You are on page 1of 1335

George R. R.

Martin
Sárkányok tánca
 
Fordította Novák Gábor
George R. R. Martin
Sárkányok
tánca
A Tűz ! "g #a$a
cik$%!
&t&dik k&tete
A()*AN#RA
A +ordítá! az a$ábbi kiadá! a$a,-án k!z.$t/
George R. R. Martin/ A #ance 0it1 #ragon!
2anta3 2ook!4 5677
An i3,rint o+ T1e Rando3 9o%!e :%b$i!1ing Gro%,
A divi!ion o+ Rando3 9o%!e ;nc.
7<=> 2road0ay4 Ne0 ?ork4 N? 7667@
 
Ao,yrig1t B George R. R. Martin4 5677
 
9%ngarian tran!$ation B Novák Gábor4 5675
 
 
 
 
Ciad-a az A$eDandra C&nyve!1áz C+t A$eDandra CiadE-a4
5675 <FG6 :c!4 H!z&giIki!erdJ %. 7.
 
 
Te$e+on/ K<5L <<<I666 eI3ai$/
in+oMa$eDandra.1%
000.a$eDandra.1%
 
 
Fe$e$J! kiadE a k+t. .gyvezetJ igazgatE-a
Fe$e$J! !zerke!ztJ Ste3$er Mik$E!
A kiadvány 3agyar vá$tozatát 2ocz "Ez!e+ t&rde$te
 
A borítEt 9ár!+ai (á!z$E tervezte
 
;S2N @<N @FG 5@< @5G F
 
Ra-ongEi3nak/
 
(odeyInak4 Treb$ának4 StegEnak4 :odnak4 Aare!!nek4 ?ag!nak4 *I
Raynek ! Mr. *Inek4 CateInek4 A1atayának4 Mor3ontnak4
Midinek4 "a3ieInek4 Oane!!ának4 REnak4 St%bbynak4 (o%i!eInak4
AgravaineInek4 Pertnek4 Ma$tnak4 "Enak4 )grnek4 Te$i!ianeInek4
2$ack+yreInek4 Szik$a 2ronnInak4 a :rri+arka! (ányának4
va$a3int a Qá!z$E N$k.$i Te!tvri!g t&bbi 3eg!zá$$ott-ának
! vad a!!zonyának.
 
 
0ebo$da$a3 varáz!$Einak4 )$iEnak ! (indának4
Pe!tero! %rainak4 Pinternek ! FabiEnak a P;AIn$4 va$a3int
SárkánykJi Gibb!nek4 aki az eg!zet e$kezdte
 
a !,anyo$or!zági A!!1ai +r+i-ainak ! a!!zonyainak4 akik
neke$tek nek.nk egy 3edvrJ$ ! egy !z, !zűzrJ$4 va$a3int a
+anta!ztik%! o$a!z ra-ongEknak4 akiktJ$ o$y !ok bort ka,ta3R +inn4
n3et4 brazi$4 ,ort%gá$4 +rancia ! 1o$$and o$va!Ei3nak4
továbbá 3á!4 távo$i ne3zeteknek4 a1o$ 3ár rgEta vár-ák ezt a
táncot
 
3inden barátnak ! ra-ongEnak4 akikke$ 3g ne3 ta$á$kozta3
 
C&!z&n&3 a t.re$3eteketS
 
 
 
Szerke!ztJi e$J!zE
 
 
o!!zT vo$t a várakozá!4 1o!!zabb4 3int eddig bár3ikor.
;33ár &t ve4 566<Iben -e$ent 3eg A tűz ! -g da$a
cik$%! negyedik r!ze4 a Oar-ak $ako3á-a 3agyar
nye$venR ekkor 3g azt re3$t.k4 1ogy egyIkt ven be$.$
nyo3on k&vet1et-.k azoknak a kedve! !zere,$Jknek Ke$!J!orban
#anynek4 ;onnak ! TyrionnakL a ka$and-ait i!4 akik !zerzJi
3eg+onto$á!bE$ ki3aradtak a Oar-akbE$. )rre vg.$ 3a-dU &t vet
ke$$ett várn%nk/ George R. R. Martin t&bb 3int +$ vtizeden át
k.zd&tt a Sárkányok táncáva$ vagy a1ogy J nevezte4 Cing
Congga$.
A Sárkányok tánca va$Eban k&nyv!z&rnyeteg4 ter-ede$3e a$ig
3arad e$ a !orozat 1ar3adik r!ztJ$4 a Cardok vi1arátE$. A
1o!!za! várakozá! oka azonban ne3 e$!J!orban a !z&veg ,%!zta
ter-ede$3e4 1ane3 A tűz ! -g da$a 3e!terien ko3,$eD
t&rtnet!z&v!e vo$t4 a3e$y egy ideig a$kotE-án i! ki+ogott.
Ra-ongEk tíz3i$$iEinak &r&3re vg.$ e$k!z.$t a Sárkányok
tánca4 a3e$y a3e$$ett4 1ogy nyo3on k&veti a Oar-akbE$ az
o$va!Ek á$ta$ 1eve!en 1iányo$t !zere,$Jk Tt-át4 a !zerzJtJ$
3eg!zokott várat$an +ord%$atokka$ tovább i! g&rgeti a t&rtnetet. A
regny vgn 3inden k!zen á$$ a nagy +iná$ra4 a3e$y a !orozat
be+e-ezJ r!zeiben V T1e Pind! o+ Pinter ! A #rea3 o+ S,ring
Vbontakozik 3a-d ki.
Mive$ Martin regny!orozata Eriá!i !z&vegkor,%!z4 ! a !zerzJ
1i1etet$en k&vetkezete!!gge$ !z&vi a t&rtnetet4 !ok!zor t&bb
regnnye$ k!Jbb rte$3ezve T-ra egyIegy !zere,$Jt4 1e$y!zínt4 az
9
e$JzJ k&tetek +ordítá!ában E1atat$an%$ e$J+ord%$tak rte$e3zavarE4
bár a k&nyvek $vezett -e$entJ! 3rtkben ne3 be+o$yá!o$E
k&vetkezet$en!gek. :$da erre a (anni!terek J!i !zk1e$ye4 a
Ca!zterI1egy4 3e$ynek eredeti neve KAa!ter$yL egy ne3e!i c!a$ád
neve4 így a +onetik%! átírá! -e$ent!ve!zt!t okoz. N1ány e!etben
ne3 a $eg!zerenc!!ebben 3egvá$a!ztott +ordítEi 3ego$dá! von%$t
vgig a k!Jbbi k&teteken i!4 ,$dá%$ a dot1raki vr$ovagok Kaz
eredetiben b$oodriderekL e!etben4 akik ka,c!án a $ovag nv
erJ!en +$revezetJ $e1et. Továbbá4 3íg a ne3e!i c!a$ádnevek
tT$nyo3E t&bb!gt a +ordítá! eredeti +or3á-ában 1a!zná$-a4 ,ár
e!etben ennek az a$a,e$vnek e$$ent3ondE 3ego$dá!ok !z.$ettek.
)rre ,$da a Oar-ak $ako3á-án c!ek$y4 de +onto! !zere,et -át!zE
Ser Oa!!zív Ary!.
A Sárkányok tánca +ordítá!akor ezrt ne3 3inden1o$ az e$JzJ
k&tetek +ordítá!á1oz a$ka$3azkodt%nk4 1ane3 egy!ge! !
k&vetkezete! nv3agyarítá!i e$veket vett.nk +igye$e3be. A
-&vJben A tűz ! -g da$a !orozat eddig 3eg-e$ent r!zei i! ezen
e$veknek 3eg+e$e$J4 -avított +ordítá!ban ker.$nek 3a-d kiadá!ra.
M%nkánk c$-a4 1ogy George R. R. Martin 1ívei a $e1etJ $eg-obb
3inJ!gben o$va!1a!!ák 3agyar nye$ven i! a !zerzJ regnyeit.
A -avított ki+e-ez!ek $i!tá-a a k&vetkezJ/
Ca!zterI1egy V Aa!ter$yI1egy
Na,+&$d V Na,dárda
CJ$,c!Jk V (,Jk&vek
Oa!!zív V Wak1eart
9ttorony V 9ig1to0er
Fekete.!t V Cett$eb$ack
Feketedagá$y V 2$acktyde
Or$ovagok V vr$ova!ok
(anni!,ort V (anni!rv
 
Ste3$er Mik$E!
 
 
 
Crono$Egiai !zE!za,orítá!
 
%do34 !ok idJ te$t e$ a k&tetek k&z&tt4 így ta$án ne3 árt egy ki!
e3$keztetJ.
A k&nyv4 a3it a kezben tart4 kedve! o$va!E4 A tűz ! -g da$a
!orozat &t&dik k&tete. A negyedik a Oar-ak $ako3á-a vo$t4 azonban
ez a regny ne3 a 1agyo3ányo! rte$e3ben k&veti azt4 !okka$
inkább ve$e ,ár1%za3o!an 1a$ad.
A Oar-ak ! a Sárkányok i! a 1ar3adik k&tet4 a Cardok vi1ara
vgn$ ve!zi +e$ a t&rtnet +ona$át. Míg a Oar-ak a Cirá$yvár
k&r.$i e!e3nyekre koncentrá$4 va$a3int a Oa!I!zigetekre !
#orneIra4 addig a Sárkányok !zakra vi!z 3inket4 a Fekete Oár1oz
! a Fa$1oz Kva$a3int a Fa$on tT$raL4 továbbá át a Ce!kenyI
tengeren4 :ento!ba ! a Rab!zo$gaI&b&$be4 1ogy tovább k&ve!!e
Tyrion (anni!ter4 9ava! "on4 #aenery! Targaryen ! 3á!ok
!or!át4 akikke$ az e$JzJ k&tetben ne3 ta$á$koz1att%nk. Oagyi! a
kt k&nyv ne3 egy3á! %tán4 inkább egy3á! 3e$$ett -át!zEdik...
ne3 krono$Egiai$ag4 1ane3 +&$dra-zi$ag vannak !ztvá$a!ztva.
#e c!ak egy bizonyo! ,ontig.
A Sárkányok tánca 1o!!zabb k&nyv4 3int a Oar-ak $ako3á-a4
nagyobb idJinterva$$%3ot i! &$e$ át. A k&nyv 3á!odik +e$ben 3ár
+e$tűnik n1ány nzJ,ontkarakter a Oar-ak $ako3á-ábE$. )z azt i!
-e$enti4 1ogy a t&rtnet tT$1a$ad a Oar-ak idJkeretn4 ! a kt ág
i!3t egye!.$.
A k&vetkezJ k&tetben re3nyei3 !zerint 3indenki T-ra egy.tt
didereg1et 3a-d...
T
George R. R. Martin 5677. á,ri$i!
 
 
 
:ro$Eg%!
 
 
varg 3egá$$t egy +a a$att4 be$e!zago$t a $evegJbe4
!z.rk!barna b%ndá-ára árnyk+o$tok vet.$tek. )gy +ri!!
+%va$$at 1ozta e$ neki a !zagot4 keveredve 3á!4
1a$ványabb i$$atokka$/ rEkáva$ ! nyT$va$4 +Ekáva$ !
!zarva!va$4 3g +arka!va$ i!. A varg t%dta4 1ogy azok a !zagok
i! az e3berek1ez tartoznakR rgi bJr&k bűze4 3ind 1a$ott !
á,orodott4 a$ig rez1etJ a +.!t4 a vr ! a rot1adá! !okka$ erJ!ebb
!zaga 3e$$ett. A!ak az e3ber vette e$ 3á! á$$atok bJrt4 vi!e$te
ir1á-%kat ! b%ndá-%kat
A vargok ne3 +$tek Tgy az e3berektJ$4 3int a +arka!ok.
Gyű$&$et ! 1!g +e!zítette z!igereit4 1a$k 3ord%$á!!a$ 3agá1oz
1ívta +$!ze3ű +ivrt ! a,rE ter3etű4 rava!z nJvrt. A1ogy
+%tá!nak eredt a +ák k&z&tt4 +a$katár!ai !zoro!an a nyo3ába
!zegJdve k&vettk4 Jk i! 3egreztk a !zagot. F%tá! k&zben az J
!ze3.kke$ i! $átott4 3eg,i$$antotta !a-át 3agát e$&$ ro1anva. A
+a$ka $$egzete 3e$egen ! +e1ren t&rt e$J a 1o!!zT4 !z.rk! +ogak
k&z.$. Manc!aikba kJke3ny -g +agyott4 de a vadá!zat 3ár
3egkezdJd&tt4 a ,rda ott vo$t e$Jtt.k. 9T!4 gondo$ta a varg.
)nniva$ES
Az e3ber egyed.$ k&nnyű e$$en+$. Nagy ! erJ!4 az igaz4 ! a
!ze3e i! $e!4 vi!zont a 1a$$á!a gyenge4 ! a$ig rzke$i a !zagokat.
Az Jz ! a !zarva! gyor!abb4 !Jt 3g a nyT$ i!4 a +arka! ! a
vaddi!znE ,edig ádázabb 1arco!. Oi!zont 1a az e3berek +a$kába
verJdnek4 ve!z$ye!! vá$nak. A1ogy a +arka!ok 3egk&ze$ítettk
A
a ,rdát4 a varg c!ec!e3J!írá!t 1a$$ott4 a tegna, --e$ 1%$$ott 1E
ro,ogá!át a !%ta e3berta$,ak a$att4 a ke3ny bJr&k ! a 1o!!zT4
+e1r kar3ok c!&r&3,&$!t.
Cardok !%ttogta be$.$ egy 1ang. #árdák.
A +ák -ege! +ogakat n&ve!ztettek4 c!%,a!z4 barna ágak
vic!orogtak rá. F$!ze3 1avat !zErva t&rt át a bozEto!on4
+a$katár!ai k&vettk.
Fe$ka,tattak egy do3bra4 $e!zág%$dottak a tT$o$da$on4 3a-d az
erdJ kinyí$t e$Jtt.k4 ! 3eg,i$$antották az e3bereket. )gyik.k nJ
vo$t. A ,r3ekbe b%gyo$á$t k%,ac4 a3it !zorongatott4 a k&$yke. Xt
1agyd %to$-ára4 !%ttogta a 1ang. A +r+iak -e$entik a ve!z$ytS
Ciabá$tak egy3á!nak4 a1ogy az e3berek !zoktak4 de a varg
ki!zago$ta retteg!.ket )gyik.k o$yan 1o!!zT +aagyart
!zorongatott4 3int J 3aga. )$dobta4 de re3egett a keze4 ! a
+egyver -Eva$ a c$,ont +&$&tt !%1ant e$.
Aztán a +a$ka 3ár ra-t%k i! vo$t.
F$!ze3ű te!tvre kavargE 1E+e$1J k&ze,ette a 1Eba $&kte az
agyar1a-ítEt4 ! +e$t,te a ka,á$EzE e3ber torkát. NJvre a 3á!ik
+r+i 3&g !%rrant4 ! onnan tá3adott. Neki 3aradt a nJ ! a
k&$y&k.
A nJnek i! vo$t +oga4 kic!i ! c!ontbE$ k!z.$t4 de azonna$
e$dobta4 a3int a varg á$$ka,c!a &!!zec!attant a $ábán. )!! k&zben
3indkt kar-áva$ át&$e$te 1ango!kodE k&$ykt. A ,r3ek a$att az
á$dozat c!%,a c!ont ! bJr vo$t4 de e3$J-e dagadt a te-tJ$. A
$egde!ebb 1T!a azonban a k&$y&knek vo$t. A +arka! a
$eg+ino3abb +a$atokat 3eg1agyta +ivrnek. A tete3ek k&r.$
v&r&!re ! rEz!a!zínre !zínezJd&tt a 3eg+agyott 1E4 a1ogy a +a$ka
$ak3ározott.
Mr+&$dekke$ odbb4 egy !árbE$ ! !za$3ábE$ ,ített4
z!T,+ede$e!4 +.!t$y%kka$ e$$átott ! ke3nyre d&ng&$t ,ad$E-T
k%ny1Eban Oara3yr 3egborzongott4 1a$kan k&1intett4 3a-d
3egnya$ta az a-kát. Sze3e v&r&! vo$t4 a-ka kire,edezett4 torka
ki!záradt ! ka,art4 de a vr ! a 1T! íze bet&$t&tte a !zá-át V
3ik&zben !a-gE gyo3ra +o$ya3ato!an te$rt k&ny&rg&tt. )gy
gyer3ek 1T!a4 gondo$ta4 ! +e$idzte 3agában 2JgJt. )3ber1T!.
;$yen 3$yre !.$$yedt vo$na4 1ogy 3ár e3ber1T! %tán vágyakozikY
Szinte 1a$$otta4 a1ogy 9aggon rá3ord%$/
V Az e3ber 3ege1eti az á$$atok 1T!át4 ! az á$$at i! az
e3berek 1T!át4 de az az e3ber4 aki e3ber1T!t e!zik4 +&rte$3e!.
F&rte$3e!. Mindig i! ez vo$t 9aggon kedvenc !zava.
F&rte$3e!4 +&rte$3e!4 +&rte$3e!. )3beri 1T!t enni +&rte$3e!4
+arka!knt 3á!ik +arka!!a$ ,árzani +&rte$3e!4 egy 3á!ik e3ber
te!tt e$+og$a$ni ,edig a $eg+&rte$3e!ebb do$og vo$t 3ind k&z.$.
9aggon gyenge vo$t4 +$t !a-át 1ata$3átE$. Qokogva ! egyed.$
1a$t 3eg4 a3ikor a 3á!odik $ettJ$ i! 3eg+o!ztotta3. Oara3yr
3aga ette 3eg a !zívt. Sok 3indent 3egtanított4 ! 3g anná$ i!
t&bbet4 de az %to$!E do$og4 a3it 3egtan%$ta3 tJ$e4 az az e3beri
1T! íze vo$t.
A!ak1ogy azt +arka!knt $te át. )3beri +ogakka$ !o1a ne3 evett
e3ber1T!t. A +a$ká-ára azonban ne3 ne1ezte$t a $ako3a 3iatt. A
+arka!ok %gyano$yan 1e!ek vo$tak4 3int J4 $e!oványodtak4 +áztak
! 1eztek4 a ,rda ,edig... kt +r+i ! egy nJ4 egy karon .$J
c!ec!e3Jve$4 akik a vere!gbJ$ a 1a$á$ba 3enek.$tek. Ne3!okára
3indenk,,en 3eg1a$tak vo$na a 1idegtJ$ vagy az 1!gtJ$. )z
k&nnyebb4 gyor!abb 3ego$dá! vo$t. C&ny&r.$ete!ebb.
V C&ny&r.$ete!ebb V 3ondta ki 1ango!an. Ca,art a torka4 de
-E rz! vo$t e3beri 1angot 1a$$ani4 3g a !a-át-át i!. A $evegJ
nyirko! vo$t4 ! ,en!z!zagT4 a +&$d ke3ny ! 1ideg4 a tűz ,edig
t&bb +.!t&t adott4 3int 3e$eget. W$yan k&ze$ 1TzEdott a
$ángok1oz4 a3ennyire c!ak 3ert4 +e$!ebzett o$da$a $.ktetett. A vr
trdig e$áztatta nadrág-át4 ! ke3ny4 barna kregg !záradt.
2ogánc! +igye$3eztette4 1ogy ez t&rtn1et.
V Z!!zevarrta34 a3ennyire t%dta3 V 3ondta V4 de ,i1enned
ke$$4 ! 1agyni &!!ze+orrni4 k.$&nben a 1T! T-ra +e$!zakad.
2ogánc! vo$t az %to$!E tár!a4 egy gy&kr !zívE!!ágT
$ándz!aa!!zony4 bibirc!Eko!4 !z$ c!erzette ! ránco!. A t&bbiek
3agára 1agyták Ttk&zben. )gye!ve$ 3aradoztak $e vagy vágtak
e$Jre4 ind%$tak vi!!za rgi +a$vaikba4 e!et$eg a Te-+o$yE1oz4
Rideg1onba4 vagy a 3agányo! 1a$á$ba az erdJben. Oara3yr ne3
t%dta4 de ne3 i! rdeke$te. )$ka,1atta3 vo$na va$a3e$yiket4
a3ikor 3g vo$t rá $e1etJ!ge3. Az egyik ikret4 a +orradá!o! arcT
nagy e3bert vagy a v&r&! 1a-T k&$yk&t. A!ak1ogy +$t. A t&bbiek
rá-&1ettek vo$na4 3i t&rtnt4 ! akkor e$$ene +ord%$nak4 1ogy
3eg&$-k. Ráadá!%$ 9aggon !zavai i! kí!rtettk4 így
e$!za$a!ztotta az e!$yt.
A c!ata %tán t&bb ezren ván!zorogtak kere!zt.$ az erdJn
1e!en ! r3.$ten4 3enek.$tek a ,%!ztítá! e$J$4 a3i a Fa$ná$
c!a,ott $e rá-%k. N1ányan azt 3ondták4 vi!!zatrnek e$1agyott
ott1onaikba4 3á!ok egy T-abb tá3adá!t !zerveztek a ka,% e$$en4
de a $egt&bben e$ve!ztek4 +oga$3%k !e3 vo$t rE$a4 1ová 3en-enek4
3it tegyenek. Siker.$t e$!z&kni.k a +ekete k&,enye! var-ak ! a
!z.rke ac$t vi!e$J $ovagok e$J$4 de 3o!t 3g k&ny&rte$enebb
e$$en!g $e!e$kedett rá-%k. Mindenna, egyre t&bb 1o$tte!t 3aradt
az &!vnyek 3entn. Oo$tak4 akik 1en 1a$tak4 3á!okka$ a 1ideg
vagy va$a3i$yen beteg!g vgzett. Sokakat azok &$tek 3eg4 akik a
ba-tár!aik vo$tak4 a3ikor 3g egy.tt von%$tak d$re Mance
Rayderre$4 a Fa$on TT$i Cirá$$ya$. Mance e$e!ett4 3ondogatták
egy3á!nak a tT$$Jk kt!gbee!etten. Mance +og!ágba ker.$t.
Mance 3eg1a$t.
      V 9ar3a 1a$ott4 Mance +og!ágba e!ett V 3ondta 2ogánc!4
3ik&zben a !ebt varrta &!!ze. V Tor3%nd4 a C&nnyezJ4 9atbJrű4
az &!!ze! bátor +o!ztogatE... 1o$ vannak 3o!tY
Ne3 i!3er +e$ enge34 -&tt rá Oara3yr4 de 3irt i! i!3erneY Az
á$$atai n$k.$ ne3 tűnt +onto! e3bernek. [n vo$ta3 9atbJrű
Oara3yr4 aki egy a!zta$ná$ evett Mance Ryderre$. Tízve! korában
!a-át 3agát nevezte e$ Oara3yrnak. \r1oz i$$J nv4 da$ok %tán
kiá$tE4 erJ! ! +$e$3ete! nv. Mgi! Tgy +%tott a var-ak e$J$4 akár
egy 3egrettent nyT$. A +$e$3ete! Oara3yr nagyTr e$3enek.$t4 de
ne3 akarta4 1ogy a nJ i! t%d-on rE$a4 ezrt azt 3ondta4 9aggon a
neve. C!Jbb e$gondo$kodott4 3irt ez a nv -%tott e!zbe az
&!!ze! k&z.$4 a3it vá$a!zt1atott vo$na. Megette3 a !zívt4 itta3 a
vrbJ$ ! 3g 3indig kí!rt.
)gy na, $ova! vágtatott át a 3enek.$Jk k&z&tt &!zt&vr4 +e1r
1áta!án4 azt kiabá$va4 1ogy 3indenki 3en-en a Te-+o$yE1oz4 3ert
a C&nnyezJ 1arco!okat gyű-t4 1ogy a Co,onyák 9íd-án átke$ve
e$+og$a$-a az ]rnyktornyot. Sokan k&vettkR 3g t&bben ne3.
C!Jbb egy ,r3ekbe &$t&z&tt4 boro!tyán k!zereket vi!e$J4 zord
arcT 1arco! egyik tábortűztJ$ a 3á!ikig -árt4 ! arra biztatta a
tT$$Jket4 1ogy von%$-anak !zakra4 ! kere!!enek 3enedket a
t1ennek v&$gyben. Oara3yr ne3 nagyon rtette4 3irt $ennnek
ott bizton!ágban4 a3ikor 3ag%k a t1ennek i! e$1agyták a 1e$yetR
3indene!etre t&bb !zázan k&vettk a 1arco!t. \-abb !zázak
távoztak az erdei bo!zorkánnya$4 akinek a $áto3á!ában 1a-E+$otta
rkezett4 1ogy d$re vigye a !zabad n,et.
V )$ ke$$ -%tn%nk a tenger1ezS V riko$totta Oakond Anya4 !
k&vetJive$ ke$et +e$ ind%$t.
Oara3yr i! k&zt.k $ett vo$na4 1a egy kic!it erJ!ebb. A !z.rke4
1ideg tenger azonban 3e!!ze vo$t4 ! t%dta4 1ogy !o1a ne3
$át1at-a 3eg. Már ki$enc!zer 3eg1a$t vagy 1a$doko$t4 ! ez $e!z az
igaz 1a$á$a. )gy 3Ek%!bJr k&,eny4 gondo$ta. Megk!e$t egy
3Ek%!bJr k&,enyrt.
A k&,eny t%$a-dono!a 3eg1a$t4 tarkE-át c!ont!zi$ánkokka$ tarkított
v&r&! ,,, zTzták4 de a r%1adarab knye$3e!nek ! va!tagnak
tűnt. 9avazott4 Oara3yr ,edig e$ve!ztette !a-át k&,enyt a Fa$ná$.
A$vE,r3-ei4 gya,-T a$!Er%1ázata4 báránybJr c!iz3á-a4 ,r33e$
!zeg$yezett ke!ztyű-e4 3z!&re ! &!!zegyű-t&tt $e$3e4 a
1a-+onatok4 3e$yeket a ve$e 1á$E nJktJ$ ka,ott4 3g az arany
kar,erec i!4 a3it Mance adott neki... 3ind oda$ett. )$gte3 !
3eg1a$ta34 aztán a +$e$e3tJ$ ! a +á-da$o3tE$ +$Jr.$ten
ro1anta3. Az e3$k 3g 3indig !zgyenne$ t&$t&tte e$4 de ne3
vo$t egyed.$. Má!ok i! +%tottak4 !zázak4 ezrek. A c!ata e$ve!zett.
Megrkeztek az ac$ba &$t&z&tt4 $egyJz1etet$en $ovagok4 !
3indenkit 3eg&$tek4 aki ott 3aradt 1arco$ni. Menek.$! ! 1a$á$
k&z&tt ke$$ett vá$a!ztani.
A 1a$á$ e$J$ azonban ne3 $e1etett o$yan k&nnyen e$3enek.$ni.
^gy a3ikor Oara3yr ráb%kkant a 1a$ott nJre az erdJben4 !
$etrde$t4 1ogy 3eg!zabadít!a a k&,enytJ$4 ne3 vette !zre a +iTt4
a3íg e$J ne3 %grott re-tekbJ$4 1ogy az o$da$ába 3árt!a
c!ontk!t4 ! kit,-e a k&,enyt e$3erevedett %--ai k&z.$.
V Az any-a vo$t V 3ondta 2ogánc! k!Jbb4 3i%tán a +iT
e$!za$adt. V A3ikor $átta4 1ogy ki akarod rabo$ni az any-át...
V 9a$ott vo$tS V Oara3yr e$+intorodott4 a1ogy a c!onttű át+Trta
a bJrt. V Oa$aki !ztzTzta a +e-t. 2izto!an egy var-T.
V Ne3 var-T vo$t. Szar%$ábTak. (átta3. V Tű-ve$ &!!zevarrta
a !ebet az o$da$án. V )zek vade3berek4 ! ki 3aradt4 1ogy
kordában tart!a JketY
Senki. Mance 1a$ott4 a !zabad n,nek vge. A t1ennek4 az
Eriá!ok4 a !zar%$ábTak4 a 1egye! +ogT bar$ang$akEk ! a ny%gati
,art t&rz!ei a c!ont!zekereikke$... 3indannyian 1a$á$ra vo$tak
ít$ve. Mg a var-ak i!. (e1et4 1ogy 3g ne3 t%d-ák4 de azok a
+ekete k&,enye! +attyTk a t&bbiekke$ egy.tt +ognak e$,%!zt%$ni.
Az e$$en!g k&ze$edett.
9aggon rce! 1ang-a vi!!z1angzott a +e-ben.
V T%catnyi 1a$á$t +og!z 1a$ni4 +iT4 ! 3indegyik +á-ni +og... de
a3ikor -&n az igaz 1a$á$od4 T-ra $ni +og!z. Azt 3ond-ák4 a
3á!odik $et egy!zerűbb ! de!ebb.
9atbJrű Oara3yr ne3!okára 3egt%d-a4 igazat be!z$tIe
9aggon. [rezte az igaz 1a$á$ ízt a $evegJt 3egt&$tJ +.!tben4
rezte a +orrE!ágban az %--ai a$att4 a3ikor benyT$t a r%1á-a a$á4
1ogy kita,oga!!a a !ebt. A 1ideg i!3t be$ek&$t&z&tt4 3$yen a
c!ont-aiba. )zTtta$ a +agy +og vgezni ve$e.
(eg%to$!E 1a$á$át tűz okozta. )$gte3. Qavarodott!ágában
e$J!z&r azt 1itte4 egy í-á!z a Fa$rE$ $ángo$E nyí$ve!!zJve$ ta$á$ta
e$... c!ak1ogy a tűz be$.$ vo$t4 onnan borította e$. [! a +á-da$o3...
Oara3yr korábban 3ár ki$enc a$ka$o33a$ 3eg1a$t )gy!zer
dárdad&+!tJ$4 egy!zer egy 3edve +ogaiva$ a nyakán4 egy!zer
,edig vr&z&nben4 a3ikor vi$ágra 1ozott egy 1a$ott k&$yk&t. Az
e$!J 1a$á$át 1atve! korában $te át4 a3ikor a,-a +e-!z-e bezTzta a
+e-t. ]3 3g az !e3 vo$t annyira +á-da$3a!4 3int a z!igereiben
k,zJdJ tűz4 a1ogy vgignya$-a a !zárnyait4 ! e$e3!zti. A3ikor
3eg,rEbá$t kire,.$ni be$J$e4 r3.$ete 3g +e$-ebb !zította a
$ángokat4 ! 3g +orrEbban gett tovább. Az egyik ,i$$anatban
3g a Fa$ +e$ett keringett4 !a!!ze3ve$ a $enti 3ozgá!t +igye$te.
Aztán a $ángok +ekete !a$akká vá$toztatták a !zívt4 ! a t%data
!iko$tva trt vi!!za !a-át te!tbe. )gy idJre e$ve!ztette az e!zt.
Már az e3$k i! e$g vo$t 1ozzá4 1ogy 3egborzong-on.
)kkor vette !zre4 1ogy kia$%dt a t.ze.
A!ak egy !z.rk!+ekete4 3eggett 1a!áb 3aradt4 ! n1ány
z!arátnok izzott a 1a3%ban. Mg van +.!t-e4 c!ak +ára van
!z.k!ge3. Fá-da$3a!an &!!ze!zorította a +ogait4 ! oda3á!zott a
$et&rt ágak k%,acá1oz4 a3it 2ogánc! 1agyott itt neki4 3ie$Jtt
e$3ent vadá!zni4 ! rá$&k&tt n1ány +adarabot a tűzre.
V Ca,- be$eS V !zi!zegte. V [g-S V 2e$etTrt a ,aráz!ba4 ! n3a
i3át 3ondott az erdJ4 a 1egyek ! a 3ezJk nvte$en i!tenei1ez.
Az i!tenek ne3 vá$a!zo$tak. )gy idJ %tán 3ár +.!t !e3 !zá$$t
+e$ a 1a3%bE$4 ! a k%ny1Eban 3ári! 1idegebb $ett. Oara3yrnak
ne3 vo$t ková-a4 ta,$E-a4 !záraz gyT-tE!a. )zt a t.zet !o1a ne3
+og-a T-ra +e$$e!zteni4 !egít!g n$k.$ bizto!an ne3.
V 2ogánc!S V kiá$totta a +á-da$o3tE$ rekedt 1angon. V
2ogánc!S
A nJ á$$a 1egye! vo$t4 az orra $a,o!4 ! arcának egyik +e$t
1ata$3a! !ze3&$c! c!T+ította e$4 3e$ynek k&ze,bJ$ ngy !&tt
!zJr!zá$ nJtt ki. Oi!!zata!zítE ! ke3ny arc vo$t4 Oara3yr 3o!t
3gi! !okat adott vo$na rte4 1a $át-a +e$b%kkanni az a-tEban. )$
ke$$ett vo$na ka,no34 3ie$Jtt e$3ent. MiEta $e1et távo$Y Ct
na,-aY 9áro3Y Ne3 t%dta bizto!an. A k%ny1E be$!e-ben !&tt
vo$t4 ! +o$ya3ato!an ingázott á$o3 ! bren$t k&z&tt4 !o!e3
t%dta4 3ikor van na,,a$4 ! 3ikor -!zaka.
V Oár- itt V 3ondta a nJ. V 9ozok enniva$Et.
X ,edig o!toba 3Edon várt4 9aggonrE$ ! 2JgJrJ$ á$3odott4
! 3indarrE$ a ro!!zrE$4 a3it $etben tett. A na,,a$ok ! az
-!zakák te$tek4 ! 2ogánc! ne3 -&tt vi!!za. Ne3 i! +og. Oara3yr
arra gondo$t4 1ogy ta$án e$ár%$ta 3agát. (e1et4 1ogy 2ogánc!
ránz!re 3eg t%d-a á$$a,ítani4 3ire gondo$4 vagy e!et$eg
$ázá$3ában be!z$1etettY
F&rte$3e!4 1a$$otta 9aggon 3or3o$á!át. Szinte 3int1a itt $ett
vo$na ve$e4 ebben a !zobában.
V Ne34 c!ak egy c!T+ $ándz!aa!!zony V 3ondta neki Oara3yr.
V [n nagy e3ber vagyok. [n vagyok Oara3yr4 a varg4 a bJrvá$tES
Ne3 va$E4 1ogy J $4 n ,edig 3eg1a$okS
Senki ne3 vá$a!zo$t. 2ogánc! e$tűnt. ;tt 1agyta4 akárc!ak a
t&bbiek.
Sa-át any-a i! e$1agyta. 2JgJrt !írt4 de rte3 !o1a. Azna,
regge$4 a3ikor a,-a kiráncigá$ta az ágybE$4 1ogy e$vigye
9aggon1oz4 az any-a 3g c!ak rá !e3 nzett. Hv&$t&tt !
rTgka,á$t4 a1ogy bevon!zo$ták az erdJbe4 a3íg az a,-a ,o+on ne3
vágta4 ! rá,aranc!o$t4 1ogy 3arad-on c!endben.
V A !a-át +a-tád1oz tartozo$S V Mind&!!ze ennyit 3ondott4
a3ikor oda$&kte 9aggon $ába e$.
Ne3 tvedett4 gondo$ta re!zketve Oara3yr. 9aggon !ok
3indenre 3egtanított. Megtanított vadá!zni ! 1a$á!zni4 d&g&t
nyTzni4 1a$at c!ontozni %tat ta$á$ni az erdJben. [! 3egtanított a
vargok Tt-ára4 a bJrvá$tEk titkaira4 bár az n ado3ányo3 !okka$
erJ!ebb vo$t4 3int az Zv.
[vekke$ k!Jbb 3eg,rEbá$ta 3egta$á$ni a !z.$eit4 1ogy
e$3ond-a nekik4 a ki! #%dorbE$ a nagy 9atbJrű Oara3yr $ett4 de
addigra 3indketten 1a$ottak vo$tak4 ! e$gettk Jket.
Z!!zeo$vadtak a +ákka$ ! a ,atakokka$4 a !zik$ákka$ ! a +&$dde$4
a ,orra$ ! a 1a3%va$. )zt 3ondta az erdei bo!zorkány az
any-ának azna,4 a3ikor 2JgJ 3eg1a$t. #%dor vi!zont ne3 akart
egy darab +&$dd vá$ni. A +iT arrE$ a na,rE$ á$3odozott4 a3ikor a
bárdok 3egnek$ik a tetteit4 ! !z, $ányok .$d&zik c!Ek-aikka$.
9a +e$n&v&k4 n $e!zek a Fa$on TT$i Cirá$y4 ígrte 3eg 3agának
#%dor. So!e3 $ett az4 de nagyon k&ze$ ker.$t 1ozzá. 9atbJr.
Oara3yr nevt +$tk az e3berek. Tizen1áro3 $áb 3aga!
1E3edve 1átán $ovago$t a c!atába4 1áro3 +arka!t ! egy
árnyk3ac!kát irányított4 ! Mance Rayder -obb-án .$t az
a!zta$ná$. Mance -%ttatott enge3 ide. Ne3 $ett vo$na !zabad
1a$$gatno3 rá. (eg-obb $ett vo$na 3eg!zá$$ni a 3edv3et4 !
darabokra !zaggatni.
Mance e$Jtt 9atbJrű Oara3yr a 3aga 3Ed-án Trnak !zá3ított.
)gyed.$ $t 3o1ábE$4 !árbE$ ! r&nk&kbJ$ ,ített $ak1e$yn4 a3e$y
egykor 9aggon vo$t4 ! c!ak az á$$atai $átogatták. T%catnyi +a$%!i
1Edo$t e$Jtte kenyrre$4 !Eva$ ! a$3aborra$4 gy.3&$c!&t !
z&$d!get a-án$ottak +e$ neki !a-át kert-.kbJ$. A 1T!t 3aga !zerezte
be. 9a nJt kívánt4 e$k.$dte az árnyk3ac!ká-át4 1ogy c!erk!!ze
be4 ! a3e$yik $ányra rávetette a tekintett4 engede$3e!en -&tt az
ágyába. :er!ze n1ányan !írtak4 de akkor i! -&ttek. Oara3yr nekik
adta a 3ag-át4 $evágott rE$%k egy 1a-tinc!et4 1ogy e3$kezzen
rá-%k4 aztán vi!!zak.$dte Jket. ;dJrJ$ idJre 3eg-e$ent va$a3e$yik
+a$% 1J!e dárdáva$ a kezben4 1ogy 3eg&$-e az á$$ate3bert4 !
3eg3ent!e a nJvrt4 !zeretJ-t vagy $ányát Azokat 3eg&$te4 de a
nJket !o!e3 bántotta. N1ányat 3g 3eg i! á$dott gyer3ekke$.
Oakarkok. A,rE4 !zána$3a! -E!zágok4 3int 2JgJ4 ! ne3
rende$keztek az ado3ánnya$.
A +$e$e3 tá3o$yogva ta$,ra kny!zerítette. Cezt az o$da$ára
!zorítva4 1ogy c!i$$a,ít!a a vrz!t4 $a!!an az a-tE1oz tántorgott4
+$re1Tzta a kiaka!ztott á$$atbJrt4 ! +e1r +a$$a$ ta$á$ta 3agát
!ze3k&zt. 9E. Ne3 c!oda4 1ogy o$yan +.!t ! !&tt vo$t odabent A
1E bete3ette a k%ny1Et.
A3ikor Oara3yr neki+e!z.$t4 a 3g $ágy ! nedve! 1E+a$
engedett Wdakint az -!zaka +e1r vo$t4 akár a 1a$á$R vkony4
!á,adt +e$1Jk tánco$tak az ez.!t&! 1o$d k&r.$4 ezernyi c!i$$ag
1ideg tekintete e$Jtt. (átta a t&bbi bete3etett k%ny1E a$ak-át a 1E
a$att4 azokon tT$ ,edig egy -g,ánc$ba &$t&z&tt var!a+a 1a$ovány
árnykát. #$re ! ny%gatra4 a do3bvidk +e1r vadon-ában a
1&3,&$ygJ 1Edara kivte$ve$ !e33i !e3 3ozd%$t.
V 2ogánc!S V kiá$totta Oara3yr re!zketeg 1angon4 azon
t&,rengve4 va-on 3i$yen 3e!!zire 3e1etett a nJ. V 2ogánc!S
A!!zonyS 9o$ vagyY
A távo$ban +arka! .v&$t&tt.
Oara3yr 3egborzongott. _gyano$yan -E$ i!3erte ezt az .v&$t!t4
3int egykor #%dor az any-a arcát. F$!ze3. X vo$t a 1áro3 k&z.$
a $egidJ!ebb4 a $egnagyobb4 a $egvadabb. A!erk!z vo$t a
karc!Tbb4 gyor!abb4 +iata$abb4 Rava!z ,edig az oko!abb4 de
3indketten +$tek F$!ze3tJ$. A vn +arka! rettent1etet$en4
kí3$et$en4 ádáz ragadozE vo$t
Oara3yr a !a! 1a$á$ának agEniá-ában e$ve!ztette az irányítá!t a
t&bbi á$$ata +e$ett. ]rnyk3ac!ká-a bero1ant az erdJbe4 3íg a
1E3edve a k&r.$&tte á$$Ek e$$en +ord%$t4 ! ngy e3bert !ztt,ett4
3ire egy dárda $eterítette. Oara3yrt i! 3eg&$te vo$na4 1a e$ri. A
3edve gyű$&$te Jt4 3indig to3bo$ni kezdett4 a3ikor be$ebT-t a
te!tbe vagy +e$ka,a!zkodott a 1átára.
A +arka!ai vi!zont...
A te!tvrei3. A +a$ká3. A 1ideg -!zakákon !ok!zor a$%dt a
+arka!aiva$4 bozonto! b%ndá-%k !egítette 3e$egen tartani. 9a
3eg1a$ok4 $ak3ároznak a 1T!o3bE$4 ! a tava!zi o$vadá!t 3ár
c!ak a c!ont-ai3 +og-ák k&!z&nteni. A gondo$at k.$&n&! 3Edon
3egny%gtatta. A +arka!ok gyakran 1oztak neki z!ák3ányt
vadá!zataikrE$4 i$$Jnek tűnt 1át4 1ogy vg.$ J ete!!e 3eg Jket.
Má!odik $ett ta$án Tgy +og-a kezdeni4 1ogy !a-át 1a$ott4 de 3g
3e$eg 1T!át 3arcango$-a.
A k%tyákka$ $e1etett a $egk&nnyebben k&te$ket kia$akítaniR o$yan
k&ze$ $tek az e3berek1ez4 1ogy 3ag%k i! !zinte azok vo$tak.
2e$ebT-ni egy k%tya bJrbe 3a-dne3 o$yan vo$t4 3int +e$1Tzni
egy -E$ be-áratott4 3eg,%1%$t bJrű c!iz3át. A1ogy a c!iz3a
kia$akítá!a k&vette a $áb a$ak-át4 a k%tya i! arra ter3ett4 1ogy
e$+ogad-a a nyak&rvet4 3g 1a ezt a nyak&rvet e3beri !ze3 ne3 i!
$át1atta. A +arka!okka$ 3ár ne1ezebben 3ent. Az e3ber
&!!zebarátkoz1at egy +arka!!a$4 ta$án 3g engede$3e!!gre i!
!zoktat1at-a4 de !o1a ne3 !ze$ídít1eti 3eg.
V A +arka!ok ! a nJk egy $etre 1áza!odnak V 3ondta
gyakran 9aggon. V 9a 3eg!zá$$!z egyet4 az 3ár 1áza!!ág. AttE$ a
na,tE$ +ogva a +arka! r!ze $e!ze$4 J ,edig a tid. Mindketten
3egvá$toztok.
A t&bbi vadat -obb bkn 1agyni4 3ondta. A 3ac!kák 1iTk !
kegyet$enek4 3indig k!zek e$$ened +ord%$ni. A !zarva!ok ! Jzek
,rdákR 1a tT$ 1o!!zT ideig vi!e$i a bJr.ket4 3g a $egbátrabb
e3ber i! gyávává vá$ik. Medvk4 vaddi!znEk4 1Edok4 3enytek...
9aggon !zerint !zEba !e3 -&1ettek.
V Oan bJr4 a3it !o1a ne3 akar!z vi!e$ni4 k&$y&k. Ne3 tet!zene
neked4 a3iv vá$ná$.
\gy v$te4 a 3adarak a $egro!!zabbak.
V Az e3ber ne3 arra ter3ett4 1ogy e$1agy-a a +&$det. 9a tT$
!ok idJt t&$te!z a +e$1Jk k&z&tt4 !o1a t&bb ne3 akar!z
vi!!za-&nni. ;!3erek bJrvá$tEkat4 akik 1-ákka$4 bag$yokka$4
1o$$Ekka$ ,rEbá$koztak. Mg e3beri a$akban i! c!ak .$nek
ábrándozva4 ! azt a ro1adt kk!get bá3%$-ák.
Azonban ne3 3inden bJrvá$tE rezte %gyanazt. )gy!zer4
a3ikor #%dor 3g c!ak tízve! vo$t4 9aggon e$vitte Jt egy
gyű$!re. A vargok4 a +arka!te!tvrek vo$tak a $egt&bben4 de a +iT a
t&bbieket !okka$ k.$&n&!ebbnek ! $enyűg&zJbbnek ta$á$ta.
2orro` 1a!on$ított a vaddi!znE-ára4 c!ak az agyarai 1iányoztak4
Wre$$ !a!t tartott4 OadrEz!a árnyk3ac!kát Kabban a ,i$$anatban4
a1ogy 3eg$átta Jket4 #%dor i! árnyk3ac!kát akartL4 ! ott vo$t a
kec!kea!!zony4 Gri!e$$a...
]3 egyik.k !e3 vo$t o$yan erJ!4 3int 9atbJrű Oara3yr4 3g
a 3aga!4 !zikár4 ke3nykezű 9aggon !e3. A vadá!z zokogva 1a$t
3eg4 3i%tán Oara3yr e$vette tJ$e Sz.rkeir1át4 a3ikor kiűzte
be$J$e4 1ogy átvegye az á$$at +&$&tt az irányítá!t. Neked ne3 $e!z
3á!odik $eted4 vne3ber. Akkor 3g 9áro3bJrű Oara3yrnak
1ívta 3agát. Sz.rkeir1a vo$t a negyedik4 bár a vn +arka! gyenge
vo$t4 ! +ogat$an4 ! ne3!okára k&vette 9aggont a 1a$á$ba.
Oara3yr k,e! vo$t bár3i$yen á$$atot 3eg!zá$$ni4 átvenni az
irányítá!t az akarata +e$ett4 be$ebT-ni a bJrbe. C%tya vagy +arka!4
3edve vagy 1Ed...
2ogánc!4 gondo$ta.
9aggon +&rte$3e!nek nevezte vo$na4 3inden bűn k&z.$ a
$eg!&ttebbnek4 de 9aggon 1a$ott vo$t. Mance !zintTgy e$átkozta
vo$na rte4 de Mance %gyanc!ak 3eg1a$t vagy +og!ágba e!ett.
So1a !enki ne3 t%d-a 3eg. [n $e!zek 2ogánc!4 a $ándz!aa!!zony4
9atbJrű Oara3yr ,edig 3eg1a$. Szá3ított rá4 1ogy 1a$á$áva$ az
ado3ány i! e$v!z. )$ve!zíti a +arka!ait4 ! $ete 1átra$vJ r!zt
c!T+4 bibirc!Eko! a!!zonyknt +og-a $e$ni... de $ega$ább $. 9a
vi!!za-&n4 3g 3indig e$g erJ! vagyok 1ozzá4 1ogy !iker.$-&n.
Szd.$! t&rt rá4 ! a k&vetkezJ ,i$$anatban 3ár a +&$d&n
trde$t4 kezt 3$yen be$e+Trta a 1Eba. Fe$e3e$t egy 3ark 1avat4
3a-d !zaká$$án ! kire,edezett a-kán kere!zt.$erJ$tetve a !zá-ába
t&3te4 ki!zívta be$J$e a nedve!!get. A víz o$yan 1ideg vo$t4 1ogy
a$ig bírta $enye$ni4 ! T-ra rá ke$$ett d&bbennie4 3ennyire +orrE a
te!te.
Az o$vadt 1E$ 3g 1e!ebb tette. A gyo3ra $e$e3re
vágyott4 ne3 vízre. A 1E 3ár ne3 e!ett4 de +e$tá3adt a !z$4 a,rE
kri!tá$yokka$ t&$tve 3eg a $evegJt4 a3e$yek kí3$et$en erJve$
c!a,Edtak az arcának. )$!zántan gázo$t e$Jre a 1Eban4 a !eb az
o$da$án 3inden $,!n$ !ztnyí$t4 3a-d T-ra &!!zezár%$t. A3ikor
odart a var!a+á1oz4 ta$á$t egy ágat4 a3e$yik ,,en e$g 1o!!zT
vo$t4 1ogy 3ankEknt 1a!zná$-a. Te$-e! !T$yáva$ rátá3a!zkodott4
! c$ba vette a $egk&ze$ebbi k%ny1Et. Ta$án a +a$%!iak
3eg+e$edkeztek va$a3irJ$4 a3ikor e$3enek.$tek... egy z!ák
a$3árE$4 egy ki! !zárított 1T!rE$4 bár3irJ$4 a3i $etben tart-a Jt
2ogánc! vi!!zarkez!ig.
Már 3a-dne3 odart4 a3ikor a 3ankE-a e$,attant4 ! a $ába
ki!za$adt a$E$a.
9ogy 3eddig 1evert ott4 vrve$ ,iro!ra !zínezve a 1avat4 ne3
t%dta vo$na 3eg3ondani. A 1E bete3et. 2k! 1a$á$ vo$na. Azt
be!z$ik4 a vg e$Jtt 3e$eget rze$ 3e$eget ! á$3o!!ágot. "E $ett
vo$na T-ra 3e$eget rezni4 bár e$!zo3orodott a gondo$atra4 1ogy
!o1a ne3 $át1at-a a Fa$on tT$i z&$d vidket4 a3irJ$ Mance annyit
3e!$t neki.
V A Fa$on tT$i vi$ág ne3 a 3i +a-tánknak va$E V 3ondta annak
ide-n 9aggon. V A !zabad n, +$ a bJrvá$tEktE$4 de %gyanakkor
ti!zte$nek i! 3inket. A Fa$tE$ d$re azonban a trde,$Jk vadá!znak
ránk4 ! $e3!záro$nak4 3int egy 3a$acot.
Figye$3eztett$4 gondo$ta Oara3yr4 de %gyanakkor te 3%tattad
3eg neke3 a Ce$eti Jr!get i!. Ne3 $e1etett t&bb tízve!n$.
9aggon tíz boro!tyánkJ nyak$áncot ! egy bJr&kke$ 3egrakott
!zánt c!er$t e$ ott 1at boro!t&3$Jre4 egy !Et&3bre ! egy rz.!tre.
A Ce$eti Xr!gben -obban $e1etett .z$ete$ni4 3int a Fekete
Oárban. A var-ak t%dták4 1ogy 9aggon vadá!z4 az [--e$i Jr!g
barát-a4 ! 3indig &r&33e$ +ogadták a 1íreket a Fa$on tT$rE$.
N1ányan azza$ i! ti!ztában vo$tak4 1ogy bJrvá$tE4 de errJ$ !enki
!e3 be!z$t. A +iT ott4 a Tenger3e$$ki Ce$eti Jr!gben á$3odott
e$J!z&r a 3e$eg d$rJ$.
Oara3yr rezte az o$vadE 1E,e$y1eket a 1o3$okán. )z ne3
o$yan ro!!z4 3int az g!. 9add a$%d-ak e$ ! ne bred-ek +e$ !o1a4
1add kezd-e3 3eg a 3á!odik $ete3etS Farka!ai 3o!t 3ár k&ze$
-ártak. [rezte Jket. Maga 3&g&tt 1agy-a ezt a gyenge te!tet4 eggy
vá$ik ve$.k4 vadá!zni +og az -!zakában4 ! .v&$t a 1o$dra. A
vargbE$ igazi +arka! $e!z. #e 3e$yik
Y
Ne3 Rava!z. 9aggon ,er!ze +&rte$3e!nek nevezte vo$na4 de
Oara3yr 3ár t&bb!z&r i! be$ebT-t a bJrbe4 3ik&zben F$!ze3
3eg1ágta. A!ak1ogy ne3 akarta az eg!z $ett !z%kaknt
e$t&$teni4 kivve4 1a ninc! 3á! vá$a!ztá!a. A!erk!z4 a +iata$abb
1í3 -obban i$$ett vo$na 1ozzá... bár F$!ze3 nagyobb vo$t4 !
vadabb4 ! 3indig F$!ze3 ka,ta 3eg Rava!zt4 1a a nJ!tny
t.ze$t.
V Azt be!z$ik4 +e$e-teni +og!z V 3ondta neki 9aggon n1ány
1tte$ a 1a$á$a e$Jtt. V A3ikor az e3beri 1T! 3eg1a$4 a $$ek
tovább $ az á$$atban4 de az e3$kezete 3inden na,,a$
1a$ványodik4 az á$$at ,edig egyre kev!b $e!z varg4 ! egyre
inkább +arka!4 a3íg az e3ber te$-e!en e$tűnik4 ! c!ak a vad
3arad.
Oara3yr t%dta4 1ogy ez igaz. A3ikor átvette Wre$$ egykori
!a!át4 rezte a 3á!ik bJrvá$tE d.1t a -e$en$te 3iatt. Wre$$t a
k&,&nyeg+orgatE var-T4 9ava! "on &$te 3eg4 ! a gyi$ko!a iránt
rzett gyű$&$ete o$yan erJ! vo$t4 1ogy Oara3yr azon ka,ta 3agát4
!zintn 1aragot rez az á$$ate3ber k&$y&k iránt. :onto!an t%dta
rE$a4 1ogy 3i+$e4 a3int 3eg,i$$antotta 3e$$ette azt az Eriá!i4
c!ende! r3+arka!t. )gyik bJrvá$tE 3indig +e$i!3eri a 3á!ikat.
ManceInek 1agynia ke$$ett vo$na4 1ogy 3eg!zá$$-a3 a r3+arka!t.
Az aztán kirá$y1oz i$$J 3á!odik $et $ett vo$naS Ne3 kt!ge!4 3eg
t%dta vo$na tenni. Az ado3ány erJ! vo$t 9ava!ban4 de a +iTt !enki
ne3 k,ezte4 3g 3indig a !a-át ter3!zete e$$en k.zd&tt4
a1e$yett 1ogy &r.$t vo$na neki.
Oara3yr $átta4 a1ogy a var!a+a v&r&! !ze3e $enz rá a +e1r
t&rz!bJ$. Az i!tenek ít$keznek. Megborzongott. Ro!!z do$gokat
tett4 borza$3a! do$gokat. (o,ott4 &$t4 erJ!zako!kodott. )3ber1T!t
evett4 ! 1a$dok$Ek vrt $e+etye$te4 a1ogy e$Jt&rt +e$!zakított
tork%kbE$. 2ec!erk!zte e$$en!geit a !&tt erdJben4 á$3%kban
%grott rá-%k4 kit,te a be$eiket a 1a!%kbE$4 ! !zt!zErta a !áro!
+&$d&n. Mi$yen de! vo$t a 1T!%kS
V Az a !z&rnyeteg vo$t4 ne3 n V !%ttogta rekedten. V Az
ado3ány4 a3iben r!ze!ítettetekS
Az i!tenek ne3 +e$e$tek. ($egzete !á,adtan ! k&d&!en
kavargott a $evegJben. [rezte a !zaká$$án +or3á$EdE -eget.
9atbJrű Oara3yr $e1%nyta a !ze3t.
)gy rgi á$3ot $átott4 egy k%ny1ErE$ a tenger 3e$$ett4 1áro3
ny.!zítJ k%tyárE$4 egy a!!zony k&nnyeirJ$.
2JgJ. 2JgJ 3iatt !ír4 de enge3 !o!e3 !iratott.
#%dor egy 1Ena,,a$ korábban !z.$etett4 3int ke$$ett vo$na4 !
o$yan gyakran betege!kedett4 1ogy !enki ne3 !zá3o$t az $etben
3aradá!áva$. Any-a 3a-dne3 ngyve! koráig várt a rende!
nvadá!!a$4 de addigra 3ár tT$ k!J vo$t. Az eg!z +a$% #%dornak
1ívtaR a nevet nJvre4 Me1a adta neki4 a3ikor 3g az any-a
1a!ában vo$t. Me1a nevezte e$ 2JgJt i!4 de #%dor ki!&cc!e rende!
idJben !z.$etett4 nagy vo$t4 v&r&! ! erJ!4 3o1En !zívta any-a
3e$$t4 aki az a,-árE$ akarta e$nevezni4 1a e$ri a 3eg+e$e$J kort.
A!ak1ogy 2JgJ 3eg1a$t. Meg1a$t ktve! korában4 a3ikor n 1at
vo$ta34 1áro3 na,,a$ a nvna,-a e$Jtt.
V A kic!id 3o!t 3ár az i!tenekke$ van V 3ondta az erdei
bo!zorkány !írE any-ának. V So!e3 !r.$ 3eg t&bb4 !o!e3 $e!z
1e!4 !o!e3 +og !írni. Az i!tenek $evittk a +&$dbe4 a +ákba. Az
i!tenek itt vannak k&r.$&tt.nk4 a !zik$ákban ! a ,atakokban4 a
3adarakban ! az á$$atokban. A te 2JgJd 3o!t c!at$akozott
1ozzá-%k. X $e!z a vi$ág4 ! 3indaz4 a3i benne van.
Az &rega!!zony !zavai k!knt 1ato$tak #%dor $e$kbe. 2JgJ
$átS Figye$ enge3S T%d-aS #%dor ne3 re-t1ette e$ e$J$e4 ne3
bT-1atott be az any-a !zoknyá-a 3&g4 ne3 +%t1atott e$ a
k%tyákka$4 1ogy 3eg3enek.$-&n a,-a 1arag-átE$. A k%tyák.
A!onka+arkT4 Szag$á!z ! MorgE. "E k%tyák vo$tak. A barátai3.
A3ikor az a,-a 3eg$átta a k%tyákat !zag$á!zni 2JgJ tete3e
3e$$ett4 ne3 t%d1atta4 3e$yik k&vette e$4 ezrt 3ind a 1ár3at
agyonverte a +e-!z-ve$. Annyira re3egett a keze4 1ogy Szag$á!zt
c!ak kt .t!!e$ t%dta e$c!ende!íteni4 MorgE1oz ,edig ngy ke$$ett.
A vr ne1z !zaga 3eg.$te a $evegJt4 a 1a$dok$E k%tyák rettenete!
1angokat adtak ki4 A!onka+arkT 3gi! oda3ent4 a3ikor az a,-a
1ívta. X vo$t a $egidJ!ebb k%tya4 kik,z!e $egyJzte a +$e$3t.
Mire #%dor be$ebT-t a bJrbe4 3ár k!J vo$t.
Ne4 a,á34 kr$ekS V ,rEbá$ta 3ondani4 de a k%tyák ne3 be!z$ik
az e3ber nye$vt4 így c!ak !zána$3a! ny.!zít! !zakadt ki a
torkán. A +e-!ze $e az &reg k%tya ko,onyá-ának k&ze,t ta$á$ta e$4
! a +iT a k%ny1Eban +e$!iko$tott. ;nnen t%dták 3eg. Ct na,,a$
k!Jbb az a,-a bevon!zo$ta Jt az erdJbe. Magáva$ vitte a +e-!zt4
! #%dor azt 1itte4 %gyanTgy vgez ve$e i!4 3int a k%tyákka$.
)1e$yett azonban átadta 9aggonnak.
Oara3yr 1irte$en riadt +e$4 eg!z te!tben re!zketett.
V ]$$- +e$S V rikác!o$ta egy 1ang. V ]$$- +e$4 ind%$n%nk ke$$S
T&bb !zázan vannakS
Merev4 +e1r 1EtakarE borította be. Annyira 1idegS A3ikor
3ozd%$ni ,rEbá$t4 rá ke$$ett -&nnie4 1ogy a keze oda+agyott a
+&$d1&z. Wtt 1agyott n3i bJrt4 3ik&zben ki!zabadította.
V ]$$- +e$S V !iko$totta a nJ T-ra. V "&nnekS
2ogánc! vi!!zatrt. A vá$$áná$ +ogva rázta4 ! az arcába
.v&$t&z&tt. Oara3yr rezte 3e$eg $e1e$ett +agytE$ e$z!ibbadt
arcán. Mo!tS V gondo$ta. Mo!t tedd 3eg4 k.$&nben vgedS
Z!!zegyű-t&tte 3inden ere-t4 e$1agyta a te!tt4 !
be$ek&$t&z&tt a nJbe.
2ogánc! 1áta ívbe +e!z.$t4 a $ándz!aa!!zony !iko$tott.
F&rte$3e!. Oa-on 2ogánc! 3ondta4 J 3aga vagy 9aggonY
So!e3 t%dta 3eg. Rgi te!te a 1Eba ro!kadt4 a1ogy a nJ %--ainak
!zorítá!a 3eg$az%$t. A $ándz!aa!!zony !iko$tozva vonag$ott. Az
árnyk3ac!ká-a annak ide-n t&bb!z&r 1arco$t e$$ene4 a 1E3edve
,edig egy a$ka$o33a$ te$-e!en 3egvad%$t4 a +ákat4 a !zik$ákat !
az .re! $evegJt c!a,do!ta4 de ez !okka$ ro!!zabb vo$t anná$.
V Ci+e$4 ki+e$S V 1a$$otta !a-át kiá$tá!át a nJ !zá-ábE$.
2ogánc! 3egtántorodott ! e$z%1ant4 aztán T-ra +e$ke$t4
kezve$ +o$ya3ato!an ka,á$Ezott4 $ába rángatEzott4 va$a3i+$e
grote!zk táncot $e-tett4 a1ogy a kt $$ek a te!trt k.zd&tt. A nJ
be!zívott egy kortynyi +agyo! $evegJt4 ! Oara3yr +$ !zívver!nyi
ideig 3egrezte a diada$t az ízben ! a +iata$ te!t ere-ben4 3ie$Jtt
a +ogak c!attanva &!!zezár%$tak4 ! vrre$ te$t 3eg a !zá-a.
2ogánc! az arcá1oz e3e$te a kezt. 9atbJrű 3eg,rEbá$ta e$vinni
Jket onnan4 de a vgtagok ne3 engede$3e!kedtek4 ! az %--ak a
!ze3be 3$yedtek. F&rte$3e!4 -%tott e!zbe vrben +%$doko$va4 a
+á-da$o3tE$ +$Jr.$ten. A3ikor !iko$tani ,rEbá$t4 2ogánc! kik&,te
a nye$vt.
A +e1r vi$ág 3eg,&rd.$t ! e$távo$odott. )gy ,i$$anatra Tgy tűnt4
3int1a a var!a+a be$!e-ben $enne4 ! a be$ev!ett4 v&r&! !ze3en át
nzn a +&$d&n vonag$E4 1a$dok$E +r+it ! a vakon ! vre!en
táncot -árE nJt4 aki !a-át r%1á-át !zaggatta a 1o$d+nyben4
3ik&zben a !ze3bJ$ vrk&nnyek c!orogtak. Aztán 3indketten
e$tűntek4 J ,edig +e$e3e$kedett4 $e$ke be$eo$vadt a 1ideg
!z$+%va$$atba. Wtt vo$t a 1Eban ! a +e$1Jkben4 egy verb vo$t4 egy
3Ek%!4 egy t&$gy+a. F.$e!bago$y !%1ant e$ n3án a +ák k&z&tt4
nyT$ra vadá!zvaR Oara3yr ott vo$t a bago$yban4 a nyT$ban4 a
+ákban. M$yen a +agyott +&$d a$att +&$digi$i!zták +Trták 3ag%kat
e$Jre vakon4 ! azokban i! ott vo$t. [n vagyok az erdJ4 ! 3inden4
a3i benne van4 gondo$ta 3á3oro!an. Oagy !záz 1o$$E rebbent +e$
a $evegJbe 1ango! károgá!!a$4 a1ogy 3egreztk a -e$en$tt. )gy
1ata$3a! -ávor!zarva! +e$bJd.$t4 a 1átán .$J gyer3ek 3egbi$$ent.
)gy a$vE r3+arka! +e$ka,ta a +e-t4 ! be$evic!orgott az .re!
$evegJbe. ]3 3ie$Jtt a !zív.k 3g egyet dobban1atott vo$na4 J
3ár ott !e3 vo$t4 a !a-át-ait kere!te4 F$!ze3űt4 Rava!zt !
A!erk!zt V a +a$ká-át A +arka!ai 3a-d 3eg3entik4 3ondogatta
3agának.
)z vo$t az %to$!E gondo$ata e3berknt.
Az igaz 1a$á$ 1irte$en -&ttR z!ibba!ztE 1ideget rzett4 3int1a
egy be+agyott tE -ege! vizbe 3erítettk vo$na. Aztán 1o$d+nye!
1avon ro1ant4 a nyo3ában +a$katár!aiva$. A vi$ág egyik +e$e !&tt
vo$t. F$!ze3. Fe$vonyított4 Rava!z ! A!erk!z vi!!z1angknt
+e$e$tek.
A3ikor e$rtk a gerincet4 a +arka!ok 3egtor,antak. 2ogánc!4
e3$kezett vi!!za4 ! egy r!ze gyá!zo$ta 3indazt4 a3it e$ve!zített4
! azt i!4 a3it tett. Wda$ent a vi$ág -gg vá$tozott. Fagyo! %--ak
kT!ztak +e$ $a!!an a var!a+án4 egy3á! +e$ nyT-tEzkodva. Az .re!
+a$% 3ár ne3 vo$t .re!. Ck !ze3ű árnyak !tá$tak a 1Eb%ckák
k&z&tt. N1ányan barna r%1át vi!e$tek4 3á!ok +ekett4 de vo$tak
k&zt.k 3ezte$enek i!4 1T!%k +e1ren vi$ágított4 akár a 1E. A
do3bok k&z&tt !zagoktE$ ter1e! !z$+%va$$at von%$t vgig/ 1a$ott
1T!4 3eg!záradt vr4 ,en!ztJ$4 rot1adá!tE$ ! .r.$ktJ$ bűz$J bJr.
Rava!z +e$3ord%$t ! kivi$$antotta +ogait4 nyakán +e$borzo$Edott a
!zJr. Ne3 e3berek. Ne3 ,rda. )zek ne3.
A $nyek oda$ent 3ozogtak4 de ne3 $tek. )gyenknt a
3aga!$aton á$$E 1áro3 +arka!ra e3e$tk tekintet.ket. A $eg%to$!Et4
aki +e$nzett4 egykor 2ogánc!nak 1ívták. Gya,-Tt4 ,r3et ! bJrt
vi!e$t4 a +&$&tt ,edig drk&,enyt4 a3e$y 3inden 3ozd%$atáná$
ro,ogott4 ! c!i$$ogott a 1o$d+nyben. 9a$ványrEz!a!zín -gc!a,ok
$Egtak %--airE$4 tíz 1o!!zT k!4 3eg+agyott vrbJ$. [! az
.regekben4 a1o$ egykor a !ze3e vo$t4 3o!t kk +ny ,i!$áko$t4
o$yan +&$d&ntT$i !z,!get k&$c!&n&zve d%rva arcvoná!ainak4
a3i$yet $etben !o!e3 t%d1atott a 3agának.
(át enge3.
 
 
 
Tyrion
 
 
gigitta az %tat a Ce!kenyItengeren át.
A 1a-E kic!i vo$t4 a kabin 3g ki!ebb4 de a ka,itány ne3
engedte +e$ a +ed$zetre. A ,ad$E ringatEzá!átE$ +e$+ord%$t
a gyo3ra4 ! az egybknt i! ,oc!k te$ 3g ro!!zabb ízű vo$t4
a3ikor +e$+e$ -&tt. #e 3irt i! $ett vo$na !z.k!ge !Ezott
3ar1a1T!ra4 kJke3ny !a-tra ! +rgektJ$ 1e3z!egJ kenyrre4
a3ikor borra$ i! viga!zta$1atta 3agátY A $Jre v&r&! vo$t4 !
!avanyT4 nagyon erJ!. ;dJnknt a bort i! vi!!za&k$endezte4 de
abbE$ 3indig vo$t 3g.
V A vi$ág te$e van borra$ V 3or3o$ta kabin-a nyirko! !&tt-be.
A,-a !o1a ne3 vette 1a!znát a r!zege! e3bereknek4 de 3it
!zá3ít ez 3árY Az a,-a 3eg1a$t. X &$te 3eg. )gy ve!!zJ a
gyo3orba4 nagy%ra34 ezt rde3e$tedS 9a -obban t%dnk c$ozni a
!zá3!zerí--a$4 át$J1ette3 vo$na a +arkad4 a3ive$ ne3zett$4 te
ro1adt +attyTS
A +ed$zet a$att ne3 $tezett !e3 na,,a$4 !e3 -!zaka. Az idJ
3T$á!át a 1a-E!ina! rkez!ve$ 3rte4 aki az te$t 1ozta V a3it a
t&r,e ne3 evett 3eg. A +iT 3indig 1ozott 3agáva$ egy ke+t !
egy v&dr&t i!4 e$takarítani a 1%$$adkot.
V )z dorneIi borY V krdezte tJ$e Tyrion egy!zer4 3ik&zben
+e$nyitotta az egyik t&3$Jt. V )!ze3be -%t rE$a egy kígyE4 akit
i!3erte3. M%$at!ágo! +ickE vo$t4 a3íg rá ne3 dJ$t egy 1egy.
A 1a-E!ina! ne3 vá$a!zo$t. Ne3 vo$t va$a3i -Ek,ű +iT4 bár
egyrte$3űen e$Jny&!ebben nzett ki4 3int egy bizonyo! t&r,e4
O
akinek a +$ orra 1iányzott4 ! az arcán vágá! 1TzEdott a !ze3tJ$
az á$$áig.
      V Megbántotta$akY V krdezte Tyrion a takarítE +iTt. V
Meg,aranc!o$ták4 1ogy ne be!z$ge!! ve$e3Y Netán egy t&r,e
3egd%gta az anyádY V )rre !e3 ka,ott vá$a!zt. V 9ová 3egy.nkY
)zt igazán e$3ond1atnád. V "ai3e e3$ítette a Szabad Oáro!okat4
de ,onto!an egyiket !e3 nevezte 3eg. V 2raavo!baY Tyro!1baY
MyrbeY V Tyrion !zíve!ebben 3ent vo$na #o3eIba. Myrce$$a
idJ!ebb To33enn$ ! a dorneIi t&rvnyek !zerint Jt i$$eti a
Oa!trEn. Segít1etnk neki rvnye!íteni a -ogait4 a1ogy Wberyn
1erceg i! !%ga$$ta.
Wberyn azonban 3eg1a$t4 a +e-t vre! 3a!!zává zTzta Ser
Gregor A$egane ,ánc$o! &k$e. [! a O&r&! Oi,era &!zt&nz!e
n$k.$ #oran Marte$$ va-on +onto$Era venne egyá$ta$án egy i$yen
kockázato! &!!zee!k.v!tY (e1et4 1ogy inkább $áncra verne4 !
vi!!zaadna drága nJvrk3nek. Ta$án a Fa$ bizton!ágo!abb vo$na.
Az &reg Medve Mor3ont azt 3ondta4 az [--e$i Jr!gnek !z.k!ge
vo$na o$yan e3berekre4 3int Tyrion. (e1et4 1ogy Mor3ont i!
1a$ott. Mo!tanra ta$án 3ár S$ynt a ,aranc!nok. A 3!záro! +ia
,edig bizto!an ne3 +e$e-tette e$4 ki k.$dte a Fa$ra. Oa$Eban azza$
akaro3 t&$teni $ete3 1átra$vJ r!zt4 1ogy !Ezott 1T!t !
zabká!át zabá$ok gyi$ko!ok ! to$va-ok tár!a!ágábanY Ne3
3int1a $ete 1átra$vJ r!ze o$yan 1o!!zT $enne4 "ano! S$ynt errJ$
bizto!an gondo!kodna.
A 1a-E!ina! 3egnedve!ítette a ke+t4 ! +o$ytatta a !Tro$á!t.
V "ártá$ va$a1a a $y!i &r&31ázakbanY V rdek$Jd&tt a t&r,e. V
Az $e1et a 1e$y4 a1ová a !za-1ák 3ennekY V Ne3 -%tott e!zbe a
!za-1a va$yr nye$ven4 de egybknt i! k!J $ett vo$na. A +iT
be$edobta a ke+-t a v&d&rbe4 ! távozott.
A bor te$-e!en e$to3,ította. Már a 3e!tere trdn 3egtan%$t
ne3e! va$yr%$4 bár az4 a3it a Ci$enc Szabad Oáro!ban be!z$tek...
no!4 va$E-ában ne3 i! egy nye$v-árá! vo$t4 1ane3 ki$enc4 3e$yek
-E Tton 1a$adtak a+e$4 1ogy egy!zer k.$&n nye$v vá$-k be$J$.k.
Tyrion t%dott egy keve!et braavo!i%$4 ! 3akogott va$a3ennyit
Myr nye$vn i!. Tyro!1i%$ t%dta !zida$3azni az i!teneket4 c!a$Et
kiá$tani ! !&rt rende$ni4 k&!z&n1etJen egy z!o$do!nak4 akit 3g a
Szik$án i!3ert. #orneIban $ega$ább be!z$ik a k&z&! nye$vet. A
dorneIi te$ek1ez ! a dorneIi t&rvnyek1ez 1a!on$Ean a dorneIi
be!zdet i! R1oyne ízei +ű!zereztk4 de azrt 3eg $e1etett rteni.
;gen4 #orne va$E neke3. 2e3á!zott az ágyba4 ! Tgy dde$gette
ezt a gondo$atot4 akár egy gyer3ek a babá-át.
Az a$vá! !o!e3 3ent k&nnyen Tyrion (anni!te3ek4 a 1a-E
+ed$zetn ,edig !zinte te$-e!en e$ker.$te4 bár idJnknt !iker.$t
annyi bort innia4 1ogy egy idJre ki.!!e 3agát. (ega$ább ne3
á$3odott. ^gy i! tT$ !ok á$3ot $átott egy i$yen a,rE $et1ez k,e!t.
[! akkor i! o!toba!ágokat/ !zere$e34 igaz!ág4 barát!ág4 dic!J!g.
Meg azt4 1ogy 3aga! vagyok. Mo!t 3ár t%dta4 1ogy 3indez
e$r1etet$en távo$!ágba ker.$t. Azt vi!zont ne34 1ová 3ennek a
!za-1ák.
aA1ová a !za-1ák 3ennekb4 3ondta az a,-a. Az %to$!E !zavai4
! 3ic!oda !zavakS A !zá3!zerí- 3eg,end.$t4 Ty0in nagyTr
vi!!za1%,,ant az .$Jkre4 Tyrion (anni!ter ,edig ne3!okára 3ár
Oary! o$da$án $,de$t a !&ttben. Oa$a1ogy vi!!za3á!zott a
-áratban4 3egtette a kt!záz1ar3inc $tra+okot odáig4 a1o$
naranc!!árga z!arátnokok izzottak egy va!!árkány !zá-ában.
Se33ire !e3 e3$kezett be$J$e. A!ak a !zá3!zerí- 1ang-ára4 !
a,-a +e$nyí$t be$einek bűzre. Mg 1a$á$ában i! ta$á$t rá 3Edot4
1ogy !zar-on rá3.
Oary! vgigvezette a -áratokon4 de egy !zEt !e3 be!z$gettek4
a3íg ki ne3 rtek a Feketevíz 3e$$4 a1o$ Tyrion 3egnyert egy
c!atát4 ! e$ve!ztett egy orrot. A t&r,e c!ak itt +ord%$t !ze3be az
e%n%c11a$.
V Meg&$te3 az a,á3at V k&z&$te o$yan 1ang!T$$ya$4 3int1a
c!ak azt 3ondaná4 be.t&tte a $áb%--át.
A !%ttogEk 3e!tere ko$d%$E barátnak &$t&z&tt4 d%rva !z&v!ű4
3o$yrágta4 barna k&,enyt c!%k$ya eg!zítette ki4 a3e$y e$takarta
k&vrk! arcát ! kerek4 ko,a!z +e-t.
V Ne3 ke$$ett vo$na +e$3á!znod azon a $trán V 3ondta
kor1o$E 1ang!T$$ya$.
aA1ová a !za-1ák 3ennek.b Tyrion +igye$3eztette az a,-át4
1ogy ne 3ond-a ki ezt a !zEt. 9a ne3 $Jtte3 vo$na4 $át-a4 1ogy
c!ak .re! +enyeget! az eg!z. Civette vo$na a !zá3!zerí-at a
keze3bJ$4 a1ogy egykor Ty!1át i! kivette a karo3bE$. [,,en +e$
akart á$$ni4 a3ikor $e$Jtte3.
V S1aet i! 3eg&$te3 V va$$otta be Oary!nak. V Te i! t%dtad4 3i
vo$t.
V Oa$Eban. Azt vi!zont ne3 t%dta34 a,á3 3i vo$t.
Oary! 1a$kan k%ncogott.
V Mo!t 3ár t%dod.
Az e%n%c1ot i! 3eg ke$$ett vo$na &$n&3. Mg egy ki! vr a
kezn4 3it !zá3ítY Ne3 t%dta vo$na 3eg3ondani4 3i tartotta
vi!!za a tJrt. Ne3 a 1á$a. Oary! 3eg3entette Jt a 1E1r
,a$$o!átE$4 de c!ak 3ert "ai3e kny!zerítette. "ai3e... ne34 -obb4
1a ne3 gondo$ok "ai3ere.
;nkább kere!ett egy T- boro!t&3$Jt4 ! ráta,adt4 3int1a egy nJ
3e$$e $ett vo$na. A !avanyT v&r&! $ vgig+o$yt az á$$án4 !
átáztatta 3oc!ko! z%bbonyát V %gyanazt4 a3it a ce$$ában vi!e$t. A
+ed$zet i3bo$ygott a $ába a$att4 ! a3ikor 3eg,rEbá$t +e$á$$ni4
3egbi$$ent4 ! ke3nyen nekic!a,Edott a 1a-E+a$nak. Oi1ar4 -&tt
rá4 vagy 1a ne34 1át !okka$ r!zegebb vagyok4 3int gondo$ta3.
Fe$&k$endezte a bort4 ! egy darabig 3ozd%$at$an%$ +ek.dt4 azon
gondo$kodva4 va-on e$ +ogIe !.$$yedni a 1a-E. )z a bo!!zTd4
a,á3Y Az [gi Atya 3egtett a SegítJ-vY
V )z a rokongyi$ko!ok -%ta$3a V 3orogta4 3ik&zben a !z$
.v&$t&tt odakint. Ne3 $ett vo$na ti!zte!!ge!4 1a a 1a-E!ina!4 a
ka,itány ! 3g !okan 3á!ok o$ya!va$a3irt 1a$nának 3eg4 a3it
J tett4 de 3ikor vo$tak az i!tenek ti!zte!!ge!ekY )z vo$t az %to$!E
gondo$ata4 3ie$Jtt a !&tt!g 3agába nye$te.
A3ikor T-ra +e$e!z3$t4 a +e-e !zt akart robbanni4 a 1a-E
,edig !ebe!en ,&rg&tt4 1abár a ka,itány e!k.d&z&tt4 1ogy
kik&t&ttek. Tyrion 3egkrte4 1ogy 3arad-on c!endben4 !
te1etet$en.$ r%gda$Ezott4 a3ikor egy 3egter3ett4 ko,a!z tenger!z
a 1Ena a$á ka,ta4 ! átvitte a raktrbe4 a1o$ egy .re! boro!1ordE
várt rá. A,rE ki! 1ordE vo$t4 3g egy t&r,e !zá3ára i!. Tyrion a
k.!zk&d! k&zben &!!zevize$te 3agát4 1a 3g ne3 $ett vo$na e$g
ba-a. Fe--e$ e$Jre be$egy&3&!z&$tk a 1ordEba4 a trde a +.$nek
nyo3Edott. Wrrc!onk-a borza$3a!an vi!zketett4 de a kar-ai Tgy
be!zor%$tak4 1ogy ne3 t%dta 3egvakarni. ;$$J gya$og1intE egy
3aga3+a-ta !zá3ára4 gondo$ta4 3ik&zben a 1e$yre igazították a
tetJt. Ciá$tá!okat 1a$$ott4 aztán va$aki e$d&nt&tte a 1ordEt. Minden
a,rE z&kkenJn$ be$e.t&tte a +e-t az a$!E de!zkákba. A vi$ág T-ra
! T-ra 3eg,&rd.$t k&r.$&tte4 a1ogy a 1ordEt $eg&rgettk va$a1ová4
aztán 1irte$en 1ango! recc!en!!e$ 3egá$$t4 ! $eg!zíve!ebben
+e$.v&$t&tt vo$na. )gy 3á!ik 1ordE .tk&z&tt az &vnek4 ! Tyrion
a nye$vbe 1ara,ott.
)z vo$t $ete $eg1o!!zabb Tt-a4 bár +$ Eráig !e3 tartott.
Fe$e3e$tk ! $etettk4 g%rították ! e$d&nt&ttk4 +e$borították4
aztán 3egint g%rították. 9a$$otta4 1ogy odakint e3berek
kiá$toznak4 !Jt egy $E i! nyerített a k&ze$ben. G&rbe $ába kezdett
beg&rc!&$ni4 ! ne3!okára 3ár Tgy +á-t4 1ogy e$ i! +e$edkezett a
ka$a,á$á!rE$ a +e-ben.
\gy rt vget4 a1ogy e$kezdJd&tt/ egy %to$!E4 !zdítJ
g&rget!!e$ ! egy nagy z&kken!!e$. Ne3 3e!!ze k.$&n&!
1angok tár!a$ogtak egy o$yan nye$ven4 a3ibJ$ !e33it !e3 rtett.
Oa$aki .tni kezdte a 1ordEt4 ! a tetJ 1ango! recc!en!!e$ +e$nyí$t.
Na,+ny ! 1űv&! $evegJ &3$&tt be a nyí$á!on. Tyrion 3o1En
ka,kodott $evegJ %tán4 ! 3eg,rEbá$t +e$á$$ni4 de c!ak annyit rt e$
ve$e4 1ogy +$re$&kte a 1ordE tete-t4 ! kiz%1ant a ke3nyre
d&ng&$t +&$dre.
)gy e$k,e!ztJen k&vr4 vi$$á!4 !árga !zaká$$T +r+i 3aga!odott
+&$4 kezben +aka$a,ácc!a$ ! v!Jve$. 9á$Ek&,enye egy $ovagi
tornán !átornak i! bei$$ett vo$na4 de a $azán 3egk&t&tt &v
kibo3$ott4 $át1atEvá tve 1ata$3a!4 +e1r ,otro1át4 va$a3int
3rete!4 !árgá! !zJrre$ borított4 $EgE 3ar1a+aggyTra e3$keztetJ
3e$$t. Tyrionnak az a d&g$&tt tengeri te1n -%tott e!zbe rE$a4
a3e$yet a 1%$$á3ok 3o!tak ki egy!zer a Aa!ter$yI1egy a$atti
bar$angokban.
A k&vr e3ber 3o!o$yogva nzett $e rá.
V )gy r!zeg t&r,e V !zE$a$t 3eg Pe!tero! k&z&! nye$vn.
      V )gy rot1adE tengeri te1n. V Tyrion !zá-a te$e vo$t vrre$4
odak&,te a k&vr $ába e$. )gy 1o!!zT4 +$1o3á$yo!4 bo$tozato!
,ince1e$yi!gben vo$tak4 a kJ+a$akat !a$tro3+o$tok ,ettyeztk.
C&r.$&tt.k !&r&!I ! boro!1ordEk4 bJven e$g a11oz4 1ogy egy
!zo3-a! t&r,e k&nnyedn átv!ze$-e az -!zakát. Oagy akár az
eg!z $etet
V _dvariat$an vagy. )zt !zerete3 egy t&r,benS V A3ikor a
k&vr e3ber nevetett4 z!ír,árnái o$yan 1eve!en rengtek4 1ogy
Tyrion attE$ +$t4 3g a vgn e$e!ik4 ! agyonnyo3-a. V [1e!
vagy4 a,rE baráto3Y Oagy inkább +áradtY
V ;nkább !zo3-a!. V Tyrion ne1zke!en ta$,ra á$$t. V [!
3oc!ko!.
A k&vr e3ber be$e!zag$á!zott a $evegJbe.
V [rte34 akkor e$J!z&r egy +.rdJ. Aztán te$ ! ,%1a ágy4
rendbenY A !zo$gái3 gondo!kodnak rE$ad. V F$retette a
ka$a,ác!ot ! a v!Jt. V Az ott1ono3 a tid. A baráto3 barát-a a
nagy vízen tT$rE$ egyben ;$$yrio Mo,ati! barát-a i!.
Oary!4 a :Ek barát-a ,edig bizto!an o$ya!va$aki4 akiben a
$egkev!b !e3 bíz1atok.
A3i azonban a +.rdJt i$$ette4 a k&vr +r+i igazat 3ondott.
Tyrion ne3 !okka$ k!Jbb 3ár be$e i! ere!zkedett a +orrE vízbe4
$e1%nyta a !ze3t4 ! !zinte azonna$ e$a$%dt. Mezte$en.$ bredt
egy $ibato$$a$ t&3&tt ágyon4 a3e$y o$yan ,%1a vo$t4 3int1a egy
+e$1J nye$te vo$na 3agába. Nye$ve !a-gott4 torka ,edig ki!záradt4 a
+arka vi!zont ke3ny vo$t4 akár egy va!rTd. (eg&rd.$t az ágyrE$4
kere!ett egy --e$iednyt4 ! e$gedett !E1a--a$ 1ozzá+ogott
3egt&$teni.
A !zobában +$1o3á$y %ra$kodott4 de az ab$aktáb$ák r!ei
k&z&tt be!z.re3$ett a na,+ny. Tyrion $erázta az %to$!E c!e,,eket4
! vgigkac!ázott a tava!zi +ű $ágy!ágáva$ !i3ogatE4 3intá! 3yri
!zJnyegen. )!et$en.$ +e$ka,a!zkodott az ab$ak,árkányra4 ! kitárta
a táb$ákat4 1ogy $á!!a4 1ová k.$dte Jt Oary!4 ! ,er!ze az i!tenek.
Az ab$ak a$att 1at c!ere!znye+a á$$t Jrt egy 3árvány,ere3ű
3edence k&r.$4 ágaik c!%,a!zon ! barnán ter,e!zkedtek. A víz
tete-n 3ezte$en +iT á$$t ba-vívE ,Ezban4 kezben kardda$. Carc!T
vo$t4 ! -Ek,ű4 ne3 $e1etett tizen1atná$ idJ!ebb4 egyene!4 !zJke
1a-a a vá$$át verde!te. W$yan $et1ű vo$t4 1ogy a t&r,nek 1o!!zT
,i$$anatokba ker.$t4 3ire rá-&tt4 1ogy +e!tett 3árványbE$ van4 bár a
kard-a Tgy c!i$$ogott4 3int a va$Edi ac$.
A 3edence 3á!ik o$da$án tizenkt $áb 3aga! tg$a+a$
e3e$kedett4 a tete-n va!t.!kkke$. [! azon tT$ ter.$t e$ a váro!. Az
&b&$ k&r.$ c!ere,e! 1áztetJk tengere t&3&r.$t. Ngy!z&g$ete!
tg$atornyokat $átott4 egy nagy4 v&r&! te3,$o3ot4 ! az egyik
do3btetJn egy vi$$át. A távo$i 1%$$á3okrE$ vi!!zaverJdtek a na,
!%garai Az &b&$ben 1a$á!z1a-Ek 3ozogtak4 vitor$áik c!a,kodtak a
!z$ben4 ! a ,art 3entn nagyobb 1a-Ekat i! $átott kik&tve.
Oa$a3e$yik bizto!an #orneIba 3egy4 vagy a Tenger3e$$ki Ce$eti
Jr!gbe. Azonban ne3 t%dta ki+izetni az Ttik&$t!get4 !
evezJ!nek i! a$ka$3at$an vo$t. Ta$án -e$entkez1etnk 1a-E!ina!nak4
! 1agy1atná34 1ogy a $egny!g vgig3en-en ra-ta3 a Ce!kenyI
tengeren4 odaIvi!!za.
Ne3 t%dta4 1o$ $e1et. ;tt 3g a $evegJnek i! 3á! vo$t az i$$ata.
C.$&n&! +ű!zerek rzJdtek a 1űv&! J!zi !z$ben4 ! a +a$on tT$i
%tcákrE$ távo$i kiá$tá!okat 1a$$ott. Oa$yrnak 1angzottak4 de 3inden
&t !zEbE$ $eg+e$-ebb egyet i!3ert +e$. Ne3 2raavo!4 á$$a,ította
3eg4 ! ne3 i! Tyro!1. A c!%,a!z +aágak ! a $evegJ 1űv&!!ge
-E!zerve$ (y!t4 Myrt ! Oo$anti!t i! kizárta.
A3ikor 3eg1a$$otta az a-tE nyitá!ának 1ang-át4 Tyrion
!ze3be+ord%$t k&vr vendg$átE-áva$.
V :ento!4 %gyeY
V \gy á3. Mi 3á! $enneY
:ento!. Ne3 Cirá$yvár4 azt r&gt&n $átta.
V 9ová 3ennek a !za-1ákY V krdezte 1a$kan 3agátE$.
V A !za-1ák itt i! a bord$yokban vannak4 3int Pe!tero!on4 de
neked ne3 $e!z !z.k!ged rá-%k4 a,rE baráto3. Oá$a!!z a
!zo$gá$E$ányai3 k&z.$4 egyik !e3 3er 3a-d vi!!za%ta!ítani.
V Rab!zo$gákY V krdezte a t&r,e.
A k&vr e3ber vgig!i3ított o$a-ozott4 !árga !zaká$$ának
egyik ágán V Tyrion a 3ozd%$atot +e$ettbb ob!zcnnek ta$á$ta.
      V A 3egá$$a,odá! rte$3ben4 3e$yet a braavo!iak
kny!zerítettek ránk !záz vve$ eze$Jtt4 :ento!ban ti$o! rab!zo$gát
tartani. )nnek e$$enre ne3 +ognak vi!!za%ta!ítani V +o$ytatta
;$$yrio ne1zke! 3eg1a-$á!!a$. V #e 3o!t 3eg ke$$ boc!átanod4
van !zerenc!3 ennek a nagy!zerű váro!nak az egyik tanác!o!a
$enni4 ! a 1erceg gyű$!re 1ívott 3inket. V )$3o!o$yodott4
kivi$$antva t&redezett4 !árga +ogait. V Fedezd +e$ a vi$$át ! a
birtokot kedved !zerint4 de !e33ik,, !e 3en- a +a$on kív.$re. A
$eg-obb4 1a !enki !e3 t%d-a 3eg4 1ogy itt vo$tá$.
V Oo$ta3Y Netán 3egyek va$a1ováY
V )!te e$g idJnk $e!z be!z$getni. A,rE ter3etű baráto33a$
e!z.nk4 i!z%nk ! terveket !z&v&get.nk. RendbenY
V Rendben4 k&vr baráto3 V +e$e$te Tyrion.
9a!znot akar 1Tzni be$J$e3. A Szabad Oáro!ok
kere!kedJ1ercegein$ 3inden a 1a!zonrE$ !zE$t. A,-a 3egvetJen
c!ak a+ű!zerkatonáknakb ! a!a-t%raknakb nevezte Jket. 9a
+e$virrad a na,4 a3ikor ;$$yrio Mo,ati! nagyobb 1a!znot $át egy
1a$ott t&r,ben4 3int egy $Jben4 Tyrion k&nnyen egy 3á!ik
boro!1ordEban ta$á$1at-a 3agát. )$ ke$$ tűnn&34 3ire e$-&n az a
na,. Mert 1ogy e$ +og -&nni4 abban ne3 kte$kedettR Aer!ei ne3
+e$e-t4 ! 3g "ai3e i! bo!!zT! $e1etett4 3ikor egy
!zá3!zerí-ve!!zJt ta$á$t a,-%k 1a!ában.
C&nnyű !ze$$J borzo$ta +e$ a $enti 3edence +e$!zínt a
3ezte$en ba-vívE k&r.$. Arra e3$keztette4 a1ogy Ty!1a kEco$ta
&!!ze a 1a-át 1áza!!ág%k 1a-na$án4 3ie$Jtt Tyrion !egített vo$na
a,-a katonáinak 3egerJ!zako$ni Jt. Menek.$!e k&zben !okat
gondo$t azokra a katonákra4 3eg,rEbá$ta +e$idzni4 1ányan
$e1ettek. Azt 1itte4 k&nnyen +og 3enni4 de ne3. ZtenY
T%catnyianY SzázanY Ne3 t%dta vo$na 3eg3ondani. Mindannyian
+e$nJtt +r+iak vo$tak4 3aga!ak ! erJ!ek... bár egy tizen1áro3
ve! t&r,e !zá3ára 3indenki 3aga!. Ty!1a t%dta4 1ányan vo$tak.
Mindegyik adott neki egy ez.!t!zarva!t4 c!ak 3eg ke$$ett
!zá3o$nia a ,nzt. )gy ez.!t 3indegyiktJ$4 ! egy arany tJ$e3.
A,-a raga!zkodott 1ozzá4 1ogy J i! +ize!!en. )gy (anni!ter 3indig
3eg+izeti a tartozá!át.
aA1ová a !za-1ák 3ennekb4 1a$$otta i!3t a,-a 1ang-át4 3a-d a
!zá3!zerí- 1Tr-ának ,end.$!t.
A tanác!o! 3egengedte4 1ogy +e$derít!e a vi$$át. )gy $a,i! !
igazgy&ngy beraká!T cdr%!$ádában ta$á$t ti!zta r%1át. FiT3retre
k!z.$tek4 -&tt rá &$t&zk&d! k&zben. Az anyag%k 3eg+e$e$J vo$t4
1a egy kic!it do1!zagT i!4 vi!zont a $ábr!z tT$ 1o!!zTnak
bizony%$t4 az %-- ,edig tT$ r&vidnek. 9a a ga$$rt i! 3agára
erJ$tette vo$na4 bizonyára Tgy e$+eketedik a +e-e4 3int "o++reyI. A
!z&vetet 3ár a 3o$yok i! 3egrágták. #e $ega$ább ne3 bűz$ik a
1ányá!tE$.
A +e$+edezJ%tat a kony1ában kezdte4 a1o$ kt k&vr
a!!zony!ág ! egy 3o!ogatE+iT gyanakodva +igye$te4 a3int
ki!zo$gá$-a 3agát kenyrre$4 !a-tta$ ! +.gve$.
V Sz, regge$t4 gy&ny&rű 1&$gyei3 V 1a-o$t 3eg +e$-.k. V Ti
t%d-átok4 1ová 3ennek a !za-1ákY V A3ikor ne3 vá$a!zo$tak4 T-ra
+e$tette a krd!t ne3e! va$yr nye$ven4 bár a !za-1a 1e$yett
knyte$en vo$t k%rtizánt 3ondani. A +iata$abb ! k&vrebb !zakác!
ezTtta$ 3egvonta a vá$$át.
)$gondo$kodott4 va-on 3it tennnek4 1a kzen +ogná ! a
1á$E!zobá-ába von!zo$ná Jket. )gyik !e3 3er vi!!za%ta!ítani4
á$$ította ;$$yrio4 de Tyrionnak az vo$t az rz!e4 1ázigazdá-a ne3
,,en erre a kettJre gondo$t. A +iata$abbik nJ i! e$g idJ! vo$t
a11oz4 1ogy az any-a $e1e!!en4 az idJ!ebbik ,edig ,,en!gge$ az
J any-a $e1etett. Mindketten 3a-dne3 o$yan k&vrek vo$tak4 3int
;$$yrio4 keb$.k 3rete Tyrion +e-ve$ vetekedett. 9T!ba
+%$$a!zt1atná3 3aga3. Ro!!zabb 3Ed-a i! $tezett a 1a$á$nak.
:$dá%$ a1ogy nagy!ágo! a,-a távozott. Ráve1ette3 vo$na4 1ogy
!zar-on n3i aranyat4 3ie$Jtt ki3T$ik. Ty0in nagyTr ta$án
+%karkodott a -E !zEva$ ! a dic!rette$4 de 1a ,nzrJ$ vo$t !zE4
3indig bJkezűnek 3%tatkozott. )gy orr n$k.$i t&r,n$ c!ak egy
!zána$3a!abb do$og van/ egy orr ! arany n$k.$i t&r,e.
Tyrion ott1agyta a k&vr a!!zonyokat a ci,Eikka$ ! az
.!t-eikke$4 ! e$ind%$t 3egkere!ni a ,inct4 a1o$ ;$$yrio e$JzJ e!te
$e+e-tette Jt a 1ordEbE$. Ne3 vo$t ne1z ráb%kkanni. Annyi bort
táro$tak oda$ent4 a3ennyibJ$ akár !záz vig +o$ya3ato!an r!zeg
$e1etett vo$naR de! v&r&!&ket a SíkvidkrJ$4 !avanyká! v&r&!&ket
#orneIbE$4 1a$vány boro!tyán!zín ,ento!iakat4 Myr z&$d nektár-át4
1áro3 t%cat 1ordE arbori aranyat4 ! 3g a 3e!! ke$etrJ$4
c%art1bE$4 ?i TibJ$ ! A!!1aibE$ i! vo$tak ita$ok. Tyrion vg.$
egy o$yan 1ordEt vá$a!ztott4 a3e$yik a +e$irata !zerint R%nce+ord
Red0yne nagyTr4 Arbor -e$en$egi %ra nagya,-ának !a-át
k!z$etbJ$ !zár3azott. Az íze 3á3orítE vo$t4 a !zíne ,edig o$yan
3$y bordE4 1ogy a +$1o3á$yo! ,incben !zinte +eketnek
$át!zott. Tyrion 3egt&$t&tt egy k%,át4 3a-d a bizton!ág kedvrt
egy kanc!Et i!4 ! +e$vitte az eg!zet a kertbe4 1ogy az ab$akbE$
$átott c!ere!znye+ák a$att 3egi!zoga!!a.
O$et$en.$ ne3 a 3eg+e$e$J a-tEn 3ent ki4 ! így egyá$ta$án ne3
ta$á$ta 3eg a 3edenct a +ákka$4 de ez igazábE$ ne3 !zá3ított. A
vi$$a 3&g&tti kert %gyano$yan !z, vo$t4 ! -Eva$ nagyobb. "E ideig
!tá$gatott4 idJnknt be$ekortyo$t a borba. A +a$ak bár3i$yen
várka!t$ynak bec!.$etre vá$tak vo$na4 a tete-.k&n $vJ dí!ze!
va!t.!kk +%rc!a3Ed c!%,a!znak tűntek a dí!zknt rá-%k tűz&tt
+e-ek n$k.$. Tyrion e$k,ze$te4 1ogyan +e!tene ott a nJvre +e-e4
arany1a-ában !z%rokka$4 a !zá-ába kiIbe r&,k&dJ $egyekke$. ;gen4
! "ai3e $enne a 3e$$ette $vJ t.!ke. So1a !e33i ne3 á$$1at a
nJvre3 ! a bátyá3 k&z.
)gy ka3,Eva$ ! egy k&t$$e$ át-%t1atna a +a$on. A kar-a erJ!
vo$t4 a !T$ya ,edig kic!i. ]t t%dna 3á!zni4 1a ne3 nyár!a$ná +e$
3agát a t.!kken. 9o$na, regge$ kere!ek egy k&te$et4 d&nt&tte e$.
Stá-a !orán 1áro3 ka,%t +edezett +e$ V a +Jbe-áratot az
Jr1ázza$4 egy ki!ka,%t a kenne$ek 3e$$ett4 i$$etve egy kerti ka,%t a
bozonto! vadboro!tyán 3&g&tt. Az %tEbbit $e$ánco$ták4 a t&bbit
Jriztk. Az Jr&k g&3b&$ydedek vo$tak4 arc%k !i3a4 akár a
c!ec!e3Jk +eneke4 ! 3indannyian c!Tc!o! bronz!i!akot vi!e$tek.
Tyrion 3ár $átá!bE$ +e$i!3erte az e%n%c1okat4 i!3erte a 1ír.ket.
]$$ítE$ag ne3 +$tek !e33itJ$4 ne3 i!3ertek +á-da$3at4 ! a
1a$á$%kig 1ű!ge!ek 3aradtak gazdá-%k1oz. 9a!znát t%dná3
venni n1ány !záznak4 e$3$kedett. Cár4 1ogy ne3 aze$Jtt
gondo$ta3 erre4 1ogy ko$d%!!á vá$ta3.
Ogig!tá$t egy o!z$o,o! ga$rián4 át egy c!Tc!íve! a-tEn4 !
egy 3ozaikka$ kirakott %dvarban ta$á$ta 3agát4 a1o$ egy nJ
r%1ákat 3o!ott a kTtná$. C&r.$be$.$ o$yan idJ! $e1etett4 3int J4
+akE4 v&r&! 1a--a$ ! !ze,$J!4 !z$e! arcca$.
V Cr!z egy ki! bortY V krdezte tJ$e Tyrion.
A nJ bizonyta$an%$ nzett rá.
V Ne3 1ozta3 3á!ik k%,át4 o!ztozn%nk ke$$.
A 3o!EnJ vi!!zatrt a r%1ák kic!avará!á1oz ! tereget!1ez.
Tyrion $ete$e,edett a kanc!E-áva$ az egyik kJ,adra.
      V Mondd c!ak4 3ennyire bíz1atok ;$$yrio tanác!o!banY V A nJ
a nv 1a$$atán +e$nzett. V )nnyireY V Tyrion k%ncogott4 kere!ztbe
rakta g&rbe $ábát4 ! ivott egy kortyot. V Ne3 !zíve!en -át!zo3 e$
!e33i$yen !zere,et4 a3it ez a !a-tkere!kedJ rá3 !zabott4 de 1ogy
%ta!ít1atná3 vi!!zaY A ka,%kat Jrzik. )!et$eg kic!e3,!z1etn$ a
!zoknyád a$att. 9á$á! $ennk4 ta$án 3g +e$e!g.$ i! venn$ek. Már
vo$t kt +e$e!ge34 3irt ne $e1etne 1áro3Y 934 de 1o$ +og%nk
$niY V W$yan kedve!en 3o!o$ygott rá4 a3ennyire egy +$orrT
t&r,tJ$ te$$ett. V Mondta3 3ár4 1ogy van egy %noka1Tgo3
Na,dárdábanY Myrce$$a 3e$$ett rengeteg c!ínyt k&vet1etnk e$
#orneIban. :$dá%$ 1áborTt robbant1atnk ki az %noka1Tgo3 !
az %noka&c!3 k&z&tt4 1át ne3 $enne 3%$at!ágo!Y V A 3o!EnJ
kiaka!ztotta ;$$yrio egyik t%niká-át4 a3e$y akár vitor$ának i!
bei$$ett vo$na. V ;gazad van4 !zgyenkezne3 ke$$ene az i$yen
gono!z gondo$atok 3iatt. "obb $enne4 1a inkább a Fa$ra 3ennk.
Azt 3ond-ák4 a3ikor az e3ber c!at$akozik az [--e$i Jr!g1ez4
3inden bűnt e$+e$e-tik4 de attE$ tartok4 tged ne3 tart1atná$ak
3eg4 kedve!e3. Az Jr!gben ninc!enek nJk4 kedve! ki! !ze,$J!
+e$e!gek4 akik 3e$egítik --e$ az ágyad4 c!ak 1ideg !ze$ek4 !Ezott
tJke1a$ ! kev! !&r. Mit gondo$!z4 +eketben 3aga!abbnak
$át!zank4 1&$gye3Y V \-ra 3egt&$t&tte a k%,á-át. V Te1át 3it
3onda!zY [!zak vagy d$Y Oezeke$-ek a rgi bűnei3rt4 vagy
inkább k&ve!!ek e$ T-akatY
A 3o!EnJ vetett rá egy %to$!E ,i$$antá!t4 aztán +e$ka,ta a ko!arát4
! távozott. \gy tűnik4 egy +e$e!get !e3 t%dok 1o!!zabb ideig
3egtartani4 gondo$ta Tyrion. A kanc!E idJk&zben ki.r.$t Ta$án
vi!!za kne tá3o$yogno3 a ,incbe. Az erJ! bortE$ azonban
!zde$gett4 a ,ince $,c!J-e ,edig tT$!ágo!an 3eredek vo$t
V 9ová 3ennek a !za-1ákY V krdezte a k&t$en !záradE
r%1áktE$. Ta$án 3eg ke$$ett vo$na krdeznie a 3o!EnJt. Ne3 arra
akarok c$ozni4 1ogy te i! !za-1a vagy4 kedve!e34 de ta$án t%dod4
1ová 3ennek. Oagy 3g -obb $ett vo$na4 1a az a,-átE$ krdezi
3eg. aA1ová a !za-1ák 3ennekb4 3ondta Ty0in nagyTr. Szeretett
enge3. A!ak egy ,ara!zt $ánya vo$t4 de !zeretett4 +e$e!g.$ -&tt
1ozzá34 ! 3egbízott benne3.
Az .re! kanc!E kic!T!zott a kezbJ$4 ! vgigg%r%$t az
%dvaron. Tyrion $eká!zá$Edott a ,adrE$4 ! e$ind%$t %tána4 de
Ttk&zben !zrevette4 1ogy a k&vek re,ed!eiben go3bák nJnek.
Sá,adt4 +e1r !zín.k vo$t4 a tete-.k&n ,&tty&k4 az a$!E r!z.k
vrv&r&!. A t&r,e $e!zakított egyet ! 3eg!zag$á!zta. A!odá$ato!4
gondo$ta4 ! 1a$á$o!.
Z!!ze!en 1t go3bát ta$á$t. Ta$án a 9t ,rEbá$t va$a3it
k&z&$ni ve$e. (e!zedte 3indet4 e$vett egy ke!ztyűt a
!zárítEk&t$rJ$4 Evato!an bec!o3ago$ta Jket4 ! a c!o3agot a
z!ebbe !.$$ye!ztette. Már ettJ$ az erJ+e!zít!tJ$ i! e$+ogta a
!zd.$!4 ezrt vi!!za3á!zott a ,adra4 &!!zeg&3b&$y&d&tt ra-ta4 !
be1%nyta a !ze3t.
A3ikor +e$bredt4 T-ra a 1á$E!zobá-ában +ek.dt4 %gyanabban a
$Tdto$$a! ágyban4 ! egy !zJke $ány rázta a vá$$át.
V _ra34 a +.rdJd k!zen á$$. ;$$yrio tanác!o! egy Erán be$.$
vár az a!zta$áná$.
Tyrion kitá3a!ztotta 3agát a ,árnáva$4 ! 3egd&rz!&$te az
arcát.
V ]$3odo34 vagy va$Eban be!z$ed a k&z&! nye$vetY
V ;gen4 nagy%ra3. Azrt vá!áro$tak4 1ogy a kirá$y kedvre
tegyek. V Ck !ze3ű vo$t4 ! !zJke4 +iata$ ! karc!T.
V 2izto! vagyok benne4 1ogy !iker.$t. Ce$$ene egy k%,a bor.
A $ány t&$t&tt neki.
V ;$$yrio tanác!o! azt 3ondta4 3o!!a3 3eg a 1átad4 !
3e$egít!e3 az ágyad. A neve3...
V...egyá$ta$án ne3 rdeke$. T%dod4 1ová 3ennek a !za-1ákY
A $ány e$v&r&!&d&tt.
V A !za-1ák ,nzrt ár%$-ák 3ag%kat.
V Oagy k!zerekrt4 r%1ákrt4 várka!t$yokrt. #e 1ová
3ennekY
A $ány ne3 rtette a krd!t
V )z va$a3i re-tvny4 nagy%ra3Y Ne3 vagyok -E a
re-tvnyekben. )$3ondod a 3ego$dá!tY
Ne34 gondo$ta. [n i! %tá$o3 a re-tvnyeket.
V Ne3 3ondok neked !e33it4 ! te i! tedd 3eg neke3
%gyanezt a !zíve!!get. V Az egyet$en do$og4 a3i rdeke$ be$J$ed4
az a $ábad k&z&tt van4 3ondta ki 3a-dne3. A !zavak 3ár a nye$ve
1egyn vo$tak4 de va$a1ogy !o!e3 1agyták e$ az a-kát. X ne3
S1ae4 +igye$3eztette 3agát a t&r,e4 c!ak va$a3i b%ta ki!$ány4 aki
azt 1i!zi4 ta$ányokban be!z$ek. ;gaz!ág !zerint 3g a $ába k&ze
!e3 rdeke$te igazán. 2izto!an beteg vagyok4 vagy 1a$ott. V F.rdJt
e3$ített$Y Ne3 várakoztat1at-%k 3eg a nagy !a-tkere!kedJt.
A $ány 3eg3o!ta a $ábát ! a 1átát4 3eg+!.$te a 1a-át4 3a-d a
+.rdJ %tán de! i$$atT o$a-at 3a!!zírozott a $ábába4 1ogy eny1ít!e a
+á-da$3at4 ! i!3t +iTr%1át adott rá4 ezTtta$ egy do1o! !zagT4
borv&r&! nadrágot ! kk4 arannya$ 1a!ított bár!onyzekt.
V Nagy%ra3 kíván enge3 ev! %tánY V krdezte a $ány4
3ik&zben ráadta a t&r,re a ci,J-t.
V Ne3. Ogezte3 a nJkke$. V A !za-1ákka$.
A $ány tT$!ágo!an -E$ +ogadta kiábránd%$t!ágát.
V 9a nagy%ra3 -obban !zereti a +iTkat4 gondo!kodo3 rE$a4
1ogy vár-a egy az ágyában.
Nagy%rad -obban !zeretn a +e$e!gt. Nagy%rad -obban
!zeretne egy Ty!1a nevű $ányt.
V A!ak 1a t%d-a4 1ová 3ennek a !za-1ák.
A $ány a-ka 3eg+e!z.$t.
Megvet enge34 -&tt rá Tyrion4 de ne3 -obban4 3int n !a-át
3aga3at. Ne3 vo$t kt!ge a+e$J$4 1ogy 3ár rengeteg o$yan nJve$
1á$t4 akik a $átványátE$ i! %ndorodtak4 de $ega$ább vo$t benn.k
annyi tartá!4 1ogy vonza$3at !zín$e$-enek. N3i J!zinte 3egvet!
3g .dítJ i! $e1et4 akár egy ki! +anyar bor a tT$ !ok de! %tán.
V Meggondo$ta3 3aga34 3gi! vár- rá3 az ágyban. 9a $e1et4
3ezte$en.$4 tT$ r!zeg $e!zek 1ozzá4 1ogy a r%1ádda$ ba-$Ed-a3. A
!zádat tart!d c!%kva4 a co3bodat ,edig nyitva4 ! nagy!zerűen ki
+og%nk -&nni egy3á!!a$. V GTnyo!an kac!intott4 abban
re3nykedve4 1ogy be$ekE!to$1at a $ány +$e$3be4 de c!ak %ndort
ka,ott. Senki ne3 +$ egy t&r,tJ$. Mg Ty0in nagyTr !e3 +$t4
1iába tartott Tyrion egy !zá3!zerí-at a kezben. V Szoktá$
ny&gdc!e$ni4 a3ikor ba!znakY V krdezte az ágy3e$egítJt.
V 9a nagy%ra3nak Tgy tet!zik.
V (e1et4 1ogy a nagy%rad 3eg+o-t4 3ert neki Tgy tet!zik. ^gy
bánta3 e$ az %to$!E !za-1á33a$ i!. Szerinted a 3e!tered
ti$takoznaY 2izto!an ne3. Száznyi 1ozzád 1a!on$E !zo$gá$E-a
akad4 be$J$e3 vi!zont c!ak egy van. V )$vigyorodott4 ! ezTtta$
3egka,ta a +$e$3et4 a3ire vágyott.
;$$yrio egy nagy4 ,árnázott !zkben ter,e!zkedett4 ! egy
+atá$bE$ c!í,J! ,a,rikát ! gy&ngy1agy3át 3a-!zo$t. 9o3$okát
vere-tkc!e,,ek ,&tty&ztk4 3a$ac!ze3e +nye!en c!i$$ogott k&vr
arca +&$&tt. Az kk&vek táncra ke$tek4 a3ikor 3eg3ozdította a
keztR EniD4 o,á$4 tigri!!ze34 t%r3a$in4 r%bin4 a3eti!zt4 za+ír4
!3aragd4 gagát4 -áde4 +ekete gy3ánt ! egy z&$d igazgy&ngy. A
gyűrűibJ$ vekig e$$1etnk4 3$ázott Tyrion4 bár 1a 3eg
akarná3 !zerezni Jket4 !z.k!ge3 vo$na egy bárdra.
V Fog$a$- 1e$yet4 a,rE baráto3 V intette k&ze$ebb ;$$yrio.
A t&r,e +e$3á!zott az egyik !zkre. TT$!ágo!an nagy vo$t
!zá3ára4 a ,árnázott trEnt nyi$vánva$Ean a tanác!o! 1ata$3a!
1át!E-á1oz 3reteztk4 ! a 3a!!zív $ábak i! azt a c$t !zo$gá$ták4
1ogy 3egtart!ák ;$$yrio !T$yát. Tyrion (anni!ter az eg!z $ett
egy 1ozzá k,e!t tT$!ágo!an nagy vi$ágban $te $e4 de ;$$yrio
Mo,ati! vi$$á-ában ez az arányta$an!ág eg!zen grote!zk
3reteket &$t&tt. )gr vagyok a 3a3%t bar$ang-ában4 tűnJd&tt4
bár ennek a 3a3%tnak $ega$ább -E a boro!,inc-e. Már a
gondo$atra i! 3eg!zo3-azott4 r&gt&n krt i! bort.
V Megnyerte a tet!z!edet a $ány4 akit k.$dte3Y V rdek$Jd&tt
;$$yrio.
V 9a $ányt akarta3 vo$na4 krek egyet.
V 9a ne3 t%dott 3eg+e$e$Jen...
V Mindent 3egtett4 a3it krte3 tJ$e.
V )bben re3nykedte3. (y!ben k,eztk ki4 a1o$ 3űv!zett
+e-$e!ztettk a !zere$3et. A kirá$y +e$ettbb $vezte a tár!a!ágát.
V [n kirá$yokat &$&k4 ne3 1a$$ottadY V 3o!o$yodott e$ Tyrion
gono!z%$ a k%,á-a ,ere3e +&$&tt.
V A1ogy gondo$od. (á!!%nk 1ozzá az te$1ez. V ;$$yrio ta,!o$t4
! 3ár !iettek i! be a !zo$gá$Ek.
Cagy$EbE$ ! &rd&g1a$bE$ k!z.$t erJ$eve!!e$ kezdtk4
va$a3int 1ideg citro3$eve!!e$. Aztán 3zben ,áco$t +.r-
k&vetkezett4 báránygerinc4 $iba3á- v&r&!boro! 3ártá!!a$4 va-a!
,a!zternák ! !zo,E! 3a$ac. Tyrionnak 3ár az te$ek $átványátE$
i! +e$+ord%$t a gyo3ra4 de %dvaria!!ágbE$ $eerJ!zako$t egy kaná$
$eve!t4 ! onnantE$ 3ár ne3 vo$t 3egá$$á!. (e1et4 1ogy a
!zakác!nJk &regek vo$tak4 ! k&vrek4 de rtettk a do$g%kat. So1a
ne3 evett i$yen -Et4 3g a kirá$yi %dvarban !e3.
Mik&zben egy +.r-c!ontot !zo,ogatott4 a regge$i gyű$!rJ$
krdezte ;$$yriEt. A k&vr tanác!o! 3egvonta a vá$$át.
V Ce$eten gondok vannak. A!ta,or e$e!ett4 akárc!ak Meereen.
A g1i!i rab!zo$gaváro!ok 3ár akkor i! &regnek !zá3ítottak4
a3ikor a vi$ág 3g +iata$ vo$t V A !zo,E! 3a$acot e$Jre
+e$!ze$ete$tk. ;$$yrio vett 3agának egy darab ro,ogE! bJrt4
be$e3ártotta a !zi$va!zE!zba4 ! a kezbJ$ 3egette. V A
Rab!zo$gaI&b&$ 3e!!ze van :ento!tE$.
Tyrion a k!e 1egyre tűz&tt egy $iba3á-at. Ninc! 3g egy
o$yan átkozott e3ber4 3int a rokongyi$ko!4 3ondta 3agában4 de
egyre -obban kezde3 3egkedve$ni ezt a ,ok$ot.
V Oa$Eban V bE$intott ;$$yrio V4 de a vi$ág egy nagy 1á$E4 ! az
e3ber ne3 rint1et 3eg egyet$en !zá$at !e3 an$k.$4 1ogy a t&bbi
3eg ne rezzenne. Mg egy ki! bortY V ;$$yrio beka,ott egy
,a,rikát. V Ne34 inkább va$a3i -obbatS V \-ra ta,!o$t.
A 1angra be$,ett egy !zo$ga4 $etakart tá$$a$ a kezben. Tyrion
e$ 1e$yezte4 ;$$yrio ,edig át1a-o$t az a!zta$on4 1ogy $evegye a
+edJt.
V Go3baS V -e$entette be a tanác!o!4 a1ogy az i$$at +e$c!a,ott a
tá$rE$. V )gy c!e,,nyi +ok1agy3áva$4 o$va!ztott va-ban. Azt
3ondták4 3ennyei az íze. Oegy$4 baráto34 akár kettJt i!S
Tyrion a !zá-á1oz e3e$te az egyik k&vr4 +ekete go3bát4 de
va$a3i ;$$yrio 1ang-ában 3egtor,aná!ra k!ztette.
V A!ak %tánad4 tanác!o! %ra3. V Oendg$átE-a +e$ to$ta a
tá$cát.
      V Ne34 ne3S V ;$$yrio tanác!o! vi!!zato$ta4 ! egy ,i$$anatra
Tgy tűnt4 3int1a egy c!ínytevJ ki!+iT $e!ke$Jdne ki+e$ a
!a-tkere!kedJ +e$,%++adt ábrázata a$E$. V )$J!z&r te4 raga!zkodo3
1ozzáS A !zakác! ezt k.$&n neked k!zítette.
V Oa$EbanY V )!zbe -%tott a !zakác!nJ4 a kezre ta,adt $i!zt4 a
1ata$3a! 3e$$ek a$att kígyEzva +%tE va!tag4 !&ttkk erek. V )z
nagyon kedve! tJ$e4 de... inkább ne3. V Oi!!zatette a go3bát a
va-+.rdJbe4 a1onnan kivette.
V TT$!ágo!an gyanakvE vagy V 3o!o$ygott ;$$yrio vi$$á!
!zaká$$a 3&g.$. 2izto!an 3inden regge$ 3ego$a-ozta4 1ogy
arany!zínne$ c!i$$og-on. V A!ak ne3 +$!zY Ne3 ezt 1a$$otta3
rE$ad.
V A 9t Cirá$y!ágban a vendg-og d%rva 3eg!rt!nek
3inJ!.$ a vac!oravendg 3eg3rgez!e.
V Akárc!ak itt. V ;$$yrio Mo,ati! a k%,á-a %tán nyT$t. V #e
a3ikor egy vendg $át1atEan vget akar vetni az $etnek4 a
vendg$átEnak !egítenie ke$$ neki4 vagy ne3Y V ;vott egy kortyot V
Wrde$$o tanác!o! a$ig +$ ve go3ba3rgez!ben 1a$t 3eg. Azt
3ond-ák4 ne3 -ár nagy +á-da$o33a$. )gy ki! c!ikará! a
gyo3orban4 1irte$en +e!zít! a 1o3$ok 3&g&tt4 ! 3ár k!z i!.
"obb a go3ba4 3int egy ,a$$o! a nyakon4 ne3 igazY Mirt 1a$ná$
3eg !a-át vred ízve$ a !zádban4 a3ikor +ok1agy3át ! va-at i!
íz$e$1et!zY
A t&r,e !ze3.gyre vette a tá$cát 3aga e$Jtt A +ok1agy3a ! a
va- i$$atátE$ &!!ze+%tott a !zá-ában a nyá$. )gy r!ze akarta azokat
a go3bákat4 3g 1a t%dta i!4 3i $e!z a 1atá!%k. Ne3 vo$t e$g
bátor 1ozzá4 1ogy 1ideg ac$t d&+-&n !a-át 1a!ába4 de egy +a$atnyi
go3ba $enye$!e ne3 $e1et o$yan ne1z. A gondo$at 3gi! ,áni
+$e$e33e$ t&$t&tte e$.
V F$rerte!z V 1a$$otta a !a-át 1ang-át.
V Oa$EbanY Na1át. 9a inkább borba akarod +o-tani 3agad4
c!ak !zE$-4 ! nagyon gyor!an e$intzz.k. 9a k%,ánknt adago$od4
azza$ c!ak az idJt ! a bort ,oc!ko$od.
V F$rerte!z V i!3te$te Tyrion4 3o!t 3ár -Eva$ 1ango!abban.
A va-a! go3ba !&tten ! 1ívogatEan c!i$$ogott a $á3,á!ok
+nyben.
V Ne3 akarok 3eg1a$ni4 e$1i1eted. Neke3... V 2izonyta$an%$
e$1a$$gatott. Mi3 van neke3Y Fe$neve$endJ gyer3ekek4
gondozandE +&$dek4 !zeretJ +e$e!gY
V Neked !e33id !inc! V +e-ezte be a gondo$atot ;$$yrio
tanác!o!.
V #e ezen vá$toztat1at%nk. V Civett egy go3bát a va-bE$4 !
-Eízűen e$3a-!zo$ta. V A!odá$ato!S
V A go3ba ne3 3rge! V á$$a,ította 3eg inger.$ten Tyrion.
V Ne3. Mirt $enne rdeke34 1ogy 3egbeteged-Y V ;$$yrio
beka,ott egy T-abb go3bát. V Ne3 ártana egy ki! biza$3at
3%tatn%nk egy3á! iránt4 neked ! neke3. )gy$ c!ak. V
Z!!zec!a,ta a tenyert. V 9o!!zT 3g az e!te4 ! a,rE baráto3nak
vi!!za ke$$ nyernie az ere-t.
A !zo$gá$Ek +.gve$ t&$t&tt g3et 1oztak4 3and%$ate-ben
e$J+Jz&tt bor-Tbordát4 1ering,á!tto3ot4 kandírozott 1agy3át4
i-e!ztJ !zagT !a-tokat4 tá$akon c!igát ! bor-T3irigyet4 va$a3int
egy +ekete 1attyTt te$-e! to$$azatában. Tyrion a 1attyTt
vi!!za%ta!ította4 3ert a nJvrve$ e$k&$t&tt vac!orára e3$keztette.
A g3bJ$ ! a 1eringbJ$ azonban !zedett4 ! az de! 1agy3ábE$
i!. A !zo$gá$Ek 3inden a$ka$o33a$ T-rat&$t&ttk a k%,á-át4 a3ikor
ki.r.$t.
V A,rE 3reted1ez k,e!t igen !okat i!zo$.
V A rokongyi$ko!!ág ki!zárít4 3eg!zo3-azik tJ$e az e3ber.
A k&vr e3ber !ze3e Tgy c!i$$ogott4 3int az kk&vek az
%--ain.
V Oannak Pe!tero!on4 akik azt 3ondanák4 a (anni!ter nagyTr
3eg&$!e ,%!ztán kivá$E kezdet.
V "obban te!zik4 1a ezt ne3 a nJvre3 e$Jtt 3ond-ák4
k.$&nben azon ve!zik !zre 3ag%kat4 1ogy 3egr&vid.$tek egy
nye$vve$. V A t&r,e kettt&rt egy kar- kenyeret V [! te i! -obban
te!zed4 1a 3eggondo$od4 3it 3onda!z a c!a$ádo3rE$4 tanác!o!.
Rokongyi$ko! vagy !e34 3g 3indig oro!z$án vagyok.
\gy tűnt4 a !a-tkere!kedJ ezt ro,,ant3Ed 3%$at!ágo!nak
tart-a. 9T!o! co3b-ára c!a,ott4 ! azt 3ondta/
V Ti4 0e!tero!iak 3ind %gyano$yanok vagytok. Rá1í3eztek
va$a3i á$$atot egy darab !e$ye3re4 ! 1irte$en oro!z$ánok4
!árkányok vagy !a!ok $e!ztek. )$vi1et$ek egy va$Edi oro!z$án1oz4
a,rE baráto34 a 1erceg nagyon b.!zke a gyű-te3nyre. Szeretn$
bek&$t&zni a ketrecbeY
Tyrionnak e$ ke$$ett i!3ernie4 1ogy a 9t Cirá$y!ág ne3e!ei
va$Eban tT$ !okat gondo$nak a cí3ereikrJ$
V Rendben V bE$intott V4 egy (anni!ter 3g ne3 oro!z$án4 de
az a,á3 +ia vagyok4 te1át Aer!eit ! "ai3et neke3 ke$$ 3eg&$n&3.
V 9a 3ár !z,!ge! nJvredet e3$íted V 3ondta ;$$yrio kt
c!iga k&zt V4 a kirá$ynJ nagyTri cí3et a-án$ott +e$ bárkinek4
!zár3azá!tE$ +.gget$en.$4 aki e$vi!zi 1ozzá a +e-ed.
Tyrion enn$ keve!ebbre ne3 i! !zá3ított.
V 9a ezen gondo$kod!z4 k&vete$d azt i!4 1ogy tár-a !zt a $ábát
neked. Az n $eg-obb r!ze3et az J $eg-obb r!zrt4 ez így
ti!zte!!ge!.
V ;nkább krn3 a !T$yo3at aranyban. V A !a-tkere!kedJ
o$yan erJ!en nevetett4 1ogy Tyrion attE$ +$t4 3ind-árt !ztre,ed. V
Aa!ter$yI1egy &!!ze! aranyát4 3irt i! neY
V Az arany a tid $e1et V +e$e$t a t&r,e4 3egk&nnyebb.$ten
$átva4 1ogy ne3 +og-a te$-e!en beteríteni a +$ig 3egrágott c!igák
! de!!gek zá,ora V4 de a Szik$a az eny3.
V \gy $egyen. V A 3agi!zter 1ata$3a!at b&++entett !zá-a e$
e3e$t kezbe. V Szerinted Stanni! kirá$y neked +og-a adniY Azt
1a$$otta34 nagyon !zigorT a t&rvnyek tekintetben. A bátyád
+e1r k&,enyt vi!e$4 vagyi! Pe!tero! &!!ze! t&rvnye !zerint te
vagy az &r&k&!.
V (e1et4 1ogy Stanni! neke3 ad-a Aa!ter$yI1egyet V 3ondta a
t&r,e V4 de ott van az a kt a,rE!ág4 a kirá$yV ! a
rokongyi$ko!!ág. Azokrt bizto!an 3egr&vidít egy +e--e$4 ,edig
3ár így i! e$g k%rta vagyok #e 3irt gondo$od4 1ogy c!at$akozni
akarok Stanni! nagyTr1ozY
V Mi 3á!rt 3enn$ a Fa$raY
V Stanni! a Fa$on vanY V Tyrion 3egd&rz!&$te az orrát. V Mi a
1t knk&ve! ,ok$ot 3űve$ Stanni! a Fa$onY
V 9a -E$ !e-te34 didereg. #orneIban 3e$egebb van4 ta$án oda
ke$$ett vo$na 1a-Eznia.
Tyrion kezdte gyanítani4 1ogy a !ze,$J! 3o!EnJ -obban rtette
a k&z&! nye$vet4 3int a1ogy 3%tatta.
V Myrce$$a %noka1Tgo3 #orneIban van4 ! 3eg+ord%$t a
+e-e3ben4 1ogy ki ke$$ene kiá$tani kirá$ynJv.
;$$yrio e$3o!o$yodott4 3ik&zben a !zo$gák de! kr33e$
$e&nt&tt +ekete c!ere!znyt tá$a$tak +e$ nekik a,rE tá$kákban.
V Mit tett e$$ened az a !zegny gyer3ek4 a3irt a 1a$á$át
kívánodY
V Mg egy rokongyi$ko! !e3 akar-a 3eg&$ni az &!!ze! rokonát
V !rtJd&tt 3eg Tyrion. V Azt 3ondta34 kirá$ynJv te!ze34 ne3
3eg&$&3.
A !a-tkere!kedJ $a!!an kana$azta a c!ere!zny-t.
V Oo$anti!ban o$yan r3t 1a!zná$nak4 a3inek az egyik
o$da$án korona4 a 3á!ikon 1a$á$+e- van. Mgi! %gyanaz a ,nz.
Cirá$ynJv tenni annyi4 3int 3eg&$ni. #orne ta$án 1adra ke$
Myrce$$árt4 de #orne &n3agában 3g ne3 e$egendJ. 9a va$Eban
o$yan oko! vagy4 a1ogy k&z&! barát%nk á$$ít-a4 akkor ezt te i!
t%dod.
Tyrion T-onnan ke$t rdek$Jd!!e$ nzett a k&vr e3berre.
MindkettJben igaza van. Cirá$ynJv tenni annyi4 3int 3eg&$ni. [!
va$Eban t%do3.
V Akkor 1át ne3 3aradt 3á! !zá3o3ra4 3int a 1iábava$E
%grá$á!. A nJvre3 3ár ettJ$ i! ke!erű k&nnyeket +og 1%$$atni4
a3i vo$tak,,en ne3 ro!!z.
;$$yrio 3agi!zter k&vr keznek 1átáva$ $et&r&$te az de!
kr3et a !zá-árE$.
V Az Tt Aa!ter$yI1egyre ne3 #orneIon kere!zt.$ vezet4 a,rE
baráto34 ! ne3 i! a Fa$ a$att +%t. #e azrt $tezik i$yen Tt4 neke3
e$1i1eted.
V )$ít$t ár%$E4 kirá$ygyi$ko! ! rokongyi$ko! vagyok. V )z a
be!zd az %takrE$ inger.$tt tette. Azt 1i!zi4 ez va$a3i -átkY
V A3it az egyik kirá$y te!z4 a 3á!ik e$t&r&$1eti. :ento!ban van
egy 1erceg.nk4 baráto3. Az a!zta$+Jn .$ 3inden bá$on !
$ako3án4 arany ! e$e+ántc!ont gya$og1intEban ,arádzik az
%tcákon. 9áro3 1ero$d 3egy e$Jtte a kere!kede$e3
arany3r$egve$4 a 1áborT va!kard-áva$ ! az igaz!ág
ez.!tkorbác!áva$. Minden v e$!J na,-án $e ke$$ !zakítania a
+&$dek ! a tengerek !zűznek virág-át. V ;$$yrio k&ny&kt az
a!zta$ra tá3a!ztva e$Jre1a-o$t. V Mgi! e$g egyet$en ro!!z aratá!
vagy e$ve!ztett 1áborT4 1ogy az i!tenek kienge!zte$!e rdekben
e$vág-%k a torkát4 ! T- 1erceget vá$a!!z%nk a negyven c!a$ádbE$.
V Ma-d e3$kezte!! rá4 1ogy !o1a ne $egyek :ento! 1ercege.
V A ti 9t Cirá$y!ágotok o$yan !okban k.$&nb&zikY
Pe!tero!on ninc! bke4 ninc! igaz!ág4 ninc! 1it... ! ne3!okára
$e$e3 !e3 $e!z. A3ikor az e3berek 1eznek4 3egbeteg!zenek !
+$nek4 akkor egy 3egvá$tE %tán nznek.
V Nz1etnek4 de 1a rá-&nnek4 1ogy Stanni!...
V Ne3 Stanni!. Ne3 i! Myrce$$a. V A !árga 3o!o$y
ki!z$e!edett. V Má!. )rJ!ebb4 3int To33en4 !ze$ídebb4 3int
Stanni!4 ! 3ega$a,ozottabb a k&vete$!e4 3int Myrce$$ának. A
tengeren tT$rE$ egy 3egvá$tE rkezik4 1ogy bek&t&zze a vrzJ
Pe!tero! !ebeit.
V Sz, !zavak. V Tyriont egyá$ta$án ne3 1atották 3eg. V
A!ak1ogy a !zavak o$yanok4 3int a !z$. Ci $enne ez az átkozott
3egvá$tEY
V )gy !árkány. V A !a-tkere!kedJ a t&r,e arcki+e-ez!t $átva
e$nevette 3agát. V )gy 1áro3+e-ű !árkány.
 
 
 
#aenery!
 
 
a$$otta a 1a$ott e3bert +e$-&nni a $,c!Jn. (,tek $a!!T4
ki3rt ko,,aná!ai adták 1ír.$ k&ze$edtt4 a za-
vi!!z1angot vert c!arnokának bíbor o!z$o,ai k&z&tt.
#aenery! Targaryen a trEn-ának kinevezett ben+a !zken .$ve
várt rá. Tekintete 3g $ágy vo$t az a$vá!tE$4 ez.!tIarany 1a-ának
tinc!ei &!!zek%!zá$Edtak.
V Fe$!g V !zE$a$t 3eg Ser 2arri!tan Se$3y4 a Cirá$ynJ
Te!tJr!gnek ,aranc!noka V4 ezt ne3 !z.k!ge! $átnod.
V [rte3 1a$t 3eg. V #any a 3e$$1ez !zorította az
oro!z$ánbJrt. A$atta c!%,án egy!zerű4 +e1r vá!zont%nika takarta
co3b-a k&ze,ig. )gy v&r&! a-tE! 1ázrE$ á$3odott4 a3ikor
Mi!!andei +e$bre!ztette. Ne3 3aradt ide-e +e$&$t&zni.
V C1a$ee!i V !%ttogta ;rri V4 ne3 !zabad 3egrintened a 1a$ott
e3bertS )gy 1a$ott 3egrint!e ba$!zerenc!t -e$ezS
V Civve4 1a 3agad &$ted 3eg. V "1i`%i erJ!ebb c!ontT $ány
vo$t ;rrin$4 !z$e! c!í,Jve$ ! !T$yo! 3e$$e$. V )z t%dott.
V )z t%dott V rtett egyet ;rri.
A dot1rakik b&$c!nek !zá3ítottak4 1a $ovakrE$ vo$t !zE4 de
3inden 3á!ban 1atárta$an%$ o!tobán t%dtak vi!e$kedni. )gybknt
i!4 Jk 3g c!ak $ányok. Szo$gá$E$ányai ve$e egyidJ!ek vo$takR
ránz!re 3ár +e$nJtt nJk +ekete 1a--a$4 rz!zín bJrre$ !
3and%$avágá!T !ze33e$4 de be$.$ akkor i! c!ak gyer3ekek.
Akkor ka,ta Jket4 a3ikor +e$e!g.$ 3ent C1a$ #rogE1oz.
Akárc!ak a bJrt4 a 1rakkar4 a dot1raki tenger +e1r oro!z$án-ának
9
+e-t ! ,r3-t. TT$!ágo!an nagy vo$t rá4 ! do1o! !zagot ára!ztott
3agábE$4 3gi! Tgy rezte 3agát tJ$e4 3int1a na,-a ! c!i$$aga ott
$enne 3e$$ette.
Sz.rke Freg tűnt +e$ e$!Jknt a $,c!J tete-n4 +ák$yáva$ a
kezben. 2ronz!i!ak-a tete-t 1áro3 t.!ke dí!zítette. M&g&tte
rkezett ngy Mak%$át$an-a4 vá$$%kon ci,e$ve a 1a$ottat. Az J
!i!ak-%kon c!ak egy t.!ke vo$t4 arc%k o$y kev! rze$3et
t.kr&z&tt4 3int1a !zintn bronzbE$ &nt&ttk vo$na Jket. (etettk a
1o$tte!tet kirá$ynJ-.k $ába e$. Ser 2arri!tan +e$1a-totta a vrre$
!zennyezett $e,$et4 Sz.rke Freg ,edig $e--ebb ere!ztette a +ák$yát4
1ogy #any $át1a!!a.
A 1a$ott e3ber bJre !i3a vo$t ! !zJrte$en4 bár arcát +.$tJ$
+.$ig +e$1a!ították. [$etben 3aga! +r+i vo$t4 kk !ze3ű ! -Ek,ű.
)gy gyer3ek (y!bJ$ vagy az J!i Oo$anti!bE$ akit ka$Ezok ragadtak
e$ 1a-E-%kon4 1ogy aztán rab!zo$gának ad-ák a v&r&! A!ta,orban.
2ár !ze3e nyitva vo$t4 3gi! a !ebei k&nnyeztek. Meg !e3 t%dta
!zá3o$ni Jket.
V Fe$!g V 3ondta Ser 2arri!tan V4 a !ikátor tg$áira4 a1o$
ráta$á$t%nk4 egy 1ár,iát ra-zo$tak...
V...a !a-át vrve$. V #aenery! 3o!tanra 3ár i!3erte a
3Ed!zer.ket. A 9ár,ia Fiai -!zaka vgeztk
3!záro!3%nká-%kat4 ! 3inden gyi$ko!!ág !zín1e$yn ott1agyták
a -e$.ket. V Sz.rke Freg4 3irt vo$t egyed.$ ez az e3berY Ne3
vo$t tár!aY
A3ikor a Mak%$át$anok --e$ente Meereen %tcáit -árták4
3indig ,áro!áva$ 3entek.
V Cirá$ynJ3 V +e$e$te a ka,itány V4 !zo$gád4 2átor :a-z! 3T$t
--e$ ne3 vo$t !zo$gá$atban. )$3ent egy... bizonyo! 1e$yre... inni
! tár!at kere!ni.
V )gy bizonyo! 1e$yreY Mit -e$ent!en ezY
V A gy&ny&r&k 1ázába4 +e$!g.
)gy bord$yba. Fe$!zabadított-ainak $ega$ább a +e$e ?%nkaibE$
-&tt4 a1o$ a 2&$c! Me!terek 3e!!ze +&$d&n 1íre! ágya!rab!zo$gákat
k,eztek. A 1t !E1a- Tt-a. A bord$yok go3baknt !za,orodtak e$
eg!z Meereenben. )z 3inden4 a3it t%dnak. Nekik i! tT$ ke$$
$ni.k. Az $e$e3 ára na,rE$ na,ra e3e$kedett4 a 1T! &r&3ei
,edig c!&kkent. T%dta4 1ogy a Meereen rab!zo$gatartE ne3e!!ge
á$ta$ e3e$t $,c!J! ,ira3i!ok k&z&tti !zegnynegyedekben a
nyi$váno!1ázak 3inden+a-ta erotik%! íz$!t kie$gítettek. Mgi!...
V Mit kere!ett egy e%n%c1 egy nyi$váno!1ázbanY V krdezte.
V Mg akik n$k.$&zik a +r+i!zervet4 azok !inc!enek 1í-án a
+r+i!zívnek4 +e$!g V +e$e$te Sz.rke Freg. V )nnek azt 3ondták4
2átor :a-z! !zo$gád idJnknt ,nzt adott a bord$yok
a!!zonyainak4 1ogy +ek.d-enek $e ve$e ! &$e$-k.
A !árkány vre ne3 !ír.
V 2átor :a-z! V 3ondta !záraz !ze33e$. V )z vo$t a neveY
V Fe$!ged engede$3ve$.
V "E nv. V A!ta,or 2&$c! Me!terei 3g azt !e3 engedtk
rab!zo$gáiknak4 1ogy nev.k $egyen. A Mak%$át$anok n3e$yike
+e$vette rgi nevt4 3i%tán #any +e$!zabadította JketR 3á!ok T-
nevet vá$a!ztottak 3ag%knak. V T%dni $e1et4 1ányan vo$tak 2átor
:a-z! tá3adEiY
V )z ne3 t%d-a. Sokan.
V (ega$ább 1atan V !zE$t k&zbe Ser 2arri!tan. V A !ebei
a$a,-án 3inden o$da$rE$ egy!zerre rontottak rá. Hre! kard1.ve$$ye$
ta$á$t%nk rá. C&nnyen $e1et4 1ogy n1ány tá3adE-át 3eg!ebezte.
#any 3agában azrt +o1á!zkodott4 1ogy egyik.k ezekben a
,i$$anatokban i! 1a$doko$-on4 kezt a gyo3rára !zorítva4 a
+á-da$o3tE$ rángatEzva.
V Mirt vágták így +e$ az arcátY
V Cegye! kirá$ynJ3 V +e$e$te Sz.rke Freg V4 gyi$ko!ai egy
kec!ke ne3zJ!zerveit erJ!zako$ták $e 2átor :a-z! !zo$gád torkán.
)z e$távo$ította Jket4 3ie$Jtt ide1ozt%k.
Sa-át-áva$ ne3 etet1ettk vo$na 3eg. Az a!ta,oriak ne3
1agyták 3eg !e3 a gy&keret4 !e3 a t&rz!et.
      V A Fiak egyre 3er!zebb vá$nak V -egyezte 3eg.
Tá3adá!aikat eddig +egyverte$en +e$!zabadítottakra kor$átozták4
akiket az %tcán vágtak $e4 vagy a !&tt!g $e,$e a$att bet&rtek
ott1onaikba4 1ogy !a-át ágy%kban vgezzenek ve$.k. V J az e$!J
1arco!o34 akit 3eg&$tek
V Az e$!J V +igye$3eztette Ser 2arri!tan V4 de ne3 az %to$!E.
Mg 3indig 1áborTban á$$ok4 i!3erte +e$ #any4 c!ak 3o!t árnyak
e$$en 1arco$ok. Re3nykedett benne4 1ogy távo$ 3arad1at a
gyi$ko$á!tE$4 1ogy -%t n3i ide-e a +e$,.$!re ! a gyEgy%$á!ra.
(edobta 3agárE$ az oro!z$ánbJrt4 $etrde$t a 1o$tte!t 3e$$4 !
a +e$!zi!!zenJ "1i`%ira .gyet !e3 vetve $ezárta a 1a$ott e3ber
!ze3t.
V So!e3 +e$ed-.k 2átor :a-z!ot. Mo!da!!átok 3eg4 !
&$t&zte!!tek 1arc1oz4 az%tán te3e!!tek e$ !i!ak-áva$4 ,a-z!áva$
! $ándz!á-áva$ egy.tt.
V \gy $e!z4 a1ogy +e$!ged ,aranc!o$-a V bE$intott Sz.rke
Freg.
V C.$d-etek egy t%cat e3bert a Cegyek Te3,$o3ába4 !
krdezztek ki a Ck Cegyet4 1ogy rkezettIe 1ozzá-%k bárki kard
okozta !ebekke$. Ter-e!!ztek e$ a 1írt4 1ogy -E ,nzt +izet.nk
2átor :a-z! kard-árt. Crdezztek ki a 1ente!eket ! ,á!ztorokat
i!4 t%d-átok 3eg4 ki 1er$t 3o!tanában kec!kt. V Ta$án
!zerenc!-.k $e!z4 ! egy i-edt ,á!ztor e$3ond-a4 a3it t%d. V
)zentT$ egyet$en e3bere3 !e3 !tá$1at egyed.$ !&tted! %tán.
V )zek engede$3e!kednek.
#aenery! 1átra!&,&rte a 1a-át.
V Ta$á$tátok 3eg neke3 ezeket a gyávákatS Ta$á$-átok 3eg4
1ogy 3eg3%ta!!a3 a 9ár,ia Fiainak4 3it -e$ent +e$bre!zteni a
!árkánytS
Sz.rke Freg ti!zte$gett. Mak%$át$an-ai vi!!za1a-tották a $e,$et4
a vá$$%kra e3e$tk a 1a$ott e3bert4 ! kivittk a tere3bJ$. Ser
2arri!tan Se$3y 1átra3aradt. Az &reg $ovag 1a-a te$-e!en +e1r
vo$t4 1a$ványkk !ze3e !arkában !zarka$ábak !orakoztak. Gerince
3g!e3 1a-o$t 3eg4 ! az vek ne3 +o!ztották 3eg +egyvere!
t%dá!átE$.
V Fe$!g4 attE$ tartok4 az e%n%c1ok ne3 a$ka$3a!ak a +e$adatra4
a3it adtá$ nekik.
#any e$1e$yezkedett !zkben4 ! T-ra a vá$$a k&r kanyarította
az oro!z$ánbJrt.
V A Mak%$át$anok a $eg-obb 1arco!ai3.
V Catonák4 ne3 1arco!ok4 1a +e$!ged 3egengedi. A
1arc3ezJre tere3tettk Jket4 a1o$ vá$$t vá$$nak vetve4
e$Jre!zegezett dárdáva$ k.zd1etnek. Cik,z!.k arra tanít-a Jket4
1ogy +$e$e3 n$k.$4 t&k$ete!en4 gondo$kodá! vagy 1abozá!
n$k.$ engede$3e!ked-enek... ne3 arra4 1ogy titkokat $e,$ezzenek
$e ! krd!eket tegyenek +e$.
V A $ovagok tán -obb !zo$gá$atot tennnekY V Se$3y $ovagokat
k,zett !zá3ára4 a rab!zo$gák +iait $ándz!áva$ ! 1o!!zTkardda$4
0e!tero!i 3Edon tanította 1arco$ni... de 3ire -E a $ándz!a az
árnyakbE$ tá3adE4 gyáva gyi$ko!ok e$$enY
V )z e!etben ne3 V i!3erte e$ az &rege3ber. V Ráadá!%$
+e$!gednek ra-ta3 kív.$ ninc!enek $ovag-ai. [vek ke$$enek 3g4
3ire a +iata$ok k!zen á$$nak.
      V Akkor kik4 1a ne3 a Mak%$át$anokY A dot1rakik 3g ná$%k
i! a$ka$3at$anabbak. V A dot1rakik $E1átrE$ 1arco$tak4 3ár,edig a
$ova!oknak !okka$ nagyobb 1a!zn%kat $e1etett venni a nyí$t
3ezJk&n ! a do3bok k&z&tt4 3int egy váro! !zűk %tcáiban !
!ikátoraiban. Meereen !zíne! tg$ákbE$ e3e$t +a$ain tT$ #any
%ra$3át -E e!etben i! $eg+e$-ebb a abizonyta$anb -e$zJve$ $e1etett
i$$etni. A do3bokon $vJ 1ata$3a! birtokokon 3g 3indig
rab!zo$gák ezrei ter3e$tk a bTzát ! az o$a-bogyEt4 tere$tk a
bárányokat ! a kec!kket4 bányá!zták a !Et ! a rezet. Meereen
raktár,.$eteiben 3g vo$t 3eg+e$e$J 3ennyi!gű gabona4 o$a-4
o$íva4 !zárított gy.3&$c! ! !Ezott 1T!4 de a k!z$etek gyor!
.te3ben a,adtak. #any ezrt 3egbízta k1a$a!ar-át4 1ogy 1áro3
vr$ova!ának ,aranc!nok!ága a$att 1Edít!a 3eg a k&rnyezJ
vidket4 3ik&zben 2arna 2en :$%33 d$re vitte a Má!odik
Fiakat4 1ogy +e$k!z.$-&n egy e!et$ege! tá3adá!ra ?%nkai
irányábE$.
Mind k&z.$ a $eg+onto!abb +e$adatot #aario Na1ari!ra bízta4 a
!i3a be!zdű4 arany+ogT ! vi$$á! !zaká$$T #aariEra4 aki á$$andEan
,a-zán%$ 3o!o$ygott bíbor ba-%!za a$att. A ke$eti do3bokon tT$
1TzEdott egy $ekerekített 1o3okkJ 1egyvon%$at4 a C1yzaiI1ágE4
! ott ter.$t e$ (1azar. 9a #aario 3eg t%dná gyJzni a ;1azariakat4
1ogy T-ra nyi!!ák 3eg a !záraz+&$di kere!kedJ%takat4 bár3ennyi
gabonát be1oz1atnának a +o$yEn vagy a do3bokon kere!zt.$...
c!ak1ogy a báránye3bereknek !e33i ok%k ne3 vo$t kedve$ni
Meereent.
V 9a a Oi1arvar-ak vi!!zatrnek (1azarbE$ V 3ondta Ser
2arri!Itannak V4 ta$án +e$ t%do3 Jket 1a!zná$ni az %tcákon. Addig
azonban c!ak a Mak%$át$anokra tá3a!zkod1ato3. V Fe$á$$t. V
2oc!á!! 3eg4 !er4 de a kre$3ezJk ne3!okára 3egrkeznek a
ka,%31oz. Fe$ ke$$ &$tene3 a 1o!!zT +.$eket4 ! T-ra a
kirá$ynJ-.knek $enne3. 9ívd Reznakot ! a Tar+e-űtR 1a
+e$&$t&zte34 +ogado3 Jket.
V A1ogy +e$!ged ,aranc!o$-a V 1a-o$t 3eg Se$3y.
A Nagy :ira3i! 3aga!!ága e$rte a nyo$c!záz $ábat a
1ata$3a!4 ngyzet a$akT a$a,tE$ a +en!ge! c!Tc!ig4 a1o$ a kirá$ynJ
z&$d n&vnyzet ! i$$ato! tavak k&z&tt rendezte be $ako!ztá$yát.
A3ikor bek&!z&nt&tt a 1űv&!4 kk 1a-na$4 #any ki!tá$t a tera!zra.
Ny%gatra na,!%garak c!i$$antak a Cegyek Te3,$o3ának
aranyk%,o$áirE$4 a 1ata$3a! $,c!J! ,ira3i!ok árnykában ,edig
+ekete!g 1ono$t. A ,ira3i!ok n3e$yikben a 9ár,ia Fiai
ezekben a ,i$$anatokban i! T- gyi$ko!!ágokat tervezgetnek4 !
neke3 ne3 á$$ 1ata$3a3ban 3egá$$ítani Jket.
Oi!erion 3egrezte ny%gta$an!ágát. A +e1r !árkány egy
k&rte+a k&r tekeredve ,i1ent4 +e-e a +arkán ny%godott. A3ikor
#any e$1a$adt 3e$$ette4 +e$nyitotta o$vadt aranytEra e3$keztetJ
!ze3t. Szarvai !zintn arany!zínűek vo$tak4 akárc!ak a 1átán4 a
+e-tJ$ a tarkáig vgig+%tE ,ikke$yek.
V (%!ta vagy V kor1o$ta 3eg a $ány az á$$át vakargatva.
:ikke$yei rint!re +orrEnak tűntek4 3int a tT$ !okáig a na,on
1agyott ,ánc$r%1a. A !árkányok 1T!a tűzben tere3tJd&tt. )zt az
egyik k&nyvben o$va!ta4 a3it Ser "ora1 a-ándkozott neki
ná!za-ándk%$. V A te!tvreidde$ ke$$ene vadá!znod. Megint
#rogonna$ 1arco$tá$Y
Sárkányai az %tEbbi idJben egyre vadabbakká vá$tak. R1aega$ egy
a$ka$o33a$ be$eka,ott ;rribe4 Oi!erion ,edig a $eg%tEbbi
a$ka$o33a$4 a3ikor 3agá1oz 1ívatta az %dvarnagyát4 $ángra
$obbantotta Reznak tokar-át. TT$ !okat 1agyta3 Jket 3ag%kra4 de
1onnan $e$1etnk idJt rá-%kY
Oi!erion +arka kic!a,ott o$da$ra4 ! o$yan erJve$ .tk&z&tt a +a
t&rz!nek4 1ogy az egyik k&rte #any $ábá1oz 1%$$ott. A !árkány
kitárta !zárnyát4 ! +$ig re,.$ve4 +$ig !z&ke$$ve a 3e$$vdre
%grott. N&vek!zik gondo$ta a $ány4 3ik&zben a !árkány a $evegJbe
vetette 3agát. Mind1ár3an n&vekednek. Ne3!okára e$g nagyok
$e!znek4 1ogy e$bír-ák a !T$yo3at. Akkor 3a-d %gyanTgy
!zárnya$1at4 3int 9EdítE Aegon4 egyre +e$-ebb ! +e$-ebb4 a3íg
Meereen o$yan kic!i ne3 $e!z a$atta4 1ogy a 1.ve$yk%--áva$
e$takar1at-a.
Figye$te az egyre nagyobb k&r&kben e3e$kedJ Oi!eriont4
a3íg e$ ne3 ve!ztette !ze3 e$J$ a Ska1azad1an !áro! vizn tT$.
A!ak ekkor 3ent vi!!za a ,ira3i!ba4 a1o$ ;rri ! "1i`%i vártak rá4
1ogy ki+!.$-k a 1a-át4 ! Meereen kirá$ynJ-1ez i$$J 3Edon4
g1i!i tokarba &$t&zte!!k.
A r%1a or3Et$an darab vo$t4 1o!!zT4 $aza4 a$akta$an $e,edJ4
3e$yet a c!í,J-e k&r tekerve át ke$$ett bT-tatni az egyik kar-a
a$att4 3a-d kere!zt.$vetnie a vá$$ánR a $ec!.ngJ ro-tokat gondo!an
e$rendeztk ! ki!i3ították4 1ogy 3indegyik -E$ $át!zEd-k. 9a tT$
bJre +űztk4 1a-$a3o! vo$t $ee!niR 1a tT$ !zűkre4 a$ig $e1etett benne
3ozogni. A tokar 3g t&k$ete!en +e$vve i! 3egk&vete$te
vi!e$J-tJ$4 1ogy ba$ kezve$ +o$ya3ato!an a 1e$yn tart!a. A -árá!
a tokarban kizárE$ag a,rE $,tekke$4 az egyen!T$y t&k$ete!
3egtartá!áva$ vo$t $e1et!ge!4 k.$&nben az e3ber k&nnyen
rá$,1etett a $ec!.ngJ ro-tokra. Ct!gkív.$ ne3 a do$gozE
e3berek vi!e$ete vo$t. A tokart a 3e!terek 1ordták4 így 3%tatták
vagyon%kat ! 1ata$3%kat.
#any be akarta ti$tatni a r%1adarabot4 a3ikor e$+og$a$ta
Meereent4 tanác!nokai azonban -obb be$átá!ra bírták.
V A Sárkányok Any-ának vi!e$nie ke$$ a tokart4 k.$&nben
&r&kre 3eggyű$&$ik V +igye$3eztette a Q&$d Cegy4 Ga$azza
Ga$are. V )gy 0e!tero!i gya,-Tr%1ában vagy 3yri c!i,kben
+nye!!ged 3indvgig idegen 3aradna k&z&tt.nk4 egy +%rc!a
k.$1oni4 barbár 1EdítE. Meereen kirá$ynJ-nek dIG1i! TrnJ-nek
ke$$ $ennie.
2arna 2en :$%334 a Má!odik Fiak ka,itánya ezt !okka$
egy!zerűbben +oga$3azta 3eg/
V 9a az e3ber a ny%$ak kirá$ya akar $enni4 $eg-obb4 1a egy ,ár
1o!!zT +.$et vi!e$.
A 3ára kivá$a!ztott 1o!!zT +.$ egy!zerű4 +e1r vá!zonr%1a vo$t
aranyro-tokka$. "1i`%i !egít!gve$ 3ár a 1ar3adik ,rEbá$kozá!ra
!iker.$t 1e$ye!en +e$&$tenie a tokart. ;rri a +e-re igazította 1ázának
1áro3+e-ű !árkányát 3intázE koroná-át. A gyűrűk aranybE$
vo$tak4 a !zárnyak ez.!tbJ$4 a 1áro3 +e- ,edig e$e+ántc!ontbE$4
EniDbE$ ! -ádbE$. #any nyaka ! vá$$a !a-ogni +og a !T$yátE$4
3ire a na, vget r. )gy koronának ne3 !zabad knye$3e!en
.$nie a +e-en. Oa$a3e$yik kirá$yi e$Jd-e 3ondta ezt egy!zer. Az
egyik Aegon4 de 3e$yikY Zt Aegon %ra$kodott Pe!tero! 9t
Cirá$y!ágán4 ! $ett vo$na egy 1atodik i!4 1a a 2itor$E k%tyái ne3
gyi$ko$-ák 3eg báty-a +iát4 a3ikor 3g c!ak karon .$J c!ec!e3J
vo$t. 9a $etben 3arad4 +e$e!g.$ 3e1ette3 vo$na 1ozzá. Aegon
k&ze$ebb á$$t 1ozzá3 korban4 3int Oi!ery!. #any ,, c!ak
3eg+ogant4 a3ikor Aegont ! a te!tvrt 3eg&$tk. A,-%k4
R1aegar4 az J báty-a 3g korábban távozott4 a 2itor$E vgzett ve$e
a 9áro3 Fo$yEná$. Má!ik báty-a4 Oi!ery! .v&$tve 1a$t 3eg Oae!
#ot1rakban4 +e-n egy o$vadt aranybE$ va$E koronáva$. 9a
1agyo34 ve$e3 i! vgeznek. A 2átor :a-z!ot 3eg&$J k!eket
neke3 !zánták.
Ne3 +e$e-tette e$ a rab!zo$gagyer3ekeket4 akiket a 9ata$3a!
Me!terek !zegeztek ki a ?%nkaibE$ rkezJ Tt 3entn.
Száz1atvan1áro3 gyer3ek4 3r+&$denknt egy4 o$y 3Edon
+e$!zegezve az Tt!z$i ,Eznákra4 1ogy egyik kar-%kka$ a váro!ba
vezetJ %tat 3%ta!!ák neki. Meereen e$e!te %tán #any %gyanennyi
9ata$3a! Me!tert +e!zíttetett 3eg 1a!on$E 3Edon. driá!i
$gyra-ok kí!rtk $a!!T 1a$dok$á!%kat4 ! a bűz 3g 1o!!zT ideig
be$engte a +Jteret. ;dJnknt 3gi! attE$ +$t4 1ogy ne3 3ent e$g
3e!!zire. )zek a 3eereeniek rava!z ! nyaka! e3berek vo$tak4
akik 3inden adandE a$ka$o33a$ e$$ená$$á!t tanT!ítottak. ;gen4
va$Eban +e$!zabadították a rab!zo$gáikat... c!ak 1ogy %tána
!zo$gá$Eknt T-ra +e$+ogad-ák Jket4 3g,edig o$yan kev! ,nzrt4
1ogy a $egt&bb-.knek te$re i! a$ig -%tott be$J$e. A tT$!ágo!an
+iata$ vagy &reg +e$!zabadítottakat az %tcára tettk4 akárc!ak a
nyo3orkokat ! a c!ec!e3Jket. [! a 9ata$3a! Me!terek
továbbra i! &!!zegyű$tek ,ira3i!aik tete-n4 1ogy ,ana!zkod-anak
a !árkánykirá$ynJre4 aki 3o!dat$an ko$d%!ok4 to$va-ok ! !za-1ák
1ordáit !zabadította ne3e! váro!%kra.
Meereen %ra$á!á1oz 3eg ke$$ nyerne3 3aga3nak a
3eereenieket4 bár3ennyire i! 3egvete3 Jket.
      V C!zen á$$ok V 3ondta ;rrinek
Reznak ! Ska1az a 3árvány$,c!J tete-n vártak rá.
      V Nagy kirá$ynJ V kezdte Reznak 3o Reznak V4 o$y !%gárzE
vagy 3a4 1ogy rád nzni i! +$ek. V Az %dvarnagy v&r&!e!barna
tokart vi!e$t aranyro-tokka$. Az a,rE4 vere-tkezJ e3berke o$yan
i$$atot ára!ztott4 3int1a ,ar+.3ben +.rd&tt vo$na4 ! a ne3e! va$yr
nye$v va!tag4 g1i!i torok1angokka$ 3eg+ertJz&tt ! íze!ített
vá$tozatát be!z$te.
V )z nagyon kedve! tJ$ed V +e$e$te #any %gyanazon a nye$ven.
V Cirá$ynJ3 V 3orogta a borotvá$t +e-ű Ska1az 3o Canda`. A
g1i!iek 1a-a !űrű vo$t4 ! drEt!zerűR a rab!zo$gaváro!ok +r+iTi 3ár
nagyon rg ezt a vi!e$etet r!ze!ítettk e$Jnyben4 3ert k&nnyen
+or3áz1attak be$J$e !zarvakat4 t.!kket vagy !zárnyakat. Ska1az a
borotvá$á!!a$ 3aga 3&g&tt 1agyta a rgi Meereent4 ! e$+ogadta az
T-at. Canda` te!tvrei az J ,$dá-át k&vetve 1a!on$Ek,,en
c!e$ekedtek. Sokan %tánozták Jket4 de 1ogy +$e$e3bJ$4 divatbE$
vagy a3bíciEbE$4 azt #any ne3 t%dta vo$na 3eg3ondaniR
tar+e-űek4 így neveztk 3ag%kat. Ska1az vo$t a Tar+e-ű... ! a
$ege$vete3.$tebb ár%$E a 9ár,ia Fiai ! a 1a!on!zJrűek !ze3ben.
    V 9a$$ott%nk az e%n%c1rE$.
V 2átor :a-z! vo$t a neve.
V Mg t&bben +ognak 3eg1a$ni4 1ac!ak ne3 b.ntet-.k 3eg a
gyi$ko!okat. V Ska1aznak 3g $eborotvá$t +e--e$ i! vi!!zata!zítE
vo$t a kinzeteR e$Jre%grE !ze3&$d&k4 a,rE !ze3ek nagy
tá!kákka$4 3ite!!zerektJ$ +eket$$J4 1ata$3a! or3ány4 o$a-o!an
+ny$J bJr4 a3e$y !okka$ !árgábbnak tűnt a g1i!iek 3eg!zokott4
boro!tyán árnya$atáná$. #%rva4 br%tá$i!4 d.1&! ábrázat. #any c!ak
re3nyked1etett benne4 1ogy $ega$ább bec!.$ete!.
V 9ogyan b.ntet1etn3 3eg Jket4 a3ikor azt !e3 t%do34 kik
azokY V nzett rá a $ány. V )zt 3ondd 3eg neke34 Ska1az.
V Ne3 !zűk&$k&d!z e$$en!gekben4 +e$!g. Sa-át erk$yedrJ$ i!
-E$ $át1atod ,ira3i!aikat. Q1ak4 9az-ar4 G1azeen4 Merre`4 (ora`4
3ind a rgi rab!zo$gatartE c!a$ádok. :a1$. )$!J!orban :a1$. Mo!t
3ár az a!!zonyok 1áza. Megke!eredett vna!!zonyok4 akik vrre
!zo3-aznak. Az a!!zonyok !o!e3 +e$e-tenek. [! ne3 boc!átanak
3eg.
Ne34 gondo$ta #any4 ! ezt a 2itor$E k%tyái i! 3egtan%$-ák4
a3ikor vi!!zatrek Pe!tero!ra. Oa$E igaz4 a :a1$I1ázza$ ne3 vo$t
,,en a $eg-obb vi!zonyban. Wznak zo :a1$t )rJ! 2e$0a! &$te
3eg ,árviada$ban. A,-a4 a váro!i Jr!g ,aranc!noka a váro!ka,%
vde$3ben e!ett e$4 a3ikor a "o!o :&c!e !zi$ánkokra zTzta a
ka,%t. 9áro3 nagybáty-a i! k&zte vo$t a tren 3eg+e!zített
!záz1atvan1áro3nak.
V Mennyi aranyat a-án$ott%nk +e$ a 9ár,ia Fiaiva$ ka,c!o$ato!
in+or3áciEkrtY V krdezte #any Reznakot.
V Százat4 1a +nye!!gednek i! 3eg+e$e$.
V )zer !okka$ inkább 3eg+e$e$ne. ;ntzked-S
V Fe$!ged ne3 krte a tanác!o3at V !zE$a$t 3eg Tar+e-ű
Ska1az V4 de azt 3ondo34 a vrrt vrre$ ke$$ +izetni. Ogy egy
e3bert az á$ta$a3 3egnevezett c!a$ádok 3indegyikbJ$4 !
vgezd ki Jket. A k&vetkezJ a$ka$o33a$4 a3ikor 3eg&$ik egy
e3beredet4 vá$a!!z ki kettJt a nagy 1ázak tag-ai k&z.$. 9ar3adik
gyi$ko!!ág ne3 $e!z.
Reznak %ndorra$ kiá$tott +e$/
V NeS Cegye! kirá$ynJ4 i$yen barbár c!e$ekedette$ +e-edre
idznd az i!tenek 1arag-átS ^gre3 neked4 3eg$e$-.k a
gyi$ko!okat4 ! a3ikor ez 3egt&rtnik4 ki +og der.$ni4 1ogy
a$ac!ony !zár3azá!T c!Jc!e$ket kere!t.nk4 3eg$á!dS
Az %dvarnagy %gyano$yan ko,a!z vo$t4 3int Ska1az4 bár az J
e!etben ezrt az i!teneket ter1e$te a +e$e$J!!g.
V 9a egy 1a-!zá$ vo$na o$y arcát$an4 1ogy várat$an%$
3eg-e$en-en4 a borb$yo3 $e! ,engve$ k!zen á$$ V 3ondta4
a3ikor #any 3aga 3e$$ e3e$te. Oo$tak idJ!zakok4 a3ikor a
kirá$ynJ e$gondo$kodott4 ne3 kneIe azt a ,engt inkább Reznak
torkán 1a!zná$ni. 9a!zná$1atE e3ber vo$t4 de ne3 igazán
kedve$te4 ! 3g kev!b bízott benne. cart1 9a$1atat$an-ai azt
á$$ították4 1áro3!zor +og-ák e$ár%$ni. Mirri Maz #%%r vo$t az e$!J4
Ser "ora1 a 3á!odik. Oa-on Reznak $e!z a 1ar3adik4 vagy a
Tar+e-ű4 e!et$eg #aarioY Oagy va$aki4 akirJ$ ne3 i! gondo$ná34
,$dá%$ Ser 2arri!tan4 Sz.rke Freg vagy Mi!!andeiY
V Ska1az V 3ondta a Tar+e-űnek V4 k&!z&n&3 tanác!odat.
Reznak4 ,rEbá$-%k ki4 3it r1et.nk e$ ezer arannya$. V #aenery!
&!!ze+ogta tokar-át4 ! $e$,de$t 3e$$ett.k a !z$e!
3árvány$,c!Jn. )gy!zerre c!ak egyet $,ett4 k.$&nben
3egbot$ott vo$na a ro-tban4 ! +e--e$ e$Jre rkezik %dvartartá!á1oz.
Mi!!andei -e$entette be -&ttt. A ki! írnoknak erJ!4 da$$a3o!
1ang-a vo$t.
V Trde$-etek $e Oi1arban!z.$etett #aenery!4 a Tűz-árE4
Meereen kirá$ynJ-e4 az anda$ok4 a r1oyneIiak ! az )$!Jk
kirá$ynJ-e4 a Nagy FűItenger k1a$ee!i-e4 a 2i$inc!ek (et&rJ-e4 a
Sárkányok Any-a e$JttS
A c!arnokot 3egt&$t&ttk az e3berek. A Mak%$át$anok
1át%kat az o!z$o,oknak vetve á$$tak4 kez.kben dárda ! ,a-z!4
!i!ak-%k t.!ki tJr&k !oraiknt 3eredtek a $evegJbe. A
3eereeniek a ke$eti ab$akok a$att gy.$ekeztek4 a +e$!zabadítottak
-E$ $át1atEan e$k.$&n.$tek egykori 3e!tereiktJ$. A3íg &!!ze ne3
vegy.$nek4 Meereen ne3 i!3eri 3eg a bkt.
V Ce$-etek +e$S V #any $e.$t a 1e$yre4 a tere3ben $vJk ,edig
+e$á$$tak. )zt $ega$ább egyknt te!zik.
Reznak 3o Reznak k!zített egy -egyzket. A !zoká!
3egkívánta4 1ogy a kirá$ynJ az a!ta,ori k&vette$ kezd-e4 egy
egykori rab!zo$gáva$4 aki G1ae$ nagyTrnak 1ívta 3agát4 bár !enki
ne3 t%dta4 vo$tak,,en 3inek i! az %ra.
G1ae$ nagyTr !zá-a barna vo$t4 a +ogai rot1adá!nak ind%$tak4 !
!árgá! arca $eginkább egy 3enyt ,o+á-ára 1a!on$ított. A-ándkot
i! 1ozott 3agáva$.
V Nagy A$eon ezeket a ,a,%c!okat k.$di !zeretete -e$.$
Oi1arbanI!z.$etett #aenery!nek4 a Sárkányok Any-ánakS
;rri e$vette tJ$e a ,a,%c!okat4 ! +e$1Tzta #any $ábára.
Aranynya$ bevont bJrbJ$ varrták4 ! z&$d de!vízi gy&ngy&kke$
dí!zítettk. A M!záro!kirá$y azt 1i!zi4 egy ,ár c!ino! ,a,%cc!a$
e$nyer1eti a keze3Y
V A$eon kirá$y +e$ettbb nagy$e$kű. C&!z&nd 3eg neki
neve3ben a c!odá$ato! a-ándkot. V A!odá$ato!4 de egy
gyer3eknek k!z.$t. #anynek ne3 vo$t nagy $ába4 a ,a,%c! 3gi!
egy3á!1oz ,r!e$te %--ait.
V Nagy A$eon &r&33e$ 1a$$-a 3a-d4 1ogy !iker.$t &r&3et
okoznia neked V 1a-o$t 3eg G1ae$ nagyTr. V X+nye!!ge a
$e$ke3re k&t&tte4 3ond-a3 3eg neked4 1ogy k!zen á$$
3egvde$3ezni a Sárkányok Any-át 3inden e$$en!gtJ$.
9a 3egint +e$a-án$-a4 1ogy 3en-ek +e$e!g.$ A$eon1oz4 a
+e-1ez vágo3 a ,a,%c!ot4 gondo$ta #any4 de az a!ta,ori k.$d&tt
ez egy!zer ne3 e3$ítette a 1áza!!ágot. 9e$yette így +o$ytatta/
V )$-&tt az idJ4 1ogy A!ta,or ! Meereen vget ve!!en a
y%nkai 2&$c! Me!terek barbár %ra$3ának4 akik 3inden !zabad
e3ber e!k.dt e$$en!gei. Nagy A$eon azt .zeni4 J ! T-
Mak%$át$an-ai 1a3aro!an k!zen á$$nak a 3enete$!re.
Az T- Mak%$át$anok $eg+e$-ebb ob!zcn tr+ának -Ek.
      V A$eon kirá$y -obban tenn4 1a a !a-át kert-eit gondozná4 !
1agyná4 1ogy a y%nkaik i! %gyanezt tegyk V Ne3 3int1a
!zeretetet tá,$á$t vo$na ?%nkai váro!a iránt. )gyre -obban !a-ná$ta4
1ogy rintet$en.$ 1agyta a Sárga Oáro!t4 3i%tán 1ad!eregt
3eg!e33i!ítette a 1arc3ezJn. A 2&$c! Me!terek vi!!zatrtek a
rab!zo$gatartá!1oz4 a3int továbbvon%$t4 ! azEta c!ak azza$ vo$tak
e$+og$a$va4 1ogy e3e$-k az adEkat4 z!o$do!okat toborozzanak !
!z&vet!geket kovác!o$-anak e$$ene. Azonban A$eon4 az &n-e$&$t
aNagyb !e3 vo$t !okka$ -obb ná$%k. A M!záro!kirá$y
vi!!zaá$$ította
A!ta,orban a rab!zo$ga!ágot4 3ind&!!ze annyi vá$tozá!
t&rtnt4 1ogy 3o!t az egykori rab!zo$gák vo$tak az %rak4 ! az
egykori %rak a rab!zo$gák. V [n c!%,án egy +iata$ $ány vagyok4 !
keve!et t%dok a 1áborTzá!rE$ V +o$ytatta V4 de Tgy 1a$$otta34
A!ta,or 1ezik A$eon kirá$y inkább ete!!e 3eg n,t4 3ie$Jtt
1arcba vezeti Jket V Cezve$ e$boc!átE 3ozd%$atot tett4 ! G1ae$
c!endben vi!!zavon%$t.
V Fnye!!g V e3$keztette Reznak 3o Reznak V4 kívánod
3eg1a$$gatni a ne3e! 9izda1r zo (ora`otY
MegintY #any bE$intott4 3ire 9izda1r e$Jre$,ettR 3aga!4
karc!T +r+i vo$t4 1ibát$an4 boro!tyán!zín bJrre$. _gyanazon a
1e$yen 1a-o$t 3eg4 a1o$ ne3 !okka$ korábban 2átor :a-z! 1o$tte!te
+ek.dt. Sz.k!ge3 van erre az e3berre4 e3$keztette 3agát #any.
9izda1r gazdag kere!kedJ vo$t4 aki rengeteg barátot t%dott 3aga
3&g&tt Meereenben4 ! 3g t&bbet a tengerentT$on. "árt
Oo$anti!ban4 (y!ben ! cart1ban4 rokonai $tek To$o!ban !
)$yriában4 ! á$$ítE$ag 3g \-IG1i!ben i! bírt n3i be+o$yá!!a$4
a1o$ a y%nkaik 3eg,rEbá$tak e$$en!ge!!get !zítani #anyve$ !
%ra$3áva$ !ze3ben.
Ráadá!%$ gazdag. 9ír1edten ! 3e!!en gazdag...
[! 3g gazdagabbá vá$ik4 1a 1e$yt adok kre$3nek. A3ikor
#any bezáratta a váro! k.zdJver3eit4 a g&dr&k r!ze!ed!nek
rtke $ez%1ant. 9izda1r zo (ora` kt kzze$ vá!áro$ta +e$ ezeket a
r!ze!ed!eket4 ! 3o!tanra az J t%$a-donába ker.$t a 3eereeni
ver3ek tT$nyo3E r!ze.
A ne3e! 1o3$okábE$ drEt!zerű4 v&r&!I+ekete 1a-!zárnyak
t.re3kedtek e$J4 3int1a a +e-e bár3e$yik ,i$$anatban a $evegJbe
akarna e3e$kedni. )gybknt i! nyT$ánk arcát 3g 1o!!zabbá
tette az aranygyűrűkke$ &!!ze+ogott4 vi$$á! !zaká$$. 2íbor
tokar-árE$ a3eti!ztek ! igazgy&ngy&k $Egtak.
V Fnye!!ged t%d-a4 3irt vagyok itt.
V 9ogy 3irtY Gondo$o34 3ert ninc! 3á! c$od4 3int enge3
zak$atni. 9ány a$ka$o33a$ %ta!ította$ak vi!!zaY
V Zt a$ka$o33a$4 +nye!!g.
V Mo!t 3ár 1at. Ne3 nyito3 3eg T-ra a k.zdJver3eket.
V 9a +e$!ged 3eg1a$$gat-a rvei3et...
V Meg1a$$gatta3. Zt!z&r. Netán T- rveket 1oztá$Y
V A!ak a rgieket V i!3erte e$ 9izda1r V4 de T- !zavakka$.
Cedve! !zavakka$ ! %dvaria!akka$4 3e$yek tán nagyobb e!$$ye$
1atnak egy kirá$ynJre.
V Hgyedet tarto3 1iányo!nak4 ne3 %dvaria! !zE$a3aidat.
W$yan !ok!zor 1a$$otta3 3ár rveidet4 1ogy 3aga3 i! e$J t%dná3
ter-e!zteni kre$3edet. Megtegye3Y V )$Jre1a-o$t. V A
k.zdJver3ek Meereen a$a,ítá!a Eta a váro! r!zt k,ezik. A
1arcok 3$yen va$$á!i ter3!zetűek4 vrá$dozatok G1i! i!teneinek.
G1i! 1a$á$o! 3űv!zete ne3 c!%,án okta$an 3!zár$á!4 1ane3 a
bátor!ág4 !zakrte$e3 ! erJ ki+e-ez!e4 a3i az i!teneitek kedvre
va$E. A gyJzte! 1arco!okat az e3berek bJ!ge!en e$$át-ák4 a
tenyer.k&n 1ordozzák4 k&rbera-ong-ák4 a 1a$ottakat ,edig nagy
bec!ben tart-ák4 ! 3indig e3$keznek rá-%k. A ver3ek T-bE$i
3egnyitá!áva$ 3eg3%tatná3 Meereen n,nek4 1ogy ti!zte$e3
!zoká!aikat ! 1agyo3ányaikat. A ver3ek az eg!z vi$ágon nagy
1írnvnek &rvendenek. N&ve$ik Meereen kere!kede$3i +orga$3át4
! 3egt&$tik a váro! kinc!tárát a vi$ág $egtávo$abbi r!zeibJ$
rkezJ arannya$. Minden +r+i !zereti a vrt4 ! a ver3ek kio$t-ák
ezt a vr!zo3-at4 vagyi! bizto!ít-ák a ny%ga$3at a váro!ban. A
!ivatagi 1a$á$ra ít$t bűn&zJk á$ta$ a ver3ek a c!atában t&rtnJ
igaz!ág!zo$gá$tatá!t -e$k,ezik4 3egad-ák az %to$!E e!$yt
3indenkinek4 1ogy bizonyít!a ártat$an!ágát. V #any +$re!&,&rte
az arcába $EgE 1a-tinc!et4 ! 1átradJ$t. V Te!!k. 9ogy !iker.$tY
V Fnye!!ged !okka$ -obban adta e$J4 3int a1ogy neke3
!iker.$t vo$na. (áto34 $ega$ább o$yan oko! vagy4 3int a3ennyire
gy&ny&rű. Meg vagyok gyJzve.
#any akarat$an%$ i! e$nevette 3agát.
V [n vi!zony !a-no! ne3.
V Fnye!!g V !%ttogta Reznak 3o Reznak a +.$be V4 1a
e3$keztet1et$ek rá4 a váro! a ver3ekbJ$ !zár3azE -&vede$3ek
egytizedt a kiadá!ok %tán adEknt be1a-t1at-a. )zt a ,nzt
!zá3o! ne3e! c$ra +e$ $e1etne 1a!zná$ni.
V (e1et V i!3erte e$ #any V4 bár 1a 3gi! 3egnyitnánk a
k.zdJver3eket4 a kiadá!ok e$Jtti -&vede$3ek tizedt ke$$ene
$evonn%nk. [n c!ak egy +iata$ $ány vagyok4 ! ne3 !okat rtek az
.z$et1ez4 de e$g !ok idJt t&$t&tte3 ;$$yrio Mo,ati! ! *aro *1oan
#aDo! tár!a!ágában4 1ogy ennyit azrt t%d-ak. 9izda1r4 1a Tgy
t%dná$ 1ad!eregeket á$$ítani4 3int rveket4 3eg1Edít1atnád a
vi$ágot... a vá$a!zo3 ettJ$ +.gget$en.$ ne3. 9atod!zor i!.
V A kirá$ynJ !zE$t V A +r+i T-ra 3eg1a-o$t4 %gyano$yan
3$yen4 3int korábban. ;gazgy&ngyei ! a3eti!zt-ei $ágy
c!i$inge$!!e$ .tJdtek a 3árvány,ad$Enak. 9izda1r zo (ora` igen
1a-$kony e3ber vo$t.
Mg vonzE i! $enne a nevet!ge! 1a-vi!e$ete n$k.$. Reznak !
a Q&$d Cegy ,rEbá$ták rávenni #anyt4 1ogy +ogad-on 3aga 3e$$
+r-.$ egy 3eereeni ne3e!t4 3ert ezze$ 3egbkít1etn a váro!t. 9a
va$a1a erre ker.$ne a !or4 9izda1r zo (ora` 3egrne egy
a$a,o!abb !ze3revte$ez!t. ;nkább J4 3int Ska1az. A Tar+e-ű
+e$a-án$otta4 1ogy a kedvrt e$vá$ik a +e$e!gtJ$4 de #anyt 3g
az &t$ettJ$ i! kirázta a 1ideg. 9izda1r $ega$ább t%dott 3o!o$yogni.
V Fnye!!g V +o$ytatta Reznak a $i!tá-a b&ng!z!t V4 a
ne3e! Grazdan zo Ga$are !zeretne 1ozzád !zE$ni. Meg1a$$gatodY
V Zr&3&3re !zo$gá$ V +e$e$te #any a A$eon ,a,%c!át dí!zítJ
z&$d gy&ngy&k +nyt ! az arany c!i$$ogá!át c!odá$va4 3ik&zben
3indent 3egtett4 1ogy +igye$3en kív.$ 1agy-a &!!zenyo3orgatott
$áb%--ai +á-da$3át. )$Jre tá-koztatták4 1ogy Grazdan a Q&$d Cegy
egyik %nokate!tvre4 akinek a tá3ogatá!a 3ár eddig i!
+e$bec!.$1etet$en rtkűnek bizony%$t. A ,a,nJ bkrJ$4
e$+ogadá!rE$ ! a t&rvnye! 1atE!ágokka$ !ze3beni
engede$3e!!grJ$ ,rdiká$t. Ti!zte$ette$ ke$$ 1a$$gatno3 a rokonát4
bár3it i! kíván-on.
Mint kider.$t4 aranyat kívánt. #any egyik 9ata$3a! Me!tert
!e3 vo$t 1a-$andE kárta$anítani a +e$!zabadított rab!zo$gákrt4
ezrt a 3eereeniek 3á! 3Edokon ,rEbá$tak aranyat kic!ikarni
be$J$e. Corábban a ne3e! Grazdan t%$a-donában vo$t egy
rab!zo$ganJ4 aki nagyon !z,en t%dott !zJniR !z&vJ!zknek
gy.3&$c!eit nagyra tartották ne3 c!%,án Meereenben4 de \-I
G1i!ben4 A!ta,orban ! cart1ban i!. A3ikor ez a nJ
3eg&regedett4 Grazdan vá!áro$t +$ t%cat +iata$ $ányt4 ! %ta!ította
a vna!!zonyt4 1ogy ava!!a be Jket 3e!ter!ge titkaiba. Az
&rega!!zony 3o!tanra 3eg1a$t. A +iata$ok +e$!zabad%$tak4 !
nyitottak egy !a-át .z$etet a kik&tJ +a$a 3e$$ett4 1ogy ott ár%$-ák
,ortká-%kat. Grazdan zo Ga$are arra krte a kirá$ynJt4 1ogy
ít$-en 3eg neki r!ze!ed!t a 1a!zn%kbE$.
V Neke3 k&!z&n1etik a 3e!ter!g.ket V á$$ította. V [n
vá$a!ztotta3 ki Jket az árver!en4 ! n adta3 a kez.k a$á
!z&vJ!zket.
#any n3án4 rezzen!te$en arcca$ 1a$$gatta vgig. A3ikor a
+r+i vgzett4 3egkrdezte/
V 9ogy 1ívták az &reg !z&vJnJtY
V A rab!zo$gátY V Grazdan knye$3et$en.$ to,orgott. V J...
)$za4 igen4 azt 1i!ze3. Oagy )$$a. 9at vve$ eze$Jtt 1a$t 3eg.
Nagyon !ok rab!zo$gá3 vo$t4 +e$!g.
      V Marad-%nk az )$záná$. V #any +e$e3e$te a kezt. V 9a$$ga!d
1át d&nt!.nket. A $ányoktE$ !e33it ne3 ka,!z. )$za tanította
Jket !zJni4 ne3 te. Oi!zont tartozo$ nekik egy T- !z&vJ!zkke$4 a
$eg-obba$4 a3it ,nzrt ka,ni $e1et. Az &rega!!zony nevnek
e$+e$e-t!rt. Távoz1at!z.
Reznak T-abb tokaro!t 1ívott vo$na4 de #any raga!zkodott
1ozzá4 1ogy 3o!t az egyik +e$!zabadított rab!zo$ga k&vetkezzk.
)ttJ$ a ,onttE$ +e$vá$tva 1a$$gatta 3eg az egykori 3e!tereket !
!zo$gákat. Az e$ tárt .gyek t&bb!ge -Evátte$$e$ vo$t ka,c!o$ato!.
)$vgre Meereen -E r!zt $ero3bo$ták ! ki+o!ztották. A
1ata$3a!ok $,c!J! ,ira3i!ai 3egT!zták a ro3bo$á! -avát4 a váro!
!zegnyebb r!zein azonban vgig!&,&rt a +o!ztogatá! !
gyi$ko$á! 1%$$á3a4 a3ikor a váro! rab!zo$gái +e$$ázadtak4 ! a
#any !eregt ?%nkaitE$ ! A!ta,ortE$ k&vetJ4 ki1ezett 1orda
be&z&n$&tt a t&r&tt ka,%n. A Mak%$át$anok vg.$ 1e$yreá$$ították a
rendet4 de a +o!ztogatá! !zá3ta$an ,rob$3át 1agyott 3aga %tán.
)zrt e$-&ttek a kirá$ynJ e$.
Oo$t egy gazdag a!!zony4 kinek +r-e ! +iai a váro!+a$
vde$3ben ve!ztek oda. A +o!ztogatá! ide-n a te!tvr1ez
3enek.$t +$e$3ben. A3ikor vi!!zatrt4 $átta4 1ogy 1ázát
bord$$yá vá$toztatták. A !za-1ák az J r%1áiba ! k!zereibe
&$t&ztek. Oi!!za akarta ka,ni a 1ázát ! k!zereit.
V A r%1ákat +e$J$e3 3egtart1at-ák V 3ondta.
#any odaít$te neki az k!zereket4 de Tgy d&nt&tt4 a 1ázát
e$ve!zítette4 a3ikor ott1agyta.
)gy egykori rab!zo$ga -&tt4 1ogy 3egvádo$-a a Q1ak c!a$ád
egyik ne3e!t. A +r+i ne3rg +e$e!g.$ vett egy +e$!zabadított
a!!zonyt4 aki a váro! e$e!te e$Jtt a ne3e! ágy3e$egítJ-eknt
!zo$gá$t. A ne3e! e$vette !z.ze!!gt4 &r&3t $e$te benne4 !
te1erbe e-tette. Az T- +r- azt akarta4 1ogy a ne3e!t ít$-k e$
erJ!zak 3iatt4 ! egy er!zny aranyat k&vete$t4 1ogy !a-át +iaknt
+e$neve$1e!!e a ne3e! +attyát. #any odaít$te neki az aranyat4 de a
ne3e! e$ít$!rJ$ 1a$$ani !e3 akart.
V A3ikor &!!ze+ek.dtek4 a!!zonyod 3g az J t%$a-donát
k,ezte4 te1át azt tett ve$e4 a3it akart. A t&rvny !zerint ne3
t&rtnt erJ!zak. V (átta4 1ogy d&nt!e ne3 tet!zik a +r+inak4 de 1a
e$ít$ 3inden +r+it4 aki egy!zer ágyba vitt egy rab!zo$gát4
ne3!okára az e%n%c1ok váro!án %ra$kod1atna.
)gy #anyn$ i! +iata$abb4 vkony ! +orradá!o! +iT rkezett ko,ott4
ez.!tro-to!4 !z.rke tokarban. 9anga e$c!%k$ott4 a3ikor be!zá3o$t
rE$a4 1ogyan $ázadtak +e$ a,-a 1ázi rab!zo$gái a ka,% bet&r!nek
-!zaká-án. )gyik.k 3eg&$te aty-át4 egy 3á!ik ,edig idJ!ebb
te!tvrt. Mindketten 3egerJ!zako$ták az any-át4 3ie$Jtt ve$e i!
vgeztek vo$na. A +iTnak !iker.$t 3eg3enek.$nie4 3ind&!!ze egy
+orradá!t !zerzett az arcára4 de a gyi$ko!ok egyike 3g 3indig ott
$ aty-a 1ázában4 a 3á!ik ,edig c!at$akozott a kirá$ynJ katonái1oz
3int az Anya )3bereinek egyike. Azt akarta4 1ogy
3indkette-.ket aka!!zák +e$.
)gy ,orra ! 1a$á$ra ,ített váro! kirá$ynJ-e vagyok. #anynek
ne3 vo$t 3á! vá$a!ztá!a4 3int e$%ta!ítani a kr!t. Te$-e!
bűnboc!ánatot ígrt a +o!ztogatá! ide-n e$k&vetett bűntettekrt.
Ráadá!%$ ne3 b.ntet1etett 3eg rab!zo$gákat c!ak azrt4 3ert
+e$$ázadtak 3e!tereik e$$en.
A3ikor ezt e$3ondta neki4 a +iT rárontott4 de $ába be$eakadt a
tokar-ába4 ! vgigvágEdott a bíbor 3árvány,ad$En. )rJ! 2e$0a!
egy ,i$$anat a$att ott ter3ett 3e$$ette. A 1ata$3a! ter3etű4 barna
bJrű e%n%c1 +$ kzze$ +e$e3e$te ! 3egrázta4 akár egy !ze$indek a
,atkányt.
V )$g4 2e$0a!S V !zE$t rá #any. V )ngedd e$S V A +iTnak
ennyit 3ondott/ V (gy 1á$á! a tokarodnak4 3eg3entette az
$etedet. ;+-T vagy 3g4 ezrt e$+e$e-te34 a3i itt t&rtnt. Neked i!
ezt ke$$ene tenned. V ]3 a +iT távozá! k&zben 3g 1átranzett a
vá$$a +e$ett4 ! a3ikor #any e$ka,ta a tekintett4 azt gondo$ta/ a
9ár,iának T-abb +ia van.
#aenery! d$ +e$ 3ár kezdte rezni a korona !T$yát4 ! a
ke3ny !zk i! egyre knye$3et$enebb vá$t. Mive$ 3g nagyon
!okan vártak a d&nt!re4 ne3 akart e$3enni enni. ;nkább e$k.$dte
"1i`%it a kony1ára4 1ogy 1ozzon egy tá$ban kenyeret4 o$ívát4 +.gt
! !a-tot. A kre$3ek 3eg1a$$gatá!a k&zben c!i,egetett4 ! egy
k%,a vizezett bort !z.rc!&$t. A +.ge kivá$E vo$t4 az o$íva 3g -obb4
a bor azonban +3e! %tEízt 1agyott a !zá-ában. A k&rnyken
ter3e$t a,rE !ze3ű4 1a$vány!árga !zJ$J +e$tűnJen !i$ány 3inJ!gű
bort ,rod%ká$t. )zze$ ne3 +og%nk kere!kedni4 gondo$ta #any
kortyo$gatá! k&zben. Ráadá!%$ a 9ata$3a! Me!terek a $eg-obb
$%ga!okat az o$a-+ákka$ egy.tt +e$gettk.
#$%tán egy !zobrá!z rkezett4 ! +e$a-án$otta4 1ogy a Megti!zt%$á!
Tern á$$E nagy bronz1ár,ia +e-t kic!er$i #any k,3á!ára. A
kirá$ynJ a $e1etJ $eg%dvaria!abban e$%ta!ította az a-án$atot. A
Ska1azad1anbE$ ki+ogtak egy ,$dát$an 3retű c!%kát4 ! a 1a$á!z
!zerette vo$na +e$a-án$ani a kirá$ynJnek. #any tT$áradEan dic!rte
a 1ata$3a! ,$dányt4 3ega-ándkozta a 1a$á!zt egy er!zny
ez.!tte$4 a c!%kát ,edig a kony1ába vitette. )gy rz3űve! c!i!zo$t
rzgyűrűkbJ$ ,ánc$inget k!zített neki4 3e$yet 1áborTban
vi!e$1et4 J!zinte &r&33e$ k&!z&nte 3eg az a-ándkotR a gyűrűk
ke$$e3e!ek vo$tak a !ze3nek4 ! a c!i!zo$t +3 +nye!en
ragyog1atott a na,!.t!ben4 bár 1a c!atára ker.$ a !or4 inkább
ac$ba +og &$t&zni. )nnyit 3g egy 1advi!e$!ben -árat$an4 +iata$
$ány i! t%dott.
A M!záro!kirá$y ,a,%c!a egyre knye$3et$enebb vá$t. #any
vg.$ $erTgta 3indkettJt4 egyik $ábát 3aga a$á 1Tzta4 a 3á!ikat
,edig e$JreI1átra 1intáztatta. Ne3 va$a3i %ra$kodEi ,Ez4 de 3ár
be$e+áradt az %ra$kodEi vi!e$ked!be. A koronátE$ +á-t a +e-e4 .$e,e
rzket$enn z!ibbadt.
V Ser 2arri!tan V !zE$t oda tanác!adE-ának V4 3o!t 3ár t%do34
3i$yen ernyre van egy kirá$ynak $eginkább !z.k!ge.
V 2átor!ágra4 +e$!gY
V Ne3 V inc!e$kedett a $ány V4 inkább va!bE$ kovác!o$t
1át!Era. Ne3 te!zek 3á!t4 c!ak .$&k.
V Fe$!ged tT$ !okat vá$$a$ 3agára. 9agynod kne4 1ogy
tanác!nokaid vegyk át a te1er egy r!zt.
V TT$ !ok tanác!noko3 van4 ! tT$ kev! ,árná3. V Reznak1oz
+ord%$t. V 9ányan vannak 3gY
V 9ár3an ! 1T!zan4 +nye!!ged engede$3ve$. Mindannyian
,ana!!za$. V Az %dvarnagy a ,a,ír-aiba 3$yedt. V )gy bor-T !
1áro3 kec!ke. Ne3 kt!ge!4 a t&bbi birka ! bárány $e!z.
V 9áro3 ! 1T!z V !E1a-totta #any. V A !árkányai3 nagyon
ráka,tak az .r.1T!ra4 3iEta 3inden +e$+a$t ,$dányrt +izet.nk a
,á!ztoroknak. 2izonyították ezeket az e!eteketY
V N1ányan gett c!ontokat 1oztak.
V T.zet az e3berek i! t%dnak gyT-tani. Akárc!ak .r.1T!t
+Jzni. Az gett c!ontok !e33it !e3 bizonyítanak. 2arna 2en azt
3ond-a4 a váro! 3e$$etti do3bok k&z&tt v&r&! +arka!ok4 !aká$ok
! vadk%tyák tanyáznak. )z.!tte$ ke$$ +izetn.nk 3inden birkárt4
a3e$yik ?%nkai ! a Ska1azad1an k&z&tt e$kEboro$Y
V Ne34 +nye!!g. V Reznak 3eg1a-o$t. V )$k.$d-e3 ezeket az
$J!k&dJket4 vagy inkább 3egkorbác!o$tatod JketY
#aenery! +!zke$Jd&n a trEn!zken.
      V Ne34 az e3berek akkor +$nnek 1ozzá3 -&nni. Fize!d ki
Jket. V Ne3 kte$kedett benne4 1ogy n3e$yik k&vete$! 1a3i!4
de 3g 3indig t&bb $e1etett az igaz. A !árkányai tT$ gyor!an
nJttek a11oz4 1ogy 3ege$ged-enek n1ány 3ac!káva$4 k%tyáva$
! ,atkánnya$4 3int korábban. Min$ t&bbet e!znek4 anná$
nagyobbra nJnek4 +igye$3eztette Ser 2arri!tan4 ! 3in$
nagyobbra nJnek4 anná$ t&bbet ke$$ enni.k. #rogon -Eva$
3ege$Jzte te!tvreit4 ! k&nnyedn e$+ogya!ztott egy bárányt
na,onta. V Fize!d ki nekik az á$$ataik árát4 de az igny$Jknek
ezentT$ 3eg ke$$ -e$enni.k a Cegyek Te3,$o3ában4 1ogy !zent
e!k.t tegyenek G1i! i!tenei e$Jtt.
V \gy $e!z. V Reznak vi!!za+ord%$t a kre$3ezJk +e$. V
X+nye!!ge a kirá$ynJ 3indJt&ket kárta$anít-a e$ve!zített
-E!zágaitokrt V -e$entette be g1i!i nye$ven. V 9o$na, regge$
-e$entkezzetek az intzJi3n$4 ! ki $e!ztek +izetve ,nzze$ vagy
-E!zágga$4 a1ogy nektek 3eg+e$e$Jbb.
A be-e$ent!t n3a c!end +ogadta. )nn$ azrt -obban i!
&r.$1etnnek4 gondo$ta #any inger.$ten. Megka,ták4 a3irt -&ttek.
9át ezeknek az e3bereknek ne3 $e1et a kedvben -árniY
Az egyik +r+i a t&bbiek 3&g&tt4 e$k.$&n.$ve á$$tR z&3&k
e3ber vo$t4 !z$tJ$ c!erzett arcca$4 e$rongyo$Edott r%1ában. 9a-a
v&r&!I+ekete4 d%rva4 !i!ak!zerű t.!keerdJ vo$t4 a +.$n$ gondo!an
k&rbevágva4 ! egyik kezben egy vá!zonz!ákot tartott. (e1a-tott
+e--e$ várakozott4 a 3árvány,ad$Et bá3%$ta4 3int1a e$ i!
+e$edkezett vo$na rE$a4 1o$ van. [! J va-on 3it akarY V t&,rengett
#any a 1o3$okát ránco$va.
V Trde$-etek $e Oi1arban!z.$etett #aenery!4 a Tűz-árE4
Meereen kirá$ynJ-e4 az anda$ok4 a r1oyneIiak ! az )$!Jk
kirá$ynJ-e4 a Nagy Fűtenger k1a$ee!i-e4 a 2i$inc!ek (et&rJ-e4 a
Sárkányok Any-a e$JttS V kántá$ta Mi!!andei 3aga!4 ke$$e3e!
1ang-án.
A3ikor #any +e$á$$t4 tokar-a e$kezdett $ec!T!zni rE$a. )$ka,ta
! gondo!an a 1e$yre igazgatta.
V Te ott4 a z!ákka$S V !zE$ította 3eg a +r+it. V Oe$.nk akar!z
be!z$niY C&ze$ebb -&1et!z.
A3ikor a kre$3ezJ +e$e3e$te a +e-t4 #any $átta4 1ogy !ze3e
v&r&! ! gy%$$adt4 akár kt nyí$t !eb. [rzke$te4 1ogy Ser 2arri!tan
k&ze$ebb 1TzEdik4 +e1r árnyknt $,ett 3e$$. A +r+i bot$adozva
k&ze$edett4 egyik $,!t tette a 3á!ik %tán4 3aga %tán von!zo$va a
z!ákot. R!zeg vagy betegY V ta$á$gatott #any. A kre$3ezJ
t&redezett4 !árga k&r3ei a$att ko!zc!íkokat $átott.
V Mit akar!zY Cre$3ed van4 netán !re$3et !zeretn$
be-e$enteniY Mit te1et.nk rtedY
A +r+i nye$ve idege!en !za$adt vgig re,edezett4 ki!záradt
a-kán.
V [n... n 1ozta3 n1ány...
V A!ontotY V #any kezdte e$ve!zíteni a t.re$3t. V [gett
c!ontokatY
A +r+i +e$e3e$te a z!ákot4 ! a 3árványra &nt&tte tarta$3át.
Oa$Eban c!ontok vo$tak4 t&r&tt ! 3eg+eketedett c!ontok. A
1o!!zabbakat +e$nyitották4 1ogy 1ozzá+r-enek a ve$J1&z.
V A +ekete vo$t V 3otyogta a +r+i a g1i!iek torok1angT
nye$vn V4 a re,.$J árny. (ec!a,ott az grJ$4 !... !...
NeS #anyt kirázta a 1ideg. Ne4 ne4 E4 neS
V Tán ne3 1a$$a!z4 o!tobaY V c!attant +e$ Reznak 3o Reznak.
V Ne3 1a$$ottad a be-e$ent!tY 9o$na, regge$ kere!d +e$ az
intzJi3et4 ! kárta$anítva $e!ze$ a birkádrtS
V Reznak V 3ondta 1a$kan Ser 2arri!tan V4 tart!d a !zád4 !
nyi!d ki a !ze3ed. )zek ne3 birkac!ontok.
Ne34 gondo$ta #any4 ezek egy gyer3ek c!ont-ai.
 
