You are on page 1of 168

பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர.

- சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
||सं सकृ त शबदाथर ||
Sanskrit-English dictionary
http://sanskritdocuments.org
16.5.2010
Introduction
The following is a list of Sanskrit words printed in Devanagari with its
transliterated form and a short meaning provided as a reference source.This cannot be a substitute for a
good printed Sanskrit-English dictionary.However, we anticipate this to aid a student of Sanskrit in the
on-line world.

The list of words is a compilation from various sources such as messages on sanskrit-digest,
translated documents such as Bhagavadgita, atharvashiirshha, raamarakshaa et cetera,and other files
accessible on the web.The words are encoded in ITRANS transliteration scheme so as to print them in
Devanagari. There is a copyright on this file to the extent of preventing misuse on other internet sites and
ego-trips of individuals.

We recommend not to copy and post this file on any other site since we periodically update and
correct this list and we do not want different versions of file floating around the internet. We have seen
people copying this work and calling of their own.

We request you to provide corrections, and more importantly many such additions from your own
collection.

The list has been arranged according to Devanagari sequence.

ॐ (AUM) = Primordial Sound
ॐकार (OMkaara) = the syllable om
अ (a) = not
अं कु श (a.nkusha) = a goad (metal stick used to control elephants)
अं कु शधािरणम् (a.nkushadhaariNam.h) = bearing the weapon `ankusha' with which the elephant
अं ग (a.nga) = body, organ
अं गण (a.ngaNa) = field
अं गसं िगनौ (a.ngasa.nginau) = with
अं गै ः (a.ngaiH) = limbs, body parts
अं गै सतु ?ु वां ससतनू िभः (a.ngaistushhTuvaa.nsastanuubhiH) = having satisfied with strong limbs?
अं जन (a.njana) = anointment
अं तरं ग (a.ntara.nga) = inner body or inner nature, feelings, inside
अं तगर त (a.ntargata) = internal
अं बा (aMbaa) = mother
अं श (a.nsha) = part, angle
अं शभू तं (a.nshabhuutaM) = has been a part of her
अं शः (a.nshaH) = fragmental particle
अं शु मान् (a.nshumaan.h) = radiant
अं शे न (a.nshena) = part
अकतार रं (akartaaraM) = as the nondoer
अकमर (akarma) = inaction
अकमर कृ त् (akarmakRit.h) = without doing something
अकमर णः (akarmaNaH) = than no work
अकमर िण (akarmaNi) = in not doing prescribed duties
अकलमषं (akalmashhaM) = freed from all past sinful reactions
अकसमात् (akasmaat.h) = by chance
अकारः (akaaraH) = the first letter
अकारो (akaaro) = the letter `a'
अकायर (akaarya) = and forbidden activities
अकाय (akaaryaM) = what ought not to be done
अकाय (akaarye) = and what ought not to be done
अकीित (akiirti) = infamy
अकीित (akiirtiM) = infamy
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अकीितः (akiirtiH) = ill fame
अकु वर त् (akurvat.h) = did
अकु वर त (akurvata) = did they do
अकु शलं (akushalaM) = inauspicious
अकृ तबु ि;तवात् (akRitabuddhitvaat.h) = due to unintelligence
अकृ तातमानः (akRitaatmaanaH) = those without self-realisation
अकृ ते न (akRitena) = without discharge of duty
अकृ तवा (akRitvaa) = without doing (from kRi)
अकृ त¯िवदाः (akRitsnavidaaH) = persons with a poor fund of knowledge
अि+याः (akriyaaH) = without duty
अ+ोध (akrodha) = freedom from anger
अ+ोधः (akrodhaH) = freedom from anger
अकले Uः (akledyaH) = insoluble
अिखल (akhila) = entire
अिखलं (akhilaM) = whole
अिखलगु र (akhilaguru) = preceptor for all, also all types of long syllable letters
अगत (agata) = not past
अगतसूं सच (agatasuu.nscha) = agata + asuun.h + cha:undeparted life + and (living people)
अगतवा (agatvaa) = without going (from gam.h)
अगम (agama) = proof of the trustworthiness of a source of knowledge
अगसतमास (agastamaasa) = month of August
अगोचर (agochara) = (adj) unknown
अिV (agni) = fire
अिVः (agniH) = fire
अिVपवर तः (agniparvataH) = (m) volcano, volcanic cone
अिVपे ितका (agnipetikaa) = (f) matchbox
अिVशलाका (agnishalaakaa) = (f) matchstick
अिVषु (agnishhu) = in the fires
अVौ (agnau) = in the fire of consummation
अ" (agra) = (neut in this sense) tip
अ"ं (agraM) = at the tip
अ"जः (agrajaH) = elder
अ"तः (agrataH) = (let the two go) before (me)
अ"दीपः (agradiipaH) = (m) headlight
अ"े (agre) = in front of/ahead/beforehand
अघं मनः (aghaMmanaH) = (adj) evil-minded
अघं (aghaM) = grievous sins
अघायु ः (aghaayuH) = whose life is full of sins
अङक (a.nka) = number
अङग (a.nga) = a limb, or body part
अङगं (a.ngaM) = limb(s)
अङगािन (a.ngaani) = limbs
अङगु ल (a.ngula) = a finger
अङगु S (a.ngushhTha) = the big toe
अङगु Sः (a.ngushhThaH) = (m) thumb
अचरं (acharaM) = and not moving
अचरसय (acharasya) = and nonmoving
अचल (achala) = (adj) still, stationary
अचलं (achalaM) = unmoving
अचलः (achalaH) = immovable
अचलuितSं (achalapratishhThaM) = steadily situated
अचला (achalaa) = unflinching
अचले न (achalena) = without its being deviated
अचकु स् (achakShus.h) = one without an eye
अचापलं (achaapalaM) = determination
अिचनतय (achintya) = inconceivable
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अिचनतयं (achintyaM) = beyond contemplation
अिचनतयः (achintyaH) = inconceivable
अिचराद् (achiraad.h) = without delay/in no time
अिचरा¸व (achiraadbhava) = in no time from the cycle of birth\death
अिचरे ण (achireNa) = very soon
अचे तसः (achetasaH) = without KRishhNa consciousness
अचछे Uः (achchhedyaH) = unbreakable
अचयु त (achyuta) = O infallible one
अचयु तम् (achyutam.h) = the who does not slip
अज (aja) = goat
अजं (ajaM) = unborn
अजः (ajaH) = unborn
अजगरः (ajagaraH) = (m) python
अजपा (ajapaa) = involuntary repetition (as with a mantra)
अज¬ं (ajasraM) = the unborn one
अजा (ajaa) = (f) goat
अजानं (ajaanaM) = do not understand
अजानत् (ajaanat.h) = knew
अजानता (ajaanataa) = without knowing
अजाननतः (ajaanantaH) = without knowing
अ(लः (aJNchalaH) = (m) aanchal in Hindi
अ¸न (aJNjana) = the name of the mother of Hanuman
अ¸ने यासन (aJNjaneyaasana) = the splits
अ¸िल (aJNjali) = (m) folded hands
अटित (aTati) = (1 pp) to roam
अणीयां सं (aNiiyaa.nsaM) = smaller
अणु (aNu) = atom
अणोः (aNoH) = than the atom
अणव~ं (aNvastraM) = (n) nuclear weapon
अतः (ataH) = hence
अत¯वाथर वत् (atattvaarthavat.h) = without knowledge of reality
अतिन¯तः (atandritaH) = with great care
अतपसकाय (atapaskaaya) = to one who is not austere
अित (ati) = extremely
अितपिरचय (atiparichaya) = excessive familiarity
अितवीय (ativiiryaM) = super power
अितचार (atichaara) = Accelerated planetary motion
अिततरिनत (atitaranti) = transcend
अिततरलं (atitaralaM) = ati+tarala, very+unstable
अितिथ (atithi) = (m) guest
अितिथः (atithiH) = (masc.Nom.sing.)guest (literally undated)
अितदारणमन् (atidaaruuNaman.h) = adj. very dreadful
अितदु वृर ¬ (atidurvRitta) = of exceedingly bad conduct
अितिरचयते (atirichyate) = becomes more
अितवतर ते (ativartate) = transcends
अितशय (atishaya) = wonderful
अितशयोि¬ (atishayokti) = exaggeration
अतीतः (atiitaH) = surpassed
अतीतय (atiitya) = transcending
अतीिन¯यं (atiindriyaM) = transcendental
अतीव (atiiva) = very much
अतु लनीय (atulaniiya) = uncomparable
अतू लयं (atuulyaM) = uncomparable
अतमानं (atmaanaM) = (masc.Acc.S)the self
अतयजत् (atyajat.h) = left, sacrifice
अतयनतं (atyantaM) = the highest
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अतयथ (atyarthaM) = highly
अतयािगनां (atyaaginaaM) = for those who are not renounced
अतयािन (atyaani) = surpassing
अतयु षण (atyushhNa) = very hot
अतये ित (atyeti) = surpasses
अ¬ (atra) = here
अथ (atha) = thereupon
अथशबद (athashabda) = the word atha (prayers are started with words atha or AUM)
अथर्◌ः (atha.rH) = object, meaning
अथवर णवाकयं (atharvaNvaakyaM) = `atharvaNa" word-piece
अथवर शीषर (atharvashiirshha) = atharva(?)
अथवर शीष (atharvashiirshhaM) = 'atharva' heading or head
अथवा (athavaa) = or
अथातः (athaataH) = atha and ataH : then and therefore
अथौ (athau) = or in other words
अद् (ad.h) = to eat
अददत् (adadat.h) = gave
अदिमभतवं (adambhitvaM) = pridelessness
अदशर ः (adarshaH) = mirror
अदिकणं (adakShiNaM) = with no remunerations to the priests
अदाjः (adaahyaH) = unable to be burned
अिदती (aditii) = the mother of the gods
अदृ ? (adRishhTa) = Unseen, fortune, luck
अदृ ?पू व (adRishhTapuurvaM) = never seen before
अदे श (adesha) = at an unpurified place
अदभु त (adbhuta) = the sentiment of marvel
अदभु तं (adbhutaM) = wonderful
अदभू तं (adbhuutaM) = wonderfull
अU (adya) = today
अ¯ोहः (adrohaH) = freedom from envy
अzासन (advaasana) = the prone posture
अिzतीयः (advitiiyaH) = the inseparable or the non-dual
अzे ?ा (adveshhTaa) = nonenvious
अzै त (advaita) = non-duality of the universal spirit
अधः (adhaH) = (indeclinable) below
अधन (adhana) = one without money
अधम (adhama) = inferior
अधमां (adhamaaM) = condemned
अधमाधम (adhamaadhama) = the worst among the inferior
अधर (adhara) = Lip
अधरः (adharaH) = (m) lips
अधरात् (adharaat.h) = from below
अधमर (adharma) = breach of duty
अधम (adharmaM) = irreligion
अधमर ः (adharmaH) = irreligion
अधमर चारी (adharmachaarii) = adj. impious
अधमर सय (adharmasya) = of irreligion
अिधक (adhika) = additional
अिधकं (adhikaM) = more
अिधकः (adhikaH) = greater
अिधकतरः (adhikataraH) = very much
अिधकार (adhikaara) = title
अिधकारः (adhikaaraH) = right
अिधकािरतन¬ं (adhikaaritantraM) = (n) bureaucracy
अिधिकपित (adhikShipati) = to censure
अिधके पः (adhikShepaH) = (m) accusation
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अिधगचछित (adhigachchhati) = attains
अिधगमय (adhigamya) = having gone to
अिधदै व (adhidaiva) = the principle of subjective existence
अिधदै वं (adhidaivaM) = governing all the demigods
अिधदै वतं (adhidaivataM) = called adhidaiva
अिधिनयमः (adhiniyamaH) = (m) act
अिधप (adhipa) = protector
अिधपित (adhipati) = lord
अिधभु त (adhibhuta) = the principle of objective existence
अिधभू तं (adhibhuutaM) = the material manifestation
अिधमा¬ (adhimaatra) = superior
अिधमा¬ातम (adhimaatraatama) = the highest, the supreme one
अिधयज (adhiyaGYa) = the principle of sacrifice, incarnation
अिधयजः (adhiyaGYaH) = the Supersoul
अिधवास (adhivaasa) = dwelling
अिधवे शनं (adhiveshanaM) = (n) conference
अिधSान (adhishhThaana) = seat, abode
अिधSानं (adhishhThaanaM) = sitting place
अिधSाय (adhishhThaaya) = being so situated
अिधसिर (adhisari) = competent candidate
अधीत (adhiita) = studied
अधीता (adhiitaa) = studied
अधीयानः (adhiiyaanaH) = studied
अधु ना (adhunaa) = recently
अधोमु ख (adhomukha) = face downwards
अधोमु ख~ानासन (adhomukhashvaanaasana) = the dog stretch posture
अधययन (adhyayana) = study
अधययनै ः (adhyayanaiH) = or Vedic study
अधयके ण (adhyakSheNa) = by superintendence
अधयातम (adhyaatma) = the principle of self
अधयातमं (adhyaatmaM) = transcendental
अधयातमिवUा (adhyaatmavidyaa) = spiritual knowledge
अधयादे शः (adhyaadeshaH) = (m) ordinance
अधयापियतुं (adhyaapayituM) = to teach (infinitive of causative of adhi+i, to study)
अधयािपका (adhyaapikaa) = (f) lady teacher
अधयास (adhyaasa) = a case of mistaken identity
अधये षयते (adhyeshhyate) = will study
अधयोपतय (adhyopatya) = Lordship
अ>ु वं (adhruvaM) = temporary
अधवन् (adhvan.h) = road
अधवान् (adhvaan.h) = (m) road, path, way
अन् .गमे जयतव (an.gamejayatva) = unsteadiness of the body
अनघ (anagha) = O sinless one
अननत (ananta) = infinite, a name of Vishnu
अननतं (anantaM) = unlimited
अननतः (anantaH) = Ananta
अननतरं (anantaraM) = after
अननतरप (anantaruupa) = O unlimited form
अननतरपं (anantaruupaM) = unlimited form
अननतिवजयं (anantavijayaM) = the conch named Ananta-vijaya
अननतवीयार (anantaviiryaa) = unlimited potency
अननताः (anantaaH) = unlimited
अननतासन (anantaasana) = Ananta's posture
अननयचे ताः (ananyachetaaH) = without deviation of the mind
अननयभाक् (ananyabhaak.h) = without deviation
अननयमनसः (ananyamanasaH) = without deviation of the mind
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अननयया (ananyayaa) = unalloyed, undeviating
अननययोगे न (ananyayogena) = by unalloyed devotional service
अननयाः (ananyaaH) = having no other object
अननये न (ananyena) = without division
अनपे कः (anapekShaH) = neutral
अनपे ·य (anapekShya) = without considering the consequences
अनिभ~ङगः (anabhishva.ngaH) = being without association
अनिभसनधाय (anabhisandhaaya) = without desiring
अनिभ¯े हः (anabhisnehaH) = without affection
अनिभज (anabhiGYa) = ignorant of, unacquainted with
अनयोः (anayoH) = of them
अनथ (anarthaM) = purposeless/in vain/danger-productive
अनल (anala) = fire
अनलः (analaH) = fire
अनले न (analena) = by the fire
अनवलोकयान् (anavalokayaan.h) = not looking
अनवाHं (anavaaptaM) = wanted
अन"तः (anashnataH) = abstaining from eating
अन"न् (anashnan.h) = without eating (having fasted)
अनसु यवे (anasuyave) = to the nonenvious
अनसू यः (anasuuyaH) = not envious
अनसू यनतः (anasuuyantaH) = without envy
अनहं वािद (anaha.nvaadi) = without false ego
अनहङकारः (anaha.nkaaraH) = being without false egoism
अनातमनः (anaatmanaH) = of one who has failed to control the mind
अनादर (anaadara) = lack of respect
अनािद (anaadi) = without beginning
अनाÍद (anaadiM) = without beginning
अनािदतव (anaaditva) = non-beginning
अनािदतवात् (anaaditvaat.h) = due to eternity
अनानसफलम् (anaanasaphalam.h) = (n) pineapple
अनामयं (anaamayaM) = without miseries
अनारमभात् (anaarambhaat.h) = by nonperformance
अनायर (anaarya) = persons who do not know the value of life
अनावृ ि¬ (anaavRittiM) = no return
अनािशनः (anaashinaH) = never to be destroyed
अनाि"तः (anaashritaH) = without taking shelter
अनाहत (anaahata) = unbeaten
अिनके तः (aniketaH) = having no residence
अिनचछन् (anichchhan.h) = without desiring
अिनतय (anitya) = uncertain/temporary/ephemeral/transient
अिनतयं (anityaM) = temporary
अिनतयः (anityaH) = nonpermanent
अिनयिमत (aniyamita) = irregular
अिनद शयं (anirdeshyaM) = indefinite
अिनिवणणचे तस (anirviNNachetasa) = without deviation
अिनलः (anilaH) = wind or air
अिनलचु िलल (anilachulli) = (f) gas (LPG)
अिनवायर (anivaarya) = (adj) compulsary
अिन>यत् (anishchayat.h) = due to non-determination (having not decided)
अिन? (anishhTa) = and undesirable
अिन?ं (anishhTaM) = leading to hell
अनी~रं (aniishvaraM) = with no controller
अनु (anu) = following
अनु कमपाथ (anukampaarthaM) = to show special mercy
अनु कािर (anukaari) = like
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अनु चारय (anuchaaraya) = (causative of anu+car) follow
अनु िचनतयन् (anuchintayan.h) = constantly thinking of
अनु ितSिनत (anutishhThanti) = regularly perform
अनु ¬मं (anuttamaM) = the finest
अनु ¬मां (anuttamaaM) = the highest
अनु दशर नं (anudarshanaM) = observing
अनु दानं (anudaanaM) = (n) donation, grant
अनु िदनं (anudinaM) = daily
अनु ि(शय (anuddishya) = having targetted or aimed at
अनु Uोिगता (anudyogitaa) = unemployment
अनु Uोगी (anudyogii) = unemployed
अनु िzVमनाः (anudvignamanaaH) = without being agitated in mind
अनु zे गकरं (anudvegakaraM) = not agitating
अनु पकािरणे (anupakaariNe) = irrespective of return
अनु पशयित (anupashyati) = one tries to see through authority
अनु पशयिनत (anupashyanti) = can see
अनु पशयािम (anupashyaami) = do I foresee
अनु uप¤ाः (anuprapannaaH) = following
अनु बनध (anubandha) = (m) result, effect
अनु बनधं (anubandhaM) = of future bondage
अनु बनधः (anubandhaH) = (m) annexure
अनु बनधीिन (anubandhiini) = bound
अनु बनधे (anubandhe) = at the end
अनु भवः (anubhavaH) = (m) experience
अनु मनता (anumantaa) = permitter
अनु मातुं (anumaatuM) = to guess
अनु मान (anumaana) = an inference
अनु मानात् (anumaanaat.h) = (ablat.)from guessing or induction
अनु याियनः (anuyaayinaH) = followers
अनु रजयते (anurajyate) = is becoming attached
अनु राधा (anuraadhaa) = Seventeenth nakshatra
अनु िलH (anulipta) = smeared
अनु ले ख (anulekha) = destiny
अनु ले पनं (anulepanaM) = smeared with
अनु लोम (anuloma) = with the grain, naturally
अनु वतर ते (anuvartate) = follows in the footsteps
अनु वतर नते (anuvartante) = would follow
अनु वतर यित (anuvartayati) = adopt
अनु वादं (anuvaadaM) = translation
अनु वाU (anuvaadya) = having translated
अनु िवधीयते (anuvidhiiyate) = becomes constantly engaged
अनु शािसतारं (anushaasitaaraM) = the controller
अनु शु "ु म (anushushruma) = I have heard by disciplic succession
अनु शोचिनत (anushochanti) = lament
अनु शोिचतुं (anushochituM) = to lament
अनु ष=ते (anushhajjate) = one necessarily engages
अनु ?ु प् (anushhTup.h) = the format's name
अनु Sन (anushhThana) = (n) performance, execution
अनु सनततािन (anusantataani) = extended
अनु सनधानं (anusandhaanaM) = (n) investigation
अनु सार (anusaara) = following, customary(masc)
अनु सू ची (anusuuchii) = schedule
अनु समर (anusmara) = go on remembering
अनु समरन् (anusmaran.h) = remembering
अनु समरे त् (anusmaret.h) = always thinks of
अनु सवारः (anusvaaraH) = the accompanying sound or letter ( the letter form `.n' `M'?)
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अनु जायतां (anuGYaayataaM) = (verb) be given leave/permission
अनू चानं (anuuchaanaM) = (teacher?)
अनृ त (anRita) = false
अने क (aneka) = Many
अने कधा (anekadhaa) = into many
अने कवचनं (anekavachanaM) = plural
अने कािन (anekaani) = many
अने न (anena) = by this
अनगं (angaM) = body
अनत (anta) = end
अनतं (antaM) = or end
अनतः (antaH) = (adv) inside
अनतःकरण (antaHkaraNa) = Mind
अनतःपे िटका (antaHpeTikaa) = (f) drawer
अनतःसथािन (antaHsthaani) = within
अनतकाले (antakaale) = at the end of life
अनतगतं (antagataM) = completely eradicated
अनतर (antara) = Sub-period in a Dasha
अनतरं (antaraM) = between
अनतरङग (antara.nga) = the practices of pranayama and pratyahara
अनतरदे शीय (antaradeshiiya) = among different countries mainly for transaction??
अनतरातमना (antaraatmanaa) = within himself
अनतरातमा (antaraatmaa) = the inner self, residing in the heart
अनतराय (antaraaya) = (m) obstacle
अनतरारामः (antaraaraamaH) = actively enjoying within
अनतिरक (antarikSha) = (n) space
अनतिरकं (antarikShaM) = space, sky
अनतरे (antare) = between
अनतरे ण (antareNa) = without
अनतजयìितः (antarjyotiH) = aiming within
अनतयुर तकम् (antaryutakam.h) = (n) vest
अनतसुर खः (antarsukhaH) = happy from within
अनतवत् (antavat.h) = perishable
अनतवनतः (antavantaH) = perishable
अिनतके (antike) = near
अनते (ante) = after
अनध (andha) = blind
अनधकार (andhakaara) = darkness
अ¤ (anna) = food
अ¤ं (annaM) = foodstuff
अ¤ात् (annaat.h) = from grains
अनय (anya) = other person
अनयं (anyaM) = other
अनयः (anyaH) = another
अनयत् (anyat.h) = other
अनय¬ (anyatra) = somewhere else
अनयथा (anyathaa) = other
अनयया (anyayaa) = by the other
अनयां (anyaaM) = another
अनयान् (anyaan.h) = others
अनयािन (anyaani) = different
अनयाये न (anyaayena) = illegally
अनये (anye) = others
अनये न (anyena) = by another
अनये भयः (anyebhyaH) = from others
अनयै ः (anyaiH) = by others
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अनयोनय (anyonya) = mutual
अनवय (anvaya) = Family
अनवशोचः (anvashochaH) = you are lamenting
अिनवचछ (anvichchha) = try for
अिनवत (anvita) = (p.p) Followed or attended by, in company with, joined by; having ossessed of;
overpowerd by, connected grammatically;
अिनवताः (anvitaaH) = absorbed
अनवे षणम् (anveshhaNam.h) = (n) search, exploration
अपकृ (apakRi) = to harm
अपके न¯ण (apakendraNa) = centrifugation
अपङग (apa.nga) = handicapped
अपची (apachii) = to decrease
अपठम् (apaTham.h) = read
अपिणडत (apaNDita) = someone who is not a scholar
अपतय (apatya) = Progeny
अपनु Uात् (apanudyaat.h) = can drive away
अपमा (apamaa) = comparison
अपमानयोः (apamaanayoH) = and dishonour
अपर (apara) = other
अपरं (aparaM) = junior
अपररा¬ (apararaatra) = (m) dawn
अपरसपर (aparaspara) = without cause
अपरा (aparaa) = lower
अपरािजतः (aparaajitaH) = who had never been vanquished
अपराजीत (aparaajiita) = Unconquered
अपरािण (aparaaNi) = others
अपरान् (aparaan.h) = others
अपिर"ह (aparigraha) = abstention from greed, non-possessiveness
अपिर"हः (aparigrahaH) = free from the feeling of possessiveness
अपिरमे यं (aparimeyaM) = immeasurable
अपिरहाय (aparihaarye) = of that which is unavoidable
अपरे (apare) = others
अपयार Hं (aparyaaptaM) = immeasurable
अपलायनं (apalaayanaM) = not fleeing
अपवगर (apavarga) = heaven, liberation
अपवहनं (apavahanaM) = seducetion
अपवाद (apavaada) = exceptional
अपिव¤ः (apavighnaH) = without obstacles
अपशयत् (apashyat.h) = he could see
अपसमार (apasmaara) = forgetful
अपसमारः (apasmaaraH) = (m) epilepsy
अपहरण (apaharaNa) = stealing
अपहरणं (apaharaNaM) = abduction, kipnapping
अपहतार रं (apahartaaraM) = the remover]destroyer
अपहत (apahRita) = stolen
अपहतचे तसां (apahRitachetasaaM) = bewildered in mind
अपा¬े भयः (apaatrebhyaH) = to unworthy persons
अपान (apaana) = one of the vital airs, controls the elimination of bodily wastes
अपानं (apaanaM) = the air going downward
अपाने (apaane) = in the air which acts downward
अपापो (apaapo) = without sins
अपाियनः (apaayinaH) = disappearing
अपारा (apaaraa) = one who has no limits
अपावृ तं (apaavRitaM) = wide open
अिप (api) = also
अपीते षु (apiiteshhu) = (Masc.Loc.Pl.) having not drunk(taken water)
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अपु णय (apuNya) = vice
अपु नरावृ ि¬ (apunaraavRittiM) = to liberation
अपु षप (apushhpa) = one without flowers
अपृ िथ~ोः (apRithivyoH) = to the earth
अपे क् (apekSh.h) = to expect
अपे का (apekShaa) = (f) expectation, hope
अपै शु नं (apaishunaM) = aversion to fault-finding
अपोहनं (apohanaM) = forgetfulness
अपययौ (apyayau) = disappearance
अuकाशः (aprakaashaH) = darkness
अuितमuभाव (apratimaprabhaava) = O immeasurable power
अuितSं (apratishhThaM) = without foundation
अuितSः (apratishhThaH) = without any position
अuतीकारं (apratiikaaraM) = without being resistant
अuदाय (apradaaya) = without offering
अuमे य (aprameya) = the ununderstandable
अuमे यं (aprameyaM) = immeasurable
अuमे यसय (aprameyasya) = immeasurable
अuवृ ि¬ः (apravRittiH) = inactivity
अuाHत् (apraaptat.h) = uttained, obtained
अuापय (apraapya) = failing to attain
अuामामाणय (apraamaamaaNya) = Unjustified
अिuयं (apriyaM) = the unpleasant
अिuयः (apriyaH) = and the undesirable
अपसु (apsu) = in water
अफल (aphala) = one without fruit
अफलuे पसु ना (aphalaprepsunaa) = by one without desire for fruitive result
अफलाकािङकिभः (aphalaakaa.nkShibhiH) = by those devoid of desire for result
अबनधु (abandhu) = one who does not have any brothers / kinmen
अबल (abala) = helpless (woman)
अबला (abalaa) = (helpless) Woman
अबु ;यः (abuddhayaH) = less intelligent persons
अबोध (abodha) = Ignorance
अबद (abda) = Season of plenty
अिबध (abdhi) = sea
अबधी (abdhii) = (m) ocean, sea
अJवीत् (abraviit.h) = spoke
अJgणय (abrahmaNya) = Not kosher
अभ¬ाय (abhaktaaya) = to one who is not a devotee
अभय (abhaya) = freedom from fear
अभयं (abhayaM) = fearlessness
अभये (abhaye) = and fearlessness
अभवत् (abhavat.h) = became
अभिवषयत् (abhavishhyat.h) = will become
अभावः (abhaavaH) = changing quality
अभावयतः (abhaavayataH) = of one who is not fixed
अभाषत (abhaashhata) = began to speak
अिभ (abhi) = preposition
अिभ+तड् (abhi+taD.h) = to strike
अिभकथनं (abhikathanaM) = (n) allegation
अिभ+म (abhikrama) = in endeavouring
अिभचार (abhichaara) = black magic
अिभजनवान् (abhijanavaan.h) = surrounded by aristocratic relatives
अिभजातः (abhijaataH) = born of
अिभजातसय (abhijaatasya) = of one who is born of
अिभजानिनत (abhijaananti) = they know
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अिभजानाित (abhijaanaati) = does know
अिभजायते (abhijaayate) = becomes manifest
अिभिजत (abhijita) = A nakshatra between uttaraashhDhaa and shravaNa mainly centred on the star Vega.
