele"ezni, le le1etett "ásolni és
í-y "e-Fsinál1atták +ele a szerenFséjDket8 A
sz3pern#+ák koronájának +a-y a Fsilla-k:zi
-ázfel1őknek ne" +olt +al#s piaFaB ezek.ől ne"
le1etett ;zetni a szá"lákat8
A pro.lé"a át1idalásának Féljá.#l az Ktjár#
9r:szt elindított e-y pro-ra"ot, a"elynek keretei
k:z:tt t3do"ányos j3tal"at ;zettek azoknak a
felfedezőknek, akiknek ne" sikerDlt kereskedel"i
értéket kép+iselő dol-okkal +isszatérniDk, +iszont
értékes képeket készítettek, +a-y rendkí+Dli
"érési ered"ényeket prod3káltak8
Az Ktjár# 9r:szt részéről ne"es -eszt3s +olt,
1o-y ;zettek a kereskedel"ile- ne"
1asznosít1at#, tisztán t3do"ányos inforC
"áFi#kért8 <"ellett az :tlet t:.. é1es kalandort
+onzott a -yakran kopors#kká +ál# kiFsinyke
1aj#k.a8
Az Ktjár# 9r:szt a "ásodik teljes Dzleti é+e
során t:.. "int száz 3tat .onyolított le,
a"elyek.ől 1at+ankét eset.en t:..éCke+és.é
.iztonsá-os állapot.an +issza is tértek az
Ar1aj#k8 EA +isszaérkezett 1alott, 1aldokl# +a-y
az =ton "e-1á.orodott felderítőket "ost ne"
szá"olj3k8G
A 1aj#k le-alá.. ne-y+en kDl:n.:ző Fsilla-1oz
láto-attak el > "indenfélé1ez: FseFse"őkor= kékC
fe1ér #riások1oz, "elyek 1atal"as "éretDk
ellenére Fsak r:+id idei- éltek8 !lyenek +oltak a
Re-3l3s, a piFa +a-y az Altair8 @oltak k:ztDk
olyan átla-os "éretA sár-a Fsilla-ok, "int a
0roFyonCA és ezek t:rpe kísérői, példá3l a
0roFyonCB8 Ltt +oltak a $ap1oz 1asonl# 6Ctíp3s=
Fsilla-ok és #riási rokonaik, "int a Qapella8
,e-láto-attak olyan +:r:s #riásokat, "int az
Alde.aran és az ArFt3r3s, de elj3tottak
sz3per#riási társaik1oz, a Betel-e3seC1:z és az
Antares1ez is888 és persze kiFsinyke +:r:s t:rpe
társaik1oz, a 0roMi"a Qenta3ri1oz és a Polf ()9C
1ez8
A Fsilla-ászok to.z#dtak8 ,inden =t =ja..
diadalt jelentett a szá"3kra, "ert i-azolta a
Fsilla-ok keletkezéséről és p3szt3lásár#l
felállított el"életeiket > +a-y -yorsan 1elyre
kellett i-azítani e-y rakás te#riát, "ert addi- azt
1itték, 1o-y t3dják, pedi- ne" t3dták8 A
Rész+énytársasá- +ezetősé-e ke+és.é =szott a
.oldo-sá-.an8 zép és j#, 1o-y kitá-3ltak a
t3do"ány 1atárai, de szerintDk a 13szadik
lefot#zott fe1ér t:rpe képe éppen olyan +olt, "int
az elsőé8 A F:ld sok"illiárdnyi é1ezőjét ne"
le1etett Fsilla-ászati fel+ételekkel j#llakatni8
<-yé.ként is e-y Fso"# Aro.szer+at#ri3"
kerin-ett "ár a $aprendszer.en és e-yre
ke+és.é +oltak elra-adtat+a a -ondolatt#l, 1o-y
az elenyészően ritka kinFseik .e+ételét ilyes"ikre
kell el1erdálni3k8
@olt azon.an né1ány olyan Fsilla-ászati
felfedezés, a"elyek előtt a +ezetősé- is kénytelen
+olt fejet 1ajtani8
A PULZÁR EXPEDÍCIÓ
Az első ko"olya.. t3do"ányos tiszteletdíjat e-y
Q1o3 ben-o ne+A felderítőnek ;zették ki, aki
+al#színAle- si"án elszalasztottá +olna a
le1etősé-et, 1a ne" +é-zett +olna el né1ány
alap+ető t3do"ányos k3rz3st, "ielőtt ráj:tt, 1o-y
"é- t3do"ányos fokozat .irtoká.an se" j3t1at
tisztessé-es "3nká1oz 1ensiCtarto"ány.an8
Az =t fénynél -yorsa.. se.essé-en "e-tett
szakaszának +é-éi- Q1o3 ne" Fsinált "a-ának
pro.lé"át a..#l, 1o-y a 1íFsík "it állítottak .e
Félállo"ásnak8
A "e-érkezéskor 1áro" dol-ot pillantott "e-B
"inde-yik 1át.orzon-at# +olt8 Az első "inden
"ást#l kDl:n.:z:tt, a"it addi-i élete során látott8
,é- a Fsilla-ászati tanfolya"on "3tatott
1olo-ra"okt#l is eltért8 Addi- a pillanati- e".er
ilyet "é- ne" lát1atott, le-felje.. képzelet.en8
Az irre-3láris, t:lFsérszerA, fénylő o.jekt3"
színei "é- a képernyőn néz+e is sze".ánt#ak
+oltak8
Llyan +olt, "int1a e-y na-yteljesít"ényA
keresőlá"pa k:dpa"aFsokon átt:rő fényFs#+ája
t:lFséralak.an k:r.eCk:r.e foro-na8 Q1o3
kina-yította a képet, 1o-y alaposan sze"D-yre
+e-ye, és ekkor észre+ette, 1o-y +an ott e-y
"ásik for-# fényFs#+a is, de ez 1o"ályosa.. és
1al+ánya.. +olt, e"ellett t:lFsére az ellenkező
irány.a +olt nyitott8 A két fényt:lFsér 1e-yé.en, a
találkozási pontj3knál +olt a 1ar"adik o.jekt3",
a"elyet ali- le1etett észre+enni, olyan kiFsike
+olt8
,ikor "aMi"álisra kapFsolta a na-yítást, akkor
+ette Fsak észre, 1o-y ez a jelentéktelen +ala"i
+al#já.an e-y .ete-esen elszíneződ:tt Fsilla-8
<-y nor"ális nap1oz képest t=l kiFsi +olt a
"érete8 Annak ellenére, 1o-y ez a tény elé--é
.e1atárolta a talál-atási le1etősé-eket, Q1o3
szá"ára né"i idő.e telt, "í- ráj:tt, 1o-y ez e-y
p3lzár8
<szé.e j3tott a 101Ces szá"= leFke tananya-a8
A 13szadik század k:zepén 3.ra1"anyan
Q1andrasek1ar +é-ezte el a ne3tronFsilla-ok
keletkezésé+el kapFsolatos szá"ításokat8
<-yszerA "odellt állított fel8 zerinte az t:rténik,
1o-y e-y na-y nap el1asználja az :sszes
1idro-énjét, és "a-á.a ro..an8 A Fsilla- kDlső
réte-ei sz3pern#+a for"ájá.an kil:kődnek, a
"aradék pedi- Fsakne" fényse.essé--el
.elez31an a Fsilla- k:zéppontjá.a8 A nap teljes
t:"e-e e-y nor"ál .oly-# "éretA o.jekt3""á
préselődik :ssze8 @al#já.an "é- akkora se" lesz,
1ane" "ind:ssze né1ány 1e-ynyire Fs:kken a
térfo-ata8 Q1andrasek1ar szá"ításai szerint Fsak
a na-y Fsilla-ok képesek í-y :sszeroskadni8 A
t:"e-Dk le-alá.. 1,NCszerese kell, 1o-y le-yen a
"i $ap3nkénak8 <zt a szá"ot ne+ezik Q1andraC
sek1arC1atárnak8
A sz3pern#+aCro..anás és az :sszeroskadás
3tán e-y napnyi t:"e-A, de aszteroida "éretA
képződ"ény "arad 1átra: a ne3tronFsilla-8 Az
#riási -ra+itáFi# "iatt olyan 1i1etetlen ener-iá+al
préselődik :ssze, 1o-y ato"jai.an az elektronok
is .elepasszíroz#dnak a "a- protonjai.a és
e-yDtt se"le-es t:ltésA ne3tronokká alak3lnak8 A
1atal"as anya-sArAsé- "iatt a Fsilla- .elsejének
e-yetlen k:.Fenti"ére k:rDl.elDl né-yszázezer
tonna t:"e-A8 <z na-yjá.#l olyan, "int1a
sikerDlne e-y telet:lt:tt #riási tank1aj#t
ér"ena-ysá-=ra :sszepréselni8 A ne3tronFsilla-
felszínéről a .elesArAs:d:tt anya- -i-ászi
+onzása "iatt ne" k:nnyA elillanniB Fsakne"
"ásodperFenkénti 400 000 kilo"éterre nő a
sz:kési se.essé-8 <"ellett a Fsilla-
ford3latszá"a is "e-e"elkedik8 Az azelőtt 1eti
e-yszer k:r.eford3l# kékCfe1ér #riás "ost e-y
sz3perne1éz aszteroida"éretA é-itest
for"ájá.an "ásodperFenként t:..sz:r is
"e-p:rdDl "a-a k:rDl8
Q1o3 t3dta, 1o-y "it kell +izs-álnia > a
"á-nesessé-et, a r:nt-enC és infra+:r:s
s3-árzást és sok "ást8 A "a-neto"éter
ered"ényei +oltak a le-fontosa..ak8 A
ne3tronFsilla-ok sz3perfolyékony "a-ja a na-y
ford3latszá" "iatt > a F:ld1:z 1asonl#an >
intenzí+ "á-neses "ezőt -enerál8 0ersze ne"
e-észen olyat, "int a F:ld eseté.en, "ert a
ne3tronFsilla-ok "á-neses tere is
konFentrálta.., ezért térerejDk a trilli#szorosa a
f:ldi "á-nesessé-ének8 A for-ás "iatt s3-árzás
keletkezik, de ne" képes e-yik pillanatr#l a
"ásikra el1a-yni a Fsilla-ot a .orzal"asan erős
"á-nesessé- "iatt, Fsak az északi és a déli
"á-neses p#l3snál t3d kiszi+áro-ni8
<-y adott o.jekt3" "á-neses p#l3sai ne"
feltétlenDl esnek e-y.e a rotáFi#s p#l3sokkal8 EA
F:ld "á-neses sarka is t:..száz kilo"éternyire
+an a 1ossz=sá-i k:r:k találkozási pontját#l8G A
ne3tronFsilla- kis3-árzott ener-iája +ékony nyaC
lá. for"ájá.an t:r ki a "á-neses p#l3soknál8 A
kilépő fényFs#+ák a Fsilla- k:rfor-ása "iatt e-y
szélese.. +a-y keskenye.. t:lFsér palástja
"entén látszanak "ozo-ni, "ert a kilépési
pontok t:..éCke+és.é tá+ol esnek a rotáFi#s
p#l3sokt#l8
<z +olt te1át a "a-yarázata annak, a"it Q1o3
"e-pillantott8 A két t:lFsér +olt a két "á-neses
sarok.#l irány3l# s3-árnyalá., az északi és a déli,
k:ztDk pedi- "a-a a ne3tronFsilla- 1elyezkedett
el8 A fér; ter"észetesen ne" "a-3kat a nyalá.oC
kat látta, 1ane" azt a fényt, a"elyet a s3-árzás
-erjesztett a ritkás -ázC és porfel1ők.en8
Q1o3 szá"ára az +olt a le-fontosa.., 1o-y
eddi- ezt f:ldi Fsilla-ász í-y "é- ne" látta8
,essziről, azaz a F:ldről is Fsak =-y le1et
észlelni a s3-árzást, 1a a "e-;-yelő +ala"elyik
t:lFsérnek a kari"áján 1elyezkedik el8 9á+olr#l
Fsak a na-yse.essé-A +i.rálás látszik, de ez olyan
-yors és re-3láris, 1o-y az első észlelői azt
1itték, 1o-y f:ld:nkí+Dli intelli-ens lények jeleit
látják8 ,indaddi- *]<Cjelnek Ea *is ]:ld
<".erkék sza+ak 3tánG ne+ezték, "í- rá ne"
j:ttek, 1o-y nor"ális Fsilla-te+ékenysé--el
állnak sze".en8
<z3tán p3lzároknak kezdték 1í+ni őket8
Q1o3 né-yszázezer dolláros pré"i3"ot kapott a
felfedezéséért8 $e" +olt "o1#8 Fel+ette és
+issza"ent a F:ldre, a1ol fényes karriert f3tott .e
azzal, 1o-y nőtársasá-oknak és e-yete"istáknak
él"ény.eszá"ol#kat tartott H<-y 1íFsíCfelderítő
tapasztalataiI Fí""el8 $a-yon sikeres +oltB ezt
főként annak k:sz:n1ette, 1o-y azon ke+esek
e-yike +olt, akik az állo"ány.#l ele+enen
+isszatértek a F:ldre8
,ás +isszatérők "ár ne" +oltak ilyen
szerenFsések8 0éldá3l ott +olt a
FÉNYUDVAR EXPEDÍCIÓ
Bizonyos sze"pont.#l néz+e a /ényu'var +olt
"inden idők :sszes kDldetésének t:rténete k:zDl
a le-szo"or=.., e-yszers"ind a le-sze..8 Az
3tat e-yértel"Aen a +esztesé-ek k:z:tt tartják
szá"on, pedi- az Ar1aj# ne" is +eszett oda8 Qsak
a sze"élyzet8
A 1aj# e-y pánFélzat nélkDli 2ár"as +olt8
,indenki "e-lepőd:tt, a"ikor +isszatért, "ert
Fsakne" három évvel a&el)tt kelt =tra8 Biztosan
t3dták, 1o-y e-y ilyen 1ossz= 3tazást senki se"
él1et t=l és e..en az eset.en is í-y t:rtént8
A"ikor a zsilipkezelő .ri-ád kinyitotta a jár"A+et
és kiszellőztette az orrfaFsar# .Azt, a fedélzetén
"e-találták Van ,ariekie7iFz, Rolp1 tret és
5eF1 zelko7itz írásos felje-yzéseit8 A napl#kat a
felderítők "élysé-es rész+éttel, a Fsilla-ászok
pedi- :r:"3jjon-ások k:zepette ol+asták8
HA"ikor "ár kétszáz napja j:ttDnk és "é- ne"
értDk el a ford3l#tI állt tret napl#já.an, Ht3dt3k,
1o-y elpártolt tőlDnk a szerenFse8 orsot
1=zt3nk8 On nyerte"8 5e1et, 1o-y azt kellene
írno", 1o-y +esztette", de akár1o-y is, Van és
5eF1 .e+ették a "ére-ta.lettákat, én pedi-
.etette" a 1olttestDket a 1Atő.e8
A ford3l# "é- a 4%18 napnál se" k:+etkezett
.e8 Biztosan t3do" "ár, 1o-y ne"1o-y a
1azatérést ne" ére" "e-, de a Félállo"ást se"
lát1ato" "ajd, ezért a"it Fsak le1etett, a3toC
"atik3s +ezérlésre állította"8 Re"éle", "Ak:dik
"ajd8 2a a 1aj# +isszatér, kére", to+á..ítsák
"ajd az Dzeneteinket8I
A dol-ok =-y alak3ltak, 1o-y +é-Dl "é-se"
to+á..ították az Dzeneteket8 $e" +olt kinek8
Llyan felderítők +oltak a Fí"zettek, akik
3-yanazzal a szállít"ánnyal érkeztek *:zépC
<3r#pá.#l, de ez a fészekalj se" tartozott a
szerenFsések k:zé8 A teljes transzport "inden
ta-ja oda+eszett "ásC"ás 1aj#kon8
Az =t során készDlt képek azon.an az e-ész
+ilá-nak sz#ltak8
tret ter+e +é-Dl "Ak:d:tt8 A 1aj# elérte a
+é-Félját és a "Aszerek "inden érzékel1ető
adatot r:-zítettek, "ajd a 1aj# a3to"atik3san
elind3lt 1azafelé, tret teste pedi- oszladozni
kezdett a "Aszerfal alatt8
Az adatok szerint az Ar1aj# "essze kirepDlt a
9ej=trendszer.ől8
Az első olyan képeket 1ozta, a"elyeken a saját
-alaMis3nkra k0v1lr)l tekint1etDnk rá8 A
fel+ételeken né1ány e-észen k:zeli Fsilla- "ellett
e-y na-y, tá+oli Fsoportos3lás látszik > azoknak a
Fsilla-oknak és Fsilla-1al"azoknak a -:".szerA
fény3d+ara, a"elyek a "i -alaMis3nkat +eszik
k:rDl >, de "indenekelőtt "a-a a 9ej=t a
k:zepétől e-észen a le-tá+ola..i spirális kanyaC
r3lati-, az :sszes is"erős polipkarral e-yDtt8
@ilá-osan felis"er1ető a 0erse3sCkar, a 2atty=C
kar, a $yilas és a 2aj#-erinF k:z:s karja
Ek:zelé.en a "i kis LrionCkar3nkkal, ezzel a +éC
konyka +onallal, a"ely a F:ldet is 1ordozzaG és
e-y na-y, tá+ola..i kar is, a"elyet a f:ldi
Fsilla-ászok addi- "é- ne" láttak8
<lősz:r e-yszerAen H9á+oli karnakI ne+ezték el,
de késő.. a felderítők tiszteletére a tretC
,ariekie7iFzCzelko7itz ne+et adták neki8 Az
e-észnek a k:zéppontjá.an ott +olt a 1asas
poliptestet alkot# Fsilla-ok 1al"aza, "elyet -ázC
és porfel1ők Fsipkéznek, "ik:z.en "ár látszanak
a .előlDk az =ja.. száz"illi# é+ek "=l+a
kialak3l# spirálkarok kezde"ényei8
Oszlel1ető +olt "é- e-y sokkal érdekese..
str3kt=ra és annak a 1atása is, de a kép ne" +olt
elé- részletes 1ozzá, 1o-y felis"erjék a
jelentőssé-ét > e-észen addi- ne", "í- .izonyos
késő..i ese"ények rá ne" é.resztették az
e".erisé-et arra, 1o-y "i t:rténik a -alaMis
"a-já.an8 <zzel e-yDtt is Fsodálatos fel+ételek
+oltak8
,i+el senki se" "aradt élet.en a /ényu'var
eMpedíFi# ta-jai k:zDl, ezért senkit se" illetett
1onorári3", de az Ktjár# 9r:szt +ezetősé-e
"e-sza+azta, 1o-y eltérjenek a sza.ályokt#l8
Fél"illi# dollárt ajánlottak fel ,ariekie7iFz,
zelko7itz és tret :r:k:seinek8
$a-ylelkA -eszt3snak látszott, de +é-Dl olFs#
1=zásnak .izony3lt8 enki se" jelentkezett a
pénzért8 ok "ás, az Ktjár#n élő felderítő1:z
1asonl#an a /ényu'var eMpedíFi# részt+e+őinek
se" +olt Fsaládja, ezért a Rész+énytársasá-
-azdasá-i i-az-at#ja szépen Fsendesen > és
.:lFsen > +isszarakta a pénzt a t:rzstőke "ellé8
,inden felderítőFsapat első, "indenekfeletti és
le-inká.. dédel-etett ál"a, 1o-y e-y i-azán szép
kis .oly-#ra .3kkanjon, a"elyen kézzelfo-1at#
kinFsek +annak8 0ersze né1ánynak sikerDlt, de
e11ez kellett né"i idő8 A rendszeres k3tat#"3nka
"e-kezdése 3tán az esetek t:..sé-é.en a
k3tat#k Dres kézzel j:ttek +issza > 1a e-yáltalán
+isszaj:ttek8
5áttak azon.an né1ány cso'álatos dol-ot8 @olya
1adF13Fk "arkát :t+enezer dollár Dt:tte,
a"ikor e-ysze"élyes Ar1aj#já+al .eleFs:ppent
e-y k#szál# Fsilla-k:zi k:dpa"aFs.a, a"elynek
az oMi-énato"jai z:ldes ra-yo-ást árasztottak8
Bill ,errian e-y szDlető.en le+ő sz3pern#+ára
.3kkant: a kettős rendszer.en e-y fe1ér t:rpe
éppen e-y +:r:s #riás -ázait szí+o-atta "a-á.a8
,errian szerenFséjére "é- ne" -yAlt :ssze a
t:rpé.en a ro..anás1oz szDksé-es
anya-"ennyisé-, +iszont 1azatér+e ő is "e-kapta
az :t+enezer dolláros j3tal"at tíz százalék
H+eszélyessé-i p#tlékkalI "e-fejel+e8 Os persze
ott +oltak 6rantlandsCék8
^ten +oltak > két ;+ér, a felesé-eik és az e-yik
pár le-időse.. ;a8 <-y -:".Fsilla-C1al"az
k:zelé.en k:t:ttek ki, "elyet tízezernyi :re-edő
Fsilla- alkotott8 9:..nyire "ár a +:r:s fázis.an
+oltak és a kor3k "iatt a színDk "ár erősen
kezdett eltol#dni a 2ertzspr3n-CR3sselCskála alja
felé8 A 1al"az a -alaMis pere"én +olt, ezért
persze az 3tazás is 1ossz= idei- tartott8 $e" is
élte t=l e-yikDk se"8 A teljes =t 1ossza (1N nap
+oltB az =tiFél1oz "e-érkez+e "é- +ala"ennyien
éltek Ede "ár erősen "e-k3rtított fejada-okonG8
<lkészítették a képeiket8 Jtols#nak a ;atala..ik
test+ér felesé-e 1alt "e- a +issza=t
1ar"inF1ar"adik napján8 Qsak a fel+ételek
"aradtak fenn 3tán3k8
A 1áro" F1oenCnő+ér se" +olt szerenFsése..8
*:zDlDk se" tért +issza senki, Fsak a 1aj#j3k, de
az is i-en siral"as és :sszeé-ett állapot.an8
0ersze oda.ent ők "a-3k is a felis"erC
1etetlensé-i- "e-perzselődtek8
2alál3k előtt azon.an nekik is sikerDlt
elkészíteniDk a fel+ételeiket8 <-y fény+issza+erő
Fsilla-k:d.e j3tottak8 A képek ele"zése 3tán
kiderDlt, 1o-y az Lrion $a-y $e.3lájá1oz +olt
szerenFséjDk, a"ely sza.ad sze""el is lát1at# a
F:ldről8 EAz indián ne+e HfDst:l-ő Fsilla-I8G A
F1oenCtest+érek .iztosan tisztá.an +oltak azzal,
1o-y na-y .aj.a kerDltek, "ert itt "ár ne" a sz#
szerinti értele".en +ett Ar.en +oltak8
9er"észetesen az anya-sArAsé- itt is a +ák33"
k:zelé.en +olt > le-alá..is a f:ldi fo-al"ak
szerinti +ák33" k:zelé.en >, de a k:.Fenti"éC
terenkénti 1áro"száz ato" százszor na-yo..
anya-sArAsé-et jelent a Fsilla-k:zi tér
k:.Fentinkénti 1áro" ato"já1oz képest8
Oppen Fsak annyi idejDk +olt, 1o-y
k:rDlnézzenek és elindítsák a3to"ata
ka"eráikat, ennél t:.. "ár ne" adatott "e- a
szá"3kra8
Az Lrion $e.3lájá.an +an né-y fényes ;atala..
Fsilla-, ezek alkotják az =-yne+ezett
9rapézi3"ot8 A Fsilla-ok az ilyen k:d:k.en
szDletnek az :sszet:":r:dő -ázfel1ők.ől8
A Fsilla-ászok feltételezése szerint ezzel a
1íFsík is tisztá.an +oltak és az Ar1aj#j3k
Fél.eállításának is az le1etett az oka, 1o-y az ő
t3d#saikat is érdekelték a Fsilla-ok képződésének
k:rDl"ényei8
A 1íFsík azon.an fél"illi# é+e pro-ra"ozták .e
az Ar1aj#t8
Az eltelt idő alatt sok "inden t:rtént8 Az
Lrion.an a 1íFsík 3tols# láto-atása #ta elkezdett
kialak3lni e-y :t:dik képződ"ény, e-y H"ajdne"C
Fsilla-I, a BeFklinC$e3-e.a3er o.jekt3"8 ,é-
Fsak százezer é+es le1etett, a"i azt jelenti, 1o-y
"ár a 1idro-éné-etés korai fázisá.an +olt8 A
F1oenCnő+éreket "ajdne" e-yenesen e..e a
képződő.en le+ő nap.a +ezette a
.alszerenFséjDk8
A MEZTELEN FEKETE LYUK EXPEDÍCIÓ
A Fsapat ta-jai Pillia" akyets3, ,arianna
,orse, 2al ,XB3na, RiF1ard "it1 és !rina
,alatesta +oltak8 ,indannyian jártak "ár odakint
> ,alatesta :tsz:r is >, de korá..i =tjaikat ne"
koronázta siker8 <-yikDk se" szedett :ssze "é-
annyit, 1o-y folya"atosan ;zetni t3dja a szá"láit
az Ktjár#n8
<lé- elő+i-yázatosak +oltak 1ozzá, 1o-y e-y
pánFélozott ^t:st +álasszanak az =tra8
J-yanennek az Ar1aj#nak a korá..i le-énysé-e
"ár .e-yAjt:tt +ele e-y Hn#+aI t3do"ányos j3talC
"at8 ikerDlt elé- k:zel kerDlniDk e-y
kialak3l#.an le+ő n#+á1oz, 1o-y fényképeket
készít1essenek r#laB szerenFséjDkre ne" elé-
k:zel 1ozzá a11oz, 1o-y oda+esszenek8
Fel"arkolták az :sszesen 1ét és fél"illi# dolláros
:ssze-et és +idá"an +isszatértek a F:ldre8
<l3tazás3k előtt azon.an "é- elkeresztelték az
Ar1aj#j3kat8 A 2ia'al ne+et adták neki8
A"ikor akyets3 és társai "e-érkeztek
+é-állo"ás3k1oz, k:rDlnéztek, 1o-y "i az a
.oly-#, Fsilla-, 1íFsí "Atár-y +a-y .ár"i "ás,
a"i "iatt ez a Fél .e +olt állít+a8
Qsal#dottan +ették t3do"ás3l, 1o-y se""i
ilyes"i sinFs a k:zel.en8 A lát#tér.en +olt 3-yan
né1ány Fsilla-, de a le-k:zele..i is nyolF
fényé+nyire +olt tőlDk8 ,inden jel arra "3tatott,
1o-y e-y t:kéletesen 3nal"as és Dres 1elyre
.3kkantak a Fsilla-k:zi Ar.en8 ,é- e-y ár+a
-ázfel1ő se" +olt a k:rnyéken8
$e" adták fel8 9apasztalt felderítők +oltak8 <-y
1etet t:lt:ttek el azzal, 1o-y "inden le1etősé-et
leellenőriztek8 <lősz:r a Fsilla-okat +ették
sze"D-yreB né1ány fényese.. Fsilla- át"érőjét
"e-"érték az interfero"éterrel,
színképele"zéssel "e-1atározták a kor3kat,
"ajd a kapott ered"ények se-ítsé-é+el
kiszá"ították a tá+olsá-3kat8
Bei-azol#dtak az első .enyo"ásaik8 Az é-
errefelé "e-le1etősen Dresen táton-ott8
@olt azon.an e-y elé- lát+ányos képződ"ény is
a lát#terDk.en > ,arianna a HkáprázatosI sz#+al
jelle"ezte azt a -:".1al"azt, a"ely.en fényes
Fsilla-ok ezreinek pályája keresztezte e-y"ást
e-y né1ány száz fényé+ át"érőjA Fsoportos3lásC
.an8 9ényle- lát+ányos +olt8 <z 3ralta a
lát#terDket8 okkal k:zele.. +oltak 1ozzá, "int
előttDk .árki e-y 1asonl# jelensé-1ez, de "é- í-y
is le-alá.. ezer fényé+nyire +oltak tőle8
A -:".1al"az lelkesítő lát+ány8 akyets3ékt#l
és a 2ia'altól "essze +olt, de a f:ldi Fsilla-ászok
fo-al"ai szerint ez ne" +olt tá+olsá-8 A
-:".1al"azok a -alaMis pere"én talál1at#k8 A
F:ld szo"szédsá-á1oz 1asonl# zs=folt
térsé-ek.en ritkán ford3lnak elő8 A le-k:zele..i
is 1=szezer fényé+nyire +an, erre ők "ost ennél
1=sszor k:zele.. j3tottak e-y1ez, a"i a fordított
né-yzetes t:r+ény "iatt né-yszázszor
fényese..nek látszott, "int a F:ldről a 1ozzá
le-k:zele..i8 ,ás -:".1al"azok1oz +iszonyít+a
ne" +olt szokatlan3l na-y példányB a naC
-yo..ak.an né1a "illi#nyi nap is talál1at#,
"árpedi- ez ettől i-enFsak "essze +olt8 <zzel
e-yDtt is iz-al"as lát+ányt ny=jtott8
ajnos azon.an ne" +olt elé- na-y és ne" +olt
elé- k:zel a11oz, 1o-y a 2ia'al "Aszerei+el
t:..et le1essen r#la "e-t3dni annál, a"it a F:ld
k:rDl kerin-ő o.szer+at#ri3"ok
na-yteljesít"ényA tDkrei+el és optikai
rendszerei+el addi- "ár kiderítettek a fajtájár#l8
$a-yon ke+és esélyDk +olt te1át arra, 1o-y a
2ia'al felszerelésé+el tisztessé-es j3talo"ra
te-yenek szert8 <zzel e-yDtt is ezek.en a
"Aszerek.en +olt "inden re"ényDk, ezért a
Fsapat "akaFs3l kipréselt .előlDk "indent, a"it
Fsak le1etett8 5efényképezték a 1al"azt a +:r:s,
kék és 3ltrai.olya színtarto"ányok.an, "ajd
né1ány infra+:r:s fel+ételt is készítettek8 9:..C
ezer frek+enFiatarto"ány.an "e-+izs-álták a
rádi#C, -a""aC és r:nt-ens3-árzását8 Aztán az
e-yik al+ási peri#d3s.an, a"ikor Fsak 2al
,XB3na +olt é.ren a "Aszerek "ellett, észre+ette
azt a dol-ot, a"itől "é-is ki;zetődő lett az
3tazás8
T-y elk3rjantotta "a-át, 1o-y "indenki
felé.redt8
> @ala"i eszi a 1al"aztU
,arianna ,orse ért elősz:r oda a képernyő
"ellé, aztán a t:..iek is k:r.e-yDlekeztek8 A
.oly1os -:". "ár ne" +olt -:". alak=8 Az als#
szélé.ől 1iányzott e-y í+elt dara.8 T-y nézett ki,
"int e-y k:r alak= sDte"ény, a"i.e .ele1arapott
e-y kis-yerek8
<z azon.an ne" 1arapás +olt8
A"ikor alaposa..an "e-nézték, ők is "e-látták
a kDl:n.sé-eket8 A Fsilla-ok a 1arapásnál ne"
tAntek el, 1ane" lassan "ozo-tak > "int1a
+ala"inek ki akartak +olna térni az =tjá.#l8
> !stene" > s3tto-ta ,arianna >, e-y fekete ly3k
k:rDli pályán +a-y3nk8
<kkor "ár elátkozták az eddi- "ásra feFsérelt
1etDket, "ert t3dták, 1o-y ez "it jelent8 $a-y
pénztU 3gy 4ekete lyuk Az e-yik le-ritká..
jelensé- Ee"iatt az e-yik le-.őkezA..en j3C
tal"azott isG a "e-;-yel1ető +ilá-e-yete".en >
1iszen "a-a a fekete ly3k lénye-é.en ne"
;-yel1ető "e-8
A fekete ly3k a..an az értele".en ne" fekete,
a1o-yan fekete "ondj3k e-y sz"okin- +a-y a
papíron a tinta8 A fekete ly3k "é- ezeknél is
sokkal feketé..8 <".er "é- ne" látott i-azi
4eketeséget, "ert az a fény teljes 1iányát jelenti8
9e1át ne" lát1at#8 e""it se" le1et .enne látni8
A le-feketé.. színA 1ol"i is +er +issza e-y ke+és
fényt, de a fekete ly3k se""it se" +er +issza8 2a
+alaki "e-pr#.álná "e-+ilá-ítani az 3ni+erz3"
le-fényese.. lá"pásá+al > 1a "ondj3k e-y k+aC
zár :sszes fényét e-yetlen konFentrált nyalá..an
ráirányítaná >, akkor se" látna se""it8 A fekete
ly3k #riási -ra+itáFi#s ereje "inden fényt
.eszí+na és e-yetlen foton se" +erődne r#la
+issza8
Az ok a sz:kési se.essé-.en keresendő8 A
F:ld:n ez na-yjá.#l tizene-y, e-y ne3tronFsilla-
eseté.en pedi- Fsakne" kétszáz kilo"éter
"ásodperFenként8 A fekete ly3knál azon.an a
sz:kési se.essé- na-yo.. a fényse.essé-nél8 A
fény ne" H+issza13llikI E"int "ondj3k e-y
kődara., a"elyet a sz:kési se.essé-nél kise..