 
 
"on
 
 
 +e1r +arka! a +ekete +ák k&z&tt !%1ant4 egy gig rJ4
!á,adt !zik$a!zirt t&vben. A 1o$d ve$e egy.tt ro1ant a
c!i$$ago! gbo$ton4 a c!%,a!z4 g&c!&rt&! +aágak
3&g&tt.
V 9ava!S V 3or3o$ta a 1o$d.
A +arka! ne3 vá$a!zo$t. Ro,ogott a 1E a 3anc!ai a$att4 a !z$
!E1a-tva t&rt %tat 3agának a +ák k&z&tt.
Oa$a1o$ 3e!!ze a +a$katár!ai 1ívták4 1a!on$E a 1a!on$Et4 Jk i!
vadá!ztak. Sűrű e!J z%1ogott +ekete te!tvrre4 aki egy 1ata$3a!
kec!ke 1T!át !zaggatta4 a víz $e3o!ta a vrt az o$da$árE$4 a1o$ a
,rda 1o!!zT !zarva vgig1a!ította. )gy 3á!ik 1e$yen ki! ter3etű
nJvre +e$e3e$te a +e-t ! a 1o$dra .v&$t&tt4 3ire !záz 3á!ik
rokona !z.netet tartott a vadá!zatban4 1ogy +e$e$-en neki. A1o$ Jk
-ártak4 a do3bok !okka$ 3e$egebbek vo$tak4 ! rengeteg $e$3et
$e1etett ta$á$ni. NJvre +a$ká-a n3e$yik -!zakán birkákbE$4
te1enekbJ$ ! $ovakbE$ $ak3ározott4 az e3berek á$$ataibE$4 !Jt
n1a 3g az e3berekbJ$ i!.
V 9ava!S V !zE$t $e T-ra a 1o$d 1a$k kacagá!!a$.
A +e1r +arka! a -ege! !zirt a$atti4 e3ber -árta &!vnyen $o1o$t.
A vr íze a nye$vn vo$t4 +.$e c!engett távo$i rokonai vonyítá!átE$.
Rgen 1atan vo$tak4 &ten vakon vinnyogtak ki3T$t any-%k 3e$$ett4
1ideg te-et !zo,ogatva 1a$ott e3$JibJ$4 3íg J egyed.$ odbb
3á!zott. Ngyen 3aradtak... ! k&z.$.k az egyiket 3ár ne3
rezte.
A
V 9ava!S V i!3te$te a 1o$d.
A +e1r +arka! 3eg,rEbá$ta $e1agyni4 az -!zaka bar$ang-a +e$
+%tott4 a1o$ a na, re-tJz&tt. ($egzete 3eg+agyott a $evegJben.
A!i$$agta$an -eken a -ege! !zirt +ekete vo$t4 akár a kJ4 t&3&r
árnyknt tornyo!%$t a !z$e! vi$ág +&$4 de a3ikor a 1o$d e$JbT-t4
!á,adtan ! -ege!en c!i$$ogott4 akár egy 3eg+agyott ,atak. A
+arka! b%ndá-a va!tag vo$t4 ! bozonto!4 de a3ikor a -g 3entn
+e$tá3adt a !z$4 !e33i$yen b%nda ne3 t%dta távo$ tartani a
1ideget. [rezte4 1ogy a 3á!ik o$da$on 3g 3indig 1idegebb a
$evegJ. Wtt vo$t va$a1o$ a +ivre4 a nyári$$atT !z.rke te!tvr.
V 9ava!S V )gy -gc!a, vá$t $e az egyik ágrE$. A +e1r +arka!
vic!orogva 3eg+ord%$t. V 9ava!S V Nyakán +e$borzo$Edott a !zJr4
a1ogy az erdJ $a!!an e$tűnt k&r.$&tte. V 9ava!4 1ava!4 1ava!S V
Szárnyak c!a,kodá!át 1a$$otta4 a 1o3á$yban egy 1o$$E !%1ant.
To3,a ,%++aná!!a$ !zá$$t $e 9ava! "on 3e$$re4 !
be$e3$ye!ztette a kar3ait.
V 9AOASSV károgta az arcába k&zvet$en k&ze$rJ$.
V 9a$$ak. V A !zoba +$1o3á$yo! vo$t4 a +ek1e$ye ke3ny. Az
ab$ak z!a$%in !z.rke +ny !z.re3$ett be4 T-abb !&tt ! 1ideg na,ot
ígrve. V ^gy bre!ztetted Mor3ontot i!Y Oedd ki a to$$aidat a
k,e3bJ$S V Ci!zabadította az egyik kezt a takarE a$E$4 1ogy
e$1e!!ege!!e a 3adarat. 9ata$3a! ,$dány vo$t4 vn4 !ze3te$en !
ko!z$ott4 ne3 i!3erte a +$e$3et.
V 9ava!S V riko$totta az ágy$ábra !z&kkenve. V 9ava!4 1ava!S
"on 1ozzávágott egy ,árnát4 de a 3adár kitrt e$J$e. A ,árna a
+a$nak c!attanva !ztre,edt4 a b$!e !zana!zt !zá$$t4 ,,en
a3ikor 2ánato! )dd To$$ett bed%gta a +e-t az a-tEn.
V 2oc!ánat V 3ondta4 .gyet !e3 vetve a to$$+e$1Jre. V
9oz1atok va$a3i regge$itY
V C%koricaS V károgta a 1o$$E. V C%korica4 k%koricaS
V 9o$$E!.$tet. V 3orogta "on. V [! 3e$$ +$ ,int !&rt. V
Továbbra i! !zokat$an rz! vo$t4 1ogy egy intzJ gondo!kodik
rE$aR ne3rg 3g J 1ozott regge$it Mor3ont ,aranc!noknak.
V 9áro3 k%korica ! egy 1o$$E!.$t V ny%gtázta 2ánato! )dd. V
"E vá$a!ztá!4 %ra34 de 9obb +Jtt to-á!t k!zített4 1%rkát ! a!za$t
!zi$váva$ ,áro$t a$3át. Az a!za$t !zi$vá! a$3a kitűnJ4 kivve a
!zi$va r!zt. [n ne3 !zerete3 az a!za$t !zi$vát. 9obb egy!zer
ge!ztenyve$ keverve a,rEra darabo$ta a !zi$vát4 ! be$et&$t&tte egy
c!irkbe. So!e bízz egy !zakác!ban4 %ra3. Akkor d&+ 1átba egy
a!za$t !zi$váva$4 a3ikor ne3 i! !zá3íta!z rá.
V C!Jbb. V A regge$i vár1at4 Stanni! ne3. V [--e$ vo$t va$a3i
gond a +ogo$ytáborná$Y
V Ne34 3i%tán Jr&ket á$$ítottá$ az Jr&k Jrz!re4 %ra3.
      V 9e$ye!. V Oagy ezer vadat kerítettek e$ a Fa$ tT$o$da$án4
Stanni! 2arat1eon e-tette +og$y%$ Jket4 a3ikor $ovag-ai !ztzTzták
Mance Rayder !zedettIvedett 1ad!eregt. A +og$yok -E r!ze nJ
vo$t4 ! az Jr&k kic!e3,!ztk n3e$yiket4 1ogy 3e$egít!k az
ágy%kat. A kirá$y vagy a kirá$yn e3berei4 ne3 !zá3ítottR !Jt
n1ány +ekete te!tvr i! 3eg,rEbá$kozott ve$e. A +r+iak +r+iak
3aradtak4 ! ezer 3r+&$d&n be$.$ ezek vo$tak az egyed.$i nJk.
V Ct T-abb vad adta 3eg 3agát V +o$ytatta )dd. V )gy anya a
!zoknyá-ába ka,a!zkodE $ányáva$. 9ozott egy ,r3ekbe b%rko$t
ki!+iTt i!4 de 3ár 1a$ott vo$t.
V 9a$ottS V kárá$ta a 1o$$E. )z vo$t az egyik kedvenc !zava. V
9a$ott4 1a$ott4 1a$ottS
Szinte 3inden --e$ rkeztek 1ezJ4 +$ig 3eg+agyott
nyo3or%$tak4 akik c!ak azrt 3enek.$tek e$ a Fa$ a$atti c!atábE$4
1ogy aztán vi!!zaván!zorog-anak4 3i%tán rá-&ttek4 1ogy ninc!
bizton!ágo! 1e$y4 a1ová 3e1etnnek.
V Cikrdezttek az anyátY V krdezte "on.
Stanni! 2arat1eon 3eg!e33i!ítette Mance Rayder !eregt4 a
Fa$on TT$i Cirá$yt ,edig +og$y%$ e-tette4 de a vadak 3g 3indig
odakint kE!zá$tak... a C&nnyezJ4 driá!v!z Tor3%nd ! 3g t&bb
ezren.
V ;gen4 de c!ak annyit t%dott 3ondani4 1ogy a c!ata %tán
e$+%tott4 ! az erdJben re-tJzk&d&tt. Megetett.k zabká!áva$4
e$k.$dt.k a táborba4 a gyer3eket ,edig e$gett.k.
A 1a$ott gyer3ekek e$get!e 3ár ne3 okozott ,rob$3át
9ava! "onnakR az $Jkke$ eg!zen 3á! vo$t a 1e$yzet. Ct kirá$y a
!árkány +e$bre!zt!1ez. )$J!z&r az a,a4 aztán a +iT4 így
3indkettJ kirá$yknt 1a$ 3eg. A !zavakat a kirá$yn egyik e3bere
3or3o$ta4 3ik&zben Ae3on 3e!ter a !ebt ti!ztította. "on
3eg,rEbá$ta bet%dni a !eb$áz okozta &nkív.$etnek4 de Ae3on
+e$vi$ágo!ította.
V )gy kirá$y vrben 1ata$o3 re-$ik V +igye$3eztette az &reg
3e!ter V4 ! 3ár Stanni!ná$ -obb e3berek i! k&vettek e$ enn$
borza$3a!abb do$gokat.
(e1et4 1ogy a kirá$y rideg ! k&ny&rte$en4 de egy c!ec!!zo,EtY
A!ak egy !z&rnyeteg adna egy $J gyer3eket a $ángoknak.
"on !&ttben vize$t4 a On Medve 1o$$E-ának kárá$á!a k&ze,ette
t&$t&tte 3eg az --e$iednyt. A +arka!á$3ok egyre erJ!ebb vá$tak4
3o!t 3ár beren i! e3$kezett rá-%k. Sze$$e3 t%d-a4 1ogy Sz.rke
Sz$ 1a$ott. Robb 3eg1a$t az ;krekn$4 o$yan e3berek ár%$tak e$4
akiket a barát-ának 1itt4 ! a +arka!a ve$e 1a$t. 2rant ! Rickont
!zintn 3eg&$tk4 $e+e-eztk Jket T1eon Grey-oy ,aranc!ára4 aki
egykor a,-%k gyá3+ia vo$t... de 1a az á$3ok ne3 1az%dtak4 a
r3+arka!aik 3eg!z&ktek. A Cirá$yn Coroná-áná$ az egyik
e$Jb%kkant a !&tt!gbJ$4 1ogy 3eg3ent!e "on $ett. 2izto!an
Nyár vo$t az. Sz.rke vo$t a b%ndá-a4 2orza!k%tya ,edig +ekete.
)$gondo$kodott4 va-on 1a$ott &cc!einek egy r!ze tovább $Ie a
+arka!okban.
Az ágy 3e$$etti vize!kanc!EbE$ 3egt&$t&tte a 3o!dEteknJt4
3eg3o!ta a kezt ! az arcát4 ti!zta gya,-Ta$!Et vett4 +ekete
bJr3e$$nyt ! nadrágot4 ! vg.$ +e$1Tzta -E$ kita,o!ott c!iz3á-át.
Mor3ont 1o$$E-a rava!z tekintette$ +igye$te k!z.$Jd!t4 aztán
odar&,,ent az ab$ak1oz.
V A rab!zo$gádnak gondo$!zY V A3ikor "on kinyitotta a
va!tag4 gy3ánt a$akT4 !árga .veg$a,okbE$ á$$E ab$akot4 a -ege!
regge$i !z$ az arcába c!a,ott. Mik&zben a 1o$$E !zárnyra ka,ott4
vett egy 3$y $$egzetet4 1ogy ki,%co$-a t.de-bJ$ az -!zaka
,Ek1á$Eit. )z a 3adár tT$!ágo!an i! oko!. 9o!!zT vekig vo$t a
On Medve tár!a4 de ez ne3 gáto$ta 3eg benne4 1ogy c!i,ege!!en
a 1a$ott ,aranc!nok arcábE$.
A 1á$E!zobá-átE$ $,c!J vezetett $e egy nagyobb 1e$yi!gbe4
3e$yben egy +enyJ+a a!zta$ ! t%catnyi4 bJrre$ borított4 t&$gy+ábE$
k!z.$t !zk á$$t Mive$ a Cirá$y Tornyában Stanni! $akott4 a
:aranc!noki Torony ,edig $egett4 "on #ona$ Noye !zerny
$akr!zbe4 a kovác!3ű1e$y 3&g k&$t&z&tt. Ne3 vo$t kt!ge!4
1ogy egy!zer nagyobb !zá$$á!ra $e!z !z.k!ge4 de -e$en$eg4 a3íg
1ozzá ne3 !zokik ,aranc!noki ,ozíciE-á1oz4 ez i! bJven
3eg+e$e$t.
Az átadá!i okirat4 a3it a kirá$y k.$d&tt neki a$áírá!ra4 az
a!zta$on 1evert4 #ona$ Noye egykori ez.!t ivEk%,á-a a$att. A
+$karT kovác! ne3 !ok 3indent 1agyott 1átra 3aga %tán/ a k%,át4
1at kra-cárt ! egy rzc!i$$agot4 egy +e!tett 3e$$tűt t&r&tt c!atta$4
egy do1o! !zagT brokát!e$ye3 zekt4 ra-ta Oi1arvg !zarva!áva$.
Az J kinc!ei a !zer!zá3ai vo$tak4 3eg a tJr&k ! kardok4 a3iket
k!zített. Az $ete a 3ű1e$yben za-$ott. "on +$reto$ta a k%,át4 !
3g egy!zer e$o$va!ta a ,erga3ent. 9a erre rányo3o3 a
,ec!te3et4 3ind&r&kk Tgy +ognak e3$kezni rá34 3int a
,aranc!nok4 aki e$adta a Fa$at4 gondo$ta. Oi!zont 1a
vi!!za%ta!íto3...
Stanni! 2arat1eon t.!k! 3odorT ! ny%g1atat$an vendgnek
bizony%$t Ma-dne3 a Cirá$yn Coroná-áig $e$ovago$t a kirá$yi
Tton4 átk%tatta Oakondváro! .re! 1ázait4 3egviz!gá$ta a Cirá$yn
Ca,%-a ! T&$gy+a,a-z! ro3o! erJdeit. Minden --e$ +e$3ent a Fa$
tete-re Me$i!andre TrnJve$4 na,,a$ ,edig a +ogo$ytábort $átogatta
3eg4 ! kivá$a!ztott n1ány e3bert4 akiket a v&r&! a!!zony
ki1a$$gatott. Ne3 !zereti4 1a e$$en!zeg.$nek neki. AttE$ tartott4 ez
ne3 $e!z va$a3i ke$$e3e! regge$.
A +egyverraktárbE$ kardok ! ,a-z!ok c!&r&3,&$!e 1a$$at!zott
V a +iata$ +iTkbE$ ! T-oncokbE$ á$$E %to$!E !zá$$ít3ány tag-ai
+egyvereztk +e$ 3ag%kat. 9a$$otta Oa! )33ett 1ang-át4 a1ogy
nEgat-a Jket. Aotter :yke ne3 !zíve!en 3ondott $e
+egyver3e!terrJ$4 de a +iata$ +e$derítJ va$E!ágo! kinc! vo$t4 1a
e3bereket ke$$ett kik,ezni. Szereti a 1arcot4 ! 3egtanít-a a
+iTknak4 1ogy Jk i! !zere!!k. (ega$ábbi! ebben re3nykedett.
"on k&,enye egy !zegen $Egott az a-tE 3e$$ett4 a kard&ve egy
3á!ikon. MindkettJt +e$&$t&tte4 ! e$ind%$t ki+e$ a 3ű1e$yen át.
Sze$$e3 a$vE1e$ye .re! vo$t. Az a-tE 3e$$ett +ekete k&,enybe4!
va! +$!i!akba &$t&z&tt4 dárdát !zorongatE Jr&k á$$tak.
V Sz.k!ged van kí!retreY V rdek$Jd&tt Gar!e.
V Szerinte3 egyed.$ i! 3egta$á$o3 a Cirá$y Tornyát. V "on
gyű$&$te4 a3ikor Jr&k kí!rtk 3inden1ová. \gy rezte 3agát4
3int egy kac!ato-E a +iEkáiva$.
Oa! )33ett $egnyei 3ár az %dvaron gyakor$atoztak4 to3,a
kardok c!attantak c!engve ,a-z!oknak ! egy3á!nak. "on egy
,i$$anatra 3egá$$t4 ! +igye$te4 a1ogy (E 1átra!zorít-a 9o,IRobint
a kTtig. \gy v$te4 (EbE$ -E 1arco! $e1et. )rJ! vo$t4 ! egyre
erJ!ebb vá$t4 ráadá!%$ kitűnJ &!zt&n&kke$ rende$kezett. 9o,I
Robin eg!zen 3á! $a,ra tartozott. Ne3c!ak a donga$ába 3iatt4
1ane3 3ert rettegett attE$4 1ogy e$ta$á$-ák. Ta$án intzJnek -E
$enne. A k.zde$e3 1irte$en rt vget4 9o,IRobin a +&$dre ker.$t.
V "E$ 1arco$!z V 3ondta "on (Enak V4 de tT$!ágo!an $eengeded
a ,a-z!odat tá3adá!ná$. )zen -avítanod kne4 1a ne3 akar!z
3eg1a$ni.
V ;geni!4 ,aranc!nok. (egk&ze$ebb +e$e3e$e3. V (E ta$,ra
!egítette 9o,IRobint4 a ki!ebb +iT e!et$en.$ 3eg1a-o$t.
Az %dvar tT$!E vgben Stanni! $ovag-ai gyakoro$tak. A
kirá$yn e3berei az egyik !arokban4 a kirá$yi a 3á!ikban V
-egyezte 3eg 3agában "on. #e c!ak n1ányan vannak4
$egt&bb-.knek tT$ 1ideg az idJ.
A1ogy e$$,de$t 3e$$ett.k4 va$aki 1ar!ány 1angon rákiá$tott/
V F;\S 9[4 CZ(?ZCS
Senki ne3 1ívta így4 3iEta 3egvá$a!ztották ,aranc!noknak.
Figye$3en kív.$ 1agyta a kiá$tá!t.
V 9ava!S V A 1ang ne3 adta +e$. V :aranc!nokS
)zTtta$ 3ár 3egá$$t.
V SerY V A $ovag 1at 1.ve$ykke$ 3aga!odott +&$.
V )gy +r+i4 aki va$yriai ,engt vi!e$4 !eggvakará!on kív.$
3á!ra i! 1a!zná$1atná a +egyvertS
"on 3ár $átta ezt a +r+it a várbanR azt 1a$$otta4 nagy 1írű $ovag.
A Fa$ a$atti c!atában Ser Godry Farring 3eg&$t egy 3enek.$J
Eriá!t V $E1áton vágtatott %tána4 ! +e$nyár!a$ta a $ándz!á-áva$4
aztán $e!zá$$t4 1ogy $evág-a a $ny !zána$3a!an a,rE +e-t. A
kirá$yn e3berei azEta driá!&$J Godrynak 1ívták.
)!zbe -%tott ?gritte4 a3int !írva nek$i az a_to$!E Eriá!bIt.
V Akkor 1a!zná$o3 9o!!zTkar3ot4 a3ikor !z.k!g van rá4
Ser.
V [! 3i$yen -E$ +orgatodY V Ser Godry e$J1Tzta !a-át ,eng-t.
V M%ta!d 3egS ígre34 ne3 bánta$ak4 k&$y&k.
Mi$yen kedve! tJ$edS
V Ta$án 3a-d 3á!kor4 Ser. Mo!t egyb do$gokat ke$$ intzne34
!zE$ít a k&te$e!!g.
V Te1át +$!z. [rte3. V Ser Godry a ci3boráira vigyorgott. V
F$ V i!3te$te 3eg a gyengbb +e$+ogá!Tak kedvrt.
V 9a 3egboc!áta!z... V "on 1átat +ordított nekik.
A Fekete Oár ko3or ! e$1agyatott 1e$ynek tűnt a !á,adt
1a-na$i +nyben. A ,aranc!nok!ágo34 gondo$ta "on !zo3orTan.
)rJd ! ro31a$3az egyben. A :aranc!noki Torony kigett 1- vo$t
c!%,án4 a nagytere3 3eg+eketedett r&nk&k 1a$3a4 9ardin Tornya
,edig Tgy nzett ki4 3int a3it a k&vetkezJ !ze$$J $ed&nt... igaz4
3ár vek Eta így +e!tett. M&g&tt.k e3e$kedett a Fa$/ 1ata$3a!an4
+$e$3ete!en ! 1idegen4 az o$da$án ,ítJk ny.z!&gtek4 az T-
$,c!Jt ,rEbá$ták &!!zek&tni a rgive$. 9a-na$tE$ a$konyatig
do$goztak. (,c!J 1í-án c!ak a +e$vonEva$ $e1etett +e$-%tni a Fa$
tete-re4 ! az ne3 $e!z e$egendJ4 1a a vadak T-ra tá3adnak.
A Cirá$y Tornya +&$&tti tetJn4 a1o$ ne3rg 3g 9ava! "on
k%,orgott í--a$ a kezben4 Se$ye3 ! S.ket #ick Fo$$ard 3e$$ett4
3o!t a 2arat1eonI1áz nagy4 arany 1arci $obogE-a c!attogott a
!z$ben. A $,c!Jn a kirá$yn kt e3bere !tráz!á$t re!zketve4
kez.ket a 1En%k a$á d%gták4 dárdá-%kat az a-tEnak tá3a!ztották.
V Azok a !z&vetke!ztyűk !e33it !e3 rnek V 3ondta nekik
"on. V 9o$na, kere!!tek 3eg 2o0en Mar!1ot4 ! ad nektek
,r3e! bJrke!ztyűt.
V \gy te!z.nk4 %ra34 k&!z&n-.k V 1á$á$kodott az idJ!ebbik Jr.
V 9a addig ne3 +agy $e a ro1adt kez.nk V tette 1ozzá a
+iata$abbik 1a$vány ,ára+e$1Jt $e1e$ve. V Mindig azt 1itte34 1ogy
a dorneIi 1atárvidken 1ideg van. Mit t%dta3 nY
Se33it4 gondo$ta 9ava! "on. _gyanTgy4 3int n.
F$Tton -árt a kanyargE $,c!Jn4 a3ikor !ze3beta$á$kozott
Sa30e$$ Tar$yva$.
V A kirá$ytE$ -&!!zY V krdezte "on.
V Ae3on 3e!ter k.$d&tt neki egy $eve$et.
V [rte3. V N3e$yik nagyTr a 3e!terre bízta4 1ogy
e$o$va!!ák a $eve$et4 ! &!!ze+og$a$-ák a tarta$3át4 de Stanni!
raga!zkodott 1ozzá4 1ogy 3aga t&r-e +e$ a ,ec!tet. V 9ogy
+ogadta a 1írtY
V Az arcki+e-ez!e a$a,-án ne3 tT$ bo$dogan. V Sa3
$e1a$kította a 1ang-át. V Ne3 !zabadna be!z$ne3 rE$aS
V Akkor ne tedd. V Oa-on ezTtta$ a,-a 3e$yik zá!z$E1ordozE-a
%ta!ította vi!!za a +e$!zE$ítá!t4 1ogy 1űbre!k.t tegyen Stanni!
kirá$ynakY 2ezzeg a3ikor Car1o$d be1Edo$t4 gyor!an e$ter-e!ztette
a 1írt. V 9ogy 3egy az í-á!zkodá!Y
V Ta$á$ta3 egy nagy!zerű k&nyvet az í-á!zatrE$. V Sa3 a
1o3$okát ránco$ta. V Azt 1i!ze34 c!iná$ni -Eva$ ne1ezebb4 3int
o$va!ni rE$a. Te$e vagyok víz1E$yagokka$.
V A!ak gyakoro$d. 9a a Má!ok egy !&tt -!zaka
+e$b%kkannak4 !z.k!g $e1et az í-adra a Fa$on.
V d... re3$e34 ez ne3 t&rtnik 3eg.
A kirá$y e3e$eti $akE!zobá-a e$Jtt T-abb Jr&k á$$tak.
V X+e$!ge -e$en$tben ne3 $e1et +egyvert vi!e$ni4 %ra3 V
!zE$a$t 3eg a ,aranc!nok%k. V Cre3 a kardodat ! a tJr&det.
"on t%dta4 1ogy ninc! rte$3e vitatkozni. ]tadta a +egyvereit.
A torony!zobában 3e$eg vo$t. Me$i!andre TrnJ a tűz 3e$$ett
.$t4 r%bin-a +nye!en c!i$$ogott nyakának 1a$ovány bJrn. ?gritteI
et 3egc!Eko$ta a tűzR a v&r&! ,a,nJ 3aga vo$t a tűz4 1a-a ,edig
vr ! $áng. Stanni! a d%rván +aragott a!zta$ 3&g&tt á$$t4 a1o$
egykor a On Medve +ogya!ztotta ebd-t. Az a!zta$on [!zak
rongyo! bJrre +e!tett trk,e +ek.dt kiterítve. )gyik vgt
+aggyTbE$ &nt&tt gyertya +ogta $e4 a 3á!ikat egy ac$ke!ztyű.
A kirá$y gya,-Tnadrágot ! ,árnázott zekt vi!e$t4 3gi! o$yan
3erevnek tűnt4 3int1a te$-e! $e3ezvrtbe &$t&z&tt vo$na. 2Jre
!á,adt vo$t4 eg!zen r&vidre nyírt !zaká$$át 3int1a c!ak rá+e!tettk
vo$na az arcára. )gykor +ekete 1a-ábE$ c!%,án kt !&tt +o$t 3aradt
a 1a$ántka k&rnykn. Cezben ,erga3ent tartott4 a z&$d ,ec!t
3ár +e$ vo$t t&rve.
"on trdre ere!zkedett. A kirá$y bo!!zT!an nzett rá4 !
d.1&!en 3egrázta a ,erga3ent.
V Ce$- +e$S Ci ez a (yanna Mor3ontY
V Maege TrnJ egyik $ánya4 %ra3. A $eg+iata$abb. A,á3%ra3
1Tga %tán neveztk e$.
V 9ogy a,ád kedvben -ár-anak4 ne3 kt!ge!. Nagyon -E$
t%do34 1ogyan -át!!zák ezt a -átkot. Mi$yen idJ! ez az átkozott
gyer3ekY
"onnak egy ,i$$anatig gondo$kodnia ke$$ett.
V Tíz4 vagy eg!zen k&ze$ -ár 1ozzá. Megt%d1atná34 3ive$
!rtette 3eg +e$!gedetY
Stanni! +e$o$va!ott egy r!zt a $ev$bJ$.
V bA MedveI!ziget ne3 i!3er e$ kirá$yt4 kivve [!zak kirá$yát4
akinek a neve STARC. a Azt 3ondod4 tízve! a $ány4 3gi! ve!zi a
bátor!ágot4 1ogy !rtege!!e t&rvnye! %ra$kodE-átS V R&vidre nyírt
!zaká$$a 3o!t árnyknak tűnt bee!ett arcán. V )zt a 1írt tart!d 3eg
3agadnak4 9ava! nagyTr. Car1o$d 3ár ve$e3 van4 az e3bereknek
e$g ennyit t%dni%k. Ninc! !z.k!ge3 rá4 1ogy a te!tvreid
t&rtneteket ter-e!!zenek arrE$4 1ogyan a$ázott 3eg egy ki!$ány.
V A1ogy ,aranc!o$od4 %ra3. V "on t%dta4 1ogy Maege
Mor3ont d$re $ovago$t RobbIba$. (egidJ!ebb $ánya !zintn
c!at$akozott az ;+-T Farka! !ereg1ez. ]3 3g 1a 3indketten 3eg
i! 1a$tak4 Maege TrnJnek vo$tak 3á! $ányai4 ! n3e$yiknek 3ár
gyer3eke i! !z.$etett. Oa-on Jk i! RobbIba$ tartottakY Maege TrnJ
bizto!an 1átra1agyta vo$na várnagynak az egyik idJ!ebb $ányát.
Ne3 rtette4 3irt (yanna vá$a!zo$t Stanni!nek4 ! &nknte$en.$ i!
arra gondo$t4 1ogy a $ány vá$a!za eg!zen 3á! $ett vo$na4 1a a
+e$!zE$ítá!t koroná! !zarva! 1e$yett r3+arka!!a$ ,ec!te$ik $e4 ! a
$eve$et "on Stark4 #ere! %ra ír-a a$á. )zen 3ár tT$ k!J !a-ná$kozni.
Meg1oztad a d&nt!edet.
V Ct t%cat 1o$$Et k.$dte3 e$ V ,ana!zkodott a kirá$y V4
3g!e3 -&n vá$a!z4 c!ak daco! 1a$$gatá!. Minden igaz a$attva$E
1ű!ge!k.ve$ tartozik a kirá$yának4 az a,ád zá!z$E1ordozEi 3gi!
1átat +ordítanak neke34 kivve a Car!tarkokat. [!zakon Arno$+
Car!tark $enne az egyet$en bec!.$ete! e3berY
Arno$+ Car!tark a n1ai Rickard nagybáty-a vo$t. Xt neveztk ki
Car1o$d várnagyává4 a3ikor %noka&cc!e ! +iai d$re von%$tak
RobbIba$4 ! J vá$a!zo$t e$!Jknt Stanni! kirá$y +e$!zE$ítE $eve$re4
1o$$E!zárnyon -%ttatva e$ a kirá$y1oz 1ű!gnyi$atkozatát. A
Car!tarkoknak ne3 vo$t 3á! vá$a!ztá!%k4 vi$ágo!ít1atta vo$na +e$ a
kirá$yt "on. Rickard Car!tark e$ár%$ta a r3+arka!t4 ! oro!z$ánok
vrt ontotta. A !zarva! 3aradt Car1o$d %to$!E re3ny!ge.
V Az i$yen zavaro! idJkben 3g a $egbec!.$ete!ebb
e3bereknek i! e$ ke$$ gondo$kodni%k4 kinek a-án$-ák +e$ a
1ű!g.ket. Fe$!ged ne3 az egyet$en kirá$y a biroda$o3ban4 aki
1ű!ge!k.t k&vete$.
Me$i!andre 3eg3occant.
V Mondd c!ak4 9ava! nagyTr... 1o$ vo$tak ezek a kirá$yok4
a3ikor a vade3berek 3egtá3adták a +a$adatY
V )zer3r+&$dnyire4 ! .gyet !e3 vetettek a !z.k!g.nkre V
+e$e$te "on. V Ne3 +e$e-tette3 e$4 TrnJ34 ! ne3 i! +ogo3 !o1a.
A!ak1ogy atyá3 zá!z$E1ordozEinak a!!zonyokrE$ !
gyer3ekekrJ$ ke$$ gondo!kodni%k4 va$a3int az a$attva$EikrE$4 akik
3eg1a$1atnak egyet$en ro!!z d&nt! k&vetkeztben4 J+e$!ge
nagyon !okat kr tJ$.k. Ad-atok nekik idJt4 ! 3eg-&nnek a
vá$a!zok.
V ;$yen vá$a!zokY V Stanni! &!!zegyűrte (yanna $eve$t.
V Mg az !zaki e3berek i! +$nek Ty0in (anni!ter
1arag-átE$. A 2o$tonok !zintn i-e!ztJ e$$en+e$ek4 ne3 v$et$en4
1ogy a cí3er.k 3egnyTzott e3bert ábrázo$. )g!z [!zak n,e
RobbIba$ $ovago$t4 ve$e egy.tt vreztek4 3eg1a$tak rte. A
-%ta$3%k c!ak 1a$á$ ! gyá!z vo$t4 te ,edig 3o!t T-abb !zo$gá$atot
vár!z e$ tJ$.k. 9ibáztatod Jket4 1a kivárnakY 2oc!á!! 3eg4 +e$!g4
de !okan c!ak egy T-abb 1a$á$ra ít$t trEnk&vete$Jt $átnak benned.
V 9a J+e$!ge 1a$á$ra van ít$ve4 akkor a biroda$3ad i! V !zE$t
k&zbe Me$i!andre TrnJ. V )zt ne +e$edd4 9ava! nagyTr. Pe!tero!
-og !zerinti kirá$ya á$$ e$JttedS
"on arca rze$e33ente! 3aradt.
V A1ogy ,aranc!o$od4 1&$gye3.
Stanni! +e$1orkant.
V \gy vá$!z 3eg a !zavaktE$4 3int1a 3indegyik egy te$-e!
arany!árkányt rneS Azon gondo$kodo34 3ennyi aranyatok $e1et.
V Arany%nkY V )zeket a !árkányokat akar-a a v&r&! a!!zony
+e$bre!zteniY Arany!árkányokatY V Mi c!ak ter3!zetben
gyű-t.nk adEt4 +e$!g. Az Jr!g gazdag r,ában4 de !zegny
aranyban.
V R,áva$ ne3 t%do3 ki+izetni Sa$$ad1or Saant. Neke3 arany
vagy ez.!t ke$$S
      V Akkor neked Fe1rrvre van !z.k!ged. :er!ze ne3
veteked1et
dváro!!a$ vagy Cirá$yvárra$4 de-E +orga$3T4 virágzE kik&tJ.
Mander$y nagyTr a $eggazdagabb atyá3 zá!z$E1ordozEi k&z.$.
V d4 TT$IC&vrI9ogyI(EraIH$-&n nagyTrS V Py3an
Mander$y Fe1rrvbJ$ k.$d&tt $eve$ben 1o!!zan be!z$t korárE$
! gyenge!grJ$4 de !e33i 3á!rE$. Stanni! 3eg,aranc!o$ta
"onnak4 1ogy ne e3$ít!e t&bb a nevt.
V _ra!ága ta$án kedvt $e$n egy vad +e$e!gben V vetette +e$
Me$i!andre TrnJ. V A k&vr e3ber 1áza!4 9ava! nagyTrY
V A +e$e!ge rg 3eg1a$t. Py3an nagyTrnak kt +e$nJtt +ía
van4 ! %nokái az idJ!ebbiktJ$. )gybknt va$Eban tT$ k&vr
a11oz4 1ogy $Era .$-&n4 $ega$ább ngy!záz +ontot nyo3. Oa$ !o!e3
3enne 1ozzá.
V A!ak egy!zer adná$ o$yan vá$a!zt4 a3i a kedve3re va$ES V
3orogta a kirá$y.
V Re3$te34 1ogy inkább az igaz!ágot !zeretnd 1a$$ani4
+e$!g. Az e3bereid %gyan 1ercegnJnek 1ív-ák Oa$t4 de a !zabad
n, !zá3ára J 1a$ott kirá$y%k +e$e!gnek egyet$en te!tvre. 9a
1ozzákny!zeríted egy o$yan e3ber1ez4 akit ne3 !zeret4
va$E!zínű$eg 3g a ná!z-!zakán átvág-a a +r-e torkát. ]3 3g
1a e$ i! +ogad-a +r-knt4 az ne3 -e$enti4 1ogy a vadak k&vetni
+og-ák akár Jt4 akár tged. Az egyet$en e3ber4 aki a te .gyed
3e$$ á$$ít1at-a Jket4 az Mance Rayder.
V T%do3 V +intorodon e$ Stanni!. V Erákon át be!z$gette3 a
+ickEva$. Rengeteget t%d a va$Edi e$$en!g.nkrJ$4 ! 1i1etet$en.$
rava!z4 ezt e$ ke$$ i!3erne3. ]3 3g 1a $e i! 3ondana a kirá$yi
cí3rJ$4 akkor i! e!k.!zegJ 3arad. Cí3$d 3eg egy dezertJr
$ett4 ! ezze$ 3á!okat i! dezertá$á!ra &!zt&nz&$. Ne34 a
t&rvnyeknek va!bE$ ke$$ $enni.k4 ne3 ,%dingbE$S Mance
Raydernek az $etve$ ke$$ +e$e$nie a 9t Cirá$y!ág &!!ze!
t&rvnye rte$3benS
V A t&rvny a Fa$ná$ vget r4 +e$!g. ManceInek -E 1a!znát
ve1etnd.
V )z a c$o3. Meggete34 ! eg!z [!zak $átni +og-a4 1ogyan
bánok e$ az ár%$Ekka$ ! k&,&nyeg+orgatEkka$. Oannak 3á!
e3berei34 akik vezet1etik a vadakat. [! ne +e$edd4 itt van Rayder
+ia i!. 9a az a,-a 3eg1a$4 a k&$y&k $e!z a Fa$on TT$i Cirá$y.
V Fe$!ged tved. V Ne3 t%d!z te !e33it4 9ava! "on4
3ondogatta ?gritte4 de azEta !okat tan%$t. V A c!ec!e3J c!ak
annyira 1erceg4 a3ennyire Oa$ 1ercegnJ. Ne3 azrt $e!z va$aki
Fa$on TT$i Cirá$y4 3ert az a,-a az vo$t.
V 9e$ye! V bE$intott Stanni! V4 3ert ne3 tűr&k t&bb kirá$yt
Pe!tero!on. A$áírtad a nyi$atkozatotY
V Ne34 +e$!g. V [! 3o!t -&n. "on &!!zezárta 3eggett %--ait4
aztán T-ra kinyitotta Jket. V TT$ !okat kr!z.
V CrekY Azt krte34 1ogy $egy$ #ere! %ra ! [!zak XrzJ-eS
)zeket a várakat vi!zont k&vete$e3S
V ]tengedt.k neked [-várat.
V :atkányok ! ro3okS C&ny&rado3ány4 a3i az
a-ándkozEnak ne3 ker.$ !e33ibeS A te e3bered4 ?ar0yck 3aga
3ondta4 1ogy ke$$ $ega$ább +$ v4 3ire $ak1atEvá te!!z.kS
V A t&bbi erJd !inc! -obb á$$a,otban.
V T%do34 de ne3 !zá3ít4 3ert az 3inden4 a3ink van.
Tizenki$enc erJd á$$ a +a$ 3entn4 ! nektek c!ak 1áro3ban
vannak e3bereitek. Mg az v vge e$Jtt 3indegyikben
1e$yJr!get akarok $átniS
V )zze$ ne3 vitatkozo34 +e$!g4 de azt be!z$ik4 az erJd&ket a
$ovag-aidnak ! ne3e!eidnek akarod ado3ányozni4 1ogy +e$!ged
vaza$$%!aiknt %ra$kod-anak benn.k.
V )gy kirá$ytE$ e$vár-ák4 1ogy bJkezű $egyen az a$attva$Eiva$
)ddard nagyTr ne3 tanított !e33it a +attyánakY Sok $ovago3 !
ne3e!e3 gazdag +&$deket ! erJ! várakat 1agyott 1átra d$en. Tán
ne -%ta$3azza3 a 1ű!g.ketY
V 9a +e$!ged vg$eg e$ akar-a ve!zíteni atyá3
zá!z$E1ordozEit4 annak ninc! -obb 3Ed-a4 3int d$i ne3e!eknek
a-ándkozni az !zaki várakat.
V 9ogyan ve!zít1etnk e$ e3bereket4 akik ne3 i! az eny3ekY
9a 3g ne3 +e$e-tetted e$4 #ere!t egy !zakinak akarta3 adni4
)ddard Stark egyik +iának4 de a k,e3be vágta az a-án$ato3atS V
A !rtJd&tt Stanni! 2arat1eon o$yan vo$t4 3int egy !ze$indek4
a3e$y addig rág egy c!ontot4 3íg c!ak !zi$ánkok 3aradnak be$J$e.
V #ere! -og !zerint a nJvre3et4 San!át i$$etn.
V Már3int (anni!ter TrnJre gondo$!zY )nnyire !zeretnd $átni
az Zrd&g+iEkát a,ád !zkben ter,e!zkedniY Megígr1ete34 a3íg
n $ek4 erre ne3 ker.$ !orS
"on oko!abb vo$t anná$4 !e31ogy tovább vitatkozzon.
V _ra34 egye!ek azt be!z$ik4 +&$det ! várat akar!z
ado3ányozni Q&rgJvrtnek ! a t1ennek Magnar-ának.
V Ci 3ondta eztY
A Fekete Oárban 3indenki errJ$ be!z$t.
V 9a 3indenáron t%dni akarod4 Szeg+űtJ$ 1a$$otta3.
V Ci az a Szeg+űY
V A !zo,tatE! da-ka V +e$e$te Me$i!andre TrnJ. V Fe$!ged
engedte !zabadon -árni a várban.
V #e ne3 azrt4 1ogy 3e!ket ter-e!!zenS A c!ec!re van
!z.k!g.nk4 ne3 a nye$vreS T&bb te-et várnk e$ tJ$e4 !
keve!ebb ,$etykátS
V A Fekete Oárnak va$Eban ninc! !z.k!ge t&bb 1e! !zá-ra V
rtett egyet "on. V A Ce$eti Xr!gbJ$ ind%$E k&vetkezJ 1a-Eva$
d$re k.$d&3 Szeg+űt.
Me$i!andre 3egrintette a nyakában 1ordott r%bint.
V Szeg+ű ne3c!ak a !a-át +iát !zo,tat-a4 1ane3 #a$iát i!.
Cegyet$en!g vo$na e$!zakítanod a ki! 1erceget a te-te!tvrtJ$4
,aranc!nok.
dvato!an4 3o!t nagyon Evato!anS
V Az anyate-en kív.$ 3á!ban ne3 o!ztoznak. Szeg+ű +ia
nagyobb ! erJ!ebb. ]$$andEan r%gdo!!a ! c!i,kedi a 1erceget4 !
e$$&ki Jt a te-tJ$. Ara!ter vo$t az a,-a4 kegyet$en ! ka,z!i e3ber4
! a vr ne3 1az%dto$-a 3eg &n3agát.
A kirá$y &!!zezavarodott.
V [n azt 1itte34 a !zo,tatE! da-ka ennek a Ara!ternek a $ánya.
V )gy!zerre $ánya ! +e$e!ge4 +e$!g. Ara!ter e$vette az &!!ze!
$ányát Szeg+ű +ia az J egye!.$!.k gy.3&$c!e.
V Sa-át a,-a e-tette te1erbeY V Stanni! d&bbentnek tűnt. V
Akkor va$Eban 3eg ke$$ !zabad%$n%nk tJ$eS ;$yen +ertJt itt ne3
tűr&k 3eg4 ez ne3 Cirá$yvárS
V Ta$á$ok 3á!ik !zo,tatE! da-kát. 9a a vadak k&zt ninc!4
akkor 1ozatok va$akit a 1egyi k$ánoktE$. Addig a kec!kete- i!
3eg+e$e$ a +iTnak4 1a +e$!ged i! -Enak $át-a.
V Si$ány tá,$á$k egy 1ercegnek4 de 3g 3indig -obb4 3int
egy !za-1a te-e. (egyen 1átS V Stanni! 3egkocogtatta %--áva$ a
trk,et. V Te1át vi!!zatrve az erJd&k .gyre...
V Fe$!g V k&z&$te 1űv&! %dvaria!!ágga$ "on V4 e$$átta3 !
etette3 a katonáidat4 ria!ztE 3Edon 3egc!a,,antva a t$re
+e$1a$3ozott k!z$eteinket. R%1át adta3 nekik4 1ogy ne +ázzanak.
Stanni!t ez ne3 1atotta 3eg.
V Oa$Eban4 3ego!ztottad ve$.nk a !Ezott di!znE1T!odat ! a
zabká!ádat4 ! vetett$ nek.nk n1ány +ekete rongyot. Rongyokat4
3e$yeket a vadak rángattak vo$na $e a tete3eitekrJ$4 1a 3i ne3
-&v.nk !zakraS
"on .gyet !e3 vetett a k&zbe!zE$á!ra.
V Abrakot adta3 a $ovaitoknak4 ! 1a e$k!z.$ a $,c!J4
,ítJket i! adok [-vár 1e$yreá$$ítá!á1oz. Abba i! be$eegyezte34
1ogy $ete$e,ít!d a vadakat az Ado3ány ter.$etn4 3e$yet &r&kre az
[--e$i Jr!g t%$a-donába adtak.
V Hre! ! ko,ár +&$deket a-án$a!z +e$4 de 3egtagadod tJ$e3 a
várakat4 ,edig !z.k!ge3 $enne rá-%k4 1ogy 3eg-%ta$3az1a!!a3
ne3e!ei3et ! zá!z$E1ordozEi3atS
V Azokat a várakat az [--e$i Jr!g ,ítette...
V [! az [--e$i Jr!g i! 1agyta e$ JketS
V...1ogy vd-k a Fa$at V +e-ezte be 3akac!%$ "on. V Ne3 d$i
ne3e!ek !zk1e$y.$ !zánták Jket. Azoknak a váraknak a k&veit
rg 1a$ott te!tvreink vre ! c!ont-ai k&tik &!!ze. Ne3 ad1ato3
Jket neked.
V Ne3 ad1atod4 vagy ne3 akarodY V A kirá$y nyakán
kidagadtak az erek. V Fe$a-án$otta3 neked egy nevetS
V Már van neve34 +e$!g.
V 9ava!. (tezik enn$ ba$-E!abb nvY V Stanni! 3egrintette
kard-a 3arko$atát. V Mgi!4 3inek k,ze$ed 3agadY
V A +a$ak Jrnek. A kardnak a !&ttben.
V Ne !za-kEzd neke3 az e!k.t&ketS V Stanni! e$Jrántotta a
kardot4 a3it Fny1ozEnak 1ívott. V ;tt a kardod a !&ttbenS V A
+ny vgig+%tott a ,engn4 e$Jbb v&r&!en4 3a-d !árgán4 aztán
naranc!!zínben4 $e!en kira-zo$va a kirá$y arc$t. V )zt 3g egy
z&$d+.$ű i! $át1at-a. Oak vagy ta$ánY
V Ne34 %ra3. )gyetrtek4 a várakat va$Eban +e$ ke$$ t&$teni
1e$yJr!gge$...
V A k&$y&k,aranc!nok egyetrt4 3ic!oda !zerenc!eS
V...de az [--e$i Jr!g e3bereive$.
V #e 1i!zen ninc!enek e3bereidS
V Akkor ad- neke3 e3bereket4 %ra3. Ti!zteket -e$&$&k ki
3indegyik e$1agyott erJd $re4 ki,rEbá$t ,aranc!nokokat4 akik
i!3erik a Fa$at ! az azon tT$i vidket4 ! t%d-ák4 1ogy $e1et a
$egk&nnyebben tT$$ni a k&ze$gJ te$et. A!erbe 3indazrt4 a3it
ad%nk neked4 e3bereket krek tJ$ed a 1e$yJr!gekbe.
Gya$ogo!okat4 !zá3!zerí-á!zokat4 T-oncokat. Mg a !ebe!.$t-eidet
! a betegeidet i! átve!ze3.
Stanni! 1itet$enkedve 3eredt rá4 aztán vakkantE nevet!t 1a$$atott
V )$i!3ere34 van benned bátor!ág4 9ava!4 de 3egJr.$t$4 1a
azt 1i!zed4 az e3berei3 +ekett +ognak &$teni.
V W$yan !zínű k&,enyt vi!e$nek4 a3i$yet c!ak akarnak4 a3íg
Tgy engede$3e!kednek a ti!zt-ei3nek4 3int1a a !a-át-aik
vo$nának.
A kirá$yt ne3 !iker.$t 3eggyJznie.
V (ovagok ! %rak á$$nak a !zo$gá$ato3ban4 ne3e! ! nagy
ti!zte$etű 1ázak $e!zár3azottai. Ne3 vár1ato3 e$ tJ$.k4 1ogy
vadorzEk4 ,ara!ztok ! gyi$ko!ok a$att !zo$gá$-anak.
Oagy +attyTk a$att4 igaz4 %ra3Y
V A te SegítJd i! egy c!e3,!z.
V )gykori c!e3,!z4 a3irt 3eg i! r&vidítette3 az %--ait. Azt
3ond-ák4 te vagy a Fa$ ki$enc!zázki$encvennyo$cadik
,aranc!noka. Szerinted a ki$enc!zázki$encvenki$encedik 3it
3ondana a várakka$ ka,c!o$atbanY A karEra tűz&tt +e-ed $átványa
bizonyára arra !arka$$ná4 1ogy !egítJk!zebb $egyen. V A kirá$y
vgig+ektette +nye! kard-át a trk,en4 ,onto!an a Fa$ 3e$$ett. A
,enge Tgy c!i$$ogott4 3int a na,+ny a vízen. V Te c!ak az n
e$Jzkeny!ge3nek k&!z&n1etJen vagy ,aranc!nok4 ne3 árt4 1a
ezt -E$ az e!zedbe v!ed.
V Azrt vagyok ,aranc!nok4 3ert a te!tvrei3
3egvá$a!ztottak. V Oo$tak regge$ek4 a3ikor 9ava! "on !e3
nagyon 1itt !a-át 3agának4 a3ikor azza$ a gondo$atta$ bredt4
1ogy va$a3i Jr.$t á$o3ba keveredett. W$yan4 3int +e$venni egy T-
r%1át4 3ondta neki Sa3. )$J!z&r +%rc!ának tűnik4 de 1a egy ideig
vi!e$ed4 eg!zen knye$3e!nek +ogod ta$á$ni.
V A$$i!er T1orne a 3egvá$a!ztá!od 3Ed-a 3iatt ,ana!zkodik4
! ne3 3ondo34 1ogy ninc! n3i igaz!ága. V A trk,
1arc3ezJknt ter.$t e$ kette-.k k&z&tt4 a +e!tett bJr az izzE kard
+nyben +.rd&tt. V A !zá3o$á!t egy vak e3ber vgezte4 ! c!ak a
k&vr barátod á$$t 3e$$ette. S$ynt ,edig k&,&nyeg+orgatEnak tart.
Ci t%d1atná ezt -obban4 3int S$yntY
V )gy k&,&nyeg+orgatE azt 3ondaná4 a3it 1a$$ani akar!z4 !
k!Jbb e$ár%$na. Fe$!ged t%d-a4 1ogy igaz!ágo!an vá$a!ztottak
3eg. A,á3 3indig azt 3ondta4 igaz!ágo! e3ber vagy. V
;gaz!ágo!4 de tT$!ágo!an rideg4 ezek vo$tak )ddard nagyTr ,onto!
!zavai4 de "on Tgy d&nt&tt4 ezt inkább ne3 o!zt-a 3eg a kirá$$ya$.
V )ddard nagyTr ne3 vo$t a baráto34 de rte$3e! e3bernek
i!3erte3. X odaadta vo$na neke3 ezeket a várakat.
So1a.
V Ne3 t%do34 3it tett vo$na az a,á34 de n e!k.t tette34
+e$!g. A Fa$ az eny3.
V )gye$Jre. Meg$át-%k4 3eg t%dodIe tartani. V Stanni! ráb&k&tt
az %--áva$. V Tart!d 3eg a ro3-aidat4 1a i$yen !okat -e$entenek
neked. #e e!k.!z&34 1a v vgre bár3e$yik .re!en +og á$$ni4
e$ve!ze3 Jket4 a 1ozzá-ár%$á!odda$ vagy an$k.$. [! 1a c!ak egy
e$e!ik4 a +e-ed i! k&vetni +og-a. Mo!t ,edig ki+e$S
Me$i!andre TrnJ +e$ke$t a tűz1e$y 3e$$J$.
V )ngede$3edde$4 nagy%ra34 vi!!zakí!rn3 a ,aranc!nokot a
!zá$$á!ára.
V MirtY T%d-a az %tat. V Stanni! $e3ondEan $egyintett. V
Tgy4 a3it akar!z. #evan4 enniva$EtS FJtt to-á!t ! citro3o! vizetS
A kirá$y torony!zobá-ának 3e$ege %tán a $eere!zked! a
c!iga$,c!Jn vacogtatEan 1idegnek ígrkezett
V Fe$tá3adt a !z$4 TrnJ3 V +igye$3eztette az Jr,aranc!nok a
nJt4 3ik&zben vi!!zaadta "onnak a +egyvereit V Ta$án ne3 ártana
egy 3e$egebb k&,eny.
V A 1ite3 3e$egít. V A v&r&! r%1á! ,a,nJ nekivágott a
$,c!Jnek "on 3e$$ett. V J+e$!ge egyre -obban kedve$ tged.
V Azt $áto3. A!ak kt!zer +enyegetJz&tt a $e+e-ez!e33e$.
Me$i!andre nevetett.
V A 1a$$gatá!átE$ ke$$ +$ni4 ne3 a !zavaitE$. V A1ogy ki$,tek
az %dvarra4 a !z$ be$eka,ott "on k&,enybe4 ! a !z&vet beterítette
Me$i!andrt. A v&r&! ,a,nJ +$re!&,&rte a +ekete gya,-Tt4 !
be$ekaro$t "onba. V (e1et4 1ogy igazad van a vadak kirá$yáva$
ka,c!o$atban. ;3ádkozni +ogok a Fny _rá1oz4 1ogy k.$d-&n
Tt3%tatá!t. A3ikor a tűzbe nzek4 át$átok a k&v&n ! a +&$d&n4 !
az e3berek $e$kben 3egta$á$o3 az igaz!ágot. Rg 1a$ott
kirá$yokka$ be!z$getek4 ! 3eg ne3 !z.$etett gyer3ekekke$4 !
+igye$e3 az vek ! v!zakok 3T$á!át4 az idJk vgezetig.
V A t.zeid !o!e3 tvednekY
V So!e3... bár 3i4 ,a,ok 1a$andEk vagy%nk4 így tved1et.nk
i!. &!!zetve!zt1et-.k4 1ogy va$a3inek e$ ke$$ -&nnie4 vagy e$ +og
-&nni.
"on 3g a gya,-Tn ! a c!erzett bJr&n át i! rezte a nJ te!tnek
3e$egt. Az egy3á!ba karo$va !tá$E ,ár kívánc!i ,i$$antá!okat
vonzott 3agára. Ma -!zaka 3ár errJ$ +ognak !%ttogni a
barakkban.
V 9a va$Eban $átod a 1o$na,ot a $áng-aidban4 3ondd 3eg
neke34 3ikor ! 1o$ rkezik a vadak k&vetkezJ tá3adá!a. V
Ci!zabadította a kar-át.
    V RU1$$or o$yan $áto3á!t k.$d nek.nk4 a3i$yet akar4 de kere!ni
+ogo3 ezt a Tor3%nd nevű e3bert a $ángokban. V Me$i!andre
v&r&! a-ka 3o!o$yra 1TzEdott. V Tged i! $átta$ak a tűzben4 9ava!
"on.
V )z +enyeget! akar $enni4 TrnJ3Y Netán enge3 i! 3eg
akar!z getniY
V F$rertett$ V nzett rá a nJ k%tatE ,i$$antá!!a$. V \gy $áto34
zavarba 1ozta$ak4 9ava! nagyTr.
"on ezt ne3 i! tagadta.
V A Fa$ ne3 nJknek va$E 1e$y.
V Tved!z. ]$3odta3 a +a$adrE$4 9ava! "on. 9ata$3a!4 J!i
t%dá!!a$ e3e$tk4 ! erJ! varáz!$atokat zártak az a$a,-ába. V
Me$i!andre +e$nzett a Fa$ra4 !zá-ábE$ 3e$eg ,ára+e$1J ára3$ott ki.
V )z %gyanannyira az n 1e$ye3 i!4 3int a tid4 ! ne3!okára
kt!gbee-tJen nagy !z.k!ged $e!z rá3. Ne %ta!ít!d vi!!za a
barát!ágo3at4 "on. (átta$ak a vi1arban4 3inden o$da$rE$
e$$en!gek !zorongattak. Rengeteg az e$$en!ged. Soro$-a3 a
nev.ketY
V T%do3 a nev.ket.
V Abban ne $gy o$yan bizto!. V A r%bin Me$i!andre nyakán
v&r&!en ragyogott. V Ne3 attE$ az e$$en!gtJ$ ke$$ tartanod4
a3e$yik !ze3tJ$ !ze3ben átkot !zEr rád4 1ane3 a3e$yik
3o!o$yog4 a3ikor ránze$4 de a 1átad 3&g&tt a k!t +eni. "obban
tennd4 1a 3indig 3agad 3e$$ett tartanád a +arka!odat. "eget
$átok4 ! tJr&ket a !&ttben. O&r&!4 ke3nyre +agyott vrt !
c!%,a!z ac$t. Nagyon 1ideg vo$t.
V A Fa$on 3indig 1ideg van.
V \gy gondo$odY
V T%do34 1&$gye3.
V Akkor ne3 t%d!z te !e33it4 9ava! "on V !%ttogta.
 
 
 
2ran
 
 
tt vagy%nk 3árY
2ran !o1a ne3 3ondta ki 1ango!an a !zavakat4 de
gyakran to$%$tak az a-kára4 a1ogy !zedettIvedett
ko3,ániá-%k a n3a Jrknt +&$-.k tornyo!%$E J!i t&$gy+ák4 rideg
+enyJk ! c!%,a!z4 barna ge!ztenye+ák $igetein át bot$adozott
e$Jre. A k&ze$ben -ár%nkY V !zerette vo$na krdezni a +iT4
3ik&zben 9odor +e$ka,tatott egy !zik$á! 3ered$yen4 vagy ,,en
$e+e$ ere!zkedett va$a3e$yik !&tt víz3o!á!ban4 a1o$ a ko!zo! 1E
ro,ogott a ta$,a a$att. Mi$yen 3e!!ze vagy%nkY V t%dako$ta
gondo$atban4 a3int a nagy -ávor!zarva! átgázo$t egy +$ig
be+agyott ,atakon.
A 9odor 1átán $vJ +űz+a ko!árban ringatEzva 2ran
&!!zeg&rnyedt4 ! $e1Tzta a +e-t4 3ert a 3egter3ett i!tá$$E+iT egy
t&$gy+a va!tag ága a$att 1a$adt e$. A 1E i!3t 1ata$3a!4 vizenyJ!
,e$y1ekben 1%$$ott. 9odor egyik !ze3t $ezárta a +agy4 !űrű4 barna
!zaká$$a dere!4 g%banco! bozEttá a$ak%$t4 borza! ba-%!za vgrJ$
-gc!a,ok c!.ngtek )gyik ke!ztyű! keze 3g 3indig annak a
roz!dá! kardnak a 3arko$atát !zorongatta4 3e$yet a #ere! a$atti
kri,tában vett 3agá1oz4 ! idJrJ$ idJre $ec!a,ott ve$e egy ágra4
1ata$3a! 1E+e$1Jt !zErva a $evegJbe.
V 9odIdIdIdor V dadogta vacogE +ogakka$.
A 1ang k.$&n&! 3Edon 3egny%gtatEan 1atott. A #ere!tJ$ a Fa$ig
W
tartE Tt-%k !orán 2ran ! tár!ai be!z$get!!e$ ! t&rtnetek
+e$idz!ve$ 3T$atták az idJt4 de itt te$-e!en 3á! vo$t 3inden.
Mg 9odor i! rezte. 9odor-ai !okka$ ritkábban 1angzottak +e$4
3int a Fa$tE$ d$re. )bben az erdJben o$yan c!end !
3ozd%$at$an!ág 1ono$t4 a3i1ez 1a!on$Et 2ran 3g !o!e3
ta,a!zta$t. Mie$Jtt a 1E e$kezdett e!ni4 !zakrE$ +T-E !z$ kavargott
k&r.$&tt.k4 ! e$!záradt $eve$ek !oka!agat verte +e$ a +&$drJ$ 1a$k4
!%!ogE 1ang kí!retben4 a3i a +iTt a !zekrnyben 3otozE
c!Etányokra e3$keztette4 á3 3o!tanra 3inden $ev$ a 1EtakarE
a$á ker.$t. ;dJnknt 1o$$E re,.$t e$ a +e-.k +e$ett4 nagy4 +ekete
!zárnyak 1a!ították a 1ideg $evegJt4 de ettJ$ e$tekintve az eg!z
vi$ág e$n3%$t.
Oa$a3ive$ e$Jrbb -ávor!zarva! $,de$t a 1Ee!!ben $e1a-tott
+e--e$4 1ata$3a! !zarvaira va!tagon rakEdott a 1E. A ko3or4
c!ende! +e$derítJ $ovag$E .$!ben .$t az á$$at !z$e! 1átán.
9idegkz V a k&vr +iT4 Sa3 ezt a nevet adta neki4 3ert bár a +r+i
arca !á,adt vo$t4 a keze +ekete ! ke3ny4 akár a va!4 !
%gyano$yan 1ideg i!. Te!tnek t&bbi r!zt t&bb rtegben gya,-T4
ke3nyített bJr ! $áncing +edte4 arcvoná!ait bizonyta$anná tette
k&,enynek c!%k$yá-a ! a +ekete gya,-T!á$4 a3e$y arcának eg!z
a$!E +e$t e$takarta.
A +e$derítJ 3&g&tt Meera Reed gya$ogo$t4 át&$e$ve te!tvrt4
1ogy !a-át te!tnek 3e$egve$ Ev-a a !z$tJ$ ! a 1idegtJ$. "o-en
orra a$att a,rE gerinc k,zJd&tt a ke3nyre +agyott vá$adkbE$4 !
a +iT te!tn idJrJ$ idJre re!zket! +%tott vgig. Annyira kic!inek
$át!zik4 gondo$ta 2ran a bot$adozE c&$&,$akEt +igye$ve. Mo!t
ki!ebbnek ! gyengbbnek tűnik ná$a34 ,edig n vagyok a
nyo3ork.
Nyár a$kotta ki! c!a,at%k %tEvd-t. A r3+arka! $$egzete
3eg+agyott az erdJ $evegJ-ben4 a1ogy 1a$kan .getett 3&g&tt.k4
3g 3indig !ántiká$va a Cirá$yn Coroná-áná$ a 1át!E $ábába
+TrEdE nyí$ve!!zJ 3iatt. 2ran rezte a !ebbJ$ !%gárzE +á-da$3at4
a3ikor 3eg!zá$$ta a 1ata$3a! +arka! te!tt. Mo!tanában
gyakrabban idJz&tt Nyár bJrben4 3int a !a-át-ábanR a +arka!
va!tag b%ndá-a e$$enre !zintn rezte a 1ideget4 vi!zont -obban
1a$$ott4 3e!!zebbre $átott4 ! a !zagokat i! -obban rzke$te4 3int a
ko!árban .$J4 nyakig beb%gyo$á$t ki!+iT.
Má! a$ka$3akkor4 a3ikor 3eg%nta a +arka!$tet4 9odor bJrbe
bT-t. A !ze$íd Eriá! ny&!z&rg&tt4 a3ikor 3egrezte Jt4 ! -obbraI
ba$ra vetette bozonto! +e-t4 de 3ár koránt!e3 o$yan 1eve!en4
3int e$!J a$ka$o33a$4 a Cirá$yn Coroná-áná$. T%d-a4 1ogy n
vagyok4 3ondogatta 3agának e$J!zeretette$ a +iT. Mo!tanra
1ozzá3 !zokott. )nnek e$$enre !o!e3 rezte 3agát knye$3e!en
9odor bJrben. Az Eriá! i!tá$$E+iT ne3 rtette4 3i t&rtnik4 2ran
,edig a !zá-.rege 1át!E r!zben rezte +$e$3e ízt. Nyárban
!okka$ -obb vo$t. [n J vagyok4 J ,edig n. Azt rzi4 a3it n.
2ran n1a rezte4 a1ogy Nyár 3egviz!gá$-a a -ávor!zarva! !zagát4
! azon gondo$kodik4 va-on $e t%dnáIe teríteni a 1ata$3a! á$$atot.
Nyár $a!!anknt 1ozzá!zokott #ere! $ovai1oz4 de ez egy !zarva!
vo$t4 a !zarva! ,edig ,rdát -e$entett. A r3+arka! rezte a !zarva!
bozonto! b%ndá-a a$att a 3e$eg vr $.ktetJ ára3$á!át. Már a !zag
i! e$g vo$t 1ozzá4 1ogy 1egye! +ogai k&z&tt kic!ord%$-on a nyá$a4
! i$yenkor 2ran !zá-ában i! &!!ze+%tott a nyá$ az íz$ete!4 !&tt 1T!
gondo$atára.
Az egyik k&ze$i +án 1o$$E károgott4 ! 2ran 1a$$otta a
!zárnyc!a,kodá!t4 a1ogy egy 3á!ik nagy4 +ekete 3adár
c!at$akozott 1ozzá. Na,k&zben a$ig +$ t%cat 1o$$E kí!rte Jket4
egyik ágrE$ a 3á!ikra r&,,enve4 vagy ,,en a !zarva! aganc!án
%tazva. A t&bbiek e$Jre!zá$$tak vagy 1át%$ idJztek. ]3 a3ikor a
na, $eere!zkedett4 3indannyian vi!!zatrtek4 -+ekete !zárnyakon
ere!zkedtek $e az gbJ$4 3íg a k&ze$ben 3inden +a 3inden ága
+eket$$ett tJ$.k. N3e$yik odare,.$t a +e$derítJ1&z4 ! 2rannek
Tgy tűnt4 3int1a a +r+i rten a károgá!%kat. Xk a !ze3ei ! a
+.$ei. F.rk!znek 1e$yette4 ! a +.$be !%ttog-ák4 3i$yen ve!z$y
+enyeget e$&$rJ$ ! 1át%$rE$.
Mint ,$dá%$ 3o!t. A !zarva! 1irte$en 3egtor,ant4 a +e$derítJ
k&nnyedn $e!z&kkent a 1átárE$ a trdig rJ 1Eba. Nyár rá3ord%$t4
!zJre +e$borzo$Edott. A r3+arka! ne3 !zerette 9idegkz !zagát.
9a$ott 1T!4 3eg!záradt vr4 egy árnya$atnyi rot1adá!. [! 1ideg.
FJknt a 1ideg.
V Mi azY V t%dako$ta Meera.
V M&g&tt.nk V k&z&$te 9idegkz4 1ang-át e$to3,ította a !zá-a
! orra e$ 1Tzott +ekete !á$.
V Farka!okY V krdezte 2ran.
Na,ok Eta t%dták4 1ogy k&vetik Jket. Minden --e$ 1a$$ották a
+a$ka gyá!zo! vonyítá!át4 ! a +arka!ok -!zakárE$ -!zakára egyre
k&ze$ebb -&ttek. Oadá!zok4 ! nagyon 1e!ek. [rzik4 3ennyire
gyengk vagy%nk. 2ran gyakran riadt +e$ re!zketve a 1a-na$ e$Jtti
Erákban4 1a$$gatta4 a1ogy egy3á!t !zE$ongat-ák a távo$ban4
3ik&zben a na,+e$ke$tt várta. 9a vannak +arka!ok4 akkor
,rdának i! ke$$ $ennie4 gondo$ta4 a3íg rá ne3 -&tt4 1ogy Jk a
,rda.
A +e$derítJ a +e-t rázta.
V )3berek. A +arka!ok 3g tart-ák a távo$!ágot4 de ezek az
e3berek ne3 o$yan !zgyen$J!ek.
Meera Reed 1átra$&kte a c!%k$yá-át4 a nedve! 1E $ágy
,%++aná!!a$ 1%$$ott a +&$dre.
V 9ányan vannakY [! kik azokY
V )$$en!g. Ma-d n e$bánok ve$.k.
V Oe$ed 3egyekS
V Marad!z. A +iTt 3eg ke$$ vdeni. Oan e$Jtt.nk egy be+agyott
tE.
9a e$ritek4 +ord%$-atok !zaknak4 ! k&ve!!tek a ,artvona$at4
a3íg e$ ne3 rtek egy 1a$á!z+a$%ig. Wtt re-tJzzetek e$4 k!Jbb
c!at$akozo3 1ozzátok.
2ran Tgy $átta4 Meera vitatkozni akar4 á3 ekkor 3eg!zE$a$t az
&cc!e.
V Tedd4 a3it 3ond. X i!3eri ezt a vidket. V "o-en !ze3e
!&ttz&$d vo$t4 akár a 3o1a4 de o$yan +áradt!ág !%gárzott be$J$e4
a3i1ez 1a!on$Et 2ran korábban 3g !o!e3 $átott. A ki! nagya,a.
A c&$&,$akE +iT a Fa$tE$ d$re $etkorát 3eg1az%dto$E
b&$c!e!!grJ$ tett tanTbizony!ágot4 ide+ent !zakon azonban
%gyano$yan e$ve!zettnek ! r3.$tnek tűnt4 3int a t&bbiek. )nnek
e$$enre Meera 3indig 1a$$gatott rá.
A1ogy 3o!t i!. 9idegkz e$tűnt a +ák k&z&tt abban az
irányban4 a3errJ$ -&ttek4 ngy 1o$$E 1ango! !zárnyc!a,kodá!!a$
k&vette. Meera +igye$te távozá!át4 arca ki,ir%$t a 1idegtJ$4 orrábE$
+e1r ,ára+e$1Jknt távozott a $evegJ. Oi!!za1Tzta a +e-re a
c!%k$yá-át4 3egb&kte a !zarva!t4 ! +o$ytatták ván!zorgá!%kat. ]3
a$ig 1a$adtak 1ar3inc $,!t4 a3ikor 1átra+ord%$t ! 3eg!zE$a$t/
V Azt 3ondta4 e3berek. Mi+$e e3berekY Oadakra gondo$tY
Mirt ne3 3ondta 3egY
V Azt 3ondta4 3egy ! e$intzi Jket V e3$keztette 2ran.
V Azt 3ondta4 va$Eban. Meg azt i! 3ondta4 1ogy e$vi!z 3inket
a 1áro3!ze3ű var-T1oz. Meg 3ernk e!k.dni rá4 1ogy a +o$yEt4
a3in 3a átke$t.nk4 3ár ngy na,,a$ eze$Jtt i! kere!ztezt.k.
C&rbeIk&rbe -ár%nkS
V A +o$yEk kanyarognak V 3ondta 2ran bizonyta$an%$. V [!
a1o$ tavak 3eg do3bok vannak4 ott !okat ke$$ ker.$ni.
V TT$ !ok itt a ker.$get! V 3akac!kodott Meera V4 ! tT$ !ok a
titok )z neke3 ne3 tet!zik4 ! J !e3 tet!zik. Ne3 bízo3 benne.
Már a keze i! e$g i-e!ztJ4 de e$re-ti az arcát4 ! ne3 ár%$-a e$ a
nevt. Ci JY Mi JY 2árki +e$ve1et egy +ekete k&,enyt. 2árki vagy
bár3i. Ne3 e!zik4 ne3 i!zik4 ! 3int1a a 1ideget !e3 rezn.
)z igaz. 2ran eddig ne3 3erte !zEba 1ozni4 de J i! !zrevette.
A3ikor 3enedkbe 1TzEdtak -!zakára4 J4 9odor ! a Reedek
&!!zebT-tak 3e$egedni4 de a +e$derítJ e$k.$&n.$t tJ$.k. 9idegkz
idJnknt $e1%nyta %gyan a !ze3t4 de 2ran !zerint ne3 a$%dt. [!
vo$t 3g va$a3i...
      V A !á$. V 2ran idege!en nzett k&r.$4 de egyet$en 1o$$Et !e3
$átott. Az &!!ze! +ekete 3adár e$tűnt4 a3ikor a +e$derítJ távozott.
Senki ne3 1a$$1atta. V A !á$ a !zá-a e$Jtt. So1a ne3 rakEdik rá a
-g4 3int 9odor !zaká$$ára. Mg akkor !e34 a3ikor be!z$.
Meera $e! ,i$$antá!t vetett rá.
V ;gazad van. So1a ne3 $átt%k a $$egzett4 vagy igenY
V Ne3. V 9odor 3inden 1odor-át +e1r ,ára+e$1J kí!rte.
A3ikor "o-en vagy a nJvre 3eg!zE$a$tak4 az J be!zd.k i!
$át!zott. Mg a -ávor!zarva! i! 3e$eg k&d&t $e1e$t a $evegJbe
3inden ki$gz!n$.
V 9a vi!zont ne3 $$egzik...
2rannek e!zbe -%tottak a t&rtnetek4 3e$yeket &reg Nan
3e!$t neki ki!korában. A Fa$on tT$ !z&rnyetegek $nek Eriá!ok !
kí!rtetek vadá!zE árnyak ! a !tá$E 1o$tak 3ondta4 3ik&zben
bet%!zko$ta Jt a d%rva takarEk a$á4 de ne3 t%dnak át-&nni4 a3íg a
Fa$ á$$4 ! az [--e$i Jr!g tag-ai 1űek 3aradnak e!k.-.k1&z. A$%d-
1át4 kic!i 2randono34 ! á$3od- !z,eket. ;tt ninc!enek
!z&rnyetegek. A +e$derítJ az [--e$i Jr!g +eket-t vi!e$te4 de 3i
van4 1a ne3 i! e3berY Mi van4 1a va$a3i !z&rnyeteg4 ! a t&bbi
!z&rnyeteg1ez vezeti JketY
V A +e$derítJ 3eg3entette Sa3et ! a $ányt az $J1o$taktE$ V
3ondta 1abozva. V [! e$vi!z enge3 a 1áro3!ze3ű var-T1oz.
V Mirt ne3 ez a 1áro3!ze3ű var-T -&n e$ 1ozzánkY Mirt
ne3 t%d J ta$á$kozni ve$.nk a Fa$ná$Y A var-aknak van !zárny%k.
Az &c!3 na,rE$ na,ra gyengbb. Mennyi ideig bír-%k 3gY
"o-en k&1&g&tt.
V A3íg oda ne3 r.nk.
Ne3 !okka$ k!Jbb e$rtk a tavat4 ! !zaknak +ord%$tak4
a1ogy a +e$derítJ krte. )z vo$t a k&nnyebbik r!z.
A víz 3eg+agyott4 ! a 1E 3ár o$yan rgEta e!ett4 1ogy 2ran
e$vtette a na,ok !zá3o$á!át4 a tE ,edig egyet$en 1ata$3a!4 +e1r
vadonná vá$t. A1o$ a -g !i3a vo$t4 a +&$d ,edig g&r&ngy&!4
k&nnyen 3egta$á$ták az %tat4 á3 a1o$ a !z$ 1%$$á3okban
+e$gyűrte a 1avat4 n1a ne3 vo$t k&nnyű 3egá$$a,ítani4 1o$
vgzJdik a tE4 ! 1o$ kezdJdik a ,art. Mg a +ák !e3 nyT-tottak
bizto! irány3%tatá!t4 3ert a tEban vo$tak erdJ! !zigetek4 a ,arton
,edig 1o!!zT !zaka!zok4 a1o$ !e33i !e3 nJtt.
A -ávor!zarva! ott 3ent4 a1o$ neki tet!zett4 .gyet !e3 vetve a
1átán .$J Meera ! "o-en nEgatá!ára. T&bbnyire a +ák a$att
3aradtak4 de 1a a ,art ny%gat +e$ kanyarodott4 rend!zerint
egyene!en átvágott a -gen4 %tat +Trva 3agának a 2rann$ i!
3aga!abb 1Etor$a!zok k&z&tt4 3ik&zben a -g rec!egett a ,atá-a
a$att. A tE +&$&tt erJ!ebben +T-t az .v&$tJ4 1ideg !zaki !z$4 a3e$y
át1ato$t gya,-Tn ! bJr&n4 ! 3indannyian +o$ya3ato!an
re!zkettek. A3ikor az arc%kba vágott4 te$e $ett a !ze3.k 1Eva$4 !
!zinte te$-e!en 3egvak%$tak.
A!endben te$tek az Erák. )$Jrbb árnyak $o,akodtak a +ák
k&z4 az a$kony kinyT-totta 1o!!zT %--ait. )nnyire !zakon 1a3ar
-&tt a !&tt4 ! 2ran 3ár 3egtan%$t rettegni tJ$e. Minden na,
r&videbbnek tűnt4 3int az e$JzJ4 ! a1o$ 3ár a na,,a$ok i!
1idegek vo$tak4 az -!zakák egyene!en k&ny&rte$en +agyot 1oztak.
Meera T-ra 3egá$$ította Jket.
V Mo!tanra oda ke$$ett vo$na rn.nk a +a$%ba V k&z&$te.
9ang-a to3,ának ! +%rc!ának 1atott.
V (e1et4 1ogy e$3ent.nk 3e$$etteY V krdezte 2ran.
V Re3$e34 ne3. Menedket ke$$ ta$á$n%nk4 3ire $e!zá$$ az
e!te.
;gazat be!z$t "o-en a-ka 3ár kk vo$t4 2ran arca e$z!ibbadt4
9odor !zaká$$a -gg +agyott. A 1E trdig átáztatta4 ! 2ran
rezte4 1ogy !okka$ bizonyta$anabb%$ $,de$4 3int korábban. Senki
ne3 vo$t o$yan erJ!4 3int 9odor. [! 1a 3g ez a nagy erJ i! kezd
e$!zá$$ni...
V Nyár 3egta$á$-a a +a$%t V 3ondta 1irte$en4 !zavai nyo3án
,ára go3o$ygott. Meg !e3 várta Meera vá$a!zát4 $e1%nyta a
!ze3t4 ! ki!%1ant a 3eggy&t&rt te!tbJ$.
A1ogy be$ebT-t Nyár bJrbe4 a 1a$ott erdJ 1irte$en $etre ke$t.
A1o$ korábban c!end vo$t4 ott 3o!t 1angokat 1a$$ott/ a !z$
zTgá!át a +ák k&z&tt4 9odor $i1eg!t4 a 1E a$att enniva$E %tán
k%tatE !zarva! 3otozá!át. ;!3erJ! !zagok t&$t&ttk 3eg az orrát/
nedve! $eve$ek4 1a$ott +ű4 a bokrok k&z&tt rot1adE 3Ek%! tete3e4
e3beri vere-tk4 a -ávor!zarva! do1o! bűze. [$e$e3. 9T!. A
!zarva! 3int1a 3egrezte vo$na rdek$Jd!t4 gyanakodva a
r3+arka!ra nzett4 ! $eere!ztette a !zarvát.
X ne3 ,rda4 !%ttogta a +iT a +arka!nak4 akive$ o!ztozott a
te!ten. 9agyd Jt. F%!!S
Nyár +%tott. Cere!zt.$ a tavon4 3anc!ai 3aga!ra vertk +e$ a
1avat. A +ák egy vona$ban !orakoztak4 akár a katonák a
1arc3ezJn4 3indegyik +e1rbe &$t&z&tt. A r3+arka! gy&kerek !
!zik$ák +&$&tt !z&kkent át4 rgi 1avon !zág%$dott4 a -g,ánc$
rec!egett a !T$ya a$att. (ábai átáztak ! +áztak. A k&vetkezJ
do3bot +enyve! borította4 a tű$eve$ek -e$$egzete! i$$ata bet&$t&tte a
$evegJt. A3ikor +e$rt a tetJre4 3eg+ord%$t4 be$e!zago$t a
$evegJbe4 ! a +e-t +e$e3e$ve .v&$t&tt.
Wtt vo$t a !zag. )3ber!zag.
9a3%4 gondo$ta 2ran. Rgi ! nagyon 1a$ovány4 de 1a3%.
[gett +a4 koro3 ! +a!zn. )gy kia$%dt tűz !zaga.
(erázta a 1avat az orrárE$. Az erJ! !z$$&k!ek 3iatt ne3 vo$t
k&nnyű k&vetni a !zagot. A +arka! !zag$á!zva nzett k&r.$.
Minden+e$ 1Eb%ckákat ! +e1rbe &$t&z&tt +ákat $átott. Ci$Egatta a
nye$vt +ogai k&z&tt4 be$ekE!to$t a +agyo! $evegJbe4 $$egzete
,ára+e$1Jknt távozott4 a1ogy a 1E,e$y1ek e$o$vadtak a nye$vn.
A3ikor .getve e$ind%$t a !zag +orrá!ának irányába4 9odor azonna$
k&vette. A !zarva!nak tovább tartott a d&nt!4 ezrt 2ran
vonakodva vi!!zatrt a !a-át te!tbe.
V )rreS C&ve!!.k Nyárt4 3egrzett va$a3it.
Mire az T-1o$d e$JbT-t a +e$1Jk 3&g.$4 vgre 3egta$á$ták a
tE,arti +a$%t. Ma-dne3 át!tá$tak ra-ta. A -g irányábE$ nzve a
te$e,.$! !e33iben !e3 k.$&nb&z&tt a !záz 3á!ik 1a!on$E
1e$ytJ$4 a3i 3e$$ett e$1a$adtak. A 1E$e,te4 kerek kJ1ázak k&nnyen
$e1ettek vo$na !zik$ák4 +&$d1a$3ok vagy kidJ$t +at&rz!ek4 3int az4
a3it "o-en va$a3ive$ korábban ,.$etnek nzett4 a3íg $e ne3
á!tak4 ! 3eg ne3 ta$á$ták a rot1adE4 t&r&tt ágakat.
A +a$% te$-e!en .re! vo$t4 az egykor itt $J vadak e$1agyták4
akárc!ak a t&bbi +a$%t4 a3e$yek 3e$$ett e$1a$adtak. N3e$yiket +e$
i! gyT-tották4 3int1a a 1e$yiek bizto!ak akartak vo$na $enni benne4
1ogy ne3 +ognak vi!!za-&nni4 ezt azonban ,!gben 1agyták. A
1E a$att t%catnyi k%ny1Et ta$á$tak4 va$a3int egy k&z&! ,.$etet
gye,tg$ákbE$ rakott tetJve$4 va!tag +a$akka$ ! d%rván ác!o$t
r&nk&kke$.
V ;tt $ega$ább ne3 r 3inket a !z$ V d.nny&gte 2ran.
V 9odor V 1e$ye!e$t 9odor.
Meera $e!zá$$t a !zarva! 1átárE$4 3a-d az &cc!ve$ egy.tt
ki!egítettk 2rant a 1ord!zkbJ$.
V Ta$án a vadak 1agytak 1átra va$a3i enniva$Et V 3ondta a
$ány.
9iT re3nynek bizony%$t. A k&z&! ,.$etben c!ak a tűz 1a3vai4
ke3nyre d&ng&$t +&$d ! c!ontig 1ato$E 1ideg +ogadta Jket. #e
$ega$ább tetJ vo$t a +e-.k +e$ett4 ! erJ! r&nk+a$ak Evták Jket a
!z$tJ$. A k&ze$ben -g1ártyáva$ borított ,atak c!ordogá$t4 a
!zarva!nak te$ ke$$ett t&rnie a ,atá-áva$4 1ogy inni t%d-on. A3int
2ran4 "o-en ! 9odor e$1e$yezkedtek4 Meera 1ozott nekik n1ány
-gdarabot4 1ogy e$!zo,oga!!ák. Az o$vadE víz o$yan 1ideg vo$t4
1ogy 2ran 3ár attE$ i! re!zketett.
Nyár ne3 k&vette Jket az ,.$etbe. 2ran rezte a nagy +arka!
1!gt4 a3i vetekedett az &vve$.
V Men- vadá!zni V 3ondta neki V4 de a !zarva!t 1agyd bkn.
V T%datának egy r!ze !zintn !zeretett vo$na vadá!zni 3enni.
Ta$án 3a-d k!Jbb.
A vac!ora egy 3aroknyi 3akkbE$ á$$t4 3e$yet &!!zet&rtek !
,,, zTztak. W$yan ke!erű vo$t4 1ogy 2ran +%$dok$ott4 3ik&zben
$egyűrte. "o-en Reed inkább ne3 i! ,rEbá$kozott. Fiata$abb !
t&rkenyebb vo$t nJvrn$4 na,rE$ na,ra gyeng.$t.
V "o-en4 enned ke$$S V erJ!k&d&tt Meera.
V C!Jbb4 3o!t c!ak ,i1enni !zeretnk. V "o-en 1a$ványan
e$3o!o$yodott. V Ne3 ez $e!z a 1a$á$o3 na,-a4 nJvre3.
Megígre3.
V Ma-dne3 $ee!t$ a !zarva!rE$.
V Ma-dne3. Fázo3 ! 1e! vagyok4 ennyi az eg!z.
V Akkor egy$.
V QTzott 3akkotY Fá- a gyo3ro34 de attE$ 3g ro!!zabb
$enne. 9agy- 3aga3ra4 nJvre3. S.$t c!irkrJ$ á$3odozo3.
V Az á$3ok ne3 $akatnak -E$. Mg a z&$d á$3ok !e3.
V Az á$o3 3inden4 a3ink 3aradt.
Minden4 a3ink 3aradt A d$rJ$ 1ozott te$ 3ár tíz na,-a
e$+ogyott. AzEta --e$Ina,,a$i tár!%kká !zegJd&tt az 1!g. )bben
az erdJben 3g Nyár !e3 ta$á$t vadat. :,, t&rt 3akkon ! nyer!
1a$on $tek. Az erdJ te$e vo$t be+agyott ,atakokka$ ! 1ideg4
+ekete tavakka$4 Meera ,edig %gyano$yan -E$ t%dott 1orgá!zni
1áro3ágT bkavadá!z dárdá-áva$4 3int a $egt&bb +r+i z!inErra$ !
1orogga$. N1a eg!zen e$kk.$t az a-ka a 1idegtJ$4 3ire vi!!zatrt
a dárdá-án +icánko$E z!ák3ánnya$. Azonban 3ár 1áro3 na,-a
ne3 +ogott !e33it. 2ran o$yan .re!nek rezte a gyo3rát4 3int1a
1áro3 ve 1ezne.
Mi%tán $egyűrtk !zegnye! vac!orá-%kat4 Meera a +a$nak
d&nt&tte a 1átát4 ! egy +enJkJve$ $e!íteni kezdte a tJrt. 9odor
az a-tE 3e$$ett k%,orgott4 e$JreI1átra bi$$egett a trdn4 !
3agában 3otyogott/
V 9odor4 1odor4 1odor.
2ran $e1%nyta a !ze3t. TT$ 1ideg vo$t a be!zd1ez i!4 t.zet
,edig ne3 3ertek gyT-tani. 9idegkz +igye$3eztette Jket a ve$e
-árE ve!z$yekre. )z az erdJ ne3 o$yan .re!4 3int a3i$yennek
gondo$nátok4 3ondta Ne3 t%d1at-átok4 3it 1ívna e$J a tűz a
!&tt!gbJ$. Az e3$ktJ$ 3egborzongott4 1iába 3e$egítette 9odor
a !a-át te!tve$.
Az á$o3 ne3 -&tt4 ne3 i! -&1etett. 9e$yette ott vo$t a !z$4 a
1ara,E! 1ideg4 a 1o$d+ny a 1avon ! a tűz. ;!3t Nyár te!tben4
!okI!ok 3r+&$dde$ távo$abb4 az -!zaka bűz$&tt a vr !zagátE$. A
bűz nagyon erJ! vo$t. 9a$á$ ne3 3e!!ze. A 1T! bizonyára 3g
3e$eg. Nyá$ c!ord%$t a +ogai k&z.$4 a1ogy +e$tá3adt benne az
1!g. Ne3 !zarva!. Ne3 Jz. )z ne3.
A r3+arka! k&ze$ebb o!ont a 1T!1oz4 a karc!T4 !z.rke árny
egyik +átE$ a 3á!ikig $o,akodott4 a 1o$d+ny tEc!áin ! a b%ckákon
átvágva. A !z$ kavargott k&r.$&tte4 á$$andEan vá$toztatta az
irányát. )$ve!ztette a !zagot4 aztán 3egta$á$ta4 3a-d T-ra
e$ve!ztette. Mik&zben !zi3ato$t4 távo$i 1angot 1a$$ott4 +e$ka,ta a
+e-t4 a +.$t 3ere!ztette.
Farka!. Azonna$ t%dta. Nagyon Evato!an a 1ang +e$ ind%$t. A
vr!zag 1a3aro!an vi!!zatrt4 de 3á! !zagok i! tár!%$tak 1ozzá/
vize$et ! 1a$ott bJr&k4 3adár.r.$k4 to$$ak ! +arka!4 +arka!4
+arka!. )gy eg!z +a$ka. (e1et4 1ogy 1arco$nia ke$$ a 1T!rt.
Azok i! 3egreztk Jt. A1ogy ki$,ett az erdJ !&tt-bJ$ a
vre! 3ezJre4 3indannyian ránztek. A nJ!tny egy bJrc!iz3át
rágc!á$t4 3e$yben 3g benne vo$t egy $áb +e$e4 de a r3+arka!
k&ze$ed!re e$e-tette z!ák3ányát. A +a$ka vezre4 egy bozonto!4
+e1r orrT4 +$!ze3ű4 &reg 1í3 vic!orogva $,ett e$Jre4 1ogy
+ogad-a a -&vevnyt. M&g&tte a +iata$abb 1í3 i! kivi$$antotta
+ogait.
A r3+arka! !á,adt4 !árga !ze3e beitta a $átványt. A bokrok
k&z&tt be$!J!gek 1evertek !zt!zErva4 a be$ek rátekeredtek az
ágakra. )gy +e$nyí$t gyo3orbE$ gJz !zá$$t +e$4 vr ! 1T! ígrete!
!zagát ára!ztva. )gy +e- vi$ágta$an%$ bá3%$t +e$ a 1o$d!ar$Era4
arcbJrt c!ontig $et,tk4 !ze3ei .re! g&dr&k4 nyaka t,ett !z$ű
c!onkban vgzJd&tt. )gy 3eg+agyott vrtEc!a v&r&!en ! +eketn
c!i$$ogott.
)3berek. 2űz.k bet&$t&tte a vi$ágot. Annyian $e1ettek4 3int
az %--ak az e3ber 3anc!án4 de 3ár ne3 $tek. 9a$ottak. )$3entek.
9T!. )redeti$eg k&,eny ! c!%k$ya $e1etett ra-t%k4 de a +arka!ok
1e! to3bo$á!%kban darabokra !zaggatták r%1ázat%kat. Akiknek
3eg3aradt az arc%k4 +ekete !zaká$$t vi!e$tek4 be$e+agyott -gge$ !
vá$adkka$. A 1E 3ár e$kezdte bete3etni a 3aradványokat4
ki+e1rítve a +ekete k&,enyeket ! nadrágokat. Fekete.
Mr+&$dekke$ távo$abb a +iT &!!zerezzent.
Fekete. [--e$i Jr!g. )zek az [--e$i Jr!g e3berei vo$tak.
A r3+arka!t ez ne3 rdeke$te. )z c!ak 1T! vo$t4 J ,edig
1ezett A 1áro3 +arka! !ze3e !árgán vi$$ogott. Ogignzett ra-t%k4
orr$y%ka kitág%$t4 1a$kan 3orogni kezdett. A +iata$abb 1í3
e$1átrá$t4 Nyár rezte a +$e$3t. X a +arok. A +$!ze3ű azonban
vi!zonozta a 3orgá!t4 ! 3g k&ze$ebb -&tt. X a +e-. [! ne3 +$4
1iába vagyok kt!zer akkora.
Ta$á$kozott a tekintet.k.
OargS
A k&vetkezJ ,i$$anatban egy3á!nak %grottak4 +arka! !
r3+arka!4 ne3 3aradt idJ további gondo$atokra. A vi$ág
$e!zűk.$t +ogakra ! kar3okra4 1E c!a,ott a 3aga!ba4 a1ogy
1e3,eregve t,tk egy3á!t4 3ik&zben a 3á!ik kt +arka!
k&r.$&tt.k keringve vic!orgott. Nyár á$$ka,c!a drtJ$ c!T!zE!
b%ndán c!attant &!!ze4 !iker.$t e$ka,nia a +$!ze3ű ,á$cika
vkony!ágT $ábát4 á3 az &reg +arka! k&zben a gyo3rába kar3o$t4
ki!zabadította 3agát4 ! 3ár tá3adott i!. Sárga agyarak ka,tak a
nyaka +e$4 de $erázta 3agárE$ !z.rke rokonát4 akár egy ,atkányt4
aztán %tánavetette 3agát4 ! $ed&nt&tte a $ábárE$. 9&r&gve4 rTgva4
t,ve k.zd&ttek4 a3íg +ri!! vr ne3 borított k&r.$&tt.k 3indent.
Og.$ azonban az &reg !z.rke a +&$dre k%!1adt4 ! a 1a!át 3%tatta
e$$en+e$nek. A r3+arka! 3g kt!zer odaka,ott4 3eg!zag$á!zta a
vgbe$t4 ! egyik $ábát e$$en+e$re 1e$yezte.
N1ány ka++ogá! ! +igye$3eztetJ 3ord%$á! %tán a nJ!tny !
a +arok i! be1Edo$t.
A +a$ka az &v vo$t.
Akárc!ak a ,rda. )gyik e3bertJ$ a 3á!ikig !tá$t4 a$a,o!an
3eg!zag$á!zta Jket4 3ie$Jtt kivá$a!ztotta a $egnagyobb4 arc
n$k.$i ,$dányt4 a3e$yik az egyik kezben +ekete va!at
!zorongatott. A 3á!ik keze c!%k$EbE$ $e!zakadt4 va$a3ive$ odbb
1evert +ekete bJrbe b%rko$va. A torkán tátongE !ebbJ$
1%$$á3okban t&rt e$J a vr. A +arka! 3egnya$ta az &!!zeronc!o$t4
!ze3 n$k.$i torzE orrát ! arcát4 aztán a nyakba +Trta az orrát4
kit,ett be$J$e egy darabot4 ! $enye$te az de! 1T!t. Mg !o1a
ne3 evett i$yen +ino3at.
A3ikor vgzett4 át!tá$t a k&vetkezJ1&z4 ! onnan i! 3egette a
$eg-obb +a$atokat A +ákrE$ 1o$$Ek +igye$tk4 !&tt !ze3.kke$
c!endben !ze3$$tk $ako3á-át4 3ik&zben a 1E kavargott
k&r.$&tt.k. A t&bbi +arka! rávetette 3agát a 3aradkraR e$J!z&r az
&reg 1í3 evett4 aztán a nJ!tny4 vg.$ a +arok. Mo!t 3ár az &vi
vo$tak. )z a +a$ká-a.
Ne34 !%ttogta a +iT4 van 3á!ik +a$kánk. San!a +arka!a 3eg1a$t4
! ta$án Sz.rke Sz$ i!4 de va$a1o$ 3g ott van 2orza!k%tya4
Ny3eria ! Sze$$e3. )3$k!ze$ Sze$$e3reY
A 1%$$E 1E ! a $ako3ázE +arka!ok k,e e$1a$vány%$t.
Ce$$e3e! 3e$eget rzett az arcán4 akár egy anyai c!Ekot. Tűz4
gondo$ta. F.!t. Wrra 3egránd%$t a !.$J 1T! i$$atára. Aztán az erdJ
vgk,, e$tűnt4 T-ra a k&z&! ,.$etben .$t4 nyo3ork te!tben4 !
egy tűzbe bá3%$t.
Meera Reed 3eg+ordított egy !ze$et nyer!4 v&r&! 1T!t a $ángok
+&$&tt4 1agyta 3eg,erz!e$Jdni ! $ec!&,,enni a z!írt.
V [,,en idJben V 3ondta a $ány. 2ran 3egd&rz!&$te a !ze3t4
! 1átratorná!zta 3agát a +a$ t&vbe. V Ma-dne3 áta$%dtad a
vac!orát. A +e$derítJ ta$á$t egy 3a$acot.
9áta 3&g&tt 9odor 1e!en rágc!á$t egy darab +orrE4 +$ig
3eg!.$t 1T!t4 a vr ! a z!ír be$ec!orgott a !zaká$$ába. _--ai k&z.$
+.!tc!íkok kanyarogtak.
V 9odor V 3or3o$ta kt 1ara,á! k&z&tt. V 9odor4 1odor. V
Card-a 3e$$ette +ek.dt a +&$d&n.
"o-en Reed a,rE 1ara,á!okka$ evett4 3iniden +a$atot vagy
t%catnyi!zor 3egrágott4 3ire $enye$te.
A +e$derítJ 3eg&$t egy 3a$acot. 9idegkz az a-tE 3e$$ett á$$t4 egy
1o$$Eva$ a vá$$án4 3indketten a t.zet bá3%$ták. A $ángok
3egc!i$$antak a ngy +ekete !ze3ben. Ne3 e!zik á$$a,ította 3eg
2ran4 ! +$ a tűztJ$
V Azt 3ondtad4 ne gyT-t!%nk t.zet V e3$keztette a +e$derítJt.
V A +a$ak e$re-tik a +nyt4 ! 3ár k&ze$ a 1a-na$. Ne3!okára
e$ind%$%nk.
V Mi t&rtnt az e3berekke$Y Az e$$en!gge$ a 1át%nk 3&g&tt.
V Ne3 +ognak gondot okozni.
V Cik vo$takY OadakY
Meera 3eg+ordította a 1T!t. 9odor b%zgEn rágott ! nye$t4
bo$dogan 3otyogva a ba-!za a$att. )gyed.$ "o-en +igye$te4 3i
t&rtnik k&r.$&tte. 9idegkz 2ranre nzett.
V )$$en!g.
Az [--e$i Jr!g e3berei.
V Meg&$ted Jket. Te ! a 1o$$Eid. Az arc%k !zt vo$t ronc!o$va4
a !ze3.k kivá-va. V 9idegkz ne3 tagadta. V A te!tvreid vo$tak4
$átta3S A +arka!ok !ztt,tk a r%1áikat4 de így i! 3eg t%dta3
á$$a,ítani. Fekete k&,enyt vi!e$tek. W$yan +ekett4 3int a kezed. V
9idegkz egy !zEt !e3 !zE$t. V Ci vagy teY Mirt +ekete a kezedY
A +e$derítJ Tgy tan%$3ányozta a !a-át kezt4 3int1a 3g
!o!e3 $átta vo$na.
V 9a a !zív 3egá$$4 a vr a kiá$$E vgtagokba ára3$ik4 a1o$
&!!zegyű$ik ! 3ega$vad. V 9ang-a %gyano$yan !T$yo! ! ko3or
vo$t4 3int J 3aga. V Az e3ber keze 3egdagad ! +ekete $e!z4 akár
a ,%ding4 a t&bbi te!tr!ze ,edig +e1r4 3int a te-.
Meera Reed bkavadá!z dárdá-áva$ a kezben +e$á$$t4 az egyik
ágra 3g 3indig rá vo$t tűzve egy darab +.!t&$gJ 1T!.
V M%ta!d az arcodS
A +e$derítJ 3eg !e3 3occant.
V 9a$ottS V 2ran ke!erű e,t rzett a torkában. V Meera4 ez
1a$ottS aA !z&rnyetegek ne3 ke$1etnek át4 a3íg a Fa$ á$$4 ! az
[--e$i Jr!g tag-ai 1űek e!k.-.k1&zb4 $ega$ábbi! &reg Nan 3indig
ezt 3ondta. )$-&tt a Fa$1oz4 1ogy ta$á$kozzon ve$.nk4 de ne3
t%dott át-&nni4 ezrt Sa3et k.$dte azza$ a vad $ánnya$.
Meera ke!ztyű! keze 3g erJ!ebben 3arko$ta a dárda nye$t.
V Ci k.$d&ttY Ci ez a 1áro3!ze3ű var-TY
V )gy barát. ]$3odE4 varáz!$E4 1ív-átok4 a1ogy akar-átok. Az
%to$!E z&$d$átE.
A k&z&! ,.$et a-ta-a 1ango! c!attaná!!a$ kivágEdott. Wdakint
az -!zakai !z$ +eketn ! ko3oran .v&$t&tt. A +ák te$e vo$tak
ric!a-ozE 1o$$Ekka$. 9idegkz ne3 3ozd%$t.
V )gy !z&rnyetegS V !%ttogta 2ran.
A +e$derítJ a +iTt nzte4 3int1a a t&bbiek ne3 i! $teztek
vo$na.
V A te !z&rnyeteged4 2randon Stark.
V TidS V vi!!z1angozta a 1o$$E a vá$$án. Wdakint a 3adarak
+e$nztek a 1angra4 ! az erdJ egy ideig vi!!z1angzott a atid4 tid4
tidb kárá$á!tE$.
V "o-en4 ezt 3egá$3odtadY V krdezte Meera az &cc!t. V Ci ez
az e3berY Oagy 3iY Mit tegy.nk 3o!tY
V C&vet-.k a +e$derítJt V +e$e$te "o-en. V TT$ 3e!!zire -&tt.nk4
1ogy 3o!t vi!!za+ord%$-%nk4 Meera. So!e3 -%tnánk e$ $ve a Fa$ig.
Tovább3egy.nk 2ran !z&rnyetegve$4 vagy 3eg1a$%nk.
 
 
Tyrion
 
Na,ke$eti Ca,%n át 1agyták e$ :ento!t4 bár Tyrion (anni!ter
!e33it !e3 $átott a na,ke$tbJ$.
     V W$yan $e!z4 3int1a !o!e3 -ártá$ vo$na :ento!ban4 a,rE
baráto3 V ígrte ;$$yrio tanác!o!4 3ik&zben be1Tzta a 1intE
bíbor +.gg&nyt.
V Senki ne3 $át1at-a4 1ogy e$1agyod a váro!t4 a1ogy azt !e3
$átta !enki4 a3ikor rkezt$.
V Senki4 kivve a tenger!zeket4 akik bet%!zko$tak abba a
1ordEba4 a 1a-E!ina!t4 aki +e$takarított %tána34 a $ányt4 aki az
ágya3at 3e$egítette4 ! azt az ár%$E4 !ze,$J! 3o!EnJt. d4 !
,er!ze az Jreidet. 9ac!ak ne3 távo$ítottad e$ az agy%kat i! a
go$yEikka$ egy.tt4 t%dni +og-ák4 1ogy ne3 egyed.$ .$!z idebent.
A 1intEt va!tag bJr!zí-akon nyo$c 1ata$3a! igá!$E1oz
r&gzítettk. A $ovak 3e$$ett ngy e%n%c1 $,de$t4 kettJIkettJ
3indkt o$da$on4 ! 3g t&bben !orakoztak +e$ 1át%$4 1ogy vd-k
a 3enetet.
V A Mak%$át$anok ne3 3e!$nek V ny%gtatta 3eg ;$$yrio V4 a
gá$ya ,edig4 a3e$yik ide1ozott4 -e$en ,i$$anatban Tton van A!!1ai
+e$. Ct v4 3ire vi!!zatr4 1a a tenger kedvez nekik. A3i ,edig a
1áza3 n,t i$$eti4 !zeretnek enge3. Senki ne3 ár%$na e$.
Ringa!d c!ak 3agad ebbe a 1itbe4 k&vr baráto3. )gy na,
3a-d ezeket a !zavakat v!!.k a kri,tádra.
V Mi i! azon a gá$yán $e1etnnk V 3orogta a t&r,e. V A
A
$eggyor!abb Tt Oo$anti!ba a tengeren át vezet.
V A tenger ve!z$ye! V +e$e$te ;$$yrio. V Az J!z a vi1arok
v!zaka4 e! a (,Jk&vekn$ 3g 3indig ka$Ezok tanyáznak
,rdára $e!ve. Ne3 1agy1ato34 1ogy az n a,rE baráto3 a
kez.kbe ker.$-&n.
V A R1oyneIon i! vannak ka$Ezok.
      V Fo$ya3i ka$Ezok. V A !a-tkere!kedJ e$nyo3ott egy á!ítá!t4
e$takarta a !zá-át a kz+e-ve$. V A c!Etányka,itányok c!ak a
3orz!ákra c!a,nak $e.
V CJe3berekrE$ i! 1a$$ani.
V Azok va$E!ágo!ak4 !zerenc!t$en &rd&g&k. #e 3irt
be!z$.nk i$ye!3irJ$Y TT$ !z, a 3ai na, ezek1ez a t3ák1oz.
Ne3!okára 3eg,i$$ant-%k a R1oyneIt4 a1o$ 3eg!zabad%$!z
;$$yriEtE$ ! a 1ata$3a! ,ocak-átE$. Oan itt de! bor ! +ino3
+a$atok4 3irt +og$a$koznánk beteg!gge$ ! 1a$á$$a$Y
Oa$Eban4 3irtY Tyrion i!3t 1a$$otta a !zá3!zerí- ,end.$!t4
! e$gondo$kodott a krd!en. A 1intE eny1n bi$$egett4 a $ágy
3ozgá!tE$ Tgy rezte 3agát4 3int egy gyer3ek az any-a &$ben.
Ne3 3int1a t%dná34 3i$yen az. Feneke $Tdto$$a$ t&3&tt
!e$ye3,árnákon ,i1ent4 a bíbor bár!ony+a$ak a +e-e +&$&tt
&!!ze+%tva tetJt a$kottak4 ! a kinti J!zi 1ideg1ez k,e!t idebent
ke$$e3e! 3e$eg %ra$kodott.
Z!zvrek !ora $,de$t 3&g&tt.k $ádákka$4 1ordEkka$ !
z!ákokka$ 3egrakva4 va$a3int rengeteg $e$e33e$4 ne1ogy a
!a-tok %ra egyet$en ,i$$anatig i! 1ezzen. Azna, regge$ +ű!zere!
ko$bá!zt c!i,egettek4 ! +.!tgy.3&$c!bJ$ k!z.$t barnáva$
&b$ítettk $e. A d$%tán-%kat a!z,iko! ango$náva$ ! dorneIi
v&r&!!e$ t&$t&ttk ki. )!te !ze$ete$t !onka k&vetkezett +Jtt to-á!!a$
! !.$t ,ac!irta kt+$e 1agy3áva$ t&$tve4 3e$$ az e3!zt!t
e$J!egítendJ vi$ágo! !&r ! 3yri tűzbor. A 1intE azonban ,,
o$yan $a!!T vo$t4 3int a3ennyire knye$3e!4 ! a t&r,e r&vid idJn
be$.$ !zinte vi!zketett a t.re$3et$en!gtJ$.
V 9ány na, 3T$va r-.k e$ a +o$yEtY V krdezte ;$$yriEt azna,
e!te. V 9a i$yen !ebe!!gge$ 1a$ad%nk4 a kirá$ynJd !árkányai
nagyobbak $e!znek Aegonná$4 3ire 3eg,i$$anto3 Jket.
V 2árc!ak Tgy $enneS )gy nagy !árkány !okka$ +$e$3ete!ebb4
3int egy kic!i. V A tanác!o! 3egvonta a vá$$át. V 2ár3ennyire i!
!zeretn3 3aga3 k&!z&nteni #aenery! kirá$ynJt Oo$anti!ban4 ezt
a +e$adatot rád ! Gri+tre ke$$ bízno3. (eg-obban :ento!ban t%do3
!zo$gá$ni Jt4 1ogy egyenge!!e3 a vi!!zatr!e Tt-át. A3íg
azonban 3e$$etted vagyok... no!4 egy &reg4 k&vr e3bernek ki-ár
n3i knye$e34 ne3 igazY ;gy%nk egy k%,a bortS
V Mondd c!ak V krdezte Tyrion a bort kortyo$gatva V4 3irt
t&rJdik egy ,ento!i tanác!o! azza$4 1ogy ki vi!e$i a koronát
Pe!tero!onY 9o$ van ebben a te 1a!znodY
;$$yrio $et&r&$te a z!írt a !zá-árE$.
      V Zreg e3ber vagyok4 be$e+áradta3 ennek a vi$ágnak a
c!a$árd!ágába. W$yan ne1z e$1inni4 1ogy !zeretnk va$a3i -Et
tenni4 3ie$Jtt $e-ár az idJ34 ! ezrt !egítek egy kedve!4 +iata$
$ánynak vi!!za!zerezni 3indazt4 a3i !z.$et!e -ogán -ár nekiY
(egk&ze$ebb +e$a-án$a!z neke3 egy varáz!,ánc$t 3eg egy
,a$otát Oa$yriában.
V 9a #aenery! ne3 t&bb egy kedve!4 +iata$ $ányná$4 akkor a
Oa!trEn a,rE4 kedve! ki! darabokra +og-a !zabda$ni.
V AttE$ ne +$-4 a,rE baráto3. Az ereiben Sárkány Aegon vre
c!&rgedez.
[! M$tat$an Aegon4 Cegyet$en Maegor 3eg Qavarodott
2ae$or.
V Me!$- 3g rE$aS
A k&vr e3ber e$3$ázott.
V #aenery! +$ig 3g gyer3ek vo$t4 a3ikor e$-&tt 1ozzá34 de
3ár akkor !zebbnek ta$á$ta34 3int a 3á!odik +e$e!ge3et. W$yan
bá-o! vo$t4 1ogy 3g azon i! e$gondo$kodta34 3egtarto3
3aga3nak. Azonban t%dta34 !e33i &r&3&3 ne3 !zár3azna egy
i$yen a$-a!4 a$atto3o! tettbJ$. Og.$ inkább 1ívta3 egy
ágy3e$egítJt4 ! vad%$ 3eg1ágta34 a3íg e$ ne3 3T$t rE$a3 az
Jr.$et. ;gaz!ág !zerint ne3 1itte34 1ogy !okáig $etben 3arad a
$ova!%rak k&z&tt.
V ]3 ez ne3 gáto$t 3eg abban4 1ogy e$add Jt C1a$
#rogEnak...
V A dot1rakik ne3 adnak e$ ! ne3 vá!áro$nak. ;nkább Tgy
3ondaná34 a báty-a4 Oi!ery! adta Jt #rogEnak4 1ogy e$nyer-e a
k1a$ barát!ágát. 9iT ! ka,z!i +iata$e3ber vo$t. Oi!ery! vágyott
aty-a trEn-ára4 de vágyott #aenery!re i!4 ! ne3 !zíve!en vá$t 3eg
tJ$e. A 1ercegnJ 1áza!!ágk&t!e e$Jtti -!zakán 3eg,rEbá$t
bebT-ni az ágyába4 3ert Tgy gondo$ta4 1a 3ár a keze ne3 $e1et az
&v4 $ega$ább a !z.ze!!gt e$ve!zi. 9a ne3 á$$ítok e$Jre$átEan
Jr&ket az a-tE e$4 Oi!ery! 1o!!zT vek tervez!t te1ette vo$na
t&nkre.
V W!toba +ickE $e1etett.
      V Oi!ery! Xr.$t Aery! +ia vo$t4 ez ta$án 3indent 3eg3agyaráz.
#aenery!... #aenery! te$-e!en 3á!. V 2eka,ott egy !.$t ,ac!irtát4
! za-o!an e$rágta4 a c!ontokka$ egy.tt. V Az i-edJ! gyer3ek4 aki
3enedket kere!ett a vi$$á3ban4 3eg1a$t a dot1raki tengeren4
3a-d vrben ! tűzben !z.$etett T--á. A !árkánykirá$ynJ4 aki 3o!t
a nevt vi!e$i4 va$Edi Targaryen. A3ikor 1a-Ekat k.$dte3 rte4
1ogy 1ozzák 1aza4 inkább a Rab!zo$gaI&b&$ +e$ +ord%$t. A$ig
n1ány na, $e+orgá!a a$att e$+og$a$ta A!ta,ort4 trdre
kny!zerítette ?%nkait4 ! +e$dT$ta Meereent. Mantary! $e!z a
k&vetkezJ4 1a a rgi va$yriai %takon 1a$ad ny%gat +e$. 9a vi!zont
tengeren -&n4 akkor... no!4 a +$ottá-ának Oo$anti!ban ke$$ $e$3et !
vizet !zereznie.
V Akár !záraz+&$d4 akár tenger4 Meereent ! Oo$anti!t !okI!ok
3r+&$d vá$a!zt-a e$ egy3á!tE$ V 3%tatott rá Tyrion.
V Zt!záz&tven4 a1ogy a !árkányok re,.$nek4 !ivatagokon4
1egyeken4 3oc!arakon ! d3on-árta ro3okon kere!zt.$. Sokan
e$1%$$nak4 de akik tT$$ik4 !okka$ erJ!ebbek $e!znek4 3ire e$rik
Oo$anti!t... a1o$ te ! Gri++ +og-átok várni Jket +ri!! c!a,atokka$ !
annyi 1a-Eva$4 a3ennyi k,e! $e!z Jket átvinni a tengeren
Pe!tero!ba.
Tyrion e$gondo$kodott4 3it i! t%d Oo$anti!rE$4 a $eg&regebb !
$egb.!zkbb Szabad Oáro!rE$. Oa$a3i itt bűz$&tt4 ezt 3g +$ orra$
i! 3egrezte.
V Azt be!z$ik4 Oo$anti!ban 3inden !zabad e3berre &t
rab!zo$ga -%t. Mirt !egítennek a triarkák egy kirá$ynJnek4 aki
+e$!zá3o$-a a rab!zo$gaIkere!kede$3etY V ;$$yriEra !zegezte az
%--át. V [! 1a 3ár itt tart%nk4 te 3irt te!zedY :ento! t&rvnyei
ti$t-ák a rab!zo$gatartá!t4 3gi! ra-ta tartod az %--ad4 vagy ta$án az
eg!z kezed a kere!kede$e3 verJern. _gyanakkor
egy.tt3űk&d!z a !árkánykirá$ynJve$4 ! ne3 e$$ene do$gozo$.
MirtY Mit re3$!z #aenery! kirá$ynJtJ$Y
V Már 3egint itt tart%nkY CitartE ki! e3ber vagy. V ;$$yrio
nevetve c!a,ott a 1a!ára. V Rendben4 $egyen4 a1ogy akarod. A
Co$d%!kirá$y 3egígrte4 1ogy n $e!zek a kinc!tárnoka4 ! va$Edi
nagy%rat c!iná$ be$J$e3. 9a 3eg!zerezte vo$na az aranykoronát4
vá$a!zt1atta3 vo$na a ka!t$yok k&z.$... akár 3g Aa!ter$yI1egyet
i!4 1a arra tá3ad g%!zt%!o3.
Tyrion 1orkantá!ára vi!!za-&tt a bor az orrát 1e$yette!ítJ
c!onkon.
V A,á3 ezt &r&33e$ 1a$$otta vo$na.
V A,ádnak ne3 ke$$ett vo$na aggEdnia. Mirt ke$$ene neke3
egy !zik$aY A vi$$á3 e$g nagy 3inden ignye3nek4 ! !okka$
knye$3e!ebb4 3int a ti 1%zato! 0e!tero!i váraitok. Oi!zont a
kinc!tárnoki ,o!zt... V A tanác!nok 3eg1á3ozott egy T-abb to-á!t
V Szerete3 a ,nzt. Oan anná$ de!ebb 1ang4 3int az arany
c!i$inge$!e a 3á!ik aranyonY
)gy nJvr !iko$yai.
V 2izto! vagy benne4 1ogy #aenery! betart-a a báty-a ígrettY
V Oagy betart-a4 vagy ne3. V ;$$yrio $e1ara,ta a to-á! +e$t. V
Mondta3 neked4 a,rE baráto34 ne3 3inden a 1a!zon!zerz!rJ$
!zE$. 9iggy4 a3it akar!z4 de 3g a 3aga3+a-ta k&vr4 vn
bo$ondoknak i! vannak barátai4 ! vannak J!zinte rz!ek4 a3iket
vi!zonozni !zeretne.
9az%d!z4 gondo$ta Tyrion. Oan ebben az eg!z ka$andban
va$a3i a3i !okka$ -obban 3egri neked4 3int a ,nz ! a
várka!t$yok.
V W$yan kev! e3berre$ ta$á$kozni 3ana,!ág4 aki t&bbre
rtke$i a barát!ágot a ,nzn$.
V Mennyire igazS V bE$ogatott a k&vr e3ber4 !zre !e3 vve a
!zavakban re-$J irEniát.
V 9ogy barátkoztá$ &!!ze a :Ekka$Y
V )gy.tt nJtt.nk +e$... kt z&$d+.$ű k&$y&k :ento!ban. V Oary!
MyrbJ$ -&tt
V Oa$Eban. Ne3 !okka$ az rkez!e %tán ta$á$kozta3 ve$e4 egy
$,!!e$ a rab!zo$gaIkere!kedJk e$Jtt. Na,,a$ a c!atornákban
a$%dt4 --e$ ,edig a tetJk&n o!ont4 akár egy 3ac!ka. [n i!
1a!on$Ean !zegny vo$ta34 egy ko!zo! !e$ye3be &$t&z&tt bravo4
aki a ,eng-bJ$ $t. Ta$án $áttad azt a !zobrot a 3edenc3ben.
:yt1o Ma$anon +aragta tizen1at ve! koro3ban. Sz,!ge!
a$kotá!4 bár 3o!t 3ár c!ak !írok4 a3ikor ránzek.
V A kor 3indannyi%nkra rányo3-a b$yegt. [n ,$dá%$ 3g
3indig gyá!zo$o3 az orro3at. Oary!ná$ 3aradva...
V Myrben J vo$t a to$va-ok 1ercege4 a3íg egy rivá$i! to$va- be
ne3 !Tgta. :ento!ban az akcent%!a 3egb$yegezte4 ! 3i%tán
kider.$t4 1ogy e%n%c14 á$$andEan gTnyo$ták ! bánta$3azták.
9ogy 3irt rá3 e!ett a vá$a!ztá!a4 a3ikor ke$$ett va$aki4 aki
3egvd-e4 ne3 t%do34 de 3egegyez!re -%tott%nk. Oary!
ki!ze3e$te 3agának a -e$entkte$enebb to$va-okat4 ! e$kezdte
+o!ztogatni Jket. [n vde$3et a-án$otta3 az á$dozatainak4 ! azt
ígrte34 bizonyo! &!!zegrt vi!!za!zerze3 a -avaikat. Ne3!okára
3ár 3indenki4 aki kárt !zenvedett4 1ozzá3 +ord%$t4 3íg a váro!
to$va-ai ! z!eb3et!zJi Oary!t kere!tk... az egyik +e$e azrt4 1ogy
e$vág-a a torkát4 a 3á!ik4 1ogy e$ad-a neki a z!ák3ányát.
Mindketten egyre gazdagabbak ! gazdagabbak $ett.nk4 ! Oary!
e$kezdte betanítani az egrkit.
V Cirá$yvárban 3adárkákat tartott.
      V Akkor 3g egrkknek 1ívt%k Jket. Az idJ!ebb to$va-ok
o!tobák vo$tak4 c!ak addig t%dtak gondo$kodni4 1ogy az -!zakai
z!ák3ányt borra vá$t!ák. Oary! ezrt inkább az árva +iTk ! a
+iata$ $ányok k&z.$ vá$ogatott. A $egki!ebbeket vá$a!ztotta ki4 a
gyor!akat ! c!ende!eket4 3egtanította Jket +a$at 3á!zni !
k3nyekben $eere!zkedni4 de 3g o$va!ni i!. Az aranyat ! a
drágak&veket 3eg1agyt%k az át$ago! to$va-oknak. A 3i egrkink
$eve$eket4 $a-!tro3okat4 táb$ázatokat $o,tak... 3a-d k!Jbb c!ak
e$o$va!ták Jket4 ! vi!!zatettk a 1e$y.kre. A titkok t&bbet rnek
3inden ez.!tn$ vagy za+írná$4 va$$otta Oary!. [! va$Eban. W$yan
1írnvre tette3 !zert4 1ogy :ento! 1ercegnek egyik %nokate!tvre
engedte4 1ogy e$vegye3 !zűz $eányát4 3ik&zben egy bizonyo!
e%n%c1 k,e!!geirJ$ !zE$E 3e!k átke$tek a Ce!kenyItengeren4 !
e$-%tottak a kirá$y +.$be. )gy nagyon gondter1e$t kirá$yba4 aki
ne3 bízott 3eg !e3 a +iában4 !e3 a +e$e!gben4 !e3 a
SegítJ-ben4 gyer3ekkori barát-ában4 aki egyre arrogán!abbá !
b.!zkbb vá$t. Azt 1i!ze34 a t&rtnet +o$ytatá!át 3ár te i!
i!3ered4 ne3 igazY
V Nagy-ábE$ V bE$intott Tyrion. V (áto34 te ne3 c!ak egy!zerű
!a-tkere!kedJ vagy.
;$$yrio o$da$ra bi$$entette a +e-t.
V Cedve! tJ$ed4 1ogy ezt 3ondod4 a,rE baráto3. [n ,edig
$áto34 1ogy va$Eban o$yan gyor! az !z-árá!od4 3int a1ogy Oary!
á$$ította. V )$3o!o$yodott4 kivi$$antva t&redezett4 !árga +ogait4 !
T-abb kanc!E 3yri tűzborrt kiá$tott.
A3ikor a tanác!o! k&ny&ke 3e$$ett a boro!kanc!Eva$
e$bEbi!ko$t4 Tyrion e$Jreto$ta 3agát a ,árnán4 1ogy ki!zabad%$-on
!.,,edJ! b&rt&nbJ$4 ! t&$t!&n 3agának egy k%,áva$. Fe$1a-totta4
á!ított egy nagyot4 ! T-rat&$t&tte a k%,á-át. 9a e$g tűzbort i!zo34
ta$án !árkányokka$ +ogok á$3odni4 gondo$ta.
A3ikor 3g 3agányo! gyer3ek vo$t Aa!ter$yI1egy 3$yn4
k,ze$etben gyakran $ovago$t !árkányokon az -!zakában4
e$ve!zett Targaryen 1ercegknt vagy va$yriai !árkányTrknt
!%1ant e$ a 3ezJk ! 1egyek +&$&tt. )gy!zer4 a3ikor a nagybáty-ai
3egkrdeztk4 3i$yen a-ándkot !zeretne a nvna,-ára4 !árkányrt
k&ny&rg&tt nekik.
V Ne3 ke$$ nagyS )$g egy kic!i i!4 3int a3i$yen n vagyokS
Gerion nagybáty-a !zerint ez vo$t a $eg3%$at!ágo!abb do$og4 a3it
va$a1a 1a$$ott4 de Tygett nagybáty-a azt 3ondta/
V Az %to$!E !árkány egy v!zázada 3eg1a$t4 k&$y&k.
)z annyira igaz!ágta$an%$ 1angzott4 1ogy a +iT azna, --e$
á$o3ba !írta 3agát.
]3 1a 1i1etett a !a-t %rának4 akkor az Jr.$t Cirá$y $ánya
kike$tett 1áro3 $J !árkányt. CettJve$ t&bbet4 3int a3ennyire
bár3e$yik Targaryennek !z.k!ge $e1et. Szinte 3ár !a-ná$ta4 1ogy
3eg&$te az a,-át. Szerette vo$na az arcát $átni4 a3ikor 3egt%d-a4
1ogy egy Targaryen kirá$ynJ Pe!tero! +e$ tart 1áro3 !árkánnya$4
egy c!e$!z&vJ e%n%c1 ! egy +$ Aa!ter$yI1egy 3retű
!a-tkere!kedJ tá3ogatá!áva$.
A t&r,e annyira te$eette 3agát4 1ogy ki ke$$ett o$dania az &vt4
! nadrág-ának $eg+e$!J z!inEr-át. A vendg$átE-átE$ ka,ott
gyerekr%1ában Tgy rezte 3agát4 3int tíz +ont ko$bá!z egy
&t+onto! b$ben. 9a 3indenna, ennyit e!z.nk4 akkora $e!zek4 3int
;$$yrio4 3ire ta$á$kozo3 a !árkánykirá$ynJve$. C&zben odakint
bee!te$edett4 a gya$og1intEban te$-e! !&tt $ett. Tyrion 1a$$gatta
;$$yrio 1orko$á!át4 a bJr!zí-ak nyikorgá!át4 a ,atkEk knye$3e!
ko,ogá!át a ke3ny va$yriai Tton4 de a !zíve c!ak a bJr!zárnyak
!%1ogá!át 1a$$otta.
A3ikor +e$bredt4 3ár 1a-na$odott. A $ovak kitartEan baktattak
e$Jre4 a 1intE nyikorgott ! bi$$egett k&z&tt.k. Tyrion
1.ve$yknyire e$1Tzta a +.gg&nyt4 1ogy kinzzen4 de ne3 nagyon
vo$t $átniva$E az okker!árga 3ezJk&n4 a c!%,a!z4 barna !zi$+ákon
! 3agán a !z$e!4 k&vezett Tton kív.$4 a3e$y nyí$egyene!en
tartott a 1orizont +e$. W$va!ott 3ár a va$yriai %takrE$4 de eddig
3g !o1a ne3 $átta Jket. A 2irtok be+o$yá!a e$rt eg!zen
SárkánykJig4 de Pe!tero! kontinen!re 3ár ne3 ter-edt ki.
C.$&n&!. SárkánykJ ne3 t&bb 3int egy !zik$a. A gazdag!ágaitE$
ny%gatra +ek!zik4 de vo$tak !árkányaik. 2izto!an t%dták4 3i van
arra+e$.
TT$ !okat ivott 3T$t --e$. (.ktetett a +e-e4 ! 3g a 1intE
eny1e i3bo$ygá!átE$ i! e,e gyű$t a torkába. 2ár egyet$en !zEva$
!e3 ,ana!zkodott4 knye$3et$en!ge nyi$vánva$E vo$t ;$$yrio
Mo,ati! !zá3ára.
V Gyere4 igyá$ ve$e3 V invitá$ta a k&vr e3ber. V Mint
3ond-ák4 a !árkányt.zet ,ikke$$ye$ ke$$ keze$ni. V
Mindkette-.knek t&$t&tt egy !zederborra$ te$i kanc!EbE$4 az ita$
o$yan de! vo$t4 1ogy azonna$ odavonzotta a $egyeket. Tyrion egy
$egyint!!e$ e$1e!!egette Jket4 ! 1o!!zan ivott. W$yan 3e$yítJ
vo$t az íze4 1ogy c!ak nagy ne1z!gek árán t%dta $ent tartani. A
3á!odik k%,a 3ár !okka$ k&nnyebben c!T!zott. [tvágya azonban
3g így !e3 vo$t4 ! a3ikor ;$$yrio odakíná$t neki egy tá$ kr3be
+orgatott !zedret4 vi!!za%ta!ította.
V A kirá$ynJrJ$ á$3odta3 V 3ondta. V Trden á$$ta3 e$Jtte4
1ű!get +ogadta34 de &!!zetve!ztett a bátyá33a$4 "ai3eve$4 !
3egetetett a !árkányaiva$.
V Re3$-.k4 1ogy ez az á$o3 ne3 bizony%$ $átnokinak.
Rava!z egy &rd&g+iEka vagy4 a1ogy Oary! i! 3ondta4 !
#aenery!nek !z.k!ge van rava!z e3berekre 3aga k&r.$. Ser
2arri!tan bátor ! igaz $ovag4 de ne3 1i!ze34 1ogy va$a1a i!
rava!znak neveztk vo$na.
      V A $ovagok c!ak egy+a-ta ,rob$3a3ego$dá!t i!3ernek/
3egragad-ák a $ándz!á-%kat4 ! ro1a3oznak. )gy t&r,e eg!zen
3á!k,, nz a vi$ágra. [! 3i van ve$edY Te 3agad i! rava!z
e3ber vagy.
V 9íze$eg!z V $egyintett ;$$yrio. V Az vi!zont bizto!4 1ogy ne3
%tazá!ra !z.$ette34 ezrt k.$de$ek 3aga3 1e$yett #aenery!1ez.
Nagy !zíve!!get tett$ J+e$!gnek4 a3ikor 3eg&$ted az a,ádat4
! re3$e34 1ogy ne3 ez vo$t az %to$!E. #aenery! ne3 o$yan
o!toba4 3int a báty-a vo$t. "E 1a!znodat ve!zi 3a-d.
GyT-tE!kntY Tyrion 3agában e$3o!o$yodott.
Azna, c!ak 1áro3!zor c!er$tek $ovakat4 de Eránknt $ega$ább
kt!zer 3egá$$tak4 1ogy ;$$yrio $eká!zá$Ed-on a 1intErE$4 !
k&nnyít!en 3agán. A 3i !a-t%r%nk akkora4 3int egy e$e+ánt4 de a
1E$yag-a 3ogyorEnyi4 gondo$ta derű!en a t&r,e. Az egyik
3egá$$á! a$ka$3áva$ ki1a!zná$ta az idJt4 1ogy -obban 3egnzze
3agának az %tat. :onto!an t%dta4 3it +og ta$á$ni/ ne3 ke3nyre
d&ng&$t +&$det4 tg$át vagy kockak&veket4 1ane3 egybeo$va!ztott
kJ!za$agot4 a3e$y +$ $ábba$ a ta$a- +&$ e3e$kedett4 1ogy az e!J !
a 1E$ $ec!orog-on rE$a. A 9t Cirá$y!ág Ttnak nevezett !áro!
&!vnyeitJ$ e$trJen a va$yriai %tak e$g !z$e!ek vo$tak a11oz4
1ogy akár 1áro3 !zekr i! e$+r-en ra-t%k egy3á! 3e$$ett4 ! !e3
az idJ4 !e3 a +orga$o3 ne3 tett kárt benn.k. Oá$tozat$an
+or3ában +enn3aradtak 3g ngy v!zázadda$ az%tán i!4 1ogy
Oa$yria ta$á$kozott a vgzetve$. G&dr&ket ! re,ed!eket kere!ett4
de c!ak egy k%,ac 3e$eg .r.$ket ta$á$t4 az egyik $E 1átra1agyott
e3$kt.
A $E!zarrE$ e!zbe -%tott az a,-a. Oa$a3e$yik ,oko$ra ker.$t$4
a,á3Y )gy ke$$e3e!4 1ideg ki! ,oko$ba4 a1onnan +e$nze$4 !
$át1atod4 a1ogy !egítek vi!!za!zerezni a Oa!trEnt Xr.$t Aery!
$ányánakY
A3int T-ra e$ind%$tak4 ;$$yrio e$Jvaráz!o$t egy ki!ebb z!ák !.$t
ge!ztenyt4 ! +o$ytatta be!zá3o$E-át a !árkánykirá$ynJrJ$.
V AttE$ tartok4 a $eg+ri!!ebb 1íre3 i! rgi ! e$av%$t #aenery!
kirá$ynJrJ$. 9a -E$ !e-te34 3o!tanra 3aga 3&g&tt 1agyta
Meereent. Ogre van 1ad!erege4 igaz4 e$g !zedettIvedett tár!%$at/
z!o$do!ok4 dot1raki $ova!%rak4 Mak%$át$anIgya$og!ág. Ne3
kt!ge!4 ny%gat +e$ vezeti Jket4 1ogy vi!!za+og$a$-a a,-a trEn-át.
V Fe$nyitott egy +ok1agy3á! c!igákka$ te$i kor!Et4 be$e!zago$t4 !
e$3o!o$yodott. V Re3$e34 Oo$anti!ban +ri!! 1íreket ka,!z rE$a V
3ondta4 ! ki!zi,,antott egy c!igát a 1ázábE$. V A +iata$ $ányok !
a !árkányok %gyano$yan &n+e-űek4 ! $e1et4 1ogy +ino3ítanod ke$$
a terveiden. Gri++ t%dni +og-a4 3i a teendJ. Cr!z egy c!igátY A
+ok1agy3a !a-át kerte3bJ$ va$E.
9a 3eg$ovago$nk egy c!igát4 akkor i! gyor!abban 1a$adnk4
3int ez a 1intE. Tyrion e$%ta!ítEan intett.
V Nagyon nagy biza$3at 1e$yeze$ ebbe a Gri++ nevű e3berbe.
)gy T-abb gyerekkori barátY
V Ne3. Ti z!o$do!nak nevezntek4 de 0e!tero!i !z.$et!ű.
#aenery!nek o$yan e3berekre van !z.k!ge4 akik 3$tEak az
.gy1ez. V ;$$yrio +e$e3e$te a kezt. V T%do34 t%do3/ aa
z!o$do!ok a bec!.$et e$ 1e$yezik az aranyatb4 gondo$nád. [! aez a
Gri++ bizto!an e$ad a nJvre3nekb. Ne3 így van. Gri++ben
3egbízo34 3int1a a te!tvre3 $enne.
\-abb vg$ete! 1iba.
V Akkor n i! így te!zek.
V Az Arany Co3,ánia -e$en ,i$$anatban i! Oo$anti! +e$
3enete$4 1ogy ott vár-a 3eg kirá$ynJnk rkez!t ke$etrJ$.
Az arany a$att ott a ke3ny ac$.
V \gy 1a$$otta34 az Arany Co3,ánia !zerzJd!ben á$$ az
egyik Szabad Oáro!!a$.
V Myrre$ V +e$e$te &ne$g.$t 3o!o$$ya$ ;$$yrio. V #e a !zerzJd!
+e$bont1atE.
V Sokka$ t&bb ,nz van a !a-tban4 3int gondo$ta3 V 3ondta
Tyrion. V )zt 1ogy +ogod e$rniY
A tanác!o! &!!ze+onta k&vr kezt.
V N3e$yik !zerzJd!t tintáva$ ír-ák4 n3e$yiket vrre$. )nn$
t&bbet ne3 3ond1atok.
A t&r,e ezen e$gondo$kodott. Az Arany Co3,ánia e$i!3erten
a $eg-obb !zabadz!o$do!Ic!a,at vo$t4 egy v!zázada a$a,ította
Ce!erűac$4 M$tat$an Aegon +attyT +ia. A3ikor Aegon egy 3á!ik
+attya 3eg,rEbá$ta 3eg!zerezni a Oa!trEnt egyene! ági
+$te!tvrtJ$4 Ce!erűac$ i! c!at$akozott a +e$ke$!1ez. A Fekete
Sárkány azon k&vetJi4 akik tT$$tk a c!atát4 de ne3 vo$tak
1a-$andEak trdet 1a-tani4 a Ce!kenyItenger tT$!E o$da$ára
3enek.$tek. C&zt.k vo$tak #ae3on +iata$abb +iai4 Ce!erűac$4
va$a3int t&bb !záz +&$d n$k.$i ne3e! ! $ovag4 akiknek
1a3aro!an ár%ba ke$$ett boc!átani%k a kard-%kat4 1ogy enni
t%d-anak. N1ányan c!at$akoztak a Szakadt (obogE1oz4 3á!ok a
Má!odik Fiak1oz vagy a Szűz Catonái1oz. Ce!erűac$ $átta4 1ogy
a 2$ack+yreI1áz 1adere-e !zt!zErEdik a vi$ág ngy gtá-a +e$4
ezrt 3ega$a,ította az Arany Co3,ániát4 1ogy &!!ze+og-a a
!zá3űz&tteket.
Az Arany Co3,ánia z!o$do!ai attE$ a na,tE$ +ogva a Oitatott
F&$deken $tek ! 1a$tak 3eg4 Myr4 (y! vagy Tyro!1
rte$3et$en ki! 1áborTiban !egdkezve4 ! arrE$ a +&$drJ$
á$3odozva4 3e$yet a,áik e$ve!ztettek. Szá3űz&ttek !
!zá3űz&ttek +iai vo$tak4 ninc!te$enek ! .$d&z&ttek... á3 ezze$
egy.tt kivá$E 1arco!ok.
V )$i!3er!!e$ adEzo3 a 3eggyJzJerJd e$Jtt V bE$intott
Tyrion. V 9ogy !iker.$t rávenned az Arany Co3,ániát4 1ogy
vá$$a$-ák drága kirá$ynJnk .gyt4 a3ikor +enná$$á!%k !orán o$y
!okat 1arco$tak a Targaryenek e$$enY
;$$yrio Tgy !&,&rte +$re az rvet4 3int1a c!ak va$a3i
ke$$e3et$enkedJ rovar $ett vo$na.
V Fekete vagy v&r&!4 a !árkány az !árkány. A3ikor Rettenete!
Mae$y! 3eg1a$t a (,Jk&vekn$4 ki1a$t a 2$ack+yreI1áz +r+i ága.
V A !a-tkere!kedJ e$3o!o$yodott vi$$á! !zaká$$a 3&g&tt. V
#aenery! 3egad-a a !zá3űz&tteknek azt4 a3it Ce!erűac$ ! a
2$ack+yreI&k !o!e3 t%dtak/ 1azavi!zi Jket.
Tűzze$ ! kardda$. )z az a +a-ta 1azatr! vo$t4 a3it Tyrion i!
!zeretett vo$na.
V Tízezer kard 1ercegi a-ándk4 ezt e$i!3ere34 J+e$!ge
bizto!an nagyon e$gedett $e!z.
A tanác!o! rengJ tokáva$ +e-et 1a-tott.
V Ne3 t%d1ato34 3i okoz &r&3et J+e$!gnek.
Nagyon oko!. Tyrion !okat4 ! 3g anná$ i! t&bbet t%dott a
kirá$yok 1á$á-árE$. Mirt $ennnek 3á!ok a kirá$ynJkY
A tanác!o! ne3 !okka$ k!Jbb e$a$%dt4 3agára 1agyva Tyriont
gondo$ataiva$. Azon t&,rengett4 va-on 3it +og !zE$ni 2arri!tan
Se$3y4 a3ikor c!atába ke$$ $ovago$nia az Arany Co3,ániáva$. A
Ci$enckra-cáro! Cirá$yok 9áborT-a !orán Se$3y vre! &!vnyt
vágott a !oraik k&z&tt4 1ogy vgezzen az %to$!E 2$ack+yre
trEnk&vete$Jve$. A +e$ke$! k.$&n&! 1á$Etár!akat !z.$. #e ne3
k.$&n&!ebbeket4 3int ez a k&vr di!znE ! n.
A3ikor 3egá$$tak $ovakat c!er$ni4 a !a-tkere!kedJ +e$bredt4
! azonna$ te$rt k.$d&tt.
V 9o$ vagy%nkY V krdezte a t&r,e a tanác!o!t4 aki 1ideg
ka,,anna$ ! r,ábE$4 3az!o$ábE$4 va$a3int citro3V !
naranc!darabokbE$ k!zített 3ártá!!a$ c!i$$a,ította 1!gt.
      V )z Anda$o!4 baráto3. A +&$d4 a1onnan a ti anda$-aitok -&ttek.
)$vettk a !zJr&! e3berektJ$4 akik e$Jtt.k itt $tek4 !
rokon!ágban á$$nak ;bben !zJr&! e3bereive$. 9%gor J!i
biroda$3ának !zíve tJ$.nk !zakra +ek!zik4 de 3i c!ak a d$i
1atárvidkt rint-.k. :ento!ban 3i Sík+&$dnek nevezz.k.
Ce$etebbre 1TzEdik a 2ár!onyI1egy!g4 oda tart%nk.
Anda$o!. A 9it azt tanította4 1ogy egykor a 9t i! e3beri
+or3ában -árta az anda$o!i 1egyeket.
      V aAz Atya +e$nyT$t a kezve$ a 3ennyekbe4 $e1ozott 1t
c!i$$agot V idzte Tyrion e3$kezetbJ$ V4 ! egye!ve$ 9egyi
9%gor 1o3$okára i$$e!ztette Jket4 t.nd&k$J koronát tere3tve
be$J$.k.b
;$$yrio tanác!o! k.$&n&! ,i$$antá!t vetett rá.
V Ne3 i! t%dta34 1ogy az n a,rE baráto3 ennyire va$$á!o!.
A t&r,e 3egvonta a vá$$át.
V Gyerekkori c!&kevny. T%dta34 1ogy ne3 $e1etek $ovag4
ezrt +J!e,tonnak k!z.$te3. )gy kri!tá$ykorona $ega$ább egy
$ábat adott vo$na a 3aga!!ágo31oz. Tan%$3ányozta3 a !zent
k&nyveket4 ! i3ádkozta34 a3íg +e$ ne3 !ebe!edett 3indkt
trde34 de vá$$a$kozá!o3 tragik%! vget rt. )$rte3 azt a
bizonyo! $etkort4 ! !zere$e3be e!te3.
V )gy !zűzY ;!3ere3 az rz!t. V ;$$yrio -obb kezt bed%gta
k&,enynek ba$ %--ába4 ! e$J1Tzott egy ez.!t3eda$iont. A
be$!e-ben egy nJ +e!tett k,e vo$t4 kk !ze3ű4 ez.!tte$ c!íkozott
arany1a-T. V Serra. )gy $y!i ,árná!1ázban ta$á$ta3 rá4 !
1aza1ozta34 1ogy az n ágya3at 3e$egít!e4 de vg.$ +e$e!g.$
vette3. [n4 akinek az e$!J a!!zonya :ento! 1ercegnek
%nokate!tvre vo$t. A ,a$ota ka,%i onnantE$ +ogva zárva vo$tak
e$Jtte34 de ne3 rdeke$t. )z az ár bJven 3egrte Serrárt.
V 9ogyan 1a$t 3egY V Tyrion t%dta4 1ogy 1a$ottR egyet$en +r+i
!e3 be!z$ne i$yen kedve!en egy a!!zonyrE$4 aki e$1agyta.
V )gy braavo!i kere!kedJgá$ya rkezett :ento!ba a "ádeI
tengerrJ$. A Cinc! +ok1agy3át4 !á+rányt4 gagátot ! -ádt4 !kar$át
brokátot ! z&$d !e$y3et 1ozott... ! a !z.rke 1a$á$t. Meg&$t.k az
evezJ!&ket4 a3int ,artra $,tek4 ! +e$gyT-tott%k a 1a-Et a
1orgonyzE1e$yen4 de a ,atkányok $e!za$adtak az evezJk&n4 !
kira-zottak a 3E$Era. A -árvány ktezer e3berre$ vgzett4 3ire
kito3bo$ta 3agát. V ;$$yrio tanác!o! &!!zec!%kta a 3eda$iont. V A
kezeit a 1á$E!zobá3ban tarto3. W$yan ,%1a keze vo$t...
Tyrion Ty!1ára gondo$t4 ! kinzett a 3ezJkre4 a1o$ egykor az
i!tenek !tá$tak.
V Mi+$e i!ten tere3t ,atkányokat4 -árványokat ! t&r,ketY V
\-abb r!z$et -%tott e!zbe a 9tágT A!i$$agbE$ V aA Szűz
e$J1ozott neki egy $ányt4 1a-$kony vo$t4 akár a +űz+a4 !ze3ei
3$ykk tavak4 ! 9%gor ki-e$entette4 1ogy J $e!z a +e$e!ge. Az
Anya ter3kenny tette4 a Ona!!zony ,edig 3eg-&vend&$te4
1ogy negyvenngy erJ! +iTt +og !z.$ni a kirá$ynak. A 9arco!
erJve$ r%1ázta +e$ kar-%kat4 3íg a Covác! va!,ánc$t k!zített
nekik.b
V A ti Covác!otok va$E!zínű$eg r1oyneIi $e1etett V
c!i,ke$Jd&tt ;$$yrio. V Az anda$ok a +o$yE 3entn $J ry1oneI
iaktE$ tan%$ták e$ a va!3űve!!get. )z t%dott.
V A !e,ton-aink ne3 t%d-ák. V Tyrion ki3%tatott a
,%!zta!ágra. V Cik $nek a ti Sík+&$detekenY
V F&$d3űve!ek ! 3%nká!ok4 akiket a +&$d1&z k&t a !or!%k.
Oannak itt gy.3&$c!&!kertek4 birtokok4 bányák... neke3 i! van
n1ány4 bár ritkán $átogato3 3eg Jket. Mirt t&$ten3 a
na,-ai3at odakint4 a3ikor :ento!ban4 a k&zvet$en k&ze$e3ben
$vezetek !oka!ága á$$ rende$kez!e3reY
V [$vezetek !oka!ága. V [! 3aga!4 va!tag +a$ak. Tyrion
3eg+orgatta a bort a k%,á-ában. V :ento! Eta egyet$en váro!t !e3
$átt%nk.
V ;tt c!ak ro3ok vannak. V ;$$yrio egy c!irkec!ontta$ a +.gg&ny
+e$ intett. V A $ova!%rak -árnak erre4 a3ikor va$a3e$yik k1a$ Tgy
d&nt4 3egnzi 3agának a tengert.
V )gy!zer 3eg kne !e33i!ítenetek az egyik i$yen k1a$a!art4
! kider.$ne4 1ogy a dot1rakik ne3 i! akarnak o$yan nagyon
át-&nni a R1oyneIon.
V W$c!Ebb te$$e$ ! a-ándkokka$ 3egvá!áro$ni az e$$en!get.
9a e!ze3be -%tott vo$na4 1ogy egy darab !z, !a-tta$ von%$-ak
1arcba a Feketevízn$4 ta$án 3g 3indig 3eg$enne az orro3.
A,-a 3indig i! 3egvet!!e$ tekintett a Szabad Oáro!okra. Card
1e$yett ,nzze$ 1arco$nak4 3ondogatta á$$andEan. Az aranynak i!
3egvan a 3aga 1a!zna4 de a 1áborTkat va!!a$ nyerik.
V Ad- aranyat egy e$$en!gnek4 ! vi!!za +og -árni 3g t&bbrt4
3ondta 3indig az a,á3.
V )z %gyanaz az a,ád4 akit 3eg&$t$Y V ;$$yrio ki,&ck&$te a
c!irkec!ontot az ab$akon. V A +e$bre$t z!o$do!oknak e!$y.k !inc!
a dot1raki 1orda e$$en4 ez co1orná$ bebizonyo!odott.
V Mg a te bátor Gri++ednek !e3Y V gTnyo$Edott Tyrion.
V Gri++ eg!zen 3á!. Oan egy +ia4 akit bá$ványoz. ;+-T Gri++nek
1ív-a. Ne3 $átta3 3g ná$a nagy!zerűbb k&$yk&t.
A bor4 az te$4 a na,4 a gya$og1intE i3bo$ygá!a ! a $egyek
z.33&g!e e$á$3o!ította Tyriont. )$a$%dt4 aztán +e$bredt ! ivott4
;$$yrio ve$e tartott. Mire az g $i$á! !zínezetet &$t&tt4 a k&vr e3ber
3ár 1ortyogott
Tyrion (anni!ter azna, --e$ c!atárE$ á$3odott4 a3e$y vrv&r&!
!zínbe &$t&ztette Pe!tero! 1egyeit. X i! ott vo$t a !űrű-ben4 1a$á$t
o!ztott egy akkora c!atabárdda$4 3int J 3aga4 ! ott 1arco$t
3e$$ette 2átor 2arri!tan ! Ce!erűac$4 3ik&zben az gen
!árkányok k&r&ztek. ]$3ában kt +e-e vo$t4 3indkettJ orr n$k.$i.
Az e$$en!ge! !ereget az a,-a vezette4 így T-ra 3eg ke$$ett &$nie.
Aztán 3eg&$te a báty-át4 "ai3et i!4 addig c!,e$te az arcát4 a3íg
v&r&!e! 3a!!zává ne3 vá$t4 ! 3inden .t!n$ nevetett. A!ak a
1arc vgn vette !zre4 1ogy a 3á!odik +e-e zokog.
A3ikor +e$bredt4 kac!ka $ába 3erev vo$t4 akár a va!. ;$$yrio
o$a-bogyEt !ze3ezgetett.
V 9o$ vagy%nkY V krdezte Tyrion.
V Mg ne3 1agyt%k e$ a Sík+&$det4 !ietJ! baráto3. Ne3!okára
ber.nk a 2ár!onyI1egy!gbe4 a1onnan 3egkezd-.k a 3á!zá!t a
Ci!IR1oyne ,art-án +ekvJ G1oyan #ro1e +e$.
G1oyan #ro1e r1oyneIi váro! vo$t4 a3íg Oa$yria !árkányai
+.!t&$gJ ro31a$3azzá ne3 vá$toztatták. Mr+&$deken ! veken át
%tazo3 vi!!za a t&rtne$e3ben4 addig az idJ!zakig4 a3ikor 3g
!árkányok %ra$ták a vi$ágot.
Tyrion e$a$%dt ! +e$bredt4 aztán 3egint e$a$%dt4 az -!zaka !
a na,,a$ vá$takozá!a -e$entkte$enn vá$t. A 2ár!onyI1egy!g
1ata$3a! c!a$Edá!nak bizony%$t.
V A $anni!rvi !za-1ák +e$nek nagyobb c!&c!e van4 3int ezek
a do3bok V 3orogta ;$$yriEnak. V 2ár!onyc!&c!&knek i!
nevez1etntek Jket.
(áttak egy 3en1irekbJ$ a$kotott k&rt4 a3it ;$$yrio !zerint
Eriá!ok ,ítettek4 3a-d k!Jbb egy 3$y tavat.
V ;tt rab$Ek $tek4 ! az erre -árEkat +o!ztogatták V 3ondta
;$$yrio. V Azt be!z$ik4 3g 3a i! $e!ben á$$nak a tE a$att4 ! aki
ki-&n 1a$á!zni4 azt $eránt-ák 3ag%k1oz ! +e$+a$-ák.
Má!na, e!te 1ata$3a! va$yr !z+inD 3e$$ett 1a$adtak e$. A
$nynek !árkányte!te ! nJi +e-e vo$t.
V )gy !árkánykirá$ynJ V -egyezte 3eg Tyrion. V CedvezJ
e$J-e$.
      V Oi!zont 1iányzik a kirá$ya. V ;$$yrio a !i3a kJa$a,zatra
3%tatott4 a1o$ egykor egy 3á!ik !z+inD á$$t4 de 3o!tanra 3ár
3o1a ! virágzE bokrok borították. V A $ova!%rak +akerekeket
raktak a$á4 ! e$vontatták Oae! #ot1rakba.
)z i! egy e$J-e$4 gondo$ta Tyrion4 de koránt!e3 o$yan
re3nyke$tJ.
Azna, --e$ !zoká! !zerint berTgott4 ! várat$an%$ da$ra +akadt/
A!ak vágtatott át a váro!on4
A do3b-árE$ 3ár $ert4
TT$ $,c!Jk&n4 tT$ az %dvaron )gy a!!zony !E1a-árt.
Mert J vo$t titko! kinc!e ! Szgyen4 a 3enny 3aga.
Mit r $ánc4 e!k.Y Oár-a Jt A nJ c!Ek-a4 !E1a-a.
Mind&!!ze ennyire e3$kezett be$J$e4 ! ,er!ze a re+rnre.
Mert az aranykz o$y 1ideg4 de az a!!zony kar-a +e$1evít. S1ae
kt!gbee!etten c!a,kodta Jt a kezve$4 3ik&zben az aranykezek a
torkába 3$yedtek. Ne3 e3$kezett rá4 1ogy 3e$eg vo$tIe4 vagy
!e3. A1ogy az erJ ki!zá$$t a !za-1a te!tbJ$4 az .t!ei
e$gyeng.$tek4 vg.$ 3int1a 3ár c!ak $e,ke!zárnyak !i3ogatták
vo$na Tyrion arcát. Minden a$ka$o33a$4 a3ikor c!avart egyet a
$áncon4 az aranykezek 3ind 3$yebbre vá-tak. Mit r $ánc4 e!k.Y
Oár-a Jt a nJ c!Ek-a4 !E1a-a. Oa-on 3egc!Eko$ta 3g %to$-ára4
3i%tán vgzett ve$eY Ne3 e3$kezett... bár az e$!J c!Ek-%kra igen4
a Q&$d ág 3e$$ett +e$á$$ított !átorban. Mi$yen de!nek rezte az
a-kátS
Az e$!J a$ka$o3ra Ty!1áná$ i! -E$ e3$kezett. Ne3 t%dta4
1ogyan ke$$4 3int a1ogy n !e3. ]$$andEan &!!ze.t&tt.k az
orr%nkat4 de a3ikor a nye$ve3 az &v1ez rt4 3egre3egett. Tyrion
be1%nyta a !ze3t4 1ogy +e$idzze a $ány arcát4 de 1e$yette az
a,-át $átta4 a3int az árnyk!zken .$4 a dereka k&r c!avart
1á$Er%1á-ában. aA1ová a !za-1ák 3ennekb V 3ondta4 ! a
!zá3!zerí- 3eg,end.$t.
A t&r,e át+ord%$t a 3á!ik o$da$ára4 c!onka orrát 3$yen
be$enyo3ta a ,árnákba. Az á$o3 kTtknt nyí$t 3eg a$atta4 J ,edig
be$evetette 3agát4 ! 1agyta4 1ogy a !&tt!g 3agába nye$-e.
 