For some reason it is not usually included in the 27 nakshatras although it would make 28 if it was.
adhipatii - Lord
अिभिजनमु हतर (abhijin.hmuhuurta) = the most auspicious moment
अिभतः (abhitaH) = everywhere
अिभ¯ोहः (abhidrohaH) = (m) insurgency
अिभधानं (abhidhaanaM) = (n) designation
अिभधासयित (abhidhaasyati) = explains
अिभधीयते (abhidhiiyate) = is called
अिभननदती (abhinandatii) = praises
अिभनय (abhinaya) = acting
अिभिनवे श (abhinivesha) = possessiveness
अिभनयासः (abhinyaasaH) = (m) layout
अिभपु ि?ः (abhipushhTiH) = (f) affirmation
अिभuवृ ¬ः (abhipravRittaH) = being fully engaged
अिभuायः (abhipraayaH) = (m) opinion
अिभभवित (abhibhavati) = transforms
अिभभवात् (abhibhavaat.h) = having become predominant
अिभभू य (abhibhuuya) = surpassing
अिभमनः (abhimanaH) = conceit
अिभमान (abhimaana) = self-importance
अिभमु खाः (abhimukhaaH) = towards
अिभयाचना (abhiyaachanaa) = (f) demand
अिभयु ¬ानां (abhiyuktaanaaM) = fixed in devotion
अिभयोग (abhiyoga) = prosecution
अिभयोगः (abhiyogaH) = (m) prosecution
अिभरतः (abhirataH) = following
अिभरकनतु (abhirakShantu) = should give support
अिभरिकतं (abhirakShitaM) = perfectly protected
अिभरिकतम् (abhirakShitam.h) = who has been well protected
अिभरामि~लोकानां (abhiraamastrilokaanaaM) = the laudable rAma for all the three worlds
अिभिवजवलिनत (abhivijvalanti) = and are blazing
अिभिषचित (abhishhi.nchati) = performs' puuja', by pouring water etc. on the idol
अिभषे कं (abhishhekaM) = ablution
अिभसनधाय (abhisandhaaya) = desiring
अिभिहता (abhihitaa) = described
अभीिपसत (abhiipsita) = desired
अभयिधकः (abhyadhikaH) = greater
अभयनु नादयन् (abhyanunaadayan.h) = resounding
अभयचयर (abhyarchya) = by worshiping
अभयसनं (abhyasanaM) = practice
अभयसू यकाः (abhyasuuyakaaH) = envious
अभयसू यित (abhyasuuyati) = is envious
अभयसू यनतः (abhyasuuyantaH) = out of envy
अभयहनयनत (abhyahanyanta) = were simultaneously sounded
अभयारोपः (abhyaaropaH) = (m) indictment
अभयाश (abhyaasha) = outskirts
अभयास (abhyaasa) = study
अभयासयोग (abhyaasayoga) = by practice
अभयासयोगे न (abhyaasayogena) = by the practice of devotional service
अभयासात् (abhyaasaat.h) = than practice
अभयासे (abhyaase) = in practice
अभयासे न (abhyaasena) = by practice
अभयु तथानं (abhyutthaanaM) = predominance
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अभयु दय (abhyudaya) = rise , prosperity
अ¬ं (abhraM) = cloud
अमं द (ama.nda) = not slow or dull, active, intelligent; sharp, strong, violent, not little
अमनयत (amanyata) = believed
अमषर (amarshha) = (m) anger
अमल (amala) = without rubbish
अमलं (amalaM) = clean
अमलान् (amalaan.h) = pure
अमािनतवं (amaanitvaM) = humility
अिमतिव+मः (amitavikramaH) = and unlimited force
अमी (amii) = all those
अमु ¬ (amutra) = in the next life
अमू ढाः (amuuDhaaH) = unbewildered
अमू लय (amuulya) = priceless, excellent
अमृ त (amRita) = of ambrosia, potion to cause immortality
अमृ तं (amRitaM) = veritable nectar
अमृ त¯वाय (amRitattvaaya) = for liberation
अमृ तिबनदू (amRitabinduu) = a drop of nectar
अमृ तभु जः (amRitabhujaH) = those who have tasted such nectar
अमृ तसय (amRitasya) = of the immortal
अमृ तो¸वं (amRitodbhavaM) = produced from the churning of the ocean
अमृ तोपमं (amRitopamaM) = just like nectar
अमे धयं (amedhyaM) = untouchable
अमबनध (ambandha) = relation / connection
अमबर (ambara) = aakaasha
अमबरं (ambaraM) = sky, garment
अमबा (ambaa) = mother
अमबु (ambu) = water
अमबु िध (ambudhi) = sea
अमबु वे गाः (ambuvegaaH) = waves of the waters
अमभस् (ambhas.h) = (n) water
अमभसा (ambhasaa) = by the water
अमभिस (ambhasi) = on the water
अमभु रहं (ambhuruhaM) = lotus
अमल (amla) = (m) sour
अयं (ayaM) = him (from idaM.h)
अयजनत (ayajanta) = third person plur. imperfect aatmanepada of yaj, to worship
अयितः (ayatiH) = the unsuccessful transcendentalist
अयथावत् (ayathaavat.h) = imperfectly
अयने षु (ayaneshhu) = in the strategic points
अयम (ayama) = length, extension, restraint
अयशः (ayashaH) = infamy
अयसः (ayasaH) = (m) iron
अयजसय (ayaGYasya) = for one who performs no sacrifice
अयु ¬ः (ayuktaH) = one who is not in KRishhNa consciousness
अयु ¬सय (ayuktasya) = of one who is not connected (with KRishhNa consciousness)
अयोगतः (ayogataH) = without devotional service
अयोजियषयत् (ayojayishhyat.h) = if one does not join or connect
अयोभाणडम् (ayobhaaNDam.h) = (n) a wooden barrel
अरणयम् (araNyam.h) = (n) jungle, forest
अरणयौकसः (araNyaukasaH) = (Masc.poss.sing.) forester's
अरितः (aratiH) = being without attachment
अरागzे षतः (araagadveshhataH) = without love or hatred
अिर (ari) = enemies
अिरभाव (aribhaava) = the sixth house in a Rashi or bhaava chart
अिरषु (arishhu) = on enemies
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अिर?ने िमः (arishhTanemiH) = the appelation to Garuda?
अिरसू दन (arisuudana) = O killer of the enemies
अरोिगत (arogita) = diseaselessness
अकर (arka) = essence, a name of Sun
अघर (argha) = value
अचर ित (archati) = (1 pp) to worship
अिचतुं (archituM) = to worship
अजर न (arjana) = obtaining
अजर नं (arjanaM) = the earning or acquiring or acqusition
अजुर न (arjuna) = a disciple of Krishna, hero of the Mahabharata
अजुर नं (arjunaM) = unto Arjuna
अजुर नः (arjunaH) = Arjuna
अजुर नयोः (arjunayoH) = and Arjuna
अथर (artha) = money
अथ (arthaM) = wealth
अथर ः (arthaH) = is meant
अथर न् (arthan.h) = and economic development
अथर नै पु ण (arthanaipuNa) = (n) efficient in polity
अथर uािHभर वित (arthapraaptirbhavati) = wealth-attainment becomes
अथर यते (arthayate) = (10 pp) to request
अथर वान् (arthavaan.h) = one with money
अथर शा~ (arthashaastra) = ecomonics
अथर सय (arthasya) = (masc.poss.sing.) wealth or meaning
अथारथÍ (arthaarthii) = one who desires material gain
अिथयं (arthiyaM) = meant
अथ (arthe) = in meaning
अथìपाजर नाय (arthopaarjanaaya) = for earning maney
अधर (ardha) = half
अधर गोल (ardhagola) = semicircle, dome
अधर चन¯ासन (ardhachandraasana) = the half-moon posture
अधर नवासन (ardhanavaasana) = the half-boat posture
अधर नारीनटे~र (ardhanaariinaTeshvara) = Shiva and his Shakti united as one
अधर नारी~र (ardhanaariishvara) = Shiva and his Shakti united as one
अधर िनचोलः (ardhanicholaH) = (m) frock
अधर पjासन (ardhapadmaasana) = the half-lotus posture
अधर मतसये न¯ासन (ardhamatsyendraasana) = the half spinal-twist posture
अधर िशषार सन (ardhashirshhaasana) = the half headstand posture
अधर सवार ङगासन (ardhasarvaa.ngaasana) = the half-shoulderstand posture
अधर सलभासन (ardhasalabhaasana) = the half-locust posture
अधìरक (ardhoruka) = (n) half-pant
अधìरकम् (ardhorukam.h) = (n) half-pant , shorts
अपर ण (arpaNa) = Offer
अपर णं (arpaNaM) = contribution
अिपत (arpita) = surrendering
अभर क (arbhaka) = small
अयर मा (aryamaa) = Aryama
अहर (arha) = deserving
अहर ता (arhataa) = (f) qualification
अहर ित (arhati) = (1 pp) to deserve
अहर िस (arhasi) = deserve
अलं (alaM) = especially
अलं कारदीHं (ala.nkaaradiiptaM) = shining with adornments, decorations
अलङकृ त (ala.nkRita) = decorated / ornamented
अलबधभू िमकतव (alabdhabhuumikatva) = the feeling that it is impossible to see reality
अलभय (alabhya) = Difficult
अलसः (alasaH) = lazy
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अलसय (alasya) = indolence
अलकमान (alakShamaana) = one who disregards
अलि·मः (alakShmiH) = poverty (alaxmiH is opp. of laxmiH)
अलीक (aliika) = (adj) false, untrue
अलोलु -वं (aloluptvaM) = freedom from greed
अलप (alpa) = small, little
अलपं (alpaM) = a few, little, inadequate
अलपधी (alpadhii) = mental deficiency
अलपबु ;यः (alpabuddhayaH) = the less intelligent
अलपमे धसां (alpamedhasaaM) = of those of small intelligence
अलपवयसकं (alpavayaskaM) = young (small) age
अलपायु (alpaayu) = Short life between 8 and 32 years
अव (ava) = prrotect
अवकिरका (avakarikaa) = (f) dustbin, garbage bin
अवकलन (avakalana) = differentiation
अवगचछ (avagachchha) = must know
अवगम् (avagam.h) = to comprehend, understand
अवगमं (avagamaM) = understood
अव"ह (avagraha) = (m) famine
अवचय (avachaya) = (m) gathering, collection
अविचनोित (avachinoti) = to pluck
अवचयः (avachyaH) = unblamable
अवजानिनत (avajaananti) = deride
अवतार (avataara) = a divine incarnation particularly of Vishnu, e.g. Buddha
अवतारयित (avataarayati) = to keep down, to get down
अवित (avati) = (1 pp) to protect
अवितSित (avatishhThati) = remains
अवितSते (avatishhThate) = becomes established
अवतु (avatu) = (may the lord) protect
अवधीरणा (avadhiiraNaa) = (f) a repulse, repulsion
अवधयः (avadhyaH) = cannot be killed
अवन (avana) = protection
अविन (avaniM) = earth
अविनपाल (avanipaala) = of warrior kings
अवनीतनय (avaniitanya) = the daughter of the Earth (siita)
अवयव (avayava) = part
अवरं (avaraM) = abominable
अवर;वे ग (avaruddhavega) = retardation
अवरणि; (avaruuNaddhi) = to obstruct
अवरोहित (avarohati) = to descend
अविलH (avalipta) = proud, haughty
अवले हः (avalehaH) = (m) pickle
अवशः (avashaH) = helplessly
अविशषयते (avashishhyate) = remains
अवशोषण (avashoshhaNa) = absorption
अव?भय (avashhTabhya) = entering into
अवसं (avasaM) = automatically
अवसन् (avasan.h) = III pl. imperfect of vas, to live
अवस¤ाः (avasannaaH) = inadequate
अवसरः (avasaraH) = (m) opportunity, chance
अवसपर ित (avasarpati) = to slide (as from a waterslide)
अवसादये त् (avasaadayet.h) = put into degradation
अवसथा (avasthaa) = a state of the mind
अवसथातुं (avasthaatuM) = to stay
अवसथा¬यः (avasthaatrayaH) = three states of bodily consciousness (awake, sleep, dream)
अविसथतं (avasthitaM) = situated
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अविसथतः (avasthitaH) = situated
अविसथताः (avasthitaaH) = situated
अविसथतान् (avasthitaan.h) = arrayed on the battlefield
अवहासाथ (avahaasaarthaM) = for joking
अवजा (avaGYaa) = contempt
अवजातं (avaGYaataM) = without proper attention
अवाची (avaachii) = (f) south
अवाचय (avaachya) = unkind
अवाH~ं (avaaptavyaM) = to be gained
अवाHुं (avaaptuM) = to achieve
अवाuोित (avaapnoti) = gets
अवापय (avaapya) = achieving
अवापयते (avaapyate) = is achieved
अवापसयथ (avaapsyatha) = you will achieve
अवापसयिस (avaapsyasi) = will gain
अिवकलपे न (avikalpena) = without division
अिवकायर ः (avikaaryaH) = unchangeable
अिवचारी (avichaarii) = adj. thoughtless
अिविदत (avidita) = without knowledge, unknowingly
अिवदु शः (avidushaH) = of one who does not know
अिवUा (avidyaa) = metaphysical ignorance
अिवzां सः (avidvaa.nsaH) = the ignorant
अिविधपू वर कं (avidhipuurvakaM) = in a wrong way
अिवनशयनतं (avinashyantaM) = not destroyed
अिवनाश (avinaasha) = undestructible, name of Vishnu
अिवनािश (avinaashi) = imperishable
अिवनािशनं (avinaashinaM) = indestructible
अिवपि>तः (avipashchitaH) = men with a poor fund of knowledge
अिवभ¬ं (avibhaktaM) = without division
अिवरित (avirati) = sensuality
अिवरोध (avirodha) = no opposition
अिवजे यं (aviGYeyaM) = unknowable
अवे के (avekShe) = let me see
अवे ·य (avekShya) = considering
अवै ध (avaidha) = (adj) illegal
अवो¬रा¬ात् (avottaraattaat.h) = protect me from the northern direction
अ~¬ (avyakta) = nonmanifested
अ~¬ं (avyaktaM) = nonmanifested
अ~¬ः (avyaktaH) = invisible
अ~¬मू ितना (avyaktamuurtinaa) = by the unmanifested form
अ~¬ा (avyaktaa) = toward the unmanifested
अ~¬ात् (avyaktaat.h) = to the unmanifest
अ~¬ादीिन (avyaktaadiini) = in the beginning unmanifested
अ~िभचािरणी (avyabhichaariNii) = without any break
अ~िभचािरणया (avyabhichaariNyaa) = without any break
अ~िभचारे ण (avyabhichaareNa) = without fail
अ~य (avyaya) = without deterioration
अ~यं (avyayaM) = immutable
अ~यः (avyayaH) = inexhaustible
अ~यवगर ः (avyayavargaH) = the class of indeclinable words
अ~यसय (avyayasya) = of the imperishable
अ~यीभाव (avyayiibhaava) = indeclinable affixes
अ~वसाियनां (avyavasaayinaaM) = of those who are not in KRishhNa consciousness
अ~ाकृ ता (avyaakRitaa) = not expressed
अ~ाहताजः (avyaahataaGYaH) = avyAhata+agyaH, not feeling the hit?
अश् (ash.h) = to obtain, accomplish
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अशं क (asha.nka) = undaunted
अश¬ (ashakta) = weak
अश¬ः (ashaktaH) = unable
अशन (ashana) = food
अशमः (ashamaH) = uncontrollable
अशयात् (ashayaat.h) = from their source
अश~ं (ashastraM) = without being fully equipped
अशानतसय (ashaantasya) = of the unpeaceful
अशा~तं (ashaashvataM) = temporary
अशा~ (ashaastra) = not in the scriptures
अिशषय (ashishhya) = unteachable (adj)
अिशषयाय (ashishhyaaya) = non-disciple i.e.non-believer
अशु िच (ashuchi) = to the unclean
अशु िचः (ashuchiH) = unclean
अशु चौ (ashuchau) = unclean
अशु भ (ashubha) = and inauspicious
अशु भं (ashubhaM) = evil
अशु भात् (ashubhaat.h) = from ill fortune
अशु भान् (ashubhaan.h) = inauspicious
अशु "ू षवे (ashushruushhave) = to one who is not engaged in devotional service
अशे ष (asheshha) = total
अशे षतः (asheshhataH) = completely
अशे षािण (asheshhaaNi) = all
अशे षे ण (asheshheNa) = in detail
अशोचयान् (ashochyaan.h) = not worthy of lamentation
अशोषयः (ashoshhyaH) = not able to be dried
अ"तः (ashnataH) = of one who eats
अ"न् (ashnan.h) = eating
अ"िनत (ashnanti) = enjoy
अ"ािम (ashnaami) = accept
अ"ािस (ashnaasi) = you eat
अ"ु ते (ashnute) = achieves
अशम (ashma) = stone
अशमन् (ashman.h) = (masc) stone
अ"(धानः (ashraddadhaanaH) = without faith in revealed scriptures
अ"(धानाः (ashraddadhaanaaH) = those who are faithless
अ";या (ashraddhayaa) = without faith
अ"ु (ashru) = (n) tears
अ"ू पू णार कु ल (ashruupuurNaakula) = full of tears
अ"ौषं (ashraushhaM) = have heard
अµाघय (ashlaaghya) = adj. virtueless
अ~ (ashva) = a horse
अ~तथं (ashvatthaM) = a banyan tree
अ~तथः (ashvatthaH) = the banyan tree
अ~तथामा (ashvatthaamaa) = Asvatthama
अ~मे ध (ashvamedha) = a form of sacrifice where a horse is sent around to estiblish supremacy
अ~ानां (ashvaanaaM) = among horses
अि~िन (ashvini) = a mudraa, contraction of the anal sphincter muscles
अि~नौ (ashvinau) = the two Asvinis
अ? (ashhTa) = eight
अ?दलकमलबनध (ashhTadalakamalabandha) = eight-petalled lotus pattern, a form of bandha poetry
अ?धा (ashhTadhaa) = eightfold
अ?ादश (ashhTaadasha) = eighteen
अ?ाव+ (ashhTaavakra) = name of a deformed(at eight places) sage
अ?ो¬रीदशा (ashhTottariidashaa) = A lunar based Dasha system uses 108 yr cycle and one chooses it
according to certain criteria
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
अ?ौ (ashhTau) = eight
अषतकवगर (ashhtakavarga) = A predictive method of Astrology that uses a system of points based upon
planetary positions
असं नयसत (asa.nnyasta) = without giving up
असं यता (asa.nyataa) = unbridled
असं शयं (asa.nshayaM) = undoubtedly
असं शयः (asa.nshayaH) = beyond a doubt
अस¬ (asakta) = unattached
अस¬ं (asaktaM) = without attraction
अस¬ः (asaktaH) = without attachment
अस¬बु ि;ः (asaktabuddhiH) = having unattached intelligence
अस¬ातमा (asaktaatmaa) = one who is not attached
असि¬ः (asaktiH) = being without attachment
असङखयः (asa.nkhyaH) = (m) countless
असङगश~े ण (asa.ngashastreNa) = by the weapon of detachment
असत् (asat.h) = matter
असतः (asataH) = of the nonexistent
असतकृ तं (asatkRitaM) = without respect
असतकृ तः (asatkRitaH) = dishonoured
असतयं (asatyaM) = unreal
असदृ षी (asadRishhii) = unfit
असपõं (asapatnaM) = without rival
असमथर ः (asamarthaH) = unable
असमuजात (asampraGYaata) = unconscious samadhi
असममू ढः (asammuuDhaH) = undeluded
असममू ढाः (asammuuDhaaH) = unbewildered
असममोहः (asammohaH) = freedom from doubt
असारं (asaaraM) = worthless/without essence
असावािदतयः (asaavaadityaH) = asau and AdityaH: this(person) and Sun
अिस (asi) = you are
अिसतः (asitaH) = Asita
अिसदधयोः (asid.hdhyoH) = and failure
अिस;ौ (asiddhau) = failure
असु खं (asukhaM) = full of miseries
असु र (asura) = devil
असु राणां (asuraaNaaM) = of demons
असु रान् (asuraan.h) = demons
असू (asuu) = to hate, be jealous
असू न् (asuun.h) = life
असू या (asuuyaa) = (f) envy
असृ ज् (asRij) = (neut) blood
असृ ?ा¤ं (asRishhTaannaM) = without distribution of prasaadam
असौ (asau) = him (from adas.h)
असौमय (asaumya) = (adj) unpleasant
असत (asta) = fall (set)
असतं (astaM) = destroyed , vanquished
असतमवे ला (astamavelaa) = (fem) evening twilight
अिसत (asti) = (2 pp) is
असतु (astu) = there should be
असते य (asteya) = non-stealing
अ~ (astra) = Weapon
अिसथ (asthi) = Bone
अिसथप¸रम् (asthipaJNjaram.h) = (n) skeleton
अिसथरं (asthiraM) = unsteady
असपशर न (asparshana) = not touching
असमद् (asmad.h) = I, me
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
असमदीयै ः (asmadiiyaiH) = our
असमाकं (asmaakaM) = us
असमात् (asmaat.h) = these
असमान् (asmaan.h) = us
असमािभः (asmaabhiH) = by us
अिसम (asmi) = I am
अिसमता (asmitaa) = egotism, self righteousness
अिसमन् (asmin.h) = in this
अिसमनzये (asmindvaye) = in this pair
असय (asya) = of it
असयित (asyati) = (4 pp) to throw
असयां (asyaaM) = in this
असवगय (asvargyaM) = which does not lead to higher planets
असवसथता (asvasthataa) = illness
अह (aha) = said
अहं (ahaM) = ii
अहः (ahaH) = of daytime
अहङकर (aha.nkara) = tendency to identify oneself with external phenomena, 'the I-maker'
अहङकार (aha.nkaara) = Egoism, selfishness, ignorance
अहङकारं (aha.nkaaraM) = false ego
अहङकारः (aha.nkaaraH) = false ego
अहङकारिवमू ढ (aha.nkaaravimuuDha) = bewildered by false ego
अहङकारात् (aha.nkaaraat.h) = by false ego
अहङकृ तः (aha.nkRitaH) = of false ego
अहतवा (ahatvaa) = not killing
अहरागमे (aharaagame) = at the beginning of the day
अहिनशं (aharnishaM) = ahaH and nishaa:day and night
अिह (ahi) = on earth
अिहसक (ahi.nsaka) = non-violent
अिहसा (ahi.nsaa) = non-violence
अिहत (ahita) = sorrow (antonym of hita)
अिहताः (ahitaaH) = enemies
अिहतु िणडकः (ahituNDikaH) = (m) a snake charmer
अहै तु कं (ahaitukaM) = without cause
अहो (aho) = Oh !
अहोरा¬ (ahoraatra) = day and night
अकम (akShama) = (adj) incapable
अकयं (akShayaM) = unlimited
अकयः (akShayaH) = eternal
अकर (akShara) = Letter
अकरं (akSharaM) = indestructible
अकरः (akSharaH) = infallible
अकराणां (akSharaaNaaM) = of letters
अकरात् (akSharaat.h) = beyond the infallible
अिक (akShi) = (n) eye
अज (aGYa) = the ignorant person
अजः (aGYaH) = a fool who has no knowledge in standard scriptures
अजता (aGYataa) = ignorance
अजान (aGYaana) = ignorance
अजानं (aGYaanaM) = nescience
अजानजं (aGYaanajaM) = due to ignorance
अजानसमभू तं (aGYaanasambhuutaM) = born of ignorance
अजानां (aGYaanaaM) = of the foolish
अजाने न (aGYaanena) = by ignorance
आ (aa) = from
आ+Uा (aa+ghraa) = to smell
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
आ+चर् (aa+char.h) = to practice
आ+या (aa+yaa) = to come
आ+रह (aa+ruh.h) = to climb
आउदौ (aaudau) = in the beginning
आं दोलन (aa.ndolana) = movement
आं िशक (aa.nshika) = partial
आः (aaH) = to sit
आकणर (aakarNa) = towards the ear
आकणर धनु रासन (aakarNadhanuraasana) = the shooting bow posture
आकषर (aakarshha) = attracted
आकषर ण (aakarshhaNa) = attraction
आकां का (aakaa.nkShaa) = wish, ambition
आकार (aakaara) = (masc) form, shape
आकारमान (aakaaramaana) = volume
आकािरका (aakaarikaa) = (f) doorbell
आकाश (aakaasha) = ether
आकाशं (aakaashaM) = the sky
आकाशवाणी (aakaashavaaNii) = (f) radio
आकाशिसथतः (aakaashasthitaH) = situated in the sky
आकाशात् (aakaashaat.h) = (abl.S)from space or sky
आकु ल (aakula) = full of
आकु िलतम् (aakulitam.h) = sad, worried
आकृ तीिन (aakRitiini) = forms
आकृ ? (aakRishhTa) = (past part. of aa + kR\^ishh) attracted
आ+म् (aakram.h) = to attack
आ+मण (aakramaNa) = attacks
आके पः (aakShepaH) = (m) insinuation, opposition
आखु (aakhu) = mouse
आखय (aakhya) = named
आखया (aakhyaa) = (f) name
आखयातं (aakhyaataM) = described
आखयािह (aakhyaahi) = please explain
आगचछे त् (aagachchhet.h) = one should come
आगतः (aagataH) = having attained
आगताः (aagataaH) = attained
आगम (aagama) = arrival
आगमन (aagamana) = coming
आगमे (aagame) = on the arrival
आङगल (aa.ngla) = English
आङगलभाषा (aa.nglabhaashhaa) = English language
आचर् (aachar.h) = to behave, interact
आचरतः (aacharataH) = acting
आचरित (aacharati) = he does
आचरान् (aacharaan.h) = performing
आचारः (aachaaraH) = behavior
आचायर (aachaarya) = a religious teacher
आचायर ( ◌ः) (aachaarya(H)) = (Masc.nom.S)teacher; preceptor
आचाय (aachaaryaM) = the teacher
आचायार ः (aachaaryaaH) = teachers
आचायार न् (aachaaryaan.h) = teachers
आचायìपासनं (aachaaryopaasanaM) = approaching a bona fide spiritual master
आचछादकम् (aachchhaadakam.h) = (n) covering sheet, chaddar
आजानु बाहं (aajaanubaahuM) = the one whose arms extend upto his knees
आजयं (aajyaM) = melted butter
आfः (aaDhyaH) = wealthy
आिणः (aaNiH) = nail
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
आतङक (aata.nka) = horror , terror
आतताियनः (aatataayinaH) = aggressors
आतप (aatapa) = heat
आतप¬ं (aatapatraM) = sunshade
आतङ(ादः (aata~NkvaadaH) = (m) terrorism
आितS (aatishhTha) = be situated
आतु र (aatura) = anxious
आ¬ (aatta) = ready
आतथ (aattha) = have spoken
आतम (aatma) = of the self
आतमकं (aatmakaM) = consisting of
आतमकः (aatmakaH) = possessing or controlling
आतमकारणात् (aatmakaaraNaat.h) = for sense enjoyment
आतमज (aatmaja) = son
आतमजः (aatmajaH) = son
आतमजा (aatmajaa) = daughter
आतमतृ Hः (aatmatRiptaH) = self-illuminated
आतमन् (aatman.h) = Soul
आतमन (aatmana) = (Masc.instr.sing.) thro' the self
आतमनः (aatmanaH) = of the person
आतमना (aatmanaa) = by the purified mind
आतमिन (aatmani) = in himself
आतमभाव (aatmabhaava) = within their hearts
आतमभू तातमा (aatmabhuutaatmaa) = compassionate
आतममायया (aatmamaayayaa) = by My internal energy
आतमयोगात् (aatmayogaat.h) = by My internal potency
आतमरितः (aatmaratiH) = taking pleasure in the self
आतमवनतं (aatmavantaM) = situated in the self
आतमवशयै ः (aatmavashyaiH) = under one's control
आतमवान् (aatmavaan.h) = established in the self
आतमिविन"हः (aatmavinigrahaH) = self-control
आतमिवभू तयः (aatmavibhuutayaH) = personal opulences
आतमिव~ासः (aatmavishvaasaH) = (m) confidence
आतमसं यम (aatmasa.nyama) = of controlling the mind
आतमसं सतु ितः (aatmasa.nstutiH) = and praise of himself
आतमसं सथं (aatmasa.nsthaM) = placed in transcendence
आतमसात् (aatmasaat.h) = to imbibe, to make one's own, to train oneself
आतमहतया (aatmahatyaa) = suicide
आतमजान (aatmaGYaana) = knowledge of self
आतमा (aatmaa) = soul
आतमाऽत¯वमिस (aatmaa.atattvamasi) = Thou art That Not (self + Self are differnt:Duality)
आतमानं (aatmaanaM) = the mind
आतमािन (aatmaani) = in the pure state of the soul
आतमासमभिवताः (aatmaasambhavitaaH) = self-complacent
आितमयता (aatmiyataa) = the feeling of oneness
आतमै व (aatmaiva) = the very mind
आतयिनतकं (aatyantikaM) = supreme
आद¬े (aadatte) = accepts
आदान (aadaana) = taking
आिद (aadi) = beginning
आÍद (aadiM) = the origin
आिदः (aadiH) = the origin
आिदक¬ (aadikartre) = to the supreme creator
आिदके षु (aadikeshhu) = etc etc
आिदतय (aaditya) = a name of Sun, Vishnu is among twelve Aditya-s
आिदतयः (aadityaH) = the Adityas
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
आिदतयगतं (aadityagataM) = in the sunshine
आिदतयवत् (aadityavat.h) = like the rising sun
आिदतयवण (aadityavarNaM) = luminous like the sun
आिदतयान् (aadityaan.h) = the twelve sons of Aditi
आिदतयानां (aadityaanaaM) = of the Adityas
आिददे वं (aadidevaM) = the original Lord
आिददे वः (aadidevaH) = the original Supreme God
आिदिभः (aadibhiH) = by those
आिद? (aadishhTa) = ordered
आिद?वान् (aadishhTavaan.h) = (he was)commanded
आदी~र (aadiishvara) = the primeval lord, a name of Shiva
आदृ तः (aadRitaH) = having begun
आदौ (aadau) = First
आU (aadya) = earliest
आUं (aadyaM) = original
आUे (aadye) = (Masc.loc.sing.) the first
आधतसव (aadhatsva) = fix
आधाय (aadhaaya) = resigning
आधारः (aadhaaraH) = support or base
आिधक (aadhika) = addition, plus
आिधकय (aadhikya) = surplus
आिधपतय (aadhipatya) = overlordship
आिधपतयं (aadhipatyaM) = supremacy
आधयाितमकं (aadhyaatmikaM) = super-natural, spiritual
आनन (aanana) = Face
आननं (aananaM) = face
आननद (aananda) = happiness
आननदन (aanandana) = happiness
आननदमयः (aanandamayaH) = full of great happiness
आनतरदे शीय (aantaradeshiiya) = within the country mainly for transaction??