se.essé--el do.tak felG, 1ane" a fénys3-arak
el1ajlanak a -ra+itáFi#s +onzás "iatt8 A s3-árzás
e-yszerAen a +é-telensé-i- kerin- a fekete ly3k
k:rDl és so1ase" sza.ad3l el tőle8
A"ikor e-y fekete ly3k el1alad "ondj3k e-y
-:".1al"az "ellett, ne" eltakarja azt, 1ane"
"a-a felé 1ajlítja a 1al"az.#l ind3l#
fénys3-arakat8
Az eddi- el+eszte-etett 1ét nap 3tán a 2ia'al
le-énysé-ének to+á..i :t nap állt "é- a
rendelkezésére, "ielőtt +issza kellett ind3lni3k az
Ktjár#ra8 Alaposan ki1asználták8 ,inden le1etséC
-es adatot .e-yAjt:ttek a szá"3kra lát1atatlan
fekete ly3kr#l888 ,ajd, a"ikor 1azaértek, kiderDlt,
1o-y e-yetlen képDkkel "e-Dt:tték a
főnyere"ényt8
A Fsilla-1al"azr#l készített képekért si"án
.ezse.eltek :tszázezer dollárt8 @olt azon.an e-y
kép, a"elyikről addi- "a-3k se" t3dtak, "ert
a..an a t:redék"ásodperF.en, a"ikor az
a3to"atika r:-zítette, éppen e-yikDk se" nézett
a képernyőre8 <zen a fot#n a fekete ly3k pontosan
e-y BCN osztály=, tőle né1ányszáz fényé+re le+ő
Fsilla- előtt +olt8 A Fsilla- képe ne" "ozd3lt el se
le, se fel, 1ane" Fsakne" pontosan a fekete ly3k
":-:tt látszottB fénye -l#riaként :+ezte azt, í-y
"e- le1etett "érni a ly3k na-ysá-át888
Qsak j#+al az3tán j3tal"azták "e- őket =ja..
fél"illi# dollárral, 1o-y "ár +isszatértek az
Ktjár#ra, "ert a fel+ételek ele"zése során
ekkorra derDlt Fsak ki a felfedezés8
,arianna ,orse el-ondolkozott azon, 1o-y a
1íFsík "iért e-y pánFélozott Ar1aj#t 1asználtak
ennek az o.jekt3"nak a tan3l"ányozásá1oz8 A
+álasz: a ly3k ne" +olt "indi- ilyen .ékés8
A le-t:.. fekete ly3kat ne" ildo"os
"e-láto-atni8 á+szerA -yArAk.en "a-3k1oz
+onzzák a -ázokat és a -yors3l# -ázt:"e-ek
+eszedel"es erejA s3-árzást -enerálnak8
@ala"ikor az is ezt tette, a"elyet a 2ia'al
"e-k:zelített, de az "ár ré-en +olt8 ,ára "inden
-ázt .eszippantott a szo"szédsá-.#l8 ,ost "ár
ne" +olt, a"i .elez31anjon, és akkora
ener-ias3-árzást -eneráljon, a"ely "é- a
k:zel.en .#klász# pánFélos ^t:st is "e-sDtné888
A 2ia'al le-énysé-e te1át anélkDl, 1o-y ezzel az
ese"ények idején t3datá.an lett +olna,
t:..sz:r:sen is szerenFsésnek "ond1atta "a-át8
Akkor érkeztek "e- a fekete ly3k
szo"szédsá-á.a, a"ikor annak őrDlt ét+á-ya "ár
kito".olta "a-át, ezért ele+enen 1azatér1ettek8
Az első :t+en é+.en az Ktjár# 9r:szt kétszáznál is
t:.. t3do"ányos j3tal"at ;zetett ki Fsakne"
e-y"illiárd dollárnyi :sszérték.en8 Fizettek
kettős Fsilla-okért és sz3pern#+aCro..anásértB
;zettek "indenféle Fsilla-típ3snak le-alá.. az
első példányáért8
A napok kilenF+en:t százaléka n:+ek+ő kor
szerint a 0, P, L, B, A F, 6, *, , Fsoportok.a
sorol1at#8 Az ACnál :re-e..ekért ne" jár
se""ilyen j3talo", 1aFsak ninFs +ala"i kDl:n:C
sen ;-yele"re"élt# .ennDk, "i+el ezek.ől +an a
le-t:..8 A Fsilla-ok d:ntő 1ányada :re-, kiFsi és
1ide-8 Az LC és BCtíp3s=ak ;atalok és forr#k8
<zekért "indi- Fs3rranCFseppen +ala"i, "ert
na-yon ke+és +an .előlDk8 Az Ktjár# 9r:szt
d3plán j3tal"azza a 0C és PCosztály=akat, "ert a
0 az éppen nappá sArAs:dő -ázfel1őket jel:li, a P
pedi- a forr# és félel"etes PolfCRayet típ3s=akat8
<zek a szDlető.en le+ő é-itestek olyan
elképesztően 1atal"asak, 1o-y Fsak sok"illiárd
kilo"éternyi tá+olsá-.#l le1et őket .iztonsá-osan
+izs-álni8
A felsorolt szerenFsés, t3do"ányos pré"i3"ot
.e-yAjtő felfedezők "ellett azokat is
"e-j3tal"azták, akik is"ert o.jekt3"ok
k:zelé.en ly3kadtak ki, felté+e, 1o-y ők +oltak az
=tt:rők8 Polf-an- Arreto+ +olt példá3l az első,
aki elj3tott a zíri3sz1oz, a f:ldi Fsilla-ászok
#riási :r:"ére8 A zíri3sz ACt és BCt E3t#..i a
BesselCféle szatellitaG "ár é+századok #ta taC
n3l"ányozták, "ert az elsődle-es Fsilla- feltAnő
jelensé- a F:ld éjszakai e-én8 Arreto+ adatai
"e-erősítették az előzetes feltételezéseket: a
zíri3sz A 4,(Cszeres napt:"e-A, a B Fsak
na-yjá.#l akkora, "int a "i $ap3nk > fe1ér t:rpe
állapotá.an 1=szezer fok felett +an a felszíni
1ő"érséklete8 Arreto+ fél"illi#t kasszírozott
azért, "ert t3datta a Fsilla-ászokkal azt, a"it
"indi- is t3dtak8 *éső.. ally *issendorf kapott
százezer dollárt a zekeres Fsilla-kép kiFsinyke
]éta Fsoportos3lásának első képeiért E+al#já.an
ne" is olyan apr# ez a 1áro" Fsilla-.#l áll#
-yDlekezet, Fsak éppen ali- lát1at# a fényes
elsődle-es Fsilla- "iattG8 9:..et kap1atott +olna,
1a "e-;-yel1ette +olna a kit:résDket is, de ne"
.iztos, 1o-y "e-érte +olna neki, "ert
+al#színAle- ne" élte +olna t=l a tAzijátékot8 ,att
0olofsky Fsak :t+enezret kapott a 2atty= ACért > a
+:r:s t:rpék sajnos ne" t=l érdekesek8 ,é- a
k:zeli szo"szédsá- j#l is"ert ta-jai se"8 RaF1el
,or-enstern férjé+el és 1áro" felnőtt -yer"ekéC
+el k:z:sen fél"illi#t kapott a Qefe3sz Deltájáért8
<zt a Fsilla-képet ne" alkotják kDl:n:se..en
ritka napok, de ,or-ensternék t:rténetesen
akkor értek #da, a"ikor a Delta felszíni réte-e
el+eszítette az átlátsz#sá-át a na-y nyo"ás "iatt8
Aztán ott +oltak "é- az LortCfel1ők.e tett
láto-atások8
A Fsilla-ok LortCfel1őit olyan Dst:k:s:k
alkotják, a"elyek a saját napj3k k:rDl i-en tá+oli
pályán kerin-enek8 A "i $aprendszerDnk LortC
fel1ője fél fényé+nyire +an a $apt#l8 <-y átla-os
LortCfel1ő.en sok Dst:k:s +an8 9rilli#nyi Dst:k:s8
<-yDttes t:"e-Dk általá.an le-alá.. akkora,
"int az adott rendszer .oly-#inak az :sszt:"e-e8
Qsakne" "inden Fsilla-nak +an LortCfel1ője8
T-y tAnik, 1o-y ezek na-yon tetszettek a
1íFsíknek8
Az Ktjár# "Ak:désének első 1=sz é+é.en ne"
ke+ese.., "int nyolF+an:t olyan 3tazás +é-ződ:tt
kDl:nféle LortCfel1ők.en, a"elyekről a felderítők
+issza is tértek8
Az érintett pioníroknak na-y Fsal#dást okoztak,
"ert a tizedik 3tán az Ktjár# 9r:szt ne" ;zetett
"ár értDk8 Az LortCok.#l +isszatérő felderítők
sokat z=-ol#dtak8 $e" t3dták "e-érteni, 1o-y a
1íFsík "iért pro-ra"oztak .e ilyen értel"etlen
=ti Félokat8
9er"észetesen ne" +oltak tisztá.an azzal, 1o-y
+al#já.an "ilyen szerenFsések +oltak, "ert
1ossz= időnek kellett eltelnie, "ire ráj:ttek, 1o-y
az LortCfel1ők.ől i-azá.#l Fs3pán elenyészően
ke+és 3taz#nak sikerDlt +isszatérnie8
A Fsilla-ászati pré"i3"ok for"ájá.an ki;zetett
e-y"illiárd dollár "indenesetre na-y :r:"et
okozott azoknak az 3taz#knak, akik részesDltek
.előle, de +al#já.an Fsak Fsirkeeledel +olt8 Az
Ktjár# 9r:szt "e-alapításának a pro5ts&er&és +olt
a Félja8 A felderítők is a 1aszon re"ényé.en
"entek az aszteroidára, de az i-azi na-y 1aszon
ne" a sok"illi# kilo"éterekre el+é-zett "Aszeres
"érések ered"ényei.ől szár"azott8 A na-y
tr#feát azok a .oly-#k jelentették, a"elyekre le
le1etett szállni, és el le1etett 1ozni r#l3k
+ala"ilyen értékes dol-ot8
e" az Ktjár# 9r:szt, se" a felderítők ne"
t3dták sDr-etni a sikert8 A t=lélés alapsza.álya a
1aszonszerzés +olt, "árpedi- ne" az Rt8 és ne"
is a felderítők +oltak a sza.ályok alkot#i8 A
sza.ályokat annak a +ilá-nak a ter"észete sza.ta
"e-, a1onnan szár"aztak8
:3:5IK 0É*1
A SZÜLŐBOLYGÓ
Az e".erisé- a F:ld:n alak3lt ki és az e+ol=Fi#s
folya"atnak k:sz:n1etően "inden e".er =-y
+olt 1ozzáfa.rikál+a a F:ld k:rDl"ényei1ez, "int
k3lFs a zárjá1oz8 A dar7ini ki+álaszt#dás
1áro""illiárd é+e alatt olyan t:kéletes lett az
illeszkedés, 1o-y a F:ldnek +al#sá-os
"ennyorszá-nak kellett +olna lennie a lakosai
szá"ára8
$e" +olt az8 $e" is le1etett, "ert a -azda-
F:ld e-yre k:zele.. kerDlt a11oz, 1o-y Fsőd:t
jelentsen8 Felélte a -azda-sá-át8
W, persze, 1o-y sok f:ldi "illio"os +olt8 ,é-
"illiárdosok is akadtakB nekik t:.. +olt a pénzDk,
"int a"ennyit el t3dtak k:lteni8 okszáz fős
sze"élyzetet tartottak, a 1áts#3d+ar3k akkora
+olt, "int e-y e-ész "e-ye, e"ellett
"e-en-ed1ették "a-3knak a 9eljes Lr+osi
áldásait8 <-ész 1ossz= életDk során a
rendelkezésDkre álltak a le-esle-fejlette..
or+osi, -y#-yszerészeti és se.észeti +í+"ányok,
a"elyeknek k:sz:n1etően e-észsé-es és na-yon
1ossz= életet él1ettek8 0árszázezren na-yon
-azda-ok +oltak, né1ány "illi#nyian te1etősek888
De ott +olt a t:..i tíz"illiárd8
@oltak, akik az ázsiai síksá-okon +a-y az afrikai
sza+annákon a far"jaik.#l pr#.álták kiFsi1olni a
"e-él1etésDket, a"i esetle- sikerDlt is, 1a +olt
elé- eső, ne" d=lt a k:zel.en 1á.or= és a
ro+arkárte+ők "ás +idék ter"ését p3sztították el,
ne" az :+ékét, de 1a rossz +olt a ter"és, akkor
.izony a far"erek is elp3szt3ltak8 @oltak, akik a
na-y+árosok el.arikádozott t:"e-nyo"orá.an
éltek Ea H-ett#I sz# ez eset.en sz# szerint
értendőG, +a-y a latinCa"erikai "etropoliszok
nyo"orne-yedei.en és a *elet na-y+árosainak
t:"e-szállásain8 <zek az e".erek akkor
dol-oztak, a"ikor t3dtak8 <lfo-adták az adoC
"ányokat, 1a +olt, aki j#tékonykodjon8 Sk +oltak
a tápláléklánF alján > rizsen és .a.on,
-y:kereken és korpánB +a-y 1a éppen f3totta rá,
akkor az élele".ányák fosszilis ás+ányolaj
alapanya-á.#l előállított e-ysejtA proteineken
éltek8 <zek az e".erek j#for"án "inden napj3k
"inden perFé.en é1eztek e-ész életDk.en8 A"i
r:+id +olt8 A sze-ények ne" en-ed1ették "e-
"a-3knak az or+osi kiadásokat8 zerenFsés
eset.en +olt a k:zelDk.en e-y k:zklinika +a-y
e-y olFs# or+os, aki ellátta őket -y#-yszerekkel
+a-y ki+ette a +ak.elDket, de 1a e-y szer+Dk
el1asznál#dott, Fsak két le1etősé- k:zDl
+álaszt1attak8 @a-y elélde-élnek nélkDle +a-y
"e-1alnak8 A sze-ényeknek so1ase" telt
szer+Fserére8 ,ár akkor is szerenFsések +oltak,
1a e-y nál3k is elkeseredette.. atya; ne" kapta
el őket +ala"elyik sikátor.an e-y s:tét éjszakán,
1o-y e-y -azda-a.. k3nFsaft szá"ára
Fsereszer+eket Fsináljon az alkatrészeik.ől8
A F:ld:n te1át kétféle e".er élt8 2a +alakinek
+olt né1ányezer 0etroFood +a-y Q1e"7ay
rész+énye, akkor ne" kellett szAk:lk:dnie > és
kDl:n:sen ne" az e-észsé- terDletén, 1iszen j#
pénzért i-ény.e t3dta +enni a 9eljes Lr+osit8 De
akik ne"888
<zeknek a le-jo.. le1etősé- e-y "3nka1ely
+olt8 Bár"ilyen "3nka1ely8
A "3nka +olt sok"illiárd "3nkanélkDli
3t#pisztik3s +á-yál"a8 2a "é-is sikerDlt
1ozzáj3tni3k, akkor az általá.an olyan
"e-aláz#an kiszipolyoz# +olt, 1o-y fele"észtette
a lelkDket és az e-észsé-Dket8 Az
élele".ányák.an sok e".ert fo-lalkoztattak az
ás+ányolaj kiter"elésére és az e1ető e-ysejtA
fe1érjelények szén1idro-éntartályainak a
felt:ltésére8 Akik azon.an ezt a "3nkát +é-ezték,
3-yanazokat a szén1idro-éneket léle-ezték .e
"inden áldott nap > "int1a e-y olyan -arázs.an
éltek +olna, a"ely.en álland#an járt az a3t#
"otorja >, ezért általá.an ;atalon "e-1altak8 A
-yári "3nka kiFsit jo.. +olt, de a .iztonsá-os
k:rDl"ények k:z:tt +é-ez1ető .onyol3lta..
te+ékenysé-eket -azdasá-i "e-fontolások.#l
a3to"ata -épekre .íztákB ezeknek 3-yanis sokkal
olFs#.. +olt a .eszerzésDk és a FseréjDk, "int az
e".eri "3nkaerőnek8 <l le1etett "é- "enni
szol-ának a -azda-ok1oz, de az e\éle "3nka
e-yrészt e-yenlő +olt a ra.szol-asá--al, "ásrészt
a ra.szol-a "e-is"erte a l3M3st és a .ősé-et, és
azt a kétsé-.eejtő érzést, 1o-y ezeket a dol-okat
so1ase" szerez1eti "e- "a-ának8
<zzel e-yDtt is szerenFsésnek "ond1atták
"a-3kat, akiknek akár Fsak az ilyen "3nká.#l is
j3tott8 Az ott1oni kony1akert ali- eny1ítette az
ínsé-et és a fejlett +ilá-.an iszonyatosan "a-as
+olt a "3nkanélkDliek aránya8 *Dl:n:sen a
+árosok.an8 *Dl:n:sen a ;atalok k:z:tt8 2a
+alaki -azda- +olt, de le-alá.. is te1etős és
"e-en-ed1ette "a-ának, 1o-y e-y londoni, páriC
zsi +a-y pekin-i 3tazásra feFsérelje a pénzét, az
illető általá.an Fsak akkor látott sze-ényeket, 1a
kisétált a 1otel.ől és a rendőrsé-i torlaszok
k:z:tt elsétált a rá +árakoz# taMi1oz8
A "ásik le1etősé- az lett +olna, 1a ki"e-y a
.arikádok ":-é, de oda Fsak e-yirány= =t
+ezetett8 *ifelé le1etett "enni8 <-y :re- rendőr,
1a éppen j#tékony ked+é.en lett +olna, esetle-
;-yel"eztette +olna a kilépőt, 1o-y rossz :tlet
.eleol+adni a t:"e-.e, de 1a +alaki tényle-
akarta, akkor ne" állították "e-8
<z3tán "ár Fsak "a-ára 1a-yatkoz1atott8
Azonnal .esDllyedt +olna a zajos, .Dd:s, piszkos
ketreFek nélkDli állatkert.e a 1an-oskod# 3tFai
ár3sok k:zé, akik ká.ít#szereket, "Aanya- *ínai
$a-y Fal és <i\elCtorony 3tánzatokat, $e7 bork
felirat= l3;kat, kézi"3nká+al előállított
FseFse.eFséket és .izs3kat ár3ltak, kala3znak
ajánlkoztak +a-y ked+ez"ényes .elépőket í-értek
az éjszakai le.3jok.a, "í- "ások > és ez is
-yakori +olt > e-yszerAen Fsak saját "a-3kat
kínálták portéka -yanánt8 Az első találkozás
ijesztő él"ény le1etett a ki+áltsá-os osztályok
ta-jai szá"ára, de ne" feltétlenDl +eszélyes8 A
rendőr:k ne" 1a-yták +olna, 1o-y +alakit
"e--yilkoljanak +a-y ellopják a pénztárFáját >
le-alá..is addi- ne", "í- a lát#terDk.en +olt8
A ninFstelenek le--yakra..an akkor se"
.ántották +olna az e".ert, 1a sikerDlt +olna
elFsalni3k a rendőrkordonokt#l8 *Dl:n:sen akkor
ne", 1a láttak né"i re"ényt a pénzFsinálásra8 <z
azon.an ne" +olt százszázalékosan .iztos, "ert a
sze-ények reménytelen hely&et#en +oltak8
0ersze a -azda-ok teljesen "ás +ilá-.an éltek8
,int "indi-8 A -azda-ok 1ossz=, e-észsé-es
életet éltek a na-y+árosok k3polái alatti +édett
klí"á.anB a "ele-, "é- "indi- tiszta déli tenC
-ereken +itorláz-attakB esetle- p3szta
sz#rakozás.#l az Ar.en Fsatan-oltak8 2á.or=
esetén E.izony, -yakran +oltak 1á.or=k, no1a
t:..nyire Fsak kise.. Fsetepaték > persze ezek is
elé- na-yok +oltak 1ozzá, 1o-y kisz#rakoz1assák
"a-3kat azok, akik elestek .ennDkG a -azda-ok
ny3-al"asa.. +idékre k:lt:ztek, "í- elFsit3ltak a
dol-ok8 T-y érezték, 1o-y ennyi ny3-alo" jár
nekik, el+é-re ők ;zették az ad#kat >
pontosa..an annyi ad#t, a"ennyit ne" t3dtak
els3"ákolni8
A -azda-ok fő pro.lé"ája az +olt, 1o-y ne"
"inden ninFstelen akart .eleny3-odni a
sze-énysé-.e8 $é1ányan "indi- "e-pr#.áltak
ja+ítani a 1elyzetDk:n és e..éli t:rek+ésDket
né1a "e-le1etősen erőszakos eszk:z:kkel
pr#.álták ér+ényesíteni8
A"eriká.an is"ét fellán-olt az e".erra.lás
ne+A ipará-8 ,e- a zsarolás8 ,3száj +olt ;zetni,
"ert 1a az e".er elő.=jt a rejteké.ől, e-ykettőre
ellőtték a lá.át E+a-y fel-y=jtották a 1ázát,
kelepFé.e Fsalták a repDlőjét, "e-"ér-ezték a
k3tyáját +a-y "aFskájátG8 A -azda-ok ne"
"erték testőr nélkDl iskolá.a járatni a
Fse"etéiket, a"inek aztán kelle"es
"ellék1atásai lettek8 *iderDlt, 1o-y +ala"elyest
eny1Dlt a "3nkanélkDlisé-, "ert az addi-i
.An:zők e-yenr31á.a .=jtak és ;zetést kaptak
azért, "ert "3nkaad#j3kat "e-+édték "ás
.An:zőktől8
9er"észetesen létezett a politikai terroriz"3s
is8 J-yanaz +olt a "ele-á-ya, a"i az
e".erra.lásnak és "ás .AnFselek"ényeknek, de
"é- azoknál is jo..an el1arap#zott8 A f:ld:nf3t#k
és é1ezők fás3lt t:"e-é.en "indi- +oltak
né1ányan, akik .andák.a +erőd+e .ossz=t
akartak állni azért, "ert ne" +olt se""ijDk,
azokon, akiknek +olt +ala"ije8 9=szokat ejtettek,
les.ől lel:+:ld:zték a kor"ányzati
tisztsé-+iselőket, led3rrantották az é-ről a
repDlő-épeket, "e-"ér-ezték az i+#+íztárol#kat,
"e-fertőzték az élel"iszerraktárakat888 A
terrorFselek"ények kia-yal#i ezerszá" +etették
.e a lele"ényes és kártékony trDkk:ket, "elyek
"inde-yike p3sztít# 1atás= +olt > le-alá..is azok
szá"ára, akiknek +olt "it el+eszíteniDk8
,indazonáltal az :sszes "e-féle"lítés és
za+ar-ás ellenére a -azda-oknak +olt, a"ijDk
+olt, a t:..ieknek "e- "ár a re"ény.ől se"
j3tott8
Aztán a forron-#, t=lnépesedett planéta életé.en
e-yszer Fsak "e-jelent az Ktjár#8
A lea"ortizált F:ld tíz"illiárd lakosa
le-t:..jének szá"ára az aszteroida a +áratlan
paradiFso" re"ényét jelentette8 ,int Alaszka
aranyás#i, +a-y a .3r-onyaínsé- idején az ír
ki+ándorl#k sere-e, +a-y "int a @adny3-at első
telepesei és az e".erisé- t:rténetének "ás
ki+ándorl#i, =-y a sze-énysé-re ítélt "illiárdok is
"inden koFkázatot +állaltak +olna azért, 1o-y
+é-re le-yen +ala"ijDk, de le-alá..is az esélyért,
1o-y ételt, r31át és fedelet t3djanak ny=jtani a
-yer"ekeiknek8
0ersze a -azda-ok is látták, 1o-y a "e-lepő
ese"énynek k:sz:n1etően j# alkalo" kínálkozik
+a-yon3k to+á..i -yarapítására8 <..ől e-y időre
elé- ko"oly pro.lé"a kerekedett8 Azok az
álla"ok, a"elyek az első Ar1aj#kat építették,
elősz:r láto-attak el "ás .oly-#kra, "ajd késő..
1at1at#san k:zre"Ak:dtek az Ktjár#+al
kapFsolatos "3nkálatok.an, "ost =-y érezték,
1o-y az Ktjár# felfedezéseinek a 1aszna
elsősor.an őket illeti "e-8 A kor"ányokat a
zse.Dk.en tart# -azda-ok persze e-yetértettek
+elDk8 @é-Dl azon.an "é-se" le1etett "inden az
:+éké8
,e-ind3lt a 1=zdC"e-CereszdC"e-, az
alk3dozás, e-yezkedés E"e- persze a -yilkos
+iták a fenn1at#sá-ok és érdek1atárok felettG, de
+é-Dl "e-szDletett a ko"pro"issz3"8 A +iták
elDltek és a k:+etelőző felek e-y"ással +ersen-ő
:nzése felett -yőzedel"eskedett a -alaMist#l
re"élt 1atártalan j#lét í-érete8 9:..éCke+és.é
i-azsá-os feltételek "ellett létre1ozták az Ktjár#
Rész+énytársasá-ot8
RészesDltek a F:ld sze-ényei az Ktjár#
j#téte"ényei.őlY
<leinte ne" na-yon8 Akkori.an inká.. Fsak e-y
olyan re"énys3-ár +olt, "int e-y lott#szel+ény8
$é1ányan persze a sze-ények k:zDl is elő t3dták
tere"teni a Fsak oda=tra sz#l# je-y árát és í-y
esélyDk nyílt rá, 1o-y -yőztesek le-yenek8 <z
azon.an "é- j#+al azelőtt +olt, 1o-y az
ott1on"arad# f:ld"A+esek és -ett#lak#k is
érez1ették +olna életk:rDl"ényeiken a 1íFsík
által 1átra1a-yott ja+ak áldásos 1atását8
9ény, 1o-y tantal3szi kínokat okozott a F:ld:n
:sszezs=folt "illiárdoknak a t3dat, 1o-y odakint
Dresen lézen-enek a -azda- .oly-#k8 Az él1ető
planéták t=l "essze +oltak8 Qsak fénynél
-yorsa.. se.essé-A 3tazással le1etett őket
elérni8 Az e".erek +ala"ennyit 3-yan "ár a 1íFsí
Ar1aj#k.an alkal"azott teF1nol#-ián is t3dtak
ja+ítani Epéldá3l a 1íFsí leszáll#e-ysé- 1elyett
5ofstro"C13rkot 1asználtak a .oly-#k +é-ső
"e-k:zelítésére, í-y ne" károsították to+á.. az
elsa+asodott +izeket és az #zonréte-etG, de
senkinek se" +olt a le-1al+ánya.. fo-al"a se"
arr#l, 1o-y 1o-yan kell "e-építeni e-y 1íFsí
Ar1aj#t8 Az Ktjár# [ottájának a 1aj#i t=l kiFsik és
t=l ke+esen +oltak a11oz, 1o-y na-yo.. szá"=
ki+ándorl#t szállít1assanak az =j .oly-#kra8
$é1ány felderítő "e--azda-odott, 1a ne"
+eszett oda az =tonB e-y Fso"# pénzeszsák
1irtelen "é- -azda-a.. lett, de a ninFstelenek
"illiárdjai to+á..ra is a F:ld:n "aradtak8
A kétszáz"illi# kold3s által lakott *alk3ttának,
"e- az afrikai és ázsiai 1it+ány far"okon,
rizsDltet+ényeken ten-ődő nyo"or3ltak szá"ára
az é1sé- to+á..ra is az élet +elejár#ja +olt,
"ik:z.en a terroriz"3s és nyo"or rossza.. +olt,
"int annak előtte8
HATODIK RÉSZ
IDEGEN VILÁGOK
A .:lFsek szerint a le-1ossza.. 3tazás is
e-yetlen lépéssel kezdődik8 Az Ktjár# aszteroida
első lépése > az első felfedező=t, a"elyet e".eri
lény 1íFsí Ar1aj#+al az Ktjár#r#l "e-tett > ne"
+olt előzetesen .eter+ez+e és ille-álisan t:rténtB
e"ellett elé- osto.a 1=zás +olt8
Az első 3tazást az is"eretlen.e <rnest 98
*aplan fő1adna-y 1ajtotta +é-re8 Az <-yesDlt
Klla"ok %oanoke ArFirkál#jának 1aj#z# tisztje
+olt8 Annyira ne" +olt t3d#s, 1o-y szi-or=an
ráparanFsoltak, se""it se érintsen "e-, de
tényleg se""it az Ktjár#n8 <-yetlen feladata +olt
Fsak az aszteroidán: őrszol-álatot kellett ellátnia
és arra kellett +i-yáznia, 1o-y "ások se
ny=ljanak se""i1ez addi-, "í- a t3d#sok "e-
ne" érkeznek, 1o-y "e-pr#.álják kideríteni, "i
az :rd:-re +al# ez az e-ész8
De *aplannek tele +olt a feje +iszkete-
kí+ánFsisá--al, és ennél is na-yo.. .aj +olt, 1o-y
jo-os3ltsá-a +olt .e"enni a kik:tő.en a
1aj#k1oz8 <-y szép napon > jo.. dol-a ne" lé+én
> .eFsDFFsent az e-yik 1aj#.a, "elyet
t:rténetesen elláttak élel"iszertárol#+al,
+ala"int le+e-őC és +íztartályokkal arra az esetre,
1át1a +alaki +életlenDl .ezárná "a-át, és ne"
t3dna kij:nni8 *aplan el-ondolkozott a j# :re-
yl+ester ,aFklin esetén8 2o-y teljen az idő,
-yakorol-atta az ajt# kinyitását és .eFs3kását8
<z3tán e-y idei- eljátszadozott a reFés tárFsá+al
és nézte, 1o-yan +áltoznak k:z.en a színei8
Aztán "e-"arkolta a j#pofa .i-y#t a "Aszerfal
alján8
A tapasztalta.. pil#ták Fsak késő.. ne+ezték el
az izét Hkil:+ő Fs:FsnekI8 A"int *aplan
fő1adna-y "e-szorította, a..an a pillanat.an ő
lett a "ásodik e".eri lény, aki 1íFsí Ar1aj#+al
repDlt8 3lment.
