You are on page 1of 7

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban
követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
01! tétel
!unka"elyén etikai #robléma merül el az ellátás ka#csán$ %sztályértekezleten megbeszélik az esetet$ &
megbeszélést 'n vezeti$
& beszélgetés során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* etika és az erkölcs meg(elenése a "étközna#okban+
* normák és erkölcsi szokások a társadalomban+
* döntési szabadság és morális autonómia+
* az egészségügy etikai ala#(ai+
* etikai értékek az egészségügyben
0"! tétel
!unka"elyén az egyik beteg,kliens megtiltotta+ "ogy bármilyen inormációt kiad(anak róla
"ozzátartozóinak$ -á(ékoztassa munkatársait az adatvédelmi szabályokról.
& eladat megválaszolása során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* a (ogalkotás lé#ései+ emberi és állam#olgári (ogok+
* (ogi és etikai szabályozás az egészségügyben+ különös tekintettel az önrendelkezésre és
titoktartásra+
* adatvédelem+ személyes adatok védelme és közérdek/ adatok nyilvánossága+
* család(og+ a "ázasság és a család+ mint (ogi ogalom
03! tétel
0ülöldi cserediák tölti gyakorlatát az 'n munka"elyén$ 0ollégái bizonytalanok+ "ogy "ogyan
viselked(enek vele+ nem szeretnének modortalanok lenni+ de nincs ta#asztalatuk ilyen "elyzetben$
-á(ékoztassa kollégáit a elmerül1 kulturális különbségek le"et1ségeir1l.
& eladat megválaszolása során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és #roblémái+
* az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt etikai követelmények+
* el12téletesség+ másság+ esélyegyenl1ség+ tolerancia+ "umanitás+ em#átia+ karitativitás+ intimitás
(ellemz1i+
* a különböz1 kult3rák szokásai+ "agyományai
0#! tétel
4zomszéd(a 51 éves életer1s iatalember motorbaleset áldozata lett+ már csak a gé#ek tart(ák életben$
6salád(a tanácstalan+ seg2tséget kérnek 'nt1l+ "ogy mit tegyenek$ -á(ékoztassa a családot a bekövetkezett
tragédia olytán elmerül1 kérdésekr1l és a le"et1ségekr1l. 7rintse a #roblémakör etikai és (ogi vetületeit.
& tá(ékoztatás során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* a "aldokló és a "alott ellátás etikai kérdései+
* a szervátültetés etikai kérdései+ etikai dilemmák+
* a család a "ozzátartozók #szic"és támogatás le"et1ségei
1,7
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
0$! tétel
&z 'n munka"elyére érvényes társadalombiztos2tással nem rendelkez1 #áciens,kliens "ozzátartozó(a
érkezik$ 8eszélgessen el a "ozzátartozóval a kialakult "elyzet törvényi "átterér1l.
& tá(ékoztatás során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* a társadalombiztos2tás rendszere+ (árulékizetés+
* egészségügyi törvény+ beteg(ogok és kötelezettségek+
* a beteg(og érvényes2tése+
* egészségügyi szolgálatokra+ szolgáltatókra vonatkozó (ogszabályok
0%! tétel
90 éves éri betegr1l egy rutin vizsgálat keretében váratlanul kiderül+ "ogy gyógy2t"atatlan betegségben
szenved$ & család * ismer1sként * 'nt1l kér tanácsot a "elyzet elogadásá"oz+ eldolgozásá"oz$
-á(ékoztassa a családot a betegség egyénre gyakorolt #szic"ológiai "atásáról.
& tá(ékoztatás során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* a személyiség+ a személyiség összetev1i+
* a betegség megélése+ betegségmagatartás+
* a betegség "atása a személyiségre+
* megküzdési stratégiák
07! tétel
4zéleskör/ szociológiai elmérés keretében elkérik 'nt a kutatásban való közrem/ködésre$ & kutatás
cél(a a szociálisan "átrányos "elyzet/ családok társadalmi "elyzetének a eltérké#ezése$ 4zámol(on be a
kutatásról munkatársainak.
& beszámoló során az alábbiakra tér(en ki)
* a kutatás cél(a+ "i#otézise+
* alkalmazott kutatási módszerek+
* eredmények+ statisztikai adatok értelmezése+
* szociális intézményrendszerek
0&! tétel
!unka"elyén a tanulók gyakorlati ké#zésével b2zzák meg$ & cso#ort "eterogén összetétel/$ -ervezze
meg a tan2tási-tanulási módszerek alkalmazási le"et1ségeit.