 
 
A kere!kedJ !zo$gá-a
 
 
 Ca$and bűz$&tt.
A 1a-E 1atvan evezJve$4 egyet$en vitor$áva$ ! 1o!!zT4 karc!T
te!tte$ rende$kezett4 a3i nagy gyor!a!ágra %ta$t. Cic!i4 de
3egte!zi4 gondo$ta c%entyn4 a3ikor 3eg,i$$antotta4 de az 3g
aze$Jtt vo$t4 1ogy a +ed$zetre !zá$$t ! be$e!zago$t a $evegJbe.
#i!znEk V ez vo$t az e$!J gondo$ata4 de r&vid !zag$á!zá! %tán
3egvá$toztatta a v$e3nyt. A di!znEknak ti!ztább !zag%k
!zokott $enni. )z a bűz 1TgytE$4 rot1adE 1T!tE$ ! .r.$ktJ$
!zár3azott4 bo3$á!nak ind%$E 1a$ottaktE$4 gennyezJ !ebektJ$ !
.!zk&!&d!tJ$. W$yan erJ! vo$t4 1ogy e$nyo3ta a 1a$ak ! a kik&tJ
!E! $evegJ-nek !zagát.
V )$1ányo3 3aga3 V 3ondta Gerri! #rink0aternek A 1a-E
ka,itányára vártak az izza!ztE 1J!gben4 3ik&zben oda$entrJ$
egyre c!ak áradt a gyo3or+orgatE bűz.
V 9a a ka,itány i! Tgy !zag$ik4 3int a 1a-E-a4 ,ar+.3nek +og-a
nzni a gyo3rod tarta$3át V +e$e$te Gerri!.
c%entyn 3ár ,,en -ava!o$ni akarta4 1ogy ,rEbá$kozzanak
3eg egy 3á!ik 1a-Eva$4 a3ikor vgre e$Jker.$t a ka,itány4 o$da$án
kt i-e!ztJ k.$!e-ű evezJ!!e$. Gerri! 3o!o$yogva k&!z&nt&tte. 2ár
ne3 be!z$t o$yan -E$ a vo$anti!iak nye$vn4 3int c%entyn4 az
á$cá-%k 3iatt neki ke$$ett !zE$nia 3indkette-.k nevben.
:a$ánkváro!ban 3g J a$akította a borkere!kedJt4 de a !zere,
kezdett 3egko,ni4 ezrt a3ikor a dorneIiak 1a-Et vá$tottak
(y!ben4 T- á$cát i! &$t&ttek A :ityer +ed$zetn A$et%! ?ron0ood
A
vo$t a kere!kedJ4 c%entyn ,edig a !zo$gaR Oo$anti!ban Gerri! vette
át a kere!kedJ !zere,t4 3ive$ A$et%!t 3eg&$tk.
A 3aga!4 vi$ágo! bJrű4 z&$de!kk !ze3ű ! na,!zítta 1a-T4 karc!T
! -Ek,ű Gerri! #rink0ater +onto!kodva be!z$t4 3agabizto!
vi!e$ked!e 3árI3ár az arrogancia 1atárát !Tro$ta. So!e3 -&tt
zavarba4 ! 3g akkor i! !iker.$t 3egrtetnie 3agát4 1a ne3
be!z$te a nye$vet. 9ozzá k,e!t c%entyn !zána$3a! $átványt
nyT-tott r&vid $ábáva$4 z&3&k te!tve$ ! a +ri!!en +e$á!ott +&$d
barná-ára e3$keztetJ 1a-áva$. 9o3$oka tT$!ágo!an 3aga! vo$t4 az
á$$ka,c!a tT$ !z&g$ete!4 az orra tT$ !z$e!. 2ec!.$ete! arc4 3ondta
egy!zer egy $ány4 de t&bbet ke$$ene 3o!o$yognod.
A 3o!o$y !o1a ne3 -&tt k&nnyen c%entyn Marte$$nek4 ebben az
a,-ára 1a!on$ított
V Mi$yen gyor! a Ca$andY V krdezte Gerri! ,oc!k kie-t!!e$.
A Ca$and ka,itánya +e$i!3erte az akcent%!t4 ! ne3e! va$yr
1e$yett Pe!tero! k&z&! nye$vn vá$a!zo$t.
V Ninc! ná$a gyor!abb4 %ra3. )z a 1a-E 3g a !ze$et i!
$e1agy-aS A!ak 3ondd 3eg4 1ová akar!z 3enni4 n ,edig a $e1etJ
$eggyor!abban odavi!z$ek.
V Ct !zo$gá$E33a$ !zeretnk átke$ni Meereenbe.
A ka,itány 3int1a 3eg1&kkent vo$na.
V Ne3 vagyok idegen Meereenben... igen4 odata$á$ok a
váro!ba4 de... 3irtY Meereenben ninc!enek rab!zo$gák4 ott ne3
$e1et ,nzt kere!ni. Az ez.!tkirá$ynJ vget vetett az .z$etnek.
Mg a k.zdJver3eket i! bezáratta4 így a !zegny 3atrEze3ber
ne3 t%d !zErakozni4 a3íg a rakodá!ra vár. Mondd c!ak4 0e!tero!i
baráto34 3i van Meereenben4 a3i 3iatt oda akar!z 3enniY
A vi$ág $eggy&ny&rűbb 1&$gye4 gondo$ta c%entyn. A
3enya!!zonyo34 1a az i!tenek i! Tgy akar-ák. [-!zakánknt n1a
beren +ek.dt4 3aga e$ k,ze$te arcát ! a$ak-át4 ! azon
gondo$kodott4 1ogy egy i$yen gy&ny&rű nJ 3irt ,ont Jt
vá$a!ztaná a vi$ág &!!ze! 1ercege k&z.$. [n vagyok #orne4
gondo$ta4 J ,edig #orneIt akar-a.
Gerri! az e$Jre kita$á$t 3e!t adta be.
      V A 3i c!a$ád%nk borra$ +og$a$kozik. A,á3nak kiter-edt !zJ$JI
.$tetvnyei vannak #orneIban4 ! neke3 ke$$ T- ,iacokat kere!ni
!zá3ára. Re3nykedik benne4 1ogy Meereen n,e &r&33e$
+ogad-a 3a-d a ,ortká3at
V 2ortY #orneIi bortY V A ka,itány !ze3$áto3á!t kte$kedett.
V A rab!zo$gaváro!ok 1áborTban á$$nak4 vagy errJ$ ne3 t%dtá$Y
V \gy 1a$$ott%k4 c!ak ?%nkai ! A!ta,or k&z&tt dT$nak a
1arcok. Meereen ne3 ve!z r!zt benn.k.
      V Mo!t 3g ne34 de 1a3aro!an c!at$akozik. A Sárga Oáro!
k&vete -e$en ,i$$anatban i! Oo$anti!ban tartEzkodik4 ! z!o$do!okat
bre$ +e$. A 9o!!zT (ándz!ák 3ár e$ind%$tak ?%nkai +e$4 a
Sz$+Ttták ! a Mac!ka Co3,ániá-a ,edig 1a3aro!an k&veti Jket4
a3int +e$t&$t&ttk !oraikat. Az Arany Co3,ánia !zintn ke$et +e$
3enete$. Mindez t%dott.
V 9a te 3ondod. [n borra$ +og$a$kozo34 ne3 1áborTva$. A
g1i!i bor gyenge 3inJ!gű4 ebben 3indenki egyetrt. A
3eereeniek -E ,nzt +ognak +izetni az n kivá$E dorneIi nedűi3rt.
V A 1a$ott e3bereket ne3 rdek$i4 3i$yen bort i!znak. V A
Ca$and ka,itánya be$etTrt a !zaká$$ába. V Azt 1i!ze34 ne3 n
vagyok az e$!J4 akit 3egkere!tetek. Ne3 i! a tizedik.
V Ne3 V i!3erte e$ Gerri!.
V Akkor 1ányadikY SzázadikY
C&ze$ -ár4 gondo$ta c%entyn. A vo$anti!iak !zerettek azza$
krkedni4 1ogy a kik&tJ-.k 2raavo! !záz !zigett i! nyo3 n$k.$
e$nye$n. c%entyn !o!e3 -árt 2raavo!ban4 de e$ t%dta 1inni. Az
egy!zerre gazdag4 ,ez!gJ ! ro3$ott Oo$anti! Tgy ter.$t e$ a
R1oyne torko$ata k&r.$4 3int egy 3e$eg4 nedve! c!Ek4 a +o$yE
3indkt o$da$án $e+edve a do3bokat ! a 3oc!arakat. Minden1o$
1a-Ek 1e3z!egtek4 a +o$yEn ere!zkedtek $e+e$4 vagy ,,en a nyí$t
tengerre ind%$tak4 &!!zet&3&r.$tek a 3E$Ekná$ ! rak,artokná$4
ár%t rakodtak ki vagy vettek +e$. 9adi1a-Ek4 bá$navadá!zok4
kere!kedJgá$yák4 karakkok ! !zki++ek4 koggk ! nagy koggk4
1o!!zT1a-Ek4 1attyT1a-Ek4 $y!i4 tyro!1i ! ,ento!i 1a-Ek. Ca!t$y
3retű `%arti +ű!zer!zá$$ítEk4 To$o!bE$ ! ?%nkaibE$ rkezett
1a-Ek4 ! ,er!ze a bazi$i!zk%!zok. W$yan !ok vo$t be$J$.k4 1ogy
a3ikor c%entyn e$!J a$ka$o33a$ $átta 3eg a kik&tJt a :ityer
+ed$zetrJ$4 azt 3ondta barátainak4 1áro3 na,ná$ tovább ne3
3aradnak itt.
Mgi! e$te$t 1T!z na,4 ! 3g 3indig ne3 ta$á$tak 3ag%knak
1a-Et. A Me$antine4 a Triarka (ánya ! a Se$$Jc!Ek ka,itánya
e$%ta!ította Jket4 a 2átor _tazE e$!J ti!zt-e az arc%kba nevetett. A
#e$+in ka,itánya $e1ordta Jket4 a3irt ve!ztegetik az ide-t4 a
9etedik FiT t%$a-dono!a ,edig ka$Ezkodá!!a$ vádo$ta 3eg Jket. [!
3indez az e$!J na,on t&rtnt.
)gyed.$ az Xz ka,itánya indoko$ta 3eg e$%ta!ítá!át.
      V ;gaz4 1ogy ke$et +e$ 1a-Ezo3 V 3ondta nekik vizezett borát
i!zogatva V4 d$rJ$ 3egker.$&3 Oa$yriát4 ! c$ba ve!ze3 a
na,ke$tt. \-IG1i!ben vizet ! $e$3et vte$ezek4 az%tán cart1 !
a "ade Ca,% +e$ ve!ze3 az irányt4 a1ogy c!ak az evezJk bír-ák.
Minden %tazá!nak 3egvannak a ve!z$yei4 a 1o!!zabbaknak
!okka$ nagyobbak. Mirt kockáztatnk 3g t&bbet azza$4 1ogy
be1a-Ezo3 a Rab!zo$gaI&b&$beY Az Xz -e$enti a 3eg$1et!e3et.
Ne3 +ogo3 kockára tenni c!ak azrt4 1ogy 1áro3 Jr.$t dorneIit
bevigyek a 1áborTba.
c%entyn kezdte azt gondo$ni4 -obban -ártak vo$na4 1a ve!znek
3ag%knak egy 1a-Et :a$ánkváro!ban. Azza$ azonban ne3 kívánt
+igye$3et vontak vo$na 3ag%kra. A :Eknak 3inden1o$ vo$tak
.gyn&kei4 3g Na,dárda c!arnokaiban i!.
V #orne vrezni +og4 1a +ny der.$ a k.$det!edre V
+igye$3eztette a,-a4 3ik&zben a Oízkertekben +igye$te a k%takná$
! tavakná$ -át!zadozE gyer3ekeket. V A3it te!z.nk4 az ár%$á!4 ezt
egy ,ercre !e tve!zd !ze3 e$J$. A!ak az Ttitár!aidban bízz4 !
tgy 3eg 3indent4 1ogy e$ker.$d a +e$tűn!t.
Gerri! #rink0ater ezrt a $eg$e+egyverzJbb 3o!o$yát
vi$$antotta a Ca$and ka,itányára.
V ;gaz!ág !zerint ne3 !zá3o$ta3 a gyáva +rgeket4 akik
vi!!za%ta!ítottak 3inket4 de a Cere!kedJ1ázban azt 3ondták4 te
bátor $$ek vagy4 az a +a-ta4 aki e$egendJ aranyrt bár3i$yen
kockázatot vá$$a$.
A!e3,!z4 gondo$ta c%entyn. A Cere!kedJ1ázban a t&bbi
1a-E! ,onto!an ezze$ a !zEva$ -e$$e3ezte a Ca$and ka,itányát.
V A!e3,!z ! rab!zo$gaIkere!kedJ4 +$ig ka$Ez4 +$ig kerítJ4
de $e1et4 1ogy J az egyet$en re3nyetek V 3ondta nekik a
koc!3áro!.
A ka,itány &!!zed&rz!&$te 1.ve$ykI ! 3%tatE%--át.
V [! 1ány aranyat tartanátok 3eg+e$e$J +izet!gnek egy i$yen
TtrtY
V 9áro3!zor annyit4 3int egy !zokványo! Ttrt a
Rab!zo$ga&b&$be.
V MindegyikJt&krtY V A ka,itány kivi$$antotta a +ogaitR
va$E!zínű$eg 3o!o$yogni akart4 de a gri3a!z 3g i-e!ztJbb tette
ke!keny arcát. V Ta$án $e1et rE$a !zE. Oa$Eban bátrabb vagyok a
$egt&bb 1a-E!ná$. Mikor akartok ind%$niY
V 9o$na, regge$ 3g ne3 $enne tT$ k!JY
V Rendben. Gyertek vi!!za na,ke$te e$Jtt egy Eráva$4 a
barátaitokka$ ! a borra$ egy.tt. "obb $e!z Ttra ke$ni4 a3íg Oo$anti!
3g a$!zik4 1ogy !enki ne tegyen +e$ knye$3et$en krd!eket.
V A1ogy kívánod. )gy Eráva$ na,ke$te e$Jtt.
A ka,itány 3o!o$ya ki!z$e!edett.
V Zr.$&k4 1ogy !egít1etek. "E ki! %t%nk $e!z4 ne3 igazY
V )bben te$-e!en bizto! vagyok V bE$intott Gerri!.
A ka,itány !&rrt kiá$tott4 ! ittak a 3egegyez!re.
V Cedve! e3ber V -egyezte 3eg Gerri! k!Jbb4 3ik&zben
$e+e$ !tá$tak a ,a$$En a 3E$Era4 a1o$ a +e$bre$t 1at1ay
várakozott. A $evegJ +orrE vo$t4 ! ne1z4 a na, o$yan +nye!en
!.t&tt4 1ogy 3indketten 1%nyorogtak.
V Az eg!z váro! az V rtett egyet c%entyn. W$yan de!4 1ogy
a +og kiro1ad tJ$e. )rre+e$ 3inden1o$ de!r,a ter3ett4 ! !zinte
3inden tkez! 3e$$ -árt n1ány darab. A vo$anti!iak 1ideg
$eve!t k!zítettek be$J$e4 va$a3int !űrű4 za3ato!4 bíbor!zínű
3zet. A boraik i! de!ek vo$tak. V Azonban attE$ tartok4 a 3i
ke$$e3e! %tazá!%nk nagyon r&vid $e!z. )z a kedve! e3ber ne3
akar 3inket e$vinni Meereenbe4 a11oz tT$!ágo!an gyor!an
e$+ogadta az a-án$at%nkat. )$+ogad-a a 1áro3!zoro! ,nzt4 aztán
a3ikor e$távo$odt%nk a ,arttE$4 átvág-a a tork%nkat4 ! e$ve!zi a
3aradk arany%nkat i!.
V Oagy 1ozzá$ánco$ 3inket az evezJk1&z4 a !zerenc!t$enek
3e$$4 akiknek a !zagát rezt.k. Azt 1i!ze34 ta$á$n%nk ke$$ egy
bec!.$ete!ebb c!e3,!zt.
A 1a-tE a 1at1ay 3e$$ett várt rá-%k. Pe!tero!on a !zerkezetet
&kr&! !zekrnek neveztk vo$na4 bár ez !okka$ dí!ze!ebb vo$t4
3int bár3e$yik !zekr4 a3it #orneIban $átott4 ! ne3 i! &k&r
1Tzta. A 1at1ay e$ t&r,e e$e+ántot +ogtak4 3e$ynek bJre a ko!zo!
1Era e3$keztette c%entynt. Oo$anti! Eváro!ának %tcái te$e vo$tak
i$yenekke$.
c%entyn -obban !zeretett vo$na gya$ogo$ni4 de 3r+&$dekre
vo$tak a +ogadE-%ktE$. )3e$$ett a Cere!kedJ1áz koc!3áro!a
+igye$3eztette Jket4 1ogy a gya$ogo! k&z$eked!!e$ 3egb$yegzik
3ag%kat4 a k.$1oni ! a vo$anti!i ka,itányok !ze3ben egyaránt.
Magára va$a3it i! adE e3ber c!ak gya$og1intEva$ vagy 1at1ayon
%tazott... ! 3int kider.$t4 a c!a,o!nak v$et$en.$ vo$t egy
%nokate!tvre4 aki birtoko$t n1ány i$yen -ár3űvet4 ! bo$dogan
á$$t rende$kez!.kre.
9a-tE-%k az %nokate!tvr egyik rab!zo$gá-a vo$t4 a,rE ter3etű
e3ber4 arcán kerktetová$á!!a$R ágykk&tJn ! !zandá$on kív.$
!e33it !e3 vi!e$t. 2Jre a teak+a !zínt idzte4 !ze3ei a,rE
kavic!ok. Mi%tán +e$!egítette Jket a ,árnázott .$!re a koc!i kt
1ata$3a! +akereke k&z4 J i! +e$ka,a!zkodott az e$e+ánt 1átára.
V A Cere!kedJ1ázba V 3ondta neki c%entyn V4 de a 3E$Ek
3entnS
A 1ázak k&z&tt4 a1o$ ne3 +T-t a tenger,arti !ze$$J4 Oo$anti! váro!a
o$yan +orrE vo$t4 1ogy az e3ber 3eg+%$$adt !a-át vere-tkben4
$ega$ábbi! a +o$yEnak ezen az o$da$án.
A 1a-tE va$a3it odakiá$tott az e$e+ánt-ának a 1e$yi nye$ven. Az
á$$at 3ozgá!ba $end.$t4 or3ánya -obbraIba$ra ingott. A koc!i
e$ind%$t4 a 1a-tE 1ango! kiá$tá!okka$ -e$ezte a tenger!zeknek ! a
rab!zo$gáknak4 1ogy 1TzEd-anak +$re az TtbE$. C&nnyű vo$t Jket
3egk.$&nb&ztetni egy3á!tE$. A rab!zo$gák 3indegyike tetová$á!t
vi!e$t/ kk to$$akbE$ á$$E 3a!zkot4 á$$ka,oc!tE$ a 1o3$okig 1TzEdE
vi$$á3-e$et4 ,nzr3t az arcon4 $eo,árd+o$tokat4 ko,onyát4 kor!Et.
Cedry 3e!ter azt 3ondta4 Oo$anti!ban 3inden !zabad e3berre &t
rab!zo$ga -%t4 bár ne3 $t addig4 1ogy !a-át !ze3ve$
gyJzJd1e!!en 3eg á$$ítá!a igazárE$. Azon a regge$en 1a$t 3eg4
a3ikor a ka$Ezok e$&z&n$&ttk a :ityer +ed$zett.
c%entyn azon a na,on kt 3á!ik barátot i! e$ve!zített/ a
!ze,$J!4 t&redezett +ogT Pi$$a3 Pe$$!t4 aki +$e$3ete!en -E$ bánt a
$ándz!áva$4 ! A$et%! ?ron0oodot4 a zabo$át$an4 rengeteget kacagE
1arco!t4 akit !ze3beteg!ge e$$enre i! -Ek,űnek tartottak. A$et%!
c%entyn $eg-obb barát-a vo$t 3ár nagyon rgEta4 a te!tvrnek
tekintette4 bár vr ne3 k&t&tte &!!ze Jket.
V A!Eko$d 3eg 1e$yette3 a 3enya!!zonyodatS V !%ttogta a
1a$á$a e$Jtt.
A ka$Ezok a 1a-na$ e$Jtti !&ttben tá3adtak4 a3ikor a :ityer a
Oitatott F&$dek ,art-ai 3e$$ett 1orgonyzott. A $egny!g
vi!!zaverte Jket4 de ez tizenkt e3ber $etbe ker.$t. A
tenger!zek k!Jbb 3eg+o!ztották c!iz3á-%ktE$4 &v.ktJ$ !
+egyver.ktJ$ a 1a$ott ka$Ezokat4 !zto!ztották er!znyeik tarta$3át4
! e$vettk kk&ve! +.$beva$Eikat4 gyűrűiket. Az egyik tete3 o$yan
k&vr vo$t4 1ogy a 1a-E !zakác!ának $e ke$$ett vágnia az %--ait egy
bárdda$4 3ert c!ak így -%t1atott 1ozzá a gyűrűk1&z. 9áro3
tenger!zre vo$t !z.k!g4 1ogy a tengerbe $&k-k a 1o$tte!tet. A
t&bbi ka$Ez i! 1a!on$E !or!ra -%tott4 bár3i+$e i3a vagy cere3Enia
n$k.$.
Sa-át 1a$ottaikka$4 !okka$ +igye$3e!ebben bántak. A
tenger!zek vitor$avá!zonba varrták a te!teket4 ! ba$$a!ztknt
k&veket tettek 3e$$-.k4 1ogy gyor!abban e$!.$$yed-enek. A :ityer
ka,itányának vezet!ve$ a $egny!g i3át 3ondott 3eg&$t
ba-tár!aik $eikrt. A ka,itány az%tán az %ta!ok1oz +ord%$t4 a
1áro3 dorneIi1oz4 akik $etben 3aradtak a 1atbE$. Mg a nagy
e3ber i! e$Jb%kkant a 1a-E gyo3rábE$4 !á,adtan4 betegen !
i3bo$ygE $,tekke$4 1ogy vg!J ti!zte$ett tegye.
V 9a gondo$-átok4 !zE$-atok n1ány !zEt a 1a$ottaitokrt4
3ie$Jtt átad-%k Jket a tengernek V 3ondta a ka,itány.
Gerri! így tett4 de 3inden 3á!odik !zaváva$ 1az%dott4 3ive$ ne3
3erte e$ár%$ni4 kik Jk4 ! 3irt vannak itt
Ne3 így ke$$ett vo$na vget rni.k.
      V )z egy o$yan t&rtnet $e!z4 a3it egy!zer 3a-d e$ $e1et
3e!$ni az %nokáknak V -e$entette ki A$et%! azon a na,on4 a3ikor
e$ind%$tak a,-%k várábE$. Pi$$ e$+íntorodott4 ! annyit +e$e$t
V ;nkább a koc!3ai !za-1áknak4 1át1a +e$e3e$ik a !zoknyá-%kat
A$et%! a 1átára c!a,ott
V Az %nokák1oz gyerekek ke$$enek4 a gyerekek1ez ,edig +e$
ke$$ e3e$ned n1ány !zoknyát.
C!Jbb4 :a$ánkváro!ban a dorneIiak ,o1árk&!z&ntJt 3ondtak
c%entyn -&vendJbe$i 3enya!!zonyára4 d%rva tr+ákat eregettek a
k&ze$gJ ná!z-!zakárE$4 ! arrE$ be!z$gettek4 a3it $átni +ognak4 a
tettekrJ$4 a3iket vg1ezvi!znek4 ! ,er!ze a dic!J!grJ$4 a3it
$earatnak. A dic!J!gbJ$ c!ak egy k&vekke$ 3egt&$t&tt vá!zonz!ák
-%tott nekik.
2ár3ennyire i! gyá!zo$ta Pi$$t ! A$et%!t4 $egrzkenyebben a
3e!ter e$ve!zt!e rintette. Cedry +o$ykonyan be!z$t az &!!ze!
Szabad Oáro! nye$vn4 3g a keverk g1i!it i! rtette4 a3it a
Rab!zo$gaI&b&$ ,art-án $Jk 1a!zná$tak.
V Cedry 3e!ter c!at$akozik 1ozzátok V 3ondta a,-a az ind%$á!
e$Jtti e!tn. V 9a$$ga!! a tanác!aira. [$etnek +e$t a Ci$enc
Szabad Oáro! tan%$3ányozá!ának !zente$te.
c%entyn e$t&,rengett4 va-on 3ennyive$ 3ennnek k&nnyebben
a do$gok4 1a tá3a!zkod1atnának a 3e!ter Tt3%tatá!ára.
V Az anyá3at i! e$adná3 egy ki! !z$rt V !zE$a$t 3eg Gerri!4
3ik&zben vgigg%r%$tak a 3E$Ek 3entn. V W$yan nedve! itt
3inden4 3int a Szűz $y%kában4 ,edig 1o$ van 3g d$... gyű$&$&3
ezt a váro!tS
c%entyn egyetrtett. Oo$anti! nyo3a!ztE4 nedve! 1J!ge
e$!zívta az ere-t4 ! +o$ya3ato!an 3oc!ko!nak rezte 3agát tJ$e.
A $egro!!zabb az a t%dat vo$t4 1ogy az -!zaka !e3 +og eny1.$!t
1ozni. ?ron0ood nagyTr birtokátE$ !zakra4 a 1egyi $ege$Jk&n a
$evegJ 3indig +ri!! ! 1űv&! vo$t !&tted! %tán4 akár3i$yen 1J!g
i! %ra$kodott na,k&zben. ;tt ne3. Oo$anti!ban az -!zakák
c!akne3 o$yan +orrEak vo$tak4 3int a na,,a$ok.
V Az ;!tennJ 1o$na, regge$ ind%$ \-IG1i!be V e3$keztette
Gerri!. V Azza$ va$a3ive$ k&ze$ebb t%d%nk -%tni.
V \-IG1i! egy !ziget4 ráadá!%$ !okka$ ki!ebb a kik&tJ-e.
Oa$Eban k&ze$ebb -%tnánk4 de $e1et4 1ogy ott i! ragadnánk.
Ráadá!%$ \-IG1i! ?%nkai !z&vet!ge!e. V )z a 1ír ne3 okozott
3eg$e,et!t c%entynnek. \-IG1i! ! ?%nkai egyaránt g1i!i
váro!ok vo$tak. V 9a Oo$anti! i! !z&vet!gre $,ne ve$.k...
V Ta$án kere!n.nk kne egy Pe!tero!rE$ ind%$E 1a-Et V
-ava!o$ta Gerri!. V )gy kere!kedJgá$yát (anni!rvben vagy
Eváro!ban.
V Ceve!en -&nnek onnan i$yen 3e!!zire4 ! azok i! inkább a
"ádeItengeren t&$tik 3eg a rakterűket !e$ye33e$ ! +ű!zerre$4
aztán r&gt&n ind%$nak i! 1aza.
V )!et$eg egy braavo!i 1a-EY A bíbor vitor$ák á$$ítE$ag eg!zen
A!!1aiig ! a "ádeItenger !zigeteiig e$3ennek.
V A braavo!iak !z&k&tt rab!zo$gák $e!zár3azottai. Ne3
kere!kednek a Rab!zo$gaI&b&$$e$.
V Ninc! e$g arany%nk4 1ogy vegy.nk egy 1a-EtY
V [! ki vezetn e$Y TeY [nY V A dorneIiak ne3 vo$tak
tenger-árE n,!g4 3iEta Ny3eria +e$gyT-totta tízezer 1a-E-%kat. V
Oa$yria k&r.$ ve!z$ye!ek a vizek4 1e3z!egnek ott a ka$Ezok.
V )$ege3 van a ka$EzokbE$. ;nkább ne vá!áro$-%nk 1a-Et.
)z 3g 3indig c!ak -átk !zá3ára4 -&tt rá c%entyn. Se33iben
!e3 k.$&nb&zik attE$ 3int a3ikor 1at%nkat +e$vezetett a 1egyekbe4
1ogy 3egkere!!.k a Ce!e$yűkirá$y rgi bar$ang-át. Gerri!
#rink0ater ter3!zetbJ$ adEdEan ne3 t%dta e$k,ze$ni4 1ogy
k%darcot va$$1at4 ! +J$eg ne3 azt4 1ogy 3eg1a$1at. \gy tűnt4 3g
a 1áro3 barát 1a$á$a !e3 vi!e$te 3eg. Azt inkább rá3 1agy-a.
T%d-a4 1ogy $ega$ább o$yan Evato! vagyok4 3int a3ennyire J
vak3erJ.
V Ta$án a nagy e3bernek igaza van V 3ondta Gerri!. V
9%gyozz%nk a tengerre4 ! 3en-.nk inkább !záraz+&$di Tton.
V Te i! t%dod4 3irt -ava!o$-a ezt V c!Evá$ta a +e-t c%entyn. V
;nkább 3eg1a$na4 !e33int 1ogy T-ra 1a-Era tegye a $ábát.
A nagy e3ber %tazá!%k 3inden na,-án tengeribeteg vo$t.
(y!ben ngy na, ke$$ett4 1ogy vi!!zanyer-e az ere-t. Cnyte$enek
vo$tak kivenni egy !zobát az egyik +ogadEban4 1ogy Cedry 3e!ter
to$$a! ágyba +ektet1e!!e4 ! $eve!!e$ 3eg gyEgyita$okka$ t&3-e4
a3íg vi!!za ne3 trt a !zín az arcába.
;gaz4 a !záraz+&$d&n át i! e$ $e1et -%tni Meereenbe4 a rgi va$yriai
%tak e$vinnk Jket oda. Sárkány%tak4 az e3berek így neveztk a
2irtok !z$e! kJTt-ait4 de a Oo$anti!bE$ Meereenbe vezetJ
Ttvona$nak vo$t egy 3á!ik4 !okka$ ba$-E!abb neve i!/ d3onTt.
V A d3onTt ve!z$ye!4 ! tT$!ágo!an $a!!T V 3ondta
c%entyn. V Ty0in (anni!ter azonna$ a kirá$ynJ %tán +og-a k.$deni
az e3bereit4 a3int e$-%t a 1íre Cirá$yvárba. V A,-a ebben te$-e!en
bizto! vo$t. V [! az &vi k!ekke$ rkeznek. 9a e$Jbb rnek oda
1ozzá4 3int 3i...
V Re3$-.k4 1ogy a !árkányai ki!zago$-ák ! 3ege!zik Jket.
No!4 1a ne3 ta$á$%nk 1a-Et4 ! azt !e3 1agyod4 1ogy $ovago$-%nk4
akkor akár vi!!za i! 3e1et.nk #orneIba.
Oere!get !zenvedve4 be1Tzott +arokka$ vi!!za!%nnyogni
Na,dárdábaY C,te$en $ett vo$na e$vi!e$ni a,-a c!a$Edott!ágát4 a
9o3okkígyEk 3egvetJ ,i$$antá!airE$ ne3 i! be!z$ve. #oran
Marte$$ az J kezbe 1e$yezte #orne !or!át4 ne3 1agy1at-a Jt
c!erben... a3íg $etben van4 addig ne3.
A 3e$eg $evegJ 1%$$á3okban !zá$$t +e$ az %tcárE$4 a1ogy a
1at1ay vgigd&c&g&tt a k&veken va!a$t kerekeive$4 ! az ,.$etek
a vibrá$á!ban á$o3!zerű k.$!Jt &$t&ttek. A raktár,.$etek ! a
3E$Ek k&z&tt bo$tok ! !átrak !orakoztak t&3&tt !orokban. Az
egyik 1e$yen +ri!! o!ztrigát $e1etett venni4 a 3á!ikon va!$áncot
bk$yEva$4 a3ott e$e+ántc!ontbE$ ! -ádbE$ +aragott cyva!!e
+ig%rákat ár%$tak. Te3,$o3ok i! vo$tak4 a1o$ a tenger!zek
á$doztak idegen i!teneiknek4 k&zvet$en.$ a ,árná!1ázak 3e$$ett4
a1o$ a +r+iak az erk$yekrJ$ 1ívták $e 3ag%k1oz a $ányokat.
V Nzz c!ak oda V b&kte o$da$ba Gerri! az egyik ,árná!1áz
3e$$ett e$1a$adva. V Szerinte3 az ott be$d !zeretettS
[! va-on 3ennyit kE!tá$ egy !za-1a !zere$3eY ;gaz!ág !zerint a
$ányok4 k.$&n&!en a c!ino!abbak k&nnyen zavarba 1ozták
c%entynt.
A3ikor e$J!z&r $átogatott ?ron0oodba4 ?ny!4 ?ron0ood
nagyTr $egidJ!ebb $ánya te$-e!en $evette a $ábárE$. 2ár !o1a
egyet$en !zEt !e3 3ondott neki az rz!eirJ$4 veken át
á$3odozott rE$a... eg!zen addig4 a3íg +e$e!g.$ ne3 adták Ser
Ryon A$$yrion1oz4 ;!tenkegy &r&k&!1ez. A3ikor %to$-ára $átta4
egy +iT ta,adt a 3e$$1ez4 egy 3á!ik ,edig a !zoknyá-ába
ka,a!zkodott.
?ny! %tán -&ttek a #rink0ater ikrek4 kt 1o3ok!zín 1a-T4 +iata$
!zűz4 akik !zerettek !o$y3á!zni4 vadá!zni ! !zik$át 3á!zni4
va$a3int zavarba 1ozni c%entynt. )gyik.ktJ$ ka,ta 3eg e$!J
c!Ek-át4 bár 1ogy 3e$yiktJ$4 azt !o!e3 t%dta 3eg. Az ikrek egy
+&$dbirtoko! $ovag $ányaiknt tT$ a$ac!ony !zár3azá!Tak vo$tak a
1áza!!ág1oz4 de A$et%! !zerint ez 3g ne3 vo$t ok arra4 1ogy ne
c!Eko$Ezzon ve$.k.
V Mi%tán 3eg1áza!odtá$4 az egyiket 3agad 3e$$ ve1eted
!zeretJnek. Oagy akár 3ind a kettJtS Mirt i! neY
]3 c%entynnek !zá3o! ok e!zbe -%tott4 1ogy 3irt ne4 ezrt
a k!Jbbiekben 3indent 3egtett4 1ogy e$ker.$-e az ikreket4 így
ne3 i! ker.$t !or 3á!odik c!Ekra.
Mo!tanában ?ron0ood nagyTr $eg+iata$abb $ánya !zegJd&tt a
nyo3ába a ka!t$yban. G0ynet1 3ind&!!ze tizenkt ve! vo$t4
a,rEc!ka4 cingár ki!$ány4 aki !&tt !ze3ve$ ! barna 1a-áva$
$e!en e$.t&tt a c!a$ád kk !ze3ű4 !zJke tag-aitE$. Azonban
ki+e-ezetten oko! k&$y&k vo$t4 gyor! kzze$ ! !z-árá!!a$4 !
e$J!zeretette$ 3ondogatta c%entynnek4 1ogy 3eg ke$$ várnia4
a3íg kivirágzik4 ! c!ak %tána ve1eti Jt +e$e!g.$.
)z 3g aze$Jtt vo$t4 1ogy #oran 1erceg a Oízkertekbe 1ívatta.
Mo!t ,edig a vi$ág $eggy&ny&rűbb 1&$gye vár rá Meereenben4 J
,edig tenni akarta a k&te$e!!gt4 ! az a!!zonyává +ogadni. Ne3
+og vi!!za%ta!ítani. Zr&33e$ e$+ogad-a az a-án$at%nkat. #aenery!
Targaryennek !z.k!ge vo$t #orneIra4 1ogy 3eg1Edít!a a 9t
Cirá$y!ágot4 a3i azt -e$entette4 1ogy rá i! !z.k!ge $e!z. :er!ze ez
ne3 -e$enti4 1ogy !zeretni i! +og. SJt4 ta$án 3eg !e3 kedve$.
Az %tca a tenger ! a +o$yE ta$á$kozá!áná$ e$kanyarodott4 a
+ord%$Ená$ &!!ze!ereg$ett á$$atkere!kedJk kk&ve! gyíkokat4
c!íko! Eriá!kígyEkat4 +.rge4 c!íko! +arkT ! rEz!a!zín tenyerű
ki!3a-3okat ár%$tak.
V Ta$án a te ez.!tkirá$ynJd &r.$ne egy 3a-o3nak V vetette +e$
Gerri!.
c%entynnek +oga$3a !e3 vo$t rE$a4 3inek &r.$ne #aenery!
Targaryen. Megígrte az a,-ának4 1ogy vi!!za1ozza Jt #orneIba4
de egyre inkább kte$kedett benne4 1ogy a$ka$3a! a +e$adatra.
[n ezt !o!e3 krte34 gondo$ta.
A R1oyne !z$e!4 kk !za$ag-ának tT$!E o$da$án -E$ $át!zott a
Fekete Fa$4 3e$yet a va$yrok e3e$tek4 a3ikor Oo$anti! 3g ne3
vo$t t&bb4 3int a biroda$o3 egyik ki!ebb 1e$yJr!ge. Az
&!!zeo$va!ztott kJbJ$ ,ített 1ata$3a! ová$i! kt!záz $áb 3aga!
vo$t4 ! o$yan !z$e!4 1ogy a tete-n e$+rt vo$na egy3á! 3e$$ett
1at ngy$ova! !zekr V ! e$ i! +rt4 1i!zen 3inden vben így
.nne,e$tk a váro! 3ega$a,ítá!át. C.$1oniakat ! rab!zo$gákat
ne3 engedtek a Fekete Fa$on be$.$re4 kivve4 1a az ott $Jk
3eg1ívá!ának tettek e$eget4 Jk vo$tak a Rgiek $e!zár3azottai4
akik vrvona$%kat eg!zen Oa$yriáig vi!!za t%dták vezetni.
A +orga$o3 itt 3ár !okka$ !űrűbb vo$t. A váro! kt +e$t
&!!zek&tJ 9o!!zT1íd ny%gati vgnek k&ze$ben -ártak. (E
vontatta !zekerek4 kzikoc!ik ! 1at1ayok t&$t&ttk 3eg az
%tcákat4 3indegyik a 1íd +e$ igyekezett vagy onnan -&tt.
Minden+e$ rab!zo$gák 1e3z!egtek4 akár a c!Etányok4 !ietve
intztk gazdáik .gyeit.
Ne3 3e!!ze a 9a$ár%!ok TertJ$ ! a Cere!kedJ1áztE$
kiá$tá!ok 1ar!antak az egyik kere!zt%tcábE$4 ! egy t%cat dí!ze!
,ánc$T4 tigri!bJr k&,enye! Mak%$át$an b%kkant e$J4 !zinte a
!e33ibJ$. Mindenkit +$retere$tek4 1ogy az e$e+ánt1áton %tazE
triarka át t%d-on 3enni. A triarka e$e+ánt-a !z.rke bJrű be1e3Et
vo$t4 zo3áncozott ,ánc$-a 1a$kan c!&r&3,&$t 3inden $,!n$.
A 1átára r&gzített ,avi$on o$yan 3aga! vo$t4 1ogy !Tro$ta a
+aragott kJ bo$tívet4 a3e$yik a$att e$1a$adt.
V A triarkák o$yan kie3e$kedett e3berek4 1ogy !zo$gá$at%k
vei a$att ne3 rint1eti a $áb%k a ta$a-t V tá-koztatta c%entyn a
tár!át. V Minden1ová e$e+ántta$ -árnak.
V )zrt 3egá$$ít-ák a +orga$3at4 ! 1átra1agynak egy raká!
e$e+ánt!zart4 1add ba-$Ed-on ve$e a 3ag%nk+a-ta V 3orogta Gerri!.
V Mirt van !z.k!ge Oo$anti!nak 1áro3 1ercegre4 a3ikor
#oranban egy i! e$gY )zt !o!e3 +ogo3 3egrteni.
V A triarkák ne3 kirá$yok ! ne3 i! 1ercegek. Oo$anti! !zabad
birtok4 akárc!ak a rgi Oa$yria. A 1ata$3on a !zabad !z.$et!ű
+&$dbirtoko!ok o!ztoznak. Mg a nJk i! !zavaz1atnak4 +e$tve4 1a
van +&$d-.k. A 1áro3 triarkát azokbE$ a ne3e! c!a$ádokbE$
vá$a!zt-ák4 a3e$yek bizonyítottan vi!!za t%d-ák vezetni a
!zár3azá!%kat az J!i Oa$yriáig4 ! az %ra$kodá!%k az T- v e$!J
na,-áig tart. Mindezt te i! t%dnád4 1a e$o$va!tad vo$na a Cedry
3e!tertJ$ ka,ott k&nyvet.
V Ne3 vo$tak benne k,ek.
V #e trk,ek igen.
V Azok ne3 !zá3ítanak. 9a 3eg3ondta vo$na4 1ogy
tigri!ekrJ$ ! e$e+ántokrE$ van !zE benne4 ta$án te!zek egy ,rEbát.
GyanT!an Tgy nzett ki4 3int egy t&rtne$e3k&nyv.
A3ikor a 1at1ay odart a 9a$ár%!ok Ternek !z$1ez4 az e$e+ánt
3ege3e$te az or3ányát4 ! gágogE 1angot 1a$$atott4 3int va$a3i
Eriá!i4 +e1r $ibaR vonakodott be3enni a kordk4 1ord!zkek !
gya$ogo!ok +orgatagába. A 1a-tE a !arkáva$ &!zt&k$te tovább4
ne3 1agyta 3egá$$ni.
A 1a$ár%!ok nagy !zá3ban von%$tak ki a trre4 1ar!ányan
1irdettk regge$i +ogá!%kat. c%entyn $eg+e$-ebb 3inden 3á!odik
!zEt rtette4 de ne3 vo$t !z.k!g !zavakra4 1ogy +e$i!3er-e a
1a$akat. Oo$t ott tJke1a$4 vitor$á!1a$ ! !zardínia4 a 1ordEkban
,edig ti ! +eketekagy$E. Az egyik bEd e$Jtt ango$nák $Egtak.
Má!1o$ gigantik%! teknJc&t á$$ítottak ki a 1át!E $ábainá$
va!$áncca$ +e$$Egatva4 ránz!re i! ne1z $e1etett4 akár egy $E. A
!E! vízze$ ! 1ínárra$ 3egt&$t&tt 1ordEkban rákok ny.z!&gtek.
N1ány ár%! 1a$at !.t&tt 1agy3áva$ ! r,áva$4 3á!1o$ bor!o!
1a$rag%t ár%$tak ki! va!tá$kákban.
A tr k&ze,n4 egy rg 1a$ott triarka re,edezett4 +e-et$en !zobra
a$att t&3eg gy.$ekezett4 n1ány t&r,e va$a3i$yen 3ű!or!zá3ot
adott e$J. A ki! e3berek +a,ánc$t &$t&ttek4 3iniatűr e3berek
k!z.$tek $ovagi tornára. c%entyn $átta4 1ogy az egyik egy k%tyán
.$4 a 3á!ik ,edig egy 3a$acra %grik +e$... 1ogy aztán +e$c!attanE
nevet! k&ze,ette $e i! e!!en a tT$o$da$on.
V "E 3Ekának tűnik V -egyezte 3eg Gerri!. V Megá$$-%nk
nzniY )gy ki! nevet! -Et tenne neked4 c%entyn. \gy nze$ ki4
3int egy vne3ber4 aki +$ ve ne3 vo$t árnyk!zken.
Tizennyo$c e!ztendJ! vagyok4 1at vve$ +iata$abb ná$ad4
gondo$ta c%entyn. Ne3 vagyok vne3ber. )1e$yett c!ak annyit
3ondott/
V Ne3 rdeke$nek a 3Eká! t&r,k4 1ac!ak ninc! egy 1a-E-%k.
V 9a van4 az i! kic!i.
A ngy!zinte! Cere!kedJ1áz %ra$ta az ,.$etet k&r.$vevJ
dokkokat4 3E$Ekat ! raktár,.$eteket4 Eváro! ! Cirá$yvár
kere!kedJi itt keveredtek a braavo!i4 ,ento!i ! 3yri 1a-E!okka$4 a
!zJr&! ibbeniekke$4 cart1 !á,adt bJrű %tazEiva$4 a to$$a! k&,enyt
vi!e$J4 !zn+ekete nyárI!zigetekiekke$4 !Jt 3g a 3a!zko! a!!1ai
árnykgyű-tJkke$ i!.
Az %tat b%rko$E k&veket 3g ci,J-nek bJrta$,án kere!zt.$ i!
3e$egnek rezte4 a3ikor $e$,ett a 1at1ayrE$. Az ,.$et 3e$$etti
árnykban kec!ke$ábT a!zta$t á$$ítottak +e$4 ! kkI+e1r c!íko!
-e$zJzá!z$Ekka$ dí!zítettk4 3e$yek a !z$ 3inden rezd.$!re
c!a,kodni kezdtek. Ngy 3ogorva tekintetű z!o$do! Jgye$gett az
a!zta$ k&r.$4 3eg!zE$ítva 3inden arra -árE +r+it ! +iTt. A
Sz$+Ttták4 gondo$ta c%entyn. A ti!zt1e$yette!ek T-oncokat
toboroztak4 akikke$ +e$t&$t1etik a !oraikat4 3ie$Jtt e$ind%$nak a
Rab!zo$gaI&b&$be. [! 3indenki4 aki a$áír nekik4 egy T-abb kard
$e!z ?%nkaiban4 egy T-abb ,enge4 a3e$yik -&vendJ +e$e!ge3 vrt
akar-a ontani.
Az egyik Sz$+Ttta odakiá$tott nekik va$a3it.
V Ne3 be!z$e3 a nye$vet V +e$e$te c%entyn. 2ár o$va!ott !
írt ne3e! va$yr nye$ven4 a be!zdet 3indeddig ne3igen
gyakoro$ta. A vo$anti!i a$3a ,edig 3e!!ze g%r%$t va$yriai +á-átE$.
V Pe!tero!i vagyY V krdezte a katona a k&z&! nye$ven.
V #orneIi. Az %ra3 borkere!kedJ.
V _radS 2a!zd 3eg az %radatS Rab!zo$ga vagyY Gyere ve$.nk4
! $gy a 3agad %raS ]gyban akar!z 3eg1a$niY Megtanít%nk a
kard ! a dárda 1a!zná$atára4 egy.tt $ovago$1at!z c!atába a
Rongyo! 9ercegge$4 ! gazdagabban +og!z 1azatrni4 3int egy
nagyTrS FiTk4 $ányok4 arany4 3ind a tid4 1a e$g +r+i vagy4 1ogy
e$veddS Mi vagy%nk a Sz$+Ttták4 ! !eggbe d%g-%k a 3!záro!ok
i!tennJ-tS
Ct z!o$do! neke$ni kezdett va$a3i$yen 3enetda$t c%entyn e$eget
rtett be$J$e4 1ogy +e$+og-a a $nyegt. Mi vagy%nk a Sz$+Ttták.
Ce$etre +T- 3inket a !z$4 a Rab!zo$gaI&b&$be4 a1o$ 3eg&$-.k a
M!záro!kirá$yt ! 3egd%g-%k a !árkánykirá$ynJt
V 9a A$et%! ! Pi$$ ve$.nk $ennnek4 vi!!za-&1etnnk a nagy
e3berre$4 ! 3eg&$1etnnk Jket V 3orogta Gerri!.
A$et%! ! Pi$$ 3eg1a$tak.
V Ne t&rJd- ve$.k V $egyintett c%entyn.
A z!o$do!ok gTnyo!an kiabá$tak %tán%k4 a1ogy be$,tek az
a-tEn a Cere!kedJ1ázba4 gyáva +rgeknek ! i-edt ki!$ányoknak
neveztk Jket.
A nagy e3ber e3e$eti !zobá-%kban várt rá-%k. 2ár a :ityer
ka,itánya -E !zívve$ a-án$otta a +ogadEt4 c%entyn ne3 akarta
Jrizet$en.$ 1agyni 1o$3i-%kat ! arany%kat. Minden kik&tJben
vo$tak to$va-ok4 ,atkányok ! !za-1ák4 Oo$anti!ban 3g t&bb i!4
3int 3á!1o$.
V Már e$ akarta3 ind%$ni %tánatok V 3ondta Ser Arc1iba$d
?ron0ood4 3i%tán e$1Tzta a rete!zt4 ! beengedte Jket.
_nokate!tvre4 A$et%! kezdte Jt nagy e3bernek 1ívni4 de
rá!zo$gá$t a nvre. Arc1 1at ! +$ $áb 3aga! vo$t4 !z$e! vá$$T4
nagy 1a!T +r+i4 $ábai akár kt +at&rz!4 kezei 1ata$3a! !onkák4
nyaka ,edig 3int1a ne3 i! $ett vo$na. Oa$a3i gyer3ekkori
beteg!g 3iatt az &!!ze! 1a-a ki1%$$ott. Co,a!z +e-e !i3a4
rEz!a!zín !zik$ára e3$keztette c%entynt. V No!4 3it 3ondott a
c!e3,!zY Oan c!Enak%nkY
V 9a-Enk V -avította ki c%entyn. V ;gen4 e$vi!z 3inket4 de c!ak
a $egk&ze$ebbi ,oko$ig.
Gerri! $e.$t a ro!katag ágyra4 ! $edobta a c!iz3á-át.
V #orne 3inden ,i$$anatban egyre vonzEbbnak tűnik.
V [n azt 3ondo34 -obban -árnánk a d3onTtta$ V erJ!k&d&tt a
nagy e3ber. V Ta$án ne3 i! o$yan ve!z$ye!4 3int a1ogy az
e3berek be!z$ik. 9a ,edig igen4 3g nagyobb dic!J!g -ár
azoknak4 akik vgig3ennek ra-ta. _gyan4 ki 3erne zak$atni
3inketY ;vE a kard-áva$4 n a ,&r&$y&33e$4 ennyit 3g egy
d3on !e3 t%d 3ege3!zteni.
V [! 1a #aenery! 3eg1a$4 3ie$Jtt odar.nkY V tette +e$ a
krd!t c%entyn. V Sz.k!g.nk van egy 1a-Era4 3g 1a az a
Ca$and i! $e!z.
Gerri! nevetett
V Sokka$ -obban vágy1at!z #aenery!re4 3int gondo$ta34 1a
k,e! vagy 1Ena,okon át e$vi!e$ni azt a !zagot. 9áro3 na, %tán
k&ny&r&gnk4 1ogy &$- 3eg. Ne34 1ercege34 kr$ek4 c!ak ne a
Ca$and $egyenS
V Oan -obb &t$etedY V krdezte c%entyn.
V ;gen4 ,, 3o!t -%tott e!ze3be. Ne3 3inden kockázat
n$k.$i4 ! ne3 bizto!4 1ogy bec!.$ete!nek neveznd4 ezt
e$i!3ere3... de gyor!abban e$-%ttat a kirá$ynJd1&z4 3int a
d3onTt.
V 2e!z$-S V vakkantotta c%entyn Marte$$.
 
 
 
"on
 
 
on addig o$va!ta T-ra ! T-ra a $eve$et4 a3íg a betűk
e$3o!Edtak ! &!!ze+o$ytak a !ze3e e$Jtt. )zt ne3
ír1ato3 a$á. )zt ne3 íro3 a$áS
T&bb!z&r i! ki! 1í-án e$gette a ,erga3ent4 de vg.$ inkább
ivott egy korty !&rt4 annak a +$ k%,ányinak az a$-át4 a3i 3g a
tegna,i vac!orábE$ 3aradt. A$á ke$$ írno34 Jk vá$a!ztottak 3eg a
,aranc!nok%kká. A Fa$ az eny34 ! az Jr!g i!. Az [--e$i Jr!g
ne3 ve!z r!zt a 1áborTban.
Megk&nnyebb.$t4 a3ikor 2ánato! )dd To$$ett kinyitotta az
a-tEt4 ! -e$entette4 1ogy Szeg+ű vár odakint. "on +$retette Ae3on
3e!ter $eve$t.
V Fogado3 V 3ondta4 ! 3ár e$Jre +$t a k&vetkezJ ,ercektJ$.
V Cere!d 3eg Sa3et4 %tána ve$e !zeretnk be!z$ni.
V (ent van a k&nyvekke$. A rgi !e,tono3 3indig azt 3ondta4
1ogy a k&nyvek be!z$J 1a$ottak. [n vi!zont azt 3ondo34 a
1a$ottaknak c!endben kne 3aradni%k. Senki ne3 akar-a 1a$$ani
egy 1a$ott e3ber +ec!eg!t. V 2ánato! )dd +rgekrJ$ ! ,EkokrE$
3or3ogva távozott.
A3ikor Szeg+ű be$,ett4 azonna$ trdre bor%$t. "on gyor!an
3egker.$te az a!zta$t4 ! +e$!egítette.
V )$Jtte3 ne3 ke$$ $etrde$ned4 az c!ak a kirá$yoknak -ár. V
2ár Szeg+ű +e$e!g vo$t4 ! anya4 3g 3indig +$igI3eddig
gyer3eknek tűnt !zá3ára4 karc!T4 a,rE ter3etű c!itrinek4 aki Sa3
egyik rgi k&,enybe b%rko$Ezott. A r%1adarab o$yan nagy vo$t4
"
1ogy a redJi k&zt 3g n1ány $ányt e$re-t1etett vo$na. V A kic!ik
-E$ vannakY
A vad $ány +$nken e$3o!o$yodott a c!%k$yá-a a$att.
V ;gen4 nagy%ra3. A r3.$et 3iatt ne3 vo$t e$egendJ te-e3
3indkettJnek4 de 3in$ t&bbet !zo,tak4 anná$ t&bb $ett. )rJ!ek.
V Nagyon ne1z $e!z4 de e$ ke$$ 3ondano3 va$a3it. V
Ma-dne3 azt 3ondta4 krne34 de az %to$!E ,i$$anatban !zbe
ka,ott.
V ManceY Oa$ k&ny&rg&tt a kirá$ynak4 1ogy kí3$-e 3eg az
$ett. Meg azt i! 3egígrte4 1ogy va$a3e$yik trde,$J e$ve1eti
+e$e!g.$4 ! !o1a ne3 vág-a e$ a torkát4 1a Mance $etben 3arad.
9i!zen a A!ontok _rának i! 3egkegye$3eznekS Ara!ter 3indig i!
e!k.d&z&tt4 1ogy vgez ve$e4 1a odato$-a a k,t az erJd1&z.
Mance +e$e annyi do$got !e3 k&vetett e$4 3int JS
Mance 3ind&!!ze 1ad!ereget vezetett a biroda$o3 e$$en4
a3e$ynek a vde$3re egykor +e$e!k.d&tt.
V Mance e$3ondta az e!k.nket4 Szeg+ű. Aztán k&,&nyeget
+ordított4 +e$e!g.$ vette #a$iát4 ! a Fa$on TT$i Cirá$$yá koronázta
3agát. Az $ete 3o!t 3ár a kirá$y kezben van. Ne3 rE$a ke$$
be!z$n.nk4 1ane3 a +iárE$. #a$$a +iárE$.
V A babárE$Y V Megre3egett a 1ang-a. V J ne3 !zegett 3eg
!e33i+$e e!k.t4 nagy%ra3S A!ak a$!zik4 !ír ! e!zik4 ennyit te!zR
!o1a ne3 ártott !enkinekS Ne 1agyd4 1ogy az a nJ 3egge!!eS
Ment!d 3eg Jt4 k&ny&rg&3S
V )zt c!ak te te1eted 3eg4 Szeg+ű. V [! "on e$3ondta4 1ogyan.
Má! nJ .v&$t&z&tt vo$na ve$e4 !zida$3azza4 e$átkozza a 1t ,oko$
$ega$-áig. Má! nJ d.1&ngJ +Triaknt e!ett vo$na neki4 1ogy a
k&r3eive$ ka,ar-a ki a !ze3t. Má! nJ !ze3be!zá$$t vo$na ve$e.
Szeg+ű c!ak a +e-t rázta.
V NeS Cr$ek4 neS
A 1o$$E átvette a !zEt.
V NeS V riko$totta.
V 9a vi!!za%ta!ítod4 a +iT gni +og. Ne3 1o$na,4 ne3 i!
az%tán... de 1a3aro!an4 a3ikor Me$i!andre Tgy $át-a4 +e$ ke$$
bre!ztenie egy !árkányt4 vagy +e$tá3a!ztania a !ze$et4 vagy
bár3i$yen 3á! varáz!$atot e$vgeznie4 a3i1ez kirá$yi vrre van
!z.k!ge. ManceIbJ$ addigra c!ak c!ont ! 1a3% 3arad4 ezrt
Me$i!andre a +iát +og-a +e$a-án$ani a $ángoknak4 Stanni! ,edig ne3
3ond e$$ent neki. 9a ne3 vi!zed e$ a +iTt4 3eg+og-a getni.
V )$3egyek V 3ondta 1a$kan Szeg+ű. V )$vi!ze3 3aga33a$.
)$vi!ze3 3indkettJt4 #a$$a +iát ! a !a-áto3at. V C&nnyek
c!orogtak az arcán. 9a a gyertyák +nye ne3 c!i$$ant vo$na 3eg a
c!e,,ekben4 "on ne3 i! t%dta vo$na4 1ogy !ír. Ara!ter +e$e!gei
bizto!an 3egtanították a $ányaiknak4 1ogyan +o-t!ák ,árnába a
k&nnyeiket. Ta$án ki3entek a 1ázbE$ !írni4 -E 3e!!zire Ara!ter
&k$eitJ$.
"on %--ai rá!zor%$tak kard-a 3arko$atára.
V 9a e$vi!zed 3indkt +iTt4 a kirá$yn e3berei %tánad 3ennek
! vi!!za1oznak. A +iT akkor i! gni +og... ! te i! ve$e. V 9a
3egny%gtato34 azt gondo$1at-a4 1ogy a k&nnyei 3eg1atnak. Rá
ke$$ -&nnie4 1ogy ne3 engedek. V )gy +iTt vi!ze$4 ! az #a$iá $e!z.
V )gy anya ne3 1agy1at-a e$ a gyer3ekt4 k.$&nben &r&kre
átkozott $e!z. FJ$eg ne3 egy +iTt. Meg3entett.k Jt4 Sa3 ! n.
Cr$ek4 k&ny&rg&k4 nagy%ra3S Meg3entett.k a 1idegtJ$S
V Azt 3ond-ák4 a +agy1a$á$ !zinte bk!. A tűz vi!zont... $átod
a gyertyát4 Szeg+űY
A $ány a $ángba nzett.
V ;gen.
V [rint!d 3eg. Tedd a kezed a $áng +&$.
A $ány nagy4 barna !ze3e 3g -obban e$kerekedett. Ne3
3ozd%$t.
V Tedd 3egS V &$d 3eg a +iTtS V Mo!tS
Szeg+ű kinyT-totta re3egJ kezt4 ! -Eva$ a gyertya$áng +&$
tartotta.
V (e--ebbS 9add c!Eko$-on 3eg.
A $ány $e--ebb ere!ztette a kezt. )gy 1.ve$yk. Mg egy.
A3ikor a $áng vgignya$ta a bJrt4 vi!!zarántotta a kezt4 !
zokogá!ban t&rt ki.
V A tűz nagyon kegyet$en 1a$á$ne3. #a$$a 3eg1a$t4 1ogy
$etet ad-on a +iának4 de te gondoztad4 te etetted. Meg3entetted a
!a-át +iadat a -gtJ$4 3o!t 3ent!d 3eg az &vt a tűztJ$S
V Akkor az n babá3at +og-ák 3eggetniS A v&r&! a!!zonyS
9a ne3 ka,-a 3eg #a$iát4 az eny3et geti 3egS
V A te +iadban ne3 +o$yik kirá$yi vr4 Me$i!andre !e33it !e3
nyer ve$e4 1a a tűznek ad-a. Stanni! azt akar-a4 1ogy a !zabad n,
rte 1arco$-on4 ezrt -E ok n$k.$ ne3 get 3eg egy ártat$ant. A
+iad bizton!ágban $e!z. Cere!ek neki egy !zo,tatE! da-kát4 ! itt
+og +e$nJni a Fekete Oárban4 az n vde$3e3 a$att. Megtan%$
$ovago$ni ! vadá!zni4 kardda$4 +e-!zve$ ! í--a$ 1arco$ni. ArrE$ i!
gondo!kodo34 1ogy t%d-on írni ! o$va!ni. V Sa3nek tet!zeni +og
az &t$et. V [! 1a e$g idJ! $e!z4 3egt%d1at-a az igaz!ágot a
!zár3azá!árE$. 9a akar4 3egkere!1et tged.
V Oar-Tt c!iná$!z be$J$e. V A $ány a,rE4 +e1r kezve$ a !ze3t
t&r&$gette. V Ne34 ne3 vagyok rá k,e!S
Z$d 3eg a +iTtS V gondo$ta "on.
V #e igen. C.$&nben ígre34 azon a na,on4 a3ikor 3eggetik
#a$$a +iát4 a tid i! 3eg1a$S
V Meg1a$S V kárá$ta a On Medve 1o$$E-a. V Meg1a$4 3eg1a$4
3eg1a$S
Szeg+ű 3agába ro!kadva .$t4 a gyertya$ángot bá3%$ta4 !ze3ben
k&nnyek c!i$$ogtak. Og.$ "on t&rte 3eg a c!endet/
V Mo!t 3e1et!z. Ne be!z$- errJ$ !enkinek4 de á$$- k!zen az
ind%$á!ra egy Eráva$ 1a-na$ e$Jtt. Az e3berei3 rted 3ennek.
Szeg+ű +e$á$$t. Sá,adtan4 egyet$en !zE n$k.$ távozott4 vi!!za
!e3 nzett. "on 1a$$otta a $,teit4 a1ogy át!iet a kovác!3ű1e$yen.
Ma-dne3 +%tott.
Wda!tá$t az a-tE1oz4 ! $átta4 1ogy Sze$$e3 az .$$J a$att
k%,orogva egy &k&r c!ont-át nya$ogat-a. A nagy4 +e1r r3+arka!
+e$nzett gazdá-ára.
V [,, ide-e vo$t vi!!za-&nn&d. V "on vi!!zatrt a !zk1ez4 !
T-ra e$o$va!ta Ae3on 3e!ter $eve$t.
9a3aro!an 3egrkezett Sa30e$$ Tar$y4 1Ena a$att egy k&teg
k&nyvve$. A3int be$,ett4 Mor3ont 1o$$E-a oda!zá$$t 3e$$4 !
k%koricát k&vete$t. A k&vr +iT !ietett e$eget tenni az E1a-ának4 az
a-tE 3e$$etti z!ákbE$ kivett egy 3ark gabonát. A 1o$$E
3eg,rEbá$ta kic!i,egetni a tenyerbJ$. Sa3 .v&$t&tt4 a 3adár
+e$rebbent4 a k%korica !zt!zErEdott
V Meg!ebe!ített ez a nyo3or%$tY V rdek$Jd&tt "on.
Sa3 Evato!an $e+e-tette a ke!ztyű-t.
V ;gen... vrzikS
V Mindannyian a vr.nket ont-%k az Jr!grt. 9ord- va!tagabb
ke!ztyűt V "on a $ábáva$ barát-a +e$ $&k&tt egy !zket. V H$- $e4 !
o$va!d e$ ezt. V ]tadta Sa3nek a ,erga3ent.
V Mi ezY
V )gy ,a,ír,a-z!.
Sa3 $a!!an o$va!ta.
V (ev$ To33en kirá$ynakY
V #ere!ben To33en +akardda$ 1arco$t 2ran &c!3 e$$en V
e3$kezett vi!!za "on. V \gy ki,árnázták4 1ogy $eginkább egy
t&3&tt $ibára 1a!on$ított. V Az ab$ak1oz $,ett4 ! kitárta a
z!a$%kat. A $evegJ odakint 1ideg vo$t4 ! +ri!!4 bár az g to3,a
!z.rkbe &$t&z&tt. V 2ran 3o!t 3gi! 1a$ott4 a d%ndi4 rEz!a!zín
k,ű To33en ,edig a Oa!trEnon .$4 koronáva$ arany+.rt-ein.
Sa3 k.$&n&! tekintette$ nzett rá4 ! egy ,i$$anatra Tgy tűnt4
3int1a 3ondani akarna va$a3it4 de vg.$ c!ak nye$t egy nagyot4
! vi!!zatrt az o$va!á!1oz.
V Ne3 írtad a$á a $eve$et.
"on a +e-t rázta.
V A On Medve vagy !záz!zor k&ny&rg&tt !egít!grt a
Oa!trEnnak4 3ire Jk idek.$dtk "ano! S$yntet. Ninc! $ev$4 a3itJ$
a (anni!terek -obban kedve$nnek 3inket. FJ$eg ne3 akkor4 1a
3egt%d-ák4 1ogy !egített.nk Stanni!nek.
V A!ak a Fa$ 3egvd!ben4 ne3 a $ázadá!ban. A $ev$ben i!
ez á$$.
V A k.$&nb!g ne3 nagyon +og-a rdeke$ni Ty0in nagy%rat V
"on vi!!zavette a $eve$et. V Mirt !egítene 3o!tY )ddig !e3 tette.
V Ne3 1agy1at-a4 1ogy azt 3ond-ák4 Stanni! !ietett a
biroda$o3 !egít!gre4 a3íg To33en ott1on -át!zadozott. Akkor
3indenki 3egvet!!e$ nzne a (anni!terI1ázra.
      V [n 1a$á$t ! ,%!zt%$á!t kívánok a (anni!terI1áznak4 ne3
3egvet!t. V "on +e$o$va!ott egy r!z$etet a $ev$bJ$. V aAz [--e$i
Xr!g ne3 ve!z r!zt a 9t Cirá$y!ág 1áborTiban. )!k.nk a
biroda$o31oz k&t 3inket4 ! a biroda$3at 3o!t 1a$á$o! ve!z$y
+enyegeti. Stanni! 2arat1eon !egít nek.nk a Fa$on tT$i
e$$en!geinkke$ !ze3ben4 de ne3 á$$%nk a !zo$gá$atában...b
Sa3 knye$3et$en.$ +!zke$Jd&tt a !zken.
V No!4 va$Eban ne3. Oagy igenY
V [te$t ! 3enedket adta3 Stanni!nek4 va$a3int [-várat4
ezenkív.$ enged$yezte3 a vadak $ete$e,ed!t az Ado3ány
ter.$etn. )z 3inden.
V Ty0in nagyTr ezt tT$ !oknak +og-a tartani.
V Stanni! !zerint vi!zont 3g ez i! kev!. Min$ t&bbet ad!z
egy kirá$ynak4 anná$ t&bbet akar. Okony -g1ídon
egyen!T$yoz%nk4 ! 3indkt o$da$on ott a +eneket$en 3$y!g. )gy
kirá$y kedvben -árni !e3 k&nnyű do$og4 de kettJben !zinte
$e1etet$en.
V ;gen4 de... 1a a (anni!terek %ra$3on 3aradnak4 ! Ty0in
nagyTr Tgy d&nt4 1ogy Stanni! 3eg!egít!ve$ e$ár%$t%k a kirá$yt4
az az [--e$i Jr!g vgt -e$ent1eti. M&g&tte á$$nak a Tyre$$ek
[gikert te$-e! 1adere-ve$. [! a Feketevízn$ 3ár $egyJzte Stanni!
nagy%rat.
V A Feketevíz c!%,án egyet$en c!ata vo$t. Robb 3inden
c!atá-át 3egnyerte4 3gi! e$ve!ztette a +e-t. 9a Stanni! +e$ t%d-a
!orakoztatni [!zakot...
Sa3 r&vid 1abozá! %tán !zE$a$t 3eg.
V A (anni!tereknek i! vannak !zaki !z&vet!ge!eik. 2o$ton
nagyTr ! a +attya.
V Stanni!nek ,edig a Car!tarkok. 9a 3eg t%dná nyerni
Fe1rrvet...
V 9a V 1ang!T$yozta Sa3. V 9a vi!zont ne3... 3g egy
,a,ír,a-z! i! -obb a !e33in$.
V (e1et!ge!. V X ! Ae3on i! így gondo$-ák. Oa$a3irt abban
re3nykedett4 1ogy Sa3 Tar$ynak ta$án 3á! $e!z a v$e3nye. )z
c!ak ,erga3en ! tinta. 2e$et&rJdve kzbe vette a to$$at4 ! a$áírta.
V Add a ,ec!tvia!zt. V Mie$Jtt 3eggondo$o3 3aga3. Sa3 !ietve
engede$3e!kedett. "on rányo3ta a via!zra a ,aranc!noki ,ec!tet4
! átadta barát-ának a $eve$et. V A3ikor 3!z4 vidd e$ ezt Ae3on
3e!ternek4 ! 3ondd 3eg neki4 1ogy k.$d-e e$ egy 3adárra$
Cirá$yvárba.
V \gy $e!z V +e$e$te Sa3 3egk&nnyebb.$ten. V :aranc!nok4 1a
3egkrdez1ete3... $átta3 Szeg+űt távozni. Ma-dne3 !írt.
V Oa$ k.$dte4 1ogy 3egint Mance $etrt k&ny&r&g-&n V
1az%dta "on4 ! a k&vetkezJ ,ercekben ManceIrJ$4 Stanni!rJ$ !
a!!1ai Me$i!andrrE$ be!z$gettek4 a3íg a 1o$$E 3eg ne3 ette az
%to$!E !ze3 k%koricát i!4 ! +e$károgott/
V OrS
V )$k.$d&3 Szeg+űt V k&z&$te "on. V Xt ! a +iTt. Ta$á$n%nk
ke$$ egy 3á!ik !zo,tatE! da-kát a te-te!tvrnek.
V A3íg ne3 !iker.$4 a kec!kete- i! 3egte!zi. Sokka$ -obb a
c!ec!e3Jknek4 3int a te1nte-. V Sa3 $át1atEan zavarba -&tt4
a3ikor a !zo,tatá! ker.$t !zEba4 ! 1irte$en t3át vá$tva inkább a
t&rtne$e3rJ$ kezdett be!z$ni4 va$a3int a t&bbi i+-T
,aranc!nokrE$4 akik t&bb !záz vve$ korábban $tek ! 1a$tak 3eg.
"on egy idJ %tán t.re$3et$en.$ +$be!zakította/
V Mond- neke3 va$a3i 1a!zná$1atEt. Me!$- az e$$en!grJ$.
      V A Má!ok. V Sa3 3egnya$ta az a-kát. V A krEnikákban
e3$ítik Jket4 bár ne3 o$yan gyakran4 3int várta3 vo$na.
(ega$ábbi! azokban ne34 a3e$yeket áto$va!ta3. T%do34 1ogy van
3g rengeteg4 a3it ne3 ta$á$ta3 3eg. A rgebbi k&nyvek
egy!zerűen darabokra 1%$$nak4 a $a,ok !zt3orz!o$Ednak4 a3ikor
1ozzá-%k rek. Az igazán J!i k&nyvek ,edig... 3ár vagy
!zt3á$$ottak4 vagy o$yan 3$yre vannak te3etve4 a1o$ 3g ne3
$e$te3 rá-%k4 vagy... no!4 $e1et4 1ogy i$yen k&nyvek !o1a ne3 i!
$teztek. A $egrgebbi t&rtnetek az%tán írEdtak4 1ogy az anda$ok
át-&ttek Pe!tero!ra. Az )$!Jk c!%,án ro3okat ! !zik$ákat
1agytak ránk4 így 3inden4 a3it a 9J!&k CorárE$4 a 9a-na$ CorárE$
! a 9o!!zT [-!zakárE$ t%d%nk4 az vezredekke$ k!Jbb $t
!e,tonok $eírá!aibE$ !zár3azik. A Fe$$egvárban vannak
+J3e!terek4 akik az eg!zet 3egkrdJ-e$ezik. A rgi t&rtnetek
te$e vannak t&bb !záz vig %ra$kodE kirá$yokka$4 ! $ovagokat
e3$egetnek t&bb ezer vve$ aze$Jtt4 1ogy egyá$ta$án $teztek vo$na
$ovagok. Te i! i!3ered a 3e!ket... [,ítJ 2randon4 A!i$$ag!ze3ű
Sy3eon4 az [-kirá$y... azt 3ond-%k4 te vagy az [--e$i Jr!g
ki$enc!zázki$encvennyo$cadik ,aranc!noka4 de a $egrgebbi $i!tán
i! c!ak 1at!záz1etvenngy ,aranc!nok !zere,e$4 a3i arra %ta$4
1ogy a $i!ta k!zít!e k&r.$be$.$...
V 9o!!zT idJve$ eze$Jttre te1etJ V vágott k&zbe "on. V Mi van
a Má!okka$Y
V Ta$á$ta3 e3$ít!t a !árkány.vegrJ$. Az erdJ gyer3ekei
rgen4 a 9J!&k Corában 3inden vben !záz ob!zidiántJrt
a-ándkoztak az [--e$i Jr!gnek. A Má!ok 3indig 1idegben
-&nnek4 ebben 3inden +orrá! egyetrt. Oagy azrt $e!z 1ideg4 3ert
-&nnekS N1a 1Evi1arban -e$ennek 3eg4 ! e$o$vadnak4 a3ikor az
idJ kider.$. Re-tJznek a na, +nye e$J$4 ! -!zaka b%kkannak
e$J... vagy $e!zá$$ az -!zaka4 a3ikor e$Jb%kkannak. N3e$yik
t&rtnet !zerint 1a$ott á$$atok tete3n $ovago$nak. Medvken4
r3+arka!okon4 3a3%tokon4 $ovakon4 a $nyeg4 1ogy az á$$at
1a$ott $egyen. A Cic!i :a%$t 3eg&$J Má! egy 1a$ott $ovon .$t4
te1át ebben $e1et va$a3i igaz!ág. N3e$yik be!zá3o$E Eriá!i
-g,Ekokat i! e3$ít4 de ne3 t%do34 3ik $e1etnek azok. A Má!ok
e$$eni 1arcban e$e!ett e3bereket e$ ke$$ getni4 k.$&nben a 1a$ottak
a !zo$gáikknt $ednek T--á.
V )zt 3ind t%d-%k. A krd!4 1ogyan 1arco$-%nk e$$en.kY
V A Má!ok ,ánc$-a e$$ená$$ a $egt&bb át$ago! ,engnek4
a3ennyiben a 3e!knek 1inni $e1et4 !a-át kard-%k ,edig annyira
1ideg4 1ogy darabokra t&ri az ac$t. A tűztJ$ vi!zont +$nek4 ! az
ob!zidián i! 3eg!ebzi Jket. Ta$á$ta3 egy be!zá3o$Et a 9o!!zT
[-!zaka idJ!zakábE$4 a3e$y !zerint az %to$!E 1J! !árkányac$
,engve$ &$te a Má!okat. \gy tűnik4 az e$$en ne3 t%dnak
vdekezni.
V Sárkányac$Y V A ki+e-ez! T- vo$t "on !zá3ára. V Oa$yriai
ac$Y
V Neke3 i! ez vo$t az e$!J gondo$ato3.
V Te1át egy!zerűen c!ak 3eg ke$$ gyJzn&3 a 9t Cirá$y!ág
ne3e!eit4 1ogy ad-ák át nek.nk a va$yriai ,engiket4 ! 3ári! 3eg
vagy%nk 3entveY Az ne3 $e!z ne1z. V Ne3 ne1ezebb4 3int arra
krni Jket4 1ogy ad-ák át a vagyon%kat ! a váraikat. Ce!erűen
+e$nevetett. V Megt%dtad4 kik ezek a Má!ok4 1onnan -&nnek4 3it
akarnakY
V Mg ne34 de ta$án c!ak ne3 a 3eg+e$e$J k&nyveket
o$va!ta3.
Mg t&bb !záz van4 a3ibe be$e !e3 nzte3. Ad- idJt4 !
3indent kiderítek4 a3it ki $e1et.
V Ninc! t&bb idJnk4 &!!ze ke$$ !zedned a 1o$3idat4 Sa3.
Szeg+űve$ egy.tt te i! e$3!z.
V )$3egyekY V Sa3 tátott !zá--a$ 3eredt rá4 3int1a ne3
i!3ern a !zE -e$ent!t. V )$3egyekY A Ce$eti Jr!gbeY Oagy...
1ová akarod...
V dváro!ba.
V dváro!baY V i!3te$te Sa3 $e! !iko$$ya$.
V [! Ae3on i!.
V Ae3onY Ae3on 3e!terY #e... J !záz ! kt ve!4
,aranc!nok4 J ne3 t%d... e$k.$de!z enge34 ! Jt i!Y Ci gondozza
3a-d a 1o$$EkatY 9a va$aki 3egbeteg!zik vagy 3eg!ebe!.$4 ki...
V A$yda!. [vek Eta !zo$gá$ Ae3on 3e$$ett.
V A$yda! c!ak egy intzJ4 ! a !ze3e i! egyre ro!!zabbS Neked
egy 3e!terre van !z.k!gedS Ae3on 3e!ter annyira t&rkeny4 egy
tengeri %tazá!... akár... J nagyon &reg4 !...
V ;gen4 kockára te!ze3 az $ett4 t%datában vagyok4 Sa3. ;tt
vi!zont !okka$ nagyobb ve!z$yben van. Stanni! t%d-a4 kic!oda
Ae3on. 9a a v&r&! a!!zony kirá$yi vrt akar a varáz!$atai1oz...
V dS V Sa3 k&vr arcábE$ ki+%tott a vr.
V #areon a Ce$eti Jr!gben c!at$akozik 1ozzád. Abban
re3nykede34 1ogy a da$aiva$ !iker.$ e3bereket !zereznie
nek.nk d$en. A FeketerigE e$vi!z titeket 2raavo!ba4 onnan 3ár
nektek ke$$ 3ego$dani az %tazá!t Eváro!ba. 9a továbbra i!
+enntartod4 1ogy +attyTknt a 3agadnak akarod Szeg+ű
gyer3ekt4 k.$dd e$ Jt ! a c!ec!e3Jt Szarv1egyre. 9a ne34
Ae3on 3a-d ta$á$ neki va$a3i !zo$gá$Ei 1e$yet a Fe$$egvárban.
V Az n +I+I+attya3. ;gen4 az... anyá3 ! a nJvrei3 3a-d
!egítenek Szeg+űnek a kic!ive$. dváro!ba vi!zont #areon i!
%gyanTgy e$ t%d-a vinni4 3int n. [n... n 3inden d$%tán
gyakor$o3 az í-á!zatot _$3erre$4 a1ogy ,aranc!o$tad... vagyi!
3indig4 a3ikor ne3 a ,incben vagyok4 de te 3ondtad4 1ogy
nzzek %tána a Má!oknak. Az í-tE$ +á- a vá$$a34 ! víz1E$yagok
nJttek az %--ai3on. V Meg3%tatta "onnak a kezt. V #e akkor i!
c!iná$o3S Mo!t 3ár t&bb!z&r ta$á$o3 e$ a c$t4 3int a1ány!zor
e$vte34 de ettJ$ +.gget$en.$ n vagyok a $egro!!zabb í-á!z4 aki
va$a1a í-at +ogott a kezbe. _$3er t&rtneteit vi!zont !zerete3.
Oa$akinek $e ke$$ene írnia ! k&nyvbe +og$a$nia Jket.
      V Ma-d te 3egte!zed. A Fe$$egvárban van ,erga3en ! to$$4
a1ogy í- i!. )$váro3 tJ$ed4 1ogy +o$yta!d a gyakor$á!t. Sa34 az
[--e$i Jr!gben t&bb !zázan vannak4 akik k,e!ek ki$Jni egy
nyí$ve!!zJt4 de c!ak 3aroknyian4 akik t%dnak írni ! o$va!ni. Azt
akaro34 1ogy te $gy az T- 3e!tere3.
V _ra34 n... az itteni 3%nká34 a k&nyvek...
V...%gyanitt $e!znek4 a3ikor vi!!zatr!z.
Sa3 a nyakára tette a kezt.
V :aranc!nok4 a Fe$$egvár... ott 1o$tte!teket ke$$ +e$nyitniS [n
ne3 vagyok k,e! $áncot vi!e$niS
V #e igen4 ! +og!z i!. Ae3on 3e!ter &reg ! vak4 az ere-e
$a!!an e$1agy-a. Ci ve!zi át a 1e$yt4 1a 3eg1a$Y M%$$in 3e!ter az
]rnyktoronyban !okka$ inkább 1arco!4 3int t%dE!4 9ar3%ne
3e!ter a Ce$eti Jr!gben ,edig gyakrabban r!zeg4 3int -Ezan.
V 9a kr!z T-abb 3e!tereket a Fe$$egvártE$...
V Az a c$o3. Sz.k!g.nk van 3in$ t&bbre4 de Ae3on
Targaryent ne3 k&nnyű ,Eto$ni. V )z ne3 Tgy 3egy4 a1ogy
tervezte3. T%dta4 1ogy Szeg+űve$ ne1z do$ga $e!z4 de re3$te4
1ogy Sa3 !zíve!en +e$c!er$i a Fa$ ve!z$yeit dváro! knye$3re.
V 2izto! vo$ta3 benne4 1ogy &r.$ni +og!z neki V 3ondta
rtet$en.$. V A Fe$$egvárban annyi a k&nyv4 1ogy ninc! e3ber4 aki
3indet e$o$va!1atná. Nagyon -E$ e$$e!ze$ ott4 Sa34 t%do3S
V Ne3S ;gen4 a k&nyveket e$o$va!1ato34 de... egy 3I
3e!te3ek gyEgyítEnak i! ke$$ $ennie4 n ,I,edig ro!!z%$ vagyok a
vrtJ$. V Re!zketJ keze bizonyította 3ondatainak igazát. V [n
RettegJ Sa3 vagyok4 ne3 Gyi$ko! Sa3S
V Retteg!zY MitJ$Y Zreg e3berek kor1o$á!átE$Y Sa34 te $áttad
a $idrceket4 a3int e$&z&n$ik az Zk$&t4 a +ekete kezű $J1o$takat
kken vi$ágítE !ze33e$S Meg&$t$ egy Má!tS
V Az a !I!I!árkány.veg vo$t4 ne3 n.
V d4 1a$$ga!! 3árS V c!attant +e$ "on. Szeg+ű %tán ne3 vo$t
t.re$3e a k&vr +iT +$e$3ei1ez. V 9az%dtá$4 &!!zee!k.v!t !zJtt$
! c!a$tá$4 1ogy n $e1e!!ek a ,aranc!nok. )ngede$3e!kedni +og!z
neke3S )$3!z a Fe$$egvárba4 3eg!zerzed a $áncot4 ! 1a e11ez
1o$tte!teket ke$$ +e$!ze$ete$ned4 3egte!zedS Az Eváro!i 1%$$ák
$ega$ább ne3 +ognak ti$takozniS
      V :aranc!nok4 az aIaIa,á34 Randy$$ Tar$y nagyTr4 J4 J4 J... a
3e!ter $ete a !zo$gá$atrE$ !zE$. A Tar$yI1ázban 3g !o1a !enki
ne3 vi!e$t $áncot. A Szarv1egy 1áza n,e ne3 1a-$ong 3inden+$e
%ra!ágok e$Jtt. "on4 n ne3 3ond1atok e$$ent az a,á3nakS
Z$d 3eg a +iTt4 gondo$ta ;on. A +iTt benned ! a +iTt benne4 &$d
3eg 3indkettJt4 te átkozott +attyTS
V Neked ninc! a,ád4 c!ak te!tvreid. A!ak 3i vagy%nk. Az
$eted az [--e$i Jr!g4 Tgy1ogy 3en-4 c!o3ago$d &!!ze a
r%1áidat4 ! 3inden 3á!t4 a3it e$ akar!z vinni dváro!ba. [! van
3g egy ,aranc!o3. )ttJ$ a na,tE$ +ogva ne3 nevez1eted 3agad
gyávánakS Az e$3T$t vben t&bb 3indenne$ nzt$ !ze3be4 3int a
$egt&bb e3ber eg!z $etben. Sze3be t%d!z nzni a Fe$$egvárra$
i!4 de ezt az [--e$i Jr!g +e$e!k.d&tt te!tvreknt ke$$ 3egtenned.
Ne3 %ta!ít1at$ak4 1ogy $gy bátor4 de arra igen4 1ogy re-t!d e$ a
+$e$3edetS )$3ondtad a !zavakat4 Sa34 e3$k!ze$Y
V [n... 3eg,rEbá$o3.
V Ne3 3eg,rEbá$od4 1ane3 engede$3e!ked!zS
V )ngede$3e!ked!zS V Mor3on 1o$$E-a 3eg$ebbentette
1ata$3a!4 +ekete !zárnyát.
Sa3 !zinte &!!ze3ent .$tben.
V A1ogy ,aranc!o$odS [!... Ae3on 3e!ter t%d-aY
V (ega$ább annyira vo$t az J &t$ete4 3int az eny3. V "on
kinyitotta az a-tEt. V Ne3 $e!z $átványo! bTc!T. Min$ keve!ebben
t%dnak rE$a4 anná$ -obb. Na,ke$te e$Jtt egy Eráva$4 a te3etJn$.
Sa3 %gyanTgy 3enek.$t ki4 a1ogy ne3 !okka$ e$Jtte Szeg+ű.
"on ki3er.$t. A$%dno3 ke$$ene. A +$ -!zakát bren t&$t&tte4
trk,ek +&$ g&rnyedt4 $eve$eket írt4 terveket !zJtt Ae3on
3e!terre$. Az á$o3 3g az%tán !e3 -&tt k&nnyen4 1ogy bez%1ant
ke!keny ágyába. T%dta4 3ive$ ke$$ 3a !ze3benznie4 ! beren
1ányko$Edott4 3ik&zben Ae3on 3e!ter %to$!E !zavai -ártak a
+e-ben.
      V )ngedd 3eg4 1ogy 3g egy %to$!E tanác!ot ad-ak V 3ondta
az &rege3ber. V _gyanazt a tanác!ot4 a3it egykor a te!tvre3nek
adta34 a3ikor %to$-ára vá$tak !zt Tt-aink. 9ar3inc ! 1áro3 ve!
vo$t4 a3ikor a Nagytanác! kivá$a!ztotta a Oa!trEnra. Fe$nJtt
e3ber4 !a-át %tEdokka$4 va$a1ogy 3gi! k&$y&k 3aradt. )ggben
vo$t va$a3i ártat$an!ág4 va$a3i kedve!!g4 a3it 3indannyian
!zerett.nk4 &$d 3eg 3agadban a +iTt4 3ondta3 azon a na,on4
a3ikor +e$!zá$$ta3 a Fa$1oz ind%$E 1a-Era. )z ke$$ 1ozzá4 1ogy az
e3ber %ra$kod1a!!on. Aegonra van !z.k!g4 ne3 )ggre. Z$d 3eg
a +iTt4 ! 1agyd 3eg!z.$etni a +r+it. V Az &reg 3egta,ogatta "on
arcát. V Fe$eo$yan idJ! vagy4 3int )gg vo$t akkor4 de attE$ tartok4
a te ter1ed !okka$ nagyobb ! ko3orabb. Cev! &r&3et +og!z
ta$á$ni a ,ozíciEdban4 de azt 1i!ze34 rende$keze$ az erJve$4 1ogy
3egtedd4 a3it ke$$. Z$d 3eg a +iTt4 9ava! "onS Nyak%nkon a t$.
Z$d 3eg a +iTt4 ! 1agyd 3eg!z.$etni a +r+itS
"on 3agára ka,ta a k&,enyt4 ! ki!tá$t az a-tEn. Mindenna,
k&rbe!tá$ta a Fekete Oárat4 3eg$átogatta az Jr!gben á$$Ekat4 e$!J
kzbJ$ 1a$$gatta 3eg -e$ent!eiket4 +igye$te _$3ert ! tanítványait
az í-á!zok gyakor$Etern4 be!z$t a kirá$y ! a kirá$yn e3bereive$4
vgig$,de$t a Fa$ tete-t borítE -gen4 vetett egy ,i$$antá!t az
erdJre. Sze$$e3 +e1r árnyknt $o1o$t a nyo3ában.
Fe1r!ze3ű Cedge vo$t Jr!gben4 a3ikor +e$rt. Cedge t&bb
3int negyven nvna,ot !zá3$á$t4 ebbJ$ 1ar3incat a Fa$on t&$t&tt.
2a$ !ze3re 3egvak%$t4 de a -obba$ t&k$ete!en $átott. A
vadonban4 a +e-!z-ve$ ! a $ováva$ %gyano$yan -E +e$derítJ vo$t4
3int bárki 3á! az Jr!gben4 de !o!e3 -&tt ki -E$ a t&bbiekke$.
V A!ende! na, V 3ondta "onnak. V Ninc! -e$enteniva$E4 kivve
az e$tvedt +e$derítJket.
V )$tvedt +e$derítJkY V krdezte "on.
Cedge e$vigyorodott.
V Ct $ovag. )gy Eráva$ eze$Jtt távoztak4 d$ +e$ $ovago$tak a
kirá$yi Tton. A3ikor #y0en $átta Jket e$3enni4 azt 3ondta4 a d$i
bo$ondok ro!!z +e$ $ovago$nak.
V [rte3 V 3ondta "on.
#y0entJ$ 3ár t&bbet 3egt%dott. Az &reg erd!zt a barakkban
ta$á$ta4 ,,en ár,a$eve!t evett.
V ;gen4 ,aranc!nok %ra34 $átta3 Jket. 9or,e ! Ma!!ey. Azt
3ondták4 Stanni! k.$dte ki Jket4 de ne3 ár%$ták e$ 1ová4 3irt4
vagy 1ogy 3ikor -&nnek vi!!za.
Ser Ric1ard 9or,e ! Ser "%!tin Ma!!ey 3indketten a kirá$yn
e3berei vo$tak4 ! 3aga! 1e$yet +og$a$tak e$ a kirá$y tanác!adEi
k&z&tt. 9a Stanni! c!ak +e$deríteni akarna4 kt !zabad$ova! i!
3egtette vo$na4 gondo$ta "on4 k&vetnek vagy 1írvivJnek vi!zont
a$ka$3a!abbak a $ovagok. Aotter :yke .zenetet k.$d&tt a Ce$eti
Xr!gbJ$4 1ogy a 9agy3a$ovag ! Sa$$ad1or Saan Ttra ke$tek
Fe1rrvbe4 tárgya$ni Mander$y nagyTrra$. [!!zerűnek tűnt4 1ogy
Stanni! 3á! k&veteket i! !ztk.$d-&n. X+e$!ge ne3 vo$t t.re$3e!
e3ber.
9ogy az ae$tvedt +e$derítJkb vi!!za-&nnekIe4 az 3ár 3á! krd!.
(e1et4 1ogy $ovagok vo$tak4 de ne3 i!3ertk [!zakot. A kirá$yi Tt
3entn +igye$ni +og-ák Jket4 ! ne3 c!ak barátok. ;gazábE$ ez ne3
"on ,rob$3á-a vo$t. 9add titko$Ezzon Stanni!. Az i!tenek a tanTi4
n i! azt te!ze3.
Sze$$e3 azna, --e$ az ágy $ábáná$ a$%dt4 ! "on 3o!t az
egy!zer ne3 azt á$3odta4 1ogy +arka!!á vá$tozott. )nnek e$$enre
ny%gta$an -!zaká-a vo$t4 Erákig 1ányko$Edott4 ! %tána i! c!ak
r3á$3ot $átott. Szeg+ű !zere,e$t benne4 !írva k&ny&rg&tt neki4
1ogy 1agy-a bkn a gyer3ekeit4 de J kit,te a kic!iket a kar-ábE$4
$evágta a +e-.ket4 3eg+ordította4 ! azt 3ondta a $ánynak4 varr-a
vi!!za Jket.
A3ikor +e$bredt4 )dd To$$ett tornyo!%$t +&$ a 1á$E!zoba
!&tt-ben.
V :aranc!nok4 itt az idJ. A +arka! Erá-a. _ta!ítottá$4 1ogy
bre!!z.nk +e$.
V 9ozz va$a3i +orrEtS V "on $edobta 3agárE$ a takarEt.
Mire +e$&$t&z&tt4 )dd i! vi!!zatrt4 ! egy gJz&$gJ k%,át
nyo3ott a kezbe. "on +orra$t borra !zá3ított4 de 3eg$e,ve
ta,a!zta$ta4 1ogy $eve!t ka,ott4 va$a3i 1agy3aI ! r,a!zagT4 1íg
$&tty&t4 de ne3 $átott benne !e3 1agy3át4 !e3 r,át. A !zagok
!okka$ erJ!ebbek a +arka!á$3ai3ban4 ! az te$ i! íze!ebb. Sze$$e3
!okka$ $Jbb4 3int n. Az .re! k%,át a kovác!tűz1e$yen 1agyta.
)zen a regge$en 2&d&n Jrk&d&tt az a-ta-a e$Jtt.
V 2e!z$ni akarok 2ed0yckke$ ! "ano! S$yntte$ V 3ondta
neki "on. V Na,ke$tre 3indketten $egyenek itt.
Wdakint 3inden !&tt ! c!ende! vo$t. 9ideg4 de ne3
ve!z$ye!en 1ideg. Mg ne3. [! 3g 3e$egebb $e!z4 1a +e$ke$ a
na,. 9a az i!tenek kegye!ek4 a Fa$ k&nnyezni +og. Mire odartek a
ka,%1oz4 a 3enet 3ár &!!zeá$$t. "on átadta a ,aranc!nok!ágot
Fekete "ack 2%$0ernek4 akire t%catnyi $ova! +e$derítJt ! kt
!zekeret bízott. Az egyikre az Tti k!z$eteket tarta$3azE $ádákat4
dobozokat ! z!ákokat tornyozták +e$4 a 3á!ikra ke3nyített
bJrbJ$ ,onyvát +e!zítettek ki4 1ogy az %ta!ok vdve $egyenek a
!z$tJ$. Ae3on 3e!ter 3ár +ent .$t4 a va!tag 3edvebJr a$att
k%,orogva o$yan a,rEnak tűnt4 3int egy gyer3ek. Sa3 ! Szeg+ű
a k&ze$ben á$$dogá$tak. A $ány !ze3e v&r&! ! d%zzadt vo$t4 de a
+iTt ott tartotta a kar-ában4 3e$egen beb%gyo$á$va. 9ogy #a$iát
vagy a !a-át-át4 azt "on ne3 t%dta 3egá$$a,ítani4 3ert c!ak n1ány
a$ka$o33a$ $átta Jket egy.tt. Szeg+ű +ia idJ!ebb vo$t4 #a$iá
erJ!ebb4 de $etkorban ! 3retben i! e$g k&ze$ á$$tak
egy3á!1oz4 1ogy bárki &!!zekever-e Jket4 aki ne3 i!3eri
k&ze$ebbrJ$ 3indkettJt.
V 9ava! ,aranc!nok V !zE$t $e a !zekrrJ$ Ae3on 3e!ter V4
1agyta3 neked egy k&nyvet a !zá$$á!o3on4 a "áde ko3,endi%3ot.
)gy Ao$$o`%o Ootar nevű vo$anti!i ka$andor írta4 aki ke$eti
%tazá!ai !orán be-ára az eg!z "ádeItengert. Oan benne egy r!z4
a3it ta$án rdeke!nek ta$á$!z 3a-d. SzE$ta3 A$yda!nak4 1ogy
-e$&$-e be.
V 2izto!an e$o$va!o3.
Ae3on 3e!ter 3egt&r&$te az orrát
V A t%dá! +egyver4 "on. Fegyverkezz +e$ -E$4 3ie$Jtt c!atába
ind%$!z.
     V \gy $e!z. V "on va$a3i 1ideget ! nedve!et rzett az arcán.
A3ikor +e$nzett4 $átta4 1ogy 1avazik. 2a$-E! e$J-e$. Fekete "ack
2%$0er1ez +ord%$t. V 9a$ad-atok4 a3i$yen gyor!an t%dtok4 de ne
vá$$a$-atok +e$e!$ege! kockázatot. )gy &rege3bert ! egy
c!ec!!zo,Et vi!ztek. Gondo!kod- rE$a4 1ogy 3indig 3e$egen
$egyenek4 ! ka,-anak e$g te$t
V Te i! tedd ezt4 nagy%ra3. V Szeg+ű ne3 !ietett +e$3á!zni a
!zekrre. V Te i! tedd ezt a 3á!ikka$. Cere!! 3á!ik !zo,tatE!
da-kát4 a1ogy ígrted. A +iT... #a$$a +ia... Tgy rte34 a ki! 1erceg...
ta$á$- neki 3eg+e$e$J a!!zonyt4 1ogy nagyra ! erJ!re nJ-&n.
V Szava3at ado3.
V Ne ad- neki nevet4 c!ak 1a e$ri a ktve! kort. 2a$!zerenc!t
-e$ent e$nevezni4 a3ikor 3g !zo,ik. Ti4 var-ak ezt ta$án ne3
t%d-átok4 de így van.
V A1ogy kívánod4 1&$gye3.
V Ne nevezz ígyS Anya vagyok4 ne3 TrnJ. Ara!ter +e$e!ge4
Ara!ter $ánya4 ! anya. V ]tadta a gyer3eket 2ánato! )ddnek4
a3íg +e$3á!zott4 ! betakargatta 3agát ,r3ekke$. A3ikor )dd
vi!!zaadta neki a c!ec!e3Jt4 Szeg+ű azonna$ a 3e$$re vonta. Sa3
v&r&!$J arcca$ +ord%$t e$4 ! +e$torná!zta 3agát a kancá-ára.
V Oág-%nk nekiS V adta ki a ,aranc!ot 2%$0er4 ! c!attintott az
o!toráva$.
A !zekerek e$ind%$tak.
Sa3 3g 1átra3aradt.
V 9át... g ve$etekS
V Oe$ed i!4 Sa3 V 3ondta 2ánato! )dd. V Ne3 1i!ze34 1ogy a
1a-Ed e$!.$$yed. A 1a-Ek c!ak akkor !.$$yednek e$4 1a n i! a
+ed$zeten vagyok.
"on e$3$ázott.
      V A3ikor e$J!z&r $átta3 Szeg+űt4 1átáva$ Ara!ter )rJd-enek
tá$á1oz $a,%$va... vzna4 !&tt 1a-T $ány nagy ,ocakka$4 a3int
re!zketve nzi Sze$$e3et. Sze$$e3 be3ent a ny%$ai k&z4 !
va$E!zínű$eg attE$ +$t4 1ogy !ztt,i Et ! +e$+a$-a a babát... de ne3
a +arka!tE$ ke$$ett vo$na tartania4 ne3 igazY
V Sokka$ bátrabb4 3int gondo$ná V 3ondta Sa3.
V Akárc!ak te4 Sa3. (egyen gyor!4 bizton!ágo! %tatok4 !
vigyázz Ae3onra 3eg a gyer3ekre. V A 1ideg biz!erg! az arcán
arra a na,ra e3$keztette ;ont4 a3ikor e$bTc!Tzott RobbtE$
#ere!ben4 ne3 i! !e-tve4 1ogy akkor $át-ák egy3á!t %to$-ára. V [!
1a-t!d +e$ a c!%k$yádat4 e$o$vad a 1a-adban a 1E.
Mire a 3enet e$tűnt a távo$ban4 a ke$eti gbo$t +eketbJ$
!z.rkbe +ord%$t4 ! a 1E i! rákezdett.
V driá! 3ár vár rád4 ,aranc!nok V e3$keztette )dd. V [!
"ano! S$ynt i!.
V ;gen. V 9ava! ;on +e$nzett a -g!zik$aknt +&$-.k
tornyo!%$E +a$ra. Száz 3r+&$d egyik vgtJ$ a 3á!ikig4 ! 1t!záz
$áb 3aga!. A Fa$ ere-t a 3aga!!ága adta4 a gyenge!gt ,edig a
1o!!za. ;onnak e!zbe -%tott va$a3i4 a3it az a,-a 3ondott egy!zer.
)gy +a$ c!ak annyira erJ!4 3int az e3ber4 aki 3&g&tte á$$. Az
[--e$i Jr!get bátor e3berek a$kották4 de tT$!ágo!an keve!en
vo$tak az e$Jtt.k á$$E +e$adat1oz.
driá! a kovác!3ű1e$yben várt rá. Oa$E-ában 2ed0ycknek
1ívták4 ! va$a3ive$ t&bb4 3int &t$ába! 3aga!!ágáva$ J vo$t az
[--e$i Jr!g $egki!ebb tag-a. "on kerte$! n$k.$ a tárgyra trt.
V T&bb !ze3re van !z.k!g.nk a Fa$on. Ci!ebb
,i1enJá$$o3á!okra4 a1o$ a -árJreink 3eg3e$eged1etnek4 +orrE
te$1ez ! +ri!! $E1oz -%t1atnak. 9e$yJr!get rende$ek "gvgbe4 !
tged te!z$ek 3eg ,aranc!noknak.
driá! a +.$be d%gta a ki!%--át4 1ogy e$távo$ít!a a $erakEdott
z!írt.
V :aranc!noknakY )nge3Y :aranc!nok %ra34 %gye t%dod4
1ogy n c!ak egy!zerű +&$d3űve! vagyok4 akit vadorzá!rt
e$+ogtakY
V T%catnyi ve !zo$gá$!z +e$derítJknt. TT$$ted az )$!Jk &k$t
! Ara!ter )rJd-t4 ! vi!!za-&tt$4 1ogy be!zá3o$- a t&rtntekrJ$.
A +iata$abbak +e$nznek rád.
A ki! e3ber e$nevette 3agát.
V Rá3 $eg+e$-ebb a t&r,k nznek +e$. Ne3 t%dok o$va!ni4 1a
-E na,o3 van4 e!et$eg $eíro3 a neve3.
      V Már krte3 dváro!bE$ 3e!tereket. Magadda$ vi!ze$ kt
1o$$Et4 1a !.rgJ!en !z.k!ged vo$na va$a3ire. 9a ne34 k.$d-
$ova!okat
A3íg ne3 $e!z t&bb 3e!ter.nk ! 3adar%nk4 -e$zJtornyokat
akarok +e$á$$ítani a Fa$ tete-n.
V [! 1ány !zerenc!t$en ba$+ácánnak +ogok ,aranc!o$niY
V 9T!znak az Jr!gbJ$4 ! 3g +e$eannyinak Stanni! e3berei
k&z.$. V &regeknek4 z&$d+.$űeknek4 betegeknek. V Ne3 a $eg-obb
e3berei $e!znek4 ! egyik !e3 &$t +ekett4 de engede$3e!kednek.
9a!zná$d Jket4 a3ire t%dod. Akiket e$k.$d&k ve$ed4 azok k&z.$
ngy te!tvr kirá$yvári4 Jk "ano! S$yntte$ rkeztek. )gyik !ze3ed
ra-t%k $egyen4 a 3á!ik a +a$3á!zEkon.
V Figye$1et.nk4 ,aranc!nok4 de 1a e$g +a$3á!zE -%t +e$ a Fa$
tete-re4 1ar3inc e3ber kev! $e!z4 1ogy $edobá$-%k Jket.
Ta$án 1áro3!záz !e3 $enne e$g. "on 3egtartotta 3agának a
kte$yeit. A +a$3á!zEk va$Eban nagyon !ebez1etJek vo$tak
ka,a!zkodá! k&zben. C&vek4 dárdák4 gJ !z%rokka$ te$i kor!Ek
zá,oroz1attak rá-%k oda+entrJ$4 ! ne3 te1ettek !e33it4
ka,a!zkodni%k ke$$ett a -gbe. N1a a Fa$ 3aga rázta $e Jket4
a1ogy a k%tya a bo$1ákat. "on ezt !a-át !ze3ve$ $átta4 a3ikor egy
-gt&3b 3eg3ozd%$t Oa$ !zeretJ-e4 "ar$ a$att4 ! a +r+i 1a$á$ra
zTzta 3agát.
Azonban 1a a 3á!zEknak !iker.$t !zrevt$en.$ e$rni.k a Fa$
tete-t4 3inden 3egvá$tozott. ;dJve$ kia$akít1attak 3ag%knak egy
ki!4 vd1etJ á$$á!t4 !a-át rá3,ákka$4 ! k&te$eket dob1attak $e t&bb
ezer tár!%knak. O&r&!!zaká$$T Ray3%n i! ezt tette V Ray3%n4 aki
nagya,-a nagya,-ának korában Fa$on TT$i Cirá$yknt %ra$kodott.
Akkoriban "ack M%!good vo$t a +a$ ,aranc!noka. Oidá3 "acknek
1ívták4 3ie$Jtt a O&r&!!zaká$$T 3egtá3adta [!zakotR onnantE$
]$3o! "ack $ett a neve. Ray3%n !erege vre! vget rt a 9o!!zTI
tE ,art-án4 a dere!i Pi$$a3 nagyTr ! a R!zege! driá!4 9ar3ond
_3ber c!a,atainak gyűrű-ben. A O&r&!!zaká$$Tt C&ny&rte$en
Arto! &$te 3eg4 Pi$$a3 nagyTr +iata$abbik +ivre. Az Jr!g tT$
k!Jn rkezett4 1ogy 3eg.tk&zz&n a vadakka$4 de 3g idJben4
1ogy e$te3e!!e Jket V Arto! Stark ezt a +e$adatot adta nekik
1arag-ában4 3ik&zben e$e!ett te!tvre +e-et$en 1o$tte!te +&$&tt
gyá!zo$t.
"on ne3 akarta4 1ogy ]$3o! 9ava! "Enknt e3$kezzenek rá.
V 9ar3inc e3bernek -obbak az e!$yei4 3int n%$$ának V
3ondta driá!nak.
V )z igaz V bE$intott a ki! e3ber. V A!ak "gvgrJ$ van !zE4
vagy 3á! erJd&ket i! 3egnyit!zY
V ;dJve$ az &!!ze!ben 1e$yJr!get akarok t%dni V +e$e$te "on V4
de egye$Jre c!ak "gvget ! Sz.rke$e!t nyit-%k 3eg.
V [! e$d&nt&tted 3ár4 ki $e!z Sz.rke$e! ,aranc!nokaY
V "ano! S$ynt. V Az i!tenek kegye$3ezzenek nek.nkS V 9a ne3
rtene 1ozzá4 ne3 tettk vo$na 3eg az aranyk&,enye!ek
,aranc!nokává. )gy 3!záro! +iaknt !z.$etett4 ! a Oa!ka,%
ka,itánya vo$t4 a3ikor Man$y Stoke0ort1 3eg1a$t4 3a-d "on
Arryn a kezbe 1e$yezte Cirá$yvár vde$3t. 2izto!an ne3 o$yan
o!toba4 3int a3i$yennek $át!zik. V [! távo$ akaro3 tartani A$$i!er
T1orneItE$.
V (e1et!ge! V i!3erte e$ driá! V4 de n 3gi! inkább a
kony1ába k.$den34 1ogy !egít!en 9áro3%--T 9obbnak r,át
!ze$ete$ni.
9a 3egtenn34 !o1a t&bb ne3 3ernk r,át enni.
A regge$ +e$e e$te$t4 3ire S$ynt i! 3egrkezett. "on ,,en
9o!!zTkar3ot ti!ztította. Má!ok ezt a 3%nkát egy intzJre vagy
a,rEdra bízták vo$na4 de )ddard nagyTr arra tanította +iait4 1ogy
t&rJd-enek a !a-át +egyver.kke$. "on 3egk&!z&nte 2&d&nnek !
2ánato! )ddnek4 1ogy odakí!rtk S$yntet4 ! 1e$$ye$ kíná$ta a
+r+it.
S$ynt $e.$t4 karba +onta a kezt4 ! !avanyT ábrázatta$ bá3%$ta
,aranc!nokát4 .gyet !e3 vetve a 3ezte$en ac$ra annak kezben.
"on vgig1Tzta az o$a-o! rongyot a kardon4 +igye$te a regge$i
+nyek -átkát a ,engn4 ! arra gondo$t4 3i$yen k&nnyen
át1ato$na a ,enge bJr&n4 z!íron ! inakon4 1a $e akarná vá$a!ztani
S$ynt e$$en!zenve! +e-t a nyakárE$. A +r+i 3inden bűne !e33i!!
vá$t4 a3ikor +ekett &$t&tt4 ! a 1ovatartozá!a !e3 !zá3ított t&bb4
3gi! ne1z vo$t "ano! S$yntre a te!tvreknt gondo$ni. C&znk á$$
a vr. )z az e3ber !egített 3eg&$ni az a,á3at4 ! 3indent 3egtett4
1ogy n i! 1a!on$E !or!ra -%!!ak.
V "ano! nagyTr. V "on vi!!zad%gta a 1.ve$ybe a kard-át. V Rád
bízo3 Sz.rke$e! ,aranc!nok!ágát.
)z 3eg$e,te S$yntet.
V Sz.rke$e!... az az4 a1o$ át3á!ztá$ a Fa$on a vad barátaidda$...
      V ^gy van. Az erJd !zána$3a! á$$a,otban van4 ezt e$i!3ere3.
9e$yre +ogod á$$ítani4 a3ennyire c!ak $e1et. Cezdd az erdJ
kiirtá!áva$. Az &!!zeo3$ott ,.$etek k&veive$ -avít!d ki a 3g
á$$Ekat. V Ne1z ! kegyet$en 3%nka $e!z4 te1ette vo$na 1ozzá.
C&v&n +og!z a$%dni4 tT$!ágo!an ki3er.$t $e!ze$ a ,ana!zkodá!1oz
! a c!e$!z&v!1ez4 ! 1a3aro!an e$+e$e-ted a 3e$egnek 3g az
e3$kt i!. Oi!zont ta$án !iker.$ +e$idzned 3agadban4 3i$yen
+r+inak $enni. V 9ar3inc e3bert ka,!z 3agad 3e$$. Tízet innen4
tízet az ]3yktoronybE$4 tízet ,edig Stanni! kirá$ytE$.
S$ynt arca a!za$t !zi$va !zínezetet &$t&tt4 1T!o! ,o+azac!kE-a
3egre3egett.
V Azt 1i!zed4 ne3 $áto34 3it 3űve$!zY "ano! S$yntet ne3
!zeded rá i$yen k&nnyenS Cirá$yvár vde$3ve$ bíztak 3eg4
a3ikor te 3g a ,E$yádba ,i!zkítottá$S Tart!d 3eg a ro3odat4
+attyTS
Adok neked egy e!$yt. )z -Eva$ t&bb4 3int a3ennyit te adtá$
a,á3nak.
V F$rerte!z V 3ondta "on. V )z ne3 a-án$at vo$t4 1ane3
,aranc!. Sz.rke$e! negyven3r+&$dnyire van. Oedd a +egyveredet
! a ,ánc$odat4 bTc!Tzz e$ a tár!aidtE$4 ! k!z.$- +e$ a 1o$na,
1a-na$i ind%$á!ra.
V Ne3S V S$ynt ta$,ra %grott4 !zke 1ango! recc!en!!e$ re,.$t
1átra. V Ne3 +ogok birkaknt 3enni ! 1a$á$ra +agyniS "ano!
S$yntnek !e33i$yen ár%$E +attya ne3 ,aranc!o$1atS
Figye$3eztet$ek4 neke3 i! vannak barátai34 itt ! Cirá$yvárban i!S
[n 9arren1a$ %ra vo$ta3S Add a ro3odat va$a3e$yik vak
bo$ondnak4 aki rád tette a k&vt4 3ert neke3 ne3 ke$$S [rte!z
enge34 k&$y&kY Ne3 ke$$S
V :edig e$+ogadod.
S$ynt erre 3ár ne3 i! vá$a!zo$t4 távoztában 3g be$erTgott a
!zkbe.
Mg 3indig +iTnak nz4 gondo$ta "on4 z&$d+.$ű +iTnak4 akit d.1&!
!zavakka$ 3eg $e1et +$e3$íteni. A!ak re3nyked1etett benne4
1ogy egy kiadE! a$vá! -obb be$átá!ra bír-a a +r+it
A 3á!na, regge$ bebizonyította4 1ogy re3nye 1iábava$E vo$t.
S$yntet a k&z&! 1e$yi!gben ta$á$ta4 ,,en regge$izett. Wtt vo$t
ve$e Ser A$$i!er T1orne i!4 ! n1ány 3á!ik ta$,nya$E-a. 9ango!an
nevettek va$a3in4 a3ikor "on $e$,de$t a $,c!Jn4 nyo3ában Oa!
)33ettIte$ ! 2ánato! )ddIde$. Xket k&vette M%$$y4 (E4 O&r&!
"ack Arabb4 RJt F$o0er! ! Fa-ankE W0en. 9áro3%--T 9obb a
kony1ában 3rte ki a zabká!aadagokat. Az a!zta$okná$ a kirá$yn
e3berei4 a kirá$y e3berei ! +ekete te!tvrek .$tek4 n1ányan a
tányr-%k +&$ g&rnyedve kana$azták a zabká!át4 3á!ok ,irított
kenyrre$ ! !za$onnáva$ c!i$$a,ították 1!g.ket. "on $átta :y,et
! Grennt az egyik a!zta$ná$4 2o0en Mar!1ot egy 3á!ikná$. A
$evegJ bűz$&tt a +.!ttJ$ ! a z!írtE$4 a tere3ben vi!!z1angot vert a
kana$ak ! k!ek c!attogá!a.
)gy ,i$$anat a$att e$1a$t 3inden 1ang.
V "ano! nagyTr V !zE$a$t 3eg "on V4 adok neked egy %to$!E
e!$yt.
Tedd $e a kana$adat4 ! 3en- az i!tá$$Eba. A $ovad
+e$!zer!zá3ozva4 3egetetve vár. 9o!!zT ! ne1z az Tt
Sz.rke$e!ig.
V Akkor -obb4 1a azonna$ ind%$!z4 k&$y&k V r&1&g&tt S$ynt4 !
a !zá-ábE$ egy darab zabká!a 1%$$ott a r%1á-ára. V Azt 1i!ze34
Sz.rke$e! t&k$ete! 1e$y a 3agad+a-tának4 -E 3e!!zire e!ik 3inden
bec!.$ete! e3bertJ$. A !z&rnyeteg -e$e van ra-tad4 +attyTS
V Ne3 engede$3e!ked!z a ,aranc!o3nakY
V #%gd +&$ a ,aranc!odat a +attyT !eggedbeS V !zi!zegte S$ynt
re3egJ arcca$.
A$$i!er T1orne 1a$ványan e$3o!o$yodott4 +ekete !ze3e "onra
!zegez&d&tt. )gy 3á!ik a!zta$ná$ Eriá!&$J Godry e$nevette 3agát.
V A1ogy akarod. V "on intett Oa! )33ettnek. V Oigytek +e$ a
Fa$ra...
      ...! tegytek be egy -gce$$ába4 3ond1atta vo$na. )gy na, a
-gben4 vagy tíz4 ! vacogva k&ny&r&gne kegye$e3rt4 "onnak
e+e$J$ kt!ge !e3 vo$t. [! abban a ,i$$anatban4 1ogy kiker.$ne4
T1orneIna$ T-abb &!!zee!k.v!t !zJnnek.
...! k&!!tek a $ová1oz4 3ond1atta vo$na. 9a S$ynt ne3 akar
Sz.rke$e!be 3enni 3int ,aranc!nok4 akkor e$3egy !zakác!knt.
A!ak idJ krd!e4 1ogy dezertá$-on4 ! va-on 1ány e3bert vi!z
3agáva$Y
V...! k&!!tek +e$ V +e-ezte be a 3ondatot.
"ano! S$ynt arca +a$+e1rr vá$t4 a kaná$ kic!T!zott a kezbJ$.
)dd ! )33ett $,tei 1ango!an d&ngtek a kJ,ad$En. 2o0en
Mar!1 kinyitotta a !zá-át4 3a-d bec!%kta4 de 1ang ne3 -&tt ki ra-ta.
Ser A$$i!er T1orne a kard-a %tán nyT$t. Ra-taS V gondo$ta "on.
M%ta!d 3eg az ac$odatS Ad- rá okot4 1ogy n i! azt tegye3S
A tere3ben .$Jk +e$e +e$,attant. #$i $ovagok ! gya$ogo!ok4
Stanni! kirá$y1oz vagy a v&r&! a!!zony1oz4 e!et$eg 3indkettJ1&z
1ű e3berek4 va$a3int az [--e$i Jr!g +e$e!k.d&tt te!tvrei. Sokan
k&z.$.k "ont vá$a!ztották ,aranc!nok%knak4 3á!ok 2o0en
Mar!1ra4 Ser #eny! Ma$$i!terre4 Aotter :ykeIra... vagy "ano!
S$yntre tettk a k&v.ket. T&bb !zázan4 1a -E$ e3$k!ze3. "on azon
t&,rengett4 1ányan tartEzkod1atnak k&z.$.k a tere3ben. "e$en
,i$$anatban 3inden kard$en egyen!T$yozott.
A$$i!er T1orne vi!!za1Tzta a kezt4 ! o$da$ra $,ett4 1ogy
e$enged-e )dd To$$ettIet.
2ánato! )dd 3egragadta S$ynt egyik kar-át4 Oa! )33ett a
3á!ikat4 ! e$rángatták az a!zta$tE$.
V NeS V ti$takozott S$ynt zabká!át k&,k&dve. V )nged-etek e$4
ez c!ak egy k&$y&k4 egy +attyTS Az a,-a ár%$E vo$tS Ra-ta van a
!z&rnyeteg -e$e4 a +arka!a egy... enged-etek e$S Megbán-átok a
na,ot4 a3ikor kezet e3e$tetek "ano! S$yntreS 2e+o$yá!o! barátai3
vannak Cirá$yvárbanS Figye$3eztet$ek titeket... V Mg akkor i!
kiabá$t4 a3ikor +e$ráncigá$ták a $,c!Jn.
"on k&vette Jket a !zabadba4 3&g&tte ki.r.$t a tere3. A
+e$vonEketrecn$ S$ynt egy ,i$$anatra ki!zabadította 3agát4 !
3enek.$ni ,rEbá$t4 de Oa! )33ett e$ka,ta a torkát4 ! n1ány!zor
nekic!a,ta a va!rác!nak4 a3íg +e$ ne3 adta a 1arcot. Addigra a
te$-e! Fekete Oár a -e$enetet +igye$te. Mg Oa$ i! 3eg-e$ent az
ab$akban4 vá$$ára o3$E arany+.rt-eive$. Stanni! a Cirá$y
Tornyának $,c!J-n á$$t4 $ovag-aiva$ k&r.$vve.
V 9a a k&$y&k azt 1i!zi4 3eg+$e3$ít1et4 1át nagyon tvedS V
kiabá$ta S$ynt. V Ne3 3er +e$aka!ztaniS "ano! S$yntnek barátai
vannak4 +onto! barátai4 3a-d 3eg$át-átok... V MondandE-a t&bbi
r!zt e$vitte a !z$.
)z így ne3 -E4 gondo$ta "on.
V ]$$-S
)33ett a 1o3$okát ránco$va +ord%$t 3eg.
V _ra3Y
V Ne3 $Egato3 +e$ V k&z&$te "on. V 9ozzátok ideS
V A 9t k&ny&r.$-&n ra-t%nkS V 1a$$otta 2o0en Mar!1 1ang-át.
"ano! S$ynt gTnyo! 3o!o$yátE$ 3g a va- i! 3eg!avanyodott
vo$na.
Aztán $eo$vadt az a-kárE$ a vigyor.
V )dd4 1ozz egy t&nk&tS V "on e$J1Tzta 9o!!zTkar3ot.
Mire kerítettek egy 3eg+e$e$J t%!kEt4 S$ynt vi!!za1TzEdott a
ketrec !arkába4 de Oa! )33ett %tána3ent ! kirángatta.
V NeS V !iko$totta S$ynt4 3ik&zben )33ett +$ig $&kd&!ve4
+$ig rángatva kere!zt.$ta!zigá$ta az %dvaron. V Oedd $e rE$a3 a
kezed... ne3 te1eted... 1a ezt Ty0in (anni!ter 3egt%d-a4
3indannyian 3egbán...
)33ett kirTgta a$E$a a $ábát4 2ánato! )dd ,edig a 1átara
$e,ett4 1ogy Tgy 3arad-on trden á$$va4 a3íg )33ett a$árak-a a
t&nk&t.
      V C&nnyebb $e!z4 1a 3ozd%$at$an 3arad!z V ígrte 9ava! "on.
V 9a 3eg,rEbá$od e$ker.$ni a c!a,á!t4 %gyanTgy 3eg1a$!z4 c!ak
!okka$ +á-da$3a!abb $e!z. NyT-t!d ki a nyakad4 S$ynt %ra3. V A
regge$i na, !á,adt +nye vgig+%tott a ,engn4 a1ogy "on kt kzre
+ogta a 3arko$atot4 ! a +e-e +&$ e3e$te a +egyvert. V 9a %to$-ára
3g akar!z !zE$ni va$a3it4 itt az ide-e. V )gy %to$!E átkozEdá!ra
!zá3ított.
"ano! S$ynt e$c!avarta a nyakát ! +e$nzett rá.
V Cr$ek4 nagy%ra3... kegye$e3S )$3egyek4
engede$3e!kede3...
Ne34 gondo$ta "on. Az az a-tE 3ár bezár%$t. 9o!!zTkaro3
$ezTd%$t.
V )ny3 $e1et a c!iz3á-aY V krdezte Fa-ankE W0en4 a3int
"áno! S$ynt +e-e odbb g%r%$t a !áro! +&$d&n. V Ma-dne3 T-4 !
,r3e! a !zeg$ye.
"on +e$nzett Stanni!ra4 egy ,i$$anatra ta$á$kozott a tekintet.k4
aztán a kirá$y bE$intott4 ! vi!!za3ent a tornyába.
 
 
 
Tyrion
 
3ikor +e$bredt4 egyed.$ vo$t4 ! a 1intE á$$t.
;$$yrio +ek1e$yt c!ak n1ány &!!zegyűrt ,árna -e$ezte.
A t&r,e torka ki!záradt ! ka,art. ]$3ában... 3irJ$ i!
á$3odottY Ne3 e3$kezett.
Wdakint e3berek be!z$gettek i!3eret$en nye$ven. Tyrion
kid%gta a $ábát az a-tEt takarE +.gg&ny&n4 ! $e%grott a +&$dre.
;$$yrio tanác!o! a $ovak 3e$$ett á$$t4 ! kt $ova! 3aga!odott +&$.
S&ttbarna gya,-Tk&,eny.k a$att 3indketten ko,ott bJr,ánc$t
vi!e$tek4 de a kard-%k a 1.ve$yben ,i1ent4 ! a k&vr e3ber
!ze3$áto3á!t ne3 vo$t ve!z$yben.
V :i!á$no3 ke$$ V -e$entette be a t&r,e. (e!tá$t az TtrE$4
kio$dotta a nadrág-át4 ! k&nnyített 3agán a t.!k! bokrok k&z&tt.
Meg$e1etJ!en 1o!!zT ideig tartott.
V 9%gyozni $ega$ább -E$ t%d V !zE$a$t 3eg egy 1ang.
Tyrion $erázta az %to$!E c!e,,eket4 ! 3egigazgatta a
nadrág-át.
V [! ez c!ak egy a k,e!!gei3 k&z.$4 3g,edig a
$eggyengbb. (átnod kne egy!zer4 a1ogy !zarok. V ;$$yriEra
nzett. V )z a kt +ickE i!3er tged4 tanác!o!Y T&rvnyen
kív.$ieknek tűnnek. 9ozza3 a c!atabárdo3atY
V A c!atabárdodatY V nevetett a nagyobbik $ova!4 egy
3egter3ett4 bozonto! !zaká$$T4 naranc!!árgá! 1a-T +r+i. V
9a$$ottad ezt4 9a$donY A ki! e3ber 1arco$ni akar ve$.nkS
Tár!a idJ!ebb vo$t ná$a4 borotvá$t arcca$ ! a!zketik%! a$katta$.
9a-át 1átra!i3ítva4 a tarkE-án c!o3Eba +ogva vi!e$te.
A
V A ki! e3berek gyakran rzik Tgy4 1ogy .re! 1J!k&d!!e$
ke$$ bizonyítani%k bátor!ág%kat V 3ondta. V Ct$e34 1ogy akár
egy kac!át i! 3eg t%dna &$ni.
Tyrion 3egvonta a vá$$át.
V ;de azza$ a kac!áva$S
V 9a raga!zkod!z 1ozzá... V A $ova! a tár!ára nzett.
A 3egter3ett +r+i e$J1Tzott egy 3á!+$ keze! kardot.
V A neve3 Cac!a4 te nagy!zá-T ki! 1%gyo!v&d&r.
d4 az i!tenek $egyenek ve$e3.
V [n va$a3i ki!ebb kac!ára gondo$ta3.
A nagy e3ber 1ar!ányan +e$nevetett.
V 9a$$ottad ezt4 9a$donY )gy ki!ebb Cac!át akarS
V [n 3ege$gednk egy c!ende!ebbe$ i!. V A 9a$don nevű
1ideg4 !z.rke !ze3ve$ 1o!!zan tan%$3ányozta Tyriont4 3ie$Jtt
vi!!za+ord%$t ;$$yriE1oz. V 9oztá$ nek.nk $ádákatY
V [! &!zvreket i! a !zá$$ítá!%k1oz.
V Az &!zvrek tT$ $a!!Tak. Oannak 3á$1á!$ovaink4 átrak-%k
rá-%k a $ádákat. Cac!a4 intzd e$S
V Mirt 3indig Cac!ának ke$$ e$intznie 3indentY V A
be1e3Et vi!!zad%gta a kard-át a 1.ve$ybe. V [! 3it intze$ te4
9a$donY Ci itt a $ovag4 te vagy nY V )nnek e$$enre e$ind%$t a
te1er1ordE &!zvrek +e$.
V 9ogy van a +i%nkY V krdezte ;$$yrio4 3ik&zben átrakodták
az ár%t.
Tyrion 1at4 va!1evederekke$ 3egerJ!ített t&$gy+a $ádát !zá3o$t
3eg. Cac!a !ze3$áto3á!t 3inden 3egerJ$tet! n$k.$ ci,e$te Jket
a vá$$án.
Már o$yan 3aga!4 3int Gri++. 9áro3 na,,a$ eze$Jtt be$&kte
Cac!át egy vá$yTba.
V Ne3 be$&k&ttS A!ak azrt e!te3 be$e4 1ogy 3egnevette!!e3S
V Siker.$t a terved V bE$intott 9a$don. V [n i! -Et nevette3.
V Az egyik $ádában a-ándk van a +iTnak4 c%krozott gy&3br.
Mindig i! !zerette. V ;$$yrio k.$&n&! 3Edon !zo3orTnak tűnt. V
Azt 1itte34 tovább3e1etek ve$etek G1oyan #ro1ba4 !
rendez1et.nk egy bTc!T$ako3át4 3ie$Jtt e$ind%$tok $e+e$ a
+o$yEn...
V Ninc! idJnk $ako3ára4 nagy%ra3 V +e$e$te 9a$don. V Gri++
ind%$ni akar4 a3int vi!!zart.nk. A +o$yE +e$!J +o$yá!árE$ 1írek
rkeztek4 ! egyik !e3 kedvezJ. A TJrItEtE$ !zakra dot1rakikat
$áttak4 az &reg Mot1o k1a$a!ar-ának +e$derítJit4 ! C1a$ Qekko
!e3 3arad e$ 3e!!ze 3&g&tte4 3ár a co1ori erdJben -ár.
A tanác!o! %ndorodE 1orkantá!t 1a$$atott.
V Qekko 3inden 1ar3adikInegyedik vben 3eg$átogat-a
co1ort.
Az ottaniak adnak neki egy z!ák aranyat4 3ire vi!!za+ord%$
ke$et +e$. A3i Mot1Et i$$eti4 az e3berei c!akne3 o$yan &regek4
3int J 3aga4 ! vrJ$ vre keve!ebben vannak. A +enyeget!t...
V...C1a$ :ono -e$enti V +e-ezte be a 3ondatot 9a$don. V Mot1o
! Qekko 3enek.$nek e$J$e4 1a 1inni $e1et a t&rtneteknek. Az
%to$!E -e$ent!ek !zerint :ono a Se$1or% +orrá!vidkn -ár
1ar3incezre! k1a$a!ar-áva$. Gri++ ne3 akar-a kockáztatni4 1ogy
átke$! k&zben $e,-enek 3eg 3inket4 1a :ono e!et$eg Tgy
d&ntene4 1ogy 3eg,rEbá$kozik a R1oyneIna$. V A +r+i Tyrionra
,i$$antott. V A t&r,d $ovago$ o$yan -E$4 3int a1ogy 1%gyozikY
V (ovago$ V !zE$t k&zbe Tyrion4 3ie$Jtt a !a-tok %ra
vá$a!zo$1atott vo$na V4 bár !okka$ -obban 3egy neki a k.$&n$ege!
nyeregge$ ! egy o$yan $Eva$4 a3it -E$ i!3er. SJt be!z$ni i! t%d.
V Oa$Eban. 9a$don vagyok4 a 3i ki! ba-tár!i !z&vet!g.nk
gyEgyítE-a. N1ányan F$3e!ternek !zE$ítanak. A tár!a3 Ser
Cac!a.
V Ser Ro$$y V 3orogta a nagy e3ber. V Cac!a3ezei Ro$$y.
2ár3e$yik $ovag +e$avat1at T- $ovagokat4 ! Gri++ enge3 avatott
+e$. [! te4 t&r,eY
;$$yrio gyor!an k&zbe!zE$t.
V A neve ?o$$o.
?o$$oY ;$yen neveket a 3a-3oknak !zoktak adni. Ráadá!%$
,ento!i nv vo$t4 ! 3g a bo$ond i! $át1atta4 1ogy Tyrion ne3
,ento!i.
V :ento!ban ?o$$Enak 1ívnak V tette 1ozzá !ietve4 1ogy 3ent!e
a 3ent1etJt V4 de anyá3 a 9egyi 9%gor nevet adta neke3.
V Te1át egy ki! kirá$y vagy4 vagy egy ki! +attyTY V krdezte
9a$don.
Tyrion rá-&tt4 1ogy F$3e!ter 9a$don k&ze$ben -E $e!z Evato!nak
$ennie.
V Az a,-a !ze3ben 3inden t&r,e +attyT.
V Az 3ár igaz. No!4 9egyi 9%gor4 vá$a!zo$- neke3 va$a3ire.
9ogyan &$te 3eg T.k&r,a-z!T Ser0yn _rraDot4 a !árkánytY
V A ,a-z!a 3&g 1TzEdva 3egk&ze$ítette4 így _rraD c!ak a
!a-át t.k&rk,t $átta. Aztán be$ed&+te a !ze3be a dárdá-át.
9a$dont ne3 gyJzte 3eg.
V A 3e!t 3g Cac!a i! i!3eri. Meg t%dod 3ondani annak a
$ovagnak a nevt4 aki %gyanezt ,rEbá$ta 3eg O1agarra$ !ze3ben a
Sárkányok táncábanY
Tyrion e$vigyorodott.
V Ser 2yron S0ann. Meg i! !.$t !zerenc!t$en... de a !árkány
SyraD vo$t4 ne3 O1agar.
V AttE$ tartok4 ro!!z%$ t%dod. A Sárkányok tánca V az igaz
t&rtnetben M%nk%n 3e!ter azt ír-a...
V ...1ogy O1agar vo$t. A!ak1ogy M%nk%n nagy3e!ter tved.
Ser 2yron a,rEd-a $átta 3eg1a$ni %rát4 ! 3egírta a $ovag
$ányának a t&rtnteket. A be!zá3o$E-a !zerint ,edig SyraD vo$t az4
R1aenyra nJ!tny !árkánya4 a3i !okka$ $ogik%!abbnak tűnik4 3int
M%nk%n vá$tozata. S0ann egy 1atárvidki ne3e! +ia vo$t4
Oi1arvgen ,edig Aegon %ra$kodott. O1agart Ae3ond 1erceg4
Aegon te!tvre $ovago$ta. S0ann 3irt akarta vo$na 3eg&$ni JtY
9a$don az a-kába 1ara,ott.
V :rEbá$- ne3 $ee!ni a $ErE$. 9a 3gi! !iker.$4 -obban te!zed4
1a vi!!zatotyog!z :ento!ba. A 3i !zende !z.z.nk ne3 vár !e3
e3berre4 !e3 t&r,re.
V A !zende !zűz a kedvenc +a-tá34 1a ne3 !zá3o$-%k az
odaadE !z.zeket. Mondd c!ak4 1ová 3ennek a !za-1ákY
V \gy nzek n ki4 3int aki !za-1ák1oz -árY
Cac!a -Ekedvűen nevetett
V Ne3 3er4 3ert (e3ore rávenn4 1ogy bűnboc!ánatrt
i3ádkozzon4 a k&$y&k ve$e akarna 3enni4 Gri++ ,edig $evágná a
+arkát4 ! $enyo3ná a torkán.
V )gy 3e!ternek ninc! !z.k!ge +arokra V 3%tatott rá Tyrion.
V 9a$don c!ak +$ig 3e!ter.
V \gy $áto34 !zErakoztatEnak ta$á$od a t&r,t4 kac!a V
-egyezte 3eg 9a$don. V Akkor $ovago$1at ve$ed. V Azza$
3eg+ordította a $ovát4 ! távozott.
Cac!ának további n1ány ,ercbe ker.$t4 1ogy a 1áro3 3á$1á!
$E 1átára r&gzít!e ;$$yrio $ádáit. Addigra 9a$don e$tűnt4 de Cac!a
!ze3$áto3á!t ne3 aggEdott. Fe$$end.$t a nyeregbe4 3egragadta
Tyrion ga$$r-át4 ! +e$rántotta 3aga e$ a ki! e3bert.
V Ca,a!zkod- erJ!en a nyereg!zarvba4 ! ne3 $e!z !e33i ba-.
A kanca ne3 dobá$4 a !árkányTt ,edig !i3a4 akár egy !zűz !egge.
V A gye,$Jt a -obb kezbe +ogta4 ! e$ind%$tak.
V Sok !zerenc!tS V kiá$tott %tán%k ;$$yrio. V Mond-átok 3eg a
+iTnak4 3ennyire !a-ná$o34 1ogy ne3 $e1etek ott az e!k.vJ-nS
Pe!tero!on ta$á$koz%nk4 ígre3 az n de! ki! Serrá3 kezreS
Tyrion (anni!ter 1átranzve 3g annyit $átott4 1ogy ;$$yrio
Mo,ati! tanác!o! 3egg&rnyedt vá$$a$4 brokátk&,enyben á$$ a
gya$og1intEn. A1ogy a$ak-át e$nye$te a ,or4 a !a-tok %ra !zinte
a,rEnak tűnt.
Cac!a negyed 3r+&$dde$ odbb rte %to$ F$3e!ter 9a$dont4
onnantE$ a kt $ova! egy3á! 3e$$ett 1a$adt tovább. Tyrion
g&rc!&!en ka,a!zkodott a nyereg!zarvba4 a $ábát !%tán !zttárta4 !
t%dta4 1ogy te$e $e!z víz1E$yagokka$4 zTzEdá!okka$ ! kk
+o$tokka$.
V Azon gondo$kodo34 a TJrItE ka$Ezai 3it +ognak kezdeni a
3i t&r,nkke$ V !zE$a$t 3eg 9a$don.
V T&r,erag%Y V ta$á$gatott Cac!a.
V Mo!dat$an _r1o a $egro!!zabb k&zt.k V +o$ytatta 9a$don. V
Már a !zagáva$ i! 3eg t%d &$ni egy e3bert.
Tyrion 3egvonta a vá$$át.
V Szerenc!re ninc! orro3.
9a$don ke!keny 3o!o$$ya$ nzett rá.
V 9a ta$á$koz%nk Corra TrnJ 9ár,ia+ogáva$4 3á! te!tr!zeidet
i! e$ve!zít1eted. Cegyet$en Corrának i! 1ív-ák. A 1a-E-a
$egny!ge gy&ny&rű4 +iata$ !z.zekbJ$ á$$4 akik ki1er$nek 3inden
+r+it4 akit +og!ágba e-tenek.
V F$e$3ete!. (e1et4 1ogy 3ind-árt &!!ze i! c!iná$o3 3aga3.
V ;nkább ne V +igye$3eztette ko3oran Cac!a.
V A1ogy E1a-tod. 9a ta$á$koz%nk ezze$ a Corra TrnJve$4 3a-d
!zoknyába bT-ok4 ! azt 3ondo34 n vagyok Aer!ei4 Cirá$yvár
1íre! !zaká$$a! !z,!ge.
Cac!a nevetett4 9a$don &!!zevonta a !ze3&$d&kt.
V M%$at!ágo! ki! +ickE vagy4 ?o$$o. Azt 3ond-ák4 a (e,$e!
NagyTr a-ándkot ad 3indenkinek4 aki 3egnevetteti. Ta$án a
Sz.rke Cegy 3a-d tged vá$a!zt ki dí!znek k&ve! %dvará1oz.
Cac!a idege!en ,i$$antott tár!ára.
V Ne3 -E gTnyo$Edni ra-ta4 a3ikor i$yen k&ze$ -ár%nk a
R1oyneI1oz. Meg1a$$1at-a.
V )gy b&$c! kac!a V bE$intott 9a$don. V 2oc!ánatodat kre34
?o$$o. Ne3 ke$$ Tgy e$!á,adnod4 c!ak -át!zo3 ve$ed. A
Szo3orT!ág 9ercege ne3 o!ztogat-a o$yan k&nnyen !z.rke
c!Ek-át.
Sz.rke c!Ek. A gondo$attE$ vi!zketni kezdett a bJre. A 1a$á$
3ár rg ne3 r3i!ztette 3eg Tyrion (anni!tert4 de a !z.rke1á3
eg!zen 3á! $a,ra tartozott. A (e,$e! NagyTr c!%,án $egenda4
ne3 va$E!ágo!abb4 3int )!ze! (ann !ze$$e3e4 aki egye!ek !zerint
Aa!ter$yI1egyen kí!rt. )nnek e$$enre inkább be+ogta a !zá-át.
A t&r,e !zEt$an!ágára !enki ne3 +igye$t +e$4 3ert Cac!a
be$ekezdett !a-át $ett&rtnetbe. A,-a kovác! vo$t Ce!erű1ídon4
ezrt az ac$ c!enge!ve$ a +.$ben !z.$etett4 ! 3ár nagyon
+iata$on gyakoro$ni kezdte a kardvívá!t. )gy i$yen nagy !
ta$,rae!ett k&$y&k ter3!zete!en +e$ke$tette Aa!0e$$ nagyTr
+igye$3t4 aki 1e$yet a-án$ott neki a katonái k&zt4 de a +iT enn$
t&bbre vágyott. Figye$te4 a1ogy Aa!0e$$ gyengc!ke +iábE$ e$Jbb
a,rEd4 3a-d +egyvern&k4 vg.$ $ovag $e!z.
V Aingár4 ragyá! k,ű ki! +a-ankE vo$t4 de az &regnek ngy
$ánya 3e$$ c!ak ez az egy +ia !z.$etett4 így !enki ne3 3ond1atott
rá egyet$en ro!!z !zEt !e3. A t&bbiek a gyakor$Etren !zinte kezet
!e3 3ertek e3e$ni rá.
V Te vi!zont ne3 vo$tá$ i$yen tartEzkodE. V Tyrion 3ár $átta4
1ová +og ki+%tni a t&rtnet.
V A,á3 a tizen1atodik nvna,o3ra k!zített neke3 egy
kardot4 de (orentnek annyira 3egtet!zett4 1ogy 3agának
k&vete$te4 a,á3 ,edig ne3 3ert e$$ent3ondani neki. A3ikor
ti$takozta34 (orent azt vágta a k,e3be4 1ogy a keze3be
ka$a,ác! va$E4 ne3 kard. ^gy +ogta3 egy ka$a,ác!ot4 ! addig
.t&tte3 ve$e4 a3íg 3indkt kar-a ! a bordái +e$e e$ ne3 t&rt.
_tána vi!zont nagyon gyor!an e$ ke$$ett 1agyno3 a Síkvidket.
]tke$te3 a vízen4 1ogy c!at$akozza3 az Arany Co3,ániá1oz.
N1ány vig ina!knt kovác!3%nkát vgezte34 aztán Ser 9arry
Strick$and 3aga 3e$$ vett +egyvern&knek. A3ikor Gri++
e$ter-e!ztette a 1írt4 1ogy !z.k!ge van va$akire4 aki
+egyver+orgatá!ra tanít-a a +iát4 9arry enge3 k.$d&tt.
V [! Gri++ .t&tt $ovaggáY
V )gy vve$ k!Jbb.
F$3e!ter 9a$don 1a$ványan e$3o!o$yodott.
V Mondd e$ a ki! barát%nknak azt i!4 1ogyan tett$ !zert a
nevedre.
V )gy $ovagnak ne3 $e1et c!%,án egyet$en neve V 3agyarázta
a nagy e3ber V4 ! ,,en egy 3ezJn vo$t%nk4 a3ikor $ovaggá
.t&tt. Fe$nzte34 3eg$átta3 a kac!ákat4 !... 14 ez ne3
nevet!ge!S
Ne3 !okka$ na,ny%gta %tán $etrtek az TtrE$4 ! egy rgi kJkTt
3e$$ett4 e$vad%$t n&vnyzette$ benJtt %dvarban ,i1entek 3eg.
Tyrion $e%grott4 1ogy 3eg3ozga!!a e$gy&t&rt tag-ait4 3íg Cac!a
! 9a$don 3egitatták a $ovakat. A k&vek k&zeiben va!tag !zá$T4
barna +ű ! ki!ebb bokrok nJttek4 a rg e$1agyott4 1ata$3a! vi$$a
kJ+a$ait 3o1a borította. A $ova!ok az á$$atok e$$átá!a %tán
3ego!ztották ve$e !Ezott di!znE1T!bE$ ! 1ideg +e1rbabbE$ á$$E
vac!orá-%kat4 a3it !&rre$ &b$ítettek $e. Tyrion az egy!zerű te$t
.dítJ vá$tozato!!ágnak ta$á$ta ;$$yrio ,azar $ako3ái %tán.
V )zek a $ádák V 3ondta ev! k&zben. V )$J!z&r azt 1itte34
arany az Arany Co3,ániának4 a3íg 3eg ne3 $átta34 1ogy Ser
Ro$$y 3i$yen k&nnyedn ci,e$i Jket. )gy $ádányi r3t ne3
e3e$getne i$yen k&nnyen.
V A!ak ,ánc$ok V vonta 3eg a vá$$át Cac!a.
V [! r%1ák V tette 1ozzá 9a$don. V _dvari r%1ázat az eg!z
c!a,at%nknak. C&,enyek +ino3 gya,-TbE$4 bár!onybE$4
!e$ye3bJ$. Rongyo!an ne3 $e1et egy kirá$ynJ e$ á$$ni... !e3 .re!
kzze$. A bJkezű tanác!o! e$$átott 3inket 3eg+e$e$J a-ándkokka$.
Mire a 1o$d +e$ke$t4 3ár i!3t nyeregben .$tek4 ! a c!i$$ago!
g a$att ke$et +e$ baktattak. Az J!i va$yriai Tt Tgy c!i$$ogott
e$Jtt.k4 akár egy ez.!t!za$ag4 3e$yet át+űztek az erdJk&n !
v&$gyeken. Tyrion (anni!ter egy ideig !zinte bke!!get rzett.
V 9o!!zT$,tű (o3a! igazat 3ondott. Az Tt 3aga a c!oda.
V 9o!!zT$,tű (o3a!Y V vonta +e$ a !ze3&$d&kt Cac!a.
V )gy b&$c!4 rg 3eg1a$t V +e$e$te 9a$don. V )g!z $etben
%tazgatott4 ! 3indent4 a3it $átott4 3egírta kt k&nyvben/ a
A!odákban ! az )3ber a$kotta c!odákban.
V Az egyik nagybátyá3tE$ ka,ta3 3eg Jket 3g
k&$y&kkoro3ban V 3ondta Tyrion. V Annyit o$va!ta3 3indkettJt4
1ogy darabokra 1%$$ottak.
V Az i!tenek 1t c!odát tere3tettek4 a 1a$andE e3ber ki$encet V
idzte F$3e!ter. V Mic!oda arcát$an!ág a 1a$andE e3bertJ$4 1ogy
kettJve$ tT$!zárnya$ta az i!teneket4 de igazad van. Oa$yria kJTt-ai
9o!!zT$,tű ki$enc c!odá-ának egyike. 9a -E$ e3$k!ze34 az
&t&dik.
V A negyedik V -avította ki Tyrion4 aki 3g gyerekkorában
3egtan%$ta 3ind a tizen1atot. Gerion nagybáty-a !zerette kiá$$ítani
Jt a $ako3ákon4 1ogy +e$!oro$-a Jket. Neke3 i! tet!zett4 vagy ne3Y
Wtt á$$ni az te$$e$ te$i a!zta$ok k&z&tt4 3ik&zben 3indenki rá3
+igye$4 ! bizonyítani4 3ic!oda oko! ki! &rd&g+iEka vagyok. _tána
3g vekig arrE$ á$3odozott4 1ogy egy na, be%tazza a vi$ágot4 !
3egnzi 9o!!zT$,tű 3indegyik c!odá-át.
Ty0in nagyTr ennek a re3nynek t&r,e +ia tizen1atodik
nvna,-a e$Jtt tíz na,,a$ vetett vget4 a3ikor Tyrion 3egkrte4
1ogy enged-e e$%tazni a Ci$enc Szabad Oáro!ba4 3ive$
nagybáty-ai i! 1a!on$E kor%kban tettk 3eg az %tat.
V A te!tvrei3 e!etben $e1etett rá !zá3ítani4 1ogy ne3
1oznak !zgyent a (anni!terI1ázra V +e$e$te az a,-a. V So1a
egyik.k !e3 vett +e$e!g.$ egy !za-1át.
A3ikor Tyrion e3$keztette rá4 1ogy tíz na, 3T$va +e$nJtt
+r+inak +og !zá3ítani4 aki oda %tazik4 a1ová c!ak akar4 azt +e$e$te/
V )gyet$en e3ber !e3 !zabad4 ezt c!ak a gyer3ekek ! az
o!tobák gondo$-ák. #e 3en- c!ak4 1a akar!z4 &$t! bo$ondr%1át4 !
á$$- tEtága!t4 1ogy !zErakozta!d a +ű!zer%rakat ! a !a-tkirá$yokat.
Az %tat 3indene!etre neked ke$$ +izetned4 ! -obb4 1a ne3 i!
gondo$!z a vi!!zatr!re.
A +iT 3agabizto!!ága ezze$ &!!ze i! o3$ott.
V 9a 1a!zno! idJt&$t!re vágy!z4 3eg i! +ogod ta$á$ni V
3ondta 3g az a,-a4 ! 1ogy -e$ezze4 Tyrion va$Eban +e$nJttkorba
$,ett4 átadta neki Aa!ter$yI1egy 3inden c!atorná-ának !
ci!zterná-ának +e$.gye$ett. Ta$án abban re3nykedett4 1ogy
be$ee!e3 az egyikbe. ]3 Ty0innek c!a$Ednia ke$$ett. A
c!atorna1á$Ezat !o1a ne3 3űk&d&tt +e$eo$yan -E$ !e34 3int az J
e$$enJrz!e a$att.
;nno3 kne egy k%,a bort4 1ogy ki&b$ít!e3 a !zá3bE$ az a,á3
ízt. )gy eg!z t&3$Jve$ 3g -obb $enne.
)g!z --e$ $ovago$tak4 Tyrion idJnknt e$!z%nyEká$t a
nyereg!zarvra dJ$ve4 1ogy aztán r&gt&n +e$ i! riad-on. N1a
e$kezdett $ec!T!zni a nyeregbJ$4 de Ser Ro$$y i$yenkor 3indig
vi!!zarántotta a 1e$yre. 9a-na$ra a t&r,e $ába e$z!ibbadt4 .$e,e
+á-t ! kid&rz!&$Jd&tt.
Má!na, rtk e$ a +o$yE 3e$$ett +ekvJ G1oyan #ro1t.
V A 3e!! R1oyne V 3or3o$ta Tyrion4 a3ikor az egyik
3aga!$at tete-rJ$ 3eg,i$$antotta a $a!!an 1&3,&$ygJ4 z&$d vizű
+o$yEt.
V A Ci!IR1oyne V -avította ki Cac!a.
V (egyen. V Sz, ki! +o$yE4 de a 9áro3 Fo$yE $egki!ebb ága i!
kt!zer i$yen !z$e!4 ! 3ind1áro3 gyor!abb +o$yá!T. A ro3váro!
!e3 tett rá 3$yebb benyo3á!t. Tyrion e3$kezett az
o$va!3ányaibE$4 1ogy G1oyan #ro1e !o1a ne3 tartozott a
nagyobb te$e,.$!ek k&z4 de ke$$e3e! 1e$y vo$t4 z&$d ! virágzE4
te$e c!atornáva$ ! kTtta$. )g!zen a 1áborTig. A !árkányok
e$-&vete$ig. A c!atornákat 3g ezer vve$ k!Jbb i! nád ! i!za,
t&3te e$4 a ,o!1adt á$$Evíz rovarok 3i$$iEit 1ozta a vi$ágra. A
te3,$o3ok ! ka!t$yok t&redezett k&vei be$e!.,,edtek a +&$dbe4
a +o$yE,arton !űrűn nJttek a g&c!&rt&!4 &reg +űz+ák.
N1ány e3ber 3aradt c!%,án itt4 a gyo3 k&z&tt 3űve$tk a,rE
kert-eiket. A rgi va$yriai Tton ko,ogE va!,atkEk 1ang-ára a
$egt&bben vi!!za1TzEdtak .regeikbe4 de a bátrabbak kint 3aradtak
a na,on4 ! to3,a4 +á!%$t tekintette$ .gye$tk az e$1a$adE
$ova!okat. )gy trdig !áro!4 3ezte$en ki!$ány k,te$en vo$t $evenni
a tekintett TyrionrE$. Mg !o!e3 $átott t&r,t4 +Jknt ne3 orr
n$k.$i t&r,t. Tyrion gri3a!zo$t ! kinyT-totta a nye$vt4 3ire a
ki!$ány !írva +akadt.
V Mit 3űve$t$Y V krdezte Cac!a.
V #obta3 neki egy c!Ekot. Minden $ány !írva +akad4 1a c!Ekot
ka, tJ$e3.
A k%!za +űz+ákon tT$ az Tt várat$an%$ vget rt4 Ek ,edig
!zaknak +ord%$tak4 ! egy ideig a víz 3e$$ett $ovago$tak4 3íg a
bokrok k&z.$ kib%kkanva egy rgi kJ3E$E1oz rtek. A +$ig
e$!.$$yedt 3E$Et 3aga!4 barna náda! vette k&r.$.
V Cac!aS V kiá$tott va$aki. V 9a$donS
Tyrion o$da$ra +ordította a +e-t4 ! 3eg$átott egy +iTt egy
a$ac!ony +a,.$et tete-n4 a3int !z$e! kari3á-T !za$3aka$a,-áva$
integet. Carc!T4 -E +e$,ít!ű k&$y&k vo$t4 3aga! ! !zikár4 a 1a-a
,edig !&ttkk. A t&r,e tizen&tItizen1at ve!nek gondo$ta.
Mint kider.$t4 a tetJ4 a3in a +iT á$$t a Szende Szűz4 egy &reg4
rozoga4 egyárboco! dereg$ye kabin-á1oz tartozott A 1a-Et !z$e!re
! $a,o! +enekűre ,ítettk4 a3i ideá$i! vo$t a ke!keny +o$ya3i
c!atornákon ! a 1o3ok,adokon. A!Tnyác!ka ki! !zűz4 gondo$ta
Tyrion4 de n1a a $egc!T+abbak a $eg3o1Ebbak az ágyban. A
#orne +o$yEin k&z$ekedJ c!ák$yá! dereg$yket gyakran rikítE
!zínekre +e!tettk ! dí!ze!en ki+aragták4 de ezt ne3. A +e!t!
!z.rk!barna 3oc!ár!zínű vo$t4 +o$to! ! 3á$$adozE4 a nagy4 g&rbe
kor3ányrTd egy!zerű ! dí!zte$en. \gy nz ki4 3int egy raká!
!zar4 gondo$ta4 de nyi$ván ez i! vo$t a c$.
Cac!a vi!!zakiabá$t. A kanca átgázo$t a !ek$y vízen4
$eta,o!va a nádat. A +iT $e%grott a kabin tete-rJ$ a bárka
+ed$zetre4 ! e$Jker.$t a Szende Szűz $egny!gnek t&bbi tag-a
i!. A kor3ányrTd 3e$$ett idJ!ebb4 r1oyneIi voná!okat vi!e$J ,ár
á$$t4 a kabin a-ta-án ,edig ,,en akkor $,ett ki egy vonzE4 +e1r
k&,enye! !e,ta4 ! egy kz3ozd%$atta$ 1átra!&,&rte !ze3be $EgE
barna 1a-tinc!t.
Gri++et azonban !enkive$ ne3 $e1etett &!!zetve!zteni.
V )$g $e!z a kiabá$á!bE$ V 3ondta4 ! 1irte$en c!end te$e,edett
a +o$yEra.
Oe$e gondok $e!znek4 á$$a,ította 3eg Tyrion.
Gri++ k&,enye egy r1oyneIi v&r&! +arka! ir1á-ábE$ ! +e-bJ$
k!z.$t. A k&,eny a$att va!gyűrűkke$ 3egerJ!ített bJr,ánc$t
vi!e$t. Si3ára borotvá$t arca 1a!on$Ean !zívE!nak tűnt4 3int a
1átán vi!e$t á$$atbJr4 !ze3e !arkában a,rE ráncok 1TzEdtak. 2ár a
1a-a %gyano$yan kk vo$t4 3int a +iá4 a t&vben ! a !ze3&$d&kn
-E$ $át!zott az eredeti v&r&! !zín. A!í,J-n kard ! tJr $Egott. 9a
&r.$t i! Cac!a ! 9a$don vi!!zatr!nek4 .gye!en $e,$ezte4 Tyrion
$áttán azonban ne3 titko$ta e$gedet$en!gt.
V )gy t&r,eY Mi ezY
V T%do34 1ogy inkább egy !a-t1engerre !zá3ítottá$. V Tyrion
e$+ord%$t4 ! $e+egyverzJ 3o!o$yt vi$$antott ;+-T Gri++re. V A kk
1a- Tyro!1ban -E !zo$gá$atot te1et4 de Pe!tero!on a gyerekek
3egdobá$nának kJve$4 a $ányok ,edig a k,edbe nevetnnek.
A k&$y&k $át1atEan zavarba -&tt.
V Anyá3 tyro!1i 1&$gy vo$t4 az J e3$kre +e!te3 a 1a-a3.
V Mi ez a kreatTraY V vic!orgott Gri++.
V ;$$yrio k.$d&tt 3agyarázE $eve$et V +e$e$te 9a$don.
V Akkor add ide4 a t&r,t 3eg vigytek a kabino3baS
Ne3 tet!zik a !ze3e4 gondo$ta Tyrion4 a3ikor a z!o$do! $e.$t
ve$e !ze3ben a 1a-E +$1o3á$yo! be$!e-ben. A!ak egy
&!!zekarco$t de!zkaa!zta$ ! egy +aggyTgyertya vo$t k&z&tt.k.
"gkk4 !á,adt4 1ideg. A t&r,e ne3 !zerette a +akE !ze3!zínt.
Ty0in nagyTr !ze3e +akEz&$d vo$t4 arannya$ ,ettyezve.
Figye$te az o$va!E z!o$do!t. Már az i! !ok 3indent e$ár%$t4
1ogy t%dott o$va!ni. 9ány z!o$do! b.!zk$ked1et 1a!on$Eva$Y A$ig
3ozgat-a az a-kát.
Gri++ vg.$ +e$nzett a ,erga3enbJ$4 ! a +akE !ze3
&!!ze!zűk.$t.
V Ty0in (anni!ter 3eg1a$tY A te kezedtJ$Y
V Az n %--a3tE$. )ttJ$. V Tyrion +e$3%tatta4 1ogy Gri++
3egc!odá$1a!!a. V Ty0in nagyTr ,,en az árnyk!zken .$t4 n
,edig be$e$Jtte3 a be$eibe egy !zá3!zerí- ve!!zJt4 1ogy
3egnzze34 va$Eban aranyat !zarikIe. Ne3 azt !zarik. Sa-ná$ato!4
3ert -E 1a!znát vette3 vo$na n3i aranynak. )zenkív.$ 3eg&$te3
az anyá3at i!4 va$a3ive$ korábban4 E4 ! ,er!ze "o++rey
%noka&c!3et i!4 3eg3rgezte3 az e!k.vJi $ako3á-án4 !
+igye$te34 a1ogy 3eg+%$$ad. A !a-tkere!kedJ ezt ki1agyta vo$naY
A bátyá3at ! a nJvre3et i! +e$írná3 a $i!tára4 1a ez 3eg+e$e$ a
kirá$ynJdnek.
V Meg+e$e$Y ;$$yriEnak e$3ent az e!zeY MibJ$ gondo$-a4 1ogy
J+e$!ge &r&33e$ +ogad 3a-d va$akit4 aki nyí$tan ár%$Enak !
kirá$ygyi$ko!nak nevezi 3agátY
"E krd!4 gondo$ta Tyrion4 de inkább azt +e$e$te/
V A kirá$y4 akit 3eg&$te34 az A trEn-án .$t4 akiket ,edig
e$ár%$ta34 3ind oro!z$ánok vo$tak4 te1át Tgy tűnik4 eddig -E
!zo$gá$atot tette3 a kirá$ynJnek. V Megvakarta az orrc!onk-át. V
Ne3 ke$$ +$ned4 tged ne3 &$$ek 3eg4 e$vgre ne3 vagy a
rokono3. Megnz1ete34 3it írt a !a-tkere!kedJY Szeretn3 n i!
e$o$va!ni.
Gri++ .gyet !e3 vetett a kr!re. A $eve$et a gyertya $áng-á1oz
tartotta4 ! +igye$te4 a1ogy a ,erga3en e$+eketedve
&!!ze,&nd&r&dik.
V A Targaryenek ! a (anni!terek gyű$&$ik egy3á!t. Mirt
tá3ogatnád #aenery! kirá$ynJ .gytY
V Aranyrt ! dic!J!grt V vágta rá derű!en a t&r,e. V d4 !
,er!ze a gyű$&$et 3iatt. 9a ta$á$kozná$ a nJvre33e$4
3egrtend.
V )$g -E$ i!3ere3 a gyű$&$etet. V A1ogy ki3ondta a !zavakat4
az a$a,-án Tyrion r&gt&n t%dta4 igazat be!z$. 2enne i! izzik a
gyű$&$et. [vek Eta 3e$egíti az -!zakáit.
V Akkor van benn.nk va$a3i k&z&!4 !er.
V Ne3 vagyok $ovag.
Ne3 c!ak 1az%dik4 de 3g ro!!z%$ i! c!iná$-a. )z o!toba!ág
vo$t4 nagy%ra3.
V Ser Cac!a azt 3ondta4 te .t&tted $ovaggá.
V Cac!a tT$ !okat be!z$.
V N3e$yek azt i! vitatnák4 1ogy a kac!ák t%dnak be!z$ni.
Ne3 !zá3ít4 Gri++. Te ne3 vagy $ovag4 n ,edig 9egyi 9%gor
vagyok4 a ki! !z&rnyeteg. A te ki! !z&rnyeteged4 1a így -obban
tet!zik. Szava3at ado34 ne3 vágyo3 3á!ra4 3int 1ogy -E
!zo$gá$E-a $egyek a te !árkánykirá$ynJdnek.
V [! 1ogyan tervezed !zo$gá$ni JtY
V A nye$ve33e$. V )gye!ve$ 3egnya$ta az %--ait. V
)$3ond1ato3 J+e$!gnek4 3it gondo$ az n drága nJvrk34 1a
nevez1et-.k azt egyá$ta$án gondo$kodá!nak. )$3ond1ato3 a
ka,itányainak4 1ogyan $e1et a $egk&nnyebben $egyJzni c!atában
"ai3e bátyá3at. T%do34 3e$yik Tr bátor ! 3e$yik gyáva4 3e$yik
1ű!ge! ! 3e$yik ingatag. Mg !z&vet!ge!eket i! !zerez1etek
neki. Rengeteget t%dok a !árkányokrE$4 a1ogy azt a +$3e!tered i!
tanT!ít1at-a. )zenkív.$ rendkív.$ !zErakoztatE vagyok4 ! ne3
e!ze3 !okat. Tekint! enge3 a !a-át 1ű!ge! &rd&g+iEkádnak.
Gri++ ezt 3r$ege$te egy darabig.
      V )gy va$a3it 3eg ke$$ rtened4 t&r,e. Te vagy a c!a,ato3
$eg%to$!E ! $egkev!b +onto! tag-a. Tart!d a !zád4 ! tedd4 a3it
3ond%nk4 k.$&nben 3ege3$egeted.
;geni!4 a,á34 c!T!zott ki 3a-dne3 Tyrion !zá-án4 de 1e$yette
c!ak ennyit 3ondott/
V A1ogy E1a-tod4 nagy%ra3.
V Ne3 vagyok Tr.
Ne3 $ovag4 ne3 Tr4 ne3 barát.
V Mi$yen !a-ná$ato!S
V Cí3$- 3eg a gTnyo$Edá!odtE$S )$vi!z$ek Oo$anti!ba. 9a
1a!zná$1atEnak ! engede$3e!nek bizony%$!z4 ve$.nk 3arad1at!z4
! $eg-obb t%dá!od !zerint !zo$gá$1atod a kirá$ynJt. 9a t&bb $e!z
ve$ed a ,rob$3a4 3int a3ennyit r!z4 3e1et!z a !a-át %tadon.
;gen4 ! az %ta3 egyene!en a R1oyne +enekre +og vezetni4
a1o$ egy 1a$ c!i,kedi 3a-d az orro3 3aradkát.
V Oa$ar do1aeri!.
V A$1at!z a +ed$zeten vagy a raktrben4 a3e$yik tet!zik.
?!i$$a kerít neked takarEkat.
V Mi$yen kedve! te$eS V Tyrion e!et$en.$ 3eg1a-o$t4 de a
kabina-tEbE$ 3g vi!!za+ord%$t. V Mi van4 1a 3egta$á$-%k a
kirá$ynJt4 ! kider.$4 1ogy a 3e!e a !árkányokrE$ c!%,án va$a3i
r!zeg tenger!z k,ze$g!e vo$tY A vi$ág te$e van e11ez 1a!on$E
Jr.$t t&rtnetekke$. Gr%3kinok ! !narkok4 !ze$$e3ek ! $idrcek4
!e$$Jk4 !zik$agob$inok4 !zárnya! $ovak4 !zárnya! 3a$acok...
!zárnya! oro!z$ánok.
Gri++ ko3oran4 a !ze3&$d&kt &!!zevonva nzett rá.
V Figye$3eztette$ek4 (anni!ter/ .gye$- a nye$vedre4 k.$&nben
e$ve!zíted. ;tt kirá$y!ágok !or!a +orog kockán. Az $et.nk4 a
nev.nk4 a bec!.$et.nk. )z ne3 va$a3i -átk4 a3it a te
!zErakoztatá!odra -át!z%nk.
#e1ogyne3 az4 gondo$ta Tyrion. A 1ata$3a!ok -át!z3á-a.
V A1ogy kívánod4 ka,itány V 3or3o$ta4 ! T-ra 3eg1a-o$t.
 