*ilenF+en1at nappal késő.. tért +issza az
Ktjár#ra8
*ész Fsoda +olt, 1o-y +issza t3dott j:nni, de
"é- ennél is na-yo.. Fsoda +olt, 1o-y él+e
"e-=szta8 A 1aj# élel"iszerkészlete Fsak né1ány
napra +olt elé-, ne" 1#napokra8 Az i+#+íz
tekinteté.en a saját +erejtékének és lé-zéssel
tá+oz# párának az =jra1asznosítására +olt 3tal+a8
Az 3tols# :t 1ét.en "ár ne" +olt "it ennie8
5efo-yottB .Azl:tt, "int a d:- és az =t során
"ajdne" "e-őrDlt888
De o'akint volt 2aj#ja e-y kiFsi, +:r:ses Fsilla-
k:rDl kerin-ő .oly-#nál k:t:tt ki8 A .oly-# ali-
+ert +issza +ala"ennyi fényt, ezért Fsak a sár-ás,
ka+ar-# fel1őkkel pettyezett szDrkesé- látszott >
e-y kiFsit a11oz 1asonlított, a1o-yan a V3piter,
zat3rn3sz +a-y Jrán3sz kinézne, 1a olyan
"essze kerin-enének a $apt#l, "int a .oron-#s
0l=t#8
Az <-yesDlt Klla"ok kor"ánya első reakFi#já+al
azonnal 1ad.ír#sá- elé állította8 9:kéletesen
rászol-ált, és szá"ított is rá8
,ielőtt azon.an a 1adit:r+ényszék :sszeDlt, a
1írszol-álatok +ilá--á repítették a 1írt: a
parla"entet fel+illanyozta a le1etősé-, 1o-y
.eszáll1atnának a -alaMis felfedezésé.e, ezért
e-y"illi# dolláros j3tal"at sza+aztak "e-
*aplannek8 <z3tán az oroszok ne"Fsak
díszpol-árt fara-tak .előle, 1ane" ,oszk+á.a is
"e-1í+ták, 1o-y átadják neki a 5eninCrendet8
Ktszakadt a -át8 A +ilá- :sszes té+étársasá-a
k:ny:r-:tt neki, 1o-y szerepeljen a .eszél-etős
"Asoraik.an8
<-y 1őst ne" le1et .ír#sá- elé állítani8
?-y aztán az <-yesDlt Klla"ok eln:ke
előléptette *aplant elő.. ezredessé, "ajd
1a"arosan "e-tették tá.ornoknak is, de "indkét
előléptető paranFs.an :r:k:s f:ldi szol-álatra
3tasította *aplan ezredest Etá.ornokotG8 Az eln:k
:sszetro".itálta az Ar1aj#+al rendelkező
ne"zetek kép+iselőit, 1o-y a kialak3lt 1elyzetet
"e-+itassák8
Az ered"ény "ár is"ert: létrej:tt az Ktjár#
Rész+énytársasá-8
*aplan ezredes ;-yel"ét és addi- "ásokét is
elkerDlte az a fontos tény, 1o-y "inden 1íFsí
Ar1aj# +al#já.an két 1aj#.#l áll8 Az e-yik a
Fsilla-k:zi 1ordoz#e-ysé-, a"ely a fénynél
-yorsa..an k:zelíti "e- az előre .epro-ra"ozott
Félt8 A "ásik a kise.. és e-yszerA..
leszáll#e-ysé-, a"ely .ele +an á-yaz+a a
1aj#test.e8
,a-a a Fsilla-k:zi 1ordoz# a fénynél -yorsa..
se.essé-ért felelős le"ásol1atatlan 1ajt#"A+é+el
e-yete".en t:kéletesen ért1etetlen +olt f:ldi
t3d#sok szá"ára8 2ossz= időnek kellett eltelnie,
1o-y ráj:jjenek a "Ak:dési "eF1aniz"3sára8 A
kísérletek részt+e+ői sorra "e-1altak, "ert
felro..antak a "otorjaik8 A leszáll#e-ysé- sokkal
e-yszerA.. +olt8 Alapjá.an +é+e szi"pla ké"iai
rakéták "oz-atták8 A +ezérlőrendszerét persze a
1íFsík -yártották, de az Ktjár# felderítőinek
szerenFséjére kiderDlt, 1o-y sokkal e-yszerA.. a
kezelése, "int a fénynél -yorsa.. 3tazások
na+i-áFi#s rendszerének8 ,é- =-y is j#l
el.oldo-3ltak +ele, 1o-y ne" is"erték pontosan
a "Ak:dését8 Bár"elyik f:ldi ka"asz
"e-tan3l1at a3t#t +ezetni a se.essé-+ált#
-eo"etriájának "élye.. is"erete nélkDl8
A"ikor e-y felderítő nor"ál se.essé-re lassít
és e-y érdekese..en kinéző .oly-#
szo"szédsá-á.an találja "a-át, arra
1asznál1atja a leszáll#t, a"ire szánták: ezzel
ereszkedik le a .oly-#ra, 1o-y értel"es dol-okat
keressen rajta8
*izár#la- ezért "Ak:dtették az Ktjár#t8
2o-y el3tazzanak r#la a kDl:nféle planétákra,
"ert le-+al#színA..en a .oly-#kon le1etett
rá.3kkanni azokra az értékes 1ol"ikra,
a"elyeket a felderítők +issza1oz1attak és "e-FsiC
nál1atták +elDk a szerenFséjDket > és
ter"észetesen to+á.. n:+el1ették a
Rész+énytársasá- +a-yonát8
*:nnyA "e-1atározni, 1o-y "ilyen 1elyeket
kerestek: e-y "ásik F:ldet8 @a-y olyan .oly-#t,
a"ely elé- 1asonl# a F:ld1:z és "e-él1et rajta
+ala"ilyen szer+es életfor"a8 A szer+etlen
folya"atok 3-yanis ritkán prod3káltak olyas"it,
a"it érde"es lett +olna 1aza+inni8
A le-na-yo.. Fsal#dást a k:zeli é-itestek
okozták8 A"ikor a 1íFsík "e-érkeztek a
$aprendszer.e, alaposan k:rDlnéztek .enne és
ezt a 1aj#ik is tDkr:zték8 $é"elyiknek azok a
k:zeli 1elyek +oltak .eállít+a =tiFélként,
a"elyek1ez a f:ldiek "a-3kt#l is elj3t1attak
+olna > 1a akartak +olna8 $é1ányat "ár "e- is
láto-attak kezdetle-es rakétáikkal > a @én3szt, a
2oldat, a ,ars déli sarkának jé-sapkáját8 ,ások
ne" érték "e- a fáradozástB ilyen +olt példá3l a
zat3rn3sz Dione ne+A 1oldja8
A k3tat#k ko"olya.. falatra +á-ytak8 Llyan
.oly-#kra, a"elyeket "é- so1a e-yetlen fér;
+a-y asszony se" látott8 @é-Dl annyi planétát
találtak, 1o-y az "ár "ajdne" sok is +olt8
6alaktik3s t3rista=tjaikon .ele.otlottak
"indenféle alak= és "éretA .oly-#.a8 *ét
alaptíp3s szerepelt a "enD.en: a szilárd
é-itestek Ea F:ld1:z 1asonl#an ke"ény a talaj3k
és le le1et szállni ráj3kG, és a "ajdne"CFsilla-ok
Ea V3piter1ez 1asonl# -áz#riások, a"elyek t=l
kiFsik 1ozzá, 1o-y a "a-j3k.an .eind3ljon a
n3kleáris f=zi#, és nappá +áltoztassák "a-3katG8
0ersze so1a e-yetlen felderítő se" szállt le
e-yetlen -áz#riásra se"8 $e" +olt rajt3k olyan
szilárd felDlet, a"elyre le le1etett +olna
ereszkedni8 E,ondj3k ez elé--é sajnálatos +olt,
"ert né1ány .oly-# érdekes lett +olna888 de ez
e-y "ásik t:rténet8G
A szilárdakat olyan alaposan "e-+izs-álták,
a"ennyire né1ányezer ijedt, t=l1ajszolt e".eri
lény képes +olt8 Ren-ete- ilyen planéta +olt8
ajnos a le-t:..jDk:n nyo"a se" +olt az életnek8
9=l "essze +oltak a napj3k1oz, ezért :r:k:s,
der"edt fa-y 3ralkodott rajt3k +a-y t=l k:zel
+oltak, ekkor "e- olyan kié-ettek +oltak, "int a
,erk=r8 oknak a ,ars1oz E+a-y a 2old1ozG
1asonl#an ne" +olt elé- 1ozzá a lé-k:re E+a-y
e-yáltalán ne" is +oltG8 @oltak a F:ld 2oldjá1oz
1asonl# é-i kísérőkkel .ír# planéták, sőt né"elyik
3tazás Félpontjai "a-3k a 1oldak voltak6 de ezek
a kísérő.oly-#k általá.an elé- na-yok +oltak
a11oz, 1o-y lé-k:rDk le-yen, és elé- szilárdak,
1o-y le t3djanak ráj3k szállni8
A "i -alaMis3nk.an d3r+án két"illiárd Fsilla-
+an, és elképesztően soknak +an k:ztDk ilyen
+a-y olyan .oly-#k.#l áll# rendszere8 Az :sszes
1íFsí Ar1aj# e-yDttesen se" le1etett .eC
pro-ra"oz+a "inden planétára, de í-y is
te"érdek sok j3tott az Ktjár# felderítőinek >
sokkal t:.. +olt annál, a"ennyit né1ány ezren fel
t3dtak keresni pár é+tized alatt8
Az Ktjár# "Ak:dése során te1át az +olt az első
felfedezés, 1o-y .ősé-es a .oly-#+álaszték8 A
Fsilla-ászok :rDltek, "ert "indi- "indenre
kí+ánFsiak +oltak, és a Rész+énytársasá- is :rDlt,
"ert a .oly-#kért ne" járt t3do"ányos pré"i3"8
A t3d#sok dol-a Fsak annyi +olt, 1o-y
rendszerezzék a felderítők adatait8 *iderDlt, 1o-y
a kettősFsilla-ok általá.an ne" rendelkeznek
.oly-#rendszerrel, ezzel ellentét.en a "a-ányos
Fsilla-ok t:..nyire i-en8 A Fsilla-ászok szerint ez
a tény +ala"ilyen for"á.an a rotáFi#s se.essé-
+isszatartásá.#l ad#dott8 2a két Fsilla- e-y
idő.en keletkezik 3-yana..#l a -ázfel1ő.ől,
akkor a Fsilla-ászok feltételezései szerint e-y"ás
k:zelsé-e "iatt ne" t3dnak "e-sza.ad3lni a
felesle-es for-ási ener-iáj3kt#l8 A "a-ányos
napok ezzel sze".en kényszeresen leadják az
ener-iát a kise.. fD--elékeiknek8
!-azán f:ldszerA .oly-#ra azon.an ne" sikerDlt
.3kkanni8
Az élet "e-lété+el kapFsolat.an szá"os
+izs-álatot el le1etett +é-ezni +iszonyla-
"essziről is8 !lyen +olt példá3l a 1ő"érséklet
"érése8 T-y +élték, 1o-y szer+es élet Fsak folyéC
kony +íz jelenlété.en képes kialak3lni8 <z Fsak
e-y szAk 100 fokos sá+.an le1etsé-es a *el+inC
skála 4%0 és (%0 foka k:z:tt8 <nnél alaFsonya..
1ő"érsékleten a +íz Fsak a 1aszontalan jé-
1al"azállapotá.an ford3l elő8 ,a-asa..
1ő"érsékleten "ár ninFs is +íz, "ert a "ele-től
elpárolo-, "ajd a napfény > e-y k:zeli napnak a
fénye > le.ontja a "olek3láit, és a 1idro-én
elillan az Ar.e8
?-y te1át "inden Fsilla- eseté.en Fsak a
napj3kt#l .izonyos tá+olsá-ra kerin-ő planéták
le1ettek érdekesek8 ,i+el azon.an a .oly-#kat
ne" érdekelte, 1o-y "enynyire felelnek "ajd
"e- az élet kí+ánal"ainak, a"ikor a
keletkezésDkkor :sszeálltak a -ázaik.#l, ezért
le-t:..jDk t=lsá-osan k:zel +a-y az ideálisnál
tá+ola.. kerin-ett a napját#l8
A le-t:.. ide-en életfor"a a f:ldi1ez 1asonl#an a
szénato"ra épDlt8 A szén a le-alkal"asa.. arra,
1o-y 1ossz= lánFok.#l áll# "olek3lákká álljon
:ssze8 zerenFsére sok +an .előleB a szén a
+ilá-e-yete" ne-yedik le--yakori.. ele"e8 Az
ide-en életfor"ák t:..nyire rendelkeztek a D$C
1ez 1asonl# "olek3lákkal is8 Az ok ne" a k:z:s
koz"ol#-iai eredet.en keresendő, 1ane" a..an
a tény.en rejlik, 1o-y az 3ni+erz3".an
e-y"ást#l fD--etlenDl kialak3l# or-aniz"3sok
szá"ára a D$ olFs# és 1atékony le1etősé-et
.iztosít a reprod3kFi#ra8
A le-t:.. szer+es dolo- te1át .izonyos
alapel+ek szerint alak3lt ki8 @al#színAle- azért,
"ert 1asonl#ak +oltak a kiind3lási k:rDl"ényeik8
Az életnek "e-+an a saját "enetrendje8 Az első
lépés p3sztán ké"iai: a szer+etlen anya-ok
.izonyos tényezők 1atására reakFi#.a lépnek
e-y"ással8 <z a tényező általá.an +ala"iféle
kDlső ener-ia > rendszerint e-y k:zeli Fsilla-
fénye8 *éső.. "e-jelennek az első kezdetle-es
e-ysejtAek8 <zek "é- Fsak olyan Dze"ek,
a"elyeknek a nyersanya-ai az őket k:rDl+e+ő
"ele- l:tty szer+etlen +e-yDletei8 <zek is a
napfény E+a-y .ár"i "ásG ener-iáját 1asználják
fel arra, 1o-y a szer+etlen anya-okat .eépítsék
"a-3k.a > "ind:ssze ennyit tesznek azért, 1o-y
fenn"aradjanak8 Att#l a pontt#l, a"ikor
elkezdenek fotoszintetizálni, "ár n:+ényeknek
le1et ne+ezni őket8
<-y idő 3tán "a-3k a pri"ití+ n:+ények +álnak
a .eépít1ető +e-yDletek tárol#i+á8 ,i+el az
ínyFsikland# szer+etlen anya-ok feldol-ozása
"e-le1etősen +esződsé-es eljárás, ezért Fs3pán
idő kérdése, 1o-y +ala"elyik n:+ény rászokjon
e-y =jfajta étrendre8 Az =j élőlények "ár ne" a
k:rnyezet nyersanya-át fo-yasztják, 1ane" saját
-yen-é.. és pri"ití+e.. rokonaikat8 Az =j
Fsoportot ne+ezzDk HállatoknakI8 Az első
állatoknak ninFs t=l sok alkatrészDk8 Az e-yik
+é-Dk:n +an e-y szájnyílás, a "ásikon e-y
+é-.élnyílás, a kettőt "e- :sszek:ti +ala"ilyen
feldol-oz#rendszer8 <nnyi és ne" t:..8 <kkor
"é- ennyi is elé- 1ozzá, 1o-y .eke.elezzék a
szo"szédaikat8
Aztán a dol-ok .onyol3lta..ak lesznek8
@é-.e"e-y az e+ol=Fi#8 A le-jo..ak "aradnak
fennB na-yjá.#l "inden =-y t:rténik, a1o-yan
Q1arles Dar7in kitalálta, "ik:z.en a pintyeit
si"o-atta kaliFkáik.an a 7eagle fedélzetén8 A
n:+ények to+á..ra is folytatják a szer+etlen
anya-ok fo-yaszt1at# for"ára alakítását az
állatok szá"ára, az állatok pedi- to+á..
esze-etik a n:+ényeket és e-y idő 3tán e-y"ást
is > né1ány n:+ény persze +életlenDl kiC
kifejleszt1et "a-á.an .izonyos t3lajdonsá-okat,
a"elyekkel "e-keserít1eti a n:+énye+ők életét8
Sk lesznek a t=lélők, de k:z.en az állatok is
elsajátítanak olyan trDkk:ket, a"elyekkel
"e-kerDl1etik a n:+ények +édel"ét8 A késő..i
-eneráFi#k érzékszer+eket n:+esztenek, 1o-y
1atékonya..an .etájol1assák a zsák"ányt, 1ozzá
izo"zatot, 1o-y "e-kaparint1assák, "ajd +é-Dl
kialak3lnak azok a ko"pleM "a-atartási
rendszerek E"int a p#kok 1ál#sz:+ése +a-y a
na-y"aFskák Fserkésző +adászataG, a"elyek
e-yre sikerese..é teszik az elesé- "e-szerzését8
E*:z.en ter"észetesen a n:+ények és a
n:+énye+ő állatok, +ala"int a ke+és.é sikeres
ra-adoz#k =ja.. +édel"i "eF1aniz"3sokat
fejlesztenek ki, -ondolj3nk Fsak a "ér-ező
Fserjékre, a tarajos sDl tDskéire +a-y a -yorslá.=
-azellákra8G A +ersen-és e-yre intenzí+e.. és
"inden terDleten e-yre .onyol3lta.. > aztán az
e-yik tere"t"ény e-yszer Fsak Hintelli-ensI lesz8
<11ez azon.an na-yon sok idő kell888 és az Ktjár#
felderítőinek is na-yon sokái- tartott, "ire
"e-találták ezeket a lényeket8
A 1íFsík által +é-i-láto-atott +ilá-ok
t:"kele-én > és az őket né1ány százezer é+
"=l+a k:+ető e".erek által .ejárt .oly-#kon >
"inden élet az alap+ető sza.ályok szerint alak3lt
ki, ezer és ezer +áltozat.an8 $é1a e-észen
"e-lepő +ariáFi#k kerDltek elő8 0éldá3l a F:ld:n
"inden n:+ény k:z:s t3lajdonsá-a, 1o-y ne"
"ozo-8 $inFs rá se""ilyen ok, 1o-y a n:+éC
nyeknek ez a jelle"zője e-yete"le-es le-yen és
kiderDlt, 1o-y ne" is az8 A felfedezők találtak
olyan lassan -3r3l# .okrokat, a"elyek az e-yik
oldal3kon kieresztették a -y:kereiket, a "ásik
oldalon .e1=zták és ettől olyanok +oltak, "int a
lassított fel+ételen -3r3l# :rd:-szekér, "ik:z.en
a -azda-a.. táptalaj, ned+ese.. f:ld +a-y
.ő+e.. napfény felé araszoltak8 A f:ldi állatok
ne" .ajl#dnak fotoszintézissel, de "ás planéták
ten-erei.en olyan "ed=zaszerA élőlényekre
.3kkantak, a"elyek a napj3k se-ítsé-é+el
képesek +oltak előállítani a saját szén1idrátjaikat
a le+e-ő.ől, aztán lesDllyedtek és éjszaka
al-aszerAsé-eket lak"ároztak8 A f:ldi korallok
1ely1ez k:t:tten élnek8 A felderítők találtak olyan
f:ld:nkí+Dli példányokat > olyan korall1oz
1asonl# f:ld:nkí+Dli dol-okat >, a"elyek képesek
+oltak rá, 1o-y az őket alkot# apr# állatkák
:náll#an szét=szkáljanak táplálkozni és
párosodni, "ajd +isszatértek k:z:s kőke"ény
erődít"ényDk.e, a"ikor "e-jelentek a k:zel.en
a zsák"ányra é1es ten-eri ra-adoz#k8
<zek a dol-ok teljesen érdektelenek +oltak
azoknak a felfedezőknek, akik a szerenFséjDkre
+adásztak8 De ne" "indenkinek8 Az élőlényeknek
+olt e-y előny:s t3lajdonsá-a: k:nnyen le1etett
őket szállítani8 $e" kellett t:..tonnányi anya-ot
felpakolni az Ar1aj#ra8 <lé- +olt annyi állatot
+a-y n:+ényt :sszeszedni, 1o-y szaporodni
t3djanak e-y"ással a F:ld:n is, "ert az
élőlények általá.an .ár1ol +annak, na-yon
szeretnek szaporodni8
A F:ld állatkertjei elkezdtek n:+ekedni és
sokasodniB 3-yanez t:rtént az ak+ári3"okkal és
az állatkereskedésekkel is8 ,inden +ala"ire+al#
Fsalád i-yekezett .e-yAjteni e-y ide-en
páfrányokat +a-y "ás .oly-#r#l szár"az#
szőr"#kokat tartal"az# D+e-kaliFkát8
,ielőtt a felderítők ko"olya.. +a-yonra tettek
szert a kisállatok for-al"azásá.#l, elő.. "e- is
kellett őket találni8 $e" +olt k:nnyA dolo-8 ,é-
azokon a .oly-#kon se" "indi- +olt élet, a1ol
alkal"asnak látszottak rá a k:rDl"ények8 <rről
=-y le1etett leszállás nélkDl "e-.izonyosodni,
1o-y a lé-k:r.en életre 3tal# +e-yDleteket
kerestek8 EW, i-en, e-y re"él1etőle- életet
1ordoz# planétának at"oszférá+al is rendelkeznie
kell, de ne" "inde-yik .oly-# +ette ko"olyan ezt
a szi-orítástB a lak1at# 1elyek azon.an t:..nyire
i-en8G
2a a lé-k:r.en +oltak olyan reakFi#képes
-ázok, a"elyek ne" 1asznál#dtak el > példá3l
+olt sza.ad oMi-én annak ellenére, 1o-y "ondj3k
szén és +as is +olt a k:zel.en, a"elyek oMidáFi#
ré+én e-yé.ként Fs:kkentették +olna a
"ennyisé-ét >, akkor -yanítani le1etett, 1o-y +an
+ala"i, a"i =jrater"eli ezeket a -ázokat8 <z a
+ala"i .izonyos értele".en élőnek tekint1ető8
E*éső.. kiderDlt, 1o-y a leírt e-yszerA
sza.ályok "ellett is akadnak ki+ételek888 de ne"
sok8G
A le-első .oly-#, a"elyről kiderDlt, 1o-y életet
1ordoz, e-y szilárd tízes +olt8 ,ajdne" "inden
+olt rajta: kék é-, kék ten-erek, .oly1os fe1ér
fel1ők és ren-ete- oMi-én > ez azt jelentette, 1o-y
+ala"ilyen entr#pia ellen 1at# tényező szinten
tartotta a "ennyisé-ét8
Anatol és 1er.a ,irsky társ3kkal, 5eonie
9ildennel :r+endez+e lapo-atták e-y"ás 1átát,
"ik:z.en a leszállás1oz készDlődtek8 <z +olt az
első eMpedíFi#j3k > és azonnal "e-Dt:tték a
főnyere"ényt8
9er"észetesen ezt "e- kellett Dnnepelni8
*inyitották az D+e- .ort, a"it "a-3kkal 1oztak8
*a"era elé álltak és szertartásosan .ejelentették
a felfedezésDketB a .orosD+e- d3-#jának a
p3kkanásá+al tettek pontot a "ond#káj3k +é-ére8
Tj F:ldnek ne+ezték el a .oly-#t8
,inden "ent, "int a karikaFsapás8 @éle"ényDk
szerint "é- azt is "e- t3dták 1atározni, 1o-y
"elyik részén +oltak a -alaMisnak Ea korai
felderítőknek ez általá.an ne1ézsé-et okozott,
"ert ne" +oltak kité+e tá.lák az =t "elléG8 <-yik
oldalon látszott a ,a-ellánCfel1ő, "ásikon az
Andro"édaCk:d, a 1ar"adik irány.an "e- e-y
t:":tt, fényes -:".1al"az, a"i szerintDk
Fsakne" .iztosan a F:ldről a Bika Fsilla-kép
1átán lát1at# 6ala".ok 1al"aznak felelt "e-8
*iFsit korai +olt az Dnneplés8 $e" +ették észre,
1o-y Tj F:ld lát+ányá.#l e-y fontos szín 1iányzik8
<z a szín a z:ld +olt8
A"ikor 1er.a ,irsky és 5eonie 9ilden
leereszkedtek, a p3szta sziklán landoltak8 e""i
se" nőtt rajta8 e""i se" "oz-ott8 e""i se"
repDlt az é-en8 $e" +oltak +irá-z# n:+ények8
,ás"ilyen n:+ény se" nőtt a leszáll#1ely k:rDl,
de talaj se" +olt, 1o-y "e-tere"jen8
A k:+etkező Fsal#dást az jelentette, 1o-y ke+és
+olt a lé-k:r.en az oMi-én > a11oz elé-, 1o-y a
jelenlétét az Ar1aj#.#l is érzékelni t3dják, de a
lé-zés1ez ke+és +olt8 Tj F:ld:n szinte .iztosan
+olt élet, de Fsak "e-le1etősen kezdetle-es
le1etett8 *iderDlt, 1o-y éppen "ost nyiladozik a
"ellékten-erek sekély +izé.en, "ik:z.en
szí+#san "3nkálkodik, 1o-y "e-+esse a lá.át a
szárazf:ld:n is > az iszapos ten-erek.en e-yszerA
prokari#ták és e3kari#ták éltek, és e-y
kezdetle-es "o1aszerAsé-, a"ely a parti
sekélyes.ől "ár kifelé i-yekezett a szárazf:ldre8
Tj F:lddel az +olt a -ond, 1o-y t=lsá-osan ;atal
+olt8 Qsak é+"illiárdok "=l+a lenne i-azán
érdekes > és ki;zetődő 9ildennek, a ,irskyC
1ázaspárnak és az Ktjár# Rész+énytársasá-nak8
5e-k:nnye..en a .oly-#k ré+én le1etett
"e--azda-odni > de "e-1alni is8 A felderítők az
Ar1aj#n .elDl +iszonyla- +édettek +oltak a
Fsilla-ok k:zti Fsellen-és +eszélyeitől8 Azon.an
1a leszálltak és kitették "a-3kat az is"eretlen
k:rnyezetnek888 az né1a na-yon +eszélyesnek
.izony3lt8 Ltt +olt példá3l a
CSINOS MÉREG EXPEDÍCIÓ
<-y :t+ené+es V3an ,endoza anta"aria ne+A
+enez3elai Ktjár#Cfelderítő fedezte fel az első
tényle- kelle"esnek látsz# .oly-#t8
$e-y+en1áro" napi- tartott, "ire <-yesé+el
odaért8 A le+e-őC, ételC és +íztartalékai "iatt ne"
kellett a--#dnia, a pénze "iatt +iszont i-en8
Jtols# kreditpontjait az elind3lása előtti
.=Fs=ztat#ra k:lt:tte, í-y i-en -oro".a élet +árt
+olna rá, 1a Dres kézzel tér +issza, ezért keresztet
+etett és el"or"olt e-y 1álai"át, a"ikor kilépett
a leszáll#e-ysé-.ől8
<"elkedett 1an-3lat.an +olt, de ne" +olt
.olond8 <lő+i-yázatosan járt el8 ,endoza
pontosan t3dta, 1o-y ko"oly .aj.a kerDl, 1a
+ala"i .al3l sDl el8 Fényé+ekre tőle senki se"
+olt, aki a se-ítsé-ére siet1etett +olna > i-azá.#l
a +ilá-on ne" +olt olyan e".er, aki le-alá.. azt
"e- t3dta +olna "ondani, 1o-y 1ol is +an ő
t3lajdonképpen8 W+atossá-.#l "indi- Arr31át
+iselt, a"ikor a .oly-#n tart#zkodott és ez késő..
na-yon is szerenFsés k:rDl"énynek .izony3lt8
A 1ely e-yáltalán ne" tAnt +eszélyesnek8 A
n:+ények f3rFsa naranFsszín.en po"páztak, a
tá+oli fák E+a-y Fsak na-yra nőtt fAFso"#kYG
ártal"atlannak látszottak és ne" +oltak
k:z+etlen fenye-etést jelentő na-y állatok se"8
J-yanakkor ,endoza ne" sok olyas"it látott,
a"i k:z+etlen 1asznot 1ajt1atott +olna a szá"ára8
$yo"a se" +olt Fi+ilizáFi#nak > ne" +oltak na-y,
el1a-yatott +árosok, ne" fo-adták .arátsá-osan
intelli-ens ide-enek és ne" 1e+ertek ott 1íFsí
"Ater"ékek se", 1o-y felszede-esse őket8 $e"
+olt a felszínen se""ilyen "estersé-es +a-y
ter"észetes fé"szerkezet, a"elyet a
leszáll#e-ysé- érzékelői észre+ettek +olna,
a"ikor "e-érkezett8 ,endoza azzal ny3-tatta
"a-át, 1o-y "a-a az életet 1ordoz# .oly-# ténye
1oz "ajd szá"ára e-y t3do"ányos j3tal"at8
8KllatiI és Hn:+ényiI életfor"ákat is azonosított >
le-alá..is né1ány dolo- "oz-ott, "í- "ások
szilárdan le-y:kereztek a talaj.a8
@ett né1ány "intát a n:+ények.ől, pedi- ne"
+oltak kDl:n:se..en lenyA-:zők8 $é"i ne1ézsé-
árán el+er-őd:tt a fáki-, a"elyekről kiderDlt,
1o-y -o".aszerAen p31ák8 $e" +oltak
páfrányszerAsé-ek és +al#di fA se", de a talaj
na-y részét +ala"ilyen pi1és "o1aszerAsé-
.orította8 A "oz-# j#szá-ok ne" +oltak na-yok8 A
le-na-yo.. életfor"a, a"ellyel ,endoza
találkozott, az e-y na-yjá.#l tenyérnyi Hízeltlá.=I
+olt8 A kis állatkák Fsapatok.an "ászkáltak a
táplálék3kat jelentő nál3k is kise..