& tervezés során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* tan2tási-tanulási módszerek+
* a tanulási olyamat szervezése+
* tanulási tec"nikák+ tanulásmódszertan+
* tanulási #roblémák+ zavarok+ akadályok
0'! tétel
!unkaügyi köz#ont által támogatott átké#zés keretében tanuló közé#kor3 "allgatók oktatásában vesz
részt$ -ervezze meg az oktatás során alkalmaz"ató oktatási eszközöket és módszereket.
& tervezés során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* az oktatás szervezeti és munkaormái+
* az oktatás eszközei és módszerei+
* 3( módszerek a #edagógiában+
* andragógiai ala#ismeretek
5,7
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
10! tétel
!unka"elyén több tanulási ne"ézséggel küzd1 diákkal oglalkozik a munká(a során$ 8eszélgessen el
velük a tanulási szokásaikról.
& beszélgetés során az alábbi szem#ontokat érintse)
* a tanulás és kondicionálás+
* a tanulás a(tái+
* a tanulás módszerek és szokások+
* tanulási rituálék
11! tétel
Ismer1sei körében+ egy 5: éves iatal n1ben elmerül az öngyilkosság gondolata$ & baráti körben
beszélgetnek az esetr1l$ 8arátai k2váncsiak az 'n véleményére$ -á(ékoztassa barátait a
elmerül1 #szic"ológiai és etikai kérdésekr1l.
& tá(ékoztatás során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* a személyisége(l1dés állomásai+ törvényszer/ségei+
* a e(l1dési szakaszok+
* értelmi+ érzelmi+ testi e(l1dés+
* az öngyilkosság #szic"ológiai és etikai kérdései
1"! tétel
Intézményében egy 3( cso#ortot "oznak létre+ melynek "atékony m/ködésé"ez elenged"etetlen a tagok
össze"angolt munká(a$ &z els1 megbeszélésen melyet 'n vezet+ a cso#ortko"ézió kerül szóba$
& beszélgetés során az alábbi szem#ontokat érintse)
* társas ka#csolatok+
* cso#ort+ cso#ortok (ellemz1i+
* cso#ortdinamika+
* a cso#ortokat alak2tó tényez1k
13! tétel
4ze#tember ele(én+ iskolai közösségben+ cso#orton belüli villongások+ er1viszonyok elmérése za(lik a
társak között$ 4zül1i értekezlet el1tt beszélgetés alakul ki a szül1k között$ ;yilván2tson véleményt a "elyzet
#szic"ológiai "átterér1l.
& beszélgetés során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* a cso#orton belüli tagolódás
* cso#orttagok egymás"oz való viszonya
* cso#orttagok egymást er1s2t1 tényez1i
* szere#ek+ szere#konliktusok
1#! tétel
8els1 továbbké#zés keretében munkatársainak a társadalmi rétegekr1l+ a szegénység meg(elenésér1l
kell beszélnie$ -á(ékoztassa munkatársait az adott témáról.
& tá(ékoztatás során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* a társadalom rétegz1dése+
* a szegénység megnyilvánulási ormái+
* a család (ellemz1i+ unkciói+
* a közösség ogalma a társdalomban
3,7
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
1$! tétel
!unka"elyén a gyakorlatra érkez1 tanulók kommunikációs elkész2tésével b2zzák meg$
0ész2tse el a tanulókat a kommunikációs ala#ismeretekb1l.
& elkész2tés során érintse az alábbi területeket)
* kommunikáció olyamata+ (ellemz1i+ a(tái+
* a nyelv és a kommunikáció ka#csolata+
* a verbális és a nem verbális kommunikáció (ellegzetességei
1%! tétel
& gyakorlatra érkez1 tanulók seg2tséget kérnek a betegekkel,kliensekkel és,vagy "ozzátartozókkal való
gördülékenyebb kommunikáció+ együttm/ködés érdekében$ -á(ékoztassa 1ket azokról a témakörökr1l+
melyek seg2tségükre szolgál"atnak a "elyzet megoldásában.