 
 
#avo!
 
 
i$$á3 1a!ította kett az !zaki eget4 kira-zo$va a Fekete
(á3,á! tornyának k&rvona$ait a kke!+e1r gbo$tra. 9at
!zívdobbaná!!a$ k!Jbb4 távo$i dob!zEknt 3egrkezett a
d&rg! i!.
Az Jr&k vgigkí!rtk Tenger-árE #avo!t a +ekete baza$t1ídon4
3a-d át egy erJ!en roz!dá!odE c!a,Erác! a$att. M&g&tte 3$y
vize!árok 1TzEdott4 a +e$vonE1idat va!tag $áncok tartották.
Wda$ent kavargott a z&$d tengervíz4 a +e$c!a,E 1%$$á3ok +ino3
,er3ette$ borították be az erJd a$a,zatát. Aztán k&vetkezett a
3á!odik Jr1áz4 nagyobb4 3int az e$!J4 k&veire z&$d a$ga rakEdott.
#avo! &!!zek&t&z&tt kzze$ b%kdác!o$t át a !áro! %dvaron4 a 1ideg
e!J c!í,te a !ze3t. Az Jr&k +e$$&kd&!tk a $,c!Jn4 ! vgre
be-%tottak 9%$$á3t&rJ 1ata$3a! !zik$aerJd-be.
A3int bertek4 a ka,itány $evette a k&,enyt4 ! +e$aka!ztotta
egy !zegre4 1ogy ne 1agy-on +o$tokat a kzze$ !zJtt 3yri
!zJnyegen. #avo! k&vette a ,$dá-át4 de &!!zek&t&z&tt kzze$ ne3
t%dta k&nnyen kio$dani a c!atot. Ne3 +e$edkezett 3eg az vek
!orán SárkánykJn 3egtan%$t i$$e3!zabá$yokrE$.
A ne3e!t egyed.$ ta$á$ták c!arnoka +$1o3á$yában4 ,,en
nJvrrag%t +a$atozott kenyrre$ ! !&rre$. A va!tag kJ+a$akon 1T!z
tartEIgyűrű !orakozott egy3á! 3e$$ett4 de c!ak ngybe tűztek
+ák$yát4 ! azok !e3 gtek. A bizonyta$an4 re3egJ +nyt kt
+aggyTgyertya !zo$gá$tatta. #avo! 1a$$otta4 a1ogy az e!J veri a
+a$at4 ! a kitartE c!&,&g!t4 a1o$ beázott a tetJ.
O
      V Nagy%ra3 V !zE$a$t 3eg a ka,itány V4 ezt az e3bert a
2á$na1a!ná$ ta$á$t%k4 3eg,rEbá$t 1a-Et !zerezni ! e$1agyni a
!zigetet. Tizenkt arany!árkány vo$t ná$a4 va$a3int ez. V (etett az
a!zta$ra egy !z$e!4 +ekete4 arannya$ !zeg$yezett bár!ony!za$agot4
ra-ta 1áro3 ,ec!tte$/ egy koroná! !zarva! arany 31via!zban4
egy $ángo$E !zív v&r&!ben4 i$$etve egy kz kkben.
#avo! bJrig ázva várakozott4 c!%k$E-a !a-gott4 a1o$ a nedve!
k&t$ be$evágott. Az Tr egyet$en !zavára NJvr+a$va 2itEka,%-án
+og $Egni4 de $ega$ább beker.$t az e!JrJ$4 ! a bi$$egJ +ed$zet
1e$yett !zi$árd k&vet rzett a $ába a$att. Rongyo! vo$t4 e$ázott4 !
3indene !a-gott4 a gyá!z ! az ár%$á! 3egvi!e$te4 a vi1artE$ ,edig
1a$á$o!an $egyeng.$t.
A ne3e! kz+e-ve$ 3egt&r&$te a !zá-át4 ! +e$e3e$te a
!za$agot4 1ogy k&ze$ebbrJ$ i! 3egviz!gá$-a. Wdakint vi$$á3$ott4 a
$Jr!ek egy +$ !zívver!nyi idJre kken ! +e1ren +e$izzottak.
)gy4 kettJ4 1áro34 ngy4 !zá3o$t 3agában #avo!4 3ie$Jtt
3egrkezett a d&rg!. A za- 3eg!zűnte %tán az e!Jc!e,,ek
dobo$á!át 1a$$gatta4 ! a va$a3ive$ to3,ább 3ora-$á!t a ta$,a a$att4
a1o$ a 1%$$á3ok 9%$$á3t&rJ 1ata$3a! kJíveit o!tro3o$ták4 !
kavarogva t&$t&ttk 3eg a ,ince-áratokat. (e1et4 1ogy J i! ott +og
kik&tni4 3egbi$inc!e$ve a nedve! kJ,ad$En4 várva a dagá$yt ! a
+%$$adá!o! 1a$á$t. Ne34 gyJzk&dte 3agát4 egy c!e3,!z 3eg1a$1at
így4 de a Cirá$y SegítJ-e ne3S )nn$ -Eva$ t&bbet rek4 1a e$ad a
kirá$ynnak.
A ne3e! a !za$agot !i3ogatta4 &!!zevont !ze3&$d&kke$
viz!gá$ta a ,ec!teket. A!T+ +r+i vo$t4 3egter3ett ! 1á-a!4 vá$$a
egy evezJ!nek i! bec!.$etre vá$t vo$na4 a nyaka ,edig !zinte
te$-e!en 1iányzott. Arcát ! á$$át d%rva4 !z.rk!4 n1o$ ki+e1redett
boro!ta borította4 de a 3a!!zív 1o3$ok +&$&tt te$-e!en ko,a!z vo$t.
Wrra 3egdagadt ! v&r&!$&tt az e$,attant erektJ$4 a-ka va!tag !
1T!o! vo$t4 -obb keznek k&z,!J 1áro3 %--a k&z&tt va$a3i+$e
1ártya +e!z.$t. #avo! 1a$$ott rE$a4 1ogy a 9áro3 NJvr egye!
ne3e!einek T!zE1ártyá! a kez.k vagy a $áb%k4 de ezt i! 3indig
c!%,án tenger!z3e!nek tartotta.
A nagyTr 1átradJ$t.
V Oág-átok $e a k&te$et V 3ondta V4 ! 1Tzzátok $e a
ke!ztyű-t. (átni akaro3 a kezt.
A ka,itány engede$3e!kedett. A1ogy ki!zabadította a +ogo$y
c!onka kezt4 az T-abb vi$$á3 +nyn$ Tenger-árE #avo!
3egr&vid.$t %--ainak árnyka rávet.$t Godric 2orre$$4 [de!nJvr
%rának d%rva ! kegyet$en arcára.
V 2árki e$$o,1at egy !za$agot4 de az %--ak ne3 1az%dnak. Te
vagy a 9agy3a$ovag.
      V ^gy 1ívtak4 nagy%ra3. V #avo! 3aga i! ne3e! vo$t4 ! 3ár
1o!!zT vek Eta $ovag4 de 3$yen $egbe$.$ 3indvgig az 3aradt4
aki 3indig i! vo$t/ egy!zerű c!a$ádbE$ !zár3azE c!e3,!z4 aki egy
rako3ány 1agy3áva$ ! !Ezott 1T!!a$ vá!áro$ta 3eg $ovagi cí3t.
V [! 3á!4 !okka$ ro!!zabb neveken i!.
V ;gen. ]r%$E4 $ázadE4 k&,&nyeg+orgatE.
Az %to$!E !zEra &!!zerezzent.
V So!e3 +ordította3 k&,&nyeget4 nagy%ra3. A kirá$y e3bere
vagyok.
V A!ak akkor4 1a Stanni! a kirá$y. V 2orre$$ 3ric!k$ve
+igye$te ke3ny tekintetű4 +ekete !ze3ve$. V A $egt&bb $ovag4 aki
a ,art-ai3ra vetJdik4 a c!arnoko3ban kere! +e$4 ne3 a
2á$na1a!ná$ !ettenkedik. Az a 1e$y egy ro!!z 1írű c!e3,!ztanya.
Oi!!za akar!z trni a rgi 3e!ter!ged1ez4 9agy3a$ovagY
V Ne34 nagy%ra3. Fe1rrvbe !zeretnk e$-%tni. A kirá$y
.zenette$ k.$d&tt a váro! %rá1oz.
V Akkor ro!!z 1e$yre -&tt$4 ro!!z Tr1oz. V Godric nagyTr
!ze3$áto3á!t -E$ !zErakozott. V )z itt [de!nJvr !zigete4 azon
be$.$ i! NJvr+a$va.
V T%do3. V NJvr+a$vában ne3 ta$á$t !e33i de!et. Gono!z
váro! vo$t4 ko!zo!4 kic!i4 e$$en!ge!4 ráadá!%$ bűz$&tt a 1a$tE$ ! a
di!znE!zartE$. #avo! -E$ e3$kezett rá 3g c!e3,!zkorábE$. A
9áro3 NJvr t&bb !záz ve a c!e3,!zek kedvenc 1e$ye vo$t4 !
3ár -Eva$ aze$Jtt i! ka$Eztanyáknak adott ott1ont. NJvr+a$va %tcái
!árbE$ ! de!zkákbE$ á$$tak4 a 1ázak ve!!zJbJ$ +ont tete-t
!za$3áva$ borították be4 ! a 2itEka,%n 3indig $Egott n1ány
aka!ztott e3ber4 ki$EgE z!igerekke$.
V Ne3 kt$e34 1ogy vannak itt barátaid V 3ondta a ne3e!. V
A NJvreken 3inden c!e3,!znek vannak. N1ányan k&z.$.k az
n barátai3 i!. Akik ne34 azokat +e$aka!zto3. 9agyo3 Jket
$a!!an 3eg+%$$adni4 3ik&zben a be$eik a trd.ket verik. V A
c!arnokot i!3t +nyár borította be4 a vi$$á3 %tán kt
!zívdobbaná!!a$ -&tt a 3ennyd&rg!. V 9a Fe1rrvbe akar!z
3enni4 3it kere!e$ NJvr+a$vánY Mi 1ozott ideY
)gy kirá$y ,aranc!a ! egy barát ár%$á!a4 3ond1atta vo$na
#avo!4 de inkább c!ak annyit +e$e$t/
V A vi1arok.
Ci$enc ! 1T!z 1a-E bontott vitor$át a Fa$ná$. #avo! 3eg $ett vo$na
$e,ve4 1a a +e$e 3g a víz !zínn T!zik. Fekete +e$1Jk4 1eve!
!z$ro1a3ok4 z%1ogE e!J űzte Jket vgig a ,art 3entn. Az W$edo
! a On Anya gá$yák Skago! !zik$áin zTzEdtak !zt4 az
%nikorni!ok ! kannibá$ok !zigetn$4 a1o$ 3g a Oak FattyT i!
+$t ,artra !zá$$niR a Saat1o! Saan nevű nagy kogga a Sz.rke
Szirtekn$ +enek$ett 3eg.
V Stanni! ezrt +izetni +ogS V d.1&ng&tt Sa$$ad1or Saan. V
Aranynya$ +og +izetni 3inden egye! 1a-E3rtS
Mint1a egy 1aragvE i!ten 3eg akarta vo$na +izettetni ve$.k
k&nnyű !zaki Tt-%kat SárkánykJtJ$ a Fa$ig. )gy 3á!ik !z$vi1ar
!zt!zaggatta a 2J!ge! Ter3! k&t$zett4 így Sa$$ának
vontatEk&t$re ke$$ett vennie a 1a-Et. Az &zvegy+oktE$ tíz
3r+&$dre !zakra a tenger i!3t vi1aro!!á vá$t4 nekivágta a
Ter3!t az egyik vontatE1a-Enak4 ! 3indkt 1a-E e$!.$$yedt. A
$y!i +$otta 3aradka !zt!zErEdott a Ce!kenyItengeren. N1ány
k&z.$.k bizonyára beván!zorog va$a3e$yik kik&tJbe4 3á!ok !o1a
t&bb ne3 b%kkannak e$J.
V Co$d%! Sa$$ad1or4 ezt c!iná$t be$J$e3 a kirá$yodS V
,ana!zkodott Sa$$ad1or Saan #avo!nak4 a3ikor a +$otta
3eg3aradt 1a-Ei átván!zorogtak a 9ara,á!on. V Meg!e33i!.$t
Sa$$ad1or. 9o$ vannak a 1a-Ei3Y [! az arany... 1o$ van az arany4
a3it ígrtY V A3ikor #avo! 3eg,rEbá$ta e$3ondani4 1ogy 3eg
+og-a ka,ni az aranyát4 a c!e3,!z ki+akadt. V Mikor4 3ikorY
9o$na,Y \-1o$dkorY A3ikor a v&r&! .!t&k&! T-ra +e$b%kkanY
Aranyat ! kk&veket ígrt neke34 de 3indez c!ak ígret 3aradt4
!o!e3 $átta3 !e33itS Azt 3ond-a4 a !zavát ad-a4 E4 igen4 kirá$yi
!zavát4 3g $e i! írtaS Meg t%d-a enni Sa$$ad1or Saan a kirá$y
!zavátY T%d-a o$tani a !zo3-át ,erga3enne$ ! ,ec!tvia!!za$Y 2e
t%d-a t,ni az ígreteket a to$$a! ágyba4 ! addig 1ágni Jket4 a3íg
e$ ne3 kezdenek !iko$tozniY
#avo! gyJzk&dte4 1ogy 3arad-on 1ű Stanni!1oz. 9a Sa$$a
c!erben1agy-a a kirá$yt4 3agyarázta4 akkor 3inden re3nye
e$ve!zik4 1ogy 3egka,-a az aranyat4 a3ive$ az adE!a. A gyJzte!
To33en bizto!an ne3 +og-a ki+izetni neki nagybáty-a tartozá!át.
Sa$$a egyed.$i re3nye az vo$t4 1ogy Stanni! 2arat1eon 3e$$ett
3arad4 a3íg 3eg ne3 !zerzi a Oa!trEnt Má!k.$&nben !o1a
!e33it ne3 +og $átni a ,nzbJ$. T.re$3e!nek ke$$ $ennie.
Ta$án egy 3ze!3ázo! !zavT Trnak !iker.$t vo$na 3eggyJznie a
$y!i ka$Ez1erceget4 de #avo! c!%,án a 9agy3a$ovag vo$t4 !
!zavaiva$ 3g d.1&!ebb tette Sa$$át V SárkánykJn t.re$3e!
vo$ta34 a3ikor a v&r&! a!!zony +ai!teneket ! !iko$tozE e3bereket
getett. A Fa$ig tartE 1o!!zT Tton vgig t.re$3e! vo$ta3. A Ce$eti
Jr!gn$ i! t.re$3e! vo$ta3... ! ny%godt4 nagyon ny%godt. Mo!t
vi!zont azt 3ondo34 e$gS )$g a t.re$e3bJ$ ! e$g a
kirá$yodbE$S Az e3berei3 1e!ek4 !zeretnk T-ra 3egd%gni a
+e$e!g.ket4 3eg!zá3$á$ni a +iaikat4 $átni a (,Jk&veket ! (y!
gy&ny&rkert-eitS "eget4 vi1arokat ! .re! ígreteket vi!zont ne3
akarnakS )z az [!zak tT$!ágo!an 1ideg4 ! egyre 1idegebb $e!zS
T%dta34 1ogy e$ +og -&nni ez a na,4 gondo$ta #avo!.
Cedve$te3 a vn ka$Ezt4 de !o1a ne3 vo$ta3 akkora bo$ond4 1ogy
bízza3 i! benne.
V Oi1arok. V Godric nagyTr o$yan gyengden 3ondta ki a
!zEt4 a1ogy 3á! a kedve!e nevt e-ti ki. V A vi1arokat 3ár akkor
i! !zentnek tekintettk a NJvreken4 a3ikor az anda$ok 3g 3eg
!e3 rkeztek. A 3i rgi i!teneink a 9%$$á3ok \rnJ-e ! az )gek
_ra vo$tak. Minden ,árzá!%kka$ vi1art tá3a!ztottak. V )$Jre1a-o$t.
V Azok a kirá$yok !o!e3 t&rJdtek a NJvrekke$. Mirt i! tettk
vo$naY Cic!ik vagy%nk ! !zegnyek. Te 3o!t 3gi! itt vagy.
;de1oztak a vi1arok.
;de1ozott egy barát4 gondo$ta #avo!.
Godric nagyTr a ka,itányra nzett
V 9agy-atok 3ag%nkra 3inket. [! ez az e3ber !o!e3 -árt itt.
V Ne34 nagy%ra34 !o1a. V A ka,itány távozott4 nedve!
c!iz3á-a nyo3okat 1agyott a !zJnyegen. A ,ad$E a$att a tenger
ny%gta$an%$ 1áborgott4 a vár a$a,-át o!tro3o$ta. A k.$!J a-tE távo$i
3ennyd&rg!re e3$keztetJ 1angga$ bec!%kEdott4 ! 3int1a c!ak
erre +e$e$ne4 T-abb vi$$á3 c!attant.
V Nagy%ra3 V 3ondta #avo! V4 1a e$k.$den$ Fe1rrvbe4 azt
J+e$!ge a barát!ág -e$eknt rtke$n.
V )$k.$d1etn$ek Fe1rrvbe V i!3erte e$ a vár %ra V4 de akár
e$k.$d1et$ek va$a3i 1ideg ! nedve! ,oko$ba i!.
NJvr+a$va 3ár 3aga a ,oko$. #avo! a $egro!!zabbtE$ tartott.
A 9áro3 NJvr %rai 1íre!en 3egbíz1atat$anok vo$tak4 c!ak !a-át
3ag%k iránt reztek 1ű!get A O&$gyre ! az Arrynokra e!k.dtek
te$4 de a Sa!+!zek %ra$3a a !zigetek +e$ett a $eg-obb e!etben i!
bizonyta$an vo$t.
V S%nder$and k&vete$ni +og-a4 1ogy ad-a$ak át neki4 1a 3egt%d-a4
1ogy itt vagy. V 2orre$$ 1űbre!k.t tett [de!nJvrnek4 a1ogy
(ongt1or,e 9o!!zTnJvrnek4 Torrent ,edig Ci!nJvrnekR !
3indannyian a 1űbre!ei vo$tak Tri!ton S%nder$andnek4 a 9áro3
NJvr %rának. V Azonna$ átadna a kirá$ynJnek egy kor!E
(anni!ter aranyrt. Szegny &rd&gnek !z.k!ge van 3inden
!árkanyra a 1t +iT 3e$$ett4 akik 3indannyian $ovagok akarnak
$enni. V Fe$e3e$t egy +akana$at4 ! i!3t neki$átott a $eve!nek. V
Rgen átkozta3 az i!
teneket4 akik c!ak $ányokat adtak neke34 a3íg 3eg ne3
1a$$otta3 Tri!tont a c!ata$ovak ára 3iatt ,ana!zkodni. Meg $enn$
$e,ve4 1a t%dnád4 3ennyi 1a$ árábE$ $e1et egy rende! ,ánc$zatot
venni.
Neke3 i! 1t +ia3 vo$t4 de ngyen e$gtek.
V S%nder$and %rat a Sa!+!zek1ez k&ti 1ű!ge!k.-e V 3%tatott
rá #avo!. V A t&rvny !zerint Arryn TrnJnek ke$$ene átadnia.
Wtt t&bb e!$ye $enne4 3int a (anni!terekn$. 2ár ne3 vett
r!zt az &t kirá$y 1áborT-ában4 (y!a Arryn QTgE $ánya vo$t4 ! az
;+-T Farka! nagynn-e.
V (y!a Arryn 1a$ott V k&z&$te Godric V4 va$a3i nek3ondE
&$te 3eg. "e$en$eg Ci!%-- %ra$kodik a O&$gyben. 9o$ vannak a
ka$EzokY V A3ikor #avo! ne3 vá$a!zo$t4 t.re$3et$en.$ az a!zta$ra
ko,,antott a kana$áva$. V A $y!iek. Torrent $átta a vitor$áikat a
Ci!nJvrrJ$4 e$Jtte ,edig a F$intek az &zvegy+okrE$. Naranc!4 z&$d
! rEz!a!zín vitor$ák. Sa$$ad1or Saan. 9o$ vanY
V A tengeren. V Sa$$a ezEta 3ár 3egker.$te az _--akat4 !
$e+e$ tart a Ce!kenyItengeren4 3eg3aradt 1a-Eiva$ vi!!zatr a
(,Jk&vek1ez. \tk&zben ta$án !zerez 3g n1ányat4 1a ta$á$kozik
k!z!ge! kere!kedJkke$. )gy ki! ka$Ezkodá!4 1ogy ne $egyen
o$yan %na$3a! az Tt. V J+e$!ge d$re k.$dte4 1ogy zak$a!!a a
(anni!tereket ! !z&vet!ge!eiket V A 1az%g!ágot akkor ta$á$ta ki4
a3ikor az e!Jben NJvr+a$va +e$ evezett. )$Jbb vagy %tEbb
e$ter-ed a 1íre4 1ogy Sa$$ad1or Saan távozott Stanni! 2arat1eon
3e$$J$4 +$otta n$k.$ 1agyva a kirá$yt4 de az bizto!4 1ogy ezt ne3
Tenger-árE #avo! !zá-ábE$ +og-ák 1a$$ani.
Godric nagyTr 3egkavargatta a $eve!t.
V Az a vn ka$Ez kny!zerített rá4 1ogy ,artra T!!zY
V A!Enakon -&tte34 nagy%ra3.
Sa$$a 3egvárta4 a3íg az [-i (á3,á! +nye e$tűnik a Oa$yriai ba$
o$da$a 3&g&tt4 ! c!ak az%tán tette ki. A barát!ág $ega$ább eddig
kitartott. A $y!i &r&33e$ 3agáva$ vitte vo$na #avo!t d$re4 de a
9agy3a$ovag vi!!za%ta!ította az a-án$atot. Stanni!nek !z.k!ge
vo$t Py3an Mander$yre4 ! bízott #avo!ban4 1ogy 3egnyeri neki
az !zaki %rat. C&z&$te Sa$$áva$4 1ogy ne3 ár%$-a e$ ezt a biza$3at
V 2a1S V +e$e$te a ka$Ez1erceg. V Meg +og &$ni tged a
biza$3áva$4 baráto3. Meg +og &$ni.
V Mg !o!e3 $átta3 vendg.$ a Cirá$y SegítJ-t V 3ondta
Godric nagyTr. V Stanni! +izetne rted vá$t!ágdí-atY
FizetneY Stanni! +&$det4 cí3et ! ,o!ztot adott #avo!nak4 de va-on
+izetne -E aranyat4 1ogy 3eg3ent!e az $ettY Ninc! aranya4
k.$&nben ne3 ve!ztette vo$na e$ Sa$$át.
V 9a nagy%ra3 3eg akar-a krdezni4 J+e$!gt a Fekete
Oárban ta$á$-a.
2orre$$ +e$1orkant.
V Az Zrd&g+iEka i! ott vanY
V Az Zrd&g+iEkaY V #avo! ne3 rtette a krd!t. V X
Cirá$yvárban van4 Jrizetbe vettk az %noka&cc!e
3eggyi$ko$á!árt4 ! 3ár 1a$á$ra i! ít$tk.
V A,á3 3indig azt 3ondta4 a Fa$ t%d 3eg 3indent %to$-ára. A
t&r,e 3eg!z&k&tt. ]t,r!e$te 3agát a ce$$á-a rác!ai k&z&tt4 !
,%!zta kzze$ t,te ca+atokra az a,-át. )gy Jr $átta 3enek.$ni4
tetJtJ$ ta$,ig v&r&! vo$t4 3int1a vrben +.rd&tt vo$na. A kirá$ynJ
%rat c!iná$ bárkibJ$4 aki vgez ve$e.
#avo! a$ig 1itte e$4 a3it 1a$$.
V Azt akarod 3ondani4 1ogy Ty0in (anni!ter 1a$ottY
V ;gen4 a +ia &$te 3eg. V 2e$ekortyo$t a !&rbe. V A3ikor a
NJvreken 3g kirá$yok %ra$kodtak4 !o!e3 tűrt.k e$4 1ogy a
t&r,k $etben 3arad-anak. 2edobt%k Jket a tengerbe4 á$dozatknt
az i!teneknek. Aztán a !e,tonok 3egti$tották. Mic!oda á-tato!4
o!toba c!.r1eS Mirt adnának az i!tenek bárkinek i! i$yen a$akot4
1a ne3 azrt4 1ogy 3eg-e$&$-k 3int !z&rnyetegetY
Ty0in nagyTr 1a$ott. )z 3indent 3egvá$toztat.
V Nagy%ra34 3egengeded4 1ogy 1o$$Et k.$d-k a Fa$raY
 VX+e$!ge bizto!an t%dni akar Ty0in nagyTr 1a$á$árE$.
V Megt%d-a4 de ne3 tJ$e3. [! ne3 i! tJ$ed4 a3íg itt
tartEzkod!z4 az n $y%ka! tetJ3 a$att. Ne3 akaro34 1ogy bárki azt
3ond-a4 !egít!get vagy tanác!ot adta3 Stanni!nek. A
S%nder$andek a 2$ack+yreI$ázadá! ide-n kett!zakították a
NJvreket4 ! ezt 3indannyian 3eg!zenvedt.k. V Godric
kana$áva$ az egyik !zkre 3%tatott. V H$- $e4 3ie$Jtt &!!zee!e$4 !er.
A c!arnoko3 1ideg4 nyirko! ! !&tt4 de n3i -E 3odorra$ itt i!
ta$á$koz1at!z. Cere!.nk neked !záraz r%1át4 de e$J!z&r egy$. V
Ciá$tott4 3ire egy nJ $,ett a tere3be. V Oendg.nk rkezettS
9ozzatok neki !&rt4 kenyeret ! rag%tS
A !&r barna vo$t4 a kenyr +ekete4 a rag% kr3e!en +e1r. A nJ egy
kibe$ezett ci,Eban tá$a$ta +e$. 2J!ge!en vo$t benne ,Er1agy3a4
+e1rI ! !árgar,a4 ár,agy&ngy4 va$a3int kagy$E4 tJke1a$darabok4
rák1T! V 3indez $e&ntve ne1z 3ártá!!a$ ! va--a$. Az a +a-ta te$
vo$t4 a3i a c!ont-a ve$e-ig át3e$egíti az e3bert4 ,onto!an az i$yen
nedve! ! 1ideg -!zakákra va$E. #avo! 1á$á!an kana$azta.
V )tt$ 3ár 3á!kor i! nJvrrag%tY
V ;gen4 nagy%ra3. V _gyanezt a rag%t !zo$gá$ták +e$ a 9áro3
NJvr 3inden koc!3á-ában ! +ogadE-ában.
V )z bizto!an -obb4 3int a3it eddig ett$. Ge$$a k!zíti4 a
$ányo3 $ánya. Te 1áza! vagy4 9agy3a$ovagY
V ;gen4 nagy%ra3.
V Mi$yen !a-ná$ato!S Ge$$a ne3 az. A 1ázia! nJk a $eg-obb
+e$e!gek. 9áro3+$e rák van benne/ v&r&! rák4 ,Ekrák !
rab$Erák. A ,EkIrákot ne3 e!ze3 3eg4 c!ak a nJvrrag%ban. F$ig
kannibá$nak rze3 3aga3 tJ$e. V A 1ideg kanda$$E +e$ett $EgE
zá!z$Era 3%tatott4 3e$yen z&$dI!z.rke 1áttr e$Jtt +e1r ,Ekrák
$át!zott. V W$yan t&rtneteket i! 1a$$ott%nk4 1ogy Stanni!
3eggette a SegítJ-t.
Az e$Jtte3 $vJ SegítJt. Me$i!andre SárkánykJn az i!tennek
á$dozta A$e!ter F$orentet4 1ogy 3egidzze a !ze$et4 a3e$y !zakra
1ozta Jket. F$orent nagyTr bátran ! n3án tűrte4 1ogy a kirá$yn
e3berei a ,Ezná1oz k&t&zzk4 ! 3egJrizte 3inden 3$tE!ágát V
3ár a3ennyi egy +$3ezte$en e3bernek $e1et V4 á3 a3ikor a
$ángok vgignya$ták a $ábát4 !iko$tozni kezdett4 ! !iko$yai
eg!zen a Ce$eti Jr!gig re,ítettk a +$ottát4 1a 1inni $e1et a v&r&!
a!!zony á$$ítá!ának. #avo! ne3 !zerette azt a !ze$et Mint1a gJ
1T!tE$ bűz$&tt vo$na4 ! kí!rtetie!en !.vített a k&te$ek k&z&tt. [n
i! $e1ette3 vo$na.
V Ne3 gte3 3eg V bizto!ította Godricot V4 vi!zont a Ce$eti
Jr!gben ki! 1í-án 3eg+agyta3.
V A Fa$on 3eg i! +ogtok. V A nJ +ri!! kenyeret 1ozott4 3g
3e$eg vo$t4 3o!t ve1ettk ki a ke3encbJ$. A3ikor #avo!
tekintete a kezre tvedt4 e$kerekedett a !ze3e4 a3i Godric
+igye$3t !e3 ker.$te e$.
V ;gen4 ra-ta i! ott a -e$. Akárc!ak 3inden 2orre$$en4 i33ár
&tezer ve. A $ányo3 $ánya. Ne3 az4 aki a rag%t k!zítette. V
Cettt&rte a kenyeret4 ! az egyik +e$t odakíná$ta #avo!nak. V
)gy$ c!ak4 -Eízű.
Oa$Eban az vo$t4 bár #avo! 3o!t a !záraz 3orz!ának i! &r.$t
vo$naR ez azt -e$entette4 1ogy vendgnek !zá3ít4 $ega$ább erre az
-!zakára. A 9áro3 NJvr %rai ro!!z 1írnvnek &rvendtek4 !
k&z.$.k i! a $eg1ír1edtebb vo$t Godric 2orre$$4 [de!nJvr %ra4
NJvr+a$va :a-z!a4 a 9%$$á3 t&rJ ka!t$y %ra4 az [--e$i (á3,á!
Jre... de 3g a rab$E%rakat ! +o!ztogatEkat i! k&t&tte a
vendg$átá! J!i t&rvnye. (ega$ább a 1a-na$t 3egre34 gondo$ta
#avo!. )tte3 a kenyerbJ$ ! a !E-ábE$.
2ár a nJvrrag%ban a !Ená$ k.$&n&!ebb +ű!zerek i! akadtak.
      V Sá+rányt rzekY V A !á+rány 3g az aranyná$ i! t&bbet rt
#avo! eddig c!ak egy!zer kE!to$ta4 a3ikor Robert kirá$y az egyik
SárkánykJn rendezett $ako3án k.$d&tt neki egy +$ 1a$at
V ;gen4 cart1bE$. Oan bor! i!. V Godric nagyTr 1.ve$ykI !
3%tatE%--a k&z c!i,,entett egy ki! +ű!zert4 ! 3eg!zErta az te$t.
V Jr&$t +ekete bor! Oo$anti!bE$4 ninc! enn$ -obb. Oegy$ c!ak4
a3ennyit -Enak $át!z4 1a bor!o!an !zereted. Negyven$ádányi van
be$J$e4 ezenkív.$ !zeg+ű!zeg4 !zerec!endiE ! egy +ont !á+rány.
)gy k&kny!ze3ű !zűztJ$ !zerezte3 V nevetett #avo! $átta4 1ogy
3g 3egvan az &!!ze! +oga4 bár 3indegyik !árga vo$t4 az egyik
+e$!J ,edig 3eg+eketedett ! e$1a$t. V 2raavo!ba ind%$t4 de egy
vi1ar be!odorta a 9ara,á!ba4 ! &!!zezTzta 3agát a !zik$ái3on.
(át1atod4 ne3 te vagy az egyet$en a-ándk4 a3it a vi1ar ,artra
vetett ná$a3. A tenger c!a$árd -E!zág.
Ne3 o$yan c!a$árd4 3int az e3berek4 gondo$ta #avo!. Godric
nagyTr +e$3enJi ka$Ezkirá$yok vo$tak4 a3íg a Starkok tűzze$ !
kardda$ rendet ne3 tettek a !zigeteken. Abban az idJ!zakban a
!ziget$akEk átengedtk a nyí$t ka$Ezkodá!t Sa$$ad1or Saannak ! a
+a-tá-ának4 ! c!ak a ronc!ok ki+o!ztá!áva$ +og$a$koztak. A 9áro3
NJvr ,art-ain gJ -e$zJ+nyek eredeti$eg azt a c$t !zo$gá$ták4
1ogy +igye$3ezte!!k a 1a-Ekat a zátonyokra ! !zik$ákra4 de a
vi1aro!4 k&d&! -!zakákon vo$tak4 akik 1a3i! +nyeket gyT-tottak4
1ogy a vgzet.kbe veze!!k az Evat$an ka,itányokat.
V A vi1ar !zíve!!get tett neked4 a3ikor ide!odort V 3ondta
Godric nagyTr. V Fe1rrvben igen barát!ágta$an +ogadtatá!ra
!zá3ít1attá$ vo$na. TT$ k!Jn rkezt$4 !er. Py3an nagyTr trdet
+og 1a-tani4 ! ne3 Stanni!nek. V Nagyot kortyo$t a !&rbJ$ V A
Mander$yk ne3 igazi !zakiak. A$ig ki$enc!záz ve -&ttek !zakra4
az &!!ze! arany%kka$ ! 1o$3i-%kka$ egy.tt. _raknak !zá3ítottak
a Manderen4 a3íg tT$ 3e!!zire ne3 nyT-tEztak4 ! a z&$d kz
$e!T-tott rá-%k. A +arka!kirá$y e$vette az arany%kat4 de 3inden
3á!t 3egtart1attak4 ! +&$det i! ka,tak. V Cenyere 1-át
be$e3ártogatta a rag%ba. V 9a Stanni! azt gondo$-a4 a k&vr e3ber
+e$%grik a !zarva! 1átára4 nagyot tved. Az Wro!z$ánc!i$$ag
tizenkt na,,a$ eze$Jtt 3egá$$t vizet vte$ezni NJvr+a$ván.
;!3ered a 1a-EtY Car3az!in vitor$ái vannak4 az orrán ,edig egy
aranyoro!z$án. Te$e vo$t Freyekke$4 Fe1rrvbe igyekeztek.
V Freyekke$Y V )z vo$t a $eg%to$!E do$og4 a3ire #avo!
!zá3ított. V \gy 1a$$ott%k4 a Freyek vgeztek Py3an nagyTr
+iáva$.
V ^gy van V bE$intott Godric V4 ! a k&vr e3ber 1arag-ában
e!k.t tett4 1ogy kenyren ! boron +og $ni4 a3íg bo!!zTt ne3 á$$.
]3 3g e$ !e3 te$t a na,4 3ár i!3t kagy$Eva$ ! !.te3nnye$
t&3te a 1a!át. A 1a-Ek á$$andEan -&nnekI3ennek a NJvrek !
Fe1rrv k&z&tt. Mi rákot4 1a$at ! kec!ke!a-tot ad%nk e$ nekik4 Jk
,edig +át4 gya,-Tt ! bJr&ket 1oznak. A1ogy 1a$$otta34 az %ra!ág
k&vrebb4 3int va$a1a4 !zEva$ ennyit az e!k.krJ$. A !zE o$yan4
3int a !z$4 ! a Mander$y a-kárE$ +T-E !z$ ne3 r t&bbet anná$4
3int a3it a 1át!E +e$n ere!zt ki. V A ne3e! T-abb darab kenyeret
t&rt a 3ártogatá!1oz. V A Freyek egy z!áknyi c!ontot 1oztak a
dagadt bo$ondnak. N1ányan azt 3ondanák4 3i$yen ne3e!
c!e$ekedet e$1ozni az a,ának a 1a$ott +ía c!ont-ait. 9a az n +ia3
$ett vo$na4 vi!zonzo3 az %dvaria! ge!zt%!t4 ! k&!z&netet 3ondok
a Freyeknek4 3ie$Jtt +e$aka!zto3 Jket4 de a k&vr e3ber e11ez
tT$!ágo!an ne3e! $e$kű. V 2eka,ta a kenyrdarabot4 ! egy ideig
e$rágEdott ra-ta. V Oendg.$ $átta3 a Freyeket. Az egyik ,ont ott
.$t4 a1o$ 3o!t te4 R1aegarnak nevezte 3agát. Ma-dne3 a k,be
r&1&gte3. Azt 3ondta4 e$ve!ztette a +e$e!gt4 de akar egy T-at
!zerezni Fe1rrvben. A 1o$$Ek k&zben ideIoda r&,k&dtek.
Py3an ! Pa$der nagy%rak a$k%t k&t&ttek4 a3it 1áza!!ágga$
akarnak 3eg,ec!te$ni.
#avo! Tgy rezte4 3int1a vendg$átE-a gyo3ron vágta vo$na.
9a ez igaz4 a kirá$yo3 e$ve!zett. Stanni! 2arat1eonnak
kt!gbee-tJen nagy !z.k!ge vo$t Fe1rrvre. 9a #ere! [!zak
!zíve4 akkor Fe1rrv a !zá-a. A +o$yEtorko$at v!zázadok Eta ne3
+agyott be4 3g a $eg1idegebb t$ben !e3. [! 3ive$ ,,en
k&ze$gett a t$4 ez k.$&n&!en nagy -e$entJ!get ka,ott4 akárc!ak a
váro! ez.!t-e. A (anni!tereknek ott vo$t Aa!ter$yI1egy 3inden
aranya4 ! 3e$$ [gikert gazdag!ága. Stanni! kirá$y kinc!tára
e$$enben ki.r.$t. (ega$ább 3eg ke$$ ,rEbá$no3. Ta$án van rá 3Ed4
1ogy 3egakadá$yozza3 ezt a 1áza!!ágot.
V )$ ke$$ -%tno3 Fe1rrvbeS V -e$entette ki. V C&ny&rg&34
nagy%ra34 !egít! neke3S
Godric nagyTr 1ozzá$átott a ci,E1oz4 1ata$3a! kezve$
3rete! darabokat t&rt $e rE$a. A rag% átáztatta ! 3eg,%1ította a
kenyeret.
      V Ne3 kedve$e3 az !zakiakat V 3ondta. V A 3e!terek !zerint
a 9áro3 NJvr 3egerJ!zako$á!a ktezer ve t&rtnt4 de
NJvr+a$va ne3 +e$e-tett. Aze$Jtt !zabad e3berek vo$t%nk4 !a-át
kirá$y%nk %ra$kodott +e$ett.nk. AzEta vi!zont Sa!+!zeknek ke$$
trdet 1a-tan%nk4 1ogy távo$ tart!a tJ$.nk az !zakiakat. A +arka!
! a !E$yo3 ezer vig 1arco$t rt.nk4 ! k&zben az &!!ze! z!irt !
1T!t $erágták !zegny !zigeteink c!ont-árE$. A3i ,edig a te Stanni!
kirá$yodat i$$eti4 a3ikor 3g Robert +$ottá-ának ,aranc!o$t4 az
enged$ye3 n$k.$ ide-&tt egy !ereg 1a-Eva$4 ! kny!zerített4
1ogy +e$$Ega!!a3 egy t%catnyi kedve! baráto3at. W$yan
e3bereket4 3int te. Addig 3er!zkedett4 1ogy enge3 i! bitEva$
+enyegetett4 a3ennyiben az [--e$i (á3,á! kia$%dna4 ! e3iatt
va$a3e$yik 1a-E-a zátonyra +%tna. (e ke$$ett nye$ne3 az
arroganciá-át. V )vett 3g egy ki! kenyr1-at. V Mo!t ,edig
3ega$ázkodva4 a +arkát a $ába k&z 1Tzva -&tt !zakra. Mirt
nyT-tank neki !egít!getY )rre +e$e$- neke3.
Mert J a -og !zerinti kirá$yod4 gondo$ta #avo!. Mert erJ! !
igaz!ágo! +r+iT4 az egyet$en e3ber4 aki 1e$yre t%d-a á$$ítani a
biroda$3at4 ! 3egvdeni az !zakrE$ rkezJ +enyeget! e$$en.
Mert van egy varáz!$ato! kard-a4 a3e$yik a na, +nyve$ ragyog.
A !zavak azonban a torkán akadtak. )gyik rv !e3 gyJzte vo$na
3eg [de!nJvr %rát. )gyik !e3 vitte vo$na k&ze$ebb Fe1rrv1ez.
Mi+$e vá$a!zt akarY ^gr-ek neki aranyat4 a3i nek.nk !inc!Y )gy
3aga! rangT +r-et a $ánya $ányánakY A$e!ter F$orent nagyTr
3eg,rEbá$kozott ezze$ a -átkka$4 ! a kirá$y 3ág$yára k.$dte rte.
V \gy $áto34 a SegítJ e$ve!ztette a nye$vt. Oagy a nJvrrag%4
vagy az igaz!ág ne3 íz$ik neki. V Godric 3egt&r&$te a !zá-át.
V Az oro!z$án 1a$ott V 3ondta #avo! $a!!an. V ;tt az
igaz!ágod4 nagy%ra3. Ty0in (anni!ter 1a$ott.
V [! 1a azY
V Ci %ra$kodik 3o!t Cirá$yvárbanY Ne3 To33en4 1i!zen J
3g c!ak gyer3ek. Ta$án Ser CevanY
Godric +ekete !ze3ben gyertya$áng gyT$t.
V Abban az e!etben 3ár $áncra $enn$ verve. A kirá$ynJ
%ra$kodik.
#avo! 3egrtette. Cte$yei vannak. Ne3 akar-a a ve!zte! o$da$on
ta$á$ni 3agát.
V Stanni! 3egtartotta Oi1arvget a Tyre$$ek ! a Red0yneIok
e$$en. )$vette SárkánykJt az %to$!E TargaryenektJ$. A Sz,I
!zigetn$ vere!get 3rt a Oa!+$ottára. A gyer3ekkirá$y ne3 á$$1at
e$$ene.
V A gyer3ekkirá$y kezben van Aa!ter$yI1egy gazdag!ága !
[gikert ere-e. Wtt vannak neki a 2o$tonok ! a Freyek. V Godric
nagyTr az á$$át vakargatta. V Mgi!... ebben a vi$ágban c!ak a
t$ben $e1et.nk bizto!ak. )zt Ned Stark 3ondta a,á3nak itt4
ebben a c!arnokban.
V Ned Stark itt -ártY
V Robert $ázadá!ának 1a-na$án. Az Zr.$t Cirá$y e$k.$detett a
Sa!+!zekbe Stark +e-rt4 de "on Arryn e$$ená$$t. Sirá$yváro!
azonban 1ű 3aradt a trEn1oz4 ezrt 1ogy 1aza-%!!on4 ! &!!ze1ív-a
a zá!z$Eit4 Starknak át ke$$ett ke$nie a 1egyeken az _--akig4 !
ta$á$nia egy 1a$á!zt4 aki át!zá$$ít-a a 9ara,á!on. \tk&zben e$ka,ta
Jket egy vi1ar. A 1a$á!z 3eg+%$$adt4 de a $ánya e$vitte Starkot a
NJvrekig4 3ie$Jtt a 1a-E e$!.$$yedt. Azt 3ond-ák4 Stark c!erbe
egy zac!kE aranyat 1agyott ott neki4 ! egy +attyTt a 1a!ában.
Arryn %tán 9ava! "onnak neveztk e$. (e1et4 1ogy így t&rtnt.
A,á3 ott .$t4 a1o$ n 3o!t4 a3ikor )ddard nagyTr 3egrkezett
NJvr+a$vába. A 3e!tereink arra biztattak4 1ogy k.$d-.k e$ a +e-t
Aery!nek4 ! ezze$ bizonyít!%k 1ű!g.nket. Gazdag -%ta$3at
ka,t%nk vo$na4 az Jr.$t Cirá$y 3indig bJkezű vo$t azokka$4 akik a
kedvre tettek. Addigra azonban t%do3á!%nkra -%tott4 1ogy "on
Arryn bevette Sirá$yváro!t. Robert 1ágott +e$ e$!Jknt a +a$ra4 !
!a-át kezű$eg &$te 3eg Mar` Gra+tont. Azt 3ondta3/ a)bben a
2arat1eonban van bátor!ágS \gy 1arco$4 a1ogy egy kirá$ynak
1arco$nia ke$$Sb A 3e!ter.nk c!ak k%ncogott4 ! k&z&$te4 1ogy
R1aegar 1erceg bizto!an $egyJzi a $ázadEt. )kkor !zE$a$t 3eg Ned
Stark a)bben a vi$ágban c!ak a t$ben $e1et.nk bizto!ak.
(e1et!ge!4 1ogy e$ve!zít-.k a +e-.nket... de 3i van4 1a 3g!e3Yb
A,á3 a +e-ve$ a nyakán engedte e$. a9a ve!zíte!z4 !o!e3 -ártá$
ittb V 3ondta )ddard nagyTrnak.
V A1ogy n !e3 V bE$intott Tenger-árE #avo!.
 
 
 
"on
 
  
Fa$on TT$i Cirá$yt kenderk&t$ bk$yEva$ a kezn4
1%rokka$ a nyakán vezettk e$J.
A k&t$ 3á!ik vgt Ser Godry Farring c!ata3n-nek
nyeregI!zarvára 1%rko$ták. Az Eriá!&$J ! $ova i! +e!tett4 ez.!t&!en
c!i$$ogE ,ánc$t vi!e$t. Mance Rayderen 3ind&!!ze egy vkony
t%nika vo$t4 a3e$y !zabadon 1agyta $ábát a -ege! 1idegben.
(ega$ább 3eg1agy1atták vo$na a k&,enyt4 gondo$ta 9ava! "on4
a3e$yikre a vad a!!zony kar3az!in !e$ye3c!íkokat varrt.
Ne3 c!oda4 1ogy a Fa$ i! k&nnyezett.
V Mance bár3e$yik +e$derítJn$ -obban i!3eri a Cí!rtet-árta
)rdJt. V "on tett 3g egy %to$!E kí!r$etet4 1ogy 3eggyJzze
J+e$!gt4 a Fa$on TT$i Cirá$ynak !okka$ t&bb 1a!znát ve1etik
$ve4 3int 1o$tan. V ;!3eri driá!v!z Tor3%ndot. 9arco$t a Má!ok
e$$en. Wtt vo$t a kezben "ora3%n C.rt-e4 ! ne3 +T-ta 3egS Ne3
ro3bo$ta $e a Fa$at4 a3ikor 3egte1ette vo$na.
Szavai !.ket +.$ekre ta$á$tak4 Stanni! 1a-t1atat$an 3aradt. A
t&rvny egyrte$3ű vo$t/ a dezertJrnek az $etve$ ke$$ +izetnie.
A k&nnyezJ Fa$ t&vben Me$i!andre TrnJ +e$e3e$te !á,adt4
+e1r kezt.
V Mindannyi%nknak vá$a!ztan%nk ke$$S V kiá$totta. V Fr+iak
vagy a!!zonyok4 +iata$ok vagy &regek4 %rak vagy ,ara!ztok4
%gyanaz a vá$a!ztá! á$$ e$Jtt.nkS V 9ang-árE$ "onnak ániz!4
!zerec!endiE ! !zeg+ű!zeg -%tott e!zbe. A nJ ott á$$t a kirá$y
3e$$ett4 a g&d&r +&$ ,ített ve!ztJ1e$yen. V Oá$a!zt1at-%k a +nyt
A
vagy a !&tt!getS Oá$a!zt1at-%k a -Et vagy a gono!zatS
Oá$a!zt1at-%k az igaz vagy a 1a3i! i!tentS
Mance Rayder dT!4 !z.rk!barna 1a-a 3enet k&zben az arcába
1%$$ott. Z!!zek&t&tt kezve$ 1átra!i3ította a tinc!eket4 !
e$3o!o$yodott. ]3 a3ikor 3eg$átta a ketrecet4 c!erben1agyta a
bátor!ága.
A kirá$yn e3berei a Cí!rtet-árta )rdJ +áibE$ k!zítettk4
+ac!e3etkbJ$ ! 1a-$kony ágakbE$4 gyantátE$ ragac!o! +enyJkbJ$
! var!a+ák c!ont+e1r %--aibE$. Meg1a-$ították egy3á! k&r.$4 !
+arác!ozatot 1oztak $tre be$J$.k4 3e$yet 3aga!an a +a1a!ábokka$4
$eve$ekke$ ! ágakka$ te$i g&d&r +&$ $Egattak.
A vadak kirá$ya 1átra1Jk&$t a $átványtE$.
V NeS V kiá$tott +e$. V Cegye$e3S )z ne3 igaz!ág4 n ne3
vagyok kirá$y4 Jk...
Ser Godry 3egrántotta a k&te$et. A Fa$on TT$i Cirá$ynak ne3
vo$t 3á! vá$a!ztá!a4 3int %tánabot$adozni4 a 1%rok be$+o-totta a
!zavakat. A3ikor e$ve!ztette az egyen!T$yát4 Godry a +&$d&n
von!zo$ta tovább. Mance 3ár vrzett4 3ire a kirá$yn e3berei
odata!zigá$tákIci,e$tk a ketrec1ez. T%catnyi gya$ogo! katona
1Tzta +e$ a !zerkezetet a 3aga!ba egy k&t$en.
Me$i!andre TrnJ +igye$te4 a1ogy e3e$kedik.
V SQA2A# N[:S ;tt á$$ e$Jttetek a 1az%g!ágok kirá$yaS [! itt
a k.rt4 a3e$$ye$ $e akarta o3$a!ztani a Fa$atS
A kirá$yn kt e3bere e$J1ozta "ora3%n C.rt-t4 a +ekete4
Earannya$ dí!zített e!zk&z egyik vgtJ$ a 3á!ikig nyo$c $áb
1o!!zT $e1etett. Az arany,ántokba rTnákat v!tek4 az )$!Jk
írá!-egyeit. "ora3%n 3ár t&bb ezer ve 3eg1a$t4 de Mance
3egta$á$ta a !ír-át egy g$ecc!er a$att4 3aga!an a "gagyarak brcei
k&zt. "ora3%n 3eg+T-ta a k.rt&t4 ! e$J1ívta az Eriá!okat a +&$d
a$E$. ?gritte azt 3ondta "onnak4 Mance ne3 ta$á$ta 3eg a k.rt&t.
9az%dott4 vagy Mance e$J$e i! e$titko$ta.
)zer +ogo$y +igye$te a tábor +akerít!n át4 a1ogy 3aga!ba
e3e$ik a k.rt&t. Rongyo!ak vo$tak4 ! 1eztek. A 9t
Cirá$y!ágban vadaknak neveztk Jket4 Jk !zabad n,nek 1ívták
3ag%kat. Mo!t ne3 tűntek !e3 vadnak4 !e3 !zabadnak V c!ak
1e!nek4 i-edtnek ! +á!%$tnak.
V "ora3%n C.rt-eY V tette +e$ a krd!t Me$i!andre. V Ne3S
Nevezz.k inkább a S&tt!g C.rt-nekS 9a a Fa$ e$e!ik4 $e!zá$$ az
-4 a 1o!!zT -!zaka4 a3e$y !o!e3 r vget. )z ne3 t&rtn1et 3eg4
ne3 +og 3egt&rtnniS A Fny _ra $átta gyer3ekei !z.k!gt4 !
egy ba-nokot k.$d&tt 1ozzá-%kS Az T--á!z.$etett Azor A1aitS V
Sz$e! kar$endít!!e$ Stanni!ra 3%tatott4 a 1ata$3a! r%bin +e$izzott
a nyakán.
X a kJ ! a tűz. A kirá$y !ze3e kk d%zzanatknt .$t 3$y
.regben4 a bee!ett arcon. Sz.rke $e3ezvrtet vi!e$t4 !z$e!
vá$$árE$ ,r33e$ !zeg$yezett4 arany!zínű k&,eny $Egott.
Me$$,ánc$-án a !zíve +&$&tt egy 3á!ik4 $ángo$E !zív t.nd&k&$t.
9o3$okán v&r&!arany korona .$t4 tánco$E $ángnye$veket +or3ázE
+31egyekke$. Oa$ ott á$$t 3&g&tte4 3aga!an ! !zJkn. Az J
+e-re egy!zerű4 !&tt bronzbE$ kovác!o$t koronát tettek4 3gi!
!okka$ kirá$yibb -e$en!g vo$t bronzban4 3int Stanni! aranyban.
Sz.rke !ze3ben nyo3a !e3 vo$t +$e$e3nek4 rezzen!te$en
tekintette$ nzett 3aga e$. A 1er3e$inbJr k&,eny a$att +e1r !
arany r%1át vi!e$t. Mz!zJke 1a-a va!tag varkoc!ba +onva4 a -obb
vá$$án átvetve $Egott a derekáig. A 1űv&! $evegJ eny1e ,írt
varáz!o$t arcára.
Me$i!andre TrnJ ne3 vi!e$t koronát4 de 3inden -e$en$vJ
t%dta4 1ogy J Stanni! 2arat1eon va$Edi kirá$ynJ-e4 ne3 az az
egy!zerű a!!zony4 akit ott1agyott re!zketni a Tenger3e$$ki Ce$eti
Jr!gben. Azt be!z$tk4 a kirá$y addig ne3 +og e$k.$detni Se$y!e
kirá$ynrt ! a $ányárt4 a3íg $ak1atEvá ne3 te!zik [-várt. A Fa$
kev! knye$3et kíná$t a11oz k,e!t4 a3i1ez a d$vidki 1&$gyek
! az e$Jke$J !zár3azá!T ki!$ányok 1ozzá!zoktak4 [-vár ,edig
3g anná$ i! keve!ebbet. Az erJd 3g a $eg-obb idJ!zakában i!
ko3or 1e$y vo$t.
V SQA2A# N[:S V kiá$totta T-ra Me$i!andre. V (á!!átok azok
vgzett4 akik a !&tt!get vá$a!zt-ákS
"ora3%n C.rt-e $ángba bor%$t.
A z&$d ! !árga $ángnye$vek 1a$k ro,ogá!!a$ tánco$tak vgig a
k.rt te$-e! 1o!!zán. "on $ova idege!en &!!zerezzent4 de 3á!oknak
i! erJ!ebben ke$$ett +ogni%k a 1áta!%kat. A +ogo$ytábor kerít!e
3&g.$ ny&g! !zá$$t +e$4 a1ogy a !zabad n, $átta e$+.!t&$ni %to$!E
re3nyt. N1ányan kiabá$tak ! átkozEdtak4 de a $egt&bben
n3a!ágba b%rko$Eztak. Az arany,ántokba v!ett rTnák egy
,i$$anatra 3int1a +e$izzottak vo$na. A kirá$yn e3berei $end.$etet
vettek4 ! be1a-ították a k.rt&t a tűzvere3be.
A ketrec be$!e-ben Mance Ryder &!!zek&t&z&tt kzze$
,rEbá$ta $e!zedni a nyakárE$ a 1%rkot4 3ik&zben ár%$á!rE$ !
bo!zorkány!ágrE$ .v&$t&z&tt &!!ze+.gg!te$en.$4 3egtagadta !a-át
kirá$y!ágát4 n,t4 nevt ! 3inden 3á!t4 a3it va$a1a birtoko$t.
Cegye$e3rt k&ny&rg&tt ! átkozta a v&r&! a!!zonyt4 3a-d
1i!ztrik%! nevet!ben t&rt ki.
"on rezzen!te$en tekintette$ +igye$te. Ne3 3ert gyengnek
3%tatkozni te!tvrei e$Jtt. Ct!záz e3bert rende$t ki4 ennek t&bb
3int +e$t a Fekete Oár 1e$yJr!gbJ$. Az [--e$i Jr!g tag-ai
ko3or4 +ekete !ort a$kottak $ovaikon4 1o!!zT dárdáva$ a kez.kbenR
c!%k$yá-%kat az arc%kba 1Tzták4 1ogy e$+ed-k voná!aikat... ! azt4
1ogy !okan k&z.$.k tT$ &regek vagy tT$ +iata$ok. A !zabad n,
rettegett az Xr!gtJ$4 ! "on azt akarta4 1ogy +$e$3.ket e$vigyk a
Fa$tE$ d$re e$ter.$J T- $ak1e$y.kre i!.
A k.rt a t%!kEk4 $eve$ek ! ágak k&z c!a,Edott. 9áro3
!zívver!nyi idJ 3T$va az eg!z g&d&r $ángba bor%$t. Mance
b&rt&ne rác!ait 3arko$va zokogott4 ! kegye$e3rt ri3ánkodott.
A3ikor a tűz e$rte4 3g tánco$t i!. Hv&$t!ei a +$e$e3 ! a
+á-da$o3 1o!!zT4 !zavak n$k.$i !iko$yaivá o$vadtak &!!ze.
Cetrecn be$.$ Tgy vergJd&tt4 akár egy gJ +a$ev$ vagy egy
gyertya$ángba re,.$J 3o$y$e,ke.
"onnak e!zbe -%tottak a da$ !orai.
 
Fivrei34 az $ete3
A dorneIi e$vette4 ninc! tovább4
#e kit rdeke$4 1i!z 3ind 3eg1a$%nk4
S n c!Eko$ta3 a dorneIi a!!zonyát.
 
Oa$ o$yan 3ozd%$at$an%$ á$$t az e3e$vnyen4 3int1a !EbE$
v!tk vo$na ki. Ne3 !ír4 ne3 i! nz +$re. "on azon gondo$kodott4
va-on ?gritte 3it tett vo$na a 1e$yben. A nJk !okka$ erJ!ebbek.
Sa3re ! Ae3on 3e!terre gondo$t4 Szeg+űre ! a babára. Az
%to$!E $e1e$etve$ i! enge3 +og átkozni4 de ne3 $átta3 3á!
3ego$dá!t. A Ce$eti Jr!gbJ$ 1eve! vi1arokat -e$entettek a
Ce!kenyItengeren. 2izton!ágban akarta3 t%dni Jket. (e1et4 1ogy
e1e$yett ráke$ede$t c!iná$ta3 be$J$.kY MT$t --e$ azt á$3odta4
1ogy Sa3 3eg+%$$adt4 ?gritte nyí$ve!!zJve$ a te!tben 1a$dok$ik
Kva$E-ábgn ne3 az J nyí$ve!!ze-e vo$t4 de az á$3aiban igenL4
Szeg+ű ,edig vrk&nnyeket !ír.
9ava! "on e$eget $átott.
V Mo!tS V vakkantotta.
Cirá$yerdei _$3er a +&$dbe d&+te dárdá-át4 $eaka!ztotta vá$$árE$
az í-át4 ! e$J1Tzott egy +ekete nyí$ve!!zJt. Nyá-a! 9egyi #onne$
1átravetette c!%k$yá-át4 ! 1a!on$Ek,,en c!e$ekedett. Sz.rketo$$T
Gart1 ! Szaká$$a! 2en !zintn ki+e!zítette í-át4 ! egy!zerre $Jttek.
Az egyik nyí$ve!!zJ Mance Rayder 3e$$be +TrEdott4 egy
3á!ik a gyo3rába4 egy ,edig a nyakába. A negyedik a ketrec
rác!át ta$á$ta e$4 ! egy ,i$$anatig ott rezgett4 3ie$Jtt $ángra ka,ott.
)gy nJ zokogá!a vi!!z1angzott a +a$on4 3ik&zben a vadak kirá$ya
$ángo$va ro!kadt a ketrec ,ad$E-ára.
V [! Jr!ge 3o!t vget rt V 3or3o$ta 1a$kan "on.
Mance Rayder egykor az [--e$i Jr!g tag-a vo$t4 3ie$Jtt +ekete
k&,enyt v&r&! !e$ye33e$ dí!zítettre c!er$te.
Stanni! 3ogorván +igye$t az e3e$vnyen. "on ne3 nzett a
!ze3be. A +aketrec a$-a $e!zakadt4 a rác!ok rec!egtekIro,ogtak.
Minden a$ka$o33a$4 a3ikor a $ángnye$vek +e$c!a,tak4 egyre t&bb
v&r&!en izzE vagy +eketre !zene!edett ág !zabad%$t ki.
V A Fny _ra tere3tette a na,ot4 a 1o$dat ! a c!i$$agokat4
1ogy bevi$ágít!ák &!vny.nket4 ! a t.zet4 1ogy vi!!za!zorít!%k a
!&tt!getS V kántá$ta Me$i!andre. V Senki ne3 á$$1at 3eg $áng-ai
e$JttS
V Senki ne3 á$$1at 3eg $áng-ai e$JttS V vi!!z1angozták a
kirá$yn e3berei.
A v&r&! a!!zony k&r.$ &rvny$ett !&tt !kar$át!zín k&,enye4
rzv&r&! 1a-a +ny%dvart vont arca k&r. _--ai 1egyn 1o!!zT4
!árga $ángnye$vek tánco$tak t.ze! kar3okknt.
V SQA2A# N[:S 9a3i! i!teneitek ne3 !egít1etnek ra-tatokS
9a3i! k.rt&t&k ne3 3entett 3eg titeketS 9a3i! kirá$yotok c!ak
1a$á$t4 kt!gbee!!t4 vere!get 1ozott rátok... de itt á$$ az igazi
kirá$y. (]SS]TWC #;ASXS[G[TS
Stanni! 2arat1eon e$J1Tzta a Fny1ozEt.
A kard v&r&!4 !árga ! naranc! +nnye$ izzott4 !zinte $etre ke$t
a $ángoktE$. "on 3ár $átta ezt a be3%tatEt... de az ne3 i$yen vo$t4
ne3 i! 1a!on$ított erre. Fny1ozE 3aga vo$t az ac$bE$ kovác!o$t
na,. A3ikor Stanni! a +e-e +&$ e3e$te a ,engt4 az e3bereknek e$
ke$$ett +ordítani%k a +e-.ket4 vagy $ega$ább e$takarni a !ze3.ket. A
$ovak 1átra1Jk&$tek4 az egyik $edobta a $ova!át. Mg a tűzvere3
izzá!a i! 1áttrbe !zor%$t a +ny&z&n e$Jtt4 a1ogy egy ki! te!tű
k%tya 1átrá$ 3eg a nagyobb e$J$. Maga a Fa$ i! v&r&!be4
rEz!a!zínbe ! naranc!ba +ord%$t4 a1ogy a !zínek 1%$$á3ai táncot
$e-tettek a -gen. )z $enne a kirá$yi vr ere-eY
V Pe!tero!nak c!ak egy kirá$ya vanS V -e$entette be Stanni!.
9ang-a rde! vo$t ! d%rva4 1iányzott be$J$e Me$i!andre
da$$a3o!!ága. V )zze$ a kardda$ 3egvde3 a$attva$Ei3at4 !
e$,%!ztíto3 azokat4 akik +enyegetik JketS 9a-t!atok trdet4 ! n
enniva$Et4 +&$det4 igaz!ágot ígrek nektekS Trde$-etek $e !
$-etek4 vagy 3en-etek ! 1a$-atok 3egR a vá$a!ztá! a titekS V
Oi!!zac!T!ztatta a Fny1ozEt a 1.ve$yebe4 ! a vi$ág T-ra
e$!&ttedett4 3int1a a na, +e$1J 3&g bT-t vo$na. V Ca,%t kinyitniS
V CA:_T C;N?;TN;S V bJd.$t e$ Ser A$ayton S%gg! 1arci
k.rt 3$y!gű 1ang-án.
V CA:_T C;N?;TN;S V vi!!z1angozta Ser Aor$i!! :enny4 az
Jr&k ,aranc!noka.
V CA:_T C;N?;TN;S V kiá$tották az Jr3e!terek.
A katonák !ietve engede$3e!kedtek. 9egye! karEk 1TzEdtak
vi!!za a +&$dbJ$4 ,a$ánkok ere!zkedtek a 3$y árkokra4 ! a
c&$&,ka,%k !z$e!re tár%$tak. 9ava! "on +e$e3e$te a kezt4 3a-d
$eere!ztette4 3ire a +ekete !or+a$ kettvá$t4 !zabaddá tve az %tat a
Fa$ig4 a1o$ 2ánato! )dd To$$ett kitárta a va!ka,%t.
V GyertekS V biztatta Jket Me$i!andre. V Gyertek a +nyre...
vagy +%!!atok vi!!za a !&tt!gbeS V Wda$ent a g&d&rben 3g
3indig ,attogott a tűz. V 9a az $etet vá$a!zt-átok4 gyertek
1ozzá3S
[! -&ttek. A +og$yok e$J!z&r c!ak $a!!an4 !ántiká$va vagy
tár!aikra tá3a!zkodva 3er!zkedtek e$J b&rt&n.kbJ$. 9a enni
akartok4 gyertek4 gondo$ta "on. 9a ne3 akartok +ázni ! 1ezni4
engede$3e!ked-etekS Az e$!J n1ány +ogo$y ttovázva4 c!a,dára
gyanakodva $,de$t át a ,a$$En4 ! ind%$t e$ Me$i!andre ! a Fa$
+e$. A3ikor $átták4 1ogy ne3 e!ik bántEdá!%k4 t&bben k&vettk
Jket. Aztán 3g t&bben4 3íg vg.$ 3ár +o$ya3ato!an ára3$ottak
az e3berek. A kirá$ynJ ,árnázott z%bbonyt ! +$!i!akot vi!e$J
e3berei 3inden +r+inak4 nJnek ! gyer3eknek egy darab +e1r
var!a+át adtak/ egy t&r&tt c!ontra e3$keztetJ ki! ágat4 ra-ta
n1ány vrv&r&! $ev$$e$. A rgi i!tenek egy darab-a tá,$á$-a az
T-at. "on kard+orgatE keznek %--ai 3eg+e!z.$tek.
A tűzvere3 1J-e 3g i$yen távo$!ágbE$ i! rzke$1etJ vo$tR a
vadak 3inden bizonnya$ ,erz!e$Jnek reztk. (átta4 1ogy t&bben
re!zketve k&ze$ítik 3eg a g&dr&t4 a gyer3ekek !írtak. N1ányan
az erdJ +e$ ind%$tak. (átott egy +iata$ nJt4 aki 3indkt kar-ában
egyIegy gyer3ekke$ távo$odott. ;dJnknt vi!!za+ord%$t4 1ogy
bizto! $egyen benne4 !enki ne3 -&n %tán%k4 ! a3ikor a +ák
k&ze$be rt4 +%tá!nak eredt. Az egyik J!z !zaká$$T +r+i
3eg,rEbá$ta +egyverknt 1a!zná$ni a var!a+a ágat4 de a kirá$yn
e3berei ,i$$anatok a$att k&rbevettk dárdáikka$. A t&bbiek
kiker.$tk a 1o$tte!tet4 a3íg Ser Aor$i!! be$e ne3 dobta a tűzbe.
)z%tán va$a3ive$ t&bben vá$a!ztották az erdJt... ta$án 3inden
tízbJ$ egy.
A $egt&bben azonban -&ttek4 c!ak a +agy ! a 1a$á$ 3aradt
3&g&tt.k. )$&$ a re3ny várt rá-%k4 +Jttek a +adarab-%kat
3arko$á!zva4 a3íg e$ ne3 rkezett az idJ4 1ogy átad-ák Jket a
$ángoknak. RU1$$or &r&kk 1e!4 +$tkeny i!ten vo$t. Az T- i!ten
+e$e3!ztette a rgi tete3t4 ! gigantik%! árnykka$ ra-zo$ta ki
Stanni! ! Me$i!andre k&rvona$ait a Fa$raR a +ekete $e!en e$vá$t a
-g roz!dav&r&! t.kr&zJd!tJ$.
Sigorn trde$t $e e$!Jknt a kirá$y e$Jtt T1enn T- Magnar-a a,-a
+iata$abb4 a$ac!onyabb 3á!a vo$t V karc!T4 ko,a!zodE +r+i bronz
$áb!zárvdJben ! bronz$e3ezekke$ kivarrt bJr,ánc$ban. _tána
-&tt Q&rgJvrt c!ontbE$ ! ke3nyített bJrbJ$ k!z.$t c!attogE
,ánc$-ában4 Eriá!+e-bJ$ kia$akított !i!ak-ában. A c!ontok a$att egy
!zána$3a! e3berronc! re-tJz&tt t&redezett4 barna +ogakka$4 eny1n
!árgá! !ze33e$. A,rE4 ro!!zind%$atT ! a$atto3o! +reg4 $ega$ább
o$yan o!toba4 3int a3ennyire kegyet$en. "on egy ,i$$anatig !e3
1itte4 1ogy betart-a az e!k.-t. Oa-on Oa$ 3it rez1etett4 a3ikor
$átta4 1ogy $etrde$ ! boc!ánatot nyerY
C&vetkeztek a ki!ebb vezrek. Ct k$ánvezr !zar%$ábTak
t&rz!bJ$4 +ekete ! c!ontke3ny $ábba$. )gy &reg bábaa!!zony4
akit a Te-+o$yE 3entn 3indenki ti!zte$t. )gy tíz ! kt ve!4
cingár k&$y&k4 Oar-T&$J A$+yn +ia. 9a$$eck4 C%tya+e-ű 9ar3a
te!tvre a 3a$acaiva$. Mindegyik trdet 1a-tott a kirá$y e$Jtt.
TT$ 1ideg van e11ez a k%tyako3diá1oz4 gondo$ta "on.
V A !zabad n, 3egveti a trde,$Jket V +igye$3eztette
Stanni!t V 9agyd 3eg nekik a b.!zke!g.ket4 ! !okka$ -obban
+ognak !zeretni.
]3 J+e$!ge ne3 1a$$gatott rá.
V A kard-aikra van !z.k!ge34 ne3 a c!Ek-aikraS V +e$e$te.
Mi%tán $etrde$tek4 a vadak át1a$adtak a +ekete te!tvrek !orai k&zt
a ka,%1oz. "on (Et4 Se$y3et ! 3g +$ t%cat katonát bízott 3eg4
1ogy +ák$yáva$ a kez.kben átveze!!k Jket a Fa$on. Wdaát +orrE
1agy3a$eve! várta Jket4 +ekete kenyr ! ko$bá!z. Ca,nak r%1át
i!/ k&,enyt4 nadrágot4 c!iz3át4 z%bbonyt4 va!tag bJrke!ztyűt.
Ti!zta !za$3aágyon a$1atnak4 ! $obogE t.zek +og-ák távo$ tartani
az -!zaka 1idegt. A kirá$y gondo!an .gye$t a r!z$etekre4
driá!v!z Tor3%nd azonban e$Jbb vagy %tEbb T-ra 3egtá3ad-a a
Fa$at4 ! 1a e$-&n ez az idJ4 Stanni! T- a$attva$Ei va-on 3e$yik
o$da$ra á$nak 3a-dY Ad1at!z nekik +&$det ! kegye$3et4 de a
!zabad n, 3aga vá$a!zt-a a kirá$yát4 ! Jk ManceIet vá$a!ztották4
ne3 tged.
2o0en Mar!1 oda$,tetett $ováva$ "on 3e$$.
      V So1a ne3 1itte3 vo$na4 1ogy 3egre3 ezt a na,ot. V Az
intzJk ,aranc!noka !zreve1etJen $e+ogyott4 3iEta +e-!ebet
ka,ott a Co,onyák 9íd-án. Az egyik +.$nek egy r!ze odave!zett.
Már ne3 Tgy nz ki 3int egy gránáta$3a4 gondo$ta "on. V A
Torokná$ vrt 1%$$att%nk4 1ogy 3egá$$ít!%k a vadakat. "E e3berek
1a$tak 3eg ott4 barátok ! te!tvrek. [! 3indez 3irtY
V A biroda$o3 átkozni +og 3inket ezrt V -egyezte 3eg
c!í,J!en Ser A$$i!er T1orne. V Pe!tero! 3inden bec!.$ete! $ako!a
e$+ordít-a a +e-t ! k&, egyet az [--e$i Jr!g e3$ít!ekor.
Mit t%d!z te a bec!.$etrJ$Y
V A!end $egyen a !orbanS
Ser A$$i!er T1orne !okka$ Evato!abbá vá$t4 3iEta "ano! nagyTr
e$ve!ztette a +e-t4 de a ro!!zind%$at ne3 távozott be$J$e. "on
e$-át!zott a gondo$atta$4 1ogy neki ad-a a 3egbízatá!t4 a3it S$ynt
vi!!za%ta!ított4 de 3aga 3e$$ett akarta t%dni a +r+it. Mindig i! J
vo$t a ve!zede$3e!ebb kette-.k k&z.$. ;nkább az ]rnyktorony
egyik 3egter3ett intzJ-t bízta 3eg Sz.rke$e! vezet!ve$.
Re3$te4 1ogy az T- 1e$yJr!gek rzke$1etJ vá$tozá!t 1oznak.
Az Jr!g kivreztet1eti a !zabad n,et4 de k,te$enek $e!z.nk
&r&kre vi!!zaverni Jket. )zen az igaz!ágon 3g az !e3
vá$toztatott4 1ogy a tűznek adták Mance Raydert. Mg 3indig tT$
keve!en vagy%nk4 ! +e$derítJk n$k.$ 3int1a 3egvak%$t%nk vo$na.
Ci ke$$ k.$dene3 az e3bereket4 de 1a 3egte!ze34 va-on
vi!!zatrnekIeY
A Fa$on átvezetJ a$agTt ke!keny vo$t4 ! kanyargE!4 a vadak
k&z.$ ,edig !okan &regek4 betegek vagy !ebe!.$tek4 így a 3enet
+á-da$3a! $a!!T!ágga$ 1a$adt. Mire az %to$!E i! trdet 1a-tott4
bea$konyodott. A g&d&rben 3ár a$ig gett a tűz4 a kirá$y árnyka a
Fa$on korábbi 3retnek negyedre c!&kkent. 9ava! "on $átta a
$$egzett a $evegJben. 9ideg van4 ! egyre 1idegebb $e!z. Sokáig
e$1TzEdott ez a !zín-átk.
Ctt%catnyi +ogo$y Jgye$gett 3g a ,a$$Ekná$. Ngy Eriá! i!
vo$t k&zt.k4 1ata$3a!4 !zJr&! tere3t3nyek +erde 1o3$okka$4
+at&rz!nyi $ábakka$ ! 1ata$3a!4 !ztter.$J $áb+e--e$. Mret.k
e$$enre át t%dtak vo$na 3enni a Fa$ a$att4 de az egyik ne3 akarta
1átra1agyni a 3a3%t-át4 a t&bbiek ,edig ne3 akarták 1átra1agyni
Jt. A t&bbi vi!!za3aradE 3ind e3ber vo$t Sokan 3eg1a$tak vagy
1a$doko$tak4 ! rokonaik4 barátaik 3g egy tá$ 1agy3a$eve!rt
!e3 vo$tak 1a-$andEak 3egvá$ni tJ$.k.
N1ányan re!zkettek4 3á!ok 3g a re!zket!1ez i! tT$!ágo!an
+á!%$tak vo$tak4 Tgy 1a$$gatták a kirá$y 1ang-át.
      V Szabadon e$3e1ettek V k&z&$te ve$.k Stanni!. V Mond-átok
e$ a t&bbieknek4 3it $áttatokS Mond-átok 3eg nekik4 1ogy $áttátok
az igazi kirá$yt4 ! 1ogy !zíve!en +ogad-%k Jket i! a
biroda$3a3ban4 a3íg 3egJrzik a bkt. 9a ne34 -obban te!zik4
1a 3enek.$nek vagy e$bT-nak. T&bb tá3adá!t ne3 tűr&k e$ a
+a$a3 e$$enS
V )gy biroda$o34 egy i!ten4 egy kirá$yS V riko$totta Me$i!andre
TrnJ.
A kirá$ynJ e3berei átvettk a kiá$tá!t4 k&zben dárdá-%k
nye$ve$ .t&gettk a ,a-z!%kat.
V )gy biroda$o34 egy i!ten4 egy kirá$yS STANN;SS STANN;SS
)G? 2;RW#A(WM4 )G? ;ST)N4 )G? C;R](?S
"on $átta4 1ogy Oa$ ne3 c!at$akozik a kEr%!1oz4 a1ogy az
[--e$i Jr!g +ekete te!tvrei !e3. A 1angzavar k&ze,ette a kint
3aradt vadak $a!!anknt e$tűntek az erdJben. Az Eriá!ok távoztak
%to$!Eknt4 kettJ a 3a3%t 1átán4 kettJ gya$og. A!ak a 1a$ottak
3aradtak 1átra. "on +igye$te4 a1ogy Stanni! $eere!zkedik az
e3e$vnyrJ$4 az o$da$án Me$i!andrva$. A kirá$y v&r&! árnyka.
So1a ne3 távozik 3e$$J$e 1o!!zabb idJre. A dí!zJr!g
e$rendezJd&tt k&r.$&tt.k V Ser Godry4 Ser A$ayton ! t%catnyi
3á!ik $ovag. A 1o$d+ny 3egc!i$$ant ,ánc$-%kon4 k&,eny.ket
!z$ $obogtatta.
V ;ntzJ %ra3 V +ord%$t "on 2o0en Mar!11oz V4 a kerít!t
a,rít!átok +e$ tűzi+ának4 a tete3eket ,edig dob-átok a tűzbe.
V A1ogy ,aranc!o$od. V Mar!1 %ta!ítá!okat vakkantott4 ! a
!orbE$ kivá$E intzJk 3ári! 3egro1a3ozták a kerít!t. OezetJ-.k a
1o3$okát ránco$va +igye$te Jket. V )zek a vadak... !zerinted
tartani +og-ák a !zav%katY
V N1ányan igen4 de ne3 3ind. Ná$%k i! %gyanTgy vannak
gyávák ! gaz+ickEk4 gyenge akaratTak ! o!tobák4 3int ná$%nk.
V Az e!k.nk... arra e!k.dt.nk4 1ogy 3egvd-.k a biroda$3at...
V 9a a !zabad n, $ete$e,!zik az Ado3ány ter.$etn4 Jk i! a
biroda$o3 r!zt +og-ák k,ezni V 3%tatott rá "on. V Ct!gbee-tJ
idJket $.nk4 ! ez 3g ro!!zabbodni +og. A va$Edi e$$en!g arcát
3g ne3 i! $átt%k4 azt a +e1r4 1a$ott arcot a vi$ágítE4 kk
!ze33e$. A !zabad n, vi!zont i!3eri Jket. Stanni!nek ebben
igaza van4 k&z&! .gyet ke$$ vá$$a$n%nk a vadakka$.
V C&z&! .gyet egy k&z&! e$$en!g e$$en4 ezze$ c!ak egyetrteni
t%dok V bE$intott 2o0en Mar!1. V #e ez ne3 -e$enti4 1ogy át
ke$$ene engedn.nk a Fa$on t&bb tízezer ki1ezett vade3bert.
)nged-.k Jket vi!!za a +a$vaikba4 1add 1arco$-anak ott a
Má!okka$4 a3íg 3i $ezár-%k a ka,%t. Ne3 $enne ne1z do$g%nk4
c!ak vizet ke$$ene $e&nteni a gyi$okr!eken4 a Fa$ e$vgezn a
t&bbit. A 1ideg4 a !T$y... egy 1o$dI+ord%$E a$att o$yan $enne4
3int1a !o1a ne3 i! $tezett vo$na ka,%. Az e$$en!gnek kere!zt.$
ke$$ene +Trnia 3agát.
V Oagy át3á!znia.
V Az va$E!zínűt$en V ingatta a +e-t Mar!1. V )zek ne3
3arta$Ecok4 akik +o!ztogatni ! +e$e!get !zerezni -&nnek.
Tor3%ndda$ &rega!!zonyok vannak4 gyerekek4 -%1ok ! kec!kk4
3g 3a3%tok i!. Sz.k!ge van egy ka,%ra4 a3ibJ$ c!ak 1áro3
3aradt. 9a ,edig +e$k.$di a 3á!zEit a Fa$ tete-re4 no!... e$$en.k
o$yan k&nnyű vdekezni4 3int 3eg!zigonyozni egy v&d&rbe tett
1a$at.
A 1a$ak !o1a ne3 3á!znak ki a v&d&rbJ$ ! ne3 d&+nek
dárdát a gyo3rodba. "on egy a$ka$o33a$ 3ár 3aga i! 3eg3á!zta
a +a$at.
Mar!1 +o$ytatta/
V Mance Rayder í-á!zai az &!!zegyű-t&tt !zárak a$a,-án vagy
tízezer nyí$ve!!zJt ki$Jttek ránk. )bbJ$ a$ig !záz -%tott e$ a Fa$
tete-ig4 -Er!zt egy kegye! !z$$&k!nek k&!z&n1etJen.
REz!aerdei O&r&! A$yn vo$t az egyet$en 1a$ott%nk oda+ent4 ! J i!
a !a-át 1ibá-ábE$ 1a$t 3eg4 ne3 a $ábát 3eg!ebe!ítJ nyí$ve!!zJ
3iatt. #ona$ Noye a ka,% vde$3ben ve!zett oda. 2átor tett vo$t4
az bizto!... de 1a a ka,%t $ezárt%k vo$na4 a 3i vitz kovác!%nk 3g
3indig $ne. Akár !záz4 akár !zázezer e$$en+$$e$ á$$%nk !ze3ben4
a3íg 3i vagy%nk a Fa$ tete-n4 Jk ,edig a$%$4 ne3 árt1atnak
nek.nk.
Ne3 3ond b%ta!ágot. Mance Rayder !erege Tgy t&rt 3eg a
Fa$on4 akár a 1%$$á3ok a !zik$á! tenger,arton4 3ik&zben a
vde$e3 -Er!zt &regekbJ$4 z&$d+.$űekbJ$ ! !ebe!.$tekbJ$ á$$t.
)nnek e$$enre 2o0en -ava!$ata !ze3be3ent "on 3inden
&!zt&nve$.
V 9a $ezár-%k a ka,%t4 ne3 t%d%nk kik.$deni +e$derítJket V
3ondta. V Gyakor$ati$ag 3egvak%$%nk.
V Mor3ont nagyTr %to$!E +e$derít!e az Jr!g á$$o3ányának
negyedbe ker.$t4 %ra3. Meg ke$$ Jrizn.nk az erJnket. Minden
egye! 1a$á$ tovább gyengít 3inket4 ! 3ár így i! keve!en vagy%nk.
A nagybátyá3 azt 3ondta4 3indig +og$a$d e$ a 3aga!$atot4 !
nyerd 3eg a c!atát. A Fa$ná$ ninc! 3aga!abb á$$á!4 ,aranc!nok.
V Stanni! +&$det4 $e$3et ! igaz!ágot ígr 3inden vadnak4 aki
trdet 1a-t e$Jtte. So1a ne3 +og-a engedni4 1ogy $ezár-%k a ka,%t.
Mar!1 ttovázott.
      V :aranc!nok4 n ne3 !zerete3 a ,$etykákat4 de az a 1ír -ár-a4
1ogy tT$!ágo!an... barát!ágo! vagy Stanni! nagyTrra$. )gye!ek
egyene!en azt á$$ít-ák4 1ogy te... no!...
(ázadE vagyok4 ! k&,&nyeg+orgatE4 va$a3int +attyT ! varg.
"ano! S$ynt 3ár e$tűnt4 de a 1az%g!ágai itt 3aradtak.
V T%do34 3it 3ondanak. V "on i! 1a$$otta a !%ttogá!okat4 !
$átta az e$+ord%$E arcokat4 a3ikor átvágott az %dvaron. V Mit
várnak tJ$e34 egy!zerre ragad-ak kardot Stanni! ! a vadak e$$enY
X+e$!gnek 1áro3!zor annyi 1arco!a van4 3int nek.nk4 ráadá!%$
a vendg.nk. A vendg$átá! t&rvnye Ev-a. )zenkív.$ az adE!ai
vagy%nk4 neki ! az e3bereinek.
V Stanni! nagyTr !egített4 a3ikor !egít!gre vo$t !z.k!g.nk V
i!3erte e$ vonakodva Mar!1 V4 de attE$ 3g $ázadE4 ! az .gye
b%ká!ra van ít$ve. _gyanTgy4 a1ogy 3i i!4 1a a Oa!trEn ár%$Enak
kiá$t ki 3inket. Gondo!kodn%nk ke$$ rE$a4 1ogy ne a ve!zte!
o$da$on á$$-%nkS
V Ne3 !zándkozo3 egyik o$da$ra !e3 á$$ni V +e$e$te "on V4
vi!zont ne3 i! vagyok o$yan bizto! ennek a 1áborTnak a
vgki3enete$ben4 3int te. FJ$eg ne3 így4 1ogy Ty0in nagyTr
3eg1a$t. V 9a 1inni $e1etett a kirá$yi Tton +e$!zivárgE
!zEbe!zdnek4 a Cirá$y SegítJ-t !a-át t&r,e +ía gyi$ko$ta 3eg4
3ik&zben az árnyk!zken .$t. "on va$a3ennyire i!3erte Tyrion
(anni!tert. Cezet +ogott ve$e34 ! a barát-ának nevezett. Ne1ezen
t%dta e$1inni4 1ogy a ki! e3ber 3eg&$te a !a-át a,-át4 vi!zont
Ty0in nagyTr 1a$á$a bizto!nak tűnt V A kirá$yvári oro!z$án c!%,án
egy k&$y&k4 a Oa!trEn ,edig +e$nJtt e3bereket i! k,e! 3i!z$ikbe
!zabda$ni.
V (e1et4 1ogy c!ak egy k&$y&k4 ,aranc!nok4 de... Robert
kirá$yt !zerettk4 ! a $egt&bben továbbra i! a +iának +ogad-ák e$
To33ent. Stanni! nagy%rat 3in$ t&bbet $át-ák4 anná$ kev!b
kedve$ik4 Me$i!andre TrnJt ,edig 3g kev!b !zeretik a t.zeive$
! a ko3or4 v&r&! i!tenve$. Mindenki ,ana!zkodik.
V Mor3ont ,aranc!nok 3iatt i! á$$andEan ,ana!zkodtak.
)gy!zer azt 3ondta neke34 a +r+iak !zeretnek ,ana!zkodni a
+e$e!g.kre ! az %r%kra. Akiknek ninc! +e$e!g.k4 kt!zer annyit
!zida$3azzák az %r%kat. V 9ava! "on a kerít!re ,i$$antott. V
Magadra 1agy$ak titeket4 vgezztek a 3%nkátokat4 2o0en.
Gondo!kod-atok rE$a4 1ogy 3inden 1o$tte!t e$ $egyen getve.
C&!z&n&3 a tanác!ot4 ígre34 e$gondo$kodo3 azon4 a3it
3ondtá$.
A g&d&r +e$ett 3g 3indig kavargott a +.!t ! a 1a3%4 a3ikor "on
vi!!zaind%$t a ka,%1oz. Wtt $e!zá$$t4 ! átvezette $ovát a Fa$ d$i
o$da$ára. 2ánato! )dd +ák$yáva$ a kezben 3ent e$Jtte. A $ángok
az a$agTt 3ennyezett nya$do!ták4 3inden $,!n$ vízc!e,,ek
1%$$ottak rá-%k.
V Megk&nnyebb.$! vo$t nzni4 a1ogy $ángo$ az a k.rt V
!zE$a$t 3eg )dd. V MT$t --e$ azt á$3odta34 1ogy ,i!á$ok $e+e$ a
Fa$rE$4 ! va$akinek ,,en akkor -%tott e!zbe 3eg+T-ni. Ne3
3int1a ,ana!zkodni akarnk. Mg 3indig -obb vo$t4 3int a rgi
á$3o34 a3iben C%tya+e-ű 9ar3a 3egetetett a di!znEiva$.
V 9ar3a 1a$ott V 3ondta "on.
V #e a di!znEk ne3. \gy nznek rá34 a1ogy Gyi$ko! nzett a
!onkára. )zze$ ne3 azt 3ondo34 1ogy a vadak ártani akarnak
nek.nk. :er!ze igaz4 +e$a,rított%k az i!teneiket4 ! e$gett.k Jket4
vi!zont adt%nk nekik 1agy3a$eve!t. Mi egy i!ten egy -E
1agy3a$eve!1ez k,e!tY [n i! 3eg t%dnk enni egy tányrra$.
"on +ekete r%1á-ába beivEdott a +.!t ! az gett 1T! !zaga.
T%dta4 1ogy ennie ke$$ene4 de igazábE$ ne3 enniva$Era4 1ane3
tár!a!ágra vágyott. )gy k%,a bor Ae3on 3e!terre$4 n1ány 1a$k
!zE Sa33e$4 nevet! :y,,e$4 GrennIne$ ! Oaranggya$. Ae3on !
Sa3 azonban e$3entek4 a t&bbi barát-a ,edig...
V Ma e!te a t&bbiekke$ vac!orázo3.
V FJtt 3ar1a1T! $e!z4 r,áva$. V 2ánato! )dd 3int1a 3indig
t%dta vo$na4 3it +Jznek. V Oi!zont 9obb azt 3ond-a4 e$+ogyott a
tor3á-a. Mit r a +Jtt 1T! tor3a n$k.$Y
Mive$ a vadak +e$gyT-tották a rgi k&z&! ,.$etet4 az [--e$i
Jr!g katonái a +egyverraktár a$atti kJ,incben tkeztek4 egy
1ata$3a!4 bo$tozato! c!arnokban4 3e$yet kJ,i$$rek o!ztottak
r!zekre. A +a$ak 3entn boro!I ! !&r&!1ordEk !orakoztak.
A3ikor "on be$,ett4 a $,c!J1&z $egk&ze$ebb e!J a!zta$ná$ ngy
,ítJ kockázott4 a tűz 3e$$ett ,edig n1ány +e$derítJ be!z$getett a
kirá$y e3bereive$.
A +iata$abbak egy 3á!ik a!zta$ná$ gyű$tek &!!ze4 a1o$ :y,
,,en egy k!e 1egyre tűz&tt r,áva$ 1adoná!zott.
V Az - !&tt4 ! te$e van r,áva$S V -e$entette ki ko3or
1angon. V ;3ádkozz%nk 1át vad1T!rt4 gyer3ekei34 n3i
1agy3áva$ ! egy ki! íze! ,ec!enye$ve$S V 2arátai nevettek...
Grenn4 Oarangy4 Se$ye34 ott vo$tak 3ind.
9ava! "on ne3 c!at$akozott az á$ta$áno! -Ekedv1ez.
V Má! e3ber i3á-ábE$ gTnyt űzni o!toba do$og4 :y,. [!
ve!z$ye! i!.
V 9a a v&r&! i!ten 3eg!rtJd&tt4 1add !T-t!on $e rá3 itt !
3o!t.
)$1a$t a nevet!.
V A ,a,nJn nevett.nk V 3agyarázta Se$ye34 a -Ek,ű4 karc!T
i+-T4 aki egykor a te!tt boc!átotta ár%ba dváro!ban. V A!%,án
tr+á$kozt%nk egy c!e,,et.
V Neked i! 3egvannak az i!teneid4 neki i!. 9agy-átok Jt
bkn.
V X ne3 1agy-a $tezni a 3i i!teneinket V vitatkozott Oarangy.
V 9a3i! i!teneknek 1ív-a a 9etet4 ,aranc!nok4 ! az J!i i!teneket
i!. Te i! $áttad4 arra kny!zerítette a vadakat4 1ogy var!a+át
ge!!enek.
V Me$i!andre ne3 tartozik a ,aranc!nok!ágo3 a$á4 ti vi!zont
igen. Ne3 1agyo34 1ogy e$3rge!ed-en a vi!zony a kirá$y
e3berei ! az eny3ek k&z&tt.
:y, 3eg+ogta Oarangy kar-át
V Ne brekeg- tovább4 bátor Oarangy4 a 3i dic!J 9ava!
%ra!ág%nk !zE$ottS V Ta$,ra %grott4 ! gTnyo!an 3eg1a-o$t. V
2oc!ánatodrt e!edeze3S ^gre34 ez%tán a +.$e3 ci3,á-át !e3
3ozdíto34 c!ak nagy%ra3 nagyTri enged$yve$S
Azt 1i!zi4 ez az eg!z c!ak -átk. "on $eg!zíve!ebben a$a,o!an
3egrázta vo$na4 1ogy !zre trít!e.
V Fe$J$e3 annyit $engeted a +.$edet4 a3ennyit c!ak akarod.
Neke3 a nye$vedde$ van ba-o3.
V Ma-d n .gye$ek rá V ígrte Grenn V4 ! !z.k!g e!etn -E$
+e-be kE$into3. V R&vid ttovázá! %tán +o$ytatta. V Oe$.nk
vac!orázo$Y W0en4 3en- arrbb4 !zorít!%nk 1e$yet "onnakS
"on !e33it ne3 !zeretett vo$na -obban. Ne34 3ondta
3agának4 azok az idJk e$3T$tak. A +e$i!3er! tJrknt d&+&tt a
gyo3rába. A Fa$ az &v vo$t4 ! ve$e egy.tt az e3berei $ete i!.
)gy nagyTr kedve$1eti az e3bereket4 akiknek ,aranc!o$4 1a$$otta
ne3e! aty-a !zavait4 de ne3 $e1et a barát-%k. )gy na, ta$án
ít$keznie ke$$ +e$ett.k4 vagy a 1a$á$ba k.$denie Jket.
V Ma-d 3á!kor V 1az%dta "on. V )dd4 te 3arad- ! egy$4
neke3 3g do$go3 van.
A kinti $evegJ 3o!t 3g 1idegebbnek tűnt. A vár tT$!E +e$n a
Cirá$y Tornyának ab$akait gyertya$ángok vi$ágították 3eg. Oa$ a
torony tete-n á$$t4 ! a Fa$at bá3%$ta. Stanni! a !a-át !zobá-a +&$&tt
tartotta bezárva4 !zoro! Jrizet a$att4 de azt 3egengedte4 1ogy
ki3en-en a 3e$$vdre $evegJzni. Magányo!nak tűnik4 gondo$ta
"on. Magányo!nak ! !z,nek. A 3aga 3Ed-án a tűz á$ta$
3egc!Eko$t ?gritte i! c!ino! vo$t v&r&! 1a-áva$4 de igazábE$ a
3o!o$ya ke$tette $etre az arcát.
Oa$nak ne3 ke$$ett 3o!o$yogniaR a vi$ág bár3e$yik %dvarában
k,e! $ett vo$na e$c!avarni a +r+iak +e-t.
A vadak 1ercegnJ-e egyá$ta$án ne3 kedve$te +ogvatartEit.
Mindannyi%kat atrde,$Jnekb tartotta4 ! 3ár 1áro3!zor ,rEbá$t
3eg!z&kni. A3ikor az egyik gya$ogo! katona Evat$anná vá$t a
k&ze$ben4 kirántotta a tJrt4 ! nyakon !zTrta. 9a c!ak egy
1.ve$ykke$ ba$ra !zTr-a 3eg4 a +r+i 3ár ne3 $.
Magányo!4 !z, ! 1a$á$o!4 gondo$ta "on4 ! az eny3 $e1etett
vo$na. X ! #ere!4 va$a3int ne3e! atyá3 neve. )1e$yett a +ekete
k&,enyt ! a -g+a$at vá$a!ztotta. A bec!.$etet vá$a!ztotta. )gy
+attyT bec!.$ett.
A Fa$ -obbo$da$t 3aga!odott +&$4 a1ogy átvágott az %dvaron.
A -g +e$.$ete !á,adtan c!i$$ogott4 de a 3$ye 3aga vo$t a 1o3á$y.
A ka,%ná$ 1a$ovány4 naranc!!árga izzá! $át!zott a rác!ok k&z&tt4
a1o$ az Jr&k 3enedket kere!tek a !z$ e$J$. "on 1a$$otta a $ánc
nyikorgá!át4 a1ogy a +e$vonEketrec neki.tJd&tt a Fa$nak. Wda+ent
az Jr!ze3ek 3inden bizonnya$ a ,aráz!tartE 3e$ege +&$
g&rnyednek4 ! a !z$ 3iatt kiabá$va be!z$getnek. Oagy vgk,,
+e$adták a ,rEbá$kozá!t4 ! 3indenki be$e!.$$yedt !a-át
1a$$gatá!ának tavába. Neke3 i! ott ke$$ene $enne3. A Fa$ az
eny3.
[,,en a :aranc!nok tornya a$att !tá$t4 azon a ,onton4 a1o$
?gritte 3eg1a$t a kar-ában4 a3ikor Sze$$e3 3eg-e$ent 3e$$ette. A
r3+arka! 3e$eg $e1e$ete gJz&$g&tt a 1idegben4 v&r&! !ze3e
z!arátnokknt izzott a 1o$d+nyben. "on !zá-át 3egt&$t&tte a +orrE
vr íze4 ! t%dta4 1ogy Sze$$e3 azna, --e$ gyi$ko$t. Ne3S V
,aranc!o$t 3agára. )3ber vagyok4 ne3 +arka!. Ce!ztyű! kezve$
3egd&rz!&$te a !zá-át4 ! nagyot k&,&tt a 1Era.
A 1o$$Etanya a$atti !zobában továbbra i! A$yda! $akott. "on
ko,ogtatá!ára a be-árat1oz c!o!zogott4 ! r!nyire nyitotta az a-tEt.
V QavarokY V krdezte "on.
V #e1ogy. V Citárta az a-tEt. V [,,en bort +orra$ok. )$+ogad!z
egy k%,áva$Y
V Zr&33e$. V "on keze e$3erevedett a 1idegtJ$. (e1Tzta a
ke!ztyű-t4 ! 3egtornáztatta az %--ait.
A$yda! vi!!zatrt a tűz1e$y1ez4 ! 3egkavarta a bort. (ega$ább
1atvanve!4 &rege3ber4 c!ak Ae3on1oz k,e!t tűnt +iata$nak. Az
a$ac!ony4 k&vrk! intzJ !ze3e rEz!a!zín vo$t4 akár egy -!zakai
á$$at4 a +e-n n1ány J!z 1a-!zá$ árvá$kodott. A3ikor kit&$t&tte a
bort4 "on 3indkt kezve$ 3aga e$ e3e$te a k%,át4 be!zi,,antotta
a +ű!zere! gJzt4 ! 3egkE!to$ta az ita$t A 3e$eg azonna$ !ztáradt
a te!tben. \-ra ivott4 1o!!zT ! 3$y kortyokka$4 1ogy ki&b$ít!e
!zá-ábE$ a vr ízt
V A kirá$yn e3berei azt 3ond-ák4 a Fa$on TT$i Cirá$y gyáván
1a$t 3eg. 9ogy kegye$e3rt ri3ánkodott4 ! 3egtagadta
kirá$y!ágát.
V Oa$Eban. Fny1ozE ,edig +nye!ebben ragyogott4 3int eddig
bár3ikor. W$yan vo$t4 3int a na,. V "on +e$e3e$te a k%,á-át. V
Stanni! 2arat1eonra ! varáz!kard-áraS V Ce!erűnek rezte a bort
a !zá-ában.
V X+e$!ge ne3 k&nnyű e3ber. Aki koronát vi!e$4 ritkán az.
Sok -E e3ber vo$t ro!!z kirá$y4 !zokta 3ondani Ae3on 3e!ter4 !
n1a ro!!z e3berekbJ$ i! $e1et -E kirá$y.
V X 3ár c!ak t%d-a. V Ae3on Targaryen ki$enc kirá$yt $átott a
Oa!trEnon. )gy kirá$y +ia4 egy kirá$y te!tvre4 egy kirá$y
nagybáty-a vo$t. V 2e$enzte3 a k&nyvbe4 a3it Ae3on 3e!ter itt
1agyott neke3. A "áde ko3,endi%3ba4 az Azor A1airE$ !zE$E
+e-ezetbe. A Fny1ozE az J kard-a vo$t4 a +e$e!ge vrben
edzettk4 1a 1inni $e1et Ootarnak. A Fny1ozE az%tán !o!e3 $ett
1ideg ta,intá!T4 1ane3 o$yan 3e$eg4 a3i$yen Ni!!a Ni!!a i! vo$t.
A!atában a ,enge t.ze!en izzott. Azor A1ai egy!zer egy
!z&rnyetegge$ k.zd&tt4 ! a3ikor a kardot a be!tia gyo3rába
d&+te4 annak +e$+orrt a vre. F.!t ! gJz !zá$$t +e$ a ,o+á-ábE$4 a
!ze3e e$o$vadt ! rá+o$yt az arcára4 a te!te $ángra gyT$t.
A$yda! ,i!$ogott.
V )gy ,enge4 a3e$yet a !a-át t.ze 1evít...
V...nagy á$dá! $enne a Fa$on. V "on +$retette a k%,át4 !
+e$1Tzta +ekete vakondbJr ke!ztyű-t. V Nagy kár4 1ogy Stanni!
kard-a 1ideg. Cívánc!i $ennk4 az J Fny1ozE-a 1ogyan vi!e$kedik
c!atában. C&!z&n&3 a bort. Sze$$e34 gyereS V Fe-be 1Tzta
c!%k$yá-át4 ! az a-tE1oz ind%$t. A r3+arka! k&vette.
A kovác!3ű1e$y !&tt vo$t4 ! c!ende!. "on biccentett az
Jr&knek4 3ie$Jtt a dárdák n3a !or+a$a 3e$$ett 3egk&ze$ítette a
!zá$$á!át Card&vt +e$aka!ztotta egy !zegre az a-tE 3e$$ett4 a
k&,enyt egy 3á!ikra. A3ikor $evette a ke!ztyű-t4 keze 3erev
vo$t4 ! 1ideg. 9o!!zT ideig tartott4 3ire !iker.$t 3eggyT-tania egy
gyertyát. Sze$$e3 &!!zeg&3b&$y&d&tt a !zJnyegn4 ! azonna$
e$a$%dt4 de "on 3g ne3 t%dott $e,i1enni. A karco! +enyJa!zta$on
ott 1evertek a Fa$ ! az azon tT$i ter.$etek trk,ei4 a +e$derítJk
beo!ztá!a4 va$a3int egy $ev$ az ]rnyktoronybE$4 Ser #eny!
Ma$$i!ter kec!e! betűive$.
\-ra e$o$va!ta a $eve$et4 ki1egyezett egy to$$at4 ! +e$bontott egy
!űrű4 +ekete tintáva$ te$i .vegc!t. Ct $eve$et írt4 az egyiket Ser
#eny!nek4 a 3á!ikat Aotter :ykeInak. Mindketten további
e3bereket krtek tJ$e. 9a$dert ! Oarangyot ny%gatra k.$di4 az
]rnykItoronyba4 Grennt ! :y,et ke$etre4 a Tenger3e$$ki Ce$eti
Jr!gbe. A tinta ne3 +o$yt ke$$Jk,,en4 ezrt !zavai k%rtának4
d%rvának ! .gyet$ennek tűntek4 de ne3 adta +e$.
Mire $etette a to$$at4 a 1e$yi!g 1o3á$yba bor%$t ! ki1ű$tR "on
Tgy rezte4 a +a$ak b&rt&nbe zár-ák. Az ab$ak tete-rJ$ a On
Medve 1o$$E-a nzett $e rá rava!z4 +ekete !ze3ve$. Az %to$!E
baráto34 gondo$ta "on ke!erűen. [! -obb $e!z4 1a tT$$$ek4
k.$&nben az n arco3bE$ i! c!i,egetni +og!z. Sze$$e3 ne3
!zá3ított4 J t&bb vo$t barátná$. Sze$$e3 a r!ze vo$t.
Fe$á$$t4 ! +e$$,de$t a $,c!Jn a ke!keny ágy1oz4 a3e$y
egykor #ona$ NoyeI vo$t. )z a !or!o34 -&tt rá vetkJz! k&zben.
A3íg $e ne3 te$ik az idJ3.
 
 
#aenery!
 
 
i azY V ny&!z&r&gte4 a3ikor ;rri gyengden 3egrázta
a vá$$át. Wdakint koro3+ekete -!zaka vo$t. Oa$a3i
ba- van. Azonna$ t%dta. V #aarioY Mi t&rtntY V
]$3ában +r- ! +e$e!g vo$tak4 egy!zerű e3berek4 akik egy!zerű
$etet $tek egy 3aga!4 v&r&! a-tE! kJ1ázban. A$3ában a +r+i
vgigc!Eko$ta az eg!z te!tt... a !zá-át4 a nyakát4 a 3e$$t.
V Ne34 C1a$ee!i V 3or3o$ta ;rri. V Az e%n%c1od4 Sz.rke
Freg ! a ko,a!z e3ber. Fogadod JketY
V ;gen. V Rá-&tt4 1ogy a 1a-a &!!zek%!zá$Edott4 ! az
ágyne3ű-e i! rendet$en. V Segít! +e$&$t&zniS [! krek egy k%,a
bort i!4 1ogy kiti!zt%$-on a +e-e3. V 9ogy 3eg+o-t!a3 az á$3o3.
Oa$a1onnan 1a$k !zi,ogá!t 1a$$ott. V Ci !írY
V A rab!zo$gád4 Mi!!andei. V "1i`%i vkony gyertyát tartott a
kezben.
V A !zo$gá$E3. Neke3 ninc!enek rab!zo$gái3. V #any
!e33it !e3 rtett. V Mirt !írY
V [rte4 aki a báty-a vo$t V +e$e$te ;rri.
A t&bbit Ska1aztE$4 ReznaktE$ ! Sz.rke FregtJ$ t%dta 3eg4
3i%tán be!ereg$ettek a !zobá-ába. Azonna$ t%dta4 1ogy ro!!z
1íreket 1oznak4 3ie$Jtt 3g 3eg!zE$a$tak vo$na. A!ak egy
,i$$antá!t ke$$ett vetnie Tar+e-ű c!T+ k,re.
V A 9ár,ia FiaiY
Ska1az ko3or ábrázatta$ bE$intott.
V 9ány 1a$ott vanY
Reznak a kezt t&rde$te.
V CiIki$enc4 +nye!!ge! TrnJ. Gono!z do$og vo$t4 ! vere!S
IM
Sz&rnyű!ge! -!zaka4 !z&rnyű!ge!S
Ci$enc. A !zE tJr vo$t a !zívbe. Meereen $,c!J! ,ira3i!ai a$att
3indenna, árnyk1áborT za-$ott. A na, 3inden regge$ +ri!!
1a$ottakra bredt 3e$$ett.k vrre$ ra-zo$t 1ár,ia. 9a$á$ $e!e$kedett
3inden -E3EdT ! J!zinte !zabad e3berre. Akkor i!4 egyet$en
-!zaka a$att ki$enc... Megr3ítette a 3ennyi!g.
V 2e!z$-etekS
Sz.rke Freg vá$a!zo$t.
V A !zo$gá$Eidon ra-ta.t&ttek4 a3ikor Meereen %tcáit -árták4
1ogy +enntart!ák +e$!ged bk-t. Mindegyik.k -E$ +e$ vo$t
+egyverezve4 dárdáva$4 ,a-zz!a$ ! r&vidkardda$. :áro!áva$
-árJr&ztek4 ! ,áro!áva$ i! 1a$tak 3eg. Fekete Zk&$ ! Aet1ery!
!zo$gá$Eidat !zá3!zerí-akka$ &$tk 3eg Mazd1an (abirint%!ában.
Mo!!ador ! #%ran !zo$gá$Eidat $ez%1anE k&vek te3ettk 3ag%k
a$á a ,art+a$ a$att. Arany1a-T )$adon ! 9ű #árda !zo$gá$Eidat
3eg3rgeztk egy bor1ázban4 a1o$ 3inden --e$ 3egá$$tak a
-árJrTt-%k vgn.
Mo!!ador. #any keze &k&$be !zor%$t. Mi!!andeit ! te!tvreit
naant1i ott1on%kbE$ rabo$ták e$ bazi$i!zk%!zI!zigeti +o!ztogatEk4
3a-d A!ta,orban e$adták Jket rab!zo$gának. 2ár Mi!!andei
nagyon +iata$ vo$t4 o$yan te1et!get 3%tatott a nye$vek tern4 1ogy
a "E Me!terek kitaníttatták írnoknak. Mo!!ador ! Mar!e$en 3ár
ne3 vo$tak i$yen !zerenc!!ek. Ci1er$tk Jket4 ! Mak%$át$ant
k,eztek be$J$.k.
V )$+ogták a gyi$ko!ok va$a3e$yiktY
V Szo$gá$Eid $etartEztatták a bor1áz t%$a-dono!át ! a $ányát.
Azt 3ond-ák4 ne3 t%dtak !e33irJ$4 ! irga$o3rt k&ny&r&gnek.
Mint 3indenki 3á!.
V Ad-átok át Jket a Tar+e-űnek. Ska1az4 vá$a!zd !zt ! krdezd ki
Jket
V A1ogy +nye!!ged kíván-a. Sze$íden vagy d%rván
krdezze3 ki JketY
V )$J!z&r !ze$íden. (á!!%k4 3i$yen 3e!t adnak e$J4 ! 3i$yen
neveket !%ttognak e$. (e1et4 1ogy tny$eg ártat$anok. V Ttovázott.
V A ne3e! Reznak ki$encet 3ondott. Cik 3gY
V 9áro3 +e$!zabadított4 Jket az ott1on%kban &$tk 3eg V
+e$e$te a Tar+e-ű. V )gy ,nzk&$c!&nzJ4 egy ci,Jk!zítJ ! Ry$ona
R1ee4 a 1ár+á!. Mie$Jtt 3eg&$tk4 $evágták az %--ait.
A kirá$ynJ e$+intorodott. Ry$ona R1ee o$yan de!en -át!zott a
1ár+án4 3int 3aga a Szűz. A3ikor rab!zo$ga vo$t ?%nkaiban4 a
váro! &!!ze! ne3e!i c!a$ád-ának -át!zott. Meereenben J $ett a
y%nkai +e$!zabadítottak egyik vezetJ-e4 J k,vi!e$te +&$di-eit #any
tanác!ában.
V A borkere!kedJn kív.$ !enkit ne3 +ogt%nk e$Y
V Ne34 ez !zo3orTan va$$-a be. 2oc!ánatodat kr-.k.
C&ny&r.$et4 gondo$ta #any. Megka,-ák a !árkány
k&ny&r.$ett.
V Ska1az4 3eggondo$ta3 3aga3. A +r+it d%rván krdezd ki.
V Megte1ete3. Oagy 3egte1ete3 azt i!4 1ogy a $ányt
krdeze3 ki d%rván4 az a,-a !ze3e $áttára. ^gy ta$án e$ár%$ n1ány
nevet.
V Tedd4 a1ogy -Enak $átod4 de neveket akarokS V Gyo3ra
$ángo$t a 1aragtE$. V Ne3 tűr&34 1ogy 3g t&bb Mak%$át$ano3at
$e3!záro$-ákS Sz.rke Freg4 vond vi!!za az &!!ze! e3beredet a
barakkokba4 ezentT$ Jk vdik a +a$akat4 a ka,%kat ! enge3. )ttJ$
a na,tE$ +ogva a 3eereeniek tart-ák +enn a rendet Meereenben.
Ska1az4 á$$ít! &!!ze neke3 egy T- váro!i Jr!get4 azono! !zá3ban
$egyenek benne tar+e-űek ! +e$!zabadítottak.
V A1ogy ,aranc!o$od. 9ány e3ber $egyen &!!ze!enY
V A3ennyire !z.k!ged van.
Reznak 3o Reznaknak egy ,i$$anatra e$akadt a !zava.
V Fnye!!g4 1onnan !zed-.k &!!ze a ,nzt i$yen !ok e3ber
3eg+izet!1ezY
V A ,ira3i!okbE$. Nevezz.k vradEnak. Száz aranyat
k&vete$ek 3inden ,ira3i!bE$ 3inden +e$!zabadított %tán4 akiket a
9ár,ia Fiai 3eggyi$ko$tak.
)z 3o!o$yt c!a$t a Tar+e-ű arcára.
V )$intzz.k V bE$intott V4 de +nye!!gednek t%dnia ke$$4 1ogy
Q1ak ! Merre` nagy3e!terek arra k!z.$nek4 1ogy e$1agy-ák a
,ira3i!aikat ! a váro!t.
#aenery! 3ár 1a$á$o!an %nta Q1akot ! Merre`IetR ro!!z%$ vo$t
az &!!ze! 3eereenitJ$4 kic!itJ$ ! nagytE$ egyaránt.
V 9add 3en-enek4 de gondo!kod-atok rE$a4 1ogy a r%1áikon
kív.$ !e33it ne vigyenek. Hgye$-etek rá4 1ogy az arany%k itt
3arad-on4 ! a +e$1a$3ozott $e$3.k i!.
V Fnye!!g V 3or3o$ta Reznak 3o Reznak V4 ne3 $e1et.nk
bizto!ak benne4 1ogy a ne3e!ek az e$$en!geink1ez akarnak
c!at$akozni. Oa$E!zínűbb4 1ogy egy!zerűen c!ak átte!zik a
!zk1e$y.ket a 1egyek k&z.
V Akkor 1át bizto!an ne3 bán-ák4 1a 3egJrizz.k nekik az
arany%kat. A 1egyek k&z&tt Tgy!e3 t%dnák 3ire k&$teni.
V A gyer3ekeiket +$tik V +o$ytatta Reznak.
;gen4 gondo$ta #aenery!4 akárc!ak n.
V Ma-d rá-%k i! vigyáz%nk. Mindegyik.ktJ$ kt gyer3eket
krek4 ! a t&bbi ,ira3i!bE$ i!. )gy $ányt ! egy +iTt.
V TT!zoknak V vigyorgott -Ekedvűen Ska1az.
V A,rEdoknak ! ,o1árnokoknak. 9a a nagy3e!terek
ti$takoznak4 3agyarázzátok e$ nekik4 1ogy Pe!tero!on nagy
3egti!zte$tet! egy gyer3ek !zá3ára4 1a kivá$a!zt-ák %dvari
!zo$gá$atra. V A t&bbit ki3ondat$an%$ 1agyta. V Men-etek !
tegytek4 a1ogy ,aranc!o$ta3. Gyá!zo$no3 ke$$ a 1a$ottainkat.
A3ikor vi!!zatrt a ,ira3i! tete-n $vJ !zobá-ába4 ott ta$á$ta a
1a$kan !írdogá$E Mi!!andeit az ágyán. A $ány 3indent 3egtett4
1ogy vi!!za+o-t!a zokogá!át.
V Gyere4 a$%d- ve$e3 V 3ondta #any a ki! írnoknak. V A!ak
Erák 3T$va 1a-na$odik.
V Fe$!ged nagyon kegye! e11ez. V Mi!!andei be!ik$ott a
takarE a$á. V "E te!tvr vo$t.
#any átkaro$ta a $ányt.
V Me!$- rE$aS
V Ci!kor%nkban J tanított 3eg +ára 3á!zni. T%dott 1a$at +ogni
a kezve$. )gy!zer a kertben ta$á$ta3 rá4 a$%dt4 ! vagy !záz
,i$$angE re,de!ett k&r.$&tte. Annyira gy&ny&rű vo$t akkor regge$4
ez nagyon... akaro3 3ondani4 nagyon !zerette3.
V A1ogy J i! !zeretett tged. V #any a $ány 1a-át !i3ogatta. V
A!ak !zE$-4 kedve!e34 ! e$k.$de$ek errJ$ a !z&rnyű 1e$yrJ$.
Ta$á$ok va$a1ogy egy 1a-Et4 ! 1azak.$de$ek Naat1ba.
V ;nkább ve$ed 3aradnk4 Naat1ban +$nk. Mi van4 1a 3egint
-&nnek a rab!zo$gaIkere!kedJkY 2izton!ágban rze3 3aga34
a3ikor ve$ed vagyok.
2izton!ág. A !zE k&nnyeket c!a$t #any !ze3be.
V Oigyázni !zeretnk rád. V Mi!!andei 3g gyer3ek vo$t4 ! a
k&ze$ben #any i! Tgy rezte4 3int1a $enne egy gyer3eke. V
A3ikor n kic!i vo$ta34 !enki ne3 vigyázott rá3. Ta$án Ser
Pi$$e34 de J 3eg1a$t4 ! Oi!ery!... Szeretn$ek 3egvdeni4 de...
annyira ne1zS )rJ!nek $enni. Ne3 3indig t%do34 3it ke$$ene
tenne3. :edig t%dno3 ke$$S A!ak n vagyok nekik. [n vagyok a
kirá$ynJ4 az... az...
V...anya V !%ttogta Mi!!andei.
V A !árkányok any-a. V #any 3egborzongott.
V Ne34 3indannyi%nk any-a. V Mi!!andei 3g !zoro!abban
bT-t 1ozzá. V A$%d-4 +e$!g4 ne3!okára itt a 1a-na$4 ! ve$e a
3eg1a$$gatá!ok.
V Mindketten a$!z%nk4 ! egy !zebb -&vJrJ$ á$3od%nk. A!%kd
be a !ze3ed. V A3ikor a $ány engede$3e!kedett #any
3egc!Eko$ta a !ze31-át4 a3ive$ 1a$k k%ncogá!t c!a$t ki be$J$e.
A c!Ekok azonban !okka$ k&nnyebben -&ttek4 3int az á$o3.
#any $e1%nyta a !ze3t ! 3eg,rEbá$t az ott1onára gondo$ni4
SárkánykJre4 Cirá$yvárra ! a t&bbi 1e$yre4 3e$yekrJ$ Oi!ery!
3e!$t neki4 egy enn$ barát!ágo!abb +&$dre... de gondo$atai
+o$yton vi!!zatrtek a Rab!zo$gaI&b&$1&z4 akár egy 3akac! !z$be
ker.$t 1a-E. A3ikor Mi!!andei 3ár 3$yen a$%dt4 kibontakozott az
&$e$!bJ$4 ki!tá$t a kora 1a-na$i $evegJre4 ! erk$ynek
tg$akor$át-ára dJ$ve nzte a váro!t. )zernyi tetJt $átott4 a 1o$d az
ez.!t ! az e$e+ántc!ont k.$&n+$e árnya$ataira +e!tette Jket.
Oa$a1o$ a tetJk a$att a 9ár,ia Fiai gy.$ekeztek4 terveket
!zJttek az J 3eg&$!re4 ! azokra4 akik !zerettk4 va$a3int
gyer3ekei T-bE$i rab$áncra +űz!re. Oa$a1o$ oda$ent egy 1e!
gyer3ek !írt a te-rt. Oa$a1o$ oda$ent egy +r+i ! egy !zűz
&$e$kezett4 3o1E kezekke$ t,tk $e egy3á!rE$ a r%1át. ]3 itt +ent
c!ak a 1o$d+ny vo$t a ,ira3i!ok ! ver3ek k&z&tt4 ! !e33i ne3
%ta$t arra4 a3i $ent t&rtnik. ;de+ent c!ak J vo$t4 egyed.$.
A !árkány vrbJ$ !zár3azott. Meg&$1eti a 9ár,ia Fiait4 !
azok +iait4 ! a +iTk +iainak +iait i!. ]3 egy !árkány ne3 etet1et
3eg egy 1e! gyer3eket4 ne3 !egít1et egy 1a$dok$E a!!zony
+á-da$3án. [! ki venn a bátor!ágot4 1ogy egy !árkányt !zere!!enY
Azon ka,ta 3agát4 1ogy T-ra #aario Na1ari!ra gondo$.
Arany+ogára4 1áro3ágT !zaká$$ára4 erJ! kezre4 3e$y tJrn !
arak1I-án ,i1ent4 ! 3e$yek arany3arko$ata 3ezte$en nJt
3intázott. Arra a na,ra4 a3ikor távozott4 a3ikor bTc!Tt vett tJ$e4
! 1.ve$yk%--áva$ +ino3an !i3ogatta a +egyverek
3arko$atgo3b-át F$tkeny vagyok azokra a 3arko$atokra4 -&tt rá4
azokra az aranybE$ &nt&tt nJkre. 2&$c! d&nt! vo$t e$k.$deni Jt a
báránye3berek1ez. )$vgre J kirá$ynJ4 #aario Na1ari!t ,edig
ne3 ,,en kirá$yi anyagbE$ gyTrták.
V W$y !ok idJ e$te$t V 3ondta e$JzJ na, Ser 2arri!tannak. V Mi
van4 1a #aario e$ár%$t4 ! átá$$t az e$$en!gei31ezY V 9áro3
ár%$á!t +og!z 3egi!3erni. V Mi van4 1a ta$á$kozott egy 3á!ik
nJve$4 va$a3i $1azari 1ercegnJve$Y
T%dta4 1ogy az &reg $ovag ne3 kedve$i #aariEt4 ne3 i! bízik
benne4 de 3g így i! %dvaria!an +e$e$t.
V Ninc! +e$!gedn$ gy&ny&rűbb a!!zony. A!ak egy vak
gondo$1at-a 3á!knt #aario Na1ari! ,edig ne3 vak.
Ne34 gondo$ta. A !ze3e 3$ykk4 3a-dne3 $i$a4 arany+oga
,edig c!i$$og4 a3ikor rá3 3o!o$yog.
Ser 2arri!tan bizto! vo$t benne4 1ogy vi!!zatr. #any c!ak
re3nyked1etett4 1ogy igaza $e!z.
)gy +.rdJ !egítene 3egny%godni. Mezít$áb $,de$t át a +.v&n a
tera!zon $vJ tE1oz. A vizet 1idegnek rezte4 $ibabJr&! $ett !
borzongott. Car-át ! $ábát a,rE 1a$ak c!i,kedtk. 2e1%nyta a
!ze3t4 ! $ebegett.
STr$EdE ne!z ria!ztotta 3eg4 1a$k c!obbaná!!a$ .$t +e$ a
vízben.
V Mi!!andeiY ;rriY "1i`%iY
V A$!zanak V -&tt a vá$a!z.
)gy nJ á$$t a dato$ya!zi$va+a a$att4 c!%k$yá! k&,enye a +.vet
!Tro$ta. A c!%k$ya a$att ke3nynek ! +nye!nek tűnt az arca.
Ma!zkot vi!e$4 !&ttv&r&!re $akkozott +a3a!zkot.
V c%ait1eY ]$3odo3Y V 2e$ec!í,ett a +.$be4 ! e$+intorodott
a +á-da$o3tE$. V A 2a$erionon á$3odta3 rE$ad4 a3ikor A!ta,orba
rkezt.nk.
V Ne3 á$3odtá$. Se3 akkor4 !e3 3o!t.
V Mit kere!e$ ittY 9ogy -%tottá$ át az Jrei3enY
V Má!ik Tton -&tte34 az Jreid ne3 $át1attak.
V 9a kiá$tok4 3eg&$nek.
V Meg +ognak e!k.dni rá4 1ogy ne3 vagyok itt.
V Mirt4 itt vagyY
V Ne3. 9a$$d !zavai3at #aenery! Targaryen. Az
.veggyertyák gnek. Ne3!okára 3egrkezik a +akE kanca4 !
%tána a t&bbiek. Craken ! !&tt $áng4 oro!z$án ! gri++4 a na, +ia
! a ko3diá! !árkánya. )gyikben !e bízzS )3$kezz a
9a$1atat$anokraS dvakod- a ,ar+.3&! %dvarnagytE$S
V ReznaktE$Y Mirt ke$$ene tartano3 tJ$eY V #any +e$á$$t4 !
ki$,ett a tavac!kábE$. Oízc!e,,ek c!orogtak a $ábán4
3egborzongott a 1ideg -!zakai $evegJben. V 9a +igye$3eztetni
akar!z4 be!z$- rt1etJenS Mit akar!z tJ$e34 c%ait1eY
A 1o$d+ny 3egc!i$$ant a nJ !ze3ben.
      V Meg3%tatni az %tat
      V )3$k!ze3 az Ttra. [!zakra 3egyek4 1ogy d$re -%!!ak4
ke$etre 3egyek4 1ogy ny%gatra -%!!ak4 1átra3egyek4 1ogy
e$Jre-%!!ak. [! 1ogy 3egrint!e3 a +nyt4 át ke$$ 1a$adno3 az
árnyk a$att. V Cic!avarta a vizet ez.!t&! 1a-ábE$. V 9ányingere3
van a ta$ányoktE$ cart1ban ko$d%! vo$ta34 itt vi!zont kirá$ynJ
vagyok. Meg,aranc!o$o34 1ogy...
V #aenery!S )3$kezz a 9a$1atat$anokra. )3$kezz4 ki vagyS
V A !árkány vre. V #e az n !árkányai3 .v&$tenek az
-!zakában. V )3$k!ze3 a 9a$1atat$anokra. 9ár3ak
gyer3eknek neveztek. 9áro3 $ovat ígrtek4 1áro3 t.zet ! 1áro3
ár%$á!t )gyet vrrt4 egyet aranyrt4 egyet ,edig...
V Fe$!gS V Mi!!andei á$$t a kirá$ynJ 1á$E!zobá-ának a-ta-ában4
$á3,á!!a$ a kezben. V Cive$ be!z$get!zY
#any vi!!za+ord%$t a dato$ya!zi$va+a +e$. Senki ne3 vo$t ott.
A c!%k$yá! k&,eny4 a +e!tett 3a!zk ! c%ait1e e$tűnt.
)gy árny. )gy e3$k. Ne3 3á!. X vo$t a !árkány vre4 de Ser
2arri!tan +igye$3eztette4 1ogy ez a vr +ertJz&tt. (e1et4 1ogy
3egJr.$&kY A,-át annak ide-n Jr.$tnek neveztk.
V A!ak i3ádkozta3 V +e$e$te a naat1i $ánynak. V Ne3!okára
,irkad. )nne3 ke$$ene va$a3it a kre$3ezJk +ogadá!a e$Jtt.
V 9ozok va$a3it4 a3ive$ e$űz1eted 1edet.
Mi%tán egyed.$ 3aradt #any k&rbe!tá$t a ,ira3i!ban4 1át1a
3egta$á$-a c%ait1eIet. )$$,de$t a $egett +ák ! a +e$,erz!e$t +&$d
3e$$ett4 a1o$ az e3berei 3eg,rEbá$ták e$ka,ni #rogont. ]3 az
egyed.$i 1ang a !z$ !%!ogá!a vo$t a gy.3&$c!+ák ágai k&z&tt4 !
n1ány !á,adt !zínű 3o$y$e,kn kív.$ !e33i$yen $J$nyt ne3
ta$á$t.
Mi!!andei dinnyve$ ! egy tá$ ke3nyre +Jtt to-á!!a$ trt
vi!!za4 de #any rá-&tt4 1ogy va$E-ában ne3 i! 1e!. Mik&zben az
g kivi$ágo!odott4 ! a c!i$$agok !orra ki+ak%$tak4 ;rri ! "1i`%i
+e$!egítettk rá ibo$ya!zín !e$ye3bJ$ k!z.$t4 arannya$ dí!zített
tokar-át.
Reznak ! Ska1az T-bE$i +e$b%kkaná!akor azon ka,ta 3agát4
1ogy a !ze3e !arkábE$ a kt +r+it +igye$i4 ! a 1áro3 ár%$á!on
gondo$kodik. dvakod- a ,ar+.3&! %dvarnagytE$. Gyanakodva
!zag$á!zott Reznak 3o Reznak k&ze$ben. Meg,aranc!o$1atná3
a Tar+e-űnek4 1ogy tartEzta!!a $e ! krdezze ki. Oa-on ezze$ e$e-t
venn a ,rE+ciánakY Oagy egy 3á!ik ár%$E $,ne a 1e$yreY A
,rE+ciák c!a$Ekák4 e3$keztette 3agát4 ! Reznak ta$án ne3 t&bb
anná$4 3int a3inek $át!zik.
A bíbor tere3ben ben+a .$J,ad-ára !zatn,árnákat
1a$3oztak. A $átvány 3o!o$yt c!a$t az arcára. Ser 2arri!tan 3űve4
r&gt&n t%dta. Az &reg $ovag -E e3ber vo$t4 de idJnknt !zE !zerint
vett 3indent. A!ak tr+á$ta34 !er4 gondo$ta4 de azrt $e.$t a
,árnákra.
Az bren t&$t&tt -!zaka 1a3aro!an 3egbo!!z%$ta 3agát.
Minden ere-ve$ arra koncentrá$t4 1ogy e$nyo3-a á!ítá!ait4
3ik&zben Reznak a kz3űve!ek c1rJ$ 3agyarázott. \gy tűnt4 a
kJ3űve!ek d.1&!ek rá. A tg$avetJk i!. Az egykori rab!zo$gák
egy r!ze az J .z$etág%kban kezdett do$gozni4 e$orozva a 3%nkát a
c1 3%nká!ai ! 3e!terei e$J$.
V A +e$!zabadítottak tT$!ágo!an o$c!En do$goznak4 +nye!!g V
3ondta Reznak. V )gye!ek 3e!ter$egnynek 3ond-ák 3ag%kat4
vagy akár 3e!ternek4 á3 ezek a cí3ek -og !zerint c!ak a c1e!
kz3űve!eknek -árnak. A kJ3űve!ek ! a tg$avetJk ti!zte$ette$
arra krnek4 1ogy erJ!ít!d 3eg J!i -ogaikat ! !zoká!aikat.
V A +e$!zabadítottak azrt do$goznak o$c!En4 3ert 1e!ek V
3%tatott rá #any. V 9a 3egti$to3 nekik4 1ogy k&vet +arag-anak
vagy tg$át ve!!enek4 ne3!okára 3ár a !z&vJk ! az
arany3űve!ek i! a ka,%3on +ognak ko,ogtatni azza$4 1ogy
ki!zorít-ák Jket !a-át 3e!ter!g.kbJ$. V )gy ,i$$anatra
e$gondo$kodott. V Fog$a$d írá!ba4 1ogy 3o!tantE$ c!ak a c1ek
tag-ai vi!e$1etik a 3e!ter$egny vagy 3e!ter cí3et... c!erbe a
c1ek k&te$e!ek be+ogadni !oraik k&z bárkit4 aki bizonyít-a
3e!ter!gbe$i a$ka$3a!!ágát.
V Cinyi$váníttatott V bE$intott Reznak. V Fnye!!g4 +ogadod a
ne3e! 9izda1r zo (ora`otY
9át !o!e3 +og-a e$i!3erni a vere!gtY
V (,-en e$Jre.
9izda1r 3a ne3 tokart vi!e$t4 1ane3 egy!zerű4 !z.rke ! kk
k&,enyt4 ! 3eg i! nyíratta 3agát. (eborotvá$tatta a !zaká$$át4 !
r&vidre vágatta a 1a-át. Ne3 $ett te$-e!en ko,a!z4 de $ega$ább
azok a nevet!ge! !zárnyak e$tűntek.
V A borb$yod -E$ !zo$gá$ tged4 9izda1r. Re3$e34 c!ak azrt
-&tt$4 1ogy 3eg3%ta!d a 3űvt4 ! ne3 akar!z tovább gy&t&rni a
k.zdJver3ekke$.
A +r+i 3$yen 3eg1a-o$t.
V AttE$ tartok4 knyte$en vagyok4 +e$!g.
#any e$+intorodott. Az .gyben 3g !a-át e3berei !e3 1agyták
ny%godni. Reznak 3o Reznak az adEkbE$ be+o$yE ,nzze$ rve$t4
a Q&$d Cegy azt 3ondta4 a ver3ek 3egnyitá!a tet!zene az
i!teneknek4 Tar+e-ű Tgy v$te4 a $,!!e$ tá3ogatá!t nyer1etnnek
a 9ár,ia Fiaiva$ !ze3ben. a9add 1arco$-anakSb V 3orogta )rJ!
2e$0a!4 a ver3ek egykori ba-noka. Ser 2arri!tan inkább tornát
-ava!o$tR az árvái !oro3,Eba !zá$$1atnának4 ! k&ze$1arci
k.zde$3et rendez1etnnek to3,a +egyverekke$4 de #any t%dta4
1ogy a -ava!$at %gyano$yan re3nyte$en4 3int a3ennyire -E
!zándkT. A 3eereenieket a vr rdeke$te4 ne3 a 1arci t%dá!4
k.$&nben a 1arci rab!zo$gák i! ,ánc$t vi!e$tek vo$na. )gyed.$ a
ki! írnok4 Mi!!andei o!ztozott a kirá$ynJ e$$enrz!eiben.
V Már 1at a$ka$o33a$ %ta!ította$ak e$ V e3$keztette #any
9izda1rt.
V Fnye!!gednek 1t i!tene van4 így 1etedik kre$3e3re
ta$án 3egengedJbben tekint. Ma ne3 egyed.$ -&tte3.
Meg1a$$gatod a barátai3atY Xk i! ,,en 1eten vannak. V
)gye!ve$ e$Jrevezette Jket. V J C1razz. )z itt a bátor Fekete1a-T
2ar!ena. 9a$á$o! Aa3arron ! Eriá! Gog1or. Fo$to! Mac!ka !
Rettent1etet$en ;t1oke. [! vg.$ A!ontt&rJ 2e$a`%o. Azrt -&ttek4
1ogy 1ang-%kka$ erJ!ít!k az eny3et4 ! kr-k +e$!gedtJ$ a
k.zdJver3ek T-bE$i 3egnyitá!át.
#any i!3erte 3indegyiket4 1a ne3 i! $átá!bE$4 de nvrJ$.
Meereen $eg1íre!ebb 1arco! rab!zo$gái k&z tartoztak... ! a váro!
e$+og$a$á!át $e1etJv tvJ +e$ke$!t a 1arco! rab!zo$gák vezettk4
akiket az J c!atorna,atkányai !zabadítottak 3eg bi$inc!eiktJ$.
OradE!!ága vo$t +e$-.k.
V 9a$$gat$ak titeket V 3ondta kny!zeredetten.
Sorban 3indegyik.k 3egkrte4 1ogy nyi!!a 3eg a
k.zdJver3eket.
V MirtY V krdezte4 3i%tán ;t1oke be+e-ezte. V Ne3 vagytok
t&bb rab!zo$gák4 ne3 ke$$ 3eg1a$notok a 3e!teretek knyeI
kedve !zerint. Fe$!zabadította$ak titeket. Mirt akartok vget vetni
az $eteteknek a !kar$át 1o3okonY
V 9áro3ve! koro3 Eta erre k,eztek V +e$e$te driá! Gog1or.
V 9atve! koro3 Eta &$&k e3bereket. A Sárkányok Any-a azt
3ond-a4 !zabad vagyok. Mirt ne3 1arco$1atok !zabadonY
V 9a 1arco$ni akar!z4 1arco$- rte3. A-án$d +e$ kardodat az
Anya )3bereinek4 a Szabad Te!tvreknek vagy a 2átor
:a-z!oknak. Tanít!d 3eg a +e$!zabadított-ai3nak4 1ogyan
1arco$-anak.
Gog1or a +e-t c!Evá$ta.
      V Aze$Jtt a 3e!terekrt 1arco$ta3. Azt 3ondod4 3o!t
1arco$-ak rted. [n azt 3ondo34 3aga3rt akarok 1arco$ni. V A
1ata$3a! +r+i a 3e$$ka!ára .t&tt !onka nagy!ágT &k$ve$. V
Aranyrt. #ic!J!grt
      V Gog1or 3indannyi%nk !zá-áva$ be!z$. V Fo$to! Mac!ka
egyik vá$$án átvetve $eo,árdbJrt vi!e$t. V A3ikor $eg%tEbb
e$adtak4 1áro3!zázezer aranyat rte3. Rab!zo$gaknt ,r3e!
bJr&n a$%dta3 ! v&r&! 1T!t ette3. Mo!t4 1ogy !zabad vagyok4
c!ak !za$3a ! !Ezott 1a$ -%t4 1a egyá$ta$án t%dok !zerezni.
V 9izda1r 3ege!k.d&tt4 1ogy a gyJzte!ek 3egka,-ák a
ka,%ná$ be!zedett ,nz +e$t V 3ondta C1razz. V A +e$t4 erre
3ege!k.d&tt4 ! 9izda1r bec!.$ete! e3ber.
Ne34 inkább rava!z. #aenery! c!a,dában rezte 3agát.
V [! a ve!zte!ekY Xk 3it ka,nakY
      V Nev.ket ráv!ik a Ogzet Ca,%-ára4 a t&bbi bátor e$e!ett
3e$$ V +e$e$te 2ar!ena. ]$$ítE$ag nyo$c ve 3inden 3á! nJt
3eg&$t4 akit e$$ene k.$dtek. V Minden +r+inak 3eg ke$$ 1a$nia4 !
a nJknek i!... de ne3 3indegyikre +ognak e3$kezni.
#any erre ne3 t%dott 3it vá$a!zo$ni. 9a a n,e3 va$Eban ezt
akar-a4 van -ogo3 3egtagadni tJ$.kY )z az J váro!%k vo$t4 3ie$Jtt
az eny3 $ett4 ! a !a-át $et.ket akar-ák kockára tenni4 ne3
3á!t.
V Meg+onto$o3 3indazt4 a3it 3ondtatok. C&!z&n&34 1ogy
ide+áradtatok. V Fe$á$$t. V 9o$na, regge$ +o$ytat-%k.
V Trde$-etek $e Oi1arban!z.$etett #aenery!4 a Tűz-árE4
Meereen kirá$ynJ-e4 az anda$ok4 a r1oyniak ! az )$!Jk kirá$ynJ-e4
a Nagy Fűtenger k1a$ee!i-e4 a 2i$inc!ek (et&rJ-e4 a Sárkányok
Any-a e$JttS V c!end.$t Mi!!andei 1ang-a.
Ser 2arri!tan kí!rte vi!!za a $ako!ztá$yába.
V Mond- neke3 egy 3e!t4 !er V krte #any4 3ik&zben +e$+e$
$,de$tek a $,c!Jn. V A3inek bo$dog a be+e-ez!e4 ! a
bátor!ágrE$ !zE$.
V Nagy !z.k!gt rezte egy i$yen t&rtnetnek. V
)$3ond1atnád4 1ogy !iker.$t 3eg!z&kn&d a trEnbitor$EtE$.
V Fe$!g4 abban ninc! !e33i dic!J4 1a az e3ber az $etrt +%t.
#any $ete$e,edett egy ,árnára4 kere!ztbe tette a $ábát4 ! +e$nzett
a $ovagra.
V Cr$ekS Az i+-T bitor$E boc!átott e$ tged a Cirá$yi
Te!tJr!gbJ$...
V ;gen4 "o++rey. A koro33a$ indoko$ta4 bár az igaz!ág te$-e!en
3á! vo$t. A k&$y&k +e1r k&,enyt akart adni a k%tyá-ára4 Sandor
A$eganera4 a kirá$ynJ ,edig azt akarta4 1ogy a Cirá$y&$J $egyen a
,aranc!noka. A3ikor k&z&$tk ve$e3 a d&nt!t4 n... $evette3 a
k&,enye3et4 a1ogy ,aranc!o$ták4 "o++rey $ába e$ 1a-ította3 a
kardo3at4 ! 3eggondo$at$an%$ 3ondta3 va$a3it.
V Mit 3ondtá$Y
      V Az igaz!ágot... de abban az %dvarban az igaz!ág !o!e3 vo$t
!zíve!en $átott vendg. Fe$!zegett +e--e$ !tá$ta3 ki a trEntere3bJ$4
bár ne3 t%dta34 1ová +ogok 3enni. Ne3 vo$t 3á! ott1ono34 c!ak
a Fe1r Card Tornya. T%dta34 1ogy az %nokate!tvrei3 ta$á$tak
vo$na 1e$yet neke3 AratEc!arnokban4 de ne3 akarta3 a +e-.kre
idzni "o++rey 1arag-át. A 1o$3i3 &!!ze!zed!e k&zben
d&bbente3 rá4 1ogy 3indezt !a-át 3aga3nak k&!z&n1ete34
a3irt e$+ogadta3 Robert kegye$3t. "E $ovag vo$t4 de ro!!z
kirá$y4 3ert !e33i -oga ne3 vo$t a11oz a trEn1oz4 a3e$yen .$t.
Akkor -&tte3 rá4 c!ak Tgy vezeke$1etek4 1a +e$kere!e3 az igaz
kirá$yt4 ! 1ű!ge!en !zo$gá$o3 3inden erJ33e$4 a3i 3g
3eg3aradt.
      V Oi!ery! bátyá3at
V )z vo$t a !zándko3. A3ikor odarte3 az i!tá$$E1oz4 az
aranyk&,enye!ek 3eg,rEbá$tak e$+ogni. "o++rey +e$a-án$ott egy
tornyot a1o$ 3eg1a$1atok4 de n vi!!za%ta!ította3 az a-ándkát
ezrt 3ár c!ak a t&3$&c várt rá3. A Oáro!i Jr!g ,aranc!noka
3aga á$$t e$34 +e$bátorította .re! kard1.ve$ye34 de c!%,án 1áro3
e3bert 1ozott 3agáva$4 ! a tJr&3 3g ná$a3 vo$t. Az egyik Jr
arcát vgig1a!ította34 a3ikor 1ozzá3 rt4 a t&bbieken ,edig
átt&rte3. A ka,% +e$ vágtatva 1a$$otta34 a1ogy "ano! S$ynt
%tána3 k.$di Jket. A O&r&! Torony 3e$$ett t&3ve vo$tak az %tcák4
3á!k.$&nben k&nnyedn e$!z&k1ette3 vo$na. ^gy vi!zont a
Fo$ya3i Ca,%ná$ +e$tartEztattak. Az %tána3 +%tE aranyk&,enye!ek
kiabá$tak a ka,%Jr&knek4 akik kere!ztbe tettk a dárdáikat4 1ogy
e$zár-ák az %ta3.
V [! ne3 vo$t ná$ad a kardodY Akkor 1ogyan -%tottá$ át ra-t%kY
      V )gy -E $ovag +e$r tíz váro!i Jrre$. Siker.$t 3eg$e,ne3 a
ka,%ná$ á$$Ekat. Az egyiket $egázo$ta34 e$ragadta3 a dárdá-át4 !
átd&+te3 ve$e a $egk&ze$ebbi .$d&zJ3 torkát. A t&bbiek
!zt+%tottak4 a3int átt&rte3 ra-t%k4 n ,edig 3eg!arkantyTzta3 a
$ova34 ! c!ak vágtatta3 a +o$yE 3entn4 a3íg e$ ne3 tűnt
3&g&tte3 a váro!. Azna, --e$ e$adta3 a 1áta!o3at n1ány
kra-cárrt 3eg rongyo! r%1árt4 ! 3á!na, regge$ c!at$akozta3 a
Cirá$yvárba ára3$E t&3eg1ez. A Sárka,%n távozta34 ezrt az
;!tenek Ca,%-án 3ente3 vi!!za4 3oc!ko! arcca$4 boro!tá!an4
+egyver 1e$yett c!%,án egy botta$ a keze3ben. Az
aranyk&,enye!ek n3i ,nz +e-ben átengedtek. Cirá$yvárat
3egt&$t&ttk a 3enek.$tek4 akik a 1arcok e$J$ kere!tek 3enedket.
2e$eo$vadta3 a !oka!ágba. Maradt n3i ez.!t&34 de !z.k!ge3
vo$t rá4 1ogy átke$-ek a Ce!kenyItengeren4 ezrt te3,$o3okban !
3e$$k%tcákban a$%dta34 ! koc!3ákban tkezte3. 9agyta3
3egnJni a !zaká$$a3at4 ! a koro33a$ á$cázta3 3aga3. Wtt
vo$ta3 azna,4 a3ikor Stark nagy%rat $e+e-eztk. _tána e$3ente3 a
Nagy Szent$ybe4 ! k&!z&netet 3ondta3 a 1t i!tennek4 a3irt
"o++rey 3eg+o!ztott a k&,enye3tJ$.
V Stark ár%$E vo$t4 akinek az ár%$Ek !or!a -%tott.
V Fe$!g4 )ddard Stark va$Eban +onto! !zere,et -át!zott atyád
b%ká!ában4 á3 irántad ne3 vi!e$tetett ro!!zind%$atta$. A3ikor
Oary!4 az e%n%c1 t%do3á!%nkra 1ozta4 1ogy gyer3eket vár!z4
Robert azonna$ a 1a$á$odat akarta4 de Stark nagyTr !ze3be!zá$$t
ve$e. Ne3 vo$t 1a-$andE r!zt venni egy gyer3ek
3eggyi$ko$á!ában4 ezrt +e$!zE$ította Robertet4 1ogy vá$a!!zon
1e$yette 3á!ik SegítJt.
V Netán e$+e$edkezt$ R1aeny! 1ercegnJrJ$ ! Aegon
1ercegrJ$Y
V So1a. Az a (anni!terek 3űve vo$t4 +e$!g.
V (anni!ter vagy Stark4 3i a k.$&nb!gY Oi!ery! 3indig a
2itor$E k%tyáinak nevezte Jket. 9a egy gyer3ekre rátá3ad egy
+a$kányi ko,E4 ne3 3indegy4 3e$yik t,i +e$ a torkátY Mindegyik
k%tya %gyano$yan bűn&!. A bűn... V A !zE a torkán akadt. 9azzea4
gondo$ta4 ! 3eg$e,ve 1a$$otta !a-át4 gyer3ekien 1a$k ! vkony
1ang-át a3int azt 3ond-a/ V (átno3 ke$$ a ver3et... kí!r- e$4 !er4
1a ninc! e$$enedre.
Az &rege3ber arcán 1e$yte$enít! !%1ant át4 de ne3
krdJ-e$ez1ette 3eg kirá$ynJ-t.
V A1ogy kívánod.
A !zo$gá$Ek4 ke!keny4 3eredek ! nyí$egyene! $,c!J-e vo$t a
$egr&videbb Tt $e+e$. Ser 2arri!tan 1ozott egy $á3,á!t4
3á!k.$&nben $ez%1antak vo$na. C.$&nb&zJ !zínű tg$ák zár%$tak
&!!ze k&r.$&tt.k4 de a $á3,á! +nyk&rn tT$ 3indegyik !z.rknek
! +eketnek $át!zott. 9áro3!zor 1a$adtak e$ Mak%$át$an Jr&k
3e$$ett4 akik Tgy á$$tak a ,o!zt-%kon4 3int1a kJbJ$ +aragták vo$na
ki Jket. Az egyed.$i za-t $,teik 1a$k ne!ze ke$tette.
Meereen Nagy :ira3i!ának a$!E !zint-n vo$t egy c!ende!4
,orra$ ! árnyakka$ te$i 1e$y. A k.$!J +a$a 1ar3inc $áb va!tag
$e1etett. Wdabent 1o!!zan vi!!z1angzott 3inden za- a k.$&n+$e
!zínű tg$ákbE$ rakott bo$tíveken4 az i!tá$$Ek4 ,a-ták !
raktár,.$etek k&z&tt. \t-%k 1áro3 3a!!zív bo$tív a$att vezetett e$4
3a-d egy +ák$yáva$ 3egvi$ágított rá3,án át e$rtk a ,ira3i! a$atti
,incerend!zert4 ! e$!iettek a ci!zternák4 b&rt&n&k ! kínzEka3rák
3e$$ett a1o$ ne3rg 3g rab!zo$gákat nyTztak4 korbác!o$tak !
gettek v&r&!en izzE va!akka$. Og.$ 3egrkeztek egy 1ata$3a!4
roz!dá! !arokva!T va!a-tE e$4 a1o$ !zintn Mak%$át$anok
Jrk&dtek.
A kirá$ynJ ,aranc!ára egyik.k e$Jvett egy va!k%$c!ot. Az a-tE
c!ikorogva ki$nyí$t. #aenery! Targaryen be$,ett a !&tt!g +orrE
!zívbe4 ! 3egá$$t a 3$y vere3 !z$n. Negyven $ábba$ $e--ebb
!árkányai +e$e3e$tk a +e-.ket. Ngy !ze3 izzott az árnyak k&z&tt
V kt o$vadt arany!zínű ! kt bronz.
Ser 2arri!tan 3eg+ogta a kar-át.
V Ne 3en- k&ze$ebbS
V Szerinted bántanának enge3Y
V Ne3 t%do34 +e$!g4 de ne3 tenn3 kockára az $etedet4
1ogy 3egt%d-a3 a vá$a!zt.
A3ikor R1aega$ +e$.v&$t&tt4 egy !árga $ángc!Eva +$
!zívver!nyi ideig na,,a$$á vá$toztatta a !&tt!get. A tűz
vgignya$ta a +a$akat4 ! #any rezte a 1J-t az arcán4 akár egy
ke3ence 3e$egt. A vere3 tT$!E o$da$án Oi!erion kitárta !zárnyát4
! 3egkavarta a +.$$edt $evegJt. Meg,rEbá$t odare,.$ni 1ozzá4 de
a $áncai 3eg+e!z.$tek4 a3ikor z $evegJbe e3e$kedett4 !
vi!!zaz%1ant a 1a!ára. (ábait +r+i&k&$ nagy!ágT $ánc!ze3ek
r&gzítettk a ta$a-1oz4 a nyakán $vJ &rvet ,edig a +a$1oz
erJ!ítettk. R1aega$ 1a!on$E $áncokat vi!e$t. Se$3y $á3,á!ának
+nyben ,ikke$yei -ádek&vekknt c!i$$ogtak4 +ogai k&z.$ +.!t
go3o$ygott. (ábáná$4 a +&$d&n c!ontok 1evertek !zt!zErva4
darabokra t&rve ! 3eg,erz!e$Jdve. A $evegJ knye$3et$en.$
+orrE vo$t4 kntJ$ ! gett 1T!tE$ bűz$&tt.
V Nagyobbak $ettek. V #any 1ang-a vi!!z1angot vert a kor3o!
kJ+a$akrE$. 9o3$okárE$ vere-tkc!e,, g&rd.$t $e4 ! a 3e$$re
1%$$ott V ;gaz4 1ogy a !árkányok !o1a ne3 á$$nak 3eg a
n&v!benY
V 9a van e$g te$.k ! 1e$y.k. Oi!zont ide$ent 3eg$ánco$va...
A 9ata$3a! Me!terek b&rt&nnek 1a!zná$ták a ver3et. )$g
nagy vo$t 1ozzá4 1ogy e$+r-en benne &t!záz e3ber... ! bJven
3eg+e$e$t kt !árkánynak. #e va-on 3eddig 3gY Mi $e!z4 1a tT$
nagyra nJnek a vere31ezY (ángga$ ! karo33a$ e!nek
egy3á!nakY Oagy e$gyeng.$nek4 3egere!zkedik a bJr.k !
&!!ze3egy a !zárny%kY Cia$!zik a $áng-%k a vg e$JttY
Mi+$e anya 1agy-a a !&ttben rot1adni gyer3ekeitY
9a vi!!zanzek4 vge34 gondo$ta #any. #e 1ogyan ker.$1etn
e$4 1ogy vi!!zanzzenY (átno3 ke$$ett vo$na4 3i +og t&rtnni. Oak
vo$ta34 vagy akaratta$ c!%kva tartotta3 a !ze3e34 1ogy ne3
$átta34 3i $e!z a 1ata$o3 áraY
Ci!korában Oi!ery! e$3ondta neki az &!!ze! 3e!t. ;3ádott a
!árkányokrE$ be!z$ni. #any t%dta4 1ogyan e!ett e$ 9arren1a$.
;!3erte a Tűz 3eze-t ! a Sárkányok táncát. )gyik J!e4 a
1ar3adik Aegon vgignzte4 a3int nagybáty-a !árkánya +e$+a$-a a
!a-át any-át. )zenkív.$ !zá3ta$an da$ !zE$t +a$vakrE$ !
kirá$y!ágokrE$4 3e$yek retteg!ben $tek a !árkányok 3iatt4 a3íg
egy bátor !árkány&$J 1J! 3eg ne3 3entette Jket. A!ta,orban a
rab!zo$gaIkere!kedJnek e$o$vadt ! ki+o$yt a !ze3go$yE-a. A
y%nkai Tton4 a3ikor #aario a $ábá1oz dobta Co,a!z Sai$or !
:renda1$ na G1ezn +e-t4 gyer3ekei $ako3áztak be$J$.k. A
!árkányok ne3 +$tek az e3bertJ$. [! a3e$yik !árkány e$g nagy
1ozzá4 1ogy 3egegyen egy birkát4 az egy gyerekke$ i! k&nnyedn
e$bánik.
9azzeának 1ívták4 ngyve! vo$t. Civve4 1a az a,-a 1az%dott.
(e1et4 1ogy 1az%dott. Ra-ta kív.$ !enki 3á! ne3 $átta a !árkányt.
)gyed.$i bizonyítka n1ány &!!zegett c!ont vo$t4 de a 3eggett
c!ontok &n3ag%kban 3g !e33it ne3 bizonyítottak. (e1et4 1ogy
J 3aga &$te 3eg a ki!$ányt4 az%tán e$gette. Ne3 J $ett vo$na az
e$!J a,a4 aki 3eg!zabad%$ egy ne3 kívánt $ánygyer3ektJ$4
3ondta a Tar+e-ű. A 9ár,ia Fiainak 3űve i! $e1etett4 1ogy
gyű$&$etet !zít!anak iránta3 a váro!$akEkban. #any nagyon
!zerette vo$na ezt 1inni... de 1a így vo$t4 9azzea a,-a 3irt várt4
a3íg !zinte te$-e!en ki.r.$t a tere3Y 9a az $ett vo$na a c$-a4 1ogy
e$$ene 1ango$-a a 3eereenieket4 akkor ad-a e$J a t&rtnett4 a3ikor
3g 3indenki ott van ! 1a$$-a.
A Tar+e-ű 3eg,rEbá$ta rávenni4 1ogy ít$-e 1a$á$ra a +r+it.
V (ega$ább t,e!d ki a nye$vtS )nnek az e3bernek a
1az%dozá!a 3indannyi%nkat e$,%!ztít1atS
)1e$yett #any 3eg+izette a vrárat. Senki ne3 t%dta
3eg3ondani neki4 3ennyit r egy ki!$ány $ete4 ezrt egy birka
!záz!zoro!ában á$$a,ította 3eg.
V 9a te1etn34 vi!!zaadná3 neked 9azzeát V 3ondta az
a,ának V4 de van4 a3i1ez 3g egy kirá$ynJnek !inc! e$g 1ata$3a.
A!ont-ait a Cegyek Te3,$o3ában 1e$yezz.k &r&k ny%ga$o3ra4
e3$kre !záz gyertya +og gni --e$ ! na,,a$. Gyere vi!!za
1ozzá3 3inden vben4 a neve na,-án4 ! a t&bbi gyer3eked
!o!e3 +og !z.k!get !zenvedni... de ez a t&rtnet !o1a ne3
1agy1at-a e$ az a-kad.
V Az e3berek krdezJ!k&dni +ognak V 3ondta a gyá!zo$E a,a.
V Megkrdezik4 1o$ van 9azzea4 ! 1ogyan 1a$t 3eg.
      V CígyE3ará! á$dozata $ett V vágta rá Reznak 3o Reznak. V
)$ragadta egy e3berevJ +arka!. 9irte$en beteg!g vitte e$. Mond-
nekik4 a3it akar!z4 de a !árkányokrE$ ne be!z$-S
Oi!erion kar3ai a k&vet ka,ará!zták4 a va!tag $áncok
1ango!an c!&r&gtek4 a1ogy a !árkány T-ra 3eg,rEbá$t e$-%tni
TrnJ-1ez. A3ikor ne3 -árt !ikerre$4 +e$.v&$t&tt4 1átravetette a
+e-t4 ! arany!zínű $ángot +T-t a 3&g&tte $vJ +a$ra. Mikor $e!z ez
a $áng e$g +orrE4 1ogy !ztre,e!!ze a k&vet ! 3ego$va!!za a
$áncotY
Ne3 o$yan rgen a !árkány 3g a vá$$án $ovago$t4 +arkát a
kar-ára c!avarva. Ne3 o$yan rgen 3g !a-át kezbJ$ etette
3eg!.t&tt 1T!darabokka$. Xt $ánco$ták 3eg e$!Jknt. #aenery!
3aga vezette a vere31ez4 ! 3aga zárta be oda n1ány &k&rre$.
A3int -E$$akott4 e$ne1ez.$t4 ! á$3ában tettk rá a $áncokat.
R1aega$$a$ ne1ezebb do$g%k vo$t. Ta$án a va!tag kJI !
tg$a+a$ak e$$enre 1a$$otta te!tvre to3bo$á!át. Og.$ rá ke$$ett
borítani egy ne1z va!$áncokbE$ k!zített 1á$Et4 a3ikor #any
tera!zán !.tkrezett4 de o$yan 1eve!en k.zd&tt4 1ogy 1áro3 na,ig
tartott4 3ire $e t%dták vinni a vere3be. 9at e3ber !zenvedett g!i
!r.$!eket.
#rogon ,edig...
A re,.$J árny4 így nevezte a gyá!zo$E a,a. X vo$t a
$egnagyobb a 1áro3 k&z.$4 a $egvadabb4 a $egádázabb4 -+ekete
,ikke$yeive$ ! z!arátnokknt izzE !ze3ve$.
#rogon 3e!!zire -árt vadá!zni4 de a3ikor ott1on tartEzkodott4
!zeretett a Nagy :ira3i! c!Tc!án !.tkrezni4 a1o$ egykor Meereen
1ár,iá-a á$$t. 9áro3!zor ,rEbá$ták ott be+ogni4 ! 1áro3!zor
va$$ottak k%darcot. (egbátrabb e3berei k&z.$ ktt%catnyian tettk
ki 3ag%kat a ve!z$ynek. Szinte 3indegyik.k 3eggett4 ngyen
3eg i! 1a$tak. _to$-ára a 1ar3adik kí!r$et na,-ának a$konyán
$átta #rogont A +ekete !árkány a Ska1azad1an +&$&tt re,.$t !zak
+e$4 a #ot1rakiItenger +.ve! ,%!zta!ágának irányába. AzEta !e3
trt vi!!za.
Sárkányok any-a4 gondo$ta #aenery!. Sz&rnyetegek any-a. Mit
!zabadította3 a vi$ágraY Cirá$ynJ vagyok4 de a trEno3 gett
c!ontokbE$ ,.$t4 ! +%tE1o3okon á$$. Sárkányok n$k.$ 1ogyan
re3nyked1et benne4 1ogy 3egtart-a Meereent4 Pe!tero!
vi!!za!zerz!rJ$ ne3 i! be!z$veY A !árkány vre vagyok4
gondo$ta. 9a Jk !z&rnyetegek4 n i! az vagyok.
 
 
 
2űz&!
 
 
 
,atkány +e$!iko$tott4 a3ikor be$e1ara,ott4 1eve!en
rTgka,á$t a kezben4 3eg!zá$$ott 3Ed-ára ,rEbá$t
!zabad%$ni. A 1a!a vo$t a $eg,%1ább r!ze.
Fe$!zakította az de! 1T!t4 a 3e$eg vr vgig+o$yt az a-kán. W$yan
+ino3 vo$t4 1ogy k&nnyek !z&ktek a !ze3be. Gyo3ra
3egkord%$t4 $enye$te a +a$atot. A 1ar3adik 1ara,á!ná$ a ,atkány
3ár ne3 3ozgott4 J ,edig !zinte e$gedett!get rzett.
Aztán 3eg1a$$otta a 1angokat b&rt&ne a-ta-ának tT$o$da$árE$.
Mozd%$at$anná der3edt4 3g rágni i! +$t. Szá-a te$e vo$t
vrre$4 1T!!a$ ! !zJrre$4 de !e3 $enye$ni4 !e3 kik&,ni ne3 3erte.
Rettegve4 kJv vá$tan 1a$$gatta a c!iz3ák c!o!!zaná!át ! a
va!k%$c! z&rg!t. NeS V gondo$ta V Ne4 k&ny&rg&34 i!tenek4 ne
3o!t4 ne 3o!tS W$yan !okáig tartott 3eg+ogni a ,atkányt. 9a így
3eg$átnak4 e$ve!zik tJ$e34 aztán e$3ond-ák Ra3!ay nagyTrnak4 !
bántani +ogS
T%dta4 1ogy e$ ke$$ene re-tenie a ,atkányt4 de annyira 1e!
vo$t. Ct vagy ta$án 1áro3 na,-a ne3 evett4 ide$ent a !&ttben
ne1z $ett vo$na 3eg3ondani. 2ár kar-a ! $ába
,á$cikavkony!ágT vo$t4 1a!a +e$,%++adt ! .re!en kongott4
ráadá!%$ Tgy +á-t4 1ogy a$%dni !e3 t%dott tJ$e. A3ikor $e1%nyta a
!ze3t4 azonna$ 3aga e$Jtt $átta 9orn0ood TrnJt. Az e!k.vJ-.k
%tán Ra3!ay nagyTr bezáratta az egyik toronyba4 ! 1a$á$ra
1eztette. Az a!!zony vg.$ 3ár a !a-át %--ait ette.
A
(ek%,orodott ce$$á-a !arkába4 ! az á$$a a$á !zorította
z!ák3ányát. Szá-a !arkábE$ vr c!orgott4 a1ogy +ogai
3aradványaiva$ a ,atkányt c!i,egette V ,rEbá$t annyi 3e$eg 1T!t
3agába gyűrni4 a3ennyit c!ak t%d4 3ie$Jtt kinyí$ik a ce$$a a-ta-a.
9ara,ott ! nye$t4 az a,rE c!ontok be$eá$$tak az ínybe4 a +ogai
1e$yn tátongE $y%kakba4 Tgy ke$$ett ki,i!zká$nia Jket. Fá-t a
rágá!4 de o$yan 1e! vo$t4 1ogy ne3 t%dta abba1agyni.
A 1angok egyre k&ze$edtek. ;!tenek4 c!ak ne rte3 -&--enekS V +o
1á!zkodott4 3ik&zben $et,te a ,atkány egyik $ábát Már
nagyon rgEta ne3 -&tt rte !enki. Oo$tak 3á! ce$$ák4 3á! +og$yok
i!. ;dJnknt 3g a va!tag kJ+a$akon át i! 1a$$otta Jket !iko$tozni.
Mindig a nJk !iko$toznak a $eg1ango!abban. Mo1En 1abz!o$ta a
nyer! 1T!t4 ! ,rEbá$ta kik&,ni a $ábc!ontot4 de az c!ak kib%kott az
a-kán4 ! be$eragadt a !zaká$$ába. Men-etek tovább4 i3ádkozott4
3en-etek tovább4 kr$ek4 k&ny&rg&3S
]3 a $,tek ,,en akkor 1a$$gattak e$4 a3ikor a
$eg1ango!abbak vo$tak4 ! a k%$c!ok az a-tE e$Jtt c!&rrentek 3eg.
A ,atkány kie!ett az %--ai k&z.$4 vre! kezt a nadrág-ába t&r&$te.
V NeS V 3otyogta. V NeeeeeS V Sarka 3egc!T!zott a !za$3án4
a1ogy 3eg,rEbá$t 3g be$-ebb +%rakodni a !arokba4 be$eo$vadni a
1ideg4 nyirko! kJ+a$ba.
Az e$+ord%$E zár kattaná!a a $eg+$e$3ete!ebb 1ang vo$t 3ind
k&z.$. A3ikor a +ny te$-e! ere-ve$ az arcába c!a,ott4 $e! !iko$yt
1a$$atott. )$ ke$$ett takarnia a !ze3t a kezve$. Ci i! ka,arta
vo$na4 1a 3eri4 o$yan +á-da$3a!an $.ktetett a +e-e.
V Oigytek innen4 d%g-átok e$4 k&ny&rg&34 E k&ny&rg&3S
V )z ne3 J V 3ondta egy +iT1ang. V Nzz c!ak rá. Ro!!z
ce$$ába -&tt.nk.
V 2a$ o$da$on az %to$!E ce$$a V +e$e$te egy 3á!ik +iT. V )z az
%to$!E ce$$a a ba$ o$da$on4 ne3Y
V A1a. V R&vid !z.net. V Mit 3ondY
V Szerinte3 ne3 !zereti a +nyt.
V Te !zeretnd4 1a így nzn$ kiY V A +iT 1aráko$t ! kik&,&tt.
V [! 3ic!oda !zaga vanS Fe$+ord%$ a gyo3ro3.
V :atkányokat e!zik4 nzdS V 3ondta a 3á!odik +iT.
V Oa$EbanS V Nevet!. V MEká!.
Cnyte$en vagyok. A ,atkányok a$vá! k&zben 1ara,dá$ták4 az
%--ait rágták a kezn ! a $ábán4 3g az arcát !e3 kí3$tk4 így
a3ikor !iker.$t e$ka,nia az egyiket4 ne3 1abozott. )gy$4 vagy
tged e!znek 3eg4 ezek vo$tak a vá$a!ztá!i $e1etJ!gek.
V Megtette3 V 3otyogta V4 3egtette34 3egtette3S
Megtette34 3ert J i! evett enge34 k&ny&rg&3...
A +iTk k&ze$ebb 1TzEdtak4 a !za$3a $ágyan ro,,ant a ta$,%k
a$att.
V 2e!z$-S V 3ondta az egyik4 & vo$t a ki!ebbik kette-.k k&z.$4
vkony k&$y&k. V )3$k!ze$4 ki vagyY
A +$e$e3 +e$b%gyogott be$.$rJ$4 1ango!an ny&g&tt.
V 2e!z$-S Mondd 3eg a nevedS
A neve3. Az .v&$t! 3egakadt a torkában. Megtanították a
nevre4 3egtanították4 3egtanították4 de o$y rg vo$t4 1ogy 3ár
e$+e$e-tette. 9a ro!!zat 3ondok4 $evág-a 3g egy %--a3at4 vagy
3g anná$ i! !z&rnyűbbet te!z4 bizto!an... bizto!an... Ne3
gondo$kod1at ra-ta4 ne3 gondo$kod1atS (.ktetett a +e-e.
V Cre3S V ny&!z&r&gte erJt$en4 vkony 1angon. \gy
1angzott4 3int1a !zázve! $ett vo$na. Ta$án annyi i! vo$t. MiEta
vagyok ittY V Men-etekS V 3otyogta t&r&tt +ogai ! t&r&tt %--ai
k&z.$. Sze3t &!!zezárva tartotta az i-e!ztJ4 $e! +ny 3iatt. V
C&ny&rg&3... titek $e1et a ,atkány4 c!ak ne bánt!atok...
V 2űz&! V 3ondta a nagyobbik +iT. V A neved 2űz&!4
e3$k!ze$Y V X tartotta a +ák$yát4 a ki!ebbikn$ vo$t a k%$c!karika.
2űz&!Y C&nnyek c!orogtak az arcán.
V )3$k!ze3. )3$k!ze3S V Szá-a kinyí$t ! bec!%kEdott. V A
neve3 2űz&!. Rí3e$ arra4 1ogy űz&tt. V A !&ttben ne3 vo$t
!z.k!ge nvre4 így k&nnyen e$+e$e-tette. 2űz&!4 2űz&!4 a neve3
2űz&!. Ne3 ezze$ a nvve$ !z.$etett. )gy 3á!ik $etben va$aki
3á! vo$t4 de itt ! 3o!t 2űz&!nek 1ívták. Már e3$kezett.
)3$kezett a +iTkra i!. _gyano$yan báránybJr zekt vi!e$tek4
ez.!t!z.rkt kk !zeg$$ye$. Mindketten a,rEdok vo$tak4
3indketten nyo$cve!ek4 ! 3indketten Pa$der Freyek. Nagy
Pa$der ! Ci! Pa$der4 igen. A!ak a nagyobb vo$t Ci!4 ! a kic!i
vo$t a Nagy4 a3in a +iTk -E$ !zErakoztak4 ! á$$andEan
&!!zezavartak ve$e 3indenkit.
V ;!3er$ek titeketS V !%ttogta kire,edezett a-káva$. V T%do3 a
neveteketS
V Oe$.nk ke$$ -&nn&d V 3ondta Ci! Pa$der.
V Az %ra!ágnak !z.k!ge van rád V tette 1ozzá Nagy Pa$der.
A +$e$e3 k!knt 1ato$t be$. )zek c!ak gyerekek4 gondo$ta.
Ct nyo$cve! +iT. Ct nyo$cve!!e$ 3g e$bánna4 ebben bizto!
vo$t. Mg i$yen $egyeng.$t á$$a,otban i! e$ve1etn tJ$.k a +ák$yát4
a k%$c!ot4 a Ci! Pa$der &vbe tűz&tt tJrt4 ! e$!z&k1etne. Ne3.
Ne34 ez tT$ k&nnyű. A!a,daS 9a 3enek.$ni ,rEbá$ok4 $evág-a 3g
egy %--a3at4 kiveri 3g n1ány +oga3at.
Corábban 3ár 3eg,rEbá$ta. Mint1a vekke$ eze$Jtt $ett vo$na4
a3ikor 3g vo$t n3i ere-e4 3agabizto!!ága. Akkor Cyráná$
vo$tak a k%$c!ok. A $ány azt 3ondta4 e$$o,ta Jket4 ! i!3er egy
1át!E ka,%t4 a3it !o!e3 Jriznek.
V Oigy$ vi!!za #ere!be4 %ra3S V k&ny&rg&tt neki !á,adtan !
re3egve. V Ne3 i!3ere3 az %tat4 ne3 t%dok egyed.$ 3eg!z&kniS
Gyere ve$e34 kr$ekS
Megtette. A b&rt&nJr r!zegen +ek.dt egy bortEc!ában4
nadrág-a a boká-áig $e1Tzva. A t&3$&c a-ta-a nyitva á$$t4 a ka,%t
va$Eban ne3 Jriztk. Megvárták4 1ogy a 1o$d egy +e$1J 3&g
bT--on4 aztán ki!%rrantak a várbE$4 ! átgázo$tak a C&nnyezJ
Oízen4 e!et$en.$ b%kdác!o$va a k&vek k&z&tt4 +$ig 3eg+agyva a
-ege! vízben. A 3á!ik o$da$on 3egc!Eko$ta a $ányt.
V Meg3entett$ 3inketS V 3ondta. W!toba4 o!tobaS
Az eg!z c!a,da vo$t4 átver!4 -átk. Ra3!ay nagyTr i3ádta a
vadá!zatot4 +J$eg kt$ábT vadakra. )g!z --e$ ro1antak a !&tt
erdJben4 de a1ogy +e$-&tt a na,4 a távo$ban k.rt!zE 1ar!ait4 !
3eg1a$$ották a ko,Ek c!a1o$á!át.
V Szt ke$$ vá$n%nkS V 3ondta Cyrának4 a3ikor a k%tyák
k&ze$ebb rtek. V MindkettJnket ne3 t%dnak k&vetniS
A $ány azonban !zinte Jr-&ng&tt a +$e$e3tJ$4 ! ne3 vo$t
1a-$andE tágítani 3e$$J$e4 1iába e!k.d&z&tt neki4 1ogy !ereget á$$ít
+e$ a va! !z.$&tteibJ$4 ! vi!!za-&n rte4 1a e!et$eg Jt ka,nák e$.
)gy Erán be$.$ e$+ogták Jket. Az egyik k%tya a +&$dre d&nt&tte4
a 3á!ik ,edig a 1egyo$da$on +e$+e$ ka,a!zkodE Cyra $ábába
1ara,ott. A t&bbi %gatva ! vic!orogva vette k&r.$ Jket4 ! 1a
3ozd%$ni 3ertek4 r&gt&n odaka,tak4 a3íg 9ava! Ra3!ay oda ne3
rt a vadá!zaiva$. Akkor 3g +attyT vo$t4 ne3 igazi 2o$ton.
V 9át itt vagytok V 3o!o$ygott $e rá-%k a nyeregbJ$. V
Megbántottatok ve$e4 1ogy c!ak így e$kE!zá$tatok. ;$yen 1a3ar
rá%ntatok vendg!zeretete3reY
Cyra +e$ka,ott egy k&vet4 ! a +e-1ez vágta. "E egy $ábba$
e$1ibázta4 Ra3!ay ,edig c!ak 3o!o$ygott.
V )zrt 3eg ke$$4 1ogy b.nte!!e$ek.
2űz&! e3$kezett Cyra kt!gbee!ett4 i-edt tekintetre. A $ány
3g !o1a ne3 $át!zott o$yan +iata$nak4 3int abban a ,i$$anatban V
+$ig 3g c!ak gyer3ek vo$t4 de !e33it ne3 te1etett rte. X 1ozta
ránk Jket4 gondo$ta. 9a kettvá$%nk4 a1ogy -ava!o$ta34 egyik.nk
3eg!z&k1etett vo$na.
Az e3$ktJ$ a $gz!e i! e$ne1ez.$t. 2űz&! k&nnye! !ze33e$
+ord%$t e$ a +ák$ya +nytJ$. )zTtta$ 3it akar tJ$e3Y V krdezte
3agátE$ c!.ggedten. V Mirt ne3 1agy bknY Ne3 c!iná$ta3
!e33i ro!!zat4 3o!t ne34 3irt ne3 1agy egyed.$ a !&ttbenY
Oo$t egy ,atkánya4 egy k&vr ,$dány4 3e$eg ! e$even...
V Meg3o!da!!%kY V krdezte Ci! Pa$der.
V _r%nk b.d&!en !zereti V +e$e$te Nagy Pa$der. V )zrt
nevezte e$ 2űz&!nek.
2űz&!. A neve3 2űz&!4 rí3e$ arra4 1ogy b.d&!. )zt ne3 vo$t
!zabad e$+e$e-tenie. Szo$gá$- ! engede$3e!ked-4 e3$kezz4 ki vagy4
! ne3 e!ik bántEdá!od. X ígrte 3eg4 a nagyTr ígrteS
Mg 1a e$$en i! akart vo$na á$$ni4 ne3 vo$t 1ozzá e$g ere-e.
Cikorbác!o$ták4 ki1eztettk4 kinyTzták be$J$e. A3ikor Ci!
Pa$der +e$1Tzta a +&$drJ$4 Nagy Pa$der ,edig 3eg$engette a
+ák$yát4 1ogy kitere$-e a ce$$ábE$4 engede$3e!en ind%$t4 akár egy
k%tya. 9a $ett vo$na +arka4 bizto!an be1Tzza a $ába k&z.
9a $ett vo$na +arka34 a FattyT 3ár bizto!an $evágta vo$na. A
gono!z4 ve!z$ye! gondo$at kret$en.$ rkezett. Az %ra!ág t&bb
3ár ne3 +attyT. 2o$ton4 ne3 9ava!. A va!trEn k&$y&kkirá$ya
rvnye!ítette Ra3!ay nagyTr ignyt4 ! +e$r%1ázta a -ogga$4
1ogy vi!e$-e aty-a nevt. A 9ava! nv 3indig e3$keztette Jt
+attyT $tre4 a3itJ$ Jr-&ngeni kezdett 2űz&! erre -E$ e3$kezett.
[! a neve4 a nevre i! %gyani$yen -E$ ke$$ e3$keznie. )gy +$
!zívver!nyi idJre ne3 -%tott e!zbe4 ! ettJ$ Tgy 3egr3.$t4
1ogy e$vtette a $,!t a 3eredek $,c!Jn. )$e!ett4 e$!zakadt a
nadrág-a4 ! a vre i! ki!erkent. Ci! Pa$dernek 3eg ke$$ett
$engetnie +e$ a +ák$yát4 1ogy +e$á$$-on4 ! T-ra e$ind%$-on.
Az %dvaron 3ár -!zaka te$e,edett R3várra4 ! a te$i1o$d az
erJd ke$eti +a$a +&$ e3e$kedett. Sá,adt +nye 1egye! +og!orknt
ra-zo$ta a +agyo! +&$dre a 3aga!4 1áro3!z&g a$akT 3er$onok
árnykát. A $evegJ 1ideg vo$t nedve!4 +$ig e$+e$edett !zagokka$
te$i. A vi$ág4 3ondta 3agában 2űz&!4 i$yen i$$ata van a vi$ágnak.
Ne3 t%dta4 3ennyi idJt t&$t&tt oda$ent a b&rt&nben4 de $ega$ább +$
v $e1etett. Oagy 3g t&bb. Mi van4 1a &t v4 tíz vagy 1T!z vo$tY
T%dná3 egyá$ta$ánY Mi van4 1a 3egJr.$te3 a bezárt!ágban4 !
e$te$t a +$ $ete3Y Ne34 ez o!toba!ág. W$yan 1o!!zT idJ ne3
$e1etett. A +iTk 3g 3indig +iTk. Tíz v a$att +e$nJtt +r+i $ett
vo$na be$J$.k. )zt ne3 !zabad e$+e$e-tenie. Ne3 1agy1ato34 1ogy
az Jr.$etbe 1a-!zo$-on. (evág1at-a az &!!ze! %--a3at a keze3rJ$ !
a $ába3rE$4 kinyo31at-a a !ze3e3 ! $ec!a,1at-a a +.$e34 de a
-Ezan e!ze3et ne3 ve1eti e$4 1a ne3 1agyo3S
Ci! Pa$der 3ent e$&$ a +ák$yáva$ a kezben. 2űz&! engede$3e!en
k&vette4 a !arkában Nagy Pa$derre$. A k%tyák a kenne$ben
3eg%gatták Jket. Sz$ kavargott az %dvaron4 át1ato$t r%1ázatának
vkony4 rongyo! !z&vetn4 ! eg!z te!tben 3egborzongatta. Az
-!zakai $evegJ 1űv&! vo$t4 ! nyirko!4 de 1Enak nyo3át !e3 $átta4
,edig a t$ 3ár a nyak%kon $e1etett. 2űz&! e$gondo$kodott4 va-on
$ni +ogIe 3g4 3ire 3egrkezik a 1E. 9ány %--a3 $e!z addigraY
A3ikor +e$e3e$te a kezt4 d&bbenten $átta4 3ennyire +e1r !
vzna. A!ont ! bJr4 gondo$ta. )gy &rege3ber keze. (e1et4 1ogy
tvedett a +iTkka$ ka,c!o$atbanY Mi van4 1a ne3 i! Ci! ! Nagy
Pa$der az4 1ane3 az á$ta$a i!3ert +iTk gyer3ekeiY
A nagyc!arnokban +$1o3á$y ! +.!t +ogadta. "obbra ! ba$ra
i! +ák$yák gtek !orokban4 3indegyiket a +a$bE$ e$J3eredJ e3beri
c!ontkezek tartották. Maga!an +ent +.!ttJ$ +ekete !zar%+ák
tá3a!ztották 3eg a tetJ!zerkezetet4 a bo$tíve! 3ennyezet
árnykba ve!zett. A $evegJben bor4 !&r ! !.$t 1T! !zaga
ter-engett. 2űz&! gyo3ra 1ango!an 3egkord%$t4 !zá-ában
&!!ze+%tott a nyá$.
Ci! Pa$der vgig$&kd&!te a 1o!!zT a!zta$ok 3e$$ett4 a1o$ a
1e$yJr!g katonái tkeztek. [rezte 3agán a tekinteteket. A $eg-obb
1e$yeket az e3e$vny k&ze$ben Ra3!ay kedvencei4 a FattyT Fiai
+og$a$ták e$. A!onto! 2en4 az &rege3ber4 aki a nagyTr !zeretett
vadá!zko,Eit gondozta. A !zJke 1a-T4 ki!+iT! kinzetű #a3on4
vagy 3á! nven aTánco$-b #a3on. MorgE4 aki e$ve!ztette a
nye$vt4 3ert 3eggondo$at$an%$ be!z$t Roo!e nagyTr
-e$en$tben. SavanyT A$yn. NyTzE. Sárga #ick. Oa$a3ive$
$e--ebb4 de 3g az a!zta$+J k&ze$ben +og$a$tak 1e$yet azok4 akiket
2űz&! $átá!bE$ i!3ert4 1a nvrJ$ ne3 i!/ +e$e!k.d&tt kardok !
Jr3e!terek4 katonák4 b&rt&nJr&k ! kínzE3e!terek. #e vo$tak
i!3eret$en arcok i!4 akiket 3g !o!e3 $átott. N1ányan e$1Tzták
az orr%kat4 a3ikor a k&ze$.kbe rt4 3á!ok nevettek. Oendgek
gondo$ta 2űz&!. A nagyTr barátai4 enge3 ,edig azrt 1oztak e$J4
1ogy !zErakozta!!a3 Jket. Megborzongott a +$e$e3tJ$.
Az e3e$vnyen4 2o$ton Fattya .$t aty-a !zkben4 ! aty-a
k%,á-ábE$ itta a !&rt. Ct &rege3berre$ o!ztozott az a!zta$án4 !
2űz&! r&gt&n $átta4 1ogy 3indketten ne3e!ek. Az egyik ke3ny
tekintetű4 1Eri1orga! +r+i vo$t 1o!!zT4 +e1r !zaká$$a$4 rideg arca a
t$i +agyokat idzte. Oi!e$te!4 z!íro! 3edvebJrt 1ordott
3e$$nyknt4 a$atta ,edig trdig rJ $áncinget4 a3i az
tkezJa!zta$ná$ 3eg$e1etJ!en !zokat$an vi!e$et vo$t. A 3á!ik
ne3e! !zintn !zikár vo$t4 de a1o$ a tár!a !zá$+aegyene!4 ott J
g&c!&rt&!. Az egyik vá$$a -Eva$ 3aga!abban vo$t a 3á!ikná$4 !
a1ogy a tányr-a +&$ g&rnyedt4 $eginkább egy tete3en $ak3ározE
ke!e$yűre e3$keztette 2űz&!t. Sze3e !z.rke vo$t4 ! 3o1E4 +ogai
!árgák4 vi$$á! !zaká$$a +e1rbe 1a-$E ez.!t. Fo$to! ko,onyá-án a$ig
n1ány J!z 1a-!zá$ árvá$kodott4 de k&,enye $ágy ! +ino3
anyagbE$ k!z.$t4 a !z.rke gya,-Tt +ekete cobo$y,r3 !zeg$yezte4
! a nyakáná$ ez.!tbJ$ kovác!o$t c!i$$ag +ogta &!!ze.
Ra3!ay +eketbe ! rEz!a!zínbe &$t&z&tt V +ekete c!iz3a4 &v
! kard1.ve$y4 +ekete bJr3e$$ny a !&ttv&r&!!e$ 1a!ított4
rEz!a!zín bár!onyzekn. "obb +.$ben vrc!e,, a$akT gránátkJ
c!i$$ogott. ]3 e$egán! &$t&zke e$$enre i! c!T+ e3ber 3aradt4
erJ! c!ontozatT4 c!a,ott vá$$T ! eny1n tT$!T$yo!4 a3i arra %ta$t4
1ogy ,ár ven be$.$ e$ +og 1ízni. 2Jre rEz!a!zín vo$t4 !
,iro!,oz!gá!4 orra !z$e!4 !zá-a kic!i4 1a-a 1o!!zT4 !&tt ! !záraz.
Sz$e! ! 1T!o! a-ka 3e$$ett a !ze3e vo$t az4 a3ire az e3berek
r&gt&n +e$+igye$tek. A,-a a,rE4 k&ze$ .$J4 !zokat$an%$ +akE !ze3t
&r&k&$te. N1ányan !ze$$e3!z.rknek neveztk ezt az árnya$atot4
de a !ze3,ár va$E-ában te$-e!en !zínte$en vo$t4 akár kt ko!zo!
-gdarab.
2űz&! $áttán nedve!!gtJ$ c!i$$ogE a-ka 3o!o$yra 1TzEdott.
V ;tt van az n er-edt !zagT baráto3. V Wda+ord%$t a 3e$$ette
.$Jk1&z. V 2űz&! ve$e3 van 3ár k&$y&kkoro3 Eta. Ne3e! atyá3
adta neke3 !zeretete -e$.$.
A kt idegen Tr &!!zenzett.
V \gy 1a$$otta34 a !zo$gá$Ed 3eg1a$t V 3ondta a +erde vá$$T.
V Azt be!z$ik4 a Starkok &$tk 3eg.
Ra3!ay nagyTr k%ncogott.
V A va!e3berek 3ondá!a !zerint4 a3i 1a$ott4 ne3 1a$1at 3eg
t&bb4 1ane3 +e$ke$4 ke3nyebben ! erJ!ebben. Mint 2űz&!. #e
bizto!ít1at$ak titeket4 a !ír !zagát 3g 3indig rezni ra-ta.
V )z a !zag... ,&ceg&d&r ! á,orodott 1ányá!. V A +erde vá$$T4
idJ! ne3e! +$reto$ta a c!ontot4 a3in eddig rágEdott4 ! 3egt&r&$te
%--ait az a!zta$terítJben. V Oan va$a3i k.$&n&! okod rá4 1ogy
ideto$d az orr%nk e$ tkez! k&zbenY
A 3á!ik nagyTr4 az egyene! 1átT &rege3ber a $áncingben
2űz&!t +igye$te rideg tekintetve$.
V Nzd c!ak 3eg -obban V 3ondta tár!ának. V A 1a-a
3egJ!z.$t4 ! !okka$ vkonyabb $ett4 de ez ne3 1o$3i !zo$ga.
Ne3 e3$k!ze$ ráY
A +erde vá$$T ránzett4 ! 1irte$en +e$1orkant.
V XY (e1et!ge! $enneY Stark gyá3-a. Rgen 3indig
3o!o$ygott4 3egá$$á! n$k.$.
V No!4 3o!tanában va$a3ive$ keve!ebbet 3o!o$yog V i!3erte
e$ Ra3!ay nagyTr. V (e1et4 1ogy kit&rte3 n1ányat a 1e$ye! ki!
+e1r +ogaibE$.
V "obban tetted vo$na4 1a e$vágod a torkát V 3ondta a
$áncinge!. V )gy k%tya4 a3i a gazdá-a e$$en +ord%$4 nyTzEk! a$á
va$E.
V d4 ittIott 3eg i! $ett nyTzva V bizto!ította Ra3!ay.
V ;gen4 nagy%ra3... ro!!z vo$ta34 nagy%ra3. )ngedet$en !... V
Megnya$ta az a-kát4 ,rEbá$t vi!!zagondo$ni4 3it k&vetett 3g e$.
Szo$gá$- ! engede$3e!ked-4 3ondta 3agának4 akkor $etben 1agy4
! 3egtart1atod a t&bbi te!tr!zedet. Szo$gá$-4 engede$3e!ked-4 !
ne +e$edd e$ a neved. 2űz&!4 2űz&!4 rí3e$ arra4 1ogy... bűn&!. V
Ro!!z... !...
V Ore! a !zád V 3ondta Ra3!ay. V Már 3egint az %--aidat
rágtad4 2űz&!Y
V Ne34 ne34 nagy%ra34 e!k.!z&3S
2űz&! c!ak egy!zer ,rEbá$ta $e1ara,ni a gyűrű!%--át4 1ogy ne
+á--on tovább a 3egnyTzott r!z. Ra3!ay nagyTr !o1a ne3 vágott
$e c!ak Tgy %--akat. "obban !zerette Jket 3egnyTzni4 ! 1agyni4
1ogy a nyer! 1T! 3eg!zárad-on4 bere,edezzen ! e$+ertJzJd-&n.
2űz&!t 3egkorbác!o$ták4 kín,adon gy&t&rtk ! &!!zevagdo!ták4
de egyik +á-da$o3 !e3 vo$t a11oz +og1atE4 a3it a nyTzá! %tán
rzett. )z a +a-ta kín k,e! vo$t Jr.$etbe kergetni az e3bert4 !
ne3 $e1etett 1%za3o!abb ideig e$vi!e$ni. Az á$dozat e$Jbb vagy
%tEbb .v&$teni kezdett/ aC&ny&rg&34 e$g vo$t4 e$g4 1agyd abba4
vágd $eSb [! Ra3!ay nagyTr engede$3e!kedett. )gy+a-ta -átk
vo$t ez. 2űz&! 3egtan%$ta a !zabá$yokat4 a1ogy azt keze ! $ába i!
tanT!ította4 de akkor4 egy a$ka$o33a$ 3eg+e$edkezett rE$%k4 !
!a-át 3aga ,rEbá$t vget vetni a +á-da$o3nak4 a +ogaiva$. Ra3!ay
ennek ne3 &r.$t4 ! a 1iba egy T-abb $áb%--ába ker.$t 2űz&!nek.
V :atkányt ette3 V 3otyogta.
V :atkánytY V Ra3!ay +akE !ze3e 3egc!i$$ant a
+ák$ya+nyben. V R3vár &!!ze! ,atkánya ne3e! atyá3 t%$a-donát
k,ezi. 9ogy 3ert$ $ako3ázni az egyikbJ$ az enged$ye3
n$k.$Y
2űz&! ne3 t%dta4 3it +e$e$-en4 így ne3 3ondott !e33it. )gyet$en
ro!!z !zE egy T-abb %--ába ker.$1et4 a $ábán vagy a kezn. )ddig
kt %--át vágták $e a ba$ kezrJ$4 ! a ki!%--át a -obbrE$4 3íg a -obb
$ábárE$ a ki!%--4 a ba$rE$ ,edig 3á!ik 1áro3 1iányzott. Ra3!ay
n1a azon vicce$Jd&tt4 1ogy ide-e $enne kiegyen$ítenie a kt o$da$t.
Nagy%ra3 c!ak tr+á$4 ,rEbá$ta i$yenkor 3eggyJzni 3agát 2űz&!.
Ne3 akar bántani enge34 3eg i! !zokta 3ondani4 c!ak akkor
te!zi4 1a okot adok rá. Az J %ra irga$3a! ! kedve! e3ber vo$t.
Annak e$$enre4 1ogy $enyTz1atta vo$na az arcát n1ány do$ogrt4
a3it 2űz&! 3ondott4 3ie$Jtt 3egtan%$ta a rende! nevt4 ! 1ogy
1o$ a 1e$ye4 irga$3at gyakoro$t.
V _na$3a! V 3orogta a $áncinge!. V &$d 3eg4 ! $egyen vge.
Ra3!ay nagyTr 3egt&$t&tte a k%,á-át !&rre$.
V Az e$rontaná az .nne,i 1ang%$atot4 nagy%ra3. 2űz&!4 -E
1írei3 vannak. MegnJ!.$&k. Ne3e! atyá3 egy Stark $ányt 1oz
neke34 )ddard nagyTr $ányát4 Aryát. )3$k!ze$ a ki! Aryára4
igazY
(ába$atti Arya V 3a-dne3 1ango!an ki3ondta. (EarcT Arya.
Robb +iata$abbik 1Tga4 barna 1a-T4 1o!!zTká! arcT4
,á$cikavkony!ágT4 3indig !z%rto! ki!$ány. )3$kezett4 vo$t idJ4
a3ikor azt 1itte4 )ddard nagyTr 1ozzáad-a +e$e!g.$ San!át4 ! a
+iának +og-a 1ívni Jt4 de ez c!%,án gyer3eki ábrándnak bizony%$t
Arya vi!zont...
V )3$k!ze3 rá... Aryára.
V X $e!z #ere! TrnJ-e4 n ,edig az J %ra.
9i!zen 3g c!ak gyer3ek.
V [rte34 nagy%ra34 Fogadd e$i!3er!e3et.
V R!zt ve!ze$ az e!k.vJn4 2űz&!Y
Ttovázott.
V 9a Tgy kívánod4 nagy%ra3.
V d4 1át ,er!zeS
Megint 1abozott va$a3i rava!z c!a,dát !zi3ato$t.
V [rte3 %ra3. 9a ezze$ &r&3et okozok... k&!z&n&3 a
3egti!zte$tet!t.
V Akkor vi!zont ki ke$$ 1ozn%nk tged abbE$ a c!T+ t&3$&cbJ$4
rEz!a!zínre ,%co$ni4 ti!zta r%1át adni rád4 ! ,er!ze va$a3i
enniva$Eva$ i! !zo$gá$ni. )!et$eg egy +ino34 ,%1a zabká!a 1ogy
tet!zeneY Oagy z&$dbor!E! ,á!tto3 !za$onnáva$Y Oo$na egy ki!
+e$adato3 !zá3odra4 ! 1a !zo$gá$ni akar!z4 vi!!za ke$$ nyerned az
erJdet. Mert t%do34 1ogy !zo$gá$ni akar!z.
V ;gen4 nagy%ra3S "obban4 3int bár3i 3á!tS V Ogig+%tott
ra-ta a 1ideg. V [n vagyok a te 2űz&!&d. Cr$ek4 1add
!zo$gá$-a$akS Cr$ekS
V Mive$ o$yan !z,en kred4 1ogy i! tagad1atná3 3eg tJ$edY
V Ra3!ay 2o$ton e$3o!o$yodott. V 9áborTba ind%$ok4 2űz&!. Te
,edig !egíteni +og!z neke3 1aza1ozni a ki! !zűz
3enya!!zonyo3at.
 