आनतजार लं (aantarjaalaM) = (n) internet
आप् (aap.h) = to obtain
आपः (aapaH) = water
आपणः (aapaNaH) = (m) shop
आपिणकः (aapaNikaH) = (m) shop-keeper
आपद् (aapad.h) = calamity
आपदां (aapadaaM) = dangers
आप¤ं (aapannaM) = achieved
आप¤ाः (aapannaaH) = gaining
आपह (aapah) = water
आपु यर माणं (aapuryamaaNaM) = always being filled
आपू यर (aapuurya) = covering
आपृ चछ (aapRichchha) = take leave of
आपोिकलम (aapoklima) = The 3rd, 6th, 9th and 12th Houses
आHुं (aaptuM) = afflicts one with
आuु यां (aapnuyaaM) = may have
आuु विनत (aapnuvanti) = attain
आuोित (aapnoti) = achieves
आuवासी (aapravaasii) = (m) immigrant
आपलु ता (aaplutaa) = immersed
आबद (aabda) = year
आबदफल (aabdaphala) = yearly prognostication, also varshhaphala
आJgभु वनात् (aabrahmabhuvanaat.h) = up to the Brahmaloka planet
आभरणं (aabharaNaM) = ornaments
आभरणम् (aabharaNam.h) = (n) ornaments, jewellery
आभा (aabhaa) = colour
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
आभासं (aabhaasaM) = the original source
आमनसक (aamanaska) = the mind free from desire
आमय (aamaya) = disease
आ9फलम् (aamraphalam.h) = (n) mango (the king of fruits)
आमल (aamla) = sour
आमलं (aamlaM) = (n) acid
आयतम् (aayatam.h) = (n) rectangle
आयनां श (aayanaa.nsha) = Precession of Equinoxes. Used to convert Tropical positions to Sidereal
आयातः (aayaataH) = (m) import
आयातन (aayaatana) = abode, resting place
आयु ः (aayuH) = [long] life
आयु धं (aayudhaM) = weapons
आयु धानां (aayudhaanaaM) = of all weapons
आयु षकारक (aayushhkaaraka) = Significator of Longevity which is Saturn
आयोगः (aayogaH) = (m) commision
आरती (aaratii) = crying out of desperation for help, ritual
आरबधत् (aarabdhat.h) = started
आरबधम् (aarabdham.h) = started
आरभते (aarabhate) = begins
आरभयते (aarabhyate) = is begun
आरमभ (aarambha) = beginning
आरमभः (aarambhaH) = endeavour
आरमभशू र (aarambhashuura) = one who shows active participation in the beginning
आरिमभकाः (aarambhikaaH) = beginners
आरककः (aarakShakaH) = (m) policeman
आरिकका (aarakShikaa) = (f) policewoman
आराधनं (aaraadhanaM) = for the worship
आराधय (aaraadhya) = pleasable
आराम (aaraama) = (m) garden
आरामः (aaraamaH) = from rAma? source?
आरढ (aaruDha) = The sign which is as distant from the lord as the lord is from the house concerned
आररकोः (aarurukShoH) = who has just begun yoga
आरj (aaruhya) = having climbed
आरढसय (aaruuDhasya) = of one who has attained
आरढािन (aaruuDhaani) = being placed
आरोगय (aarogya) = health
आरोगयशा~ (aarogyashaastra) = hygeine
आरोपः (aaropaH) = (m) charges (judicial)
आरोपयित (aaropayati) = to plant
आरोहण (aarohaNa) = climbing
आरोहित (aarohati) = to climb, to ascend
आजर वं (aarjavaM) = simplicity
आतर (aarta) = intensely troubled
आतर ः (aartaH) = the distressed
आÍदत (aardita) = parched, dry
आ¯र (aardra) = wet
आ¯र िच¬ा (aardrachittaa) = having emotional mind
आ¯र ता (aardrataa) = (f) moisture
आ¯ार (aardraa) = Sixth nakshatra
आयर (aarya) = wise man
आयर समाज (aaryasamaaja) = Aryan group
आयार (aaryaa) = (f) a respected woman
आहार ः (aarhaaH) = deserving
आलमब (aalamba) = support
आलमबते (aalambate) = to recline
आलसय (aalasya) = idleness
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
आिलङगित (aali.ngati) = to embrace
आलोकयले खनं (aalokyalekhanaM) = graph
आलोचते (aalochate) = to think, to contemplate
आलोचय (aalochaya) = (verbal stem) consider
आवयोः (aavayoH) = of ours
आवरण (aavaraNa) = a veil
आवतर ः (aavartaH) = (m) whirlpool
आवतर ते (aavartate) = comes back
आवितनः (aavartinaH) = returning
आविल (aavali) = (f) line, row
आवासः (aavaasaH) = (m) residence, living quarters
आिवभूर तं (aavirbhuutaM) = having taken a physical form or incarnation
आिवशय (aavishya) = entering
आिवष् (aavishh.h) = to be possesed by
आिव?ं (aavishhTaM) = overwhelmed
आिव?ः (aavishhTaH) = overwhelmed
आिविकत (aavikShita) = descendent of avikshit (i.e, marutta)
आवृ त (aavRita) = encircled
आवृ तं (aavRitaM) = is covered
आवृ तः (aavRitaH) = is covered
आवृ ता (aavRitaa) = covered
आवृ ताः (aavRitaaH) = covered
आवृ ि¬ (aavRittiM) = return
आवृ तय (aavRitya) = covering
आवृ ि? (aavRishhTi) = (fem) rain
आवे गः (aavegaH) = (m) impulse
आवे िशत (aaveshita) = fixed
आवे शय (aaveshya) = establishing
आिãयते (aavriyate) = is covered
आवहयित (aavhayati) = to call
आशं स् (aasha.ns.h) = to wish, to hope, to desire
आशय (aashaya) = (masc) resting place
आशयिसथताः (aashayasthitaaH) = situated within the heart
आशा (aashaa) = desire
आशापाश (aashaapaasha) = entanglements in a network of hope
आशािपणडं (aashaapiNDaM) = AshA+pindaM, desire+lump(piNDaM also means rice-ball given
आिशत (aashita) = (a) Eaten, given to eat; satisfied by eating
आिशतं (aashitaM) = eating
आिशन (aashina) = old (also heard as aashiina)
आिशषित (aashishhati) = to give aashirvaad
आशु (aashu) = fast
आशु लकं (aashulkaM) = (n) import duty
आ>य (aashcharyaM) = surprise
आ>यर मयं (aashcharyamayaM) = wonderful
आ>यर वत् (aashcharyavat.h) = with wonder, surprise
आ>यार िण (aashcharyaaNi) = all the wonders
आ"म (aashrama) = a yoga centre or school
आ"यतव (aashrayatva) = dependence, leaning
आ"या (aashrayaa) = sheltor
आ"ये त् (aashrayet.h) = must come upon
आि" (aashri) = to take shelter
आि"तं (aashritaM) = assuming
आि"तः (aashritaH) = taking refuge
आि"ताः (aashritaaH) = accepting
आि"तय (aashritya) = taking shelter of
आµे ष (aashleshha) = embrace
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
आµे षा (aashleshhaa) = Ninth nakshatra
आ~ासनं (aashvaasanaM) = (n) assurance
आ~ासयामास (aashvaasayaamaasa) = encouraged
आि~नी (aashvinii) = First nakshatra
आषु (aashhu) = very soon
आस् (aas.h) = to sit
आसं (aasaM) = exist
आस¬ (aasakta) = attached
आस¬मनाः (aasaktamanaaH) = mind attached
आसन (aasana) = seat
आसनं (aasanaM) = seat
आसनसथम् (aasanastham.h) = (lotus like-)posture-stood
आसने (aasane) = on the seat
आसादय (aasaadaya) = (causative of aa+sad) resort to
आसाU (aasaadya) = attaining
आिसत् (aasit.h) = was/existed
आिसन (aasina) = by the weapon
आिसनं (aasinaM) = situated
आिसनः (aasinaH) = eaters
आसीत् (aasiit.h) = was
आसीत (aasiita) = does remain still
आसीनः (aasiinaH) = situated
आसु रं (aasuraM) = demonic
आसु रः (aasuraH) = demoniac
आसु रिन>यान् (aasuranishchayaan.h) = demons
आसु री (aasurii) = demoniac qualities
आसु रÏ (aasuriiM) = atheistic
आसु रीषु (aasuriishhu) = demoniac
आिसतकयं (aastikyaM) = religiousness
आसते (aaste) = remains
आसथा (aasthaa) = (f) confidence, interest
आसथाय (aasthaaya) = following
आिसथतः (aasthitaH) = being situated
आिसथताः (aasthitaaH) = situated
आसय (aasya) = (m) mouth
आसवाद (aasvaada) = tasting
आह (aaha) = said
आहित (aahati) = striking, hitting
आहतृर (aahartRi) = (m adj.) a performer
आहवे (aahave) = in the fight
आहार (aahaara) = Diet
आहारः (aahaaraH) = eating
आहाराः (aahaaraaH) = eating
आहः (aahuH) = are said
आह (aahRi) = to eat
आहो (aaho) = or else
आजा (aaGYaa) = command
इङगते (i.ngate) = waver
इचछ् (ichchh.h) = to wish
इचछ (ichchha) = the will
इचछित (ichchhati) = (6 up) to wish
इचछन् (ichchhan.h) = present participle of ishh, to wish
इचछनतः (ichchhantaH) = desiring
इचछिस (ichchhasi) = you wish
इचछा (ichchhaa) = desire
इचछािम (ichchhaami) = do I wish
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
इजयते (ijyate) = is performed
इजयया (ijyayaa) = by worship
इडा (iDaa) = the channel on the left of the spine
इ¯ं (iDyaM) = worshipable
इतः (itaH) = besides this
इतर (itara) = Other
इतरः (itaraH) = common
इतरे तर (itaretara) = mutual, each-other
इतसततः (itastataH) = (indecl) here and there
इित (iti) = like that
इितहास (itihaasa) = history
इितहास( ◌ः) (itihaasa(H)) = history; epic
इतथं (itthaM) = like that
इतयु त (ityuta) = thus it is said
इतये तािन (ityetaani) = iti+etAni, thus+ these
इतये वं (ityevaM) = knowing thus
इदं (idaM) = this
इदानÏ (idaaniiM) = now
इदृ क् (idRik.h) = as it is
इनदु (indu) = moon
इन¯ः (indraH) = the god Indra
इन¯चाप (indrachaapa) = (m) rainbow
इन¯धनु ः (indradhanuH) = (m) rainbow
इिन¯य (indriya) = organ of sense or action
इिन¯यः (indriyaH) = senses
इिन¯यगोचराः (indriyagocharaaH) = the objects of the senses
इिन¯य"ामं (indriyagraamaM) = the full set of senses
इिन¯यजय (indriyajaya) = mastery of the senses by controlling the desires
इिन¯यसय (indriyasya) = of the senses
इिन¯यसयाथ (indriyasyaarthe) = in the sense objects
इिन¯याणां (indriyaaNaaM) = of the senses
इिन¯यािण (indriyaaNi) = the senses
इिन¯यारामः (indriyaaraamaH) = satisfied in sense gratification
इिन¯याथार न् (indriyaarthaan.h) = sense objects
इिन¯याथ भयः (indriyaarthebhyaH) = from the sense objects
इिन¯याथ षु (indriyaartheshhu) = in sense gratification
इिन¯ये भयः (indriyebhyaH) = more than the senses
इिन¯यै ः (indriyaiH) = by the senses
इन¯ो (indro) = the Lord Indra
इनधन (indhana) = fuel
इमं (imaM) = (from idaM) this
इमाः (imaaH) = all these
इमान् (imaan.h) = these
इमे (ime) = these
इमौ (imau) = these
इयं (iyaM) = this
इव (iva) = just like or as if
इशत् (ishat.h) = a little
इषु िभः (ishhubhiH) = with arrows
इ? (ishhTa) = of all desirable things
इ?ं (ishhTaM) = leading to heaven
इ?ाः (ishhTaaH) = palatable
इ?ान् (ishhTaan.h) = desired
इि?का (ishhTikaa) = (f) brick
इषटवा (ishhTvaa) = worshiping
इह (iha) = here
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
इहै व (ihaiva) = in the present body
इकु ः (ikShuH) = sugarcane
इ·वाकवे (ikShvaakave) = unto King Iksvaku
ईदृ शं (iidRishaM) = of this nature
ईदृ षं (iidRishhaM) = like this
ईषयार (iirshhyaa) = (f) jealousy
ईश (iisha) = God
ईशं (iishaM) = Lord Siva
ईशावासयं (iishaavaasyaM) = inhabited or manifested by the Master
ई~र (iishvara) = lord, the capable (here)
ई~रं (iishvaraM) = the Supersoul
ई~रः (iishvaraH) = the Supreme Lord
ई~रuािणधान (iishvarapraaNidhaana) = attentiveness to god
ईह (iih.h) = to wish
ईहते (iihate) = he aspires
ईहनते (iihante) = they desire
ईहा (iihaa) = wish
ईक् (iikSh.h) = to see
ईकण (iikShaNa) = seeing
ईकणं (iikShaNaM) = eyes
ईकते (iikShate) = (1 ap) to see
उ¬ं (uktaM) = said
उ¬ः (uktaH) = addressed
उ¬ाः (uktaaH) = are said
उकतवा (uktvaa) = saying
उ" (ugra) = powerful, noble
उ"ं (ugraM) = terrible
उ"ः (ugraH) = terrible
उ"कमार णः (ugrakarmaaNaH) = engaged in painful activities
उ"रपः (ugraruupaH) = fierce form
उ"ासन (ugraasana) = the posterior stretch posture
उ"ै ः (ugraiH) = by terrible
उqार (uchchaara) = pronunciation
उqायर (uchchaarya) = having uttered or pronounced
उqै ः (uchchaiH) = up
उqै ः"वसं (uchchaiHshravasaM) = Uccaihsrava
उचछ (uchchha) = Exalted Planet
उचछबद (uchchhabda) = loud sound (masc)
उिचछ?ं (uchchhishhTaM) = remnants of food eaten by others
उचछोषणं (uchchhoshhaNaM) = drying up
उिच¸तं (uchchhritaM) = high
उचयते (uchyate) = is said
उ=वल (ujjvala) = radiant
उ¿ाययित (uDDaayayati) = to fly
उि¿यान (uDDiyaana) = a fetter or binding involving the raising of the diaphragm
उत (uta) = it is said
उतकट (utkaTa) = fierce
उतकटासन (utkaTaasana) = the the hunkering posture
उतकणठया (utkaNThayaa) = (instr.sing.) feelings
उतकृ तयमान (utkRityamaana) = one who is cut up
उतकृ ? (utkRishhTa) = excellent
उतकोचः (utkochaH) = (m) bribe
उत+ािनत (utkraanti) = evolution
उत+ामित (utkraamati) = gives up
उत+ामनतं (utkraamantaM) = quitting the body
उ¬ङगता (utta.ngataa) = greatness
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
उ¬म (uttama) = exceptional
उ¬मं (uttamaM) = transcendental
उ¬मः (uttamaH) = the best
उ¬मिवदां (uttamavidaaM) = of the great sages
उ¬माङगै ः (uttamaa.ngaiH) = heads
उ¬मौजाः (uttamaujaaH) = Uttamauja
उ¬रं (uttaraM) = covering
उ¬रदाियतवं (uttaradaayitvaM) = (n) responsibility
उ¬ररपं (uttararuupaM) = having it in the northern direction
उ¬राफालगु िन (uttaraaphaalguni) = Twelfth nakshatra
उ¬राभा¯पद (uttaraabhaadrapada) = Twenty-sixth nakshatra
उ¬रायणं (uttaraayaNaM) = when the sun passes on the northern side
उ¬राषढा (uttaraashhaDhaa) = Twenty-first nakshatra
उ¬ान (uttaana) = an intense stretch
उि¬S (uttishhTha) = get up
उि¬Sत (uttishhThata) = (Verb Imp.II P.pl.PP)get up; stand up; rise; arise
उ¬ु ङग (uttu.nga) = tall
उतथं (utthaM) = produced of
उितथत (utthita) = stretched
उितथता (utthitaa) = present
उतपि¬ (utpatti) = production
उतपद् (utpad.h) = to obtain
उतप¤ं (utpannaM) = produce
उतपािटन् (utpaaTin.h) = (masc) puller-up
उतपातय (utpaataya) = (causative of ut+pat) produce
उतपादक (utpaadaka) = producer
उतपादन (utpaadana) = production
उतपादशु लकं (utpaadashulkaM) = (n) excise
उतपीिठका (utpiiThikaa) = (f) table
उतuपातः (utprapaataH) = (m) cliff
उतuवासी (utpravaasii) = (m) emigrant
उतपलवते (utplavate) = to jump
उतस¤ (utsanna) = spoiled
उतसव (utsava) = festival
उतसव( ◌ः) (utsava(H)) = (Masc.Nom.sing.) festival
उतसादनाथ (utsaadanaarthaM) = for the sake of causing annihilation
उतसाUनते (utsaadyante) = are devastated
उतसाह (utsaaha) = enthusiasm
उतसीदे यु ः (utsiideyuH) = would be put into ruin
उतसृ ज (utsRija) = give up
उतसृ जािम (utsRijaami) = send forth
उतसृ जय (utsRijya) = giving up
उद् .¯ोहः (ud.drohaH) = (m) uprising
उ,ाटयित (ud.hghaaTayati) = to open
उदक (udaka) = (n) water
उदिध (udadhi) = sea
उदपाने (udapaane) = in a well of water
उदय (udaya) = rise
उदयत् (udayat.h) = rising
उदर (udara) = bellies
उदरिनिम¬ं (udaranimittaM) = for the sake of the belly/living
उदरम् (udaram.h) = (n) stomach
उदान (udaana) = the vital air controlling the intake of food and air
उदार (udaara) = generous
उदाराः (udaaraaH) = magnanimous
उदासीन (udaasiina) = neutrals between belligerents
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
उदासीनः (udaasiinaH) = free from care
उदासीनवत् (udaasiinavat.h) = as neutral
उदाहरण (udaaharaNa) = example
उदाहरणाय (udaaharaNaaya) = for example
उदाहतं (udaahRitaM) = exemplified
उदाहतः (udaahRitaH) = is said
उदाहतय (udaahRitya) = indicating
उदीची (udiichii) = (f) north
उदू दशा (uduudashaa) = Vinshottari Dasha
उ]चछित (udgachchhati) = to overflow
उ]ार (udgaara) = expression
उि(शय (uddishya) = desiring
उ(ेशतः (uddeshataH) = as examples
उ;र (uddhara) = uplift
उ;रित (uddharati) = to draw up (water from a well)
उ;रे त् (uddharet.h) = one must deliver
उ;ारण (uddhaaraNa) = lifting up
उदधृ तं (uddhRitaM) = that which had been lifted
उदधवहनती (uddhvahantii) = she who is bearing or carrying the load
उ¸वं (udbhavaM) = produced
उ¸वः (udbhavaH) = generation
उUत (udyata) = uplifted
उUताः (udyataaH) = trying
उUम (udyama) = industriousness
उUमे न (udyamena) = (msc.instr.S) effort; exercise
उUमय (udyamya) = taking up
उUान (udyaana) = garden
उUानपालकः (udyaanapaalakaH) = (m) gardener, mali
उUानम् (udyaanam.h) = (n) garden
उUोिगन् (udyogin.h) = industrious
उzतर (udvarta) = plentiful
उzाह (udvaaha) = (m) marriage
उिzजते (udvijate) = are agitated
उिzजे त् (udvijet.h) = become agitated
उzे गै ः (udvegaiH) = and anxiety
उ¤ितः (unnatiH) = (f) improvement
उ¤यित (unnayati) = to lift
उनमनी (unmanii) = samadhi
उिनमषन् (unmishhan.h) = opening
उनमीिलत (unmiilita) = opened
उनमू लयित (unmuulayati) = to pull out, uproot
उप (upa) = near
उप+शं (upa+shaM) = to extinguish
उपकरण (upakaraNa) = means
उपकलपना (upakalpanaa) = (f) hypothesis
उपकार (upakaara) = benefit
उपकारक (upakaaraka) = beneficial
उपकृ (upakRi) = to do a favour
उप+मः (upakramaH) = (m) project, undertaking
उप"हः (upagrahaH) = (m) satellite, spacecraft
उपचय (upachaya) = Houses of earning (3,6,10,11)
उपचारः (upachaaraH) = (m) remedy, treatment
उपचािरका (upachaarikaa) = (f) nurse
उपजायते (upajaayate) = takes place
उपजायनते (upajaayante) = are born
उपजु हवित (upajuhvati) = offer
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
उपदानं (upadaanaM) = (n) gratuity
उपदे श (upadesha) = advice
उपदे शः (upadeshaH) = advice
उपदे शयित (upadeshayati) = giving advice
उपदे ·यिनत (upadekShyanti) = they will initiate
उप¯?ा (upadrashhTaa) = overseer
उपधानम् (upadhaanam.h) = (n) pillow
उपधारय (upadhaaraya) = know
उपनगरम् (upanagaram.h) = (n) suburb
उपनाम (upanaama) = alias
उपिनषत् (upanishhat.h) = says the `upanishat.h'
उपिनषद् (upanishhad.h) = the philosophical parts of the Vedas.