ro+arszerAsé-ek 3tán8 A testDket sArA pré"nek
tAnő átlátsz# fe1ér tDskék .orították, e"iatt =-y
néztek ki, "int e-y apr# .irkák.#l áll# nyáj8
,endozának "ajdne" .Ant3data tá"adt, a"ikor
né1ányat k:zDlDk Fsapdá.a ejtett, "ajd "e-:lte
őket és a zsák"ányállataikkal e-yete".en steril
tartályok.a rakta, 1o-y 1aza+i-ye őket az
Ktjár#ra8
e""i "ást se" +olt érde"es el+inni, de a
planétán +oltak "é- látni+al#k8 Ren-ete-
-y:ny:rA lát+ányossá-8
<-észen k:zel > ,endoza .eFslése szerint
"ind:ssze 1ar"inF +a-y ne-y+en fényé+nyire >
látszott e-y "oz-al"as, fényes -ázfel1ő, a"iről
=-y +élte, 1o-y az a Lrion Fsilla-k:d le1etett8
E$e" az +olt, de az Lrion1oz 1asonl#an ez is e-y
Fsilla-.:lFsőde +olt8G ,endoza t:rténetesen a
le-jo.. é+szak.an ért oda, "ert í-y értékel1ette
azt az él"ényt, a"elyet a .oly-#nak a 1orizont
e-yik oldalán leny3-+# napja és a "ásikon felkelő
Fsilla-k:d lát+ánya e-yDttesen jelentett8 T-y teríC
tette .e az éjszakai e-et, "int e-y -yé"ántokkal
telesz#rt, ra-yo-# fejedel"i +:r:ssel sze-élyezett
ten-erz:ld tapéta8 A H-yé"ántokI > a Fsilla-k:d
le-fényese.. Fsilla-ai > na-ysá-rendekkel +oltak
fényese..ek, "int a F:ldről néz+e a @én3sz +a-y
a V3piter8 Qsakne" akkora fényt adtak, "int a
f:ldi teli1old8 <zek azon.an 2old3nk koron-já+al
ellentét.en Fsak pontszerA fényforrások +oltak,
ezért szinte fájt ráj3k nézni8
zépsé-Dk ra.3l ejtette ,endozát, aki ne" +olt
a sza+ak e".ere, ezért a"ikor +isszatért,
e-yszerAen azt írta a jelentésé.e, 1o-y HFsinos
1elyI, í-y az Ktjár# térképeire is HQsinos 2elyI
elne+ezéssel kerDlt .eje-yzésre a planéta8
,endoza "e-kapta a j3tal"át: két"illi#
dolláros t3do"ányos pré"i3" járt Fsak a
felfedezésért, e"ellett "e-í-érték neki, 1o-y
"indannak a 1aszná.#l részesedik "ajd, a"it a
késő..iek.en Qsinos 2elyen esetle- "é-
találnak8 ,e-+olt rá az esély, 1o-y ez i-azán
ko"oly :ssze- lesz8 Az Ktjár# sza.ályzata szerint
,endoza élete .e lett +olna aranyoz+a, 1a
kiderDl, 1o-y a .oly-#t -yar"atosítani le1et8
Qsakne" azonnal két :tsze"élyes Ar1aj#+al két
=ja.. eMpedíFi# ind3lt Qsinos 2elyre ,endoza
.eállításai+al8
<kkor +áltoztatták "e- a ne+ét Qsinos ,ére-re8
,endoza k:+etői ne" +oltak elé-
elő+i-yázatosak8 $e" tartották "a-3kon a
szkafandereiket, de ne" rendelkeztek Qsinos
,ére- saját fa3nájának ter"észetes +édel"é+el
se"8 0edi- a 1elyi életnek ko"oly ki1í+ással
kellett sze".enéznieB a .orzas D+e-tDskék ne"
díszként szol-áltak, 1ane" pánFélzat -yanánt8
ajnálatos, 1o-y ,endoza ne" fejezte .e a
s3-árzással kapFsolatos "éréseit, "ert a
Fsilla-k:d ;atal napjai ne"Fsak a lát1at# fény
tarto"ányá.an ra-yo-tak, 1ane" e-yszers"ind
na-yerejA ionizál# és 3ltrai.olya s3-árforrások is
+oltak8 A tíz felderítő "ár azelőtt kritik3s ada-ot
kapott, 1o-y .ár"it észleltek +olna "a-3kon8
9eljes +érFseré.en kellett őket részesíteni,
a"ikor +isszatértek az Ktjár#ra, de kettejDk:n
"ár í-y se" le1etett se-íteni8
zerenFséjére ,endoza is"ét előrelát#nak
.izony3lt8 $e" feFsérelte el azonnal +ad
ti+ornyákra a két"illi#ját azt +ár+án, 1o-y a
kolonizáFi#s részesedés.ől "ér1etetlen +a-yonra
tesz "ajd szert8 A planéta az e".erek szá"ra
lak1atatlannak .izony3ltB a részesedés el"aradt8
KIÉGÉS EXPEDÍCIÓ
Az Ktjár# Fsakne" ezer 1íFsí Ar1aj#já.#l Fsak
né1ány t3Fatnyi +olt pánFélzattal ellát+a és ezek
is t:..nyire ^t:s:k +oltak8 A pánFélos 2ár"as
ritkasá-nak szá"ított, ezért a"ikor az e-yik
ilyennek a fedélzetén FeliFia ,onsanto, 6re-
F3tkos# Farkas és Daniel 03rsy =tra keltek,
t3dták, 1o-y ne" kéj3tazásra +állalkoztak, 1ane"
+ala"ilyen tényle- ko"isz él"ény.en lesz részDk8
<zzel sze".en, a"ikor kiléptek a fénynél
-yorsa.. "e-1ajtás.#l, az első pillanat a teljes
elra-adtatásé +olt8 A k:zelDk.en le+ő Fsilla-, e-y,
a $ap1oz elé--é 1asonl# 64Ces "é- na-ysá-ra is
akkora +olt, "int a "i $ap3nk8 A Fsilla-t#l
lak1at# tá+olsá-ra kerin-ett e-y .oly-#, ráadás3l
az érzékelők na-y "ennyisé-A 1íFsí fé"et
jeleztekU
A fé" le-na-yo.. konFentráFi#ja ne" "a-án a
.oly-#n +olt, 1ane" > 1asonl#an az Ktjár#1oz >
e-y ekliptikán kí+Dli aszteroidán, ezért ennek is
e-y 1íFsí Ar1aj#kat tárol# -arázsnak kellett
lennieU A k:zelé.e ér+e látták, 1o-y
feltételezésDk "e-felelt a +al#sá-nak888
J-yanakkor azt is látták, 1o-y a kis.oly-# Dres8
$e" +oltak rajta 1aj#k és se""ilyen "ás
"Atár-y se"8 Az Ktjár#1oz 1asonl#an ezt is
járatok 1ál#zták .e, de ezek az ala-3tak Dresen
táton-tak8 <nnél is rossza.. +olt, 1o-y ez az
aszteroida na-yon rossz állapot.an +olt8 okkal
ré-e..inek és +i1ar+erte..nek látszott az
Ktjár#nál8
A rejtélyre akkor derDlt fény, a"ikor az 3tols#
készleteket fel1asznál+a a le-énysé- két ta-ja
le"erészkedett a .oly-#ra8
@ala"ikor +irá-z# 1ely le1etett8 Olet "é- "ost
is +olt, de ali- pislákolt Fsak a ten-erek.en >
al-ák és -erinFtelenek a ten-erfenéken, de
se""i t:..8 A planéta +ala"iért kiszáradt és
elp3szt3lt888 és az okot se" kellett "esszire
keresni8
2at és fél fényé+nyire észre+ettek e-y
ne3tronFsilla-ot8 A le-t:.. társá1oz 1asonl#an ez
is p3lzár +olt, de "i+el ne" a
ten-elys3-árzásá.an +oltak, ezért ne1ezen +ették
észre a radiáFi#ját8 0edi- erős rádi#forrás +oltB a
"Aszereik +ilá-osan jelezték e-y sz3pern#+aC
"arad+ány jelenlétét8
A t:rténet .efejezését az Ktjár# t3d#sai k:z:lték
+elDk, a"ikor 1azatértek8 <zt a naprendszert is
"e-láto-atták a 1íFsík, de a szo"szédsá- ellenDk
ford3lt8 A 1íFsík el1a-yták a rendszert >
+al#színAle- t3dták, "ire le1et szá"ítani >, és a
sz3pern#+a felro..ant, a .oly-# pedi- "e-sDlt8 A
-ázai elpárolo-tak és a ten-erek na-y része
elforrt8 A"ikor a pokoli forr#sá- alá..1a-yott, =j,
+ékonyka at"oszféra főtt ki a .oly-# kér-é.ől és
a "aradék +ízpára 1atal"as zi+atarok for"ájá.an
is"ét leFsap#dott a felszínre, "ik:z.en el"osta a
1e-yeket, +:l-yeket és iszappal terítette .e a
síksá-okat8 e""i se" "aradt "e-888 "indez
t:..százezer é++el ezelőtt t:rtént8
,onsanto, F3tkos# Farkas és 03rsy t3do"ányos
j3tal"at kaptak a felfedezésért > ne" sokat, "ert
1ár"an kellett "e-osztozni3k száz1at+anezer
dolláron8
Az Ktjár# fo-al"ai szerint ne" +olt na-y :ssze-8
$é1ány to+á..i 1éti- "é- t3dták ;zetni a
szá"láj3kat, de ennyi.ől ne" le1etett ny3-díj.a
"enni8 A"int 1elyet találtak a k:+etkező ind3l#
1aj#kon, "inde-yikDk is"ét =tra kelt, de senki
se" tért +issza k:zDlDk8
Az Ktjár# felderítőinek ter"észetesnek kellett
+olna +enniDk, 1o-y a kelle"es, f:ldszerA .oly-#k
ritká..an .3kkannak elő, "int a rosszind3lat=
planéták8 aját naprendszerDk ezt nyil+án+al#+á
tette, e"ellett ennyit a 0rojeFt Lz"a
rádi#Fsatorna adásai.#l is "e-tan3l1attak +olna
az Ktjár#n8
Rá kellett j:nniDk, 1o-y t:"érdekféle
ellensé-es k:rnyezet létezik8 Az <ta Qarina %
példá3l "e-felelő "éretA +olt, +olt le+e-ője és
"é- +ize is > 1a éppen ne" +olt "e-fa-y+a8 A
.oly-# azon.an erősen eMFentrik3s pályán
kerin-ett, ezért naptá+ol.an "inden "e-fa-yott,
napk:zel.en pedi- +i1arok d=ltak rajta8 Az e-yik
leszáll#e-ysé- oda+eszett, 1áro" "ásik pedi-
"e-ron-ál#dott +a-y el+esztette le-énysé-ének
e-yikC"ásik ta-ját8
,endoza ne" az e-yetlen olyan felfedező +olt,
aki olyan kelle"esnek látsz# 1elyre .3kkant,
a"elyik késő.. 1alálosnak .izony3lt8 @oltak d=s
+e-etáFi#+al .orított el.A+:lő .oly-#k, de a
n:+ényzetDket toMidendronok alkották8 okkal
rossza..ak +oltak, "int a F:ld:n a "ér-es
sz:":rFe8 A le-kise.. érintésre fel1#lya-osodott
tőlDk az e".er .őreB -y:trel"es +iszkető
fájdal"at és ana;laMiás sokkot okoztak8 Az első
eMpedíFi#.#l a leszáll#e-ysé- teljes sze"élyzete
"e-1alt az aller-iás reakFi#k k:+etkezté.enB
e-yedDl Fsak az a felderítő t3dott 1azatérni az
Ktjár#ra, aki a kerin-ő Ar1aj#.an "aradt8
2é.eC1#.a azért > persze nagyon ritkán >
akadtak j#k is8
Az Ktjár# "Ak:désének első é+tizedé.en
,ar-aret BrisF1 +a-y k:zis"erte.. ne+én
H0e--yI eMpedíFi#ja +olt a le-sikerese..8
0e--y BrisF1 e-y <-yessel ind3lt el és tényle-
e-y "ásik F:ldet talált8 Bizonyos +onatkozásai.an
"é- sze.. is +olt annál, a"ilyen a F:ld +ala1a is
le1etett8 $e"Fsak toMidendronok ne" +oltak,
a"elyek "indenkit "e-:lnek, aki 1ozzáj3k ér, de
ne" +oltak a k:zel.en 1alálos s3-árzást ki.oC
Fsát# Fsilla-ok, illet+e na-y és +eszélyes állatok
se"8
0e--y planétájá+al Fsak e-y dolo- 1i.ázott8
!deális 1ely lett +olna a t=lnépesedő anya.oly-#
lakossá-a szá"ára, 1a ne" lett +olna j#
ezerkilenFszáz fényé+nyire8
$e" le1etett "áskép oda"enni, Fsak 1íFsí
Ar1aj#+al, "árpedi- a le-na-yo.. jár"A is Fsak
:t sze"élyt t3dott szállítani8
0e--y planétájának a -yar"atosításá+al "é-
+árni kellett8
A felfedezők :sszesen kétszáznál is t:.. olyan
.oly-#t találtak, a"ely .onyol3lta.. életet
1ordozott8 A rendszertanászok "ajd "e-őrDltek
:r:"Dk.en8 A t3do"ányos fokozatokra aspirál#k
szá"ára .ősé-esen :z:nl:ttek az olyan adatok,
a"elyek .iztosan "e-1ozták az á1ított doktori
fokozatot8 ^n"a-á.an az is ke"ény "3nka +olt,
1o-y elne+ezzék a felfedezett 1ar"inFC +a-y
ne-y+en"illi# =j fajt8
<nnyi né+ persze ne" +olt a tarsoly3k.an, ezért
szá"okkal osztályozták őket és leje-yezték a
kDl:n.sé-eiket8 Re"ényDk se" +olt arra, 1o-y
"e-1=zzák a t:rzsek és osztályok k:zti
1atár+onalakat, pedi- "inden leírást .etápláltak
az adat.ankok.a és t:"éntelen szá"ít#-épidőt
áldoztak a +iszonyok ki.o-ozására8 A le-jo..an
akkor jártak, 1a e-yszerAen leje-yezték a fajok
.ioké"iai jelle"zőit8 A D$ és a 1ozzá 1asonl#
"olek3lák e-yete"esnek .izony3ltak az e-ész
3ni+erz3".an8 A "ásodik le-szerenFsése.. az
alaktani leírás +olt8 A F:ld le-t:.. élőlényének
+annak olyan k:z:s alkot#ele"ei, a"elyek a
r=d.#l EkDl:nféle ny=l+ányok és +é-ta-okG és a
1en-er.ől Ea .első szer+ek, a t:rzs és 1asonl#kG
eredeztet1etők, "ert ezek ré+én ér1ető el a
le-na-yo.. erő, +ala"int tárol#C és te1er1ord#
kapaFitás8 J-yanezen ok.#l a -alaMis .estiári3"a
is 1asonl#ra sikeredett8 0ersze +oltak ki+ételek8
ArFan-elo 0elieri Fsapata felfedezett e-y né"a
+ilá-ot, a1ol kizár#la- olyan p31atestA dol-ok
élde-éltek, a"elyeknek ne" fejlőd:tt ki
Fsontrendszere +a-y kitin+áza, e"ellett 3-yan=-y
ne" adtak 1an-ot, "int a f:ldi-iliszta +a-y a
"ed=za8 Lpal Q3d7allader .oly-#ján a t3d#sok
+élekedése szerint t:..sz:r is kip3szt3lt a
szárazf:ldi állat+ilá-8 A le-fő.. tere"t"ény e-y
=sz#lá.as .álnaszerAsé- +olt, a"ely e-ykor a
szárazf:ld:n élt, de az e+ol=Fi#ja során Fsakne"
az :sszes rokon fajjal e-yete".en +isszatért a
ten-er.e8 ,int1a Dar7in pintyei népesítenének
.e e-y e-ész planétát8
2osszasan le1etne "é- sorolni, "i "indent
találtak, "ire a felfedezők kezdték =-y +élni,
1o-y a +ízalap=, oMi-énnel léle-ző élet "inden
le1etsé-es +ariáFi#ját látták "ár8
@al#színAle- "ajdne" "indet8
Aztán "e-találták a Hl3stákatI > a 1íFsík
3-yanezt a fajt ne+ezték el l:ttylak#knak >, és
"é- e-y pillantást +etettek a -áz#riások
"indezidái- elképzel1etetlen [#rájára és
fa3nájára8
*iderDlt, 1o-y 1i.ásnak .izony3lt te1át az
alaptézis, a"ely szerint az élet Fsak a szilárd
.oly-#k ké"iai +iszonyai k:z:tt fejlőd1et ki8 $a-y
"e-rázk#dtatás +olt a t3d#soknak888 de k:zel se"
akkora, "int az, a"elyik kiFsit késő.. érte őket8
*éső.. 3-yanis kiderDlt, 1o-y az élet1ez "é-
ké"iai +iszonyok se" kellenek8
HETEDIK RÉSZ
HÍCSÍ KINCSEK
zépek +oltak a .oly-#k és a Fsilla-okr#l készített
fel+ételek is, de +al#já.an "indenki olyan
1elyekre +á-yott, a1ol 1íFsí teF1nol#-iá+al
készDlt 1ol"ikat le1etett találni8 *étsé- se"
fér1etett 1ozzá, 1o-y +oltak ilyenekB Fsak arra
+ártak, 1o-y "e-találják őket > +ala1ol8 A 1aj#k
"e-léte erre 3talt8 Os korá..an azok a "orzsák
is ezt i-azolták, a"elyeket a @én3szon
Fsipe-ettek fel, ezek azon.an Fsak fokozták az
e".erek s#+ár-ását a to+á..i Fsodák iránt8
9izenné-y 1#nappal az Ktjár#Cpro-ra" 1i+atalos
kezdete 3tán az e-yik eMpedíFi# szerenFsé+el járt8
<-y olyan 1aj#+al "entek, a"elyet általá.an
^t:snek szokás ne+ezni, de akkori.an a rendszer
"é- ne" a késő.. sza.+ányossá tett "#dszerrel
"Ak:d:tt8 <rre az =tra né-y :nkéntes "ent8 <-y
1i+atalos eljárás keretei k:z:tt az a né-y f:ldi
na-y1atalo" sze"elte ki őket az =tra, a"elyek az
Ktjár# Rész+énytársasá-ot "Ak:dtették Ea
"arsiak Fsak késő.. kezdtek érdeklődniGB a
le-énysé- te1át e-y a"erikai, e-y kínai, e-y
orosz és e-y .razil ta-.#l állt8 Lk3ltak *aplan
ezredes és "ás korá..i 3taz#k példáján8 2at
1#napra elé- élel"et, +izet és oMi-ént +ittek
"a-3kkal, "ert ne" akartak koFkáztatni8
@é-Dl =-y esett, 1o-y ne" kellett felélniDk a
teljes ellát"ányt8 ,ár ne-y+enkilenF nap 3tán
+isszatértek, "é-pedi- ne" Dres kézzel8
,int kiderDlt, Félállo"ás3k e-y na-yjá.#l
f:ld"éretA .oly-# +olt8 ikeresen Dze".e
1elyezték a leszáll# e-ysé-et és 1ár"an
leereszkedtek a felszínre8
Az e".erisé- t:rténeté.en elősz:r sétált +alaki
olyan é-itesten, a"ely ne" +olt a $aprendszer
része8
Az első .enyo"ásaik kissé le1an-ol#ak +oltak8 A
Fsoport 1a"ar ráj:tt, 1o-y a planétának
+iszonta-sá-os "=ltja le1etett8 Felszíne olyan
+olt, "int1a +ala"ilyen 1ő1atást#l kié-ett +olnaB
1elyenként +al#sá--al sikítottak a s3-árzás"érő
"Aszereik8 93dták, 1o-y ne" "arad1atnak
sokái-8 $e" e-észen "ásfél kilo"éternyire a
leszáll#1elyDl szol-ál# 1e-y kopár lejtőjének alján
azon.an olyan sziklaC és fé"képződ"ényekre
.3kkantak, a"elyek "estersé-es eredetAnek
látszottak8 A"ikor "e-+izs-álták a k:rnyékDket,
1áro" olyan dol-ot sikerDlt kiásni3k, a"elyet
érde"es +olt 1aza+inniDk8 Az e-yik e-y lapos
le"ez +olt, a"elynek polírozott felszínén "é-
"indi- ki+e1ető +olt +ala"ilyen 1áro"sz:-ek.ől
áll# "intázat8 A "ásodik e-y ro+átkákkal ellátott
szi+ar na-ysá-= kerá"iao.jekt3" +olt >
"érőeszk:zY A 1ar"adik e-y k:rDl.elDl kilenF+en
Fenti"éter 1ossz= kr#".#l készDlt fé"1en-er,
a"ely.e né1ány ly3kat f=rtakB le1etett 1an-szer,
-épalkatrész > +a-y akár 2ilsF1CFső8
,inde-y, 1o-y "ik +oltak, Fsak az szá"ított,
1o-y m8termékek.
A"ikor a Fsapat az Ktjár#n .Dszkén .e"3tatta a
leleteket, j#kora 1ajFi1ő kerekedett8 9eF1nol#-iai
értele".en e-yik tár-y se" látszott na-y
átt:résnek8 ,indazonáltal, 1a ilyen 1ol"ikat
le1etett találni, akkor .iztosan +annak odakint
"ás"ilyenek is > "é-pedi- olyanok, a"elyeknek
sokkal na-yo.. le1et a -yakorlati 1aszna8
<kkor sz:k:tt i-azán "a-asra a Fsilla-k:zi
aranyláz8
2ossz= időre +olt szDksé- 1ozzá, 1o-y is"ét
rák:sz:nts:n +alakire a szerenFse8 A statisztikák
szerint az Ktjár#ra +isszatérő eMpedíFi#k :t.ől
né-y eset.en ne" 1oznak +issza se""it, Fsak
képeket és "érési ered"ényeket8 A 1aj#k fele
+issza se" tér8 2=sz.#l e-y Ar1aj# 1oz Fsak
kézzelfo-1at# 1íFsí teF1nol#-iá+al kapFsolatos
leletet, de az esetek na-y részé.en ez is inká..
Fsak érdekessé- > +iszont annak a ke+ésnek
fel.eFsDl1etetlen +olt az értéke, a"elyek t:..et
jelentettek p3szta érdekessé-nél8
$e" sok ilyen +olt és azok is na-yon "essziről
kerDltek ide8 A +én3szi tapasztalatok alapján
szá"ítani le1etett erre, 1iszen ott a t:..száz
kilo"éternyi 1íFsí Fsatornarendszer.ől "ind:ssze
t3Fatnyi játékszer kerDlt Fsak elő8
<zek azon.an sokat 1oztak a kony1ára azoknak,
akik le t3dták "ásolni őket8 Az anizokinetik3s
kalapáFs +al#sá-os Fsoda +olt8 Az e-yik +é-én
"e-Dtik, és az Dtés ereje oldalt j:n ki .előle8
<nnél is na-yo.. Fsoda +olt, 1o-y a t3d#sok
ráj:ttek a "Ak:dési "eF1aniz"3sára, "ajd az
el+ét 1asznosították a ne1ézC és k:nnyAipar
"inden á-azatá.an, de "é- a 1áztartás.an is8 A
tAz-y:n-y:k to+á..ra is rejtélyt jelentettekB
3-yaní-y az =-yne+ezett i"ale-yezők is8
9er"észetesen, a"ikor az e".erek
rá.3kkantak az Ktjár#ra, az ott állo"ásoz# [otta
jelentette a le-na-yo.. kinFset "indenekfelett8
Az aszteroidán azon.an a 1aj#kon kí+Dl se""i
se" +olt8 A 1aj#k.an se" +olt se""i, Fsak a
+ezérlő.erendezés8 Az e-ész aszteroida Dres +olt
és "ajdne" se.észi értele".en steril888 "int1a a
1íFsík "a-3kt#l 1a-yták +olna ott a 1aj#kat, de
elő.. -ondosan eltá+olítottak +olna r#l3k "inden
"ás 1asznál1at# dol-ot8
<-y 1=szé+es +a-y annál is kiFsit 1ossza..
időszak alatt az Ktjár# felfedezői na-yjá.#l
"indent láttak, a"it Fsak le1etett8 *épekkel és
t:rténetekkel tértek 1aza, "e- élőlényekkel és
ás+ányokkal, de Fsak na-yon ke+és 1íFsí
"Ater"éket találtak8
<z +olt "inden, a"iért annyi felderítő .ele1alt a
sze-énysé-.e > +a-y "a-á.a az =t.a8
A SZERSZÁMOSLÁDA EXPEDÍCIÓ
$é1ányan -azda-on 1altak "e-, de ne" t3dták,
1o-y -azda-ok lettek8 <z t:rtént az e-yik
le-na-yo.. lelet eseté.en is8 ajnos az :tfős
le-énysé-.ől 1áro"nak "inde-y +olt, "ert ne"
élték t=l a kDldetést8
2áro" osztrák > két ;+ér és a na-y.átyj3k >
:r:ksé-Dk "aradéká.#l je-yet +áltott az Ktjár#ra8
<lt:kélték, 1o-y Fsakis pánFélozott 1aj#+al
kelnek =tra8 ,i+el az esetDk.en az e-yetlen ilyen
jár-ány e-y ^t:s +olt, ezért az 3tols# pillanat.an
.eszer+eztek "a-3k1oz e-y ,an3el de los Fintas
ne+A délCa"erikait és e-y 1eri 5o\at ne+A
jenkit8
<lértek e-y .oly-#t, leszálltak rá és ne"
találtak se""it8 A "AszerDk azon.an 1íFsí fé"et
jelzett, ezért elkezdtek keres-élni8
<-y leszáll#e-ysé-re .3kkantak8 Ltt +olt
el1a-yatottan, a j# é- t3dja, "i#ta8 @iszont ne"
+olt Dres8 A ko"p.an a le-na-yo.. tár-yak azok
a 1íFsí fé".ől készDlt 1atsz:-letA do.ozok +oltak,
a"elyeknek az át"érőjDk fél"éternyi +olt, a
"a-assá-3k feleekkora, a t:"e-Dk pedi-
13szon1áro" kilo-ra""8 zerszá"osládák
+oltak8 $é"elyiknek is"erős +olt a tartal"a, de a
t3Fatnyi, j#for"án 1aszontalan 1íFsí i"ale-yező
se""i.en se" kDl:n.:z:tt azokt#l, a"elyeknek
sokasá-a szerteszét +olt do.ál+a a +én3szi 1íFsí
járatok.an8 <"ellett azon.an +oltak a ládák.an
olyas"ik is, "int a Fsa+ar1=z#, de ezeknek
1ajlékony +olt a r=dj3kB +oltak p31a anya-.#l
készDlt Fsa+ark3lFsra e"lékeztető tár-yak és
elektro"os "érő"Aszereket for"áz# +ala"ik,
a"elyekről késő.. kiderDlt, 1o-y 1íFsí -épezetek
tartalék alkatrészei8
2atal"as siker +olt8 ,illio"osok lettek >
pontosa..an azok, akik t=lélték8
A leletek ez=ttal a .oly-# felszínén +oltak, de a
felderítők e-y idő 3tán ráj:ttek, 1o-y ne" a
felszín a 1íFsí kinFsek le-+al#színA.. előford3lási
1elye8 A felszín alatt sokkal, de sokkal na-yo..
-azda-sá- +an8
A 1íFsíkről 1a"ar kiderDlt +ala"i: szerették az
ala-3takat8 A @én3sz felszíne alatti kaptáraik ne"
.izony3ltak e-yedieknek8 A te+ékenysé-Dk 3tán
1átra1a-yott Fsilla-k:zi nyo"aik is ezt "3tatták
"indenDtt, a1ol "e-ford3ltak8 ,a-ának az
Ktjár#nak a .elseje is Fsatornala.irint3s +olt és
3-yanilyenek +oltak a -alaMisszerte felfedezett
H"ásI Ktjár#k is8 Qsakne" "inden .oly-#n ástak
Fsatornákat, a"elyen "e-ford3ltak és a járatok
falát ki.élelték 1íFsí fé""el8 A1ol a felszíni
+iszonyok ked+ezőtlenek +oltak Epéldá3l a
@én3szonG, ott a Fsatornák kiterjedt és .onyol3lt
1ál#zatokat alkottak, de "é- a 0e--y Boly-#já1oz
1asonl# kelle"es 1elyeken is f=rtak né1ány
járatot8 Az antropol#-iát +é-zett, "a-3kat
1íFsíol#-3soknak ne+ező t3d#sok szen+edélyesen
pr#.áltak ráj:nni, "ilyenek +oltak +al#já.an ezek
a ré- eltAnt lények8 Feltételezéseik szerint
+ala"ilyen f:ld alatti faj.#l alak3ltak ki és jo..an
1asonlítottak az Dr-ék1ez, "int az e".erek1ez8 A
1íFsíol#-3soknak i-aza lett888 de "é- 1ossz=
időnek kellett eltelnie a11oz, 1o-y ez
.e.izonyosodjon8
A Fsatornák na-yon 1asonlítottak e-y"ásra8
9:":r, ke"ény, fé"es .első .e+onat3k +olt,
a"ely +ilá-ított a s:tét.en: ez +olt a 1íFsí fé"8
Azok a Fsatornák, a"elyekkel az e".erek elősz:r
találkoztak a @én3szon és "a-án az Ktjár#n,
1al+ánykék fényt adtak8 A 1íFsí fé" az esetek
t:..sé-é.en kék +olt, de az Ar1aj#k .elsejé.en
+oltak aranyszínA fé"tár-yak is, "ajd késő.. a
felfedezők találtak piros és z:ld 1íFsí fé"et is8
enki se" t3dta a kDl:n.:ző színek
"a-yarázatát8 A 1íFsíol#-3sok se" t3dtak
se-íteni8 ,ind:ssze annyit k:z:ltek a 1íFsí fé"
színének eseti eltéréseiről, a"i e-yé.ként is
nyil+án+al# +olt: a kékszínA járatok.an általá.an
sokkal ke+ese.. a 1íFsí "Atár-y8 Az aranyC, +:r:sC
és z:ldszínA Fsatornák.an szinte "indi- t:..
kinFset találtak a felfedezők8
9er"észetesen, a"í- a f:ldiek "e- ne"
tan3lták, 1o-yan fedezzék fel 1íFsí Ar1aj#kkal a
-alaMist, addi- az Ktjár# és a @én3sz kékes
járataira korlátoz#dtak a le1etősé-eik8 <zek.en
+iszont Fsak "e-le1etősen ritkán találtak
tár-yakat, j#lle1et né1a ezek is na-yon értékesek
+oltak8 ,ás .oly-#kon, a le-jo.. lelő1elyeken a
járatok eleje kék +olt, "ajd ott +áltozott "e- a
színe, a1ol a le-t:.. 1asználati tár-y +olt
fel1al"oz+a8 enki se" t3dta az okot888 de
e-yé.ként se" t3dott sokat senki a 1íFsíkről8
A FŰTŐTEST EXPEDÍCIÓ
P3 Fen-tsét e-ysze"élyes =tra +álasztották ki8
<nnek +oltak előnyei és 1átrányai is8 A
le-na-yo.. előny az +olt, 1o-y 1a lesz +ala"i ott,
a1ol kily3kad és azért Fsak t3do"ányos pré"i3"
jár "ajd, akkor az e-ész so+ányka j3talo" az :+é
le1et "ajd8
,ásképpen alak3ltak a dol-ok8 Az =t +é-én e-y
t:..éCke+és.é f:ldtíp3s= .oly-#nál ly3kadt ki8
P3 azzal a dile""á+al találta sze".e "a-át,
a"ellyel "inden "ás "a-ányos k3tat#8 2a leszáll
a .oly-#ra, senki se" "arad a 1aj#n8 2a +ala"i
.aj érné odalent, ne" lenne, aki se-ítsen rajta8
9eljesen "a-ára +olt 3tal+a8
A "ásik pro.lé"a az +olt, 1o-y a Hf:ldtíp3s=I
i-enFsak k:zelítő jelle"zés +olt arra a +ilá-ra,
a"elyet "e- kellett +izs-álnia8 HF:ldtíp3s=I alatt
azt kell érteni, 1o-y na-yjá.#l akkora +olt, "int a
F:ldB +olt lé-k:re és a 1ő"érsékleti +iszonyai
"ellett előford3l1atott +ízpára a le+e-őjé.en,
folyékony +íz a ten-erei.en és jé- a 1ide-e..
terDletein8 ,inda"ellett ne" ez +olt a
"ennyorszá-8 zinte az e-ész .oly-# t=l 1ide-
+olt, Fsak az e-yenlítőnél +olt e-y kiFsit jo.. a
1elyzet, de ott is olyan +olt, "int Alaszká.an8
2a +olt is +ala1a +ala"i a felszínén, azt "ost
kilo"éteres +asta-sá-= jé-takar# .orította8 P3
ne" talált olyan -leFFsert, a"elyre leszáll1atott
+olna, ezért ne" +olt rá "#dja, 1o-y leásson alá,
.ár"i is le-yen a jé- alatt8 2osszas keres-élés
3tán talált e-y a jé-.ől kiáll# kopár szikladara.ot
és leszállt rá8 <ddi-re "ár elfo-yott a kezdeti
opti"iz"3sa és a k:rnyezet se" +olt í-éretes >
"Aszerei azon.an jo.. 1íreket k:z:ltek +ele,
"int a"ilyenekre szá"ított8
@olt ott e-y ala-=t8
P3 korá..an -yakorolta a .e1atolást8 Ráadás3l
+oltak 1ozzá szerszá"ai is8 A na-y f=r# 1elyére
ránFi-álása és a kDlső le+e-őtől +édő
.3.orékk3ny1# felépítése "inden erejét
fele"észtette8 A készletei is alaposan
"e-Fsappantak, de +é-Dl .ej3tott8
<-y kékszínA járat.a j3tott8
<ttől elpárol-ott a j#ked+e, de a1o-y 1aladt
.efelé, tá+ola.. "ás színeket is látott fel+illanni8
A"ikor e-y +:r:s szel+ény.e ért, 1atal"as
-épezetre .3kkant > késő.. a t3d#sok azt
sDt:tték ki az el.eszélésé.ől, 1o-y e-y
ala-=tkészítő "asina le1etett >, de ne" +olt
1ozzá elé- erős, 1o-y fele"elje +a-y szerszá"ai
Eés 1a "ár itt tart3nk, .átorsá-a se"G a11oz,
1o-y szétszerelje8 A járat z:ld szakaszá.an olyan
k:te-ek +oltak, a"elyeket P3 elősz:r
r31asz:+etnek nézett, de kiderDlt, 1o-y olyan
kristályos +ászonszerAsé-CtekerFsek, a"elyek.ől
az Hi"ale-yezőkI készDltek8 Az aranyszínA részen
> ott +olt az aranyU
okCsok 1alo".an kis 1atsz:-A lezárt 1íFsí
fé".ől készDlt do.ozok sorakoztak8 ,inde-yik
ne1éz +olt8 P3 ne" .írta el+inni őket és "ár
fo-ytán +olt az ener-iája is8 $a-y ne1ezen kettőt
elFipelt +ala1o-yan a leszáll#e-ysé-.e és
szilárdan elt:kélte "a-á.an, 1o-y +isszatér e-y
^t:ssel8
Az Ktjár#n sajnos kiderDlt, 1o-y ninFs olyan
:tsze"élyes 1aj#, a"elyet .e le1etne
pro-ra"ozni P3 .oly-#jára8 J-yaní-y ne" akadt
2ár"as és "ásik <-yes se" az :sszes 1aj#
k:z:tt, a"ely a dokkok.an +árta a le-énysé-ét8
T-y tAnt, 1o-y kizár#la- az ő <-yesé+el le1et
+issza"enni a planétára8
<..ől se" lett se""i, "ert "ielőtt
+isszakaparint1atta +olna, +alaki "ár kirepDlt
+ele > és ne" tért +issza8
P3 "indene a két do.oz "aradt, de ezeknek a
tartal"a is elé- +olt a11oz, 1o-y .erendezze
ott1onát 1ensi tarto"ány.an8 Az e-yik.en
fAtőtekerFsek +oltak8 $e" "Ak:dtek, de annyira
ne" +oltak rossz állapot.an, 1o-y a t3d#sok ne
t3djanak életet Fsi1olni .eléjDk8 E*éső..
na-yo..akat és jo..akat is találtak 0e--y
Boly-#ján, de akkor is P3 +olt az első8G A "ásik
do.oz.an olyan "Aszereket találtak, a"elyekkel
a "ikro13llá"= s3-árzást le1etett "érni8
A t3do"ány e".erei na-yon szor-al"asan
tan3l"ányozták a "Aszereket, de rossz kérdést
tettek fel8 Azt akarták kip31atolni, 1o-yan
"Ak:dnek, de ne" "entek +elDk se""ire8 Az
"ár ne" j3tott eszDk.e, 1o-y miért érdekelte
annyira a 1íFsíket a "illi"éteres 13llá"1ossz=
"ikro13llá"= [3M3s, pedi- ren-ete- e".ert
"e-kí"él1ettek +olna sokCsok kelle"etlensé-től8
Az ala-=t-yárt# -ép első példányát te1át e-y
e-yé.ként ne" t=l rokonszen+es .oly-#n találták
"e-8 <-y tá+oli #riási -áz.oly-# k:rDl kerin-ő, a
szo+jet 53nák1oz 1asonl# "estersé-es 1old e-yik
járatá.an e-y "ásik felderítő rá.3kkant a Hka"eC
ráraI, "elyről kiderDlt, 1o-y a HtAz-y:n-y:kI
szol-álnak .enne H;l"I -yanánt8 <-y "ásik 1ely
"ásik ala-=tjá.an @italij *le"enko+ olyas"it
talált, a"i+el e-y teljesen =j ipará-at 1ozott létre
> "ik:z.en ő "a-a Fsak ne+etsé-es :ssze-et kaC
pott a felfedezéséért8
*le"enko+ t:rténete ne" t=l szí+derítő8 A kis
eszk:zt a t3d#sok piezofonnak ne+ezték el8
5e-fontosa.. alkatrésze e-y olyan "e".rán,
a"ely a @én3sz és "ás 1elyek járatai.an
szétsz#rt H+ér-yé"ántokkalI "e-e-yező
anya-.#l készDlt8 Az anya- piezoelektro"os
képessé-ekkel .írt: 1a :sszenyo"ták, elektro"os
ára"ot ter"elt és fordít+a8 <ddi- "ár ren-ete-
+ér-yé"ántot találtak, de *le"enko+ felfedezése
előtt senki se" t3dta, 1o-y ezek a
piezoelektro"os .erendezések -yártásának
nyersanya-ai8 *le"enko+ lelki sze"ei előtt "ár a
"ér1etetlen j#lét képei le.e-tek, de
szerenFsétlensé-ére a f:ldi elektronikai
la.orat#ri3"ok ká.eles, telefonos és "A1oldas
ko""3nikáFi#s részle-ei.en a +állalatok
kifejlesztettek "a-3knak e-y olyan anya-ot a
1íFsí "odell alapján, a"elyet "a-3k is elő t3dtak
állítani8 *le"enko+ ter"észetesen .ír#sá-ra +itte
az D-yet > de ki 1arFol1at a F:ld le-na-yo..