 
 
2ran
 
 
o$t va$a3i a 1o$$E károgá!ában4 a3itJ$ vgig+%tott a 1ideg
2ran 1átán. Már 3a-dne3 +e$nJtt vagyok4 e3$keztette
3agát. Mo!t bátornak ke$$ $enne3S
#e a $evegJ 1ideg vo$t4 c!í,J! ! +$e$e33e$ te$i. Mg Nyár i!
+$t4 nyakán +e$borzo$Edott a !zJr. A do3bo$da$ban +eketn !
1e!en nyT-tEztak az árnyak. Az &!!ze! +a 3eg1a-o$t !
e$c!avarodott a rá-%k rakEdott -g !T$yátE$. N3e$yik ne3 i!
1a!on$ított +ára. Gy&ker.ktJ$ a koroná-%kig 3eg+agyott 1Eba
b%rko$Ezva inkább Eriá!okra e3$keztettek4 a -ege! !z$ben
&!!zeg&rnyedJ torz ! !z&rnyű!ge! $nyekre.
V ;tt vannak. V A +e$derítJ e$J1Tzta a kard-át.
V 9o$Y V krdezte Meera !%ttogva.
V C&ze$. Ne3 t%do3. Oa$a1o$.
A 1o$$E T-ra károgott.
V 9odor V !%ttogta 9odor. Az i!tá$$E+iT a 1Ena a$att
3e$egítette a kezt4 vi$ágo!barna !zaká$$árE$ -gc!a,ok c!.ngtek4
ba-%!za egyet$en +agyott c!o3E vo$t4 v&r&!e!en c!i$$ogott a
$e3enJ na, +nyben.
V A +arka!ok i! k&ze$ vannak V +igye$3eztette 2ran. V
C&vettek 3inket. Nyár rzi Jket4 a3ikor +e$J$.k +T- a !z$.
V A +arka!ok 3iatt ke$$ aggEdn%nk a $egkev!b V 3ondta
9idegkz. V Fe$ ke$$ 3á!zn%nk4 ! ne3!okára be!&ttedik. "E
$enne be-%tnotok4 3ire $e!zá$$ az -. A 3e$egetek vonzza Jket. V
Ny%gat +e$ ,i$$antott4 a1o$ a $eny%gvE na, !%garai átderengtek a
O
+ákon4 akár egy távo$i tűz $áng-ai.
V )z az egyet$en Tt be+e$Y V krdezte Meera.
V A 1át!E be-árat 1áro33r+&$dnyire !zakra van4 egy
víznye$J a$-án.
)nn$ t&bbet ne3 ke$$ett 3ondania. Mg 9odor !e3 $ett vo$na
k,e! $eere!zkedni egy víznye$Jn 2ranne$ a 1átán4 "o-en ,edig
%gyanTgy ne3 t%dott további 1áro3 3r+&$det gya$ogo$ni4 3int
ezret +%tni.
Meera +e$nzett a do3bra.
V Az Tt !zabadnak tűnik.
V Tűnik V 3or3o$ta ko3oran a +e$derítJ. V [rzed a 1idegetY
Oa$a3i van itt. 9o$ $e1etnekY
V Ta$án a bar$angbanY V ta$á$gatott Meera.
V A bar$ang vdett 1e$y4 ne3 t%dnak be3enni. V A +e$derítJ
e$Jre3%tatott a kard-áva$. V ;nnen i! $át!zik a be-árat. F$Tton
+e$+e$4 a var!a+ák k&z&tt4 ott az a nyi$adk a !zik$ában.
V [n $áto3S V 3ondta 2ran. 9o$$Ek re,kedtek kiIbe a
nyí$á!on.
9odor át1e$yezte a te!t!T$yát.
V 9odor.
V [n c!ak egy gyűrJd!t $átok a !zik$ában V 3ondta Meera.
V Wtt egy át-árE. Az e$e-e 3eredek ! kanyargE!4 egy víz3o!á!
a !zik$án át. 9a azt e$ritek4 bizton!ágban $e!ztek.
V [! teY
V A bar$ang vdett 1e$y.
Meera a 1a!adkot tan%$3ányozta a do3bo$da$on.
V Ne3 $e1et t&bb !záz&tven $,!n$.
Ne34 gondo$ta 2ran4 de vgig +e$+e$ ke$$ 3enni. A do3bo$da$
3eredek vo$t4 ! !űrű erdJ borította. A 1Ee!! 1áro3 na,-a e$á$$t4
de az o$vadá! ne3 ind%$t 3eg. A +ák a$att a ta$a-t va!tag4 +e1r4
rintet$en 1E$e,e$ borította.
V Senki ninc! itt V -e$entette ki bátran. V Nzztek a 1avat4
ninc!enek $ábnyo3ok.
V A Má!ok ne3 1agynak nyo3okat a 1avon V 3ondta a
+e$derítJ. V So1a ne3 -e$zik nyo3ok a 1a$adá!%kat. V )gy 1o$$E
ere!zkedett $e az gbJ$4 ! te$e,edett a vá$$ára. Mo!tanra c!%,án
t%catnyi nagy4 +ekete 3adár 3aradt ve$.k4 a t&bbiek +okozato!an
$e3aradtakR 3inden regge$4 a3ikor +e$bredtek4 egyre keve!ebben
vo$tak.
V GyereS V riko$totta a 3adár. V GyereS GyereS
A 1áro3!ze3ű var-T4 gondo$ta 2ran. A z&$d$átE.
V Ninc! o$yan 3e!!ze V 3ondta. V )gy ki! ka,a!zkodá!4 !
3ár bizton!ágban i! vagy%nk. Ta$án t.zet i! gyT-t1at%nk. V
Mindannyian +áztak4 átáztak ! 1e!ek vo$tak4 kivve a +e$derítJ4
"o-en Reed ,edig !egít!g n$k.$ 3ár -árni !e3 t%dott.
      V ;nd%$-S V Meera Reed $e1a-o$t az &cc!1ez. A +iT c!%kott
!ze33e$ .$t egy kidJ$t t&$gy+a t&rz!n4 ! 1eve!en re!zketett.
Arcának az a r!ze4 a3i ki$át!zott c!%k$yá-a ! kendJ-e a$E$4
!zínte$en vo$t4 akár a 1E4 de a $$egzete 3g $át!zott4 a3ikor
ki+T-ta az orrán a $evegJt. Meera eg!z na, ci,e$te. )gy ki! te$ !
a tűz 3a-d rendbe 1ozza4 gyJzk&dte 3agát 2ran4 bár 3ár
egyá$ta$án ne3 vo$t bizto! benne. V Ne3 t%dok egy!zerre 1arco$ni
! "o-ent ci,e$ni4 a11oz tT$!ágo!an 3eredek az e3e$kedJ. 9odor4
vidd +e$ 2rant a bar$ang1oz.
V 9odor. V 9odor &!!zec!a,ta a tenyert.
V "o-ennek c!ak enniva$E ke$$ V 3ondta 2ran !%tán.
Tizenkt na, te$t e$ azEta4 1ogy a -ávor!zarva! 1ar3ad!zor !
%to$-ára &!!zee!ett4 azEta4 1ogy 9idegkz $etrde$t az á$$at 3e$$4
! va$a3i$yen i!3eret$en nye$vű i3át 3or3o$va átvágta a torkát.
2ran !írt4 akár egy ki!$ány4 a3ikor az $nk,iro! vr ki&3$&tt a
1Era. Mg !o!e3 rezte 3agát annyira nyo3orknak4 3int a3ikor
te1etet$en.$ +igye$te4 a1ogy Meera Reed ! 9idegkz +e$darabo$-a
a bátor á$$atot4 a3e$yik odáig vitte Jket. Meg+ogadta 3agában4
1ogy ne3 e!zik be$J$e4 1ogy inkább 1en 3arad4 3int1ogy
$ak3ározzon egy barátbE$4 de vg.$ kt!zer i! evett4 egy!zer a
!a-át bJrben4 egy!zer Nyárban. 2ár3i$yen !ovány ! ki1ezett
vo$t i! a !zarva!4 a 1T!4 a3it a +e$derítJ kinyert be$J$e4 1t na,ig
kitartott4 a3ikor i! egy do3btetJn á$$E rgi erJd ro3-ai k&zt4 a tűz
+&$ g&rnyedve vgeztek az %to$!E +a$atokka$.
V ;gen4 ennie ke$$ V rtett egyet Meera &cc!e 1o3$okát
!i3ogatva. V Mindannyi%nknak4 de itt ninc! te$. Men- e$JreS
2ran ki,i!$ogott a !ze3bJ$ egy k&nnyc!e,,et4 ! rezte4
a1ogy rá+agy az arcára. 9idegkz 3eg+ogta 9odor kar-át.
V S&ttedik. 9a 3o!t 3g ne3 i!4 de ne3!okára itt $e!znek.
Gyer.nkS
9odor ezTtta$ ne3 !zE$t4 c!ak $everte a 1avat a $ábárE$4 !
2ranne$ a 1átán nekivágott az e3e$kedJnek. 9idegkz 3e$$ett.k
$,de$t4 +ekete kezben a kardda$. Nyár k&vette Jket. N1ány
1e$yen a 1E 3$yebb vo$t a r3+arka! 3aga!!ágáná$4 i$yenkor
3indig 3egá$$t4 ! 3egrázta 3agát4 3i%tán ki$ába$t be$J$e. 2ran
3enet k&zben ne1zke!en 1átra+ord%$t4 ! $átta4 1ogy Meera az
&cc!e a$á c!T!ztat-a a kezt4 ! ta$,ra á$$ít-a a +iTt. TT$!ágo!an
ne1z neki. X i! 1ezik4 ! 3ár ne3 o$yan erJ!4 3int rgebben
vo$t. A $ány 3á!ik kezbe +ogta bkavadá!z dárdá-át4 ! be$ed&+te
a 1Eba4 1ogy $egyen 3ire tá3a!zkodnia. [,,en c!ak e$ind%$t
+e$+e$4 +$ig von!zo$va4 +$ig ci,e$ve &cc!t4 a3ikor 9odor
át1a$adt kt +a k&z&tt4 ! 2ran e$ve!ztette Jket !ze3 e$J$.
A do3b egyre 3eredekebb vá$t. 9odor c!iz3á-a a$att
ro,ogott a 1E. )gy!zer ki3ozd%$t a ta$,a a$att egy kJ4 e$kezdett
c!T!zni 1átra+e$4 ! ki! 1í-án $eb%k+encezett a 3ered$yen. A
+e$derítJ az %to$!E ,i$$anatban ka,ta e$ a kar-át.
V 9odor V 3ondta k&!z&netk,,en 9odor.
Minden !z$$&k! +ino34 +e1r4 az %to$!E na,!%garak 1atá!ára
.vegknt c!i$$ogE 1E,orra$ t&$t&tte 3eg a $evegJt. 9o$$Ek
re,de!tek k&r.$&tt.k. Az egyik e$Jrere,.$t4 ! e$tűnt a bar$ang
be$!e-ben. Már c!ak !záz $,!4 gondo$ta 2ran4 ninc! 3e!!ze.
Nyár egy t.k&r!i3a4 3eredek 1E3ezJ a$-ában 1irte$en
3egtor,ant. A r3+arka! o$da$ra +ordította a +e-t4 be$e!zi3ato$t a
$evegJbe4 ! 1a$kan 3orogni kezdett. Fe$borzo$t !zJrre$ 1átrá$t e$
az T-abb e3e$kedJtJ$.
V 9odor4 á$$-S V kiá$totta 2ran. V 9odor4 vár-S V Oa$a3i ne3
vo$t rendben. Nyár 3egrezte4 ! 3o!t 3ár J i!. Oa$a3i ro!!z. [!
k&ze$ van. V 9odor4 ne4 3en- vi!!zaS
9idegkz +o$ytatta a 3á!zá!t4 9odor tartani akarta ve$e a
$,!t.
V 9odor4 1odor4 1odor V 3orogta 1ango!an4 e$nyo3va 2ran
ti$takozá!át (gz!e egyre zi1á$Ebbá vá$t. A $evegJt !á,adt k&d
t&$t&tte be. Tett egy $,!t4 3a-d 3g egyet. A 1E 3a-dne3 a
derekáig rt4 ! az e3e$kedJ nagyon 3eredek vo$t. 9odor
e$JredJ$t4 3á!zá! k&zben k&vekbe ! ágakba ka,a!zkodott. Mg
egy $,!. Mg egy. Az i!tá$$E+iT á$ta$ +e$kavart 1E ki!ebb
$avinaknt c!T!zott $e+e$ a 1áta 3&g&tt.
Nyo$cvan $,!4 "iran o$da$ra 1a-o$t4 1ogy -obban $á!!a a
bar$angot. Aztán 3eg$átott va$a3i 3á!t i!.
V TűzS V a var!a+ák k&zti ki! nyi$adkban ,i!$áko$va izzottak a
$ángok az egyre !&ttedJ a$konyaiban. V Nzztek4 va$aki...
9odor +e$.v&$t&tt. Cic!avarodott a te!te4 3egc!T!zott4 !
e$e!ett.
2ran e$Jtt +e$bi$$ent a vi$ág4 a1ogy az Eriá! ter3etű i!tá$$E+iT vad%$
3eg,erd.$t a tenge$ye k&r.$. A z%1aná!tE$ az &!!ze! $evegJ
ki,r!e$Jd&tt a t.de-bJ$. Szá-a 3egte$t vrre$4 9odor ,edig vad%$
c!a,kodott ! 1e3,ergett a 1Eban4 .gyet !e3 vetve a +iTra 3aga
a$att
Oa$a3ibe beakadt a $ába. 2ran egy +$ ,i$$anatig azt 1itte4
ta$án egy gy&kr c!avarodott a boká-ára... a3íg a gy&kr 3eg ne3
3ozd%$t. )gy kz4 i!3erte +e$4 ! a k&vetkezJ ,i$$anatban a $idrc
!zinte kirobbant a 1E a$E$.
9odor be$erTgott4 1Eva$ borított $ábáva$ te$ibe ta$á$ta a $ny arcát4
á3 az $J1a$ott 3int1a 3eg !e3 rezte vo$na4 &!!zeka,a!zkodva
.t&ttk4 3arták ! t,tk egy3á!t4 egyre $e--ebb c!T!zva a
do3bo$da$on. 2ran !zá-a ! orra te$e3ent 1Eva$4 a1ogy g%r%$ni
kezdett $e+e$4 á3 egy ,i$$anatta$ k!Jbb 3ár i!3t a 1átára
g&rd.$t. Oa$a3i neki.tJd&tt a +e-nek4 !zik$a4 -gdarab vagy egy
$J1a$ott &k$e4 ne3 t%dta vo$na 3eg3ondani. Mo!t -&tt c!ak rá4
1ogy kie!ett a ko!árbE$4 !ztvetett tagokka$4 1avat k&,k&dve
+ek.dt a do3bo$da$on4 ke!ztyű! kezben egy 3aroknyi 1a--a$4
a3it 9odor +e-bJ$ t,ett ki.
C&r.$&tte 3inden1o$ $idrcek bT-tak e$J a 1EbE$.
CettJ4 1áro34 ngy. 9E+e$1J k&ze,ette b%kkantak e$J4
n1ányan +ekete k&,enyt vi!e$tek4 3á!ok rongyo! bJr&ket4 vagy
,,en !e33it. Mindegyik.k bJre 1E+e1r vo$t4 a kez.k vi!zont
+ekete. Sze3.k !á,adt4 kk c!i$$agknt izzott.
9ár3an tá3adtak a +e$derítJre. 2ran $átta4 1ogy 9idegkz
,eng-e +e$1a!ít-a az egyik arcát4 de az c!ak 3ent tovább4 !
neki!zorította egy 3á!iknak a +e$derítJt. Mg ketten ind%$tak
9odor %tán4 ne1zke!en bot$adozva $e+e$ a 3ered$yen. 2ran
te1etet$en r3.$ette$ i!3erte +e$4 1ogy Meera egyene!en a
kar-%kba +og !tá$ni. #.1&!en a 1Era c!a,ott4 ! +igye$3eztetJen
kiabá$ni kezdett.
Oa$a3i 3egragadta.
Ciá$tá!ai ekkor a$ak%$tak át !iko$yokká. 2ran +e$ka,ott egy
3ark 1avat4 ! a $idrc1ez vágta4 de az 3eg !e3 rezzent. Fekete
kz 3atatott az arcáná$4 egy 3á!ik a 1a!áná$. Az %--ak 3int1a
va!bE$ $ettek vo$na. Ci +og be$ezniS
Nyár 1irte$en ott ter3ett k&zt.k. 2ran k&nnyű !z&vetknt
!zt!zakadE 1T!t $átott4 darabokra t&rJ c!ontok ,attaná!át 1a$$otta.
)gy kz vi$$ant e$ a !ze3e e$Jtt rángatEzE4 !á,adt %--akka$4 +ekete
rongyc!o3Eba b%rko$va. Fekete4 gondo$ta. Fekett vi!e$4 az Jr!g
e3bere vo$t. Nyár +$re1a-ította a vgtagot4 ! agyarait a 1a$ott
e3ber nyakába 3$ye!ztette. A3ikor a nagy4 !z.rke +arka!
1átrarántotta a +e-t4 !á,adt4 rot1adE 1T!ca+atok zá,orátE$ kí!rve
az $J1a$ott torkának nagy r!zt ki!zakította.
A $et,ett kar 3g 3indig 3ozgott. 2ran arrbb g&rd.$t.
9a!on +ekve ka,ará!zta a 1avat4 ! a +akE4 1Eva$ borított +ák
k&z&tt i!3t 3eg,i$$antotta a naranc!!zínű dereng!t.
9etven $,!. 9a 1etven $,!nyire e$ t%dná von!zo$ni 3agát4
3eg3enek.$ne. A nedve!!g át!zivárgott a ke!ztyű-n4 a1ogy
k&vekbe ! gy&kerekbe ka,a!zkodva von!zo$ni kezdte 3agát a
+ny +e$. Mg egy kic!it4 c!ak 3g egy kic!itS Aztán
3eg,i1en1et!z a tűz 3e$$ett.
Addigra te$-e!en be!&ttedett4 $e!zá$$t az -!zaka. 9idegkz
+árad1atat$an%$ a,rította az Jt k&r.$vevJ $J1a$ottakat. Nyár 3g
3indig %gyanazza$ az á$dozatáva$ +og$a$kozott4 1ata$3a! á$$ka,c!a
&!!zezár%$t a 1a$ott e3ber +e-n. 2ranne$ !enki !e3 t&rJd&tt.
Oa$a3ive$ +e$-ebb ka,a!zkodott4 3aga %tán von!zo$va
1a!zná$1atat$an $ábát. 9a e$rn3 a bar$angot...
V 9ooodorS V -&tt az e$1a$E kiá$tá! va$a1onnan $entrJ$.
[! 1irte$en 3ár ne3 2ran vo$t4 a 1Eban kT!zE nyo3ork +iT4
1ane3 9odor a $e-tJ k&ze,n$4 akinek egy $idrc ,rEbá$ta
kika,arni a !ze3t. Hv&$tve ta$,ra á$$t4 ! te$-e! erJbJ$
+$re1a-ította az $J1a$ottat Az azonna$ trdre e3e$kedett4
3eg,rEbá$t +e$á$$ni. 2ran e$Jrántotta 9odor kard-át. Oa$a1o$
3$yen 1a$$otta !zegny 9odor ny.!zít!t4 de a +e$!zínen 3o!t
1t$ábnyi to3bo$E 1arag vo$t4 ,engve$ a kezben. Fe$e3e$te a
kardot4 ! 1ango! ny&g!!e$ $e!T-tott a 1a$ott e3berre. Az ac$
át1ato$t nedve! gya,-Tn4 roz!dá! ,ánc$on ! rot1adE bJr&n4
3$yen be$evágott a 1T!ba ! a c!ontokba.
V 9W#WRS V b&3b&$te4 ! T-ra $e!T-tott. )zTtta$ $evá$a!ztotta
a $idrc +e-t a nyakárE$4 ! egy ,i$$anatra vad diada$t rzett... a3íg
a 1a$ott kezek e$ ne3 kezdtek vakon ta,ogatEzni a torka %tán.
2ran vrzJ !ebekke$ 1átrá$t4 ! a k&vetkezJ ,i$$anatban +e$b%kkant
3e$$ette Meera Reed4 aki a $idrc o$da$ába d&+te 1o!!zT
bkavadá!z dárdá-át
V 9odorS V .v&$t&tte 2ran T-ra4 ! +e$+e$ 3%tatott a
do3bo$da$on.
V 9odor4 1odorS
"o-en kt!gbee!etten k.!zk&d&tt ott4 a1ová a nJvre $erakta.
2ran oda!ietett 1ozzá4 e$dobta a kardot +e$ka,ta a +iTt4 ! +e$á$$t
ve$e.
V 9W#WRS
Meera vezette a 3enetet +e$ az e3e$kedJn4 idJnknt ki!zTrva a
tT$!ágo!an k&ze$ 3er!zkedJ $idrcek +e$. ]rtani ne3 t%dott
nekik4 de +e$tartEztatta a $a!!an ! ne1zke!en 3ozgE 1o$takat.
V 9odor V 3ondta 9odor 3inden $,!n$. V 9odor4 1odor.
V Azon t&,rengett 3it !zE$na Meera4 1a 1irte$en e$3ondaná
neki4 1ogy !zereti.
Oa$a3ive$ +e$ett.k $ángo$E a$akok tánco$tak a 1Eban.
A $idrcekS V d&bbent rá 2ran. Oa$aki +e$gyT-totta a $idrceketS
Nyár vic!orogva ! 1ara,dá$va %grá$ta k&rbe a $egk&ze$ebbit4 a
1ata$3a! a$ak rángatEzott a $ángok k&z&tt. Ne3 vo$na !zabad
o$yan k&ze$ 3ennie4 3it 3űve$Y Aztán 3eg$átta !a-át 3agát4 a1ogy
arcca$ $e+e$ +ek!zik a 1Eban. Nyár 3eg,rEbá$ta e$zavarni a $nyt a
k&ze$bJ$. Mi van4 1a 3eg&$Y V tűnJd&tt a +iT. Zr&kre 9odor
3aradokY Oi!!zatrek Nyár bJrbeY Oagy egy!zerűen 3eg1a$okY
A vi$ág e$3o!Edott k&r.$&tte. A +e1r +ák4 a +ekete gbo$t4 a
v&r&! $ángok4 3inden kavargott4 ,&rg&tt4 tánco$t. [rezte4 1ogy
3egtántorodik4 ! 1a$$otta 9odor .v&$t!t/
V 9odor 1odor 1odor 1odorS 9odor 1odor 1odor 1odorS 9odor
1odor 1odor 1odor 1odorS
A bar$angbE$ 1o$$Ek +e$1J-e r&,,ent ki4 ! $átott egy ki!$ányt4
aki +ák$yáva$ a kezben 1adoná!zott. 2ran egy ,i$$anatra azt 1itte4
a nJvre4 Arya az... ,er!ze ne3 $e1etett 1i!zen Arya t&bb ezer
3r+&$dre van tJ$e4 vagy ta$án 3eg i! 1a$t. [! 3gi! ott vo$t4
g%banco! 1a--a$4 $e+ogyva4 rongyo!an tánco$t a 1avon. C&nnyek
!z&ktek 9odor !ze3be4 ! r&gt&n 3eg i! +agytak.
Minden &!!zekavarodott +e$+ord%$t4 ! 2ran i!3t a !a-át
bJrben ta$á$ta 3agát +$ig bete3etve 1Eva$. Az gJ $idrc ott
tornyo!%$t +&$&tte4 3g a 1E$e,te +ák1oz k,e!t i! 1ata$3a!nak
tűnt. Ne3 vi!e$ r%1át4 i!3erte +e$ 2ran egy ,i$$anatta$ aze$Jtt4 1ogy
a $egk&ze$ebbi +a $erázta 3agárE$ a 1avat4 ! az &!!ze! a +e-re
z%1ant.
A3ikor 3agá1oz trt4 3ár va!tag tű$ev$ágyon +ek.dt4 !&tt
kJ3ennyezet a$att. A bar$ang. A bar$angban vagyok Szá-ában
3g 3indig vr ízt rezte 3eg1ara,ott nye$ve 3iatt4 de -obbra
tűz gett a be$J$e áradE 1J $ágyan 3e$engette az arcát4 ! eddig
3g !o!e3 ta,a!zta$t -E rz! t&$t&tte e$. Nyár a k&ze$ben
!z%!zogott4 ! a bJrig ázott 9odor i! ott vo$t. Meera "o-en +e-t
tartotta az &$ben. Az Aryára 1a!on$ítE ki!$ány +ák$yáva$ a
kezben á$$t +&$&tt.k.
V A 1E V !zE$a$t 3eg 2ran. V Rá3 e!ett... e$te3etett.
V )$re-tett. [n 1Tzta$ak ki. V Meera biccentett a $ány +e$. V
;gazábE$ J 3entett 3eg 3inket. A +ák$ya... a tűz 3eg&$i Jket.
V A tűz get. A tűz 3indig 1e!.
Ne3 Arya 1ang-a vo$t4 ne3 i! gyer3ek1ang. )gy +e$nJtt nJ
1ang-a4 3aga! ! kedve!4 va$a3i k.$&n&! da$$a3o!!ágga$4 a3i1ez
1a!on$Et 2ran 3g !o1a ne3 1a$$ott4 ! o$yan !zo3orT!ágga$4
3e$ynek 1a$$atán azt 1itte4 3eg!zakad a !zíve. 9%nyorított4 1ogy
-obban $á!!a. Oa$Eban egy ki!$ány vo$t4 3g Aryáná$ i! ki!ebb4
$eve$ekbJ$ á$$E k&,enye a$E$ az Jzre e3$keztetJ +o$to! bJr
vi$$ant ki. A !ze3e i! +%rc!a vo$t V nagy ! $nk4 arany ! z&$d4
+erde vágá!T4 akár egy 3ac!ká. Senkinek !inc! i$yen !ze3e.
G%banco! 1a-a az J!z !zíneit vi!e$te V barnát4 v&r&!et4 aranyat V4
a,rE ga$$yak4 indák ! !záraz virágok vo$tak be$e!zJve.
V Ci vagyY V krdezte Meera.
2ran t%dta a vá$a!zt
V )gy gyer3ek. Az erdJ gyer3eke. V Megborzongott4
$ega$ább annyira a d&bbenettJ$4 3int a 1idegtJ$. Mint1a &reg Nan
egyik 3e!-be c!&,,entek vo$na.
V Az )$!Jk gyer3ekeknek neveztek 3inket V +e$e$te az
a,rEc!ka nJ. V Az Eriá!okná$ 0o1 dak nag gran vo$t a nev.nk4
vagyi! 3Ek%!e3berek4 3ert kic!ik vo$t%nk4 gyor!ak4 ! !zerett.k
a +ákat. Oa$E-ában ne3 vagy%nk !e3 3Ek%!ok4 !e3 gyer3ekek.
Nev.nk az igaz nye$ven azt -e$enti4 akik a +&$d da$át nek$ik.
Mie$Jtt a ti rgi nye$vetek egyá$ta$án 3eg!z.$etett4 3i 3ár tízezer
ve neke$t.k a da$ainkat.
V #e 3o!t a k&z&! nye$vet be!z$ed V á$$a,ította 3eg Meera.
V A!ak 3iatta. A 2ran +iT 3iatt. A !árkányok korában
!z.$ette34 ! kt!záz e!ztendeig -árta3 az e3berek vi$ágát4
.gye$te3 ! tan%$ta3. Ta$án 3g 3indig ott $ennk4 de a $ába3
!a-gott4 !zíve3 ,edig e$ne1ez.$t4 ezrt 1aza+e$ vette3 az irányt.
V Ct!záz vigY
A gyer3ek e$3o!o$yodott.
V Oa$E-ában az e3berek a gyer3ekek.
V Oan nevedY V krdezte 2ran.
V A!ak 1a !z.k!ge3 van rá. V Fák$yá-áva$ a bar$ang 1át!E
r!zben $vJ +ekete 1a!adk +e$ intett. V (e+e$ vezet az %t%nk.
Mo!t ve$e3 ke$$ -&nn&t&k.
2ran T-ra 3egborzongott
V A +e$derítJ...
      V X ne3 -&1et
V Meg +og-ák &$niS
V Ne34 3ár nagyon rgen 3eg&$tk. Gyertek4 oda$ent
3e$egebb van4 ! !enki ne3 +og bántani titeket. Már vár rátok.
V A 1áro3!ze3ű var-TY V krdezte Meera.
V A z&$d$átE. V Azza$ e$ind%$t ne3 1agyva 3á! vá$a!ztá!t4
3int 1ogy k&ve!!k.
Meera +e$!egítette 2rant 9odor 1átára4 bár a ko!ár +$ig
&!!zet&rt ! c!%,a víz vo$t a 3ego$vadt 1EtE$. _tána átkaro$ta a
te!tvrt4 ! T-ra ta$,ra á$$ította a +iTt. "o-en kinyitotta a !ze3t.
V Mi azY MeeraY 9o$ vagy%nkY V A tűz $áttán e$3o!o$yodott.
V Nagyon k.$&n&! á$3ot $átta3.
Az Tt !zűk vo$t4 kanyargE!4 ! annyira a$ac!ony4 1ogy 9odor
ne3!okára 3ár c!ak &!!zeg&rnyedve t%dott 1a$adni. 2ran i!
$ek%,orodott4 a3ennyire c!ak t%dott4 de +e-e 3g így i! +o$yton
neki.tJd&tt a 3ennyezetnek. Minden rint!n$ $aza +&$ddarabok
1%$$ottak a 1a-ába ! a !ze3be4 egy a$ka$o33a$ ,edig a 1o3$okát
c!a,ta neki egy va!tag4 +e1r gy&krnek4 a3e$y az a$agTt +a$ábE$
á$$t ki4 ágai k&zt $e$EgE kac!okka$ ! ,Ek1á$Ekka$.
A gyer3ek +ák$yáva$ a kezben 3ent e$Jtt.k4 $ev$k&,enye
1a$kan !%!ogott4 de a -árat o$yan !űrűn kanyarodott4 1ogy 2ran
1a3aro!an e$ve!ztette !ze3 e$J$. Az a$agTt ne3!okára e$ágazott4
de a ba$ o$da$i ág te$-e!en !&tt vo$t4 így 3g 9odor i! t%dta4 1ogy
a +ák$ya+nyt k&vetve -obbra ke$$ 3ennie.
Az árnykok vá$takozá!a 3iatt Tgy tűnt4 3int1a a +a$ak
+o$ya3ato! 3ozgá!ban $ennnek. 2ran +e1r kígyEkat $átott
e$Jtekeregni a +a$akbE$ 3aga k&r.$4 3a-d vi!!zabT-ni4 ! a !zíve
1eve!en vert a +$e$e3tJ$. Az i! e!zbe -%tott4 1ogy ta$án te-kígyEk
vagy Eriá!i4 ,%1a ! vizenyJ! kri,ta+rgek +!zkbe tvedtek.
A kri,ta+rgeknek +ogaik i! vannak.
9odor i! $átta Jket.
V 9odorS V 3otyogta r3.$ten4 ! a$ig akart tovább3enni. ]3
a3ikor a $ány 3egá$$t4 1ogy ber-k4 a +ák$ya+ny 3egá$$a,odott4
! 2ran $átta4 1ogy a kígyEk va$E-ában %gyano$yan +e1r
gy&kerek4 3int a3ibe a +e-t beverte.
V Oar!a+a V 3ondta. V )3$k!ze$ a !zív+ára az i!tenerdJben4
9odorY A +e1r +ára a v&r&! $eve$ekke$Y )gy +a ne3 árt1at nekedS
V 9odor. V 9odor T-ra e$ind%$t4 a $ány ! a +ák$ya %tán !ietett4
egyre 3$yebben a +&$d be$!e-be. \-abb e$ágazá!t 1agytak 3ag%k
3&g&tt4 3a-d 3g egyet4 ! vg.$ bertek egy nagy4 vi!!z1ango!
bar$angc!arnokba4 a3e$yik akkora $e1etett4 3int #ere! nagyter3e.
A bar$ang 3ennyezetbJ$ ! ,ad$E-ábE$ i! +e1r +ogak 3eredtek
e$J. A $ev$k&,enye! $ány Evato!an ker.$gette Jket4 idJnknt
3egá$$t4 ! t.re$3et$en.$ intett a +ák$yá-áva$. )rre4 erre4
gyor!abbanS V 3int1a ezt 3ondta vo$na.
)z%tán 3g t&bb o$da$-árat k&vetkezett4 3g t&bb tere34 ! 2ran
va$a1onnan -obbrE$ víz c!&,&g!t 1a$$otta. A3ikor odanzett4
egy !ze3,ár bá3%$t vi!!za rá4 a +erde 1a!ítkokbE$ $e!en
t.kr&zJd&tt vi!!za a +ák$ya +nye. \-abb gyer3ekek4 gyJzk&dte
3agát4 a $ány ninc! egyed.$. #e 3ind%nta$an e!zbe -%tott &reg
Nan 3e!-e Grende$ gyer3ekeirJ$.
A gy&kerek 3inden1o$ ott vo$tak4 átkígyEztak a +&$d&n ! a
k&veken4 egye! -áratokat $ezártak4 3á!oknak a 3ennyezett
tartották. Minden !zín e$tűnt4 -&tt rá 1irte$en 2ran. Az eg!z vi$ág
+ekete +&$dbJ$ ! +e1r +ábE$ á$$t. A dere!i !zív+a gy&kerei o$yan
va!tagok vo$tak4 3int egy Eriá! $ába4 de ezek 3g azt i!
+e$.$3T$ták. [! 2ran 3g !o1a ne3 $átott i$yen !okat. )gy eg!z
var!a+aerdJ $e1et a +e-.nk +&$&tt.
A +ny T-ra 3egrebbent Akár3i$yen kic!i i! vo$t4 a $ányIakiI
3g!e3I$ány nagyon gyor!an t%dott 3ozogni4 1a akart. A1ogy
9odor tra,,o$t %tána4 va$a3i 3egrecc!ent a ta$,a a$att. W$yan
1irte$en tor,ant 3eg4 1ogy Meera ! "o-en c!akne3 neki.tk&ztek.
V A!ontok V 3ondta 2ran. V )zek c!ontok.
A -árat ta$a-át 3adarak ! 3á! á$$atok c!ont-ai borították. #e
vo$tak k&zt.k 3á!+$e c!ontok i!4 nagyobbak4 3e$yek bizonyára
Eriá!oktE$ !zár3aztak4 ! eg!zen kic!ik4 ta$án gyer3ekek
c!ont-ai. Az egyik o$da$on4 a kJbe v!ett be%grEkbE$ ko,onyák
3eredtek rá-%k. 2ran +e$i!3ert egy 3edveV ! egy +arka!ko,onyát
de vo$t ott +$ t%cat e3beri4 ! %gyanannyi Eriá!ko,onya i!. Az
&!!ze! t&bbi a,rE vo$t4 ! +%rc!a a$akT. Az erdJ gyer3ekei. A
gy&kerek k&rbe+onták Jket4 n3e$yik tete-n 1o$$Ek k%,orogtak4
! +nye! +ekete !ze3.kke$ Jket +igye$tk.
S&tt Tt-%k %to$!E !zaka!za vo$t a $eg3eredekebb. 9odor a
vgn 3ár a +enekn c!T!zva ere!zkedett $e+e$4 t&r&tt c!ontok4
ki$az%$t +&$dg&r&ngy&k ! kavic!ok z&rg!e k&ze,ette c!T!zott !
b%kdác!o$t az a$agTtban. A $ány egy !&tten á!ítE !zakadkon
átíve$J ter3!zete! 1íd vgn$ várta Jket. 2ran oda$entrJ$ ro1anE
víz roba-át 1a$$otta. )gy +&$d a$atti +o$yE.
V ]t ke$$ ke$n.nkY V krdezte4 a3ikor a Reedek i!
3egrkeztek. A $e1etJ!g 3egr3ítette. 9a 9odor 3egc!T!zik a
ke!keny 1ídon4 3indketten $ez%1annak.
V Ne34 +ia3 V +e$e$te a gyer3ek. V Ford%$- 3eg. V
Maga!abbra e3e$te a +ák$yá-át ! a +ny 3int1a 3egvá$tozott
vo$na. A $ángok az egyik ,i$$anatban 3g naranc!!zínűen !
!árgán $obogtak4 v&r&!e! dereng!be borítva a bar$angot a
3á!ikban ,edig 3inden !zín e$1a$vány%$t4 c!ak a +ekete ! a +e1r
3aradt. 9át%$ Meera +e$!zi!!zent. 9odor 3eg+ord%$t.
)gy !á,adt nagyTr .$t e$Jtt.k ben+ekete ,o3,ában4 g%banco!
gy&kerekbJ$ kia$akított var!a+a trEnon4 3e$y Tgy &$e$te k&r.$
c!&kevnye! $ábát4 a1ogy anya a gyer3ekt.
Te!te o$yan c!ontváz!zerű4 r%1á-a o$yan rongyo! vo$t4 1ogy
2ran e$J!z&r egy T-abb 1o$tte!tnek nzte4 egy 1a$ottnak4 3e$yet
.$J 1e$yzetbe tá3a!ztottak4 3i%tán a gy&kerek k&rbenJttk. A
tete3 bJre 1E+e1r vo$t4 e$tekintve egy vrv&r&! +o$ttE$4 a3e$y a
nyakátE$ kT!zott +e$ az arcáig. Okony !zá$T4 +ino34 +e1r 1a-a a
+&$det verde!te. A gy&kerek +akígyEkknt tekeregtek a $ába k&r.$.
Az egyik a nadrág anyagán át1ato$va a co3b-ába +TrEdott4 ! a
vá$$áná$ b%kkant e$J T-ra. Co,onyá-ábE$ !&ttv&r&! $eve$ek
!ar-adtak4 1o3$okát !z.rke go3bák ,ettyeztk. Az arcán +e!z.$J
kev!ke bJr +e!ze! vo$t4 ! !zikkadt4 akár a ke3nyített bJr4 de
3ár az i! +o!z$ani kezdett4 ittIott ki$át!zottak a$E$a a barna ! !árga
c!ontok.
V Te vagy a 1áro3!ze3ű var-TY V 1a$$otta 2ran a !a-át
1ang-át. )gy 1áro3!ze3ű var-Tnak 1áro3 !ze3e ke$$ene4 1ogy
$egyen. )nnek itt c!ak egy van4 ! az i! v&r&!. [rezte4 1ogy az az
egy !ze3 Jt nzi4 vrtEc!aknt ragyogva a +ák$ya+nyben. A
3á!ik !ze3 1e$yn vkony gy&krkac! nJtt az .regbJ$4 $e+%tott az
arcon4 3a-d a nyakná$ T-ra e$tűnt.
V Oar-TY V A !á,adt nagyTr 1ang-a !záraz vo$t. A-ka $a!!an
3ozgott4 3int1a e$+e$e-tette vo$na4 1ogyan +or3á$-a 3eg a
!zavakat. V ;gen... egykor. Fekete &$t&zet ! +ekete vr. V R%1ái
+o!z$adoztak ! ki+ak%$tak4 n1o$ 3o1a nJtt ra-ta4 3á!1o$ +rgek
rágták ki4 de egykor +ekete $e1etett. V Sok 3inden vo$ta34 2ran.
Mo!t az vagyok4 a3inek $át!z4 ! 3o!t 3ár 3egrted4 3irt ne3
3e1ette3 e$ n 1ozzád... c!ak az á$3aidban. 9o!!zT ide-e
+igye$$ek4 nzte$ek ezer !ze33e$ ! eggye$. (átta3 a !z.$et!edet4
! e$Jtte atyádt i!. (átta3 az e$!J $,teidet4 1a$$otta3 az e$!J
!zavadat4 r!ze vo$ta3 az e$!J á$3odnak. Figye$te$ek4 a3ikor
$ez%1antá$. [! 3o!t vgre e$-&tt$ 1ozzá34 2randon Stark4 bár
$e1et4 1ogy 3ár k!J.
V ;tt vagyok4 1a &!!zet&rve i! V 3ondta 2ran. V Te... k,e!
vagy... 3eggyEgyítaniY \gy rte34 a $ába3at.
V Ne3 V +e$e$te a !á,adt Tr. V Az 3eg1a$ad-a az erJ3et.
2ran !ze3t e$+%tották a k&nnyek. W$yan 1o!!zT %tat tett.nk
3egS A bar$angban vi!!z1angot vetett a +ekete +o$yE z%bogá!a.
V So1a t&bb ne3 +og!z -árni4 2ran V ígrtk a !á,adt a-kak V4
de 3egtan%$!z re,.$ni.
 
 
 
Tyrion
 
 
o!!zT ideig 3eg !e3 3occant4 3ozd%$at$an%$ +ek.dt a
+ek1e$yknt !zo$gá$E rgi z!ákok 1a$3án4 1a$$gatta a !z$
zTgá!át a k&te$ek k&z&tt4 a 1a-Et&rz!nek c!a,EdE 1%$$á3ok
$occ!aná!ait.
Az árboc +&$&tt ott $ebegett a te$i1o$d. C&vet enge3 $e+e$ a
+o$yEn4 +igye$4 3int va$a3i 1ata$3a! !ze3. A 3aga k&r c!avart
do1o! bJr&k 3e$ege e$$enre kirázta a 1ideg. Ce$$ene egy k%,a
bor. Oagy inkább egy t%cat. #e e$Jbb $át-a ,i!$ogni a 1o$dat4
3int1ogy az a k%ra+i Gri++ enged-e o$tani a !zo3-át. Tyrion
kizárE$ag vizet ivott4 a3itJ$ á$o3ta$an%$ +orgo$Edott4 ! --e$I
na,,a$ re!zketve vere-tkezett.
A t&r,e +e$.$t4 +e-t a tenyerbe 1a-totta. ]$3odta3Y Ne3
e3$kezett !e33ire. Az -!zakák !o1a ne3 vo$tak kegye!ek
Tyrion (anni!terre$. Mg a ,%1a4 to$$a! ágyakban !e3 t%dott
rende!en a$%dni. A Szende Szűz +ed$zetn4 a kabin tete-n
k!zítette e$ +ek1e$yt4 ,árná-a egy &!!zetekert kenderk&t$ vo$t.
"obban rezte 3agát itt4 3int a 1a-E !zűk&! rakterben. A $evegJ
+ri!!ebb vo$t4 a +o$yE 1ang-ai ,edig barát!ágo!abbak4 3int Cac!a
1orko$á!a. Az $vezetrt vi!zont 3eg ke$$ett +izetnie/ a de!zkák
ke3nyek vo$tak4 ! 3inden a$ka$o33a$ e$3erevedve4 +á-E !
!a-gE $ábba$ bredt.
Mo!t i! $.ktettek a vgtag-ai4 $áb!zárának iz3ai 3int1a kJbJ$
$ettek vo$na. MeggyTrta Jket az %--aiva$4 ,rEbá$ta ki3a!!zírozni a
z!ibbadt!ágot4 de a3ikor +e$á$$t4 3g így i! e$+intorodott a
9
+á-da$o3tE$. Meg kne +.rdene3. A +iTr%1a b.z$&tt4 akárc!ak J
3aga. A t&bbiek a +o$yEban +.r&dtek4 de 3indeddig ne3
c!at$akozott 1ozzá-%k. A !ek$ye!ben $átott teknJ!bkák
n3e$yike e$g nagy vo$t a11oz4 1ogy k&nnyedn kett1ara,-a.
Cac!a c!ontro,,antEknak nevezte Jket. )3e$$ett ne3 !zerette
vo$na4 1a (e3ore 3ezte$en.$ $átná.
A kabin tete-rJ$ +a$tra vezetett $e. Tyrion +e$rángatta a ci,J-t4 !
$eere!zkedett a 1át!E +ed$zetre4 a1o$ Gri++ .$d&g$t +arka!bJr
k&,enyben4 egy va! ,aráz!tartE 3e$$ett. A z!o$do! á$ta$ában
egyed.$ vá$$a$ta az -!zakai Jr!get. Akkor bredt4 a3ikor tár!ai
a$%dni trtek4 ! na,ke$tekor von%$t vi!!za ,i1enni.
Tyrion $ete$e,edett ve$e !ze3ben4 ! a !zndarabok 1J-ben
3eg3e$engette a kezt. A +o$yE tT$!E ,art-án +.$e3.$k da$o$tak.
V Mind-árt ,irkad V 3ondta Gri+í1ek.
V [,,en ide-e4 ind%$n%nk ke$$ene. V 9a Gri++en 3T$t vo$na4 a
Szende Szűz %gyanTgy c!orgott vo$na $e+e$ a +o$yEn -!zaka i!4
3int na,,a$4 de ?andry ! ?!i$$a ne3 vo$tak 1a-$andEak
kockáztatni a !&ttben. A Fe$!JIR1oyne te$e vo$t víz a$atti
!zik$ákka$ ! a +o$yE +enekre !.$$yedt +ar&nk&kke$4 ! bár3e$yik
k&nnyedn +e$!zakít1atta vo$na a 1a-E t&rz!t. )zt 3g Gri++ !e3
akarta. X e$ akart -%tni Oo$anti!ba.
A z!o$do! !ze3e á$$andE 3ozgá!ban vo$t4 az4 -!zakát
k%tatta... 3i %tán i!Y Ca$EzokY CJe3berekY Rab!zo$gavadá!zokY
A t&r,e t%dta4 1ogy a +o$yE te$e van ve!z$yekke$4 de !zá3ára
Gri++ +enyegetJbbnek tűnt bár3e$yikn$. 2ronnra e3$keztette
Tyriont4 bár 2ronn rende$kezett a z!o$do!ok +ekete 1%3oráva$4
Gri++be vi!zont egyá$ta$án ne3 !zor%$t !e33i rzk a tr+a iránt.
V Z$ni t%dnk egy k%,a borrt V 3otyogta Tyrion.
Gri++ ne3 vá$a!zo$t. )$Jbb 1a$!z 3eg4 3int 1ogy i!zo$4 .zente
a +akE tekintet. Tyrion a 1a-En t&$t&tt e$!J -!zaká-án t&kr!zegre
itta 3agát Má!na, bred!kor !árkányok 1arco$tak a +e-ben.
Gri++ oda3ent 1ozzá4 a3ikor a víz +&$ 1a-o$va &k$endezett4 ! azt
3ondta/
V Ogezt$ az ivá!!a$.
V A bor !egít e$a$%dni V vdekezett Tyrion. A bor e$+o-t-a az
á$3ai3at4 3ond1atta vo$na inkább.
V Akkor 3arad- bren. V Gri++ 1a-t1atat$an vo$t.
Ce$eten a 1a-na$ e$!J +nye 3eg!zínezte az g a$-át a +o$yE
+&$&tt. A R1oyne 1%$$á3ai +eketrJ$ $a!!anknt kkre !zínezJdtek4
ido3%$va a z!o$do! 1a-á1oz ! !zaká$$á1oz. Gri++ +e$á$$t.
V A t&bbiek ne3!okára +e$brednek4 tid a +ed$zet.
A +.$e3.$k e$1a$$gattak4 1e$y.ket a +o$ya3i ,ac!irták vettk át. A
nád k&zt kEc!agok 3otoztak4 nyo3aikat -E$ ki $e1etett venni a
,arti 1o3okban. A +e$1Jk $ángba bor%$tak4 rEz!a!zínben !
$i$ában4 v&r&!e!barnában ! aranyban4 gy&ngy1áz!zínben !
!á+rányban izzottak. Az egyik !árkányra 1a!on$ított. 9a az e3ber
$átott 3ár !árkányt az gen !%1anni4 onnantE$ ott1on 3arad1at4 !
gondoz1at-a a kert-t4 írta va$aki egy!zer4 3ert !z$e! e vi$ágon
ne3 $tezik anná$ nagyobb c!o
da. Tyrion 3egvakarta a +orradá!át4 ! 3eg,rEbá$ta +e$idzni a
!zerzJ nevt. Mo!tanában nagyon !okat gondo$t a !árkányokra.
V "E regge$t4 9%gorS V (e3ore !e,ta b%kkant e$J +e1r
k&,enyben4 3e$yet a derekáná$ 1t!zínű4 +onott &vve$ +ogott
&!!ze. 9a-a $aza tinc!ekben $Egott a vá$$ára. V 9ogy a$%dtá$Y
V Ny%gta$an%$4 1&$gye3. Megint rE$ad á$3odta3. V [ber á$o3
vo$t. Ne3 t%dott a$%dni4 ezrt 3agá1oz nyT$t4 ! e$k,ze$te4 a1ogy
a !e,ta %grá$E 3e$$e$ $ovago$ ra-ta.
V Oa$a3i 3oc!ko! á$o3 vo$t4 !e33i kt!g. Ro3$ott e3ber
vagy. Ne3 akar!z ve$e3 i3ádkozni4 ! 3egboc!átá!t krni a
bűneidrtY
A!ak 1a a nyárI!zigetekiek !zoká!ai !zerint i3ádkoz%nk.
V Ne34 de ad- át a Szűznek a neve3ben egy 1o!!zT4 de!
c!Ekot.
A !e,ta nevetve !tá$t e$Jre a 1a-E orrába. Minden regge$ !zoká!a
vo$t 3eg+.r&dni.
V A 1a-Et egyrte$3űen ne3 rE$ad neveztk e$ V !zE$t %tána
Tyrion4 3ik&zben a nJ $edobta a r%1á-át.
V Az Anya ! az Atya a 3ag%k k,re tere3tettek 3inket4
9%gor. #ic!Jíteni ke$$ene a te!t.nket4 3ert az i!tenek 3űve.
Az i!tenek r!zegek $e1ettek4 a3ikor enge3 tere3tettek A
t&r,e +igye$te4 a1ogy (e3ore bec!%!!zan a vízbe. A $átványtE$
3indig 3ereved!e tá3adt. Oo$t va$a3i c!odá$ato!an ro3$ott a
gondo$atban4 1ogy ki1á3ozza a !e,tát abbE$ a !zűzie!4 +e1r
k&,enybJ$4 ! !zt+e!zíti a $ábát. A ro3$á!ba d&nt&tt ártat$an!ág4
gondo$ta... bár (e3ore koránt!e3 vo$t o$yan ártat$an4 3int
a3i$yennek $át!zott. A 1a!án $vJ c!íkok arra %ta$tak4 1ogy 3ár
vi$ágra 1ozott $ega$ább egy gyer3eket.
?andry ! ?!i$$a a na,,a$ egy.tt ke$tek4 ! azonna$ 3%nká1oz
$áttak. Mik&zben a k&te$eket e$$enJrizte4 ?andry vetett egyIegy
$o,ott ,i$$antá!t a !e,tára. A,rE4 !&tt 1a-T +e$e!ge4 ?!i$$a ebbJ$
3it !e3 vett !zre. A 1át!E +ed$zeten !zErt n3i +a+orgác!ot a
,aráz!tartEba4 egy e$+eketedett ,engve$ 3egkavarta a
!zndarabokat4 aztán daga!ztani kezdte a t!ztát a regge$i
kt!zer!.$t1&z.
A3ikor (e3ore vi!!za3á!zott a +ed$zetre4 Tyrion beitta a
3e$$e k&zt c!i$$ogE vízc!e,,ek $átványát4 c!odá$ta a regge$i
+nyben arany$Ean t.nd&k$J4 !i3a bJrt. A !e,ta 3ár e$3T$1atott
negyven4 ! inkább vo$t kedve!4 3int !z, arca4 de 3g így i! vo$t
3it nzni ra-ta. Cano!nak $enni a 3á!odik $eg-obb á$$a,ot a
r!zeg!g %tán4 d&nt&tte e$ a t&r,e. \gy rezte tJ$e 3agát4 3int1a
3g 3indig $ne.
V (áttad a teknJ!bkát4 9%gorY V krdezte a nJ a 1a-át
t&r&$getve. V A nagy4 barázdá! 1átTt...
A kora regge$ vo$t a $eg-obb idJ,ont a teknJ!$e!1ez.
Na,k&zben az á$$atok a 3$yben T!zká$tak4 vagy e$re-tJztek a
,arti náda!ban4 de a3ikor a na, +e$ke$t4 a +e$!zínre b%kkantak.
N3e$yik !zeretett a 1a-E 3e$$ett T!zni. Tyrion $ega$ább t%catnyi
k.$&nb&zJ +a-tát $átott/ nagyot ! kic!it4 $a,o! 1átTt ! v&r&! +.$űt4
$ágy ,ánc$Tt ! orr!zarvTt4 de 3g o$yanokat i!4 a3e$yeknek
barázdá$t ,ánc$-át aranyI4 -ádeI vagy kr3!zínű c!iga3inták
dí!zítettk. N3e$yik o$yan nagyra nJtt4 1ogy egy e3bert i! e$bírt
vo$na a 1átán. ?andry e!k.d&z&tt4 1ogy a r1oyneIi 1ercegek
i$yeneken ke$tek át a +o$yEn. X ! a +e$e!ge z&$dvriek vo$tak4
dorneIi árvák4 akik !zinte 1aza-&ttek R1oyne Anyá1oz.
V )$3%$a!ztotta3. V ;nkább egy 3ezte$en nJt á3%$ta3.
V Sa-ná$o3. V (e3ore be$ebT-t a k&,enybe. V T%do34 c!ak
azrt ke$!z i$yen korán4 1ogy teknJ!&ket $á!!.
V A na,+e$ke$tt i! !zerete3. V W$yan vo$t !zá3ára4 3int $átni
egy 3ezte$en !z.zet ki$,ni a +.rdJbJ$. N3e$yik c!ino!abb a
t&bbin$4 de 3indegyik te$e van ígrette$. V 2ár e$i!3ere34 a
teknJ!&k vonzere-e !e3 %to$!E. Se33i !e3 vidít +e$ -obban4 3int
kt +or3á!... 1át,ánc$ $átványa.
(e3ore !e,ta nevetett. Mint 3indenkinek a Szende Szűz
+ed$zetn4 neki i! 3egvo$tak a titkai4 de ez ne3 !zá3ított. Ne3
3egi!3erni akaro34 1ane3 3egd%gni. )zt a nJ i! t%dta.
Mik&zben a nyakába aka!ztotta a !e,ták kri!tá$yát4 a3e$y
knye$3e!en be$e!i3%$t a 3e$$e k&zti 3$yed!be4 inc!e$kedve
Tyrionra 3o!o$ygott.
?andry +e$1Tzta a 1orgonyt4 a kabin tete-rJ$ $ee3e$te az egyik
1o!!zT c!ák$yát4 ! 3ozgá!ba 1ozta a 1a-Et. Ct !z.rke g3
+e$e3e$t +e--e$ +igye$te4 a1ogy a Szende Szűz e$távo$odik a ,arttE$4
! 3eg$ovago$-a az ára3$atot. A 1a-E $a!!an T!zott $e+e$. ?andry
e$+og$a$ta 1e$yt a kor3ányrTdná$4 ?!i$$a 3eg+ordította a
kt!zer!.$teket. Rátett egy va!!er,enyJt a ,aráz!tartEra4 !
be$e!zErta a !za$onnát. N1a kt!zer!.$tet k!zített !za$onnáva$4
3á!kor !za$onnát kt!zer!.$tte$. C&r.$be$.$ egy 1ten egy!zer 1a$
i! vo$t4 de ne3 3o!t.
A3ikor ?!i$$a 1átat +ordított neki4 Tyrion e$c!ent egy kt!zer!.$tet
a tűzrJ$4 ! 3g ,,en idJben %grott +$re4 1ogy e$ker.$-e a nJ
+$e$3ete! +akana$ának !%1intá!át. ForrEn vo$t a $eg+ino3abb4
a3ikor 3g c!&,&g&tt rE$a a va- ! a 3z. A !.$J !za$onna i$$ata
1a3aro!an Cac!át i! +e$c!a$ogatta a +ed$zetre. Meg!zag$á!zta az
te$t4 ka,ott egyet a +akaná$$a$4 aztán odbb 3ent4 1ogy 3int
3inden regge$4 3o!t i! be$evize$-en a 1a-E o$da$árE$ a +o$yEba.
Tyrion c!at$akozott 1ozzá.
V Mic!oda $átvány $e1etS V $e$kendezett gTnyo!an a 1E$yag-a
.rít!e k&zben. V )gy t&r,e ! egy kac!a4 a3int 3g 1ata$3a!abbá
te!zik a 1ata$3a! R1oyneIt.
?andry derű!en 1orkantott.
V R1oyne Anyának ninc! !z.k!ge a te vizedre4 ?o$$o. )z a
vi$ág $egnagyobb +o$yE-a.
Tyrion $erázta az %to$!E c!e,,eket.
V )$i!3ere34 e$g nagy4 1ogy egy t&r,e 3eg+%$$ad-on benne.
A Mander vi!zont %gyano$yan !z$e!4 akárc!ak a 9áro3 Fo$yE a
torko$ata k&ze$ben. A Feketevíz ,edig 3$yebb.
V Ne3 i!3ered a +o$yEt. A!ak vár-4 ! 3a-d 3eg$átod.
A !za$onna ,&rc&!re ,ir%$t4 a kt!zer!.$t aranybarna $ett. ;+-T
Gri++ á!ítozva tántorgott +e$ a +ed$zetre.
V "E regge$t 3indenkinekS V A k&$y&k a$ac!onyabb vo$t
Cac!áná$4 de nyT$ánk ter3ete arra %ta$t4 1ogy 3g ne3 rte e$ a
te$-e! 3aga!!ágát. )z a ,e$y1edzJ á$$T +iT 3egka,1atná a 9t
Cirá$y!ág bár3e$yik !z.zt4 akár kk a 1a-a4 akár ne3. )ttJ$ a
tekintettJ$ 3indegyik e$o$vadna. A,-á1oz 1a!on$Ean az i+-abbik
Gri++nek i! kk vo$t a !ze3e4 de ne3 +akE4 1ane3 !&tt.
(á3,a+nyben egyene!en +eketv vá$t4 a$konyatkor ,edig $i$ának
tűnt. Sze3,i$$ái nJie!en 1o!!zTra nJttek.
V Sza$onnai$$atot rzek V -egyezte 3eg a k&$y&k a c!iz3á-át
1Tzva.
V Fino3 !za$onna V bE$intott ?!i$$a. V H$- $eS
A 1át!E +ed$zeten adott nekik enni4 t&3te ;+-T Gri++be a
3ze! kt!zer!.$tet4 ! idJnknt rác!a,ott Cac!a kezre a kaná$$a$4
a3ikor a +r+i 3g t&bb !za$onnát akart !zerezni 3agának. Tyrion
e$vett kt kt!zer!.$tet4 bJven 3egkente 3zze$4 ! az egyiket
1átravitte a kor3ányná$ .gyk&dJ ?andrynak. _tána !egített
Cac!ának +e$vonni a Szende Szűz nagy4 1áro3!z&gű vitor$á-át.
?andry a +o$yE k&ze,re kor3ányozta4 a1o$ az ára3$at a
$eggyor!abban vitte Jket. A Szende Szűz ke$$e3e! -ár3ű vo$t.
(a,o! +eneke 3iatt 3g a $egki!ebb 3e$$kágakon i! át-%tott4
!i3án kere!zt.$!ik$ott a 1o3okzátonyokon4 3e$yek bár3i$yen
nagyobb 1a-Et 3egaka!ztottak vo$na4 %gyanakkor vitor$áva$ ! az
ára3$at !egít!gve$ 3eg$e1etJ!en gyor!an t%dott 3enni. Mint
?andry 3ondta4 a R1oyne +e$!J +o$yá!án ez az $et ! a 1a$á$ k&zti
k.$&nb!get -e$ent1ette.
V A 2ánat +&$&tt 3ár ezer ve ne3 $tezik t&rvny a +o$yEn.
V A3ennyire $áto34 e3berek !inc!enek. V Tyrion $átott
n1ány ro3ot a ,art k&ze$ben4 3o1áva$4 bokrokka$ ! virágokka$
benJtt kJdarabokat4 de e3beri te$e,.$!nek nyo3a !e3 vo$t.
V Ne3 i!3ered a +o$yEt4 ?o$$o. 2ár3e$yik 3e$$kágban
ka$Ez1a-E re-tJz1et4 a ro3ok k&z&tt ,edig !z&k&tt rab!zo$gák. A
rab!zo$gavadá!zok ritkán -&nnek +e$ ennyire !zakra.
V A rab!zo$gavadá!zok .dítJ vá$tozato!!ágot -e$entennek a
teknJ!&k %tán. V Mive$ ne3 !z&k&tt rab!zo$ga vo$t4 Tyrion ne3
tartott tJ$e4 1ogy e$+og-ák. A ka$Ezok ,edig ne3 t&rJdnek egy
+o$yá!irányban 1a$adE dereg$yve$. Az rtke! ár% 3indig
Oo$anti!bE$ rkezett a +o$yEn +e$+e$.
A3ikor a !za$onna e$+ogyott4 Cac!a -átko!an ;+-T Gri++
vá$$ába &k$&z&tt.
V ;de-e &!!ze!zedni n1ány kk +o$tot. Azt 1i!ze34 3a a
kardvívá!t gyakoro$-%k.
V CardY V A +iT e$vigyorodott V Nagy!zerű $e!zS
Tyrion !egített neki +e$&$t&zni a gyakor$á!1oz/ va!tag
nadrágot4 ,árnázott zekt ! Ec!ka4 rgi ac$,ánc$t adott a +iTra.
Ser Ro$$y !zintn +e$vette 3e$$vrt-t ! bJr,ánc$-át. Mindketten
!i!akot nyo3tak a +e-.kbe4 ! a +egyver$ádábE$ kivettek kt $et$en
1o!!zTkardot. Oi$$ogE tekintette$ 1átra!tá$tak a tat+ed$zetre4
3ik&zben a t&bbiek kívánc!ian +igye$tk Jket.
A3ikor b%zogánnya$ vagy $et$en c!atabárdda$ 1arco$tak4 Ser
Ro$$y nagyobb 3rete ! ere-e 1a3ar e$d&nt&tte a k.zde$3et4
kardda$ vi!zont !okka$ kiegyen$ítettebbek vo$tak az e!$yek. Ma
egyik.k !e3 1a!zná$t ,a-z!ot4 így nagyobb !zere,et ka,ott a
1árítá!4 a k.zdJk e$JreI1átra !z&kkentek a de!zkákon. Az eg!z
+o$yE zengett ,árviada$%k 1ang-aitE$. ;+-T Gri++ t&bb!z&r ta$á$t4 bár
Cac!a .t!ei vo$tak ke3nyebbek. )gy idJ %tán a 3egter3ett
$ovag +áradni kezdett4 vágá!ai egyre $a!!%$tak ! 3ind $e--ebb
!zor%$tak. A k&$y&k 3indegyiket kivdte4 ! vad e$$entá3adá!t
indított4 a3ive$ 1átra!zorította Ser Ro$$yt. A3ikor a tat1oz rtek4 a
+iT &!!zeaka!ztotta a ,engiket4 vá$$áva$ 3eg$&kte Cac!át4 ! a
ter3ete! $ovag be$ec!obbant a vízbe.
C&,k&dve ! káro3kodva b%kkant a +e$!zínre4 b&3b&$ve
k&vete$te4 1ogy va$aki 1Tzza ki4 3ie$Jtt egy a$igátorteknJ!
$e1ara,-a a ne3e!ebb r!zeit. Tyrion bedobott neki egy k&te$et.
V A kac!ák enn$ -obban T!znak V -egyezte 3eg4 3ik&zben
?andry +e$!egítette a $ovagot a +ed$zetre.
Ser Ro$$y 3egragadta a t&r,e ga$$r-át.
V (á!!%k4 1ogy T!znak a t&r,kS V 3ondta4 azza$ +e--e$ e$Jre
be1a-ította Tyriont a vízbe.
A t&r,e nevetett %to$-áraR 3eg$e1etJ!en -E$ T!zott4 ! 3o!t i!
ke$$e3e!en rezte 3agát... a3íg g&rc!&$ni ne3 kezdett a $ába. ;+-T
Gri++ egy c!ák$yát nyT-tott neki.
V Ne3 te vagy az e$!J4 aki 3eg,rEbá$ vízbe +o-tani V 3ondta
Cac!ának4 3ik&zben ki&nt&tte a vizet a ci,J-bJ$. V A,á3 a
!z.$et!e3 na,-án bedobott egy kTtba4 de o$yan c!Tnya vo$ta34
1ogy az ott $J vízbo!zorkány kik&,&tt. V (evette a 3á!ik ci,Jt i!4
3a-d vgigcigánykerekezett a +ed$zeten4 ! 3indenkit $e+r&c!k&$t.
;+-T Gri++ nevetett.
V )zt 1o$ tan%$tadY
      V A ko3diá!oktE$ V 1az%dta. V Anyá3 az &!!ze! gyer3eke
k&z.$ enge3 !zeretett a $eg-obban4 3ert o$yan kic!i vo$ta3.
9tve! koro3ig !zo,tatott. A te!tvrei3 irigykedtek rá3 e3iatt4
ezrt betettek egy z!ákba4 ! e$adtak egy ko3diá! tár!%$atnak.
A3ikor 3eg,rEbá$ta3 3eg!z&kni4 a vezetJ-.k $evágta a +$
orro3at4 így ne3 3aradt 3á! vá$a!ztá!o34 3int ve$.k tartani4 !
3egtan%$ni4 1ogyan !zErakozta!!ak 3á!okat
Az igaz!ág ,er!ze eg!zen 3á! vo$t. A nagybáty-a tanította
3eg rá 1atI vagy 1tve! korában. Tyrion $e$ke! tanítványnak
bizony%$t. Oagy +$ vig c!ak így k&z$ekedett Aa!ter$yI1egyen4
3o!o$yt c!a$va a !e,tonok4 a,rEdok ! !zo$gá$Ek arcára. Mg
Aer!ei i! nevetett egy!zerIkt!zer4 a3ikor $átta.
A vidá3!ágnak 1irte$en !zakadt vge azon a na,on4 a3ikor
a,-a 1azatrt Cirá$yvárbE$. Azna, e!te Tyrion 3eg$e,te aty-át4
kzen á$$va vgig3ent az a!zta$ 3e$$ett. Ty0in nagyTr egyá$ta$án
ne3 vo$t e$gedett.
V Az i!tenek t&r,nek tere3tettek. M%!zá- egyTtta$ bo$ondnak
i! $ennedY Wro!z$ánnak !z.$ett$4 ne3 3a-o3nak.
Mo!t 3ár 1a$ott vagy4 a,á34 n ,edig Tgy %grá$ok4 a1ogy
akarok.
V Te1et!ged van az e3berek 3egnevettet!re V 3ondta
(e3ore !e,ta a $áb%--ait t&r&$getJ Tyrionnak. V 9á$át kne adnod
az Atyának oda+ent a3irt a-ándkka$ $át-a e$ 3inden gyer3ekt.
      V Oa$Eban V bE$ogatott a t&r,e kedve!en. [! 1a 3eg1a$ok4
te3e!!etek e$ ve$e3 egy !zá3!zerí-at i!4 1ogy %gyanTgy
3egk&!z&n1e!!e3 az a-ándkot a +enti atyának4 a1ogy a $entinek
3egtette3.
R%1á-a 3g 3indig c!%ro3viz vo$t4 ráta,adt a kar-ára ! a
$ábára. A3íg ;+-T Gri++ e$3ent (e3ore !e,táva$4 1ogy a nJ
beava!!a a 9it re-te$3eibe4 Tyrion 3eg!zabad%$t nedve!
g&nceitJ$4 ! !zárazat 1Tzott 1e$yett.k. Cac!a -Et nevetett ra-ta4
a3ikor T-ra +e$-&tt a +ed$zetre4 ! a t&r,e ne3 1ibáztatta rte. Az
T- r%1á-ában va$Eban ko3ik%! $átványt nyT-tott. Qek-e ba$ o$da$a
bíbor bár!onybE$ k!z.$t4 ! bronz!zegec!ek dí!zítettk4 3íg a
-obb o$da$át gya,-TbE$ varrták4 ! z&$d n&vny3intázatta$ $átták e$.
Nadrág-a 1a!on$Ean +e!tett/ a -obb o$da$a egy!zínű z&$d vo$t4 a ba$
v&r&!I+e1r c!íko!. ;$$yrio egyik $ádá-a te$e vo$t do1!zagT4 de erJ!
gyerekr%1ákka$. (e3ore !e,ta 3indegyiket !ztbontotta4 3a-d a
+e$eket v$et$en!zerűen ,áro!ítva T-ra &!!zevarrta. Gri++ 3g
a11oz i! raga!zkodott4 1ogy Tyrion !egít!en a 3%nkában. Ne3
kt!ge!4 3eg akarta a$ázni a t&r,t4 de Tyrion $vezte a kzi
3%nkát. (e3ore 3indig ke$$e3e! tár!a!ágnak bizony%$t4 annak
e$$enre4 1ogy rend!zere!en 3egdorgá$ta4 a3ikor va$a3i d%rvát
3ondott az i!tenekke$ ka,c!o$atban. 9a Gri++ azt akar-a4 1ogy
bo$ondot -át!!zak4 igazodo3 a !zabá$yai1oz. [rezte4 1ogy Ty0in
(anni!ter nagyTr va$a1o$ oda$ent 3eg van botránkozva4 ! ettJ$
3ári! !okka$ -obban rezte 3agát.
Má!ik +e$adata i! 3erJ o!toba!ág vo$t. Cac!ának kard-a van4
neke3 to$$a3 ! ,erga3ene3. Gri++ rá,aranc!o$t4 1ogy ír-on $e
3indent4 a3it a !árkányokrE$ t%d. 9ata$3a! 3%nka vo$t4 de a
t&r,e 3indenna, do$gozott ra-ta4 kere!ztbe tett $ábba$ $ete$e,edett
a kabintetJre4 ! $e-egyzett 3indent4 a3i e!zbe -%tott.
Az vek !orán rengeteget o$va!ott a !árkányokrE$. A
be!zá3o$Ek nagyobbik r!ze egy!zerű 3e!e vo$t4 ne3 $e1etett
ko3o$yan venni Jket4 az ;$$yriEtE$ ka,ott k&nyvek ,edig ne3 azok
vo$tak4 a3e$yekre vágyott. ;gazábE$ A 2irtok t.zeire $ett vo$na
!z.k!ge4 Oa$yria t&rtnetre Ga$endro to$$ábE$. Pe!tero!on
azonban !enki !e3 t%dott te$-e! 3á!o$atrE$4 3g a Fe$$egvárbE$ i!
1iányzott 1%!zon1t tekerc!. dIOo$anti!ban bizto!an van k&nyvtár4
ott ta$án ta$á$ok egy 1iányta$an 3á!o$atot4 1a egyá$ta$án !iker.$
be-%tno3 a Fekete Fa$on be$.$re.
2art1 !e,ton A !árkányok4 +rgek ! 0y0ernek 3eg1&kkentJ
t&rtnete cí3ű 3űvve$ ka,c!o$atban 3g ennyire !e3 vo$t
bizakodE. 2art1 egy kovác! +ia vo$t4 akit 2kítJ "ae1aery!
%ra$kodá!a ide-n kineveztek a Cirá$y SegítJ-v. )$$en!gei
3indig azt 3ondták4 !okka$ inkább vo$t varáz!$E4 3int !e,ton.
]$dott 2ae$or trEnra $,!ekor %ta!ítá!t adott 2art1 &!!ze!
írá!ának 3eg!e33i!ít!re. Tyrion tíz ve o$va!ott egy r!z$etet a
k&nyvbJ$4 a3e$y e$ker.$te 2ae$or +igye$3t4 de kte$kedett benne4
1ogy 2art1 bár3e$yik 3%nká-a át-%tott vo$na a Ce!kenyItengeren.
Ter3!zete!en arra 3g keve!ebb e!$ye vo$t4 1ogy be$eakad-on
abba a t&redke!4 vráztatta4 i!3eret$en !zerzJtJ$ !zár3azE 3űbe4
3e$yet Or ! tűz4 vagy n1a Sárkányok 1a$á$a nven e3$egettek
V az egyet$en 3eg3aradt ,$dányt va$E!zínű$eg a Fe$$egvár a$att
Jriztk4 egy zárt ka3rában.
A3ikor a F$3e!ter á!ítozva +e$tűnt a +ed$zeten4 a t&r,e
,,en a !árkányok ,árzá!i !zoká!airE$ írt4 a3irJ$ 2art14 M%nk%n
! T1o3aD i! te$-e!en 3á!k,, v$ekedett. 9a$don 1átra!tá$t4 !
$evize$te a na, 1%$$á3zE t.k&rk,t a vízen.
V )!tre odar.nk4 a1o$ a Noyne be$e&3$ik a +o$yEba4 ?o$$o V
!zE$t 1átra.
Tyrion +e$nzett.
V A neve3 9%gor. ?o$$o a nadrágo3ban re-tJzik. Cienged-e3
-át!zaniY
V ;nkább ne4 3egi-e!ztend a teknJ!&ket. V 9a$don 3o!o$ya
o$yan $e! vo$t4 akár a tJre ,eng-e. V Mit i! 3ondtá$4 3i annak a
$anni!rvi %tcának a neve4 a1o$ !z.$ett$4 ?o$$oY
V )gy !ikátor vo$t4 ! ninc! neve. V Tyrion gTnyo! $vezetet
ta$á$t 9egyi 9%gor4 vagy 3á! nven ?o$$o4 a $anni!rvi +attyT
3ozga$3a! $ett&rtnetnek kita$á$á!ában. A $eg-obb 1az%g!ágok
egy ki! igaz!ágga$ vannak +ű!zerezve. A t&r,e t%dta4 1ogy
0e!tero!inak4 3g,edig e$Jke$J !z.$et!ű 0e!tero!inak $át!zik4
ezrt 9%gornak ne3e!i +attyTnak ke$$ett $ennie. \gy d&nt&tt4
(anni!rvben !z.$etett4 3ert -obban i!3erte a te$e,.$!t4 3int
Eváro!t vagy Cirá$yvárat4 ! a $egt&bb t&r,e a váro!okban k&t&tt
ki4 3g azok i!4 akiket 2%gri! "Ea!!zony !z.$t 3eg a r,a+&$d&n.
Oidken ne3 vo$tak c!e,űrágEk vagy ko3diá!ok... c!ak rengeteg
kTt4 a1ová be $e1etett dobni a +e$e!$ege! ki!3ac!kákat4 a
1áro3+e-ű bor-akat ! a 1ozzá 1a!on$E c!ec!!zo,Ekat.
V (áto34 T-abb adag drága ,a,írt !ze3ete$!z &!!ze. V 9a$don
3egk&t&tte a nadrág-át.
V Ne3 3indenki $e1et +$ig 3e!ter. V Tyrion keze 3ár
g&rc!&$t4 ezrt $etette a to$$at4 ! 3egto3áztatta e$g3beredett
%--ait. V Ninc! kedved 3g egy -át!z3a cyva!!eI1ozY V A
F$3e!ter á$$andEan $egyJzte4 de -E$ e$ $e1etett .tni ve$e az idJt.
V Ma-d e!te. A!at$akozo$ 1ozzánk ;+-T Gri++ okítá!ánY
V Mirt i! neY Oa$akinek ki ke$$ -avítania a tved!eidet.
A Szende Szűz&n ngy kabint a$akítottak ki. ?andry ! ?!i$$a
o!ztoztak egyen4 a kt Gri++ a 3á!ikon. (e3ore !e,ta !a-át kabint
ka,ott akárc!ak 9a$don. A F$3e!ter kabin-a vo$t a ngy k&z.$ a
$egnagyobb. Az egyik +a$at te$-e!en e$+og$a$ta egy rgi
tekerc!ekke$ ! ,erga3enekke$ te$erakott ,o$c4 a 3á!ikon ,edig
+Jzeteket4 gyEgyn&vnyeket ! ita$okat táro$t. A kerek ab$ak
1o3á$yo!4 !árga .vegn kere!zt.$ arany$E +ny &3$&tt a
1e$yi!gbe. A bTtorzat egy ágybE$4 egy írEa!zta$bE$4 egy !zkbJ$4
egy !á3$ibE$ ! a F$3e!ter cyva!!e a!zta$ábE$ á$$t ra-ta a +aragott
+a+ig%rákka$.
A tanítá!t a nye$vekke$ kezdtk. ;+-T Gri++ Tgy be!z$te a
k&z&! nye$vet4 3int1a be$e!z.$etett vo$na4 ezenkív.$ +o$ykonyan
be!z$t ne3e! va$yr nye$ven4 :ento!4 Tyro!14 Myr ! (y!
dia$ekt%!aiban4 va$a3int a tenger!zek kere!kedJnye$vn. A
vo$anti!i dia$ekt%! %gyano$yan T- vo$t !zá3ára4 3int Tyrionnak4
ezrt 3indenna, 3egtan%$tak n1ány !zEt4 3ik&zben 9a$don
-avította a 1ibáikat. A 3eereeni 3ár !okka$ ne1ezebbnek
bizony%$tR az i! va$yriai gy&kerekke$ rende$kezett4 de a +át dIG1i!
d%rva4 c!T+ nye$vve$ o$tották be.
V )gy 31et ke$$ +e$nyo3ni az orrodba4 1a 1ibát$an%$ akarod
be!z$ni a g1i!it V 3orgott Tyrion.
;+-T Gri++ nevetett4 de a F$3e!ter c!ak annyit 3ondott/
V \-raS
A +iT engede$3e!kedett4 bár ezTtta$ 3ár a !ze3t +orgatta a zzz
1angokná$. Sokka$ -obb +.$e van4 3int neke34 i!3erte e$
ke$$et$en.$ Tyrion4 bár +ogadni 3ernk4 1ogy az n nye$ve3 -Eva$
+.rgbb.
A nye$veket a geo3etria k&vette. A +iT ebben 3ár ne3 vo$t
o$yan .gye!4 de 9a$don t.re$3e! tanárnak bizony%$t4 ! itt 3ár
Tyrion i! 1a!zno!!á te1ette 3agát. Aa!ter$yI1egyen a,-a
3e!tereitJ$ !a-átította e$ a k&r&k4 ngyzetek ! 1áro3!z&gek
t%do3ányát4 ! !okka$ k&nnyebben !iker.$t +e$idznie a t%dá!t4
3int gondo$ta vo$na.
Mire !or ker.$t a t&rtne$e3re4 ;+-T Gri++ $át1atEan
ny%g1atat$anabbá vá$t.
V (eg%tEbb Oo$anti! t&rtnetrJ$ vo$t !zE V 3ondta 9a$don. V
Meg t%dod 3ondani ?o$$Enak4 3i a k.$&nb!g a tigri! ! az
e$e+ánt k&z&ttY
      V Oo$anti! a Ci$enc Szabad Oáro! $egidJ!ebbike V 3or3o$ta a
k&$y&k %nott 1angon. V A Ogzetet k&vetJen a vo$anti!iak a
2irtok &r&k&!eiv4 va$a3int a vi$ág t&rvnye! %raivá
nyi$vánították 3ag%kat4 de az %ra$kodá! 3iknt-ben 3ár ne3
egyezett a v$e3ny.k. Az J!i vrvona$ak $e!zár3azottai a kard
Tt-át akarták k&vetni4 3íg a kere!kedJk ! a ,nzk&$c!&nzJk a
kere!kede$3et r!ze!ítettk e$Jnyben. A váro! +e$etti %ra$o3rt
k.zdJ c!o,ortokat tigri!eknek4 i$$etve e$e+ántoknak neveztk.
V A tigri!ek Oa$yria vgzete %tán 3g c!akne3 egy
v!zázadig %ra$kodtak4 ! egy darabig ered3nye!ek i! vo$tak. A
vo$anti!i +$otta e$+og$a$ta (y!t4 a 1ad!ereg ,edig Myrt4 ! kt
generáciEn át 3ind a 1áro3 váro!t a Fekete Fa$on be$.$rJ$
irányították. )nnek akkor $ett vge4 a3ikor a tigri!ek
3eg,rEbá$ták bekebe$ezni Tyro!1t i!. :ento! 1adba $,ett a
tyro!1iak o$da$án4 akárc!ak a 0e!tero!i Oi1arkirá$y. 2raavo! egy
$y!i !zá3űz&tt vezet!ve$ odak.$d&tt !záz 1adi1a-Et4 Aegon
Targaryen SárkánykJrJ$ rkezett a Fekete ;!zonyat 1átán4 Myr !
(y! ,edig +e$$ázadt. A 1áborT ter3ket$en !ivataggá vá$toztatta a
Oitatott F&$deket4 ! +e$!zabadította (y!t ! Myrt a rabiga a$E$. A
tigri!ek 3á! tren i! vere!get !zenvedtek. A Oa$yria
vi!!za+og$a$á!ára k.$d&tt +$ottának nyo3a ve!zett a F.!tItengeren.
co1or ! Norvo! 3egt&rte 1adere-.ket a R1oyneIon4 a3ikor
gyT-tEgá$yákat vetettek be a TJrItavon. Ce$etrJ$ a dot1rakik
k&ze$edtek4 e$kergettk a k&ze3bereket a vi!kEikbE$ ! az %rakat a
,a$otáikbE$4 a3íg c!ak +ű ! ro3ok 3aradtak co1or erdei ! a
Se$1or% +orrá!vidke k&z&tt. )gy v!zázadnyi 1áborTzá! %tán
Oo$anti! 3egro!kadt4 t&nkre3ent4 e$n,te$enedett. )ki,r
k&vetkezett e$ az e$e+ántok +e$e3e$ked!e4 ! azEta i! Jk
%ra$kodnak. A tigri!ek bizonyo! vekben 3egvá$a!ztanak egy
triarkát4 3á! vekben ne34 de egyn$ t&bbet !o1a!e3 !iker.$4 így
az e$e+ántok 1áro3!záz ve zavarta$an%$ irányít-ák a váro!t.
V \gy van V bE$intott 9a$don. V [! a -e$en$egi triarkákY
V Ma$`%o tigri!4 Nye!!o! ! #oni,1o! e$e+ánt.
V Mi$yen tan%$!ágot !zűr1et.nk $e Oo$anti! t&rtne$3bJ$Y
V 9a 3eg akarod 1Edítani a vi$ágot4 $egyenek !árkányaid.
Tyrion akarat$an%$ i! e$nevette 3agát.
C!Jbb4 a3ikor ;+-T Gri++ +e$3ent a +ed$zetre4 1ogy !egít!en
?andrynak a vitor$áná$ ! a k&te$ekn$4 9a$don +e$á$$ította a
cyva!!e táb$át. Tyrion +e$e3á! !ze3ve$ +igye$te az
e$Jk!z.$eteket.
      V A +iT oko!. "E 3%nkát vgze$ ve$e. N3i !a-ná$kozá!!a$ ke$$
3egá$$a,ítano34 1ogy Pe!tero! ne3e!einek +e$e !inc! ennyire
ki3űve$ve. Nye$vek4 t&rtne$e34 da$ok4 !zá3tan... a$a,o! oktatá!
egy z!o$do! +iának.
V Meg+e$e$J kzben egy k&nyv %gyano$yan ve!z$ye! $e1et4
3int egy kard V +e$e$te 9a$don. V )zTtta$ ,rEbá$- -obban 1e$ytá$$ni4
?o$$o. _gyano$yan gyengn -át!zo$4 3int a1ogy +%t!z.
V A!ak 3eg,rEbá$$ak 1a3i! bizton!ágrzetbe ringatni. V
)$rendezgettk a báb%ikat a táb$a kt o$da$án. V Azt 1i!zed4 te
tanítottá$ 3eg -át!zani4 de a do$gok n1a ne3 azok4 3int a3inek
$át!zanak. Ta$án egy !a-tkere!kedJtJ$ tan%$ta34 ez 3g ne3 -%tott
e!zedbeY
V ;$$yrio ne3 -át!zik cyva!!eIt.
Ne34 gondo$ta a t&r,e4 J a 1ata$3a!ok -átkát -át!!za4 te4 Gri++
! Cac!a ,edig c!%,án bábok vagytok4 3e$yek az J akarata !zerint
3ozognak4 ! !z.k!g!zerint %gyano$yan +e$á$doz1atEak4 3int
Oi!ery!.
V Akkor 1át egyed.$ a te 1ibád. 9a ro!!z%$ -át!zo34 arrE$ c!ak
te te1et!z.
A F$3e!ter k%ncogott.
V 9iányozni +og!z4 1a a ka$Ezok e$vág-ák a nyakad.
V [! 1o$ vannak azok a 1íre! ka$EzokY Cezde3 azt 1inni4
c!%,án te ! ;$$yrio ta$á$ták ki Jket.
V Az Ar Noy ! a 2ánat k&z&tti +o$yE!zaka!zon vannak a
$egt&bben. Ar Noy ro3-ai +e$ett a `o1oriak +e$.gye$ik a +o$yEt4 a
2ánat a$att ,edig Oo$anti! gá$yái -árJr&znek4 de a k&zb.$!J
!zaka!zra egyik !e3 tart ignyt4 így a ka$Ezok ki!a-átították
3ag%knak. A TJrItE te$e van !zigetekke$4 a1o$ re-tett
bar$angokban ! titko! erJdít3nyekben b%-ká$nak. C!zen á$$!zY
V RádY Ct!gkív.$. A ka$EzokraY Ne3 annyira.
9a$don +$re1Tzta az e$vá$a!ztE +a$at 9o!!za!an
tan%$3ányozták a 3á!ik +e$á$$á!át.
V Fe-$Jd!z V á$$a,ította 3eg a F$3e!ter.
Tyrion 3a-dne3 3eg+ogta a !árkányát4 de aztán 3eggondo$ta
3agát. Az e$JzJ -át!z3ában tT$ 1a3ar vetette be4 ! egy kJ1a-ítE
vgzett ve$e.
V 9a ta$á$koz%nk azokka$ a 3e!ebe$i ka$Ezokka$4 ta$án
c!at$akozo3 1ozzá-%k. )$3ondo3 nekik4 1ogy a neve3 F$3e!ter
9%gor. V C&nnyű$ova!át 9a$don 1egyei +e$ to$ta.
9a$don vá$a!zknt az e$e+ánt-áva$ $,ett.
V A F$e!zű 9%gor !okka$ -obban i$$ene rád.
V A!ak a +$ e!ze3re van !z.k!g4 1ogy 3$tE e$$en+e$ed
$egyek.
V Tyrion a ne1z$ova!áva$ tá3ogatta a k&nnyűt. V Ninc!
kedved +ogadni a vgered3nyreY
A F$3e!ter +e$vonta a !ze3&$d&kt.
V Mennyive$Y
V Ninc! ,nze34 Tgy1ogy +ize!!.nk titkokka$.
V Gri++ kivág-a a nye$ve3.
V F$!z tJ$eY A 1e$yedben n i! azt tenn3.
V Akkor +og!z enge3 3egverni cyva!!eIban4 a3ikor
teknJ!bkák 3á!znak e$J a !egge3bJ$. V A F$3e!ter $,ett a
$ándz!á!aiva$. V (egyen4 a1ogy akarod4 ki! e3ber.
Tyrion a !árkányárt nyT$t.
A t&r,e 1áro3 Eráva$ k!Jbb ker.$t e$J4 a3ikor
+e$ka,a!zkodott a +ed$zetre ki.ríteni a 1E$yag-át Cac!a !egített
?andrynak bevonni a vitor$át4 3ik&zben ?!i$$a a kor3ányt
keze$te. A na, 3ár a$ac!onyan +.gg&tt a ny%gati ,art náda!ai
+&$&tt4 ! kezdett +e$tá3adni a !z$. Ce$$ egy t&3$J bor4 gondo$ta
Tyrion. (ába e$z!ibbadt a !á3$in va$E k%,orgá!tE$4 ! o$yan
kEtyago!nak rezte 3agát4 1ogy c!ak a c!odáva$ 1atáro! 3Edon
ne3 e!ett be$e a +o$yEba.
V ?o$$oS V kiá$tott oda neki Cac!a. V 9o$ van 9a$donY
V (e+ek.dt4 ne3 rzi -E$ 3agát. TeknJ!bkák 3á!ztak ki a
!eggbJ$ V Wtt1agyta az rtet$en.$ bá3%$E $ovagot4 ! +e$3á!zott a
$trán a kabintetJre. Ce$eten4 egy !zik$á! !ziget 3&g&tt 3ár
gy.$ekezett a !&tt!g.
(e3ore !e,ta itt ta$á$t rá.
V [rzed a vi1art a $evegJben4 9egyi 9%gorY )$Jtt.nk a TJrItE4
te$e ka$Ezokka$4 azon tT$ ,edig a 2ánat.
#e ne3 az eny3. [n 3aga33a$ ci,e$e3 a !a-át bánato3at4
bár1ová i! 3egyek. )!zbe -%tott Ty!1a4 ! azon t&,rengett4 va-on
1ová 3e1etnek a !za-1ák. Mirt ne Oo$anti!baY Ta$án ott
3egta$á$o3. So1a ne3 !zabad +e$adni a re3nyt. [! 3it 3ondana
nekiY Sa-ná$o34 1ogy 1agyta$ak 3egerJ!zako$ni4 !zere$3e3. Azt
1itte34 !za-1a vagy. Meg t%d!z neke3 boc!átaniY Oi!!za !zeretnk
3enni a ki! +a$%nkba4 a1ogy e$tervezt.k4 a3ikor 3g +r- !
+e$e!g vo$t%nk
A !ziget e$3aradt 3&g&tt.k. Tyrion a ke$eti ,art 3entn ro3okat
$átott/ d.$edezJ +a$akat ! $eo3$ott tornyokat4 1iányo! k%,o$ákat
! rot1adE +a o!z$o,!orokat !árban +%$dok$E ! $i$á! 3o1áva$
borított %tcákat. )gy T-abb 1a$ott váro!4 tíz!zer akkora4 3int
G1oyan #ro1e. TeknJ!&k $aknak ott 3o!t4 1ata$3a!
c!ontro,,antEk. A t&r,e $átta Jket na,ozni a ,arton4 barna !
+ekete 1a$3ok4 rec! ,ánc$!zeg$yI$ye$. N3e$yik a Szende
Sz.zei 3eg,i$$antva be$ec!T!!za3 a vízbe4 c!ak a 1%$$á3+odrok
3%tatták4 1o$ 3er.$tek e$. ;tt bizto!an ne3 $e1et ke$$e3e! T!zni.
A g&c!&rt&!4 +$ig vízbe +T$t +ákon ! a !z$e!4 nedve! %tcákon tT$
víz+e$.$eten c!i$$ant 3eg a na, +nye. )gy 3á!ik +o$yE4
be$etorko$$ik a R1oyneIba. A ro3ok egyre 3aga!abbak4 a
!záraz+&$d egyre ke!kenyebb $ett4 3íg vg.$ a váro! vget rt egy
+&$dnye$ven4 a1o$ gigantik%!4 rEz!a!zín ! z&$d 3árványbE$ ,.$t
,a$ota 3aradványai á$$tak beo3$ott k%,o$ákka$4 ! a bo$tíve!
+o$yo!Ek +&$ 3aga!odE karc!T tornyokka$. A 3E$Ekná$4 a1o$
egykor +$!záz 1a-E i! kik&t1etett4 teknJ!&k 1ever!ztek. Mo!t -&tt
rá4 1o$ vannak. )z vo$t Ny3eria ,a$otá-a4 ! ennyi 3aradt a
váro!ábE$4 Ny SarbE$
V ?o$$oS V kiá$totta oda neki ?andry4 a1ogy a 1a-E e$!ik$ott a
+&$dnye$v 3e$$ett. V Mo!t 3ondd4 1ogy a 0e!tero!i +o$yEk
nagyobbak4 3int R1oyne AnyaS
V Tvedte3S V kiá$tott vi!!za. V A 9t Cirá$y!ágban a
$egnagyobb +o$yEk i! c!ak +e$eekkorákS
Az T- +o$yE4 a3e$yik be$etorko$$ott az &vkbe4 !zinte
ikerte!tvre vo$t a 3á!iknak4 ! egy3agában 3a-dne3 ver!enyre
ke$1etett a Manderre$ vagy a 9áro3 Fo$yEva$.
V )z Ny Sar4 a1o$ az Anya 3agá1oz 1ív-a Oad (ányát4 NoyneI
t V 3ondta ?andry V4 de ne3 ri e$ a $eg!z$e!ebb ,ont-át4 a3íg a
t&bbi $ányt i! be ne3 gyű-ti. A TJrItEná$ rkezik 3eg a c1oyne4 a
S&tt (ány4 te$e arannya$ ! boro!tyánna$ a 2árdbE$4 !
+enyJtobozokka$ a `o1ori erdJbJ$. Wnnan d$re az anya ta$á$kozik
(1or%$%va$4 az Arány$E MezJkrJ$ rkezJ Mo!o$ygE (ánnya$. Az
&!!ze+o$yá!ná$ +ek!zik A1royane4 a +e!ztivá$ok váro!a4 a1o$ az
%tcák vízbJ$ vannak4 a 1ázak ,edig aranybE$. Aztán tovább
kanyarog d$ ! ke$et +e$ !okI!ok 3r+&$d&n át4 3íg vg.$
be$e&3$ik a Se$1or% i!4 a Szgyen$J! (ány4 aki náda!ok k&zt
kanyarogva re-tJzk&dik. R1oyne Anya ott 3ár o$yan !z$e!4 1ogy
a k&ze,rJ$ ne3 $e1et $átni a ,art-ait. Ma-d 3eg$átod4 ki! baráto3S
Meg$áto34 gondo$ta a t&r,e4 egy a,rE 1%$$á3+odrot +igye$ve a
1a-E o$da$átE$ a$ig 1at$ábnyira. [,,en +e$ akarta rá 1ívni (e3ore
+igye$3t4 a3ikor va$a3i a +e$!zínre e3e$kedett4 o$yan 3aga!
1%$$á3ot vetve4 a3e$y 3g a Szende Sz.zet i! 3egbi$$entette.
)gy T-abb teknJ! vo$t4 1ata$3a! 3retű4 !zarva! ,$dány4
!&ttz&$d ,ánc$-át va!tag rtegben borította a barná! vízi 3o1a !
a rengeteg a,rE4 +ekete kagy$E. Fe$e3e$te a +e-t4 ! 3$y
torok1angon e$bJd.$t4 1ango!abban4 3int bár3i$yen 1arci k.rt4
a3it Tyrion $etben 1a$$ott.
V ]$dottak vagy%nkS V kiá$tott +e$ ?!i$$a k&nnyektJ$ c!i$$ogE
arcca$. V ]$dottak4 á$dottak vagy%nkS
Cac!a bo$dogan riko$tozott4 akárc!ak ;+-T Gri++. 9a$don
+e$b%kkant a +ed$zeten4 1ogy 3egnzze4 3i ez a ric!a-... de
e$k!ett. Az Eriá!i teknJ! addigra T-ra e$tűnt a víz a$att.
V Mi vo$t ez a za-Y V krdezte a F$3e!ter.
V )gy teknJ!bka V +e$e$te Tyrion. V Nagyobb4 3int ez a
$$ekve!ztJ.
V X vo$tS V kiabá$ta izgatottan ?andry. V A Fo$yE Zreg-eS
Mirt i! neY Tyrion e$vigyorodott. A kirá$yok !z.$et!n$
3indig i! c!odák t&rtnnek4 ! 3eg-e$ennek az i!tenek.
 
 
 
#avo!
 
 Oidá3 2ába az e!ti dagá$$ya$ $o,Ezott be Fe1rrv
kik&tJ-be4 +o$tozott vitor$á-a 1eve!en c!a,kodott a
!z$ben.
On kogga vo$t4 de 3ár +iata$korában !e3 3ondták !z,nek.
Az orr!zobor nevetJ nJt ábrázo$t4 aki egyik $ábáná$ +ofva egy
T-!z.$&ttet tartott4 de az a$ak arcát ! a gyer3ek +enekt +regrágta
$y%kak c!T+ították e$. A 1a-Ete!tet !zá3ta$an rtegben borította a
!z.rk!barna +e!tk4 vitor$ái ko!zo!ak vo$tak4 ! !zakadozottak.
So1a ne3 ke$tette +e$ a +igye$3et4 az e3berek $eg+e$-ebb azon
c!odá$koztak e$ idJrJ$ idJre4 3iknt k,e! 3g 3indig a víz
!zinn 3aradni. A Oidá3 2ábát -E$ i!3ertk Fe1rrvben. [vek
Eta bonyo$ított !zerny 1a!zonna$ kec!egtetJ kere!kede$3et a
váro! ! NJvr+a$va k&z&tt.
Tenger-árE #avo! ne3 i$ye!+a-ta rkez!re !zá3ított4 a3ikor
ki1a-Ezott Sa$$a +$ottá-áva$. Akkor 3g o$yan egy!zerűnek tűnt
3inden. A 1o$$Ek ne3 1ozták a Stanni! kirá$y ! Fe1rrv k&z&tti
!z&vet!get bizto!ítE $eve$et4 ezrt J+e$!ge k&vetet k.$d&tt
Mander$y nagyTr1oz. 9ogy erJt de3on!trá$-anak4 #avo!nak Sa$$a
Oa$yriai nevű gá$yá-án ke$$ett vo$na be+%tnia4 1áta 3&g&tt a te$-e!
$y!i +$ottáva$. Mindegyik 1a-Et c!íko!ra +e!tettk/ +eketeI!árga4
rEz!a!zínIkk4 z&$dI+e1r4 bíborIarany. A $y!iek !zerettk a rikítE
!zíneket4 ! Sa$$ad1or Saan vo$t k&z&tt.k a $egrikítEbb. T.nd&k$J
Sa$$ad1or4 gondo$ta #avo!. A!ak1ogy a vi1arok kere!zt.$1Tzták a
!zá3ítá!ainkat.
)1e$yett Tgy c!e3,!zte be 3agát a váro!ba4 akárc!ak 1T!z
vve$ eze$Jtt. A3íg +e$ ne3 trk,ezi a 1e$yzetet4 b&$c!ebbnek
A
tűnt az egy !zerű tenger!zt -át!zania.
Fe1rrv +e1rre 3e!ze$t kJ+a$ai ott e3e$kedtek e$Jtte4 a Fe1r
TJr torko$atának ke$eti o$da$án. MiEta #avo! Tgy +$ t%cat
e!ztende-e itt -árt4 -e$entJ! 3rtkben 3egerJ!ítettk a váro!
vde$3t. A be$!J ! k.$!J kik&tJt e$vá$a!ztE 1%$$á3t&rJ gátra
1ar3inc $áb 3aga!4 ! c!akne3 egy 3r+&$d 1o!!zT kJ+a$at
,ítettek4 !záz$ábanknt tornyokka$. A QárEkJrJ$4 a1o$ egykor
c!%,án ro3ok á$$tak4 3o!t +.!t !zá$$t +e$. )z $e1et -E vagy ro!!z 1ír4
attE$ +.ggJen4 3e$yik o$da$ra á$$ Py3an nagyTr.
#avo! 3indig i! kedve$te a váro!t4 3iEta e$!J a$ka$o33a$4
3g 1a-E!ina!knt itt -árt a Tengeri Mac!ka +ed$zetn. 2ár
3retben &!!ze !e3 $e1etett 1a!on$ítani Eváro!!a$ vagy
Cirá$yvárra$4 ti!zta4 rendezett te$e,.$! vo$t !z$e!4 kockak&ve!
%tcákka$4 3e$yeken az e3ber k&nnyen e$-%tott a c$-á1oz. A 1ázak
kJ+a$ait +e1rre 3e!ze$tk4 a 3eredeken $e-tJ tetJk !&tt!z.rke
,a$ábE$ ,.$tek. Roro _1ori!4 a Tengeri Mac!ka !ze!z$ye!4 &reg
ka,itánya azt á$$ította4 3ár a !zag%k a$a,-án k,e!
3egk.$&nb&ztetni egy3á!tE$ a kik&tJket. Mint 3ondta4 a váro!ok
o$yanok4 3int az a!!zonyokR 3indegyiknek 3egvan a 3aga
-e$$egzete! i$$ata4 Eváro! virágo! i$$atot ára!ztott4 akár egy
3$tE!ágte$-e!4 ,ar+.3&z&tt nagya!!zony4 (anni!rv +e-JnJ vo$t4
.de ! egy!zerű4 +.!t!zagT 1a--a$4 Cirá$yvár ,edig bűz$&tt4 3int
egy 3o!dat$an !za-1a. Fe1rrv i$$ata azonban erJ! vo$t4 ! !E!4
n3i 1a$!zagga$ vegy.$ve.
V ;$yen i$$ata van egy !e$$Jnek V 3ondta Roro. V )z a tenger
i$$ata.
Mg 3indig o$yan4 gondo$ta #avo! a QárEkJ +e$J$ !odrEdE
tJzegI+.!tbe !zago$va. Az &tven $áb 3aga!4 z&$de!barna !zik$a!zirt
%ra$ta a k.$!J kik&tJbe vezetJ tengeri Ttvona$akat. Tete-t
vi1arvert k&vek koronázták V az )$!Jk !zik$aerJd-e4 a3e$y
v!zázadokon át e$+e$edetten ! e$1agyatva várakozott. Mo!t
vi!zont T-ra ráta$á$tak. #avo! a k&vek 3&g&tt !kor,iEkat !
tűzk&,Jket $átott4 va$a3int -árJr&zJ !zá3!zerí-á!zokat. 9ideg
$e1et oda+ent4 ! nyirko!. )$JzJ $átogatá!ai a$ka$3áva$ 3indig
+Ekák 1ever!ztek a $enti4 !zik$á! ,arton. A Oak FattyT
rend!zere!en 3eg!zá3o$tatta Jket4 a3ikor a Tengeri Mac!ka
e$1agyta a kik&tJtR 3int 3ondta4 3in$ t&bb a +Eka4 anná$ nagyobb
!zerenc!-.k $e!z az Tton. Mo!t egyet$en +Ekát !e3 $átott4 a
katonák ! a +.!t e$.$d&ztk Jket )gy b&$c!ebb e3ber ebben
3eg$átná az e$J-e$et. 9a $ett vo$na egy ki! e!ze34 Sa$$áva$ tartok.
Oi!!za3e1etett vo$na d$re4 Maryá1oz ! a +iai1oz. Ngy +iTt
ve!zítette3 a kirá$y !zo$gá$atában4 az &t&dik az a,rEd-aknt
!zo$gá$. Minden -ogo3 3egvo$na a 3aradk kettJ 3e$$ett $enne3.
TT$ rgEta ne3 $átta3 Jket.
A +ekete te!tvrek a Ce$eti Jr!gben azt 3ondták neki4 a +e1rrvi
Mander$yk ! R3vár 2o$ton-ai k&z&tt ne3 -E a vi!zony. A
Oa!trEn Roo!e 2o$tont tette 3eg [!zak JrzJ-nek4 így Py3an
Mander$ynek 3inden oka 3eg$ett vo$na rá4 1ogy Stanni! 3e$$
á$$-on. Fe1rrv ne3 3arad1at egyed.$. A váro!nak !z&vet!ge!re
van !z.k!ge4 egy vde$3ezJre. Py3an nagyTrnak %gyanannyira
!z.k!ge van Stanni! kirá$yra4 3int Stanni!nek rá. (ega$ábbi! a
Ce$eti Jr!gben 3g így $át!zott.
NJvr+a$va a$a,o!an a$áá!ta a re3nyeit. 9a igaz4 a3it 2orre$$
nagyTr 3ondott4 akkor a Mander$yk c!at$akoznak a 2o$tonok1oz
! a Freyek1ez... ne34 ezen ne3 !zabad rágEdnia. 9a3aro!an
3egt%d-a az igaz!ágot. Fo1á!zkodott4 1ogy ne rkezzen tT$ k!Jn.
A 1%$$á3t&rJ e$takar-a a be$!J kik&tJt4 e$3$kedett4 3ik&zben
a Oidá3 2ába bevonta a vitor$á-át. A k.$!J kik&tJ nagyobb vo$t4
de a be$!J -obb 1orgonyzE1e$yet kíná$t4 3ive$ egyik o$da$rE$ a
váro!+a$4 a 3á!ikrE$ a Farka!odT 3aga!ra tornyo!%$E t&3b-e
vdte4 a 1%$$á3t&rJ gátrE$ ne3 i! be!z$ve. Aotter :yke a
Tenger3e$$ki Ce$eti Jr!gben azt 3ondta #avo!nak4 Py3an
nagyTr 1adigá$yákat ,ít A +a$ak 3&g&tt akár t%catnyi 1a-E i!
re-tJz1etett4 a ki+%tá!i ,aranc!ra várva.
A váro! va!tag4 +e1r +a$a 3&g&tt b.!zkn 3aga!odott a
do3btetJn á$$E \-vár. #avo! ki t%dta venni a 9avak
Te3,$o3ának k%,o$á! tete-t4 3e$yet a 9t !zobrai vettek k&r.$.
A Mander$yk 3ag%kka$ 1ozták !zakra a 1it.ket4 a3ikor
e$kergettk Jket a SíkvidkrJ$. Fe1rrvben i! vo$t i!tenerdJ4 ágak
! gy&kerek k%!za dz!%nge$e a 3o!t 3ár c!ak b&rt&nnek 1a!zná$t
J!i erJd4 a Farka!odT o3$adozE4 +ekete +a$ai 3&g&tt4 á3 a 1it
itteni %rai a !e,tonok vo$tak.
A Mander$yI1áz +r+i!e$$Jt ábrázo$E cí3ere 3inden1o$ -E$
$át1atE vo$t4 ott $obogott az \-váron4 a FEkaka,% +&$&tt ! a
+a$akon. A Ce$eti Jr!gben egy !zaki vá$tig á$$ította4 1ogy
Fe1rrv !o1a ne3 3ondaná +e$ a !z&vet!get #ere!!e$4 de #avo!
a Starkok r3+arka!át !e1o$ !e3 $átta. ;gaz4 oro!z$án !inc!.
Py3an nagyTr 3g ne3 tette $e a vok!át To33en 3e$$ett4
k.$&nben +e$1Tzta vo$na a kirá$yi $obogEt.
A dokkokná$ nagy vo$t a +orga$o3. A 1a$,iacná$ egy3á!
3e$$ett á$$tak kik&tve a 1a$á!z1a-Ek ! c!Enakok4 ,,en +o$yt a
kirakodá!. 9áro3 +o$ya3i 1a-E i! +e$tűnt4 a 1o!!zT4 karc!T te!tű
-ár3űveket Tgy ,ítettk4 1ogy 3egá$$-ák a 1e$y.ket a Fe1r TJr
gyor! ára3$ataiban ! !zik$azátonyai k&z&tt. #avo!t azonban
$eginkább a tenger-árE 1a-Ek rdeke$tkR kt karakk4 %gyano$yan
c!T+ak ! vi1arvertek4 3int a Oidá3 2ábaR a Oi1artánco!
kere!kedJgá$yaR a 2átor Tanác!o! ! a 2J!g!zar% koggákR egy
1áro3árboco! 1adigá$ya 2raavo!bE$4 bíbor t&rzz!e$ !
vitor$ákka$...
...! 3&g&tt.k a 1adi1a-E.
A 1a-E $átványa vget vetett 3inden re3nynek. T&rz!e
arany vo$t4 ! +ekete4 az orr!zobor +e$e3e$t 3anc!T oro!z$ánt
ábrázo$t. Wro!z$ánc!i$$ag4 1irdette a +e$irat a taton4 a Oa!trEnon .$J
gyer3ekkirá$y zá!z$a-a a$att. )gy vve$ eze$Jtt 3g ne3 t%dta
vo$na e$o$va!ni a nevet4 de :y$o! 3e!ter SárkánykJn 3egtanított
neki n1ány betűt. )zTtta$ vi!zont ne3 ta$á$t &r&3et az
o$va!á!ban. #avo! 3indvgig abban re3nykedett4 1ogy a gá$ya
ta$án odave!zett %gyanabban a vi1arban4 a3e$yik 3egt,ázta Sa$$a
+$ottá-át4 de az i!tenek ne3 vo$tak i$yen kegye!ek. A Freyek
3egrkeztek4 ! neki !ze3be ke$$ !zá$$nia ve$.k.
A Oidá3 2ába egy vi1arvert +a3E$E 3e$$ á$$t be a k.$!J
kik&tJben4 -E 3e!!ze az Wro!z$ánc!i$$agtE$ Mik&zben a $egny!g
+.rgn r&gzítette a 1a-Et4 ! $eengedte a ,a$$Et4 a ka,itány oda!tá$t
#avo!1oz. Aa!!o Mogat a Ce!kenyItenger korc!a vo$t4 az egyik
nJvr+a$vai !za-1ának ne3zette egy ibbeni bá$navadá!z. Az a$ig &t
$áb 3aga!4 bozonto! +r+i 3o1az&$dre +e!tette a 1a-át ! a
,o+a!zaká$$át4 a3itJ$ Tgy nzett ki4 3int egy !árga c!iz3ába
á$$ított +at&rz!. Meg-e$en!e e$$enre -E tenger!z vo$t4 bár ki!!
ke3nyen bánt a $egny!gve$.
V Mennyi ideig $e!ze$ távo$Y
V (ega$ább egy na,ig4 ta$án 3g tovább. V #avo! 3ár
3egta,a!zta$ta4 1ogy az %rak !zeretik 3egvárakoztatni az e3bert.
Gyanította4 c!ak azrt te!zik4 1ogy e$bizonyta$anít!ák4 ! 1ogy
de3on!trá$-ák a 1ata$3%kat.
V A 2ába 1áro3 na,ig 3arad itt4 ne3 tovább. NJvr+a$ván
várnak.
V 9a 3inden -E$ 3egy4 regge$re vi!!zarek.
V [! 1a ne3 3egy 3inden -E$Y
Akkor ta$án egyá$ta$án ne3 -&v&k.
V Ne3 ke$$ rá3 várnod.
A ,a$$En !ze3beta$á$kozott kt vá3intzJve$4 de azok .gyet !e3
vetettek rá. A ka,itány1oz -&ttek4 ! e$$enJrizni az ár%k!z$etetR az
egy!zerű tenger!zek ne3 rdeke$tk Jket4 3ár,edig #avo!ná$
!enki ne3 tűnt egy!zerűbbnek. ]t$ago! ter3etű vo$t4 rava!z
,ara!ztarcát kic!erzette a na, ! a !z$4 dT! !zaká$$ába ! barna
1a-ába J!z !zá$ak vegy.$tek. R%1á-a %gyanc!ak 1tk&zna,i vo$t/
rgi c!iz3a4 barna nadrág ! kk z%bbony4 va$a3int te!tet$en
gya,-TbE$ varrt k&,eny4 a nyakáná$ +ac!atta$ &!!ze+ogva. A!onka
keznek 1iányzE %--,erceit !E3arta bJrke!ztyűve$ takarta e$.
#avo! ne3 $át!zott ne3e!nek4 3g kev!b a Cirá$y SegítJ-nek.
Mindez nagyon 3eg+e$e$t neki4 a3íg ki ne3 deríti4 3i a 1e$yzet a
váro!ban.
Ogig3ent a 3E$En4 ! átvágott a 1a$,iacon. A 2átor
Tanác!o!ba ,,en 3z!&rt rakodtak4 a 1ordEk ngye! o!z$o,okba
tornyozva á$$tak a ,art 3entn. Az egyik 1ordEtorony 3&g&tt
1áro3 tenger!z kockázott Távo$abb 1a$a!ko+ák kíná$ták
,ortká-%kat4 egy +iT a dob-át .t&tte4 3e$$ette bozonto! 3edve
tánco$t n1ány +o$ya3i 1a-E!nak. A FEkaka,%ná$ kt dárdá! Jr
,o!zto$t 3e$$.k&n a Mander$yI1áz cí3erve$4 de tT$!ágo!an
$e+og$a$ta Jket egy kik&tJi !za-1a4 így .gyet !e3 vetettek #avo!ra.
A ka,% nyitva vo$t a c!a,Erác! +e$1Tzva. A!at$akozott a be+e$
tartE e3berára3$at1oz.
Wdabent k&vezett tr +ogadta4 a k&ze,n kTtta$. A vízbJ$ kJ
+r+i!e$$J e3e$kedett ki4 $e1etett vagy 1T!z $áb 3aga! a +arka
vgtJ$ a +e-e tete-ig. G&nd&r !zaká$$át z&$dre ! +e1rre
!zíneztk a z%z3Ek4 !zigonyának egyik ágát ,edig 3ár #avo!
!z.$et!e e$Jtt $et&rtk4 3gi! $enyűg&zJ $átványt nyT-tott. A
1e$yiek a On 9a$$áb nevet aggatták rá. A teret egy rg 1a$ott
nagyTrrE$ neveztk e$4 de 3indenki c!ak 9a$$áb %dvarnak nevezte.
A tr ezen a d$%tánon t&3ve vo$t e3berekke$. )gy a!!zony
a$!Ene3űt 3o!ott a kTtban4 a r%1ákat a !zigonyra aka!ztotta ki
!záradni. A kere!kedJk ko$onnád-a a$att írnokok !
,nzk&$c!&nzJk .z$ete$tek egy kEbor varáz!$E4 egy gyEgy+.ve! nJ
! egy nagyon te1et!gte$en +azeka! tár!a!ágában. )gy +r+i a$3át
ár%!ított a kord-árE$4 egy nJ ,edig 1eringet kíná$t !ze$ete$t
v&r&!1agy3áva$. Minden1o$ gyer3ekek ! c!irkk !za$adgá$tak.
A Rgi :nzverde 1ata$3a!4 t&$gy+ábE$ ! va!bE$ k!z.$t ka,%-a
eddig 3indig zárva vo$t4 a3ikor #avo! erre -árt4 de 3a
kinyitották. Wdabent t&bb !záz nJ4 +r+i ! &rege3ber k%,orgott a
+&$dre terített bJr&k&n. N1ányan a,rE tábort.zet gyT-tottak.
#avo! be$,ett a ko$onnád a$á4 ! +$ kra-cárrt vett egy a$3át.
V A Rgi :nzverdben e3berek $nekY V krdezte az ár%!t.
V Ninc! 1o$ $akni%k. A $egt&bben egy!zerű e3berek a Fe1r
TJr ,art-árE$4 3eg SzarverdJ n,e. A3íg 2o$ton Fattya !zabadon
garázdá$kodik4 !zeretnnek a +a$akon be$.$ $enni. Foga$3a3 !inc!4
nagy%r%nk 3it +og ve$.k kezdeni. A $egt&bben a$ig n1ány
ronggya$ a 1át%kon rkeztek.
#avo! bűnt%datot rzett. Menedkrt -&ttek ide4 egy váro!ba4
3e$yet ne3 rintettek a 1arcok4 n ,edig vi!!za akaro3 rángatni
Jket a 1áborTba. 2e$e1ara,ott az a$3ába4 de annak i! bűnt%dat íze
vo$t.
V Mit e!znekY
Az a$3aár%! 3egvonta a vá$$át.
V N1ányan kregetnek4 3á!ok $o,nak. A +iata$ $ányok
3ag%kat ár%$-ák4 a1ogy a $ányok !zokták4 a3ikor ninc! 3it
e$adni%k. Az &t $ábná$ 3aga!abb +iTk 3eg 3indig ta$á$nak 1e$yet
3ag%knak nagy%r%nk barakk-aiban4 1a e$bír-ák a dárdát.
Oagyi! toborzá! +o$yik )z -E 1ír... vagy ro!!z4 attE$ +.gg. Az
a$3a !záraz vo$t4 ! ká!á!4 de #avo! 1ara,ott 3g egyet.
V Py3an nagyTr c!at$akozik a FattyT1ozY
V 9a nagy%r%nk $egk&ze$ebb erre -ár4 1ogy a$3át vegyen4
bizto!an 3egkrde3.
V Azt 1a$$otta34 a $ánya +r-1ez 3egy va$a3i Frey1ez.
V Az %noká-a. [n i! 1a$$otta34 de e$+e$e-tett 3eg1ívni az
e!k.vJre. 2e+e-eztedY Mert 1a vgezt$4 vi!!zakrn3 a
3aradkot. A 3ag-a 3g -E $e!z.
#avo! vi!!zaadta neki a c!%tkát. Ro!!z a$3a4 de +$ kra-cárt
3egrt4 1ogy 3egt%d-a34 Mander$y e3bereket toboroz.
Megker.$te a On 9a$$ábat4 ! e$1a$adt egy +iata$ $ány 3e$$ett4 aki
+ri!! kec!kete-et ár%$t ki! k%,ákban. Mo!t4 1ogy T-ra itt vo$t4 egyre
-obban e3$kezett a r!z$etekre. A !zobor !zigonya egy
3e$$k%tcára 3%tat4 a1o$ kív.$ ro,ogE! aranybarnára !.t&tt4 be$.$
rtege!4 +e1r 1T!T tJke1a$at ár%$nak. Oa$a3ive$ odbb vo$t egy
nyi$váno!1áz4 ti!ztább a t&bbin$4 a1o$ a tenger!znek ne3 ke$$ett
attE$ tartania4 1ogy kirabo$-ák vagy 3eg&$ik. A 3á!ik o$da$on4 a
kagy$Ekknt a Farka!odT +a$á1oz ta,adE 1ázak k&z&tt vo$t egy
!&r+Jzde4 a1o$ o$yan !űrű ! íze! barna !&rt k!zítettek4 a3e$yik
2raavo!ban ! ;bben kik&tJ-ben +e$ve1ette vo$na a ver!enyt az
arbori arannya$ i!4 a3ennyiben a 1e$yiek 1agy-ák4 1ogy a !&r+JzJ
3á!1o$ ár%$-a a ,ortká-át.
X azonban 3o!t borra vágyott V !avanyTra4 v&r&!re !
borongE!ra. ]tvágott a tren4 ! $e!tá$t egy $,c!Jn a (%!ta
Ango$na nevű ivEba4 a3e$yik egy báránybJr&kke$ te$i raktár,.$et
a$att ka,ott 1e$yet. A3ikor 3g c!e3,!z vo$t4 az Ango$nában
$e1etett 1ozzá-%tni a $eg&regebb !za-1ák1oz ! a $egro!!zabb
bor1oz eg!z Fe1rrvben4 ! o$yan z!íro! ! ,orcogE! $e,nyt
adtak4 a3e$yet 3g akkor !e3 $e1etett 3egenni4 1a -E$ !iker.$t V
1a ro!!z%$4 akkor a 3rgez!re i! -E e!$y vo$t. A $egt&bb 1e$yi
ezrt 3e!!zire e$ker.$te4 c!ak azok a tenger!zek -ártak oda4 akik
ne3 t%dtak -obbat. A (%!ta Ango$nában !o1a ne3 $e1etett
vá3intzJt vagy váro!i Jrt $átni.
2izonyo! do$gok !o!e3 vá$toznak. Az Ango$nában 3int1a
3egá$$t vo$na az idJ. A bo$tozato! 3ennyezetet +eketre +e!tette a
koro34 a ,ad$E ke3nyre d&ng&$t +&$d vo$t4 a $evegJben +.!t4
ro3$ott 1T! ! 1ányá! !zaga ter-engett. Az a!zta$okra 1e$yezett
va!tag +aggyTgyertyák t&bb +.!t&t adtak4 3int +nyt4 ! a #avo!
á$ta$ rende$t bor i! inkább barnának4 3int v&r&!nek tűnt a
+$1o3á$yban. Az a-tE k&ze$ben ngy !za-1a i!zogatott4 az
egyik.k re3nykedve rá3o!o$ygott a be$,Jre4 de a3ikor #avo!
a +e-t rázta4 oda!zE$t va$a3it a tár!ainak4 akik nevettek. AttE$
kezdve egyik.k !e3 nzett rá t&bbet.
#avo! a t%$a-dono!on ! a !za-1ákon kív.$ 3agárt az
Ango$nárt $átogatta az ivEt. A ,ince nagy vo$t4 te$e be%grEkka$ !
árnya! +.$kkke$4 a1o$ az e3ber egyed.$ $e1etett. 2evitte a borát
az egyikbe4 $e.$t 1átta$ a +a$nak4 ! várakozott.
R&vide!en azon ka,ta 3agát4 1ogy a t.zet bá3%$-a. A v&r&!
a!zI!zony $átta a -&vJt a $ángokban4 de Tenger-árE #avo! c!%,án a
3T$t árnyait t%dta kivenni/ a $ángo$E 1a-Ekat4 az izzE $áncot4 a
+e$1JkrJ$ vi!!zaverJdJ kí!rtetie!4 z&$d +nyeket4 a 3aga!ba t&rJ
O&r&! tornyot. #avo! egy!zerű e3ber vo$t4 c!%,án a
!zerenc!nek4 a 1áborTnak ! Stanni!nek k&!z&n1etJen !iker.$t
+e$e3e$kednie. Ne3 rtette4 az i!tenek 3irt vettk e$ ngy +iata$4
$eterJ! +iT $ett4 ! 3irt kí3$tk 3eg +á!%$t a,-%kat N1a
e!zbe -%tott ta$án azrt 1agyták $etben4 1ogy 3eg3ent!e Oi1aro!
)dricet... de 3o!tanra a +attyT bizton!ágban van a (,Jk&veken4 J
vi!zont 3g 3indig $. Oa-on az i!tenek tartogatnak neke3 3g
egy +e$adatotY V t&,rengett. 9a igen4 annak ta$án Fe1rrv i! a
r!ze. MegkE!to$ta a bort4 aztán ki&nt&tte +e$t a $ába 3e$$ a
+&$dre.
A1ogy k&ze$edett az a$konyat4 az Ango$na $a!!an kezdett
3egte$ni tenger!zekke$. #avo! krt 3g egy k%,áva$ a c!a,o!tE$.
A +r+i egy gyertyát i! 1ozott 3e$$.
V Cr!z enniY V krdezte. V Oan 1T!o! ,itnk.
V Mi+$e 1T! van benneY
V A !zoká!o!. )1etJ.
A !za-1ák +e$nevettek.
V \gy rti4 !z.rke V 3ondta az egyik.
V Fogd be a ro1adt ,o+ádS Te i! azt zabá$odS
V [n 3ege!zek 3inden !zart4 de az ne3 -e$enti azt4 1ogy
!zerete3 i!.
#avo! azonna$ e$+T-ta a gyertyát4 a3int a koc!3aro! távozott4 !
1átradJ$t az árnykban. A tenger!zek vo$tak a vi$ág
$eg,$etyká!abb n,!ge4 a3ikor +o$yt a bor V 3g 1a i$yen ro!!z
3inJ!gű i!4 3int ez itt. Ne3 ke$$ett 3á!t tennie4 3int +.$e$ni.
A3it 1a$$ott4 annak a nagy-át 3ár 3egt%dta NJvr+a$ván4
Godric nagyTrtE$ vagy a 2á$na 9a!a vendgeitJ$. Ty0in (anni!ter
3eg1a$t4 !a-át t&r,e +ia 3!záro$ta $eR a 1o$tte!te annyira bűz$&tt4
1ogy %tána na,okig !enki ne3 t%dott be$,ni 2ae$or
nagyte3,$o3ábaR a Sa!+!zek TrnJ-t 3eg&$te egy nek3ondER
Ci!%-- %ra$kodott a O&$gyben4 de 2ronz ?o1n Royce 3ege!k.d&tt4
1ogy ne3 1agy-a annyibanR 2a$on Grey-oy !zintn 3eg1a$t4
te!tvrei a TengerkJ TrEn%!on 3arakodnakR Sandor A$egane
t&rvnyen kív.$iv vá$t4 ! a 9áro3 Fo$yE vidkn kezdett
+o!ztogatni ! gyi$ko$niR Myr4 (y! ! Tyro!1 T-abb 1áborTra
k!z.$R ke$eten rab!zo$ga+e$ke$! t&rt ki.
Má! 1írek 3ár !okka$ inkább rdeke$tk. Robett G$over a
váro!ban -árt4 ! 3eg,rEbá$t e3bereket toborozni4 kev! !ikerre$.
Mander$y nagyTrná$ !.ket +.$ekre ta$á$t a k&ny&rg!e. ]$$ítE$ag
azt 3ondta neki4 Fe1rrv be$e+áradt a 1áborTba. Ne3 -E 1ír. A
Ry!0e$$ek ! a #%!tinok 3eg$e,tk a va!e3bereket a
(áz+o$yEná$4 ! +e$gyT-tották a 1o!!zT1a-Eikat. Mg ro!!zabb 1ír.
2o$ton Fattya ,edig d$ +e$ $ovago$t 9ot1er _3berre$4 1ogy
c!at$akozzon 1ozzá-%k4 ! egy.tt indít!anak tá3adá!t a Aai$inI
árok e$$en.
V Maga a Sza-1av!z V á$$ította egy +o$ya3i 1a-E!4 aki +át !
,r3eket 1ozott $e a Fe1r TJr&n V4 1áro3!záz dárdá!!a$ ! !záz
í-á!!za$. 9orn0ood e3berei i! c!at$akoztak 1ozzá-%k4 3eg a
Aer0ynek.
)z vo$t a $egro!!zabb 1ír.
V Py3an nagyTr i! oko!an te!zi4 1a k.$d n1ány e3bert4 1a
-Et akar 3agának V 3ondta egy idJ!ebb tenger!z az a!zta$ tT$!E
vgn. V Mo!t Roo!e nagyTr az JrzJ4 Fe1rrvnek ,edig
bec!.$etbe$i k&te$e!!ge +e$e$ni a 1ívá!áraS
V Mit t%dott va$a1a i! 2o$ton a bec!.$etrJ$Y V 3orogta az
Ango$na t%$a-dono!a4 3ik&zben 3indenkinek T-rat&$t&tt a barna
borbE$.
V Py3an nagyTr ne3 3egy !e1ová !e34 tT$ k&vr 1ozzá.
V Azt 1a$$otta34 gyeng$kedik. \gy be!z$ik4 c!ak a$!zik !
zokog. Annyira beteg4 1ogy 3ár c!ak ritkán ke$ +e$ az ágybE$.
V Ta$án azt akartad 3ondani4 annyira k&vr.
V )11ez !e33i k&ze a k&vr!gnek V !zE$t k&zbe i!3t a
t%$a-dono!. V Az oro!z$ánok e$+ogták a +iát.
Stanni! kirá$yrE$ !enki !e3 be!z$t. Mint1a !enki ne3 t%dott
vo$na rE$a4 1ogy J+e$!ge !zakra -&tt4 !egíteni 3egvdeni a +a$at.
A Ce$eti Jr!gben 3á!rE$ !e3 vo$t !zE4 3int vadakrE$4
$idrcekrE$ ! Eriá!okrE$4 itt azonban !ze3$áto3á!t !enki ne3
t&rJd&tt a Fa$ná$ t&rtntekke$.
#avo! e$Jre1a-o$t4 1ogy a tűz +nye ráe!!en az arcára.
V [n Tgy t%dta34 a Freyek 3eg&$tk a +iát NJvr+a$ván ezt
be!z$ik.
V Ser Pende$t &$tk 3eg V +e$e$te a t%$a-dono!. V A c!ont-ai a
9avak Te3,$o3ában ny%g!zanak4 gyertyákka$ k&r.$rakva4 1a
e!et$eg 3eg akarod nzni. Ser Py$i! vi!zont 3g 3indig +ogo$y.
)z egyre c!ak ro!!zabb $e!z. T%dta4 1ogy Py3an nagyTrnak
kt +ia vo$t4 de azt 1itte4 3indketten 1a$ottak. 9a a Oa!trEnnak van
egy tT!za... #avo! 1t +iTt ne3zett4 ebbJ$ ngyet e$ve!zített a
Feketevízen. T%dta4 1ogy a 3aradk 1áro3 vde$3ben bár3it
1a-$andE $enne 3egtenni4 a3it i!ten vagy e3ber kíván1at tJ$e.
Ste++on ! Stanni! t&bb ezer 3r+&$dnyire vo$tak a 1arcoktE$4 te$-e!
bizton!ágban4 #evan vi!zont a Fekte Oárban !zo$gá$t a kirá$y
a,rEd-aknt. A kirá$y4 akinek az .gye Fe1rrvve$ egy.tt $1et
vagy b%k1at e$.
;vEci3borái 3ár a !árkányokrE$ vitatkoztak.
V Te 3egJr.$t$S V $egyintett a Oi1artánco! egyik evezJ!e. V A
Co$d%!kirá$y vekke$ eze$Jtt 3eg1a$t4 va$a3i dot1raki $ova!Tr
vágta $e a +e-t.
V Azt be!z$ik V bE$intott az &reg tenger!z V4 de ta$án
1az%dnak. F$ vi$ágga$ odbb 1a$t 3eg4 1a 3eg1a$t egyá$ta$án. Ci
t%dná 3eg3ondaniY 9a egy kirá$y azt akarná4 1ogy 1a$ott $egyek4
ta$án engede$3e!kednk4 ! -át!zaná3 a 1%$$át )gyik.nk !e3 $átta
a 1o$tte!tet.
V "o++reyIt !e3 $átta34 3eg REbertt !e3 V 3ord%$t rá a
t%$a-dono!. V Ta$án Jk i! $nek. Ta$án ]$dott 2ae$or i! c!ak ,i1ent
egy kic!it az e$3T$t vekben.
Az idJ!ebb +r+i e$+intorodott.
V Oi!ery! 1erceg ne3 az egyet$en !árkány vo$t4 vagy igenY
2izto!an 3eg&$tk R1aegar 1erceg +iátY Akkor 3g c!ec!e3J
vo$t.
V [! 3int1a va$a3i 1ercegnJ i! $ett vo$na ott V kotyogott
k&zbe az egyik !za-1a4 %gyanaz4 aki azt 3ondta4 1ogy a 1T!
!z.rke.
V CettJ V bE$intott az &reg. V Az egyik R1aegar $ánya vo$t4 a
3á!ik a 1Tga.
V #aena V 3ondta a +o$ya3i 1a-E!. V \gy 1ívták a 1Tgát
SárkánykJi #aena. Oagy #aeraY
V #aena az &reg 2ae$or kirá$y +e$e!ge vo$t V 3agyarázta az
evezJ!. V )vezte3 egy!zer egy rE$a e$nevezett 1a-En4 a #aena
1ercegnJn.
V 9a J vo$t a kirá$y +e$e!ge4 akkor kirá$yn vo$t.
V 2ae$or !o!e3 vett 3aga 3e$$ kirá$ynt4 !zent e3ber vo$t.
V Az 3g ne3 -e$enti4 1ogy ne3 vette +e$e!g.$ a 1Tgát V
v$ekedett a !za-1a. V )gy!zerűen c!ak ne3 vitte ágyba. A3ikor
kirá$$yá koronázták4 bezárta a +e$e!gt egy toronyba4 ! a t&bbi
1Tgát i!. Z!!ze!en 1ár3an vo$tak.
V #aene$a V 3ondta 1ango!an a t%$a-dono!. V )z vo$t a neve.
\gy rte34 az &r.$t Cirá$y $ányá4 ne3 2ae$or átkozott +e$e!g.
V #aenery! V !zE$a$t 3eg #avo!. V ArrE$ a #aenery!rJ$
neveztk e$4 aki 1ozzá3ent #orne 1erceg1ez ;;. #aeron
%ra$kodá!a a$att. Ne3 t%do34 3i $ett ve$e.
      V [n igen V 3ondta az a +r+i4 aki +e$1ozta a !árkányo! t3át.
)gy!zerű gya,-T3e$$nyt vi!e$J braavo!i evezJ! vo$t. V A3ikor
:ento!ban -árt%nk4 egy C&kny!ze3ű Szűz nevű kere!kedJ1a-E
3e$$ett 1orgonyozt%nk $e4 ! egy.tt itta3 a ka,itány 1a-E!ina!áva$.
)$3ondott egy c!ino! ki! 3e!t va$a3i+$e $ányrE$4 aki cart1ban
+e$3ent a +ed$zetre4 ! 3eg,rEbá$t 1e$yet vá!áro$ni 3agának ! a
1áro3 !árkányának Pe!tero!ra. )z.!t1a-a vo$t4 ! ibo$ya!zín
!ze3e. aMaga3 kí!rte3 a ka,itány1oz V e!k.d&z&tt V4 de J
1a$$ani !e3 akart rE$a. Azt 3ondta4 !okka$ t&bb 1a!zon van a
!zeg+ű!zegben ! a !á+rányban4 ráadá!%$ a +ű!zerek ne3 gyT-t-ák
+e$ a vitor$ákat.b
Nevet! t&$t&tte be a 1e$yi!get4 de #avo! ne3 c!at$akozott
1ozzá-%k. T%dta4 3i t&rtnt a C&kny!ze3ű Szűzze$. Gono!zok az
i!tenek4 a3ikor 1agy-ák az e3bert át1a-Ezni a +$ vi$ágon4 1ogy
aztán az ott1ona k&ze$ben vegyk rá egy 1a3i! +ny k&vet!re.
Az a ka,itány bátrabb e3ber vo$t ná$a34 gondo$ta a ki-árat +e$
ind%$va. )gyet$en Tt ke$etre4 ! az e3ber $ete vgig Trknt $1et.
A3ikor +iata$abb vo$t4 #avo! i! á$3odozott egy i$yen %tazá!rE$4 de
az vek odbb tánco$tak4 akár a $e,kk a 3c!e! k&r.$4 !
va$a1ogy !o!e3 tűnt 3eg+e$e$Jnek az idJ,ont. Ma-d egy!zer4
3ondta 3agában. Ma-d egy!zer4 a3ikor a 1áborT vget r4 Stanni!
kirá$y .$ a Oa!trEnon4 ! 3ár ne3 $e!z !z.k!g t&bb
1agy3a$ovagokra. Maga33a$ vi!ze3 #evant i!4 3eg Ste++et !
Stannyt4 1a e$g idJ!ek $e!znek addigra. Megnzz.k a !árkányokat
3eg a vi$ág &!!ze! c!odá-át.
Wdakint erJ! !z$$&k!ek +ogadták4 a teret 3egvi$ágítE $á3,á!ok
$áng-a 3egI3egrebbent. MiEta a na, $e3ent4 !okka$ 1űv&!ebb $ett
a $evegJ4 de #avo!nak e!zbe -%tott a Ce$eti Jr!g4 ! a Fa$on át
--e$enknt !iko$tva tá3adE !z$4 a3e$y 3g a $egva!tagabb
r%1ázaton i! át1ato$t4 ! 3eg+agya!ztotta a vrt az e3ber ereiben.
A11oz k,e!t Fe1rrv ki+e-ezetten 3e$eg 1e$y vo$t.
Má! 1e$yekre i! 3e1etett vo$na 1a$$gatEzni/ egy or!E1a$a!
$e,nyrJ$ 1íre! koc!3ába4 a !&r1ázba4 a1ová a gya,-Tkere!kedJk
! a vá3intzJk -ártak4 vagy a 3%tatványo!ok c!arnokába4 a1o$
n1ány kra-cárrt $e1etett erk&$c!te$en !zErakozá!ban r!ze!.$ni.
]3 #avo! Tgy rezte4 e$eget 1a$$ott. )$k!te3. A rgi &!zt&n&k
arra k!ztettk4 1ogy a 3e$$1ez nyT$-on4 a1o$ rgebben egy
bJr!zí-ra +űz&tt ta!akban az %--c!ont-ait tartotta. :er!ze !e33i
ne3 vo$t ott. )$ve!ztette a !zerenc!-t a Feketevízen to3bo$E
tűzben4 a3ikor a 1a-E-a ! a +iai i! oda$ettek.
Mit tegyekY Z!!ze1Tzta 3agán a k&,enyt. Má!!zak +e$ a
do3bra4 ! -e$entkezze3 az \-vár ka,%-áná$4 1ogy e$Jad1a!!a3
1iábava$E kre$3e3etY Tr-ek vi!!za NJvr+a$vábaY Oagy 3en-ek
vi!!za Maryá1oz ! a +iTk1ozY Oegyek egy $ovat4 ! a kirá$yi Tton
vágta!!ak Stanni!1ez4 3eg3ondani neki4 1ogy Fe1rrvben
ninc!enek barátai4 ! oda 3inden re3ny.nkY
Se$y!e kirá$yn a +$otta ind%$á!a e$Jtti e!tn $ako3ára $átta
vendg.$ Sa$$át ! ka,itányait. Aotter :yke i! c!at$akozott
1ozzá-%k4 va$a3int az [--e$i Jr!g 3á!ik ngy 3aga! rangT ti!zt-e.
S1ireen 1ercegnJnek i! enged$yeztk4 1ogy -e$en $egyen.
Mik&zben +e$!zo$gá$ták a $azacot4 Ser ADe$$ F$orent egy Targaryen
1ercegec!krJ$ !zE$E 3e!ve$ !zErakoztatta a!zta$tár!a!ágát4 aki
3a-3ot tartott 1áziá$$atknt. A 1erceg !zerette 1a$ott +ia r%1áiba
&$t&ztetni az á$$atot4 ! Tgy tett4 3int1a J $enne a gyer3eke. ;dJrJ$
idJre 3g +e$e!get i! ,rEbá$t neki !zerezni. A +igye$3ve$
kit.ntetett ne3e!ek i$yenkor %dvaria!an e$1árították az a-án$atot4
3ert ne3 i! te1ettek 3á!t.
      V )gy 3a-o3 !e$ye3be ! bár!onyba &$t&ztetve i! 3a-o3
3arad V á$$a,ította 3eg Ser ADe$$. V )gy b&$c!ebb 1erceg bizto!an
t%dta vo$na4 1ogy egy 3a-o33a$ ne3 $e1et e$vgeztetni egy +r+i
3%nká-át
A kirá$yn e3berei nevettek4 n1ányan #avo!ra vigyorogtak.
Ne3 vagyok 3a-o34 gondo$ta. _gyano$yan ne3e! vagyok4 3int te4
c!ak -obb ná$ad. ]3 az e3$k akkor i! +á-t.
A FEkaka,%t -!zakára bezárták4 #avo! 1a-na$ig ne3 tr1etett
vi!!za a Oidá3 2ábára. ;tt ke$$ett t&$tenie az -!zakát. Fe$nzett a
t&r&tt !zigonyT On 9a$$ábra. ]t-&tte3 e!Jn4 vi1aron !
,%!zt%$á!on.
Ne3 +ogok vi!!za3enni do$go3 vgezet$en.$4 akár3i$yen
re3nyte$ennek i! $át!zik az .gye3. (e1et4 1ogy e$ve!ztette az
%--ait4 ! ve$e a !zerenc!-t4 de akkor !e3 bár!onyba &$t&ztetett
3a-o34 J a Cirá$y SegítJ-e.
A Oár$,c!J egy !z$e!4 $,c!Jzete!en e3e$kedJ4 +e1r kJve$
b%rko$t %tca vo$t4 a3e$y a víz 3e$$ ,.$t Farka!odTtE$ ind%$va
vezetett a do3btetJn á$$E \-várig. Márvány!e$$Jk vi$ágították be
az %tat #avo! e$Jtt4 a +ig%rák gJ bá$nao$a--a$ te$i tá$at tartottak a
kar-%kban. A3ikor +e$rt4 3eg+ord%$t ! vi!!zanzett. ;nnen -E$
$átta 3indkt kik&tJt. A 1%$$á3t&rJ gát 3&g&tti be$!J kik&tJt
3egt&$t&ttk a 1adigá$yák. 9%!zon1ár3at !zá3o$t 3eg. (e1et4
1ogy Py3an nagyTr k&vr e3ber4 de a -e$ek !zerint ne3 !okat
$%!tá$kodik.
Az \-vár ka,%-a c!%kva vo$t4 de kiá$tá!ára kinyí$t egy
3e$$ka-tE4 ! az e$Jb%kkanE Jr 3egkrdezte4 3i -áratban van.
#avo! 3eg3%tatta neki a kirá$yi ,ec!tekke$ e$$átott +eketeIarany
!za$agot.
V Azonna$ ta$á$kozno3 ke$$ Mander$y nagyTrra$. 2e!zde3
van ve$e4 ! c!ak ve$e.
 
 
 
#aenery!
 