उपने ¬म् (upanetram.h) = (n) spectacles, glasses
उपनयासकः (upanyaasakaH) = (m) lecturer
उपपि¬षु (upapattishhu) = having obtained
उपपद (upapada) = The sign which is as apart from the 12th lord as the latter is from the 12th house
उपपUते (upapadyate) = is befitting
उपप¤ं (upapannaM) = arrived at
उपबनधः (upabandhaH) = (m) provision
उपभोग (upabhoga) = consumption
उपमं (upamaM) = compared to
उपमा (upamaa) = comparative
उपयािनत (upayaanti) = come
उपयु ज् (upayuj.h) = use
उपयोग (upayoga) = use
उपयोिगता (upayogitaa) = Utility
उपरतं (uparataM) = ceased
उपरिनजतै ः (uparanjitaiH) = splendid, resplendant
उपरमते (uparamate) = cease (because one feels transcendental happiness)
उपरमे त् (uparamet.h) = one should hold back
उपिर (upari) = (adv) above
उपलभ् (upalabh.h) = to obtain
उपलभयते (upalabhyate) = can be perceived
उपिलपयते (upalipyate) = mixes
उपवसतु (upavastu) = (n) by-product
उपिविधः (upavidhiH) = (m) by-law
उपिवशत् (upavishat.h) = sat down again
उपिवशित (upavishati) = to sit
उपिवशय (upavishya) = sitting
उपिवS (upavishhTha) = seated
उपसङगमय (upasa.ngamya) = approaching
उपसगर (upasarga) = Prefix
उपसृ (upasRi) = (root) go near
उपसे वते (upasevate) = enjoys
उपसथा (upasthaa) = to stand near, to stand by
उपसथे (upasthe) = on the seat
उप¯े हः (upasnehaH) = (m) lubricant
उपहत (upahata) = overpowered
उपहनयां (upahanyaaM) = would destroy
उपहारः (upahaaraH) = (m) gift
उपा¬ (upaatta) = obtained
उपािधः (upaadhiH) = (f) title
उपाय (upaaya) = (masc) means
उपायतः (upaayataH) = by appropriate means
उपाजर न (upaarjana) = earning/acquiring
उपालभते (upaalabhate) = to reproach
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
उपाि" (upaashri) = to take shelter in
उपाि"ताः (upaashritaaH) = being fully situated
उपाि"तय (upaashritya) = taking shelter of
उपासते (upaasate) = worship
उपाहारगृ ह (upaahaaragRiha) = restaurant
उपाहारगृ हम् (upaahaaragRiham.h) = (n) restaurant
उपे तः (upetaH) = haaving reached or attained
उपे तय (upetya) = achieving
उपे का (upekShaa) = disregard
उपै (upai) = to go to
उपै ित (upaiti) = gets
उपै षयिस (upaishhyasi) = you will attain
उपकारः (upkaaraH) = (m) cess
उभय (ubhaya) = both
उभय¬ (ubhayatra) = at both places
उभयोः (ubhayoH) = both
उभे (ubhe) = both
उभौ (ubhau) = both
उमा (umaa) = pArvatI
उरगान् (uragaan.h) = serpents
उरसथल (urasthala) = place on the chest
उर (uru) = thighs
उरक (uruka) = (n) pant
उिजतं (urjitaM) = glorious
उधवर कः (urdhvakaH) = (m) tabla
उवार रकं (urvaarukaM) = (Masc.Acc.S)water melon ; melon
उलू कः (uluukaH) = (m) owl
उलबे न (ulbena) = by the womb
उललः (ullaH) = to shine
उललिसतं (ullasitaM) = shining
उललोल (ullola) = a large wave
उवाच (uvaacha) = said
उशना (ushanaa) = Usana
उिषतवा (ushhitvaa) = after dwelling
उ¸ (ushhTra) = a camel
उ¸ः (ushhTraH) = (m) camel
उ¸पकी (ushhTrapakShii) = (m) ostrich
उ¸ासन (ushhTraasana) = the camel posture
उषण (ushhNa) = summer
उषणमापकम् (ushhNamaapakam.h) = (n) thermometer
उषणरककम् (ushhNarakShakam.h) = (n) thermos flask
उषणीषम् (ushhNiishham.h) = (n) turban
उषमपाः (ushhmapaaH) = the forefathers
ऊचछबल (uuchchhabala) = Exaltation strength part of Shad Bala
ऊयते (uuyate) = to weave
ऊर (uuruu) = thighs
ऊरः (uuruuH) = (m) thigh
ऊजार (uurjaa) = (f) energy
ऊणर नाभः (uurNanaabhaH) = (m) spider
ऊणार (uurNaa) = (f) wool
ऊधवर (uurdhva) = raised
ऊधव (uurdhvaM) = upwards
ऊधवर uसािरतएकपादासन (uurdhvaprasaaritaekapaadaasana) = balancing forward posture
ऊधवर मु ख (uurdhvamukha) = face upwards
ऊधवर रे तः (uurdhvaretaH) = a celibate intending to control(upward) the semen
ऊधवर हसत¬नासन (uurdhvahastattanaasana) = the up-stretched arms posture
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
ऊधवर मू लं (uurdhvamuulaM) = with roots above
ऊधवार त् (uurdhvaat.h) = from above
ऊिम (uurmi) = wave
ऋक् (Rik.h) = the Rg Veda
ऋचः (RichaH) = the Rig Veda
ऋचछित (Richchhati) = one attains
ऋजु ः (RijuH) = (adj) straight
ऋण (RiNa) = debt
ऋणप¬ं (RiNapatraM) = (n) debenture
ऋतं (RitaM) = truth
ऋतु (Ritu) = season
ऋतू नां (RituunaaM) = of all seasons
ऋते (Rite) = without, except for
ऋ;ं (RiddhaM) = prosperous
ऋ;म् (Riddham.h) = enriched
ऋषयः (RishhayaH) = those who are active within
ऋिषः (RishhiH) = the sage
ऋिषन् (Rishhin.h) = great sages
ऋिषिभः (RishhibhiH) = by the wise sages
ऋइतं (RiitaM) = truth
एक (eka) = one
एकं (ekaM) = one
एकः (ekaH) = one
एकतवं (ekatvaM) = in oneness
एकतवे न (ekatvena) = in oneness
एकदं तं (ekada.ntaM) = one who has a single tusk
एकदं ताय (ekada.ntaaya) = to the one-tusked
एकमकरं (ekamakSharaM) = pranava
एकमे वािzतीयं (ekamevaadvitiiyaM) = one without a second
एकया (ekayaa) = by one
एकवचनं (ekavachanaM) = singular
एकसथं (ekasthaM) = in one place
एकिसमन् (ekasmin.h) = in one
एकाः (ekaaH) = one
एकािकिन (ekaakini) = solitary woman
एकाकी (ekaakii) = alone
एका" (ekaagra) = one-pointed
एका"ं (ekaagraM) = with one attention
एका"े ण (ekaagreNa) = with full attention
एकानतं (ekaantaM) = overly
एकाकरं (ekaakSharaM) = the one syllable
एके (eke) = in one
एके न (ekena) = alone
एकै कं (ekaikaM) = one by one
एकै कमकरं (ekaikamakSharaM) = each and every word
एकोऽहं (eko.ahaM) = I the one single being
एतत् (etat.h) = it
एतन् (etan.h) = this
एतयोः (etayoH) = of these two
एतसय (etasya) = of this
एतां (etaaM) = this
एतान् (etaan.h) = all these
एतािन (etaani) = all these
एतावत् (etaavat.h) = this much
एित (eti) = attains
एते (ete) = they
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
एते न (etena) = by this
एते षां (eteshhaaM) = of the Pandavas
एतै ः (etaiH) = all these
एधते (edhate) = (1 ap) to grow
एधां िस (edhaa.nsi) = firewood
एनं (enaM) = this
एिभः (ebhiH) = by them
एभयः (ebhyaH) = to these demigods
एव (eva) = ( used to put emphasis )
एवं (evaM) = thus
एवं िवधः (eva.nvidhaH) = like this
एवं िवधाः (eva.nvidhaaH) = like this
एवािप (evaapi) = also
एषः (eshhaH) = this
एषा (eshhaa) = this
एषां (eshhaaM) = of them
एषयित (eshhyati) = comes
एषयिस (eshhyasi) = you will attain
ऐकािनतकसय (aikaantikasya) = ultimate
ऐकय (aikya) = unity
ऐचछत् (aichchhat.h) = desired
ऐरावतं (airaavataM) = Airavata
ऐ~रं (aishvaraM) = divine
ऐ~यर (aishvarya) = desire for power
ओङकरासन (o.nkaraasana) = the OM posture
ओजस (ojasa) = concentrated psychic power
ओजसा (ojasaa) = by My energy
ओषित (oshhati) = (1 pp) to burn
औUोिगक (audyogika) = industrial
औपमये न (aupamyena) = by comparison
औशध (aushadha) = medicine
औषध (aushhadha) = medicine
औषधं (aushhadhaM) = medicine
औषधम् (aushhadham.h) = (n) medicine
औषधसू ची (aushhadhasuuchii) = (f) syringe, injection
औषिधवन (aushhadhivana) = medicinal garden
औषधीः (aushhadhiiH) = vegetables
क (ka) = what( use) is the
कं (kaM) = whom
कं कन (ka.nkana) = bracelet
कं चन (ka.nchna) = anyone (or someone)
कं टः (ka.nTaH) = (Masc,Nom.sing.) throat
कं ठं (ka.nThaM) = neck
कं ठे (ka.nThe) = in yhe neck
कं था (ka.nthaa) = rags?
कं सय (ka.nsya) = bronze
कः (kaH) = who
ककु िद (kakudi) = hump of an ox
किqत् (kachchit.h) = whether
कचछप (kachchhapa) = (masc) tortoise
क=ल (kajjala) = lamp black
कञचु कः (kaJNchukaH) = blouse
कटः (kaTaH) = (m) carpet
कटाक (kaTaakSha) = glance
किट (kaTi) = hip
किटः (kaTiH) = waist
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
किटकासन (kaTikaasana) = the front-stretching posture
किटव~म् (kaTivastram.h) = (n) underwear
कटी (kaTii) = waist
कटु (kaTu) = (m) pungent, hot
किठन (kaThina) = tough
कण (kaNa) = small bit
कणतव (kaNatva) = particularity
किणकापीता (kaNikaapiitaa) = a little droplet, drunk
कणीय (kaNiiya) = particulate
कणटकम् (kaNTakam.h) = (n) thorns
कणठ (kaNTha) = throat
कणठः (kaNThaH) = (m) throat, neck
कणठभू षा (kaNThabhuushhaa) = (f) necklace
कणठहारः (kaNThahaaraH) = (m) necklace
कणडूयित (kaNDuuyati) = to scratch
कणडोलः (kaNDolaH) = (m) a wooden basket
कतरत् (katarat.h) = which
कितपय (katipaya) = Some
कथ् (kath.h) = to tell
कथं (kathaM) = tell
कथनत (kathanta) = howness
कथय (kathaya) = describe
कथयतः (kathayataH) = speaking
कथयित (kathayati) = (10 up) to narrate, to tell
कथयते (kathayate) = (10 up) to narrate, to tell
कथयनतः (kathayantaH) = talking
कथियषयिनत (kathayishhyanti) = will speak
कथियषयािम (kathayishhyaami) = I shall speak
कथा (kathaa) = story
कथामृ त (kathaamRita) = Gospel
कथामृ तं (kathaamRitaM) = Gospel
किथत (kathita) = told
कदिलफलम् (kadaliphalam.h) = (n) banana
कदली (kadalii) = banana
कदलीतै लं (kadaliitailaM) = banana oil
कदा (kadaa) = when
कदाचन् (kadaachan.h) = never
कदाचन (kadaachana) = at any time
कदािचत् (kadaachit.h) = at any time (past, present or future)
कदािप (kadaapi) = at any time
कनक (kanaka) = gold
कनीिनका (kaniinikaa) = (f) eyeball
कनठ (kanTha) = throat
कनथः (kanthaH) = throated man
कनद (kanda) = a knot, the place where the three main nadis join
कनदः (kandaH) = (m) root
कनदपर ः (kandarpaH) = Cupid
कनदासन (kandaasana) = the upward ankle-twist posture
कनदु क (kanduka) = (m) a ball
कनया (kanyaa) = Zodiacal sign Virgo
कपटयोगः (kapaTayogaH) = (m) intrigue
कपिटक (kapaTika) = cunning, scheming
कपतं (kapataM) = (n) plot, conspiracy
कपाल (kapaala) = forehead
कपालः (kapaalaH) = (m) human skull
कपालभित (kapaalabhati) = a process to clear the sinuses
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
कपालनल (kapaalnala) = fire in the forehead (??? again perhaps wrong)
किप (kapi) = monkey
किपः (kapiH) = (m) monkey
किपधवजः (kapidhvajaH) = he whose flag was marked with Hanuman
कपोत (kapota) = pigeon, dove
कपोतासन (kapotaasana) = the dove posture
कपोलः (kapolaH) = (m) cheek
कबं धी (kaba.ndhii) = build
कमनीयकरं (kamaniiyakaraM) = desired hands
कमल (kamala) = Lotus
कमलप¬ (kamalapatra) = Lotus leaf
कमलप¬ाक (kamalapatraakSha) = O lotus-eyed one
कमला (kamalaa) = saraswati
कमलासनसथं (kamalaasanasthaM) = sitting on the lotus flower
कमपते (kampate) = (1 ap) to shake
कमपयित (kampayati) = to shake
कर (kara) = Hand
करं (karaM) = the cause of
करः (karaH) = (m) tax
करणं (karaNaM) = the means
करणाय (karaNaaya) = to do
करणीयं (karaNiiyaM) = to be done
करतलिभका (karatalabhikShaa) = alms in the palms
करतलम् (karatalam.h) = (n) palm
करदीपः (karadiipaH) = (m) torch, flashlight
करभोर (karabhoru) = fair-limbed
करलं (karalaM) = terrible
करवाल (karavaala) = sword
करवावहै (karavaavahai) = may we do
करसथाः (karasthaaH) = obtaining(literally standing) in his very hands
करां शु कम् (karaa.nshukam.h) = (n) full-sleeved shirt
कराल (karaala) = dreadful
करालं (karaalaM) = horrible
करालािन (karaalaani) = terrible
किरयादः (kariyaadaH) = (m) hippopotamus
किरषयित (karishhyati) = can do
किरषयिस (karishhyasi) = perform
किरषये (karishhye) = I shall execute
करणः (karuNaH) = kindly
करणा (karuNaa) = the sentiment of sorrow
करणाकरं (karuNaakara.n) = the one induces compassion
करणाणर वं (karuNaarNavaM) = the ocean of `karuna' (compassion)
करोित (karoti) = does
करोिम (karomi) = I do
करोिस (karosi) = you do
करौ (karau) = hands (lower arms)
ककर (karka) = The Zodiacal sign Cancer
ककर िट (karkaTi) = (f) cucumber
ककर रोगः (karkarogaH) = (m) cancer
कणर (karNa) = ear, also KarNa from Mahabharata
कण (karNaM) = Karna
कणर ः (karNaH) = Karna
कणर िपडासन (karNapiDaasana) = the ear-press posture
किणकार (karNikaara) = Himalayan tree
कण िभः (karNebhiH) = through the ears
कतर यित (kartayati) = to cut
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
कतर री (kartarii) = (f) scissors
कतर ~ (kartavya) = should be done
कतर ~ं (kartavyaM) = prescribed duty
कतर ~ािन (kartavyaani) = should be done as duty
कतार (kartaa) = doer, also attributed to main person in a household
कतार ऽिस (kartaa.asi) = are the doer
कतार रं (kartaaraM) = the father
कतु (kartuM) = to perform
कतुर महर िस (kartumarhasi) = kartuM + arhasi:to do + deserve (You are entitled or you should)
कतृर तवं (kartRitvaM) = proprietorship
कतृर तवे (kartRitve) = in the matter of creation
कपुरर (karpura) = camphor
कमर (karma) = Action or activity
कमर भाव (karmabhaava) = The 10th house of Careers and Work
कमर जं (karmajaM) = due to fruitive activities
कमर जा (karmajaa) = from fruitive work
कमर जान् (karmajaan.h) = born of work
कमर णः (karmaNaH) = than fruitive action
कमर णा (karmaNaa) = by work
कमर णां (karmaNaaM) = of prescribed duties
कमर िण (karmaNi) = in action
कमर न् (karman.h) = work
कमर फल (karmaphala) = the result of an action
कमर फलं (karmaphalaM) = the results of all activities
कमर फलतयागः (karmaphalatyaagaH) = renunciation of the results of fruitive action
कमर फलासङगं (karmaphalaasa.ngaM) = attachment for fruitive results
कमर फले (karmaphale) = in fruitive action
कमर बनधं (karmabandhaM) = bondage of reaction
कमर बनधनः (karmabandhanaH) = bondage by work
कमर िभः (karmabhiH) = from the bondage of the law of fruitive actions
कमर योग (karmayoga) = unselfish actions
कमर योगं (karmayogaM) = devotion
कमर योगः (karmayogaH) = work in devotion
कमर योगे ण (karmayogeNa) = by the linking process of devotion
कमर सं नयासात् (karmasa.nnyaasaat.h) = in comparison to the renunciation of fruitive work
कमर सिङगनां (karmasa.nginaaM) = who are attached to fruitive work
कमर सिङगषु (karmasa.ngishhu) = in the association of those engaged in fruitive activities
कमर सङगे न (karmasa.ngena) = by association with fruitive activity
कमर सु (karmasu) = in all activities
कमार णं (karmaaNaM) = the fruits of actions
कमार णां (karmaaNaaM) = whose work
कमार िण (karmaaNi) = deeds
किमभयः (karmibhyaH) = than the fruitive workers
कम िन¯य (karmendriya) = an action organ, e.g. the hands or feet
कम िन¯यािण (karmendriyaaNi) = the five working sense organs
कम िन¯यै ः (karmendriyaiH) = by the active sense organs
कषर (karshha) = attracted, contacted
कषर क (karshhaka) = farmer
कषर ित (karshhati) = (1 pp) to draw, to pull
कषर यनतः (karshhayantaH) = tormenting
कलक¬ानगरं (kalakattaanagaraM) = Calcutta
कलकल (kalakala) = a sort of sound imitation (dhvnyanukaraNa) like a river flow
कल¬कारक (kalatrakaaraka) = Significator of marriage partner which is Venus
कलयतां (kalayataaM) = of subduers
कलह (kalaha) = fight/discord/argument
कला (kalaa) = Art
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
कलानाथ (kalaanaatha) = moon (??? I may be wrong here)
कलायः (kalaayaH) = (m) groundnut
किल (kali) = Bud
किलयु ग (kaliyuga) = the current, pleasure-loving age
किललं (kalilaM) = dense forest
कलु षः (kalushhaH) = smeared, blot
कले वर (kalevara) = (neut) body
कले वरं (kalevaraM) = the body
कलौ (kalau) = during the kali age
कलप¯ु म (kalpadruma) = kalpa-vRiksha : the tree that will give you anything you can
कलपतर (kalpataru) = (m) The heavenly tree giving whatever one desires
कलपते (kalpate) = is considered eligible
कलपवृ काणां (kalpavRikshaaNaaM) = the kalpa(imagined) vR\^iksha trees (wish-yielding)
कलपकये (kalpakShaye) = at the end of the millennium
कलपादौ (kalpaadau) = in the beginning of the millennium
किलपत (kalpita) = imagined
कलमषः (kalmashhaH) = all material contamination
कलमषाः (kalmashhaaH) = of sinful reactions
कलयाण (kalyaaNa) = well being (of others)
कलयाणं (kalyaaNaM) = (n) welfare
कलयाणकृ त् (kalyaaNakRit.h) = one who is engaged in auspicious activities
कवची (kavachii) = with armor
कवयः (kavayaH) = the intelligent
कविय¬ी (kavayitrii) = (f) poetess
कवलीकृ त (kavaliikRita) = (adj) swallowed
किव (kavi) = poet
किव (kaviM) = the one who knows everything
किवः (kaviH) = poet
किवता (kavitaa) = poetry
किवताशाखां (kavitaashaakhaaM) = the poetry-branch (of a tree)
कवीनां (kaviinaaM) = of all great thinkers
क~ (kavya) = poetry
कशा (kashaa) = (f) a whip
कशे रः (kasheruH) = (m) spine, spinal chord
क>न (kashchana) = cerain
कि>त् (kashchit.h) = someone
कशमलं (kashmalaM) = dirtiness
कषाय (kashhaaya) = (m) astringent
कसते (kaste) = kaH+te, who+your
कसमात् (kasmaat.h) = why
कसमै (kasmai) = to `Ka'
कसय (kasya) = whose
कसयिचत् (kasyachit.h) = anyone's
कहलयोग (kahalayoga) = Stubborness (Ranjan says laziness). Lords of 4th and 9th houses should be in
Kendras from each other and the lord of Lagna should be strongly disposed
कङकालः (ka~NkaalaH) = (m) skeleton
का (kaa) = who
कापु रष (kaapurushha) = contemptible fellow
कां (kaaM) = which
कां चनमा"यं ित (kaa.nchanamaashraya.nti) = take refuge in gold or money
काक (kaaka) = crow
काकासन (kaakaasana) = the crow posture
कािकणी (kaakiNii) = the goddess in anaahata chakra
काकु तसथं (kaakutsthaM) = kAkutsthaH is another family name for rAma(kakutstha's
काकु तसथः (kaakutsthaH) = descendant of `kakutstha'
कागदम् (kaagadam.h) = (n) paper
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
काङकित (kaa.nkShati) = desires
काङकनतः (kaa.nkShantaH) = desiring
कािङकतं (kaa.nkShitaM) = is desired
काङके (kaa.nkShe) = do I desire
का(न (kaaJNchana) = gold
का(नः (kaaJNchanaH) = gold
काते (kaate) = kA+te, who+your
कादं बरी (kaadaMbarii) = name of a girl or title of a novel
कादमबः (kaadambaH) = (m) duck
कानन (kaanana) = forest
कानतं (kaantaM) = lovely , glowing
कानता (kaantaa) = wife
कािनत (kaanti) = splendour
काम (kaama) = lust
कामं (kaamaM) = desire
कामः (kaamaH) = desire
कामकाम (kaamakaama) = desirer of desires (kaamaan kaamayati iti aN)
कामकामाः (kaamakaamaaH) = desiring sense enjoyments
कामकामी (kaamakaamii) = one who desires to fulfill desires
कामकारतः (kaamakaarataH) = acting whimsically in lust
कामकारे ण (kaamakaareNa) = for enjoying the result of work
कामदाम् (kaamadaam.h) = (the hymn which) gives (grants) all desires
कामधु क् (kaamadhuk.h) = kaamadhenu : the cow who can milk out anything you wish
कामधे नु (kaamadhenu) = the heavenly cow
कामिu (kaamapri) = son of kaamapra
कामभोगे षु (kaamabhogeshhu) = to sense gratification
काममधीते (kaamamadhiite) = desire, reads
कामये (kaamaye) = (Vr.Pr.IP.S.AP)desire; wish for
कामरपं (kaamaruupaM) = in the form of lust
कामरपे ण (kaamaruupeNa) = in the form of lust
कामिवकारः (kaamavikaaraH) = sensual/sexual attraction
कामहै तु कं (kaamahaitukaM) = it is due to lust only
कामाः (kaamaaH) = desires
कामात् (kaamaat.h) = from desire
कामातमानः (kaamaatmaanaH) = desirous of sense gratification
कामान् (kaamaan.h) = desiring
कािमत (kaamita) = something one has wished for
कामे पसु ना (kaamepsunaa) = by one with desires for fruitive results
कामे भयः (kaamebhyaH) = material sense gratification
कामे ~र (kaameshvara) = lord of desires
कामै ः (kaamaiH) = by desires
कामोपभोग (kaamopabhoga) = sense gratification
कामयानां (kaamyaanaaM) = with desire
काय (kaaya) = body (masc, neut)
कायं (kaayaM) = the body
काया (kaayaa) = body
काियका (kaayikaa) = pertaining to the body
काये न (kaayena) = with the body
कारक (kaaraka) = Planetary Significator which remain the same for all houses
कारकै ः (kaarakaiH) = which are causes
कारण (kaaraNa) = reason
कारणं (kaaraNaM) = the means
कारणम् (kaaraNam.h) = reason
कारणािन (kaaraNaani) = causes
कारयन् (kaarayan.h) = causing to be done
कारागृ हम् (kaaraagRiham.h) = (n) prison, jail
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
कािर (kaari) = causing
कारणयरपं (kaaruNyaruupaM) = the personification of compassion
काितके य (kaartikeya) = the god of war, was reared by the Pleiades
कापर णय (kaarpaNya) = of miserliness
कापर णयवादी (kaarpaNyavaadii) = adj. wrechedness incarnate
कायर (kaarya) = work
काय (kaaryaM) = work
कायर कतार (kaaryakartaa) = worker, active participant in an organisation
कायर ते (kaaryate) = is forced to do
कायार लयः (kaaryaalayaH) = (m) office, place of work
काय (kaarye) = work
काल (kaala) = Time
कालं (kaalaM) = time
कालः (kaalaH) = Master Time
काल¬य (kaalatraya) = three states of time(present, past and future)
कालपु रष (kaalapurushha) = Universal Prototypal Human. Spirit of Time
कालबल (kaalabala) = Temporal strength of planets used in Shad bala
कालबाjम् (kaalabaahyam.h) = (adj) outdated, obsolete
कालभै रवासन (kaalabhairavaasana) = Lord Kalabhairava's posture
कालसपर योग (kaalasarpayoga) = Planets on one side of the Nodal Axis of Rahu-Ketu
कालानल (kaalaanala) = the fire of death
कालाय (kaalaaya) = (masc.dat.S)to the (Lord of) Time
कालीमातु ः (kaaliimaatuH) = Mother Kali's
काले (kaale) = time
काले न (kaalena) = in the course of time
काले षु (kaaleshhu) = times
का~ (kaavya) = poetry
काशते (kaashate) = (1 ap) to shine
कािशराजः (kaashiraajaH) = Kasiraja
काशयः (kaashyaH) = the King of Kasi (Varanasi)
काषाय (kaashhaaya) = saffron cloth
का? (kaashhTa) = wood, branch
काS (kaashhTha) = (neut) piece of wood
कासते (kaasate) = to cough
कासारः (kaasaaraH) = lake
Íक (kiM) = what
िकिङकणी (ki.nkiNii) = (f) ghungroo
िक(न (kiJNchana) = any
िकि(त् (kiJNchit.h) = a few, little
िकनतु (kintu) = but
िकमू (kimuu) = how come ?