+állalatainak jo-ászai ellenY Be kellett érnie azzal
ke+és jo-díjjal, a"i ali- +olt t:.., "int e-y
átla-os 3ralkod# ;zetése8
@olt "é- e-y na-yszerA 1ely, a1ol 1íFsí kinFsekre
le1etett .3kkanni, de eleinte senki se" t3dott
r#la, pedi- az Ktjár# példájá.#l ki le1etett +olna
k:+etkeztetni8 <zek a 1íFsí rejtek1elyek +al#já.an
Fsapdák +oltak8 <-y 0atríFia Bo+er ne+A nő
jelentette elősz:r, 1o-y rátalált e-yre > de "int az
oly -yakran előford3l, ő se járt +ele j#l8
AZ ÉTELGYÁR EXPEDÍCIÓ
0atriFia Bo+er e-y <-yessel ind3lt el8 Fo-al"a
se" +olt, 1o-y 1o+a ly3kad "ajd ki8
,e-k:nnye..Dléssel t:lt:tte el, 1o-y +iszonyla-
r:+id +olt az 3tazás > 1ét nap +olt az oda=t, azaz
odaC+issza tizenné-y lesz8 ,élysé-esen
"e-lepőd:tt azon, 1o-y "Aszerei szerint a 1ozzá
le-k:zele..i, de "é- í-y is kiFsinyke és tá+oli
Fsilla- ne" "ás, "int a j# :re- $ap8
Az Dst:k:s:k LortCfel1őjé.en, "essze a 0l=t#n
t=l e-y olyas"in k:t:tt ki, a"it e-yértel"Aen
1íFsí "Ater"éknek le1etett "inősíteni8 V# na-y
+olt: .eFslése szerint "ajdne" kétszáz:t+en
"éter 1ossz= és se""i olyas"i1ez se" 1asonlíC
tott, a"iről "ás felderítők korá..i jelentéseik.en
.eszá"oltak8
A"ikor Bo+er .e1atolt a dolo-.a és k:rDlnézett,
ráé.redt, 1o-y ga&'ag. A "Atár-y +al#sá--al
roska'o&ott a fel1al"ozott 1íFsí -épezetektől8
Fo-al"a se" +olt, 1o-y "ire +oltak j#k, de olyan
sok +olt .előlDk, 1o-y k:zDlDk né1ány, de le1et,
1o-y sok, kétsé-telenDl ér "ajd annyit, "int a
fAtőtest, az ala-=t-yárt# -ép +a-y az
anizokinetik3s kalapáFs8
Akkor pattant el a 1=r, a"ikor ráesz"élt, 1o-y
képtelen +issza"enni az Ktjár#ra8 A 1aj#ja "e-
se" "ozd3lt8 Bár"it pr#.ált, képtelen +olt
elindítani8 $e"1o-y a kiind3lási állo"ására ne"
t3dott a3to"atik3san +isszatérni, de e-yáltalán
se1o+á se" t3dott "enni8
0atriFia Bo+er né1ány "illiárd kilo"éternyire a
F:ldtől teljes "ozd3latlansá-ra +olt kár1oztat+a8
,int kiderDlt, a "Atár-y e-y részle-e "é-
"Ak:d:tt, de 0at Bo+er so1ase" látta ezt a
részle-et8 Fél"illi# é++el az3tán, 1o-y a 1íFsík
itt1a-yták, "é- "indi- folya"atosan -yártotta az
élel"iszert az Dst:k:s:k.en le+ő
nyersanya-ok.#l > szén.ől, 1idro-én.ől,
oMi-én.ől és nitro-én.ől, azaz az e".eri étrendet
és szer+ezetet felépítő alapele"ek.ől8 2a 0at
t3dta +olna > 1a rá t3dta +olna +enni "a-át, 1o-y
át+izs-álja az Dze"et >, e-észen sokái-
elélde-él1etett +olna8 EA11oz persze ez se" lett
+olna elé-, 1o-y a keresésére ind3l#k élet.en
találják8G
De ne" t3dott az élel"iszerről8 Qsak azt t3dta,
1o-y ko"oly .aj.a kerDlt8 23szon:t fénynapnyi
"esszesé-.ől kDld:tt e-y 1ossz= rádi#Dzenetet a
F:ldreB e..en el"a-yarázta, 1o+a kerDlt és "i
t:rtént8 <z3tán .eszállt a leszáll#e-ysé-.e és
kilőtte "a-át na-yjá.#l a $ap irányá.a8 Be+ett
e-y ta.lettát, .ek3porodott a fa-yaszt#.a888
"e-1alni8
93dta, 1o-y ninFs t=l sok esélye8 <-yrészt a
fa-yasztás se" sikeredett ideálisra, "ásrészt az
se" +olt +al#színA, 1o-y +alaki rátalál "ajd a
"e-fa-yott testére8 A"i azt illeti, +al#.an ne"
találták8
Az élel"iszer-yár ne" az e-yetlen 1íFsí
"Atár-yfélesé- +olt a +ilá-Ar.en, a"ely
Fsapdá.a ejtette a felderítőket8 ^sszesen
13szonkilenF 1ozzá 1asonl#an na-y o.jekt3"ot
találtak > ezeket 1í+ták HkollekFi#s FsapdáknakI >
szerte a -alaMis.an8
6yászosan +é-ződő =tján 0atriFia Bo+er ne" az
e-yetlen olyan leletre .3kkant rá, a"elyet a
1íFsík el1a-ytak, de "é- "Ak:d:tt8 $e" is az
e-yetlen olyan o.jekt3" +olt, a"elynek a
"e-k:zelít1etősé-e .e +olt pro-ra"oz+a a 1íFsí
Ar1aj#k.a8 @olt példá3l e-y "ásik tá+oli nap k:rDl
kerin-ő Ar-arázs is, j# "essze > "ajdne"
3-yanolyan na-y +olt, "int az Ktjár#B ezt Ktjár#
*ettőnek ne+ezték el8
Os ott +olt <t1el 2elye8
Az e-yik korai e-ysze"élyes =ton fedezte fel
e-y nő Eakit <t1el *loFknak 1í+takG8 *éső..
=jrafelfedezte e-y kanadaiak.#l áll#, pánFélozott
2ár"assal kilőtt Fsapat8 ,é- késő.. az írorszá-i
Qork.#l szár"az# 9erranFe 2orran is felfedezte8
A kanadaiak ne"Fsak a "Atár-yat találták "e-,
1ane" <t1el *loFkot is, "ert ő is ott +olt, a"ikor
"e-érkeztek8 2orran "inde-yikDket "e-találta
és az 3tána j:+ők is rendre "e-találták a
korá..an érkezőket, "ert "indenki kénytelen
+olt ott"aradni8 $e" +olt +issza=t8 ,inden 1aj#
le-énysé-e +esztesé-listára kerDlt az odaérkezés
pillanatá.an8
$e" t3dták el1a-yni a "Atár-yat8
<zt +ala"ennyien na-yon kelle"etlen
fejle"énynek találták, pedi- <t1el 2elye a"=-y
Fsodaszá".a "ent8 $a-yjá.#l akkora +olt, "int
e-y na-y #Feánjár# 1aj#, Fsak éppen képtelenek
+oltak "e-találni a "otorját8 @oltak .enne
étel-yárt# -épek, le+e-őC és +íz+isszafor-at#k,
+ala"int +ilá-ít#testek, ráadás3l az eltelt
é+ezredek ellenére "é- "indi- "inden
"Ak:d:tt8 A 1íFsí -épeket tart#sra építették8
,indezek tetejé.e <t1el 2elyén ren-ete-
3-yanFsak "Ak:dőképes Fsilla-ászati "Aszer is
+olt8
A 1aj#t:r:tteknek .ősé-esen +olt idejDk =j
ott1on3k átk3tatására8 $e" is akadt "ás dol-3k8
Az étel-épek ellátták őket táplálékkal és az életDk
se" +olt +eszély.en8 <-észen elfo-ad1at#
k:z:ssé-et alkottak8 5étre1oz1attak +olna e-y
álland# -yar"atfélesé-et is, a"ely.en e-y"ást
+ált1atták +olna a telepesek -eneráFi#i, de "ire a
kanadaiak odaértek, addi-ra *loFk "ár t=l +olt a
fo-a"z#képes életkoron, a késő.. érkezők k:z:tt
pedi- ne" +oltak nők8
2a"ar ráj:ttek, 1o-y <t1el 2elye +ala"ilyen
o.szer+at#ri3"félesé- +olt8
Azonnal nyil+án+al# +olt, "inek a
"e-;-yelésére telepítették oda, 1iszen a
kérdéses o.jekt3"ok Fsak :t fénynapnyi
tá+olsá-nyira +olt tőlDk8 A kettősFsilla-ok ne"
kDl:n:se..en érdekesek, de ezek, ketten e-yDtt
kDl:nle-esek +oltak8 Az e-yik e-y arányla-
sza.ályos nap +olt, de "ár "a-á.an is
ritkasá-szá".a "ent > e-y forr#, lDktető, FC
osztály=, ;atal és +ad sz3per#riás8 <z a Fsilla-
:n"a-á.an is ért +olna né"i j3tal"at > 1a .e
t3dtak +olna szá"olni r#la >, de a társasá-a
sokkal f3rFsá.. +olt8 Az FCFsilla- k:rDl +olt e-y
forr# -ázok.#l áll# ferde koron-, a"ely szá"os
jel szerint a Fsilla--á alak3lás +é-stádi3"á1oz
k:zeledett8 A képződ"ény tel"es egés&é#en
-ázok.#l álltB de a -ázok ne" +oltak na-yon
forr#k és e-y 1atal"as, Fsakne" átlátsz#
anya-koron-ot alkottak8
,inél jo..an néze-ették, annál f3rFsá..nak
találták8 Addi- =-y -ondolták, 1o-y a Fsilla-ok
göm#alakúak. 9orongalakú Fsilla-r#l eddi- ne"
t3dtak8 A lapos napot e-yé.ként "é- a 1íFsí
optiká+al is ne1éz +olt +izs-álni8 ze"re Fsak e-y
skarlát+:r:s foltnak látszott az é-en, ráadás3l t=l
1ide- +olt a11oz, 1o-y szá"otte+ő s3-árzása
le-yen8 A 1íFsí "Aszerekkel ne" t3dták
"e-"érni a 1ő"érsékletét, "ert a készítőik
elő+i-yázatlan3l elfelejtették "ellékelni 1ozzáj3k
a Qelsi3sC, *el+inC de "é- Fa1ren1eitCfokos
kon+erzi#s tá.lázatokat is8 *loFk .eFslése szerint
"inte-y :tszáz *el+inCfokos le1etett > azaz
példá3l "é- a @én3sz felszínénél is j#+al
1ide-e..B 1ide-e.., "int a f:ldi kály1ák.an é-ő
1asá.fa8
Ráj:ttek, 1o-y akkor le1et a le-jo..an
+izs-álni, a"ikor az FCtíp3s= Fsilla- előtt +an8
,i+el <t1el 2elye a koron--al ellentétes
irány.an kerin-ett, ezért sokkal t:.. le1etősé-Dk
nyílt a "e-;-yelésére, "int1a a "Ater"ékDk
+ala"ilyen staFionári3s 1elyzet.en lett +olna az
Ar.en8 Azért í-y se" t3dták túl -yakran +izs-álni8
<t1el *loFk e-y ilyen napfo-yatkozást "é-
e-yedDl ;-yelt "e- ne" sokkal a "e-érkezése
3tán8 A k:+etkezőnek a lát+ányát "ár a
kanadaiakkal és 2orrannel is "e-oszt1atta, pedi-
az "ár j# 1=sz é++el késő.. +olt8
<t1el 2elyének t:rténete +é-Dl .oldo-an
+é-ződ:tt a 1aj#t:r:ttek szá"ára > na j#,
tAr1etően8 Az e".ereknek +é-re sikerDlt
ráj:nniDk, 1o-yan ér1etik el, 1o-y a 1íFsí 1aj#k
oda"enjenek, a1o+á ők akarják8 A t3dás
.irtoká.an 1a"arosan "e-érkezett e-y jo..an
irányít1at# Ar1aj#, rátalált az :t szá"ki+etettre
és +é-Dl ki"entették őket8
<-y kiFsit elkéstek8 <t1el *loFk ekkor "ár
1et+ennyolF é+es +olt és 2orran is "ajdne"
:t+en8 ,é- Fsak t3do"ányos pré"i3"ot se"
kaptak8 Az Ktjár# Rész+énytársasá- ré-#ta ne"
;zetett ilyes"it, 3-yanis az Ktjár#
Rész+énytársasá- a ré-i for"ájá.an "ár ne" is
létezett8
Akkor se" kaptak +olna sokat, 1a korá..an
+isszatérnek, "ert ezt a kettősFsilla-Crendszert
"ár felfedezték8 !-az, talányos karakterisztikája
"iatt "ár ré-#ta érdekelte a f:ldi Fsilla-ászokat8
A rendszer a zekeres Fsilla-kép <pszilonja +olt
és a rejtélye se" +olt "ár titok t:..é8 Az
asztron#"3sok saját 1a-yo"ányos eszk:zeikkel
is "e-fejtették, a"ikor az Tr kétezredik
esztendejé.en a 1ide- koron- a F:ldről néz+e FC
típ3s= Fsilla-társa elé kerDlt8
Az első felderítő első HkollekFi#s FsapdáraI
t:rténő leszállása és az 3tols# +endé-"arasztal#
1íFsí "Atár-y felfedezése k:z:tt t:.. "int :t+en
é+ telt el8 <-yCe-y Fsapda átla-osan nyolF
kDldetés +é-ét jelentette8 <zekről "ár ne"
t3dtak +isszatérni8 A le-t:.. 1elyen +oltak
élel"iszerDze"ekB né"elyiken 1ely.en, "ásokra
e-y k:zeli étel-yár.#l szállította az 3tánp#tlást
e-y a3to"ata Ar1aj#járat8 A 1aj#t:r:tteknek ne"
kellett é1ezniDk és +íz.en +a-y le+e-ő.en
szAk:lk:dniDk8 ,ás 1elyeken ne" +olt "e- ez a
l3M3s > +a-y le-alá..is ne" +olt "Ak:dőképes8
<zek.en az esetek.en Fsak az el1a-yott
Ar1aj#kat és né1ány kiszáradt 1olttestet találták
"e-8
A 1íFsíol#-3sok .iztosak +oltak .enne, 1o-y a
HkollekFi#s FsapdáknakI speFiális rendeltetése
+olt > +al#színAle- t:..féle is, de pontosan ne"
t3dták, 1o-y "ik +oltak ezek a Félok8 A k:zeli
.oly-#k lak#i szá"ára elér1etetlenek +oltakB a
lakott .oly-#kon a 1íFsík ne" építettek járatokat
és e-yik k:zelé.en se" +olt Ar1aj# nélkDl
elér1ető ter"észeti kinFs8
Lly.á tAnt, "int1a a ré- eltá+ozott
f:ld:nkí+Dliek intelli-enFiateszt elé akarták +olna
állítani az e".erisé-et8 ,int1a a 1íFsík
szándékosan "a-3kra 3tal# jeleket 1a-ytak +olna
"indenDtt, a1ol Fsak "e-ford3ltak, de a jeleket
ne1éz +olt "e-találni8 <-yetlen intelli-ens faj
se" +olt rá képes addi-, "í- le-alá.. e-y
pri"ití+, .oly-#k:zi 3tazásra is alkal"as Ar1aj#t
"e- ne" épített8
A le-na-yszerA.. 1elyeket pedi- "é- a
t:..ieknél is jo..an elrejtették8
A tényszerAsé- ked+éért "e- kell je-yeznDnk,
1o-y ne" +al#di felderítő tette az első o'a-viss&a
utat az Otel-yárra8 0at Bo+er kDldetése Fsak
e-yirány= +olt8 A $aprendszer.ől kifelé tart#
spirális pályán 1a-yo"ányos ké"iai rakétá+al
érkezett "e- az első olyan eMpedíFi#, a"ely
le1ető+é tette, 1o-y a 1íFsí Far.onC1idro-énC
oMi-énCnitro-én E+a-y HQ2L$IG táplálék a f:ldi
é1ezők:n is se-ítsen8
,é- ennél is na-yo.. dol-ot találtak8 Az
Otel-yár ré+én tették az Ktjár# 3tán "ásodik
le-na-yo..nak szá"ít# felfedezést8 ,e-találták a
2íFsí ,ennyorszá-ot, a 1íFsík által készített
+ala1a "e-talált le-na-yo.. "Ater"éket8
$yolFszáz "éter 1ossz= +olt, azaz kétszer akkora,
"int a le-na-yo.. #Feánjár#, ors# alakja +olt
Eis"erős 1íFsí di+atG és ne" +olt lakatlan8 !tt
élde-élt a 1íFsík által fél"illi# é++el ezelőtt a F:ld
felszínén fo-ly3l ejtett a3stralopit1eF3sok
leszár"azottai.#l áll# tenyészet, és +olt itt e-y
élő e".er is, két felderítőnek a ;a, akik az
Ktjár#r#l érkeztek a 2íFsí ,ennyorszá-ra > és itt
Fsapdá.a estek8 <"ellett itt tárolták az
e"lékeket Ene" e-észen j#l tárolták, de a
.erendezéseknek olyan feladatot kellett ellátni3k,
a"elyet ne" e".eri a-yak +iszonyaira sza.tak,
1iszen elkészítésDk idején "é- ne" léteztek
e".erekG, azaz annak a 1=sznál is t:..
felderítőnek az e"lékeit, akik korá..an érkeztek
Fsak ide +ezető =tjaik +é-én8 ,inden Fsodálatos
+olt888
Os "é- a Fsodálatosnál is Fsodálatosa..8
<lősz:r ford3lt elő, 1o-y a 1íFsí teF1nol#-iát
ne"Fsak "e- le1etett fo-ni, de "e- is le1etett
érteni. 5e-alá..is +olt, a"i ért1ető +olt888 és
"ásol1at#888 és to+á..fejleszt1etőU A kinFsek ne"
Fsak eny1ítő +akar#zást 1oztak a t3d#sok
kí+ánFsisá-ának a +iszketésére, és ne" Fsak
né1ány szerenFsés felfedezőjDket j3ttatták
j#lét1ez8 ,indenkinek az életén ja+ítottak8
A 2íFsí ,ennyorszá- e"ellett ne"Fsak
e-yszerA Arállo"ás +olt, 1ane" 8rha"ó, "é-1ozzá
na-yon na-y Ar1aj#8 Akkora jár"A, 1o-y
ele-endő lélekszá"= telepesk:z:ssé-et szállít1aC
tott a11oz is, 1o-y az e".erisé- -y:trel"ein is
+ala"elyest eny1ítsen > e-yszerre (&00
ki+ándorl#t +olt képes elszállítani tetszés szerinti
1elyre8 2a+i e-y alkalo""al "a is fárad1atatC
lan3l +é-zi a feladatát8
Az e".eri faj szá"ára +é-re le1etsé-essé +ált a
-alaMis -yar"atosítása8
;4L<"5IK 0É*1
320*K.0.*É*
A le-na-yo.. Ht3do"ányosI pré"i3", a"it az
Ktjár# 9r:szt felajánlott, ne" is +olt a sz# szoros
értel"é.en t3do"ányos, 1ane" inká..
e"oFionális8 <..ől is látszott, 1o-y "é- a
Rész+énytársasá- +ezetősé-ének ta-jai.a is
szor3ltak e".eri érzel"ek8 A j3talo" arra a
felfedezőre +árt, aki felfedez e-y ele+en, léle-ző
1íFsít8 Qsinos s3""a +olt: :t+en"illi# dollár8
,inden sanyar= sors= felderítő erről ál"odott,
de a lelke "élyén i-azá.#l senki se" szá"ított
rá8 5e1et, 1o-y "é- az Ktjár# +ezetői se"8
,indenki t3dta, 1o-y a 1íFsík 1átra1a-yott jelei
sokszázezer é+esek8 ,inden .izonnyal arra is
-ondoltak, 1o-y aki felfedez e-y élő 1íFsít, az
esetle- ne" t3d "ajd +isszatérni, 1o-y "eséljen
"ajd a találkozásr#l8
J-yanezen az érzel"i +onalon "ás dol-okért is
járt j3talo"8 $e" +oltak akkora pénzek, de szép
s3""a +olt "inde-yik8 A le-na-yo.. az a
tíz"illi# dolláros felajánlás +olt, a"ely #ármilyen
intelli-ens f:ld:nkí+Dli faj felfedezéséért járt8 <-y
idő 3tán k:nnyítettek a "e-szorításokon és
"inden olyan ide-en tere"t"énnyel ki le1etett
érde"elni, a"ely az értele" le-kise.. jelét
"3tatja8 ,é- a ki1alt fajokért is járt pénz8 o+ány
e-y"illi#Fskát zse.el1etett .e az a k3tat#, aki
rá.3kkant az első ne" 1íFsí "Atár-yra és
fél"illi# k:rDl kaszált az, aki .ár"ilyen HjeletI >
pontosa..an :sszeté+eszt1etetlen nyo"ot >
talált8 !lyenek +oltak példá3l az e-yértel"Aen
k#dolt rádi#adások +a-y a "estersé-es -ázok
jelenléte e-y .oly-# lé-k:ré.en8
Az Ktjár#n a felderítők ked+enF té"ája +olt az
italozás k:z.en folytatott .eszél-etéseiken a *ék
0okol.an, 1o-y +ala1ol +alaki k:zDlDk .iztosan
talál "ajd +ala"it8 <z elker1lhetetlen +olt8
,indenki t3dta, 1o-y kell lennie "ás értel"es
fajoknak is8 A 1íFsík ne" le1ettek az egyetlen
intelli-ens lények az 3ni+erz3".an, 3-yeY
Az :tlet ne" +olt =j8 A t3d#sok "ár a 13szadik
század k:zepétől elkezdtek keresni az Ar.en a
"ás Fi+ilizáFi#kra 3tal# jeleket, és "e-pr#.álták
kiszá"ítani annak a +al#színAsé-ét, 1o-y
le-alá.. észlel1etnékCe őket8 <-y te+en Dole
ne+A ;Fk# szá"ításai szerint le-alá..
1at+an1áro""illi# életet 1ordoz# planétának kell
lennie a -alaMis.an8 *éső.. "ás t3d#sok koC
"olya.. feltételekkel jelentősen leszorították ezt
a szá"ot > de e-yikDk se" n3llázta le a
+al#színAsé-et8 A..an "ajdne" "indenki
e-yetértett, 1o-y valamennyinek lennie kell > és
+al#.an: az Ktjár# felderítői e-yreC"ásra
.3kkantak olyan .oly-#kra, a"elyeken +oltak élő
dol-ok8 ,árpedi- 1a +olt +ala"ilyen élet, akkor j#
eséllyel le1etett +olna fo-adni rá, 1o-y elő..C
3t#.. +ala"elyik életfor"a elind3l az értele"
felé +ezető e+ol=Fi#s =ton888
De 1ol +annak ezek a lényekY
@é-Dl né1ány szerenFsés ford3lat ré+én érdekes
fejle"ények k:+etkeztek .e, de az ilyen
felfedezések na-yon ritkák +oltak és na-yon
lassan j:ttek8
Az első ide-en értele" 1atározott "eleit
Eter"észetesen a 1íFsíket ne" szá"ít+aG e-y
1áro"sze"élyes, a F:ld *alifornia álla"ának
0asadena ne+A +árosá.#l szár"az# Fsapat
érzékelte8 Ttj3k e-y í-éretesnek látsz# nap
"ellett +é-ződ:tt E6NCesnek azonosították, azaz
típ3sá.an és alkal"assá-á.an na-yon 1asonlított
a F:ld $apjáraG, és 1a"ar észre+ettek e-y tőle
lak1at# tá+olsá-ra kerin-ő "e-felelő "éretA
.oly-#t8
A pro.lé"a Fsak az +olt, 1o-y a planétán
Fs=nyán el +oltak ro"ol+a a dol-ok8 Az e-yik
félteke na-y részén Fsak Dt:ttCkopott,
+3lkánokkal pettyezett sziklás síksá-ok +oltak, és
nagy +olt a forr#sá-8 $e" +oltak #Feánok8
*o"olya.. lé-k:rszerAsé- se" +olt, pedi- a
t:"e-e és :sszetétele alapján +ár1at# lett +olna8
@iszont találtak +ala"it: e-y +:l-yzár# -átat8
,é-1ozzá j# na-yot8
A -átra a .oly-# ke+és.é +i1ar+ert oldalán
akadtak rá, de korántse" +olt j# állapot.an8 $e"
+olt éppen az építészet "a-asiskolája > fél
kilo"éternyi 1osszan szikladara.okat 1al"oztak
fel e-y +:l-y elzárására, a"ely +ala1a
kétsé-telenDl foly#"eder le1etett, de e-y
Fseppnyi +íz se" "aradt .enne8 <-yé.ként
"a-á.#l a -át.#l se" "aradt sok, de a"i
"e-+olt "é- .előle, az ne" le1etett ter"észetes
képződ"ény8 @ilá-osan látszott, 1o-y valaki
1atározott Féllal odatornyozta a sziklákat8
,artin Franton és 1=-ai "e-pr#.áltak
leszállni a planétára8 5e is ereszkedtek, de a
1őérzékelőik a leérés pillanatá.an ;-yel"eztető
sD+ítés.en t:rtek kiB "é- a -át k:rDl is "a-asa..
+olt a 1ő"érséklet a +íz forráspontjánál8 5átni
+éltek "é- "ás kő.ől e"elt képződ"ényeket
né1ány k:rnyező 1e-ytetőn, de ne" +olt
felis"er1ető for"áj3k8
Beszá"ol#ik.#l a t3d#sok arra k:+etkeztettek,
1o-y a .oly-#nak ne" +olt szerenFséje >
:sszeDtk:z:tt e-y na-yjá.#l Qallisto "éretA
k#sza é-itesttelB a .eFsap#dás ener-iáját#l elforrC
tak a ten-erek, a "e-ol+adt kőzet el.orította a
.oly-# felszínét és a 1őtől a lé-k:r kipárol-ott a
+ilá-Ar.e > ja, és persze "inden szer+es dolo- is
elp3szt3lt8
Franton te1át ne" talált intelli-ens életet8
Azzal ér+elt, 1o-y le-alá.. talált e-y olyan
1elyet, a1ol e-ykor értel"es élet létezett, de az
Ktjár# 9r:szt ra-aszkodott az eredeti kiírások1oz
és ne" akart ;zetni8 ,ajd +é-Dl888
2osszasan elrá-#dtak a dol-on, aztán ki;zették
a pré"i3" felét a .iztat# pr#.álkozásért8
Az első él) ne"C13"án intelli-ens fajt, a"elyet
felfedeztek, ne" le1etett szá"ítás.a +enni8 $e"
+oltak annyira ne"C13"ánok, e"ellett t=lzottan
intelli-ensek se"8 E@oltaképpen ne" is az Ktjár#
1aj#inak e-yiké+el találtak ráj3k, 1ane" e-y, a
$aprendszer 1atárai felé .#klász# pri"ití+ f:ldi
rakétaC"e-1ajtás= jár-ánnyal8G A sz#.an for-#
Hide-enekI a f:ldi a3stralopit1eF3sok kései
leszár"azottai +oltak, a felfedezésDk 1elye e-y
na-y 1íFsí Ar1aj# E"Atár-yG +olt, a"ely a $ap
Dst:k:seinek LortCfel1őjé.en kerin-ett, a ne+e
pedi- 2íFsí ,ennyorszá-8
0ersze, "int azt az#ta "ár t3dj3k, a derék
"ajo"e".erek ne" a saját j#szánt3k.#l kerDltek
ide8 A 1íFsík 1ozták el őket tenyésztési Félzattal a
F:ld:n ré-esCré- tett láto-atás3k alkal"á+al,
"ajd a -épek -ondjaira .ízták őket > j# fél"illi#
é+re8
A "ásodik ide-en faj "ár jo.. +olt8 2ossz=
idei- kellett keres-élni őket, de le-alá.. i-azán
értel"esek +oltak8 Határo&ottan intelli-ensek >
erre az a .izonysá-, 1o-y "a-3kt#l kij3tottak a
Fsilla-k:zi tér.eU <zzel e-yDtt e-y kis Fsal#dást is
okoztak8 e""ilyen él+ezetet se" okozott +elDk a
társal-ás8
<-észen pontosan őket se" az Ktjár# felderítői
találták "e- > az e-ész Ktjár# Alapít+ány "ár
"e-le1etősen k:zel +olt 1ozzá, 1o-y .e+on3ljon a
t:rténele"k:ny+ek.e, a"ikor ezt a népet
felfedezték8 0ersze "é- létezett, de az ese"ények
fő színtere "ár ne" az Ktjár# +olt, "i#ta az
e".erisé- le"ásolta a 1íFsí teF1nol#-ia ja+át és
saját erejé.ől is képes +olt kalandoz-atni a
-alaMis.an8
Az t:rtént, 1o-y e-y Fsilla-k:zi Ar1aj#
r3tinszerA Firkálás k:z.en is"eretlen jár"A+et
+ett észre8 *iderDlt, 1o-y a j#szá- e-y
foton+itorlás, a"ely lassan z:tyk:lődik a Fsilla-ok
k:z:tt é+századoki- tart# =tján8
<z .iztosan ne" 1íFsí teF1nol#-ia +oltU $e" is
e".eri és ne" is az a3stralopit1eF3soké8 @é-re
"e-találták az első tényle- ide-en fajtU
,int kiderDlt, "ások "ár j#+al korá..an ráj3k
akadtak > persze, 1o-y a 1íFsík8 A +itorlás
fedélzetén azoknak a leszár"azottai +oltak,
akiket a 1íFsík Hl:ttylak#knakI 1í+tak, és az
e".erek k:ré.en Hl3stákI né+en +áltak
k:zis"ertté8 <-yértel"Aen f:ld:nkí+Dliek +oltak,
e"ellett e-yértel"Aen ne" +oltak 1íFsík és
e-yértel"Aen intelli-ensek +oltak8
<z +olt "inden, a"i "ellettDk sz#lt8 A l3sták
iszaplak#k +oltak8 <-ész +árosnyi népessé-nek
ott1ont ad# #riási +ándorl# épDletek.en éltek
"etán és "ás, féli- "e-fa-yott -ázok pe"C
pőszerA ke+eréké.en8 $o1a tényle- képesek
+oltak "a-3kt#l kitalálni és elkészíteni
foton+itorlá+al ellátott Ar1aj#ikat, de ezenkí+Dl
ne" sok érde"le-eset alkottak8 A le-rossza.. az
+olt, 1o-y sz:rnyen lassúak +oltak8 Az
anya-FseréjDk az éltető k:ze-Dket alkot# iszapos
koty+alék ké"iai reakFi#inak Dte"é.en zajlott és
e11ez i-azodott a -ondolataik és a .eszédDk
se.essé-e is8
2ossz= idei- tartott, "ire az első e".eri lény
+ala"ilyen értel"es pár.eszédfélé.e
.oFsátkoz1atott a Fsi-alass=sá-= l3stákkal888 de
"ire idái- j3tottak, addi-ra "ár érdektelenné
+ált az e-ész8
BŰZBOMBA EXPEDÍCIÓ
<zzel a kDldetéssel a né-yfőnyi le-énysé- sok
időt elt:lt:tt és sok pénzt elk:lt:tt rá > a
.ír#sá-on8 ,e-pr#.álták elperelni az Ktjár#
Rész+énytársasá- +éle"ényDk szerint nekik jár#
tíz"illi# dolláros pré"i3"át8 T-y +élték, e-észen
j#k rá a kilátásaik8
A .oly-#j3k ne" +olt +ala"i na-y szá"B
+onz#nak se""iképpen se" +olt ne+ez1ető8 *iFsi
+olt és forr#B "ind:ssze ne-yed fénynapnyira +olt
a napját#l, e-y +:r:s t:rpétől8 ,a-a a planéta
ke-yetlenDl .Dd:s +olt8 !nnen kapta a ne+ét8
A .oly-# felszínének na-y részét +íz .orította >
ne" Fsillo-# tr#p3si ten-erek, 1ane" sáros, az
e-yé.ként is főként "etán.#l áll# at"oszférá.a
to+á..i "etán.3.orékokat ere-ető #Feán8 A
lé-k:r lé-zésre alkal"atlan +olt, de ellenkező
est.en se le1etett +olna ráfanyalodni a .Az "iatt,
e"ellett a ke+éske szárazf:ld:n ne" akadt se""i
érdekes8
A 1aj# le-énysé-e persze ne" :rDlt, de teljesen
ne" is s=jtotta le őket az =jsá-8 9:rténetesen
speFiális előkészDleteket +é-eztek, "ielőtt
elind3ltak az Ktjár#r#l, ezért a 1a-yo"ányos
leszállásCk:r.ek3kkantás projektnél t:..re is
képesek +oltak a felszerelésDkkel8
A Fsapat e-y szin-ap=ri Fsalád ta-jai.#l állt:
Vi""y L1 *ip F7a, a felesé-e Daisy ,ek 9an Da1
és két lány3k, Venny L1 in- D3t és Rose"ary L1
9in- 538 Az L1CFsalád "e-le1etősen ré-i
Fsaládfá+al .Dszkélked1etett zin-ap=r.an8 @íz
alatti .ányáiknak k:sz:n1etően +ala1a -azda-ok
+oltak8 A"ikor +iszont ,alajzia .eke.elezte a
szi-etet és elrek+irálta a teljes ipari kapaFitását,
az L1Cok -azda-sá-a is odalett, de előrelát#an
elé- pénzt "enekítettek el +ájF.a és Vakartá.a
a11oz, 1o-y ;nanszírozni t3dják az Ktjár#ra
3tazás k:ltsé-eit és "é- né"i eMtra apparát3st is
"a-3kkal +i-yenek8 A t:..letfelszerelés +íz alatti
k3tatásokat tett le1ető+é8 ,int Vi""y L1 szokta
+olt "ondo-atni Fsaládjának: Haz L1CFsalád
+ala1a sok pénzt szerzett a ten-er.őlB le1et, 1o-y
"e-int í-y t:rténik "ajdI8
A 1ol"ij3k "iatt Fsak né-yen fértek .e az
^t:sDk.e, azon.an ter"észetesen ne" is akartak
senkit :t:dik kolonFnak a nyak3k.a8 A"ikor
"e-látták, "ilyen .oly-#ra +ezényelte őket a
j#szerenFséjDk, ,ada"e ,ek elre.e-ett
"a-á.an e-y 1álai"át, Venny pedi- "e-sz#lat:
> Vessz3so", ap3, te ne" is +a-y olyan 1DlyeU
ajnos azon.an L1Cék se" +ittek "a-3kkal
"élyten-eri k3tatásokra alkal"as készDlékeket,
1o-y sziszte"atik3san átk3tassák BAz.o".a
#Feánjainak az alját8 A ten-erfenék a"=-y is t=l
na-y +olt, az idejDk pedi- +é-es8 @olt +a-y
félt3Fat se"le-es fajs=ly=, ezért le.e-őképes
-:".jDk, és ezeket +életlenszerAen ki+álasztott
1elyeken szépen .ele1aji-álták a -lo.ális
#Feán.a8
<z3tán +issza"entek az Ar1aj#.a és +árták a
-:".:k adását8
A"ikor a .#ják is"ét felj:ttek a +íz színére, L1C
ék "inde-yikről let:lt:tték az :ssze-yAjt:tt
adatokat8 A leletek kiá.rándít#ak +oltak8 A
"Aszerek se1ol se" érzékeltek 1íFsí fé"et8 Llyan
transz3rán és "ás radioaktí+ ele"ek jelenlétét
se" jelezték, a"elyet > le-alá..is el+.en >
érde"es lett +olna ki.ányászni és elszállítani a
F:ldre8
Az érzékelők azon.an felFsippentettek
+ala"ilyen elektro"os potenFiált, a"elynek ne"
t3dták azonosítani a forrását8 Re-3láris +olt, de
kelle"esen irre-3láris "#don8 zép, kerek
13llá"okat rajzol#dtak ki a képernyőre8 Venny
L1, aki a Fetek társas +iselkedésének té"ájá.an
k3rz3s+ezető +olt az e-yete"en, lelassította a
jeleket és lejátszotta őket e-y 1an-keltő
szintetizátorral8 T-y 1an-zott888 "int1a élne8
@ala"ilyen nyel+ lett +olnaY Os 1a i-en, akkor
"iféle élőlényéY
<zen t:rt ki a pereskedés8
Az L1CFsalád szerint a nyel+ .izonyította az
intelli-ens élet jelenlétét8 A Rész+énytársasá-
jo-ászai azzal ér+eltek, 1o-y a Fsipo-ás és sípolás
"é- akkor se" nyel+, 1a ne" ak3sztik3s, 1ane"
elektro"á-neses az eredete8 EA r:-zített jelek
e-yé.ként jo..an 1asonlítottak tDFs:kFirpelés1ez
+a-y "adárFsiFser-és1ez, "int .ár"ilyen
artik3lált nyel+1ez8G L1Cék erre "e-kérdezték,
1o-yan t3dnának a tDFsk:k elektro"os i"p3lC
z3sokkal ko""3nikálni, 1a ne" elé- okosak
1ozzá, 1o-y rádi#készDléket fa.rikáljanak8 A
jo-ászok erre kijelentették, 1o-y ne" +olt ott
se""iféle rá'ió, Fsak elektro"os i"p3lz3sok8
5e1et, 1o-y a tere"t"ényeknek is olyan
ára"fejlesztő szer+eik +oltak, a"ilyenek az
elektro"os an-olnának8 L1Cék erre azonnal
leFsaptak, "ond+án, 1o-y ezzel ellenfeleik "áris
.eis"erték, 1o-y le-alá.. az ide-en életfor"ák
felfedezéséért jár# j3talo" jár nekik, te1át
azonnal ;zessenek8 Az Ktjár# jo-ászai erre
k:z:lték, 1o-y elő.. látni szeretnének e-y pélC
dányt8 @a-y a fényképeit8 @a-y #ármit, a"i
i-azolja, 1o-y az ide-en életfor"a léte&ik.
