You are on page 1of 2

Dizajner: Frederic Moyersoen

Ilustracije: Andrea Boekhoff
Za igranje ove ekspanzije potrebna je
osnovna verzija igre aboteur!

Broj igrača: 2-12 Starost: 8+ Trajanje: oko 30 minuta
Sadržaj: pravila 32 onake komadi!a lata
1" karata patuljaka #$ elena i $ plava kopača%
30 karata puta 21 ak&ijska karta 1 'e(% 2 geologa% 1 pro(iter i 3 sa)otera*
"pis
+ ovoj ekspaniji pojavljuju se nove uloge a patuljke kao i nove ak&ijske karte te karte
puta, Standardni patulj&i koji kopaju a latom sada su podijeljeni u dva tima: eleni i plavi,
-ao i prije% svi kopači žele napraviti put do lata% ali ovaj put nisu prepu'teni sami se)i ve!
a po)jedu moraju pomagati svojim suigračima i tima, .edna od novi/ uloga jest 'e(,
0n po)je1uje neovisno o tome po)jedi li eleni ili plavi tim% ali uvijek do)iva jedan komadi!
lata manje od nji/, 2atim postoji uloga pro(itera% koji po)je1uje uvijek% neovisno o tome
po)jede li kopači #eleni li plavi* ili sa)oteri, 3e1utim% on se mora adovoljiti sa dva
komadi!a lata manje od nji/, 4eologa ne anima utrka a latom ve! drago&jeni kristali
u tunelima, 2a svaki vidljivi kristal na kraju igre% on do)iva 1 komadi! lata,
5kspanija se igra u tri runde #poput osnovne igre*% i na kraju po)je1uje igrač sa najvi'e
komadi!a lata,
#oristite pravila iz osnovne igre sa iz$jena$a koje se nalaze ispod! ve karte iz
ekspanzije i$aju %&% u donje$ lijevo$ kutu zbog lak'eg sortiranja!
(ripre$a igre
6rvo umite karte patuljaka i komadi!a lata i osnovne igre i negdje i/ odložite, 7e!e vam
)iti potre)ne a ovu igru,
2atim% na1ite početnu kartu te tri karte &ilja te i/ položite kako je opisano u osnovnoj igri,
6romije'ajte sve karte puta i ak&ijske karte i osnovne igre i ekspanije ajedno te i/
odložite sa strane u kup okrenut prema dolje, 6rije svake runde% umite 10 karata s vr/a
kupa i uklonite i/ igre )e gledanja, 2atim svakom igraču podijelite 8 karata% neovisno o
)roju igrača,
0nda promije'ajte svi/ 1" karata patuljaka i svakome podijelite jednu okrenutu prema dolje,
6onovno nije )itno koliko igrača sudjeluje u igri,
Svaki igrač tre)a pogledati svoju ulogu i spustiti kartu pae!i da se ne raotkrije pred
ostalim igračima, 6reostale karte patuljaka se ne dijele% ve! i/ odložite sa strane okrenute
prema dolje, 9grači svoje karte patuljaka otkrivaju samo na kraju svake runde,
7ajmla1i igrač počinje prvi% a igra se nastavlja u smjeru kaaljke na satu,
)ove karte patuljaka i njihovi uvjeti pobjede
(lavi i zeleni kopa*i zlata +po ,-
0)a tima poku'avaju napraviti tunel do lata% ali su me1uso)no u kompeti&iji,
.i$ pobje/uje ako:
: patuljak i tog tima napravi put do lata i put nije )lokiran vratima druge )oje
: patuljak i drugog tima napravi put do lata% ali je put a njegov tim )lokiran
vratima krive )oje
0)a tima po)je1uju #ajedno sa svim ne-sa)oterima* ako 'ef0 geolog ili profiter
postave posljednju kartu koja stvara put do lata i nema nikakvi/ vrata na tom putu,
1ef +2 u igri-
1ef radi tunel a eleni i plavi tim i po)je1uje svaki put kad jedan od timova po)jedi,
-od podjele lata% 'ef uvijek do)iva jedan ko$adi3 zlata $anje od ostali/