िकरण (kiraNa) = ray
िकरित (kirati) = (6 pp) to scatter
िकरीिटन् (kiriiTin.h) = Arjuna
िकरीिटनं (kiriiTinaM) = with helmets
िकिलबशं (kilbishaM) = sinful reactions
िकिलबषः (kilbishhaH) = all of whose sins
िकिलबषै ः (kilbishhaiH) = from sins
िकशोर (kishora) = son
िकशोरी (kishorii) = daughter
िकसलय (kisalaya) = A sprout, a young and tender shoot or foliage
कीदृ शी (kiidRishii) = how
कीत्र (kiirt.h) = to tell
कीतर यनतः (kiirtayantaH) = chanting
कीित (kiirtiM) = reputation
कीितः (kiirtiH) = fame
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
कीतÍ (kiirtii) = fame
कु परीकक (kupariikShaka) = one who cannot judge value correctly
कुं जरः (ku.njaraH) = (Masc.nom.S)elephant
कु कु टासन (kukuTaasana) = the cockerel (rooster) posture
कु ककु ट (kukkuTa) = rooster
कु ककु टः (kukkuTaH) = (m) cock
कु ककु टी (kukkuTii) = (f) hen
कु ककु रः (kukkuraH) = (m) dog
कु _लः (ku.nmalaH) = (m) button
कु ज (kuja) = Mars
कु जदोष (kujadoshha) = Affliction caused by Mars occupying the 2nd, 4th, 7th, 8th or 12th houses. There
are some more details and it is best to learn more about this before delineating marital relationships
कु टी (kuTii) = (f) a small hut
कु टीचक (kuTiichaka) = the hut-builder
कु टीलबु ;ी (kuTiilbuddhii) = adj. heinous, attrocious, nefarious
कु टु ंबकं (kuTuMbakaM) = small family
कु टु मब (kuTumba) = family
कु टु मबक (kuTumbaka) = family
कु ¿ित (kuTTati) = to grind, to pound
कु णड (kuNDa) = starting place of kundalini
कु णडल (kuNDala) = coil of rope, ring
कु णडिल (kuNDali) = The Wheel or Horoscope Chart
कु णडिलनी (kuNDalinii) = a coiled female snake, the latent energy at the base of the spine
कु तः (kutaH) = from where
कु ¬ (kutra) = where
कु तसय (kutsya) = despicable
कु िनचका (kunchikaa) = (f) key
कु नतः (kuntaH) = (m) spear
कु िनतभोजः (kuntibhojaH) = Kuntibhoja
कु नतीपु¬ः (kuntiiputraH) = the son of Kunti
कु नद (kunda) = night lily
कु िपत (kupita) = angered
कु िपतं (kupitaM) = angry
कु पयित (kupyati) = (4 pp) to be angry
कु पयिस (kupyasi) = you get angry
कु मार (kumaara) = (m) boy, young
कु मारः (kumaaraH) = boy
कु मािरका (kumaarikaa) = (f) girl
कु मारी (kumaarii) = (f) girl, young
कु मभ (kumbha) = The Zodiacal sign of Aquarius
कु मभक (kumbhaka) = holding the breath
कु रङग (kura.nga) = deer
कु र (kuru) = do
कु रते (kurute) = does (from kRi)
कु रननदन (kurunandana) = O beloved child of the Kurus
कु रuवीर (kurupraviira) = O best among the Kuru warriors
कु रवृ ;ः (kuruvRiddhaH) = the grandsire of the Kuru dynasty (Bhishma)
कु र"े S (kurushreshhTha) = O best of the Kurus
कु रषव (kurushhva) = do
कु रस¬म (kurusattama) = O best amongst the Kurus
कु रके ¬े (kurukShetre) = in the place named Kuruksetra
कु रन् (kuruun.h) = the members of the Kuru dynasty
कु मर (kurma) = a tortoise, one of the vital airs - controls blinking
कु मार सन (kurmaasana) = the tortoise (leg-lock) posture
कु या (kuryaaM) = I perform
कु यार त् (kuryaat.h) = must do
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
कु व ित (kurva.nti) = (Vr.Pr.IIIP Pl.PP)do; act
कु वर न् (kurvan.h) = doing anything
कु वर िनत (kurvanti) = do (from kRi)
कु वर नतु (kurvantu) = may do
कु वर ¤िप (kurvannapi) = although engaged in work
कु वर वधानं (kurvavadhaanaM) = pay attention
कु वार ण (kurvaaNa) = one who does
कु वार णः (kurvaaNaH) = performing
कु वार न् (kurvaan.h) = doing
कु ल (kula) = family, dynasty
कु लं (kulaM) = family
कु लगु रः (kulaguruH) = (m) chancellor
कु ल¤ानां (kulaghnaanaaM) = for those who are killers of the family
कु लजना (kulajanaa) = of noble people
कु लधमार ः (kuladharmaaH) = the family traditions
कु लधमार णां (kuladharmaaNaaM) = of those who have the family traditions
कु लनाम (kulanaama) = last name, surname
कु लिनहं तारौ (kulaniha.ntaarau) = family+destroyers (2 persons)
कु लिवनाश (kulavinaasha) = the destroyer of the kula(dynasty, lineage) of (rAkShasaas)
कु लि~यः (kulastriyaH) = family ladies
कु लसय (kulasya) = for the family
कु लकय (kulakShaya) = in the destruction of a dynasty
कु लकये (kulakShaye) = in destroying the family
कु लािन (kulaani) = lineages
कु लालः (kulaalaH) = (m) potter
कु लीन (kuliina) = from a good family
कु लीरः (kuliiraH) = (m) a crab
कु ले (kule) = in the family
कु लया (kulyaa) = (f) canal (carrying water for irrigation)
कु श (kusha) = and kusa grass
कु शलं (kushalaM) = welfare
कु शले (kushale) = in the auspicious
कु शहसत (kushahasta) = holding kusha grass in hand
कु सु म (kusuma) = flower
कु सु माकरः (kusumaakaraH) = spring
कु सु िमत (kusumita) = blooming
कु सयित (kusyati) = (4 pp) to embrace, to hug
कू जं तं (kuuja.ntaM) = making the `coo'ing sound
कू जत् (kuujat.h) = the singing (chirping) one
कू टनीितः (kuuTaniitiH) = (f) strategy
कू टसथं (kuuTasthaM) = unchanging
कू टसथः (kuuTasthaH) = spiritually situated
कू पः (kuupaH) = (m) well
कू पी (kuupii) = (f) bottle
कू िचका (kuurchikaa) = (f) paint brush, drawing brush
कू दर ित (kuurdati) = to jump
कू पररः (kuurparaH) = (m) elbow
कू मर ः (kuurmaH) = tortoise
कृ (kRi) = to do
कृ चछर (kRichchhara) = difficult
कृ डित (kRiDati) = (1 pp) to play
कृ णवं तः (kRiNva.ntaH) = that person who is doing
कृ त् (kRit.h) = the man who did (the destruction of raakshasa kula)
कृ त (kRita) = Done
कृ तं (kRitaM) = done
कृ तकृ तयः (kRitakRityaH) = the most perfect in his endeavours
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
कृ तिधयां (kRitadhiyaaM) = of sanes (stable-minded)
कृ तज (kRitaGYa) = Grateful
कृ तजता (kRitaGYataa) = gratitude
कृ ता¸िलः (kRitaaJNjaliH) = with folded hands
कृ तानते (kRitaante) = in the conclusion
कृ ित (kRiti) = Direction
कृ ते न (kRitena) = by discharge of duty
कृ ि¬का (kRittikaa) = Third nakshatra
कृ तय (kRitya) = Deed
कृ तयै ः (kRityaiH) = that which was done
कृ तवा (kRitvaa) = after doing
कृ त¯ं (kRitsnaM) = whole
कृ त¯कमर कृ त् (kRitsnakarmakRit.h) = although engaged in all activities
कृ त¯वत् (kRitsnavat.h) = as all in all
कृ त¯िवत् (kRitsnavit.h) = one who is in factual knowledge
कृ त¯सय (kRitsnasya) = all-inclusive
कृ नतित (kRintati) = (6 pp) to cut
कृ पः (kRipaH) = Krpa
कृ पण (kRipaNa) = adj. niggardly
कृ पणाः (kRipaNaaH) = misers
कृ पया (kRipayaa) = please
कृ पयाऽपारे (kRipayaa.apaare) = out of boundless compassion
कृ पा (kRipaa) = compassion
कृ पाछाया (kRipaachhaayaa) = care, protection
कृ श (kRisha) = weak
कृ शः (kRishaH) = (adj) thin
कृ शित (kRishati) = (6 pp) to plough
कृ षक (kRishhaka) = peasant
कृ षकः (kRishhakaH) = (m) farmer
कृ िष (kRishhi) = plowing
कृ षीवलः (kRishhiivalaH) = (m) farmer
कृ षण (kRishhNa) = the eighth incarnation of Vishnu i.e. Krishna
कृ षणपक (kRishhNapaksha) = Dark half of lunar month, also known as vadyapaksha
कृ षणं (kRishhNaM) = unto KRishhNa
कृ षणः (kRishhNaH) = the fortnight of the dark moon
कृ षणािजनामबरौ (kRishhNaajinaambarau) = )two) persons wearing the deer-skin as clothes
कृ षणात् (kRishhNaat.h) = from KRishhNa
कृ षणासन (kRishhNaasana) = the Krishna posture
कृ षणे (kRishhNe) = and darkness
के (ke) = who
के िचत् (kechit.h) = some of them
के तकी (ketakii) = a fragrant flower
के तू (ketuu) = The south Lunar Node also known as Cauda Draconis in latin. The Dragon's tail in English
के न (kena) = by what
के निचत् (kenachit.h) = by somebody
के न¯ (kendra) = center
के न¯क (kendraka) = nucleus
के न¯े (kendre) = (adv) at the centre
के म¯ु म (kemadruma) = No planet flanking the Moon sign. Traditionally a sign of great misery and mental
instability
के यू र (keyuura) = armlet (bracelet worn on upper arm)
के वल (kevala) = whole, pure
के वलं (kevalaM) = (adv) merely
के वलै ः (kevalaiH) = purified
के श (kesha) = hair
के शव (keshava) = O killer of the demon Kesi (KRishhNa)
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
के शवसय (keshavasya) = of KRishhNa
के िशिनशू दन (keshinishuudana) = O killer of the Kesi demon
के षु (keshhu) = in which
के सरवणर ः (kesaravarNaH) = orange colour
कै ः (kaiH) = by whom
कै लास (kailaasa) = a Himalayan mountain, home of Shiva
कै वलय (kaivalya) = spiritual independence and freedom
कोऽिप (ko.api) = whosoever
कोऽहं (ko.ahaM) = who am I
कोउसतु भ (koustubha) = gem named Kostubha
कोिकल (kokila) = the cuckoo
कोिट (koTi) = (fem) extreme corner/edge
कोिटभाग (koTibhaaga) = (masc) edge portion
कोटी (koTii) = 1 crore, 10 million
कोणः (koNaH) = (m) angle, corner of a room
कोणे (koNe) = (adv) in the corner
कोन (kona) = an angle
कोप (kopa) = anger
कोपवती (kopavatii) = when angry
कोिपत (kopita) = angered
कोलाहल (kolaahala) = (masc) uproar
कोश (kosha) = body or sheath
कोष (koshha) = a vessel, bucket, a box, seheath, cover, store, store-room, treasury, nutmeg, dictionary,
lexicon, vocabulary
कोषः (koshhaH) = (m) pocket
कोSः (koshhThaH) = (m) room
कोSाविलः (koshhThaavaliH) = apartment complex
कोिSका (koshhThikaa) = (f) cabin
कौतु क (kautuka) = (neut) curiosity, eagerness
कौनते य (kaunteya) = O son of Kunti
कौनते यः (kaunteyaH) = the son of Kunti
कौमारं (kaumaaraM) = boyhood
कौमायर (kaumaarya) = childhood
कौमु दी (kaumudii) = (f) moonlight
कौशलं (kaushalaM) = art
कौसलये यो (kausalyeyo) = kausalyA's (son)
कौसतु भ (kaustubha) = one of Vishnu's jewels
+कचः (krakachaH) = (m) a saw
+तवः (kratavaH) = good deeds; sacrifices
+तु ः (kratuH) = Vedic ritual
+ािनत (kraanti) = revolution
+ािनतकारक (kraantikaaraka) = revolutionary
+ामित (kraamati) = to cross
ि+कर (krikara) = one of the vital airs, causes coughing and sneezing
ि+य (kriya) = action
ि+यः (kriyaH) = and activities
ि+यते (kriyate) = is done
ि+यनते (kriyante) = are done
ि+यमाण (kriyamaaNa) = someone in the process of doing
ि+यमाणािन (kriyamaaNaani) = being done
ि+या (kriyaa) = Purificationary rite, religious ceremony
ि+याः (kriyaaH) = performances
ि+यात¯व (kriyaatattva) = action principle
ि+यािभः (kriyaabhiH) = by pious activities
ि+यािवशे ष (kriyaavisheshha) = pompous ceremonies
ि+याशील (kriyaashiila) = active
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
+ीडित (kriiDati) = plays
+ीडा (kriiDaa) = play
+ीडानक (kriiDaanaka) = (n) a toy
+ीडालु ः (kriiDaaluH) = (m) sportsman
+ीणाित (kriiNaati) = to buy
+ू र (kruura) = cruel
+ू र"ह (kruuragraha) = Malefic planet
+ू रान् (kruuraan.h) = mischievous
+ोध (krodha) = anger
+ोधं (krodhaM) = anger
+ोधः (krodhaH) = and anger
+ोधात् (krodhaat.h) = from anger
+ोशित (kroshati) = (1 pp) to cry
+Ïच (krau.ncha) = a mountain said to be pierced by Kartikeya
+Ïचपित (krau.nchapati) = kArtikeya
+ौ( (krauJNcha) = a heron
+ौ(ासन (krauJNchaasana) = the heron posture
िकल¤ (klinna) = wet
कले दयिनत (kledayanti) = moistens
कले श (klesha) = (masc) distress
कले शः (kleshaH) = trouble
कलै बयं (klaibyaM) = impotence
( (kva) = where
(िचत् (kvachit.h) = at any time
(थित (kvathati) = to boil
कमता (kSHamataa) = (f) competency
किकरणः (kShakiraNaH) = (m) X-ray
कयरोगः (kShayarogaH) = (m) tuberculosis
के ¬ािधकारः (kShetraadhikaaraH) = (m) jurisdiction
ख (kha) = sky, aakaasha
खं (khaM) = ether
खग (khaga) = one traversing in the sky, a name of Sun, also birds
खगः (khagaH) = bird (literally the sky-goer, 'khah' meaning sky
खगोलशा~म् (khagolashaastram.h) = astronomy
खङगः (kha.ngaH) = (m) sword
खङगमृ गः (kha.ngamRigaH) = (m) rhinoceros
ख¸ः (khaJNjaH) = (m) a handicapped person, lame
खडग (khaDga) = sword
खडगी (khaDgii) = with sword
खणड (khaNDa) = (masc, neut) piece
खणडन (khaNDana) = to pound, cut into pieces, injuring, hurting
खणडिपटासन (khaNDapiTaasana) = the ankle-twist posture
खणडयित (khaNDayati) = to grate (as in grating a coconut)
खणडशसकृ तः (khaNDashaskRitaH) = made into pieces
खनित (khanati) = (1 up) to dig
खर (khara) = sharp
खरधवं सी (kharadhva.nsii) = he who smashed (killed) khara (a rAkShasa)
खल (khala) = rouge
खलयोग (khalayoga) = The Yoga of a swindler or confidence trickster
खलु (khalu) = (indec.)indeed
खलवाटः (khalvaaTaH) = (m) pate, baldness
खादत् (khaadat.h) = one who eats
खादित (khaadati) = (1 pp) to eat
िख¤ (khinna) = sad
खे (khe) = in the sky
खे चरी (khecharii) = mudra where the tongue is inserted in the upper cavity
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
खे टः (kheTaH) = (m) shield
खे द (kheda) = sorrow
खयात (khyaata) = famous
खयाती (khyaatii) = an outlook of knowledge, fame
िUसत (khrista) = Christ
िUसताबदे (khristaabde) = A. D., calendar year
िUिसत (khristi) = Christian
खसमता (khsamataa) = capacity
गं (ga.n) = the letter or sound `ga.n
गकारः (gakaaraH) = beginning with the letter `ga'
गगनयाि¬कः (gaganayaatrikaH) = (m) astronaut
गङगा (ga.ngaa) = river Ganga
गङगासागर (ga.ngaasaagara) = the sea of Ganga (banks of the Ganges)
गचछताम् (gachchhataam.h) = (may the two)go
गचछित (gachchhati) = goes
गचछन् (gachchhan.h) = going
गचछिनत (gachchhanti) = they reach
गज (gaja) = Elephant
गजः (gajaH) = elephant
गजके शिरयोग (gajakeshariyoga) = Yoga in which the Moon is in an angular position (Kendra) or 1,4,7,10
signs from Jupiter. Good Yoga for Wealth and Power based on strength and other factors in the chart
गजे न¯ाणां (gajendraaNaaM) = of lordly elephants
ग¸ीफा (gaJNjiiphaa) = playing cards
गण् (gaN.h) = to count, to consider
गण (gaNa) = Number
गणकऋिषः (gaNakaRishhiH) = the rishi of this stotra is gaNaka
गणना (gaNanaa) = consideration
गणपतये (gaNapataye) = to gaNapati
गणपित (gaNapati) = gaNaanaaM pathiH or lord of groups (of devas)
गणपित (gaNapatiM) = Ganesh
गणपितद वता (gaNapatirdevataa) = the god of this stotra
गणपती (gaNapatii) = god of luck and wisdom
गणयित (gaNayati) = (10 up) to count
गिणत (gaNita) = mathematics
गणे शिवUा (gaNeshavidyaa) = the knowledge of gaNeshha
गणड (gaNDa) = the cheek
गत (gata) = gone
गत( ◌ः) (gata(H)) = (Masc.Nom.S)having gone or the person who has gone
गतं (gataM) = reached (past part.)
गतः (gataH) = returned
गतिचनता (gatachintaa) = thinking of
गतरसं (gatarasaM) = tasteless
गतवित (gatavati) = while gone
गत~थाः (gatavyathaaH) = freed from all distress
गतसङगसय (gatasa.ngasya) = of one unattached to the modes of material nature
गता (gataa) = became
गताः (gataaH) = having achieved
गतागतं (gataagataM) = death and birth
गतासू न् (gataasuun.h) = gata + asuun.h:departed life (dead people)
गित (gati) = the movement
गित (gatiM) = progress
गितः (gatiH) = entrance
गतवा (gatvaa) = attaining
गदित (gadati) = (1 pp) to say
गिदनं (gadinaM) = with maces
गनत~ं (gantavyaM) = to be reached
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
गनतािस (gantaasi) = you shall go
गनध (gandha) = smell (masc)
गनधः (gandhaH) = fragrance
गनधवर (gandharva) = of the Gandharvas
गनधवार णां (gandharvaaNaaM) = of the citizens of the Gandharva planet
गनधान् (gandhaan.h) = smells
गमः (gamaH) = take to
गमन (gamana) = Going
गमनं (gamanaM) = going
गमयते (gamyate) = one can attain
गरीयः (gariiyaH) = better
गरीयिस (gariiyasi) = (fem.Nom.S) better (thing or person)
गरीयसे (gariiyase) = who are better
गरीयान् (gariiyaan.h) = glorious
गरड (garuDa) = eagle
गरडासन (garuDaasana) = the eagle posture
गज्र (garj.h) = to thunder
गजर नम् (garjanam.h) = thundering sound
गतर (garta) = (m) pit, trench, cavity
गदर (garda) = Dark shade
गदर भ (gardabha) = donkey
गदर भः (gardabhaH) = (m) donkey
गभर (garbha) = womb
गभ (garbhaM) = pregnancy
गभर ः (garbhaH) = embryo
गभर िपणड (garbhapiNDa) = an embryo
गभार सन (garbhaasana) = the foetus posture
गिभणी (garbhiNii) = (f) a pregnant woman
गवर (garva) = vanity
गव (garvaM) = arrogance/haughtiness
गल (gala) = neck
गिलत (galita) = (adj) dropped off
गिलतं (galitaM) = weakened
गवाकः (gavaakShaH) = (m) window, an opening for ventilation
गिव (gavi) = in the cow
गहना (gahanaa) = very difficult
गां (gaaM) = the planets
गाङग (gaa.nga) = of the ganga river
गाणडीवं (gaaNDiivaM) = the bow of Arjuna
गा¬ािण (gaatraaNi) = limbs of the body
गान (gaana) = singing
गायकः (gaayakaH) = (m) singer
गायित (gaayati) = (1 pp) to sing
गाय¬ी (gaayatrii) = the Gayatri hymns
गाियका (gaayikaa) = (f) singer
गाहते (gaahate) = (1 ap) to plunge
गाहमान (gaahamaana) = (present participle) swimming or floating
िगर् (gir.h) = language
िगरः (giraH) = words
िगरां (giraaM) = of vibrations
िगिर (giri) = mountain
िगिरकनदर (girikandara) = (neut) ravine
िगिरजा (girijaa) = paarvati
िगिरश् (girish) = God of mountain attributed to Lord Shiva
िगलित (gilati) = to swallow
गीत (giita) = (n) song
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
गीतं (giitaM) = described
गीता (giitaa) = Shrimad.h Bhagavad.h gItA
गु (gu) = darkness
गु ड (guDa) = jaggery
गु डः (guDaH) = (m) jaggery
गु डाके श (guDaakesha) = O Arjuna
गु डाके शः (guDaakeshaH) = Arjuna, the master of curbing ignorance
गु डाके शे न (guDaakeshena) = by Arjuna
गु ण (guNa) = qualities
गु णकः (guNakaH) = (m) multiplier, coefficient
गु णकथनपु णये न (guNakathanapuNyena) = through the merit from praising Thy glories
गु णकमर (guNakarma) = of works under material influence
गु णकमर सु (guNakarmasu) = in material activities
गु णतः (guNataH) = by the modes of material nature
गु ण¬यः (guNatrayaH) = three qualities i.e satvaH , rajaH \tamaH
गु णधमर (guNadharma) = property
गु णधमर (guNadharma) = properties
गु णधमर (guNadharma) = property
गु णन् (guNan.h) = praising
गु णनम् (guNanam.h) = (n) multiplication
गु णिनिध (guNanidhiM) = the stock-pile of good qualities
गु णभे दतः (guNabhedataH) = in terms of different modes of material nature
गु णभो¬ृ (guNabhoktRi) = master of the gunas
गु णमयी (guNamayii) = consisting of the three modes of material nature
गु णमयै ः (guNamayaiH) = consisting of the gunas
गु णवान् (guNavaan.h) = a man with good qualities
गु णसं खयाने (guNasa.nkhyaane) = in terms of different modes
गु णसङगः (guNasa.ngaH) = the association with the modes of nature
गु णज (guNaGYa) = one who knows qualities (one who is a patron of good qualities)
गु णां क (guNaa.nka) = coefficient
गु णाः (guNaaH) = senses
गु णाङक (guNaa.nka) = coefficient
गु णाङक (guNaa.nka) = coefficient
गु णातीतः (guNaatiitaH) = transcendental to the material modes of nature
गु णान् (guNaan.h) = the three modes of nature
गु णािनवतं (guNaanvitaM) = under the spell of the modes of material nature
गु णे भयः (guNebhyaH) = to the modes of nature
गु णे षु (guNeshhu) = in sense gratification
गु णै ः (guNaiH) = by the qualities
गु णो¬र (guNottara) = ratio
गु नवत् (gunavat.h) = man with good qualities
गु प् (gup.h) = guard, hide
गु H (gupta) = secret
गु Hासन (guptaasana) = the hidden posture
गु र (guru) = teacher
गु रः (guruH) = teacher; weighty
गु रचरणामबु ज (gurucharaNaambuja) = the lotus feet of the teacher/guru
गु रणािप (guruNaapi) = even though very difficult
गु रतवं (gurutvaM) = (abstract noun)greatness;weeightiness
गु रतवाअकषर ण (gurutvaaakarshhaNa) = gravitational attraction
गु रन् (gurun.h) = the superiors
गु रवार (guruvaara) = Thrusday
गु र (guruu) = teacher, preceptor, long syllables as against short(laghuu)
गु िलका (gulikaa) = (f) tablet, pill
गु लम (gulma) = the spleen
गु हा (guhaa) = (fem) cave
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
गु jं (guhyaM) = confidential subject
गु jतमं (guhyatamaM) = the most confidential
गु jतरं (guhyataraM) = still more confidential
गु jात् (guhyaat.h) = than confidential
गु jानां (guhyaanaaM) = of secrets
गू ढ (guuDha) = (adj) secret, mysterious
गृ ¸नकम् (gRiJNjanakam.h) = (n) carrot
गृ णिनत (gRiNanti) = are offering prayers
गृ णािम (gRiNaami) = I hold
गृ >ः (gRidhraH) = (m) eagle
गृ ह (gRiha) = house
गृ हगोिधका (gRihagodhikaa) = (f) house lizard
गृ हपाठः (gRihapaaThaH) = (m) homework
गृ हसथाः (gRihasthaaH) = householders
गृ हािदषु (gRihaadishhu) = home, etc
गृ िहणः (gRihiNaH) = (Masc.Nom.pl.) house-holders
गृ हीतवा (gRihiitvaa) = holding the
गृ ¡न् (gRihNan.h) = accepting
गृ ¡ाित (gRihNaati) = to catch
गृ jते (gRihyate) = can be so controlled
गे य (geya) = that which can be sung
गे यं (geyaM) = is to be sung
गे हे (gehe) = in the house
गो (go) = cow / bull
गोओSी (gooshhThii) = (f) seminar
गो¬ (gotra) = family, race
गोपनीय (gopaniiya) = (adj) confidential
गोमु ख (gomukha) = musical instrument resembling a cow's face
गोमु खाः (gomukhaaH) = horns
गोमु खासन (gomukhaasana) = the cow-faced posture
गोरकासन (gorakShaasana) = the cowherd posture
गोिवनद (govinda) = Lord KRishna
गोिवनदं (govindaM) = Govinda
गौर (gaura) = white
गौरव (gaurava) = glory
गौरवं (gauravaM) = respect
"नथालयः (granthaalayaH) = (m) library
"िनथः (granthiH) = (m) gland
"नथी (granthii) = a knot, obstruction in the chitrini
"सते (grasate) = (1 pp) to swallow
"समानः (grasamaanaH) = devouring
"िसषणु (grasishhNu) = devouring
"सतं (grastaM) = having been caught/seized
"ह (graha) = Planet
"ामम् (graamam.h) = (n) village
"ाहकः (graahakaH) = (m) customer
"ाहय (graahaya) = (verbal stem) to cause to be caught
"ाहान् (graahaan.h) = things
"ाहे ण (graaheNa) = with endeavour
"ाj (graahya) = what is to be grasped
"ाjं (graahyaM) = accessible
"ीवं (griivaM) = neck
गलािनः (glaaniH) = discrepancies
गलायित (glaayati) = (1 pp) to fade
घट (ghaTa) = pot
घटः (ghaTaH) = (m) earthen pot
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
घटक (ghaTaka) = component
घिट (ghaTi) = Hour
घतः (ghataH) = (m) earthen pot
घन (ghana) = dark, ghana also means cloud
घनता (ghanataa) = density
घनसम (ghanasama) = Like cloud
घिनष (ghanishha) = well-built
घातयित (ghaatayati) = causes to hurt
घातु कः (ghaatukaH) = (m) butcher
घृ णा (ghRiNaa) = (f) hatred
घृ त (ghRita) = purified butter, Hindi ghee
घृ तं (ghRitaM) = (Nr.nom. + acc. S) ghee; clarified butter
घोरं (ghoraM) = horrible
घोरे (ghore) = ghastly
घोष (ghoshha) = noise
घोषः (ghoshhaH) = vibration
घोषयित (ghoshhayati) = (10 up) to proclaim, announce
¤तः (ghnataH) = being killed
¤ी (ghnii) = destroying
Uाणं (ghraaNaM) = smelling power
च (cha) = and
च||न¯मा (cha||ndramaa) = (Fem.nom.S)the moon
चं ¯माः (cha.ndramaaH) = the Moon god
चकार (chakaara) = did (past perfect tense of kRi+kar to do)
चकासतु (chakaastu) = let it be shining
च+ (chakra) = Circle, wheel, psychic centre in humans
च+ं (chakraM) = cycle
च+बनध (chakrabandha) = wheel pattern, a form of bandha poetry
च+म् (chakram.h) = (n) wheel, cycle, circle
च+वातः (chakravaataH) = (m) cyclone
च+हसतं (chakrahastaM) = disc in hand
च+ाअकार (chakraaakaara) = (bauvriihi) wheel-shaped
च+ासन (chakraasana) = the wheel posture
चि+णं (chakriNaM) = with discs
च(लं (chaJNchalaM) = flickering
च(लतवात् (chaJNchalatvaat.h) = due to being restless
चटकः (chaTakaH) = (m) sparrow
चणडता (chaNDataa) = (f) intensity
चतु ः (chatuH) = four
चतु रः (chaturaH) = capable / skiled/ clever
चतु र~ः (chaturastraH) = (m) square
चतु र~कम् (chaturastrakam.h) = (n) frame (of a photograph or a picture)
चतु थर (chaturtha) = fourth
चतु थया (chaturthyaaM) = during the (auspicious)4th day (from New Moon, full moon)
चतु भुर जे न (chaturbhujena) = four-handed
चतु िवधं (chaturvidhaM) = the four kinds
चतु िवधाः (chaturvidhaaH) = four kinds of
चतु हर सतं (chaturhastaM) = who has four hands
चतु षपादरािश (chatushhpaadaraashi) = Quadrupedal signs
चतु स् (chatus.h) = four
चतु ससागरपय तं (chatussaagaraparya.ntaM) = till or upto the four oceans
चतवारः (chatvaaraH) = four
चतवािर (chatvaari) = four
चन (cana) = cha(?)+na, and +not
चनदन (chandana) = sandal
चन¯ (chandra) = Name for the Moon
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
चन¯कु णडली (chandrakuNDalii) = Chart where the Ascendant or lagna is the sign of the natal moon
चन¯रािश (chandraraashi) = Natal Moon sign. Used in India much like we use the Sun sign system in the
West
चन¯लV (chandralagna) = Ascendant using the Natal lunar position
चन¯िबमब (chandrabimba) = moon disc
चन¯मिस (chandramasi) = in the moon
चिन¯क (chandrika) = moonlight
चन¯ोदय (chandrodaya) = moon-rise
चपल (chapala) = fickle, unstable
चपलं (chapalaM) = fickle-minded
चपलता (chapalataa) = agility
चमसः (chamasaH) = (m) spoon
चमूं (chamuuM) = military force
चय (chaya) = (m) a heap
चयनम् (chayanam.h) = (n) selection, choice
चर् (char.h) = to wander
चर (chara) = moving
चररािश (chararaashi) = Moveable signs
चरं (charaM) = moving
चरण (charaNa) = foot
चरणः (charaNaH) = (m) foot
चरतां (charataaM) = while roaming
चरित (charati) = (1 pp) to move, to roam
चरन् (charan.h) = acting upon
चरिनत (charanti) = move or travel or wander
चराचरं (charaacharaM) = moving and nonmoving
चिरत (charita) = nature
चिरतं (charitaM) = story, character
चिर¬ (charitra) = life
चिर¬ािण (charitraaNi) = tales of valour
चरै वे ित (charaiveti) = chara:moving (things) +eva:alone; only + iti:thus
चचार (charchaa) = discussion
चपर ट (charpaTa) = torn/tattered cloth
चमर न् (charman.h) = (neu) skin, leather
चयार (charyaa) = practise / observance
चल् (chal.h) = to walk
चल (chala) = moving
चलं (chalaM) = flickering
चलिq¬ (chalachchitra) = movie
चलित (chalati) = (1pp) to walk
चिलत (chalita) = deviated
चषकः (chashhakaH) = (m) glass
चषकाधानी (chashhakaadhaanii) = (f) saucer
चकु (chakShu) = eye
चकु ः (chakShuH) = eyes
चकु स् (chakShus.h) = eye
चाकले हः (chaakalehaH) = (m) chocolate candy, toffee
चातक (chaataka) = the ever thirsty chaataka bird that lives only on raindrops
चातु वर णय (chaaturvarNyaM) = the four divisions of human society
चान¯मसं (chaandramasaM) = the moon planet
चानय¬ै क (chaanyatraika) = cha+anyatra+ekaH, and+in any other place+only one
चापं (chaapaM) = the bow
चापबाणधरो (chaapabaaNadharo) = bearing bow\arrow
चापलय (chaapalya) = (from chapala) rashness
चािप (chaapi) = also
चािरणौ (chaariNau) = blowing
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
चालकः (chaalakaH) = (m) driver
चालकः (chaalakaH) = A restive elephant
चािसम (chaasmi) = as I am
िचिकतसक (chikitsaka) = remedy
िचिकतसालयम् (chikitsaalayam.h) = (n) hospital
िचकीषर वः (chikiirshhavaH) = wishing
िचकीषुर ः (chikiirshhuH) = desiring to lead
िच+ोडः (chikroDaH) = (m) squirrel
िचत् (chit.h) = pure consciousness
िचता (chitaa) = funeral pyre
िच¬ (chitta) = mind
िच¬ं (chittaM) = mind
िच¬ः (chittaH) = mind
िच¬लयः (chittalayaH) = absorbed mind
िच¬िवके प (chittavikShepa) = confusion, distraction
िच¬वृ ि¬ (chittavRitti) = a mode of behaviour
िच¬ा (chittaa) = mind
िच¬ातमा (chittaatmaa) = mind and intelligence
िच¬ (chitra) = strange
िच¬ं (chitraM) = surprising
िच¬कः (chitrakaH) = (m) a leopard
िच¬कार (chitrakaara) = (m) painter , artist
िच¬पटः (chitrapaTaH) = (n) movie, film
िच¬पतङगः (chitrapata.ngaH) = (m) butterfly
िच¬मिनदरम् (chitramandiram.h) = (n) movie theatre
िच¬रथः (chitrarathaH) = Citraratha
िच¬रासभः (chitraraasabhaH) = (m) zebra
िच¬वे ि?ः (chitraveshhTiH) = (m) lungi
िच¬ा (chitraa) = Fourteenth nakShatra
िचि¬नी (chitrinii) = a fine cord within the spine
िच¬ो¸ः (chitroshhTraH) = (m) giraffe
िचनोित (chinoti) = to collect, to gather
िचनत् (chint.h) = to think
िचनतय (chintaya) = (causative of cit) to think
िचनतयित (chintayati) = (10 up) to think
िचनतयनतः (chintayantaH) = concentrating
िचनतये त् (chintayet.h) = should think of
िचनता (chintaa) = worrying
िचनतां (chintaaM) = fears and anxieties
िचनताजडं (chintaajaDaM) = mind dullened by worry
िचनतामिण (chintaamaNi) = the gem that gives you anything you can think about
िचिनतत (chintita) = something one has thought about
िचनमयः (chinmayaH) = full of the `mind' or consciousness
िचपणयिभमु ख (chipaNyabhimukha) = marketoriented
िचर (chira) = permanently
िचरकाल (chirakaala) = always, everpresent, permanent
िचरात् (chiraat.h) = after a long time
िचराय (chiraaya) = for long
िचरायु ः (chiraayuH) = long-life- span (`chira' actually means permanent cf. chiranjIvI)
िचहन (chihna) = sign
ची (chii) = to increase
चीर (chiira) = dress made of bark?