9er"észetesen "indez idő.en jelentősen el +olt
ny=jt+a8 ,inden e-yes +álasz 1at +a-y nyolF
1#napos idők:z:k.en k:+ette e-y"ást a
.izonyítási eljárások, a felek és tan=k "e-C
1all-atásának sorozatán keresztDl8 2áro",
.ír#sá-on t:lt:tt é+ 3tán a Rész+énytársasá-
+é-Dl kelletlenDl .ele"ent e-y ne-yed"illi#
dollár ki;zetésé+el jár# "e-e-yezés.e, de ez az
:ssze- Fsak az L1CFsalád jo-ászainak díjára +olt
elé-8
O+ekkel késő.. +alaki jo..an felszerelkez+e
"e-is"ételte az 3tazást8 Az =j, +íz alatti
szondákat ellátták lá"pákkal és ka"erákkal8
,e-találták a jelek forrásait8 $e" +oltak értel"eC
sek8 Fér-ek +oltak > tíz "éter 1ossz= sze"nélkDli
-iliszták, a"elyek a ten-eralatti 1őforrások kénes
szi+ár-ásá.an éltek8 Fel.onFolták őket, 1o-y
"e-+izs-álják az ára"fejlesztőjDket, de Fsak
azért, "ert L1Cék k:+etelték8 *iderDlt, 1o-y ezen
kí+Dl ninFs rajt3k se""ilyen érde"le-es8
<zzel e-yDtt is L1Céknak járt "é- +a-y
kétszázezer dollár, "ert .ei-azol#dott e-y =ja..
életfor"a létezése, de ne" kapták "e-8 $e"
+oltak a..an a 1elyzet.en, 1o-y .ár"ilyen j3C
tal"at fel+e-yenek, "ert ne" tértek +issza 3tols#
kDldetésDkről8
,e- kell je-yeznDnk, 1o-y az intelli-ens fajokért
kiírt pré"i3" ne" "aradt ki;zetetlen8 *ét 1aj#
le-énysé-e is .ezse.elte a tíz"illi# dolláros
le-énysé-enkénti j3tal"at, "ert a
Rész+énytársasá- né"i j#ind3lattal 1ajland# +olt
Hintelli-ensI f:ld:nkí+Dlieknek tekinteni a
felfedezett fajokat8
,indenki e-yetértett a..an, 1o-y az Rt8
"e-le1etősen en-edékeny +olt8 ,é- a szerenFsés
felfedezők is, de ez a tény ne" akadályozta "e-
őket a..an, 1o-y fel+e-yék a pénzt8 A H+3d3C
"alaFokI olyanok +oltak, "int +ala"ilyen
kékszínA 1an-yászok és 1áziasított f:ldi sertések
"#djára "indenféle dá-+ányok.an
da-onyáz-attak8 Azért "inősDltek
Hintelli-ensnekI, "ert kialak3lt nál3k +ala"ilyen
"A+észetfélesé-: kis szo.roFskákat készítettek a
fo-aikkal E+a-yis azzal, a"i nál3k a fo-
meg4elel)"e +oltG, "árpedi- erre e-yetlen f:ldi
állat se" képes8 A Rész+énytársasá- sztoik3s
ny3-alo""al ;zetett8
A "ásik faj a H+iFFeskékI +oltak8 <-y tá+oli
.oly-# ten-eré.en éltek8 *is 3szony3k +olt, ne"
+olt i-azi kezDk, e"iatt ne" +oltak D-yes
kéz"A+esek se" és senki se" tartotta őket teF1C
nol#-iai értele".en fejletteknek8 @olt azon.an
1atározottan ért1ető és t:..éCke+és.é
lefordít1at# nyel+Dk8 <-yértel"Aen okosa..ak
+oltak "ondj3k a f:ldi del;neknél +a-y a .álnákC
nál, persze az e".ernél "ár ne" > az Ktjár#
9r:szt e..en az eset.en is ki;zette a j3tal"at8
E<ddi-re "ár akkora tőkéje 1al"oz#dott fel, 1o-y
"e-en-ed1etett "a-ának .izonyos
na-y+onal=sá-ot8G
<nnyi +olt az :sszes "a is élő faj8
A pontossá- ked+éért "e- kell je-yezni, 1o-y
találtak letAnt Fi+ilizáFi#kra 3tal# nyo"okat8
<-yikC"ásik .oly-#n "é- ne" +áltak e-észen az
enyészet "artaléká+á a "e-"3nkált fé".ől
készDlt szerkezetekB "ás1ol látszott, 1o-y +alakik
+ala"ikor képesek +oltak "estersé-es
1asad#anya-ok fel1asználásá+al szennyezni a
k:rnyezetDket8
$a-yjá.#l ez +olt a "aMi"3"8
,inél t:..et találtak, annál jo..an
Fsodálkoztak8 2o+a lettek a régi Fi+ilizáFi#kY
2o+a tAntek azok, akik a f:ldi k3lt=ra fejC
lettsé-ének fokát "ár t:.."illiárd é++el ezelőtt
elértékY ,iért ne" "aradtak fennY
<z olyan, "int1a "ondj3k az A"azonas
őserdeinek felfedezői Fsak k3ny1#kat, tanyákat,
fal+akat találtak +olna, de ele+en .ennszDl:ttek
1elyett Fsak a 1olttestDket8 Az a"azonasi felfeC
dezők is .iztos feltették +olna a kérdést, 1o-y "i
p3sztította el az e".ereket8
?-y +oltak ezzel az Ktjár# k3tat#i is8 Bele t3dtak
+olna t:rődni, 1o-y ne" találják "e- "ás
intelli-enFiák nyo"ait Epersze "a-3k a 1íFsík
"indi- ki+ételt jelentenekG8 Az e".eri ne"nek
azok a ta-jai, akik a szí+Dk:n +iselték ezeket a
dol-okat, "ár 1ozzászoktak a -ondolat1oz, 1iszen
a <9!Cpro-ra" és "ás so+ányka koz"ol#-iai
k3tatási ered"ények felkészítették "ár őket arra,
1o-y esetle- "a-ányosak le1etDnk a @iC
lá-e-yete".en8 <..en az eset.en azon.an
nyil+án+al#an léte&tek már valaha olyan
tere"t"ények, akik képesek +oltak le-alá..
3-yanarra a teF1nol#-iára és 3-yanakkora
.:lFsessé-re, "int az e".erisé-8 5éteztek, de
"ára eltAntek8
,i t:rténtY
Az e".erek Fsak 1ossz= idő "=l+a kaptak
feleletet a kérdésre, de a +álasz korántse" +olt
szí+derítő8
KILENCEDIK RÉSZ
AZ ARANYKOR
,ik:z.en az e".erisé- elkezdte átszőni =tjai+al
a -alaMist, a "a-3k ":-:tt 1a-yott +ilá- is
kezdett "e-+áltozni8 2ossz= idei- tartott, de az
Ktjár# felderítői által 1aza1ordott 1íFsí Fsodák
+é-Dl +al#.an ja+ítottak a f:ldi e".erek
k:rDl"ényein > "é- a le-sze-énye..ekéin is8
Az e-yik k3lFsfelfedezés indította el a t:..it, az
e".erek 3-yanis ráj:ttek a 1íFsí nyel+
ol+asásának a nyitjára8 Az ol+as1at# 1íFsí
sz:+e-ek "e-találása +olt a le-ne1eze.., "ert a
1íFsík lát1at#an ne" +oltak k:zele..i +iszony.an
az olyan dol-okkal, "int a papír, a Fer3za és a
nyo"tatás8 <-y:ntetA +éle"ény +olt, 1o-y +olt
+ala"ilyen "#dszerDk a dol-ok "e-:r:kítésére,
de "i le1etett azY
A kézenfek+ő +álasz Fsak karny=jtásnyira +olt:
kiderDlt, 1o-y a 1ossz= ideje rejtélyt okoz#
Hi"ale-yezőkI +al#já.an 1íFsí Hk:ny+ekI8 5e13llt
te1át a f:ldiek sze"éről a 1ályo- > Fsak az +olt a
-ond, 1o-y né"ine"A Fs=FsteF1nikáj= se-édlet
kellett az ol+asás3k1oz8
,i3tán ráj:ttek, 1o-y a felje-yzések +al#já.an
felje-yzések, a "3nka 1átrale+ő része a
nyel+t3dorokra 1ár3lt8 $e" +olt ne1éz dol-3k8
Biztosan ne" +olt fo-#sa.. feladat, "int "ondj3k
a krétai Hlineáris BI tá.lák "e-fejtése, ráadás3l
to+á..i k:nnye..sé-et jelentett, 1o-y a 2íFsí
,ennyorszá-.an és "ás 1elyeken t:..nyel+A
sz:+e-eket is találtak8
Az i"ale-yező lefordítása 3tán t:kéletesen
ért1ető lett né1ány addi- teljesen
"e-old1atatlannak tAnő 1íFsí rejtély8 A
le-ke+ese.. az +olt, 1o-y ráj:ttek a fénynél
-yorsa.. "e-1ajtás titkára8 @é-re tényle-
elkezdőd1etett a -yar"atosítás8 <rre a Félra
elősz:r a 1atal"as H2íFsí ,ennyorszá-otI fo-ták
"3nkára, "ert ez "ár a rendelkezésDkre állt8
Wriási ko"p1aj#ként szállította a ninFstelen
ki+ándorl#k ezreit a 0e--y Boly-#jára és a
1asonl# 1elyekre, de ez "é- Fsak a kezdet +olt8
^t é+en .elDl =ja.. Ar1aj#k Fsatlakoztak 1ozzá,
de ezeket "ár e".erek -yártották > 3-yanolyan
-yorsak +oltak, de "é- a 2íFsí ,ennyorszá-nál is
na-yo..ak8
Os a szDlő.oly-#n888
,a-án, a F:ld:n a Q2L$Cétel-yárak 1ozták az
első na-y +áltozásokat8
R:+iden sz#l+a az e".erisé- szá"ára e-yszer
és "indenkorra "e-szAnt az é1ezés8 A 1íFsík
saját Q2L$CDze"ei az Dst:k:s:k :+ezeté.en
kerin-tek > ter"észetesen ért1ető +olt "ár a
f3rFsa +onz#dás3k is az LortCfel1ők1:z8 Az
e".erek által készített étel-yárC3tánzatokat
.ár1ol el le1etett 1elyezni > .ár1ol, a1ol
rendelkezésre állt a "Ak:désDk1:z szDksé-es
né-y alap+ető ele"8 A +é-ter"ék1ez "ár Fsak
e-yetlen nyersanya- 1iányzott: kiFsit "e- kellett
s#zni, 1o-y fo-yaszt1at#.. le-yen8
*is+ártat+a Q2L$C-yárak sorakoztak az északC
a"erikai $a-yCta+ak, az afrikai @ikt#riaCt#
partjain és "inden "ás 1elyen, a1ol +olt
ele-endő +íz és rendelkezésre állt a né-y ele" >
és a1ol az e".erek addi- a le-jo..an é1eztek8
9ele +oltak +elDk a ten-erpartokB senki se"
é1ezett so1a t:..é8
enki se" 1alt idő előtt é1en > de a11oz se"
kellett sok időnek eltelnie, 1o-y általá.an senki
se 1aljon "e-8 <nnek két oka +olt8 Az első a
se.észetnek és f3rFsa "#don a Q2L$Cétel-yáC
raknak +olt k:sz:n1ető8
Az e".erek "ár e-y ideje t3dták, 1o-yan kell
transzplantát3"okkal 1elyettesíteni a lestrapált
szer+eket8 A p#talkatrészeket ne" kellett t:..é
13llák.#l ki+a-dosni8 J-yanazt a rendszert,
a"ely a Q2L$Cételt -yártotta, tete"es "3nká+al
sikerDlt to+á..fejleszteni =-y, 1o-y a
rászor3l#knak sze"élyre sza.ott e-yedi szer+eket
le1etett előállítani a se-ítsé-Dkkel8 E<-yik napr#l
a "ásikra :sszeo"lott a szer+kereskedele"
-yászos feketepiaFa8G enki se" 1alt "e- t:..é
el1asznált szí+, tDdők, +esék, .elek +a-y
1=-y1#lya- "iatt8 Qsak le kellett adni az e-yéni
speFi;káFi#kat a Q2L$C-yárak p#tszer+C
részle-é.e és a"int az =j szer+et kirántották a
"a-zat+íz1ez 1asonl# :sszetételA l:tty.ől, a
se.észek "áris .e+arrták a 1elyére8
Az :sszes élettani t3do"ány fel+irá-zott8 A 1íFsí
étel-yáraknak k:sz:n1etően azonosítani és
reprod3kálni le1etett a .iol#-iai faktorok ezreit,
de teljesen =jakat is le1etett készíteni > antiC
anti-éneket, +ír3sellenes -y#-yszereket, szelektí+
enzi"eket és kDl:nféle sejtalkot#kat8 A
.ete-sé-ek e-yszerAen ki"entek a di+at.#l8 ,é-
az olyan ré-ies kelle"etlensé-ek is t:rténele""é
+áltak, "int a fo-sz3+asodás, a -yerekszDlés és a
nát1a8 E,iért szen+edne e-y nő a ter1essé--el és
a +aj=dással, a"ikor e-y "ásik szaporod#-ép >
"ondj3k e-y te1én > is rá+e1ető, 1o-y .efo-adja
a "e-ter"ékenyített petesejtet, ki1ordja a
ter1essé-et, "ajd +é-Dl leszállítsa az ép és
e-észsé-es, sD+:ltő +é-ter"éketYG
Os ott +olt a "ásik dolo-8 2a a felsoroltak
ellenére +alaki "é-is "e-1alt +a-y +é-képpen
el1asznál#dott, akkor se" kellett tel"esen
"e-1alnia8
@olt 3-yanis "é- e-y 1íFsí talál"ány > ezt is
elősz:r a 2íFsí ,ennyorszá-on találták "e- >,
a"ely ki1=zta a 1alál "ásik "ére-fo-át8 A
1alottak el"éjének 1íFsí "#dszerekkel +é-reC
1ajtott eltárolása 1ozta létre az Ar1aj# H1alott
e".erekI ne+A -yDlekezetét8 *éső.., a F:ld:n
ennek "intájára j:tt létre a ,ind^r:kk:n Rt8
ne+A +állalkozásB azaz olyan lerakatok +iC
lá-"éretA 1ál#zata, a"elyek.e Fsak .e kellett
+inni a né1ai szDlőt, 1ozzátartoz#t +a-y .arátot,
aztán az e"lékeit át kellett t:lteni e-y
szá"ít#-ép "e"#riájá.a, "ajd a "e-felelő en-eC
délyek .eszerzése 3tán tetszés szerint le1etett
társalo-ni az el13nyttal > .ár"ikor, az idők
+é-ezetéi-8 @a-y addi-, "í- +alaki ;zette az
adatállo"ányok tárolási díját8
<leinte persze ne" +olt e-észen olyan, "int
+al#.an élőnek lenni, de "é- ez is sokkal, de
sokkal jo.. +olt, "int a +é-ér+ényes 1alál8
0ersze, a"int a teF1nol#-ia érette.. lett
E"árpedi- na-yon -yorsan érette.. lettG, =-y az
e".eri intelli-enFia -épi eltárolása is e-yre
k:nnye.. és e-yre jo.. Dzletté +ált8
A"ikor "ár ja+á.an "ent a .olt, +áratlan
pro.lé"ák léptek fel8 ,é-1ozzá "e-lepő "#don
teol#-iai jelle-Aek8 A f:ldi +allások í-éretei ne" a
+allási +ezetők ter+ei szerint teljesDltek8 Az HéletI
+al#já.an Fsak +ala"ilyen nyitányfélesé--é +ált a
H1alálI előtt, a"ely az H:r:k:s "enny.éli
.oldo-sá-I kap3ja előtti e-yetlen lépFsőfokká
de-radál#dott8
A 1aldoklás 3tán a +é-telen szá"ít#-épes
1ál#zatok adatállo"ányainak .it1al"azai.an
felé.redők ne" i-azán értették, "iért
ra-aszkodtak annyira az élet1ez, a"ikor a -épi
t=l+ilá- is t:kéletesen rend.en +olt8 A 1alállal
se""it se" +esztettek8 ,é- HérezniI is t3dtak8 A
-épek.en letárolt e".er"ásolatok annyit
e1ettek, a"ennyit Fsak akartak > az étrend
kialakításá.an ne" szá"ítottak t:..é a k:ltsé-ek
és a 1ozzá+al#k .eszerez1etősé-e >, és 1a arra
+olt ked+Dk, 1át ny3-odtan 1asznál1atták a
ki+álaszt#szer+eiket is8 EQseppet se" +olt za+ar#,
1o-y az adat.itek Fsak szi".olik3san
reprezentálták a H1alottI által elfo-yasztott
HételtI, "ert az el13nyt is 3-yanolyan .it1al"az
+olt, í-y ne" érezte a kDl:n.sé-et8G ,inden
.iol#-iai folya"at szi"3lál1at# +olt8 A H1=s
:r:"eI ne" 1atott depri"ál#an8 ,é- szeretkezni
is le1etett a ked+essel > felté+e, 1o-y az ő
.it"intáit is 3-yanazon a 1ál#zaton tárolták >,
+a-y a tetszés szerinti ked+esekkel, ízlés szerint
tényle-esen +a-y képzetesen8 2a a letárolt el"e
a "é- élő .arátok társasá-át kí+ánta, arra is +olt
"#d, 1o-y "e-jelenjen a k:rDk.en E-ép által
+etített 1olo-ra" for"ájá.anG, e-y j# traFFsC+a-y
kártyaparti erejéi-8
5e1etett 3tazni, de +al#színAle- az +olt a
le-jo.., 1o-y dol-ozni is8
<l+é-re az e".eri "3nka is alap+etően
adatoknak a feldol-ozása8 $e" az e".erek ássák
ki a fel1őkarFol#k alapját, 1ane" a -épek8 Az
e".ereknek Fsak az a dol-3k, 1o-y kezeljék a
-épeket, és ezt a feladatot 3-yanolyan j#l el le1et
látni -épi "e"#riá.#l is, "int 1=sC+ér for"á.an8
Az el13nyt "inden k:ny+et elol+as1atott, a"i
életé.en ki"aradt, és j3tott idő a játékok, operák,
.alettC és zenekari előadások él+ezetére is8
A"ennyit Fsak akart8 A"ikor Fsak akarta8
,a-a +olt a "ennyorszá-8 A 1alott élete
pontosan olyan +olt, a"ilyennek kí+ánta8 $e"
kellett a--#dnia a"iatt, 1o-y "it en-ed1et "e-
"a-ának Hanya-ila-I és "i Hárt1at nekiI8 Qsak a
képzelet sza.1atott 1atárt8 2a az O-eiCten-eren
kí+ánt 1aj#kázni +a-y 1ide- r3"os koktélokat
akart kortyol-atni e-y tr#p3si standon, Fsak
kí+ánnia kellett8 Az adattárak a +al#sá-osnak
"e-felelő részletessé--el azonnal oda+arázsolták
az odaillő k:rnyezetet8 Az e-ész olyan +olt,
"int1a +alaki e-y t:kéletes +ideojáték.an élne8 A
+al#sá-ot élet1Aen 3tánz# szi"3láFi#ra a
Ht:kéletesI jelzőt 1asználj3k, de ez "é- annál is
"o## +olt, "ert 9a1itin ne" +oltak sz=nyo-ok, a
franFiás ízeket az el1ízás +eszélye nélkDl le1etett
él+ezni, és a leesés koFkázata nélkDl le1etett
1e-yet "ászni8 Az el13nyt síel1etett, =sz1atott,
Dnnepel1etett és "inden f:ldi j#t "e-en-ed1etett
"a-ának888 "é-se lett példá3l so1ase"
"ásnapos8
@annak, akik so1ase" .oldo-ok8 A 1alottak k:z:tt
+olt né1ány, akiket ez ne" elé-ített ki8 2a
aperitifeket kortyol-attak a Qafé de la 0aiMC.en
+a-y a Qolorado foly#n kajakoztak, kételked+e
ízlel-ették a Qa"parit és 1itetlenked+e
néze-ették .őrDk:n a +ízFseppeket > Hde 1át ez
i-aziYI
,i +al#já.an az Hi-aziIY 2a e-y fér; szerel"es
sza+akat s3tto- a telefon.a, akkor Hi-azá.#lI "it
1all a tá+oli ked+esY $e" a szeretett fér;
1an-ját8 Az Fsak a le+e-ő rez-ése, "elyet a tá+oli
fel+e+őe-ysé- .itek sorozatá+á alakított, "ajd a
telefon 1an-sz#r#ja is"ét előállított8 <z is
szi"3láFi#8
Os 1a "ár itt tart3nk, "it 1all3nk akkor, a"ikor
szeretett sze"ély ajkai Fsak fDlDnktől
Fenti"éterekre s3tto-ják a sza+akatY $e" a
s3tto-ást H1allj3kI, 1ane" a le+e-ő rez-ését
érzékeljDk a do.1ártyánk és a do.Dre-.en
el1elyezkedő 1all#FsontoFskák se-ítsé-é+el8 A
sze".en is Fsak olyan in-erDletek keletkeznek a
fényérzékeny +e-yDletektől, a"elyeket az ide-ek
+ezetnek az a-y.a, de Fsak a lát1at# dol-ok
k#dolt szi".#l3"ait, ne" "a-3kat a tár-yakat8
Az ide-ek ne" +ezet1etik a 1an-ot +a-y a ,ont
BlanF lát+ányát, Fsak az i"p3lz3sokat8 <zek
se""i+el se" +al#sá-osa..ak, "int +alakinek a
1an-ja a telefon.an8
Az a-y.an lakoz# el"e feladata, 1o-y a k#dolt
in-erDleteket infor"áFi#kká, :r:""é +a-y
szépsé--é e-yesítse8 A -épek.en lakoz# el"e is
3-yanolyan j#l el.oldo-3l ezzel a te+ékenysé--el8
^ssze-ez+e te1át "inden sz#rakozás
3-yanolyan H+al#sá-osI +olt, a"ilyen tényle-esen
le1etett8 2a "e- a sz#rakozás kezdett 3nal"as
lenni, "ondj3k e-y +a-y két Esz3.jektí+G é+ezred
3tán, akkor el le1etett kezdeni 'olgo&ni. A
korszak né1ány le-na-yo.. zene"A+ét
Hszelle"ekI ko"ponálták és tőlDk szár"azott
t:.. na-yszerA t3do"ányos el"élet is8
Qsak az +olt a "e-lepő, 1o-y "é- "indi- sokan
1ajla"osak +oltak fo--alCk:r:""el ra-aszkodni a
szer+es életDk1:z8
A fejle"ények i-en érdekes szit3áFi#1oz +ezettek,
de eltartott e-y idei-, "í- a dolo- t3datos3lt8
A"ikor az Ktjár# pil#tái elkezdtek
1azaszállin-#zni a 1asznos 1íFsí teF1nol#-iákkal,
a F:ld:n ne" éltek tíz"illiárdnál sokkal t:..en8
9er"észetesen ez Fsak t:redéke annak a lélekC
szá"nak, a"ely .oly-#nkon :sszessé-é.en
+ala1a is élt8 A .eFslések szerint na-yjá.#l
száz"illiárd k:rDl le1etett az idők során
"e-szDletett "inden e".eri lény szá"a8
<..e a létszá".a "indenki .eletartozik8 9e
"a-ad, a szo"szédod és az 3nokatest+éred
fodrásza 3-yan=-y, a1o-yan az <-yesDlt Klla"ok
eln:ke, a pápa és az a sofőr, aki kilenFé+es
korod.an +ezette az iskola.3szt8 Benne +annak az
a"erikai pol-ár1á.or= és forradalo", +ala"int a
peloponnészoszi Fsata áldozatai és t=lélőiB a
Ro"ano+ok, a 2o1enzollerek, a 0tole"idákB a
.Anőz:k és a "entálisan retardáltak8 *:ztDk +an
Véz3s *riszt3s, A3-3st3s Fsászár és a .etle1e"i
fo-ad#sokB az első t:rzsek, akik zi.ériá.#l a
Berin-Cszoroson átkel+e .enépesítették az
Tj+ilá-ot és azok, akik Kzsiá.an +issza"aradtakB
HcI Eaz első e".er, aki tDzet 1asználtG, HaI Ec
apjaG és a le-esle-első Afrikai Ssanya8 (in'enkit
k:zéjDk kell szá"ítani, aki rendszertanila- az
idők kezdete #ta e".ernek "inősDlt és az Ktjár#
első é+e előtt szDletett8
<z te1át azt jelenti, 1o-y "int "ondt3k Ena-yon
d3r+a .eFslésselG, "inte-y 100 000 000 000
e".er élt és 1alt "e- :sszessé-é.en a F:ld:n8
<kkor j:ttek a 1íFsík, pontosa..an a 1íFsík által
inspirált or+oslás és a dol-ok =j ford3latot +ettek8
A 1=sC+ér lakossá- szá"a "e-kettőződ:tt, "ajd
is"ét "e-d3pláz#dott és a folya"at to+á..
folytat#dott8 Ráadás3l "indenki 1ossza.. idei-
élt8 A "odern or+ost3do"ánynak k:sz:n1etően
addi- ne" 1altak "e-, "í- ne" akartak8 Az
or+osi 1áttér .átorításának és a fájdal"as
.ete-sé-ek el"aradásának k:sz:n1etően
általá.an +oltak -yer"ekeik, "é-1ozzá rendszeC
rint j# sok8 Os a"ikor H"e-1altakI888
$a i-en, a"ikor H"e-1altakI, akkor to+á..
HéltekI a -épek "e"#riájá.an és a n:+ek+ő
elektronik3s pop3láFi#.an "ár e-yáltalán ne"
+oltak tra-édiák8
A +ala"ilyen for"á.an élők szá"a te1át
folya"atosan nőtt, "ik:z.en a +al#.an 1alottak
szá"a szDksé-szerAen +áltozatlan "aradt és
ennek elkerDl1etetlen +olt a k:+etkez"énye8 ,inC
denkit "e-lepetésként ért, 1o-y az e".erisé-
t:rténeté.en .ek:+etkezett az a pont, a"ikor az
élő e".erek szá"a "e-1aladta az :sszes
1alottét8
A fejle"ényeknek érdekes 1atásai +oltak8 A
zaftos ;atalkorár#l porno-ráf "e"oárt ír#
nyolF+ané+es asszony t:..é ne" je-yez1ette le
napl#já.a a ;l"Fsilla-ok, -en-szterek és pDsp:C
k:k ne+eit > ki+é+e, 1a tényle- "e-t:rténtek
+elDk az indiszkréFi#k >, "ert a ;l"Fsilla-ok,
-en-szterek és pDsp:k:k "é- éltek és +ala"ilyen
"#don azonnal elé-tételt k:+eteltek +olna8
A le-időse..eknek "indazonáltal na-yszerA
le1etősé-eket kínált a -épi élet8 Az ő esetDk.en
na-yrészt "ár tényle- "e-1altak ;atalkori életDk
1=sC+ér kortársai, ezért ne" +olt, aki
"e-kérdőjelezze a t:rténeteiket8
$e" +olt "ár rossz dolo- ele+ennek lenni8 zinte
teljesen "e-szAnt a sze-énysé-8
A pén& 1iányá.#l fakad# sze-énysé-8 ,é- a
F:ld:n se" +oltak sze-ények8 ,indenkinek +olt
+a-yona8 Az :sszes -yár és okos ro.ot ontotta az
D-yes kony1ai szerkezeteket, sz#rakoztat#
játékokat és a "indenDtt 1asznál1at#
+ideotelefonokatB az e".erek pedi- álland#an
1asználták is ezeket8 2atal"asra nőttek a
+árosok is8 A ré-i <-yesDlt Klla"ok terDletén
Detroit állt a lista élén 1áro"száz e"eletes
=jreneszánsz épDlet"onstr3"ai+al, "elyek a
Payne Klla"i <-yete"től a foly#i- a teljes
terDletet elfo-lalták8 záz1et+en"illi#an éltek
e..en a kristályCzikk3rat.an és "indenkinek +olt
k:ztDk 1áro"százFsatornás sze"élyi tele+ízi#ja,
pl3sz 1olo-ra;k3s +ide#ja arra az esetre, 1a
"é-se" találtak "e- +olna +ala"it a "Asorok
k:z:tt8 A na+a1#k rezer+át3"á.an a
EnyolF+an"illi# ta-ot szá"lál#G t:rzs a 0aoli
oleri épDleteit idéző, de azoknál j#+al
1atal"asa.. p3e.l#t e"elt, "elynek als#
ne-y+en szintjén Fsak a t3ristáknak -yártották a
"irelit diétás ételeket, r31ákat, indián
szőtteseket és pokr#FokatB a palota t:..i szintjét
a népes na+a1# Fsaládok lakták8 A *ala1ári
si+ata- 1o"okján a U*3n- t:rzs1:z .ek:sz:nt:tt
a .ősé- és a j#lét8 ,ire *ína lélekszá"a elérte a
1=sz"illiárd főt, "inden Fsaládnak +olt
1Atőszekrénye és elektro"os 7okja8 ,é- a
"oszk+ai 6J,Cár31áz polFai is tele +oltak rádi#s
#rákkal, játékkártyákkal és sza.adidőr31ákkal8
9:..é ne" okozott pro.lé"át .árki i-ényeinek
a kielé-ítése8 <ner-ia +olt .ő+enB az Ar.ől
.ősé-esen j:tt a nyersanya-C3tánp#tlás8 @é-re a
"ező-azdasá- is 3-yanolyan ésszerAen "Ak:C
d:tt, "int az iparB a "ezőket a ro.otok "A+elték
"e- és a ter"ést is a ro.otok takarították .e > a
-enetik3san átalakított k3koriFát szintetik3s,
ártal"atlan per"etezőszerekkel kezelték és
a-yaf=rt, Fsepe-tetős rendszerrel :nt:zték8
9er"észetesen a 1iányz# "ező-azdasá-i
ter"ényeket k:nnyedén p#tolták a Q2L$C
étel-yárak ter"ékei+el8
2a +alaki =-y érezte, 1o-y a F:ld szAk az
i-ényeinek > akkor ott +olt a -alaMis "aradéka8
<z j3tott te1át a 1=sC+ér e".ereknek8 A
-épek.en tárolt el"éknek ter"észetesen "é-
ennél is t:..8 $ekik min'en1k "e-+olt8
,inden, a"it Fsak akartak +a-y el t3dtak
képzelni8
A 1alál 3táni -épi élettel +al#já.an Fsak e-yetlen
ko"olya.. -ond +olt, "é-pedi- a relatí+ idő
pro.le"atikája8
$e" +olt rá "e-oldás8 A -épek -yorsa..ak az
élőlényeknél8 A +irt3ális és a +al#sá-os e".erek
k:zti +iszonylat.an az 3t#..iak 1atározottan
1átrány.a kerDltek8 *étsé-.eejtően unalmasakká
+áltak a -épek.en tárolt el"ék szá"ára8
A "é- élők k:nnyen .eszél1ettek az
eltá+ozottakkal E"ert az eltá+ozottak ne"
tá+oztak "essze.. a le-k:zele..i
szá"ít#-épter"inálnálG, de a terefere ne" +olt
+ala"i sz#rakoztat#8 Oppen olyan +olt, "int a
l3sták és az e".erek k:z:tt zajl# pár.eszédC
pr#.álkozások8 ,ire a +al#sá-os e".er
kiny:k:-:tt e-y szi"pla kérdést, addi-ra a
-ép.en eltárolt Hdrá-a 1alottI elfo-yasztotta a
E-ép.en eltároltG e.édjét, leza+art né1ány
"enetet a Eszi"3láltG -olfpályán és elol+asta a
Há#orú és #ékét.