po)jednika,
(rofiter +2 u igri-
(rofiter uvijek po)je1uje% neovisno o tome po)jede li kopa*i zlata ili saboteri,
3e1utim% kod podjele komadi!a lata% profiter do)iva dva ko$adi3a zlata $anje
od ostali/,
4eolog +& u igri-
4eolog kopa na svoj tro'ak% da se tako iraimo, 7ji/ apravo ne anima lato,
-od podjele lata% geolozi do)ivaju onoliko komadi!a lata koliko je vidljivih
kristala u la)irintu tunela, ;ko su o)a geologa u igri% dijele komadi!e lata
#aokruženo na dolje*,
.I56# I476
7a svom poteu% morate napraviti jednu od $ mogu!e ak&ije:
: staviti kartu puta u la)irint tunela,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa ivu!i 1 kartu,
: igrati ak&ijsku kartu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa ivu!i 1 kartu,
: od)a&iti dvije karte i ruke kako )i uklonili jednu kartu ispred se)e,,,,,,,,,pa ivu!i 1 kartu,:
: propustiti pote i od)a&iti 1-3 karte i ruke okrenute prema dolje,,,,,,,,,,, pa ivu!i 1-3 karte,
2atim je idu!i igrač na poteu,
)apo$ena: #ad je kup karata potro'en0 vi'e se ne vuku karte0 ali igra*i ih jo' uvijek
$ogu igrati! #ad igra* ostane bez karata0 $ora propustiti sve preostale poteze u toj
rundi +to se $o8e dogoditi na kraju igre-!
)ove karte puta
Most +& u igri-
0va karta prikauje dva ravna puta
koji nisu poveani, S ovom kartom
se ne može skrenuti lijevo ili desno,
-ad odigrate ovu kartu% )ar jedan
od dva puta mora )iti povean s
početnom kartom,
Dvostruki zavoj +& u igri-
6onovno% ova karta pokauje dva
puta koji nisu me1uso)no poveani
te )arem jedan od nji/ mora )iti
povean sa početnom kartom
kod odigravanja karte,
)ove akcijske karte
-ao i u osnovnoj igri% u ekspaniji igrač ne može imati dvije ak&ijske karte istog tipa koje
istovremeno utječu na njega,
#ra/a +, u igri-
0vu kartu možete odigrati otvoreno
ispred se)e, 7a kraju runde% nakon
raspodjele komadi!a lata% možete
ukrasti 1 komadi! lata od )ilo kojeg
igrača #ako imaju ijedan*, 2atim
od)a&ite kartu, Ako ste zarobljeni0 ne $o8ete
koristiti ovu kartu!
7uke k sebi +9 u igri-
;ko odigrate ovu kartu% možete
ukloniti jednu kartu kra/e koja se
nalai ispred )ilo kojeg igrača,
0d)a&ite o)je karte,
Za$jena ruke +& u igri-
9grač koji odigra ovu kartu )ira
drugog igrača i amjenjuje karte u
u ru&i s njim, 0d)a&ite tu ak&ijsku
kartu% a drugi igrač ivlači 1 kartu<
(rovjera +& u igri-
;ko odigrate ovu kartu% možete
pogledati kartu patuljka od )ilo kojeg
igrača, 2atim od)a&ite ovu ak&ijsku
kartu,
"dbacivanje dvije karte
0d)a&ivanjem )ilo koje 2 karte i ruke% igrač može ukloniti jednu od karata koje se nalae
ispred njega i od)a&iti ju, 6rimijetite kako igrač nakon toga ivlači jednu novu kartu, -ad
koristite ovu ak&iju% svaki put si smanjujete )roj karata u ru&i a 1,
(ropu'tanje poteza
;ko igrač ne može ili ne želi igrati karte% uvijek može propustiti pote i od)a&iti 1-3 karte i
ruke položene prema dolje, 2atim ivlači isti )roj karata,
#raj runde
=unda je gotova kad je put avr'en od početne karte do karte &ilja sa latom ili kad nijedan
igrač vi'e ne može odigrati kartu,
(odjela zlata
0visno o tome postoji li neprekinuti put od početka do lata ili ne% kopači lata ili sa)oteri