चुं बक (chuMbaka) = magnet
चुं बन (chuMbana) = kiss
चु टित (chuTati) = to pinch
चु बु कसमिपतजानु (chubukasamarpitajaanu) = face dedicated to(huddled up between) the knees
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
चु मबित (chumbati) = to kiss
चु िरकाबनध (churikaabandha) = pattern of sword, a form of bandha poetry
चु िलल (chulli) = (f) cooking fire
चू णर यित (chuurNayati) = to grind (as wheat to flour)
चू िणतै ः (chuurNitaiH) = with smashed
चे िकतानः (chekitaanaH) = Cekitana
चे त् (chet.h) = if
चे तना (chetanaa) = the living force
चे तयित (chetayati) = to warn
चे तस् (chetas.h) = mind
चे तसः (chetasaH) = their hearts
चे तसा (chetasaa) = by consciousness
चे तसां (chetasaaM) = of those whose minds
चे ताः (chetaaH) = in heart
चे ?ः (cheshhTaH) = the endeavours
चे ?ते (cheshhTate) = (1 ap) to try, to attempt
चे ?सय (cheshhTasya) = of one who works for maintenance
चै तनय (chaitanya) = energy, enthusiasm
चै लािजन (chailaajina) = of soft cloth and deerskin
चोदना (chodanaa) = the impetus
चोिधतकरण (chodhitakaraNa) = tested or awakened senses
चोरयित (chorayati) = (10 up) to steal, to rob
चौकारः (chaukaaraH) = (m) boundary, four (cricket)
चयविनत (chyavanti) = fall down
छं द (chha.nda) = Hobby
छं दः (chha.ndaH) = metre (poetic)
छ¬ (chhatra) = umbrella
छ¬म् (chhatram.h) = (n) umbrella
छ¬ाकम् (chhatraakam.h) = (n) mushroom
छिदः (chhadiH) = (m) roof
छjचािरणः (chhadmachaariNaH) = those who wander by adopting tricks such as becoming
छनदसां (chhandasaaM) = of all poetry
छनदां िस (chhandaa.nsi) = the Vedic hymns
छनदोिभः (chhandobhiH) = by Vedic hymns
छलयतां (chhalayataaM) = of all cheats
छवी (chhavii) = picture , portrait
छा¬ाः (chhaatraaH) = students
छादन (chhaadana) = covering
छाया (chhaayaa) = shade
छायािच¬ं (chhaayaachitraM) = (n) photograph
िछ¯व (chhittva) = cutting
िछ¯वा (chhittvaa) = cutting off
िछद् (chhid.h) = to cut, break by cutting
िछ¯ (chhidra) = (neut in this sense) hole, cut
िछनि¬ (chhinatti) = to tear, to break
िछनदिनत (chhindanti) = can cut to pieces
िछ¤ (chhinna) = having torn off
छु िरका (chhurikaa) = (f) knife
छे ¬ा (chhettaa) = remover
छे ¬ुं (chhettuM) = to dispel
छे दन (chhedana) = cutting
ज (ja) = Born
जं घे (ja.nghe) = ankle
जं तू नां (ja.ntuunaaM) = (Nr.Poss.pl.) living beings; insects
जगजै ¬ (jagajaitra) = jagaje?+atra, in the world?+here
जगत् (jagat.h) = universe
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
जगतः (jagataH) = of the world
जगतां (jagataaM) = of the Universe
जगतपते (jagatpate) = O Lord of the entire universe
जगन् (jagan.h) = (Nr.nom + acc.sing.)world
जगि¤वास (jagannivaasa) = O refuge of the worlds
ज"त् (jagrat.h) = awakened
ज"तः (jagrataH) = or one who keeps night watch too much
जघनय (jaghanya) = of abominable
जङगमं (ja.ngamaM) = moving
जटामु कु टमं िडतम् (jaTaamukuTama.nDitam.h) = adorned by locks of hair forming a crown
जिटलः (jaTilaH) = with knotted hair
जठर (jaThara) = Intestine
जठरपिरवतर नासन (jaTharaparivartanaasana) = the belly-turning posture
जठरे (jaThare) = in the stomach
जन् (jan.h) = to to be born or produced
जन (jana) = man
जनः (janaH) = people
जनक (janaka) = father
जनकातमजा (janakaatmajaa) = janakA's daughter
जनकादयाः (janakaadayaaH) = Janaka and other kings
जनघटातन¬ं (janaghaTaatantraM) = (n) mobocracy
जनन (janana) = birth
जननं (jananaM) = birth
जननी (jananii) = mother
जनपदम् (janapadam.h) = (n) district
जनपदे षु (janapadeshhu) = in the society (janapada really meaning a village )
जनये त् (janayet.h) = causal form from jan.h meaning ``should generate''
जनसं पकर (janasaMparka) = public relations, contact with people
जनसं सिद (janasa.nsadi) = to people in general
जनाः (janaaH) = persons
जनािधपः (janaadhipaH) = kings
जनानां (janaanaaM) = of the persons
जनादर न (janaardana) = O maintainer of all living entities
जिन¬ं (janitraM) = (n) generator
जनतवः (jantavaH) = the living entities
जनतोः (jantoH) = of living beings
जनम (janma) = birth, incarnation
जनमः (janmaH) = (Mas.nom.Sing.)birth.janma:(Nr.)
जनमकमर फलuदां (janmakarmaphalapradaaM) = resulting in good birth and other fruitive reactions
जनमन् (janman.h) = birth
जनमनां (janmanaaM) = repeated births and deaths
जनमबनध (janmabandha) = from the bondage of birth and death
जनमरािश (janmaraashi) = Sign occupied by the Moon at birth
जनमसु (janmasu) = in births
जनमािन (janmaani) = births
जप (japa) = Recitation
जपित (japati) = (1 pp) to mutter, mumble
जपि¤तयं (japannityaM) = japan+nityaM, chanting+ever
जपयजः (japayaGYaH) = chanting
ज-वा (japtvaa) = having chanted
जमबाल (jambaala) = (masc) mud
जमबीरम् (jambiiram.h) = (n) lemon
जमबू कः (jambuukaH) = fox
जय (jaya) = victory
जयः (jayaH) = victory
जयते (jayate) = becomes victorious; wins
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
जयमं गलम् (jayama.ngalam.h) = victory that is auspicious
जयाजयौ (jayaajayau) = both victory and defeat
जये म (jayema) = we may conquer
जये यु ः (jayeyuH) = they conquer
जरा (jaraa) = old age
जजर र (jarjara) = old/digested (by disease etc)
जल (jala) = Water
जलं (jalaM) = (Nr.non. + acc.S)water
जलिध (jaladhi) = sea/ ocean
जलनधर (jalandhara) = bandha where the chin rests in the notch between the collar bones
जलपतनसहम् (jalapatanasaham.h) = Sensitive point relating to going on a voyage. One of many used in
Varshaphal and similar in idea to Arabic parts
जलपातः (jalapaataH) = (m) waterfall
जलबनधः (jalabandhaH) = (m) dam
जललव (jalalava) = water drop
जलाशय (jalaashaya) = lake, pond
जलप् (jalp.h) = to babble
जविनका (javanikaa) = (f) towel
जहाित (jahaati) = can get rid of
जिह (jahi) = conquer
जहीिह (jahiihi) = jahi+iha, leave/give up+here(in this world)
जहनु (jahnu) = name of an ancient king who adopted the ganga river
जहनु सु ता (jahnusutaa) = ganga
जिजरे (jaGYire) = (Verb, Past IIIP pl.PP) took birth; were born
जागित (jaagarti) = is wakeful
जागृ (jaagRi) = to stay awake
जागृ त (jaagRita) = alert
जा"त (jaagrata) = (Vr.Imp.IIP.Pl.PP)Wake up; awake
जा"तावसथा (jaagrataavasthaa) = complete awareness of the state of the mind
जा"ित (jaagrati) = are awake
जा¯ (jaaDya) = laziness, inability to identify/appreciate good qualities (here)
जात (jaata) = born, become (from jan.h, to be born, or created)
जातं (jaataM) = having become
जातः (jaataH) = of all beings
जातक (jaataka) = Nativity, literally means one who is born
जातसय (jaatasya) = of one who has taken his birth
जाता (jaataa) = (part.fem.nom.S)is born
जाताः (jaataaH) = born
जाित (jaati) = circumstances of life to which one is born
जाितधमार ः (jaatidharmaaH) = community projects
जातु (jaatu) = at any time
जानकाराः (jaanakaaraaH) = knowledgeable
जानकीवललभः (jaanakiivallabhaH) = the darling of jAnaki (sItA)
जानन् (jaanan.h) = even if he knows
जानाित (jaanaati) = knows
जानीते (jaaniite) = know
जानीमः (jaaniimaH) = know
जानु (jaanu) = (n) knee
जानु िशषार सन (jaanushirshhaasana) = the head-knee posture
जानु नी (jaanunii) = knees
जाने (jaane) = I know
जापयसमे त (jaapyasameta) = with chanting of the names of the lord
जामदगनयिजत् (jaamadagnyajit.h) = he who scored a victory over jAmadagni(ParashurAm, the son
जामाता (jaamaataa) = (m) son-in-law
जामबवदा"यः (jaambavadaashrayaH) = he who gave refuge to jhambava(the bear-chieftain of
जायते (jaayate) = (4 ap) to be born
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
जायनते (jaayante) = develop
जाया (jaayaa) = Wife, female companion, spouse, strii
जाल (jaala) = net
जालं (jaalaM) = (n) net, network
जालम् (jaalam.h) = (n) net
जाहनवी (jaahnavii) = the River Ganges
िजवहा (ji.nvhaa) = tongue
िजिगषतां (jigishhataaM) = of those who seek victory
िजUित (jighrati) = (1 pp) to smell
िजUन् (jighran.h) = smelling
िजजीिवषामः (jijiivishhaamaH) = we would want to live
िजत (jita) = having conquered
िजतः (jitaH) = conquered
िजतातमनः (jitaatmanaH) = of one who has conquered his mind
िजतातमा (jitaatmaa) = having control of the mind
िजते िन¯यं (jitendriyaM) = the conqueror of senses
िजते िन¯यः (jitendriyaH) = having conquered the senses
िजतवा (jitvaa) = by conquering
िजवधारणकािर (jivadhaaraNakaari) = responsible for life's existence
िजवभू तां (jivabhuutaaM) = comprising the living entities
िज~ते (jivyate) = remain alive
िजवहा (jivhaa) = (f) tongue
िजवहां (jivhaaM) = tongue
िजजासु ः (jiGYaasuH) = inquisitive
जी (jii) = to live
जीणर (jiirNa) = very old, dilapidated, torn
जीणार िन (jiirNaani) = old and useless
जीव् (jiiv.h) = to live
जीव (jiiva) = life
जीवलोक (jiivaloka) = the mortal world
जीवः (jiivaH) = life
जीवित (jiivati) = while living(without earning)
जीवन (jiivana) = life
जीवनं (jiivanaM) = life
जीवनमु ि¬ः (jiivanmuktiH) = salvation+freedom from bondage of birth
जीवभू तः (jiivabhuutaH) = the conditioned living entity
जीवमान (jiivamaana) = one who lives
जीवलोके (jiivaloke) = in the world of conditional life
जीवशा~ं (jiivashaastraM) = (n) biology
जीवसय (jiivasya) = (masc.poss.S) of life
जीवातमन् (jiivaatman.h) = Also spelt Jeevatman. Is the soul within the human sphere
जीवातमा (jiivaatmaa) = the individual soul
जीिवत (jiivita) = life
जीिवते न (jiivitena) = living
जीवे मः (jiivemaH) = may we live
जु ?ं (jushhTaM) = practiced by
जु होिस (juhosi) = you offer
जु हवित (juhvati) = offer
जृ मभते (jRimbhate) = to yawn
जे तािस (jetaasi) = you will conquer
जै िमनी (jaiminii) = Maharishi Jaimini a sage who wrote an elucidation of sections of Maharishi Parashara's
work. This became the basis for another system of Astrology in India
जोषये त् (joshhayet.h) = he should dovetail
जयायसः (jyaayasaH) = gen. sing. of jyaayas, greater
जयायिस (jyaayasi) = better
जयायाः (jyaayaaH) = better
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
जये Sा (jyeshhThaa) = Eighteenth nakShatra
जयोितः (jyotiH) = light
जयोितधयार न (jyotirdhyaana) = luminous contemplation
जयोितष (jyotishha) = The study of Illuminated bodies. The study of Astrology and Astronomy which were
one science in the past
जयोितषी (jyotishhii) = An Astrologer
जयोती (jyotii) = inner light
जयोतीषां (jyotiishhaaM) = of all luminaries
जयोत¯ (jyotsna) = moonlight
जयोत¯ा (jyotsnaa) = (f) moonlight
जवर (jvara) = fever
जवलित (jvalati) = (1 pp) to glow
जवलि¸ः (jvaladbhiH) = blazing
जवलनं (jvalanaM) = a fire
जवालः (jvaalaH) = (m) fuse
झषाणां (jhashhaaNaaM) = of all fish
झृ मबणम् (jhRimbaNam.h) = (n) yawning
डयते (Dayate) = to fly
डु कृ ञकरण (DukRiJNkaraNa) = grammatic formula ``DukRi.nkaraNa''
डु कृ ञकरणे (DukRiJNkaraNe) = the grammatical formula ``DukRi.nkaraNe''
तं (taM) = him
त+ं (takraM) = (Nr.nom. + acc.S)curd or buttermilk
तजक (tajaka) = A system of Solar Return Charts also known as Varshaphal
तड् (taD.h) = to hit
तडागः (taDaagaH) = lake, pond
तणडव (taNDava) = violent dance of Shiva
तत् (tat.h) = that
ततं (tataM) = pervaded
ततः (tataH) = Then
ततसततः (tatastataH) = from there
ततो (tato) = then , afterwards
ततोहं सः (tatoha.nsaH) = tataH: then or from there + haMsaH:swan or Brahman
त¯व (tattva) = an element, the twenty-four categories of thatness
त¯वं (tattvaM) = truth/nature
त¯वतः (tattvataH) = in reality
त¯विवत् (tattvavit.h) = the knower of the Absolute Truth
त¯वजान (tattvaGYaana) = of knowledge of the truth
त¯वे (tattve) = truth
त¯वे न (tattvena) = in reality
ततपरं (tatparaM) = afterwards
ततपरः (tatparaH) = very much attached to it
ततपरायणः (tatparaayaNaH) = who have completely taken shelter of Him
ततuसादात् (tatprasaadaat.h) = by His grace
ततबु ;यः (tatbuddhayaH) = those whose intelligence is always in the Supreme
त¬ (tatra) = there
तितवदः (tatvidaH) = by those who know this
ततसमकं (tatsamakShaM) = among companions
तितसि;ः (tatsiddhiH) = that materialisation
तथा (tathaa) = and , also , like that
तथािप (tathaapi) = yet , even then
तथै व (tathaiva) = similarly
तदनु (tadanu) = after that
तद् (tad.h) = he/she/it
त;ाम (tad.hdhaama) = that abode
तदनं तरं (tadana.ntaraM) = later to that
तदननतरं (tadanantaraM) = thereafter
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
तदिप (tadapi) = tat.h+api, then even
तदा (tadaa) = then
तदातमानः (tadaatmaanaH) = those whose minds are always in the Supreme
तिदह (tadiha) = tat.h+iha, that+here
तzत् (tadvat.h) = like that
तिzि; (tadviddhi) = you must know it
तन (tana) = Body
तनय (tanaya) = (m) son
तनया (tanayaa) = daughter
तनु (tanu) = body
तनु भाव (tanubhaava) = First house or house of body
तनुं (tanuM) = form of a demigod
तनूं (tanuuM) = body
तनू ज (tanuuja) = son
तनू िभः (tanuubhiH) = through the bodies (sharIra)
तनतु (tantu) = thread / stalk
तनतु वायः (tantuvaayaH) = (m) spinner (one who spins cloth, not the bowler :)
तन¬ (tantra) = treatises on ritual, meditation, discipline, etc
ति¤Sाः (tannishhThaaH) = those whose faith is only meant for the Supreme
त¤ो (tanno) = he to us
तनमा¬ा (tanmaatraa) = the five potentials or senses
तनमु खयं (tanmukhyaM) = tat.h + mukhyaM:that + important
तनमे मनः (tanmemanaH) = tat.h + me + manaH: that + my + mind
तिनव (tanvi) = woman
तप (tapa) = to burn, shine, suffer
तपः (tapaH) = penance
तपःसु (tapaHsu) = in undergoing different types of austerities
तपित (tapati) = (1 pp) to heat up
तपनतं (tapantaM) = heating
तपस् (tapas.h) = sustained effort
तपसा (tapasaa) = by the penance
तपसां (tapasaaM) = and penances and austerities
तपिस (tapasi) = in penance
तपसयिस (tapasyasi) = austerities you perform
तपसया (tapasyaa) = (f) penance, meditation
तपिसवभयः (tapasvibhyaH) = than the ascetics
तपिसवषु (tapasvishhu) = in those who practice penance
तपािम (tapaami) = give heat
तपोिभः (tapobhiH) = by serious penances
तपोयजाः (tapoyaGYaaH) = sacrifice in austerities
तH (tapta) = troubled, frustrated
तHं (taptaM) = executed
तपयनते (tapyante) = undergo
तम् (tam.h) = him
तम (tama) = Anger
तमः (tamaH) = (m) darkness, ignorance
तमने न (tamanena) = that+thro' this
तमस् (tamas.h) = darkness
तमस (tamasa) = darkness, inertia, ignorance
तमसः (tamasaH) = to darkness
तमिस (tamasi) = the mode of ignorance
तमोzारै ः (tamodvaaraiH) = from the gates of ignorance
तया (tayaa) = by her
तयोः (tayoH) = of them
तर (tara) = crossing over
तरं तु (tara.ntu) = (Vr.Imp.IIIP.Pl.PP) let them cross
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
तरक (taraka) = a demon slain by Kartikeya
तरङग (tara.nga) = (m) wave
तरङगः (tara.ngaH) = (m) wave
तरणे (taraNe) = in crossing
तरित (tarati) = (1 pp) to cross
तरन् (taran.h) = swimming or crossing
तरनगे षु (tarangeshhu) = among the waves
तरिनत (taranti) = overcome
तिरषयिस (tarishhyasi) = you will overcome
तर (taru) = Tree
तरणः (taruNaH) = young man
तरणी (taruNii) = young woman
तरणौ (taruNau) = (two)youngsters
तरतलवासं (tarutalavaasaM) = living under the trees
तर (taruu) = Tree
तक ण (tarkeNa) = (masc.instr.Sing.)logic
तजर नं (tarjanaM) = the fear
तजर नी (tarjanii) = Finger
तिह (tarhi) = then, in that case
तल (tala) = Bottom
तलपः (talpaH) = (m) mattress
तव (tava) = Yours
तवं (tavaM) = you
तसथौ (tasthau) = stood
तसमात् (tasmaat.h) = hence
तिसमन् (tasmin.h) = in that
तिसमनकाये (tasminkaaye) = tasmin.h+kaye, in that body
तसमै (tasmai) = (masc.dat.S)to him
तसय (tasya) = its
तसयसु ||नदरं (tasyasu||ndaraM) = beautiful to him
तसयां (tasyaaM) = in that
तसयै श (tasyaisha) = tasya + esha(H):His + this
तककः (takShakaH) = (m) carpenter
तकित (takShati) = to sculpt, to carve
तां (taaM) = to that
ताड (taaDa) = a mountain
ताडयित (taaDayati) = (10 up) to beat, slap
ताण (taaNa) = to stretch
ताणडु ल (taaNDula) = (rice) grains
तात् (taat.h) = that location i, e.protect me from behind
तात (taata) = My friend
तातः (taataH) = father
तािदत (taadita) = beaten
तान् (taan.h) = them
तािन (taani) = his
तािन¬क् (taantrik.h) = pertaining to Tantra
ताप (taapa) = trouble
तापस (taapasa) = austerity, purification
तापसौ (taapasau) = (2)penance-doers
तामस (taamasa) = to one in the mode of darkness
तामसं (taamasaM) = in the mode of ignorance
तामसः (taamasaH) = in the mode of ignorance
तामसाः (taamasaaH) = in the mode of ignorance
तामिसक (taamasika) = Planets that are slothful - Waning Moon, Saturn, Rahu, Ketu and Mercury
तामसी (taamasii) = in the mode of ignorance
तारक (taaraka) = star, eye
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
तािरिण (taariNi) = the one who crosses
तारे ण (taareNa) = thro' the star
तालः (taalaH) = (m) lock
तािलका (taalikaa) = clap
तावत् (taavat.h) = by that time(when it was over)
तावि¤ज (taavannija) = tAvat.h+nija, till then+one's
तावान् (taavaan.h) = similarly
तासां (taasaaM) = of all of them
ित¬ (tikta) = (adj) bitter
ितितकसव (titikShasva) = just try to tolerate
िति¬भ (tittibha) = a firefly
िति¬भासन (tittibhaasana) = the firefly posture
ितिन¬णी (tintriNii) = (f) tamarind
ितिमर (timira) = darkness
ितल (tila) = sesame seeds
ितलकम् (tilakam.h) = (n) bindi (the "dot on the forehead")
ितSित (tishhThati) = (1 pp) to stand
ितSिन (tishhThani) = stand (from sthaa)
ितSनतं (tishhThantaM) = residing
ितSिनत (tishhThanti) = dwell
ितSिस (tishhThasi) = remain
तीर (tiira) = (neut) edge, bank
ती·ण (tiikShNa) = pungent
तु (tu) = but
तु चछ (tuchchha) = adj. trifling
तु णडं (tuNDaM) = jaws/mouth?
तु मु लः (tumulaH) = uproarious
तु मबरं (tumbaraM) = (n) tanpura, tambora
तु लना (tulanaa) = comparison
तु ला (tulaa) = (f) balance, weighing scales
तु लय (tulya) = comparable
तु लयं (tulyaM) = equivalent, comparable
तु लयः (tulyaH) = equal
तु श् (tush.h) = to be satisfied
तु षार (tushhaara) = (m) ice/snow
तु ?ः (tushhTaH) = satisfied
तु ि?ः (tushhTiH) = satisfaction
तु ि?>ासतु (tushhTishchaastu) = tushhTiH + cha + astu:happiness + and + let there be
तु ?ु वां सः (tushhTuvaa.nsaH) = May we satisfy or make them happy?