A "e"#riá.an tárolt el"ék -yorsasá-a
.izonyos érzel"i pro.lé"ákat okozott a
1átra1a-yott ele+en 1ozzátartoz#knak8 A jelensé-
le-kifejezette..en r:-t:n a 1alál 3tán
jelentkezett8 <lőford3lt, 1o-y a te"etés 3tán
1azatérő :z+e-y .ejelentkezett az el13nyt1oz, az
pedi- addi-ra "ár t=l +olt e-y szi"3lált pi1entető
ten-eri 1aj#kázáson az E3-yanFsak szi"3láltG
nor+é- fjordoknál, "e-tan3lt játszani a E+irt3álisG
1e-edAn és k:t:tt "ár né1ányszáz -épi
.arátsá-ot8 Az élő arFán "é- fel se" száradt a
k:nny, a né1ai "e- "ár "ajdne" elfelejtkezett az
e-ész 1alál k:rDli 1erFe13rFár#l8
2a a -épi el"e +issza-ondolt az ele+en korára,
nosztal-ik3s érzés kerítette 1atal"á.a, ennek
ellenére inká.. :rDlt neki, 1o-y "ár t=l +an rajta
> a1o-yan az idős:dő felnőtt +isszae"lékszik
saját D-yetlen, za+aros, -y:trel"ekkel teli
-yerekkorára8
9o+á..i apr# k:+etkez"ényként a -épi
el"etárolás lénye-é.en leny3-díjazta a
te"etkezést, "int ipará-at8 A -épi el"éknek ne"
kellettek síre"lékek8 A frissen el13nytak szá"ára
"é- tartottak "e-e"lékezéseket, de ezek jo..an
1asonlítottak az eskD+őre, "int a
1alott.=Fs=ztat#raB a "e-szer+ezésDk ne"
annyira a te"etkezési +állalkoz#kra, "int inká..
a .ankettszer+ezőkre tartozott8
A psziF1ol#-3sokat e-y dara.i- a--asztotta a
dolo-, "ert 1a a 1alott "é- E+ala"iképpenG
élet.en +an és elér1ető, akkor a 1átra"aradottak
1o-yan +ezetik le a -yász3katY
A d:ntő pillanat.an nyil+án+al# lett a +álasz: a
-yász ne" +olt pro.lé"a8 $e" +olt sok -yászolni
+al#8
ajnos azon.an a teli 1as és a kényel"es élet
ne" feltétlenDl tesz j#t az e".eri lényeknek8
<zek a dol-ok persze e-y kiFsit se-ítenek, de a
"indenki.en ott lakoz# na-yra+á-yás és iri-ysé-
"ételye ne" elé-ít1ető ki e-yk:nnyen8 ,ár a
13szadik század.an "e-;-yelték, 1o-y az a
kétkezi "3nkás, aki a n3llár#l ind3lt és
:ssze-DrF:lte "a-ának a 1ázat, a +ideo"a-n#t és
a sportkoFsit, "é- "indi- iri-ykedett a
szo"szédjára, akinek pezs-őfDrdője "e- tizen:t
"éter 1ossz= jaF1tja is +olt8
Az e".eri faj att#l "é- ne" +áltozott "e-,
1o-y rátette a kezét a 1íFsí teF1nol#-iára8 ,é-
"indi- +oltak olyanok, akik elé--é s#+áro-tak
"ások ja+aira a11oz, 1o-y "e-pr#.álják el+enni8
*orá..an az ilyeneket =-y rendezték el, 1o-y
.Dntetőintézetek.e kasztlizták Ede a .:rt:n:kről
.e.izonyosodott, 1o-y ott le1et Fsak i-azán
"e-tan3lni a .An:zéstG, +a-y 1#1érkézre adták
őket Ede a -yilkossá- akkor is előre "e-fontolt
szándékkal elk:+etett e".er:lés, 1a az álla"
k:+eti elG8
Az Aranykornak jo.. "#dszerei +oltak8 *e+és.é
.ossz=szo"jasak, e"iatt le1et, 1o-y ke+és.é
elé-ítették ki a .Dntetéspártiakat8 @iszont
m8kö'tek. A társadalo" +é-re teljesen +éd+e +olt
a re.elliseitől8 2a +oltak is "é- .:rt:n:k E"ert
+oltakG, azokat olyan szá"ít#-éppel +ezérelt
ro.otok "Ak:dtették, a"elyek so1ase" al3dtak
és ne" le1etett őket "e-+eszte-etni8 A
.:rt:n:knél is jo..ak +oltak azok a szá"ki+eC
tetteknek fenntartott .oly-#k, a"elyekre a
ko"olya.. .Anelk:+etőket kitolonFolták8 A
+étkest kitették e-y olyan 1elyre, a1ol a teF1nikai
+iszonyok elé-sé-esek +oltak a táplálásá1oz és az
élet.en tartásá1oz, de ne" +olt rá le1etősé-Dk,
1o-y Fsilla-k:zi Ar1aj#t építsenek és
+isszatérjenek a Fi+ilizáFi#.a8
A le-ko"olya.. .An:zők szá"ára pedi- ott +olt
a ,ind^r:kk:n888
<l"éjDket élet1Aen leképezték a -épi
"e"#riá.a, a testDk pedi- "ár ne" szá"ított és
ez3tán "ár kDl:n:se.. skr3p3l3sok nélkDl ki
le1etett iktatni8 <z +olt a le-fő.. .Dntetés, de
ne" +oltak depresszí+, a véglegességével
kapFsolatos 1át3lDtői, "ert az ítélet +é-re1ajtása
3tán a .An:zők ne" 1altak "e-8 ,é- "indi-
éltek > persze e-y kiFsit "e-.iriz-álták őket >, de
e..en a "e-jelenési for"áj3k.an "ár
ártal"atlanok +oltak8 <..ől a .:rt:n.ől "ár
senkit se" 1elyeztek sza.adlá.ra és "e-sz:kni
se" le1etett8
A t:rténéseknek e11ez a kelle"es alak3lásá1oz a
.erendezések "Ak:dtetésének is"erete "ellett
"ind:ssze ener-iára +olt szDksé-8
<zen a pro.lé"án is a 1íFsí teF1nol#-ia
se-ített8 Az étel-yárak ener-iaellát# e-ysé-ének
tan3l"ányozása fedte fel a 1ide-f=zi# titkát8
<zek.en az erő"A+ek.en 3-yan=-y két 1idro-énC
ato" e-yesDl 1éli3""á, "int a Fsilla-ok
"a-já.an, de sokkal alaFsonya.. 1ő"érsékleten8
A reakFi# k:+etkezté.en keletkező 1ő kilenFszáz
Qelsi3sCfok alatt tart1at# > ezen a 1ő"érsékleten
+iszonyla- kelle"esen le1et elektro"os ára"ot
előállítani >, és "a-a a folya"at is #i&tonságos.
@olt te1át ener-ia isB ráadás3l olFs# +olt8 Be
le1etett zárni a soktízezer, olajjal Dze"elő
1őerő"A+et, ezért pillanatok alatt "e-szAnt a
széndioMid 1atására .ek:+etkező D+e-1áz1atás
okozta fel"ele-edés és a károsanya-Cki.oFsátás
pro.lé"ája8 A kise.. jár"A+ek 1idro-énnel
Dze"eltek +a-y a 1ide-erő"A+ek.en előállított és
eltárolt ener-iá+al8 ,inden "ás -ép k:z+etlenDl a
1ál#zatr#l kapta az ára"ot8
<-yre jo..an "entek a dol-ok a F:ld:n, "ert
k:z.en az e".eri teF1nol#-ia fejlődése se" állt
"e-8
Az e".erisé- t3do"ányos és teF1nikai
fel+irá-zása ne" kizár#la- a 1íFsíknek +olt
k:sz:n1ető, "ert a 1íFsík so1ase" j3tottak el
ilyen "esszire a -épezetek szá"ít#-épesítésé.en8
Az adatkezeléssel kapFsolatos "#dszereik
"erő.en kDl:n.:ztek az e".erekéitől, és
.izonyos +onatkozások.an ne" is +oltak olyan
sikeresek8 A"ikor a f:ldi t3d#sok elkezdtek
ráj:nni annak a nyitjára, 1o-y 1o-yan le1et a
1íFsí eljárásokkal felja+ítani az e".erek által
-yártott, a"=-y is elé- j# -épeket, akkor olyan
t3do"ányos ro..anás k:+etkezett .e, a"elynek
k:sz:n1etően a teF1nika az élet "inden terDletén
fejlődésnek ind3lt8
A k+ant3"e\ekt3ssal "Ak:dő proFesszorok
"ár ré- leFserélték a ne1ézkes és pontatlan
szilíFi3"Cára"k:r:ket, a"inek k:+etkezté.en
na-ysá-rendekkel -yorsa..ak és jo..ak lettek a
szá"ít#-épek8 $e" kellett t:..é .illentyAzeten
.ep:ty:-ni a paranFsokat8 <-yszerAen k:z:lték a
-épekkel, 1o-y "it akarnak, azok pedi-
teljesítették a kí+ánsá-okat8 2a az 3tasítások
pontatlanok +oltak, a szá"ít#-épek "e-felelő
kérdésekkel tisztázták a 1elyzetet > e-y sze"től
sze".e t:rténő pár.eszéd.en a -ép által -enerált
1olo-ra" fo-adta az 3tasításokat8
2íFsí étel, 1íFsí ener-ia888 e".eri
szá"ít#-épek888 a 1íFsí .ioké"ia és az e".eri
or+ost3do"ány e-yesDlése888
Az e".eri +ilá- +é-re i-azán 13"án3s +olt
"inden e".er szá"ára, de "é- í-y is "inden
e".eri tere"t"ény t:..et akart, pedi- Fsak
karny=jtásnyira tőle az e-ész -alaMis a lá.ai előtt
1e+ert8
,é- "indi- "e-+álaszolatlanok +oltak a
"a-3kkal a 1íFsíkkel kapFsolatos é-ető kérdések8
Llyanok +oltak, "int a tDnékeny á.ránd8
,indenDtt lát1at#k +oltak a nyo"aik, de ele+en
1íFsít "é- so1a senki se" látott, pedi- ez +olt
"inden Fsilla-k:zi felderítő le-1ő.. kí+ánsá-a és
"ajdne" "inden f:ldi e".er ál"ai.an E+a-y
ré"ál"ai.anG fel"erDlt, 1o-y "ilyen lenne
találkozni +elDk8
Kdáz +iták folytak r#l3k, de "eddők "aradtak8
Az általánosan elterjedt nézet szerint a 1íFsík
ki1altak +ala"ilyen tra-édiá.an8 5e1et, 1o-y
+ala"ilyen katasztrofális 1á.or=.an kiirtották a
saját faj3kat8 5e1et, 1o-y is"eretlen ok.#l e-y
tá+oli -alaMis.a k:lt:ztek8 5e1et, 1o-y e-y totális
jár+ány +é-zett +elDk888 +a-y +isszasDllyedtek a
.ar.ariz"3s.a888 +a-y e-yszerAen Fsak =-y
d:nt:ttek, 1o-y ele-Dk +an a Fsilla-k:zi 3tazáC
sok.#l8
A..an "indenki e-yetértett, 1o-y 1íFsík "ár
nincsenek.
<..en a dolo-.an azon.an "indenki alaposan
té+edett8
TIZEDIK RÉSZ
A MAG
$e" +olt i-az, 1o-y a 1íFsík ki1altak8 Fajként
se""iképpen se" és "e-d:..entően na-y
szá".an e-yedile- se" szoktak el1alálozni8
A 1íFsík "e-le1etősen ele+enek +oltak és j#l
érezték "a-3kat8 <-yszerAen azért ne" le1etett
"e-találni őket, "ert ne" akarták8 ,e-+olt rá a
j# ok3k, 1o-y párszázezer é+re kikerDljenek a
szDksé-telen ;-yele" k:zéppontjá.#l8
A -alaMis "a-já.a rejtőztek el, e-y irdatlan3l
na-y fekete ly3k.a > e-y olyan #riási.a, a"ely.e
Fsilla-ok +oltak .oly-#kkal, 1oldakkal és
aszteroidák százezrei+el e-yDtt .ezár+a8 Llyan
kiFsinyke tér.e +oltak .elezs=fol+a, 1o-y az :sszC
t:"e-Dk k:ny:rtelenDl .eszippantott k:rDl:ttDk
"indent8 A né1ány "illiárdnyi 1íFsí itt élt a ,a-
1áro"száz:t+en álFázott planétáján8
A rejtekod= elkészítésé1ez a 1íFsík 9%((
Fsilla-ot tereltek e-y.e .oly-#rendszereikkel és
:sszes kerin-ő o.jekt3"aikkal e-yete".en8
$é1ány "ás dolo--al e-yDtt í-y i-azán lát+ányos
éjszakai é-.oltot sikerDlt :ssze1ozni3k8 A F:ldről
sza.ad sze""el néz+e le-felje.. né-yezer Fsilla-
látszik a le-fényese.. kékesfe1ér zin3szt#l a
1atos "a-nit=d#j= napoki-, a"elyek "ár éppen
Fsak a lát1at#sá- 1atárán +annak8 A 1íFsíknek
t:.. "int kétszer ennyinek lát+ányá.an +olt
részDk, de jo.. 1elyzet.en +oltak, "ert
ir-al"atlan3l k:zel +oltak 1ozzáj3k > a kékek
fényese..nek látszottak a zíri3sznál, a +:r:sek
"e- "ajdne" olyan fényesek +oltak, "int a 2old
a F:ldről néz+e8 *épzeljék el a százas
Fsilla-Fsoportos3lások sokasá-át, a"elyek.en
"inden e-yes nap tDnd:k:l+e ra-yo-ott8
<z a Fsilla-sArAsé- persze ne" tette le1ető+é,
1o-y a 1íFsíknek rendes é"s&akáik le-yenek8 Qsak
akkor +olt +ala"elyest s:tétsé-, a"ikor
planétáikon az e-et +asta- fel1őtakar# .orította8
Boly-#ikon a ,a- .elsejé.en ritkán ford3lt elő,
1o-y le-alá.. ol+asni ne t3dtak +olna napjaik
fényé.en8
A szá"os Fsilla-nak k:sz:n1etően .ő+elkedtek
a lak1at# .oly-#k.an8 A 1íFsík Fsak elenyészően
ke+eset fo-laltak el, de azokat na-yon lakályosan
rendezték .e8 9er"észetesen a lak#planéták
t=lnyo"# része e-yenletesen "ele- +olt, kelle"es
+olt a lé-k:rDk és t:"e-Dk "e-felelő -ra+itáFi#t
tartott fenn E"int kiderDlt, a k:rDl"ények
"e-le1etősen 1asonlítottak a f:ldiek1ezG8 $e"
+életlenDl, 3-yanis -ondosan ki+álasztották az
állo"ány ja+át, "ielőtt .eterelték a ,a-.a8 A
.oly-#kon aztán felépítették a +árosaikat és
-yáraikat, kipakolták a far"jaikat és a ten-eri
1altartályaikat > ezeknek e-yike se" 1asonlított
e".eri "e-felelőjére, de "inde-yik 3-yan=-y
.e+ált, sőt általá.an "é- jo..an is8 ,inden
épDlet és ter"előe-ysé- olyan akk3rát3san +olt
kialakít+a, 1o-y a 1íFsíknél is"eretlen fo-alo"
+olt a károsanya-Cki.oFsátás és a sze"ront#
lát+ány8 Oltek, "int 1al a +íz.en8
0ersze a ,a- se" +olt teljesen t:kéletes, de
se""i se" le1et az8 Va"aiFán is +annak
13rrikánok, DélC*aliforniá.an ott a anta Ana
ne+A kelle"etlen szél és "é- 9a1itin is létezik az
esős é+szak8 A le-ideálisa.. é-1ajlaton is
előford3lnak kelle"etlen időjárási +iszonyok8 A
1íFsíknek is "e-+oltak a "a-3k .ossz=sá-ai8
<zeket ne" annyira az esők és a szelek, "int
inká.. a fekete ly3k ter"észeté.ől fakad#
rondasá-ok okozták8 ,indent "a-á.a
szippantott, a"i a k:zelé.e kerDlt8 ,é-1ozzá
olyan 1atal"as erő+el, 1o-y a .erepDlő na-y
se.essé-A dol-ok j#kora felford3lásokat okoztak8
<z kifelé s3-árzás.an nyil+án3l "e-8 *izár#la-
e"iatt a s3-árzás "iatt képesek érzékelni a f:ldi
Fsilla-ászok a fekete ly3kakat és 1alálos, ionizál#
koronáj3kat8
A ,a-.an te1át "indenDtt álland#an
záporoztak a kelle"etlen, se.esen repkedő
t:r"elékek, e"iatt a 1íFsíknek pajzsként szol-ál#
tető+el kellett .efedniDk a +ilá-aikat8 A "inden
planétát k:rDl+e+ő kristály-:".:k "e-+édték
őket a +áltozatos források.#l keletkező
le-+eszélyese.. s3-árzásokt#l is8 *:z.en a
1atal"as fekete ly3k F17arzsF1ildCrádi3sza
"e-+édte őket +ala"itől, a"itől i-enFsak féltek8
Oppen e"iatt f=jtak annak idején takarod#t8
@ártak +ala"ire8
9er"észetesen a 1íFsíknek szDksé-Dk +olt a
.ej3tást és a fekete ly3k.#l tá+ozást le1ető+é
te+ő eszk:zre és persze, 1o-y +olt is nekik8 Az
e".ereknek is +olt ilyen "asináj3k az el1a-yott
1íFsí 1aj#k né"elyikén, de sokra ne" "entek
+ele, "ert ne" t3dták, 1o-y "ire j#8
<z e-yé.ként általános pro.lé"a +olt a 1íFsí
teF1niká+al8 A"ikor az e".erek "e-találták a
dara.káit, azokkal e-yDtt e-y Fso"# zArza+ar is a
nyak3k.a szakadt8 A 1íFsík ne" 1a-ytak
kézik:ny+eket az e".ereknek8 Feliratokat se"
1elyeztek el a -épeken > le-alá..is ne" =-y,
1o-y azokat az e".erek a szokásos
"#dszereikkel értel"ez1essék8 Qsak e-yetlen
"#don le1etett kitapasztalni a "DtyDr:k és
játékok rendeltetését és "Ak:dését: a
szerkezetDk alapján +isszafelé kellett -ondolkozni
és ez t:..nyire azt jelentette, 1o-y szét kellett
őket szedni apr# dara.okra8
<zzel +iszont az +olt a -3.anF, 1o-y a fránya
j#szá-ok t:..nyire felro..antak a "érn:k:k
kezé.en az e\éle pr#.álkozásokt#l8 Az okosa..ja
ezért e-yre #+atosa..an .ánt a 1íFsí
-épezetekkel, aztán 1a na-yon ne" j:ttek rá,
1o-y "ire +al# és 1o-yan "Ak:dik, akkor e-y idő
3tán inká.. 1a-yták a fené.e8 Ltt +olt példá3l az
a kristályos "e-tekert .otszerAsé-, a"elyik
né"elyik 1íFsí Ar1aj#.an előford3lt8 93dták, 1o-y
rendeltetése +an, de ne" j:ttek rá, 1o-y "i8
2a a F:ld:n +alaki sejtette +olna, 1o-y 1ol
+annak a 1íFsík, sokkal 1a"ara.. is kitalál1atták
+olna a "e-tekert kristály.ot Félját888 De "i+el
senki se" sejtette, ezért az e".erisé-nek =-y
+olt a .irtoká.an a fekete ly3kak.a +ezető
eszk:z, 1o-y fo-al"a se" +olt r#la8
A leírtak.#l k:+etkezik, 1o-y az e".ereknek
sokái- arr#l se" +olt t3do"ás3k, 1o-y "ilyenek a
1íFsík +al#já.an, pedi- k:nnyA leírni a
kDlle"Dket8
<-y 1í"ne"A 1íFsí átla-osan száz:t+en
Fenti"éter "a-as8 Feje az árja ideál szerinti
skandiná+ sz:-letessé--el .ír, Fsak kiFsit
t=l1an-s=lyozott a koFka jelle-e8 A .őrDk színe
korántse" nordik3s, a 1í"ek t:l-yfakére-C
.arnák, a nőstények +ala"i+el +ilá-osa..ak8 A
1íFsí .őr teMt=rája olyan, "int1a fénylő
"Aanya-.#l for"ázták +olna8 FejDk tetejét sArA,
;no" n:+ésA szőr .orítja, pontosa..an .orítaná,
1a ne" +á-nák e-észen r:+idre8 zal"iáksza-3k
+an, de ezt ők "a-3k észre se +eszik8 A
sze"Dk.en ninFs szi+ár+ány1ártya, ezért ninFs
+al#di p3pilláj3k se", Fsak e-y .izonytalan aC
alak= rajzolat a r#zsaszín sze"-oly# k:zepén8 A
nyel+Dk +illás és általá.an olyan a
testfelépítésDk888
$a i-en, ez att#l fD--, 1o-y el:lről +a-y oldalr#l
nézzDk őket8
2a e-y e".ert kilapítanának, na-yjá.#l =-y
nézne ki, "int e-y 1íFsí8 ze".ől néz+e a 1íFsík
terjedel"esnek látszanak, oldalr#l "e- Ea
kerekded poFak ki+ételé+elG e-észen +ékonynak8
<-észé.en +é+e le-inká.. olyanok Eno1a ne"
annyira karikírozottanG, "int azok a
kartonpapír.#l ki+á-ott Fsont+ázak, a"elyekkel a
-yerekek 2allo7een idején kidekorálják a
tanter"eket8 A 1asonl#sá- kDl:n:sen a Fo". és a
lá. ízDleteire +olt i-az, "ert a 1íFsí "edenFe
str3kt=rája jelentősen kDl:n.:zik az e".erétől8 A
lá.aik a krokodil +é-ta-jai1oz 1asonlatosan a
"edenFe két szélső oldalá1oz Fsatlakoznak,
e"iatt áll# 1elyzet.en tekintélyes rés táton-
k:z:ttDk8
A 1íFsík ne" 1a-yják poFsék.a "enni ezt a
rést8 <z a le-alkal"asa.. 1ely szá"3kra, a"ikor
Fipelnek +ala"it8
,í- az e".erek a kDl:nféle ter1eket főle- a
karj3k.an +a-y a +áll3kon +iszik, addi- a 1íFsík a
lá.3k k:z:tt8 Os +al#.an: ezen a 1elyen "inden
Fi+ilizált 1íFsí e-y 1e-yes .aty3t 13rFol "a-á+al8
<..en két dolo- "indi- "e-talál1at#: a
ko"fortérzésDk1:z elen-ed1etetlenDl szDksé-es
"ikro13llá"= -enerátor és az HletAnt ős:kI
tárolására alkal"as eszk:zB az ő el"éjDket
3-yanis a 1íFsík 3-yan=-y "a-3kkal +iszik
"indenD+é, a1o-yan az e".erek a "o.ilj3kat8
<"ellett a szDtyő.en "e-talál1at#k "é- az
e".eri -oly#stoll és 1itelkártya, +ala"int a k:zeli
1ozzátartoz#kr#l készDlt fot#k 1íFsí "e-felelői8
2a leDlnek, akkor általá.an a zsákoFskáj3kra
telepszenek le8
E<z a tény e-y Fsapásra elf=jta azt a fél
é+százados talál-atást, 1o-y "iért +oltak olyan
-oro".a +iszony.an az e".eri Dleppel a 1íFsí
Ar1aj#kon talált Dlőalkal"atossá-ok8G
$o1a ke"ény +olt és fényes, a 1íFsí kDltakar#
"é-se" +olt +asta-8 Ktlátszott rajta a Fsontok
"oz-ása, de "é- az iz"ok és az inak játéka is,
kDl:n:sen akkor, a"ikor a 1íFsík iz-atottak +oltak
> olyan +olt ez nál3k, "int +ala"i test.eszédB
olyas"i, "int a"ikor e-y e".er "ondj3k a fo-át
Fsikor-atja8 A .eszédDk +ala"iért szisze-ő +olt8 A
-eszt3saik ne" na-yon e"lékeztettek az e".eri
"ozd3latokra8 A ne"le-es +álaszt példá3l ne"
fejrázással kísérték, 1ane" a kezDket
la\o-tatták8
A 1íFsík ősei ne" a síksá-okra leereszkedő fán
élő lények +oltak, "int az e".erek elődei, 1ane"
e-y a prérik3tyákra e"lékeztető faj, és ez szá"os
:r:k:lt sajátossá-3k.an tDkr:ződ:tt8 !s"eretlen
fo-alo" +olt nál3k a kla3sztrof#.ia8 *ifejezetten
s&erették a zárt 1elyeket8 E5e1et, 1o-y ezért
ked+elték annyira az ala-3takat és .iztosan ez
+olt az oka annak is, 1o-y "iért szerettek annyira
fafor-áFFsal t:lt:tt +ászonzsák.an al3dni8G
Qsaládi életDk ne" na-yon 1asonlított az
e".erére, de "ás"ilyen +olt a 1íFsí
fo-lalkoztatási rendszer, a politika, a di+at és a
+allás is8 2ozzánk 1asonl#an kétne"Aek +oltak és
a szeM3ális +á-y né1a teljesen el.orította az
a-y3kat > "int az e".ereknél is >, e-yé.ként
"e- 1ossza.. idei- ne" is t:rődtek a dolo--al >
ne" =-y, "int az e".erek >8 F3rFsa "#don ne"
alak3ltak ki nál3k az e".eri .Drokratik3s
kor"ányzati str3kt=rák "e-felelői E1iszen
kor"ányaik se" +oltakG, +a-y a ;nanFiális
-azdasá-i á-ak E1iszen pénzt se" 1asználtak
se""ilyen értele".enG8 Az e".erek ne"
értették, 1o-yan képesek "Ak:dni nélkDlDk, a
1íFsík "e- kifejezetten +isszataszít#nak találták
ezeket az e".eri intéz"ényeket8 ,i#ta az
e".ereknek t:.. alkal"3k kínálkozott rá, 1o-y
Ar.éli kalandozás3k során találkozzanak a
1íFsíkkel, az#ta kiderDlt az a "e-d:..entő tény,
1o-y "í- az e".eri faj le-t:.. e-yede a
fe1ér-alléros szak"ák.an te+ékenykedik, addi- a
f:ldi "érFé+el a le-t:.. 1íFsí "3nkanélkDlinek
szá"ít8
Az e".erek szoFiol#-iaprofesszorai ne" azon
Fsodálkoztak a le-jo..an, 1o-y a 1íFsík 1o-yan
t3dtak "e-lenni királyok, eln:k:k, de le-alá..
+ala"iféle főn:k:k nélkDl, 1iszen "é- a F:ld:n is
anarF1isták, li.erálisok és ;loz#f3sok -eneráFi#i
1irdették, 1o-y ninFs szDksé- ilyes"ikre8 Az i-azi
talányt az okozta, 1o-y a 1íFsíknek 1o-yan
sikerDlt "e-=szni3k "ár a kezdetektől ezeknek a
+ezetői fokozatoknak a kialak3lását8
2ossz= idei- tartott, "ire az e".ertanászok és
a k3lt3rális +iselkedéstannal fo-lalkoz# t3d#sok
előálltak +ala"ilyen ide+á-# "a-yarázattal8
@al#színAle- ennek a jelensé-nek is e+ol=Fi#s
-y:kerei +oltak8 A 1íFsík ne"Cintelli-ens elődfajai
> akik e-yé.ként a H1íFsíoidákI rendszertani
ne+et kapták > a prérik3tyák1oz és a kelepFeállít#
p#kok1oz 1asonlatosan a f:ld.en éltek8 $e"
alkottak t:rzsi k:z:ssé-eket8 9artották "a-3kat
az e-yének terDleti 1atárai1oz, e"iatt a
1íFsíoidák k:z:tt ne" d=ltak t:rzsi 1arFok és
tr#n3t#dlási +iszályok8 A 1íFsíoidák e"ellett
se""ilyen .első kényszert se" éreztek arra,
1o-y e-y"ással konfrontál#djanak > "indaddi-,
"í- tisztelet.en tartották e-y"ás e-yéni terDleti
1atárait8
9er"észetesen a "a-ányos, e-y"ás dol-á+al
ne" t:rődő e-yedek ne" képesek fejlett
teF1nol#-iá+al rendelkező Arjár# Fi+ilizáFi#
kialakítására8 <-y ponton azon.an a pri"ití+
1íFsík .eFs+á-ya elérte azt a szintet, a1ol a
to+á..lépésDk1:z "ár e-yDtt"Ak:désre és a
képessé-eik e-yesítésére +olt szDksé-8 o1ase"
alak3lt ki nál3k a patriotiz"3s, 1iszen ne"zeteik
se" +oltak8 @oltak +iselkedési k#deMeik > 1a =-y
tetszik, Ht:r+ényeikI >, és olyan intéz"ényeik
EHtanáFsokI, H.ír#sá-okI, Hrendőrsé-IG, a"elyek
ezeket lefektették és .etartatták, de ne" "entek
to+á.. ennél a pontnál8 A f:ldi kor"ányok az
ener-iáj3k na-y részét arra fordítják, 1o-y
"e-+édjék "a-3kat "ás ne"zetek kor"ányainak
a tá"adásait#l > +a-y éppen "ás ne"zetek
kor"ányai ellen intézzenek tá"adásokat8 2a a
k:lFs:n:s fenye-etettsé- ;zikai jelle-A, akkor a
+édekezésCtá"adás katonai for"á.an nyil+án3l
"e-8 2a a +eszély -azdasá-i, akkor az e"lített
t:rek+ések se-élyek.en, +édő+á"ok.an és
e".ar-#k.an fejeződnek ki8 A 1íFsíknek ne"
+oltak ne"zeti +állalataik, "i+el e-y"ással
+ersen-ő ne"zeteik se" +oltak8
A 1íFsík te1át népes ,a-j3k.an élde-éltek, j#l
el+oltak és +árták, 1o-y felfedezzék őket8
,a-.éli életDk e".eri léptékkel ne" +olt éppen
nor"álisnak tekint1ető8
<-y i-en jelentős dolo-.an "indenképpen
eltértek a 13"án sza.ályossá-t#l8 ,ár j# fél"illi#
é+e .e-3.#ztak a ,a-.a > ne" sokkal az3tán,
1o-y "e-láto-atták a korai állapot.an leledző
F:ldet és "a-3kkal +ittek e-y "aroknyi
a3stralopit1eF3st, 1o-y "e-lássák, "i+é
fejlődnek a kis .estiák >, de szá"3kra ez ne"
tAnt 1ossz= időnek8
Al.ert <instein azonnal értené, 1o-y "iért,
1iszen "e- is j#solt +ala"i ilyes"it8 A 1íFsík e-y
fekete ly3k.an +oltak, ezért ráj3k is +onatkoztak
a fekete ly3kakra ér+ényes koz"ik3s
t:r+ényszerAsé-ek8 Az e-yik ilyen sza.ály az
időtá-3lás t:r+énye8 A kDlső -alaMis ideje fa-yos
lass=sá--al Fsordo-ált a ,a- .elsejé.enB az
arány na-yjá.#l N0 000:18 <z i-en na-y eltérés >
olyan na-y, 1o-y "é- azok a 1íFsík is éltek, akik
+ala1a az Ktjár#n 1a-yták az Ar1aj#ikat8 0ersze
kiFsit időse..ek +oltak, 1iszen az idő ne" állt
"e-, szá"3kra azon.an ne" fél"illi# é+ telt el,
1ane" ne" e-észen tizen1áro" é+8
A"ikor el"entek, álFázott őrsze"eket 1a-ytak
"a-3k 3tán, "ert +olt e-y ter+Dk8
A ter+.en azon.an +olt e-y koFkázatos tényező8
$e" le1ettek .iztosak .enne, 1o-y e-y "ásik
intelli-ens Arjár# faj is kifejlődik a -alaMis.an,
"ialatt ők oda.ent +annak, "ajd ez a faj
"e-találja a 1átra1a-yott "Atár-yaikat és
1asználat.a is +eszi azokat8 2a "indez ne"
t:rténik "e-, a ter+Dk fa.atkát se" ér, de
re"énykedtek .enne, 1o-y í-y lesz8
Re"énykedtek, te1át ro.otCőrsze"eket állítottak
a -alaMis j#l álFázott pontjaira8
A"ikor az e".erek elkezdték fellár"ázni a
-alaMist, a ;-yelők észre+ették őket8
A 1íFsík ekkor 1asználat.a +ették a kristályos
é.enfekete nádjaikat > a Hkonzer+nyit#katI >,
se-ítsé-Dkkel ki#+akodtak a ,a-.#l és
"e-nézték a HkollekFi#s FsapdáikatI, 1o-y "e-C
t3dják, "ilyen fejle"ények +oltak a -alaMis.an az
3tols# né1ány é+század.an Eaz ő sze"pontj3k.#l
né1ány nap.anG8 $or"ális elő+i-yázatossá-i
r3tin.#l kikDldtek e-y előőrs:t, 1o-y888
De ez "ár tényle- e-y "ásik t:rténet8
A KÖTETBEN SZEREPLŐ TÖRTÉNETEK
EREDETI MEGJELENÉSEI :
A látogatás (The Visit)
– Aboriginal SF, 1990 január-február
A Vénus !al"árai (The #er$hants of Venus)
– %orl&s of 'f, 19() j*lius-augustus
A +tjár, asteroi&a (The -ate.a/ Asteroi&)
– Aboriginal SF, 1990 január-február
A $sillag!eres0! (The Starsee!ers)
– Aboriginal SF, 1990 január-február
A S1l0bol/g, (The 2o"e 3lanet)
– Aboriginal SF, 1990 "ár$ius-á4rilis
'&egen 5ilágo! (6ther %orl&s)
– Aboriginal SF, 1990 "ár$ius-á4rilis
27$s7 !in$se! (2ee$hee Treasures)
– Aboriginal SF, 1990 "ájus-j*nius
Társ!eresés (8oo!ing for 9o"4an/)
– Aboriginal SF, 1990 "ájus-j*nius
A Aran/!or (The Age of -ol&)
– Aboriginal SF, 1990 "ájus-j*nius
A #ag ('n the 9ore)
– Aboriginal SF, 1990 "ájus-j*nius
REDERIK POHL
HÍCSÍ!SAGÁJA
Frederik 0o1l a sFienFeC;Ftion na-y
-eneráFi#jának sokszorosan díjazott ír#ja8 Az
<-yesDlt Klla"ok.an, 1919C.en szDletett8
6yer"ekkorá.an Fsaládja sokat k:lt:z:tt, "ajd
e-y j#ne+A .rooklyni k:zépiskolá.an
"e-is"erkedett !saaF Asi"o++al, aki+el 1osszan
tart# .arátsá-ot k:t:tt8 A -azdasá-i +ilá-+álsá-
"iatt tizenné-y é+es korá.an "3nká.a kellett
állnia, í-y ki"aradt az iskolá.#l8 Fiatalon r:+id
idei- tá"o-atta a ko""3nista "oz-al"at Ea"ely
a két +ilá-1á.or= k:z:tt, a faji előítéletek,
+ala"int 2itler és ,3ssolini fenye-ető
árnyéká.an e-észen "ást jelentett, "int "aG8
*orán elk:telezte "a-át a sFienFeC;Ftion "ellett,
ír#ként és szerkesztőként is 1ossz= és sikeres
pályát f3tott .e8 9:..sz:r nősDlt8 A 1azai ol+as#k
előtt se" is"eretlen: szá"os no+ellája
Et:..sé-Dk a 6alaktiká.anG és t:.. re-énye is
"e-jelent "ár "a-yar3l8
?rásai.an saját élett:rténete, tapasztalatai és a
kapitaliz"3ssal, a reklá"ok +ezérelte fo-yaszt#i
társadalo""al sze".eni kritik3s és szatirik3s
+ilá-látása tDkr:ződikB 3-yanakkor nyo"a sinFs
.ennDk politikai akti+iz"3snak +a-y direkt értékC
ítéletnek8
5e-is"erte.. és le-ne+ese.., "ára le-endássá
+ált :t"áró E6ate7ayG Fí"A re-énye 19%%C.en
jelent "e- az <-yesDlt Klla"ok.an, és r:-t:n
elnyerte a $e.3laCdíjat, +ala"int a 23-#t és a
Vo1n P8 Qa"p.ellCe"lékdíjat8 <z lett a 1íFsíC
sa-aként is is"ert sorozat nyit# k:tete8 Az :t"áró
,a-yarorszá-on 1991C.en jelent "e- a ,#ra
*:ny+kiad#nál a 6alaktika Baráti *:r *:ny+kl3.