 tánco!ok karc!T4 borotvá$t te!tn +ny$ett a vkony
o$a-rteg.
[gJ +ák$yák r&,,entek egyik kzbJ$ a 3á!ikba4 a
d.b&rgJ dobok ! a tri$$ázE +%r%$ya rit3%!ára. A3ikor kt +ák$ya
e$!%1ant egy3á! 3e$$ett a $evegJben4 egy 3ezte$en $ány !z&kkent
k&z-.k ,&r&gve. A +ák$ya+ny 3egc!i$$ant az o$a-ozott
vgtagokon4 3e$$eken4 +enekeken.
A 1áro3 +r+i 3ereved!e -E$ $át1atE vo$t Az J izga$3%k
$átványa izgatEan 1atott4 de #aenery! Targaryen egyben
ko3ik%!nak i! rezte. Mind1ár3an %gyano$yan 3aga!ak vo$tak4
1o!!zT $ábba$ ! $a,o! 1a!!a$4 3inden iz3%k $e!en kira-zo$Edott4
3int1a kJbJ$ +aragták vo$na ki. Oa$a1ogy 3g az arc%k i!
1a!on$Enak tűnt... a3it #any ki!! k.$&n&!nek ta$á$t4 3ive$ az
egyiknek ben+a !&tt!gű vo$t a bJre4 a 3á!odiknak te-+e1r4 a
1ar3adik ,edig reze!en +ny$ett.
Tűzbe akarnak 1ozniY #any knye$3et$en.$ +!zke$Jd&n
!e$ye3,árnái k&z&tt. Mak%$át$an-ai az o!z$o,ok 3e$$ett
!zobrokknt á$$tak c!Tc!o! !i!ak-%kban4 !i3a arc%k 3indvgig
ki+e-ez!te$en 3aradt Ne3 Tgy a t&bbiek. Reznak 3o Reznak
tátott !zá--a$ bá3%$t4 a-ka nedve!en c!i$$ogott. 9izda1r zo (ora`
3ondott va$a3it a 3e$$ette á$$E +r+inak4 de tekintett egy
,i$$anatra !e3 vette $e a tánco!$ányokrE$. A Tar+e-ű c!T+4 o$a-o!
arca %gyano$yan 3erev vo$t4 3int 3indig4 de !e33it ne3
3%$a!ztott e$.
9ogy 3egbec!.$t vendge 3ire gondo$t4 azt 3ár !okka$
ne1ezebben t%dta vo$na kita$á$ni. A !á,adt4 vkony4 karva$yk,ű
A
+r+i4 akit a !a-át a!zta$á1oz .$tetett4 v&r&!e!barna !e$ye3k&,enyt
vi!e$t aranybrokát dí!zít!!e$4 ko,a!z +e-e !zinte vi$ágított a
+ák$yák +nyben4 3ik&zben a,rE4 ,recíz4 1ara,á!okka$ e$egán!an
3a-!zo$t egy +.gt. *aro *1oan #aDo! orrán 3egc!i$$antak az
o,á$ok4 a1ogy k&vette a tánco!ok 3ozgá!át.
Ti!zte$etre #aenery! `art1i r%1át &$t&tt4 az arannya$ át!zJtt4
iboiva!zín.4 ne1z brokát!e$ye3 !zabadon 1agyta ba$ 3e$$t.
)z.!tIarany 1a-át $azán átvetette a vá$$án4 a tinc!ek 3a-dne3 a
3e$$bi3bE-áig rtek. A 1e$yi!gben tartEzkodE +r+iak +e$e
idJnknt vetett rá egyIegy $o,ott ,i$$antá!t4 de *aro ne3.
cart1ban i! %gyanez vo$t. )zze$ a 3Ed!zerre$ ne3 be+o$yá!o$1atta
a kere!kedJ1erceget. :edig va$a1ogy 1atno3 ke$$ rá. A +r+i
cart1bE$ rkezett a Se$ye3+e$1J kere!kedJgá$yán4 tizen1áro3
3á!ik gá$ya kí!retben4 3integy vá$a!z%$ a váro!$akEk i3áira. A
3eereeni kere!kede$e3 gyakor$ati$ag $eá$$t4 3iEta vget vetettek a
rab!zo$ga!ágnak4 *aro vi!zont rende$kezett az e!zk&z&kke$ a11oz4
1ogy T-ra 3ozgá!ba 1ozza.
A dobok egyre 1ango!abban !zE$tak4 a c!Tc!,onton 1áro3 $ány a
$ángok +&$ !z&kkent4 ! át+ord%$t a $evegJben. A +r+i tánco!ok a
derek%kná$ +ogva e$ka,ták Jket4 ! r&gt&n be$-.k i! 1ato$tak.
#any +igye$te4 a1ogy a $ányok ívben 1átra+e!zítik a 1át%kat4
$áb%kat ,edig ,artner.k derekára k%$c!o$-ák4 3ik&zben a +%r%$yák
!írnak4 ! a +r+iak a zene .te3re 3ozognak benn.k. Corábban
$átott 3ár 1a!on$Et4 1i!zen a dot1rakik i! o$yan nyí$tan ,árzottak4
3int a kancáik ! c!Jd&reik. Azonban ez vo$t az e$!J a$ka$o34
1ogy a !ze3e e$Jtt &nt&ttk zenbe a vágyat
[gett az arca. A bor4 gyJzk&dte 3agát á3 va$a3irt 3gi!
egy+o$ytában #aario Na1ari! -árt a +e-ben. A +r+i 1írvivJ-e azna,
regge$ rkezett 3eg. A Oi1arvar-ak e$ind%$tak vi!!za (1azarbE$. A
ka,itánya 3ár k&ze$edett ! 1ozta 3agáva$ a báránye3berek
barát!ágát. [$e$e3 ! kere!kede$e34 e3$keztette 3agát. Ne3
1agyott c!erben4 ! ne3 i! +og. #aario 3a-d !egít 3eg3enteni a
váro!o3at. A kirá$ynJ 3ár nagyon vágyott rá4 1ogy T-ra $á!!a az
arcát4 3eg!i3oga!!a 1áro3ágT !zaká$$át4 3e!$-en neki a
,rob$3áirE$... de a Oi1arvar-ak 3g t&bbna,i -árE+&$dre vo$tak4 a
C1yzaiI1ágEn tT$4 neki ,edig egy biroda$3at ke$$ett
kor3ányoznia.
A bíbor ,i$$rek k&z&tt +.!t ter-engett. A tánco!ok $e1a-tott
+e--e$ trdre ere!zkedtek.
V (enyűg&zJ e$Jadá! vo$t V dic!rte 3eg Jket #any. V Ritkán
ta,a!zta$ok i$yen kec!e!!get i$yen !z,!get. V ;ntett Reznak 3o
Reznaknak4 az %dvarnagy oda!ietett 1ozzá. Co,a!z4 ránco! +e-n
vere-tkc!e,,ek c!i$$ogtak. V Cí!rd vendgeinket a +.rdJbe4 1ogy
+e$+ri!!ít1e!!k 3ag%kat aztán vite!! nekik ita$t ! enniva$Et.
V A1ogy ,aranc!o$od4 +nye!!g.
#aenery! +e$e3e$te a k%,á-át4 1ogy ;rri T-rat&$t1e!!e. A bor
de! vo$t4 ! erJ!4 i$$atában ke$eti +ű!zerek keveredtek. Sokka$
-obb vo$t4 3int azok a g1i!i $Jrk4 a3iket 3o!tanában ivott. *aro
a$a,o!an !ze3.gyre vette a tányrt4 3e$yet "1i`%i nyT-tott +e$4 !
vg.$ e$vett rE$a egy dato$ya!zi$vát. A gy.3&$c! naranc!!zínű
bJre 1ar3onizá$t az orrában $vJ korá$$a$. 2e$e1ara,ott4 !
1o!!zan íz$e$gette a +a$atot.
V Fanyar.
V Nagy%ra3 -obban !zeretne va$a3i de!etY
V Az de!tJ$ +e$kavarodik a gyo3ro3. A +anyar gy.3&$c!&k
! a +anyar a!!zonyok íze!ítik 3eg az $etet. V *aro 1ara,ott 3g
egy +a$atot4 3egrágta4 $enye$te. V #aenery!4 drága kirá$ynJ34 e$
!e3 t%do3 3ondani4 3ennyire &r.$&k4 1ogy i!3t tár!a!ágod
+nyben !.tkrez1ete3. )gy e$ve!zett4 á3 gy&ny&rű!ge!
gyer3ek 1agyta e$ cart1ot. F$te34 1ogy a vgzetbe 1a-Ezik4 á3
3o!t itt ta$á$o3 %ra$kodEknt4 egy J!i váro! TrnJ-eknt4 1ata$3a!
!eregge$ k&rbevve4 3e$yet az á$3aibE$ 1ívott $etre.
Ne34 inkább vrbJ$ ! tűzbJ$.
V Megti!zte$t$ azza$4 1ogy e$-&tt$. "E T-ra $átni tged4
baráto3. V Ne3 bízo3 benned4 de !z.k!ge3 van rád. Sz.k!ge3
van a Tizen1ár3adra4 !z.k!ge3 van a 1a-Eidra. Sz.k!ge3 van
a 3e!ter!gedre.
Meereen ! te!tvrváro!ai4 ?%nkai ! A!ta,or v!zázadokon át
a rab!zo$gaIkere!kede$e3 gEc,ont-ai vo$tak. A dot1raki k1a$ok !
a 2azi$i!zk%!zI!zigetek ka$Ezai itt adták e$ +og$yaikat4 ! az eg!z
vi$ág ide -árt vá!áro$ni. Rab!zo$gák n$k.$ Meereen ne3 !ok
3indent nyT-t1atott a k.$vi$ágnak. A g1i!i do3bok k&z&tt
rengeteg vo$t %gyan a rz4 de a +3 3ár koránt!e3 rt annyit4 3int
a3ikor a bronz %ra$ta a vi$ágot. A ,arton egykor 3aga!ra n&vJ
cdr%!ok 3ár ne3 $teztek4 kid&nt&ttk Jket a rgi biroda$o3
+e-!zi4 vagy e$e3!ztette Jket a !árkánytűz4 a3ikor G1i! Oa$yria
e$$en 1áborTzott. A3int a +ák e$tűntek4 a +&$det ke3nyre
,erz!e$te a na,4 ! a ,or !űrű4 v&r&! +e$1Jkben .$te 3eg a $evegJt.
V )zek a !or!c!a,á!ok tettk rab!zo$gatartEvá a n,e3et V
3ondta neki Ga$azza Ga$are a Cegyek Te3,$o3áná$. [! n $e!zek
az a !or!c!a,á!4 a3e$yik T-ra e3berr vá$toztat-a a
rab!zo$gatartEkat4 +ogadta 3eg 3agában #any.
      V "&nn&3 ke$$ett V +e$e$te *aro egykedvűen. V Mg a 3e!!zi
cart1ban i! e$-%tottak 1ozzá3 a r3i!ztJ t&rtnetek. Qokogta34
a3ikor vgig1a$$gatta3 Jket. Azt be!z$tk4 e$$en!geid
gazdag!ágot4 dic!J!get ! !záz !zűz rab!zo$ga$ányt ígrnek
annak4 aki vgez ve$ed.
V A 9ár,ia Fiai. V 9onnan t%d-aY V [-!zaka a +a$akon
o!onnak4 ! á$3%kban vág-ák e$ a bec!.$ete! +e$!zabadítottak
torkát4 na,,a$ ,edig re-tJznek4 akár a c!Etányok. F$nek a 2ronz
2e!tiái3tE$. V Ska1az 3o Canda` +e$á$$ította neki az T- Jr!get4
a3it krt tJ$e4 egyen$J arányban +e$!zabadítottakbE$ ! tar+e-ű
3eereeniekbJ$. [--e$Ina,,a$ -árták az %tcákat !&tt c!%k$yában4
bronz3a!zkban. A 9ár,ia Fiai kegyet$en 1a$á$t ígrtek 3inden
ár%$Enak4 aki !zo$gá$ni 3eri a !árkánykirá$ynJt4 ezrt a Tar+e-ű
e3berei !aká$t4 bag$yot ! 3á! á$$atokat ábrázo$E 3a!zkokat
vi!e$tek4 1ogy e$re-t!k arcvoná!aikat. V Ta$án $enne i! oko3 +$ni
tJ$.k4 1a 3eg$átnának egyed.$ az %tcán4 de c!aki! -!zaka4
3ezte$en.$ ! +egyverte$en.$. Gyáva +reg 3ind.
V )gy gyáva +reg k!e %gyano$yan k&nnyen 3eg&$1et egy
kirá$ynJt4 3int egy bátor 1J!. Sokka$ ny%godtabban a$%dnk4 1a
t%dná34 1ogy !zíve3 gy&ny&rű!ge 3aga k&r.$ tart-a ádáz
$ova!%rait. cart1ban 1áro3 vr$ova! vo$t ve$ed4 akik !o!e3
tágítottak 3e$$J$ed. 9ová $ettekY
V Aggo4 "1o`o ! Rak1aro továbbra i! enge3 !zo$gá$nak. V
"át!zik ve$e3. ]3 ezt a -átkot #any i! i!3erte. V [n c!ak egy
+iata$ $ány vagyok4 ! keve!et t%dok ezekrJ$ a do$gokrE$4 de
&regebb4 b&$c!ebb e3berek azt 3ondták4 1ogy 1a 3eg akaro3
tartani Meereent4 %ra$no3 ke$$ a (1azartE$ ny%gatra +ekvJ
ter.$eteket i!4 eg!zen a d$en 1TzEdE y%nkai do3bokig.
V A k&rnyezJ ter.$etek ne3 rtke!ek !zá3o3ra4 te vi!zont az
vagy. 9a bár3i ba- t&rtnne ve$ed4 a vi$ág e$ve!zten za3atát.
V 9á$á! vagyok4 a3irt nagy%ra3 ennyit t&rJdik ve$e34 de a
vde$3e3rJ$ 3eg+e$e$Jk,,en gondo!kodnak. V #any 2arri!tan
Se$3yre 3%tatott4 aki egyik kezt kard-a 3arko$atán ny%gtatva á$$t
a k&ze$ben. V 2átor 2arri!tannak 1ív-ák4 eddig kt!zer 3entett
3eg az orgyi$ko!oktE$.
*aro rdek$Jdve 3rte vgig a Se$3yt.
V Ta$án On 2arri!tant akartá$ 3ondaniY A 3edve$ovagod
-Eva$ +iata$abb vo$t4 ! 1űen k&vetett tged.
V Ne3 !zeretnk "ora1 Mor3ontrE$ be!z$ni.
      V A1ogy kívánod. )gybknt i!4 az az e3ber k&z&n!ge! vo$t4
! !zJr&!. V A kere!kedJ1erceg e$Jre1a-o$t az a!zta$ +&$&tt. V
2e!z$-.nk inkább !zere$e3rJ$4 a vi$ág $eg!zebb a!!zonya4
#aenery! á$3airE$ ! vágyairE$. Már a $átványod i! 3egr!zegít.
#any 3ár 1ozzá!zokott cart1 tT$áradE !zív$ye!!g1ez.
V 9a r!zeg vagy4 c!ak a bort oko$1atod.
V Ninc! bor4 a3i +e$e o$yan r!zegítJ $enne4 3int a te
!z,!ged. 2irtoko3 .re!4 akár egy !írbo$t4 3iEta #aenery!
távozott4 ! a Oáro!ok Cirá$ynJ-nek &!!ze! $vezete 1a3%vá
vá$ik a !zá3ban. Mirt 1agytá$ e$ enge34 3onddY
Az $ete3et +$tve 3enek.$te3 a váro!odbE$.
V Mert ide-e vo$t. cart1 ne3 akart enge3.
V CikY A Ti!ztavrűekY Azoknak víz +o$yik az ereikben. A
Fű!zerkere!kedJkY Nekik a$%dtte- van a +.$eik k&z&tt. A
9a$1atat$anok ,edig 3ind 1a$ottak. )$ ke$$ett vo$na +ogadnod
enge3 +r-ed.$. 2izto! vagyok benne4 1ogy 3egkrte3 a kezed4
ta$án 3g k&ny&r&gte3 i!.
V A!%,án +$!záz a$ka$o33a$ V inc!e$kedett #any. V TT$
k&nnyen +e$adtad4 nagy%ra3. Abban 3indketten egyetrt.nk4
1ogy +r-1ez ke$$ 3enne3.
V )gy k1a$ee!inek !z.k!ge van k1a$ra V !zE$t k&zbe ;rri4
3ik&zben T-rat&$t&tte a kirá$ynJ k%,á-át. V )z t%dott.
V Ta$án 3eg kne krdezne3 T-raY V tűnJd&tt *aro. V Ne34
i!3ere3 ezt a 3o!o$yt. Cegyet$en kirá$ynJ vagy4 aki -át!zik a
+r+iak !zívve$. A 3aga3+a-ta egy!zerű kere!kedJk c!%,án
kavic!ok kk&ve! !zandá$od ta$,a a$att. V )gyet$en k&nnyc!e,,
g&rd.$t $e a !á,adt arcon.
#any tT$ -E$ i!3erte a +r+it a11oz4 1ogy 3eg1atEd-on. A
`art1iak akár3ikor k,e!ek vo$tak k&nnyeket 1%$$atni.
V d4 1agyd 3ár eztS V Fe$ka,ott egy !ze3 c!ere!znyt az
a!zta$on $vJ tá$bE$4 ! orron dobta ve$e a kere!kedJt. V (e1et4
1ogy +iata$ $ány vagyok4 de o$yan o!toba ne3 $e1etek4 1ogy
+e$e!g.$ 3en-ek va$aki1ez4 aki izga$3a!abbnak ta$á$-a a
gy.3&$c!&!tá$at a keb$e3n$. (átta34 3e$yik tánco!okat
+igye$ted.
*aro $et&r&$te a k&nnyc!e,,et.
V 9a -E$ !e-te34 %gyanazokat4 akiket +e$!ged. (átod4
1a!on$Eak vagy%nk. 9a ne3 +ogad!z 3agad 3e$$ +r-nek4
1a-$andE vagyok a rab!zo$gád i! $enni.
V Ne3 akarok rab!zo$gákat. Fe$!zabadíta$ak. V A +r+i kk&ve!
orra c!ábítE c$,ontot kíná$t. #any ezTtta$ egy ka-!zibarackka$
dobta 3eg.
*aro a $evegJben e$ka,ta a gy.3&$c!&t4 ! be$e1ara,ott.
V 9onnan -&tt ez az Jr.$t!gY Ta$án !zerenc!!nek ke$$ene
tartano3 3aga34 a3irt ne3 !zabadítottad +e$ a rab!zo$gái3at4
a3ikor a vendge3 vo$tá$ cart1banY
[n ko$d%!kirá$ynJ vo$ta34 te ,edig *aro a Tizen1ár3akbE$
gondo$ta #any4 ! a !árkányai3on kív.$ !e33it ne3 akartá$
tJ$e3.
V A rab!zo$gáid e$gedettnek tűntek4 ! -E$ tartottad Jket.
)g!zen A!ta,orig ne3 nyí$t +e$ a !ze3e3. T%dod4 1ogyan
k,ezik ki a Mak%$át$anokatY
V Cegyet$en 3Edon4 ez ne3 i! kt!ge!. A3ikor egy kovác!
kardot k!zít4 a tűzbe tart-a a ,engt4 ka$a,ácc!a$ .ti4 3a-d -ege!
vízbe 3árt-a4 1ogy 3egeddze az ac$t. 9a 3eg akarod íz$e$ni egy
gy.3&$c! de!!gt4 $oc!o$nod ke$$ a +át.
V )zt a +át vrre$ $oc!o$ták.
V Mi egyb 3Edon $e1etne4 1a 1arco!t ke$$ neve$ni be$J$eY
Fnye!!gednek tet!zettek a tánco!ai3. Meg$e,Jdn$4 1a azt
3ondaná34 1ogy rab!zo$gák4 akiket ?%nkaiban neve$tek !
k,eztek kiY Tánco$nak4 3iEta c!ak -árni t%dnak. Má!knt 1ogyan
r1etnnek e$ i$yen t&k$ete!!getY V ;vott egy korty bort. V Az
&!!ze! erotik%! 3űv!zetben i! k,zettek. Arra gondo$ta34
odaa-ándkozo3 Jket +e$!gednek.
#any ezen ne3 $e,Jd&tt 3eg.
V Fe$ +ogo3 Jket !zabadítani.
A +r+i e$+intorodott.
V [! 3it kezdennek a !zabad!ágga$Y Mint1a ,ánc$t akarná$
adni egy 1a$ra4 Jket táncra tere3tettk.
V Ci tere3tetteY A 3e!tereikY A tánco!aid ta$án -obban
!zeretnnek ,ítkezni4 kenyeret !.tni vagy +&$det 3űve$ni.
Megkrdezted Jket va$a1aY
V [! ta$án az e$e+ánt-aid i! !zíve!ebben $ennnek +.$e3.$k.
Akkor Meereen -!zakái de! da$$a$ te$nnek 3eg 1ar!ány
tro3bitá$á! 1e$yett4 a +áid ,edig &!!zero!kadnának a 1ata$3a!4
!z.rke 3adarak !T$ya a$att. V *aro +e$!E1a-tott V #aenery!4
!zíve3 &r&3e4 t%do34 1ogy az de!4 +iata$ kebe$ a$att egy t&rJdJ
!zív dobog... de +ogadd e$ egy &regebb4 b&$c!ebb e3ber tanác!át.
A do$gok ne3 3indig azok4 a3inek $át!zanak. Sok 3inden -E4 a3i
gono!znak tűnik. Gondo$- c!ak az e!Jre.
V Az e!JreY V 2o$ondnak nz4 vagy c!ak gyer3eknekY
      V ]tkozz%k az e!Jt4 a3ikor a +e-.nket veri4 n$k.$e 3gi!
1eznnk. A vi$ágnak !z.k!ge van e!Jre... ! rab!zo$gákra i!.
(áto34 1ogy +intorog!z4 ,edig ez az igaz!ág. Oegy.k ,$dá%$
cart1ot. Qenben4 3űv!zetben4 3ágiában4 kere!kede$e3ben4
egy!zEva$ 3indenben4 a3i az á$$atok e$ 1e$yez 3inket4 cart1
%gyanTgy az e3beri!g t&bbi r!ze +&$&tt á$$4 a1ogy te ennek a
,ira3i!nak a tete-n trEno$!z. ]3 a Oáro!ok Cirá$ynJ-e 3inden
nagy!zerű!gve$ egy.tt ne3 tg$ákon4 1ane3 rab!zo$gák 1átán
ny%g!zik. Tedd +e$ 3agadnak a krd!t/ 1a 3inden e3bernek a
+&$det ke$$ tTrnia enniva$Ert4 ki +og-a +e$e3e$ni a tekintett4 !
gy&ny&rk&dni a c!i$$agokbanY 9a 3indannyi%nknak k%ny1Ek
,ít!e k&zben ke$$ 3egro,,antan%nk a gerinc.nket4 ki +og
te3,$o3okat e3e$ni az i!tenek dic!Jít!reY )gye! e3bereknek a
+e$e3e$ked! a !or!%k4 3á!oknak a rab!zo$ga!ág.
)z 3ár tT$ ke!!zE$E vo$t #any !zá3ára4 ne3 t%dott 3it
vá$a!zo$ni rá4 de az e$$enrz!ei ne3 !zűntek 3eg.
V A rab!zo$ga!ág ne3 o$yan4 3int az e!J V +e$e$te vg.$. V [n
3ár ázta3 3eg4 ! e$ i! adtak. Ne3 %gyanaz. Senki ne3 akar-a4
1ogy birtoko$-ák.
*aro nevetve vonta 3eg a vá$$át.
V A3ikor ,artra !zá$$ta3 gy&ny&rű váro!odban4 a +o$yE,arton
3eg,i$$antotta3 egy e3bert4 aki egykor vendgknt -árt a
vi$$á3ban. )gy kere!kedJt4 aki ritka +ű!zerekke$ ! vá$ogatott
borokka$ .z$ete$t. #erktE$ +e$+e$ 3ezte$en vo$t4 $egett !
1á3$ott a bJre4 ! va$a3i$yen g&dr&t á!ott.
V Ne3 g&dr&t4 árkot4 1ogy a +o$yEtE$ a +&$dekre veze!!.k a
vizet. A bab.$tetvnyeknek vízre van !z.k!g.k.
V Mi$yen kedve! az n &reg baráto3tE$4 1ogy !egít a
3%nkábanS [! 3i$yen !zokat$an i! egyben. (e1et!ge! vo$na4
1ogy ne3 vo$t !zabad vá$a!ztá!a az .gybenY Ne34 ez $e1etet$en4
1i!zen Meereenben ninc!enek rab!zo$gákS
#any e$v&r&!&d&tt.
V A barátodat $e$e33e$ ! 3enedkke$ +izet-.k ki4 a
vagyonát vi!zont ne3 ad1ato3 vi!!za. Meereennek nagyobb
!z.k!ge van babra4 3int ritka +ű!zerekre4 a babnak ,edig víz ke$$.
V A tánco!ai3at i! e$k.$dend árkot á!niY #rága kirá$ynJ34
a3ikor az az e3ber 3eg$átott enge34 trden á$$va k&ny&rg&tt4
1ogy rab!zo$gaknt vigye3 3aga33a$ cart1ba.
#aenery! Tgy rezte4 3int1a ,o+on vágták vo$na.
V Oidd 1át e$S
      V 9a &r&3&dre !zo$gá$... 3ert neki bizto!an &r&3ere +og. V
*aro a kirá$ynJ kar-ára tette a kezt. V Oannak igaz!ágok4
3e$yeket c!aki! egy barát 3ond1at e$. Segítette3 neked4 a3ikor
ko$d%!knt -&tt$ cart1ba4 3o!t ,edig átke$te3 a vi1arokon ! a
tengeren4 1ogy i!3t !egít!ek. Oan itt egy 1e$y4 a1o$ J!zintn
be!z$1et.nkY
#any rezte a +r+i %--ainak 3e$egt. cart1ban i! %gyani$yen
3e$eg vo$t az rint!e4 e3$kezett vi!!za4 eg!zen addig a na,ig
a3ikor 3ár ne3 vo$t rá3 t&bb !z.k!ge. Fe$á$$t a ,árnáirE$.
V Gyere ve$e3 V 3ondta4 ! *aro k&vette Jt az o!z$o,ok
k&z&tt a !z$e! 3árvány$,c!Jig4 a3e$y a ,ira3i! tete-n $vJ
$ako!ztá$yába vezetett.
      V d4 3inden a!!zonyok $eggy&ny&rTbbike V 3ondta a
kere!kedJ +e$+e$ $,de$ve V4 $,teket 1a$$ok a 1át%nk 3&g&tt.
Oa$aki k&vet 3inket
V A!ak ne3 az n vn $ovago3 i-e!ztett 3egY Ser 2arri!tan
3ege!k.d&tt4 1ogy 3egJrzi a titkai3at.
Civezette vendgt a váro!ra nzJ tera!zra. Meereen +e$ett
te$i1o$d vi$ágított a +ekete gbo$ton.
V Stá$%nkY V #any be$ekaro$t a kere!kedJbe. A $evegJt
bet&$t&tte az -!zaka nyí$E virágok ne1z i$$ata. V Segít!grJ$
be!z$t$. Cere!ked- 1át ve$.nk. Meereennek van e$adE !E-a !
bora...
V G1i!i boraY V *aro e$+intorodott. V A tenger 3egad 3inden
!Et4 a3ire cart1nak !z.k!ge van4 de !zíve!en vi!zek o$ívabogyEt4
bár3ekkora 3ennyi!gben. [! o$ívao$a-at i!.
V Azt !a-no! ne3 t%dok adni4 a rab!zo$gatartEk e$gettk a
+ákat. V A Rab!zo$gaI&b&$ ,art-án v!zázadok Eta nJttek o$a-+ák4
de a 3eereeniek +e$gettk !zent $igeteiket #any k&ze$ed!nek
1írre4 1ogy a !ereget +e$,erz!e$t ,%!zta!ág +ogad-a. V Már
.$tett.nk T-akat4 de 1t v ke$$4 1ogy egy o$a-+a tere3ni kezd-en4
! 1ar3inc4 3ire igazán gazdag ter3!t $e1et rE$a !z.rete$ni. Mi
van a rzze$Y
      V Sz, +34 de !ze!z$ye!4 akár az a!!zonyok. Az arany
vi!zont... az arany J!zinte. cart1 &r&33e$ adna neked aranyat...
rab!zo$gákrt
V Meereen !zabad e3berek !zabad váro!a.
V )gykor gazdag4 3o!t !zegny váro!. )gykor k&vr4 3o!t
1ezJ váro!. )gykor bk!4 3o!t vrben +.rdJ váro!.
A kere!kedJ vád-ai rzkeny ,ontot rtek. TT$!ágo!an !ok
igaz!ág vo$t benn.k.
V Meereen T-ra gazdag4 k&vr ! bk! $e!z4 ! e3e$$ett !zabad
i!. 9a rab!zo$gák ke$$enek4 kere!d +e$ a dot1rakikat.
V A dot1rakik c!ak tere3tik a rab!zo$gákat4 de a g1i!iek
k,ezik ki Jket. Ráadá!%$ a11oz4 1ogy cart1ba r-enek4 a
$ova!%raknak át ke$$ene 1a-tani%k +og$yaikat a v&r&! ,%!zta!ágon.
Százak 1a$nának 3eg4 1a ne3 ezrek... ! rengeteg $E i!4 a k1a$ok
ezrt ne3 kockáztat-ák 3eg az %tat. cart1 egybknt !e3 akar
k1a$a!arokat $átni a +a$ai a$att. Annak a rengeteg $Enak a bűze...
ne vedd !rt!nek4 C1a$ee!i.
V A $Enak bec!.$ete! !zaga van4 a3i ne3 3ond1atE e$
bizonyo! %rakrE$ ! kere!kedJ1ercegekrJ$.
*aro 3int1a !zre !e3 vette vo$na a !rt!t.
V #aenery!4 1add $egyek ve$ed o$yan J!zinte4 a3i$yen c!ak
egy barát $e1et. Te ne3 +ogod gazdaggá4 k&vrr ! bk!! tenni
Meereent. (eg+e$-ebb a ,%!zt%$á!ba vezeted4 3int A!ta,ort
T%dtad4 1ogy c!atára ker.$t !or 9azzat Szarvainá$Y A
M!záro!kirá$y vi!!za3enek.$t a ,a$otá-ába4 az T- Mak%$át$an-ai
,edig ott ro1antak 3&g&tte.
V )z t%dott. V 2arna 2en :$%33 k.$d&tt neki 1írt a c!atárE$ V
A y%nkaik z!o$do!okat bre$tek +e$4 ! kt T-Ig1i!i $giE 1arco$t az
o$da$%kon.
V Az a kettJ ne3!okára ngy $e!z4 aztán tíz. ?%nkai k.$d&ttek
%taztak Myrbe ! Oo$anti!ba4 1ogy 3g t&bb kardot bre$-enek +e$.
A Mac!ka Co3,ániá-át4 a 9o!!zT (ándz!ákat4 a Sz$+Tttákat. Azt
be!z$ik4 a 2&$c! Me!terek 3g az Arany Co3,ániát i!
3eg+izettk.
2áty-a4 Oi!ery! egy a$ka$o33a$ egy.tt $ako3ázott az Arany
Co3,ánia ka,itányaiva$ abban a re3nyben4 1ogy 3egnyer1eti
Jket az .gynek. #any akkor 3g c!ak ki!$ány vo$t4 de -E$
e3$kezett rá.
V Neke3 i! vannak z!o$do!ai3.
V Ct ko3,ánia. A y%nkaik 1T!zat k.$denek e$$ened4 1a ke$$.
[! 1a e$ind%$nak4 ne3 +ognak egyed.$ -&nni. To$o! ! Mantary!
3ár rábE$intott a !z&vet!gre.
)zek nagyon ro!!z 1írek vo$tak. #aenery! !zintn k.$d&tt
k&veteket To$o!ba ! Mantary!ba4 1át1a ta$á$ T- barátokat
ny%gaton4 akikke$ e$$en!T$yozni t%d-a a d$i ?%nkai agre!!ziE-át4
de az e3berei ne3 trtek vi!!za.
V Meereen !z&vet!get k&t&tt (1azarra$.
A +r+i ezen c!ak k%ncogott.
V A dot1raki $ova!%rak báránye3bereknek nevezik a
$1azariakat. A3ikor 3egnyírod Jket4 c!ak bgetnek. Ne3 1arco!
n,.
Mg egy +$nk barát i! -obb a !e33i$yenn$.
      V A 2&$c! Me!terek k&vet1etnk a ,$dá-%kat. )gy!zer 3ár
3egkegye$3ezte3 ?%nkainak4 de ezt a 1ibát ne3 k&vete3 e$ 3g
egy!zer. 9a 3eg 3ernek tá3adni4 a +&$dig ro3bo$o3 Sárga
Oáro!%kat.
V [! a3íg te ezt te!zed4 drága!ágo34 Meereen !z,en +e$$ázad
a 1átad 3&g&tt. Ne $gy vak a tged +enyegetJ ve!zede$e3re4
#aenery!. Az e%n%c1-aid kitűnJ katonák4 de tT$ keve!en vannak
a11oz4 1ogy !ze3be!zá$$-anak azza$ a 1aderJve$4 a3it ?%nkai +og
e$$ened k.$deni A!ta,or e$e!te %tán.
V A +e$!zabadított-ai3... V kezdte #any.
V ]gya!rab!zo$gák4 borb$yok ! tg$avetJk ne3 t%dnak
c!atákat nyerni.
#any re3nykedett4 1ogy a kere!kedJ ebben tved. A
+e$!zabadítottak ne3rg 3g va$Eban +egye$3ezet$en c!.r1e vo$t4
de azEta ko3,ániákba !zervezte a 1arck,e! +r+iakat4 !
%ta!ította Sz.rke Frget4 1ogy +arag-on be$J$.k katonát. 9add
gondo$-on c!ak a3it akar.
V 9a e$+e$e-tetted vo$na4 vannak !árkányai3.
V Oa$EbanY cart1ban ritkán $e1etett tged Tgy $átni4 1ogy ne
.$t vo$na egy !árkány a vá$$adon... á3 3o!t Tgy $áto34 ez a
+or3á! vá$$ %gyano$yan 3ak%$át$an ! c!%,a!z4 3int az de! ki!
keb$ed.
V A !árkányai3 3egnJttek4 a vá$$a3 3aradt a rgi. Me!!zire
re,.$nek vadá!zni. V 9azzea4 boc!á!! 3eg. Azon gondo$kodott4
va-on 3ennyit t%d1at *aro4 3i+$e ,$etykákat 1a$$ott. V 9a ne3
1i!zed4 rdek$Jd- A!ta,or 2&$c! Me!terein$ a !árkányai3rE$. V
(átta3 az egyik rab!zo$gaIkere!kedJ !ze3t ki+o$yni az arcára. V
Mondd c!ak4 &reg baráto34 3irt -&tt$ e$ 1ozzá34 1a ne3
kere!kedni akar!zY
V A-ándkot 1ozta3 !zíve3 kirá$ynJ-nek.
V 9a$$gat$ak. V )zTtta$ 3i$yen c!a,dát e!ze$t$ kiY
V Az a-ándko3 az4 a3irt cart1ban k&ny&r&gt$ neke3.
9a-Ek. Tizen1áro3 gá$ya várakozik az &b&$ben. A tieid4 1a kred
Jket. 9ozta3 neked egy +$ottát4 1ogy 1azavigyen tged
Pe!tero!ba.
)gy +$otta. )z -Eva$ t&bb vo$t4 3int a3iben re3nykedni 3ert4
így gyanakodva +ogadta. *aro cart1ban +e$a-án$otta neki 1ar3inc
1a-E-át... egyet$en !árkányrt c!erbe.
V Mi$yen árat kr!z a 1a-EidrtY
V Se33i$yet Már ne3 vágyo3 !árkányokra. A3ikor a Se$ye3I
+e$1J3 +ed$zetn ide+e$ tartotta34 $átta34 3i$yen 3%nkát
vgeztek A!ta,orban. A 1a-Ek a tieid4 drága kirá$ynJ3.
Tizen1áro3 gá$ya4 ter3!zete!en az evezJ!&kke$ egy.tt
Tizen1áro3. 9át ,er!ze. *aro egyike vo$t a Tizen1ár3aknak.
Ne3 kt!ge!4 3eggyJzte tár!ait4 1ogy 3indannyian ad-anak egyI
egy 1a-Et TT$!ágo!an -E$ i!3erte 3ár a kere!kedJ1ercegetR
!e33ik,, !e3 vá$t vo$na 3eg tizen1áro3 !a-át 1a-E-átE$.
V Meg+onto$o3. )$$enJriz1ete3 a 1a-EkatY
V )gyre gyanakvEbb vagy4 #aenery!.
Mindig.
V )gyre b&$c!ebb vagyok4 *aro.
V Oiz!gá$d 3eg Jket kedved !zerint. 9a 3eg vagy e$gedve4
e!k.d- 3eg neke34 1ogy 1a$adkta$an%$ e$1a-Ezo$ Pe!tero!ra4 ! a
1a-Ek 3ári! a tieid. )!k.d- 3eg a !árkányaidra4 a 1tarcT i!tenedre
! J!eid 1a3vaira4 aztán 3en-.
V [! 1a Tgy d&nt&k4 1ogy várok 3g egy vet4 vagy netán
1ár3atY
*aro arcára gyá!zo! ki+e-ez! k&$t&z&tt.
V Az nagyon e$!zo3orítana4 !zíve3 bo$dog!ága... 3ert bár
+iata$nak ! erJ!nek tűn!z4 ne3 +og!z !okáig $ni. ;tt ne3.
)gyik kezve$ e$1Tzza e$Jtte3 a 3ze!3adzagot4 a 3á!ikka$
3eg3%tat-a a korbác!ot.
V A y%nkaik ne3 o$yan +$e$3ete!ek.
V Ne3 c!ak a Sárga Oáro!ban vannak e$$en!geid4 Evakod- a
1ideg !zívű ! kk a-kT e3berektJ$S Ct 1ete !e3 távoztá$
cart1bE$4 a3ikor :yat :ree ! 1áro3 3á!ik bo!zorkány3e!ter
e$ind%$t %tánad :ento!ba.
#anyt a 1ír ne3 i-e!ztette 3eg4 !okka$ inkább 3%$attatta.
V Akkor !zerenc!e4 1ogy kitrJt tette3. :ento!t egy +$ vi$ág
vá$a!zt-a e$ MeereentJ$.
V )z igaz V i!3erte e$ a +r+i V4 e$Jbb vagy %tEbb azonban e$-%t
1ozzá-%k a Rab!zo$gaI&b&$ kirá$ynJ-nek 1íre.
V Rá3 akar!z i-e!zteniY Tizenngy vig +$e$e3ben $te34
nagy%ra3. Mindenna, re!zketve bredte34 ! 3inden --e$
rettegve a$%dta3 e$... de a +$e$3ei3 3eg!zűntek azon a na,on4
a3ikor ki$,te3 a tűzbJ$. "e$en$eg c!%,án egyet$en do$ogtE$
tartok.
V [! 3i $enne az4 !zíve3 kirá$ynJ-eY
V (e1et4 1ogy c!ak +iata$4 o!toba $ányka vagyok V 3ondta
#any4 ! $áb%--1egyre á$$va c!Ekot nyo3ott a kere!kedJ arcára V4
de o$yan o!toba ne3 $e1etek4 1ogy e$3ond-a3 neked. Az
e3berei3 átviz!gá$-ák a 1a-Eidat4 %tána 3egka,od a vá$a!zo3.
V A1ogy E1a-tod. V *aro k&nnyedn 3egrintette #any
3ezte$en 3e$$t4 Tgy !%ttogta/ V 9agyd4 1ogy 3arad-ak4 !
3eggyJzze$ek.
)gy ,i$$anatra kí!rt!be e!ett. Ta$án a tánco!ok 3gi!
+e$ke$tettk a vágyát. 2ec!%k1atná3 a !ze3e34 ! azt
k,ze$1etn34 1ogy J #aario. )gy á$o3I#aario !okka$
bizton!ágo!abb vo$na4 3int a va$Edi. ]3 gyor!an +$re i! !&,&rte a
gondo$atot.
V Ne34 nagy%ra3. C&!z&n&34 de inkább ne3. V )$$,ett a
+r+i 3e$$J$. V Ta$án 3a-d egy 3á!ik -!zakán.
V )gy 3á!ik -!zakán. V A kere!kedJ !zá-a !zo3orTan g&rb.$t
$e+e$4 de a !ze3ben inkább $át!zott 3egk&nnyebb.$!4 3int
c!a$Edott!ág.
9a !árkány vo$nk4 átre,.$1etnk Pe!tero!ra4 gondo$ta
#aenery!4 3i%tán *aro távozott. Ne3 $enne !z.k!ge3 rá ! a
1a-Eira. Azon gondo$kodott4 1ány e3ber +r e$ tizen1áro3 gá$yán.
9áro3 ke$$ett 1ozzá4 1ogy Jt ! a k1a$a!ar-át át1ozzák cart1bE$
A!ta,orba4 de ez 3g aze$Jtt vo$t4 1ogy !zert tett nyo$cezer
Mak%$át$anra4 ezer z!o$do!ra ! a +e$!zabadítottak t&3egre. [!
3i1ez kezd-ek a !árkányokka$Y
      V 9o$ vagy4 #rogonY V !%ttogta 1a$kan. )gy ,i$$anatra !zinte
$átta 3aga e$Jtt4 a1ogy át!ze$i az eget4 +ekete !zárnya e$takar-a a
c!i$$agokat
9átat +ordított az -!zakának4 ! az árnykban várakozE
2arri!tan Se$3yre nzett.
V A bátyá3 egy!zer 3ondott neke3 egy 0e!tero!i ta$á$E!
krd!t. Ci az4 aki 3indent 1a$$4 3g!e3 -egyez 3eg !e33itY
V A Cirá$yi Te!tJr!g $ovag-a V +e$e$te .nne,$ye! 1angon
Se$3y.
V 9a$$ottad *aro a-án$atátY
V ;gen4 +e$!g. V Az idJ! $ovagnak !iker.$t 3egá$$nia4 1ogy ne
#any c!%,a!z 3e$$t nzze be!zd k&zben.
Ser "ora1 ne3 +ordította vo$na e$ a tekintett. NJknt !zeretett4
3íg Ser 2arri!tan c!ak a kirá$ynJt $át-a benne3. Mor3ont be!TgE
vo$t4 3inden $,!rJ$ -e$ent!t tett 0e!tero!i e$$en!geinek4 á3 -E
tanác!okka$ i! !zo$gá$t.
V Mit gondo$!z errJ$ az eg!zrJ$Y Mit gondo$!z rE$aY
V RE$a ne3 !okat vagy 3g anná$ i! keve!ebbet. A 1a-Ek
vi!zont... +e$!g4 ezekke$ a 1a-Ekka$ 3g az v vge e$Jtt
1azatr1etnnk.
#anynek !o!e3 vo$t ott1ona. 2raavo!ban vo$t egy v&r&! a-tE!
1áz4 de ez 3inden.
V Xrizked- az a-ándkot 1ozE `art1iaktE$4 k.$&n&!en a
Tizen1ár3ak kere!kedJitJ$ A!a,dát !zi3ato$ok. Ta$án a 1a-Ek
kor1adnak4 vagy...
V 9a ne3 á$$nák a tengert4 e$ !e3 -%tottak vo$na idáig
cart1bE$ V 3%tatott rá Ser 2arri!tan V4 de +e$!ged -E$ tette4 1ogy
raga!zkodott az átviz!gá$á!%k1oz. 9a-na$ban 3aga3 3egyek oda
Gro$eo ad3irá$i!!a$4 a ka,itányaiva$ ! kt t%cat tenger!!ze$. A
1a-Ek 3inden 1.ve$yk-t a$a,o!an átnzz.k.
"E &t$etnek tűnt.
V Rendben4 3a-d intzked-.
Pe!tero!. Wtt1on. Oi!zont 1a e$3egy4 3i $e!z a váro!áva$Y
Meereen !o1a ne3 vo$t a te váro!od4 !%ttogta báty-a 1ang-a. A te
váro!aid a tenger tT$!E ,art-án vannak. Wtt a te 9t Cirá$y!ágod4
a1o$ az e$$en!geid várnak. Arra !z.$ett$4 1ogy vrre$ ! tűzze$
!zo$gá$d JketS
Ser 2arri!tan 3egk&!z&r.$te a torkát.
V )z a bo!zorkány3e!ter4 akirJ$ a kere!kedJ be!z$t...
V :yat :ree. V #any 3eg,rEbá$ta +e$idzni az arcát4 de c!ak az
a-kára e3$kezett. A bo!zorkány3e!terek bora te$-e!en kkre
+e!tette. V 9a egy bo!zorkány3e!ter varáz!$ata k,e! $enne
3eg&$ni4 3o!tanra 3ár rg 1a$ott $ennk. 9a3%vá gette3 a
,a$otá-%kat. V #rogon 3eg3entett4 a3ikor e$ akarták !zívni az
$eterJ3et. #rogon 3indegyiket ,orrá gette.
V A1ogy gondo$od4 +e$!g. Azrt +igye$ni +ogok.
#aenery! arcon c!Eko$ta a $ovagot.
V T%do3. Gyere4 3en-.nk vi!!za a $ako3ára.
Má!na, regge$ re3nyekke$ te$ve bredt4 e$J!z&r azEta4 1ogy
a Rab!zo$gaI&b&$be rkezett. #aario ne3!okára T-ra 3e$$ette $e!z4
! egy.tt 1a-Eznak át Pe!tero!ba. 9aza. )gyik +iata$ tT!za 1ozta
neki a regge$it4 egy g&3b&$yded4 !zgyen$J!4 Mezzara nevű $ány4
akinek az a,-a Merre` ,ira3i!át %ra$ta. #any bo$dogan 3eg&$e$te4
! c!Ekka$ k&!z&nte 3eg a ki!zo$gá$á!t.
V *aro *1oan #aDo! +e$a-án$ott neke3 tizen1áro3 gá$yát V
T-!ágo$ta ;rrinek ! "1i`%inek &$t&zk&d! k&zben.
V A tizen1áro3 !zerenc!t$en !zá34 C1a$ee!i V 3or3o$ta
"1i`%i dot1raki nye$ven. V )z t%dott.
V )z t%dott V rtett egyet ve$e ;rri.
V 9ar3inc !okka$ -obb $enne V bE$intott #aenery! V4 !
1áro3!záz 3g -obb. #e tizen1áro3 i! e$g $e!z4 1ogy átvigyen
3inket Pe!tero!ra.
A kt dot1raki $ány &!!zenzett.
V A 3rgezett víz 3eg van átkozva4 C1a$ee!i V 3ondta ;rri. V
A $ovak !e3 i!!zák.
V Ne3 3eginni akaro3 V ny%gtatta 3eg #any.
Azna, regge$ c!%,án ngy kre$3ezJ várt rá. Mint 3indig4
3o!t i! G1ae$ nagyTr $,ett e$J e$!JkntR a k&vet nyo3or%$tabb%$
+e!tett4 3int va$a1a.
V Fnye!!gS V ny&gte a kirá$ynJ $ába e$ bor%$va a
3árvány,ad$En. V ?%nkai !eregei A!ta,ort tá3ad-ákS C&ny&rg&34
von%$- d$re 3inden erJdde$S
V Figye$3eztette3 a kirá$yodat4 1ogy a 1áborT-a o!toba!ág V
e3$keztette #any. V Ne3 1a$$gatott rá3.
V A dic!J A$eon c!ak $e akart !T-tani a gono!z y%nkai
rab!zo$gatartEkraS
V A dic!J A$eon 3aga i! rab!zo$gatartE.
V T%do34 1ogy a Sárkányok Any-a ne3 1agy 3ag%nkra
!z.k!g.nk Erá-ábanS Add k&$c!&n a Mak%$át$an-aidat4 1ogy
3egvd1e!!.k a +a$ainkatS
[! 1a 3egte!ze34 ki vdi 3ega 3i +a$ainkatY
V A +e$!zabadított-ai3 -E r!ze rab!zo$ga vo$t A!ta,orban.
Ta$án vannak k&zt.k4 akik 1a-$andEak a kirá$yod vde$3re ke$ni.
Szabad e3berknt ez az J d&nt!.k. [n 3egadta3 a !zabad!ágot
A!ta,ornak4 a ti do$gotok4 1ogy 3egvd-tek.
V Akkor 3indannyian 1a$á$ra vagy%nk ít$ve. 9a$á$t adtá$
nek.nk4 ne3 !zabad!ágotS V G1ae$ ta$,ra %grott4 ! #aenery!
arcába k&,&tt.
)rJ! 2e$0a! abban a ,i$$anatban 3egragadta a k&vet vá$$át4 !
o$yan erJve$ vágta a 3árvány,ad$E1oz4 1ogy #any 1a$$otta G1ae$
+ogainak recc!en!t. A Tar+e-ű 3g ro!!zabbat i! tett vo$na ve$e4
de a kirá$ynJ 3egá$$ította.
V )$gS V kiá$totta4 ! tokar-a !zeg$yve$ 3egt&r&$gette az
arcát. V )gy k&,!be 3g !enki ne3 1a$t be$e. Oigytek innenS
A $ábáná$ +ogva von!zo$ták ki a +r+it4 aki n1ány t&r&tt +ogat
! ke!keny vrc!íkot 1agyott 3aga %tán. #any $eg!zíve!ebben
e$k.$dte vo$na az &!!ze! t&bbi kre$3ezJt... de 3g 3indig J vo$t
a kirá$ynJ-.k4 ezrt vgig1a$$gatta Jket4 ! 3eg,rEbá$t
igaz!ágo!an d&nteni.
C!J d$%tán Gro$eo ad3irá$i! ! Ser 2arri!tan vi!!zatrtek a
gá$yák e$$enJrz!bJ$. #any &!!ze1ívta a tanác!át4 1ogy
3eg1a$$ga!!a Jket. A Mak%$át$anok nevben Sz.rke Freg vo$t
-e$en4 Canda` k,vi!e$te a 2ronz 2e!tiákat. A vr$ova!ok
távo$$tben egy Ro33o nevű a!zott4 +erde !ze3ű ! karika$ábT
-a``a r1an be!z$t a dot1rakik nevben. A +e$!zabadítottaktE$ a
1áro3 +e$á$$ított egy!g ka,itányai rkeztek V Mo$$ono ?o! #ob a
2átor :a-z!oktE$4 A!íko!1átT Sy3on a Szabad Te!tvrektJ$ !
Mar!e$en az Anya )3bereitJ$. Reznak 3o Reznak a kirá$ynJ
o$da$án á$$t4 )rJ! 2e$0a! ,edig a 1áta 3&g&tt4 karba tett kzze$.
#any te1át ne3 !zűk&$k&d&tt tanác!adEkban.
Gro$eo 3eg$e1etJ!en bo$dogta$an e3ber vo$t4 3iEta
!zt!zedtk a 1a-Eit4 1ogy 3eg,ít1e!!k az o!tro3!zerkezetet4
a3e$$ye$ vg.$ e$+og$a$ták Meereent. #any 3eg,rEbá$ta azza$
kienge!zte$ni4 1ogy kinevezte a +$otta +J,aranc!nokává4 de ez
c!%,án .re! cí3 vo$tR a 3eereeni +$otta e$1a-Ezott ?%nkaiba4
a3ikor #any 1ad!erege 3egk&ze$ítette a váro!t4 így az &reg
,ento!i va$E-ában 1a-E n$k.$i ad3irá$i! vo$t. Mo!t azonban o$yan
!z$e!en 3o!o$ygott bozonto!4 J!z.$J !zaká$$a 3&g.$4 a1ogy #any
3g !o1a!e3 $átta.
V )zek !zerint -E á$$a,otban vannak a 1a-EkY V krdezte
re3nykedve.
V "Enak tűnnek4 +e$!g4 &reg bárkák4 de vigyáztak rá-%k. A
Ti!ztavrű 9ercegnJ t&rz!t 3egrágták a +rgek4 azza$ ne3
!zíve!en távo$odnk e$ a !záraz+&$dtJ$. A Narra``a e$bírna egy T-
kor3ány$a,átot ! k&t$zetet4 a A!íko! Gyíknak ,edig van n1ány
re,edt evezJ-e4 de egybknt rendben vannak. Az evezJ!&k
rab!zo$gák4 de 1a bec!.$ete! evezJ!brt kíná$%nk nekik4 a
$egt&bben ve$.nk 3aradnak. Ne3 rtenek 3á!1oz4 c!ak az
evez!1ez. A távozEkat ,Eto$1at-%k a !a-át $egny!ge3bJ$.
9o!!zT ! ne1z $e!z az Tt Pe!tero!ig4 de Tgy v$e34 ezek a 1a-Ek
e$-%ttat1atnak 3inket oda.
Reznak 3o Reznak !zána$3a! ny&!z&rg!t 1a$$atott.
V Te1át igaz. Fe$!ged e$1agy 3inket. V A kezt t&rde$te
kt!gbee!!ben. V A y%nkaik abban a ,i$$anatban vi!!za1e$yezik
a ,o!zt-%kra a 9ata$3a! Me!tereket4 a1ogy kite!zed innen a $ábad4
! 3inket4 akik o$y 1űen !zo$gá$t%k .gyedet4 3ind egy !zá$ig
kard$re 1ánynak4 +e$e!g.nk&n ! !zűz $ányainkon ,edig
erJ!zakot te!znek4 az%tán e$ad-ák Jket rab!zo$gának.
V Az eny3et %gyan ne3S V 3orogta Tar+e-ű Ska1az. V )$Jbb
3eg&$&3 Jket4 a !a-át keze33e$S V Rác!a,ott a kard-a
3arko$atára4 de #any Tgy rezte4 3int1a az J arcát rte vo$na az
.t!.
V 9a +$tek attE$4 3i $e!z a távozá!o3 %tán4 gyertek ve$e3
Pe!tero!ra.
V A1ová a Sárkányok Any-a 3egy4 oda 3ennek az Anya
)3berei i! V -e$entette ki Mar!e$en4 Mi!!andei $etben 3aradt
báty-a.
V [! 1ogyanY V tette +e$ a krd!t A!íko!1átT Sy3on4 aki a
1átán vgig+%tE !eb1e$yekrJ$4 egy a!ta,ori korbác!o$á! e3$krJ$
ka,ta a nevt. V Tizen1áro3 1a-E ne3 e$g4 ta$án 3g !záz i!
kev! $enne.
V A +a$ovak ne3 -Ek V ti$takozott Ro33o4 az &reg -a``a r1an.
V A dot1rakik 3a-d $ovago$nak.
V )zek a ,art 3entn t%dnak 3enete$ni V 3ondta Sz.rke
Freg. V A 1a-Ek tart-ák ve$.k a $,!t4 ! bizto!ít1at-ák az o!z$o,
e$$átá!át.
V Az c!ak 21ora!1 ro3-aiig 3ego$d1atE V 3ondta a Tar+e-ű. V
_tána a 1a-Eknak d$re ke$$ +ord%$ni%k4 e$1a$adni To$o! ! a
Adr%!ok Szigete 3e$$ett4 3a-d 3egker.$ni Oa$yriát4 3ik&zben a
gya$ogo!ok tovább3ennek Mantary! +e$ a rgi !árkányTton.
V Mo!tanában d3onTtnak nevezik V -egyezte 3eg Mo$$ono
?o! #ob. A 2átor :a-z!ok te!te! ,aranc!noka tinta+o$to! kezve$
! 3rete! ,otro1áva$ !okka$ inkább tűnt írnoknak4 3int
katonának4 rava!z!ágban azonban bárkive$ +e$vette a ver!enyt. V
Sokan k&z.$.nk 3eg1a$nak.
V A Meereenben 3aradEk vi!zont irigye$ni +og-ák Jket
k&nnyű 1a$á$%k 3iatt V !o,ánkodott Reznak. V Rab!zo$gává
te!znek 3inket4 vagy bevetnek a ver3ekbe. Oi!!zatrnek a rgi
idJk4 vagy 3g anná$ i! ro!!zabb -&nS
V 9ová $ett a bátor!ágotokYS V c!attant +e$ Ser 2arri!tan. V
X+e$!ge ki!zabadított titeket a $áncaitokbE$. A ti do$gotok a
távozá!a %tán4 1ogy 3eg$e!ít!tek a kardotokat4 !
vde$3ezztek a !zabad!ágotokatS
V 2átor !zavak va$akitJ$4 aki e$ akar 1a-Ezni a na,ny%gtábaS V
vágott vi!!za A!íko!1átT Sy3on. V 9átra+ord%$!z 3a-d 3egnzni4
a1ogy 1a$dok$%nkY
V Fe$!g...
V Fnye!!g...
V Nagy!ágod...
V )$gS V c!a,ott #any az a!zta$ra. V Senkit ne3 1agy%nk itt
3eg1a$niS Ti az n n,e3 vagytokS V Az ott1onrE$ ! a
!zere$e3rJ$ !zJtt á$3ai e$vakították. V Ne3 1agyo34 1ogy
Meereen i! A!ta,or !or!ára -%!!on. Fá-4 1ogy ezt ke$$ 3ondano34
de Pe!tero! vár1at.
Gro$eo ne3 i! titko$ta 3egd&bben!t.
V )$ ke$$ +ogadn%nk azokat a 1a-EkatS 9a vi!!za%ta!ít-%k az
a-ándkot...
Ser 2arri!tan +$ trdre ere!zkedett e$Jtte.
      V Cirá$ynJ34 a biroda$3adnak !z.k!ge van rád. ;tt !enki ne3
akar tged4 de Pe!tero!on az e3berek ezer!zá3 gyű$nek 3a-d a
zá!z$Ed a$á4 k&zt.k %rak ! ne3e! $ovagok. a)$-&ttS V kiá$t-ák
3a-d egy3á!nak nagy &r&33e$. R1aegar 1erceg 1Tga vgre
1azatrtSb
V 9a annyira !zeretnek4 3eg +ognak várni. V #any +e$á$$t. V
Reznak4 1ívd *aro *1oan #aDo!tS
)gyed.$ +ogadta a kere!kedJ1erceget ki+nye!ített ben+a
,ad-án4 a Ser 2arri!tantE$ ka,ott ,árnák k&z&tt. A +r+i1oz ngy
`art1i tenger!z i! c!at$akozott4 egy &!!zetekert !zJnyeget ci,e$tek
a vá$$%kon.
V 9ozta3 3g egy a-ándkot !zíve3 kirá$ynJ-nek V
-e$entette be *aro. V A!a$ádi kinc!e!ka3rá3ban ,i1ent 3ár a
Oa$yria ve!ztt okozE c!a,á! e$Jtt i!.
A tenger!zek kig&ngy&$tk a !zJnyeget4 &reg vo$t4 ,oro!4
ki+ak%$t... ! 1ata$3a!. #anynek oda ke$$ett á$$nia *aro 3e$$4
1ogy ki t%d-a venni a 3intázatot.
V )gy trk,Y )z c!odá$ato!S V A !zJnyeg a 1e$yi!g +e$t
$e+edte. A tengerek kkek vo$tak4 a !ík!ágok z&$dek4 a
1egyvidkek barnák ! +eketk. A váro!okat ez.!tV !
arany!zá$akka$ !zJtt c!i$$agok -e$eztk. Ninc! ra-ta a F.!tItenger4
Oa$yria ,edig 3g ne3 !ziget vo$t.
V Wtt $át1atod A!ta,ort4 ?%nkait ! Meereent V 3%tatott *aro
1áro3 ez.!tc!i$$agra a Rab!zo$gaI&b&$ kk-e 3e$$ett. V Pe!tero!...
va$a1o$ itt van $ent. V Oa$a1ová a tere3 tT$!E vge +e$ intett. V
[!zaknak +ord%$tá$4 a3ikor d$re ! ny%gatra ke$$ett vo$na
tovább3enned4 a NyárItengeren át4 de az a-ándko33a$
ne3!okára i!3t ott $e1et!z4 a1ová tartozo$. Fogadd e$ a gá$yái3at
vidá3 !zívve$4 ! +ordít!d ny%gatnak az evezJket.
2árc!ak 3egte1etn3S
V Nagy%ra34 &r&33e$ e$+ogadná3 a 1a-Ekat4 de ne3 t%do3
3egígrni4 a3it kr!z tJ$e3. V Meg+ogta a +r+i kezt. V Add
neke3 a gá$yákat4 ! e!k.!z&34 cart1 $e!z Meereen barát!ága4
a3íg a c!i$$agok ki ne3 1%nynak. )ngedd4 1ogy kere!ked-.nk
ve$.k4 ! bec!.$ete! r!zt ka,!z a 1a!zonbE$.
*aro e$gedett 3o!o$ya rá+agyott az a-kára.
V Mit be!z$!zY Azt akarod 3ondani4 ne3 3!z e$Y
V Ne3 3e1etek e$.
A +r+i !ze3be k&nnyek gyű$tek4 a c!e,,ek vgig+o$ytak az
orrán4 e$ a !3aragdok4 a3eti!ztek ! +ekete gy3ántok 3e$$ett.
V Azt 3ondta3 a Tizen1ár3aknak4 1a$$gatni +og!z az oko!
!zEra. Fá-da$o33a$ ve!ze3 t%do3á!%$4 1ogy tvedte3. Fogd a
1a-Ekat4 ! 3en-4 3á!k.$&nben !iko$tozva +og!z 3eg1a$ni. )$ !e3
t%dod k,ze$ni4 1ány e$$en!get !zerezt$.
Azt t%do34 1ogy az egyik itt á$$ e$Jtte34 ! krokodi$k&nnyeket
1%$$at. A +e$i!3er! e$!zo3orította.
V A3ikor e$3ente3 az )zer TrEn%! Ter3be4 1ogy az
$etedrt k&ny&r&g-ek a Ti!ztavrűekn$4 azza$ rve$te34 1ogy
3g c!ak gyer3ek vagy V +o$ytatta *aro V4 de )gon )3ero!4 a
(enyűg&zJ +e$á$$t ! azt 3ondta/ a)gy o!toba gyer3ek4 Jr.$t4
3eggondo$at$an ! tT$ ve!z$ye! a11oz4 1ogy $-en.b A3ikor a
!árkányaid 3g kic!ik vo$tak4 3indenki a c!odá-%kra -árt. Fe$nJve
azonban 1a$á$t ! ,%!zt%$á!t 1oznak4 $ángo$E kardknt $ebegnek a
vi$ág +&$&tt. V (et&r&$te a k&nnyeit V cart1ban 3eg ke$$ett vo$na4
1ogy &$-e$ek.
V Oendg vo$ta3 a 1ázadban4 ette3 a kenyeredbJ$ ! a
1T!odbE$ V +e$e$te #any. V Annak e3$kre4 a3it rte3 tett$4
3egboc!áto3 a !zavaidat... egy!zer... de !o1a t&bb ne 3er!ze$-
+enyegetniS
V *aro *1oan #aDo! ne3 +enyeget. A!ak ígr.
#any !zo3orT!ága 1araggá a$ak%$t.
V [n ,edig ígre3 neked4 1ogy 1a ne3 tűn!z e$ 3g na,ke$te
e$Jtt4 ki,rEbá$-%k4 1ogyan o$t-ák e$ egy 1az%dozE k&nnyei a
!árkánt.zetS 9agy- 3aga3ra4 *aro. Mo!tS
A +r+i távozott4 de a !zavait 1átra1agyta. #any vi!!za.$t a
,ad-ára4 ! vgignzett a kk !e$ye3tengeren a távo$i Pe!tero!
+e$. )gy na, !or ker.$ rá4 ígrte 3agának.
Má!na, regge$re *aro gá$yá-a e$tűnt4 de az aa-ándkb4 a3it
1ozott4 ott 3aradt a Rab!zo$gaI&b&$ben. A tizen1áro3 `art1i gá$ya
árbocain 1o!!zT4 v&r&! zá!z$Ek $obogtak ! tekeregtek a !z$ben.
A3ikor #aenery! $e-&tt 3eg1a$$gatni a kre$3eket4 3ár várt rá
egy .zenetvivJ a 1a-EkrE$. Ne3 !zE$t egy !zEt !e34 c!ak $etett a
kirá$ynJ $ába e$ egy +ekete !zatn,árnát4 3e$yen egyet$en
vr+o$to! ke!ztyű 1evert.
V Mi ezY V krdezte Ska1az. V A vre! ke!ztyű...
V ...1áborTt -e$ent V +e-ezte be a 3ondatot a kirá$ynJ.
 
 
 
"on
 
vato!an a ,atkányokka$4 %ra3S V 2ánato! )dd egyik
kezben $á3,á!!a$ $evezette "ont a $,c!Jn. V
F$e$3ete!en t%dnak !iko$tani4 1a az e3ber rá-%k $,.
Anyá3 i! 1a!on$E 1angokat adott ki 3g k&$y&kkoro3ban. Mo!t4
1ogy -obban be$egondo$ok4 vo$t benne va$a3i ,atkányra
e3$keztetJ. 2arna 1a-4 a,rE4 gy&ngy!zerű !ze3ek4 ! 3g a
!a-tot i! !zerette. (e1et4 1ogy +arka i! vo$t4 bár ezt !o!e3 nzte3
3eg.
A Fekete Oár ,.$eteit +&$d a$atti a$ag%tak $abirint%!!zerű
1á$Ezata k&t&tte &!!ze4 3e$yet a te!tvrek c!ak +reg-áratoknak
1ívtak. Co3or ! !&tt biroda$o3 vo$t4 ezrt nyáron ne3 i!
nagyon 1a!zná$ták4 de a3ikor +T-ni kezdtek a t$i !ze$ek4 !
3eg-&tt a 1avazá!4 így $e1etett a $eggyor!abban 3ozogni a vár
ter.$etn. Az intzJk 3o!tanában kezdtk 1a!zná$atba venni. "on
t&bb 1e$yen gJ gyertyákat $átott a +a$ikarokban4 a1ogy
vi!!z1angzE $,tekke$ 1a$adtak a -áratban.
2o0en Mar!1 ngy a$agTt ta$á$kozá!áná$ várt rá-%k. Oe$e vo$t
2ot+aragE Pick i!4 a 3aga!4 ,á$cikavkony!ágT intzJ.
V )zek a 1áro3 +ord%$Eva$ eze$Jtti $e$tárok. V Mar!1 +e$e3e$t
egy va!tag ,a,írk&teget. V 9a &!!ze akar-%k 1a!on$ítani a -e$en$egi
k!z$eteinkke$. Cezd-.k a 3agtárakná$Y
)gy.tt +o$ytatták az %tat a +&$d a$att ter-engJ !z.rke
+$1o3á$yban. Mindegyik raktár1e$yi!gnek erJ! t&$gy+a a-ta-a
vo$t4 $eve!e!tányr 3retű $akatta$ $ezárva.
V A $o,á!ok ne3 -e$entenek gondotY V rdek$Jd&tt "on.
V )gye$Jre ne34 de 1a -&n a t$4 b&$c!en te!zed4 1a Jr&ket
d
rende$!z ide.
2ot+aragE Pick k%$c!okat 1ordott a nyakába aka!ztott !zí-on. ;on
!zá3ára 3indegyik %gyano$yannak tűnt4 de Pick va$a1ogy
3indig 3egta$á$ta a 3eg+e$e$Jt 3indegyik a-tE1oz. A3int
be$e,tek4 e$Jvett a tari!znyá-ábE$ egy &k&$nyi 3retű krtadarabot4
! 3eg-e$&$t 3inden 1ordEt4 z!ákot ! $ádát4 a3it 3eg!zá3o$tak4
3ik&zben Mar!1 &!!ze1a!on$ította a rgi ! az T- !zá3okat.
A 3agtárakban zabot4 bTzát ! ár,át táro$tak4 va$a3int
1ordEkban d%rva $i!ztet. A ka3rákban +.zrekben $Egott a
1agy3a a gerendákrE$4 a ,o$cokat 3egt&$t&ttk a +e1rV !
!árgar,áva$4 ,a!zternákka$4 retekke$ te$i z!ákok. Az egyik
1e$yi!gben akkora !a-t1engerek !orakoztak4 1ogy kt e3ber
ke$$ett a 3eg3ozdítá!%k1oz. A 3á!ikban tíz $áb 3aga!ra
tornyozták a !Ezott 3ar1a1T!!a$4 di!znE1T!!a$4 birka1T!!a$ !
tJke1a$$a$ te$i $ádákat. A +.!t&$J a$att 1áro3!záz !onka !
1áro3ezer 1o!!zT4 +ekete ko$bá!z $Egott +e$aka!ztva. A
+ű!zerraktárban ta$á$tak eg!z bor!ot4 !zeg+ű!zeget ! +a1-at4
3%!tár3agot4 koriandert4 z!á$yát4 3%!kotá$yz!á$yát ! +odro!
,etrez!e$y3et4 va$a3int 1ata$3a! t&3b&kben !Et. Má!1o$
$ádákban á$$t az a$3a ! a k&rte4 a !zárított bor!E4 az a!za$t +.ge4
t&bb z!áknyi diE ! 3and%$a4 +.!t&$t $azac4 va$a3int o$a-ban e$tett
o$ívabogyE agyagkor!Ekban4 via!!za$ $ezárva. Az egyik
1e$yi!gben ta$á$tak tartE!ított nyT$1T!t4 3zben e$tett
!zarva!co3bot4 ecete! $ben ázE ká,o!ztát4 ck$át4 1agy3át4 to-á!t
! 1eringet.
A1ogy egyik tere3bJ$ a 3á!ikba 3entek4 a +reg-áratok egyre
1idegebbnek tűntek4 "on ne3!okára 3ár $átta !a-át $$egzet.ket a
$á3,a+nyben.
V A Fa$ a$att vagy%nk.
V [! ne3!okára a be$!e-ben $e!z.nk V tette 1ozzá Mar!1. V A
1T! ne3 ro3$ik 3eg a 1idegben. 9o!!zT táro$á!ra -obb4 3int a
!Ezá!.
A k&vetkezJ egy roz!dá! va!a-tE vo$t4 3&g&tte +a$,c!J
vezetett +e$+e$. 2ánato! )dd 3ent e$Jre a $á3,á!áva$. A tete-n
egy o$yan 1o!!zT +o$yo!Et ta$á$tak4 3int #ere! nagyc!arnoka4 bár
a !z$e!!ge 3egegyezett a t&bbi +reg-áratva$. A +a$ak -gbJ$
vo$tak4 ! va!ka3,Ekat vertek be$e. Mindegyik ka3,Era egy
tete3et aka!ztottak/ nyTzott !zarva!okat ! Jzeket4
3ar1ao$da$akat4 a 3ennyezetrJ$ ,edig 1ata$3a! 3a$acok $Egtak4
va$a3int +e-et$en birkák ! kec!kk4 3g $ovak ! 3edvk i!.
Mindent dr borított.
Szá3o$á! k&zben "on ba$ kezrJ$ $evette a ke!ztyű-t4 !
3egrintette a $egk&ze$ebbi vad1T!t. [rezte a biz!erg!t az %--ai
1egyben4 ! a3ikor vi!!za1Tzta a kezt4 egy darab bJr ott 3aradt
a 1T!on. )$z!ibbadtak az %--ai. Mire !zá3ítottá$Y )gy eg!z
-g1egy van a +e-ed +&$&tt4 t&bb tonna4 3int a3eddig 2o0en Mar!1
e$ t%d !zá3o$ni. ]3 a 1e$yi!g 3g így i! 1idegebbnek tűnt4 3int
a3it $e1et!ge!nek tartott.
V Ro!!zabb a 1e$yzet4 3int gondo$ta34 ,aranc!nok V k&z&$te
Mar!14 3i%tán vgzett a !zá3o$á!!a$. Mo!t 3g 2ánato! )ddn$ i!
ko3orabbnak tűnt.
"on ,,en arra gondo$t4 1ogy itt van k&r.$&tt.k a vi$ág &!!ze!
1T!a. Ne3 t%d!z te !e33it4 9ava! "on.
V Az 1ogy $e1et!ge!Y Neke3 Tgy tűnik4 ez rengeteg $e$e3.
V 9o!!zT vo$t a nyár4 bJ!ge! az aratá!4 a +&$de!%rak ,edig
bJkezűen ado3ányoztak. )kkora k!z$ette$ 1áro3 vet i!
átte$e$nnk4 vagy ngyet4 1a egy kic!it takarko!kod%nk. Mo!t
vi!zont etetn.nk ke$$ a kirá$y ! a kirá$yn e3bereit4 3eg a
vadakat i!... c!ak Oakondváro!ban vagy ezer 1e! !zá- van4 ! 3g
t&bben rkeznek. Tegna, 1ár3an -&ttek a ka,%1oz4 e$Jtte
t%catnyian. )z így ne3 3e1et tovább. Sz, ! -E4 1ogy $ete$e,ít-.k
Jket az Ado3ány ter.$etn4 de 3ár tT$ k!J van a vet!1ez. Mg
v vge e$Jtt r,át ! zabká!át +og%nk enni4 az%tán ,edig a !a-át
$ovaink vrt i!!z%k.
V M33 V 3ondta 2ánato! )dd. V Ninc! i! -obb egy k%,a +orrE
$Evrn$ egy 1ideg -!zakán. [n egy ki! +a1-at i! !zErok 3a-d a
tete-re.
A +JintzJ rá !e 1ederített.
V Fe$.tik a +e-.ket a beteg!gek i! V +o$ytatta V4 ínyvrz!re !
+og1%$$á!ra !zá3ít1at%nk. Ae3on 3e!ter azt 3ondta4 citro3$ve$
! +ri!! 1T!!a$ ezt 3eg $e1et e$Jzni4 de a citro3%nk 3ár egy ve
e$+ogyott4 ! ninc! e$g takar3ány%nk4 1ogy c!ordákat tart!%nk
+enn. (e ke$$ vágn%nk 3inden á$$atot4 a teny!z,árok kivte$ve$.
Ci+%tott%nk az idJbJ$. Az e$JzJ te$eken á$$andEan -&tt %tán,Et$á!
d$rJ$4 a kirá$yi Tton4 de 3o!t ez a 1áborT... t%do34 3g c!ak J!z
van4 de azt tanác!o$ná34 3ár 3o!t veze!!.k be a t$i adagokat4 1a
,aranc!nok %ra3 i! Tgy $át-a -Enak.
Az e3berek %grá$ni +ognak &r&3.kben.
V 9a 3%!zá-. Negyedve$ c!&kkent!.nk 3inden +e-adagot. V
9a a te!tvrei3 3ár 3o!t ,ana!zkodnak rá34 3it 3ondanak
3a-d4 a3ikor 1avat ! 3akk,,et ke$$ enni.kY
V Az !okat +og !egíteni. V A +JintzJ 1ang!T$yábE$
egyrte$3űen 3eg $e1etett á$$a,ítani4 1ogy v$e3nye !zerint ez
!e3 +og e$eget !egíteni.
V Mo!t 3ár rte34 3irt engedte át Stanni! kirá$y a vadakat a
Fa$on V 3ondta 2ánato! )dd. V Azt akar-a4 1ogy 3egegy.k Jket.
"on e$3o!o$yodott.
V Arra ne3 +og !or ker.$ni.
V )z -E 1ír V bE$intott )dd. V )$g ina!nak tűnnek4 ! a +oga3
3ár ne3 o$yan $e!4 3int +iata$koro3ban.
V 9a $enne e$g ,nz.nk4 vá!áro$1atnánk $e$3et d$en4 !
e$1oz1atnánk 1a-Eva$ V 3ondta a +JintzJ.
Megte1etnnk4 gondo$ta "on4 1a $enne arany%nk4 ! 1a va$aki
1a-$andE $enne e$adni nek.nk az enniva$Et. A!ak1ogy egyik
+e$tte$ !e3 á$$t +enn. )gyet$en re3ny.nk a Sa!+!zek $e1et. Arryn
O&$gye $egendá!an -E$ ter3J ter.$et vo$t4 ! a 1arcok !e3
rintettk. Oa-on 3it !zE$na Aate$yn TrnJ te!tvre a11oz4 1ogy
Ned Stark +attyát ete!!eY Ci!+iTknt gyakran rezte Tgy4 1ogy az
a!!zony ne3 kedve$i Jt.
V Sz.k!g e!etn vadá!z1at%nk V !zE$t k&zbe 2ot+aragE Pick.
V Az erdJben rengeteg az á$$at.
V Meg a vad4 ! 3g !&ttebb do$gok V 3orogta Mar!1. V [n
ne3 k.$denk ki vadá!zokat4 ,aranc!nok. )gyet !e3.
Ne3. Te &r&kre $ezárnád a ka,%kat kJve$ ! -gge$. Ti!ztában
vo$t ve$e4 1ogy a Fekete Oár te!tvreinek +e$e egyetrt 2o0en
Mar!1 -ava!$atáva$. A 3á!ik +e$e 3egvetette.
V ;gen4 zár-%k $e a ka,%kat4 1iz$a$-%k a nagy4 k&vr !egg.nket
a Fa$on4 a !zabad n, ,edig t&3egve$ +og átke$ni a Co,onyák
9íd-án4 vagy va$a3i 3á!ik ka,%n4 a3irJ$ azt 1itt.k4 1ogy 3ár
&t!záz ve $e $ett zárva V -e$entette ki +enn1angon #y0en4 az &reg
erd!z kt na,,a$ korábban4 vac!ora k&zben. V Ninc! e$g
e3ber.nk4 1ogy e$$enJrizz.k a Fa$ !záz3r+&$de! 1o!!zát4 ! ezt
Eriá!v!z Tor3%nd 3eg az a ro1adt C&nnyezJ i! -E$ t%d-ák.
(áttatok 3ár 3eg+agyott kac!át a tEban4 a $ábáva$ a -gbenY No!4
az a var-akka$ %gyanTgy 3egt&rtn1et. V A $egt&bb +e$derítJ
egyetrtett #y0enne$4 3íg az ,ítJk ! az intzJk inkább 2o0en
Mar!1 +e$ 1a-$ottak.
]3 ez egye$Jre a 1o$na, ,rob$3á-a. ;tt ! 3o!t az $e$e3
-e$entette a $egnagyobb gondot.
V Ne3 1agy1at-%k 1ezni Stanni! kirá$yt ! az e3bereit4
bár3ennyire i! !zeretnnk V tűnJd&tt "on. V 9a ke$$4 kardda$ ve!zi
e$4 ninc! e$g e3ber.nk 3egakadá$yozni. A vadakat ,edig
%gyanTgy etetni ke$$.
V 9ogyan4 ,aranc!nokY V krdezte 2o0en Mar!1.
2árc!ak t%dná3S
V Cita$á$-%k.
Mire vi!!zatrtek a +e$!zínre4 a d$%tán árnyai 3egnyT$tak. Fe$1Jk
T!ztak az gen !zakadozott zá!z$Ekknt4 +e1ren4 !z.rkn !
t,etten. Az %dvar a kovác!3ű1e$y e$Jtt .re! vo$t4 de odabent 3ár
várt "onra a kirá$y a,rEd-a. #evan !ovány4 tizenkt v k&r.$i
k&$y&k vo$t4 barna 1a--a$ ! !ze33e$. A kovác!tűz1e$y 3e$$ett á$$t
-gg der3edve4 3eg3ozd%$ni !e3 3ert4 3ik&zben Sze$$e3
vgig!zag$á!zta.
V Ne3 bánt V ny%gtatta 3eg "on. A +iT &!!zerezzent a
1ang-ára4 ! a 1irte$en 3ozd%$at 1atá!ára a r3+arka! +e$3ord%$t. V
Ne3S V !zE$t rá "on. V Sze$$e34 1agyd bknS )$ innenS V A +arka!
3aga vo$t a ngy $ábon -árE n3a!ág4 a1ogy vi!!zatrt az
&k&rc!ont1oz.
#evan %gyano$yan +e1rnek tűnt4 3int Sze$$e34 3inden vr
ki+%tott az arcábE$.
V NInagy%ra3... J+e$!ge ,aranc!o$-a4 1ogy -e$en- 3eg e$Jtte.
V A +iT a 2arat1eonok aranyI+ekete !zíneit vi!e$te4 3e$$n a
kirá$yn e3bereinek $ángo$E !zívve$.
V \gy rted4 kri V 3ondta 2ánato! )dd V J+e$!ge kri a
,aranc!nokot4 1ogy -e$en-en 3eg e$Jtte. [n így 3ondaná3.
V 9agyd4 )dd. V "onnak 3o!t ne3 vo$t kedve i$yen viták1oz.
V Sir Ric1ard ! Sir "%!tin vi!!zatrtek V +o$ytatta #evan. V
;nd%$1at%nk4 nagy%ra3Y
Az e$tvedt +e$derítJk. Ma!!ey ! 9or,e d$re $ovago$tak4 ne3
!zakra. 2ár3i i! vo$t a +e$adat%k4 ne3 tartozott az [--e$i Jr!gre4
de "ont azrt rdeke$te.
V 9a J+e$!ge Tgy kíván-a... V C&vette a +iata$ a,rEdot át az
%dvaron. Sze$$e3 i! a nyo3%kba !zegJd&tt4 a3íg "on rá ne3 !zE$t.
V Ne3S Marad!zS
A r3+arka! inkább e$+%tott.
"on a Cirá$y Tornyában 3eg!zabad%$t +egyvereitJ$4 3a-d a
kirá$y e$ -ár%$t. A torony!zoba 3e$eg vo$t4 ! z!T+o$t. Stanni! !
ka,itányai az [!zakot ábrázo$E trk, +&$ g&rnyedtek4 k&zt.k
vo$tak az e$tvedt +e$derítJk i!4 va$a3int Sigorn4 T1enn i+-T
Magnar-a bronz$e3ezekke$ 3egerJ!ített bJr,ánc$-ában.
Q&rgJvrt egy !zken .$t4 a c!%k$E-án $vJ +3bi$inc!et
,i!zká$gatta t&redezett4 !árgá! k&r3ve$. 2arna boro!ta borította
bee!ett arcát ! c!a,ott á$$át4 3oc!ko! 1a-a a !ze3ebe $Egott.
V ;tt -&n a bátor +iT4 aki vgzett a ketrecbe zárt4 3egk&t&z&tt
Mance Rayderre$S V kiá$totta4 a3int 3eg$átta "ont. A
va!bi$inc!be +og$a$t4 ngy!z&g$ete! drágakJ v&r&!en izzott. V
Tet!zik a r%bino3. 9ava!Y A !zere$e3 zá$oga a O&r&! \rnJtJ$.
"on .gyet !e3 vetett rá4 trdet 1a-tott.
      V Fe$!g V -e$entette be -&vete$t #evan V4 idekí!rte3 9ava!
nagy%rat.
V (áto3. :aranc!nok4 azt 1i!ze34 3ár i!3ered a $ovag-ai3at
! ka,itányai3at.
V Oan !zerenc!3. V Nagy gondot +ordított rá4 1ogy 3indent
3egt%d-on a kirá$yt k&rbevevJ ne3e!ekrJ$ ! $ovagokrE$.
Mindegyik a kirá$yn e3bere. C.$&n&!nek tűnt !zá3ára4 1ogy a
kirá$y e3berei k&z.$ !enki !inc! az %ra$kodE 3e$$ett4 de Tgy tűnt4
ez a do$gok rend-e. 9a igaz4 a3it 1a$$ott4 a kirá$y katonái nagyon
+e$d.1ítettk Stanni!t SárkánykJn.
V Wtt van bor vagy 3e$eg citro3o! víz.
V C&!z&n&34 ne3 krek.
V A1ogy gondo$od. A-ándko3 van !zá3odra4 9ava! nagyTr.
V A kirá$y Q&rgJvrtre 3%tatott. V X az.
Me$i!andre TrnJ e$3o!o$yodott.
V Azt 3ondtad4 e3bereket akar!z4 9ava! "on. Azt 1i!ze34 a
A!ontok _ra ,ont 3eg+e$e$J $e!z.
"on e$k,edt.
V Fe$!g4 ebben az e3berben ne3 $e1et 3egbízni. 9a itt
tarto34 va$aki e$ +og-a vágni a torkát. 9a e$k.$d&3 +e$deríteni4
vi!!za3egy a vadak1oz.
V Ne3 nS Ogezte3 azokka$ az átkozott bo$ondokka$S V
Q&rgJvrt 3egta,ogatta a r%bint a c!%k$E-án. V Crdezd c!ak 3eg
a v&r&! bo!zorkányt4 +attyTS
Me$i!andre n1ány 1a$k !zEt 3or3o$t va$a3i idegen nye$ven.
A r%bin a nyakán $a!!an $.ktetett4 ! "on $átta4 1ogy a ki!ebb kJ
Q&rgJvrt c!%k$E-án !zintn +e$izzik4 3a-d e$!&ttedik.
V A3íg vi!e$i a k&vet4 a3e$y &!!zek&t 3inket vrben !
$$ekben4 1ű!ge!en +og !zo$gá$ni tged V 3ondta a v&r&! ,a,nJ. V
A $ángok ne3 1az%dnak4 9ava! nagyTr.
A $ángok ta$án ne34 gondo$ta "on4 de te igen.
V Ma-d n e$vgze3 neked a +e$derít!t4 +attyTS V ígrte
Q&rgJvrt. V 2&$c! tanác!okat adok4 !z, da$okat neke$ek4 a3it
c!ak akar!z. Mg 1arco$ok i! rted. A!ak azt ne krd4 1ogy
vi!e$-e3 a k&,enyedet.
Ne3 i! vagy rá 3$tE4 gondo$ta "on4 de tartotta a !zá-át.
Se33i -E ne3 !zár3azna be$J$e4 1a a kirá$y e$Jtt bonyo$Edna
vitába.
V 9ava! nagyTr4 3e!$- neke3 Mor! _3berrJ$ V 3ondta
Stanni!.
Az [--e$i Jr!g ebben ne3 ve!z r!zt4 gondo$ta "on4 de egy
be$!J 1ang azonna$ azt 3ondta/ a !zavak ne3 kardok.
V A Nagy1ordE nagybáty-ainak $egidJ!ebbike4 Oar-Tbegynek
i! nevezik. )gy var-T egy!zer 1a$ottnak 1itte4 ! kic!i,,entette a
!ze3t4 3ire J e$ka,ta a 3adarat4 ! $e1ara,ta a +e-t.
Fiata$korában +$e$3ete! 1írű 1arco! vo$t. A +iai a 9áro3 Fo$yEná$
1a$tak 3eg4 a +e$e!gt gyer3ekágyi $áz vitte e$. Az egyet$en
$ányát a vadak rabo$ták e$ 1ar3inc vve$ eze$Jtt.
V )zrt akar-a a +e-et V bE$intott 9ar0ood Fe$$.
V Meg $e1et bízni ebben a Mor!banY V krdezte Stanni!.
Mor! _3ber trdet 1a-tott vo$naY
V Fe$!gednek e$Jbb 3eg kne krnie4 1ogy tegyen e!k.t a
!zív+á-a e$Jtt.
driá!&$J Godry +e$1orkant.
V )$ i! +e$e-tette34 1ogy ti4 !zakiak a +ákat i!tenítitek.
V Mi+$e i!ten engedi4 1ogy a k%tyák rá1%gyozzanakY V tette
1ozzá A$ayton S%gg!4 Farring ta$,nya$E-a.
"on Tgy d&nt&tt4 ne3 +igye$ rá-%k.
V Fe$!g4 3egkrdez1ete34 1ogy az _3berek 1a-$andEak
be1Edo$ni nekedY
V Az egyik +e$.k4 ! Jk i! c!ak akkor4 1a 3eg+izete3 ennek a
Oar-Tbegynek az árat V +e$e$te Stanni! inger.$ten. V Mance Rayder
ko,onyá-át akar-a ivEk%,ának4 va$a3int bűnboc!ánatot a
te!tvrnek4 aki d$re $ovago$t4 1ogy c!at$akozzon 2o$ton1oz.
Oa$a3i Sza-1av!z4 vagy 3i a neve.
Ser Godry ezen i! -Et der.$t.
V Mic!oda neveik vannak ezeknek az !zakiaknakS )z 3eg
va$a3i ribancnak 1ara,ta $e a +e-tY
"on +agyo! tekintette$ vgig3rte a $ovagot.
V \gy i! 3ond1at-%k. )gy ribancnak4 aki &tven vve$ eze$Jtt4
dváro!ban 3eg,rEbá$ta kirabo$ni. V 2ár3i$yen k.$&n&!en i!
1angzott4 az &reg Fagyo! _3ber egykor Tgy gondo$ta4
$eg+iata$abb +iábE$ egy!zer 3a-d 3e!ter $e!z. Mor! !zeretett
krkedni a var-Tva$4 a3e$yik 3eg+o!ztotta a !ze3tJ$4 de 9it1er
t&rtnett c!ak !%ttogva ter-e!ztettk... $eginkább azrt4 3ert a
!za-1a4 akit $e+e-ezett4 va$E-ában +r+i vo$t. V Má! ne3e!ek i!
c!at$akoztak 2o$ton1ozY
A v&r&! ,a,nJ k&ze$ebb 1TzEdott a kirá$y1oz.
      V (átta3 egy váro!t +ábE$ ,ített +a$akka$ ! %tcákka$4 te$e
e3berekke$. A +a$akon zá!z$Ek $obogtak/ egy -ávor!zarva!4 egy
c!atabárd4 1áro3 +enyJ+a4 kere!ztbe rakott +e-!zk egy korona
a$att4 egy $E+e- t.ze! !ze3ekke$.
V 9o30ood4 Aer0yn4 Ta$$1art4 Ry!0e$$ ! #%!tin V !oro$ta
Ser A$avton S$%gg!. V Mind ár%$E4 a (anni!terek &$ebei.
V A Ry!0e$$ek ! a #%!tinok 1áza!!ág rvn k&tJdnek a
2o$tonI1áz1oz V tá-koztatta "on. V A t&bbiek e$ve!ztettk az
%r%kat a 1arcokban. Foga$3a3 !inc!4 -e$en$eg ki vezeti Jket.
Oar-Tbegy vi!zont ne3 &$eb4 +e$!ged e$+ogad1atná a +e$tte$eit.
Stanni! a +ogát c!ikorgatta.
V Azt i! 3ondta4 1ogy _3ber ne3 +og 3á! _3ber e$$en
1arco$ni.
"on ezen ne3 $e,Jd&tt 3eg.
V 9a 1arcra ker.$ a !or4 nzd 3eg4 1o$ $obog 9ot1er zá!z$a-a4
! Mor!ot 1e$yezd a 3á!ik !zárnyra.
Az Eriá!&$J ne3 rtett egyet.
V Azt akarod4 1ogy J+e$!ge gyengnek tűn-kY [n azt
3ondo34 3%ta!!%k 3eg az erJnketS [ge!!.k ,orig Og!J
Menedket4 ! Oar-Tbegy +e-t dárdára tűzve $ovago$-%nk
1áborTba4 1ogy ,$dát !tat%á$-%nk a k&vetkezJ nagyTrnak4 aki
c!ak +$ !zívve$ á$$ 3e$$nk.
V A!odá! terv4 1a az a c$od4 1ogy [!zakon 3indenki e$$enetek
+ord%$-on. A +$ i! t&bb a !e33in$. Az _3berek ne3 kedve$ik a
2o$tonokat. 9a Sza-1av!z c!at$akozott a FattyT1oz4 c!ak azrt
tette4 3ert a (anni!terek +ogva tart-ák a Nagy1ordEt.
V )z c!%,án ki+ogá!4 ne3 3agyarázat V !z&gezte $e Ser Godry.
V 9a az %noka&c! $áncra verve 1a$ 3eg4 a nagybác!ik
3eg!zerez1etik 3ag%knak a +&$d-eit ! a cí3t.
V A Nagy1ordEnak vannak +iai ! $ányai i!. [!zakon 3g
3indig az e$1%nyt gyer3ekei &r&k&$nek a nagybác!ik e$Jtt4 !er.
V Civve4 1a 3eg1a$nak. A 1a$ott gyer3ekek 3indig az
%to$!Ek a !orban.
V 9angozta!d ezt Mor! _3ber e$Jtt4 Ser Godry4 ! -Eva$
t&bbet 3egt%d!z a 1a$á$rE$4 3int !zeretnd.
V [n 3eg&$te3 egy Eriá!t4 +iTS Mirt +$nk 1o$3i ko!z$ott
!zakitE$4 aki a ,a-z!ára +e!tett egyetY
V Az Eriá! 3enek.$t. Mor! ne3 +og.
A 3egter3ett $ovag e$v&r&!&d&tt.
V 2átor a nye$ved a kirá$y torony!zobá-ában4 k&$y&kS Az
%dvaron bizto!an 3á!knt da$o$ná$S
V 9agyd 3ár4 Godry V !zE$t k&zbe Ser "%!tin Ma!!ey4 egy
1anyag tartá!T4 te!te!4 $en!zJke 1a-T ! e$Jzkeny 3o!o$yT $ovag4
J vo$t az egyik ae$tvedt +e$derítJ.b V Mindannyian t%d-%k4 3i$yen
Eriá!i a kardod. Ne3 ke$$4 1ogy 3egint itt $enge!d az arc%nk e$Jtt.
V ;tt c!ak a te nye$ved $eng4 Ma!!eyS
V A!end $egyenS V c!attant +e$ Stanni!. V 9ava! nagyTr4 rá3
+igye$-S Azrt idJzte3 itt4 3ert re3nykedte3 benne4 1ogy a
vadak e$g o!tobák $e!znek4 ! T-abb tá3adá!t indítanak a Fa$
e$$en. Mive$ ne3 te$-e!ítik a kíván!ágo3at4 ide-e $e!zá3o$no3 a
t&bbi e$$en!ge33e$.
V [rte3 V bE$intott Evato!an "on. Mit akar tJ$e3Y V Maga3
!e3 kedve$e3 2o$tont ! a +iát4 de az [--e$i Jr!g ne3 +og1at
+egyvert e$$en.k. )!k.nk ti$t-a4 1ogy...
V Mindent t%dok az e!k.t&krJ$. Cí3$- 3eg a
+edd1etet$en!getek !za-kEzá!átE$4 9ava! nagyTr4 n$k.$etek i!
3eg+e$e$J 1aderJ á$$ rende$kez!e3re. R3vár e$$en akarok
von%$ni. V A3ikor 3eg$átta a d&bbenetet "on arcán4
e$3o!o$yodott. V Meg$e,Jdt$Y 9e$ye!. A3i az egyik 9ava!t
3eg$e,i4 ta$án a 3á!ikat i! 3eg +og-a. 2o$ton Fattya d$re von%$t4
! 3agáva$ vitte 9ot1er _3bert4 ebben Mor! _3ber ! Arno$+
Car!tark i! egyetrtenek. (e akar c!a,ni a Aai$inIárokra4 1ogy
3egnyi!!a az %tat !zakra tartE aty-a e$Jtt A +attyT bizonyára azt
gondo$-a4 tT$!ágo!an $e+og$a$nak a vadak4 így ne3 okoz1atok neki
gondot. 9e$ye!. A +iT 3eg3%tatta a torkát4 n ,edig át i! 1ara,o3.
Roo!e 2o$ton ta$án vi!!za t%d trni !zakra4 de addigra a vára4 a
-E!zága ! 3inden k!z$ete az eny3 $e!z. 9a !iker.$ 3eg$e,ne3
R3vár vdJit...
V Az kizárt V b%kott ki "onbE$.
Mint1a 3eg,i!zká$t vo$na egy daráz!+!zket. A kirá$yn egyik
e3bere +e$nevetett4 egy 3á!ik c!ak k&,&tt egyet4 a 1ar3adik 1a$k
átkot 3or3o$t4 a t&bbiek ,edig egy!zerre kezdtek be!z$ni.
V A +iTnak te- +o$yik az ereiben V -e$entette ki Ser Godry4 az
Eriá!&$J.
V Aki gyáva4 az 3inden +ű!zá$ 3&g&tt t&rvnyen kív.$ieket
!e-t V tette 1ozzá S0eet nagyTr.
Stanni! +e$e3e$t kzze$ ,aranc!o$t c!endet.
V Ci+e-tendY
9o$ kezd-e3Y "on a trk,1ez $,ett. A !arkokra gyertyákat
1e$yeztek4 ne1ogy 3agátE$ &!!zetekered-en. A FEkaI&b$&n vkony
via!z%-- nyT$t kere!zt.$4 $a!!an 3ozogva4 akár egy g$ecc!er.
V Fe$!g4 1a e$ akarod rni R3várat4 vgig ke$$ von%$nod a
kirá$yi Tton az _to$!E Fo$yEn tT$ra4 3a-d ke$etnek +ord%$nod4 !
átke$ned a Magányo! 9egyeken. V Meg3%tatta. V )zek _3berI
+&$dek4 az ottaniak 3inden +át ! k&vet i!3ernek. A kirá$yi Tt a
1atáraik 3entn +%t vagy !záz 3r+&$d 1o!!zan. Mor! darabokra
!zabda$-a a !eregedet4 1ac!ak ne3 egyeze$ be$e a +e$tte$eibe4 !
ne3 nyered 3eg Jt !z&vet!ge!ednek.
V [rte3. Tegy.k +e$4 1ogy 3egte!ze3.
V Akkor e$-%t1at!z R3várig V +o$ytatta "on V4 de 1ac!ak a
!ereged ne3 gyor!abb4 3int a -e$zJt.zek +nye vagy a 1o$$E r&,te4
a várban t%dni +ognak a k&ze$ed!edrJ$. Ra3!ay 2o$ton aztán 3ár
k&nnyen e$vág1at-a a vi!!zavon%$á!od Tt-át4 ! te ott 3arad!z a
Fa$tE$ távo$4 $e$e3 ! 3enedk n$k.$4 e$$en!gekke$ k&r.$vve.
V A!ak 1a +e$ad-a a Aai$inIárok o!tro3át.
V A Aai$inIárok e$e!ik4 3ie$Jtt egyá$ta$án odarn$
R3vár1oz. 9a Roo!e nagyTr egye!íti !eregt Ra3!ayIve$4
&t!z&r&! tT$erJben $e!znek ve$ed !ze3ben.
V A bátyá3 nagyobb tT$erJ e$$en i! gyJz&tt.
V Ráadá!%$ azt +e$tte$ezed4 1ogy a Aai$inIárok gyor!an e$e!ik4
9ava! V vitatkozott "%!tin Ma!!ey V4 c!ak1ogy a va!e3berek
!zívE! 1arco!ok4 ! azt 1a$$otta34 az árkot 3g !o!e3 vettk be.
V #$rJ$ A Aai$inIárokná$ egy ki! 1e$yJr!g i! borza$3a!
,%!ztítá!t t%d vg1ezvinni bár3e$y !eregben4 a3e$yik az Tton
k&ze$edik4 de a ro3ok !zakrE$ ! ke$etrJ$ nagyon k&nnyen
3egtá3ad1atEak. V "on vi!!za+ord%$t Stanni!1ez. V _ra34 ez
nagyon 3er!z vá$$a$kozá!4 de a kockázat... V Az [--e$i Jr!g ne3
avatkozik be$e. 2arat1eon vagy 2o$ton4 neke3 3indegy. V 9a
Roo!e 2o$ton ra-tatok .t a +Jere-ve$ a +a$ai a$att4 3indannyian ott
ve!z1ettek.
V A kockázat a 1áborT r!ze V -e$entette ki Ser Ric1ard 9or,e.
Carc!T4 vi1arvert arcT $ovag vo$t4 ,árnázott zek-n a cí3er
1áro3 1a$á$+e-e! $e,kt ábrázo$t egy c!ontI ! 1a3%3ezJn. V
Minden c!ata !zerenc!e-átk4 9ava!. Az i! kockázatot vá$$a$4 aki
ne3 te!z !e33it.
      V Cockázat ! kockázat k&zt i! van k.$&nb!g4 Ser Ric1ard.
)z... ez tT$ !ok4 tT$ korai4 tT$ távo$i. ;!3ere3 R3várat. )rJ!
kJvár4 va!tag +a$akka$ ! 3a!!zív tornyokka$. Mive$ k&ze$eg a t$4
bizto!an rengeteg k!z$etet 1a$3oztak +e$. A 2o$tonI1áz
v!zázadokka$ eze$Jtt +e$$ázadt [!zak kirá$ya e$$en4 ! 9ar$on
Stark o!tro3 a$á vette R3várat. Ct v ke$$ett4 3ire ki1eztette
Jket. 9a e$ akarod +og$a$ni4 +e$!g4 !z.k!ged $e!z o!tro3g,ekre4
tornyokra4 +e$t&rJ ko!okra...
V W!tro3tornyokat !z.k!g e!etn ,ít1et.nk V $egyintett
Stanni!. V 9a +a$t&rJ ko!ok ke$$enek4 a11oz i! ta$á$%nk +át. Arno$+
Car!tark !zerint a$ig &tven e3ber 3aradt R3várban4 ennek +e$e
!zo$gá$E. )gy gyengn vdett erJ! vár vgered3nyben gyenge
vár.
V Ztven e3ber egy várban +e$r &t!záz o!tro3$Eva$.
      V Az az e3berektJ$ i! +.gg V vitatkozott Ric1ard 9or,e. V
)zek &regek ! z&$d+.$ű k&$yk&k4 o$yanok4 akiket a +attyT ne3
tartott a$ka$3a!nak a c!atára. A 3ieink a Feketevízen edzJdtek4
ráadá!%$ $ovagok vezetik Jket
V Te i! $át1attad4 1ogy vágt%k át 3ag%nkat a vadakon. V Ser
"%!tin 1átravetett egy $en!zJke 1a-tinc!et. V A Car!tarkok
3egígrtk4 1ogy c!at$akoznak 1ozzánk R3várná$4 ! ott $e!znek
a 3i vad-aink i!4 1áro3!záz 1adra +og1atE +r+i. 9ar0ood nagyTr
3eg!zá3o$ta Jket4 a3ikor át1a$adtak a ka,%n. [! az a!!zonyaik i!
1arco$nak.
Stanni! inger.$ten ,i$$antott a $ovagra.
V A!ak ne3 rte34 !er. Ne3 akaro34 1ogy &zvegyek
-a-ve!zke$-enek a nyo3o3ban. A nJk itt 3aradnak4 az &regekke$4
!ebe!.$tekke$ ! gyer3ekekke$ egy.tt. TT!zknt bizto!ítani +og-ák
+r-.k ! aty-%k 1ű!gt. A vadak a$kot-ák 3a-d az e$Jvdet. A
Magnar vezeti az egy!get4 !a-át +Jn&keive$ ! Jr3e!tereive$.
)$J!z&r azonban +e$ ke$$ +egyverezn.nk Jket.
)z a +egyverraktár%nk ki+o!ztá!át -e$enti4 -&tt rá "on. [$e$e3 !
r%1a4 +&$d ! ka!t$yok4 3o!t ,edig a +egyverek Minden na,,a$
egyre 3$yebbre ránt 3agáva$. A !zavak ta$án va$Eban ne3
kardok4 de a kardok azok kardok.
V Z!!ze!zed1etek 1áro3!záz dárdát V 3ondta vonakodva V4 !
!i!akokat i!4 bár rgiek4 1or,adtak ! roz!dá!ak.
V :ánc$Y V krdezte a Magnar. V (e3ezvrtekY (áncingekY
V A3ikor #ona$ Noye 3eg1a$t4 e$ve!ztett.k a
,ánc$kovác!%nkat. V "on ne3 +o$ytatta4 an$k.$ i! 3indenki
rtette. 9a +3,ánc$t ad%nk a vadaknak4 kt!zer akkora ve!z$yt
+ognak -e$enteni a biroda$o3ra.
V Meg+e$e$ a ke3nyített bJr i! V 3ondta Ser Godry. V Az e$!J
c!ata %tán a tT$$Jk e$!zed1etik a 1a$ottak +e$!zere$!t.
Már aki $etben 3arad addig. 9a Stanni! a !zabad n,et k.$di
e$Jre4 a $egt&bben gyor!an e$ +ognak 1%$$ani.
      V (e1et4 1ogy Mor! _3bernek &r&3re vá$na4 1a Mance
Rayder ko,onyá-ábE$ i1atna4 de azt bizto!an ne3 nzi -E !ze33e$4
1a vadak ke$nek át a +&$d-n. A !zabad n, az idJk 1a-na$a Eta
+o!ztogat-a az _3bereket4 a FEkaI&b$&n átke$ve aranyat4 birkákat
! a!!zonyokat z!ák3ányo$nak. Az egyik e$rabo$t nJ Oar-Tbegy
$ánya vo$t. Fe$!g4 1agyd 1átra a vadakat. 9a 3agadda$ vi!zed
Jket4 azza$ c!ak 3agadra 1aragítod atyá3 zá!z$E1ordozEit.
V Atyád zá!z$E1ordozEinak egybknt !inc! kedv.kre a
-e$en$te3. Azt ke$$ +e$tte$ezne34 1ogy enge3 i! c!ak egy... 1ogy
i! nevezt$ enge34 9ava! nagyTrY \-abb 1a$á$raít$t
trEnk&vete$Jnek $átnakY V Stanni! a trk,re nzett4 1o!!zT
,i$$anatokig c!ak a +ogc!ikorgatá!a 1a$$at!zott. V Távozzatok4
3indannyian. 9ava! nagyTr4 te 3arad-.
A nyer! e$boc!átá! $át1atEan ne3 e!ett -E$ "%!tin Ma!!eyInek4
de ne3 vo$t 3á! vá$a!ztá!a4 3int 3o!o$yogva engede$3e!kedni.
9or,e k&vette4 de e$Jbb -e$entJ!gte$-e!en "onra ,i$$antott.
A$ayton S%gg! ki.rítette a k%,á-át4 ! 3or3o$t va$a3it 9ar0ood
Fe$$nek4 a3ire a +iata$abb +r+i +e$nevetett. S%gg! +e$ka,a!zkodott
kEbor $ovag vo$t4 $ega$ább o$yan +aragat$an4 3int a3i$yen erJ!.
_to$!Eknt Q&rgJvrt távozott. Az a-tEban 3g gTnyo!an
3eg1a-o$t "on +e$4 ! rávigyorgott barna4 t&redezett +ogaiva$.
A 3indannyian a -e$ek !zerint ne3 vonatkozott Me$i!andre
TrnJre. A kirá$y v&r&! árnyka. Stanni! krt 3g citro3o! vizet
#aventJ$4 ! 3i%tán ivott4 "onra nzett.
V 9or,e ! Ma!!ey kinztk 3ag%knak atyád 1e$yt. Ma!!ey a
vad 1ercegnJt i! akar-a. )gykor Robert bátyá3 3e$$ett !zo$gá$t
a,rEdknt4 ! átragadt rá a +e1rn, %táni tvágya. 9or,e i!
e$ve!zi Oa$t4 1a ,aranc!o$o34 de J inkább 1arcra vágyik.
A,rEdknt a +e1r k&,enyrJ$ á$3odozott4 de Aer!ei (anni!ter
ki+ogá!t tá3a!ztott ve$e !ze3ben4 ezrt Robert ne3 nevezte ki.
Ta$án -E$ i! tette. Ser Ric1ard tT$!ágo!an i! kedve$i az &$d&k$!t.
Me$yiket !zeretnd -obban #ere! %rának4 9ava!Y A 3o!o$ygEt
vagy a gyi$ko!tY
V #ere! San!a 1Tgo3 V +e$e$te "on.
      V Mindent 1a$$otta3 (anni!ter TrnJrJ$ ! az ignyeirJ$4 a3it
c!ak ke$$. V A kirá$y +$rerakta a k%,át. V Te 3eg!zerez1etnd
neke3 [!zakot. Atyád zá!z$E1ordozEi azonna$ -&nnnek )ddard
Stark +iának 1ívá!ára. Mg TT$IC&vrIAI(ovag$á!1oz nagyTr i!.
Fe1rrv e$$át1atna enge3 3eg+e$e$J 3ennyi!gű %tán,Et$á!!a$4
! $enne egy bizto! táboro34 a1ová !z.k!g e!etn
vi!!zavon%$1atnk. Mg ne3 k!J +e$1agyni ezze$ az
o!toba!ágga$4 9ava!S Trde$- $e4 ! +ogad- 1ű!get azza$ a
+attyTkardda$4 aztán ke$- +e$ "on Starkknt4 #ere! %raknt ! [!zak
&rzJ-ekntS
9ány!zor ke$$ 3g ki3ondano3Y
      V [n az [--e$i Jr!gnek +ogadta3 1ű!get
Stanni! %ndorodva nzett rá.
V A,ád i! 3akac! e3ber vo$t. X ezt bec!.$etnek nevezte. No!4
a bec!.$etnek ára van4 3int arra )ddard nagyTr i! knyte$en vo$t
rá-&nni. 9a ez viga!zta$ va$a3e$ye!t 9or,e ! Ma!!ey c!a$Edni
+ognak. 9a-$ok rá4 1ogy Arno$+ Car!tarknak ad-a3 #ere!t. X egy
bec!.$ete! !zaki.
V )gy !zaki. V Mg 3indig -obb egy Car!tark4 3int egy
2o$ton vagy egy Grey-oy4 gondo$ta4 de egyá$ta$án ne3 $ett
ny%godtabb. V A Car!tarkok c!erben1agyták a bátyá3at.
V Mi%tán a bátyád Rickard nagyTr +e-t vette. Arno$+
ezer3r+&$dnyire vo$t onnan. 2enne i! Stark vr +o$yik4
#ere!Ore.
V Ne3 -obban4 3int 3á!ik +$ t%cat !zaki 1áz n,ben.
V Azok a 1ázak ne3 tettek 1ű!ge!k.t neke3.
V Arno$+ Car!tark &reg4 1a-$ott 1átT e3ber4 ! +iata$korában
!e3 vo$t Rickard nagyTr1oz 3r1etJ 1arco!. Ta$án ki !e3 bír-a a
1ad-árat ne1z!geit.
V Neki $ega$ább vannak &r&k&!ei V vágta rá Stanni!. V Ct +iT4
1at %noka4 n1ány $ány. 9a Robert t&rvnye! +iakat ne3zett vo$na4
!okan $nnek 3g 3a i! azok k&z.$4 akik 3eg1a$tak.
V Fe$!ged -obban -árna Oar-Tbegy Mor!!za$.
V 9a e$+og$a$o3 R3várat4 J i! az eny3 $e!z.
V Oagyi! kitarta!z a tá3adá! terve 3e$$ettY
V A dic!J 9ava! nagyTr tanác!ai e$$enreY ;gen. 9or,e !
Ma!!ey bec!vágyE e3berek4 de ne3 tvednek. Ne3 .$1etek
tt$en.$4 a3íg Roo!e 2o$ton c!i$$aga e3e$kedJben van4 az eny3
,edig 1a$vány%$. (e ke$$ c!a,no34 ! 3eg3%tatno3 [!zaknak4
1ogy 3g 3indig !zá3o$ni ke$$ ve$e3.
V Mander$y +r+i!e$$J-e ne3 vo$t a zá!z$Ek k&z&tt4 3e$yeket
Me$i!andre TrnJ a $ángokban $átott V 3ondta "on. V 9a a tid
$enne Fe1rrv ! Py3an nagyTr $ovag-ai...
     V A 1a az o!tobák !zava. #avo! ne3 k.$d&tt .zenetet4 ta$án e$
!e3 rt Fe1rrvig. Arno$+ Car!tark azt ír-a4 1eve! vi1arok dT$tak
a Ce!kenyItengeren. Akár1ogy i!4 ninc! idJ3 gyá!zo$ni4 !e3 TT$I
C&vr nagyTr vá$a!zára várni. Fe1rrvet e$ve!zettnek ke$$
tekintene3. 9a #ere! +ia ne3 á$$ 3e$$34 c!ak abban
re3nyked1etek4 1ogy 1arcban +og$a$o3 e$ [!zakot4 á3 e11ez a
bátyá3 3Ed!zert ke$$ a$ka$3azno3. 9a$á$o! c!a,á!t ke$$ 3rne3
e$$en!gei3re4 3ie$Jtt egyá$ta$án 3egt%d-ák4 1ogy ott vagyok.
"on rá-&tt4 1ogy 1iába be!z$. Stanni! e$+og$a$-a R3várat4
vagy 3eg1a$ a ,rEbá$kozá! k&zben. Az [--e$i Jr!g ne3 avatkozik
be4 3ondta egy 1ang4 a3ire egy 3á!ik +e$e$t/ Stanni! a
biroda$o3rt 1arco$4 a va!e3berek c!ak a z!ák3ányrt ! a
,%!ztítá!rt. V Fe$!g4 n t%do34 1o$ ta$á$1atná$ 3g e3bereket.
Add neke3 a vadakat4 n ,edig &r&33e$ 3eg3ondo34 1o$ !
1ogyan.
V Wdaadta3 Q&rgJvrtet4 e$ged- 3eg ve$e.
V Az &!!ze!re !z.k!ge3 van.
V A +e$e!k.d&tt te!tvreid n3e$yike azt akar-a e$1itetni
ve$e34 1ogy +$ig 3agad i! vad vagy. ;gaz ezY
V Szá3odra Jk c!ak egy +e$á$doz1atE c!.r1e. A Fa$on -obb
1a!zn%kat t%dná3 venni. Add neke3 Jket4 1ogy azt kezd-ek
ve$.k4 a3it akarok4 ! c!erbe 3eg3%tato34 1o$ re3$1et!z
gyJze$3et... ! további e3bereket.
Stanni! 3egd&rz!&$te a tarkE-át.
V \gy a$k%dozo$4 akár egy ko+a a tJke1a$ra4 9ava! nagyTr.
Ned Stark 1a$a!ko+át ne3zett vo$naY 9ány e3berrJ$ van !zEY
V CtezerrJ$4 ta$án 1áro3rE$.
V 9áro3ezerY Mi+$e e3berek azokY
V 2.!zkk. Szegnyek. [rzkenyek4 1a a bec!.$et.krJ$ van
!zE4 de ádáz 1arco!ok.
V Re3$e34 ez ne3 va$a3i +attyTtr.kk. )$c!er$ekIe
1áro3!záz 1arco!t 1áro3ezerreY :er!ze ne3 vagyok te$-e!en
bo$ond. 9a itt 1agyo3 neked a $ányt i!4 !zavadat adod4 1ogy
vigyázo$ a 3i ki! 1ercegnJnkreY
X ne3 1ercegnJ.
V A1ogy kívánod4 +e$!g.
V Tete!!ek ve$ed e!k.t egy +a e$JttY
V Ne3 !z.k!ge!. V Mo!t gTnyo$EdikY Stanni!n$ ne1z vo$t
3egá$$a,ítani.
V Rendben. Te1át 1o$ vannak azok az e3berekY
V ;tt ta$á$od Jket. V "on 3eggett kezve$ a trk,re 3%tatott4
az Ado3ánytE$ d$re ! a kirá$yi TttE$ ny%gatra e$ter.$J vidkre.
V A 1egyekbenY V krdezte gyanakodva Stanni!. V Ne3 $átok
várakat -e$&$ve4 !e3 %takat4 váro!okat4 +a$vakat.
V Atyá3 gyakran 3ondta4 a trk, ne3 3aga a +&$d. A
1egy!g v&$gyeiben ! +enn!ík-ain vezredek Eta $nek e3berek4 a
k$án+Jn&keik vezet!e a$att. Ti ki! %rac!káknak 3ondanátok Jket4
bár Jk ne3 o!ztogatnak 3ag%k k&z&tt cí3eket. A k$ánok ba-nokai
1ata$3a!4 ktkeze! kardda$ 1arco$nak4 a k&ze3berek ,edig
,arittyáva$ vagy 1egyi kJri!bJ$ k!zített 1%!ángga$. 9ogy Tgy
3ond-a34 e$g civakodE! n,!g. A3ikor ne3 egy3á!!a$
1arco$nak4 az á$$ataikat gondozzák4 1a$á!znak a "gI&b&$ben4 ! a
vi$ág $eg!zívE!abb $ovait teny!ztik.
V [! Tgy gondo$od4 1a-$andEak $e!znek rte3 1arco$niY
V 9a 3egkred Jket.
V Mirt k&ny&r&gnk o$ya!3irt4 a3i -árY
      V Cr!t 3ondta34 ne3 k&ny&rg!t. V "on vi!!za1Tzta a kezt.
V Az .zenetk.$d! ne3 -ár1atE Tt4 +e$!gednek !z3$ye!en ke$$
oda3ennie. )gy$ a kenyer.kbJ$ ! a !E-%kbE$4 igyá$ a !&r.kbJ$4
1a$$ga!d 3eg a d%dá!aikat4 dic!rd $ányaik !z,!gt4 !
3egka,od a kard-%kat. A k$ánok ne3 $áttak kirá$yt4 3iEta Torr1en
Stark trdet 1a-tott. A $átogatá!od nagy 3egti!zte$tet! $e!z
!zá3%kra. 9a 3eg,aranc!o$od4 1ogy 1arco$-anak rted4 c!ak
egy3á!ra nznek4 ! azt 3ond-ák/ aCi ez az e3berY Az n
kirá$yo3 bizto!an ne3.b
V 9ány k$ánrE$ be!z$!zY
V Nagy-ábE$ kt t%cat. F$int P%$$4 Norrey4 (idd$e... nyerd 3eg
az Zreg F$intet ! a Nagy A!&b&rt4 a t&bbiek k&vetik Jket.
V Nagy A!&b&rY
V A P%$$ok +e-e. Neki van a $egnagyobb 1a!a a 1egyvidken4
! a $egt&bb e3bere. A P%$$ok a "gI&b&$ben 1a$á!znak4 ! azza$
i-e!ztgetik a gyer3ekeiket4 1ogy 1a ne3 vi!e$kednek -E$4 a
va!e3berek e$rabo$-ák Jket. Azonban a11oz4 1ogy ta$á$kozz
ve$.k4 át ke$$ ke$ned a NorreyIk +&$d-n4 Jk $nek $egk&ze$ebb az
Ado3ány1oz4 ! 3indig i! -E barát!ágban á$$tak az Jr!gge$.
Ad1atok vezetJt.
V Ad1at!zY V Stanni! +igye$3t !e33i ne3 ker.$te e$ V Oagy
ad!z i!Y
V Adok. Sz.k!ged $e!z rá4 ! n1ány bizto! $ábT 1egyi ,Enira
i!. Az &!vnyek oda+ent ne3 t&bbek kec!kec!a,á!okná$.
V Cec!kec!a,á!okY V A kirá$y !ze3e &!!ze!zűk.$t. V [n gyor!
1e$yvá$toztatá!rE$ be!z$ek4 te ,edig kec!kec!a,á!okka$
ve!ztegetnd az idJ3etY
V A3ikor az ;+-T Sárkány 3eg1Edította #orneIt4 egy
kec!kec!a,á!on ker.$te e$ a A!ontTt Jrtornyait.
V ;!3ere3 a 3e!t4 de #aeron tT$ nagy -e$entJ!get
t%$a-donított neki dic!ekv!tJ$ 1e3z!egJ k&nyvben. Azt a
1áborTt a 1a-Ek nyertk 3eg4 ne3 a kec!kec!a,á!ok. T&$gy&k&$
3ego!tro3o$ta :a$ánkváro!t4 ! +e$1a-Ezott a Q&$dvr +e$ig4
3ik&zben a dorneIi !ereg a 9ercegI1ágEná$ 1arco$t. V Stanni!
%--áva$ a trk,re ko,,intott. V )zek a 1egyi %rak ne3 +og-ák
akadá$yozni az át1a$adá!o3atY
V (eg+e$-ebb $ako3ákka$. Mindegyik 3eg,rEbá$-a +e$.$3T$ni
a t&bbieket vendg!zeretetben. Ne3e! atyá3 egy!zer azt 3ondta4
!o1a ne3 evett +e$eo$yan -Et !e34 3int a3ikor 3eg$átogatta a
k$ánokat.
V Azt 1i!ze34 1áro3ezer e3berrt e$vi!e$ek n3i d%dá$á!t !
zabká!át V 3ondta a kirá$y4 bár a 1ang-a ,,en az e$$enkezJ-rJ$
ár%$kodott.
"on Me$i!andr1oz +ord%$t
V )gy baráti +igye$3eztet!4 TrnJ3. A 1egyek k&z&tt erJ!ek az
J!i i!tenek. A k$ánok tag-ai ne3 tűrik e$4 1ogy !rtege!!k a
!zív+á-%kat.
A ,a,nJt ez $át1atEan !zErakoztatta.
V Ne3 ke$$ +$ned4 9ava! "on4 ne3 okozok gondot a 1egyi
barbároknak ! !&tt i!teneiknek. Az n 1e$ye3 itt van ve$ed !
bátor te!tvreidde$.
"on ezt !zerette vo$na a $egkev!b4 de 3ie$Jtt ti$takoz1atott
vo$na4 a kirá$y 3eg!zE$a$t/
V Te 1ová vezetnd ezeket a rettent1etet$en 1arco!okat4 1a
ne3 R3vár e$$enY
"on $enzett a trk,re.
V )rdJ3$yre. V Ráb&k&tt az %--áva$. V 9a 2o$ton 1arcba
akar !zá$$ni a va!e3berekke$4 neked i! azt ke$$ tenned. )rdJ3$ye
+&$dbJ$ ! c&$&,&kbJ$ e3e$t erJd egy !űrű erdJ k&ze,n4 k&nnyű
!zrevt$en.$ 3egk&ze$íteni. )gy c&$&,vár4 a3it +&$d!ánc !
c&$&,kerít! vd. )$i!3ere34 a 1egyeken át $a!!T $e!z az Tt4 de a
!ereged ott !zrevt$en.$ 3ozog1at4 ! !zinte )rdJ3$ye
ka,%-áná$ b%kkan1at e$J.
Stanni! az á$$át vakargatta.
V 2a$on Grey-oy e$!J $ázadá!áná$ tengeren gyJzte3 $e a
va!e3bereket4 a1o$ a $egádázabb e$$en+e$ek. Száraz+&$d&n4 1a
!iker.$ 3eg$e,ne3 Jket... $e1et!ge!. (egyJzte3 a vadakat ! a
Fa$on TT$i Cirá$y%kat. 9a vere!get 3rek a va!e3berekre i!4
[!zak t%dni +og-a4 1ogy T-ra van kirá$ya.
Neke3 ,edig $e!z ezer vada34 gondo$ta "on4 3ik&zben
+e$eannyit !e3 t%dok etetni.
 
 
 
Tyrion
 
 Szende Szűz Tgy 1a$adt e$Jre a k&dben4 a1ogy egy
vak e3ber ta,ogatEzik a !zá3ára i!3eret$en +o$yo!En.
(e3ore !e,ta i3ádkozott. A k&d e$to3,ította 1ang-át4
a3e$y így erJt$ennek ! 1a$knak tűnt. Gri++ a +ed$zeten -árká$t4
,ánc$-a 1a$kan c!i$inge$t +arka!bJr k&,enye a$att. ;dJnknt
3egrintette a kard-át4 3int1a 3eg akarna gyJzJdni rE$a4 1ogy
3g 3indig ott $Eg az o$da$án. Cac!a3ezei Ro$$y a -obb o$da$i
c!ák$yát keze$te4 ?andry a ba$ o$da$it. ?!i$$ának -%tott a
kor3ányrTd.
V Ne3 tet!zik ez a 1e$y V 3or3o$ta F$3e!ter 9a$don.
V F$!z egy ki! k&dtJ$Y V gTnyo$Edott Tyrion4 bár igazábE$ ez
ne3 c!ak egy ki! k&d vo$t. A Szende Szűz orrában ;+-T Gri++ á$$t a
1ar3adik c!ák$yáva$4 1ogy !z.k!g e!etn e$3anJverezze a 1a-Et
a k&dbJ$ e$Jb%kkanE akadá$yok Tt-ábE$. )$&$ ! 1át%$ $á3,á!ok
gtek4 de a k&d o$yan !űrű vo$t4 1ogy a t&r,e a 1a-E k&ze,rJ$ c!ak
egy a,rE +ny,ontot $átott 3indkt irányban. Az J +e$adata vo$t4
1ogy +e$.gye$-en a ,aráz!tartEra4 ! gondo!kod-on rE$a4 1ogy ne
a$%d-on ki a tűz.
V )z ne3 k&z&n!ge! k&d4 9egyi 9%gor V 3ondta ?!i$$a. V
Oaráz!$attE$ bűz$ik4 ! ezt te i! reznd4 1a $enne orrod. Sok %tazE
ve!zett e$ itt4 dereg$yk4 ka$Ez1a-Ek ! nagy +o$ya3i gá$yák
egyaránt. A!ak tve$yegtek c$ta$an%$ a k&dben4 kere!tk a na,ot4
3e$yet ne3 ta$á$1attak 3eg4 a3íg az Jr.$et vagy az 1!g e$ ne3
vitte a $egny!get. A $evegJ te$e van ny%g1atat$an !ze$$e3ekke$4
a víz ,edig !zenvedJ $e$kekke$.
      V Wtt i! van egy V 3%tatta Tyrion. A -obb o$da$on4 a zavaro!
A
3$y!gbJ$ akkora kJkz nyT$t +e$4 a3e$y k&nnyedn
&!!zero,,ant1atta vo$na a 1a-Et. A!ak a kt %-- $egtete-e rintette a
+e$!zínt4 de a1ogy a Szende Szűz e$1a$adt 3e$$ette4 -E$ $átta a kz
t&bbi r!zt a víz a$att4 e! a +e$+e$ tekintJ4 !á,adt arcot. 2ár
k&nnyed 1angon be!z$t4 nagyon i! knye$3et$en.$ rezte 3agát.
)z va$Eban ro!!z 1e$y vo$t4 kt!gbee!!tJ$ ! 1a$á$tE$ bűz$&tt.
?!i$$a ne3 tved. )z a k&d ne3 ter3!zete!. Oa$a3i gono!z
n&vekedett itt a vízben4 ! a $evegJt i! 3egrontotta. Ne3 c!oda4
1ogy a kJe3berek 3egJr.$tek.
V Ne3 ke$$ene gTnyo$Ednod V +igye$3eztette ?!i$$a. V A
!%ttogE 1o$tak gyű$&$nek 3indent4 a3i 3e$eg ! $J4 ! 3indig
kere!ik az T-abb e$kár1ozott $e$keket.
V Ct$e34 1ogy $enne 1a$otti $e,$.k az n 3rete3ben. V A
t&r,e 3eg,i!zká$ta a !zndarabokat.
V A gyű$&$et +e$eannyira !e3 3ozgat-a a kJe3bereket4 3int az
1!g. V F$3e!ter 9a$don !árga kendJt k&t&tt a !zá-a ! az orra
e$4 a3e$y e$+o-totta a 1ang-át. V [rte$3e! e3ber ne3 e!zik 3eg
!e33it4 a3i a k&dben tere3. Oo$anti! triarkái egy vben
1áro3!zor +e$k.$denek a +o$yEn egy k!z$etekke$ te$i gá$yát4 de a
!eg$y1a-Ek gyakran k!nek4 ! idJnknt t&bb 1e! !zá-at 1oznak4
3int enniva$Et.
V A +o$yEban bizto! vannak 1a$ak V !zE$t k&zbe ;+-T Gri++.
V [n ne3 ennk o$yan 1a$at4 a3it innen +ogtak ki V +e$e$te
?!i$$a.
V Ne3 nS
V A k&d&t !e3 tanác!o! be$$egezni V tette 1ozzá 9a$don. V
Garin ]tka ter-eng a $evegJben.
A!ak Tgy t%do3 e$ker.$ni a k&d be$$egz!t4 1a egyá$ta$án
ne3 $$egze3.
V Garin ]tka c!%,án !z.rke1á3 V 3ondta Tyrion. Az átkot
gyakran $e1etett $átni gyer3ekeken4 k.$&n&!en a 1űv&!4 nedve!
g1a-$aton $Jk&n. A +ertJz&tt 1T! ke3nny vá$t4
3egc!onto!odott ! kire,edezett4 bár a t&r,e va$a1o$ o$va!ta4 1ogy
a !z.rke1á3 ter-ed!t 3eg $e1et á$$ítani citro3o!4 3%!táro!
borogatá!!a$4 va$a3int ,erz!e$Jen +orrE +.rdJve$ Ka 3e!terek
!zerintL4 vagy i3áva$4 á$dozatta$ ! b&-tte$ Ka !e,tonok !zerintL. A
beteg!g egy idJ %tán távozott4 3aga %tán 1agyva e$torz%$t4 á3 $J
á$dozatát. A 3e!terek ! !e,tonok abban egyetrtettek4 1ogy a
!z.rke1á33a$ 3eg-e$&$t gyer3ekeket !o1a ne3 rinti a kEr
!okka$ ritkább4 1a$á$o! +or3á-a4 !e3 +$e$3ete! %nokate!tvre4 a
!z.rkeragá$y. V ]$$ítE$ag a nyirko!!ág okozza. ]rta$3a! nedvek a
$evegJben4 ne3 átok.
V A 1EdítEk egyiket !e3 1ittk4 9egyi 9%gor V 3ondta ?!i$$a.
V Oo$anti! ! Oa$yria e3berei aranyketrecbe zárták Garint4 ! c!ak
gTnyo$Edtak ra-ta4 a3ikor az Anyá1oz +o1á!zkodott4 1ogy !T-t!on
$e rá-%k. ]3 az -!zaka +o$ya3án ki&nt&tt a víz4 e$nye$te Jket4 !
attE$ a na,tE$ +ogva ninc! ny%gvá!%k. Mg 3indig ott vannak a viz
a$att4 Xk4 akik egykor a tűz %rai vo$tak. 9ideg $e1e$et.k
+e$e3e$kedik az i!za,bE$4 az 1ozza $tre a k&d&t4 a 1T!%k ,edig
%gyano$yan krge!! vá$t4 3int a !ziv.k.
Tyrion orrc!onk-a rettenete!en vi!zketett. Megvakarta. Az
&rega!!zonynak igaza $e1et. Oa$a3i ninc! rendben ezze$ a 1e$$ye$.
Mint1a 3egint az árnyk!zkben $ennk4 ! a,á3 1a$á$át nzn3.
X i! 3egJr.$t vo$na4 1a ebben a !z.rke4 zavaro! $eve!ben ke$$
e$t&$tenie a na,-ait4 3ik&zben a 1T!a ! a c!ont-ai $a!!an kJv
vá$nak.
;+-T Gri++ !ze3$áto3á!t ne3 o!ztozott ny%gta$an!ágában.
V 9add -&--enek c!ak4 3a-d 3eg3%tat-%k nekik4 3ibJ$
vagy%nkS
V OrbJ$ ! c!ontbE$4 az Atya ! az Anya k,3á!ára V +e$e$te
(e3ore !e,ta. V [! 3egkr$ek4 1agyd abba a bek,ze$t 1enceg!t.
A kev$y!g !z&rnyű bűn. A kJe3berek i! kev$yek vo$tak4 !
3indJ-.k k&z.$ a (e,$e! NagyTr a $egkev$yebb.
Az izzE !zndarabok 1J-e ,írt varáz!o$t Tyrion arcára.
V (tezik egyá$ta$án ez a (e,$e! NagyTr4 vagy c!ak va$a3i
3e!eY
V A (e,$e! NagyTr Garin ide-e Eta %ra$-a a k&d&t V 3ondta
?andry. V N3e$yek azt á$$ít-ák4 3aga Garin az4 aki kike$t víz
a$atti !ír-ábE$.
V A 1o$tak ne3 $ednek +e$ V !z&gezte $e F$3e!ter 9a$don V4
! !enki ne3 $ ezer vig. ;gen4 va$Eban $tezik a (e,$e! NagyTr.
Oo$t 3ár be$J$e vagy t%catnyi. A3ikor az egyik 3eg1a$4 T-abb
ve!zi át a 1e$yt. A 3o!tani egy ka$Ez a 2azi$i!zk%!zI!zigetekrJ$4
aki azt 1itte4 a R1oyne gazdagabb z!ák3ányt kíná$4 3int a NyárI
tenger.
V )zt n i! 1a$$otta3 V bE$intott Cac!a V4 de van egy 3á!ik
3e!e4 a3i -obban tet!zik. )!zerint J ne3 o$yan4 3int a t&bbi
kJe3ber4 3ert eredeti$eg !zobor vo$t4 a3íg egy !z.rke a!!zony e$J
ne3 b%kkant a k&dbJ$4 ! -g1ideg a-káva$ 3eg ne3 c!Eko$ta.
V )$gS V 3ord%$t +e$ Gri++. V Marad-atok 3ár c!endbenS
(e3ore !e,ta 1irte$en +e$!zi!!zent.
V Mi vo$t ezY
V 9o$Y V Tyrion ne3 $átott !e33it c!ak a k&d&t.
V Oa$a3i 3ozgott4 $átta3 +odrozEdni a vizet.
V )gy teknJ! V -e$entette be vidá3an a 1erceg. V )gy 1ata$3a!
ro,,antE. V )$JrenyT$t a c!ák$yáva$4 ! e$$&kte 3ag%kat egy
3aga!ra tornyo!%$E4 z&$d obe$i!zktJ$.
A k&d 1idegen ! nedve!en te$e,edett rá-%k. A !z.rke!gbJ$ egy
e$!.$$yedt te3,$o3 bontakozott ki4 a1ogy ?andry ! Cac!a a
c!ák$yá-%knak +e!z.$ve vgig!tá$tak a 1a-E 1o!!zában4
tovább$endítve a dereg$yt. )$1a$adtak egy 3árvány$,c!J 3e$$ett4
a3e$y a 3oc!árbE$ kígyEzott +e$+e$4 ! a $evegJben rt vget.
M&g&tte T-abb +or3ák bontakoztak ki/ $edJ$t tornyok4 +e-et$en
!zobrok4 1ata$3a! +ák4 3e$yek gy&krzete 3g a 1a-Ená$ i!
nagyobb vo$t.
V )z vo$t a +o$yE $eggy&ny&rűbb ! $eggazdagabb te$e,.$!e V
3ondta ?andry. V A1royane4 a +e!ztivá$ok váro!a.
TT$ gazdag4 gondo$ta Tyrion4 ! tT$ gy&ny&rű. So1a ne3 b&$c!
do$og 3egkí!rteni a !árkányokat. C&r.$vette Jket a vízbe +T$t
váro!. Oa$a3i e$re,.$t a +e-.k +e$ett4 !á,adt4 bJrre$ borított
!zárnyak kavarták a k&d&t. A t&r,e a nyakát tekergetve ,rEbá$ta
!ze3.gyre venni4 de a $ny %gyano$yan gyor!an e$ i! tűnt4 3int
a1ogy 3eg-e$ent.
Ne3 !okka$ k!Jbb +nyt ,i$$antottak 3eg.
V 9a-ES V !zá$$t a kiá$tá! to3,án a víz +&$&tt. V Ci vagyY
V Szende SzűzS V kiá$totta vi!!za ?andry.
V "g3adárS (e vagy +e$Y
V (e. 2Jr&k ! 3z4 !&r ! +aggyTS
V Fe$S C!ek ! tűk4 c!i,ke ! vá!zon4 +ű!zere! borS
V Mi 1ír Oo$anti!bE$Y V krdezte ?andry.
V 9áborT -&nS V 1angzott a +e$e$et.
V 9o$Y V kiá$tott 3o!t Gri++. V MikorY
V [v vge +e$S Nye!!o! ! Ma$a`%o !z&vetkeztek4 ! az
e$e+ántok c!íko!ak $ettekS V A 1ang egyre 1a$kabbá vá$t4 a1ogy a
3á!ik 1a-E e$távo$odott tJ$.k. Figye$tk4 a3int a +nye 3egre3eg4
3a-d te$-e!en e$tűnik.
V 2&$c! do$og kiabá$ni a k&dben i!3eret$en 1a-EknakY V
krdezte Tyrion. V Mi $ett vo$na4 1a ka$EzokY V )ddig !zerenc!!
Tt-%k vo$t4 1áborítat$an%$ ke$tek át az -!zakai TJrItavon4 !enki
ne3 $átta ! ne3 bántotta Jket. Cac!a egy!zer 3eg,i$$antott egy
1a-Et4 ! 1atározottan á$$ította4 1ogy Mo!dat$an _rdE4 azonban a
Szende Szűz -E !ze$et ka,ott4 ! _rdo V 1a J vo$t egyá$ta$án V
!e33i rdek$Jd!t ne3 3%tatott iránt%k.
V A ka$Ezok ne3 1a-Eznak be a 2ánatba V 3ondta ?andry.
V A!íko! e$e+ántokY V 3or3o$ta Gri++. V Mit -e$ent1et ezY
Nye!!o! ! Ma$a`%oY ;$$yrio e$eget +izetett Nye!!o!nak4 1ogy akár
nyo$c!zor i! 3egvá!áro$-a.
V Aranyban vagy !a-tbanY V krdezte Tyrion.
Gri++ 1arago!an 3eredt rá.
V 9ac!ak a k&vetkezJ e$3! 3eg-egyz!edde$ ne3 vagy k,e!
!zto!z$atni ezt a k&d&t4 akkor tart!d 3eg 3agadnakS
;geni!4 atyá34 3ondta ki 3a-dne3 1ango!an a t&r,e.
A!endben $e!zek4 k&!z&n&3. Ne3 i!3erte a vo$anti!iakat4 de Tgy
tűnt !zá3ára4 az e$e+ántoknak ! a tigri!eknek 3inden ok%k
3egvan a !z&vetkez!re4 1a !árkányokka$ á$$nak !ze3ben. A
!a-tkere!kedJ ta$án ro!!z%$ 3rte +e$ a 1e$yzetet. Arannya$
3egvá!áro$1at!z egy e3bert4 de c!ak a vr ! az ac$ bizto!ít1at-a4
1ogy 1ű!ge! i! 3arad-on.
\-ra 3eg,i!zká$ta a !zndarabokat4 ! egy kic!it 3eg i! +T-ta4
1ogy -obban izzanak. Gyű$&$&3 ezt az eg!zet. Gyű$&$&3 a k&d&t.
Gyű$&$&3 ezt a 1e$yet4 ! Gri++et !e3 zárta3 a !zíve3be. Tyrion
3egJrizte az ;$$yrio kert-ben !zedett 3rge! go3bákat4 !
bizonyo! na,okon nagy vo$t a kí!rt!4 1ogy be$ec!e3,!!ze Gri++
te$be. Az egyet$en ,rob$3át az -e$entette4 1ogy Gri++et c!ak
nagyon ritkán $átta enni.
Cac!a ! ?andry neki+e!z.$tek a c!ák$yáknak4 ?!i$$a
e$+ordította a kor3ányr%dat. ;+-T Gri++ e$ta!zította a Szende Sz.zet
egy $eo3$ott toronytE$4 3e$ynek ab$akai vak4 +ekete !ze3ekknt
3eredtek rá-%k. A 1a-E vitor$á-a e$ne1ez.$ve $Egott az árbocrE$. A
víz egyre 3$yebb vá$t a t&rz! a$att4 3íg vg.$ 3ár a c!ák$yák
!e3 rtk e$ a +o$yE +enekt4 az ára3$at azonban vitte Jket tovább4
a3íg...
Tyrion c!ak annyit $átott4 1ogy va$a3i 1ata$3a!4 z&3&k !
ba$-E!$atT do$og e3e$kedik ki a vízbJ$. )$J!z&r azt 1itte4
va$a3i$yen do3b tornyo!%$ egy erdJ! !ziget +&$4 vagy egy
3o1áva$ ! ,á+rányokka$ benJtt4 ko$o!!zá$i! !zik$a az. ]3 a1ogy
a Szende Szűz k&ze$ebb rt4 az a$ak-a i! kive1etJbb vá$t. A víz
,art-án rot1adE4 n&vnyzette$ benJtt4 +ábE$ ,.$t erJd á$$t. Carc!T
tornyok nJttek ki be$J$e4 n3e$yik kettt&rt4 akár egy dárda nye$e4
3á!oknak a tete-e 1iányzott4 vakon t&rtek az g +e$. Fo$yo!Ek !
ga$riák b%kkantak e$J4 3a-d tűntek e$4 kec!e! tá3,i$$rekke$4
+ino3an 3eg3%nká$t bo$tívekke$4 bordázott o!z$o,okka$4
tera!zokka$ ! $%ga!okka$.
Az eg!z ro3o! vo$t4 e$1agyatott4 e$+e$edett.
A !z.rke 3o1a itt va!tagon teny!zett4 nagy +o$tokban
borította a $ez%1ant k&veket4 ! k&rbenJtte a tornyokat. Az
ab$akokon +ekete indák tekergJztek ki ! be4 át az a-tEkon ! a
bo$tíveken4 t$ a 3aga! kJ+a$ak o$da$án. A k&d a ,a$ota
1áro3negyed r!zt e$+edte4 de a3i $át!zott4 az bJven e$egendJ
vo$t Tyrionnak a11oz4 1ogy t%d-a/ ez az erJd tíz!zer akkora
$e1etett4 3int a O&r&! Torony4 ! !záz!zor o$yan c!odá$ato!. Már
t%dta4 1o$ van.
V A Szere$e3 :a$otá-a V !%ttogta 1a$kan.
V )z vo$t a r1oyneIi neve V bE$intott F$3e!ter 9a$don V4 de
ezer ve 3ár c!ak a 2ánat :a$otá-ának 1ív-ák.
A ro3 !zo3orT $átványt nyT-tott4 de 3g !zo3orTbb vo$t
t%dni4 3i 3űve$te ezt ve$e. )gykor ezt a 1e$yet nevet! t&$t&tte be4
gondo$ta Tyrion. OirágoktE$ ,o3,ázE kertek !orakoztak itt4 a
k%tak vize arany$Ean c!i$$ogott a na,!.t!ben. Szere$3e!ek $,tei
vi!!z1angoztak a +o$yo!Ekon4 ! a be!zakadt k%,o$a a$att
1áza!!ágok ezreit ,ec!te$tk 3eg c!Ekka$ Gondo$atai i!3t Ty!1a
+e$ +ord%$tak4 aki o$y r&vid ideig vo$t a +e$e!ge. "ai3e vo$t4 -%tott
e!zbe ke!erűen. A !a-át vre34 az n nagy4 erJ! bátyá3. A3ikor
kic!i vo$ta34 -átkokat 1ozott neke34 1ordEabronc!okat4
+akockákat ! +aragott oro!z$ánokat. TJ$e ka,ta3 az e$!J ,Eni3at4
! 3eg i! tanított $ovago$ni ra-ta. A3ikor azt 3ondta4 3egvett
tged neke34 egy ,i$$anatig !e3 kte$kedte3 a !zavában. Mirt i!
tette3 vo$naY X vo$t "ai3e4 te ,edig c!ak egy $ány4 aki e$-át!zotta
a !zere,t. )ttJ$ tartotta3 3ár kezdettJ$ +ogva4 attE$ a ,i$$anattE$4
1ogy e$J!z&r rá3 3o!o$yogtá$4 ! engedted4 1ogy 3egrint!e3 a
kezed. A !a-át a,á3 !e3 !zeretett. Te 3irt tetted vo$na4 1a ne3
aranyrtY
A k&d 1o!!zT4 !z.rke %--ain át i!3t 1a$$otta a !zá3!zerí-
1Tr-ának 3$y ,end.$!t4 Ty0in nagyTr 3ord%$á!át4 a1ogy a
ve!!zJ e$ta$á$ta a 1a!a a$att4 a +ar,o+ák c!attaná!át a k&v&n4 a1ogy
vi!!zae!ett az árnyk!zkre ! 3eg1a$t. aA1ová a !za-1ák
3ennekb4 ezt 3ondta. [! az 1o$ vanY Tyrion !zerette vo$na
3egkrdezni tJ$e. 9ová 3ent Ty!1a4 a,á3Y
V Meddig ke$$ 3g e$vi!e$n.nk ezt a k&d&tY
V Mg egy Era4 ! 3ag%nk 3&g&tt 1agy-%k a 2ánatot V +e$e$te
F$3e!ter 9a$don. V Wnnan 3ár knye$3e! c!Enakázá! $e!z4 a
R1oyne 3inden kanyar%$atáná$ +a$vak várnak 3inket4 gy.3&$c!&!
kertekke$4 !zJ$Jkke$4 rett gabona3ezJkke$. A +o$yEn 1a$á!zok4 a
+ogadEkban +orrE +.rdJ ! de! borok. Se$1ory!4 Oa$y!ar ! Oo$on
T1ery! +a$$a$ k&r.$vett váro!ok4 o$yan nagyok4 1ogy akár a 9t
Cirá$y!ágban i! $e1etnnek. Azt 1i!ze34 n...
V Fny e$Jtt.nkS V !zEit 1átra +igye$3eztetJen ;+-T Gri++.
Tyrion i! !zrevette. A "g3adár az4 vagy egy 3á!ik dereg$ye4
3ondta 3agának4 de r&gt&n t%dta4 1ogy tved. Oi!zketni kezdett
az orra4 vad%$ 3egvakarta. A +ny egyre erJ!ebb $ett4 a1ogy a
Szende Szűz k&ze$ebb rt 1ozzá. (ágyan derengJ +ny,ont
c!a$ogatta Jket 3agá1oz a k&d&n kere!zt.$. )gy idJ %tán kettJ $ett
be$J$e4 3a-d 1áro3/ -e$zJ+nyek egyenet$en vona$a e3e$kedett +e$
a vízrJ$.
V Az ]$o3 9íd-a V 3ondta Gri++. V A1o$ a +nyek vannak4 ott
egyIegy kJe3ber á$$. N1ányan ta$án .v&$teni kezdenek a
k&ze$edt.nkre4 de ne3 va$E!zínű4 1ogy bántani ,rEbá$nának. A
$egt&bb kJe3ber !%ta4 ne1zke!4 .gyet$en ! o!toba $ny. A vg
k&ze$edtve$ 3ind 3egJr.$nek4 akkor a $egve!z$ye!ebbek. 9a
!z.k!ge!4 i-e!!ztek e$ Jket a +ák$yákka$4 de !e33i !zín a$att ne
enged-tek4 1ogy 1ozzátok r-enek.
V Ta$án ne3 i! $átnak 3inket V v$ekedett F$3e!ter 9a$don. V
A k&d e$re-t 3inket e$J$.k4 a3íg eg!zen oda ne3 r.nk a 1íd1oz4
aztán 3ár tT$ i! $e!z.nk ra-t%k4 3ie$Jtt rá-&nnnek4 1ogy ott
vagy%nk.
A kJ!ze3ek vak !ze3ek4 gondo$ta Tyrion. T%dta4 1ogy a
!z.rke1á3 1a$á$o! +a-tá-a a kiá$$E te!tr!zeken kezdJdik/ vi!zket!
a5 %--begyben4 e$+eketedJ $ábk&r&34 a ta,intá! e$to3,%$á!a.
A1ogy a z!ibbadá! átter-ed az eg!z kzre vagy +e$ a $áb+e-en4 a
1T! 3egke3nyedik ! 1idegg vá$ik4 az á$dozat bJre !z.rk!
árnya$atot &$t4 1a!on$ítani kezd a kJre. A !z.rke1á3nak a
!zEbe!zd !zerint 1áro3 1atkony gyEgy3Ed-a van/ a +e-!ze4 a
kard ! a bárd. A beteg te!tr!z $evágá!a bizonyo! e!etekben
3egá$$ít-a a +ertJz! ter-ed!t4 de ne3 3indig. Sokan +e$á$dozták
a kar-%kat vagy a $áb%kat4 1ogy aztán a 3á!ik kezd-en e$
!z.rk.$ni. ;$yenkor 3ár ne3 3aradt re3ny. A3ikor a kEr e$rte
az arcot4 a vak!ág vo$t a $eggyakoribb k&vetkez3ny Az átok
vg!J !zaka!zában a beteg!g be+e$ +ord%$t4 c$ba vette az
iz3okat4 a c!ontokat ! a be$!J !zerveket.
)$Jtt.k a 1íd egyre nagyobbá vá$t Gri++ az ]$o3 9íd-ának
nevezte4 de ez az á$o3 darabokra 1%$$ott ! e$torz%$t. Sá,adt
kJívek tornyo!%$tak a k&dben a 2ánat :a$otá-a ! a ny%gati ,art
k&z&tt. )gy r!z.k 3ár $eo3$ott $e1Tzta Jket a !z.rke 3o1a ! a
vízbJ$ e$JtekeredJ va!tag4 +ekete indák !T$ya. A +ábE$ k!z.$t
+e$!J !zerkezet !ztro1adt4 de az %tat !zeg$yezJ $á3,á!ok k&z.$
n1ány 3g 3o!t i! gett A1ogy a Szende Szűz k&ze$ebb rt4
Tyrion ki t%dta venni a kJe3berek 3ozgE árnyait4 a1ogy
c$ta$an%$ keringenek a $á3,á!ok k&r.$4 $a!!T4 !z.rke $e,kkknt.
N1ányan 3ezte$enek vo$tak4 3á!ok rongyokba &$t&ztek.
Gri++ e$J1Tzta a kard-át.
V ?o$$o4 gyT-t!d 3eg a $á3,á!okatS C&$y&k4 vidd vi!!za
(e3oreIt a kabin-ába4 ! 3arad- ott ve$eS
;+-T Gri++ !rtJd&tten nzett az a,-ára.
V (e3ore t%d-a4 1o$ a kabin-a. Maradni akarokS
V Fe$e!k.dt.nk a vde$3edre V 3ondta 1a$kan (e3ore.
V Ne3 ke$$ 3egvdeni4 %gyano$yan -E$ bánok a kardda$4 3int
Cac!a. F$ig 3ár $ovag vagyokS
V F$ig ,edig gyerek V zárta $e a vitát Gri++. V Tedd4 a3it
3ondta3. Mo!tS
Az i+-T 1a$k káro3kodá!!a$ 1a-ította $e c!ák$yá-át a +ed$zetre.
A c!attaná! $e!en vi!!z1angzott a k&dben4 egy ,i$$anatra Tgy tűnt4
3int1a 3inden iránybE$ 1a$$at!zana.
V Mirt ke$$ene ,ont neke3 e$+%tno3 ! e$re-tJzn&3Y 9a$don
itt 3arad4 akárc!ak ?!i$$a. Mg 9%gor i!S
V ;gen V bE$intott Tyrion V4 de n e$g kic!i vagyok 1ozzá4
1ogy e$re-tJzze3 egy kac!a 1áta 3&g&tt. V 2e$enyo3ott +$ t%cat
+ák$yát a ,aráz!tartEban izzE !zndarabok k&z4 ! +igye$te4 a1ogy
az o$a-o! rongyok $ángra ka,nak. Ne nzz a tűzbe4 +igye$3eztette
3agát. A $ángoktE$ idJ$ege!en e$ve!zít1eti a $átá!át a !&ttben.
V Te t&r,e vagyS V 1orkantotta ;+-T Gri++ gTnyo!an.
V Cit%dEdott a titko3 V rtett egyet Tyrion. V ;gen4 +e$eakkora
!e3 vagyok4 3int 9a$don4 ! $e,ke+ingnyit !e3 t&rJdik ve$e
!enki4 1ogy $ekIe vagy 1a$ok. V (egkev!b n 3aga3. V Te
vi!zont... te vagy itt a 3inden!g.
V Figye$3eztette$ek4 t&r,e... V kezdte Gri++4 á3 ekkor to3,a4
3aga! 1angT !iko$y 1angzott +e$ a k&dben.
(e3ore re!zketve +ord%$t 3eg.
V A 9t k&ny&r.$-&n ra-t%nkS
A ro3o! 1íd 3ár c!ak tíz$,!nyire vo$t tJ$.k. A ,i$$rek k&r.$
+e1ren &rvny$ett a víz4 akár egy d.1&ngJ 3eg!zá$$ott 1abzE
!zá-a. Negyven$ábnyiva$ +&$&tt.k a kJe3berek a ,i!$áko$E $á3,á!
a$att ny&!z&r&gtek ! 3otyogtak. (egt&bb-.k annyira !e3 t&rJd&tt
a Szende Szűzze$4 3int egy T!zE +ar&nkke$. Tyrion !zoro!abban
3arko$ta a +ák$yá-át4 ! egy idJ %tán rá-&tt4 1ogy vi!!zatart-a a
$$egzett. Aztán bertek a 1íd a$á4 !z.rke go3ba+.gg&nnye$ takart
+e1r +a$ak e3e$kedtek 3indkt o$da$on4 a víz d.1&!en kavargott
k&r.$&tt.k. )gy ,i$$anatig Tgy tűnt4 neki.tk&znek a -obb o$da$i
,i$$rnek4 de Cac!a +e$e3e$te a c!ák$yát4 ! vi!!za$&kte a 1a-Et az
ára3$á! k&ze,re. N1ány ,i$$anatta$ k!Jbb i!3t bizton!ágban
vo$tak4 kirtek a 1íd a$E$.
Tyrion a$ig $$egzett +e$4 a3ikor ;+-T Gri++ 3egragadta a kar-át.
V 9ogy rtettedY Mi az4 1ogy n vagyok a 3inden!gY Mit
-e$ent!en ezY Mirt vagyok azY
V MirtY V krdezett vi!!za Tyrion. V 9a a kJe3berek e$vittk
vo$na ?andryt4 Gri++et vagy a 3i !z,!ge! (e3oreI%nkat4
3eggyá!zo$t%k vo$na Jket4 ! az $et 3egy tovább. 9a vi!zont
tged ve!zít.nk e$4 akkor az eg!z %tazá!t $e $e1et +T-ni4 ! 1o!!zT
vek $áza! tervezget!e v!z kárba a !a-tkere!kedJ ! az e%n%c1
r!zrJ$... ne3 így vanY
A +iT Gri++re nzett.
V T%d-a4 ki vagyok.
9a eddig ne3 t%dta3 vo$na4 3o!t 3ár bizto!an t%dná3.
Addigra a Szende Szűz -E 3e!!zire e$távo$odott az ]$o3 9íd-átE$.
Mind&!!ze n1ány re3egJ +ny,ont 3aradt be$J$e 3e!!ze 1át%$4
azok i! e$tűntek ne3!okára.
V Te vagy ;+-T Gri++4 a z!o$do! Gri++ +ia V 3ondta Tyrion. V
Oagy ta$án te vagy a 9arco!4 1a$andE gTnyában. 9add nzze$ek
3eg k&ze$ebbrJ$. V Fe$e3e$te a +ák$yá-át4 1ogy a +ny ;+-T Gri++
arcára e!!en.
V )$ onnan4 vagy 3egbánodS V 3ord%$t rá Gri++.
A t&r,e .gyet !e3 vetett rá.
V A kk 1a- 3iatt a !ze3ed i! kknek $át!zik4 ez -E. [! a 3e!e4
1ogy 1a$ott tyro!1i anyád e3$kre +e!tetted be4 annyira 3eg1atE4
1ogy 3aga3 i! ki! 1í-án 3egk&nnyezte3. )gy kívánc!i e3ber
3gi! +e$te1eti 3agában a krd!t4 1ogy egy egy!zerű z!o$do!
k&$yknek 3irt van !z.k!ge arra4 1ogy egy b%kott !e,ta okta!!a
a 9itre4 vagy egy $ánc n$k.$i 3e!ter tanít!on neki t&rtne$3et !
nye$veket. )gy oko! e3ber ,edig azt i! 3egkrdez1eti4 3irt
a$ka$3az a,ád egy kEbor $ovagot a 1arci k,z!edre a1e$yett4
1ogy egy!zerűen e$k.$dene tanoncnak va$a3e$yik !zabad
ko3,ániába. Ma-dne3 Tgy tűnik4 3int1a re-tegetni akarnának4
a3íg +e$k!zítenek... 3ire i!Y No!4 ez 3g re-t$y4 de bizto!
vagyok benne4 1ogy 1a3aro!an az i! kider.$. )$ ke$$ i!3erne34
egy 1a$ott +iT1oz k,e!t 3eg$e1etJ!en ne3e! voná!okka$
rende$keze$.
A k&$y&k e$v&r&!&d&tt.
V Ne3 vagyok 1a$ottS
V 9ogy1ogy ne3Y Ne3e! atyá3 tekerte a 1o$tte!tedet bíbor
k&,enybe4 ! J +ektetett a nJvred 3e$$ a Oa!trEn t&vbe4
a-ándkknt az T- kirá$ynak. Akiknek vo$t gyo3r%k 1ozzá4 1ogy
+e$e3e$-k a k&,enyt4 egy&ntetűen va$$ották4 1ogy a +$ +e-ed
e$tűnt.
A +iT zavartan $,ett 1átra.
V Ne3e!...
V...atyá34 igen. Ty0in a (anni!ter 1ázbE$. Ta$án 3ár 1a$$otta$
rE$a.
;+-T Gri++ 1abozott.
V (anni!terY Az a,ád...
V...1a$ott. Az n keze3tJ$ 1a$t 3eg. 9a +e$!gednek 3eg+e$e$4
1ív- c!ak ?o$$Enak vagy 9%gornak4 de ne3 árt t%dnod4 1ogy
(anni!terI1ázi Tyrionknt $átta3 3eg a na,vi$ágot4 de!
gyer3eke vagyok Ty0innek ! "oannának4 akiket 3e$$e!$eg
3eg&$te3. Az e3berek azt +og-ák 3ondani neked4 kirá$yV !
rokongyi$ko! vagyok4 va$a3int 1az%dozE4 ! ez ter3!zete!en
3ind igaz... de 1i!zen ez itt a 1az%gok tár!a!ága4 ne3 így vanY
Oegy.k ,$dá%$ az á$a,ádat. Gri++4 %gyeY V A t&r,e 1a$kan
k%ncogott. V Megk&!z&n1etnd az i!teneknek4 1ogy Oary!4 a :Ek
i! a c!e$!z&v!etek r!zt k,ezi. A Gri++ nv egy ,i$$anatra !e3
vezette vo$na +$re azt a t&ket$en t.ne3nyt4 3int a1ogy enge3
!e3 vezetett. Ne3 nagyTr4 3ondtad neke34 ! ne3 $ovag. [n
,edig ne3 vagyok t&r,e. A!ak1ogy attE$4 1ogy ki3ond-%k4 3g
ne3 $e!z igaz. Ci 3á! neve$1ette vo$na +e$ -obban R1aegar 1erceg
c!ec!e3J +iát4 3int R1aegar 1erceg $egkedve!ebb barát-a4 "on
Aonnington4 Gri++I+!zek egykori %ra4 a Cirá$y SegítJ-eY
V A!endetS V ,aranc!o$ta +e!z.$t 1angon Gri++.
A 1a-E -obb o$da$án 1ata$3a! kJkz -e$ent 3eg a víz a$att. Ct
%-- átt&rte a +e$!zínt 9ány i$yen $e1et oda$entY V t&,rengett Tyrion.
Gerince 3entn vere-tkc!e,, c!orgott vgig4 a c!ik$andE rz!tJ$
3egborzongott. A 2ánat $a!!an !odrEdott e$ 3e$$ett.k. A k&d&n
átk3$e$ve 3eg,i$$antott egy t&r&tt tornyot egy +e-et$en 1J!t4 egy
J!i +át4 3e$yet kit,tek a +&$dbJ$ ! +e$+ordítottakR 1ata$3a!
gy&kerei be1á$Ezták az ab$aknyí$á!okat ! a beo3$ott k%,o$át.
Mirt tűnik 3indegyik o$yan i!3erJ!nekY
:onto!an e$Jtt.k +akE 3árvány$,c!J e3e$kedett ki a !&tt
vízbJ$ kec!e! !,irá$ban4 1ogy tíz $ábba$ a +e-.k +e$ett vget i!
r-en. Ne34 gondo$ta Tyrion4 ez ne3 $e1et!ge!.
V )$&$S V (e3ore 1ang-a re3egett. V FnyS
Mindannyian odanztek4 ! 3eg$átták.
V A "g3adár V 3ondta Gri++. V Oagy egy 3á!ik 1a-E. V #e
azrt T-ra e$J1Tzta a kard-át.
Senki ne3 !zE$t egy !zEt !e3. A Szende Szűz T!zott az árra$. A
vitor$át ne3 1Tzták +e$4 3iEta be1ato$tak a 2ánatba4 c!ak az
ára3$atban bíz1attak. Cac!a 1%nyorogva bá3%$t 3indkt kezve$
erJ!en 3arko$ta a c!ák$yát. )gy idJ %tán 3g ?andry i!
abba1agyta a c!ák$yázá!t. Minden tekintet a távo$i +nyre ta,adt.
A1ogy k&ze$ebb rtek4 kettJ $ett be$J$e. Aztán 1áro3.
V Az ]$o3 9íd-a V i!3erte +e$ Tyrion.
V (e1etet$enS V +e$e$te F$3e!ter 9a$don. V A 1idat 3ag%nk
3&g&tt 1agyt%k4 a +o$yEk c!ak egy irányba +o$ynak.
V R1oyne Anya arra +o$yik4 a3erre akar V 3or3o$ta ?andry.
V A 9t irga$3azzonS V $e1e$te (e3ore.
A 1ídon á$$E kJe3berek .v&$teni kezdtek4 n1ányan +e$-.k
3%togattak.
V 9a$don4 vidd $e a 1ercegetS V adta ki az %ta!ítá!t Gri++.
)$k!ett. Az ár e$ka,ta Jket4 egyene!en a 1íd +e$ !odrEdtak.
?andry kid&+&tt a c!ák$yáva$4 ne1ogy neki.tk&zzenek a
,i$$rnek. A 1a-E ettJ$ o$da$ra +ord%$t4 egyene!en be$e egy !z.rke
3o1a+.gg&nybe. Tyrion rezte4 a1ogy a !zá$ak vgig!i3ít-ák az
arcát4 $ágyan4 akár egy !za-1a %--ai. Aztán 1ango! dobbaná!t
1a$$ott 1át%$rE$4 ! a +ed$zet o$yan 1irte$en bi$$ent 3eg4 1ogy
e$ve!ztette az egyen!T$yát4 ! ki! 1í-án átb%kott a 1a-E o$da$án.
)gy kJe3ber %grott a 1a-Era 1ata$3a! recc!en!!e$.
A kabin tete-re rkezett4 o$yan erJve$4 1ogy a Szende Szűz
be$ere3egett4 ! Tyrion á$ta$ ne3 i!3ert nye$ven rá-%k .v&$t&tt.
)gy 3á!ik kJe3ber i! k&vette4 J a kor3ányrTd 3e$$ z%1ant. A
vn de!zkák darabokra t&rtek4 ?!i$$a +e$!iko$tott.
Cac!a á$$t 1ozzá a $egk&ze$ebb. A nagy e3ber ne3 ve!ztegette
az idJt azza$4 1ogy a kard-árt nyT$-on4 inkább 3eg$endítette a
c!ák$yát4 ! a kJe3ber 3e$$re !T-tott. A kret$en vendg
be$ebor%$t a +o$yEba4 ! r&gt&n e$ i! !.$$yedt4 egyet$en 1ang n$k.$.
Gri++ egy ,i$$anat a$att ott ter3ett a 3á!ik 3e$$ett4 aki
d.$&ng$ve ká!zá$Edott $e a kabintetJrJ$. "obb kezben kardda$4 a
ba$-ában +ák$yáva$ 1átra!zorította a $nyt. A1ogy az ára3$at
át!odorta a Szende Sz.zet a 1íd a$att4 tánco$E árnyk%k rávet.$t a
3o1áva$ borított +a$akra. A3ikor a kJe3ber 1átra+e$ ind%$t
vo$na4 Cac!a e$á$$ta az Tt-át a c!ák$yáva$4 e$&$rJ$ ,edig F$3e!ter
9a$don k&ze$edett egy 3á!ik +ák$yáva$. Ne3 3aradt 3á!
vá$a!ztá!a4 3int !ze3be!zá$$ni Gri++I+e$. A ka,itány vi$$ogE
,engve$ !z&kkent o$da$ra4 !zikrák r&,,entek4 a1o$ az ac$ a
3egk&ve!edett4 !z.rke 1T!ba vágott4 de a $ny kar-a így i! a
+ed$zetre e!ett. Gri++ +$rerTgta a vgtagot4 ?andry ! Cac!a ,edig
3ár ott i! vo$tak a c!ák$yákka$. )gye!.$t erJve$ be$e!zorítottak a
kJe3bert a R1oyne +ekete vizbe.
Addigra a Szende Szűz e$távo$odott a $eo3$ott 1ídtE$.
V Mindet e$ka,t%kY V krdezte Cac!a. V 9ányan %grottak $eY
V Cetten V +e$e$te re!zketve Tyrion.
V 9ár3an V4 3ondta 9a$don. V M&g&ttedS
A t&r,e 3eg+ord%$t4 ! va$Eban ott á$$t.
Az %grá!tE$ az egyik $ába darabokra t&rt4 nadrág-a +o!z$ányai
! az a$atta $vJ !z.rke 1T! a$E$ !á,adt+e1r c!ont 3eredt e$J. A
t&r&tt c!ontot barná! vrc!e,,ek ,ettyeztk4 de a $ny 3g így i!
rend.$et$en.$ t&rt e$Jre ;+-T Gri++ +e$. Ceze !z.rke vo$t4 ! 3erev4
%--ai k&z.$ vr !zivárgott4 a1ogy 3eg,rEbá$ta be1a-$ítani Jket. A
+iT 3ozd%$at$anná der3edve bá3%$ta4 3int1a 3indketten kJbJ$
$ettek vo$na. Ceze a kard-a 3arko$atán ny%godott4 de Tgy tűnt4 e$
i! +e$edkezett rE$a.
Tyrion kirTgta a k&$y&k $ábát4 át%grott az &!!zec!%k$E te!t
+&$&tt4 ! +ák$yá-áva$ a kJe3ber arca +e$ d&+&tt4 a3ive$
kibi$$entette egyen!T$yábE$ a t&r&tt $ábán bizonyta$an%$ á$$E
tá3adEt. A 3erev4 !z.rke kezek kt!gbee!etten ka,tak a $áng
+e$. A t&r,e %tána$,ett4 +o$ya3ato!an $engette a +ák$yát4 a
kJe3ber !ze3e +e$ d&+k&d&tt ve$e. Mg egy kic!itS A!ak 3g egy
$,!tS Már a +ed$zet $eg!z$n -ártak4 a3ikor a kJe3ber
várat$an%$ nekirontott4 ! kit,te a kezbJ$ a +ák$yát. A ,oko$baS
A kJe3ber e$1a-ította a +ák$yát. 9a$k !zi!!zen! 1a$$at!zott4
a1ogy a +ekete víz kio$totta a $ángot. A $ny +e$.v&$t&tt. Corábban
nyárI!zigeteki $e1etettR á$$a ! arcának egyik +e$e 3ár kJv vá$t4 de
bJre -+ekete vo$t azokon a r!zeken4 a1o$ 3g ne3 !z.rk.$t e$.
Cezn +e$nyí$t a 1T!4 a1o$ 3eg+ogta a +ák$yát4 vr !zivárgott az
&k$bJ$4 de !ze3$áto3á!t ne3 i! rezte. A,rE k&nnyebb!g nekik4
gondo$ta Tyrion. 2ár a !z.rke1á3 1a$á$o! kEr vo$t4 $át1atEan ne3
-árt +á-da$3akka$.
V F$reS V .v&$t&tte va$aki a távo$ban4 a3ire egy 3á!ik 1ang
+e$e$t/ V A 1ercegS Od-tek a +iTtS
A kJe3ber kinyT-tott kzze$ botorká$t e$Jrbb.
Tyrion nekirontott4 1ogy +e$&k$e$-e a vá$$áva$.
Mint1a egy vár+a$nak +%tott vo$na neki4 c!ak1ogy ez a vár
t&r&tt $ábon á$$t. A kJe3ber 1átraz%1ant4 de e!! k&zben
3egragadta Tyriont. 9ango! c!obbaná!!a$ z%1antak a +o$yEba4
R1oyne Anya 3indkette-.ket e$nye$te.
A 1irte$en 1ideg ,&r&$yknt !T-tott $e Tyrionra. S.$$yed! k&zben
rezte4 a1ogy egy kJkz 3atat az arcáná$. )gy 3á!ik a kar-ára
k%$c!o$Edott4 ! 3g 3$yebbre vonta a !&tt!gbe. Oakon4
+o$yEvízze$ te$i orra$4 +%$doko$va ka,á$Ezott4 ! 3eg,rEbá$ta
$e+e-teni az %--akat a kar-árE$4 de azok ne3 engedtek.
(evegJb%bork tJrt e$J az a-ka k&z.$. A vi$ág +ekete vo$t4 ! egyre
+eketbb vá$t. Ne3 t%dott $$egezni.
Ro!!zabb 1a$á$ne3ek i! vannak a +%$$adá!ná$. ;gaz!ág !zerint
J 3ár rg 3eg1a$t4 3g Cirá$yvárban. A!%,án egy kí!rtet 3aradt
be$J$e4 egy a,rE bo!!zTá$$E !ze$$e34 aki 3eg+o-totta S1aet4 !
!zá3!zerí- ve!!zJt ere!ztett Ty0in nagyTr be$eibe. Senki ne3
gyá!zo$ná azt a $nyt4 akiv vá$t. Cí!rteni +ogo3 a 9t
Cirá$y!ágot4 gondo$ta !.$$yed! k&zben. Ne3 !zerettek enge3
$Jknt4 1át 3a-d rettegni +ognak tJ$e3 1a$á$o3ban.
A3ikor kinyitotta a !zá-át4 1ogy 3egátkozza Jket4
3indannyi%kat4 +ekete víz t&$t&tte 3eg a t.de-t4 ! a !&tt!g
&!!zezár%$t k&r.$&tte.
 
 
 
#avo!
 
 
r%nk 3o!t +ogad4 c!e3,!z.
A $ovag ez.!t!zín ,ánc$t vi!e$t4 $áb!zárvdJ-t !
ke!ztyű-t tengeri 1ínárra e3$keztetJ4 +e!tett
3intázat borította. A kar-a a$att tartott !i!ak a !e$$Jkirá$y +e-t
+or3ázta4 igazgy&ngy koronáva$ ! a,rE4 1egye!4 gagátbE$ !
-ádbE$ kia$akított !zaká$$a$. A +r+i !a-át !zaká$$a !z.rke vo$t4 akár
a t$i tenger.
V Megt%d1ato3 a neved4 !erY
V Ser Mar$on Mander$y. V )gy +e--e$ $e1etett 3aga!abb
#avo!ná$4 ! vagy 1ar3inc +ontta$ ne1ezebb. :a$a!z.rke !ze3ve$
3egvetJen nzett a 9agy3a$ovagra4 ! a 1ang-ábE$ i! 3egvet!
c!end.$t. V Py3an nagyTr %nokate!tvre vagyok4 ! a 1e$yJr!g
,aranc!noka. C&ve!!S
#avo! k&vetknt rkezett Fe1rrvbe4 de +ogo$yknt keze$tk.
Szá$$á!a nagy4 !ze$$&! ! knye$3e!en berendezett vo$t4 de az
a-ta-a e$Jtt Jr&k á$$tak. Ab$akábE$ a vár+a$on kív.$ $átta Fe1rrv
%tcáit4 de ki ne3 engedtk. A kik&tJre i! rá$átott4 vgignz1ette a
Oidá3 2ába távozá!át. Aa!!o Mogat 1áro3 1e$yett ngy na,ot
várt4 3ie$Jtt e$ind%$t AzEta kt 1t te$t e$.
Mander$y nagyTr 1ázi te!tJr!gnek tag-ai kke!z&$d
gya,-Tk&,enyt vi!e$tek4 ! dárda 1e$yett 1áro3ágT ez.!t!zigonyt
1ordtak. )$Jtte ! 3&g&tte i! $,de$t egy4 va$a3int 3indkt
I_
o$da$án. )$!tá$tak !záznyi J!i gyJze$e3 ki+ak%$t zá!z$ai4 t&r&tt
,a-z!ai ! roz!dá! kard-ai4 va$a3int !zá3o! re,edezett4 +regrágta
+a+ig%ra 3e$$ett4 3e$yek va$a1a va$E!zínű$eg 1a-Ek orrát
dí!zít1ettk.
A váro! %rának nagyter3t az a-tEná$ kt 3árvány!e$$J
vigyázta4 9a$$áb ki!ebb %nokate!tvrei. A1ogy az Jr&k kinyitották
az a-tEt4 egy 1era$d az &reg de!zka,ad$E1oz ko,,intottá bot-a
vgt.
V Ser #avo!4 a Tenger-árEI1ázbE$S V -e$entette be c!engJ
1angon.
Akár1ány!zor i! -árt Fe1rrvben4 #avo! 3g !o1a ne3 -%tott
be az \-várba4 3g kev!b a Se$$Jc!arnokba. A tere3 +a$ait !
3ennyezett rava!z%$ &!!zei$$e!ztett de!zkák a$kották4 3e$yeket a
tenger $nyeinek +e!tett ábráiva$ dí!zítettek. Mik&zben az
e3e$vny +e$ k&ze$edtek4 #avo! 3egc!odá$ta a tengeri 1ínár
+ekete nyT$ványai ! 3eg+%$$adt tenger!zek c!ont-ai k&z&tt
re-tJzJ +e!tett rákokat4 kagy$Ekat ! tengeri c!i$$agokat. Az o$da$!E
+a$akon +akE cá,ák cirká$tak a +e!tett kke!z&$d 3$y!gben4 a
!zik$ák ! a 1a-Eronc!ok k&z&tt ,edig ango$nák ! ,o$i,ok bT-tak
3eg. A 3aga!4 bo$tíve! ab$akok k&z&tt 1eringek ! tJke1a$ak ra-ai
T!zká$tak. Mg 3aga!abban4 a1o$ a !zar%+ákrE$ rgi 1a$á!z1á$Ek
$Egtak4 a tenger +e$!zínt ábrázo$ták. "obbra egy 1adigá$ya T!zott a
+e$ke$J na, e$Jtt4 ba$ra t,ett vitor$á-T4 &reg kogga !odrEdott a
vi1arban. Az e3e$vny 3&g&tt4 a +e!tett 1%$$á3ok a$att egy kraken
! egy $eviatán vívott $et1a$á$1arcot.
#avo! abban re3nykedett4 1ogy ngy!ze3k&zt be!z$1et
Py3an Mander$yve$4 de te$e vo$t a tere3. A +a$ak 3entn
$ega$ább &t!z&r annyi nJ á$$t4 3int +r+iR a +r+iak 1o!!zT4 !z.rke
!zaká$$at vi!e$tek4 vagy 3g tT$ +iata$nak tűntek a
borotvá$kozá!1oz. Oo$tak k&zt.k !e,tonok i!4 va$a3int +e1r !
!z.rke k&,enye! !zent nJvrek. A 1e$yi!g tT$!E vgben t%catnyi
+r+i c!o,orto!%$t a FreyI1áz kk ! ez.!t!z.rke r%1áiban. A
1a!on$E!ágot k&zt.k 3g egy vak e3ber i! k&nnyedn 3eg t%dta
vo$na á$$a,ítaniR n1ányan az ;krek cí3ert vi!e$tk4 a 1ídda$
&!!zek&t&tt kt tornyot.
#avo! 3ár -Eva$ aze$Jtt 3egtan%$t o$va!ni az e3berek arcárE$4
1ogy :y$o! 3e!tertJ$ e$!a-átította az írá! t%do3ányát. )zek a
Freyek $eg!zíve!ebben 1o$tan $átnának4 á$$a,ította 3eg egyet$en
,i$$antá!bE$.
Py3an Mander$y 1a$ványkk !ze3bJ$ !e3 o$va!ott ki
!e33i -Et. Az %ra!ág ,árnázott trEn-a e$g !z$e! vo$t 1ozzá4 1ogy
1áro3 át$ago! ter3etű e3ber i! e$+r-en benne4 Mander$y azonban
3g így i! 3a-dne3 ki+o$yt be$J$e. A ne3e! $eere!ztett vá$$a$4
!zttárt $ábba$ !.,,edt a !zkbe4 kezei a trEn kar+á-án ny%godtak4
3int1a ne3 bírná e$ a !T$y%kat. Cegye! i!tenek4 gondo$ta #avo!4
a3ikor 3eg,i$$antotta Py3an nagyTr arcát4 ez az e3ber +$ig
1a$ott. 2Jre +akE4 !z.rk! árnya$atT vo$t.
A kirá$yok ! a tete3ek 3indig vonzzák a $átogatEkat4 tartotta a
rgi 3ondá!. Mander$y e!etben !e3 vo$t ez 3á!knt. A trEn!zk
ba$ o$da$án egy ,iro!,oz!gá! arcT4 1T!o! a-kT4 arany!zJke 3e!ter
á$$t4 k&vr!gben ne3 !okban 3aradt e$ %rátE$. Ser Mar$on
e$+og$a$ta az Jt 3egi$$etJ 1e$yet Mander$y nagyTr -obb-án. A !zk
e$Jtt4 egy ,árnázott ,adon g&3b&$yded4 rEz!á! arcT ne3e!1&$gy
+og$a$t 1e$yet4 3&g&tte ,edig kt +iata$abb nJ á$$t4 a kinzet.k
a$a,-án te!tvrek. Az idJ!ebbik 1o!!zT $E+arokba +ogta barna
1a-át4 1Tga ,edig4 aki ne3 $e1etett t&bb tizen&t ve!n$4 íz$!te$en
z&$dre +e!tette +.rt-eit.
Senki ne3 ti!zte$te 3eg #avo!t azza$4 1ogy a nevn !zE$ít!a.
A 3e!ter !zE$a$t 3eg e$!Jknt.
V Py3an Mander$y4 Fe1rrv %ra4 a Fe1r TJr Jre4 a 9it
:a-z!a4 a Ci!e33izettek Ode$3ezJ-e4 a Mander grE+-a4 a Q&$d
Cz Rend-nek $ovag-a e$Jtt á$$!z. A Se$$Jc!arnokban az a !zoká!4
1ogy a vaza$$%!ok ! kre$3ezJk $etrde$nek.
A 9agy3a$ovag bizonyára trdet 1a-tott vo$na4 de a Cirá$y
SegítJ-e ezt ne3 te1ette 3eg4 1i!zen azza$ e$i!3ern4 1ogy a
kirá$y4 akit !zo$gá$4 a$ac!onyabb rangT4 3int ez a k&vr nagyTr.
V Ne3 kre$3ezJknt -&tte3 V +e$e$te V4 ! 1a ke$$4 n i!
!oro$1atok n1ány cí3et. Qá,orerdJ %ra4 a Ce!kenyItenger
Ad3irá$i!a4 a Cirá$y SegítJ-e.
A te$t 1&$gy a ,adon a !ze3t +orgatta.
V )gy ad3irá$i! 1a-Ek n$k.$4 egy !egítJ kz4 %--ak n$k.$4 egy
trEn n$k.$i kirá$y !zo$gá$atában. Oa-on $ovag á$$ e$Jtt.nk4 vagy
c!%,án egy gyer3eteg ta$ányra adott vá$a!zY
V X .zenet1ozE4 $ányo3 V +e$e$te Py3an nagyTr V4 egy
ro3$ott !zagT 1agy3a. Stanni!nek ne3 tet!zett a vá$a!z4 a3it a
1o$$Ek vittek neki4 ezrt k.$dte ezt a... c!e3,!zt. V Q!ír,árnáiba
!.,,edt !ze3ve$ #avo!ra !andított. V Azt 1i!ze34 3ár -ártá$ a
váro!%nkban4 ,nzt vett$ e$ a z!eb.nkbJ$4 ! te$t az a!zta$%nkrE$.
TJ$e3 va-on 3ennyit $o,tá$Y
Ne3 e$eget a11oz4 1ogy egyet$en tkez!ed i! ki3arad-on.
V Oi1arvgen 3eg+izette3 a c!e3,!z3T$ta3rt4 nagy%ra3. V
#avo! $e1Tzta a ke!ztyű-t4 ! +e$e3e$te 3egr&vidített %--T ba$
kezt.
V Ngy %--1egy egy eg!z $eten át tartE to$va-$á!rtY V
krdezte a ,adon .$J nJ. 9a-a !árga vo$t4 arca kerek4 1T!o! !
rEz!a!zín. V W$c!En 3egT!ztad4 9agy3a$ovag.
#avo! ezt ne3 i! tagad1atta.
V 9a nagy%ra3nak i! 3eg+e$e$4 !zeretnk 3agánki1a$$gatá!t
krni.
A nagyTrnak ne3 +e$e$t 3eg.
V Ninc!enek titkai3 !e3 rokonai34 !e3 1ű!ge! ne3e!ei3 !
$ovag-ai3 e$Jtt4 akik 3indannyian -E barátai3.
V Nagy%ra3 V erJ!k&d&tt #avo! V4 ne3 !zeretn34 1a
!zavai3at X+e$!ge e$$en!gei i! 1a$$anák... vagy a tieid.
V Stanni!nek ta$án vannak e$$en!gei ebben a c!arnokban4
neke3 ninc!enek.
V Azok !e34 akik $e3!záro$ták a +iadatY )zek a Freyek ott
vo$tak a vendg$átEk k&z&tt a O&r&! Ná!zon.
Az egyik Frey e$Jre$,ett4 egy 3aga!4 karc!T $ovag4 !i3ára
borotvá$t arcca$4 de o$yan va!tag ba-%!!za$4 3int egy 3yri t&r.
V A O&r&! Ná!z az ;+-T Farka! 3űve vo$t. A !ze3.nk e$Jtt
vá$tozott +enevaddá4 ! !zt3arcango$ta !zegny4 +$e!zű
A!engettyű! k%zino3 torkát. Ne3e! atyá3at i! 3eg&$te vo$na4 1a
Ser Pende$ ne3 á$$ az Tt-ába.
Py3an nagyTr a k&nnyeit nye$de!te.
V Pende$ 3indig i! bátor +iT vo$t. Ne3 $e, 3eg4 1ogy 1J!knt
3ent e$.
#avo!t e$k,e!ztette az arcát$an 1az%g!ág.
V Te1át azt á$$ítod4 Robb Stark &$te 3eg Pende$ Mender$ytY V
krdezte a Freyt.
V [! 3á!okat i!. C&zt.k vo$t a +ia34 Tyto! i!4 va$a3int a
$ányo3 +r-e. A3ikor Stark +arka!!á vá$tozott4 az !zakiak i!
áta$ak%$tak. Mindegyik.k&n ra-ta vo$t a +enevad -e$e. C&zt%dott4
1ogy a vargok 1ara,á!!a$ T- vargokat tere3t1etnek. A
te!tvrei33e$ ne3 te1ett.nk 3á!t4 3eg&$t.k Jket4 3ie$Jtt Jk
vgeztek vo$na 3indannyi%nkka$.
A +ickE gTnyo!an vigyorgott a 3e!-e e$Jadá!a k&zben. #avo!
$eg!zíve!ebben k!!e$ +aragta vo$na $e az arcárE$.
V Megt%d1ato3 a neved4 !erY
V Ser "ared a FreyI1ázbE$.
V "ared a FreyI1ázbE$4 1az%gnak nevez$ekS
Ser "aredet ez $át1atEan !zErakoztatta.
V Sokan !írnak4 a3ikor 1agy3át vágnak4 de n !o!e3 vo$ta3
i$yen gyenge. V Ac$ !Tr$Edott a bJr1&z4 a1ogy e$J1Tzta a kard-át.
V 9a va$Eban $ovag vagy4 !er4 vdd 3eg a rága$3adatS
Py3an nagyTr !ze3e +e$,attant.
V A Se$$Jc!arnokban ne3 $e!z vrontá!S Tedd e$ a ,engd4 Ser
"ared4 k.$&nben távoznod ke$$ a !zíne3 e$&$S
Ser "ared engede$3e!kedett.
V _ra!ágod 1ázában %ra!ágod !zava a t&rvny... de 3g a
távozá!a e$Jtt e$!zá3o$ok ezze$ a 1agy3aTrra$.
V OrS V riko$totta a nJ a ,adrE$. V )zt akar-a ez a ro3$ott
1agy3a4 %ra3S (átod4 3i$yen zűrzavart okozott 3ári!Y
C&ny&rg&34 k.$dd e$S A n,ed vrt akar-a4 bátor +iaid vrtS
C.$dd e$S 9a a kirá$ynJ 3egt%d-a4 1ogy 3eg1a$$gattad ezt az
ár%$Et4 3egkrdJ-e$ez1eti a 1ű!g.nket. (e1et4 1ogy... J... 1ogy
J...
V Arra ne3 ker.$ !or4 $ányo3 V ny%gtatta 3eg Py3an
nagyTr. V A Oa!trEnnak ne3 $e!z oka kte$kedni benn.nk.
#avo!nak ez ne3 tet!zett4 de ne3 azrt %tazott ennyit4 1ogy
c!o3Et k&!!&n a nye$vre.
V A Oa!trEnon .$J +iT egy!zerű trEnbitor$E4 n ,edig ne3
ár%$E vagyok4 1ane3 Stanni! 2arat1eon SegítJ-e4 aki e$!J ezen a
nven4 ! 3e$$e!$eg Pe!tero! igaz kirá$yaS
A k&vr 3e!ter 3egk&!z&r.$te a torkát.
V Stanni! 2arat1eon n1ai Robert kirá$y%nk &cc!e4 az Atya
ít$kezzen +e$ette igaz!ágo!an. To33en vi!zont Robert te!tbJ$
+ogant. ;$yen e!etben az &r&k$!i !orrend egyrte$3ű. A +iT 3indig
a te!tvr e$Jtt k&vetkezik.
V T1eo3ore 3e!ter igazat be!z$ V bE$intott Py3an nagyTr. V
;$yen krd!ekben ro,,ant b&$c!e!!gge$ rende$kezik4 ! 3indig -E
tanác!ot ad.
V )gy ti!zta vrű +iT va$Eban a te!tvr e$Jtt k&vetkezik V rtett
egyet #avo! V4 de a 2arat1eonnak nevezett To33en +attyT4 a1ogy
e$Jtte "o++rey i! az vo$t. A Cirá$y&$J ne3zette Jket4 az i!tenek !
az e3berek t&rvnyeit 3eg!zegve.
Mo!t egy 3á!ik Frey !zE$a$t 3eg.
V A3it be!z$4 az !zínti!zta ár%$á!4 nagy%ra3. Stanni! e$vette a
to$va- %--ait4 neked a 1az%g nye$vt ke$$ene kivágnodS
V ;nkább vedd a +e-t V -ava!o$ta Ser "ared. V Oagy 1agyd4
1ogy a bec!.$et 3eze-n .tk&zze3 3eg ve$e.
V Mit t%d1at egy Frey a bec!.$etrJ$Y V vágott vi!!za #avo!.
Ngy Frey azonna$ e$ind%$t +e$4 de Py3an nagyTr +e$e3e$t
kzze$ 3egá$$ította Jket.
V Ne tovább4 barátai3S Meg akaro3 1a$$gatni4 3ie$Jtt...
3ie$Jtt a 3aga3 3Ed-án e$bánok ve$e.
V Oan bizonyítkod erre a vádra4 !erY V krdezte T1eo3ore
3e!ter4 ,%1a kezt a ,ocak-ára 1e$yezve.
Oi1aro! )dric4 gondo$ta #avo!4 de e$k.$dte3 Jt -E 3e!!zire4
1ogy bizton!ágban $egyen Me$i!andre t.ztJ$.
V Stanni! 2arat1eon a !zaváva$ +e$e$ rte4 1ogy a3it 3ondok4
igaz.
V A !zavak o$yanok4 3int a !z$ V !zE$a$t 3eg a Py3an
nagyTr !zke 3&g&tt á$$E $ány4 a kettJ k&z.$ a c!ino!abbik4 a
barna $E+arokka$. V A +r+iak ,edig 1az%dnak4 1ogy e$r-k a
c$-%kat4 ezt bár3e$yik !zűz igazo$1at-a.
      V 9ite$e!ebb bizonyítk ke$$4 3int 1o$3i nagyTr
3ega$a,ozat$an á$$ítá!a V k&z&$te T1eo3ore 3e!ter. V Ne3
Stanni! 2arat1eon $enne az e$!J e3ber4 aki 1az%g!ágba keveredik
egy trEn 3eg!zerz!rt
A rEz!a!zín arcT nJ k&vr %--áva$ #avo!ra 3%tatott
V Ne3 akar%nk r!zt vá$$a$ni az ár%$á!odbE$S Fe1rrvben
bec!.$ete! e3berek $nek4 t&rvnyti!zte$J ! 1ű!ge! e3berekS Ne
c!e,egte!! t&bb 3rget a +.$.nkbe4 k.$&nben atyá3 a
Farka!odTba vitetS
Xt va-on 3ive$ !rtette3 3egY
V Megti!zte$n$ a nevedde$4 TrnJ3Y
A rEz!á! arcT nJ 3egvetJen $ebiggye!ztette az a-kát4 !
1agyta4 1ogy a 3e!ter vá$a!zo$-on.
V (eona TrnJ Ser Py$i!nek a +e$e!ge4 Py3an nagyTr +iának4
akit +og!ágban tartanak a (anni!terek.
F$e$e3bJ$ be!z$. 9a Fe1rrv Stanni! 3e$$ á$$na4 az a +r-e
$etbe ker.$ne. 9ogyan kr1etn3 3eg Py3an nagy%rat4 1ogy
ít$-e 1a$á$ra a !a-át +iátY Mit tennk a 1e$yben4 1a #evan $enne
tT!zY
V Nagy%ra34 n ne3 kívánok ba-t !e3 a +iadnak4 !e3
Fe1rrv 3á! $ako!ának.
V \-abb 1az%g!ágS V c!attant +e$ (eona TrnJ.
#avo! Tgy d&nt&tt4 .gyet !e3 vet rá.
V A3ikor Robb Stark +egyvert +ogott a 2arat1eonnak nevezett
"o++rey +attyT e$$en4 Fe1rrv az o$da$án 1arco$t. Stark nagyTr
e$e!ett4 de a 1áborT-a tovább +o$ytatEdik.
V Robb Stark a 1űbr%ra3 vo$t V +e$e$te Py3an nagyTr V4 de
ki ez a Stanni!Y Mirt ne3 1agy 3inket bknY 9a e3$kezete3
ne3 c!a$4 korábban !o!e3 rezte !z.k!gt4 1ogy !zakra -&--&n.
Mo!t 3gi! itt van4 3int va$a3i kivert k%tya4 ! a !i!ak-át
nyT-togatva a$a3iz!nárt k&ny&r&g.
V Azrt -&tt4 1ogy 3eg3ent!e a biroda$3at4 %ra3 V á$$ította
#avo!. V 9ogy 3egvd-e a +&$d-eiteket a va! !z.$&tteitJ$ ! a
vadaktE$.
A !zk 3e$$ett á$$E Ser Marion Mander$y 3egvetJen
1orkantott.
      V Fe1rrvben v!zázadok Eta ne3 $áttak vadakat4 a
va!e3berek ,edig ne3 1áborgatták ,art-ainkat. Stanni! nagyTr
netán a !árkányoktE$ ! a !narkoktE$ i! 3eg akar vdeni 3inketY
A Se$$Jc!arnokban nevet! 1ar!ant4 de a Py3an nagyTr
$ábáná$ .$J (eona TrnJ zokogni kezdett.
V Oa!e3berek a !zigetekrJ$4 vadak a Fa$on tT$rE$... ! 3o!t ez
az ár%$E nagyTr a t&rvnyen kív.$iekke$4 $ázadEkka$4 varáz!$Ekka$.
V #avo!ra !zegezte az %--át. V 9a$$ott%nk a v&r&!
bo!zorkányotokrE$4 E4 igenS A 9t e$$en +ordítana 3inket4 ! egy
tűzd3on e$Jtt ke$$ene 1a-bEko$n%nkS
#avo! ne3 kedve$te a v&r&! ,a,nJt4 de ne3 3erte vá$a!z
n$k.$ 1agyni (eona TrnJt.
V Me$i!andre TrnJ a v&r&! i!ten ,a,nJ-e. Se$y!e kirá$yn
átvette a 1itt4 ! !okan 3á!ok i!4 de J+e$!ge e3bereinek
t&bb!ge továbbra i! a 9etet k&veti. A1ogy n 3aga3 i!. V
Magában i3ádkozott4 1ogy !enki ne kr-en 3agyarázatot a
!árkánykJi te3,$o33a$ vagy a vi1arvgi i!tenerdJve$
ka,c!o$atban. 9a 3egkrdik4 e$ ke$$ 3ondano3 nekik. Stanni! ne3
akarná4 1ogy 1az%d-ak.
V A 9t 3egvdi Fe1rrvetS V -e$entette ki (eona TrnJ. V
Ne3 +$.nk a v&r&! kirá$ynJdtJ$4 !e3 az i!tentJ$S 9add k.$d-e
c!ak ide a varáz!$ataitS Az i!ten+$J e3berek i3á-a 3egvd
3inket a gono!ztE$S
V \gy van. V Py3an nagyTr 3eg!i3ogatta 3enye vá$$át. V
#avo! %ra34 3ár 1a va$Eban nagyTr vagy4 ,onto!an t%do34 3it
kíván tJ$e3 az Tgynevezett kirá$yod. Ac$t4 ez.!t&t !
trd1a-$ítá!t. V ]t1e$yezte a te!t!T$yát4 a k&ny&kre tá3a!zkodott.
V Mie$Jtt 3eg&$tk4 Ty0in nagyTr te$-e! boc!ánatot ígrt
Fe1rrvnek4 a3irt az ;+-T Farka!t tá3ogatt%k. Azt 3ondta4 a
+ia3 azonna$ vi!!zatr1et4 a3int ki+izete3 a 1áro3ezer
arany!árkány vá$t!ágdí-at4 ! bizonyíto3 3egkrdJ-e$ez1etet$en
1ű!ge3et. Az [!zak XrzJ-v kinevezett Roo!e 2o$ton azt
kíván-a4 ad-a3 +e$ ignyei3et a 9orn0ood +&$deket ! várakat
i$$etJen4 ! c!erbe 3inden 3á! birtoko3 rintet$en 3arad. A,E!a4
Pa$der Frey +e$a-án$-a egyik $ányát +e$e!g.$ !zá3o3ra4 továbbá
+r-eket +ia3 $ányainak4 akiket itt $át!z 3&g&tte3. Nagy$e$kűnek
ta$á$o3 ezeket a +e$tte$eket4 -E$ 3ega$a,oz1atnak egy 1o!!zan
tartE4 igaz!ágo! bkt. Te ,edig 3o!t azt kívánod4 1ogy 3indezt
%ta!ít!a3 vi!!za. Megkrde3 1át tJ$ed4 9agy3a$ovag/ 3it kíná$
Stanni! nagyTr a !z&vet!ge3rt c!erbeY
9áborTt4 bánatot ! gJ e3berek bűzt4 3ond1atta vo$na
#avo!.
      V Az e!$yt4 1ogy te$-e!ít!d k&te$e!!gedet V +e$e$te inkább.
Stanni! i! ezt vá$a!zo$ta vo$na Py3an Mander$ynek. A SegítJnek
a kirá$y 1ang-án ke$$ !zE$nia.
Py3an nagyTr 1átradJ$t !zkben.
V C&te$e!!g. [rte3.
V Fe1rrv ne3 e$g erJ! 1ozzá4 1ogy egyed.$ kitart!on.
Sz.k!ged van J+e$!gre %gyanTgy4 a1ogy neki i! !z.k!ge van
rád. )gy.tt 3eg!e33i!ít1etitek k&z&! e$$en!geiteket.
V Nagy%ra3 V !zE$a$t 3eg Ser Marion dí!ze! ez.!t,ánc$-ában
V4 3egengeded4 1ogy +e$tegyek n1ány krd!t #avo! nagyTrnakY
V A1ogy kívánod4 k%zin. V Mander$y $e1%nyta a !ze3t.
Ser Marion #avo!1oz +ord%$t.
V 9ány !zaki Tr +ogadott 1ű!get Stanni!nekY )zt 3ondd
3eg neke3.
V Arno$+ Car!tark e!k.t tett4 ! c!at$akozott J+e$!g1ez.
V Arno$+ ne3 igazi Tr4 c!%,án várnagy. Mondd c!ak4 Stanni!
nagyTr -e$en$eg 1ány várat tartY
V X+e$!ge [-várat vá$a!ztotta !zk1e$y.$4 d$en ,edig tart-a
SárkánykJt ! Oi1arvget.
T1eo3ore 3e!ter 3egk&!z&r.$te a torkát.
V :i$$anatnyi$ag. SárkánykJt ! Oi1arvget c!%,án ki!
$t!zá3T 1e$yJr!g vdi4 1a3aro!an e$ +ognak e!ni. [-vár ,edig
kí!rtet-árta ro34 !ivár ! i-e!ztJ 1e$y.
Ser Marion +o$ytatta a krdezJ!k&d!t.
V Meg t%dod 3ondani4 1ány e3bert k,e! kiá$$ítani Stanni!Y
9ány $ovag k&veti JtY 9ány í-á!z4 1ány !zabad$ova!4 1ány
gya$ogo!Y
TT$ kev!4 ezt #avo! i! t%dta. Stanni! 3ind&!!ze ezer&t!záz
e3berre$ -&tt !zakra... de 1a ezt 3eg3ond-a nekik4 a k.$det!e
bizto!an k%darcca$ vgzJdik. Cere!te a 3eg+e$e$J !zavakat4 de
egyet !e3 ta$á$t.
V A 1a$$gatá!od 3indent e$ár%$4 !er. A kirá$yod c!%,án
e$$en!geket !zerezne nek.nk. V Ser Marion rokoná1oz ! %rá1oz
+ord%$t. V Nagy%ra34 3egkrdezted a 9agy3a$ovagot4 3it a-án$
nek.nk Stanni!. 9add +e$e$-ek n 1e$yette. Oere!get ! 1a$á$t
a-án$. (evegJbJ$ va$E $Era akarna +e$!zá$$ni4 !z$kardda$ a
kezben.
A k&vr ne3e! $a!!an kinyitotta a !ze3t4 3int1a 3ár ez az
erJ+e!zít! i! tT$ nagy vo$na !zá3ára.
      V C%zino3 a $nyegre ta,intott4 3int á$ta$ában. Szeretn$ 3g
va$a3it 3ondani4 9agy3a$ovag4 vagy vget vet1et.nk ennek a
ko3diánakY Fára!zt 3g a $átványod i!.
#avo! kt!gbee!ett4 J+e$!gnek 3á!ik e3bert ke$$ett vo$na
k.$denie4 egy ne3e!t4 $ovagot vagy 3e!tert4 va$akit4 aki t%d
be!z$ni an$k.$4 1ogy &!!zec!o3EzEdna a nye$ve.
V 9a$á$t V 1a$$otta a !a-át 1ang-át. V ;gen4 $e!z 1a$á$ i!.
Nagy%ra3 e$ve!zített egy +iTt a O&r&! Ná!zon4 n ngyet a
Feketevízen. [! 3irtY Mert a (anni!terek e$orozták a trEnt. Men-
e$ Cirá$yvárba4 ! gyJzJd- 3eg rE$a a !a-át !ze3edde$4 1a neke3
ne3 1i!ze$. Mg a vak i! $át1at-a. 9ogy 3it a-án$ neked Stanni!Y
2o!!zTt. 2o!!zTt a +iai3rt ! a titekrt4 a +r-eitekrt4 a,áitokrt
! te!tvreitekrt. 2o!!zTt 3eg&$t %ratokrt4 3eggyi$ko$t
kirá$yotokrt4 $e3!záro$t 1ercegeitekrt. 2o!!zTtS
V ;genS V c!i,ogta egy 1a$k4 vkony $ány1ang.
A !zJke !ze3&$d&kű4 1o!!zT4 z&$d co,+ot vi!e$J4 +$ig +e$nJtt
$ány !zE$a$t 3eg a trEn 3&g&tt.
V Meg&$tk )ddard nagy%rat4 Aate$yn TrnJt ! Robb kirá$ytS V
!oro$ta. V X vo$t a kirá$y%nkS 2átor ! -E e3ber vo$t4 a Freyek
,edig 3eggyi$ko$tákS 9a Stanni! nagyTr bo!!zTt á$$4 akkor
c!at$akozn%nk ke$$ 1ozzáS
Mander$y k&ze$ebb vonta 3agá1oz a $ányt.
V Py$$a4 3inden a$ka$o33a$4 a3ikor kinyitod a !zádat4
+e$tá3ad benne3 a vágy4 1ogy e$k.$d-e$ek a c!ende! nJvrek1ez.
V [n c!ak azt 3ondta3...
V 9a$$ott%k4 3it 3ondtá$S V !zE$t rá a nJvre. V A!%,a
gyereke! badar!ágotS Ne3 3ond1at!z i$yeneket Frey
!z&vet!ge!einkrJ$S )gyik.k ne3!okára %rad ! +r-ed $e!z.
V Ne3S V -e$entette ki a $ány a +e-t rázva. V Ne34 !o1aS
Meg&$tk a kirá$ytS
Py3an nagyTr e$v&r&!&d&tt a 1aragtE$.
V #e igenS A3ikor e$rkezik a ki-e$&$t na,4 e$3ondod a
1áza!!ági e!k.t4 3á!knt c!at$akozo$ a c!ende! nJvrek1ez4 !
!o1a t&bb ne3 !zE$a$1at!z 3egS
Szegny $ányt $át1atEan $e!T-tották a $e1etJ!gek.
V Nagya,a4 kr$ek...
V A!end $egyen4 gyer3ekS V c!attant +e$ (eona TrnJ. V
9a$$ottad4 3it 3ondott a nagya,ádS A!endS Ne3 t%d!z te !e33itS
      V T%do34 3it -e$ent az ígretS V 3akac!kodott a $ány. V
T1eo3ore 3e!ter4 3ondd e$ nekikS A 9Edítá! e$Jtt ezer vve$
tett.nk egy ígretet4 ! e!k.t +ogadt%nk a Farka!odTban a rgi !
T- i!tenek e$JttS A3ikor egyed.$ 3aradt%nk4 barátok n$k.$4
e$.$d&ztek 3inket ott1on%nkbE$4 ! !e33it ne3 rt az $et.nk4 a
+arka!ok 3eg!zántak4 +e$karo$tak ! 3egvde$3eztek 3inket
e$$en!geinkke$ !ze3ben. A váro! azon a +&$d&n ,.$t4 a3it tJ$.k
ka,t%nkS A!erbe 3ege!k.dt.nk4 1ogy 3indig az J 1íveik
$e!z.nk. A Starkok 1íveiS
A 3e!ter a nyakában $EgE $áncot ,i!zká$ta.
V Oa$Eban .nne,$ye! e!k.t tettetek #ere! Stark-ainak. ]3
#ere! e$b%kott4 a StarkI1áz ,edig ki1a$t.
V Mert 3indegyik.ket 3eg&$tkS
\-abb Frey -e$entkezett !zE$á!ra.
V Py3an nagyTr4 !zabadY
Py3an Mander$y bE$intott.
V R1aegar. Mindig &r&33e$ 1a$$gat-%k ne3e! tanác!aidat.
R1aegar Frey +J1a-tá!!a$ k&!z&nte 3eg a dic!retet.
9ar3incve! $e1etett4 vagy ne3 !okka$ +iata$abb4 kerek vá$$T !
nagy 1a!T +r+i !z.rke4 ,%1a báránybJr zekben4 3e$yet ez.!t!áv
!zeg$yezett. C&,enye !zintn ez.!t!zínű vo$t4 3Ek%!,r3
!zeg$$ye$4 ikertornyot +or3ázE c!atta$.
V Py$$a TrnJ V +ord%$t a z&$d co,+o! $ány1oz V4 a 1ű!g erny.
Re3$e34 te i! 1ű!ge! $e!ze$ Ci! Pa$der1ez4 a3ikor egye!.$t&k a
1áza!!ág k&te$kben. A3i a Starkokat i$$eti4 a 1áz c!%,án
+r+ivona$on 1a$t ki. )ddard nagyTr +iai 1a$ottak4 a $ányai azonban
$nek4 ! a +iata$abbik ,,en !zakra tart4 1ogy +e$e!g.$ 3en-en a
bátor Ra3!ay 2o$ton1oz.
V 9ava! Ra3!ayS V !zi!zegte Py$$a Mander$y.
V (egyen4 a1ogy kívánod. Akár3i i! a neve4 ne3!okára
+e$e!g.$ ve!zi Arya Starkot. 9a tartani akarod 3agad az
ígreted1ez4 +ogad- neki 1ű!get4 3ert J $e!z #ere! %ra4 ! így a
tid i!.
V Az eny3 %gyan !o1aS Cny!zerítette 9orn0ood TrnJt4
1ogy +e$e!g.$ 3en-en 1ozzá4 aztán bezárta a t&3$&cbe4 3íg vg.$
!zerenc!t$en a !a-át %--ait ette 3egS
)gyetrtJ 3or3ogá! t&$t&tte be a Se$$Jc!arnokot.
      V A !zűz igazat 3ond V !zE$a$t 3eg egy +e1rbe ! bíborba
&$t&z&tt z&3&k +r+i4 akinek a k&,enyt kt kere!ztbe tett
bronzk%$c! +ogta &!!ze. V Roo!e 2o$ton rideg ! rava!z e3ber4 de
ve$e $ega$ább !zEt $e1et rteni. Oannak ná$a !okka$ ro!!zabbak i!.
Oi!zont a +attya... azt be!z$ik4 Jr.$t ! kegyet$en4 igazi
!z&rnyeteg.
V Azt be!z$ikY V tette +e$ a krd!t R1aegar Frey gTnyo!
3o!o$y$ya$. V ;gen4 ter3!zete!en az e$$en!gei be!z$ik... ,edig
va$E-ában az ;+-T Farka! vo$t a !z&rnyeteg. Sokka$ inkább
!z&rnyeteg4 3int k&z&n!ge! +iata$e3ber4 te$ve kev$y!gge$ !
vr!zo3--a$. Ráadá!%$ 1itet$en i! vo$t4 3int azt nagya,á3
!zo3orTan 3egta,a!zta$ta. V Szttárta a kar-át. V Ne3 1ibáztato3
Fe1rrvet4 a3irt Jt tá3ogatta. Az n %ra3 i! e$k&vette %gyanazt
a 1ibát. Az ;+-T Farka! c!atáiban Fe1rrv ! az ;krek egy3á!
3e$$ett 1arco$tak a zá!z$a-a a$att. Robb Stark 3indannyi%nkat
e$ár%$t. 9átra1agyta [!zakot a kegyet$en va!e3bereknek4 1ogy
ki1a!ít!on 3agának egy barát!ágo!abb kirá$y!ágot a 9áro3 Fo$yE
3entn. Aztán c!erben1agyta a +o$ya3i %rakat4 akik rengeteg
3indent kockára tettek rte4 +e$bontotta nagya,á33a$ k&t&tt
1áza!!ági !zerzJd!t4 ! +e$e!g.$ vette az e$!J ny%gati !za-1át4
akin 3egakadt a tekintete. Mg 1ogy ;+-T Farka!Y Oe!zett k%tya
vo$t4 ! Tgy i! ,%!zt%$t e$S
A!end bor%$t a Se$$Jc!arnokra. #avo! !zinte rezte4 a1ogy
3eg+agy a $evegJ. Py3an nagyTr Tgy nzett R1aegarra4 3int egy
e$ta,o!ni va$E c!Etányra... vg.$ 3gi! 1atározottan bE$intott4
toká-a 3egre3egett.
V \gy van. C%tya. A!ak gyá!zt ! 1a$á$t 1ozott ránk. Oe!zett
k%tya vo$t. Fo$yta!dS
[! R1aegar Frey +o$ytatta/
V Gyá!zt ! 1a$á$t4 Tgy bizony... ez a 1agy3aTr ,edig 3g
t&bbet 1oz 3a-d rád a bo!!zTrE$ tartott be!zdve$. Nyi!d ki a
!ze3ed4 a1ogy nagya,á3 i! 3egtetteS Az Zt Cirá$y 9áborT-a
vget rt. To33en a kirá$y%nk4 az egyet$en kirá$y%nk. Segíten.nk
ke$$ neki bek&t&zni ennek a !zo3orT 1áborTnak a !ebeit. Robert
va$Edi +iaknt4 a !zarva! ! az oro!z$án &r&k&!eknt Jt i$$eti a
Oa!trEn.
V 2&$c! ! igaz !zavak V bE$intott Py3an Mander$y.
V Ne3 azokS V to,,antott 1arago!an Py$$a.
V A!end $egyen4 engedet$en gyer3ekS V dorgá$ta 3eg (eona
TrnJ. V A +iata$ $ányoknak ne3 az a +e$adata4 1ogy +á-da$3at
okozzanak a +.$nek4 1ane3 1ogy kedve!ek $egyenek a !ze3nekS V
Megragadta a $ány co,+-át4 ! kirángatta a c!arnokbE$ vi!ítE
á$dozatát. Wtt 3egy az egyet$en !z&vet!ge!e3 a tere3ben4
gondo$ta #avo!.
V Py$$a 3indig i! akarato! gyer3ek vo$t V 3ondta a nJvre
!zinte boc!ánatkrJen. V AttE$ tartok4 +e$e!gknt i! az $e!z.
R1aegar 3egvonta a vá$$át.
V A 1áza!!ág 3a-d 3eg!ze$ídíti4 e+e$J$ ninc! kt!ge3. )rJ!
kz ke$$ 1ozzá4 ! %tána 3ár egy c!ende! !zE i! 3egte!zi.
V 9a ne34 3g 3indig ott vannak a c!ende! nJvrek. V
Py3an nagyTr 3eg3occant a !zkben. V A3i ,edig tged i$$et4
9agy3a$ovag4 e$g ár%$E !zEt 1a$$otta3 egy na,ra. Rá akartá$
venni4 1ogy kockára tegye3 a váro!o3at egy 1a3i! kirá$yrt !
egy 1a3i! i!tenrt. Azt akartad4 á$dozza3 +e$ egyet$en +ia3 $ett4
c!ak 1ogy Stanni! 2arat1eon be$ete1e!!e a ránco! 1át!E-át egy
trEn!zkbe4 a3i1ez !e33i -oga !inc!. Ne3 +ogo3 3egtenni. Se3
rted4 !e3 az %radrt. Senkirt. V Fe1rrv %ra $a!!an ta$,ra á$$t.
Az erJ+e!zít!tJ$ nyakig e$v&r&!&d&tt. V Te 3g 3indig c!ak egy
c!e3,!z vagy4 !er4 aki azrt -&tt4 1ogy e$rabo$-a az aranya3at !
a vre3et. )$vitted vo$na 3agadda$ a +ia3 +e-t. Azt 1i!ze34
inkább n ve!ze3 e$ a tidet4 Jr!gS Fog-átok e$ ezt az e3bertS
Mie$Jtt #avo! egyá$ta$án 3eg3ozd%$1atott vo$na4 3ári!
ez.!t!zigonyok vettk k&r.$.
V Nagy%ra34 n k&vet vagyokS
V Oa$EbanY \gy o!ontá$ be a váro!o3ba4 3int va$a3i
c!e3,!z. Azt 3ondo34 ne3 vagy te !e3 ne3e!4 !e3 $ovag4 !e3
k&vet4 c!ak to$va- ! k34 1az%g!ágok ! ár%$E !zavak ter-e!ztJ-e.
(eg!zíve!ebben kit,n3 egy +orrE +ogEva$ a nye$ved4 !
e$k.$den$ek R3várba4 1ogy 3egnyTzzanak. Az Anya azonban
k&ny&r.$ete!4 így n i! az vagyok. V Ser Marionra nzett. V C%zin4
vigytek ezt az e3bert a Farka!odTba4 vág-átok $e a +e-t !
3indkt kezt. Azt akaro34 1ogy e$3 1ozzátok Jket 3g vac!ora
e$Jtt. )gy +a$at !e3 3egy $e a torko3on4 a3íg ne3 $áto3 karEra
tűzve ennek a c!e3,!znek a +e-t4 egy 1agy3áva$ a 1az%g
!zá-ábanS
 