तु िषण (tushhNiM) = silent
तु षयित (tushhyati) = (4 pp) to be pleased
तु षयिनत (tushhyanti) = become pleased
तू ण (tuuNa) = quiver(arrow receptacle)
तू ल (tuula) = air
तू ला (tuulaa) = Zodiacal Sign of Libra
तृ िट (tRiTi) = defect
तृ ण (tRiNa) = grass
तृ णा (tRiNaa) = grass
तृ H (tRipta) = satisfied
तृ Hः (tRiptaH) = being satisfied
तृ िHः (tRiptiH) = satisfaction
तृ षणा (tRishhNaa) = desire
तृ षणां (tRishhNaaM) = thirst/desire
ते (te) = they
ते ऽिप (te.api) = even they
ते जः (tejaH) = prowess
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
ते जस् (tejas.h) = brilliance
ते जस (tejasa) = radiant energy, majesty
ते जिसवन् (tejasvin.h) = one who has tej (brilliance)
ते जिसवनां (tejasvinaaM) = of the powerful
ते जिसवनावधीतमसतु (tejasvinaavadhiitamastu) = with glory \ strength, our study, be
ते जोनवे षः (tejonveshhaH) = (m) radar
ते जोिभः (tejobhiH) = by effulgence
ते जोमयं (tejomayaM) = full of effulgence
ते जोरािश (tejoraashiM) = effulgence
ते न (tena) = by that; with that
ते नै व (tenaiva) = in that
ते शां (teshaaM) = their
ते षां (teshhaaM) = their
ते षु (teshhu) = on them
तै ः (taiH) = by them
तै ल (taila) = oil
तै लिच¬ (tailachitra) = oil painting
तै लपः (tailapaH) = (m) cockroach
तै सतै ः (taistaiH) = various
तोयं (toyaM) = water
तोल (tola) = a balance
तोलयित (tolayati) = (10 up) to weigh
तोलाङगु लासन (tolaa.ngulaasana) = the balance posture
तोलासन (tolaasana) = the scales posture
तौ (tau) = they
तौसथौ (tausthau) = stood (motionless) (past perfect tense of sthaa tishhTha to stand)
तयक् (tyak.h) = to sacrifice
तय¬ (tyakta) = giving up
तय¬जीिवताः (tyaktajiivitaaH) = prepared to risk life
तय¬ुं (tyaktuM) = to be renounced
तयकतवा (tyaktvaa) = having abandoned/sacrificed
तयकतवाऽतमानं (tyaktvaa.atmaanaM) = having abandoned see as one's own self
तयज् (tyaj.h) = to leave
तयजित (tyajati) = (1 pp) to abandon, to relinquish
तयजन् (tyajan.h) = quitting
तयजे त् (tyajet.h) = one must give up
तयाग (tyaaga) = sacrificing/abandonment
तयागं (tyaagaM) = renunciation
तयागः (tyaagaH) = renunciation
तयागसय (tyaagasya) = of renunciation
तयागात् (tyaagaat.h) = by such renunciation
तयागी (tyaagii) = the renouncer
तयागे (tyaage) = in the matter of renunciation
तयाजयं (tyaajyaM) = to be given up
¬यं (trayaM) = three
¬याणां (trayaaNaaM) = three
¬यी (trayii) = triplet
¬ये (traye) = in the three
¬योिवशित (trayovi.nshati) = number 23
¬ा (traa) = to save
¬ाटक (traaTaka) = an exercise to clear the vision
¬ाण (traaNa) = protection
¬ातुं (traatuM) = for protecting
¬ायते (traayate) = releases
¬ाये तां (traayetaaM) = (may the two) protect, save (us).(for one persons the verb is
¬ािह (traahi) = (Vr.Imp.II P.S PP)Protect
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
ि¬ (tri) = three
ि¬कोण (trikoNa) = a triangle
ि¬कोणिमित (trikoNamiti) = trigonometry
ि¬कोणासन (trikoNaasana) = the triangle posture
ि¬कोन (trikona) = Trinal houses or 1,5,9
ि¬गु ण (triguNa) = three qualities (i.e. satva, rajas and tamas)
ि¬गु नदोशै ः (trigunadoshaiH) = having all three qualities as well as faults
ि¬जगित (trijagati) = in the three worlds
ि¬धा (tridhaa) = of three kinds
ि¬िभः (tribhiH) = three
ि¬भु जम् (tribhujam.h) = (n) triangle
ि¬िव+म (trivikrama) = fifth incarnation of Vishnu commonly known as vaamana
ि¬िवधं (trividhaM) = of three kinds
ि¬िवधः (trividhaH) = of three kinds
ि¬िवधा (trividhaa) = of three kinds
ि¬षु (trishhu) = in the three
¬ीिण (triiNi) = three
¬ीन् (triin.h) = three
¬ु टयः (truTayaH) = shortcomings, mistakes
¬ुिट (truTi) = shortcomings, mistakes
¬ै गु णय (traiguNya) = pertaining to the three modes of material nature
¬ै लोकय (trailokya) = of the three worlds
¬ैिवUः (traividyaH) = the knowers of the three Vedas
तव (tva) = suffix meaning property of.
तवं (tvaM) = you
तवक् (tvak.h) = skin
तवत् (tvat.h) = than you
तव¬ः (tvattaH) = from You
तव¬ो (tvatto) = from you
तवतuसादात् (tvatprasaadaat.h) = by Your mercy
तवतसमः (tvatsamaH) = equal to You
तवदनये न (tvadanyena) = besides you
तवमे व (tvameva) = you only
तवया (tvayaa) = by you
तविय (tvayi) = in yourself
तवरिण¬ (tvaraNitra) = accelerator
तवरते (tvarate) = (1 ap) to hurry, to hasten
तवरमाणाः (tvaramaaNaaH) = rushing
तवरा (tvaraa) = hurry
तविरत (tvarita) = quick, without delay
तवहं (tvahaM) = tu + aham: emphasis + I
तवा (tvaa) = unto you
तवां (tvaaM) = to you
तवै (tvai) = with regard to thee
दं डः (da.nDaH) = punishment
दं ती (da.ntii) = the tusked one
दं श् (da.nsh.h) = to bite
दं ¸ (da.nshhTra) = tooth
दं ¸ा (da.nshhTraa) = (fem) tooth, fang
दकता (dakShataa) = (f) efficiency, care
दिखण (dakhiNa) = right side
दगध (dagdha) = burned
दणड (daNDa) = a staff, also monetary punishment for wrong doing
दणडं (daNDaM) = stick(walking)
दणडासन (daNDaasana) = the staff posture
दणडी (daNDii) = Dandii
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
द¬ं (dattaM) = given
द¬ान् (dattaan.h) = things given
ददित (dadati) = give, donate
ददािम (dadaami) = I give
ददािस (dadaasi) = you give , confer upon
ददौ (dadau) = gave (from daa : to give)
दधतमु रजटा (dadhatamurujaTaa) = bearing, head adornments
दधातु (dadhaatu) = let them give( us welfare)
दधािम (dadhaami) = create
दिधची (dadhichii) = a sage who gave his bones to the gods to make a thunderbolt
दधमु ः (dadhmuH) = blew
दधमौ (dadhmau) = blew
दनडदीप (danDadiipa) = (m) tubelight
दनडयित (danDayati) = (10 up) to punish
दनतः (dantaH) = (m) tooth
दनतपाली (dantapaalii) = (f) gums
दम (dama) = self-control
दमः (damaH) = control of the senses
दमयतां (damayataaM) = of all means of suppression
दमभ (dambha) = of pride
दमभः (dambhaH) = pride
दमभे न (dambhena) = out of pride
दया (dayaa) = mercy
दयालु ः (dayaaluH) = the kind-hearted
दियत (dayita) = dear
दिर¯ता (daridrataa) = poverty; shortage
दपर (darpa) = pride (masc)
दप (darpaM) = pride
दपर ः (darpaH) = arrogance
दपर ण (darpaNa) = Mirror
दपर णः (darpaNaH) = (m) mirror
दभर (darbha) = a sweet-smelling dried grass
दवÍ (darvii) = (f) serving spoon, ladle
दशर न (darshana) = seeing
दशर नं (darshanaM) = sight, Darshan
दशर नकािङकणः (darshanakaa.nkShiNaH) = aspiring to see
दशर नाय (darshanaaya) = for seeing
दशर नीय (darshaniiya) = handsome
दशर ने न (darshanena) = at the sight of
दशर य (darshaya) = show
दशर यामास (darshayaamaasa) = showed
दिशतं (darshitaM) = shown
दिशनः (darshinaH) = seers
दिशिभः (darshibhiH) = by the seers
दल (dala) = leaf
दलम् (dalam.h) = (n) flower petal
दव (dava) = water
दश (dasha) = ten
दशित (dashati) = (1 pp) to bite
दशनिवहीनं (dashanavihiinaM) = dashana+vihInaM, teeth+bereft
दशनानतरे षु (dashanaantareshhu) = between the teeth
दशिमक (dashamika) = (adj) decimal
दशमु खानतकः (dashamukhaantakaH) = the finisher (destroyer) of the ten-faced one (rAvaNa)
दशरथ (dasharatha) = dasharatha's
दशरथतनयं (dasharathatanayaM) = the son of dasharatha
दशरथसयै तौ (dasharathasyaitau) = dasharathasya+etaau, dasharatha's+this pair
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
दशलकां श (dashalakShaa.nsha) = parts per million
दशा (dashaa) = Planetary period or system of directions. Also means the actual Major planetary period
itself. There are many of these the most used being vi.nshottarii or 120 year cycle system. Others are
ashhTottari (108), Chatursheetisama (84), Dwadashottari (112), Dwisaptatisama (72), Panchottari (105),
ShashhTisama (60), Shatatri.nshatsama (36), Shodashottari (116), Yogini (30). These are lunar based.
Then there are Rashi (sign) based systems: chara, sthira, kaala chakra and kendraadi dashas etc
दशां श (dashaa.nsha) = One of the varga-s or harmonic divisions of a sign. This is the 10th division
दशानन (dashaanana) = Another name for Ravana
दशावतार (dashaavataara) = the ten avataara-s of Vishnu
दशै कं (dashaikaM) = eleven
द? (dashhTa) = bite
दह (dah.h) = to burn
दहत् (dahat.h) = one that burns
दहित (dahati) = (1 pp) to burn, to pain
दक (dakSha) = a lord of created beings
दकः (dakShaH) = expert
दिकण (dakShiNa) = South
दिकणा¬ात् (dakShiNaattaat.h) = from the southern direction
दिकणायनं (dakShiNaayanaM) = when the sun passes on the southern side
दिकणे (dakShiNe) = in the southern direction
दिकणे ~र (dakShiNeshvara) = Dakshineshvar, place near Calcutta
दा (daa) = to give
दाः (daaH) = giving
दािकणी (daakiNii) = the goddess in mulaadhaara chakra
दािडमफलम् (daaDimaphalam.h) = (n) pomegranate, anaar
दात~ (daatavya) = shouold be given
दात~ं (daatavyaM) = worth giving
दाता (daataa) = (masc.Nom.S) the giver
दातारं (daataaraM) = the giver
दातारम् (daataaram.h) = one who gives
दाधार (daadhaara) = holds
दान (daana) = the act of giving
दानं (daanaM) = charity
दानव (daanava) = a demon
दानवः (daanavaH) = the demons
दाने (daane) = in charity
दाने न (daanena) = by charity
दाने षु (daaneshhu) = in giving charities
दानै ः (daanaiH) = by charity
दानतौ (daantau) = with good teeth?
दाम (daama) = garland (like)
दामयित (daamyati) = (4 pp) to tame
दाियतवं (daayitvaM) = (n) obligation
दाियनी (daayinii) = giver
दारा (daaraa) = woman
दािरT (daaridrya) = poverty
दार (daaru) = (neut) tree, wood
दावार घाटः (daarvaaghaaTaH) = (m) woodpecker
दाशरिथः (daasharathiH) = dasharatha's son
दासः (daasaH) = (male, nom.sing.) servant
दासोसमयहम् (daasosmyaham.h) = disciple+am+I
दासयनते (daasyante) = will award
दासयािम (daasyaami) = I shall give charity
दा·यं (daakShyaM) = resourcefulness
िदगबल (digbala) = Directional strength
िदिङनणर ययन¬ (di.n.hnirNayayantra) = compass
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िदित (diti) = mother of the daityas demons
िददशर ियषन् (didarshayishhan.h) = wishing to show
िदन (dina) = Day
िदनदिशका (dinadarshikaa) = (f) calendar
िदनयािमनयौ (dinayaaminyau) = dina+yAminI, day + night
िदनाङकः (dinaa.nkaH) = (m) date
िदने (dine) = (Loc.sing.) during the day i.e day-by-day
िदवं (divaM) = to heaven
िदवङगतः (diva.ngataH) = died
िदवस (divasa) = day
िदवसकृ तं (divasakRitaM) = day-time-done
िदवससय (divasasya) = of days
िदवसे (divase) = on the day
िदवा (divaa) = during the day
िदवाकर (divaakara) = sun
िदिव (divi) = in heaven
िद~ (divya) = divine
िद~ं (divyaM) = transcendental
िद~ाः (divyaaH) = divine
िद~ान् (divyaan.h) = celestial
िद~ानां (divyaanaaM) = of the divine
िद~ािन (divyaani) = divine
िद~ायु धः (divyaayudhaH) = the man with divine weapons
िद~ौ (divyau) = transcendental
िदशः (dishaH) = on all sides
िदशित (dishati) = (6 pp) to show
िदशा (dishaa) = directions
िदशां (dishaaM) = direction
िदिश (dishi) = in all directions
दीनजनाय (diinajanaaya) = to the poor (humble state) people
दीप् (diip.h) = to adorn, to grace
दीप (diipa) = light
दीपः (diipaH) = lamp
दीपक (diipaka) = Lamp
दीपे न (diipena) = with the lamp
दीH (diipta) = blazing
दीHं (diiptaM) = glowing
दीHानल (diiptaanala) = blazing fire
दीिHमनतं (diiptimantaM) = glowing
दीHै ः (diiptaiH) = shining
दीयते (diiyate) = is given
दीघर (diirgha) = Long
दीघर सू ¬ (diirghasuutra) = one who works slowly, procrastinates
दीघर च+ी (diirghachakrii) = macrocyclic
दीघर सू ¬ी (diirghasuutrii) = procrastinating
दीघार (diirghaa) = (adj) long
दु .◌ः>िरत (du.Hshcharita) = adj. bad blooded
दु ःख (duHkha) = sorrow
दु ःखं (duHkhaM) = distress
दु ःखतरं (duHkhataraM) = more painful
दु ःखसं योग (duHkhasa.nyoga) = of the miseries of material contact
दु ःखहा (duHkhahaa) = diminishing pains
दु ःखानां (duHkhaanaaM) = material miseries
दु ःखालयं (duHkhaalayaM) = place of miseries
दु ःखे (duHkhe) = and distress
दु ःखे न (duHkhena) = by miseries
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
दु ःखे षु (duHkheshhu) = in the threefold miseries
दु ःखै ः (duHkhaiH) = the distresses
दु ःशील (duHshiila) = adj. bad-tempered
दु खनद (dukhanda) = hot iron
दु गध (dugdha) = milk
दु ¬ार तृ (durbhraatRi) = bad brother
दु रतयया (duratyayaa) = very difficult to overcome
दु रातमन् (duraatman.h) = evil natured, vile
दु रासदं (duraasadaM) = formidable
दु गर (durga) = fort
दु गर ित (durgati) = bad state , defeat
दु गर ित (durgatiM) = to degradation
दु गर म् (durgam.h) = (n) fort
दु गार (durgaa) = Goddess Durga
दु गार िण (durgaaNi) = impediments
दु घर टना (durghaTanaa) = (f) calamity, disaster
दु जर न (durjana) = wicked person
दु जर नं (durjanaM) = bad person
दु िन"हं (durnigrahaM) = difficult to curb
दु िनरी·यं (durniriikShyaM) = difficult to see
दु िनवार (durnivaara) = hard to correct
दु बर ल (durbala) = weak
दु बुर ि; (durbuddhi) = stupid person, idiot
दु बुर ;े ः (durbuddheH) = evil-minded
दु िभक (durbhikSha) = famine
दु मर ितः (durmatiH) = foolish
दु मर नः (durmanaH) = (adj) evil-minded
दु म धा (durmedhaa) = unintelligent
दु यìधनः (duryodhanaH) = King Duryodhana
दु लर भ (durlabha) = ungettable
दु लर भं (durlabhaM) = rare (thing)
दु लर भतरं (durlabhataraM) = very rare
दु वर चन (durvachana) = wicked statements
दु वार दलशयामं (durvaadalashyaamaM) = black as the'durvA' (flower)petal
दु िवदगध (durvidagdha) = foolishly puffed up, vain
दु वृर ¬ (durvRitta) = those having wickedness
दु वृर ¬ं (durvRittaM) = bad deed
दु िशकतÍ (dushkirtii) = adj. declared evil
दु षकृ तां (dushhkRitaaM) = of the miscreants
दु षकृ ितनः (dushhkRitinaH) = miscreants
दु ?"ह (dushhTagraha) = Aspected (Aspecting) Planet
दु ?बु ;ी (dushhTabuddhii) = adj. evil spirited
दु ?ासु (dushhTaasu) = being so polluted
दु षपू रं (dushhpuuraM) = insatiable
दु षपू रे ण (dushhpuureNa) = never to be satisfied
दु षuापः (dushhpraapaH) = difficult to obtain
दु सतर (dustara) = hard to cross
दु ससथान (dussthaana) = An evil position (6,8,12 Houses)
दु िहता (duhitaa) = (f) daughter
दु हखै ः (duhkhaiH) = (instr.) by sorrow(s)
दू त (duuta) = messenger
दू र (duura) = far
दू रदशर कम् (duuradarshakam.h) = (n) telescope
दू रदशर न (duuradarshana) = television
दू रदशर नम् (duuradarshanam.h) = (n) television
दू रदशÍ (duuradarshii) = one with far-sight especially a statesman
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
दू रधवनी (duuradhvanii) = telephone
दू रवाणीिविनमयके न¯म् (duuravaaNiivinimayakendram.h) = (n) telephone exchange
दू रसथं (duurasthaM) = far away
दू रे ण (duureNa) = discard it at a long distance
दू भार षः (duurbhaashhaH) = (m) telephone
दू वा कु रै ः (duurvaa.nkuraiH) = with the bud of `dUrva'
दू षणं (duushhaNaM) = contamination
दू षयित (duushhayati) = to condemn, to contaminate
दृ ढ (dRiDha) = unrelenting
दृ ढं (dRiDhaM) = strongly
दृ ढता (dRiDhataa) = firmness, strength
दृ ढिन>यः (dRiDhanishchayaH) = with determination
दृ ढãताः (dRiDhavrataaH) = with determination
दृ ढासन (dRiDhaasana) = the side relaxation posture
दृ ढेन (dRiDhena) = strong
दृ शौ (dRishau) = eyes
दृ ष् (dRishh) = (pashyati) to see
दृ शः (dRishaH) = eyes
दृ ?ः (dRishhTaH) = observed
दृ ?वान् (dRishhTavaan.h) = seeing
दृ ?वानिस (dRishhTavaanasi) = as you have seen
दृ ि? (dRishhTiM) = vision
दृ ?ी (dRishhTii) = Sight
दृ ?ीगोचर (dRishhTiigochara) = macroscopic
दृ ?ीभे द (dRishhTiibheda) = difference in seeing, observing or outlook
दृ षटवा (dRishhTvaa) = having seen
दृ ·यित (dRikShyati) = see
दे यं (deyaM) = is to be given
दे यता (deyataa) = (f) liaility
दे यम् (deyam.h) = to be given
दे व (deva) = God
दे वं (devaM) = God
दे वः (devaH) = (masc.nom.sing.) god; demi-god
दे वता (devataa) = goddess
दे वताः (devataaH) = the demigods
दे वद¬ (devadatta) = one of the vital airs, which causes yawning
दे वद¬ं (devadattaM) = the conchshell named Devadatta
दे वदासी (devadaasii) = God's (female) servant (word degenerated to a temple prostitute)
दे वदे व (devadeva) = O Lord of all demigods
दे वदे वसय (devadevasya) = of the Supreme Personality of Godhead
दे वभोगान् (devabhogaan.h) = the pleasures of the gods
दे वयजः (devayajaH) = the worshipers of the demigods
दे वरः (devaraH) = (m) husband's younger brother
दे विषः (devarshhiH) = the sage among the demigods
दे वषÍणां (devarshhiiNaaM) = of all the sages amongst the demigods
दे वलः (devalaH) = Devala
दे ववर (devavara) = O great one amongst the demigods
दे वãताः (devavrataaH) = worshipers of demigods
दे विहतं (devahitaM) = that which is healthy or `pro' or good for the Devas
दे वाः (devaaH) = demigods
दे वान् (devaan.h) = demigods
दे वानां (devaanaaM) = of the demigods
दे वाय (devaaya) = Divine
दे वालयः (devaalayaH) = (m) temple
दे िव (devi) = Godess
दे वी (devii) = Godess
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
दे वे श (devesha) = O Lord of all lords
दे वे षु (deveshhu) = amongst the demigods
दे श (desha) = country
दे श¯ोहः (deshadrohaH) = (m) treason
दे शां तगर त (deshaa.ntargata) = within a country or region
दे शे (deshe) = land
दे ह (deha) = body
दे हं (dehaM) = body, existence
दे ह¬यः (dehatrayaH) = the three forms of bodies (corporal or physical, astral and causal
दे हभृ त् (dehabhRit.h) = the embodied
दे हभृ ता (dehabhRitaa) = by the embodied
दे हभृ तां (dehabhRitaaM) = of the embodied
दे हिल (dehali) = doorstep
दे हवि¸ः (dehavadbhiH) = by the embodied
दे हाः (dehaaH) = material bodies
दे हानतर (dehaantara) = of transference of the body
दे हापाये (dehaapaaye) = when life departs the body
दे िहन् (dehin.h) = man
दे िहनं (dehinaM) = of the embodied
दे िहनां (dehinaaM) = of the embodied
दे ही (dehii) = the self
दे हीनं (dehiinaM) = the living entity
दे हीनः (dehiinaH) = of the embodied
दे हे (dehe) = in the body
दे हे ऽिसमन् (dehe.asmin.h) = in this body
दे हे षु (deheshhu) = bodies
दै तय (daitya) = a demon son of Diti
दै तयानां (daityaanaaM) = of the demons
दै नययोग (dainyayoga) = Combination of planets (Yoga) which give rise to poverty. Usually it is caused by
the malefic conjunctions of house lords with the lords of the 6th, 8th or 12th houses
दै व (daiva) = destiny
दै वं (daivaM) = in worshiping the demigods
दै वः (daivaH) = godly
दै वी (daivii) = transcendental
दै वÏ (daiviiM) = divine
दोिगध (dogdhi) = milks (from duh.h : to milk )
दोधयित (dodhayati) = to explain
दोरक (doraka) = (m) rope, string
दोला (dolaa) = swing
दोशै ः (doshaiH) = by faults
दोष (doshha) = Blemish
दोषं (doshhaM) = fault
दोषवत् (doshhavat.h) = as an evil
दोषाः (doshhaaH) = the faults
दोषे न (doshhena) = with fault
दोषै ः (doshhaiH) = by such faults
दौबर लयं (daurbalyaM) = weakness
दौमर नसय (daurmanasya) = despair
दौिह¬ (dauhitra) = (m) grandson (daughter's son)
दौिहि¬ (dauhitri) = (m) granddaughter (daughter's daughter)
Uामु ते मां (dyaamutemaaM) = sky
Uु तं (dyutaM) = gambling
Uु ित (dyuti) = gleam
Uु ित (dyutiM) = the sunshine
Uौ (dyau) = from outer space
¯व (drava) = liquid
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
¯वण (dravaNa) = melting
¯वित (dravati) = (1 pp) to melt
¯विनत (dravanti) = glide
¯वाङकः (dravaa~NkaH) = (m) melting point
¯~ (dravya) = money in terms of coins or jewlery
¯~मयात् (dravyamayaat.h) = of material possessions
¯~यजाः (dravyayaGYaaH) = sacrificing one's possessions
¯~े ण (dravyeNa) = (instr.S) money or riches or wealth
¯?ा (drashhTaa) = consciousness, the 'witness,' also a statesman with insight
¯?ु ं (drashhTuM) = to be seen
¯·यिस (drakShyasi) = you will see
¯ाका (draakShaa) = (f) grapes
¯ु पदः (drupadaH) = Drupada
¯ु पदपु ¬े ण (drupadaputreNa) = by the son of Drupada
¯ु म (druma) = tree
¯े षकाण (dreshhkaaNa) = A Varga. This is a subdivision of one third or a sign. Also known as Dreshkana
¯ोण (droNa) = the teacher Drona
¯ोणं (droNaM) = Drona
¯ोणः (droNaH) = Dronacarya
¯ोणी (droNii) = (f) bucket
¯ौपदे याः (draupadeyaaH) = the sons of Draupadi
zनz (dvandva) = couple
zनzं (dvandvaM) = tha pair
zनzः (dvandvaH) = the dual
zनzै ः (dvandvaiH) = from the dualities
zयं (dvayaM) = twin
zादशम¸िरकािभः (dvaadashamaJNjarikaabhiH) = by the bouquet consisting of 12 flowers (12
zार (dvaara) = entry (neut)
zारं (dvaaraM) = door
िz (dvi) = two, both
िzगु ण (dviguNa) = twice
िzचि+का (dvichakrikaa) = (f) bicycle
िzज (dvija) = brahmin, tooth
िzजो¬म (dvijottama) = O best of the brahmanas
िzप (dvipa) = elephant
िzपाद (dvipaada) = two feet
िzzार दशा (dvirdvaadashaa) = 2nd and 12th house from each other
िzिवधा (dvividhaa) = two kinds of
िzषतः (dvishhataH) = envious
िzसवभावरािश (dvisvabhaavaraashi) = Common Signs
zीपः (dviipaH) = (m) island
zे (dve) = two
zे श (dvesha) = haterd
zे ष (dveshha) = hatred
zे षः (dveshhaH) = hatred
zे षौ (dveshhau) = also detachment
zे ि? (dveshhTi) = envies
zे षय (dveshhya) = the envious
zे षयः (dveshhyaH) = hateful
zै धाः (dvaidhaaH) = duality
zौ (dvau) = the two
धन (dhana) = money
धनं (dhanaM) = wealth
धनकारक (dhanakaaraka) = Significator for Wealth which is Jupiter
धन¸य (dhanaJNjaya) = O conqueror of wealth
धन¸यः (dhanaJNjayaH) = Dhananjaya (Arjuna, the winner of wealth)
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
धनपित (dhanapati) = kubera (Lord of the wealth)
धनभाव (dhanabhaava) = Second house ruling over Wealth
धनमान (dhanamaana) = of wealth and false prestige
धनयोग (dhanayoga) = The 2nd, 5th, 9th and 11th are Wealth producing houses. Any inter-relation of their
lords, by way of position aspect or conjunction, will produce money. The more strongly they are inter-
related, the more wealth is promised in the birth chart, which the native will get eventually in the related
major or sub-periods
धनादे शः (dhanaadeshaH) = (m) cheque
धनािन (dhanaani) = wealth
धिनकतन¬ं (dhanikatantraM) = (n) plutocracy
धिनSा (dhanishhThaa) = Twenty-third nakshatra
धनु (dhanu) = The Zodiacal sign Sagittarius
धनु ः (dhanuH) = (m) a bow
धनु रासन (dhanuraasana) = the bow posture
धनु धर रः (dhanurdharaH) = the carrier of the bow and arrow
धनु ष (dhanushha) = The Zodiacal sign Sagittarius
धनु षं (dhanushhaM) = bow
धनु षा (dhanushhaa) = thro'bow
धनयः (dhanyaH) = are praiseworthy
धमिन (dhamani) = a layer within a nadi allowing for the passage of energy
धरं (dharaM) = wearing
धरिण (dharaNi) = earth
धरित (dharati) = to wear
धरये त् (dharayet.h) = bears
धतार ऽिस (dhartaa.asi) = are the bearer or support
धमर (dharma) = religion
धम (dharmaM) = doctrines
धमर ः (dharmaH) = (masc.nom.sing.)(roughly)religion; life-code; way of good living;duty
धमर चािरणी (dharmachaariNii) = a wife or or a chaste virtuous wife
धमर चािरन् (dharmachaarin) = (adj) practicing virtue, observing the law, virtuous
धमर तन¬ं (dharmatantraM) = (n) theocracy
धमर िनरपे कता (dharmanirapekShataa) = (f) secularism
धमर पõी (dharmapatnii) = respectable address for wife, wife from prescribed vedic rituals
धमर साधनं (dharmasaadhanaM) = the means for doing one's duty
धमर सय (dharmasya) = occupation
धमर के ¬े (dharmakShetre) = in the place of pilgrimage
धमा तर (dharmaa.ntara) = proselytization
धमार तमा (dharmaatmaa) = righteous
धमार नधः (dharmaandhaH) = (m) fundamentalist
धमार थ (dharmaarthaM) = For the sake of dharma
धमार िवर;ः (dharmaaviruddhaH) = not against religious principles
धम (dharme) = religion
धम णहीनाः (dharmeNahiinaaH) = bereft of dharma or duty
धमय (dharmyaM) = as a religious duty
धमयार िण (dharmyaaNi) = religious (used in plural )
धमयार त् (dharmyaat.h) = for religious principles
धिमवरहीत (dharmvirahiita) = adj. irreligious
धवल (dhavala) = white
धस¸य (dhasaJNjaya) = a vital air that stays in the body after death
धाता (dhaataa) = supporter
धातारं (dhaataaraM) = the maintainer
धातारम् (dhaataaram.h) = the creator
धातु (dhaatu) = verb
धा¬ी (dhaatrii) = (f) nurse
धानय (dhaanya) = grain
धाम (dhaama) = one who has the abode
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
धामन् (dhaaman.h) = (n) lustre
धारणा (dhaaraNaa) = concentration
धारयते (dhaarayate) = one sustains
धारयन् (dhaarayan.h) = considering
धारयािम (dhaarayaami) = sustain
धारा (dhaaraa) = (fem) rain
धािरिण (dhaariNi) = wearer
धातर रा¸सय (dhaartaraashhTrasya) = for the son of Dhritarashtra
धातर रा¸ाः (dhaartaraashhTraaH) = the sons of Dhritarashtra
धातर रा¸ाणां (dhaartaraashhTraaNaaM) = of the sons of Dhritarashtra
धातर रा¸ान् (dhaartaraashhTraan.h) = the sons of Dhritarashtra
धािमकम् (dhaarmikam.h) = the religious one
धायर ते (dhaaryate) = is utilised or exploited
धाव् (dhaav.h) = to run
िधक् (dhik.h) = to be condemned
िधकबलं (dhikbalaM) = dhik.h:fie upon it + balam:power or strength
धीमत् (dhiimat.h) = learned man
धीमता (dhiimataa) = very intelligent
धीमतां (dhiimataaM) = of those who are endowed with great wisdom
धीमिह (dhiimahi) = ?