& eladat megválaszolása során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* verbális és nem verbális csatornák+
* a közlési aktust beolyásoló tényez1k+
* a társmegismerés automatizmusai+
* az ért1 igyelem+ em#átia szere#e a szakmai munka során+
* em#átia szint(ei
17! tétel
!unka"elyén két munkatársa között konliktus támad+ melynek eloldására egyedül nem ké#esek$
4eg2tsen nekik ebben+ egyéni beszélgetés keretében.
& eladat megválaszolása során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* konliktusok okai+ kommunikációs zavarok+
* konliktus és verseny+
* konliktuskezelés t2#usai+
* konliktuskezelés"ez szükséges készségek
1&! tétel
!unka"elyére 3( munkatárs érkezik$ -á(ékoztassa az intézmény szervezeti elé#2tésér1l+ a munkaköri
elvárásokról+ a munka világára vonatkozó szabályozásokról.
& tá(ékoztatás során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* az egészségügyi dolgozók intézményen belüli "ierarc"iá(a+
* munkakörök+ munkakörökkel ka#csolatos elvárások+
* személyes attit/dök+
* !unka -örvénykönyve+ 0ollekt2v szerz1dés+ !unkaviszony és munka(ogi szerz1dések
1'! tétel
!unka"elyén cso#ortvezet1nek nevezik ki+ megb2zásakor a 1nöke kie(ezett kérése+ "ogy "elyezzen
nagy "angs3lyt a ka#csolatteremtésre és ka#csolattartásra intézményen belül és k2vül$ -ervezze meg a
kommunikáció le"et1ségeit.
& tervezés során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* #artnerek meg"atározása+
* egészségügyi intézmények közötti ka#csolatrendszerek+
* az intézményen belüli ka#csolattartás le"et1ségei+
* ka#csolatteremtés munkatársakkal+ oktatásszervez1kkel+ tanulókkal
<,7
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
"0! tétel
0ollégá(a "ossz3 évek óta dolgozik az egészségügyben+ mindenna# ásultan érkezik és gé#iesen végzi a
munká(át$ & betegekkel,kliensekkel+ munkatársaival türelmetlen$
=ázol(a el milyen #szic"és történések áll"atnak viselkedése "átterében. 0ezdeményezzen beszélgetést
munkatársával.
& beszélgetés során az alábbi területeket érintse)
* 8urn-out szindróma (ellemz1i+
* a kiégés okai+ tünetei+ "a(lamos2tó tényez1k+ kialakulásának ázisai+
* a kiégés megel1zése+ eloldása+
* seg2t1 és gyógy2tó beszélgetés cél(a+
* önseg2t1 tec"nikák
"1! tétel
>alláskárosult beteg,kliens,"ozzátartozó érkezik az 'n munka"elyére$ 8eszél(e meg munkatársaival az
alkalmazandó kommunikációs stratégiát.
& tervezés során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* kommunikációt akadályozó tényez1k+
* kommunikációt el1seg2t1 eszközök+
* a megváltozott ké#esség/ beteggel való oglalkozás (ellemz1i+
* kommunikációs tec"nikák alkalmazása "alláskárosult betegnél
""! tétel
Ismer1se tanácsot kér 'nt1l$ >árom éves kisia már egy éve szobatiszta volt+ de az utóbbi id1ben
gyakran be#isil é(szaka$ ?lmondása szerint a szül1k é##en válóélben vannak+ az édesa#a bántalmazásai
miatt gyakran menekülniük kell ott"onról$ &z anya nem tud(a eldönteni+ "ogy orvos"oz kell-e vinnie
gyermekét$ &d(on tanácsot az anyának.
& beszélgetés során az alábbi szem#ontokra tér(en ki)
* családon belüli er1szak gyakorisága+ megnyilvánulási ormái+
* a bántalmazó személyisége+
* igyelmeztet1 (elek+
* regresszió (ellemz1i a gyermek e(l1désében
"3! tétel
8arát(a tegna# (ött "aza a kór"ázból$ & záró(elentésében nem tud(a értelmezni az alábbi kie(ezést)
@iabetes mellitus$ !agyarázza el a szó (elentését és a kórolyamat lényegét.