 
2űz&!
 
 
dtak neki egy $ovat ! egy zá!z$Et4 ,%1a gya,-Tzekt4
3e$eg !zJr3ek&,enyt4 ! !zabadon engedtk. Mo!t az
egy!zer ne3 bűz$&tt.
V Gyere vi!!za azza$ a várra$ V 3ondta neki Tánco$- #a3on4
3ik&zben a nyeregbe !egítette a re!zketJ 2űz&!t V4 vagy ,rEbá$d
ki4 3i$yen 3e!!zire -%t1at!z4 3ie$Jtt e$ka,%nk. T%dod4 1ogy %r%nk
3enynyire !zereti az i$ye!3it. V Rá1Tzott a korbác!áva$ a $E
1át!E-ára4 3ire a vn gebe +e$nyerített4 ! $a!!an 3ozgá!ba $end.$t.
2űz&! ne3 3ert vi!!zanzni4 3ert +$t4 1ogy #a3on4 Sárga
#ick ! MorgE %tána-&nnek4 1ogy 3indez c!ak Ra3!ay nagyTr
egy T-abb tr+á-a vo$t4 va$a3i kegyet$en ,rEba4 1ogy 3egnzzk4
3i1ez kezd4 1a ka, egy $ovat4 ! !zabadon engedik. Azt 1i!zik4
3enek.$ni +ogokY A $E &reg ! beteg ,ára vo$t4 $ába a$ig tartotta4
!ze33e$ $át1atEan 1ezettR e!$ye !e3 $e1etett rá4 1ogy $e1agy-a
Ra3!ay nagyTr ! e3berei ,o3,á! 1áta!ait. Ra3!ay ráadá!%$
!e33it !e3 !zeretett -obban4 3int a z!ák3ány +ri!! nyo3ára
engedni ko,Eit.
)3e$$ett 1ová i! +%t1atott vo$naY M&g&tte ter.$t e$ a tábor4 te$e
R3vár e3bereive$4 a :atakvidkrJ$ rkezett Ry!0e$$ekke$ !
k&zt.k a 1antvgiekke$. A Aai$inIároktE$ d$re T-abb !ereg
k&ze$edett az Tton4 2o$tonok ! Freyek 3enete$tek R3vár
zá!z$a-a a$att. Az TttE$ ke$etre 1TzEdott a ko3or4 kiet$en
tenger,arti r!z4 ny%gatra ,edig a Nyak 3oc!árvidke ter.$t e$
kígyEkka$4 gyíkoro!z$ánokka$ ! a 3rgezett nyi$at 1a!zná$E $á,i
&rd&g&kke$.
A
Ne3 3enek.$1etett. Ne3 i! t%dott vo$na.
Meg ke$$ !zerezne3 neki a várat. Meg i! +ogo3. M%!zá-S
Sz.rke na, vo$t4 nyirko! ! k&d&!. A !z$ d$rJ$ +T-t4 nedve!en4
akár egy c!Ek. A Aai$inIárok ro3-ai a regge$i k&d +o!z$ányai
e$$enre i! kive1etJek vo$tak a távo$ban. (ova $,!ben k&ze$ítette
3eg4 ,atái 1a$k4 nedve! $occ!aná!okka$ !zakadtak e$ a
z&$de!!z.rke !ártE$.
"árta3 3ár erre. Oe!zede$3e! gondo$at vo$t4 azonna$ 3eg i!
bánta.
V Ne3 V 3ondta 1ango!an. V Ne34 az egy 3á!ik e3ber vo$t4
3g aze$Jtt4 1ogy 3egi!3erted a neved. V Az J neve 2űz&!. Ne3
!zabad e$+e$e-tenie. 2űz&!4 2űz&!4 rí3e$ arra4 1ogy !zűk&!.
A3ikor az a 3á!ik e3ber erre -árt4 egy eg!z !ereg -&tt
3&g&tte4 [!zak 1adai von%$tak 1áborTba a StarkI1áz !z.rkeI+e1r
$obogEi a$att. 2űz&! 3o!t egyed.$ $ovago$4 kezben +enyJágra
tűz&tt bke$obogEva$. A3ikor az a 3á!ik e3ber erre -árt4 gyor! !
t.ze! c!ata3nen $ovago$t. 2űz&!nek c!ak egy betege! gebe -%tott4
c!%,a c!ont ! bJr ,ára4 J ,edig ne3 i! 3erte gyor!abb 1a$adá!ra
&!zt&k$ni4 3ert +$t4 1ogy $ee!ik. Az a 3á!ik e3ber -E $ova! vo$t4
2űz&! vi!zont bizonyta$an%$ .$t a nyeregben. W$yan rgen t&rtntS
X 3ár ne3 $ova! t&bb. )3ber !e3 nagyon. Ra3!ay nagyTr
1áziá$$ata4 keve!ebb egy k%tyáná$4 egy e3berbJrbe bT-t +reg.
V \gy +og!z vi!e$kedni4 3int egy 1erceg V 3ondta neki
Ra3!ay nagyTr 3T$t --e$4 3ik&zben 2űz&! egy dz!a +orrE
vízben +.rd&tt V4 de 3i t%d-%k az igaz!ágot. Te 2űz&! vagy.
Mindig i! 2űz&! $e!ze$4 ne3 !zá3ít4 3i$yen de!en i$$atozo$. Az
orrod bec!a,1at4 de 3indig e3$kezz a nevedre. )3$kezz4 ki
vagy.
V 2űz&! V +e$e$te. V A te 2űz&!&d.
V Tedd 3eg neke3 ezt az a,rE !zíve!!get4 ! k%tya $e1et!z4
aki 3indenna, 1T!t e!zik V ígrte Ra3!ay nagyTr. V Ta$án
kí!rt!be e!e$4 1ogy e$ár%$-. 9ogy e$3enek.$-4 ! c!at$akozz az
e$$en!geink1ez. Ne34 ne3 akaro3 1a$$ani a ti$takozá!odatS 9a
1az%d!z4 kivágo3 a nye$vedet. )gy e3ber a 1e$yedben va$Eban
e$$ene3 +ord%$na4 de 3i t%d-%k4 3i vagy va$E-ában4 igazY 9a
akar!z4 ár%$- c!ak e$4 ne3 !zá3ít... de e$J!z&r !zá3o$d 3eg az
%--aidat4 ! e3$kezz az árra.
2űz&! i!3erte az árat. 9t4 gondo$ta4 1t %--. )gy e3ber 1t
%--a$ i! bo$dog%$. A 1t !zent !zá3. )!zbe -%tott4 3ennyire +á-t4
a3ikor Ra3!ay nagyTr 3eg,aranc!o$ta NyTzEnak4 1ogy +e-t!e $e
a bJrt a gyűrű!%--árE$.
A $evegJ nyirko! vo$t4 ! ne1z4 a +&$d&n 3inden+e$ !ek$y
víztEc!ákat $átott. 2űz&! Evato!an ker.$gette Jket4 k&vette a
,a$ánkI ! gerendaTt 3aradványait4 3e$yet Robb Stark e$JJr!e
+ektetett $e a $ágy +&$dre4 1ogy 3eggyor!ít!ák a !ereg 1a$adá!át.
A1o$ egykor va!tag c&$&,&k !orakoztak4 3o!t c!%,án n1ány
!zik$a á$$t ki a +&$dbJ$4 1ata$3a! baza$tt&3b&k4 3e$yek
e$3ozdítá!á1oz annak ide-n !záz e3ber ke$$ett. N3e$yik o$yan
3$yen !.$$yedt az ingoványba4 1ogy c!ak a tete-e $át!zott4 a t&bbi
rendezet$en.$ 1evert !zt!zErva4 akár az i!tenek e$+e$edett
-átk!zerei. Megre,edeztek ! $e3orz!o$Edtak4 +e$.$et.ket
+o$tokban benJtte a 3o1a. A 3T$t --e$i e!J %tán a 1ata$3a! k&vek
nedve!en c!i$$ogtak4 ! a regge$i na,+nyben Tgy tűntek4 3int1a
vkony o$a-rteg borítaná Jket.
M&g&tt.k e3e$kedtek a tornyok.
A R!zege! Tornya 3egdJ$t4 3int1a &!!ze akarna o3$ani4 de
így á$$t 3ár +$ezer e!ztende-e. A Gyer3ekek Tornya o$yan
egyene!en d&+&tt az gbe4 akár egy dárda4 de ro3o! +e$!J r!ze ki
vo$t tve a !z$ ! az e!J o!tro3ának. A z&3&k4 va!tag
Ca,%torony vo$t a $egnagyobb a 1áro3 k&z.$4 o$da$ai c!T!ztak a
3o1átE$4 !zaki +e$n egy +a nJtt ki a k&vek k&z.$4 de a ke$eti !
ny%gati +a$ak nagy-ábE$ 3g á$$tak. A Car!tarkok +og$a$ták e$ a
R!zege! Tornyát4 az _3berek a Gyer3ekek Tornyát4 Robb ,edig
a Ca,%tornyot4 e3$kezett vi!!za.
9a $e1%nyta a !ze3t4 $átta 3aga e$Jtt a zá!z$Ekat4 a3int
bátran $obognak a 1ideg !zaki !z$ben. Mind e$tűnt4 3ind
e$b%kott. A !z$ 3o!t d$ +e$J$ +T-t4 ! a Aai$inIárok ro3-ain
c!%,án egyet$en zá!z$E $engett V +ekete 3ezJn arany krakent
ábrázo$t.
T%dta4 1ogy +igye$ik. [rezte 3agán a tekinteteket. A3ikor
+e$nzett 3eg,i$$antott n1ány !á,adt arcot a Ca,%torony
3e$$vd-n ! a Gyer3ekek Tornyát koronázE ro3ok k&z&tt4 a1o$
a $egendák !zerint az erdJ gyer3ekei egykor 3egidztk a vizek
,&r&$yt4 1ogy kett!zakít!ák Pe!tero! kontinen!t.
Az egyet$en !záraz Tt a Nyakon át az or!zágTt vo$t4 ! a Aai$inI
árok tornyai Tgy zárták $e az !zaki vgt4 akár egy d%gE a
,a$ackot. Az Tt ke!keny vo$t4 a ro3ok ,edig Tgy 1e$yezkedtek e$4
1ogy a d$rJ$ rkezJ e$$en!gnek ,onto!an a$att%k ! k&z&tt.k
ke$$ett e$1a$adnia. 9a 3egtá3adták bár3e$yik tornyot a 1áro3
k&z.$4 a 3á!ik kettJbJ$ nyí$zá,ort $e1etett zTdítani az
o!tro3$Ekra4 3íg a +e$ka,a!zkodá!t a nedve! +a$akra
3egakadá$yozta a k&veket borítE nyá$ká!4 +e1r !ze$$e3bJr. A
3oc!ár az Tt 3entn -ár1atat$an vo$t4 !zívE$y%kak4 +%tE1o3ok !
e$!J $átá!ra z&$d ,áz!itnak tűnJ4 á3 a $egki!ebb !T$y a$att i!
be!.,,edJ ! vízz vá$E ter.$etek vgte$en biroda$3a.
9e3z!egtek itt a ve!zede$3e! kígyEk4 a 3rgezJ virágok ! a
tJr!zerű +ogakka$ rende$kezJ 1ata$3a! gyíkoro!z$ánok.
_gyani$yen ve!z$ye!ek vo$tak az itt $J n,ek4 akiket c!ak
nagyon ritkán $e1etett $átni V a c&$&,$akEk4 bkaevJk4 $á,i
e3berek. Fennek ! Reedek4 :eatek ! 2oggok4 Arayek !
c%aggok4 Greengoodok ! 2$ack3yreI&k4 i$yen neveket adtak
3ag%knak. A va! !z.$&ttei c!ak $á,i &rd&g&knek neveztk Jket.
2űz&! e$1a$adt egy rot1adE $Etete3 3e$$ett4 3e$ynek
nyí$ve!!zJ á$$t ki a nyakábE$. C&ze$edtre 1o!!zT4 +e1r kígyE
c!%!!zant az egyik .re! !ze3g&d&rbe. A 1áta!tE$ ne3 3e!!ze
3egta$á$ta a $ova!t i!4 vagyi! a3i 3eg3aradt be$J$e. A var-ak 3ár
$ec!i,kedtk a 1T!t a +r+i arcárE$4 egy d&gk%tya ,edig be+Trta
3agát a ,ánc$-a a$á4 1ogy 1ozzá+r-en a be$ei1ez. Oa$a3ive$
távo$abb egy 3á!ik 1o$tte!t 3ár annyira e$3er.$t a 3oc!árban4
1ogy c!ak az arca ! az %--ai $át!zottak.
A tornyok1oz k&ze$ebb 3inden1o$ tete3ek borították a ta$a-t.
A tátongE !ebekbJ$ vrvirágok 1a-tottak ki4 !á,adt n&vnyek nJi
a-kakra e3$keztetJ4 va!tag4 nedvektJ$ d%zzadE !zir3okka$.
A 1e$yJr!gben !enki !e3 +og 3egi!3erni. N1ányan ta$án
e3$keznek a +iTra4 aki vo$t4 3ie$Jtt 3egtan%$ta az T- nevt4 de
2űz&! t&k$ete!en i!3eret$en $e!z !zá3%kra. Rg nzett %to$-ára
t.k&rbe4 de t%dta4 3i$yen &regnek tűn1et. 9a-a 3egJ!z.$t4 !
-Er!zt ki i! 1%$$ott4 a 3aradk 3erev vo$t4 ! !záraz4 akár a
!za$3a. A t&3$&cben o$yan gyengv vá$t4 akár egy vna!!zony4
! Tgy $e+ogyott4 1ogy egy erJ!ebb !z$ro1a3 $ed&nt&tte vo$na a
$ábárE$.
A keze ,edig... Ra3!ay adott neki ke!ztyűt4 +ekete bJrbJ$
varrt +ino3 ke!ztyűt4 ,%1át ! knye$3e!et4 3e$yet gya,-Tva$
t&3tek ki4 1ogy e$re-t!k 1iányzE %--ait. ]3 1a va$aki
+igye$3e!ebben 3egnzi4 !zreve!zi4 1ogy 1áro3 %--a ne3 1a-$ik.
V ]$$-S V kiá$tott egy 1ang. V Mit akar!zY
V 2e!z$ni. V Tovább &!zt&k$te a gebt4 ! 3eg$engette a
bkezá!z$Et4 1ogy bizto!an $á!!ák. V Fegyverte$en vagyokS
Ne3 -&tt vá$a!z. T%dta4 a +a$akon be$.$ a va!e3berek azon
vitatkoznak4 1ogy beenged-k4 vagy inkább t&3-k ki
nyí$ve!!zJkke$ a 3e$$t. Ne3 !zá3ít. A gyor! 1a$á$ itt !záz!zor
-obb !or! $enne4 3int a k%darc 1írve$ trni vi!!za Ra3!ay
nagyTr1oz.
A ka,%1áz a-ta-a kitár%$t.
V Sie!!S
2űz&! ,,en a 1ang +e$ +ord%$t4 a3ikor a nyí$ve!!zJ
bec!a,Edott. Oa$a1onnan -obbrE$ rkezett4 a1o$ a k.$!J +a$ k&vei
3$yen beágyazEdtak a 3oc!árba. A ve!!zJ be$eakadt a
zá!z$a-ába4 ! a 1egye ott $Egott a$ig egy$ábnyira az arca e$Jtt.
Annyira 3eg$e,Jd&tt4 1ogy e$e-tette a zá!z$Et4 ! $eb%kott a $ErE$.
V 2e+e$S V kiá$totta va$aki. V Sie!!4 te +$e!zű4 ro1an-S
2űz&! ngykz$áb i!zko$t +e$ a $,c!Jn4 3ik&zben T-abb
nyí$ve!!zJ !%1ant e$ a +e-e +&$&tt. Oa$aki 3egragadta4 berántotta4
! 1a$$otta4 a1ogy az a-tE c!attanva bevágEdik a 1áta 3&g&tt.
Ta$,ra á$$ították4 neki$&ktk a +a$nak. C! +e!z.$t a torkának4 !
egy !zaká$$a! arcot $átott o$yan k&ze$4 1ogy 3eg t%dta !zá3o$ni a
+r+i orrábE$ kiá$$E !zJr!zá$akat.
V Ci vagyY Mi do$god ittY Fe$e$-4 de gyor!an4 k.$&nben te i! az
J !or!ára -%t!zS V Az Jr egy 1o$tte!t +e$ b&k&tt a +e-ve$4 a3e$yik
a +&$d&n rot1adt az a-tE 3e$$ett. A z&$de! 1T!on 1e3z!egtek a
+rgek.
V A va! !z.$&tte vagyokS V 1az%dta 2űz&!. Az egykori +iT
va$Eban a va! !z.$&tte vo$t4 2űz&! azonban R3vár t&3$&cben
-&tt a vi$ágra. V Nzd 3eg az arco3S 2a$on nagyTr +ia vagyok4 a
1ercegedS V Ci3ond1atta vo$na a nevet4 de a !zE va$a1ogy a
torkán akadt. 2űz&!4 a neve3 2űz&!4 rí3e$ arra4 1ogy bűv&!. )gy
idJre azonban e$ ke$$ett +e$edkeznie errJ$. Senki ne3 +og
engede$3e!kedni va$akinek4 akit 2űz&!nek 1ívnak4 bár3i$yen
re3nyte$en i! $egyen a 1e$yzete. \gy ke$$ tennie4 3int1a 3egint
1erceg vo$na.
Az Jr 1%nyorogva viz!gá$ta az arcát4 !zá-a gyanakodva ránd%$t
3eg. Fogai barnák vo$tak4 $e1e$ete !&rtJ$ ! 1agy3átE$ bűz$&tt.
V 2a$on nagyTr +iait 3eg&$tk.
V A te!tvrei3et4 ne3 enge3. Ra3!ay nagyTr #ere!ben
+og!ágba e-tett. Azrt k.$d&tt ide4 1ogy tárgya$-ak ve$etek. Te
vagy itt a ,aranc!nokY
V [nY V A +r+i $eengedte a k!t4 ! 1átrbb $,ett4 ki! 1í-án
+e$b%kva a tete3ben. V Ne34 %ra3. V :ánc$-a roz!dá! vo$t4
bJrr%1á-a +o!z$adozott. )gyik kz+e-n nyí$t !eb tátongott4
!zivárgott be$J$e a vr. V Ra$+ Cenning a ,aranc!nok4 a ka,itány
ezt 3ondta. [n c!ak az a-tEt Jrz&3.
V [! ez ki vo$tY V 2űz&! c!iz3á-a orráva$ 3egb&kte a tete3et.
Az Jr Tgy nzett a 1a$ottra4 3int1a 3o!t $átná e$J!z&r.
V X... ivott a vízbJ$. )$ ke$$ett vágno3 a torkát4 1ogy ne
!iko$tozzon. G&rc!&$t a gyo3ra. A víz ne3 -E4 ezrt i!z%nk !&rt. V
Megd&rz!&$te vrere!4 v&r&!en gJ !ze3t. V A 1o$tte!teket
á$ta$ában $evi!!z.k a ,incbe4 az e$ van ára!ztva vízze$. \-abban
vi!zont !enki ne3 +áradozik ve$e4 itt 1agy-%k Jket4 a1o$
3eg1a$tak.
V A ,ince -obb 1e$y nekik. Ad-átok Jket a víznek4 a Oízbe FT$t
;!tennek.
A +r+i +e$nevetett.
      V Wda$ent ninc!enek i!tenek4 nagy%ra34 c!ak ,atkányok !
vízi kígyEk. Fe1r d&g&k4 va!tagok4 3int a $ába3. N1a
+e$kT!znak a $,c!Jn4 ! á$3ában 3ar-ák 3eg az e3bert.
2űz&! e3$kezett R3vár t&3$&cre4 a +ogai a$att tekergJzJ
,atkányra4 a 3e$eg vr ízre az a-kán. 9a k%darcot va$$ok Ra3!ay
vi!!zak.$d oda4 de e$Jbb $enyTzza a bJrt 3g egy %--a3rE$.
V 9ány e3ber 3aradt a 1e$yJr!gbenY
V Ne3 !ok V +e$e$te a va!e3ber. V Ne3 t%do3. Ceve!ebb4
3int vo$t. (e1etnek n1ányan a R!zege! Tornyában i!4 de a
Gyer3ekek Tornyában !enki. #agon Aodd n1ány na,-a át3ent
oda. A!ak ketten 3aradtak $etben az ottaniakbE$4 ! azok i! a
1a$ottakat ettk. Meg&$te 3indkette-.ket4 k,ze$d c!ak e$4 %ra3.
A Aai$inIárok e$e!ett4 -&tt rá 2űz&!4 c!ak !enki !e3 k&z&$te ezt
ve$.k. Megd&rz!&$te az arcát4 1ogy e$re-t!e t&r&tt +ogait4 Tgy
3ondta/
V 2e!z$ni akarok a ,aranc!nokka$.
V Cenningge$Y V Az Jr 3int1a zavarba -&tt vo$na. V
Mo!tanában ninc! tT$ !ok 3ondaniva$E-a. 9a$dok$ik4 ta$án 3ár
3eg i! 1a$t. Ne3 $átta34 3iEta... ne3 i! e3$k!ze34 3iEta...
V 9o$ vanY Oeze!! 1ozzáS
V Akkor ki Jrzi az a-tEtY
V Ma-d J. V 2űz&! be$erTgott a tete3be.
A va!e3ber e$nevette 3agát.
V Mirt i! neY C&ve!! 1át. V Civett egy +ák$yát az egyik
+a$ikarbE$4 ! addig $engette4 a3íg +e$ ne3 $edt a $áng. V )rre. V
]tvezette egy a-tEn4 3a-d +e$ egy c!iga$,c!Jn4 a +ák$ya +nye
c!i$$ogott a +ekete kJ+a$akon.
A !zoba a $,c!J tete-n !&tt vo$t4 +.!t&! ! nyo3a!ztEan
3e$eg. A ke!keny ab$akra ro-to! bJrt aka!ztottak4 1ogy kint
tart!ák a nyirko! 1ideget4 a ,aráz!tartEban tJzegtg$a izzott. A
1e$yi!get á,orodott !zag .$te 3eg4 a nedve! +&$d4 a 1Tgy4 az
.r.$k4 a +.!t ! a beteg!g bűze keveredett &!!ze 3iaz3á!
,áraknt. A +&$det ko!zo! gyknyek borították4 a !arokba
1a$3ozott !za$3a !zo$gá$t ágyknt.
Ra$+ Cenning 1egynyi ,r3 a$att +ek.dt re!zketve.
Fe$!zere$!e ott vo$t 3e$$ette V kard ! +e-!ze4 3e$$vrt4 va!!i!ak V4
,a-z!án 3g $át!zott a vi1ari!ten +e$1Jkeze4 3e$ybJ$ vi$$á3ok
c!a,do!tak a to3bo$E tenger 1%$$á3ai k&z4 de a +e!t! e$ko,ott !
3á$$adozott4 a +a ,edig rot1adá!nak ind%$t.
Akárc!ak Ra$+ A ,r3ek a$att te$-e!en 3ezte$en vo$t4 te!te $ázban
gett4 !á,adt ! +e$,%++adt bJrt gennyedzJ +ek$yek ! ke$!ek
borítottak. Arca e$torz%$t4 +e-nek egyik +e$e grote!zk 3Edon
+e$dagadt4 nyakát va!tagon borította a vr. )gyik kar-a +at&rz!nyire
,%++adt4 ! +e1r +rgek 1e3z!egtek ra-ta. (át1atEan na,ok Eta
ne3 3o!datta 3eg !enki. Sze3bJ$ vá$adk c!orgott4 !zaká$$a
3egke3nyedett a rá!záradt 1ányadktE$.
V Mi t&rtnt ve$eY V krdezte 2űz&!.
V [,,en a 3e$$vden vo$t4 a3ikor az egyik $á,i &rd&g e$ta$á$ta
egy nyí$ve!!zJve$. A!ak 3egkarco$ta4 de... ezek 3eg3rgezik a
nyi$aikat4 !zarba ! 3g ro!!zabb do$gokba d%g-ák a nyí$1egyeket.
Azonna$ +orrE bort &nt&tt.nk a !ebre4 de ne3 1a!zná$t !e33it.
)zze$ itt ne3 tárgya$1atok.
V Z$d 3egS V %ta!ította 2űz&! az Jrt. V Már ninc! 3agáná$4
c!%,a vr4 ! a +rgek i! e$$e,tk.
A +r+i d&bbenten 3eredt rá.
V A ka,itány Jt tette 3eg ,aranc!noknakS
V )gy d&g$JdJ $ovat i! 3eg&$!z.
V Mi+$e $ovatY So!e3 vo$t $ova3.
Neke3 igen. Rát&rtek az e3$kek. Mo!o$y r3.$t nyerít!e
!zinte 3ár e3berinek tűnt. (ángo$E !&rnnye$ ága!kodott kt
$ábra4 !zinte e!zt ve!ztette a +á-da$o3tE$4 ,atáiva$ vad%$
ka,á$Ezott. Ne34 ne3S Ne3 az eny34 ne3 vo$t az eny34
2űz&!nek !o!e3 vo$t $ovaS
V Ma-d n e$intze3. V 2űz&! +e$ka,ta Ra$+ Cenning kard-át.
Mg 3inidig vo$t e$g %--a a 3arko$at 3eg!zorítá!á1oz. A3ikor a
kard 1egyt a !za$3án +ekvJ torká1oz i$$e!ztette4 a bJr !ztnyí$t4 a
!ebbJ$ +ekete vr ! !árga genny t&rt e$J. Cenning vad%$
3egránd%$t4 3a-d vg.$ e$c!ende!edett. 2orza$3a! bűz ára!ztotta
e$ a !zobát. 2űz&! a $,c!J +e$ 3enek.$t A $evegJ ott nyirko! !
1ideg vo$t4 de -Eva$ ti!ztább a bentin$. A va!e3ber
%tánabotorká$t4 +a$+e1r arcca$ ,rEbá$ta vi!!zatartani &k$endez!t.
2űz&! 3egragadta a kar-át.
V Ci a 1e$yette!Y 9o$ vannak a t&bbiekY
V Wda+ent a 3e$$vden4 vagy a nagytere3ben. A$!zanak4
i!znak. Wdavezet1et$ek.
V Ne ve!ztege!!.k az idJtS V Ra3!ay 3ind&!!ze egy na,ot
adott neki.
A nagytere3 !&tt kJc!arnok vo$t4 3aga! 3ennyezetű ! 1%zato!4
te$e go3o$ygE +.!tte$4 a +a$akat +akE!zínű z%z3E nJtte be. A
1o!!zT vek 1a!zná$atátE$ e$+eketedett tűzg&d&rben erJt$en
tJzegtűz gett. A 1e$yi!get bet&$t&tte egy 1o!!zT4 kJbJ$ +aragott
a!zta$4 ta$án 3ár v!zázadok Eta á$$1atott ott. ;tt .$te3 n i!4
a3ikor %to$-ára itt -árta34 e3$kezett vi!!za. Robb .$t az
a!zta$+Jn4 -obb-án a Nagy1ordEva$4 a ba$-án Roo!e 2o$tonna$. A
G$overek 9e$3an Ta$$1art 3e$$ett +og$a$tak 1e$yet4 ve$.k !ze3ben
Car!tark a +iaiva$
Mo!t kt t%cat va!e3ber ivott az a!zta$ná$. N1ányan
+e$nztek rá to3,a4 k&d&! tekintet.kke$4 a3ikor be$,ett4 a
t&bbiek .gyet !e3 vetettek rá. Senkit ne3 i!3ert k&z.$.k.
N1ányan ez.!t tJke1a$at +or3ázE c!atta$ +ogták &!!ze
k&,eny.ket. A Aoddokat a Oa!I!zigeteken ne3 tartották !okraR a
+r+iak á$$ítE$ag gyávák vo$tak4 ! to$va-ok4 a nJk ,edig !a-át
a,-%kka$ ! te!tvreikke$ 1á$tak. Ne3 $e,te 3eg4 1ogy a
nagybáty-a ,ont Jket 1agyta 1átra4 a3ikor a Oa!+$otta 1azaind%$t.
)z !okka$ k&nnyebb te!zi a +e$adato3at.
V Ra$+ Cenning 1a$ott V -e$entette be. V Ci itt a ,aranc!nokY
A +r+iak .re! tekintette$ 3eredtek rá. Oa$aki +e$nevetett4 egy
3á!ik kik&,&tt. Og.$ az egyik Aodd vá$a!zo$t.
V Ci krdiY
V 2a$on nagyTr +ia. V 2űz&!4 a neve3 2űz&!4 rí3e$ arra4 1ogy
1űv&!. V Ra3!ay 2o$ton4 SzarverdJ ! R3vár %rának %ta!ítá!ára
-&tte34 aki +og$y%$ e-tett #ere!ben. A !erege tJ$etek !zakra
várakozik4 az a,-á ,edig d$re4 de Ra3!ay nagyTr 1a-$andE
k&ny&r.$etet 3%tatni4 1a átad-átok neki a Aai$inIárkot 3g
na,$e3ente e$Jtt. V )$J1Tzta a $eve$et4 a3it adtak neki4 !
odadobta az a!zta$ra.
Az egyik va!e3ber +e$vette4 3eg+ordította4 ! 3eg,i!zká$gatta
a rEz!a!zín ,ec!tet.
V :erga3en V !zE$a$t 3eg n1ány ,i$$anat 3T$tán. V Mire -E
ezY Nek.nk !a-tra ! 1T!ra van !z.k!g.nk.
V Ta$án ac$t akartá$ 3ondani V 3ondta a 3e$$ette .$J4 !z.rke
!zaká$$T +r+i4 akinek az egyik kar-a c!onkban vgzJd&tt. V
Cardokat ! +e-!zket. Meg ,er!ze í-akat4 vagy !záz darabot4
e3berekke$ egy.tt4 akik ki$&vik a nyí$ve!!zJket.
V A va! !z.$&ttei ne3 ad-ák 3eg 3ag%katS V !z&gezte $e egy
1ar3adik 1ang.
      V )zt k&z&$d a,á33a$. 2a$on nagyTr trdet 1a-tott4 a3ikor
Robert átt&rte a +a$át4 3á!k.$&nben 3eg1a$t vo$na. Oe$etek i!
%gyanez $e!z4 1a ne3 ad-átok 3eg 3agatokat. V A ,erga3enre
3%tatott. V T&r-tek +e$ a ,ec!tet4 ! o$va!!átok e$4 3i van benne.
)z ne3 1o$3i +ort$y4 Ra3!ay nagyTr a !a-át kezve$ írta. 9a
átad-átok a kardotokat4 ! ve$e3 -&tt&k4 ka,tok rende! te$t4 !
1áborítat$an%$ e$von%$1attok
C&ve!,artra4 a1o$ kere!1ettek egy 1a-Et4 a3e$yik 1azavi!z
titeket. Má!k.$&nben 3eg1a$tok.
V )z +enyeget! akar $enniY V Az egyik Aodd +e$á$$t. 9ata$3a!
ter3etű +r+i vo$t kid.$$edJ !ze33e$4 !z$e! !zá--a$ ! 1a$ott+e1r
bJrre$. \gy nzett ki4 3int1a az a,-a annak ide-n egy 1a$at e-tett
vo$na te1erbe4 de 1o!!zTkardot vi!e$t. V #agon Aodd ne3 ad-a
3eg 3agát !enkinekS
Ne4 kr$ek4 1a$$gatnod ke$$ rá3S A gondo$at4 1ogy 3it te!z
ve$e Ra3!ay4 a3ennyiben a 1e$yJr!g ka,it%$áciE-ának 1íre
n$k.$ tr vi!!za a táborba4 ki! 1í-án e$g vo$t 1ozzá4 1ogy a
nadrág-ába vize$-en. 2űz&!4 2űz&!4 rí3e$ arra4 1ogy d.1&!.
V )z a vá$a!zotokY V Sa-át 3aga !zá3ára i! !%tán c!engtek a
!zavai. V )z a tJke1a$ be!z$ 3indJt&k nevbenY
Az Jr4 aki idekí!rte4 3ár koránt!e3 vo$t o$yan 3agabizto!.
V Oictarion azt az %ta!ítá!t adta4 1ogy tart!%k a várat4 a !a-át
+.$e33e$ 1a$$otta3. Tart!atok ki4 a3íg vi!!zatrek4 ezt 3ondta
Cenningnek.
V \gy van V bE$intott a +$kezű. V )zt 3ondta. )$ ke$$ett
3ennie a kirá$yvá$a!ztE gyű$!re4 de 3ege!k.d&tt4 1ogy vi!!za-&n4
1o3$okán az %!zadk+a koronáva$ ! ezer e3berre$.
V A nagybátyá3 !o1a ne3 -&n vi!!za V k&z&$te 2űz&!. V A
kirá$yvá$a!ztá!on a báty-át4 )%ront koronázták 3eg4 ! a
Oar-T!ze3űnek 3á! 1áborTkat ke$$ 3egvívnia. Azt 1i!zitek4 a
nagybátyá3 tart benneteket va$a3ireY Tvedtek. Titeket 1agyott
1átra 3eg1a$ni. _gyanTgy !zabad%$t 3eg tJ$etek4 a1ogy a
c!iz3á-ára ta,adt !arat ka,ar-a $e4 a3ikor ,artra !zá$$.
Szavai e$rtk a kívánt 1atá!t. (átta a !ze3.kben4 a1ogy
egy3á!ra nztek4 a1ogy &!!zevonták a !ze3&$d&k.ket k%,áik
+e$ett. Mindannyian +$tek4 1ogy !or!%kra 1agyták Jket4 de n
ke$$ette34 1ogy a +$e$e3 bizonyo!!ágba +ord%$-on4 Jk ne3 a 1íre!
ka,itányok $e!zár3azottai4 ne3 i! a Oa!I!zigetek nagy 1ázainak
!ar-ai4 c!%,án a$attva$Ek ! !E+e$e!gek +iai.
V 9a 3egad-%k 3ag%nkat4 e$3e1et.nkY V krdezte a +$kezű. V
)z van a $ev$benY V Megb&kte a továbbra i! +e$t&ret$en ,ec!tű
,erga3ent.
      V W$va!d e$ 3agad V +e$e$te 2űz&!4 bár 3a-dne3 bizto! vo$t
benne4 1ogy egyik.k !e3 t%d o$va!ni. V Ra3!ay nagyTr
ti!zte!!ge!en bánik a +og$yaiva$4 a3íg azok i! betart-ák az
ígret.ket. V A!%,án a keze3rJ$ ! a $ába3rE$ vágta $e az %--akat4
a3ikor a nye$ve3et i! kit,1ette vo$na4 vagy $enyTz1atta vo$na a
$ába3rE$ a bJrt a !arka3tE$ a co3bo3ig. V Ad-átok át neki a
kardotokat4 ! $etben 3aradtok.
V 9az%d!zS V #agon Aodd kardot rántott. V Te vagy az4 akit
k&,&nyeg+orgatEnak 1ívnakS Mirt 1innnk az ígreteidnekY
R!zeg4 -&tt rá 2űz&!4 a !&r be!z$ be$J$e.
V 9iggy4 a3it akar!z. [n e$1ozta3 Ra3!ay nagyTr .zenett4
3o!t ,edig vi!!za ke$$ trne3 1ozzá. Oac!orára vaddi!znE $e!z
r,áva$4 a3it erJ! v&r&!borra$ +og%nk $e&b$íteni. Akik ve$e3
tartanak4 azokat !zíve!en $át-%k a $ako3án. A t&bbiek egy na,on
be$.$ 3eg1a$nak. R3vár %ra a t&$t!Tton 1ozza +e$ a $ovag-ait4
3íg a +ia !zakrE$ tá3ad titeket. Senkinek !e3 kegye$3eznek.
Azok $e!znek a !zerenc!!ek4 akik 1arc k&zben e!nek e$4 3ert a
t&bbieket átad-ák a $á,i &rd&g&knek.
V )$gS V vic!orgott #agon Aodd. V Azt 1i!zed4 !zavakka$
3egr3ít1eted a va! !z.$&tteitY Tűn! innenS Sza$ad- vi!!za az
%rad1oz4 3ie$Jtt !a-át kiontott be$eidde$ etet$ek 3egS
Ta$án 3ondott vo$na 3g 3á!t i!4 de 1irte$en e$kerekedett a
!ze3e. 9ango! ko,,aná!!a$ egy dobE+e-!ze ágyazEdott a 1o3$oka
k&ze,be. )$e-tette a kard-át4 3a-d rángatEzni kezdett4 akár egy
1orogra akadt 1a$4 vg.$ arcca$ e$Jre az a!zta$ra bor%$t.
A +$kezű 1a-ította a +e-!zt. A1ogy +e$á$$t4 3ár ott vo$t egy
3á!ik a kezben.
V Ci !zeretne 3g 3eg1a$niY V krdezte a t&bbieket. V A!ak
!zE$a$-on 3eg4 ! 3a-d n gondo!kodo3 rE$a. V Okony4 v&r&!
vr,atakok +%tottak !zt a kJa!zta$on #agon Aodd +e-e a$E$. V A3i
enge3 i$$et4 $ni akarok4 ne3 ,edig itt 3egro1adni.
Oa$aki be$ekortyo$t a !&rbe. )gy 3á!ik az a!zta$ra borította
k%,á-a tarta$3át4 1ogy e$3o!!on ve$e egy vrc!íkot4 3ie$Jtt tT$
k&ze$ rne 1ozzá. Senki ne3 !zE$a$t 3eg. A3ikor a +$kezű
vi!!zatűzte az &vbe a +e-!zt4 2űz&! t%dta4 1ogy nyert. Ci! 1í-án
i!3t e3bernek rezte 3agát. Ra3!ay nagyTr e$gedett $e!z
ve$e3.
Sa-át kezű$eg engedte $e a krakene! zá!z$Et4 .gyet$enkedett ve$e
egy keve!et 1iányzE %--ai 3iatt4 ! 1á$á! vo$t azokrt4 a3e$yeket
Ra3!ay nagyTr 3eg1agyott neki. A d$%tán nagyobbik r!ze
rá3ent4 3ire a va! !z.$&ttei +e$k!z.$tek a távozá!ra. T&bben
vo$tak4 3int gondo$ta V negyven1eten a Ca,%toronyban4 !
további tizennyo$can a R!zege! Tornyában. Cetten o$yan k&ze$
á$$tak a 1a$á$1oz4 1ogy 3ár ne3 3aradt !zá3%kra re3ny4 3á!ik
&t annyira $egyeng.$t4 1ogy ne3 t%dott gya$ogo$ni. Oagyi!
&!!ze!en &tvennyo$c 1arck,e! e3ber 3aradt
2ár3i$yen ro!!z á$$a,otban i! vo$tak4 1áro3!zor annyiva$
vgez1ettek vo$na4 1a Ra3!ay nagyTrnak 3eg ke$$ ro1a3oznia a
ro3okat. "E$ tette4 1ogy enge3 k.$d&tt4 3ondta 3agában 2űz&!4
3ik&zben +e$ka,a!zkodott a gebre4 1ogy kiveze!!e a vi1arvert
c!a,atot a 3oc!ara! +&$d&n át az !zakiak tábor1e$yig.
V 9agy-átok itt a +egyvereiteket V 3ondta a +og$yoknak. V
Cardokat4 í-akat4 tJr&ket. 9a +egyvere! e3bert $átnak4 !zE n$k.$
3eg&$ik.
9áro3!zor annyi ideig tartott nekik 3egtenni a távo$!ágot4
3int a3ikor 2űz&! egyed.$ -&tt A ngy 3ozgá!k,te$en e3bernek
d%rva 1ordágyakat r&gt&n&ztek4 az &t&diket a +ia ci,e$te a 1átán.
Nagyon $a!!an 1a$adtak4 ! a va! !z.$&ttei 3indvgig ti!ztában
vo$tak ve$e4 3ennyire !ebez1etJek4 3ive$ bJven a $á,i &rd&g&k
3rgezett nyi$ainak $Jtávo$!ágán be$.$ vo$tak. 9a 3eg1a$ok4 1át
3eg1a$ok. 2űz&! c!ak azrt i3ádkozott4 1ogy az í-á!z rt!e a
do$gát4 1ogy a 1a$á$a gyor! ! ti!zta $egyen. Fr+i1oz i$$J 1a$á$
$egyen4 ne o$yan4 a3i$yen Ra$+ Cenningnek -%tott.
A +$kezű +r+i a 3enet e$e-n $,de$t4 erJ!en bicegett. Szo$ga
Adracknak 1ívták4 egy !zik$a+e$e!get ! 1áro3 !E+e$e!get
1agyott 1átra NagyIPyken.
V A ngybJ$ 1áro3 vi!e$J! vo$t4 a3ikor ki1a-Ezt%nk V
krkedett V4 ! a Szo$gák gyakran kette!ve$ -&nnek. Az e$!J
do$go3 $e!z4 a3ikor 1azarek4 1ogy 3eg!zá3o$o3 az T- +iai3at.
Ta$án az egyiket rE$ad neveze3 e$4 nagy%ra3.
;gen4 nevezd c!ak 2űz&!nek4 ! 1a ro!!za$kodik4 vágd $e egy
$áb%--át4 ! ete!! ve$e ,atkányt. )$+ordította a +e-t4 k&,&tt egy
nagyot4 ! azon gondo$kodott4 ne3 Ra$+ Cenning -ártIe -E$.
Mire +e$tűnt e$Jtt.k Ra3!ay nagyTr tábora4 3ár k&nnyű e!J
!zitá$t a ,a$a!z.rke gbJ$ )gy Jr!ze3 c!ende!en +igye$te
k&ze$ed!.ket. Az e!J 1atá!ára a $evegJ 3egte$t a tábort.zek
+.!t-ve$. (ova!ok c!a,ata á$$t be 3&g-.k4 $.k&n egy $E+e-e!
,a-z!ot tartE +iata$ ne3e!!e$. Ry!0e$$ nagyTr egyik +ia4 i!3erte +e$
2űz&!. Roger4 vagy ta$án Rickard. So!e3 t%dta Jket
3egk.$&nb&ztetni egy3á!tE$.
V )z az &!!ze!Y V krdezte a $ova! ge!ztenyebarna 1áta!árE$.
V Akik ne3 1a$tak 3eg4 nagy%ra3.
V Azt 1itte34 t&bben $e!znek. 9áro3!zor indított%nk ro1a3ot4
! 3ind1áro3!zor vi!!zavertek 3inket.
A va! !z.$&ttei vagy%nk4 gondo$ta 1irte$en tá3adt
b.!zke!gge$4 ! +$ !zívver!nyi idJre i!3t 1erceg vo$t4 2a$on
nagyTr +ia4 :yke vre.
]3 erre 3g gondo$ni i! ve!z$ye! vo$t. )3$keznie ke$$ett a
nevre. 2űz&!4 a neve3 2űz&!... rí3e$ arra4 1ogy zűr&!.
Mg a tábor 3e$$ett -ártak4 a3ikor ko,Ek %gatá!a adta 1ír.$
Ra3!ay nagyTr k&ze$edtt Oe$e vo$t Sza-1av!z i!4 va$a3int +$
t%cat kedvence/ NyTzE4 SavanyT A$yn4 Tánco$- #a3on4 továbbá a
kt Pak$er. A k%tyák k&r.$ro1angá$ták Jket4 vic!orogtak !
%gattak az idegenekre. A FattyT $ányai4 gondo$ta 2űz&!4 de r&gt&n
e!zbe i! -%tott4 1ogy Ra3!ay -e$en$tben !o1a4 !o1a4 !o1a ne3
1a!zná$1at-a ezt a !zEt.
2űz&! $ec!%!!zant a nyeregbJ$4 ! azonna$ trdre ere!zkedett.
V Nagy%ra34 a Aai$inIárok a tid. Xk az %to$!E vdJi.
V Mi$yen kev!S T&bbet 1itte34 annyira 3akac! e$$en+e$ek
vo$tak. V Ra3!ay nagyTr !á,adt !ze3e +e$c!i$$ant. V 2izonyára
1e!ek vagytok. #a3on4 A$yn4 gondo!kod-atok rE$%k. S&r4 bor !
annyi te$4 a3ennyit 3eg bírnak enni. NyTzE4 a !ebe!.$teket
vigytek a 3e!tereink1ez.
V ;geni!4 nagy%ra3.
A va! !z.$&ttei k&z.$ n1ányan 3or3o$tak va$a3it
k&!z&netk,,en4 3ie$Jtt d.$&ng$ve e$ind%$tak a tábor k&ze,n
gJ tábort.zek +e$. Az egyik Aodd 3eg,rEbá$ta 3egc!Eko$ni
Ra3!ay nagyTr gyűrű-t i!4 de a ko,Ek 1átrazavarták4 3ie$Jtt a
k&ze$be r1etett vo$na4 ! A$i!on ki i! 1ara,ott egy darabot a
+.$bJ$. A +r+i 3g vre! nyakka$ i! c!ak 1a-$ongott4 ! a nagyTr
k&ny&r.$ete!!gt dic!Jítette.
A3ikor 3indannyian távoztak4 Ra3!ay 2o$ton 3o!o$yogva
+ord%$t 2űz&!1&z. Megragadta a tarkE-át4 k&ze$ebb 1Tzta 3agá1oz
a +e-t4 ! az arcára c!Ekot nyo3va azt !%ttogta/
V Az n &reg 2űz&! baráto3. Co3o$yan e$1ittk4 1ogy a
1erceg.k vagyY Mic!oda átkozott bo$ondok ezek a va!e3berekS
Mg az i!tenek i! kacagnak.
V Ne3 akartak 3á!t4 3int 1aza3enni4 nagy%ra3.
V [! te 3it akar!z4 de! ki! 2űz&!&3Y V 3or3o$ta Ra3!ay
$ágyan4 akár egy !zeretJ. (e1e$etben de! +orra$t bor !
!zeg+ű!zeg rzJd&tt. V Az i$yen bátor !zo$gá$at -%ta$3at rde3e$.
Az %--aidat ne3 ad1ato3 vi!!za4 de bizto!an van va$a3i4 a3it
krn$ tJ$e3. Oagy inkább enged-e$ek !zabadonY 2oc!á!!a$ak e$ a
!zo$gá$ato3bE$Y Oe$.k !zeretn$ 3enni4 vi!!zatrni ko3or
!zigeteidre a 1ideg4 !z.rke tengeren4 1ogy T-ra 1erceg $e1e!!Y
Netán !zíve!ebben 3aradná$ 3e$$ette3 1ű!ge! !zo$gá$E3kntY
Mint1a 1ideg k!t 1Tztak vo$na vgig a gerince 3enten. (gy
Evato!4 +igye$3eztette 3agát4 $gy nagyon4 nagyon Evato!S Ne3
tet!zett neki %ra 3o!o$ya4 a !ze3e c!i$$ogá!a4 a !zá-a !arkában
+ny$J nyá$c!e,,. ;!3erte ezeket a -e$eket. Te ne3 vagy 1erceg.
2űz&! vagy4 egy!zerűen c!ak 2űz&!4 a3i rí3e$ arra4 1ogy .!zk&!.
W$yan vá$a!zt ad-4 a3it 1a$$ani !zeretne.
V Nagy%ra34 az n 1e$ye3 itt van 3e$$etted. [n vagyok a te
2űz&!&d. Ne3 akarok 3á!t4 c!ak tged !zo$gá$ni. Mind&!!ze
annyit krek... egy t&3$J bor e$egendJ -%ta$o3 vo$na... v&r&!bor4 a
$egerJ!ebb4 a3i van4 a3ennyit egy e3ber c!ak 3eg t%d inni...
Ra3!ay +e$nevetett.
V Te ne3 vagy e3ber4 2űz&!. Te az n tere3t3nye3 vagy.
:er!ze ennek e$$enre 3egka,1atod a borodat. Pa$der4
gondo!kod- rE$aS [! ne3 ke$$ +$ned4 ne3 k.$de$ek vi!!za a
t&3$&cbe4 erre 2o$tonknt e!k.!z&3. ;nkább k%tyát c!iná$%nk
be$J$ed. Mindenna, 1T!4 ! 3aradt e$g +ogad4 1ogy 3egrág1a!d.
A $ányai3 3e$$ett a$1at!z. 2en4 van !zá3ára egy nyak&rvedY
V C!zítek egyet4 nagy%ra3 V +e$e$te az &reg A!onto! 2en.
Az &rege3ber enn$ -Eva$ t&bbet tett. Azna, --e$ 2űz&!
ne3c!ak nyak&rvet4 1ane3 egy rongyo! takarEt i! ka,ott4
va$a3int egy +$ c!irkt. A 1T!rt 3eg ke$$ett k.zdenie a
k%tyákka$4 de ez vo$t a $eg-obb te$4 a3it #ere! Eta evett.
A bor ,edig... a bor !&tt vo$t4 ! !avanyT4 de erJ!. 2űz&! a
k%tyák k&z&tt k%,orogva addig ivott4 a3íg +orogni ne3 kezdett a
vi$ág4 aztán 1ányt4 3egt&r&$te a !zá-át4 ! +o$ytatta az ivá!t. Og.$
1átradJ$t4 ! be1%nyta a !ze3t. A3ikor +e$bredt4 egy k%tya
nya$ogatta a 1ányá!t a !zaká$$árE$4 ! !&tt +e$1Jk gy.$ekeztek az
T-1o$d e$Jtt. Oa$a1o$ az -!zakában e3berek !iko$toztak.
F$re$&kte a k%tyát4 át+ord%$t a 3á!ik o$da$ára4 ! a$%dt tovább.
Má!na, regge$ Ra3!ay nagyTr 1áro3 +%tárt k.$d&tt $e a
t&$t!Tton4 1ogy 3egvigyk a,-ának a 1írt/ az Tt !zabad. A
Ca,%toronyra kitűztk a 2o$tonok 3egnyTzott e3bert4 ,onto!an
%gyanoda4 a1onnan 2űz&! bevonta :yke arany kraken-t A
rot1adE ,a$ánkokbE$ á$$E Tt 3entn karEkat vertek $e 3$yen a
$aza4 3oc!ara! ta$a-ba4 ! ezekre tűztk +e$ a vrtJ$ c!&,&gJ
1o$tte!teket 9atvan1áro34 nagyon -E$ t%dta. 9atvan1ár3an
vannak. Az egyiknek 1iányzott a +$ keze4 egy 3á!iknak
,erga3entekerc!et tettek a +ogai k&z4 az iraton -E$ $át!zott a
+e$t&ret$en ,ec!t.
9áro3 na,,a$ k!Jbb Roo!e 2o$ton !eregnek e$JJr!e +e$b%kkant
a ro3ok k&z&tt4 ! e$1a$adt a ko3or Jr!ze3ek 3e$$ett V ngy!záz
$ova! Frey kkben ! !z.rkben4 dárdá-%k 1egye 3egc!i$$ant4
a3ikor a na,!%garak átt&rtek a +e$1Jk k&z&tt. A 3enetet Pa$der
nagyTr kt +ia vezette. )gyik.k 3egter3ett4 e$Jre%grE á$$ka,c!T4
dagadE iz3T +r+i vo$t4 tár!a 1egye! orrá1oz ! 1e! tekintetű4
k&ze$ .$J !ze3,ár-á1oz ritká!4 az erJt$en á$$at a$igIa$ig takarE4
barna !zaká$$ ! ko,a!z +e- tár!%$t. 9o!teen ! Aeny!. Megi!3erte
Jket4 3ie$Jtt a nev.ket +e$ t%dta idzni. 9o!teent bika!zerű4
ne1ezen +e$1erge$1etJ4 á3 az%tán +kte$en 1aragT +r+iTknt
i!3ertk4 a !zEbe!zd !zerint Pa$der nagyTr $egkivá$Ebb 1arco!a.
Cette-.k k&z.$ Aeny! az idJ!ebb4 a kegyet$enebb ! a rava!zabb V
inkább ,aranc!nok4 3int kard+orgatE. Mindketten 1arcedzett
veteránok 1írben á$$tak.
Az e$JJr! %tán rkeztek az !zakiak4 vi1arvert zá!z$Eik
$obogtak a !z$ben. 2űz&! +igye$te von%$á!%kat. A $egt&bben
gya$ogo$tak4 ! ne3 vo$tak tT$ !okan. )3$kezett a 1ata$3a!
!eregre4 a3e$yik d$nek ind%$t #ere! r3+arka!o! zá!z$a-a a$att.
9%!zonngyezer kard ! dárda von%$t 1áborTba RobbIba$4 vagy
k&ze$ annyi4 de 3inden tízbJ$ c!ak kettJ trt vi!!za4 ! azok i!
-Er!zt R3vár e3berei vo$tak.
Az o!z$o, k&ze,n4 a1o$ $egnagyobb vo$t a to$ongá!4 vrv&r&!4
,árnázott bJrzekt ! !&tt!z.rke ,ánc$t vi!e$J +r+i $ovago$t
9Ena$-vdJit e3beri +e- +or3á-Tra kovác!o$ták4 az arcok n3a
!iko$yba 3erevedtek. Oá$$árE$ rEz!a!zín4 v&r&! vrc!e,,ekke$
1í3zett gya,-Tk&,eny $Egott4 zárt !i!ak-a c!Tc!án v&r&!
!e$ye3!za$agokat $obogtatott a !z$. Roo!e 2o$tont !e33i$yen
3oc!ár$akE ne3 +og-a 3eg&$ni egy 3rgezett nyí$ve!!zJve$
gondo$ta 2űz&!4 a3ikor 3eg,i$$antotta. M&g&tte zárt 1intE
z&tyk&$Jd&tt4 1at erJ! $E 1Tzta4 e$&$I1át%$ !zá3!zerí-á!zok Jriztk.
_ta!át !&ttkk bár!ony+.gg&ny&k re-tettk a kívánc!i tekintetek
e$J$.
"Eva$ 1átrbb -&ttek a k!z$etekke$ ! 1adiz!ák3ánnya$
3egrakott tár!zekerek4 va$a3int a !ebe!.$teket ! nyo3orkokat
!zá$$ítE koc!ik. (eg1át%$ ,edig 3g t&bb Frey. (ega$ább ezer vagy
ta$án 3g t&bb i!/ í-á!zok4 dárdá!ok4 ka!záva$ ! ki1egyezett
karEva$ +e$+egyverzett ,ara!ztok4 !zabad$ova!ok ! $ova! í-á!zok4
va$a3int 3g !záz $ovag.
A nyak&rve!4 3eg$ánco$t4 T-bE$ rongyokba &$t&ztetett 2űz&! a
t&bbi k%tyáva$ egy.tt k&vette Ra3!ayIt4 a3ikor a ne3e!
e$Jre$ovago$t k&!z&nteni aty-át. ]3 a1ogy a !&tt ,ánc$o! $ova!
$evette a !i!ak-át4 az a$E$a e$Jb%kkanE arc ne3 az vo$t4 a3e$yet
2űz&! 3ár -E$ i!3ert Ra3!ay k,rJ$ $eo$vadt a 3o!o$y4 !ze3e
d.1&!en vi$$ant.
V Mit akar ez -e$enteniY
V A!ak egy ki! e$Jvigyázato!!ág V !%ttogta Roo!e 2o$ton a
$e+.gg&ny&z&tt 1intEbE$ e$J$,ve.
R3vár %ra ne3 !okban 1a!on$ított +attyT +iára. Arca !i3ara
borotvá$t4 1ibát$an bJrű4 át$ago! vo$t4 ne3 $e1etett -Ek,űnek
3ondani4 de c!Tnyának !e3. 2ár Roo!e t&bb c!atában i! r!zt
vett4 egyet$en +orradá!t !e3 vi!e$t. Már -Eva$ tT$ -árt a negyvenen4
de a ráncok eddig e$ker.$tk4 egyet$en a,rE redJ a$a,-án !e3
$e1etett k&vetkeztetni a korára. A-ka o$yan ke!keny vo$t4 1ogy
a3ikor &!!ze!zorította a !zá-át4 !zinte te$-e!en e$tűnt.
Corta$an!ágot4 á$$andE!ágot ára!ztott 3agábE$R Roo!e 2o$ton
arcán a 1arag ! az &r&3 %gyanTgy +e!tett. )gyed.$ a !ze3ben
1a!on$ított Ra3!ayIre. Mint kt -gdarab. 2űz&! e$t&,rengett4
va-on Roo!e 2o$ton !zokottIe !írni. [! 1a igen4 a k&nnyeket
1idegnek rzi az arcánY
)gy!zer egy T1eon Grey-oy nevű +iT $vezette$ ke$Jd&tt
2o$tonon4 a3ikor egy.tt .$tek Robb Stark 1aditanác!ában4 gTnyt
űz&tt $ágy 1ang-ábE$4 ! tr+á! 3eg-egyz!eket tett a ,iEcáira. Az a
+iT Jr.$t vo$t. )gy i$yen e3berre$ ne3 $e1et gTnyo$Edni. A!ak rá
ke$$ett nznie 2o$tonra4 1ogy t%d-a/ a ne3e! egyet$en rEz!a!zín
$áb%--ába t&bb k& ny&rte$en!g !zor%$t4 3int az &!!ze! Freybe
egy.ttvve.
V Atyá3. V Ra3!ay $etrde$t %ra e$Jtt.
Roo!e egy darabig tan%$3ányozta a +iát.
V Fe$ke$1et!z. V Azza$ 3eg+ord%$t4 ! !egített ki!zá$$ni kt i+-T
1&$gynek a 1intEbE$. Az e$!J a$ac!ony vo$t4 ! nagyon k&vr4
kerek4 v&r&! arcca$4 a +ekete c!%k$ya a$att tri,$a tokáva$. V Az T-
+e$e!ge3. Pa$da TrnJ4 J a ter3!zete! +ia3. A!Eko$- kezet
3o!to1aanyádnak4 Ra3!ay. V A +iT engede$3e!kedett. V 2izto!
vagyok benne4 1ogy e3$k!ze$ Arya TrnJre4 a -egye!edre.
A $ány karc!T vo$t4 ! 3aga!abb4 3int a3ire 2űz&!
e3$kezett4 de ne3 i! várt 3á!t. A $ányok ebben a korban gyor!an
nJnek. R%1á-a !z.rke gya,-T vo$t +e1r !zatnna$ !zeg$yezve4
+&$&tte 1er3e$in,r3 k&,enyt vi!e$t 3e$yet ez.!t +arka!+e-et
+or3ázE c!at +ogott &!!ze. [! a !ze3e...
)z ne3 )ddard nagyTr $ányaS
Arya a,-a !ze3t &r&k&$te4 a Starkok !z.rke !ze3t. )gy $ány
az J korában 3egn&ve!zt1ette a 1a-át4 3egnyT$1atott t&bb
1.ve$ykke$4 3egd%zzad1atott a keb$e4 de ne3 vá$toztat1atta 3eg a
!ze3e !zínt. )z San!a ki! barátnJ-e4 az intzJ $ánya4 "eyne4 igen4
így 1ívták. "eyne :oo$e.
V Ra3!ay nagyTr. V A $ány ,%ked$izett a +r+i e$Jtt. )z !e3
vo$t rendben. A va$Edi Arya Stark az arcába k&,&tt vo$na. V
Re3$e34 -E +e$e!ged $e!zek4 ! erJ! +iakat !z.$&k neked4 akik
3a-d a nyo3dokodba $,1etnek.
V \gy $e!z V ígrte Ra3!ay. V Ne3 i! ke$$ rá !okat várni.
 
 
 
"on
 
yertyá-a kia$%dt a via!ztEc!ában4 de a regge$i +ny 3ár
be!z.re3$ett a z!a$%k k&z&tt. "on i!3t 3%nka k&zben
a$%dt e$. A k&nyvek 3aga! tornyokba 1a$3ozva
borították e$ a!zta$át4 J 3aga 1ozta +e$ Jket4 3i%tán $á3,á!a
+nyn$ +$ d$%tán át k%takodott a ,oro! ,inckben. Sa3nek
igaza vo$t4 nagy !z.k!g $ett vo$na rá4 1ogy a k&nyveket
rend!zerezzk4 &!!zeír-ák ! !orrendbe rak-ák4 de ezt a +e$adatot
ne3 bíz1atta az intzJkre4 akik !e3 írni4 !e3 o$va!ni ne3 t%dtak.
Meg ke$$ várnia4 a3íg Sa3 vi!!zatr.
9a egyá$ta$án vi!!zatr. "on aggEdott Sa3rt ! Ae3on
3e!terrt. Aotter :yke azt írta a Ce$eti Xr!gbJ$4 1ogy a
Oi1ar3adár 3egta$á$ta egy gá$ya ronc!ait Skago! ,art-ai
k&ze$ben. 9ogy a !zerenc!t$en.$ -árt 1a-E a FeketerigE vo$tIe4
Stanni! va$a3e$yik +e$bre$t vitor$á!a4 vagy c!ak egy arra -árE
kere!kedJ -ár3ű4 azt a Oi1ar3adár $egny!ge ne3 t%dta
3egá$$a,ítani. 2izton!ágban akarta3 t%dni Szeg+űt ! a
gyer3eket. (e1et4 1ogy e1e$yett a 1a$á$ba k.$dte3 JketY
Az e$JzJ e!ti vac!ora ki1ű$t a k&ny&ke 3e$$ett4 a$ig nyT$t
1ozzá. 2ánato! )dd Tgy te$erakta a +atányrt4 1ogy 9áro3%--T
9obb 1ír1edt 1áro31T!rag%-a !ztter.$t ra-ta4 ! e$áztatta a
!zikkadt kenyeret. A te!tvrek k&z&tt az a !zEbe!zd -árta4 1ogy a
1áro3+$e 1T! birka4 birka ! birka4 de a !árgar,aI1agy3aI
+e1rr,a 1ár3a! va$E!zínű$eg k&ze$ebb -árt az igaz!ág1oz. Az
te$ 3aradkának tete-n 3egder3edt z!írrteg +ny$ett.
2o0en Mar!1 3eg,rEbá$ta rávenni4 1ogy k&$t&zz&n be a On
Medve !zá$$á!ára4 a Cirá$y Tornyába4 a3e$y Stanni! távozá!a %tán
G
.re!! vá$t4 de "on vg.$ Tgy d&nt&tt4 3arad. 9a e$+og$a$-a a
tornyot4 azt k&nnyen Tgy rte$3ez1ettk vo$na4 1ogy ne3 !zá3ít a
kirá$y vi!!zatr!re.
C.$&n&! ny%gta$an!ág te$e,edett a Fekete Oárra4 3iEta Stanni!
d$re von%$t4 3int1a a !zabad n, ! a +ekete te!tvrek egyaránt
vi! !zatartották vo$na a $$egzet.ket4 várva4 3i k&vetkezik ez%tán.
Az %dvar ! az tkezJ gyakrabban vo$t ki1a$t4 3int a1ány!zor
ne34 a :aranc!noki Torony .re! 1-nak tűnt4 a rgi tkezJ
3eg+eketedett ,a$ánkok 1a$3ává vá$t4 9ardin Tornya ,edig Tgy
nzett ki4 3int1a a k&vetkezJ !z$$&k! a$att &!!zeo3$ana. Az $et
egyet$en -e$e a 1a$k kardc!attogá! vo$t a +egyverraktár 3e$$etti
%dvarrE$. Oa! )33ett rákiá$tott 9o,IRobinra4 1ogy e3e$-e +e$-ebb
a ,a-z!át. Mindannyian -obban te!!z.k4 1a +e$e3e$-.k.
"on 3eg3o!akodott4 +e$&$t&z&tt4 ! e$1agyta a kovác!3ű1e$yt.
Wdakint c!ak annyi idJre á$$t 3eg4 1ogy !zE$-on n1ány bátorítE
!zEt 9o,IRobinnak ! Oa! )33ett t&bbi tanítványának. Szoká!
!zerint vi!!za%ta!ította Ty ! tár!a a-án$atát4 1ogy e$kí!r-k.
)$egendJ e3 ber $e!z k&r.$&tte4 ! 1a vrontá!ra ker.$ !or4
kettJve$ t&bb egybknt !e3 !zá3ít. 9o!!zTkar3ot azonban
3agáva$ vitte4 ! Sze$$e3 i! ve$e tartott.
Mire odart az i!tá$$E1oz4 2ánato! )dd 3ár +e$nyerge$te a
,aranc!nok 1er$t-t. Az e3berek +e$!orakoztak 2o0en Mar!1
.gye$J tekintete e$Jtt. A +JintzJ 3%togatva ! %ta!ítá!okat
vakkantva vgig3ent az o!z$o, 3e$$ett4 arca kiv&r&!&d&tt a
1idegtJ$. A3ikor 3eg,i$$antotta "ont4 3g ,iro!abb $ett a bJre.
V :aranc!nok4 továbbra i! kitarta!z e 3e$$ett...
V...az Jr.$t!g 3e$$ettY V +e-ezte be a krd!t "on. V Cr$ek4
3ondd azt4 1ogy ne3 Jr.$t!get akartá$ 3ondani. ;gen4 ezt 3ár
3egbe!z$t.k. A Ce$eti Jr!g e3bereket akar. Az ]rnyktorony
!zintn. Sz.rke$e! ! "gvg Tgy!zintn4 ez ne3 kt!ge!4 !
további tizenngy vár%nk á$$ .re!en4 vagyi! a Fa$ 1o!!zT
3r+&$deken át Jrizet$en ! vdte$en.
Mar!1 az a-kába 1ara,ott
V Mor3ont ,aranc!nok...
V...1a$ott. [! ne3 a vadak &$tk 3eg4 1ane3 !a-át +e$e!k.d&tt
te!tvrei4 o$yan e3berek4 akikben 3egbízott. Se3 te4 !e3 n ne3
t%d-%k4 3it tett vo$na a 1e$ye3ben. V "on 3eg+ord%$t a $ováva$. V
)$g a be!zdbJ$4 ind%$á!S
2ánato! )dd vgig1a$$gatta a !zEvá$tá!t. A1ogy 2o0en Mar!1
e$von%$t4 á$$áva$ %tánab&k&tt.
      V Gránáta$3a. Az a rengeteg 3ag. Meg $e1et +%$$adni tJ$e. [n
3aradok a r,áná$4 3g !o!e3 1a$$otta34 1ogy a r,a bárkinek i!
3egártott vo$na.
"on az i$yen ,i$$anatokban 1iányo$ta $eginkább Ae3on
3e!tert. A$yda! -E$ e$$átta a 1o$$Ekat4 de Ae3on Targaryen
t%dá!ának ! ta,a!zta$atának tizedve$ !e3 rende$kezett4 a
b&$c!e!!grJ$ ne3 i! be!z$ve. 2o0en a 3aga 3Ed-án -E e3ber
vo$t4 de a Co,onyák 9íd-áná$ !zerzett !r.$!e Eta !okka$
barát!ágta$anabbá vá$t4 ! 3indig %gyanazt a nEtát +T-ta a ka,%k
$ezárá!árE$. Wt1e$$ ?ar0yck %gyano$yan t%nya ! +antáziát$an vo$t4
3int a3ennyire 1a$$gatag4 az e$!J +e$derítJk ,edig 3int1a r&gt&n a
kinevez!.k %tán 3eg1a$tak vo$na. Az [--e$i Jr!g tT$ !ok -E
e3bert ve!zített4 gondo$ta "on4 3ik&zben a !zekerek e$ind%$tak. A
On Medve4 F$kezű c1orin4 #ona$ Noye4 "ar3en 2%ck0e$$4 a
nagybátyá3...
Szitá$ni kezdett a 1E4 a1ogy a 3eneto!z$o, d$ +e$ ind%$t a
kirá$yi Tton. A !zekerek 1o!!zT !ora 3ezJk4 ,atakok ! erdJ!
do3bo$da$ak 3e$$ett 1a$adt e$4 a kí!retet t%catnyi dárdá! !
%gyanannyi í-á!z a$kotta. Az %to$!E n1ány vakondváro!i $átogatá!
ne3 a$ak%$t va$a3i -E$4 !or ker.$t n3i $&kd&!Jd!re !
d%$akodá!ra4 ne3 be!z$ve az e$3or3o$t átkokrE$ ! az e$$en!ge!
tekintetekrJ$. 2o0en Mar!1 Tgy v$te4 -obb4 1a ne3 vá$$a$nak
kockázatot4 ! "on ebben t&k$ete!en egyetrtett ve$e.
A +JintzJ vezette a 3enetet4 "on va$a3ive$ 1átrbb $ovago$t4
2ánato! )dd To$$ettIte$ az o$da$án. A Fekete OártE$ +$ 3r+&$dre
d$re )dd k&ze$ebb 1TzEdott "on1oz.
V Azt nzd4 ,aranc!nok %ra3S Azt a nagy r!zege!t a
do3btetJn.
A anagy r!zege!b egy kJri!+a vo$t4 3e$ynek t&rz!e kic!avarodott
az v!zázadok Eta +T-E !z$ 1atá!ára. [! 3o!t egy arc i! ker.$t rá.
Co3or !zá-4 orrknt egy t&r&tt ág4 kt !ze3 be$ev!ve a kregbe V
!zak +e$ +igye$t4 a Fa$ ! a vár irányába.
A vadak vg.$ 3gi! 3ag%kka$ 1ozták az i!teneiket. "on ne3
$e,Jd&tt 3eg. Az e3berek ne3 1agy-ák e$ o$yan k&nnyen az
i!teneiket. Az eg!z ,arád4 a3it Me$i!andre TrnJ !zervezett a Fa$
3á!ik o$da$án4 3o!t 1irte$en .re!nek tűnt4 akár egy !zín-átk.
V Mint1a 1a!on$ítana rád4 )dd. V Meg,rEbá$t Tgy tenni4
3int1a ne3 igazán rdeke$n.
V ;gen4 %ra3. Az orro3bE$ %gyan ne3 nJnek $eve$ek4 de
3á!k.$&nben... Me$i!andre TrnJ ennek ne3 +og &r.$ni.
V Ne3 ke$$ $átnia4 ! gondo!kod- rE$a4 1ogy !enki ne be!z$-en
neki.
V A tűzben i! $át do$gokat.
V F.!t&t ! ,araz!at.
V Meg gJ e3bereket. Oa$E!zínű$eg ,,en enge34 $eve$ekke$
az orro3on. Mindig +$te34 1ogy egy!zer 3eggetnek4 !
re3$te34 1ogy e$Jbb 1a$ok 3eg.
"on vi!!zanzett az arcra4 ! azon t&,rengett4 va-on ki v!1ette
a +ába. Xr&ket 1e$yezett e$ Oakondváro! k&r.$4 r!zben 1ogy távo$
tart!a !a-át var-ait a vad a!!zonyoktE$4 r!zben 1ogy a vadak !e
3e1e!!enek e$ rabo$ni d$re. 2árki i! tette ezt4 nyi$vánva$Ean
kiker.$te az Jr&ket. [! 1a egy e3ber át t%d 1ato$ni a gyűrűn4 akkor
3á!ok i! 3egte1etik. \-ra 3eg ke$$ene kettJzn&3 az Jr!get4
gondo$ta ke!erűen. Ct!zer annyi e3bert e$ve!ztegetni4 o$yan
e3bereket4 akiknek a Fa$on ke$$ene -árJr&zni.k.
A !zekerek +o$ytatták $a!!T von%$á!%kat d$ +e$4 át a +agyott
!ár3ezJn ! a 1E+Tvá!on. )gy 3r+&$dde$ k!Jbb ráta$á$tak a
3á!odik arcra4 ezt egy &reg ge!ztenye+ára v!tk egy -ege! vizű
,atak 3e$$ett4 a1o$ !ze33e$ tart1atta a rgi de!zka1idat.
V Ct!zer annyi ,rob$3a V -e$entette be ko3oran 2ánato!
)dd.
A c!ontváz!zerű +án egyet$en $ev$ !e3 3aradt4 de a c!%,a!z4
barna ágak 3g!e3 vo$tak .re!ek. Az egyiken 1o$$E g%bba!ztott4
to$$ait +e$borzo$ta a 1ideg e$$eni vdekez!.$. A3ikor
3eg,i$$antotta "ont4 !zttárta a !zárnyát4 ! +e$riko$tott. A
,aranc!nok +e$e3e$te az &k$t4 ! +.ttyentett4 3ire a 3adár 1ango!
ak%korica4 k%korica4 k%koricab riko$tá!okka$ $e!zá$$ta kar-ára.
V C%korica a !zabad n,nek V 3ondta "on. V Ne3 neked. V
Azon e$3$kedett4 1ogy ta$án 3ár a t$ beá$$ta e$Jtt rá +ognak
+anya$odni a 1o$$E1T!ra.
)zze$ a !zekereken .$J te!tvrek i! ti!ztában vo$tak4 "on
nagyon -E$ t%dta. Senki ne3 3ondta ki 1ango!an4 de a
tekintet.kke$ .zentek. Mance Rayder egy!zer azt 3ondta4 a
$egt&bb trde,$J birka.
V )gyet$en k%tya i! e$g egy birkanyá- tere$!1ez V á$$ította a
Fa$on TT$i Cirá$y V4 de a !zabad n,... no!4 k&z.$.k n3e$yik
árnyk3ac!ka4 n3e$yik kJdarab. Az egyik oda 3egy4 a1ová
akar4 ! darabokra t,i a k%tyáidat4 a 3á!ik 3eg !e3 3ozd%$4 c!ak
1a be$erTg!z.
]3 Tgy tűnt4 !e3 az árnyk3ac!kák4 !e3 a k&vek ne3 vo$tak
1a-$andEk 3egvá$ni i!teneiktJ$4 akik1ez eg!z $et.kben
i3ádkoztak4 c!ak 1ogy egy T- ! i!3eret$en e$Jtt 1a-$ong-anak.
Oakondváro!tE$ !zakra ta$á$koztak a 1ar3adik +igye$Jve$4 3e$yet
a +a$% !z$t -e$zJ 1ata$3a! t&$gy+ába +aragtak. A 3$yen .$J
!ze3,ár a kirá$yi %tat +igye$te. Ne3 egy barát!ágo! arc4 á$$a,ította
3eg "on. Az arcok4 a3e$yeket az )$!Jk ! az erdJ gyer3ekei a
var!a+ákba v!tek korokka$ eze$Jtt4 gyakran vi!e$tek !zigorT !
vad voná!okat4 de ez a vn t&$gy+a k.$&n&!en d.1&!nek tűnt4
3int1a bár3e$yik ,i$$anatban k!z $enne kit,ni a gy&kereit a
+&$dbJ$4 ! %tán%k vetni 3agát. A !ebei o$yan +ri!!ek4 3int azok
az e3berek4 akik ki+aragták
Oakondváro! nagyobb te$e,.$! vo$t4 3int a3ekkorának
$át!zott4 3ert -E r!ze a +&$d a$att ter.$t e$4 vdve a 1idegtJ$ ! a
1EtE$. A vadak rkez!e Eta ez 3g inkább így vo$t. T1enn
Magnar-a +e$gyT-totta az eg!z +a$%t4 a3ikor a Fekete Oár +e$
3enet e$1a$adt erre4 ! a +e$!zínen c!ak e$!zene!edett gerendák !
3eggett k&vek $át!zottak... á3 a +agyott +&$d a$att a ter3ek4
a$ag%tak ! 3$y ,inck 3eg3aradtak4 ! a !zabad n, itt ta$á$t
3enedkre4 &!!zet&3&r.$ve4 akár a +a$%nak nevet adE vakondok.
A !zekerek +$k&r a$akban á$$tak 3eg a te$e,.$! egykori
kovác!3ű1e$ye e$Jtt. A k&ze$ben ki,ir%$t arcT gyerekek 1Evárat
,ítettek4 de a +ekete k&,enye! te!tvrek $áttán !ztrebbentek4
e$tűntek a $y%kakban. N1ány ,i$$anatta$ k!Jbb !orban
e$Jb%kkantak a +e$nJttek. "&tt ve$.k a !zag i!4 a 3o!dat$an te!tek
! a ko!zo! r%1a4 a vize$et ! a !zk$et bűze. "on $átta4 1ogy az
egyik e3bere e$1Tzza az orrát4 ! 3ond va$a3it a tár!ának.
2izto!an va$a3i tr+a a !zabad!ág i$$atárE$4 gondo$ta. Te!tvrei
k&z.$ tT$ !okan gTnyo$Edtak a vakondváro!i vadak !zagán.
:ri3itív gondo$kodá!. A !zabad n, !e33iben !e3
k.$&nb&z&tt az [--e$i Jr!g tag-aitE$R n3e$yek ti!zták vo$tak4
3á!ok ko!zo!ak4 de a $egt&bben n1a i$yenek4 n1a o$yanok. )z a
!zag ter3!zete! ve$e-árE-a vo$t a !záz $ako!ra 3retezett
a$ag%takban ! +&$d a$atti ter3ekben &!!zez!T+o$Edott ezer
e3bernek.
A vadak 3ár korábban i! e$-árták ezt a táncot. 9angta$an%$
+e$!orakoztak a !zekerek 3&g&tt. Minden +r+ira 1áro3 nJ -%tott4
! !ok vo$t a gyer3ek i! V !á,adt4 c!onto! k&$yk&k ka,a!zkodtak
any-%k !zoknyá-ába. "on nagyon kev! karon .$J c!ec!e3Jt $átott.
Az eg!zen kic!ik ne3 bírták ki a 3enete$!t4 -&tt rá4 akik ,edig
tT$$tk a c!atát4 a kirá$y +ogo$ytáborában 1a$tak 3eg.
A 1arco!ok !okka$ -obb á$$a,otban vo$tak. 9áro3!záz
+egyver+orgatE4 á$$ította "%!tin Ma!!ey a 3egbe!z$!en. 9ar0ood
Fe$$ 3eg!zá3o$ta Jket. [! vannak $ándz!aa!!zonyok i!4 &tvenen4
1atvanan4 ta$án !zázan. "on t%dta4 1ogy Fe$$ a !ebe!.$teket i!
be$e!zá3o$ta. X i! $átott vagy t%catnyit V 3ankEva$ -&ttek4 .re!
r%1a%--a$ vagy 1iányzE kz+e--e$4 +$ !ze33e$ vagy arcca$4 egy $áb
n$k.$i +r+it ,edig kt barát-a ci,e$t. [! 3indegyik.k c!ontig
!oványodott4 arc%k e$!z.rk.$t. Megt&rt e3berek4 gondo$ta.
Ne3c!ak a $idrcek $e1etnek $J1a$ottak.
Azonban ne3 3inden 1arco! 1agyta e$ 3agát. F$ t%cat t1enn
bronz ,ikke$y,ánc$ban c!o,orto!%$t az egyik $,c!J 3e$$ettR
ko3oran +igye$tek4 3eg !e3 ,rEbá$tak c!at$akozni a t&bbiek1ez.
"on a rgi kovác!3ű1e$y ro3-ai k&zt !zrevett egy 3egter3ett4
ko,a!z +r+it4 akiben +e$i!3erte 9a$$ecket4 C%tya+e-ű 9ar3a
te!tvrt. 9ar3a di!znEi vi!zont !e1o$ !e3 vo$tak. Ne3 kt!ge!4
3egettk Jket. (átott kt ,r3ekbe &$t&z&tt !zar%$ábTt i!4 akik a
1Eban !e3 1Tztak $ábbe$it4 ! !ovány!ág%k e$$enre i! ádáznak
tűntek. A bárányok k&zt 3g 3indig vannak +arka!ok.
Oa$ i! e3$keztette erre4 a3ikor $eg%tEbb ná$a -árt.
V A !zabad n, ! a trde,$Jk nagyon !ok 3indenben
1a!on$ítanak egy3á!ra4 9ava! "on. A +r+iak +r+iak4 az a!!zonyok
a!!zonyok4 ne3 !zá3ít4 a Fa$ 3e$yik o$da$án !z.$ettek. "E
e3berek ! ro!!zak4 1J!&k ! gono!ztevJk4 bec!.$ete!ek4
1az%gok4 gyávák4 kegyet$enek... !ok+$k vagy%nk4 a1ogy ti i!.
Ne3 tvedett. A $nyeg az vo$t4 1ogy 3eg t%d-a k.$&nb&ztetni
Jket4 e$vá$a!!za a birkákat a kec!kktJ$.
A +ekete te!tvrek 3egkezdtk az te$o!ztá!t. Ce3ny4 !Ezott
3ar1a1T!t 1oztak4 !zárított tJke1a$at4 babot4 +e1rV ! !árgar,át4
z!ákokban ár,aI ! bTza$i!ztet4 ecete! $ben e$tett to-á!t4 n1ány
1ordE 1agy3át ! a$3át.
V Ca,1at!z 1agy3át vagy a$3át V 3ondta SzJr&! 9a$ egy
a!!zonynak V4 de 3indkettJt ne3. Oá$a!!zS
A nJ !ze3$áto3á!t ne3 rtette.
V MindegyikbJ$ kettJre van !z.k!ge34 neke3 ! a +ia3nak.
2eteg !zegny4 de egy a$3átE$ bizto!an -obban $enne.
9a$ a +e-t rázta.
V ;de ke$$ -&nnie a !a-át a$3á-árt vagy a 1agy3á-árt.
MindkettJt ne3 $e1etS )z vonatkozik rád i!. SzEva$ a$3a vagy
1agy3aY Gyor!an4 !okan á$$nak 3&g&ttedS
      V A$3a. V A nJ 3egka,ta az a$3á-át4 egy a,rE4 ránco! !
ki!záradt gy.3&$c!&t
V Mozog- 3ár4 a!!zonyS V kiá$totta egy +r+i a !orbE$. V 9ideg
van idekintS
9a$ "onra nzett4 a ,aranc!nok 3egrázta a +e-t. Ne3!okára
ki+ogynak az a$3ábE$. 9a 3o!t 3indenkinek kettJt adnak4 a
k!Jbb rkezJknek ne3 -%t
V F$re az TtbE$S V 1ar!ogta egy $ány4 ! 3eg$&kte az a!!zonyt.
A nJ 3egtántorodott4 e$e-tette az a$3át4 ! a +&$dre z%1ant. A t&bbi
te$ i! !ztre,.$t a kezbJ$. A bab !zt!zErEdott4 az egyik r,a egy
!áro! tEc!ába e!ett4 a $i!zte!z!ák !ztnyí$t4 ! rtke! tarta$3a a
1Era &3$&tt.
#.1&! kiá$tá!ok 1ar!antak a rgi ! a k&z&! nye$ven. )gy
3á!ik !zekrn$ !zintn $&kd&!Jd!re ker.$t !or.
V )$g ebbJ$S V vic!orogta egy vne3ber. V A ro1adt var-ak
1a$á$ra 1eztetnekS
A +e$$&k&tt nJ trden á$$va ,rEbá$ta &!!ze!zedni az te$t. "on
c!%,a!z ac$ vi$$aná!át $átta n1ány $ábba$ távo$abb. Sa-át í-á!zai
nyí$ve!!zJt 1e$yeztek a 1Trra.
9átra+ord%$t a nyeregben.
V Rory4 c!ende!ít!d $e Jket.
Rory a-ká1oz e3e$te a 1ata$3a! k.rt&t4 ! be$e+T-t.
AAAA1ooooooooo%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Azonna$ vget rt a d%$akodá!. A +e-ek oda+ord%$tak4 egy
gyer3ek !írva +akadt. Mor3ont 1o$$E-a át%grott "on ba$ vá$$árE$ a
-obbra4 ! a +e-ve$ bE$ogatva károgta/
V 9ava!4 1ava!4 1ava!S
"on 3egvárta4 a3íg e$.$ a vi!!z1ang4 3a-d e$Jre$,tetett a
1er$t-ve$4 a1o$ 3indenki -E$ $át1atta.
V )tet.nk titeket4 a3ennyire tJ$.nk te$ik4 3indenne$4 a3it
n$k.$&zni t%d%nk. A$3a4 1agy3a4 r,a... 3indannyi%nk e$Jtt
1o!!zT t$ á$$4 ! a raktáraink ne3 ki3erít1etet$enek.
V Ti4 var-ak 3gi! -E$ $tekS V 9a$$eck e$Jre-&tt.
)gye$Jre.
      V Mi vd-.k a Fa$at4 a Fa$ ,edig a biroda$3at... ! 3o!t 3ár
titeket i!. ;!3eritek az e$$en!get4 akive$ +arka!!ze3et nz.nk.
T%d-átok4 3i k&ze$edik. N1ányan k&z.$etek 3ár !ze3be i!
!zá$$tak ve$.k korábban. (idrcek ! Má!ok4 1a$ott $nyek kk
!ze33e$ ! +ekete kzze$. [n i! $átta3 Jket4 1arco$ta3 e$$en.k4
egyet a ,oko$ra i! k.$dte3. Z$nek4 az%tán e$$enetek k.$dik a
1a$ottaitokat. Az Eriá!ok ne3 t%dtak e$$ená$$ni nekik4 !e3 a
t1ennek4 a -g+o$yE k$án-ai4 a !zar%$ábTak4 a !zabad n,... !
a1ogy a na,ok r&vid.$nek ! az -!zakák egyre 1idegebb vá$nak4
Jk i! 3ind erJ!ebbek $e!znek. )$1agytátok ott1onaitokat4 !zázáva$
! ezrve$ von%$tatok d$re... 3irt4 1a ne3 azrt4 1ogy e$!z&k-etek
e$J$.kY 9ogy bizton!ágban $egyetek. A Fa$ vigyáz a
bizton!ágotokra. Mi vigyáz%nk a bizton!ágotokra4 a +ekete var-ak4
akiket annyira 3egvettekS
V 2izton!ágban 1ez.nk V -egyezte 3eg ke!erűen egy
!z$c!erzett arcT nJ4 a kinzete a$a,-án $ándz!aa!!zony $e1etett.
V T&bb $e$3et akartokY V krdezte "on. V Az $e$e3 a
1arco!okS Segít!etek vdeni a Fa$at4 ! annyit e1ettek4 3int
bár3e$yik var-TS V W$yan keve!et4 1a e$+ogynak a k!z$etek.
N3a c!end tá3adt4 a vadak Evato! ,i$$antá!okat vetettek
egy3á!ra.
V )nniS V riko$totta a 1o$$E. V C%korica4 k%koricaS
V [rtetek 1arco$-%nkY V krdezte egy 1ang4 erJ! akcent%!!a$.
Sigorn4 a t1ennek i+-T Magnar-a ne3 tT$ -E$ be!z$te a k&z&!
nye$vet. V Ne3 1arco$%nk rtetekS ;nkább 3eg&$.nk titeketS
Minden var-TtS
A 1o$$E nagyot c!a,ott a !zárnyáva$.
V Z$ni4 &$niS
Sigorn a,-át4 az &reg Magnart 1a$á$ra zTzta egy $ez%1anE
$,c!J4 a3ikor 3egtá3adták a Fekete Oárat. [n i! így reznk4 1a
va$aki arra krne4 1ogy $,-ek !z&vet!gre a (anni!terekke$4
gondo$ta "on.
V A,ád 3eg,rEbá$t vgezni ve$.nk V e3$keztette Sigornt. V
A Magnar bátor e3ber vo$t4 3gi! e$b%kott. [! 1a !ikerre$ -árt
vo$na4 3o!t ki vden a Fa$atY V )$+ord%$t a t1ennektJ$. V #ere!
+a$ai i! erJ!ek vo$tak4 á3 a vár 3a ro3okban 1ever4 kigve !
!ztro3bo$va. )gy +a$ c!ak annyira erJ!4 a3ennyire az Jt vdJ
e3berekS
)gy &rege3ber !zE$a$t 3eg4 aki n1ány r,át !zorított a
3e$$1ez.
V Meg&$t&k 3inket4 1eztettek 3inket4 ! 3o!t a
rab!zo$gáitokká akartok tenni 3inketS
)gy tagba!zakadt4 v&r&! arcT +r+i átvette a kiá$tá!t.
V )$Jbb $e!zek 3ezte$en4 3int!e3 1ogy 3aga3ra &$t!e3
azokat a +ekete rongyokatS
Az egyik $ándz!aa!!zony +e$nevetett
V Tged 3g a +e$e!ged !e3 akar 3ezte$en.$ $átni4 2%tt!S
T%catnyian kezdtek egy!zerre be!z$ni. A t1ennek a rgi nye$ven
kiabá$tak. )gy ki!+iT !írva +akadt. 9ava! "on 3egvárta4 a3íg
e$1a$$gatnak4 3a-d SzJr&! 9a$1oz +ord%$t.
V 9a$4 3it 3ondtá$ annak az a!!zonynakY
9a$ rtet$en.$ nzett rá.
V Már3int az te$rJ$Y )gy a$3a vagy egy 1agy3a4 erre
gondo$!zY )nnyit 3ondta3. Oá$a!ztani%k ke$$.
V Oá$a!ztanotok ke$$S V i!3te$te "on. V MindenkinekS Senki
ne3 kri4 1ogy tegytek $e az e!k.nket4 ! ne3 rdeke$4 3i$yen
i!teneket i3ádtok. Az n i!tenei3 a rgi i!tenek4 [!zak i!tenei4 de
ti !zo$gá$1at-átok a v&r&! i!tent vagy a 9etet4 vagy bárki 3á!t4 aki
3eg1a$$gat-a az i3áitokat. Nek.nk dárdákra van !z.k!g.nk4
í-akra4 !ze3ekre a Fa$onS Meg+e$e$ bár3i$yen +iT4 aki e$3T$t
tizenkt ve!4 ! t%d-a4 1ogyan +og-a 3eg a dárdát vagy az í-at.
"&1etnek az &regek i!4 a !ebe!.$tek ! a nyo3orkok4 ! akik 3ár
ne3 t%dnak 1arco$ni. Nyí$ve!!zJk +e$to$$azá!a4 kec!ke+e-!4
tűzi+agyű-t!4 i!tá$$Etakarítá!... rengeteg a 3%nka. [! igen4 az
a!!zonyokra i! !z.k!g.nk van. Ne3 ,ir%$E! !z.zekre4 akiket Evni
ke$$4 1ane3 3in$ t&bb $ándz!aa!!zonyraS
V (ányokra i!Y V krdezte egy $ány. W$yan +iata$ $e1etett4 3int
Arya4 a3ikor %to$-ára $átta.
V 9a idJ!ebbek tizen1at ve!n$.
V A +iTkat 3ár tizenkt ve!en vi!zedS
A 9t Cirá$y!ág ter.$etn a +iTk tizenkt ve!en gyakran
a,rEdknt vagy +egyver1ordozEknt !zo$gá$tak4 !okan k&z.$.k
t&bbve! +egyvere! k,z!t t%d1attak a 1át%k 3&g&tt. A tizenkt
ve! $ányok ezze$ !ze3ben 3g gyer3eknek !zá3ítottak. Oi!zont
ezek vadak.
V Rendben4 $egyen4 a1ogy akarod. FiTk ! $ányok tizenkt
ve! kortE$. #e c!ak azok4 akik t%d-ák4 3i a +egye$e3 ! az
engede$3e!!g. So!e3 +ogo3 krni4 1ogy trde$-etek $e e$Jtte34
de ka,itányokat rende$ek 3e$$tek4 ! Jr3e!tereket4 akik
3eg3ond-ák4 3ikor ke$-etek4 ! 3ikor a$%d-atok4 1o$ egyetek4
3ikor i1attok4 3it vi!e$1ettek4 3ikor ránt!atok kardot !
1a!zná$-átok az í-at. Az [--e$i Jr!g e3berei $et.k vgig
!zo$gá$nak. )zt ne3 kre3 tJ$etek4 de a3íg a Fa$on Jrk&dt&k4 az
n ,aranc!nok!ágo3 a$á tartoztok. 9a ne3 engede$3e!kedtek egy
,aranc!nak4 a +e-eteket ve!ze3. Crdezztek 3eg a te!tvrei3et4
k,e! vagyokIe rá. Xk 3ár $átták4 a3int 3egte!ze3.
V Fe-S V károgta a On Medve 1o$$E-a. V Fe-4 +e-4 +e-S
      V A vá$a!ztá! a titek V +o$ytatta "on. V Akik !egíteni akarnak
vdeni a Fa$at4 vi!!zatr1etnek ve$.nk a Fekete Oárba4 a1o$
ka,nak +egyvert ! te$t. A t&bbiek vegyk e$ a 1agy3á-%kat ! a
r,á-%kat4 ! 3á!!zanak vi!!za a +&$d a$áS
A $ány $,ett e$Jre e$!Jknt.
V T%dok 1arco$ni4 anyá3 $ándz!aa!!zony vo$t.
"on bE$intott. (e1et4 1ogy 3g ninc! tizenkt ve!4 gondo$ta4
3ik&zben a $ány %tat t&rt 3agának kt &rege3ber k&z&tt4 de ne3
akarta vi!!za%ta!ítani az egyet$en -e$entkezJt. Xt kt !%1anc
k&vette4 ne3 $e1ettek idJ!ebbek tizenngyn$. Aztán egy
+orradá!o!4 +$!ze3ű +r+i $,ett e$J.
V [n i! $átta3 a 1o$takat. Ná$%k 3g a var-ak i! -obbak.
C&vetkezett egy 3aga! $ándz!aa!!zony4 egy &rege3ber 3ankEva$4
a 1o$dvi$ágk,ű +iT nyo3ork karra$4 va$a3int egy v&r&! 1a-T
+iata$e3ber4 aki ?gritteIet -%ttatta "on e!zbe.
Og.$ 9a$$eck.
V Ne3 kedve$$ek4 var-T V 3orogta V4 de ManceIet !e3
kedve$te34 a1ogy a nJvre3 !e3. Mgi! 1arco$t%nk rte. Mirt ne
1arco$1atnánk rtedY
)z 3egt&rte az e$$ená$$á!t. 9a$$eckre 3ár oda ke$$ett +igye$ni.
Mance ne3 tvedett.
V A !zabad n, ne3 k&vet neveket vagy egy z%bbonyra varrt
á$$at+ig%rát V 3ondta a Fa$on TT$i Cirá$y. V Ne3 tánco$ ,nzrt4
ne3 rdek$i4 1ogyan &$t&zk&d!z4 1ogy 3i$yen ,o!ztot -e$ent a $ánc
a nyakadban4 vagy ki vo$t a nagya,ád. Xk az erJt4 a ráter3ett
+r+it k&vetik.
9a$$eck %tán -e$entkeztek az %nokate!tvrei i!4 aztán 9ar3a
egyik zá!z$EvivJ-e4 a 1arco!tár!ai4 3a-d o$yan e3berek4 akik
1a$$ották a t&rtneteket a C%tya+e-ű ba-tár!ainak bátor!ágárE$4 J!z
!zaká$$T &regek ! z&$d+.$ű k&$yk&k4 ere-.k te$-ben $vJ
1arco!ok4 !ebe!.$tek ! nyo3orkok4 vagy t%catnyi
$ándz!aa!!zony4 3g 1áro3 !zar%$ábT i!.
#e egyet$en t1e3 !e3. A Magnar 3eg+ord%$t ! e$tűnt az
a$ag%takban4 bronzba &$t&z&tt 1ívei k&vettk.
Mire az %to$!E a!zott a$3át i! kio!ztották4 a !zekerek
3egte$tek vadakka$4 ! a 3enet $t!zá3a 1atvan1áro3 +Jve$ nJtt a
regge$i ind%$á! Eta.
V Mit +og!z kezdeni ve$.kY V krdezte 2o0en Mar!1 "ont a
1aza+e$ vezetJ Tton.
V Cik,ze34 +e$+egyverze34 aztán !zt!zEro3 Jket. Wda
k.$d&3 3indegyiket4 a1o$ !z.k!g van rá-%k. Ce$eti Jr!g4
]rnyktorony4 "gvg4 Sz.rke$e!4 ! további 1áro3 erJd&t i! 3eg
akarok nyitni.
A +JintzJ 1átra,i$$antott.
V Az a!!zonyokra i! !z.k!g vanY Te!tvreink ne3 !zoktak
1ozzá4 1ogy nJk $egyenek k&z&tt.k4 ,aranc!nok. Az e!k.-.k... !or
ker.$ vitákra4 erJ!zakra...
V )zeknek az a!!zonyoknak van k!.k4 ! t%d-ák4 1ogyan
1a!zná$-ák.
V [! 3i $e!z az e$!J a$ka$o33a$4 a3ikor va$a3e$yik
$ándz!aa!!zony e$vág-a az egyik te!tvr.nk torkátY
V Akkor e$ve!zít.nk egy e3bert V +e$e$te "on V4 de ,,en 3o!t
!zerezt.nk 1atvan1ár3at. Te -E vagy a !zá3okban4 %ra3. "avít!
ki4 1a tvednk4 de 3g így i! 1atvankettJ t&bb$etben $e!z.nk.
Mar!1ot ne3 !iker.$t 3eggyJznie.
V )z T-abb 1atvan1áro3 1e! !zá-4 %ra3. Oa-on 3ennyi
k&z.$.k a 1arco!4 ! kinek az o$da$án +ognak k.zdeniY 9a a
Má!ok ko,ogtatnak a ka,%n4 va$E!zínű$eg 3e$$nk á$$nak4 ezt ne3
vitato3... de 1a driá!v!z Tor3%nd vagy a C&nnyezJ rkezik
tízezer .v&$tJ gyi$ko!!a$4 akkor 3i $e!zY
V Ma-d akkor 3egt%d-%k. Addig i! re3nyked-.nk4 1ogy
!o!e3 ker.$ !or rá.
 
 
 
Tyrion
 
 
e3e! aty-árE$ ! a (e,$e! NagyTrrE$ á$3odott. Azt á$3odta4 1ogy
a kt !ze3$y egy ! %gyanaz4 ! a3ikor a,-a átkaro$ta
kJkezve$4 1ogy !z.rke c!Ek-áva$ i$$e!!e4 ki!záradt torokka$4 a
vr roz!dá! ízve$ a !zá-ában4 1eve!en dobogE !zívve$ riadt +e$.
V A 3i 1a$ott t&r,nk vi!!zatrt k&znk V 3ondta 9a$don.
Tyrion a +e-t rázogatta4 1ogy 3eg!zabad%$-on az á$o3
,Ek+onataitE$. A 2ánat. )$ve!zte3 a 2ánatban.
V Ne3 vagyok 1a$ott.
V )z 3a-d kider.$. V A F$3e!ter ott á$$t +&$&tte. V Cac!a4 $gy
-E ki!3adár4 ! 3e$egít! $eve!t a,rE barát%nknak. 2izonyára
nagyon 1e!.
Tyrion $átta4 1ogy a Szende Szűz +ed$zetn +ek!zik4 egy
ecettJ$ bűz$J4 ro-to! takarE a$att. )$1agyt%k a 2ánatot. A!ak egy
á$o3 vo$t4 3ik&zben +%$doko$ta3.
V Mirt van i$yen ecet!zago3Y
V (e3ore $e3o!datott ve$e. N3e$yek azt á$$ít-ák4 !egít
3ege$Jzni a !z.rke1á3ot. [n %gyan kte$kede3 benne4 de ártani
bizto!an ne3 árt (e3ore nyo3kodta ki a vizet a t.dJdbJ$4 3i%tán
Gri++ ki1Tzott. 9ideg vo$tá$4 akár a -g4 az a-kad ,edig e$kk.$t.
?andry azt 3ondta4 dob-%nk vi!!za4 de a k&$y&k 3egti$totta.
A 1erceg. Cezdtek vi!!zatrni az e3$kek/ a kJe3ber4 a1ogy
+e$ nyT$ !z.rke4 re,edezett kezve$4 &k$bJ$ !zivárog a vr. Ne1z
vo$t4 akár a kJ4 ! $erántott 3agáva$.
V Gri++ 1Tzott kiY V Nagyon gyű$&$1et4 k.$&nben 1agyott vo$na
N
3eg1a$ni. V Mennyi ideig a$%dta3Y Mi ez a 1e$yY
V Se$1ory!. V 9a$don e$J1Tzott egy ki! k!t a r%1á-a %--ábE$. V
Te!!k V dobta oda Tyrionnak.
A t&r,e e$+intorodott. A k! a $ába k&z&tt á$$t be$e a +ed$zeti
de!zkába. Ci1Tzta.
V Minek ezY
V Oedd $e a c!iz3ádat4 aztán !zTrd 3eg az &!!ze! %--adat4 a
kezeden ! a $ábadon i!.
V )z... +á-da$3a!an 1angzik.
V Re3$e34 az i! $e!z. A!iná$dS
Tyrion $evette e$J!z&r az egyik $ábbe$i-t4 aztán a 3á!ikat4
$e1Tzta a 1ari!nyá-át4 ! a $áb%--aira !andított. Ne3 tűntek -obb
vagy ro!!zabb á$$a,otban $vJnek4 3int á$ta$ában. Ttován
3egb&kte az egyik nagy$áb%--át.
V )rJ!ebbenS V !zE$t rá F$3e!ter 9a$don.
V Azt akarod4 1ogy vrezzenY
V 9a !z.k!ge!.
V 9eg $e!z az &!!ze! $áb%--a3on.
V )nnek ne3 az a c$-a4 1ogy 3eg!zá3o$d4 1ány %--ad van.
(átni akaro34 a1ogy e$+intorod!z. A3íg +á-4 addig bizton!ágban
vagy. A!ak akkor van okod +$ni4 1a ne3 rzed a ,engt.
Sz.rke1á3. Tyrion e$1Tzta a !zá-át. Megb&kte egy 3á!ik %--át i!4
! káro3kodva +igye$te4 a1ogy vrc!e,, b%ggyan ki a k! 1egye
3e$$ett. gM$
V )z +á-t. Mo!t bo$dog vagyY
V Tánco$ok &r&3&3ben.
V 2.d&!ebb a $ábad4 3int az eny34 ?o$$o. V Cac!a rkezett
3eg a $eve!!e$. V Gri++ +igye$3eztetett4 1ogy ne r- a
kJe3berek1ez.
V ;gen4 de Jket e$+e$e-tette +igye$3eztetni4 1ogy ne r-enek
1ozzá3.
V Mik&zben b&kd&!&d 3agad4 kere!! !z.rke4 e$1a$t +o$tokat a
bJr&d&n4 ! +eketre !zínezJd&tt k&r3&ket V 3ondta 9a$don. V 9a
i$ye!3it $át!z4 ne 1abozz. "obb e$ve!zíteni egy %--at4 3int egy
$ábat4 ! -obb n$k.$&zni egy kart4 3int $eted vgig .v&$t&zni az
]$o3 9íd-án. Mo!t a 3á!ik $ábad4 1a 3egkr1et$ek. _tána -&1et a
kezed.
A t&r,e 3egc!er$te g&rbe $ábait4 ! vgig!z%rká$ta a t&bbi
%--át i!.
V A ,&c!&3et i! 3eg!zTr-a3Y
V Ne3 +og +á-ni.
V Ta$án azt akartad 3ondani4 neked ne3 +og +á-ni. 2ár akár $e
i! vág1atná34 a3ennyit 3o!tanában 1a!zná$o3.
V A1ogy -Enak $átod. Ma-d tartE!ít-%k4 kit&3-.k ! e$ad-%k
!zerenc!eta$iz3ánknt. )gy t&r,e +arkának varáz!ere-e van.
V [vek Eta ezt 3ondo3 n i! 3inden nJnek. V Tyrion
3eg!zTrta a 1.ve$yk%--át4 ! ki!zívta a !ebbJ$ a vrt. V Meddig
ke$$ kínozno3 3aga3Y Mikor $e1etek bizto! benne4 1ogy ti!zta
vagyokY
V Te$-e!enY V A F$3e!ter 3egvonta a vá$$át. V So1a. Ciittad a
+$ +o$yEt. (e1et4 1ogy 3ár e$ i! kezdt$ !z.rk.$ni4 be$.$rJ$
vá$tozo$ kJv4 a !zívedde$ ! a t.dJdde$ kezdve. 9a így van4 a
d&+k&d! 3eg az ecete! +.rdJ ne3 !okat !egít. 9a vgezt$4 egy$
egy ki! $eve!t.
A $eve! -E vo$t4 bár Tyrion !zrevette4 1ogy a F$3e!ter
3indvgig az a!zta$ tT$!E o$da$án 3aradt. A Szende Szűz egy
vi1arvert 3E$Ená$ á$$t kik&tve4 a R1oyne ke$eti ,art-án. Ct
3E$Eva$ $e--ebb egy vo$anti!i +o$ya3i gá$yábE$ ,,en katonák
!zá$$tak ki. )gy 1o3okkJ +a$ t&vben bo$tok4 bEdk !
raktár,.$etek !orakoztak. A váro! tornyait ! k%,o$áit v&r&!re
+e!tette a $eny%gvE na, +nye.
Ne34 ez ne3 nagyváro!. Se$1ory! c!%,án ki!ebb te$e,.$!nek
!zá3ított4 ! dIOo$anti! %ra$3a a$á tartozott. )z ne3 Pe!tero!.
(e3ore -&tt +e$ a +ed$zetre4 nyo3ában a 1ercegge$. A3ikor
3eg$átta Tyriont4 odaro1ant 1ozzá ! 3eg&$e$te.
V Az Anya kegye! 1ozzánkS ;3ádkozt%nk rted4 9%gorS
(ega$ábbi! te.
V Ne3 1ibáztat$ak rte.
;+-T Gri++ k&!z&nt!e 3ár koránt!e3 vo$t ennyire $e$ke!. A
1erceg $át1atEan ro!!zkedvű vo$t4 +e$d.1ítette4 1ogy a Szende
Szűz&n ke$$ett 3aradnia4 ! ne3 !zá$$1atott ,artra ?andryva$ !
?!i$$áva$.
V A!ak a bizton!ágodra vigyáz%nk V 3agyarázta neki (e3ore.
V Qavaro! idJket $.nk.
F$3e!ter 9a$don bJvebben i! ki+e-tette.
V A +o$yEn $e+e$ 1a$adva4 a 2ánat ! Se$1ory! k&z&tt
1áro3!zor ,i$$antott%nk 3eg $ova!okat a +o$yE ke$eti ,art-án.
#ot1rakik. )gy!zer o$yan k&ze$ vo$tak 1ozzánk4 1ogy 1a$$ott%k a
c!engettyűk c!i$inge$!t a 1a-%kban4 -!zakánknt ,edig $átt%k a
t.zeiket a ke$eti do3bok k&z&tt. 9adi1a-Ekka$ i! ta$á$kozt%nk4
rab!zo$gakatonákka$ 3egrakott vo$anti!i +o$ya3i gá$yákka$. A
triarkák nyi$vánva$Ean attE$ tartanak4 1ogy 3egtá3ad1at-ák
Se$1ory!t.
Tyrion azonna$ 3egrtette4 3irJ$ van !zE. A nagyobb +o$yE,arti
váro!ok k&z.$ egyed.$ Se$1ory! á$$ a R1oyne ke$eti ,art-án4 vagyi!
!okka$ !ebez1etJbb a $ova!%rak tá3adá!ai e$Jtt4 3int tT$,arti
te!tvrváro!ai. Mg így !e3 !zá3ít va$a3i nagy z!ák3ánynak. 9a
n k1a$ $ennk4 tá3adá!t !zín$e$nk Se$1ory!ná$ 1ogy a vo$anti!iak
oda!ie!!enek 3egvdeni4 aztán d$nek +ord%$nk4 ! 3agát
Oo$anti!t ro1anná3 $e.
V T%do3 1a!zná$ni a kardotS V 3akac!kodott ;+-T Gri++.
V O!z e!etn 3g $egbátrabb J!eid i! 3ag%k 3e$$ett tartották
a Cirá$yi Te!tJr!get. V (e3ore o$yan r%1ára c!er$te +e1r
!e,tak&,enyt4 a3e$yik inkább egy 3Edo! kere!kedJ +e$e!g1ez
vagy $ányá1oz i$$ett vo$na. Tyrion a$a,o!an !ze3.gyre vette. A
kt Gri++ kkre +e!tett 1a-a a$att k&nnyen ki!zago$ta az igaz!ágot4
! a ?andryI?!i$$a ,áro! i! t&bbnek tűnt4 3int a3inek 3%tatta
3agát4 3íg Cac!a inkább keve!ebbnek. (e3ore azonban... Ci
$e1et va$E-ábanY Mirt van ittY Ne3 aranyrt4 abban bizto!
vagyok. Mi-e $e1et a 1ercegnekY (e1et4 1ogy !o1a ne3 i! vo$t
!e,taY
9a$donnak i! +e$tűnt a r%1avá$tá!.
V Mire v$-.k e 1irte$en 1itve!zt!tY "obban kedve$$ek a
!e,tar%1ádban4 (e3ore.
V [n -obban kedve$e3 3ezte$en.$ V 3orogta Tyrion.
(e3ore ro!!za$$Ean nzett rá.
V A!ak 3ert ro3$ott a $e$ked. A !e,tak&,eny Pe!tero!rE$
ár%$kodik4 ! ne3 kívánt +igye$3et von1at ránk. V Oi!!za+ord%$t
Aegon 1erceg1ez. V Ne3 te vagy az egyet$en4 akinek re-tJznie
ke$$.
A k&$y&k !ze3$áto3á!t ne3 ny%godott 3eg. T&k$ete! 1erceg4
de +$ig 3g 3indig gyerek4 aki a$ig rende$kezik n3i
ta,a!zta$atta$ a vi$ágrE$ ! annak árnyo$da$airE$.
V Aegon 1erceg V !zE$a$t 3eg Tyrion V4 3ive$ 3indketten itt
ragadt%nk a 1a-En4 e!et$eg 3egti!zte$1etn$ egy cyva!!e
-át!z3áva$4 1ogy e$.!!.k az %na$3a! ErákatY
A 1erceg gyanakodva nzett rá.
V Már ro!!z%$ vagyok a cyva!!eItE$.
V \gy rted4 attE$4 1ogy á$$andEan ve!zíte!z egy t&r,ve$
!ze3benY
A1ogy !zá3ított i! rá4 ezze$ !iker.$t +e$,i!zká$nia a k&$y&k
b.!zke!gt.
V Gyer.nk4 á$$ít!%k +e$ az a!zta$t ! a báb%katS )zTtta$ ne3
kegye$3ezekS
A +ed$zeten -át!zottak4 t&r&k.$!ben $ete$e,edve a kabin
3&g&tt. ;+-T Gri++ tá3adá!ra rendezte be a !eregt4 e$&$ a
!árkánnya$4 az e$e+ántokka$ ! a ne1z$ova!!ágga$. )gy +iata$
e3ber kezdJa$akzata/ %gyano$yan bátor4 a3ennyire o!toba.
Mindent kockára te!z a gyor! gyJze$e3 rdekben. 9agyta4 1ogy a
1erceg tegye 3eg az e$!J $,!t. 9a$don á$$va nzte a -átkot.
A3ikor a 1erceg a !árkányárt nyT$t4 Tyrion 3egk&!z&r.$te a
torkát.
V A 1e$yedben n ne3 tenn3. 9iba tT$ korán ki1ozni a
!árkányodat. V ]rtat$an%$ 3o!o$ygott. V A,ád t%dta4 3i$yen
ve!z$yei vannak az e$bizakodott!ágnak.
V ;!3erted a va$Edi a,á3atY
V No!4 $átta3 Jt ktI1áro3 a$ka$o33a$4 de c!ak tízve!
vo$ta34 a3ikor Robert 3eg&$te4 enge3 ,edig egy !zik$a a$att
re-tegetett a !a-át atyá3. Ne34 ne3 3ond1atná34 1ogy i!3erte3
R1aegar 1erceget4 ne3 Tgy4 3int az á$a,ád. Aonnington nagyTr
vo$t a 1erceg $eg-obb barát-a4 ne3 igazY
;+-T Gri++ ki!&,&rt a !ze3bJ$ egy kk 1a-tinc!et.
V )gy.tt vo$tak +egyver1ordozEk Cirá$yvárban.
V A 3i Aonnington %r%nk igaz barát. Annak ke$$ $ennie4 1a
i$yen á$$1atato!an 1ű 3aradt annak a kirá$ynak az %noká-á1oz4 aki
e$vette a +&$d-eit4 a cí3eit4 ! !zá3űzte Jt. Mi$yen !zo3orT
t&rtnetS Má!k.$&nben R1aegar 1erceg barát-a kzn$ $e1etett
vo$na4 a3ikor atyá3 +e$dT$ta Cirá$yvárt4 1ogy 3eg3ent!e
R1aegar 1erceg drága kic!i +iát attE$4 1ogy kirá$yi agyve$e-t
ki$occ!ant!ák egy +a$on.
A k&$y&k e$v&r&!&d&tt.
V Az ne3 n vo$ta34 3ár 3ondta3S )gy c!erzJvarga +ia vo$t
va$a1onnan a 9TgyvízIkanyarbE$4 akinek az any-a be$e1a$t a
!z.$!be. Az a,-a egy kor!E arbori aranyrt adta e$ Oary!
nagyTrnak. FiTbE$ vo$t neki t&bb i!4 arbori aranyat vi!zont 3g
!o1a ne3 ivott. Oary! odaadta a 1Tgyvízi +iTt anyá3nak4 ! e$vitt
enge3 1e$yette.
V [rte3. V Tyrion $,ett az e$e+ánt-aiva$. V [! a3ikor a
1Tgyvízi 1erceg 3eg1a$t4 az e%n%c1 átc!e3,!zett tged a
Ce!kenyItengeren az J k&vr !a-tkere!kedJ barát-á1oz4 aki
e$re-tett egy dereg$yn4 ! kerített egy !zá3űz&tt ne3e!t4 aki az
a,ádnak adta ki 3agát. (enyűg&zJ t&rtnet4 ! a da$nokok
3egnek$ik 3a-d !z&k!ed $egendá-át4 a3int vi!!za!zerzed a
Oa!trEnt... +e$tve4 1a a 3i gy&ny&rű!ge! #aenery!.nk e$+ogad
1itve!.$.
V )$ +og. )$ ke$$ neki.
V Ce$$Y V Tyrion a +e-t c!Evá$ta. V )z ne3 az a !zE4 a3it a
kirá$ynJk !zíve!en 1a$$anak. Te vagy az J t&k$ete! 1ercege4
ebben egyetrt.nk4 oko!4 bátor ! o$yan -Ek,ű4 a3i$yet egy !zűz
c!ak kíván1at.
#aenery! Targaryen azonban ne3 !zűz4 1ane3 egy dot1raki
k1a$ &zvegye4 !árkányok any-a ! váro!ok $ero3bo$E-a... egy
9EdítE Aegon4 c!ak 3e$$ekke$. Ta$án ne3 bizony%$ o$yan
k!z!ge!nek4 3int re3$nd.
V #e1ogyne3S V Aegon 1erceg d&bbentnek tűnt. "E$ $át!zott4
eddig 3eg !e3 +ord%$t a +e-ben a $e1etJ!g4 1ogy
3enya!!zony-e$&$t-e vi!!za%ta!ít1at-a. V Te ne3 i!3ered Jt. V
Fe$ka,ta a ne1z$ova!!ágát4 ! 1ango! ,%++aná!!a$ a táb$á1oz
c!a,ta.
A t&r,e 3egvonta a vá$$át.
      V T%do34 1ogy a gyer3ekkorát !zá3űzet!ben t&$t&tte4
e$!zegnyedve4 c!%,án á$3aibE$ ! terveibJ$ $ve4 egyik váro!bE$
a 3á!ikba 3enek.$t4 !o1a ne3 rez1ette 3agát bizton!ágban. Mg
barátai !e3 vo$tak4 c!ak az egy !ze3 báty-a4 aki egy 1ad!ereg
ígretrt c!erbe e$adta a !z.ze!!gt a dot1rakiknak. T%do34
1ogy va$a1o$ a +.ve! !ík!ágon kike$tek a !árkányai4 ! J i!
T--á!z.$etett. T%do34 1ogy b.!zke. 9ogy ne $enne azY Mi-e
3aradt a b.!zke!gn kív.$Y T%do34 1ogy erJ!. 9ogy ne $enne
azY A dot1rakik 3egvetik a gyengket. 9a #aenery! gyenge $ett
vo$na4 Oi!ery!!ze$ egy.tt ,%!zt%$. T%do34 1ogy kí3$et$en4 erre
e$egendJ bizonyítk A!ta,or4 ?%nkai ! Meereen. ]tke$t a +.ve!
!ík!ágon ! a v&r&! !ivatagon4 tT$$t orgyi$ko!okat !
&!!zee!k.v!eket4 varáz!$at á$dozatává vá$t4 3eggyá!zo$t egy
te!tvrt4 egy +r-et ! egy gyer3eket4 kec!e! ki! !zandá$o! $ábáva$
e$ta,o!ta a rab!zo$gatartEk váro!ait. Szerinted 3it +og !zE$ni ez a
kirá$ynJ4 a3ikor +e$b%kkan!z a ko$d%!tá$adda$ a kezedben4 ! azt
3ondod/ a"E regge$t4 nagynn34 n vagyok a te %noka&c!d4 a
1a$á$bE$ vi!!zatrt Aegon. )g!z $ete3ben egy dereg$yn
re-tJzk&dte34 de 3o!t ki3o!ta3 a kk +e!tket a 1a-a3bE$4 !
!zeretnk egy !árkányt... E4 ! 1a e$+e$e-tette3 vo$na 3ege3$íteni4
3ega$a,ozottabb az ignye3 a Oa!trEnra4 3int a tid.b
Aegon !zá-a 1arago! vic!orba torz%$t.
V [n ne3 ko$d%!knt +ogok a nagynn3 e$ -ár%$niS
Rokonknt rkeze34 1ad!eregge$S
V )gy ki! 1ad!eregge$. V Azt 1i!ze34 !iker.$t +e$d.1itene3. A
t&r,nek akarat$an%$ i! "o++rey -%tott e!zbe. Te1et!ge3van a
1ercegek 1aragra ger-e!zt!1ez. V #aenery! kirá$ynJnek vi!zont
egy nagy van4 ! azt ne3 neked k&!z&n1eti. V Tyrion $,ett a
!zá3!zerí-á!zokka$.
V Mond-4 a3it akar!z4 a +e$e!ge3 $e!z4 Aonnington nagyTr
3a-d gondo!kodik rE$a. 2ízo3 benne4 3int1a a !a-át vre3 vo$na.
V Ta$án neked ke$$ene bo$ondr%1ába &$t&zn&d4 ne3 neke3.
So1a ne bízz !enkiben4 1ercege3. Se a $ánc n$k.$i 3e!teredben4
!e a 1a3i! a,ádban4 de 3g a 1J! Cac!ában vagy a !z,!ge!
(e3oreIban !e34 vagy a t&bbi kitűnJ barátban4 akik egy !ze3
,a!z%$ybE$ i$yenn neve$tek. [! $eg+Jk,,en ne bízz a
!a-tkere!kedJben ! a :Ekban4 3eg a ki! !árkánykirá$ynJben4 akit
e$ akar!z venni. )z a rengeteg biza$3at$an!ág ,er!ze 3arni +og-a a
gyo3rodat4 ! bren tart -!zakánknt4 ezt e$i!3ere34 de 3g
3indig -obb4 3int a 1o!!zT4 vg n$k.$i á$o3. V ]tto$ta a +ekete
!árkányát egy 1egy$áncon. V #e 3it i! t%d1atok n 3inderrJ$Y
]$a,ád va$Edi nagyTr4 n 3eg c!ak egy torz ki! 3a-o3e3ber
vagyok. )ttJ$ +.gget$en.$ n 3á!knt intzn3 a do$gai3at.
)zze$ +e$ke$tette a +iT +igye$3t.
V 9ogyan 3á!kntY
      V 9a a 1e$yedben $ennkY Ce$et 1e$yett ny%gat +e$ ind%$nk.
:artra !zá$$nk #orneIban4 ! zá!z$Et bontank. A 9t Cirá$y!ág
3g !o1a ne3 vo$t ennyire rett a 1Edítá!ra4 3int 3ana,!ág. A
Oa!trEnon egy gyerekkirá$y .$. [!zakon zűrzavar to3bo$4 a
+o$yEvidk ro3okban4 Oi1arvget ! SárkánykJt egy $ázadE tart-a.
A3ikor -&n a t$4 a biroda$o3 1ezni +og. [! ki 3arad4 1ogy
3ego$d-a ezeket a ,rob$3ákat4 ki %ra$kodik a 9t Cirá$y!ágot
kor3ányzE kirá$y +&$&ttY Ne3 3á!4 3int az n drága nJvrk34
egyed.$ J. "ai3e bátyá3 1arcra !zo3-azik4 ne3 1ata$o3ra.
Meg+%ta3odik 3inden a$ka$o33a$4 a3ikor %ra$kod1atna. Cevan
nagybátyá3 ta$án -E rgen! $enne4 1a va$aki ráte!tá$ná ezt a
k&te$e!!get4 de 3agátE$ !o!e3 ka,kodna rte. Az i!tenek
a$árende$tnek tere3tettk4 ne3 vezetJnek. V Az i!tenek ! ne3e!
atyá3. V Mace Tyre$$ &r&33e$ a kezbe ka,arintaná a -ogart4 de a
rokonai3 ne3 1a-$andEk %tat engedni neki4 Stanni!t ,edig
3indenki gyű$&$i. Ci 3aradY A!ak Aer!ei. Pe!tero! vrzik4 !
ne3 kt$e34 1ogy az n drága nJvre3 ezekben a ,i$$anatokban i!
keze$ni ,rEbá$-a a !ebeket... egy ki! !Eva$. Aer!eibe k&r.$be$.$
annyi +ino3!ág !zor%$t4 3int Maegor kirá$yba4 o$yan &nzet$en4
3int M$tat$an Aegon4 ! o$yan b&$c!4 3int Xr.$t Aery!. So1a
ne3 +e$e-t e$ !e33i$yen !re$3et4 $egyen az v$t vagy va$E!.
Ráadá!%$ 3o1E. [1ezik a 1ata$o3ra4 a 3egbec!.$!re4 a
!zeretetre. To33en %ra$3át azok a !z&vet!gek tá3a!zt-ák a$á4
3e$yeket ne3e! atyá3 gondo! 3%nkáva$ +e$,ített4 de Aer!ei
1a3aro!an 3indegyiket $ero3bo$-a4 kivte$ n$k.$. Szá$$- ,artra4
bont! zá!z$Et4 ! az e3berek &z&n$eni +ognak 1ozzád. Nagyobb !
ki!ebb %rak4 de a k&zn, i!. A $nyeg4 1ogy ne vár- tT$ !okáig4
1ercege34 3ert a 3eg+e$e$J ,i$$anat e$3T$ik. Az ár1%$$á34
a3e$yik a 3aga!ba e3e$t4 1a3aro!an e$!i3%$. )7 ke$$ rned
Pe!tero!t4 3ie$Jtt a nJvre3 e$b%kik4 ! egy a$ka$3a!abb e3ber
+og$a$-a e$ a 1e$yt.
V #e #aenery! ! a !árkányai n$k.$ 1ogyan bíz1atnánk a
gyJze$e3benY V krdezte Aegon 1erceg.
V Neked ne3 ke$$ gyJzn&d V +e$e$te Tyrion. V A!ak bont!d ki a
zá!z$Ed4 1ívd &!!ze a tá3ogatEidat4 ! tart! ki4 a3íg 3egrkezik
#aenery! a !a-át !eregve$.
V Azt 3ondtad4 ta$án ne3 i! ke$$ek neki.
V (e1et4 1ogy tT$ozta3. (e1et4 1ogy 3gi! 3eg!zán4 a3ikor
oda3!z k&ny&r&gni a kezrt. V A t&r,e vá$$at vont. V )gy nJ
!ze!z$yre akarod bízni a trEnodatY Oi!zont 1a Pe!tero!ra
3enn$... no!4 akkor 3ár +e$ke$J $enn$4 ne3 ko$d%!. 2átor4
3er!z4 a TargaryenI1áz igazi !ar-a4 aki 9EdítE Aegon nyo3ában
-ár. )gy !árkány. Mint 3ondta34 n i!3ere3 a 3i ki!
kirá$ynJnket. 9a 3eg1a$$-a4 1ogy R1aegar báty-a 3eggyi$ko$t +ia
3gi! $4 1ogy ez a bátor +iT T-ra a 3aga!ba e3e$te J!ei !árkányo!
$obogE-át Pe!tero!on4 1ogy e$ke!eredett 1áborTt vív aty-a
3egbo!!z%$á!árt ! a Oa!trEn vi!!za!zerz!rt a TargaryenI1áz
!zá3ára4 1ogy 3inden o$da$rE$ !zorongat-ák... no!4 akkor o$yan
gyor!an a !egít!gedre +og !ietni4 a1ogy c!ak a !z$ ! a 1%$$á3ok
re,ít1etik. Te vagy a vrvona$ %to$!E !ar-a4 a Sárkányok Any-a4 a
2i$inc!ek (et&rJ-e ,edig egy !z.$etett 3eg3entJ. A $ány4 aki
vrbe +o-totta a rab!zo$gatartE váro!okat a1e$yett4 1ogy !or!%kra
1agyta vo$na az idegen rab!zo$gákat4 ne3 +og 1átat +ordítani
báty-a +iának a !z.k!g Erá-ában. [! a3ikor odar Pe!tero!ra4
egyen$J +$knt +ogtok ta$á$kozni4 3int +r+i ! nJ4 ne3 ,edig 3int
krvnyezJ ! kirá$ynJ. 9ogy i! t&rtn1etne akkor4 1ogy ne3
!zeret be$dY V Mo!o$yogva 3eg+ogta a !árkányát4 ! a táb$a
3á!ik vgbe $,ett ve$e. V Re3$e34 3egboc!áta!z neke34
+e$!g. A kirá$yod c!a,dába e!ett. Ngy $,!4 ! 1a$ott vagy.
A 1erceg rtet$en.$ 3eredt a táb$ára.
V A !árkányo3...
V ...tT$ 3e!!ze van a11oz4 1ogy 3eg3ent!en. A c!ata k&ze,re
ke$$ett vo$na 3ozgatnod.
V #e azt 3ondtad...
V 9az%dta3. Ne bízz !enkibenS [! 3indig tart!d a k&ze$edben
a !árkányodat.
;+-T Gri++ +e$%grott4 ! be$erTgott a táb$ába. Ayvo!!eIbáb%k
r&,k&dtek 3inden irányba4 vgig,attogtak ! g%r%$tak a Szende
Szűz +ed$zetn.
V Szedd &!!ze JketS V ,aranc!o$ta a +iT.
Ta$án 3gi! Targaryen.
V 9a +e$!ged Tgy kíván-a. V Tyrion ngykz$ábra ere!zkedett4
! nekiá$$t &!!ze!zedni a báb%kat.
Már 3a-dne3 a$konyodon4 3ire ?andry ! ?!i$$a vi!!zatrtek
a Szende Szűzre. )gy +e$bre$t 1ordár $,de$t a nyo3%kban4
ta$igá-án 3aga!ra tornyozva a +ri!! k!z$etek/ !E ! $i!zt4 +ri!!en
k&,.$t va-4 vá!zonba c!o3ago$t !onkadarabok4 narancc!a$4
a$3áva$ ! k&rtve$ te$i z!ákok. ?andry boro!t&3$Jt ci,e$t a
vá$$án4 3íg ?!i$$a egy 1ata$3a! c!%kát 1ozott. A 1a$ akkora vo$t4
3int Tyrion.
A3ikor 3eg$átta a t&r,t a +e$-árE vgn4 ?!i$$a o$yan 1irte$en
tor,ant 3eg4 1ogy ?andry be$e.tk&z&tt4 ! a c!%ka ki! 1í-án
$ec!T!zott a 1átárE$4 be$e a +o$yEba. Cac!a !egített 3eg3enteni a
z!ák3ányt. ?!i$$a Tyrionra 3eredve -e$$egzete! 3ozd%$atot tett
1áro3 kinyT-tott %--áva$. A gono!z e$űz!e.
V 9add !egít!ek azza$ a 1a$$a$ V 3ondta Cac!ának.
V Ne3S V c!attant +e$ ?!i$$a. V Marad- távo$ tJ$eS Ne rint!
te$t4 c!ak a3it 3ege!ze$S
A t&r,e 3indkt kezt +e$e3e$te.
V A1ogy kívánod.
?andry $edobta a boro!t&3$Jt a +ed$zetre.
V 9o$ van Gri++Y V krdezte 9a$dont.
V A$!zik.
V Akkor bre!zd +e$. 9íreket 1ozt%nk4 1a$$ania ke$$ Jket.
Se$1ory!ban 3indenki a kirá$ynJrJ$ be!z$. Azt 3ond-ák4 3g
3indig Meereenben idJzik4 ! 3inden iránybE$ !zorongat-ák. 9a a
,iaci be!zdnek 1inni $e1et4 ne3!okára dIOo$anti! i! c!at$akozik
az e$$ene +o$ytatott 1áborT1oz.
9a$don az a-kába 1ara,ott.
V A 1a$ár%!ok ,$etykáiban ne3 $e1et 3egbízni4 de ennek
e$$enre Gri++ bizto!an 1a$$ani akar-a. Te i! t%dod4 3i$yen. V A
F$3e!ter a $,c!J +e$ ind%$t.
A $ány e$ !e3 ind%$t ny%gatnak. Ne3 kt!ge!4 -E oka vo$t rá.
Meereent ! Oo$anti!t &t!záz 3r+&$dnyi !ivatag4 1egy4 3oc!ár !
ro3 vá$a!zt-a e$ egy3á!tE$4 ne3 be!z$ve a ro!!z 1írű
Mantary!rE$. Sz&rnyetegek váro!ának 3ond-ák4 de 1a !záraz+&$di
Tton -&n4 1ová 3á!1ová +ord%$1atna $e$e3rt ! vízrtY 9a-Eva$
gyor!abb vo$na4 de 1a ninc!enek 1a-Ei...
Mire Gri++ 3eg-e$ent a +ed$zeten4 a c!%ka 3ár !ercegve !.$t a
,aráz!tartE +&$&tt4 ! ?!i$$a citro33a$ $oc!o$gatta. A z!o$do!
3e$$vrtet ! +arka!bJr k&,enyt vi!e$t4 ,%1a bJrke!ztyűt ! !&tt
gya,-Tnadrágot. 9a 3eg i! $e,Jd&tt4 1ogy ta$,on $át-a Tyriont4
!zoká!o! e$$en!ge! arcki+e-ez!n kív.$ ne3 3%tatta -e$t.
Oi!!za!tá$t ?andryva$ a kor3ányrTd1oz4 a1o$ 1a$kan
be!z$gettek V tT$ 1a$kan a11oz4 1ogy a t&r,e 1a$$-a Jket.
Gri++ vg.$ 9a$don1oz $,ett.
V T%dn%nk ke$$4 3i igaz ezekbJ$ a ,$etykákbE$. Szá$$- ,artra4
! t%d- 3eg 3indent4 a3it c!ak $e1et. cavo t%dni +og-a4 1a !iker.$
3egta$á$nod. :rEbá$kozz a Fo$ya3i 9a-E!!a$ ! a Tarka TeknJ!!e$.
T%dod4 1o$ !zokott 3g e$J+ord%$ni.
V ;gen. Oi!ze3 a t&r,t i!4 ngy +.$ t&bbet 1a$$4 3int kettJ. [!
t%dod4 3ennyire !zereti cavo a cyva!!eIt.
V A1ogy akarod. [r-etek vi!!za na,ke$te e$Jtt. 9a va$a3i
k&zbe-&n4 -%!!atok e$ az Arany Co3,ániá1oz.
\gy be!z$4 3int egy nagyTr. Tyrion 3egtartotta 3agának a
gondo$atot.
9a$don c!%k$yá! k&,enyt &$t&tt4 Tyrion ,edig egy!zerű4 !z.rke
r%1ára c!er$te tarka &$t&zkt. Gri++ 3indkette-.knek adott egy
zac!kE ez.!t&t ;$$yrio $ádá-ábE$.
V )zze$ k&nnyebb $e!z 3ego$dani a nye$veket.
Az a$konyat 3ár átadta 1e$yt az e!tnek4 a3ikor vgig!tá$tak a
+o$yE,arton. N3e$yik 1a-E e$1agyatottnak tűnt4 ,a$$E-%kat
+e$1Tzták. Má!okon 1e3z!egtek a +egyvere!ek4 akik gyanakvE
tekintette$ 3regettk Jket. A váro!+a$ a$att ,erga3en$á3,á!ok
vi$ágították 3eg a bEdkat4 !zíne! +nyk&r&k vet.$tek a k&vezett
Ttra. Tyrion +igye$te4 a1ogy 9a$don arca z&$dre !zínezJdik4 aztán
v&r&!re4 3a-d bíborra. Az idegen nye$vek zűrzavarában zent
1a$$ott $e!zűrJdni va$a1onnan +ontrE$4 az $e! +%r%$ya!zE1oz dobok
3$y d.b&rg!e tár!%$t. M&g&tt.k k%tya %gatott
Ter3!zete!en a !za-1ák !e3 1iányoz1attak. Tenger vagy
+o$yE4 a kik&tJ az kik&tJ4 ! a1o$ tenger!zek vannak4 ott !za-1ák
i!. )rre gondo$t az a,á3Y Wda 3ennek a !za-1ákY A tengerreY
(anni!rv ! Cirá$yvár !za-1ái !zabad nJk vo$tak4 !e$1ory!i
nJvreik azonban rab!zo$gák4 k&tJd!.ket a -obb !ze3.k a$á
tetová$t k&nnyc!e,,ek 3%tatták. A $egt&bb-.k &reg4 3int a bűn4 !
$ega$ább kt!zer o$yan c!T+. A +r+ie3ber a $átt%kra !zinte $e i!
3ondott az $vezetekrJ$. Tyrion rezte 3agán a tekintet.ket4
a1ogy e$1a$adtak e$Jtt.k4 1a$$otta !%ttogá!%kat4 ! $átta4 a1ogy
vi1ogva &!!ze!Tgnak a kez.k takará!ában. Mint1a 3g !o1a ne3
$áttak vo$na t&r,t.
)gy !zaka!znyi vo$anti!i dárdá! á$$t Jrt a +o$ya3i ka,%ná$. A
ke!ztyű-.kbJ$ e$J3eredJ kar3okon +ák$ya+ny c!i$$ant. Si!ak-%k
tigri!3a!zk vo$t4 arc%k 3indkt o$da$ára z&$d !ávokat tetová$tak.
Oo$anti! rab!zo$gakatonái b.!zkk vo$tak tigri!c!ík-aikra. Oa-on
vágynak a !zabad!ágraY Mit tennnek4 1a ez a gyer3ekkirá$ynJ
+e$!zabadítaná JketY Mik $ennnek4 1a ne3 tigri!ekY Mi vagyok
n4 1a ne3 oro!z$ánY
Az egyik tigri! a$a,o!an !ze3.gyre vette a t&r,t4 ! 3ondott
va$a3it a tár!ainak4 a3in -Et nevettek. A3ikor odartek a
ka,%1oz4 az Jr $evette kar3o! ke!ztyű-t ! az a$atta $vJ
!z&vetke!ztyűt4 egyik kar-át Tyrion nyaka k&r +onta4 ! d%rván
be$ekEco$t a 1a-ába. Tyrion annyira 3eg$e,Jd&tt4 1ogy az
e$$ená$$á!rE$ i! 3eg+e$edkezett. Mindez egyet$en !zívver!nyi idJ
a$att t&rtnt.
V )z 3i vo$tY V krdezte a F$3e!tert.
V \gy tart-ák4 egy t&r,e +e-nek 3egd&rz!&$!e !zerenc!t 1oz
V +e$e$te 9a$don4 3i%tán vá$tott n1ány !zEt az Jr&kke$ !a-át
nye$v.k&n.
Tyrion ki,r!e$t 3agábE$ egy 3o!o$yt.
      V Mondd 3eg neki4 1ogy egy t&r,e +arkának a beka,á!a 3g
nagyobb !zerenc!t -e$ent
V ;nkább ne3. A tigri!ek az $e! +ogaikrE$ 1íre!ek.
)gy 3á!ik Jr +ák$yá-áva$ t.re$3et$en.$ intett4 1ogy 3en-enek
át a ka,%n. F$3e!ter 9a$don $,ett be e$!Jknt Se$1ory!
váro!ába4 nyo3ában az Evato! Tyrionna$.
)gy 1ata$3a! trre -%tottak. Mg ebben az Erában i! +nyárban
T!zott4 3egt&$t&tte a t&3eg ! a za-. A koc!3ák ! gy&ny&r1ázak
a-tEi +&$&tt va!$áncra aka!ztott $á3,á!ok $Egtak4 de idebent 3ár
!zínezett .vegbJ$ k!z.$tek4 ne3 ,erga3enbJ$. "obbra4 egy v&r&!
kJbJ$ ,.$t te3,$o3 e$Jtt 3ág$ya gett. Az ,.$et erk$yn
!kar$át!zín k&,enye! ,a, á$$t4 ! a tűz k&r.$ &!!zegyű$teknek
!zEnoko$t. Az egyik +ogadE e$Jtt %tazEk .$tek a cyva!!eIa!zta$ok
3e$$ett4 egy nyi$váno!1ázba kiIbe -árká$tak a r!zeg katonák4 egy
i!tá$$E e$Jtt ,edig egy a!!zony .t&tte az &!zvrt. Ctkerekű kord
g%r%$t e$ 3e$$ett.k 1ango! z&rg!!e$4 a koc!it kt +e1r
t&r,ee$e+ánt 1Tzta. )z egy 3á!ik vi$ág4 gondo$ta Tyrion4 de ne3
!okban k.$&nb&zik attE$4 a3it n i!3erek.
A teret egy +e- n$k.$i4 $enyűg&zJen dí!ze! ,ánc$t vi!e$J4
,o3,á! $ovon .$J +r+i +e1r 3árványbE$ +aragott !zobra %ra$ta.
V Ci $e1et ezY V t&,rengett Tyrion.
V 9oronno triarka. Oo$anti!i 1J! a Or [v!zázadábE$. Negyven
ven át 3inden vben 3egvá$a!ztották triarkának4 a3íg be$e ne3
+áradt a vá$a!ztá!okba4 ! kikiá$totta 3agát &r&k&! %ra$kodEnak. A
vo$anti!iaknak ez ne3 tet!zett4 ! 1a3aro!an 1a$á$ra ít$tk. Ct
e$e+ánt k&z k&t&ttk4 ! !zt!zakították.
V A !zobrának 1iányzik a +e-e.
V Tigri! vo$t. A3ikor az e$e+ántok 1ata$o3ra ker.$tek4
k&vetJik to3bo$ni kezdtek4 ! $evertk a +e-et 3inden o$yan
e3bernek a !zobrárE$4 akit a 1áborTkrt ! a rengeteg 1a$á$rt
oko$tak. V Megvonta a vá$$át. V Az egy 3á!ik kor vo$t. Gyere4
1a$$ga!!%k 3eg a ,a,otS Meg 3ernk rá e!k.dni4 1ogy az i3nt
#aenery! nevt 3ondta.
A!at$akoztak a v&r&! te3,$o3 e$Jtti4 egyre n&vekvJ
t&3eg1ez. Mive$ a 1e$yiek kivte$ n$k.$ 3aga!abbak vo$tak ná$a4
a t&r,e a +enek.k&n kív.$ ne3 !ok 3indent $átott. A ,a, 3inden
!zavát 1a$$otta %gyan4 de ne3 !okat rtett be$J$e.
V Te rted4 a3it 3ondY V krdezte 9a$dont a k&z&! nye$ven.
V [rten34 1a egy t&r,e ne3 c!i,ogna a +.$e3be.
V Ne3 c!i,ogokS V Tyrion &!!ze+onta 3e$$e e$Jtt a kar-át4 !
1átranzett4 tan%$3ányozta a be!zdet 1a$$gatE +r+iak ! nJk
arcát. Akár3erre +ordította a +e-t4 tetová$á!okat $átott.
Rab!zo$gák4 &t e3berbJ$ ngy rab!zo$ga.
V A ,a, 1áborTba k.$di a vo$anti!iakat V 3ondta a F$3e!ter
V4 de a -E o$da$on4 a Fny _ra4 RU1$$or katonáiknt4 aki a na,ot !
a c!i$$agokat tere3tette4 ! aki &r&k 1arcban á$$ a !&tt!gge$. Azt
3ond-a4 Nye!!o! ! Ma$a`%o e$+ord%$tak a +nytJ$4 !zív.ket
e$!&ttítettk a ke$et !árga 1ár,iái. Azt 3ond-a...
V SárkányokS )zt 3egrtette3. Azt 3ondta4 !árkányok.
V ;gen. A !árkányok azrt -&ttek4 1ogy dic!J!gre veze!!k Jt.
V Már3int #aenery!tY
9a$don bE$intott.
V 2enerro Oo$anti!bE$ .zent. A kirá$ynJ e$-&vete$e bete$-e!ít
egy J!i ,rE+ciát. F.!tbJ$ ! !EbE$ !z.$etik4 ! 3egT-ít-a a vi$ágot.
X az T--á!z.$etett Azor A1ai... ! a !&tt!g +e$ett aratott diada$a
e$1ozza az &r&kk tartE nyarat... 3aga a 1a$á$ i! trdet 1a-t e$Jtte4
! akik az .gyrt k.zdve 1a$nak 3eg4 !zintn T--á!z.$etnek...
V Neke3 %gyanebben a te!tben ke$$ 3a-d T--á!z.$etne3Y V
krdezte Tyrion. A t&3eg egyre nagyobb $ett4 rezte a nyo3á!át
3inden o$da$rE$. V Ci az a 2enerroY
9a$don +e$vonta a !ze3&$d&kt.
V A vo$anti!i v&r&! te3,$o3 +J,a,-a. Az ;gaz!ág (áng-a4 a
2&$c!e!!g Fnye4 a Fny _rának )$!J Szo$gá-a4 RU1$$or
rab!zo$gá-a.
Az egyet$en v&r&! ,a,4 akive$ Tyrion va$a1a ta$á$kozott4 a
3yri T1oro! vo$t4 a ,otro1o!4 -E ked$yű4 borvirágo! orrT !zá-1J!4
aki á$$andEan Robert %dvarában 1eny$t4 itta a kirá$y $eg-obb
borait4 ! a k.zde$3ekre tűzbe borította a kard-át.
V [n o$yan ,a,okat i!3erek4 akik k&vrek4 korr%,tak !
cinik%!ak V 3ondta 9a$donnak V4 akik !e$ye3,árnákon .$nek4
de!!geket c!i,egetnek ! ki!+iTkat cirEgatnak. Mindig azok
okozzák a $egnagyobb kavarodá!t4 akik 1i!znek az i!tenekben.
V )bbJ$ a kavarodá!bE$ ta$án e$Jnyt kovác!o$1at%nk. T%do34
1o$ ta$á$1at%nk vá$a!zokat. V 9a$don vi!!zatrt a +e-et$en 1J!
!zobra 3e$$ett az egyik ivE1oz4 egy nagy kJ,.$et1ez a tr e$.$!J
r!zn. Az a-tE +e$ett 1ata$3a!4 bordázott4 rikítE !zínekre +e!tett
teknJ!,ánc$ $Egott. Wdabent vagy !záz to3,a +nyű4 v&r&!
gyertya gett távo$i c!i$$agokknt. A $evegJt 3egt&$t&tte a !.$t 1T!
! a +ű!zerek i$$ata4 egy arcán teknJ! tetová$á!t vi!e$J
rab!zo$ga$ány 1a$ványz&$d bort t&$t&tt a ,%$tná$.
9a$don 3egá$$t az a-tEban.
V Wtt4 az a kettJ.
Az a$kEvban kt +r+i g&rnyedt egy kJbJ$ +aragott cyva!!eI
a!zta$ +&$4 egy v&r&! gyertya +nyn$ 3eredtek a báb%kra. Az
egyik !ovány vo$t4 ! bee!ett arcT4 gyr.$J +ekete 1a--a$ !
k!,enge vkony!ágT orra$4 a 3á!ik !z$e! vá$$T ! ,ocako!4
c!igákba g&nd&r&dJ 1a-+.rt-ei a vá$$ára o3$ottak. )gyik !e3
nzett +e$ a -átkbE$4 a3íg 9a$don oda ne3 1Tzott 3e$$-.k egy
!zket4 ! 3eg!zE$a$t/
V A t&r,3 -obb cyva!!e -átko!4 3int ti ketten egy.ttvve.
A nagyobb +r+i +e$e3e$te a +e-t4 %ndorodva vgignzett a
beto$akodEkon4 ! 3ondott va$a3it EIvo$anti!i nye$ven4 de tT$
gyor!an a11oz4 1ogy Tyrion k&vetni t%d-a. A vkonyabb 1átradJ$t
a !zkn.
V )$adEY V krdezte Pe!tero! k&z&! nye$vn. V A triarka
!z&rnyIgyű-te3nybJ$ ,,en 1iányzik egy cyva!!eIt -át!zE t&r,e.
V ?o$$o ne3 rab!zo$ga.
V Mi$yen kárS V A vkony +r+i $,ett egy EniDe$e+ántta$.
Az a$abá!tro3!ereget vezetJ e$$en+e$e 1e$yte$enítJen
biggye!ztette $e az a-kát4 ! odbb to$ta a ne1z$ova!!ágát.
V 2ak$&v! V -egyezte 3eg Tyrion. X i! -át!zotta a !zere,t.
V \gy van. V A vkony +r+i vá$a!zk,,en !a-át
ne1z$ova!!ágáva$ 3ozgott. Gyor! $,!ek k&vetkeztek4 3a-d
ki!vártatva e$3o!o$yodott.
V Meg1a$tá$4 baráto3.
A vá$$a! -átko! egy ideig 1arago!an 3eredt a táb$ára4 aztán
+e$á$$t4 ! 3orgott va$a3it !a-át nye$vn. )$$en+e$e e$nevette
3agát.
V _gyan 3ár4 a t&r,e ne3 i! annyira b.d&!. V ;ntett
Tyrionnak4 1ogy +og$a$-a e$ az .re! !zket. V Te -&!!z4 ki! e3ber.
Tedd az ez.!t&det az a!zta$ra4 ! 3eg$át-%k4 3ennyire vagy -E a
-átkban.
Me$yik -átkbanY V krdez1ette vo$na Tyrion. Fe$3á!zott a
!zkre.
V "obban -át!zo3 te$e 1a!!a$4 ! egy k%,a borra$ a keze3
.gyben.
A vkony +r+i engede$3e!en !zE$t a rab!zo$ga$ánynak4 1ogy
1ozzon nekik ita$t ! enniva$Et
V A ne3e! cavo Nogary! a váro! vá3intzJ-e V 3ondta
9a$don.
V Mg !o!e3 !iker.$t $egyJzn&3.
Tyrion 3egrtette.
V Ta$án neke3 t&bb !zerenc!3 $e!z. V Cinyitotta az
er!znyt4 ! e$kezdte kirakni az ez.!t-eit4 egyiket a 3á!ik %tán4
a3íg cavo e$ ne3 3o!o$yodott.
A3ikor 3indketten e$rendeztk a báb%ikat a táb$án4 9a$don
3egkrdezte/
V Mi 1ír a +o$yE a$!E +o$yá!árE$Y 9áborT k!z.$Y
cavo 3egvonta a vá$$át.
V A y%nkaik azt akar-ák. Szeretik 3ag%kat 2&$c! Me!tereknek
nevezni. 9ogy 3ennyire b&$c!ek4 azt ne3 t%do34 de rava!z!ágban
ne3 !zenvednek 1iányt. A k&vet.k egy $áda arannya$ !
drágakJve$ rkezett 1ozzánk4 va$a3int kt!záz rab!zo$gáva$4 +iata$
nJkke$ ! !i3a bJrű +iTkka$4 akiket kik,eztek a 1t !E1a-
3űv!zetre. Azt 1a$$otta34 1ata$3a! $ako3ákat ad4 ! bJkezűen
!zE$-a a ,nzt 3egve!zteget!re.
V A y%nkaik 3egvá!áro$ták a triarkáitokatY
V A!ak Nye!!o!t ke$$ett. V cavo +e$e3e$te az e$vá$a!ztE +a$at4
! !ze3.gyre vette Tyrion 1ad!eregnek e$1e$yezked!t. V
Ma$a`%o ta$án &reg ! +ogat$an4 de 3g 3indig vrbe$i tigri!4
#oni,1o! ,edig ne3 akar-a T-ravá$a!ztatni 3agát. A váro!
1áborTra !zo3-azik.
      V MirtY V krdezte Tyrion. V Meereen nagyon 3e!!ze van4
3g tengeri Tton i!. Mive$ !rtette 3eg ez a kedve!
gyer3ekkirá$ynJ dIOo$anti!tY
V Cedve!Y V nevetett cavo. V 9a a Rab!zo$gaI&b&$bJ$ rkezJ
t&rtneteknek c!ak a +e$e igaz4 ez a gyer3ek egy !z&rnyeteg. Azt
3ond-ák4 a vr!zo3-a 1atárta$an4 ! aki e$$ene !zE$4 azt karEba
1Tzat-a4 1ogy $a!!T kín1a$á$t 1a$-on. ]$$ítE$ag bo!zorkány4 aki
T-!z.$&ttek 1T!áva$ eteti a !árkányait4 ! e3e$$ett e!k.!zegJ4
gTnyo$Edik az i!teneken4 +e$bont-a a !z&vet!geit4 +enyegeti a
k&veteket4 ! azok e$$en +ord%$4 akik eddig 1ű!ge!en !zo$gá$ták.
A!i$$a,ít1atat$an a vágya4 ezrt ,árzik +r+iakka$4 nJkke$4
e%n%c1okka$4 3g k%tyákka$ ! gyer3ekekke$ i!4 ! -a- annak a
!zerenc!t$ennek4 aki ne3 t%d-a kie$gíteni. A te!tt ad-a a
+r+iaknak4 1ogy így 1a-t!a rab!zo$ga!ágba a $e$k.ket.
Nagy!zerű4 gondo$ta Tyrion. 9a neke3 ad-a a te!tt4 &v $e1et
a $e$ke34 1a egy ki!! kic!i ! torz i!.
V Azt 3ond-ák V 3or3o$ta 9a$don. V Már3int a
rab!zo$gatartEk4 a !zá3űz&ttek4 akiket e$kergetett A!ta,orbE$ !
MeereenbJ$. )z 3ind 1a3i! rága$o3.
V A $eg-obb rága$3ak igaz!ágga$ vannak +ű!zerezve V 3%tatott
rá cavo V4 de a $ány igazi bűnt kár i! tagadni. )z az arrogán!
gyer3ek a +e-be vette4 1ogy +e$!zá3o$-a a rab!zo$gaI
kere!kede$3et4 c!ak1ogy az !o!e3 kor$átozEdott kizárE$ag a
Rab!zo$gaI&b&$re. R!ze vo$t a vi$ágot 3ozgatE tengeri
kere!kede$e3nek4 ! a !árkánykirá$ynJ 3o!t árnykot borított a
vizekre. A Fekete Fa$ 3&g&tt az J!i %rak !ar-ai ne3 t%dnak a$%dni4
1a$$gat-ák4 1át1a a kony1ai rab!zo$gák 3ár a k!eiket +enik.
Rab!zo$gák ter3e$ik 3eg az $e$3.nket4 takarít-ák az %tcáinkat4
tanít-ák a gyer3ekeinket4 Jk Jrzik a +a$ainkat4 1a-t-ák a gá$yáinkat4
vív-ák 3eg a c!atáinkat. [! 3o!t4 1a ke$et +e$ nznek4 ott $át-ák
ennek az i+-T kirá$ynJnek4 a bi$inc!ek $et&rJ-nek ragyogá!át. A
Rgiek ezt ne3 tűr1etik. A !zegny e3berek !e3 kedve$ik. Mg a
$eg%to$!E ko$d%! i! e$Jrbb va$E egy rab!zo$gáná$4 a
!árkánykirá$ynJ ,edig 3eg+o!ztaná Jket ettJ$ a
3egk.$&nb&ztet!tJ$.
Tyrion e$Jrenyo3%$t a dárdá!aiva$4 vá$a!zknt cavo a
k&nnyű$ova!!ágga$ 3ozgott. A t&r,e egyet$en 3ezJt $,ett a
!zá3!zerí-á!zaiva$4 ! c!ak aztán vá$a!zo$t
V A v&r&! ,a, odakint Tgy v$i4 Oo$anti!nak az ez.!tkirá$ynJ
3e$$ett ke$$ene 1arco$nia4 ne3 e$$ene.
      V A v&r&! ,a,ok -obban tennk4 1a be+ognák a !zá-%kat V
3ord%$t +e$ cavo Nogary!. V Már vo$tak &!!zec!a,á!ok a k&vetJik
! 3á! i!tenek 1ivei k&z&tt. 2enerro c!ak a !a-át +e-re von-a
3á!ok 1arag-át az o!toba +ec!eg!ve$.
V Mi+$e +ec!eg!Y V krdezte Tyrion a gya$ogo!okka$
-át!zadozva.
A vo$anti!i $egyintett.
V Oo$anti!ban 3inden --e$ t&bb ezer rab!zo$ga !
+e$!zabadított gyű$ik &!!ze a te3,$o3tren4 1ogy 3eg1a$$ga!!ák4
a3int 2enerro a vrzJ c!i$$agokrE$ ! a tűz kard-árE$ !zEnoko$4
a3e$yik 3a-d 3egti!ztít-a a vi$ágot. Azt ,rdiká$-a4 1ogy Oo$anti!
gni +og4 1a a triarkák +egyvert +ognak az ez.!tkirá$ynJ e$$en.
V )zt a ,rE+ciát akár n i! e$3ond1atta3 vo$na. d4 az
enniva$ES
Az te$ !.$t kec!ke1T! vo$t !ze$ete$t1agy3aIágyon. A 1T! i$$ato!
vo$t4 ! +ű!zere!4 kív.$ ro,ogE!4 be$.$ v&r&! ! !za+to!. Tyrion vett
3agának egy darabot. ForrE vo$t4 gette az %--át4 de annyira íz$ett4
1ogy azonna$ T-abbrt nyT$t4 3a-d $e&b$ítette a 1a$ványz&$d
vo$anti!i ita$$a$ V 1o!!zT idJ Eta ez vo$t az egyet$en +o$yadk4 a3i
$ega$ább va$a3i távo$i rokon!ágban á$$t a borra$.
V Nagyon -E. V Fe$e3e$te a !árkányát. V A -átk $egerJ!ebb
+ig%rá-a V -e$entette be4 ! $e.t&tte cavo egyik e$e+ánt-át. V 9a -E$
t%do34 #aenery! Targaryennek 1áro3 i! van be$J$e.
V 9áro3 V bE$intott cavo V4 1áro3!zor 1áro3ezer e$$en!gge$
!ze3ben. Grazdan 3o )raz ne3 az egyet$en k&vet vo$t4 akit a
Sárga Oáro!bE$ k.$dtek. A3ikor a 2&$c! Me!terek 3egind%$nak
Meereen e$$en4 \-IG1i! $giEi ott +ognak k.zdeni 3e$$ett.k.
)zenkív.$ a to$o!iak4 az e$yriaiak4 de 3g a dot1rakik i!.
V A ti ka,%itok e$Jtt i! 1e3z!egnek a dot1rakik V 3%tatott rá
9a$don.
V C1a$ :ono V $egyintett $ekic!iny$Jen cavo. V A $ova!%rak
-&nnek4 3i ad%nk nekik a-ándkokat4 a $ova!%rak 3ennek. V \-bE$
a kata,%$tta$ $,ett4 ! e$távo$ította Tyrion a$abá!tro3!árkányát a
táb$árE$.
A t&bbi 3ár 3!zár$á! vo$t4 bár a t&r,e 3g vagy egy t%cat
$,!ig tartotta 3agát.
V )$rkezett a ke!erű k&nnyek ide-e V k&z&$te vg.$ cavo4 !
+e$3arko$ta az ez.!t&t. V )gy vi!!zavágEtY
V Ne3 $e!z rá !z.k!g V +e$e$te 9a$don. V A t&r,3 $eckt
ka,ott a$ázatbE$. Azt 1i!ze34 a $eg-obb $e!z4 1a vi!!za3egy.nk a
1a-Enkra.
Wdakint a tren 3g 3indig gett a 3ág$ya4 de a ,a, 3ár
e$tűnt4 ! a t&3eg i! !zto!z$ott. A gyertyák +nye ragyogott a
bord$y ab$akában4 bentrJ$ egy nJ nevet!e 1a$$at!zott.
      V Fiata$ 3g az e!te V 3ondta Tyrion. V cavo ta$án ne3
3ondott e$ nek.nk 3indent4 a !za-1ák ,edig !okka$ t&bb 3indent
1a$$anak a vendgeiktJ$.
V )nnyire !z.k!ged van egy nJre4 ?o$$oY
V Az e3ber be$e+árad4 1a az %--ain kív.$ ninc! !zeretJ-e. V
(e1et4 1ogy Se$1ory! az4 a1ová a !za-1ák 3ennek. Ty!1a ta$án
3o!t i! itt van4 az arcára tetová$t k&nnyc!e,,ekke$. V Ci! 1í-án
3eg+%$$adta34 egy i$yen $3ny %tán a +r+inak nJ ke$$. )3e$$ett
3eg ke$$ene bizonyo!odno3 rE$a4 1ogy ne3 vá$tozott kJv a
+arka3.
A F$3e!ter nevetett.
V A ka,% 3e$$etti koc!3ában 3egvár$ak. A!ak ne tart!on tT$
!okáig.
V d4 attE$ ne +$-. A $egt&bb nJ !zeret 3in$ gyor!abban
vgezni ve$e3.
A bord$y 3eg$e1etJ!en !zernynek tűnt azok1oz k,e!t4
a3e$yeket Cirá$yvárban ! (anni!rvben $átogatott. A t%$a-dono!
a vo$anti!in kív.$ ne3 be!z$t !e33i$yen nye$ven4 de az ez.!t
c!&rg!t e$g -E$ 3egrtette4 ! bevezette Tyríont egy 1o!!zT4
+.!t&$JktJ$ i$$atozE !zobába4 a1o$ ngy %natkozE rab!zo$ga$ány
3T$atta az idJt a +e$&$t&z&tt!g k.$&nb&zJ á$$a,otában. Cetten
k&z.$.k 3ár a negyvenedik nvna,-%kon i! tT$ -ár1attak4 a
$eg+iata$abb ta$án tizen&t vagy tizen1at $e1etett. )gyik !e3 tűnt
o$yan vi!!zata!zítEnak4 3int a kik&tJi !za-1ák4 bár a !z,tJ$ i!
3e!!ze á$$tak. Az egyik $át1atEan ter1e! vo$t4 a 3á!ik egy!zerűen
c!ak k&vr4 ! 3indkt 3e$$bi3bE-ában va!karikákat vi!e$t Mind
a ngynek k&nnyc!e,, tetová$á! vo$t az egyik !ze3e a$att
V Oan o$yan $ányod4 aki be!z$i Pe!tero! nye$vtY V krdezte
Tyrion.
A t%$a-dono! rtet$en.$ nzett rá4 ezrt 3egi!3te$te a krd!t
ne3e! va$yr nye$ven. )zTtta$ Tgy tűnt4 a +r+i 3egrtett egyIkt
!zEt4 ! +e$e$t va$a3it a !a-át nye$vn. Tyrion a vá$a!zbE$ c!ak
annyit rtett4 1ogy ana,ny%gat $ányab. Oa$E!zínű$eg egy o$yan
$ányrE$ be!z$t4 aki a Na,ny%gati Cirá$y!ágbE$ !zár3azott.
A!%,án egy i$yen vo$t a 1ázban4 ! ne3 Ty!1a. Sze,$J! arca !
v&r&! +.rt-ei arra %ta$tak4 1ogy a 3e$$e i! ,&tty&!4 ! a $ába k&z&tt
!zintn v&r&! a !zJr.
V Meg+e$e$ V bE$intott Tyrion V4 ! krek egy kanc!Et i!. O&r&!
1T!1oz v&r&!bort V A !za-1a %ndorodva bá3%$ta a t&r,e orr
n$k.$i arcát. V 2ánt a $átványo34 de!e3Y [n 3ár c!ak i$yen
+ickE vagyok4 -E atyá3 i! 3eg3ond1atná4 1a ne3 1o$tan rot1adna
va$a1o$.
2ár a $ány 0e!tero!inak tűnt4 egyet$en !zEt !e3 be!z$t a
k&z&! nye$ven. Oa$E!zínű$eg gyerekkorában 1%rco$ta e$ egy
rab!zo$gaIkere!kedJ.
A !zobá-a a,rE vo$t4 de a ,ad$Et 3yri !zJnyeg borította4 !
!za$3a 1e$yett to$$a$ t&$t&tt derka$-ra $e1etett +ek.dni. (átta3 3ár
ro!!zabbat i!.
V )$ár%$od a nevedY V krdezte4 3ik&zben e$+ogadott tJ$e egy
k%,a bort. V Ne3Y V A bor erJ! vo$t4 !avanyT4 ! ne3 ke$$ett
1ozzá to$3ác!o$á!. V Azt 1i!ze34 3eg ke$$ e$gedne3 a
,%ncidda$. V Megt&r&$te a !zá-át. V Fek.dt$ 3ár $e !z&rnyetegge$Y
)z i! van o$yan -E a$ka$o34 3int a t&bbi. #obd $e a r%1ád4 !
+ek.d- a 1átadra4 1a ninc! e$$enedre. 9a e$$enedre van4 akkor i!.
A $ány c!ak nzett ba3bán4 a3íg a t&r,e ki ne3 vette a
kezbJ$ a kanc!Et4 ! +e$1a-totta a !zoknyá-át. Akkor 3ár +e$+ogta4
3it akarnak tJ$e4 bár ne3 J vo$t a $tezJ $egodaadEbb tár!. Tyrion
o$yan rgen ne3 vo$t nJve$4 1ogy a 1ar3adik $&k!re vgzett i!.
(eg&rd.$t a $ányrE$4 !okka$ inkább !zgyent rzett4 3int
kie$g.$t!get. 9iba vo$t. Mic!oda oc!3ány !z&rnyetegg vá$ta3S
V ;!3er!z egy Ty!1a nevű nJtY V krdezte a $ányt4 3ik&zben
+igye$te4 a1ogy a 3ag-a vi!!za+o$yik be$J$e a derka$-ra. A !za-1a
ne3 +e$e$t. V T%dod4 1ová 3ennek a !za-1ákY V Mo!t !e3 ka,ott
vá$a!zt. A $ány 1átát +orradá!ok c!T+ították e$. W$yan4 3int1a
1a$ott $enne. Megd%gta3 egy ro1adt 1%$$át. Mg a !ze3e i!
1a$ottnak tűnt. Már a11oz !inc! ere-e4 1ogy 3egve!!en.
2orra vo$t !z.k!ge. Sok borra. Mindkt kezve$ 3egragadta a
kanc!Et4 ! a !zá-á1oz e3e$te. A bor $e+o$yt a torkán4 az á$$án4
$ec!&,&g&tt a !zaká$$árE$4 átáztatta a derka$-at. A gyertya+nyben
%gyano$yan !&ttnek tűnt4 3int az a bor4 a3ive$ 3eg3rgeztk
"o++reyIt. A3ikor vgzett4 +$redobta az .re! kanc!Et4 ! az
--e$iedny %tán ta,ogatEzva +$ig $eg%r%$t4 +$ig $ee!ett a ,ad$Era.
Se1o$ ne3 ta$á$ta. Fe$kavarodott a gyo3ra4 ! a k&vetkezJ
,i$$anatban 3ár ngykz$áb á$$va &k$endezett arra a c!odá$ato!4
,%1a 3yri !zJnyegre.
A !za-1a i-edten !iko$tott. Sa-át 3agát 1ibáztat-a4 gondo$ta a
t&r,e 3eg!zgyen.$ten.
V Oágd $e a +e-e34 ! k.$dd e$ Cirá$yvárba V biztatta. V A
nJvre3 TrnJt c!iná$ be$J$ed4 ! !o1a t&bb ne3 3er
3egkorbác!o$ni !enki.
A $ány ,er!ze ezt !e3 rtette4 ezrt inkább !zt+e!zítette a
$ábát4 be3á!zott k&z4 ! T-ra a 3agává tette. )zt $ega$ább
+e$+ogta.
Mi%tán vgzett4 +e$3arko$ta a !za-1a r%1á-át4 ! az a-tE1oz vágta.
A $ány 3egrtette4 3it akar4 ott 1agyta Jt a !&ttben4 be$e!.,,edve
a to$$a$ kit&3&tt derka$-ba. T&kr!zeg vagyok. Ne3 3erte
be1%nyni a !ze3t4 3ert +$t4 1ogy e$a$!zik. Az á$o3 +áty$án tT$ ott
várt rá a 2ánat. CJ$,c!Jk vezettek +e$ vgte$en.$4 3eredekek4
c!T!zE!ak ! bizonyta$anok4 ! va$a1o$ a tete-e k&ze$ben ott á$$t a
(e,$e! NagyTr. Ne3 akarok ta$á$kozni a (e,$e! NagyTrra$ Tyrion
va$a1ogy 3agára &$t&tte a r%1áit4 ! tá3o$yogva a $,c!J +e$
ind%$t Gri++ 3eg +og nyTzni. No!4 3irt i! neY 9a $tezik t&r,e4
a3e$yik 3egrde3e$ egy kiadE! nyTzá!t4 az n vagyok.
F$Tton $e+e$ kic!T!zott a $ába a$E$ a ta$a-. A kezve$
va$a1ogy !iker.$t +keznie z%1aná!át4 ! .gyet$en !zánkázá!!á
!ze$ídítenie a b%kdác!o$á!t. A3ikor $ert a $,c!J a$-ára4 a !za-1ák
a !zobában 3eg$e,etten nztek +e$. Tyrion egy b%k+encce$
+e$,attant4 ! 3$yen 3eg1a-o$t +e$-.k.
V R!zegen !okka$ 3ozgkonyabb vagyok. V A t%$a-dono!1oz
+ord%$t. V AttE$ tartok4 &!!zerondította3 a !zJnyegedet. Ne a $ányt
1ibázta!d4 ! engedd4 1ogy ki+ize!!e3. V )$Jvett egy 3ark r3t4
! a +r+i kezbe nyo3ta.
V Zrd&g+iEkaS V 3ord%$t egy 3$y 1ang a 1áta 3&g&tt.
A !zoba árnyko! !arkában4 &$ben az egyik !za-1áva$ egy
+r+i .$t. )zt a $ányt ne3 i! $átta34 k.$&nben Jt vitte3 vo$na +e$ a
!ze,$J! 1e$yett. Fiata$abb vo$t4 3int a t&bbiek4 karc!T ! c!ino!4
1o!!zT4 ez.!t&! 1a--a$. Ránz!re $y!i... a +r+i vi!zont a 9t
Cirá$y!ágbE$ rkezett. ;z3o! vo$t4 ! !z$e! vá$$T4 $e1etett vagy
negyvenve!4 ta$án idJ!ebb i!. )rJ!en ko,a!zodott4 de arcát !
á$$át d%rva boro!ta +edte4 kar-án ,edig vgig !űrű !zJr nJtt4
eg!zen az &k$ig.
Tyrionnak ne3 tet!zett a kinzete4 ! 3g kev!b a k&,enyn
$vJ nagy4 +ekete 3edve. Gya,-T. Gya,-Tt vi!e$ ebben a
3e$egben. Ci 3á! $enne i$yen 3egve!zekedett Jr.$t4 3int egy
$ovagY
V Mi$yen ke$$e3e! 3eg$e,et! a k&z&! nye$vet 1a$$ani i$yen
3e!!ze az ott1ono3tE$ V 3ondta V4 de attE$ tartok4 &!!zetve!zte!z
va$akive$. A neve3 9egyi 9%gor. Meg1ív1at$ak egy k%,a borra4
baráto3Y
V )$eget itta3. V A $ovag +$re$&kte a !za-1át4 ! ta$,ra á$$t
Card&ve egy !zegen $Egott a k&ze$ben. (eaka!ztotta4 ! e$J1Tzta
,eng-t. Ac$ !zi!!zent a bJr&n. A !za-1ák 3o1E tekintette$
+igye$tk4 !ze3.kben 3egc!i$$ant a gyertya+ny. A t%$a-dono!
e$tűnt. V Az eny3 vagy4 9%gor.
Tyrion %gyanTgy ne3 +%t1atott e$ e$J$e4 3int a1ogy 1arcba
!e3 !zá$$1atott ve$e. A3i$yen r!zeg vo$t4 3g az e!zn !e3
-ár1atott tT$. Szttárta a kar-át.
V [! 3it !zándkozo$ tenni ve$e3Y
V )$vi!z$ek a kirá$ynJ1&z V +e$e$te a $ovag.
 