ta-jai részére8 <-y é+ "=l+a, szintén a ,#ra
*:ny+kiad#nál, a FiCFi ,esterei sorozat.an
jelent "e- a folytatás, az 19&0C.an írt Túl a kék
eseményhori&onton EBeyond t1e Bl3e <+ent
2orizonG8 A "ásodik 3tán t3d1at# +olt, 1o-y
=ja.. részek k:+etkeznek, de ezek "a-yar3l
sajnos sokái- elér1etetlenek "aradtak8 Az Jlpi3sC
1áz azon.an r:+id életA FCsorozatot indított, í-y
400NC.en =jra "e-jelent az :t"áró, "ajd a Túl a
kék eseményhori&onton, a"elyet r:+id időn .elDl
a Találko&ás a h0cs0kkel E2eeF1ee Rendez+o3s,
19&NG és A h0cs0k krónikái E91e Annals of t1e
2eeF1ee, 19&%G is k:+etett8
Az :t"áró t:rténetének kezdetekor a
k:zelj:+ő.en > a re-ény írásának időpontját
alap3l +é+e e-y alternatí+ 418 század.an >, e-y
+é-zetesen elszennyezett és t=lnépesedett F:ld:n
jár3nk8 Főszereplőnk, Ro.inette Broad1ead, ;atal
kora #ta e-y tápanya-C.ányá.an dol-ozik,
olajpalát fejt8 A kiter"elt kőzet olajtartal"á.#l
al-ák és élesztő-o".ák se-ítsé-é+el állítják elő a
t:"e-ek élel"ezésére szol-ál# "estersé-es
táplálékot8 A "3nka ne1éz, rossz3l ;zetett és
e-észsé-telen8 A ;atalok kilátásai szAk:sek: a
"3nka 3tán le-felje.. .er=-ni le1et, na "e-
e-y"ás .arátnőire 1ajtani8 A -azda-ok +ilá-a, az
e-észsé-es lak#1ely, a j# ételek, a 9eljes
Lr+osinak ne+ezett, élet"e-1ossza..ít#
eljárásokat is "a-á.a fo-lal# ellátás elér1etetlen
az itt élők szá"ára8
Broad1ead "ár ;atalon elszen+edi első
tra3"áját8 A ;= első .arátnőjé+el +al# szakítása
3tán "ély depresszi#.a z31an, psziF1iátriai
kezelése azon.an ko"oly pénzeket e"észt fel, í-y
ne" j3t forrás anyja tDdő"Atétjére, akinek 1alála
so1a ne" szAnő lelkiis"eretCf3rdalást okoz
szá"ára8
A kilátástalan élet.ől a +életlen jelent ki3tat:
Broad1ead "e-Dti a főnyere"ényt, a lott#n
kétszáz:t+enezer dollárt nyer8 Oppen ele-et, 1o-y
je-yet +áltson a ne"ré-i.en felfedezett Ktjár#ra,
és "é- e-yszer, 3toljára, isteni-azá.#l .er=-jon a
1a+erjai+al8 Az Ktjár# e-y ala-3takkal átf=rt
aszteroida, a"ely az ekliptika síkjára
"erőle-esen kerin- a $ap k:rDl8 A +ilá-ít#
fé""el .3rkolt ala-3takat, a @én3szon
talál1at#k1oz 1asonl#an, e-y ré- eltAnt, az
e".erek által 1íFsíknek elne+ezett f:ld:nkí+Dli
faj készítette lak#1elyDl8 Az Ktjár# ezenfelDl
kik:tőDl szol-ál "é- k:zel ezer 1íFsí Ar1aj#nak is,
a"elyeket a le-énysé- le1etsé-es "érete alapján
<-yesnek, 2ár"asnak és ^t:snek ne+eznek8
$é1ány k:zDlDk pánFélozott8 !de ind3l te1át
Broad1ead, sok "ás kalandkereső ál"odoz#+al,
Fsa+ar-#+al e-yDtt8 Az Ktjár#t e-y
t:..ne"zetisé-A konzorFi3" felD-yelte
kapitalista +állalkozás, az Ktjár# 9r:szt
Dze"elteti: az ide érkezőknek ;zetniDk kell > ne"
is ke+eset > a lak1atásért, ételért, ellátásért8
2o-y az :ssze-et előtere"tsék, és 1o-y a
szerenFséjDket "e-Fsinálják, Hfeltár#kkáI +álnak,
azaz felfedező 3takra ind3lnak a 1íFsí Ar1aj#kkal8
A felfedezések ered"ényé.ől, le-yenek azok
t3do"ányos ered"ények +a-y 1íFsí tár-yak, a
9r:szt tisztessé-es j3tal"at, a -azdasá-i
1asznosítás.#l pedi- jo-díjat ;zet8 A szerenFsére
na-y szDksé-Dk +an a feltár#knak, 3-yanis senki
ne" t3dja, 1o-yan "Ak:dnek, 1o-yan
irányít1at#k a 1aj#k8 A zsák.a"aFskaC3tak
e-yaránt jár1atnak tra-édiá+al és "esés
-azda-sá--al is, a le-t:..en azon.an Fsak a
szAk:s "e-él1etésre +al#t szedik :ssze +ele8 Az
in-yenes +isszatérést a f:ldi nyo"or.a "é-is
ke+esen +álasztják8
Az Ktjár# élete és kDl:n:sen a felderítő3tak
"e-le1etősen iz-al"asak, de a re-ény.en a
Fselek"énnyel e-yenran-= 1elyet kap Broad1ead
lelki élete is8 Bonyol3lt szerel"i +iszonyok.a
kezd, "ajd e-y =t 3tán 1atal"as +a-yonra tesz
szert, de azt is ko"oly psziF1és tra3"a kíséri:
=-y 1iszi, :nző "#don, társai > k:ztDk szerel"e,
*lara > élete árán "enekDlt "e- és lett
"illiárdos8 A kDlső és .első t:rténések
sze"léltetését j#l szol-álja a két szálon f3t#
t:rténet: az e-yes szá" első sze"élyA "esélés az
Ktjár#n t:lt:tt időt "ondja el, "í- ezzel +áltaC
koz+a a "e--azda-odott > és í-y 9eljes Lr+osira
jo-os3lt > Broad1ead psziF1oanalitikai
szeánszainak pár.eszédeit ol+as1atj3k8 A két szál
+é-Dl a fér; 3tols# =tjár#l sz#l# .eszél-etés.en
találkozik :ssze8 A kezelések e-yé.ként e-y >
Broad1ead által Fsak i-frid +on !de-nek -=nyolt
> psziF1iátriai Fél= "estersé-es intelli-enFiá+al
folynak, és a fér; lelki sérDléseit pr#.álják
feldol-ozni, t:..nyire sikertelenDl8 A két
t:rténetszál "ellett az Ktjár#r#l és a 1íFsíkről
sz#l# r:+id, színes k:z.eékelődő sz:+e-ek,
1irdetések, t3do"ányos értekezések részletei
talál1at#k, a"elyek =-y "3tatják .e a 1átteret,
1o-y k:z.en ne" t:rik "e- a t:rténetet +a-y
éppen Broad1ead lelki +í+#dásait8 Az í-y
"e-tere"tett s:tét, kissé nyo"aszt# 1an-3lat=
+ilá-.a k:nnyen .ele1elyezked1etDnk: lo-ik3s,
kidol-ozott és koz"ik3s léptéke, teF1nikai
"e-oldásai "ellett is teljesen 1i1ető8
A folytatás, a Túl a kék eseményhori&onton
"e-tartja az is"erős 1an-3latot, de jelentősen
ki.ő+íti a felrajzolt +ilá-ot8 A t:rténet ne"
k:z+etlen folytatása a& :t"árónak; =j kérdések, =j
pro.lé"ák +etődnek fel, =ja.. részletek +illannak
fel a titokzatos 1íFsíkről8 0o1l to+á.. folytatja a
f:ldi társalo" .e"3tatását is, Fsak "ost a
nyo"or 1elyett a -azda-ok ki+áltsá-os +ilá-á.a
tekint1etDnk .e8 A "ásodik rész szerkezete
-y:keresen eltér az első re-ény.en alkal"azott
"e-oldást#l: t:.. szálon, de lineárisan 1alad a
sztori, lélektani ele"ek 1elyett pedi- lendDletes,
ford3latos Fselek"ény+ezetés jelle"zi8
,ár az első fejezet.en e-y ide-en 1elyszínen
találj3k "a-3nkat, a1ol e-zotik3s szereplőket
is"er1etDnk "e-: e-y Pan ne+A tizen:t é+es ;=t,
aki rejtélyes kapFsolatot tart fenn a 2olt
5elkekkel, és a szintén is"eretlen @énekről is sz#
esik8 A t:rténet "ásik szálán e-y eMpedíFi#
k:zeledik az LortCfel1ő.en lé+ő 1íFsí
tápanya--yár felé, a1ol az3tán "e-lepetésDkre
találkoznak Pannal8 A tápanya--yárral a
"illiárdossá +ált Broad1eadnek na-yra t:rő
ter+ei +annak: f:ldk:zeli pályára állításá+al
kí+ánja "e-oldani az e".erisé- élel"ezési
pro.lé"áit8
A fér; élete alaposan "e-+áltozott 3tols# =tja
#ta: sikeres, na-y politikai .efolyással rendelkező
Dzlete".erB t=ltette "a-át korá..i szerel"ének
tra-ik3s el+esztésén, és felesé-Dl +ett e-y okos és
+onz# orosz nőt, <ssieCt8 <nnek "e-felelően a
"ásodik rész.en az ír# ke+és.é fo-lalkozik
Broad1ead "=ltjának .onFol-atásá+al8 okkal
na-yo.. teret kapnak a kDl:nféle t3do"ányos
te#riák, a"elyeket > re"ek narráFi#s teF1nikát
alkal"az+a > e-y Al.ert <insteinről "intázott
"estersé-es intelli-enFia és Broad1ead k:z:tti
.eszél-etések.ől is"er1etDnk "e-8 5élektani
"élysé-ekkel a t:rténet "ás ele"ei.en, példá3l
Pan és az őt felfedező eMpedíFi# ta-jai eseté.en
találkoz1at3nk, ezek azon.an korántse" olyan
=jszerAek, "int Hi-frid +on !de-I rendelései
+oltak8
Az eMpedíFi# ta-jai a ;= ré+én rátalálnak e-y
t:.. ezer fős Ar1aj#ra, a 2íFsí ,ennyorszá-ra8
Benne a Pan által Fsak ál"od#1e+erőnek 1í+ott
Hérzel"i ad#C+e+őreI is, a"i a rejtélyes H1(0
napos lázatI okozta8 A 1aj#n aztán kon[ikt3s
alak3l ki a F:ldről szár"az# a3stralopit1eF13s
előe".erektől eredeztet1ető @énekkel8 *éső..
Broad1ead is ideérkezik, és a ne1ézsé-ek
kezdenek "e-old#dni8 Az =j 1aj#n szá"os
korá..an ért1etetlen 1íFsí teF1nol#-ia
"i.enlétére derDl fény: "e-is"erik példá3l a
+ezérlés és a fénynél -yorsa.. 1aladás "#dját,
+ala"int a 2olt 5elkekről is kiderDl, 1o-y
értel"es lények > k:ztDk f:ldi feltár#k > letárolt
t3datair#l +an sz#8 Broad1ead persze "é-
-azda-a..á +álik, a "e-is"ert teF1nol#-iák
pedi- a f:ldi életen is ja+ítanak8
Az 3tols# fejezet teszi azon.an a "ásodik részt
i-azán érdekessé és iz-al"assá8 !tt 3-yanis
.etekintést nyerDnk a 1íFsík Fi+ilizáFi#já.a és
rendkí+Dl "a-asan fejlett teF1nikai t3dásá.a8 A
k:ny+ Fí"e is értel"et nyer: a 1íFsík a t:"e- és
ener-ia felett nyert 1atal"3kat arra 1asználják,
1o-y Fsilla-okat e-y.eterel+e "estersé-esen
létre1ozzanak e-y -i-antik3s fekete ly3kat8 Az
ese"ény1orizont ":-é .=j+a > és a ne-y+enezerC
szeres idődilatáFi# perspektí+áját ki1asznál+a >
í-y +iszonyla-os .iztonsá-.#l sze"lél1etik az
3ni+erz3" fejlődését, és .enne né1ány
potenFiálisan értel"esnek és í-éretesnek tekinC
tett fajét, k:ztDk az e".erét8 A 1íFsík 3-yanis
felfedezték, 1o-y e-y "é- 1atal"asa.. erő a
+ilá-e-yete" :sszeo"lasztására készDl, 1o-y az
azt k:+ető =j ősro..anás.an a saját i-ényei
szerint állít1assa .e az 3ni+erz3" t3lajdonsá-ait
"e-sza.# ;zikai álland#kat8 Az anya-i
+ilá-e-yete"től +issza+on3lt lát1atatlan HőkI
+isszatérésének le1etősé-e félele""el t:lti el a
"e-le1etősen #+atos és koFkázatkerDlő 1íFsíket8
Az első két k:tet 3tán "ár +an né"i fo-al"3nk
a 1íFsíkről > a "ásodik rész +é-én e-y +illanásra
feltAnik a 1íFsí H*apitányI is >, de az i-azi
rande+=ra a 1ar"adik részi- +árn3nk kell8 <z
azon.an "ár a Fí"é.en se" k:nt:rfalaz:
Találko&ás a kicsikkel.
A 2íFsi ,ennyorszá- felfedezése #ta =ja..
é+tizedek teltek el8 A t:.. szálon f3t# t:rténet
"e-értésé1ez szDksé-es 1áttérinfor"áFi#kat,
"a-yarázatokat ez=ttal az Al.ert ne+A "esterC
sé-es intelli-enFiát#l kapj3k, e-yes szá" első
sze"ély.en8 Broad1ead le-na-yo.. -ondja
i""ár az :re-edés8 A--odal"a ne" alaptalan:
le-felje.. két 1#napja +an 1átra, "í- .első
szer+ei fel"ondják a szol-álatot8 A 9eljes Lr+osi
persze friss transzplantáFi#t .iztosítana szá"ára,
de ezt lelkiis"erete ne" en-edi8
A 1íFsí 1aj#n talált Pan "e--azda-szik az
Ktjár# 9r:szt .iztosította jo-díjak.#l, és elind3l
"e-keresni apját, aki feltár#ként tAnt el, és aki
1ite szerint e-y fekete ly3k időtorz3lásá.a
"ere+ed+e +árja "e-"entőjét8
A F:ld:n idők:z.en to+á.. ro"lik a 1elyzet8 A
Broad1ead felesé-e 3tán 8 ba8 5a+oro+nára
átkeresztelt 1íFsí 1aj#n 3-yan folya"atosan "ás
lak1at# .oly-#kra szállítják a kitelepDlni
+á-y#kat, de í-y is szép szá""al "aradnak
kilátás nélkDli e".erek, akik a terrort +álasztják
elé-edetlensé-Dk kifejezésére8 Az ellenDk
1atározottan fellépő Broad1ead is Félpontjá+á
+álik e-y sikertelen "erényletDknek8 A
terroristák szert tesznek e-y ál"od#1e+erőre
E1i+atalos ne+én psziF1okinetik3s ad#C+e+őreG és
e-y 1íFsí 1aj#ra is, í-y sokái- 1á.orítatlan3l
t3dnak sokkol# HőrDlet13llá"okatI .oFsátani a
F:ldre8
A 1íFsíkkel kapFsolatos ese"ények
fel-yors3lnak8 <-y, a kol#niákr#l a F:ldre
+isszatérni i-yek+ő pil#ta +életlenDl telepatik3s
kapFsolat.a lép a 1íFsík által 1átra1a-yott e-yik
őrsze""el Ee-y -áz#riásr#l szár"az#, lass= életA
faj, a Hl:ttylak#kI által Dze"eltetett fény+itorlás
le-énysé-é+elG, akik értesítik -azdáikat8 A
fejle"ény ért1ető a--odalo""al t:lti el H*aC
pitánytI és le-énysé-ét8 !nnentől a t:rténet e-yik
szála "ár a 1íFsík k:z:tt játsz#dik: .etekintést
nyer1etDnk faj3k és Fi+ilizáFi#j3k fejlődésé.e, de
"e-is"er1etjDk a 1íFsík rend1a-y# érzel"i életét
is, példá3l azt, 1o-y a +iszonzatlan szerele"
+al#.an 1alálos le1et8 ,e-t3dj3k, 1o-y a lá.3k
k:z:tt 1ordott fordított -=la EHto.ozIG .iztosítja
az élet.en "aradás3k1oz szDksé-es
"ikro13llá"= s3-árzást, +ala"int 1ozzáférést a
1alott ős:k letárolt t3datá1oz, és ne" "ellékesen
t:kéletesen illik a @ alak= székek "élyedésé.e8
@é-le- .e.izonyosodik, 1o-y a 1íFsík által Fsak
Lr-yilkosoknak ne+ezett, ellensé-es ide-enek fő
Félja az 3ni+erz3" :sszeo"lasztása, 1o-y a szDC
lető =j +ilá-e-yete"et a saját, anya-t#l irt#z#
i-ényeiknek "e-felelően 1an-olják .eB addi-
pedi- tiszta ener-iá.#l áll# fekete ly3kak.an, =n8
k3-el.litzek.en +árakoznak8
Pan k3tatásai ne" +árt ered"énnyel járnak: az
e-yik "e-láto-atott fekete ly3k.#l ki"enti
*larát, Broad1ead ré-i szerel"ét8 A 1íFsík
idők:z.en arra j3tnak, 1o-y az e".erek feleC
lőtlen Ar3tazásaikkal, feketely3kCláto-atásaikkal
felriaszt1atják az Lr-yilkosokat, í-y *apitány
elind3l találkozni az e".erekkel, s fo-ly3l ejti
Pan és *lara 1aj#ját8
<ssie zseniális "#don Al.ert.e pro-ra"ozza a
t:rténel"i <instein feltételezett sze"élyisé-ét8
<z azon.an s=lyos ko"plikáFi#1oz +ezet: Al.ert
Fsakne" "Ak:désképtelenné +álik, "ert a
t:rténel"i <instein ne" 1itte, 1o-y a
k+ant3""eF1anika i-az lenne, =jratere"tett
for"ájá.an azon.an a f:ldi és a 1íFsí t3do"ány
alapján el kellene fo-adnia, 1o-y !sten "é-isFsak
koFkázik a +ilá-e-yete""el8 A psziF1és pro.lé"a
"e-oldására sikerrel +eszik i-ény.e i-frid +on
!de- se-ítsé-ét8 Broad1ead .ete- szer+ei
fel"ondják a szol-álatot, de <ssie > a 1íFsí
sze"élyisé-tárolás teF1nikáját to+á..fejleszt+e >
e-y "o.il "e"#riatár.a "enti le férje t3datát8
Broad1ead, i""ár letárol+a, Al.ert se-ítsé-é+el >
"ai kifejezéssel > poszt13"ánná +álik, aki a 2olt
5elkektől eltérően ne" e-yszerAen Fsak statik3s
"ásolat, 1ane" aktí+, Fselek+ő sze"élyisé-8
A 1íFsík k:z.en e-y jelentős [ottá+al
"e-érkeznek a F:ld1:z, a1ol szándékaikat
félreért+e elősz:r ellensé-esen fo-adják őket, á"
késő.. az e-yDtt"Ak:dés kerDl előtér.e: a 1íFsí
1aj#k se-ítsé-é+el -yorsított Dte".en foly1at a
kolonizáFi#, Fs:kkent+e ezzel a t=lnépesedést8
A F:ld:n Broad1ead találkozik *lará+al, aki
előtt felfedi állapotát: "indketten H=jjászDlettekI,
.ár "ásC"ás értele".en8 *lara +é-le- fel"enti a
fér;t .Ant3data al#l: az idődilatáFi# "iatt a
fekete ly3k.a z31an+a szá"ára ali- telt el idő,
Fsak "e-ré"Dlni +olt ideje, 1ara-3dni ne"8
Broad1ead "indenesetre .ősé-esen kárp#tolja,
1iszen az eredeti t3do"ányos pré"i3" fele > és
annak 1oza"a > "ásik t=lélőként *larát illeti8 A
fény se.essé-é+el -ondolkod# fér; ;-yel"e
pedi- i""ár az Lr-yilkosok pro.lé"ája felé
ford3l8
A h0cs0k krónikái Fí"et +iselő ne-yedik k:tet
"inte-y nyolF é+ eltelté+el +eszi fel a t:rténet
fonalát8 Az Ktjár#t idők:z.en F:ld k:rDli pályára
+ontatták, és átkeresztelték zikkadt ziklára8 !tt
-yAlnek :ssze .3lizni a +olt feltár#k és "indazok,
akiknek k:zDk +olt az Ktjár#1oz: letároltak és
élők e-yaránt8 A .3lin Broad1ead =jra találkozik
az idők:z.en férj1ez "ent *lará+al, akitől
"e-t3dja, 1o-y +é-Dl a szerenFsétlen sors=
eMpedíFi# "inden ta-ját "e-"entették, í-y a fér;
kénytelen lesz a t:..i t=lélőt is kárp#tolni "esés
+a-yoná.#l8
A k3-el.litz "ellé az e".erek és 1íFsík k:z:sen
e-y "e-;-yelőállo"ást telepítenek, a1ol
-yerekek is élnek, k:z:s iskolá.a jár+a8 Az
e-yDttélést k:lFs:n:s előítéletek és -yanak+ás
ne1ezítik8 A 1íFsík ne1ezen fo-adják el az
e".erek k:z:tt fennáll# társadal"i és +a-yoni
kDl:n.sé-eket, ők 3-yanis ne" 1asználnak pénztB
az e".erek pedi- -yá+asá-nak -ondolják a 1íFsík
elt=lzott #+atossá-át8 A k3lt3rális ke+eredés
azon.an előre1aladott: e-y riasztás nyo"án
elrendelt e+ak3áFi# "iatt e-y 1íFsí és e-y e".er
;=, +ala"int e-y 1íFsí to.ozt +iselő e".erlány
e-yDtt, .arátként kerDlnek a F:ldre8 A
l:ttylak#kkal elősz:r kapFsolatot tere"tő
Palt1ers sze"én keresztDl .etekint1etDnk a
1íFsík ott1oni +ilá-á.a is8
A -yerekek ne" t3dják, 1o-y to.ozaik.an
"a-3kkal +itték az ellensé-es Lr-yilkosok
ké"jeit, de a katonai szer+ezetként "Ak:dő VAP
EVoint Assassin PatF1 er+iFeG lefDleli a k3-el.litz
felé tart# adást8 Az e".erek pánikszerAen
el+á-ják a -yerekek k:rnyezetének
ener-iaellátását, 1o-y az infor"áFi#Cto+á..ítást
"e-szDntessék, í-y azon.an e-y k:zeli .:rt:nsziC
-etről "e-sz:k1et két ré-i terrorista+ezér8 A
sz:ke+ények által t=sz3l ejtett -yerekek +é-Dl
kisza.ad3lnak, és létrej:1et az első kapFsolat az
e".erisé- és az <llensé- k:z:tt: a -yerekek to.oC
zai.an rejtőző ké"ekkel Broad1ead létesít r:+id
és elsőre értel"ez1etetlen :sszek:ttetést8
A re-ény a részletesen kidol-ozott Fselek"ény
"ellett .ő+elkedik leírások.an is8 A 1íFsí ős:k
t3dástárként is "Ak:dnek, í-y
+isszae"lékezéseiken keresztDl nyo"on
k:+et1etjDk az 3ni+erz3" felfedezését8
,e-is"er1etjDk 9an-ens, a 1ős 1íFsí felfedező
=tjait, a l:ttylak#k sajátos ;ziol#-iáját és
társadal"át, de a +3d3 r:;k féli- intelli-ens
életét és "ás értel"es lényeket is8 ,e-t3d1atj3k,
1o-yan j:ttek rá a 1íFsík a ré-e..i fajok
le-endái.#l és a +3d3 r:;k fara-ott .á.3i.#l,
1o-y e-y ősi és ide-en életfor"a fenye-eti az
3ni+erz3" létét, s 1o-y "iért +álasztották a
1íFsík az elrejtőzést és +árakozást8 $e"
-yá+asá-r#l +an sz#: a 1íFsík e-yszerAen ne"
t3dták elképzelni, 1o-yan állít1atnának "e- ilyen
na-y erőket8 @ártak te1át, 1o-y fel.3kkanjon e-y
olyan tényező, a"ely képes sze".eszállni az
Lr-yilkosokkal8
Broad1ead felesé-é+el és Al.erttel a F:ld k:rDli
pályán lé+ő paranFsnoksá-ra, az e-ykori ,a-as
0enta-on.a 3tazik, a1ol sorsd:ntő katonai és
politikai játsz"ák zajlanak, "ajd a Qassata
tá.ornok "ásolatá+al és a szintén letárolt ,iss
5#+al kie-észDlt társasá- a k3-el.litz1ez ind3l8
Ttk:z.en Al.ert 1ossz= és részletes, e-ész
fejezeteket fel:lelő is"ertetéseket tart
Broad1eadnek koz"ol#-iá.#l és 1=rel"élet.ől8 A
+ilá- "e-értésének alapjaii- leás# t3do"ányos
.eszél-etések fokozatosan a "eta;zika felé
ford3lnak: elősz:r a H+al#sá-osI kérdését
fesze-etik, "ajd H!stenI "i.enléte is előkerDl8
Oppen idő.en érnek a k3-el.litz1ez, 1o-y
"e-;-yel1essék az őket "e-előző VAP
1adi1aj#k és a kiára"l# ellensé-es erők k:z:tti
Fsatát8 Az :sszeFsapás e-yoldal=ra sikeredik: az
Lr-yilkosok -yorsan .ekerítik a f:ldiC1íFsí [ottát8
,inden 1adi1aj#, a "e-;-yelőállo"ás és
Broad1eadék 1aj#ja is e-y sze"pillantás alatt
eltAnik, 1o-y aztán F:ld k:rDli pályán
.3kkanjanak fel8 A rendszerek fele ne" "Ak:dik,
és Al.ert is "akaFs3l 1all-at, no1a pro-ra"ja a
+izs-álatok szerint sértetlen8
Al.ert 1all-atása ne" ok nélkDl +al#: .első
esz"eFserét folytat az <llensé--el, sőt +é-Dl
rész.en :sszeol+ad+a "a-a +álik a
kép+iselőjDkké, sz#sz#l#j3kká8 *iderDl, 1o-y a
1íFsík Lr-yilkos elne+ezése té+es: az
ener-ialények ne" irtottak ki senkit, .ár
értel"es fajokat 3szítottak e-y"ásnak a Fél
érdeké.en8 De az e".erek <llensé- Fí"kéje se"
pontos: az ener-iát ked+elők "indeddi- fel se"
is"erték, 1o-y +al#di intelli-enFia létez1et az
anya-1oz k:t+e8 Broad1eaddel és letárolt,
+ala"int +irt3ális társai+al találkoz+a azon.an
"e-értették, 1o-y az élőlények is el1a-y1atják
anya-i testDket8 Az <llensé- e-yszerAen Fsak
,ás, i-az, na-yon "ás8 9er+Dket azon.an ne"
adják fel, a +ilá-e-yete" :sszeo"lása 3tán e-y,
az ener-ialényekre opti"alizált =j 3ni+erz3"
létrej:tte +ár1at# > addi-ra azon.an 1íFsík,
e".erek és "inden értel"es lény
to+á..lép1etnek a létezés "a-asa.. síkjára8
0o1l re-ényfolya"a ne" +életlenDl kap1atta
"e- a Hsa-aI ne+et: rendkí+Dl na-yí+A t:rténetről
+an sz#8 Broad1ead el+eszett, sze-ény,
.Ant3dattal ter1elt e".er.ől elő.. a +ilá- sorsát
alakít# "3lti"illiárdossá, "ajd a j:+ő
e".erisé-ének e-yik első 1írn:keként +irt3ális
sze"éllyé lesz8 Az e".eri Fi+ilizáFi# is szép 3tat
jár .e: eltAnik a sze-énysé- és az é1ezés Es +ele
e-yDtt a .An:zés és a terroriz"3s isGB a
kitelepDlni +á-y#k t:.. t3Fatnyi -yar"at.oly-#ra
3taz1atnak .iztonsá-osan > nyo"a sinFs a
-azda-sá-C+a-yC1alál típ3s= feltár# 3taknak a
szAk:s és ért1etetlen átjár#i 1aj#kkal8 őt az
3ni+erz3" sorsát > .enne szá"talan intelli-ens
fajjal > is nyo"on k:+et1etjDk a $a-y B3""t#l
e-y =j 3ni+erz3" +ár1at# szDletéséi-8 0o1l
kDl:n:sen az első k:tettel +ált a sFienFeC;Ftion
ol+as#k ked+enFé+é, de a folytatások is tartal"as
kikapFsol#dást í-érnek a kalandokra +á-y#knak
épp=-y, "int a t3do"ányos te#riákat ked+eC
lőknek8
7écsi !ó&se4
TARTALOM
<lső rész: A láto-atás
00%
,ásodik rész: A @én3sz kal"árai
01)
2ar"adik rész: Az Ktjár# aszteroida
141
$e-yedik rész: A Fsilla-keresők
14%
^t:dik rész: A zDlő.oly-#
1N(
2atodik rész: !de-en +ilá-ok
1)1
2etedik rész: 2íFsí kinFsek
1'9
$yolFadik rész: 9árskeresés
1&(
*ilenFedik rész: Az Aranykor
19(
9izedik rész: A ,a-
40%
Frederik 0o1l 1íFsíCsa-ája 41%