& tá(ékoztatás során tér(en ki a következ1kre)
* a szakkie(ezés magyar megelel1(e+
* a betegség lényege+
* a kórké# tünetei+
* terá#iás le"et1ségek+
* szöv1dmények+
* életmódbeli tanácsok
9,7
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
"#! tétel
?gy beteg és a "ozzátartozói a látogatás során méltatlankodnak az ellátás és a beteg kezelését illet1en$
& vita egyre (obban el"atalmasodik+ amikor a (ogaikkal ka#csolatosan más betegeket is maguk mellé
#róbálnak áll2tani$ !it tesz ilyenkorA 0ezel(e és old(a meg a "elyzetet+ "asznál(on ki minden le"et1séget.
& eladat megoldása során tér(en ki a következ1kre)
* az ért1 igyelem+ em#átia szere#e a szakmai munka során * 1%! tétel
* egészségügyi törvény+ beteg(ogok és kötelezettségek * $! tétel
* a beteg(og érvényes2tése
* egészségügyi szolgálatokra+ szolgáltatókra vonatkozó (ogszabályok * $! tétel
"$! tétel ( 1&! tétel
>ossz3 távon "elyettes2tésre van szükség egy másik osztályon$ 'nt "elyezik át megb2zott
osztályvezet1nek$ ?zen az osztályon a"ová került+ komoly trad2ciók vannak+ bizonyos régi megszokások
ala#(án za(lik a munka+ ami eltér a korábban 'n által már ismert és alkalmazott szakmai #rotokolloktól$
-á(ékoztassa err1l 3( munkatársait és ér(e el+ "ogy a szakmai szabályok #ontos betartása szerint végezzék
munká(ukat.
& tá(ékoztatás során tér(en ki az alábbiakra)
* szakmai #rotokollok
* az egészségügyi dolgozók intézményen belüli "ierarc"iá(a * 1&! tétel
* munkakörök+ munkakörökkel ka#csolatos elvárások * 1&! tétel
* személyes attit/dök * 1&! tétel
"%! tétel
B( kolléga érkezett munka"elyére$ &z 'n eladata+ "ogy tá(ékoztassa az alkalmazott min1ségbiztos2tási
rendszerr1l$ -artsa meg a tá(ékoztatást.
& tá(ékoztatás során tér(en ki az alábbiakra)
* szakmai #rotokollok * "$! tétel
* min1ségbiztos2tást seg2t1 dokumentumok+ azok szere#e+ dokumentáció(a
* adatgy/(tés és kezelés ontossága+ mód(a
"7! tétel
Crissen végzett kollégá(ával a munkaviszony létes2tésére vonatkozó szabályokról beszélgetnek$
!ond(a el neki az ezzel ka#csolatos tennivalókat az alábbiak igyelembe vételével)
* munkavilágára vonatkozó szabályok
* kinevezési okmány tartalma
* a keletkezett (ogviszony és megsz/nése * 1&! tétel
* egészségügyi tevékenység egyéni egészségügyi vállalkozóként és társas vállalkozás tag(aként$
"&! tétel ( 0$! tétel
!unka"elyén beteg(ogi ké#visel1 tevékenykedik$ !agyarázza el az 3( kollégának a beteg(ogi ké#visel1
tevékenységének lényegét.
&z alábbiakra tér(en ki)
* a beteg (ogai és kötelezettségei * $! tétel
* a beteg(ogi ké#visel1 m/ködése * $! tétel
* a beteg(ogi ké#visel1 eladatai a beteg(ogok védelmében * $! tétel
* a beteg(ogi ké#visel1 tevékenységével ka#csolatos (ogi és etikai szabályok * $! tétel!
D,7
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
"'! tétel )talán a "! tételben is*+
0ollégá(a rendszeresen nyitva "agy(a a betegek dokumentáció(át tartalmazó szekrényt$ !agyarázza el
neki az adatkezelés lényegét.
&z alábbiakra tér(en ki)
* személyes adatok kezelése+ védelme
* különleges adatok kezelése+ védelme
* titoktartási kötelezettség
* (ogszabályszerinti be(elentési kötelezettség esetei
* intézményi adatvédelem és küls1 kommunikáció
30! tétel
!unka"elyén az utóbbi id1ben több "atósági ellen1rzés történt$ !unkatársa nem érti+ miért van erre
szükség$ !agyarázza el neki az ellen1rzések lényegét.
&z alábbiakra tér(en ki)
* egészségügyi tevékenység"ez ka#csolódó szabályok
* egészségügyi szolgáltatás ellen1rzése
* egészségügyi tevékenység ellen1rzése
* egészségügyi intézmények m/ködésének ellen1rzése
7,7