 
 
#aenery!
 
a$azza Ga$are t%catnyi Fe1r Cegy kí!retben rkezett
a Nagy :ira3i!1oz4 ne3e!i !zár3azá!T $ányokban4
akik 3g tT$ +iata$ok vo$tak a11oz4 1ogy !zo$gá$at%k
vt a te3,$o3 gy&ny&rkert-eiben t&$t!k. (enyűg&zJ k, vo$t/ a
z&$dbe &$t&z&tt4 b.!zke &rega!!zony4 k&r.$&tte a +e1r k&,enye! !
+áty$a!4 ártat$an!ágga$ +e$vrtezett ki!$ányok.
A kirá$ynJ 3e$egen .dv&z&$te Jket4 aztán !zE$t Mi!!andeinek4
1ogy gondo!kod-on te$rJ$ ! !zErakoztatá!rE$ a $ányoknak4 a3íg
J e$k&$ti ebd-t a Q&$d Ceggye$.
Szakác!ai kitettek 3ag%krt/ 3ze! bárányt k!zítettek Jr&$t
3entáva$4 ! azokka$ a kic!i4 z&$d +.gkke$4 a3e$yeket annyira
!zeretett. Az te$t #any kt kedvenc tT!za !zo$gá$ta +e$4 ! Jk
gondo!kodtak a k%,ák T-rat&$t!rJ$ i! V egy cezza nevű4
Jz!ze3ű $ány4 va$a3int egy c!onto! ki!+iT4 Graz1ar. Te!tvrek
vo$tak4 ezenkív.$ a Q&$d Cegy %nokate!tvrei4 aki c!Ekka$
k&!z&nt&tte Jket4 a3ikor be$,ett4 ! 3egkrdezte tJ$.k4 -E$
vi!e$kedtekIe.
V Mindketten nagyon de!ek V ny%gtatta 3eg #any. V cezza
n1a neke$ neke34 c!odá$ato! 1ang-a van. Ser 2arri!tan ,edig a
ny%gati $ovagia!!ágra oktat-a Graz1ant ! a t&bbi +iTt.
V Az n vrei3 V 3ondta b.!zkn a Q&$d Cegy4 3ik&zben
cezza te$et&$t&tte a k%,á-át !&ttv&r&! borra$. V Nagy &r&34 1ogy
+nye!!ged 3eg van ve$.k e$gedve. Re3$e34 n !e3 okozok
c!a$Edá!t. V Az &rega!!zony 1a-a +e1r vo$t4 bJre
,erga3envkony!ágT4 de az vek ne3 1o3á$yo!ították e$
tekintett. _gyano$yan z&$d vo$t4 3int a k&,enyeR !zo3orT
G
!ze3,ár4 te$e b&$c!e!!gge$. V 9a 3egboc!átod a krd!e34
+nye!!ged ki!!... +áradtnak tűnik. A$!zo$ e$egetY
#any ezen c!ak nevetni t%dott.
      V Ne3 3ond1atná3. MT$t --e$4 a !&tt!g $e,$e a$att 1áro3
`art1i gá$ya 1a-Ezott +e$ a Ska1azad1anon. Az Anya )3berei gJ
nyí$ve!!zJket $Jttek ki rá-%k4 ! $ángo$E !z%rokka$ te$i kor!Ekat
dobtak a +ed$zet.kre4 de ne3 !zenvedtek ko3o$yabb !r.$!eket4
! gyor!an e$!ze$e$tek. A `art1iak $e akar-ák zárni e$J$.nk a +o$yEt4
a1ogy az &b$&t i! $ezárták. Ráadá!%$ 3ár ninc!enek egyed.$4
1áro3 T-Ig1i!i gá$ya c!at$akozott 1ozzá-%k4 va$a3int egy karakk
To$o!bE$. V A to$o!iak azza$ +e$e$tek !z&vet!gi a-án$atára4 1ogy
!za-1ának neveztk4 ! k&vete$tk4 1ogy ad-a vi!!za Meereent a
9ata$3a! Me!tereknek. ]3 3g ez a vá$a!z i! ke$$e3e!ebb vo$t4
3int a 3antary!i4 a3e$yik karavánna$ rkezett4 egy cdr%!+a
$ádában. A 1áro3 k&vete +e-t tettk be$e4 ecete! $ben tartE!ítva.
V Az i!teneid ta$án !egít1etnek nek.nk. Crd 3eg Jket4 1ogy
tá3a!!zanak vi1art4 ! !&,&r-k ki a gá$yákat az &b&$bJ$.
V Ma-d i3ádkozo34 ! á$dozatot 3%tatok be4 ta$án G1i!
i!tenei 3eg1a$$gatnak. V Ga$azza Ga$are be$ekortyo$t a borba4 de a
tekintett ne3 vette $e #anyrJ$. V Oi1ar to3bo$ a +a$akon be$.$
%gyanTgy4 3int azokon kív.$. \gy 1a$$otta34 az -!zaka +o$ya3án
T-abb +e$!zabadítottak 1a$tak 3eg.
V 9ár3an. V Már a ki3ondá!a i! ke!erű ízt 1agyott a !zá-ában.
V A gyávák $ec!a,tak n1ány !z&vJ3%nká!ra4 o$yan +e$!zabadított
a!!zonyokra4 akik !enkinek !e3 ártottak. Mind&!!ze annyit tettek4
1ogy c!odá$ato! do$gokat 1oztak $tre. Az ágya3 +e$ett i! $Eg egy
!zJnyeg4 a3it tJ$.k ka,ta3. A 9ár,ia Fiai &!!zet&rtk a
!z&vJ!zkeiket4 ! 3egerJ!zako$ták Jket4 3ie$Jtt e$vágták a
tork%kat.
V Mi i! 1a$$ott%k. Fnye!!ged 3gi! $e$t e$g bátor!ágot4
1ogy k&ny&r.$ete!!gge$ +e$e$-en a 3!zár$á!ra. Ne3 ártottá$ egy
ne3e!i gyer3eknek !e3 a tT!zaid k&z.$.
V Ne34 3g ne3. V #any egyre -obban 3egkedve$te i+-T
tT!zait. N3e$yik !zgyen$J! vo$t4 n3e$yik bátor4 kedve! vagy
3ogorva4 de kivte$ n$k.$ 3indegyik ártat$an. V 9a 3eg&$&3 a
,o1árnokai3at4 ki +og-a kit&$teni a bort4 ! +e$!zo$gá$ni az
te$e3etY V Meg,rEbá$t k&nnyed 1angon be!z$ni.
A ,a,nJ azonban ne3 3o!o$yodott e$.
V Azt be!z$ik4 a Tar+e-ű !zeretn 3egetetni Jket a
!árkányaidda$. [$etet az $etrt. Minden $evágott 2ronz 2e!tiárt
egy gyer3ek $ett akarná.
#any c!ak ,i!zká$ta az te$t a tányr-án. Ne3 3ert Graz1arra !
cezzára ,i$$antani4 3ert +$t4 1ogy e$!ír-a 3agát. A Tar+e-ű !zíve
!okka$ ke3nyebb4 3int az eny3. Már $ega$ább t%catnyi
a$ka$o33a$ keveredtek vitába a tT!zok 3iatt.
V A 9ár,ia Fiai nevetnek a ,ira3i!aikban V 3ondta Ska1az
azna, regge$. V Mire -Ek a tT!zok4 1a ne3 ve!zed a +e-.ketY V A
+r+i c!%,án gyenge a!!zonynak $átta Jt. 9azzea e$g vo$t. Mire -E
a bke4 1a gyer3ekek vrve$ ke$$ +enntartaniY
V A gyi$ko!!ágokat ne3 Jk k&vettk e$ V +e$e$te #any !%tán
Ga$azza Ga$arnak. V [n ne3 vagyok 3!záro!kirá$ynJ.
V [! Meereen ezrt igen 1á$á! V bE$intott a Q&$d Cegy. V Azt
1a$$ott%k4 A!ta,or M!záro!kirá$ya 1a$ott.
V Sa-át katonái &$tk 3eg4 a3ikor azt ,aranc!o$ta nekik4 1ogy
von%$-anak ki ! tá3ad-ák 3eg a y%nkaikat V erJ!ítette 3eg a 1írt
ke!erű !zá-ízze$ #any. V Mg ki !e3 1ű$t a te!te4 a3ikor egy
3á!ik 1a!on$E +og$a$ta e$ a 1e$yt4 aki ;;. A$eonnak nevezte 3agát.
Nyo$c na,ig %ra$kodott4 3ie$Jtt e$vágták a torkát. _tána a
gyi$ko!a ka,arintotta 3eg a koronát4 de az e$!J A$eon ágya!a ne3
1agyta annyiban. Torok3et!zJ Cirá$y ! Sza-1akirá$ynJ4 így
nevezik Jket a 1e$yiek. 9íveik az %tcákon 1arco$nak egy3á!!a$4
3ik&zben a y%nkaik ! z!o$do!aik a +a$akon kív.$ várakoznak.
V Ne1z idJket $.nk. Fnye!!g4 ad1atok neked egy tanác!otY
V T%dod4 3i$yen !okra rtke$e3 a b&$c!e!!gedet.
V Akkor 3o!t 1a$$ga!! rá34 ! 3en- +r-1ez.
V dS V #any ,onto!an erre !zá3ított.
      V Gyakran 1a$$o3 tJ$ed4 1ogy c!%,án egy +iata$ $ány vagy. 9a
rád nzek4 va$Eban +$ig 3g gyer3eknek $át$ak4 aki tT$ +iata$ !
t&rkeny a11oz4 1ogy i$yen 3eg,rEbá$tatá!okon 3en-en kere!zt.$.
Sz.k!ged van 3agad 3e$$ egy kirá$yra4 akive$ 3ego!zt1atod a
ter1eket
#any +e$vett egy darab bárány1T!t4 1ara,ott be$J$e egy +a$atot4
$a!!an 3egrágta.
V Mondd c!ak4 ez a kirá$y k,e! $e!z 3$y $evegJt venni4 !
vi!!za+T-ni *aro gá$yáit cart1baY C,e! $e!z egyet$en ta,!!a$
3eg!z.ntetni A!ta,or o!tro3átY C,e! $e!z 3egt&$teni te$$e$ a
gyer3ekei3 gyo3rát4 ! T-ra bkt tere3teni az %tcákonY
      V Te k,e! vagyY V krdezett vi!!za a Cegy. V A kirá$y ne3
i!ten4 de !ok 3inden van4 a3it egy erJ! +r+i 3egte1et. A3ikor a
n,e3 rád tekint4 egy 1EdítEt $átnak a tengeren tT$rE$4 aki 1a$o3ra
&$ 3inket4 ! rab!zo$ga!orba veti gyer3ekeinket. )gy kirá$y ezen
vá$toztat1atna. )gy ti!zta g1i!i vrű4 ne3e!en !z.$etett kirá$y T-ra
az %ra$3ad a$á 1a-t1atná a váro!t. Má!k.$&nben attE$ +$ek4
%ra$kodá!od Tgy +og vget rni4 a1ogy kezdJd&tt/ vrben !
tűzben.
#anyi i!3t c!ak t%rká$ta az te$t.
V [! G1i! i!tenei kit !zeretnnek 3e$$3 kirá$ynak !
1áza!tár!nakY
V 9izda1r zo (ora`ot V +e$e$te 1abozá! n$k.$ Ga$azza Ga$are.
#any arra !e3 vette a +árad!ágot4 1ogy 3eg$e,Jd-&n.
V Mirt JtY Ska1az %gyanTgy ne3e!i !zár3azá!T.
V Ska1az Canda`4 9izda1r ,edig (ora`. 2oc!á!! 3eg4
+nye!!g4 de c!ak az ne3 rti 3eg a k.$&nb!get4 aki ne3 g1i!i.
Gyakran 1a$$o34 1ogy a te ereidben 9EdítE Aegon4 2&$c!
"ae1aery! ! Sárkány #aeron vre +o$yik. A ne3e! 9izda1r J!ei
9ata$3a! Mazd1an4 "Ek,ű 9azrak ! Fe$!zabadítE Q1ara` vo$tak.
V [! az J J!ei %gyanTgy 1a$ottak4 3int az eny3ek. 9izda1r
3a-d 3egidzi a !ze$$e3.ket4 1ogy vd-k 3eg Meereent az
e$$en!gtJ$Y Neke3 o$yan e3berre van !z.k!ge34 akinek 1a-Ei
! kard-ai vannak. Te c!%,án J!&ket kíná$!z neke3.
V X!i n, vagy%nk4 az J!&k nagyon +onto!ak !zá3%nkra. Men-
+e$e!g.$ 9izda1r zo (ora`1oz4 ! !z.$- neki +iTt4 akinek az a,-a
1ár,ia4 az any-a !árkány $e!z. 2enne bete$-e!.$nek a ,rE+ciák4 !
e$$en!geid e$o$vadnak4 akár a 1E.
X $e1et a c!Jd&r4 aki 3eg1ág-a a vi$ágot. #any t%dta4 1ogy
3űk&dnek a ,rE+ciák. SzavakbE$ á$$tak4 a !zavak ,edig o$yanok4
3int a !z$. Ne3 +og +iTt !z.$ni (ora`nak4 ne3 $e!z %tEd4 akiben
egye!.$t a 1ár,ia ! a !árkány. A3ikor a na, ny%gaton ke$ +e$ !
ke$eten ny%g!zik4 a3ikor a tengerek ki!záradnak ! a 1egyeket
e$+T--a a !z$ akár a $eve$eket. A!ak akkor +ogan 3eg a 31e...
...á3 #aenery! Targaryennek vo$tak 3á! gyer3ekei4 t&bb
tízezer4 akik az any-%kknt .dv&z&$tk4 a3ikor $et&rte a
bi$inc!eiket. 2átor :a-z!ra gondo$t4 Mi!!andei te!tvrre4 !
Ry$ona R1eere4 aki o$yan c!odá$ato!an -át!zott a 1ár+án4 Jket
!e33i$yen 1áza!!ág ne3 1ozza vi!!za4 de 1a egy +r- !egít1et
vget vetni a 3!zár$á!nak4 akkor tartozik annyiva$ a 1a$ottaknak4
1ogy +r-1ez 3en-en.
9a 1ozzá3egyek 9izda1r1oz4 azza$ ne3 +ordíto3 3aga3 e$$en
Ska1aztY Sokka$ -obban bízott Ska1azban4 3int 9izda1rban4 de a
Tar+e-ű va$E!ágo! kata!ztrE+a $ett vo$na kirá$yknt. TT$ gyor!an
ger-edt 1aragra4 ! tT$ $a!!an boc!átott 3eg. Ne3 $ett vo$na
rte$3e o$ya!va$aki1ez +r-1ez 3enni4 akit $ega$ább annyira
gyű$&$tek4 3int Et 3agát. A3ennyire $átta4 9izda1rt ti!zte$tk.
V Mit gondo$ errJ$ re3nybe$i +r-e3Y V krdezte a Q&$d
Cegyet. Mit gondo$ rE$a3Y
V Fe$!gednek c!ak 3eg ke$$ krdeznie Jt. A ne3e! 9izda1r
oda$ent vár. 9a gondo$od4 k.$de!! $e rte.
TT$ !okat enged!z 3eg 3agadnak4 ,a,nJ4 gondo$ta #any4 de
vi!!zanye$te 3rgt ! e$3o!o$yodott.
V Mirt i! neY V 9ívatta Ser 2arri!tant4 ! 3egkrte az &reg
$ovagot4 1ogy veze!!e e$ 9izda1rt. V 9o!!zT 3á!zá! vár rá4 a
Mak%$át$anok !egít!enek neki.
Mire a ne3e! +&$rt4 a Q&$d Cegy be+e-ezte az tkez!t.
V 9a +nye!!ged ne3 bán-a4 távoznk. Neked ! a ne3e!
9izda1rnak !ok 3indent 3eg ke$$ be!z$netek4 e+e$J$ !e33i
kt!ge3. V Az &rega!!zony $et&r&$t egy 3zc!e,,et az a-kárE$4
1o3$okon c!Eko$ta cezzát ! Graz1art4 ! az arca e$ igazította
!e$ye3+áty$át. V Oi!!zatrek a Cegyek Te3,$o3ába4 !
i3ádkozo3 az i!tenek1ez4 1ogy 3%ta!!anak b&$c!e!!get
kirá$ynJ3nek.
Mi%tán távozott4 #any 1agyta4 1ogy cezza T-rat&$t!e a k%,á-át4
3a-d e$boc!átotta a gyer3ekeket4 ! a !zíne e$ krette 9izda1r zo
(ora`ot. #e 1a egyet$en !zEt 3er!ze$ !zE$ni a drága$áto!
k.zdJver3eirJ$4 $edobato3 a tera!zrE$.
9izda1r ,árnázott 3e$$nye a$att ezTtta$ egy!zerű4 z&$d
k&,enyt vi!e$t. 2e$,!kor .nne,$ye! arcca$4 3$yen 3eg1a-o$t.
V Ninc! 3o!o$yod !zá3o3raY V krdezte #any. V )nnyire
+$e$3ete! $ennkY
V ;$yen gy&ny&rű!g tár!a!ágában 3indig így vi!e$kede3.
"E kezd!.
V ;gyá$ ve$e3. V #any 3aga t&$t&tte 3eg a k%,át. V T%dod4
3irt vagy itt. A Q&$d Cegy a -e$ek !zerint Tgy v$i4 1ogy 1a
+r-e3.$ +ogad$ak4 3inden ,rob$3á3 3eg!zűnik.
      V ;$yen bátor ki-e$ent!t !o!e3 3er!ze$nk tenni. A +r+iak
!zenved!re ! k.zde$e3re !z.$ettek4 a 3i ,rob$3áink c!ak a
1a$á$%nkka$ !zűnnek 3eg. ]3 $e1et4 1ogy a !egít!gedre $e1etek.
Rende$keze3 arannya$4 barátokka$ ! be+o$yá!!a$4 erei3ben ,edig
dIG1i! vre +o$yik. 2ár !o!e3 vo$ta3 1áza!4 van kt ter3!zete!
gyer3eke34 egy +iT ! egy $ány4 vagyi! k,e! vagyok &r&k&!t
ne3zeni neked. Segít1etek T-ra az irányítá!od a$á vonni a váro!t4
! vget vetni az -!zakai 3!zár$á!oknak az %tcákon.
V Oa$EbanY V #any a +r+i !ze3t tan%$3ányozta. V Mirt
tennk $e rted a k!t a 9ár,ia FiaiY A!ak ne3 te i! k&z-.k
tartozo$Y
V Ne3.
V Meg3ondanád4 1a Tgy $enneY
A +r+i +e$nevetett.
V Ne3.
V A Tar+e-űnek vannak 3Ed!zerei az igaz!ág kiderít!re.
V Ne3 kt$e34 1ogy Ska1az 1a3ar va$$o3á!ra bírna. )gy na,
a tár!a!ágában e$g4 1ogy n i! egyike $egyek a 9ár,ia Fiainak.
Ct na,4 ! n 3aga3 $e!zek a 9ár,ia. 9áro34 ! kider.$4 1ogy n
&$te3 3eg atyádat a Na,ny%gati Cirá$y!ágban4 3g
k&$y&kkoro3ban. Aztán !z,en karEba 1Tz4 ! vgignz1eted4
a1ogy 3eg1a$ok... de a gyi$ko!!ágok %tána i! +o$ytatEdnak 3a-d. V
9izda1r k&ze$ebb 1a-o$t. V Oagy +e$e!g.$ -&1et!z 1ozzá34 !
1agy1atod4 1ogy 3eg,rEbá$-ak vget vetni nekik.
V Mirt akarná$ !egíteni neke3Y A koronártY
V A korona -E$ i$$ene 1ozzá34 ne3 i! tagado3. )nn$ azonban
t&bbrJ$ van !zE. W$yan k.$&n&!4 1ogy 3eg akaro3 vdeni a
n,e3et4 a1ogy te i! vded a +e$!zabadított-aidatY Meereen ne3
bír ki 3g egy 1áborTt4 +nye!!g.
Szintn -E vá$a!z vo$t4 ! bec!.$ete! i!.
V [n !o!e3 akarta3 1áborTt. ?%nkait 3ár $egyJzte3 egy!zer4
de 3egkí3$te3 a váro!%kat4 a3ikor $e i! ro3bo$1atta3 vo$na.
Ne3 vo$ta3 1a-$andE c!at$akozni A$eon kirá$y1oz4 a3ikor e$$en.k
von%$t. Mg 3o!t !e3 te!zek !e33it4 ,edig A!ta,or o!tro3 a$att
á$$. cart1 ,edig... a `art1iaknak !o1a ne3 ártotta3.
V Szándko!an ne34 de cart1 a kere!kedJk váro!a4 ! !zeretik
az ez.!t,nz c!eng!t4 az arany c!i$$ogá!át. A3ikor t&nkrezTztad
a rab!zo$gaIkere!kede$3et4 a c!a,á!t Pe!tero!tE$ A!!1aiig
3inden1o$ 3egreztk. cart1 a rab!zo$gáktE$ +.gg4 akárc!ak
To$o!4 \-IG1i!4 (y!4 Tyro!1 Oo$anti!... a $i!ta 1o!!zT4 kirá$ynJ3.
V "&--enek c!ak4 benne3 ke3nyebb e$$en+$re $e$nek4 3int
A$eonban. )$Jbb 1a$ok 3eg 1arcban4 3int1ogy a gyer3ekei3et
T-ra $áncra verve $á!!a3.
V Ta$án van 3á! $e1etJ!g i!. Azt 1i!ze34 ?%nkait 3eg $e1et
gyJzni4 1ogy !zabadon 1agy-ák a +e$!zabadítottakat4 1a +e$!ged
be$eegyezik4 1ogy a Sárga Oáro! bántat$an%$ k,ez1e!!en
rab!zo$gákat4 ! kere!ked1e!!en ve$.k. Ne3 ke$$ t&bb vrnek
+o$ynia.
V Civve azoknak a rab!zo$gáknak a vrt4 akiket a y%nkaik
kik,eznek4 ! akikke$ kere!kednek V +e$e$te #any4 á3 +e$i!3erte
az igaz!ágot a +r+i !zavaiban. Ta$án va$Eban ez a $eg-obb
ered3ny4 a3iben re3nyked1et.nk. V Azt ne3 e3$ítetted4 1ogy
!zeret!z.
V Fog$ak4 1a Tgy kívánod4 +nye!!g.
V )z ne3 egy !zere$3e! +r+i vá$a!za.
V Mi a !zere$e3Y OágyY Ninc! ,4 eg!z!ge! +r+i4 aki rád
nzne4 ! ne rezne vágyat4 #aenery!. [n azonban ne3 ezrt
venn$ek +e$e!g.$. Meereen a 3egrkez!ed e$Jtt 1a$dok$ott.
_ra$kodEink vne3berek vo$tak &!!zea!zott +r+ia!!ágga$4 !
ránco!4 be,Ek1á$E!odott vna!!zonyok. 2arackbort !z.rc!&$getve
.$tek a ,ira3i!aik tete-n4 ! a Rgi 2iroda$o3 dic!J!grJ$
e$3$kedtek4 3ik&zben az v!zázadok e$r&,,entek4 ! a váro!
$a!!an ,orrá o3$ott k&r.$&tt.k. A !zoká!ok ! az Evato!!ág
va!3arka tartott +ken 3indenkit4 a3íg +e$ ne3 bre!ztett$
3inket tűzze$ ! vrre$. \- idJ!zá3ítá! kezdJd&tt4 T- do$gok
vá$tak e$r1etJv. Fogad- e$ +r-ed.$.
)gyá$ta$án ne3 e$$en!zenve!4 gondo$ta #any4 ! kirá$yi 3Edon
be!z$
V A!Eko$- 3egS V ,aranc!o$ta.
A +r+i 3eg+ogta a kezt4 ! c!Ekot $e1e$t az %--aira.
V Ne TgyS A!Eko$- 3eg4 3int1a a +e$e!ged $ennk.
9izda1r 3eg+ogta a vá$$át4 gyengden4 3int1a c!ak egy
ki!3adár vo$na. )$Jre1a-o$t4 a-kát a $ány1oz nyo3ta. A!Ek-a
k&nnyű vo$t4 !záraz ! gyor!. #any !e33it ne3 rzett.
V )!et$eg... 3g egy!zerY V krdezte a +r+i.
V Ne. V A tera!zon4 a +.rdJ3edenc-ben a ki! 1a$ak 3indig
3egc!i,kedtk a $ábát 3o!akodá!kor. Mg azok i! t&bb
!zenved$$ye$ c!Eko$tak4 3int 9izda1r zo (ora`. V Ne3 !zeret$ek.
9izda1r 3egvonta a vá$$át.
V ;dJve$ az i! 3eg-&n. T%dott4 1ogy így !zokott t&rtnni.
#e ne3 ve$.nk. Addig ne34 a3íg #aario i$yen k&ze$ van. [n
Jt akaro34 ne3 tged.
V )gy na, vi!!za akarok trni Pe!tero!ra4 1ogy a 3aga3nak
k&vete$-e3 a,á3 egykori 9t Cirá$y!ágát.
V )gy na, 3indenkinek 3eg ke$$ 1a$nia4 de ninc! rte$3e a
1a$á$on rágEdni. [n -obban !zeretek 3indig c!ak az adott na,ra
gondo$ni.
#any &!!zek%$c!o$ta a kezt.
V A !zavak o$yanok4 akár a !z$4 3g az o$yan !zavak i!4 3int
a !zere$e3 ! a bke. Sokka$ t&bb bizoda$3a3 van a tettekben. Az
n 9t Cirá$y!ágo3ban a $ovagok k.$det!t vá$$a$nak4 1ogy
bizonyít!anak a !zeretett !zűz e$Jtt. Oaráz!kardot kere!nek4
e$re-tett aranyat4 vagy e$$o,nak egy koronát va$a3e$yik !árkány
kinc!e!ka3rá-ábE$.
9izda1r +e$vonta a !ze3&$d&kt.
V [n c!ak a te !árkányaidat i!3ere34 varáz!kardot ,edig 3g
annyit !e. 9a arra vágy!z4 bo$dogan 1ozok neked gyűrűket4
koronákat ! kinc!ekke$ te$i $ádákat.
V [n c!%,án bkre vágyo3. Te azt 3ondod4 !egít1et!z
3eg+kezni az -!zakai 3!zár$á!okat az %tcái3on. [n azt
3ondo3/ tedd 3egS Oe!! vget ennek az árny1áborTnak4
nagy%ra3. )z a te k.$det!ed. 2izto!ít! neke3 ki$encven4
gyi$ko$á!tE$ 3ente! na,,a$t ! -!zakát4 ! t%dni +ogo34 1ogy
3$tE vagy a trEnra. C,e! vagy ráY
9izda1r e$gondo$kodott.
V Ci$encven na, ! ki$encven -!zaka 1a$ottak n$k.$4 ! a
ki$encvenegyediken egybeke$.nkY
V Ta$án V +e$e$te #any !ze3r3e!en. V 2ár a +iata$ $ányok a
!ze!z$ye!!g.krJ$ 1íre!ek. (e1et4 1ogy krni +ogok egy
varáz!kardot i!.
9izda1r nevetett.
      V Akkor azt i! 3egka,od4 +nye!!g. A kíván!ágod !zá3o3ra
,aranc!. Meg3ond1atod az %dvarnagyodnak4 1ogy e$kezd1eti az
e!k.vJi e$Jk!z.$eteket
V Se33i ne3 okozna nagyobb &r&3et a ne3e! Reznaknak. V
9a Meereen 3egt%d-a4 1ogy e!k.vJ k!z.$Jdik4 az 3ár
&n3agában 1oz1at n1ány na, 3egny%gvá!t4 3g akkor i!4 1a
9izda1r erJ+e!zít!ei 1iábava$Enak bizony%$nak. A Tar+e-ű ne3
+og &r.$ni4 de Reznak 3o Reznak táncra ,erd.$ a bo$dog!ágtE$.
#any ne3 t%dta4 3e$yik 3iatt aggEd-on -obban. Sz.k!ge vo$t
Ska1azra ! a 2ronz 2e!tiákra4 ! 3o!tanában ne3 nagyon bízott
Reznak tanác!aiban4 Evakod- a ,ar+.3&! %dvarnagytE$. (e1et4
1ogy Reznak !z&vetkezett 9izda1rra$ ! a Q&$d Ceggye$4 ! egy.tt
e!ze$tek ki va$a3i c!a,dát !zá3o3raY
Ne3 !okka$ 9izda1r zo (ora` távozá!a %tán 3eg-e$ent Ser
2arri!tan 1o!!zT4 +e1r k&,enyben. A Cirá$yi Te!tJr!gben
e$t&$t&tt 1o!!zT vek 3egtanították a $ovagot4 1ogyan 1TzEd-on a
1áttrbe4 de !o!e3 távozott 3e!!zire. T%d-a4 á$$a,ította 3eg
azonna$ #any4 ! 1e$yte$eníti. A +r+i !zá-a k&r.$ e$3$y.$tek a
ráncok.
V No!4 Tgy tűnik4 T-ra +r-1ez 3egyek. Te i! &r.$!z neki4 !erY
V 9a ezt ,aranc!o$od4 +e$!g.
V 9izda1r ne3 az a +r-4 akit te vá$a!ztottá$ vo$na !zá3o3ra.
V Ne3 az n do$go3 +r-et vá$a!ztani neked.
V )z igaz V bE$intott #any V4 de nagyon +onto! neke34 1ogy
3egrt!d. A n,e3 vrzik. 9a$dok$ik. )gy kirá$ynJ ne3 3agárt
van4 1ane3 a biroda$o3rt. 9áza!!ág vagy ,%!ztítá!4 ezek a
$e1etJ!gei3. )!k.vJ vagy 1áborT.
V Fe$!g4 be!z$1etek J!zintnY
V Mindig.
V Oan egy 1ar3adik $e1etJ!g i!.
V Pe!tero!Y
A $ovag bE$intott.
V Fe$e!k.dte3 +e$!ged !zo$gá$atára ! arra4 1ogy 3egEv$ak
3inden ve!z$ytJ$4 bár1ová i! 3!z. Me$$etted a 1e$ye34 itt4 vagy
Cirá$yIvárban... a te 1e$yed vi!zont Pe!tero!on van4 a Oa!trEnon4
a3e$y egykor atyád vo$t. A 9t Cirá$y!ág !o1a ne3 +ogadná e$
9izda1r zo (ora`ot kirá$yának.
V Ne3 -obban4 3int a1ogy Meereen e$+ogad-a kirá$ynJ-nek
#aenery! Targaryent. A Q&$d Cegynek igaza van. Sz.k!ge3 van
3aga3 3e$$ egy kirá$yra4 egy g1i!i !zár3azá!T kirá$yra4
k.$&nben &r&kre 3o!dat$an barbárnak +ognak tekinteni4 aki bet&rt
a váro!%kba4 karEba 1Tzatta a +&$di-eiket4 ! e$$o,ta a vagyon%kat.
V Pe!tero!on te $e!ze$ az e$ve!zett gyer3ek4 aki vi!!zatr4
1ogy &r&3et $o,-on a,-a !zívbe. A n,ed $-enezni +og4 a3ikor
be$ovago$!z4 ! 3inden -E e3ber !zeretette$ tekint 3a-d rád.
V Pe!tero! 3e!!ze van.
V 9a itt ve!ztegeted az idJt4 ne3 i! -%t k&ze$ebb. Min$ e$Jbb
e$1agy-%k ezt a 1e$yet...
V T%do3. )$ +ogok ind%$ni. V #any ne3 t%dta4 1ogy rte!!e
3eg a $ovagga$. (ega$ább annyira vágyott Pe!tero!ra4 3int a
+r+i4 de e$J!z&r 3eg ke$$ gyEgyítania Meereent. V Ci$encven na,
1o!!zT idJ4 9izda1r ta$án k%darcot va$$4 de a ,rEbá$kozá!!a$ i! idJt
nyer neke3. ;dJt4 1ogy !z&vet!geket k&!!ek4 1ogy 3egerJ!ít!e3
a vde$3et4 1ogy...
V [! 1a ne3 va$$ k%darcotY Akkor 3it te!ze$4 +e$!gY
      V A k&te$e!!ge3et. V 9idegnek rezte a !zEt a nye$vn. V Te
$áttad R1aegar bátyá3 e!k.vJ-t. Mondd 3eg neke34 !zere$e3bJ$
vagy k&te$e!!gbJ$ 1áza!odott 3egY
Az &reg $ovag 1abozott.
V )$ia 1ercegnJ -E a!!zony vo$t4 +e$!g. Cedve! ! oko!4
-E!zívű ! !zeretetre 3$tE. T%do34 1ogy a 1erceg nagyon
kedve$te.
Cedve$te4 gondo$ta #any. A !zE 3indent e$3ondott. ;dJve$ n
i! 3egkedve$n3 9izda1r zo (ora`ot. Ta$án.
V Mirt 1áza!odtak &!!ze4 1a ne3 !zerettk egy3á!tY
V Nagyatyád ,aranc!o$ta így. )gy erdei bo!zorkány azt
3ondta neki4 1ogy a 3eg-E!o$t 1erceg az J vrvona$%kbE$
!zár3azik 3a-d.
V )gy erdei bo!zorkányY V krdezte 3eg$e,etten #any.
V ddonkJi "ennyve$ rkezett az %dvarba. T&,&r&d&tt ki!
&rega!!zony vo$t4 ránzni i! +á-t. Sokan azt 3ondták4 t&r,e4 bár
"enny TrnJ 3indig azt á$$ította4 egyike az erdJ gyer3ekeinek.
V Mi $ett ve$eY
V NyárodT. V A nvben 3aga a vgzet c!engett.
#any !E1a-tott
V 9agy- 3o!t 3aga3ra4 nagyon +áradt vagyok.
V A1ogy kívánod. V Ser 2arri!tan 3eg1a-o$t ! távozott4 de az
a-tEban 3egtor,ant. V 2oc!á!! 3eg4 +e$!g4 e$+e$e-tette3 e3$íteni4
$átogatEd rkezett. Mond-a3 3eg neki4 1ogy -&--&n vi!!za 1o$na,Y
V Ci azY
V Na1ari!. A Oi1arvar-ak vi!!zatrtek a váro!ba.
#aario. Megdobbant a !zíve.
V MiEta... 3ikor...Y V Ne3 ta$á$ta a !zavakat4 de Ser 2arri!tan
így i! rtette.
V Fe$!ged a Ceggye$ be!z$getett4 a3ikor 3egrkezett.
T%dta34 1ogy ne3 !zeretnd4 1a zavarnának. A ka,itány 1írei
vár1atnak 1o$na,ig.
V Ne3S V 9ogyan i! a$%d1atnk4 t%dván4 1ogy a ka,itányo3
i$yen k&ze$ vanY V C.$dd be 1a$adkta$an%$. [!... 3a e!te 3ár ne3
$e!z rád !z.k!ge3. #aariEva$ bizton!ágban $e!zek. d4 ! $gy o$y
kedve!4 k.$dd ide ;rrit ! "1i`%it... ! Mi!!andeit i!. V ]t ke$$
&$t&zn&34 1ogy gy&ny&rű $egyek.
)nnyit 3ondott !zo$gá$E$ányainak i!4 a3ikor 3egrkeztek.
V Mit !zeretne vi!e$ni +e$!gedY V krdezte Mi!!andei.
A!i$$ag+nyt ! 1%$$á3ta-tkot4 gondo$ta #any4 egy $e1e$etnyi
!e$y3et4 a3i !zabadon 1agy-a a ba$ 3e$$e34 1ogy #aario
$ege$tet1e!!e a tekintett. d4 ! ,er!ze virágokat a 1a-a3ba. A
ka,itány kezdetben virágot 1ozott neki 3indenna,4 ?%nkáitE$
eg!zen Meereenig.
V 9ozzátok a !z.rke $envá!zon r%1á3at a gy&ngy&kke$4 ! a
+e1r oro!z$án bJrt. V Mindig nagyobb bizton!ágban rezte
3agát #rogo oro!z$ánbJrbe b%rko$Ezva.
#aenery! a tera!zon +ogadta ka,itányát4 a k&rte+a a$atti
+aragott kJ,adon .$d&g$ve. A váro! +e$ett +$1o$d $ebegett4
ezernyi c!i$$ag gyűrű-ben. #aario Na1ari! ,ává!kodva $,ett ki a
tera!zra. Akkor i! ,ává!kodik4 1a 3eg !e3 3ozd%$. A ka,itány
c!ikE! nadrágot vi!e$t betűrve bíbor bJrc!iz3á-ába4 +e1r
!e$ye3inget ! aranygyűrűkbJ$ á$$E 3e$$nyt. 9áro3ágT !zaká$$át
bíbor!zínűre +e!tette4 kackiá! ba-!zát aranyra4 1a-+.rt-eire ,edig
bJ!ge!en -%tott 3indkt !zínbJ$. )gyik c!í,J-n 1o!!zT tJr
$Egott4 a 3á!ikon dot1raki arak1.
V RagyogE kirá$ynJ3 V k&!z&nt&tte V4 távozá!o3 Eta 3g
c!odá$ato!abb $ett$S 9ogy $e1et!ge! ezY
A kirá$ynJ 3ár 1ozzá!zokott az e++$e 1íze$g!1ez4 a dic!ret
va$a1ogy 3gi! t&bbet -e$entett #aariEtE$4 3int ReznaktE$4
*arEtE$ vagy 9izda1rtE$.
V Azt be!z$ik4 -E$ !zo$gá$tá$ enge3 (1azarban4 ka,itány. V
Annyira 1iányoztá$S
V Ca,itányod azrt $4 1ogy !zo$gá$-a kegyet$en kirá$ynJ-t.
V Cegyet$enY
A 1o$d+ny 3egc!i$$ant a +r+i !ze3ben.
V Me!!ze 3ege$Jzte e3bereit4 1ogy e$Jbb $át1a!!a a gy&ny&rű
arcot4 ! a kirá$ynJ c!erbe 3egvárakoztat-a4 3ik&zben J 3aga
bárányt ! +.gt e!zik va$a3i ki!záradt vna!!zonnya$.
Meg !e3 3ondták4 1ogy itt vagy4 gondo$ta #any4 k.$&nben
adta3 vo$na az o!tobát4 ! azonna$ rted k.$detek.
V A Q&$d Ceggye$ tkezte3. V \gy d&nt&tt4 -obb4 1a ne3
e3$íti 9izda1rt. V Azonna$ !z.k!ge3 vo$t b&$c! tanác!ára.
V Neke3 c!ak egyva$a3ire van azonna$ !z.k!ge3/
#aenery!re.
V C.$de!!ek te$rtY 2izonyára 1e! $e1et!z.
V Ct na,-a ne3 ette34 de 3o!t4 1ogy itt vagyok4 bJ!ge!en
e$egendJ $ak3ározno3 gy&ny&rű!gedbJ$.
V A gy&ny&rű!ge3 ne3 t&$ti 3eg a 1a!ad. V (e!zakított egy
k&rtt4 ! odadobta a +r+inak. V (ega$ább ezt edd 3eg.
A benne $akozE $ány annyira !zerette vo$na 3egc!Eko$ni4 1ogy
!zinte 3ár +á-t. A c!Ek-ai ke3nyek $ennnek ! k&vete$JzJek4
ábrándozott4 ! az !e3 rdeke$n4 1a +e$kiá$tok4 vagy
rá,aranc!o$ok4 1ogy 1agy-a abba. A kirá$ynJ azonban t%dta4 1ogy
ez o!toba!ág vo$na.
V Me!$- neke3 az %tadrE$.
A +r+i k&z&3b&!en 3egvonta a vá$$át.
V A y%nkaik +e$bre$t z!o$do!okat k.$dtek a C1yzaiI1ágE1oz.
9o!!zT (ándz!áknak nevezik 3ag%kat. [-!zaka .t&tt.nk ra-t%k4 !
n1ányat a ,oko$ra k.$dt.nk. (1azarban 3eg&$te3 kt
Jr3e!tere3et4 3ert e$ akarták $o,ni az kk&veket ! aranytá$akat4
3e$yeket kirá$ynJ3 k.$d&tt a-ándkknt a báránye3bereknek.
)zektJ$ e$tekintve 3inden a tervek !zerint a$ak%$t.
V 9ány e3bert ve!ztett$ a 1arcbanY
V Ci$encet4 de t%catnyi 9o!!zT (ándz!a d&nt&tt Tgy4 1ogy
inkább -obb Oi1arvar-Tnak $enni4 3int 1a$ottnak. Meg3ondta3
nekik4 1ogy tovább $nek4 1a a !árkányaidda$ 1arco$nak4 3int 1a
e$$en.k4 ! +e$i!3ertk a b&$c!e!!get !zavai3ban.
#any azonna$ Evato!!á vá$t.
V (e1et4 1ogy ?%nkainak k3kednek.
V TT$ o!tobák a11oz4 1ogy k3ek $egyenek. Ne3 i!3ered
Jket.
V #e te !e3. Megbízo$ benn.kY
V Minden e3bere3ben 3egbízo3. V Cik&,&tt egy 3agot4 !
e$3o!o$yodott kirá$ynJ-e gyanakvá!án. V 9ozza3 e$ neked a
+e-.ketY 9a kred4 3egte!ze3. Az egyik ko,a!z4 kettJnek $E+arka
van4 ! van egy4 a3e$yik ngy+$e !zínűre +e!ti a !zaká$$át. Mi+$e
k3 vi!e$ i$yen !zaká$$at4 krde3 nY A ,arittyá! negyven $,!rJ$
kidob-a egy !zTnyog !ze3t4 a ronda!ág ,edig -E$ rt a $ovak1oz4
de 1a kirá$ynJ3 azt 3ond-a4 3eg ke$$ 1a$ni%k...
V )zt ne3 3ondta34 c!ak... tart!d ra-t%k a !ze3ed4 ennyi az
eg!z. V W!tobának rezte 3agát4 3ik&zben ki3ondta. ;gazábE$
kic!it 3indig o!tobának rezte 3agát #aario tár!a!ágában. )!et$en
vagyok4 gyereke! ! $a!!T +e$+ogá!T. Mit gondo$1at rE$a3Y ;nkább
t3át vá$tott V A báránye3berek k.$denek nek.nk $e$3etY
      V 2árkákon -&n $e a gabona a Ska1azad1anon4 kirá$ynJ34 a
t&bbi ár%t ,edig karavánok 1ozzák a C1yzain át
V A Ska1azad1an ne3 -E4 a +o$yEt $ezárták4 a tengert
Tgy!zintn. 2izto!an $áttad a 1a-Ekat az &b&$ben. A `art1iak a
1a$á!z+$ottánk 1ar3adát !ztkergettk4 a 3á!ik 1ar3adát e$+ogták.
A 3aradk ne3 3eri e$1agyni a kik&tJt. )$vágták a kere!kede$3i
Ttvona$akat.
#aario e$dobta a k&rte c!%tká-át.
V A `art1iaknak te- +o$yik az ereikben. M%ta!d 3eg nekik a
!árkányaidat4 ! 3enek.$ni +ognak.
#any ne3 akart a !árkányokrE$ be!z$ni. A +&$d3űve!ek
továbbra i! rkeztek 3eggett c!ontokka$4 ! ,ana!zkodtak a
1iányzE bárányok 3iatt4 bár #rogon ne3 trt vi!!za a váro!ba.
N1ányan á$$ítE$ag $átták a +o$yEtE$ !zakra4 a dot1raki +űtenger
+&$&tt. Wda$ent a g&d&rben Oi!erion e$ro,,antotta az egyik $áncátR
J ! R1aega$ na,rE$ na,ra vadabbá vá$nak. A Mak%$át$anok egy
a$ka$o33a$ -e$entettk4 1ogy a va!a-tE +e$izzott4 ! egy na,ig
!enki ne3 3ert 1ozzárni.
V A!ta,or i! o!tro3 a$att á$$.
V ArrE$ t%dok. Az egyik 9o!!zT (ándz!a 3g a 1a$á$a e$Jtt
e$3ondta4 1ogy a O&r&! Oáro!ban egy3á!t e!zik az e3berek. Azt
á$$ította4 ne3!okára Meereen k&vetkezik4 ezrt kivágta3 a
nye$vt4 ! odaadta3 egy !árga k%tyának. A 1az%gok nye$vt
!e33i$yen k%tya ne3 e!zi 3eg4 ezrt a3ikor +e$+a$ta4 t%dta34
1ogy igazat be!z$.
V A váro!ban !zintn 1áborT dT$. V #any be!zá3o$t neki a
9ár,ia FiairE$ ! a 2ronz 2e!tiákrE$4 a k&vekre ki&3$J vrrJ$. V
C&r.$ve!znek az e$$en!gek4 a váro!on be$.$ ! kív.$ egyaránt.
V Tá3ad-S V 3ondta 1abozá! n$k.$ #aario. V )gy
k&rbekerített e3ber ne3 t%d vdekezni. 9a 3eg,rEbá$-a4 egy
+e-!ze be$eá$$ a 1átába4 3ik&zben egy kardc!a,á!t 1árít. Ne34 1a
t&bb e$$en!gge$ á$$!z !ze3ben4 vá$a!zd ki a $eggyengbbet4 &$d
3eg4 %gor- át a 1o$tte!te +&$&tt ! 3enek.$-.
V 9ová 3enek.$1etnkY
V Az ágya3ba4 a karo3ba4 a !zíve3be. V #aario arak1-ának
! tJrnek 3arko$ata arany nJa$akokat +or3ázott4 3indkettJ
3ezte$en vo$t4 ! b%-a. A +r+i ob!zcn 3ozd%$atta$ !i3ogatta Jket
1.ve$yk%--áva$4 arcán ki1ívE vigyor ter.$t !zt.
#any e$,ir%$t. Szinte 3int1a Jt cirEgatta vo$na. Oa-on enge3 i!
k-vágyEnak tartana4 1a berángatná3 az ágya3baY A +r+i tett
rE$a4 1ogy 3ári! annak rezze 3agát. So1a ne3 $ett vo$na !zabad
egyed.$ +ogadno3. TT$!ágo!an ve!z$ye! a11oz4 1ogy 3e$$ette3
$egyen.
V A Q&$d Cegy azt 3ondta4 3aga3 3e$$ ke$$ene venne3 egy
g1i!i kirá$yt V 3ondta kábán. V Arra biztat4 1ogy 3en-ek 1ozzá a
ne3e! 9izda1r zo (ora`1oz.
V :ont 1ozzáY V #aario k%ncogott. V Mirt ne3 Sz.rke
Freg1ez4 1a 3ár 3indenk,,en egy e%n%c1ot !zeretn$ az
ágyadbaY )gyá$ta$án4 akar!z te egy kirá$ytY
[n tged akar$ak.
V [n bkt akarok. Ci$encven na,ot adta3 9izda1rnak4 1ogy
gátat !zab-on az &$d&k$!nek. 9a !iker.$4 +e$e!g.$ 3egyek 1ozzá.
V Gyere 1ozzá34 n ki$enc na, a$att e$intze3.
T%dod4 1ogy ne3 te1ete34 3ondta ki 3a-dne3 1ango!an.
V ]rnykokka$ 1arco$!z4 3ik&zben azokka$ az e3berekke$
ke$$ene4 akik vetik Jket V +o$ytatta #aario. V Azt 3ondo34 &$d
3eg 3ind4 ! vedd e$ a vagyon%kat. A!ak !%ttogd e$ a ,aranc!ot4
! a te #aariEd 3aga!abb 1a$3ot e3e$ a +e-.kbJ$4 3int ez a
,ira3i!.
V 9a t%dná34 kik azok...
V Q1ak4 :a1$ ! Merre`. Xk ! a t&bbiek. A 9ata$3a!
Me!terek. Ci 3á! $enneY
_gyano$yan 3er!z4 3int a3ennyire vr!zo3-a!.
V Ninc! rá bizonyítk%nk4 1ogy ez az J 3űv.k. Azt !zeretnd4
1ogy $e3!záro$-a3 a !a-át a$attva$Ei3atY
V Az a$attva$Eid i! &r&33e$ $e3!záro$nának tged.
W$yan !okáig vo$t távo$4 1ogy #any ki! 1í-án e$ i! +e$edkezett
rE$a4 3i$yen i! va$E-ában a +r+i. A z!o$do!ok ter3!zet.kn$
+ogva 3egbíz1atat$anok4 e3$keztette 3agát. ;ngatagok4
1itet$enek4 kegyet$enek. #aario !o1a ne3 t%d ki$,ni a !a-át
árnykábE$. So1a ne3 $e!z kirá$ynak va$E.
V A ,ira3i!ok erJ!ek V 3agyarázta. V A!ak nagy á$dozatok
árán t%dnánk e$+og$a$ni Jket. Abban a ,i$$anatban4 a1ogy
3egtá3ad-%k az egyiket4 a t&bbi +e$$ázad e$$en.nk.
V Akkor va$a3i$yen .r.ggye$ c!a$oga!d e$J Jket a
,ira3i!aikbE$. )gy e!k.vJ nagy!zerű indok $enne. Mirt i! neY
^grd a kezed 9izda1rnak4 ! az &!!ze! 9ata$3a! Me!ter e$ +og
-&nni 3egnzni4 a1ogy +e$e!g.$ ve!znek. A3ikor &!!zegyű$nek a
Cegyek Te3,$o3ában4 !zabadít! rá-%k 3inket.
#any 3egd&bbent )z egy !z&rnyeteg. Oitz !z&rnyeteg4 de
akkor i! !z&rnyeteg.
V M!záro!kirá$ynak nze$Y
V "obb 3!záro!nak $enni4 3int 1T!nak. Minden kirá$y
3!záro!. A kirá$ynJk k.$&nb&znnek tJ$.kY
V )z a kirá$ynJ igen.
#aario 3egvonta a vá$$át.
      V A $egt&bb kirá$ynJ egyet$en rende$tet!e4 1ogy 3e$egít!e
va$a 3e$yik kirá$y ágyát4 ! ki,ottyant!on neki n1ány +iTt. 9a
i$yen+a-ta kirá$ynJ akar!z $enni4 va$Eban -obb4 1a +e$e!g.$ 3!z
9izda1r1oz.
V )$+e$e-tetted4 ki vagyokYS V c!attant +e$ #any 1arago!an.
V Ne3. [! teY
Oi!ery! 3ár a +e-t vette vo$na az arcát$an!ágárt.
V [n a !árkány vre vagyokS Ne ,rEbá$- enge3 $eckztetniS V
A3ikor #any +e$á$$t4 az oro!z$ánbJr $ec!T!zott a vá$$árE$ a +&$dre.
V Mo!t 1agy- 3aga3raS
#aario $end.$ete!en 3eg1a-o$t.
V Azrt $ek4 1ogy !zo$gá$-ak.
Mi%tán távozott4 #aenery! vi!!za1ívta Ser 2arri!tant.
      V Oi!!za akaro3 k.$deni a Oi1arvar-akat
V Fe$!g4 1i!zen c!ak 3o!t rtek...
V Azt akaro34 1ogy e$tűn-enekS Ogezzenek +e$derít!t a
y%nkaik 1áta 3&g&tt4 ! bizto!ít!anak vde$3et a C1yzaiI1ágEn át
rkezJ karavánok !zá3ára. #aario ezentT$ neked -e$ent. Add 3eg
neki a ti!zte$etet4 ! gondo!kod- rE$a4 1ogy az e3berei -E$ 3eg
$egyenek +izetve4 de !e33ik,, !e engedd Jt a !zíne3 e$.
V A1ogy kívánod4 +e$!g.
Azna, --e$ ne3 t%dott a$%dni4 c!ak ny%gta$an%$ +orgo$Edott az
ágyában. Og.$ be1ívatta ;rrit abban a re3nyben4 1ogy egy ki!
cirEgatá! ta$án !egít az e$$az%$á!ban4 de egy idJ %tán e$k.$dte a
dot1raki $ányt. ;rri kedve! vo$t4 $ágy ! odaadE4 de ne3 #aario.
Mit tette3Y V gondo$ta &!!zeg&3b&$y&dve. W$y !okáig várta34
1ogy vi!!za-&--&n4 3o!t ,edig e$k.$dte3.
V Sz&rnyetegg akart tenni V !%ttogta V4 3!záro!kirá$ynJv. V
Aztán e!zbe -%tott a va$a1o$ 3e!!ze kEbor$E #rogon ! a 3á!ik
kt !árkány a vere3ben. Neke3 i! vr ta,ad a keze31ez ! a
!zíve31ez. Ne3 !okban k.$&nb&z&3 #aariEtE$. Mindketten
!z&rnyetegek vagy%nk.
 
 
 
Az e$ve!zett nagyTr
 
e3 vo$na !zabad i$yen !okáig tartania4 3ondogatta
3agában Gri++ a Szende Szűz +ed$zett rEva.
)$ve!ztettk 9a$dont4 a1ogy Tyrion (anni!tert i!Y A
vo$anti!iak e$+ogtákY Oe$e ke$$ett vo$na k.$dene3 Cac!a3ezeit i!.
9a$donban egyed.$ ne3 $e1et 3egbízniR ezt 3ár bizonyította
Se$1ory!ban4 a3ikor 1agyta 3eg!z&kni a t&r,t.
A Szende Sz.zet a 1o!!zT4 kaotik%! +o$yE,arti !zaka!z k&z,!J
r!zn$ k&t&ttk ki4 egy tarkára +e!tett 3%tatványo!1a-E ! egy
JrIdereg$ye k&z4 a3e$yik 3ár vek Eta ne3 1agyta e$ a 3E$Et. A
3%tatványo!ok 1ango! ! e$even $etet $tek4 á$$andEan
!z&vegeket idztek egy3á!nak4 ! t&bb!z&r vo$tak r!zegek4 3int
-Ezanok.
ForrE4 +.$$edt na, vo$t V 3int 3indegyik4 3iEta e$1agyták a
2ánatot. A d$i na, kegyet$en.$ tűz&tt $e Oo$on T1ery! z!T+o$t
+o$yE,art-ára4 de a 1J!g okozta a $egki!ebb ,rob$3át Gri++nek.
Az Arany Co3,ánia a váro!tE$ 1áro33r+&$dnyire d$re
táborozott4 -Eva$ !zakabbra anná$4 a1o$ !zá3ított rá-%k4 Ma$a`%o
triarka ,edig &tezer gya$ogo!!a$ ! ezer $ova!!a$ -&tt !zakra4 1ogy
e$vág-a az Tt-%kat #aenery! Targaryen továbbra i! egy +$ vi$ágga$
odbb ve!ztege$t4 Tyrion (anni!ter ,edig... no!4 J !zinte akár1o$
$e1et. 9a az i!tenek kegye!ek4 (anni!ter $evágott +e-e 3o!tanra
3ár +$Tton -ár Cirá$yvár +e$4 de !okka$ va$E!zínűbb4 1ogy a t&r,e
va$a1o$ a k&ze$ben $ ! vir%$4 ! r!zegen bűz&$&gve va$a3i T-
a$-a!!ágon t&ri a +e-t.
V 9o$ a 1t ,oko$ban van 3ár 9a$donY V 3orogta (e3oreI
nak. V Mennyi ideig tart1at 3egvá!áro$ni 1áro3 $ovatY
N
A nJ 3egvonta a vá$$át.
V Nagy%ra34 ne3 vo$na bizton!ágo!abb a 1a-En 1agyni a +iTtY
      V 2izton!ágo!abb4 de ne3 b&$c!ebb. Már 3a-dne3 +e$nJtt
+r+i4 ! ez az az Tt4 a3inek a vgig-árá!ára !z.$etett. V Gri++nek
ne3 vo$t kedve ! t.re$3e e11ez a vitá1oz. _ndorodott a
re-tJzk&d!tJ$4 a várakozá!tE$4 az Evato!kodá!tE$. Ninc! e$g idJ3
az Evato!!ágra.
V Nagyon !ok 3indent tett.nk annak rdekben4 1ogy Aegon
1erceg az vek !orán re-tve 3arad-on V e3$keztette (e3ore. V
T%do34 e$ +og -&nni az idJ4 a3ikor $e3o!!a a 1a-át ! 3eg3%tat-a
3agát4 de az az idJ ne3 3o!t van. [! ne3 egy z!o$do!tábor
k&ze,n.
V 9a 9arry Strick$and ártani akar neki4 akkor az !e3 vdi
3eg4 1a a Szende Szűz&n d%gdo!!%k. Strick$and tízezer kardnak
,aranc!o$4 nek.nk itt van Cac!a. Aegonban 3inden 3egvan4 a3i
c!ak ke$$1et egy 1ercegnek. (átni%k ke$$ nekik i!4 Strick$andnek !
a t&bbieknek. Azok az J e3berei.
V Mert +e$bre$te ! +izeti Jket. Tízezer +egyvere! idegen4 ne3
be!z$ve a 1ozzá-%k c!a,EdEkrE$ ! a tábork&vetJkrJ$. )gyet$en
e3ber i! e$g4 1ogy ro3ba d&nt!e a terveinket. 9a 9%gor +e-e
3egrt egy +JTri cí3et4 3ennyit +izetne Aer!ei (anni!ter a
Oa!trEn -ogo! &r&k&!rtY Ne3 i!3ered ezeket az e3bereket4
nagy%ra3. T%catnyi v e$te$t4 3iEta %to$-ára egy.tt $ovago$tá$ az
Arany Co3,ániáva$4 ! a barátod 3ár 1a$ott.
Fekete!zív. My$e! Toyne a $eg%tEbbi a$ka$o33a$ annyira te$e
vo$t $ette$4 1ogy c!ak nagyon ne1ezen t%dta e$+ogadni a 1a$á$át.
)gy aranyko,onya egy ,Ezna tete-n4 ! 9onta$an 9arry
Strick$and +og$a$ta e$ a 1e$yt. T%dta4 1ogy (e3oreInak igaza van.
2ár3i$yen cí3et i! vi!e$tek atyáik ! J!eik Pe!tero!on a
!zá3űzet!.k e$Jtt4 az Arany Co3,ánia tag-ai 3o!t egy!zerű
z!o$do!ok4 ! egyet$en z!o$do!ban !e3 $e1et 3egbízni. Mgi!...
MT$t --e$ 3egint CJ!zent$yrJ$ á$3odott. )gyed.$ vo$t4
kardda$ a kezben4 1ázrE$ 1ázra ro1ant4 a-tEkat t&rt be4 $,c!Jk&n
+%tott +e$4 tetJk&n %grá$t át4 3ik&zben a +.$ben távo$i 1arangok
1ang-a zTgott. M$y bronzkond%$á! ! $e! ez.!tc!i$inge$!
vi!!z1angzott a +e-ben4 Jr-ítJ 1angkava$kád4 a3e$y egyre
1ango!abbá vá$t4 3íg vg.$ Tgy rezte4 3ind-árt !zt1a!ad a +e-e.
Tizen1t v te$t e$ a 9arangok A!atá-a Eta4 á3 a 1arangzTgá!ra
3g 3indig c!o3Eba ránd%$ a gyo3ra. Sokan Tgy v$tk4 a
biroda$o3 akkor ve!zett e$4 a3ikor R1aegar 1erceget
agyon!T-totta Robert c!ata,&r&$ye a 9áro3 Fo$yEná$4 de arra a
c!atára !o1a ne3 ker.$t vo$na !or4 1a a gri++ 3eg&$i a !zarva!t
CJ!zent$yn$. A 1arangok azna, 3indannyi%nkrt zTgtak.
Aery!rt ! kirá$ynJ-rt4 #orneIi )$iárt ! a ki!$ányárt4 3inden
igaz e3berrt ! bec!.$ete! a!!zonyrt a 9t Cirá$y!ágban. [! az
n ez.!t 1ercege3rt.
V Az vo$t a terv4 1ogy c!ak akkor +ed-.k +e$ Aegon 1erceg
ki$tt4 1a 3egrkez.nk #aenery! kirá$ynJ1&z V 3ondta (e3ore.
V Az 3g akkor vo$t4 a3ikor Tgy 1itt.k4 1ogy a $ány ny%gatra
-&n. A 3i !árkánykirá$ynJnk vi!zont 1a3%vá gette a terv.nket4
3i ,edig annak a ,ento!i k&vr bo$ondnak k&!z&n1etJen a
+arkáná$ ragadt%k 3eg a nJ!tny !árkányt4 ! c!ontig 3eggett.k
az %--%nkat.
V ;$$yrio ne3 t%d1atta4 1ogy a $ány a Rab!zo$gaI&b&$ben
3arad.
V Azt !e34 1ogy a Co$d%!kirá$y +iata$on 3eg1a$4 vagy 1ogy
C1a$ #rogo k&veti Jt a !írba. )ddig akár3it tervezett4 abbE$ igen
kev! va$E!%$t 3eg. V Gri++ ke!ztyű! kezve$ kard-a 3arko$atára
c!a,ott. V [vekig tánco$ta3 Tgy4 a1ogy a k&vr e3ber +.ty.$t4
(e3ore. Mire vo$t ez -EY A 1erceg +e$nJtt +r+i4 itt az ide-e...
V Gri++S V kiabá$ta tT$ ?andry a 3%tatványo!ok c!engettyűit. V
"&n 9a$donS
A F$3e!ter $át1atEan izzadva ! +áradtan $,de$t vgig a ,art
3entn a 3E$E e$e-ig. A vere-tk !&tt +o$tokat 1agyott k&nnyű
vá!zonk&,enye 1Ena$-i r!zn$4 ! az arcán %gyano$yan !avanyT
ki+e-ez! .$t4 3int Se$1ory!ban4 a3ikor a váro!bE$ vi!!zatrve
beva$$otta4 1ogy e$ve!zítette a t&r,t. Oi!zont 1ozott 1áro3 $ovat4
! 3o!t c!ak ez !zá3ított
V 9ozd a +iTtS V !zE$t 1átra Gri++ (e3oreInak. V Gondo!kod-
rE$a4 1ogy k!zen á$$-on.
V A1ogy akarod V +e$e$te a nJ ke$$et$en.$.
(egyen 1át. Megkedve$te (e3oreIt4 de ez ne3 -e$entette azt4
1ogy !z.k!ge $enne a 1ozzá-ár%$á!ára. A nJ +e$adata az vo$t4
1ogy a 9it a$a,e$veire tanít!a a +iTt4 ! -E$ vgezte a 3%nká-át. ]3
a 1erceget !e33i$yen i3a ne3 +og-a a Oa!trEnra -%ttatni. Az Gri++
+e$adata. )gy!zer 3ár c!a$Edá!t okozott R1aegar 1ercegnek4 a
+iának ne3 +og4 a3íg az $et e$ ne3 1agy-a a te!tt.
9a$don $ovai ne3 nyertk e$ a tet!z!t.
V )zek vo$tak a $eg-obbak4 a3it ta$á$tá$Y V krdezte inger.$ten.
V )zek V +e$e$te 1a!on$E 1angne3ben 9a$don. V [! -obb4 1a
ne3 krded 3eg4 3ennyibe ker.$tek. Mive$ a dot1rakik a +o$yE
tT$!E ,art-án 3ozgo$Ednak4 Oo$on T1ery! $ako!!ágának +e$e Tgy
d&nt&tt4 -obb nekik 3á!1o$4 ezrt a $ovak ára +o$ya3ato!an
e3e$kedik.
Neke3 ke$$ett vo$na 3enne3. Se$1ory! Eta ne1z vo$t %gyanTgy
3egbíznia a F$3e!terben4 3int rgen. 9agyta4 1ogy a t&r,e a
c!avaro! nye$vve$ rá!zed-e. )ngedte egyed.$ e$3enni a
bord$yba4 3ik&zben J 1o$dkEro!knt tn+ergett a tren. A bord$y
t%$a-dono!a %gyan azt á$$ította4 a t&r,t kardda$ a nyakán kí!rtk
e$4 de Gri++ ne3 1itt neki. Az Zrd&g+íEka e$g rava!z a11oz4 1ogy
3eg!zervezze a !z&k!t. A r!zege! $ovag4 akirJ$ a !za-1ák
be!z$tek4 k&nnyen $e1etett egy +e$bre$t !egítJ. Neke3 i!
o!ztozno3 ke$$ a +e$e$J!!gben. Mi%tán a t&r,e Aegon ! a
kJe3ber k&z vetette 3agát4 1agyta3 e$a$%dni az ber!ge3et. )$
ke$$ett vo$na vágno3 a torkát 3ár az e$!J a$ka$o33a$4 a3ikor
3eg,i$$antotta3.
V A c$nak 3eg+e$e$nek V 3ondta vg.$ 9a$donnak. V A tábor
3ind&!!ze 1áro33r+&$dnyire van d$re. V A Szende Szűzze$
gyor!abban oda-%t1attak vo$na4 de ne3 akarta4 1ogy 9arry
Strick$and 3egt%d-a4 1o$ re-tJzk&dtek eddig a 1ercegge$. Ráadá!%$
az a $e1etJ!g !e3 vonzotta4 1ogy trdig !árban gázo$va ke$$-en
kikec3eregni.k a ,artra. Az a +a-ta be$,J ta$án 3eg+e$e$t vo$na
egy z!o$do!nak ! a +iának4 de ne3 egy nagyTrnak ! a
1ercegnek.
A3ikor a k&$y&k (e3ore kí!retben e$Jb%kkant a kabinbE$4
Gri++ tetJtJ$ ta$,ig a$a,o!an 3egviz!gá$ta. A 1erceg kardot ! tJrt
vi!e$t4 +ekete c!iz3á-át +nye!re !%vicko$ta4 +ekete k&,enyt
vrv&r&! !e$ye3!áv !zeg$yezte. 9a-át 3eg3o!ta4 r&vidre vágta !
!&ttkkre +e!tette4 így a !ze3e i! 3egint kknek $át!zott.
Nyakában +ekete va!$áncon 1áro3 1ata$3a!4 d%rva c!i!zo$á!T
r%bin +.gg&tt4 ;$$yrio tanác!o! a-ándka. O&r&! ! +ekete. A
!árkány !zínei. 9e$ye!.
V ;gazi 1ercegnek $át!zo$ V bE$intott e$gedetten. V A,ád
b.!zke $enne4 1a $átna.
;+-T Gri++ be$etTrt a 1a-ába.
V _ndorodo3 ettJ$ a kk +e!tktJ$. Ci3o!1att%k vo$na.
V 9a3aro!an. V Gri++ i! bo$dogan vi!!zatrt vo$na eredeti
1a-!zín1ez4 bár az egykori v&r&! 3o!tanra !z.rkbe +ord%$t. A
k&$y&k vá$$ára c!a,ott. V ;nd%$1at%nkY A 1ad!ereged 3ár vár-a
rkez!edet.
V "E ezt 1a$$ani. A 1ad!erege3. V A 1erceg arcán 3o!o$y ter.$t
!zt4 de r&gt&n e$ i! ko3orodott. V Oa$Eban azY )zek c!ak
z!o$do!ok. ?o$$o +igye$3eztetett4 1ogy ne bízzak !enkiben.
      V )bben van igaz!ág V i!3erte e$ Gri++. )g!zen 3á! $enne a
1e$yzet4 1a 3g 3indig Fekete!zív a ,aranc!nok4 de My$e! Toyne
ngy ve 3eg1a$t4 ! 9onta$an 9arry Strick$and eg!zen 3á!
e3ber. A t&r,e 3ár így i! e$g kte$yt .$tetett e$ a +iata$ +e-ben. V
Ne3 3inden e3ber az4 a3inek $át!zik4 egy 1ercegnek ,edig
k.$&n&!en -E oka van az Evato!!ágra... de 1a tT$ 3e!!zire 3!z
ezen az Tton4 a biza$3at$an!ág 3eg3rgez4 ke!erűv ! +$nkk
te!z. V Mint Aery! kirá$y e!etben. A vgn 3ár R1aegar i! $átta
ra-ta. V (eg-obb az arany k&z,Tt. 9agyd4 1ogy az e3berek
á$$1atato! !zo$gá$atta$ e$nyer-k a biza$3adat... ! 1a ez !iker.$t4
$gy ve$.k nagy$e$kű ! nyí$t!zívű.
      A +iT bE$intott
V Ne3 +e$e-te3 e$.
A 1ercegnek adták a $eg-obb $ovat4 egy nagy4 1a$vány!z.rke4
!zinte 3ár +e1r 1er$tet Gri++ ! 9a$don .$tk 3eg a 3á!ik kt
1áta!t. Az Tt -E +$ 3r+&$d&n át Oo$on T1ery! 3aga!4 +e1r +a$ai
3e$$ett +%tott d$ +e$. Aztán 3ag%k 3&g&tt 1agyták a váro!t4 !
k&vettk a R1oyne kanyar%$atait a +űz+a$igeteken !
,i,ac!3ezJk&n át4 e$ egy 3aga! !z$3a$o3 3e$$ett4 3e$ynek
$a,át-ai +orgá! k&zben c!ikorogtak4 akár a 3eg+áradt c!ontok.
Mire a na, ere!zkedni kezdett ny%gaton4 3egta$á$ták a +o$yE
3e$$ett táborozE Arany Co3,ániát. )rre a táborra 3g Art1%r
#ayne i! b.!zke $ett vo$na V -E$ 3egtervezett vo$t4 rendezett4
vd1etJ. M$y árok vette k&r.$4 az a$-án ki1egyezett karEkka$. A
!átrak egyene! !orokban á$$tak4 !z$e! %tak 1TzEdtak k&z&tt.k. A
$atrinákat a +o$yE 3e$$ett -e$&$tk ki4 így az ára3$at e$vitte a
1orda$kot. A $ovakat !zakon ,ányvázták ki4 a víz 3e$$ett kt
t%cat e$e+ánt $ege$!zett4 orr%kka$ 1Tzkodták ki a gyo3okat. Gri++
e$i!3erJen nzett vgig a nagy4 !z.rke á$$atokon. Ninc! c!ata3n
Pe!tero!on4 a3e$yik 3egá$$na ezekke$ !ze3ben.
A tábor k&r.$4 1o!!zT ,Eznákon aranybrokát zá!z$Ek $obogtak4
a$att%k +egyvere!4 ,ánc$ba &$t&z&tt Jr&k -árJr&ztek dárdáva$ !
!zá3!zerí--a$4 +igye$ve 3inden 3egk&ze$ít!i %tat. Gri++ tartott
tJ$e4 1ogy a z!o$do!ok k&zt e$%ra$kodott a 1anyag!ág4 3i%tán
9arry Strick$and átvette a ,aranc!nok!ágot4 3ive$ a 9onta$an
3indig i! t&bbet +og$a$kozott az T- barátok !zerz!ve$4 3int a
+egye$e33e$4 á3 Tgy tűnt4 +$e$3ei 3ega$a,ozat$annak
bizony%$tak.
9a$don a ka,%ná$ 3ondott va$a3it az Jr,aranc!noknak4 !
azonna$ e$k.$dtek egy +%tárt az egyik ka,itányrt. A 1a3aro!an
3egrkezJ ti!zt %gyano$yan c!T+ vo$t4 3int a3ikor Gri++ %to$-ára
$átta. A 1ata$3a! ,otro1T4 3egter3ett4 $o31a 3ozgá!T z!o$do!
ránco! arcát rgi !eb1e$yek !zabda$ták. "obb +.$t 3int1a k%tya
3arcango$ta vo$na &!!ze4 a ba$ te$-e!en 1iányzott.
V A!ak ne3 be$J$ed +aragtak ka,itányt4 Oirágo!Y V krdezte
Gri++.
V Azt 1itte34 az Arany Co3,ániában 3g vannak
k&vete$3nyek.
V [! ez 3g ne3 3inden4 te bitang V vigyorgott Oirágo!
Frank$yn.
V (ovaggá i! .t&ttek. V Megragadta Gri++ a$kar-át4 !
c!ontro,,antE &$e$!be rántotta ci3borá-át. V 2orza$3a!an nze$
ki4 3g egy o$yan e3ber1ez k,e!t i!4 aki t%catnyi e!ztende-e
1a$ott. Ck 1a-Y A3ikor 9arry !zE$t4 1ogy -&!!z4 ki! 1í-án
&!!ze+o!ta3 3aga3 &r&3&3ben. 9a$don4 te -ege! !egg$y%k4 de -E
$átni tged i!S Mg 3indig karEt 1orda!z a va$agadbanY V ;+-T
Gri++re nzett. V J ,edig...
V A +egyver1ordozE3. C&$y&k4 J Oirágo! Frank$yn.
A 1erceg biccent!!e$ .dv&z&$te.
V A Oirágo! +attyTnv. A SíkvidkrJ$ !zár3azo$.
V \gy van. Anyá3 3o!EnJ vo$t A$3avárban4 a3íg a nagyTr
egyik +ia 3eg ne3 erJ!zako$ta. Azt !zokta3 3ondani4 n egy
barna a$3á! Fo!!o0ay vagyok. V ;ntett4 1ogy $,-enek be a ka,%n.
V Gyertek4 Strick$and a !átrába 1ívta az &!!ze! ti!ztet. 9aditanác!.
)zek a tetve! vo$anti!iak a dárdá-%kat rázva k&vete$ik4 1ogy
!zá3o$-%nk be a !zándkainkrE$.
Az Arany Co3,ánia katonái a !átr%k e$Jtt .$ve kockáztak
vagy i!zogattak4 ! k&zben a $egyeket c!a,do!ták. Gri++
e$t&,rengett4 va-on 1ányan t%d-ák4 ki J. Nagyon keve!en. Tizenkt
v 1o!!zT idJ. Ta$án 3g azok !e3 i!3erik +e$ a v&r&! !zaká$$T4
!zá3űz&tt "on Aonningtont ebben a barázdá$t arcT4 !i3ára
borotvá$t á$$T4 kkre +e!tett 1a-T z!o$do!ban4 akik annak ide-n
egy.tt $ovago$tak ve$e. A3ennyire Jk t%dták4 Aonnington 1a$á$ra
itta 3agát (y!ben4 3i%tán 3eg!zgyenítve e$zavarták a
ko3,ániábE$4 3ert $o,ott a 1adi,nztárbE$. A 1az%g!ág !zgyene
azEta !e3 1agyta ny%godni4 de Oary! raga!zkodott a
!z.k!ge!!g1ez.
V Ne3 akar%nk 1J!i da$okat a bátor !zá3űz&ttrJ$ V bTgta az
e%n%c1 azon a negde! 1ang-án. V Akik 1J!i 1a$á$t 1a$nak4 azokra
!okáig e3$keznek4 de a to$va-okat4 i!záko!okat4 gyávákat 1a3ar
e$+e$e-tik.
Mit t%d egy e%n%c1 a +r+ibec!.$etrJ$Y Gri++ a +iT rdekben
be$e3ent a :Ek !zín-átkába4 de ez ne3 -e$entette4 1ogy tet!zik i!
neki a !zere,. A!ak r-e3 3eg4 1ogy a +iT e$+og$a$-a a Oa!trEnt4 !
Oary! +izetni +og ezrt a c!ek$y!grt... ! 3g !okka$ t&bbrt.
Akkor 3a-d 3eg$át-%k4 kirJ$ +e$edkeznek 3eg.
A +Jka,itány aranybrokát !átrát karEk vettk k&r.$4 ra-t%k
aranynya$ bevont ko,onyák. Az egyik ko,onya nagyobb vo$t a
t&bbin$4 ! erJ!en e$torz%$t. Az a$atta $vJ akkora $e1etett4 3int
egy gyer3ek &k$e. Rettenete! Mae$y! ! nvte$en +ivre. A t&bbi
ko,onya egy+or3ának tűnt4 bár n3e$yik 3egre,edt vagy bet&rt a
gyi$ko! c!a,á!tE$4 az egyiknek ,edig 1egye! +ogai vo$tak.
V Me$yik My$e!Y V krdezte Gri++.
V Wtt4 a vgn V 3%tatta Oirágo!. V Oár-4 be-e$ente$ek titeket. V
2e!%rrant a !átorba4 ott 1agyta Gri++et rgi barát-a arannya$ bevont
ko,onyá-áva$.
Ser My$e! Toyne $etben c!T+ e3ber vo$t4 akár a bűn. 9íre!
J!rJ$4 a !&tt 1a-T4 -Ek,ű Terrence ToyneIrE$ da$ok !zE$tak4
á$$ítE$ag o$yan !z, vo$t4 1ogy 3g a kirá$y ágya!a !e3 t%dott
e$$ená$$ni nekiR My$e!nak azonban e$á$$E +.$e vo$t4 +erde á$$a4 !
akkora orra4 a3i1ez 3r1etJt "on Aonnington 3g !o1a ne3
$átott. A3ikor azonban e$3o!o$yodott4 3indez ne3 !zá3ított Az
e3berei Fekete!zívnek neveztk a ,a-z!án $vJ cí3er 3iatt.
My$e! i3ádta a nevet4 ! 3indazt4 a3it !e-tetett.
V )gy +Jka,itánytE$ barát ! e$$en!g egyaránt +$-en V 3ondta
egy!zer. V 9a az e3berek kegyet$ennek gondo$nak4 anná$ -obb.
Az igaz!ág azonban 3á! vo$t. A 3inden ízben katona Toyne
ádáz 1arco! vo$t4 de 3indig igaz!ágo!!ágra t&rekedett4 !zinte a,-a
vo$t e3bereinek4 ! nagyvona$Tan bánt a !zá3űz&tt "on
Aonnington nagyTrra$.
A 1a$á$ 3eg+o!ztotta +.$tJ$4 orrátE$ ! 3inden 3e$eg!gtJ$.
A 3o!o$y azonban
=
3eg3aradt4 c!ak áta$ak%$t arany$Ean c!i$$ogE
vigyorrá. Az &!!ze! ko,onya vigyorgott4 3g Ce!erűac$ i! a
k&z,!J ,Eznán. Oa-on 3in nevetY (egyJzve ! 3agányo!an 1a$t
3eg4 3egt&rt e3ber vo$t egy idegen +&$d&n. Ser Fo$ya3i Aegor
kiadta 1íre!! vá$t ,aranc!át az e3bereinek/ +Jzzk $e a 1T!t a
ko,onyá-árE$4 3árt!ák aranyba4 ! vigyk az e$!J !orban4 a3ikor
vi!!zatrnek e$+og$a$ni Pe!tero!t. _tEdai k&vettk a ,$dá-át.
"on Aonnington i! egyike $e1etett vo$na ezeknek az
%tEdoknak4 1a !zá3űzet!e 3á!knt a$ak%$4 &t vet t&$t&tt e$ a
ko3,ániáva$4 egyre +e$-ebb k.zdve 3agát4 3íg vg.$ J $ett Toyne
-obbkeze. 9a 3aradt vo$na4 My$e! 1a$á$a %tán a t&bbiek ta$án
1ozzá +ord%$nak 9arry Strick$and 1e$yett ]3 Gri++ ne3 bánta
vá$a!ztott Tt-át. A3ikor vi!!zatrek Pe!tero!ra4 azt ne3
ko,onyaknt +ogo3 tenni egy ,Ezna tete-n.
Oirágo! ki$,ett a !átorbE$.
V 2e3e1ettek.
Az Arany Co3,ánia +Jti!zt-ei +e$á$$tak a ,adokrE$ ! tábori
!zkekrJ$4 a3ikor 3eg$átták Jket. A rgi barátok &$e$!!e$ !
3o!o$$ya$ k&!z&nt&ttk Gri++et4 az T-abbak !okka$ +or3á$i!abban
.dv&z&$tk. Ne3 3indegyik &r.$ annyira a $átvány%nknak4 3int
a1ogy !zeretn e$1itetni ve$.nk. N3e$yik 3o!o$y 3&g&tt ,engt
!e-tett. A t&bb!g eg!zen 3o!tanáig azt 1itte4 "on Aonnington
knye$3e!en ,i1en a !ír-ában4 ! kt!gkív.$ t&bben Tgy
gondo$ták4 az a 3eg+e$e$J 1e$y egy o$yan e3ber !zá3ára4 aki
3eg$o,ta ba-tár!ait. A 1e$y.kben Gri++ i! 1a!on$Ek,,en rzett
vo$na.
Ser Frank$yn be3%tatta a -e$en$vJket. N3e$yik z!o$do!
ka,itány !zintn +attyTnevet vi!e$t/ Fo$ya3i4 9egyi4 Szik$a. Má!ok
o$yan neveket birtoko$tak4 a3e$yek egykor -E$ c!engtek a 9t
Cirá$y!ág t&rtne$3benR Gri++ 3eg!zá3o$t kt Strongot4 1áro3
:eakeIet4 egy M%ddot4 egy MandrakeIet4 egy (ot1!tont ! n1ány
Ao$eIt. T%dta4 1ogy ne3 3ind va$Edi nvR a !zabad ko3,ániákban
az e3ber Tgy 1ív1atta 3agát4 a1ogy akarta. ]3 a z!o$do!ok a
nevektJ$ +.gget$en.$ igenc!ak +e$ vo$tak cico3ázva. Mint !okan
3á!ok i! ebben a 3e!ter!gben4 !a-át 3ag%kon tartották vi$ági
vagyon%kat/ kk&ve! kardokat4 v!ett ,ánc$okat4 ne1z
nyak$áncokat ! +ino3 !e$y3eket $átott 3inden1o$4 !
3indegyik.k egy nagyTri vá$t!ágdí--a$ egyenrtkű aranykarikát
1ordott a kar-án. A karikák egyIegy vet -e$eztek az Arany
Co3,ánia !zo$gá$atában. Mar` Mandrake4 akinek 1i3$J1e$ye!
arcán +ekete $y%k -e$&$te a 1e$yet4 a1o$ kigette a rab!zo$gaI
tetová$á!t4 3g egy aranyko,onyá! nyak$áncot i! vi!e$t.
Ne3 3indegyik ka,itány !zár3azott Pe!tero!rE$. Fekete
2a$a`4 a +e1r 1a-T4 koro3+ekete bJrű nyárI!zigeteki vezette a
ko3,ánia í-á!zait4 %gyanTgy4 3int Fekete!zív ide-ben. A
1a$ott!á,adt vo$anti!i4 Gory! )doryen vá$totta Strick$andet a
1adbizto!i ,o!zton. )gyik vá$$árE$ $eo,árdbJr $Egott4 vrv&r&!
1a-a o$a-o! +.rt&kben o3$ott $e a nyaka 3e$$ett4 bár 1egye!
!zaká$$a te$-e!en +ekete vo$t. Gri++ a k33e!tert ne3 i!3erte/ egy
(y!ono Maar nevű $y!i vo$t4 1a$vány$i$a !ze33e$4 +e1rarany
1a--a$ ! o$yan !zá--a$4 a3it egy !za-1a i! 3egirigye$t vo$na. )$!J
,i$$antá!ra 3a-dne3 nJnek nzte4 3ert k&r3eit bíborra +e!tette4
+.$bJ$ ,edig igazgy&ngy&k ! a3eti!ztek $Egtak.
Sze$$e3ek ! 1az%dozEk4 gondo$ta Gri++ az arcokat +.rk!zve.
)$+e$edett 1áborTk4 ve!ztett .gyek4 !ikerte$en +e$ke$!ek kí!rtetei4
a k%darcot va$$ottak ! b%kottak4 kegyve!ztettek ! kitagadottak
te!tvri!ge. )z az n 1ad!erege3. )z a $eg+Jbb re3ny!g.nk.
9arry Strick$and1ez +ord%$t.
9onta$an 9arry ránz!re egyá$ta$án ne3 tűnt 1arco!nak
k&vrk! ter3etve$4 nagy4 kerek +e-ve$4 k&z,!z.rke !ze3ve$
! gyr.$J 1a-áva$4 3e$yet o$da$ra +!.$t4 1ogy e$t.nte!!en egy
ko,a!z +o$tot. )gy tábori !zken .$t4 $ábát !E! vízze$ te$i teknJben
áztatta.
V Re3$e34 3egboc!átod4 1a ne3 á$$ok +e$ V 3ondta
.dv&z$!k,,en. V Ne1z 3enete$!en vagy%nk tT$4 ! te$e van a
$ába3 víz1E$yagga$. A ,oko$ba i!S
A gyenge!g -e$e. W$yan vagy4 3int egy vna!!zony. A
Strick$andek 3ár az a$a,ítá! Eta az Arany Co3,ániá1oz tartoztak.
9arry dda,-a akkor ve!ztette e$ a +&$d-eit4 a3ikor az e$!J
2$ack+yreI+e$ke$! ide-n +e$$ázadt a Fekete Sárkánnya$.
V Ngy generáciE Eta aranybanS V krkedett gyakran 9arry4
3int1a ngygeneráciEnyi !zá3űzet! ! vere!g va$a3i o$yan
do$og vo$na4 a3ive$ dic!ekedni $e1et.
V T%dok rá k!zíteni egy +Jzetet V 3ondta 9a$don V4 !
$teznek á!ványi !Ek4 a3e$yek 3egke3nyítik a bJrt.
V Nagyon kedve! tJ$ed. V Strick$and odaintette 3agá1oz a
+egyver1ordozE-át. V Patkyn4 bort a barátainknakS
V C&!z&n&34 ne3 V 1árította e$ Gri++. V Ma-d i!z%nk vizet.
V A1ogy gondo$od. V A +Jka,itány +e$3o!o$ygott a 1ercegre. V
X ,edig bizonyára a +iad.
Oa-on t%d-aY V t&,rengett Gri++. Mennyit 3ond1atott e$ neki
My$e!Y Oary! nagyon 1atározottan raga!zkodott a 3in$ !zigorTbb
titoktartá!1oz. A tervet4 a3it $$$yriEva$ ! Fekete!zívve$ ki+Jztek4
c!ak Jk i!3ertk4 a ko3,ánia t&bbi r!zt ki1agyták be$J$e.
A3irJ$ a z!o$do!ok ne3 t%dnak4 az ne3 !zivárog1at ki.
Mo!t vi!zont e$rkezett az idJ.
V Senki ne3 kíván1atna ná$a kivá$Ebb +iTt V +e$e$te V4 de a
k&$y&k ne3 az n vre34 a neve ,edig ne3 Gri++. _rai34
be3%tato3 nektek Aegon Targaryent4 R1aegar4 SárkánykJ
1ercege ! #orneIi )$ia 1ercegnJ e$!J!z.$&tt +iát... aki a ti
!egít!getekke$ 1a3aro!an Aegon $e!z4 ezen a nven a 1atodik4 az
anda$ok4 a r1oyneIiak ! az )$!Jk kirá$ya4 a 9t Cirá$y!ág
%ra$kodE-a.
N3a c!end +ogadta be-e$ent!t. Oa$aki 3egk&!z&r.$te a torkát.
Az egyik Ao$e T-rat&$t&tte a k%,á-át a kanc!EbE$. Gory! )doryen
az egyik 1a-+.rt-t ,i!zká$va 3or3o$t va$a3it egy idegen nye$ven4
a3it Gri++ ne3 rtett. (a!0e$$ :eake k&1intett4 Mandrake !
(ot1!ton Z!!zenztek. T%d-ákS V d&bbent rá Gri++. Mindvgig
t%dták. Strick$andre nzett.
V Mikor 3ondtad e$ nekikY
A +Jka,itány 3eg3ozgatta víz1E$yago! %--ait a $áb+.rdJben.
V A3ikor e$rt.k a +o$yEt. Az e3berek ny%gta$anok vo$tak4
ne3 ok n$k.$. Wtt1agyt%nk egy k&nnyű 1ad-áratot a Oitatott
F&$deken4 ! 3irtY 9ogy izzad-%nk ebben az i!tenverte 1J!gben4
nzz.k4 a1ogy +ogy a ,nz.nk ! e$roz!dá$$ a kard%nk4 3ik&zben
!orban 1árít-%k e$ a kec!egtetJ a-án$atokatY
Gri++nek a 1ír 1a$$atán vi!zketni kezdett a bJre.
V CitJ$Y
V A y%nkaiktE$. A k&vet4 akit Oo$anti!ba 3ene!ztettek
%dvaro$ni4 3ár 1áro3 !zabadc!a,atot k.$d&tt a Rab!zo$gaI&b&$be.
Azt akar-a4 1ogy 3i $egy.nk a negyedikek4 ! ezrt kt!zer annyit
1a-$andE +izetni4 3int a3it MyrtJ$ ka,t%nk4 ezenkív.$ a ko3,ánia
3inden tag-ának adnának egy rab!zo$gát4 a ti!zteknek tízet4 neke3
,edig !záz vá$ogatott !z.zet.
A ,oko$ba i!S
V Az t&bb ezer rab!zo$ga. 9onnan !zednek ennyit a y%nkaikY
V MeereenbJ$. V Strick$and intett a +egyver1ordozE-ának. V
Patkyn4 t&r.$k&zJtS A víz egyre 1idegebb $e!z4 ! kezdek
ránco!odni4 akár a 3az!o$a!zJ$J. Ne34 ne azt a t&r.$k&zJt4 a
,%1ábbatS
V Oi!!za%ta!ítottad V á$$a,ította 3eg Gri++.
V Azt 3ondta3 neki4 3g gondo$kodo3 az a-án$atán. V 9arry
e$+intorodott4 a1ogy a +egyver1ordozE a $ábát t&r&$gette. V Az
%--ai3at Evato!abbanS C,ze$d azt4 1ogy vkony 1-T
!zJ$J!ze3ek4 +ia3S \gy !zárít!d 3eg Jket4 1ogy ne +akad-anak ki.
:a!ko$d4 ne d&rz!&$dS ;gen4 va$a1ogy így. V Oi!!za+ord%$t
Gri+í1ez. V A nyer! e$%ta!ítá! ne3 $ett vo$na b&$c! do$og4 az
e3berek -ogga$ te1ettk vo$na +e$ a krd!t4 1ogy va-on e$3entIe
az e!ze3.
V Ne3!okára $e!z 3%nká-a a ,engiteknek.
V Oa$EbanY V krdezte (y!ono Maar. V Gondo$o34 te i!
1a$$ottad4 1ogy a Targaryen $ány ne3 ind%$t e$ ny%gat +e$.
V 9a$$ott%k a 3e!t Se$1ory!ban.
      V Ne3 3e!e4 ez az igaz!ág. A 3irtet 3ár ki!! ne1ezebben
t%do3 3egrteni. Ci+o!ztani Meereent4 rendben4 3irt i! neY [n i!
%gyanezt tette3 vo$na a 1e$yben. A rab!zo$gaváro!ok
ro!kadoznak az aranytE$4 ! a 1Edítá!1oz ,nz ke$$. #e 3irt
3aradt ottY F$e$e3bJ$Y Meg!zá$$ott!ágbE$Y (%!ta!ágbE$Y
V Az ok ne3 !zá3ít. V Strick$and kig&ngy&$t kt
gya,-T1ari!nyát. V X Meereenben van4 3i ,edig itt4 a1o$ a
vo$anti!iak na,rE$ na,ra kev!b &r.$nek a -e$en$t.nknek. Azrt
-&tt.nk4 1ogy a 3aga!ba e3e$-.nk egy kirá$yt ! egy kirá$ynt4
akik vi!!zavezet1etnek 3inket Pe!tero!ra4 de Tgy tűnik4 ezt a
Targaryen $ányt !okka$ -obban rdek$i az o$a-+ák .$tet!e4 3int
a,-a trEn-ának vi!!za!zerz!e. Az e$$en!gei k&zben ,edig c!ak
gyű$nek. ?%nkai4 \-IG1i!4 To$o!... Ore!!zaká$$ ! a Rongyo!
9erceg i! 1a3aro!an odarnek... aztán dIOo$anti! 1a-E1ada. Neki
3i-e vanY ]gya!rab!zo$gák botokka$Y
V Mak%$át$anok ! !árkányok V +e$e$te Gri++.
V ;gen4 !árkányok V bE$intott a +Jka,itány V4 de +iata$ok4
3ond1atni c!ak +iEkák. V Fe$1Tzta a 1ari!nyát a víz1E$yagokra4 !
3egigazgatta a boká-áná$. V Mi 1a!zn%kat ve!zi4 a3ikor azok a
1ad!eregek &!!zezár%$nak a váro!a k&r.$4 akár egy &k&$Y
Fo$ya3i Tri!tan a trdn dobo$t az %--aiva$.
V Azt 3ondo34 3g egy okka$ t&bb4 1ogy 3ie$Jbb odar-.nk.
9a #aenery! ne3 -&n 1ozzánk4 nek.nk ke$$ e$3enn.nk
#aenery!1ez.
V Tán t%d%nk a vízen -árni4 !erY V krdezte (y!ono Maar. V
Mg egy!zer e$3ondo34 tengeri Tton ne3 r1et-.k e$ az
ez.!tkirá$ynJt. Maga3 $o,Ezta3 be Oo$anti!ba kere!kedJnek
á$cázva4 1ogy 3egt%d-a34 1ány 1a-E á$$1at rende$kez!.nkre. A
kik&tJ t&3ve van k.$&n+$e +a-tá-T ! 3retű gá$yákka$4
koggákka$ ! karakkokka$4 á3 ennek e$$enre 1a3aro!an
c!e3,!zekke$ ! ka$Ezokka$ ke$$ett a$k%dozno3. Tízezer
e3ber.nk van4 erre bizto!an Aonnington nagyTr i! e3$k!zik az
itt t&$t&tt veibJ$4 &t!záz $ovag4 3indegyik 1áro3 $Eva$. [! az
e$e+ántok4 ne +e$edkezz.nk 3eg az e$e+ántokrE$. )gy ka$Ez1a-E
e11ez ne3 e$g. ;nkább egy ka$Ez+$otta ke$$ene... ! 3g 1a
ta$á$nánk i! egyet4 az a 1ír rkezett a Rab!zo$gaI&b&$bJ$4 1ogy
Meereent tengeri b$okád a$á vonták.
V \gy te1etnnk4 3int1a e$+ogadnánk a y%nkai a-án$atot V
vetette +e$ Gory! )doryen. V 9agy-%k4 1ogy a y%nkaik ke$etre
vigyenek 3inket4 aztán Meereen +a$ai a$att ad-%k vi!!za nekik az
arany%kat.
      V Már egyet$en +e$bontott !zerzJd! i! e$gg be!zennyezi a
ko3,ánia bec!.$ett. V 9onta$an 9arry Strick$and víz1E$yago!
$ábát dde$getve gondo$kodott. V 9add e3$kezte!!e$ek rá4 1ogy
My$e! Toyne nyo3ta rá ,ec!t-t erre a titko! ,akt%3ra4 ne3 n.
:er!ze !zíve!en e$eget tennk 3indannak4 a3iben 3egá$$a,odtak4
de 1ogyanY )$g egyrte$3űnek tűnik4 1ogy a Targaryen $ány
!o1a ne3 -&n ny%gatra. Pe!tero! az a,-a kirá$y!ága vo$t4 Meereen
vi!zont a !a-át-a. 9a !iker.$ $egyJznie a y%nkaikat4 J $e!z a
Rab!zo$gaI&b&$ kirá$ynJ-e. 9a ne34 rg 3eg1a$4 3ire re3ny.nk
$enne odarni.
Szavai ne3 $e,tk 3eg Gri++et. 9arry Strick$and 3indig i! a
!zavak e3bere vo$t4 !okka$ -obban rtett a !zerzJd!ek ny$be
.t!1ez4 3int az e$$en!g ,%!ztítá!á1oz. Civte$e! orra$
!zi3ato$ta ki az aranyat4 de 1ogy 3ennyire vo$t gyo3ra a 1arc1oz4
az 3ár 3á! $a,ra tartozott.
V Oan !záraz+&$di Tt i! V -ava!o$ta Oirágo! Frank$yn.
V A d3onTt egyen$J a 1a$á$$a$. A ko3,ánia +e$e dezertá$ni
+og4 1a 3eg,rEbá$koz%nk ve$e4 a 3aradk +e$t ,edig az Tt 3e$$ett
+&$de$1et-.k e$. Szo3orT4 1ogy ezt ke$$ 3ondano34 de ;$$yrio
tanác!o! ! barátai ne3 c!e$ekedtek va$a3i b&$c!en4 a3ikor i$yen
nagy biza$3at +ektettek ebbe a gyer3ekkirá$ynJbe.
Ne34 gondo$ta Gri++4 de 3g annyira !e3 vo$tak b&$c!ek4
a3ikor 3egbíztak benned.
)kkor !zE$a$t 3eg Aegon 1erceg.
V Akkor +ekte!!tek be$3 a biza$3atokat #aenery! R1aegar
1erceg 1Tga4 n vi!zont R1aegar +ía vagyok. [n vagyok a !árkány4
akire !z.k!getek van.
Gri++ Aegon vá$$ára 1e$yezte +ekete ke!ztyűbe bT-tatott kezt
V 2átor be!zd V 3ondta V4 de gondo$d át -obban.
V Megtette3 V +e$e$te 3agabizto!an a k&$y&k. V Mirt
!za$adnánk ko$d%!knt a nagynn31ezY Az n k&vete$!e3
erJ!ebb4 3int az &v. 9add -&--&n e$ J 1ozzá3... Pe!tero!raS
Oirágo! Frank$yn e$nevette 3agát.
V Tet!zik az &t$etS 9a-Ezz%nk ny%gatra4 ne ke$etre. 9agy-%k itt
a ki! kirá$ynJt az o$a-+áiva$4 ! .$te!!.k Aegon 1erceget a
Oa!trEnra. A +iTban van bátor!ág4 azt 3eg ke$$ 1agyniS
A +Jka,itány Tgy nzett rá4 3int1a 3o!t ka,ott vo$na egy ,o+ont
V A na, 3eg!.t&tte az agyadat4 Oirágo!Y Nek.nk a $ányra van
!z.k!g.nk. [! a 1áza!!ágra. 9a #aenery! e$+ogad-a a
1erceg.nket4 a 9t Cirá$y!ág i! 1a!on$Ek,,en +og c!e$ekedni.
N$k.$e a ne3e!ek c!ak gTnyo$Ednak 3a-d a 1erceg trEnignyn4
c!a$Enak ! !z$1á3o!nak b$yegzik. )gybknt i!4 1ogy akar!z
e$-%tni Pe!tero!raY 9a$$ottad (y!onEt4 ninc! 3eg+e$e$J 1a-E.
)z az e3ber +$ a 1arctE$4 -&tt rá Gri++. 9ogy vá$a!zt1atták Jt
Fekete!zív 1e$yreY
V Ninc! a Rab!zo$gaI&b&$be ind%$E 1a-E. Pe!tero! 3á! $a,ra
tartozik. Ce$et van $ezárva e$J$.nk4 ne3 a tenger. A triarkák
&r&33e$ $átnák a 1át%nkat4 e+e$J$ !e33i kt!ge3. Ta$án 3g
!egítenek i! 3eg!zervezni az %tat vi!!za a 9t Cirá$y!ágba. )gyik
váro! !e3 akar 1ad!ereget $átni a ka,%i a$att.
V "E$ be!z$ V v$ekedett (y!ono Maar.
V Az oro!z$án 3o!tanra bizonyo!an 3egrezte a !árkány
!zagát V !zE$a$t 3eg az egyik Ao$e V4 de Aer!ei +igye$3e
Meereenre ! a 3á!ik kirá$ynJre &!!z,onto!%$4 a 1erceg.nkrJ$ 3it
!e3 t%d. A3int ,artra !zá$$t%nk4 ! kibontott%k a zá!z$Enkat4
rengetegen +ognak c!at$akozni 1ozzánk.
V N1ányan V -avította ki 9onta$an 9arry V4 ne3 rengetegen.
R1aegar 1Tgának !árkányai vannak. R1aegar +iának ninc!enek.
Ne3 rende$kez.nk e$egendJ erJve$4 1ogy #aenery! ! a
1ad!erege n$k.$ e$+og$a$-%k a biroda$3at. Ce$$enek a
Mak%$át$an-ai.
V Az e$!J Aegon e%n%c1ok n$k.$ 1Edította 3eg Pe!tero!t V
3%tatott rá (y!ono Maar. V A 1atodik 3irt ne te1etn 3eg
%gyaneztY
V A terv...
V Mi+$e tervY V vágott k&zbe Fo$ya3i Tri!tan. V A k&vr
e3ber terveY Az4 a3e$yik 3inden 1o$d+ord%$Eva$ vá$tozikY
)$J!z&r Oi!ery! Targaryennek ke$$ett vo$na c!at$akoznia 1ozzánk
&tvenezer dot1rakiva$. Aztán a Co$d%!kirá$y 3eg1a$t4 ! a 1Tga4
egy k&nnyen be+o$yá!o$1atE ki!$ány Ttra ke$t :ento!ba 1áro3
+ri!!en kike$t !árkánnya$. A $ány azonban 3eggondo$ta 3agát4 !
a Rab!zo$gaI&b&$be 1a-Ezott4 a1o$ gJ váro!okat 1agyott 3aga
%tán. A k&vr e3ber ekkor Tgy d&nt&tt4 Oo$anti!ban ta$á$kozz%nk
ve$e. Mo!t ez a terv i! ro3ba dJ$t. )$ege3 van ;$$yrio terveibJ$S
Robert 2arat1eon !árkányok n$k.$ +og$a$ta e$ a Oa!trEnt4
%gyanezt 3i i! 3eg t%d-%k tenni. 9a tvedek4 ! a biroda$o3
3g!e3 $ázad +e$ rt.nk4 3g 3indig vi!!zavon%$1at%nk a
Ce!kenyItengeren át4 a1ogy egykoron Ce!erűac$ i! tette4 ! %tána
3g o$y !okan.
Strick$and 3akac!%$ rázta a +e-t.
V A kockázat...
V...3ár koránt!e3 akkora4 3o!t4 1ogy Ty0in (anni!ter 1a$ott.
A 9t Cirá$y!ág !o!e3 $e!z ennyire rett a 1Edítá!raS \-abb
gyer3ekkirá$y .$ a Oa!trEnon4 ez 3g +iata$abb4 3int az e$JzJ4 a
$ázadEk ,edig annyian vannak a kontinen!en4 akár az J!zi $eve$ek.
V Akkor i! V e$$enkezett Strick$and V4 egyed.$ ne3
re3nyked1et.nk benne4 1ogy...
Gri++nek e$ege $ett a +Jka,itány gyáva!ágábE$.
V Ne3 $e!z.nk egyed.$. #orne c!at$akozik 1ozzánk4
c!at$akoznia ke$$. Aegon 1erceg %gyanTgy )$ia gyer3eke i!4 3int
R1aegar.
V ^gy van V bE$intott a +iT V4 ! ki 3aradt Pe!tero!on4 1ogy
!ze3be!zá$$-on ve$.nkY )gy a!!zony.
V )gy (anni!ter a!!zony V 3akac!kodott a +Jka,itány. V
Ráadá!%$ a !za-1a o$da$án ott á$$ a Cirá$y&$J4 3&g&tt.k ,edig
Aa!ter$yI1egy gazdag!ága. ;$$yrio azt 3ondta4 a gyer3ekkirá$yt
e$-egyeztk a Tyre$$ $ánnya$4 vagyi! [gikert 1adere-ve$ i! !ze3be
ke$$ nzn.nk.
(a!0e$$ :eake &k$ve$ az a!zta$ra c!a,ott
V N1ány%nknak 3g egy v!zázad %tán i! vannak barátai a
Síkvidken. [gikert ere-e koránt!e3 o$yan nagy4 3int Mace Tyre$$
1i!zi.
V Aegon 1erceg V nzett a +iTra Fo$ya3i Tri!tan V4 3i a te
e3bereid vagy%nk. Az a kíván!ágod4 1ogy ke$et 1e$yett ny%gatra
1a-Ezz%nkY
V AzS V +e$e$te Aegon $e$ke!en. V 9a a nagynn3 Meereent
akar-a4 $egyen az &v. [n k&zben 3eg!zerze3 3aga3nak a
Oa!trEnt4 a ti kardotok ! !z&vet!getek !egít!gve$. (,-.nk
gyor!an4 c!a,-%nk $e ke3nyen4 ! arat1at%nk n1ány k&nnyű
gyJze$3et4 3ie$Jtt a (anni!terek t%do3á!t !zereznnek rE$a4 1ogy
egyá$ta$án ,artra !zá$$t%nk. )z 3a-d 3á!okat i! az .gy.nk 3e$$
á$$ít.
Fo$ya3i 1e$ye!$Jen 3o!o$ygott4 3á!ok e$gondo$kodva nztek
&!!ze. Og.$ :eake !zE$a$t 3eg.
V Szíve!ebben 1a$nk 3eg Pe!tero!on4 3int a d3onTton.
Mar` Mandrake 1a$k k%ncogá!!a$ +e$e$t/
V [n inkább $nk4 !zereznk n3i +&$det ! egy várka!t$yt.
Oirágo! Frank$yn a kard1.ve$yre c!a,va nyi$vánította ki
v$e3nyt
V 9a 3eg&$1etek n1ány Fo!!o0ayt4 n i! 3e$$ette vagyokS
A3ikor 3indannyian egy!zerre kezdtek be!z$ni4 Gri++ t%dta4
1ogy 3eg+ord%$t az ár1%$$á3. Aegonnak ezt az o$da$át 3g !o!e3
$átta3. :er!ze ne3 ez vo$t a $eg3eg+onto$tabb d&nt!4 de 3ár
be$e+áradt az á$$andE gondo$kodá!ba4 ro!!z%$ vo$t a titkoktE$4
ki3er.$t a várakozá!ban. GyJzzenek vagy ve!zít!enek4 T-ra $átni
+og-a Gri++I+!zket4 3ie$Jtt 3eg1a$4 ! az a,-a 3e$$ $e!z
e$te3etve.
Az Arany Co3,ánia ti!zt-ei !orra +e$á$$tak4 trdet 1a-tottak4 !
ií-T 1erceg.k $ába e$ 1e$yeztk a kard-%kat. _to$!Eknt a
víz1E$yago! $ábT 9onta$an 9arry Strick$and.
A na, 3ár v&r&!re +e!tette a ny%gati eget4 ! !kar$át
árnykokat vetett a dárdák 1egyre tűz&tt aranyko,onyákra4
a3ikor e$1agyták a +Jka,itány !átrát. Oirágo! Frank$yn
+e$a-án$otta4 1ogy k&rbevezeti a 1erceget a táborban4 ! be3%tat-a
Jket a +iTknak. Gri++ be$eegyezett.
V #e ne +e$edd4 az e3berek !zá3ára J továbbra i! ;+-T Gri++
3arad4 a3íg át ne3 ke$.nk a ke!keny tengeren. Pe!tero!on 3a-d
3eg3o!!%k a 1a-át4 ! 3agára &$t1eti a ,ánc$-át.
V Megrtette3. V Oirágo! 3egveregette ;+-T Gri++ 1átát. V
Gyere4 kezd-.k a !zakác!okná$. [rde3e! 3egi!3erkedni ve$.k.
Mi%tán távoztak4 Gri++ a F$3e!ter1ez +ord%$t.
V (ovago$- vi!!za a Szende Szűz1&z4 1ozd ide (e3oreIt ! Ser
Ro$$yt. Sz.k!g.nk $e!z ;$$yrio $ádáira i!4 az &!!ze! ,nzre ! a
,ánc$ra. ?andrynak ! ?!i$$ának k&!z&n- 3eg 3indent a
neve3ben i!4 az J !zere,.k itt vget rt. Ne3 $e!znek e$+e$e-tve4
a3ikor J+e$!ge e$+og$a$-a a kirá$y!ágát.
V A1ogy kívánod4 nagy%ra3.
Gri++ ott1agyta tár!át4 ! be$,ett a !átorba4 3e$yet 9onta$an
9arry boc!átott a rende$kez!re.
T%dta4 1ogy az e$Jtt.k á$$E Tt te$e van ve!zede$e33e$4 de 3it
!zá3ít 3o!t 3árY Mindenkinek 3eg ke$$ 1a$nia. X 3ind&!!ze egy
ki! idJt krt. Nagyon !okáig várt4 az i!tenek bizonyára adnak neki
3g n1ány vet4 e$g idJt a11oz4 1ogy $á!!a trEnra $,ni a
k&$yk&t4 akit eddig a +iának nevezett. 9ogy vi!!za!zerezze
+&$d-eit4 nevt4 bec!.$ett. 9ogy e$c!ende!ít!e a 1arangokat4
3e$yek o$y 1ango!an zTgtak á$3aiban 3inden a$ka$o33a$4
a3ikor $e1%ny-a a !ze3t.
Wdabent a !átor 3agányában4 3ik&zben a $eny%gvE na, arany !
!kar$át !%garai betűztek a nyitott be-áraton4 "on Aonnington
$erázta 3agárE$ +arka!bJr k&,enyt4 a +e-n át $e1Tzta ,ánc$ingt4
$etette egy ,adra4 ! vg.$ a -obb kezt takarE ke!ztyűtJ$ i!
3eg!zabad%$t C&z,!J %--án a k&r&3 3ár te$-e!en +eketre
!zínezJd&tt4 ! a !z.rke!g kezdett +e$kT!zni az e$!J %--,ercig.
Gyűrű!%--a 1egye i! !&ttebb árnya$atTvá vá$t4 ! a3ikor
3egrintette tJre 1egyve$4 ne3 rzett !e33it
9a$á$4 t%dta -E$. #e $a!!T 1a$á$. )gy v4 kt v4 ta$án &t.
N3e$yik kJe3ber tíz vig i! $. )$g idJ4 1ogy átke$-ek a
tengeren4 ! T-ra $á!!a3 Gri++I+!zket. 9ogy egy!zer !
3indenkorra vgezzek a 2itor$E vrvona$áva$ ! R1aegar +iát
.$te!!e3 a Oa!trEnra.
"on Aonnington akkor 3ár bkben 1a$1at 3eg.
 
 
 
A !z$+Ttta
 
 
1ír +orrE !z$knt !&,&rt át a táboron. C&ze$edikS A
1ad!erege e$ind%$t. #$re -&n4 ?%nkaiba4 1ogy
+e$gyT-t!a a váro!t ! kard$re 1ány-a a $ako!okat4 3i
,edig !zakra 3enete$.nk4 1ogy ta$á$kozz%nk ve$e.
2ka Sza$3a #icktJ$ 1a$$otta4 J On A!ont 2i$$tJ$4 az ,edig
egy Myrio Myraki! nevű ,ento!itE$4 akinek az egyik
%nokate!tvre a Rongyo! 9erceg ,o1árnokaknt !zo$gá$t.
V Aoz a ,aranc!noki !átorban 1a$$otta4 Aaggo !zá-ábE$S V
bizonygatta Sza$3a #ick. V )gy na,on be$.$ Tton $e!z.nk4 3a-d
3eg$át-átokS
)z igaznak bizony%$t. A ,aranc! a Rongyo! 9ercegtJ$ rkezett
ka,itányain ! Jr3e!terein kere!zt.$/ !átrakat $ebontani4
&!zvreket +e$,ako$ni4 $ovakat +e$nyerge$ni4 ! 1a-na$ban ind%$á!
?%nkai irányába.
V Ne3 3int1a a ?%nkai +attyTk !zeretnk4 1ogy a Sárga
Oáro!%kban !.nd&r&g-.nk a $ányaik k&r.$ V 3ondta 2a``4 a
kanc!a$ 3yri !zá3!zerí-á!z4 akinek a neve babot -e$entett. V
?%nkaiban c!ak +e$t&$t-.k a k!z$eteket4 e!et$eg ,i1ent $ovakat
ka,%nk4 aztán ind%$%nk i! tovább Meereenbe4 tánco$ni egyet a
!árkánykirá$ynJve$. :attan-4 2ka4 $ezd 3eg !z,en az %rad
kard-át4 1át1a r&vide!en !z.k!ge $e!z ráS
c%entyn Marte$$ #orneIban 1erceg vo$t4 Oo$anti!ban egy
kere!kedJ !zo$gá-a4 de a Rab!zo$gaI&b&$ ,art-án c!ak 2ka4 a
z!o$do!ok á$ta$ Q&$dz!igernek nevezett 1ata$3a! ter3etű4 tar +e-ű
dorneIi $ovag +egyver1ordozE-a. A Sz$+Ttták o$yan neveket
A
1a!zná$tak4 a3i$yet akartak4 ! azt i! bár3ikor 3egvá$toztat1atták.
c%entynen azrt ragadt ra-ta a 2ka4 3ert azonna$ %grott4 a3ikor a
nagy e3ber va$a3i$yen ,aranc!ot 1ar!ogott.
Mg a Sz$+Ttták ,aranc!noka i! titokban tartotta a va$Edi nevt.
)gye! !zabadc!a,atok a Oa$yria vgzett k&vetJ4 vre! !
zűrzavaro! !zázadban -&ttek $tre4 3á!ok c!ak tegna, a$ak%$tak4 !
1o$na, 3eg i! +ognak !zűnni. A Sz$+Ttta ko3,ánia 1ar3incve!
3T$tra tekint1etett vi!!za4 ! 3indeddig c!%,án egyet$en
,aranc!noka vo$t4 a 1a$k be!zdű4 !zo3orT !ze3ű ,ento!i ne3e!4
akit Rongyo! 9ercegnek 1ívtak. 9a-a ! ,ánc$-a egy+or3a
ez.!t!z.rke vo$t4 de rongyo!4 +o$tozott k&,enye t&bb+$e !zínben
,o3,ázott/ kk ! !z.rke4 v&r&!4 arany ! z&$d4 bíbor4 kar3az!in
! g!zínkk4 de a na, 3ár 3indegyiket ki+akította. A3ikor a
Rongyo! 9erceg 1T!z ! 1áro3 ve! vo$t V a1ogy Sza$3a #ick
3e!$te a t&rtnetet V4 :ento! tanác!o!ai Jt vá$a!ztották 3eg T-
1erceg.knek4 a$ig n1ány Eráva$ a rgi $e+e-ez!e %tán. X azonban
+e$k&t&tte kard-át4 kedvenc $ova nyergbe ,attant4 e$3enek.$t a
Oitatott F&$dekre4 ! !o1a ne3 trt vi!!za. )gy.tt $ovago$t a
Má!odik Fiakka$4 a Oa!,a-z!okka$ ! a Szűz Catonáiva$4 3a-d &t
ba-tár!áva$ $tre1ozták a Sz$+%ttákat. A 1at a$a,ítE k&z.$ 3ár c!ak
J $.
2kát ne3 rdeke$te4 1ogy 3indebbJ$ 3ennyi az igaz!ág.
MiEta Oo$anti!ban -e$entkeztek a Sz$+%tták k&z4 c!ak a távo$bE$
$átta a Rongyo! 9erceget. A dorneIiak T-oncok vo$tak4 +ri!!
!orozottak4 t&$te$kek4 1áro3 e3ber a ktezer k&z&tt.
:aranc!nok%k !okka$ e3e$kedettebb tár!a!ágban idJz&tt.
V [n ne3 vagyok +egyver1ordozES V ti$takozott c%entyn4
a3ikor Geni! #rink0ater +e$vetette a -ava!$atot. Xt itt #orneIi
Gerro$d nven e3$egettk4 1ogy 3egk.$&nb&zte!!k O&r&!1átT
Gerro$dtE$ ! Fekete Gerro$dtE$4 vagy egy!zerűen c!ak a;vEbInak
1ívták4 3iEta egy a$ka$o33a$ a nagy e3ber i! ezt tette. V #orneI
ban kirde3e$te3 a !arkantyT3at4 $ega$ább annyira $ovag vagyok4
3int teS
]3 Gerri!nek igaza vo$t/ J ! Arc1 azrt vannak itt4 1ogy
3egvd-k c%entynt4 vagyi! á$$andEan a nagy e3ber 3e$$ett ke$$
tartani Jt.
V Arc1 a $eg-obb 1arco! 1ár3%nk k&z.$ V 3%tatott rá
#rink0ater V4 a !árkánykirá$ynJt vi!zont c!ak te ve1eted e$.
)$ve!ze3 vagy 1arco$ok e$$eneR így vagy Tgy4 1a3aro!an
ta$á$koz%nk. Min$ t&bbet 1a$$ott #aenery! TargaryenrJ$4 anná$
-obban +$t a ta$á$kozá!tE$. A y%nkaik azt á$$ították4 e3ber1T!!a$
eteti a !árkányait4 ! !z.zek vrben +.rdik4 1ogy !i3a !
r%ga$3a! 3arad-on a bJre. A :a!z%$y nevű z!o$do! ezen c!ak
nevetett4 vi!zont az ez.!tkirá$ynJ kie$gít1etet$en!grJ$ !zE$E
t&rtneteknek 1ite$t adott.
      V Az egyik ka,itánya o$yan vrvona$bE$ !zár3azik4 a1o$ a
+r+iaknak $ábnyi 1o!!zT a !zer!zá3%k V 3ondta V4 de neki 3g ez
!e3 e$g nagy. )gy.tt $ovago$t a dot1rakikka$4 ! 3eg!zokta4
1ogy c!Jd&r&k d%g-ák4 így a +r+iak 3ár ne3 t%d-ák kit&$teni.
C&nyv3o$y4 a rava!z vo$anti!i kard+orgatE4 aki 3int1a 3indig
va$a3i$yen !zakadozott ,erga3ent o$va!ott vo$na e$3$y.$ten4
kegyet$ennek ! Jr.$tnek v$te a !árkánykirá$ynJt.
V A k1a$-a 3eg&$te a báty-át4 1ogy kirá$ynJv tegye Jt. Aztán
J &$te 3eg a k1a$t4 1ogy k1a$ee!i $egyen be$J$e. Orá$dozatokat
3%tat be4 rezzen!te$en tekintette$ 1az%dik4 ! 1a Tgy tart-a kedve4
a !a-át-ai e$$en +ord%$. Megá$$a,odá!okat !zegett 3eg4 k&veteket
kínzott 1a$á$ra... az a,-a i! Jr.$t vo$t. 2enne van a vr.kben.
2enne van a vr.kben. ;;. Aery! kirá$y va$Eban Jr.$t vo$t4 ezt
eg!z Pe!tero! t%dta. Ct SegítJ-t i! !zá3űzte4 a 1ar3adikat
,edig 3eggette. Oa-on akkor i! e$ ke$$ venne3 #aenery!t4 1a
%gyano$yan vrengzJ +enevad4 3int az a,-aY #oran 1erceg errJ$ a
$e1etJ!grJ$ !o1a ne3 be!z$t.
2ka &r.$t4 1ogy 3aga 3&g&tt t%d1atta A!ta,ort. A O&r&!
Oáro!t ne3 !ok vá$a!ztotta e$ attE$4 a3it J a ,oko$rE$ gondo$t. A
y%nkaik $ezárták a bet&rt ka,%t4 1ogy a 1a$ottakat ! a 1a$dok$Ekat
a váro!on be$.$ tart!ák4 de a $átvány4 a3i a v&r&! tg$á! %tcákon
vgig$ovago$va a !ze3e e$ tár%$t4 &r&kre kí!rteni +og-a c%entyn
Marte$$t. )gy 1a$ottakka$ e$zárt +o$yE. A ,a,nJk t,ett
k&,eny.kben4 karEba 1Tzva4 c!i$$ogE4 z&$d $egyek +e$1J-ve$
borítva. 9a$dok$E4 vre! ! 3oc!ko! e3berek tántorognak az
%tcán. F$ig 3eg!.t&tt k%tyak&$yk&krt 1arco$E gyer3ekek.
A!ta,or %to$!E !zabad kirá$ya4 a3int 3ezte$en.$ .v&$t egy
vere3ben4 a1o$ ráengedtek +$ t%cat ki1ezett k%tyát. [! t.zek4
3inden1o$ t.zek. 9a be1%nyta a !ze3t4 3g 3indig $átta Jket/
$ángok c!a,nak +e$ az eddig $átott várka!t$yokná$ !okka$ nagyobb
,ira3i!okbE$4 az o$a-o! +.!t va!tag4 +ekete kígyEknt tekereg az g
+e$.
A3ikor a !z$ d$ +e$J$ +T-t4 3g itt4 a váro!tE$
1áro33r+&$dnyire i! rezni $e1etett a +.!t&t. Az o3$adozE4 v&r&!
tg$a+a$ak 3&g&tt A!ta,or 3g 3indig ,aráz!$ott4 bár a
$egnagyobb t.zek 3o!tanra kito3bo$ták 3ag%kat. A 1a3% z!íro!4
!z.rke 1E,e$y1ekknt kavargott a $evegJben. "E $e!z
továbbind%$ni.
)zze$ a nagy e3ber i! egyetrtett.
      V [,, idJben V 3orogta4 a3ikor 2ka ráta$á$t. Cockát vetett
:a!z%$$ya$4 C&nyv3o$$ya$ ! On A!ont 2i$$I$e$4 ! !zoká! !zerint
ve!zített. A z!o$do!ok kedve$tk Q&$dz!igert4 aki %gyano$yan
rettent1etet$en.$ +ogadott4 3int a1ogy 1arco$t4 c!ak koránt!e3
akkora !zerenc!ve$. V Sz.k!ge3 van a ,ánc$o3ra4 2ka.
(evakartad a vrt a 3e$$vrte3rJ$Y
V ;gen4 !er.
Q&$dz!iger 3e$$vrt-e &reg ! !T$yo!4 t&bb!z&r i! +o$tozott4
agyon1a!zná$t darab vo$t. _gyanezt e$ $e1etett 3ondani a
!i!ak-árE$ i!4 va$a3int a nyakvdJrJ$4 a $ábvdJrJ$4 a ke!ztyűrJ$4
! !zedettIvetett ,ánc$-ának t&bbi r!zrJ$. 2ka +e$!zere$!e c!ak
kic!ive$ +e!tett -obban4 Ser Gerri! ,edig a $egro!!zabb vo$t az
&!!ze! k&z.$. Q!o$do!ac$4 a ,ánc$kovác! így nevezte. c%entyn
ne3 krdezte 3eg4 1ányan 1ordták e$Jtte4 1ányan 1a$tak 3eg
benne. Sa-át4 -E 3inJ!gű ,ánc$-%kat Oo$anti!ban 1agyták4
arany%kka$ ! va$Edi nev.kke$ egy.tt. A ne3e! 1ázak gazdag
$ovag-ai ne3 ke$tek át a ke!keny tengeren4 1ogy ár%ba boc!á!!ák
kard+orgatE kez.ket4 kivve4 1a va$a3i gono!ztett 3iatt
!zá3űztk Jket.
V ;nkább tettete3 3aga3 !zegnynek4 3int gono!znak V
-e$entette ki c%entyn4 a3ikor Gerri! e$3ondta4 3it ta$á$t ki.
A Sz$+%tták a$ig egy Era a$att tábort bontottak.
V )$ind%$%nkS V -e$entette be a Rongyo! 9erceg 1ata$3a!
te!tű4 !z.rke c!ata3n-e 1átárE$ ne3e! va$yr nye$ven4 a3it a
ko3,ánián be$.$ $eginkább 1a!zná$tak. (ova +o$to! 3e$$!J $ábára
rongydarabokat tekert azoknak az e3bereknek a k&,enybJ$4
akiket 3eg&$t. Sa-át k&,enye !zintn i$yen darabokbE$ á$$t.
Zrege3ber vo$t4 1atvan i! e$3T$t 3ár4 azonban 3g 3indig
egyene!en .$t a nyeregben4 ! a 1ang-a i! e$g erJ! vo$t 1ozzá4
1ogy a 3ezJ $egtávo$abbi r!zn i! 1a$$ani $e1e!!en. V A!ta,or
c!ak íze$ítJ vo$t4 Meereen $e!z az igazi $ako3aS
A z!o$do!ok .dvriva$gá!ban t&rtek ki. A dárdákon kk
!e$ye3!za$agok $engtek4 a 3aga!ban ,edig kkI+e1r c!íko!
!z&vetek4 a Sz$+%tták zá!z$ai $obogtak.
A 1áro3 dorneIi a t&bbiekke$ egy.tt $-enzett. 9a c!endben
3aradnak4 c!ak 3ag%kra von-ák a +igye$3et. ]3 a1ogy a
Sz$+Ttták !zak +e$ ind%$tak a ,arti Tton4 !zoro!an Ore!!zaká$$
! a Mac!ka Co3,ániá-a 3&g&tt. 2ka oda1TzEdott #orneIi
Gerro$d 3e$$.
V 9a3aro!an V 3ondta Pe!tero! k&z&! nye$vn. Oo$tak 3á!
0e!tero!iak i! az egy!gben4 de ne3 !okan4 ! ne3 a k&ze$.kben.
V Ne3!okára c!e$ekedn.nk ke$$.
V Ne itt V 3or3o$ta Gerri! .re! 3o!o$$ya$. V )!te4 1a tábort
vert.nk4 3indent 3egbe!z$.nk.
A rgi g1i!i ,arti Tton !záz 3r+&$d vá$a!ztotta e$ A!ta,ort
?%nkaitE$4 ! T-abb &tven ?%nkait MeereentJ$. A $ovakka$ -E$
e$$átott !zabad ko3,ániák erJ$tetett 3enetben 1at na, a$att
e$r1etik ?%nkait4 vagy nyo$c a$att va$a3ive$ knye$3e!ebb
te3,Eban. A gya$ogo! EIg1i!i $giEknak 3á!+$!zer annyi ideig
+og tartani az Tt4 a3i ,edig ? %nkait ! rab!zo$ga1ad!eregt
i$$eti...
V Azokka$ a tábornokokka$ c!oda4 1ogy ne3 3enete$nek be$e
egyene!en a tengerbe V v$ekedett :a!z%$y.
A ?%nkaik ne3 !zűk&$k&dtek ,aranc!nokokban. )gy ?%rk1az
zo ?%nzak nevű &reg 1J! vo$t a +J,aranc!nok%k4 bár a Sz$+Ttták
c!ak távo$rE$ $áttákR á$$andEan egy 1ata$3a! gya$og1intEn
k&z$ekedett4 a3i o$yan Eriá!i vo$t4 1ogy negyven rab!zo$ga ke$$ett
a ci,e$!1ez.
A$árende$t-eive$ azonban !a-ná$ato! 3Edon -Eva$ t&bb!z&r
ta$á$koztak. A y%nkai ne3e!ek Tgy 1e3z!egtek 3inden.tt4 akár a
c!Etányok. A +e$t G1azdannak4 Grazdannak4 Mazd1annak vagy
G1aznaknak 1ívtákR a g1i!i nevek 3egk.$&nb&ztet!e o$yan
3űv!zet vo$t4 a3it ne3 !ok Sz$+Ttta t%dott e$!a-átítani4 ezrt
inkább gTnyneveket aggattak rá-%k.
Az egyik $eg+e$tűnJbb k&z.$.k a Sárga 2á$na vo$t4 egy
gyo3or+orgatEan k&vr +r+i4 aranyro-tokka$ dí!zített !árga
!e$ye3tokarban. Segít!g n$k.$ 3g á$$ni ! vize$ni !e3 t%dott4
ezrt 3indig 1Tgy!zagot ára!ztott4 a3it 3g a rengeteg ,ar+.3
!e3 t%dott e$nyo3ni. ]$$ítE$ag J a $eggazdagabb e3ber
?%nkaiban4 ! kedve$te a rende$$ene! do$gokat/ a rab!zo$gái k&z&tt
vo$t kec!ke$ábT ! kec!ke,atá-T +iT4 egy !zaká$$a! a!!zony4 egy
kt+e-ű !z&rnyeteg Mantary!bE$4 ! egy ktne3ű4 aki --e$ente az
ágyát 3e$egítette.
V Farok ! ,%nci egy!zerre V 3ondta Sza$3a #ick. V A
2á$nának vo$t egy Eriá!a i!4 !zerette nzni4 a1ogy 3egd%g-a a
rab!zo$ga$ányait. Aztán 3eg1a$t. Azt 1a$$otta34 a 2á$na egy z!ák
aranyat ígrt egy T-rt.
Aztán ott vo$t a (ánytábornok4 aki v&r&! !&rnyű4 +e1r $ovon
k&z$ekedett4 ! !záz iz3o! rab!zo$gakatonának ,aranc!o$t.
Mindegyiket J 3aga teny!ztette ! k,ezte4 +iata$ok vo$tak4 !
karc!Tak4 d%zzadE iz3Tak4 ! egy ágykk&tJtJ$4 !árga k&,enytJ$
! rzki v!etekke$ e$$átott bronz,a-z!tE$ e$tekintve te$-e!en
3ezte$enek. \rnJ-.k ne3 $e1etett t&bb tizen1at ve!n$4 ! ?%nkai
!a-át #aenery! Targaryennek k,ze$te 3agát.
A Ci!ga$a3b igazábE$ ne3 vo$t t&r,e4 de gyenge +nyben
k&nnyen annak $e1etett nzni. )nnek e$$enre Tgy -ártIke$t4 3int1a
Eriá! vo$na4 g&rbe ki! $ábait !ztvetette4 $a,o! 3e$$ka!át
kid.$$e!ztette. Az J katonái vo$tak a $eg3aga!abbak4 akiket a
Sz$+Ttták va$a1a $áttakR a $egki!ebb i! $ega$ább 1t $áb $e1etett4 a
$eg3aga!abb ,edig k&ze$ítette a nyo$cat. Mindannyian 1o!!zTká!
arcT4 1o!!zT $ábT +r+iak vo$tak4 ! dí!ze! ,ánc$-%k $ábr!znek
3aga!ítá!a 3g nagyobbnak 3%tatta Jket. Fe$!Jte!t.ket
rEz!a!zínre +e!tett ,ikke$y,ánc$ borította4 +e-.k&n 1egye!
ac$c!Jrre$ e$$átott4 rEz!a!zín to$$+orgE! !i!akot vi!e$tek.
Mindegyik.k 1o!!zT4 g&rbe kardot 1ordott a c!í,J-n4 ! !a-át
3aga!!ág%kka$ 3egegyezJ 1o!!zT!ágT4 3indkt vgn $ev$
a$akT ,engve$ e$$átott dárdát +orgattak.
V A Ci!ga$a3b teny!zti Jket V ár%$ta e$ Sza$3a #ick. V
Maga! rab!zo$gákat vá!áro$ a vi$ág 3inden tá-árE$4 ,ároztat-a a
nJket a +r+iakka$4 ! a $eg3aga!abbakbE$ G3eket k,ez. Abban
re3nykedik4 1ogy egy na, e$1agy1at-a a $áb3aga!ítEt.
V N1ány Era a kín,adon +e$gyor!ítaná a +o$ya3atot V -egyezte
3eg a nagy e3ber.
Gerri! nevetett.
V F$e$3ete! c!a,at. Se33i ne3 r3ít 3eg -obban4 3int
n1ány 3aga!ított $ábon -árE rab!zo$ga4 rEz!a!zín ,ikke$yekke$ !
to$$akka$. 9a az egyik rá3 tá3adna4 &!!ze1%gyozná3 3aga3 a
r&1&g!tJ$.
V Oannak4 akik !zerint a g3ek kirá$yi $átványt nyT-tanak V
3ondta On A!ont 2i$$.
V 9a a kirá$yod bkákat e!zik +$ $ábon á$$va4 akkor bizto!an.
V A g3ek gyávák V !z&gezte $e a nagy e3ber. V )gy!zer ;vE4
cet%! ! n vadá!zni ind%$t%nk4 ! be$ebot$ott%nk n1ány g3be4
,,en a !ek$ye!ben c!i,egettk a bka,orontyokat ! a
ki!1a$akat. Oa$Eban !z,ek vo$tak a !ze3nek4 de aztán e$re,.$t
oda+ent egy 1-a4 ! r&gt&n !zárnyra ka,tak4 3int1a !árkányt
$áttak vo$na. Akkora !ze$et kavartak4 1ogy $e+T-t a $ova3rE$4 de
A$et%! +e$a-zotta az í-át4 ! $e$Jtte az egyiket. Az íze4 3int a
kac!á4 c!ak ne3 o$yan z!íro!.
]3 3g a Ci!ga$a3b ! a G3ek i! e$1a$vány%$tak a (ánco!
Nagy%rak gTnynevet kirde3$J te!tvr,ár o!toba!ága 3e$$ett. A
$eg%to$!E a$ka$o33a$4 a3ikor ?%nkai rab!zo$ga1arco!ai
ta$á$koztak a !árkánykirá$ynJ Mak%$át$an-aiva$4 +e-ve!ztett
3enek.$! $ett a vge. A (ánco! Nagy%rak 3ego$dották4 1ogy ez
t&bb ne t&rtn1e!!en 3egR tíze!ve$ &!!ze$ánco$ták a katonáikat4
c!%k$Et a c!%k$E1oz4 bokát a boká1oz.
V Szegny &rd&g&k ne3 t%dnak e$+%tni4 c!ak 1a 3indegyik +%t
V 3e!$te nevetve Sza$3a #ick. V [! akkor !e3 $e!znek tT$
gyor!ak.
V Ne3 3int1a a gya$og$á! o$yan ro1adt gyor!an 3enne nekik
V 3%tatott rá :a!z%$y. V Ráadá!%$ tíz 3r+&$drJ$ 1a$$ani a
c!&r&3,&$!.ket.
[! vo$tak 3á!ok i!4 1a!on$Ean Jr.$tek4 vagy 3g ro!!zabbak/
a RezgJarcT NagyTr4 a R!zege! 9EdítE4 az ]$$atido3ár4
:%dingarc4 a NyT$4 a Szekere!4 a :ar+.3&! 9J!. N3e$yik 1T!z
katonának ,aranc!o$t4 3á!ok kt!záznak vagy ktezernek4
rab!zo$gáknak4 akiket 3ag%k k,eztek ki ! +egyvereztek +e$.
Mindegyik gazdag vo$t4 3indegyik arrogán!4 ! 3indegyik
ka,itányi vagy ,aranc!noki rangot vi!e$t4 így ne3 +e$e$t 3á!nak4
c!ak ?%rk1az zo ?%nzaknak. Az egy!zerű z!o$do!okat $enztk4 !
vg n$k.$ azon vitatkoztak4 ki a rangidJ! k&z&tt.k.
Mire a Sz$+%tták 3egtettek 1áro3 3r+&$det4 a y%nkaik kt !
+$ 3r+&$dde$ $e3aradtak 3&g&tt.k.
V )gy +a$kányi bűz&!4 !árga 1o$dkEro! V ,ana!zkodott
:a!z%$y. V Mg 3indig ne3 !iker.$t kita$á$ni%k4 1ogy a
Oi1arvar-ak ! a Má!odik Fiak 3irt á$$tak át a
!árkánykirá$ynJ1&z.
V Azt 1i!zik4 aranyrt V ingatta a +e-t C&nyv3o$y. V Mit
gondo$!z4 3irt +izetnek 3eg i$yen bJ!ge!en 3inketY
V Az arany -E do$og4 de az $et 3g -obb V +e$e$te :a!z%$y. V
A!ta,orban c!%,án n1ány nyo3orkka$ tánco$t%nk. Te ko3o$yan
ezze$ a c!Jc!e$kke$ az o$da$adon akar!z !ze3benzni a
Mak%$át$anokka$Y
V A!ta,orban i! vo$tak Mak%$át$anok V !zE$t k&zbe a nagy
e3ber.
V [n va$Edi Mak%$át$anokrE$ be!z$ek. AttE$4 1ogy egy
bárdda$ $evág-ák a k&$yk&k go$yEit4 ! c!Tc!o! !i!akot nyo3nak a
+e-.kbe4 3g ne3 $e!z be$J$.k Mak%$át$an. A !árkánykirá$ynJ a
va$Ediakat 3agáva$ vitte4 azok ne3 t&rnek 3eg4 ! ne3 +%tnak e$4
a3ikor rá-%k !ze$$ente!z.
V Ne3 be!z$ve a !árkányokrE$. V Sza$3a #ick +e$nzett az
gre4 3int1a 3ár c!ak a !árkányok e3$ít!e i! e$g $enne 1ozzá4
1ogy $ec!a,-anak rá-%k a 3aga!bE$. V [$ezztek 3eg a kardotokat4
+iTk4 3ert ne3!okára va$Edi 1arcban $e!z r!z.nk.
Oa$Edi 1arc4 gondo$ta 2ka. A !zE a gyo3rába 3art. Neki 3ár
az A!ta,or +a$ai a$att $eza-$ott 1arc i! va$Edinak tűnt4 bár t%dta4
1ogy a z!o$do!ok ne3 így v$ekednek.
      V Az 3!zár$á! vo$t4 ne3 1arc V -e$entette ki %tána #enzo
#U1an. a 1arco! bárd. #enzo ka,itány vo$t4 !záz c!ata veterán-a4
3íg 2ka ta,a!zta$ata a gyakor$Etrre ! a $ovagi tornákra
kor$átozEdott4 így ne3 1itte4 1ogy az J do$ga $enne vitába !zá$$ni
egy !okat 3egrt 1arco!!a$.
A3ikor e$kezdJd&tt4 va$Eban igazi c!atának tűnt. )!zbe
-%tott4 1ogyan !zűk.$t &!!ze a gyo3ra4 a3ikor a nagy e3ber
1a-na$ban egy rTgá!!a$ +e$bre!ztette.
V :ánc$t +e$4 1ta$vES V d&r&gte. V A M!záro! e3berei
e$JbT-tak4 1arco$ni akarnak. Fe$4 k.$&nben te $e!ze$ a regge$i-eS
      V A M!záro!kirá$y 1a$ott V ti$takozott á$3o!an 2ka. )z a 1ír
+ogadta Jket4 a3ikor $e&z&n$&ttek a z!o$do!okat dIOo$anti!bE$
ide!zá$$ítE 1a-EkrE$. )gy 3á!odik A$eon kirá$y !zerezte 3eg a
koronát4 aztán J i! gyor!an 3eg1a$t4 ! A!ta,orban 3o!t egy
!za-1a ! egy Jr.$t borb$y %ra$kodik4 akiknek a 1ívei egy3á!!a$
1arco$nak az %tcákon a váro! irányítá!árt
V (e1et4 1ogy 1az%dtak V 3ondta a nagy e3ber. V Oagy ez egy
3á!ik M!záro!. )!et$eg az e$!J trt vi!!za .v&$tve a !ír-ábE$4
1ogy vgezzen n1ány y%nkaiva$. Ro1adt%$ ne3 !zá3ít4 2ka.
Oedd +e$ a ,ánc$odatS
A !átorban tízen a$%dtak4 ! addigra 3indenki 3á! ta$,on vo$t4
$áza! igyekezette$ rángatták 3ag%kra nadrág-%kat ! c!iz3á-%kat4
&$t&ttk +e$ $áncing.ket4 c!ato$ták +e$ 3e$$vrt-.ket4 1Tzták
!zoro!ra $ábI ! karvrt-eik !zí-ait. Ca,kodE kezek nyT$tak
!i!akok4 ,a-z!ok4 kardok %tán. A 3indig gyor! Gerri! k!z.$t e$
e$!Jknt4 Arc1 ne3 !okka$ $e3aradva k&vette. )gy.tt !egítettk
+e$ c%entynre a ,ánc$-át.
Negyed 3r+&$dde$ távo$abb A!ta,or T- Mak%$át$an-ai
&z&n$&ttek ki a ka,%n4 ! rendezJdtek a$akzatba a váro! o3$adozE4
v&r&! +a$ai a$att A 1a-na$i na,+ny 3egc!i$$ant c!Tc!o!
bronz!i!ak-%kon ! 1o!!zT dárdáik 1egyn.
A 1áro3 dorneIi egy.tt ro1ant ki a !átorbE$4 1ogy
c!at$akozzanak a $ovak +e$ igyekvJ 1arco!ok1oz. A!ata.
c%entynt azEta oktatták a kard4 a dárda ! a ,a-z! 1a!zná$atára4
3iEta -árni t%dott4 de ez 3o!t !e33it !e3 -e$entett. 9arco!4 ad-
neke3 bátor!ágotS V +o1á!zkodott4 3ik&zben a távo$ban
3eg!zE$a$tak a dobok/ 2_MM4 b%334 2_MM4 b%334 2_MM4
b%33. A nagy e3ber 3eg3%tatta neki a M!záro!kirá$ytR a +r+i
3erev tartá!ban .$t ,ánc$$a$ +edett $ován4 rz!zín ,ikke$yvrt-e
+nye!en c!i$$ogott a regge$i na,+nyben. Gerri! a 1arc kezdete
e$Jtt 3g oda$,ett 1ozzá.
V 2ár3i i! t&rtn-k4 3arad- Arc1 3e$$ettS Ne +e$edd4 te vagy
az egyet$en k&z&tt.nk4 aki +e$e!g.$ ve1eti a $ányt.
Addigra az a!ta,oriak 3egkezdtk az e$Jrenyo3%$á!t.
Akár 1a$ott vo$t4 akár $t4 a M!záro!kirá$ynak !iker.$t
3eg$e,nie a 2&$c! Me!tereket. A y%nkaik 3g $obogE tokarban
!za$adgá$tak +e$Ia$á4 3eg,rEbá$va a$akzatba rendezni +$ig
kik,zett katonáikat4 a3ikor a Mak%$át$anok dárdái !ztzi$á$ták az
arcvona$%kat. 9a ninc!enek ott a !z&vet!ge!eik ! a 3egvetett
z!o$do!ok4 k&nnyen ,Er%$ -ár1attak vo$na4 de a Sz$+Ttták ! a
Mac!ka Co3,ániá-a ,erceken be$.$ nyeregben ter3ett4 ! rázTd%$t
az a!ta,oriak !zárnyára4 3ik&zben az egyik T-Ig1i!i $giE a 3á!ik
o$da$rE$ átt&rt a y%nkai táboron4 ! !ze3tJ$ !ze3ben4 dárdáva$ !
,a-zz!a$ c!a,ott &!!ze a Mak%$át$anokka$.
A t&bbi 3ár va$Eban 3!zár$á! vo$t4 de ezTtta$ a
M!záro!kirá$y ker.$t a bárd ro!!zabbik o$da$ára. Og.$ Aaggo
vágta $e4 3i%tán átk.zd&tte 3agát a kirá$y te!tJr!gn a
c!ata3nig4 ! íve! va$yriai arak1-ának egyet$en c!a,á!áva$ vá$$tE$
c!í,Jig +e$nyitotta az %ra$kodE te!tt. 2ka ne3 $átta4 de akik ott
vo$tak4 azt á$$ították4 ceon rz,ánc$-a !zt1a!adt4 akár a !e$ye34
! a nyí$á!bE$ borza$3a! bűzt ára!ztva !záznyi tekergJ +reg
3á!zott e$J. ceon te1át 3gi! 1a$ott vo$t. A kt!gbee!ett
a!ta,oriak kiá!ták a !ír-ábE$4 ,ánc$t adtak rá4 ! +e$k&t&ztk a
$ovára4 1át1a ezze$ bátor!ágot &nt Mak%$át$an-aiba.
A 1a$ott A$eon e$e!te vget vetett a re3nyeiknek. Az T-
Mak%$át$anok dárdá-%kat ! ,a-z!%kat e$dobá$va +%tottak4 á3
A!ta,or ka,%-a bezár%$t 3&g&tt.k. 2ka i! r!zt vett az ezt k&vetJ
3!zár$á!ban4 a t&bbi Sz$+%ttáva$ egy.tt ro1anta $e a r3.$t
e%n%c1okat Mindvgig a nagy e3ber 3e$$ett 3aradt4 -obbraIba$ra
c!a,kodott4 a1ogy az k dárda1egyknt t&rt át a Mak%$át$anok
!orain. A3ikor a 3á!ik o$da$on kirtek a t&3egbJ$4 a Rongyo!
9erceg vezet!ve$ 3eg+ord%$tak4 ! T-abb ro1a3ra ind%$tak.
2ka c!ak akkor nzte 3eg -obban a c!Tc!o! bronz!i!ak a$atti
arcokat4 ! rá ke$$ett -&nnie4 1ogy a $egt&bben ne3 idJ!ebbek ná$a.
Az any-%k %tán !iko$tozE z&$d+.$ű k&$yk&k4 gondo$ta4 de %gyanTgy
gyi$ko$ta Jket tovább. Mire 3aga 3&g&tt 1agyta a 1arc3ezJt4
kard-a v&r&!$&tt a vrtJ$4 ! Tgy e$+áradt a kar-a4 1ogy a$ig bírta
+e$e3e$ni.
)z 3g!e3 vo$t va$Edi 1arc4 gondo$ta. Az c!ak ez%tán -&n4 !
addigra 3ár ne3 $e1et.nk itt4 k.$&nben a ro!!z o$da$on ta$á$-%k
3ag%nkat.
Azna, --e$ a Sz$+%tták a Rab!zo$gaI&b&$ ,art-án vertek tábort
2ka 1Tzta az e$!J Jr!get4 neki ke$$ett vigyáznia a $ovakra. Gerri!
ott ta$á$kozott ve$e na,$e3ente %tán4 a3ikor 3ár a +$1o$d
ragyogott a víz +&$&tt.
V A nagy e3bernek i! itt kne $ennie V 3ondta c%entyn.
      V Meg$átogatta On A!ont 2i$$t4 1ogy a 3aradk ez.!t-t i!
e$ve!zít!e V te$e$te Gerri!. V 9agy-%k ki ebbJ$. \gyi! azt te!zi4
a3it 3ond%nk4 3g 1a ne3 i! tet!zik neki.
      V ;gaz4
)gyre t&bb do$og vo$t4 a3i c%entynnek !e3 tet!zett ebben az
eg!zben. )gy tT$z!T+o$t 1a-Eban %tazni4 kitve a !z$ ! a tenger
!ze!z$ynek4 ke3ny4 z!iz!ike! kenyeret enni ! +ekete
kátrányr%3ot inni az á$dott +e$ed!ig4 do1o! !za$3án a$%dni
idegenek !zagáva$ az orrában... 3indezekre !zá3ított4 a3ikor
Oo$anti!ban a$áírta azt a ,erga3ent4 ! egy vre +e$a-án$otta
kard-át ! e$k&te$ezett!gt a Rongyo! 9ercegnek. )zeket a
ne1z!geket ki $e1etett bírni4 1i!zen 3inden nagyobb ka$and
ve$e-árEi vo$tak.
A3ire azonban 3o!t k!z.$tek4 az egyrte$3ű ár%$á!nak
3inJ!.$t. A y%nkaik e$1ozták Jket ide dIOo$anti!bE$4 1ogy
1arco$-anak a Sárga Oáro!rt4 de a dorneIiak k&,&nyeget akartak
+ordítani4 ! átá$$ni a 3á!ik o$da$ra. A3i azt -e$enti4 1ogy c!erben
ke$$ 1agyni%k a ba-tár!aikat i!. A Sz$+Ttták ne3 o$yan
1arco!tár!ak vo$tak4 akiket c%entyn &nknt vá$a!ztott vo$na
3agának4 de átke$t ve$.k a tengeren4 o!ztozott te$.k&n !
!&r.k&n4 az o$da$%kon 1arco$t4 t&rtneteket c!er$t azokka$4
akiknek 3egrtette a be!zdt. [! 1a a t&rtnetek ne3 i! vo$tak
igazak... no!4 ez vo$t a 3eereeni %tazá! ára. a)z ne3 o$ya!3i4 a3it
te bec!.$ete! 3ego$dá!nak nevezn$b +igye$3eztette Gerri! 3g a
Cere!kedJ1ázban.
V #aenery! ta$án 3ár +$Tton -ár ?%nkai +e$4 egy 1ad!eregge$
a 1áta 3&g&tt V 3ondta c%entyn a $ovak k&z&tt !tá$va.
V (e1et V bE$intott Gerri! V4 de az i! $e1et4 1ogy ne3.
9a$$ott%nk 3ár 1a!on$E !zEbe!zdet korábban i!. Az a!ta,oriak
3eg vo$tak gyJzJdve rE$a4 1ogy #aenery! d$re -&n a
!árkányaiva$4 ! 3egt&ri az o!tro3ot. Akkor ne3 -&tt4 ! ta$án
3o!t !e3 -&n.
V Ne3 t%d1at-%k bizto!an. )$ ke$$ tűnn.nk4 3ie$Jtt
knyte$enek $ennnk 1arcba !zá$$ni azza$ a nJve$4 akit +e$e!g.$
ke$$ venne3.
V Oár-%nk4 a3íg odar.nk ?%nkaiba. V Gerri! a do3bokra
3%tatott. V )z az J ter.$et.k. Senki ne3 akar etetni vagy bT-tatni
1áro3 dezertJrt. ?%nkaitE$ !zakra az 3ár !enki +&$d-e.
;gaza vo$t4 de c%entyn ne3 ny%godott 3eg.
      V A nagy e3ber tT$ !ok barátot !zerzett. T%d-a4 1ogy a terv
kezdettJ$ +ogva az vo$t4 1ogy e$!z&k.nk4 ! egyed.$ -%t%nk e$
#aenery!1ez4 de ne3 !zíve!en 1agy-a 3a-d 1átra a barátait4
akikke$ egy.tt 1arco$t. 9a tT$ !okáig vár%nk4 Tgy +og tűnni4
3int1a a c!ata e$Je!t-n 1agyt%k vo$na c!erben Jket. Arra !o!e3
$e!z k,e!. Te i! %gyano$yan -E$ i!3ered4 3int n.
V )z dezertá$á!4 akár3ikor i! kerít.nk rá !ort V vitatkozott
Gerri! V4 ! a Rongyo! 9erceg ne3 nzi -E !ze33e$ a
dezertJr&ket. Oadá!zokat +og %tán%nk k.$deni4 ! a 9t
k&ny&r.$-&n ra-t%nk4 1a e$ka,nak. 9a !zerenc!nk van4 c!ak az
egyik $áb%nkat c!a,-ák $e4 1ogy !o1a t&bb ne +%t1a!!%nk. 9a
ninc! !zerenc!nk4 odaadnak Sz, Meri!nek.
c%entynnek erre e$akadt a !zava. Sz, Meri!tJ$ 3g J i! +$t
A 0e!tero!i a!!zony 3aga!abb vo$t ná$a4 egy %-- 1í-án e$rte a 1at
$ábat. Mi%tán 1T!z vig !zo$gá$t a !zabad ko3,ániákban4 !e33i
!z, ne3 3aradt benne4 !e3 be$.$4 !e3 kív.$.
Gerri! 3eg+ogta a kar-át
V Oár-%nk 3g n1ány na,ot. ]tke$t.nk a +$ vi$ágon4 $egy.nk
t.re$e33e$ 3g ,ár 3r+&$dig. Oa$a1o$ ?%nkaitE$ !zakra e$-&n a
3eg+e$e$J ,i$$anat.
V 9a te 3ondod V d.nny&gte ktkedve 2ka.
]3 ez egy!zer az i!tenek 3eg!zánták Jket4 ! a $e1etJ!g
!okka$ 1a3arabb e$-&tt4 3int várták.
Ct na,,a$ k!Jbb 9%g1 9%nger+ord $,ett a tábort.z.k1&z.
V A dorneIit vár-ák a ,aranc!noki !átorban.
V Me$yiketY V krdezte Gerri!. V Mind azok vagy%nk.
V Akkor 3indJt&ket. V A !avanyT ! 3ogorva4 +$ kezre
nyo3ork 9%nger+ord -E ideig a ko3,ánia ,nz3e!tere vo$t4 a3íg
a Rongyo! 9erceg $o,á!on ne3 ka,ta4 ! $evágta 1áro3 %--át.
AzEta Jr3e!terknt !zo$gá$t.
Mi t&rtn1etettY 2kának 3o!tanáig +oga$3a !e3 vo$t rE$a4
1ogy a ,aranc!nok egyá$ta$án t%d a $tez!.krJ$. 9%nger+ord
azonban r&gt&n távozott i!4 így ne3 3aradt idJ krd!ekre. Ne3
te1ettek 3á!t4 &!!ze!zedtk a nagy e3bert4 ! engede$3e!kedtek a
,aranc!nak.
V Ne va$$-atok be !e33it4 ! k!z.$-etek a 1arcra V !Tgta
c%entyn a barátainak.
V [n 3indig k!zen á$$ok V 3ondta a nagy e3ber.
A nagy4 !z.rke vitor$avá!zon ,avi$on4 3e$yet a Rongyo! 9erceg
e$J!zeretette$ nevezett az J vá!zonka!t$yának4 t&3ve vo$t a
dorneIiak 3egrkez!ekor. c%entyn egy ,i$$anat a$att rá-&tt4 1ogy
az &!!zegyű$tek z&3e a 9t Cirá$y!ágbE$ rkezett4 vagy $ega$ábbi!
0e!tero!i !zár3azá!Tnak va$$otta 3agát. Szá3űz&ttek vagy
!zá3űz&ttek +iai. Sza$3a #ick !zerint 1áro3 t%cat 0e!tero!i
!zo$gá$t a ko3,ániában4 ennek -E 1ar3ada 3o!t itt vo$t4 be$ertve
3agát #icket i!4 va$a3int 9%g1 9%nger+ordot4 Sz, Meri!t ! az
arany1a-T (e0i! (an!tert4 a ko3,ánia $eg-obb í-á!zát.
#enzo #U1an !zintn -e$en vo$t4 3e$$ette Aaggo tornyo!%$t. Az
e3berek 3o!tanában 9%$$a&$J AaggEnak neveztk4 ,er!ze c!ak a
1áta 3&g&ttR 3eg$e1etJ!en 1irte$en 1aragT 1arco!knt i!3ertk4 !
az íve$t4 +ekete kard $ega$ább o$yan ko3i!z vo$t4 3int a gazdá-a.
T&bb !záz va$yriai 1o!!zTkard $tezett a vi$ágon4 de va$yriai
arak1bE$ a$ig n1ány. Aaggo ! #U1an ne3 Pe!tero!rE$ rkeztek4
de ka,itányknt $veztk a Rongyo! 9erceg biza$3át. A -obb ! a
ba$ keze. Oa$a3i -e$entJ! do$og k!z.$Jdik.
Maga a Rongyo! 9erceg t&rte 3eg a c!endet.
V :aranc! rkezett ?%rk1aztE$. \gy tűnik4 az $etben 3aradt
a!ta,oriak e$JbT-tak az .regeikbJ$. A!ta,orban ne3 3aradt
!e33i4 c!ak tete3ek4 ezrt e$&z&n$&ttk a vidket4 !zázáva$ vagy
ta$án ezrve$4 betegen ! 1e!en. A y%nkaik ne3 akar-ák a Sárga
Oáro!%k k&ze$ben $átni Jket. _ta!ítá!t ka,t%nk4 1ogy +ogdo!!%k
&!!ze4 ! vigy.k vi!!za 3indet A!ta,orba4 e!et$eg Meereenbe. 9a
a !árkánykirá$ynJ be akar-a +ogadni Jket4 c!ak tegye. "E r!z.k
vr+o$yá!ban !zenved4 ! a t&bbi i! c!ak T-abb 1e! !zá-at -e$ent.
V ?%nkai k&ze$ebb van4 3int Meereen V -egyezte 3eg 9%g1
9%nger+ord. V Mi van4 1a ne3 -&nnek &n!zánt%kbE$Y
      V )zrt van kardotok ! dárdátok4 9%g1. 2ár az í-ak ta$án -obb
!zo$gá$atot te!znek. Akiken a vr+o$yá! -e$eit $át-átok4 azoktE$
3arad-atok távo$. A 1aderJ +e$t a do3bok k&z k.$d&34 &tven
Jr-árat4 3indegyikben 1T!z $ova!. Ore!!zaká$$ %gyanezt a
,aranc!ot ka,ta4 így a Mac!kák i! kik.$dik az e3bereiket
Az e3berek &!!zenztek4 t&bben 1a$kan 3or3o$tak va$a3it.
2ár a Sz$+Ttták ! a Mac!ka Co3,ániá-a -e$en$eg egyaránt
?%nkai !zo$gá$atában á$$tak4 egy vve$ korábban4 a Oitatott
F&$deken 3g a 1arc3ezJ e$$entte! o$da$árE$ nztek +arka!!ze3et
egy3á!!a$4 ! az e$$en!ge!ked! azEta i! kí!rtett. Ore!!zaká$$4 a
Mac!kák ádáz vezre 1ar!ány Eriá! vo$t e$k,e!ztJ vr!zo3--a$4
aki ne3 i! c!iná$t titkot be$J$e4 3ennyire 3egveti a arongyokba
&$t&z&tt vne3bertb.
Sza$3a #ick 3egk&!z&r.$te a torkát.
V 2oc!ánatodat kre34 de 3i itt 3indannyian a 9t Cirá$y!ág
!z.$&ttei vagy%nk. Aze$Jtt !o1a ne3 c!o,orto!ítottá$ 3inket vr
vagy nye$v !zerint Mo!t 3irt 3gi! ezeket az e3bereket k.$d&dY
V "ogo! krd!. Ti ke$etre +ogtok $ovago$ni4 3$yen be a
do3bok k&z4 aztán nagy ívben 3egker.$itek ?%nkait4 ! Meereen
+e$ ind%$tok. 9a Ttk&zben a!ta,oriakka$ ta$á$koztok4 1a-t!átok
Jket !zaknak4 vagy vgezzetek ve$.k... de ne +e$ed-tek e$4 1ogy
a ti va$Edi +e$adatotok ne3 ez. A Sárga Oáro!on tT$ 3ár
be$eakad1attok a !árkánykirá$ynJ Jr-árataiba. Má!odik Fiakba
vagy Oi1arvar-akba. 2ár3e$yik 3eg+e$e$. ]$$-atok át 1ozzá-%k.
V ]$$-%nk át 1ozzá-%kY V krdezte 3eg$e,etten Ser Szik$a
Wr!on4 a +attyT $ovag. V Azt akarod4 1ogy k&,&nyeget +ordít!%nkY
V \gy van V bE$intott a Rongyo! 9erceg.
c%entyn Marte$$ ki! 1í-án 1ango!an +e$nevetett. Az i!tenek
3egJr.$tekS
A 0e!tero!iak knye$3et$en.$ +e!zengtek. N1ányan a
boro!k%,á-%kba bá3%$tak4 3int1a ott re3$nnek b&$c!e!!get
ta$á$ni. 9%g1 9%nger+ord &!!zevonta a !ze3&$d&kt
V Azt 1i!zed4 #aenery! kirá$ynJ e$ +og-a 1inni4 1ogy...
V Azt.
V [! 1a e$1i!zi4 3i $egyenY C3ek $e!z.nkY Wrgyi$ko!okY
C&vetekY Az átá$$á!t +onto$gatodY
Aaggo ko3oran nzett rá.
V )zt 3a-d a 1erceg e$d&nti4 9%nger+ord. A te +e$adatod4 1ogy
azt tedd4 a3it 3ondanak.
V Mindig. V 9%nger+ord +e$e3e$te kt%--T kezt.
V 2e!z$-.nk nyí$tan V 3ondta #enzo #U1an4 a 1arco! bárd. V
A y%nkaik ne3 tT$ biza$o3ger-e!ztJ n,!g. 2ár3i i! $e!z ennek a
1áborTnak a vgki3enete$e4 a Sz$+Ttták r!ze!.$ni akarnak a
gyJze$e3bJ$. 9erceg.nk b&$c!en te!zi4 1a 3inden %tat nyitva
1agy.
V Meri! $e!z a ,aranc!nok V 3ondta a Rongyo! 9erceg. V X
i!3eri az !z-árá!o3at... ! #aenery! Targaryen ta$án k&nnyebben
e$+ogad egy 3á!ik nJt.
c%entyn Sz, Meri!re ,i$$antott. A3ikor a 1ideg4 1a$ott
tekintet az &vbe 3$yedt4 3egborzongott. Ne3 tet!zik ez neke3.
Sza$3a #icknek i! 3aradtak kte$yei.
V A $ány bo$ond $enne4 1a 3egbízna benn.nk4 3g akkor i!4
1a ott van Meri!. SJt4 k.$&n&!en4 1a ott van Meri!S A ,oko$ba4
Meri!ben 3g n !e3 bízo34 ,edig n1ány!zor 3ár 3egd%gta3S
V )$vigyorodott4 de !enki !e3 nevetett. (egkev!b Sz, Meri!.
      V Azt 1i!ze34 ebben tved!z4 #ick V +e$e$te a Rongyo!
9erceg. V Ti 3indannyian 0e!tero!iak vagytok. )gy3á! +&$di-ei.
_gyanazt a nye$vet be!z$itek4 %gyanazokat az i!teneket
i3ád-átok. A3i az indokot i$$eti4 ro!!z%$ bánta3 ve$etek. #ick4 te
t&bb korbác!.t!t ka,tá$ tJ$e34 3int bárki 3á! a ko3,ániában4
c!ak rá ke$$ nzni a 1átadra. 9%g1 1áro3 %--át ve!zítette e$
3iatta3. Meri!t a +e$e ko3,ánia 3egerJ!zako$ta. ;gaz4 ne3 ez a
ko3,ánia4 de ezt ne3 ke$$ e3$íteni. )rdei Pi$$... no!4 te
egy!zerűen c!ak !&,redk vagy. Ser Wr!on enge3 1ibáztat4 a3irt
e$k.$dte3 az &cc!t a 2ánatba4 Ser (%ci+er ,edig 3g 3indig
d.1&ng a rab!zo$ga$ány 3iatt4 akit Aaggo e$vett tJ$e.
V Oi!!zaad1atta vo$na4 3i%tán vgzett ve$e V ,ana!zkodott
9o!!zT (%ci+er. V Ne3 vo$t oka 3eg&$niS
V A!T+ vo$t V -egyezte 3eg t&3&ren Aaggo. V )z e$g ok.
A Rongyo! 9erceg +o$ytatta4 3int1a k&zbe !e3 !zE$tak vo$na.
V Pebber4 te a Pe!tero!on e$ve!zített +&$d-eid %tán
vágyakozo$. (an!ter4 3eg&$te3 a +iTt4 akit kedve$t$. Ti 1ár3an4
dorneIiak4 Tgy gondo$-átok4 1az%dta3 nektek. Az a!ta,ori
z!ák3ány -Eva$ keve!ebb vo$t4 3int a3it Oo$anti!ban 3egígrte34
! a nagy r!zt e$tette3 3aga3nak.
V Az %to$!E r!ze igaz V d.nny&gte Ser Wr!on.
V A $eg-obb 1az%g!ágokban 3indig ott az igaz!ág 3agva V
3ondta a Rongyo! 9erceg. V MindegyikJt&knek -E oka van
e$1agyni enge34 #aenery! Targaryen ,edig t%d-a4 1ogy a
z!o$do!ok !ze!z$ye! n,!g. Az J z!o$do!ai4 a Má!odik Fiak ! a
Oi1arvar-ak !zintn e$+ogadták a y%nkaik aranyát4 de ne3
1aboztak c!at$akozni 1ozzá4 a3ikor Tgy tűnt4 J ker.$ e$Jnybe.
V Mikor ind%$-%nkY V krdezte (e0i! (an!ter.
      V Azonna$. (egyetek Evato!ak a Mac!kákka$ ! a 9o!!zT
(ándz!ákka$4 akikke$ Ttk&zben ta$á$koztok. Senki ne3 t%d-a4 1ogy
a k&,&nyeg+ordítá!otok c!ak c!e$4 egyed.$ 3i4 akik itt vagy%nk a
!átorban. 9a tT$ korán +e$+editek a $a,-aitokat4 3egnyo3orítanak
titeket dezertá$á!rt4 vagy 3eg&$nek ár%$á!rt
A 1áro3 dorneIi c!endben 1agyta e$ a ,aranc!noki !átrat.
9T!z $ova!4 ! 3indegyik be!z$i a k&z&! nye$vet4 gondo$ta
c%entyn. A !%gIdo$Ezá! !okka$ ve!z$ye!ebb vá$ik.
A nagy e3ber ked$ye!en 1átba verte.
V )z aztán a ka$and4 2ka. Sárkányvadá!zatS
 
 
 
Az &n+e-ű 1itve!
 
!1a Grey-oy Ga$bart G$over c!arnokában .$ve itta
Ga$bart G$over borát4 a3ikor Ga$bart G$over 3e!tere
be1ozta neki a $eve$et.
V \rnJ3. V A 3e!ter 1ang-a +e!z.$t vo$t4 3int 3indig4 a3ikor
ve$e be!z$t. V Madár rkezett 9antvgrJ$. V \gy adta át a
,erga3ent4 3int1a 3ár a$ig várta vo$na4 1ogy 3eg!zabad%$-on
tJ$e. Szoro!an &!!zetekert ,a,ír vo$t4 ke3ny4 rEz!a!zín ,ec!tte$
$ezárva.
9antvg. A!1a 3eg,rEbá$t vi!!zae3$kezni4 ki %ra$kodik
9antvgen. Oa$a3i !zaki Tr4 ne3 a baráto3. [! ez a ,ec!t...
R3vár 2o$ton-ai von%$tak c!atába vrc!e,,ekke$ ,ettyezett
rEz!a!zín zá!z$Ek a$att. 2izonyára ne3 v$et$en.$ 1a!zná$tak
rEz!a!zín via!zt.
Mrget tartok a keze3ben4 gondo$ta. )$ ke$$ene getne3.
)1e$yett +e$t&rte a ,ec!tet. )gy bJr+o!z$ány 1%$$ott az &$be.
A3ikor e$o$va!ta a !záraz4 barna !zavakat4 addig i! ko3or
1ang%$ata 3g !&ttebb vá$t. S&tt !zárnyak4 !&tt !zavak. A
1o$$Ek !o!e3 1oztak -E 1íreket. Az %to$!E .zenet )rdJ3$yre
Stanni! 2arat1eontE$ rkezett4 aki a vár be1Edo$á!át k&vete$te. )z
anná$ !okka$ ro!!zabb vo$t.
V Az !zakiak e$+og$a$ták a Aai$inIárkot.
V 2o$ton FattyaY V krdezte car$.
V Ra3!ay 2o$ton4 #ere! %ra4 így írta a$á. #e vannak itt 3á!
nevek i!.
#%!tin TrnJ4 Aer0yn TrnJ4 ! ngy Ry!0e$$ írta 3g oda a
nevt.
A
Me$$ett.k egy Eriá! e$nagyo$t ra-za4 va$a3e$yik _3ber -e$e.
)zeket egy 3e!ter koro3bE$ ! kJ!znkátránybE$ k!z.$t
tintá-áva$ írták $e4 de a +&$&tte $vJ .zenetet nagy4 barna4 !zá$ká!
kzírá!!a$ vetettk ,a,írra. A Aai$inIárok e$e!trJ$ adott 1írt4
va$a3int [!zak XrzJ-nek diada$3a! 1azatr!rJ$ !a-át +&$d-re4
! egy tervezett 1áza!!ágrE$. ^gy kezdJd&tt/ a)zt a $eve$et
va!e3berek vrve$ íro34 ! így vgzJd&tt/ Mindenkinek e$k.$d&k
egy darabot a 1ercegbJ$. 9a a +&$de3re 3er!zkedtek4 o!ztoztok
!or!ábanb
A!1a 1a$ottnak 1itte az &cc!t. )nn$ 3g a 1a$á$ i! -obb. Az
&$be 1%$$ott bJrdarabot a gyertya $áng-ába tartotta4 ! +igye$te a
+e$!zá$$E +.!t&t4 a3íg az %to$-a i! e$ ne3 gett4 ! a $áng 3ár az
%--át nya$do!ta.
Ga$bart G$over 3e!tere várakozva nzett rá.
V Ne3 $e!z vá$a!z V 3ondta neki A!1a.
V Mego!zt1ato3 a 1írt Sybe$$e TrnJve$Y
V 9a akarod.
9ogy Sybe$$e G$over &r&3et ta$á$Ie a Aai$inIárok e$e!tben4
A!1a ne3 t%d1atta. Az a!!zony gyakor$ati$ag az i!tenerde-ben
$t4 gyer3ekei ! +r-e 1azatr!rt i3ádkozva. \-abb
3egvá$a!zo$at$an i3ák. A !zív+á-a %gyano$yan !.ket ! vak4 3int a
3i Oízbe FT$t ;!ten.nk. Robett G$over ! +ivre4 Ga$bart az ;+-T
Farka!!a$ $ovago$tak d$re. 9a a O&r&! Ná!zrE$ 1a$$ott 3e!k c!ak
+$ig igazak4 ne3 +ognak vi!!zatrni !zakra. A gyer3ekei
$ega$ább $nek4 ! ezt i! neke3 k&!z&n1eti. A!1a Tíztoronyban
1agyta Jket4 nagynn-ei gondo!kodá!a a$att. Sybe$$e TrnJ
c!ec!e3J ki!$ánya 3g c!ec!!zo,E korban vo$t4 ezrt Tgy d&nt&tt4
ne3 te!zi ki egy T-abb vi1aro! átke$! ve!z$yeinek. A!1a
vi!!zaadta a $eve$et a 3e!ternek.
V Ne!ze. Ta$án ta$á$ benne n3i 3egny%gvá!t. )$3e1et!z.
A 3e!ter +J1a-tá! kí!retben távozott. Mi%tán bec!%kEdott
3&g&tte az a-tE4 Tri! 2ot$ey A!1ára nzet.
V 9a a Aai$inIárok e$e!ett4 Torr1en Meze-e i! k&veti
ne3!okára. Aztán 3i k&vetkez.nk.
V )gy ideig 3g ne3. A 9a!ította-kT 3a-d kivrezteti Jket.
Torr1en Meze-t ne3 $e1etett a ro3o! Aai$inIárok1oz
1a!on$ítani4 #ag3er ,edig a c!ont-a ve$e-ig a va! !z.$&tte vo$t.
)$Jbb 1a$ 3eg4 3int1ogy 3egad-a 3agát.
9a a,á3 3g $ne4 a Aai$inIárok !o!e3 e!ett vo$na e$. 2a$on
Grey-oy ti!ztában vo$t ve$e4 1ogy [!zak 3egtartá!ának k%$c!a az
]rok. :er!ze )%ron i! t%dta4 c!ak ne3 t&rJd&tt ve$e. Mint a1ogy
azza$ !e34 3i t&rtnik )rdJ3$yve$ vagy Torr1en Meze-ve$.
      V )%ront ne3 rdek$ik 2a$on 1Edítá!ai. A nagybátyá3 inkább
!árkányokat kerget. V A Oar-T!ze3ű a Oa!I!zigetek te$-e!
1adere-t &!!ze1ívta dIPykbe4 ! ki1a-Ezott a na,ny%gati
tengerre4 Oictarion &cc!e ,edig k%$$ogott %tána4 akár egy 3egvert
k%tya. Senki ne3 3aradt :ykeIon4 akitJ$ !egít!get kr1etett
vo$na4 kivve !a-át +r-%rát. V )gyed.$ 3aradt%nk.
V #ag3er !ztzTzza Jket V bizonygatta Aro334 aki 3g
!o1a!e3 ta$á$kozott o$yan a!!zonnya$4 akit akár +e$eannyira
!zeretett vo$na4 3int a 1arcot. V Azok c!ak +arka!ok.
      V A +arka!okat 3ind 3eg&$tk. V A!1a 1.ve$yk%--a k&r3ve$
+e$!zTrta az egyik rEz!a!zín via!zdarabot V )zek a nyTzEk &$tk
3eg Jket
V A!at$akoz1atnánk a 1arc1oz Torr1en Meze-n$ V -ava!o$ta
c%enton Grey-oy4 az egyik távo$i %nokate!tvre4 a SE!za-1a
ka,itánya.
V ;gen V 1e$ye!e$t #agon Grey-oy4 egy 3g távo$ibb
%nokate!tvr. Az e3berek ;!záko! #agonnak neveztk4 de
r!zegen ! -Ezan%$ egyaránt !zerette a 1arcot. V Mirt $egyen az
&!!ze! dic!J!g a 9a!ította-kTY
Ga$bart G$over kt !zo$gá$E-a -e$ent 3eg a !.$tte$4 de a
$enyTzott bJrdarab e$vette A!1a tvágyát Az e3berei3 e$ve!ztettk
a gyJze$e3be vetett 1it.ket4 i!3erte +e$ gyá!zo!an. Már c!ak a
dic!J 1a$á$t kere!ik. Ne3 kt!ge!4 a +arka!ok ezt 3eg +og-ák adni
nekik. )$Jbb vagy %tEbb ezt a várat i! vi!!za+og$a$-ák.
A na, 3ár $e+e$ ere!zkedett az i!tenerdJ 3aga! +enyJ+ái
3&g&tt4 a3ikor A!1a +e$ka,a!zkodott a +a$,c!Jn a !zá$$á!ára4
a1o$ egykor Ga$bart G$over $akott. TT$ !ok bort ivott4 $.ktetett a
+e-e. Szerette az e3bereit4 a ka,itányokat ! a $egny!get
egyaránt4 de -E r!z.ket o!tobának tartotta. 2átor bo$ondok4 de