po)je1uju u rundi, ;ko je put do lata )lokiran vratima% po)je1uju samo patulj&i i tima te
)oje vrata,, Sada iračunajte koliko komadi!a lata do)iva svaki igrač, 0visno o )roju
igrača% svaki po)jednik do)iva slijede!u svotu i /rpe lata:
9grači koji imaju kartu kra/e ispred se)e sad mogu krasti jedan
komadi! lata od drugog igrača, 9grač koji je posljednji odigrao
kra1u može krasti prvi% a ostali igrači kradu u smjeru kaaljke
na satu, 9grači ne smiju skrivati imaju li lata ili ne% ali je
dopu'teno skrivati nji/ov ukupan )roj,
(ri$jer podjele ko$adi3a zlata na kraju runde
Igraju: 1 plavi i 2 elena kopača% 1 'e(% 1 pro(iter i 2 sa)otera,
>e( avr'ava put do karte sa latom, 6ut je )lokiran plavim vratima, 0)a sa)otera imaju
karte kra1e ispred se)e, .edan sa)oter je aro)ljen #ima kartu aro)ljen< ispred se)e*,
Zlato dijele: plavi kopači #sa 'e(om i pro(iterom*,
Broj pobjednika: 3 #1 plavi patuljak% 1 'e(% 1 pro(iter*, 6lavi patuljak do)iva 3 lata% 'e( do)iva
3-1?2 lata% a pro(iter 3-2?1 komadi! lata, Sa)oter koji je odigrao kartu kra1e uima 1 lato
od )ilo kojeg igrača, @rugi sa)oter% koji je odigrao istu kartu% ne radi ni'ta )udu!i da je
aro)ljen,
#@a je eleni kopač poveao lato sa početnom kartom% plavi tim )i svejedno po)jedio jer je
put do lata elenom timu )lokiran sa plavim vratima,*
(o*etak nove runde
6ostavite kartu početka i karte &ilja natrag na stol, 6romije'ajte sve ak&ijske karte i karte puta
uključuju!i 10 karata koje ste odložili sa strane na početku runde i napravite novi kup karata,
6onovno odložite 10 karata s vr/a, 6odijelite svakom igraču 8 karata,
6romije'ajte svi/ 1" karata patuljaka i svakome podijelite jednu, 9grač koji sjedi lijevo od
igrača koji je odigrao posljednju kartu u pro'loj rundi apočinje novu,
#7A5 I476
9gra avr'ava nakon tre!e runde, Svaki igrač )raja svoje komadi!e lata i onaj s najvi'e
po)je1uje, + slučaju ijednačenja% svi po)je1uju,
:rvatski prijevod: Matija "pa'i3
;nofficial fan content< neslu8beni prijevod pravila
1 patuljak "
2 patuljka $
3 patuljka 3
$ patuljka 2
"+ patuljaka 1
(ut s ljestva$a +, u igri-
6ut na ovoj karti je uvijek povean s
početnom kartom i svim ostalim
kartama s ljestvama, +vijek mora
dirati kartu puta i ne može )iti
postavljena u kartu &ilja,
(ut s vrati$a +9 za svaku boju-
6ut sa elenim ili plavim vratima
može koristiti samo tim iste )oje,
7a nekim kartama se nalae kristali,
0ni nemaju utje&aj na poveanost
puteva,
Za$jena 'e'ira +& u igri-
0da)erite jednog igrača #uključuju!i
se)e*, Taj igrač mora od)a&iti svoju
trenutnu kartu patuljka #)e da ju
ikome pokaže* te ivu!i novu i
kupa gdje se nalae preostale karte
jo' s početka runde,, 2atim
od)a&ite tu ak&ijsku kartu,
Zarobljen= +9 u igri-
0digrajte tu kartu otvoreno ispred
igrača po i)oru, Taj igrač je
aro)ljen i ne može vi'e igrati karte
puta, ;ko igrač ostane aro)ljen na
kraju runde% ne računa se kao
jedan od po)jednika niti do)iva
svoj udio u podjeli lata,
#ona*no slobodan= +, u igri-
-ad odigrate ovu kartu% uklonite
kartu zarobljen= koja se nalai
ispred )ilo kojeg igrača, 0d)a&ite
o)je karte,