धीर (dhiira) = courageous, steadfast
धीरं (dhiiraM) = patient
धीरः (dhiiraH) = the sober
धीरता (dhiirataa) = courage
धीवर (dhiivara) = (m) a fisherman
धु तव~ (dhutavastra) = Washed garment
धु मः (dhumaH) = smoke
धु रा (dhuraa) = (f) yoke, responsibility
धु िरण (dhuriNa) = awakened/aroused?
धू म (dhuuma) = smoke
धू मः (dhuumaH) = (m) smoke
धू मके तु ः (dhuumaketuH) = (m) comet
धू मिनगर मः (dhuumanirgamaH) = (m) chimney
धू मे न (dhuumena) = by smoke
धू तर (dhuurta) = adj. clever
धू सरः (dhuusaraH) = grey
धृ (dhRi) = to bear
धृ त (dhRita) = ghee
धृ तरा¸सय (dhRitaraashhTrasya) = of Dhritarashtra
धृ ित (dhRiti) = with determination
धृ ित (dhRitiM) = steadiness
धृ ितः (dhRitiH) = firmness
धृ ितगृ हीतया (dhRitigRihiitayaa) = carried by conviction
धृ ते ः (dhRiteH) = of steadiness
धृ तय (dhRitya) = by determination
धृ तया (dhRityaa) = determination
धृ ?के तु ः (dhRishhTaketuH) = Dhrishtaketu
धृ ?Uु Vः (dhRishhTadyumnaH) = Dhristadyumna (the son of King Drupada)
धे नु (dhenu) = a cow
धे नू नां (dhenuunaaM) = of cows
धै यर (dhairya) = courage
धौत (dhauta) = white
धमाित (dhmaati) = to blow air into, to inflate
धयातवा (dhyaatvaa) = having meditated
धयान (dhyaana) = contemplation
धयानं (dhyaanaM) = meditation
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
धयानम् (dhyaanam.h) = meditation
धयानयोगपरः (dhyaanayogaparaH) = absorbed in trance
धयानात् (dhyaanaat.h) = than meditation
धयाने न (dhyaanena) = by meditation
धयायं ित (dhyaaya.nti) = meditate or think
धयायतः (dhyaayataH) = while contemplating
धयायित (dhyaayati) = meditates
धयायनतः (dhyaayantaH) = meditating
धयाये द् (dhyaayed.h) = may we meditate
धये यं (dhyeyaM) = is to be meditated
>ु वं (dhruvaM) = certainly
>ु वः (dhruvaH) = a fact
>ु वा (dhruvaa) = certain
>ु वीकरण (dhruviikaraNa) = polarization
धवजः (dhvajaH) = (m) flag
धविन (dhvani) = sound
धविन"ाहकम् (dhvanigraahakam.h) = (n) microphone
धविनवधर कम् (dhvanivardhakam.h) = (n) amplifier, loud-speaker
धवनी (dhvanii) = sound
धवनीिफ़त (dhvaniifita) = audio cassette
न (na) = not
नः (naH) = by us
नकु लः (nakulaH) = (m) a mongoose
न¬ं (naktaM) = in the night
न¬ं चरानतकम् (nakta.ncharaantakam.h) = the finisher(destroyer) of the
न+ (nakra) = a crocodile
नख (nakha) = nail
नग (naga) = the vital air that causes burping
निट (naTi) = Actress
नत (nata) = Bowed
नतराज (nataraaja) = Lord of the dancers, a name of Shiva
नतराजासन (nataraajaasana) = the Lord of the Dance posture
नताः (nataaH) = bowed down
नद (nada) = The Universal Sound. Vibration
निद (nadi) = (f) river
नदीनां (nadiinaaM) = of the rivers
नननदा (nanandaa) = (f) husband's or wife's sister
ननु (nanu) = really
ननदः (nandaH) = nanda
ननदित (nandati) = revels
ननदतये व (nandatyeva) = nandati+eva, revels alone/revels indeed
ननदन (nandana) = child
नपुं सकं (napu.nsakaM) = neuter
नभः (nabhaH) = the sky
नभःसपृ शं (nabhaHspRishaM) = touching the sky
नभसतल (nabhastala) = sky
नम् (nam.h) = to salute
नमः (namaH) = a salute
नमित (namati) = to bow
नमसकार (namaskaara) = Salutation
नमसकारनीचमनी (namaskaaraniichamanii) = Salutation to evil minded
नमसकु र (namaskuru) = offer obeisances
नमसकृ तवा (namaskRitvaa) = offering obeisances
नमसते (namaste) = offering my respects unto You
नमसयनतः (namasyantaH) = offering obeisances
नमसयिनत (namasyanti) = are offering respects
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
नमािम (namaami) = I bow
नमामयहम् (namaamyaham.h) = namAmi+ahaM, bow+I
नमे रन् (nameran.h) = they should offer proper obeisances
नमो (namo) = salutation
नमय (namya) = (adj) bendable
नयन (nayana) = eye
नयनं (nayanaM) = eyes
नये त् (nayet.h) = must bring under
नर (nara) = Man
नरः (naraH) = a man
नरक (naraka) = hell
नरकसय (narakasya) = of hell
नरकाय (narakaaya) = for the hell
नरके (narake) = in hell
नरजनम (narajanma) = human birh
नरपु ङगवः (narapu.ngavaH) = hero in human society
नरराकस (nararaakShasa) = adj. devil incarnate
नरलोकवीराः (naralokaviiraaH) = kings of human society
नरिसह (narasi.nha) = the man-lion, fourth incarnation of Vishnu
नराणां (naraaNaaM) = among human beings
नराधमाः (naraadhamaaH) = lowest among mankind
नराधमान् (naraadhamaan.h) = the lowest of mankind
नरािधपं (naraadhipaM) = the king
नरै ः (naraiH) = by men
नकर (narka) = Hell
नतर की (nartakii) = (f) danseuse , a female dancer
नतर न (nartana) = Dance
निलनी (nalinii) = lotus
निलनीदलगत (naliniidalagata) = nalinI+dala+gata, lotus+petal+reached/gone
नवं (navaM) = a boat
नवकमलदल (navakamaladala) = newly blossomed lotus petal (another meaning for `nava' is
नवzारे (navadvaare) = in the place where there are nine gates
नविम (navami) = Ninth Tithi of the Moon
नववसतु (navavastu) = New article
नवां श (navaa.nsha) = A Varga. The Ninth divisional harmonic. Used with the Rashi, Chandra and bhaava
charts to determine a basic delineation. Used for reading the delineations of the Spouse
नवािन (navaani) = new garments
नवीनम् (naviinam.h) = (adj) new
नवै ः (navaiH) = (instr.) new
नशयित (nashyati) = (4 pp) to perish, to be destroyed
नशयातसु (nashyaatsu) = being annihilated
न~र (nashvara) = Temporary
न? (nashhTa) = Destroyed or missing birth data. A method of calculating the Chart when one has missing
data
न?ः (nashhTaH) = scattered
न?ान् (nashhTaan.h) = all ruined
न?े (nashhTe) = being destroyed
निह (nahi) = No; never
नjित (nahyati) = (4 pp) to bind
नक¬ (nakShatra) = A division of the Zodiac into 27 parts. There were originally 28 parts but one seems to
have been dropped. Each Division is ruled by a planet and is further divided into Padas or quarters. The
nakshatra contains 9 navaa.nshas and forms the base position for lunar Dasha systems
नक¬म् (nakShatram.h) = (n) constellation
नक¬ाणां (nakShatraaNaaM) = of the stars
नाक (naaka) = heaven, sky
नाग (naaga) = snake
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
नागफणी (naagaphaNii) = cactus
नागबनध (naagabandha) = cobra pattern, a form of poetry
नागविलल (naagavalli) = the paan (betel leaf)
नागानां (naagaanaaM) = of the manyhooded serpents
नागाशन (naagaashana) = peacock (whose food is snakes)
नागे न¯ (naagendra) = elephant
नाटक (naaTaka) = (m) a play , drama
नाडी (naaDii) = a channel within the subtle body
नाडीशोधन (naaDiishodhana) = the purification of the nadis
नाणकम् (naaNakam.h) = (n) coin
नाथ् (naath) = lord
नाथ (naatha) = Protector
नाथाय (naathaaya) = to the protector or lord
नाद (naada) = Sound
नादः (naadaH) = the sound
नाद¬े (naadatte) = (verb) does not wear
नादJg (naadabrahma) = Blissful tone
नाना (naanaa) = many
नानाभावान् (naanaabhaavaan.h) = multifarious situations
नानािवधािन (naanaavidhaani) = variegated
नानृ तं (naanRitaM) = na + anR\^itaM: not untruth
नानतं (naantaM) = no end
नानयं (naanyaM) = na+anyaM, no other
नानयगािमना (naanyagaaminaa) = without their being deviated
नािभ (naabhiM) = navel
नािभजानाित (naabhijaanaati) = does not know
नािभपे दासन (naabhipedaasana) = the upward ankle-twist posture
नािभयान (naabhiyaana) = focussing
नाभीदे शं (naabhiideshaM) = nAbhI+deshaM, navel+region/country
नाम (naama) = Name
नामन् (naaman.h) = name
नामिभः (naamabhiH) = the names of rAma
नामिभÍद~ै ः (naamabhirdivyaiH) = by the divine `nAmAs'(names)
नामयित (naamayati) = to bend
नामसमरणात् (naamasmaraNaat.h) = (exceept) through/from rememberance of the lord's name
नायकाः (naayakaaH) = captains
नारङगफलम् (naara.ngaphalam.h) = (n) orange
नारदः (naaradaH) = Narada
नारिसही (naarasi.nhii) = pertaining to Narasimha
नारायणः (naaraayaNaH) = Lord Narayana
नारायाण (naaraayaaNa) = the supporter of life - Vishnu
नािरके ल (naarikela) = coconut
नािरके लः (naarikelaH) = (m) coconut
नािरके लम् (naarikelam.h) = (n) coconut
नारी (naarii) = female
नारीणां (naariiNaaM) = of women
नायर ः (naaryaH) = (fem.nom.pl.) women
नालः (naalaH) = (m) tap
नािलका (naalikaa) = (f) pipe
नाव (naava) = a boat
नावासन (naavaasana) = the boat posture
नाश (naasha) = destruction
नाशः (naashaH) = loss
नाशनं (naashanaM) = the destroyer
नाशनम् (naashanam.h) = destroyer
नाशयित (naashayati) = destroys
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
नाशयािम (naashayaami) = dispel
नाशाय (naashaaya) = for destruction
नािशतं (naashitaM) = is destroyed
नाष (naashha) = destruction
नासाभयनतर (naasaabhyantara) = within the nostrils
नािसका (naasikaa) = nose
नािसत (naasti) = na+asti, not there
िन (ni) = down
िन+िवद् (ni+vid.h) = to tell
िन+वृ त् (ni+vRit.h) = to go away
िन.◌ःकृ शठकु लीनः (ni.HkRishThkuliinaH) = adj. born to a lowly family
िनः (niH) = without
िनःशे ष (niHsheshha) = remainderless
िनः"े िणका (niHshreNikaa) = (f) ladder
िनः"े यसकरौ (niHshreyasakarau) = leading to the path of liberation
िनःसपृ हः (niHspRihaH) = desireless
िनःसवन (niHsvana) = silent (without sound)
िनकः (nikaH) = rays
िनकृ ? (nikRishhTa) = inferior
िनगचछित (nigachchhati) = attains
िनगडः (nigaDaH) = (m) handcuffs
िनगमः (nigamaH) = (m) corporation
िनगू ढा (niguuDhaa) = cast in
िनगृ हीतािन (nigRihiitaani) = so curbed down
िनगृ ¡ािम (nigRihNaami) = withhold
िन"हं (nigrahaM) = subduing
िन"हः (nigrahaH) = repression
िनचृ ]ाय¬ीचछं दः (nichRidgaayatriichchha.ndaH) = the prosody form is `nichR\^it.h gAyatrii'
िनचोलः (nicholaH) = (m) skirt
िनज (nija) = one's own
िनजकमर (nijakarma) = nija+karma, one's+duty(normal work)
िनतं (nitaM) = has been led
िनतय (nitya) = always
िनतयं (nityaM) = daily/always
िनतयः (nityaH) = eternal
िनतयजातं (nityajaataM) = always born
िनतयतवं (nityatvaM) = constancy
िनतयम् (nityam.h) = ever
िनतयमधीयतां (nityamadhiiyataaM) = daily, may be studied
िनतययु¬ः (nityayuktaH) = always engaged
िनतययु¬ाः (nityayuktaaH) = perpetually engaged
िनतयवै िरण (nityavairiNa) = by the eternal enemy
िनतयशः (nityashaH) = regularly
िनतयस¯वसथः (nityasattvasthaH) = in a pure state of spiritual existence
िनतयसय (nityasya) = eternal in existence
िनतयाः (nityaaH) = in eternity
िनिदधयासन (nididhyaasana) = meditation and contemplation
िनदोलः (nidolaH) = (m) pendulum
िन¯ा (nidraa) = sleep
िन¯ािभः (nidraabhiH) = and sleep
िनधनं (nidhanaM) = destruction
िनधनािन (nidhanaani) = when vanquished
िनधानं (nidhaanaM) = resting place
िनधािनका (nidhaanikaa) = (f) cupboard, almariah
िनिध (nidhi) = reservoir, treasure
िननाद (ninaada) = sound
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िननद् (nind.h) = to condemn
िननदित (nindati) = (1 pp) to blame
िननदनतः (nindantaH) = while vilifying
िननदा (nindaa) = in defamation
िनपान (nipaana) = (n) a pond
िनपू णः (nipuuNaH) = (M) skilled
िनब; (nibaddha) = tied down (from bandh)
िनब;ः (nibaddhaH) = conditioned
िनब>िनत (nibadhnanti) = bind
िनब>ाित (nibadhnaati) = binds
िनबधयते (nibadhyate) = becomes affected
िनब>िनत (nibadh_nanti) = do bind
िनबनधाय (nibandhaaya) = for bondage
िनबोध (nibodha) = just take note of, be informed
िनबोिधत( ◌ः) (nibodhita(H)) = (masc.Nom.sing.)having been enlightened
िनभृ त (nibhRita) = are served
िनम=ित (nimajjati) = to drown
िनिम¬मा¬ं (nimittamaatraM) = just the cause
िनिम¬ािन (nimittaani) = causes
िनिमषन् (nimishhan.h) = closing
िनमीिलत (nimiilita) = closed
िनमे षात् (nimeshhaat.h) = in the twinkling of the eye
िनVगा (nimnagaa) = (f) river
िनमब (nimba) = neem
िनयत (niyata) = Discipline
िनयतं (niyataM) = always
िनयतमनसः (niyatamanasaH) = with a regulated mind
िनयतसय (niyatasya) = prescribed
िनयताः (niyataaH) = controlled
िनयतातमिभः (niyataatmabhiH) = by the self-controlled
िनयनता (niyantaa) = controller
िनयम (niyama) = self-purification through discipline
िनयमं (niyamaM) = regulations
िनयमादे व (niyamaadeva) = control alone(niyamAt.h eva)
िनयिमत (niyamita) = regular, constant
िनयमय (niyamya) = regulating
िनयोजन (niyojana) = planning
िनयोजय (niyojaya) = (verbal stem) make ready
िनयोजयिस (niyojayasi) = You are engaging
िनयोिजतः (niyojitaH) = engaged
िनयो·यित (niyokShyati) = will engage
िनर¸न (niraJNjana) = pure, free from falsehood
िनरतः (nirataH) = engaged
िनरितयश (niratiyasha) = (adj) unsurpassed, perfect
िनरपवादः (nirapavaadaH) = free from blemish
िनरयन (nirayana) = Sidereal or fixed Zodiac without precession
िनरथरकं (nirarthakaM) = needlessly
िनरसत (nirasta) = removed
िनरहङकारः (niraha.nkaaraH) = without false ego
िनरङकु शता (nira~Nkushataa) = (f) despotism
िनरामय (niraamaya) = (adj) healthy, disease-free
िनरालमब (niraalamba) = unsupported
िनराशीः (niraashiiH) = without desire for profit
िनरा"यः (niraashrayaH) = without any shelter
िनराहारसय (niraahaarasya) = by negative restrictions
िनिरकक (nirikShaka) = inspector, observer
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िनिरकण (nirikShaNa) = observation
िनिरकण (nirikShaNa) = inspection
िनिरकण (nirikShaNa) = observation
िनरीकणं (niriikShaNaM) = (n) inspection
िनरीह (niriiha) = the desireless person
िनरीहता (niriihataa) = Lack of desire
िनरीके (niriikShe) = may look upon
िनर;ं (niruddhaM) = being restrained from matter
िनरधय (nirudhya) = confining
िनरोध (nirodha) = control or restraint
िनगुर णं (nirguNaM) = without material qualities
िनगुर णतवात् (nirguNatvaat.h) = due to being transcendental
िनघार त (nirghaata) = trauma
िनदार लन (nirdaalana) = Destruction
िनÍदशित (nirdishati) = to indicate, to point out
िनद शः (nirdeshaH) = indication
िनद शकः (nirdeshakaH) = (m) director
िनदìषं (nirdoshhaM) = flawless
िनzर नzः (nirdvandvaH) = without duality
िनधर न (nirdhana) = poor
िनधर नयोग (nirdhanayoga) = Combinations for poverty
िनधूर त (nirdhuuta) = cleansed
िनभर र (nirbhara) = dependent
िनमर मः (nirmamaH) = without a sense of proprietorship
िनमर ल (nirmala) = clear
िनमर लं (nirmalaM) = purified
िनमर लतवात् (nirmalatvaat.h) = being purest in the material world
िनमार (nirmaa) = to create
िनिमत (nirmita) = made
िनिमतवतः (nirmitavataH) = of the author
िनमुर ¬ाः (nirmuktaaH) = free from
िनमूर लन (nirmuulana) = uprootment
िनमìहतवं (nirmohatvaM) = non-infatuated state/clearheadedness
िनयार तः (niryaataH) = (m) export
िनयार सः (niryaasaH) = (m) gum, glue
िनयìगके मः (niryogakShemaH) = free from ideas of gain and protection
िनिलH (nirlipta) = unstainedness
िनवार चन (nirvaachana) = (m ?) election
िनवार ण (nirvaaNa) = freedom of the personal soul from the physical world
िनवार णपरमां (nirvaaNaparamaaM) = cessation of material existence
िनवार त (nirvaata) = (adj) windless
िनवार पयित (nirvaapayati) = to douse
िनवार हकः (nirvaahakaH) = (m) conductor
िनिवकारः (nirvikaaraH) = without change
िनिवचार (nirvichaara) = non-investigational meditation
िनिवतकर (nirvitarka) = non-inspectional meditation
िनिवशे ष (nirvisheshha) = Ordinary
िनवृर ित (nirvRitiM) = non-engagement, non-performance, release from bondage, salvation
िनव दं (nirvedaM) = callousness
िनव रः (nirvairaH) = without an enemy
िनिलमप (nilimpa) = a pictured one: a god
िनवत ते (nivarta.nte) = return(Verb Pr.III P. plural PP)
िनवतर ते (nivartate) = he ceases from
िनवतर िनत (nivartanti) = they come back
िनवतर नते (nivartante) = come back
िनविततुं (nivartituM) = to cease
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िनवसित (nivasati) = lives/dwells
िनविसषयिस (nivasishhyasi) = you will live
िनवह (nivaha) = flow
िनवहे न (nivahena) = by carrying
िनवातसथः (nivaatasthaH) = in a place without wind
िनवास (nivaasa) = residence
िनवासः (nivaasaH) = living
िनवृ ि¬ (nivRittiM) = not acting improperly
िनवे शय (niveshaya) = apply
िनशा (nishaa) = Night
िनशाचर (nishaachara) = animals who roam around in the dark or night
िनशाचरचमू (nishaacharachamuu) = the army of the night-wanderers(demons)
िनिशत (nishita) = sharpened
िनशीथ (nishiitha) = night
िनशे क (nisheka) = Coital Chart
िन>य (nishchaya) = determination
िन>यं (nishchayaM) = certainty
िन>यः (nishchayaH) = in certainty
िन>ये न (nishchayena) = with firm determination
िन>लत¯वं (nishchalatattvaM) = tranquillity/imperturbability
िन>लित (nishchalati) = becomes verily agitated
िन>ला (nishchalaa) = unmoved
िन>ायकuमाणे न (nishchaayakapramaaNena) = thro'confirmation and proof
िनि>त (nishchita) = determined, ascertained
िनि>तं (nishchitaM) = confidently
िनि>ताः (nishchitaaH) = having ascertained
िनि>तय (nishchitya) = ascertaining
िनषकासयित (nishhkaasayati) = to remove, to take off
िनषकोषयित (nishhkoshhayati) = to peel
िनSा (nishhThaa) = (f) trust
िनSीवित (nishhThiivati) = to spit
िनषपावः (nishhpaavaH) = (m) peas
िनषपीडयित (nishhpiiDayati) = to squeeze
िन~ै गु णयः (nistraiguNyaH) = transcendental to the three modes of material nature
िनसपृ हः (nispRihaH) = devoid of desire
िनससङगतवं (nissa.ngatvaM) = aloneness/non-attachment/detachment
िनससपृ ह (nisspRiha) = one who has no desire
िनहताः (nihataaH) = killed
िनहतय (nihatya) = by killing
िनहन् (nihan.h) = destroy
िनिकपित (nikShipati) = to throw in
िनके पणय (nikShepaNaya) = for putting down (the next step)
नी (nii) = to take
नीच (niicha) = the inferior man
नीचं (niichaM) = low
नीचभङग (niichabha.nga) = neechabhanga Raja Yoga. A combination whereby a debilitated planet by virtue
of its placement and association of relevant planets can reverse and bestow great wealth and power
नीचमनी (niichamanii) = Evil minded
नीड (niiDa) = (masc, neut) nest
नीत (niita) = taken
नीितः (niitiH) = morality
नीरज (niiraja) = (n) lotus
नीरदाभम् (niiradaabham.h) = bearing a resemblance to rain-bearing cloud i.e with
नीरज (niiruja) = free from disease
नीरे (niire) = water
नील (niila) = (adj) blue
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
नीललोिहतः (niilalohitaH) = navy blue colour
नीलाबज (niilaabja) = blue lotus
नीलोतपलशयामं (niilotpalashyaamaM) = bearing the bluish black colour of blue lilies
नु (nu) = of course
नु त (nuta) = praised
नू नं (nuunaM) = really
नृ (nRi) = man
नृ तयित (nRityati) = (6 pp) to dance
नृ प (nRipa) = (m) king
नृ पतव (nRipatva) = The title of king
नृ लोके (nRiloke) = in this material world
नृ शं स (nRisha.nsa) = wicked
नृ षु (nRishhu) = in men
ने (ne) = not
ने ता (netaa) = (m) leader
ने ित (neti) = not so
ने ितयोग (netiyoga) = cleansing of the nostrils
ने तृ ¯व (netRittva) = leadership
ने ¬ (netra) = eye
ने ¬ं (netraM) = eyes
ने यं (neyaM) = is to be lead/taken
नै व (naiva) = never is it so
नै शा (naishaa) = na + eshA:no + this(fem.)
नै षकमय (naishhkarmyaM) = freedom from reaction
नै षकमयर कमर (naishhkarmyakarma) = actionless action
नै षकमयर िसि; (naishhkarmyasiddhiM) = the perfection of nonreaction
नै षकृ ितकः (naishhkRitikaH) = expert in insulting others
नै िSकì (naishhThikiiM) = unflinching
नै सिगकबल (naisargikabala) = Natural strength and a part of Shad Bala or Six strength calculation method of
planetary weighting
नो (no) = nor
नौ (nau) = us
नौका (naukaa) = Boat
नौकीलकम् (naukiilakam.h) = (n) anchor
नौिल (nauli) = an abdominal exercise (lauliki)
नयाय (nyaaya) = justice
नयायलयः (nyaayalayaH) = (m) court
नयायवादी (nyaayavaadii) = (m) lawyer
नयायािधशः (nyaayaadhishaH) = (m) judge
नयाययं (nyaayyaM) = right
नयास (nyaasa) = set
नयासं (nyaasaM) = renunciation
पं क (pa.nka) = mud
पं गु (pa.ngu) = cripple
पं च (pa.ncha) = five
पं चतवं गं (pa.nchatva.ngaM) = to die
पं चमः (pa.nchamaH) = (Masc.Nom.S)the fifth
पंिडतः (pa.nDitaH) = (Masc.nom.Sing.)learned person
पंथा (pa.nthaa) = way
पंथाः (pa.nthaaH) = (masc.Nom.Sing.) path; way
पंथानः (pa.nthaanaH) = ways; paths
प(ं (pakvaM) = ripe
पकवाUं (pakShavaadyaM) = (n) pakhaavaj
पङक (pa.nka) = mud
पिङ¬ (pa.nkti) = spectrum
पिङ¬दशÍ (pa.nktidarshii) = spectroscope
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पिङ¬मापी (pa.nktimaapii) = spectrometer
पिङ¬ले खा (pa.nktilekhaa) = spectrograph
पचित (pachati) = (1 pp) to cook
पचिनत (pachanti) = prepare food
पचािम (pachaami) = I digest
पचयनते (pachyante) = are cooked?
प( (paJNcha) = five
प(मं (paJNchamaM) = the fifth
पट (paTa) = spectrogram
पटगृ हम् (paTagRiham.h) = (n) a tent
पटु (paTu) = (adj) skilled, clever
पठ् (paTh.h) = to read
पठनं (paThanaM) = reading
पठनीया (paThaniiyaa) = should be read
पठािम (paThaami) = read
पिठतवा (paThitvaa) = after reading
पठे त् (paThet.h) = may read
पण (paNa) = Play
पणन (paNana) = bargain
पणनयोगय (paNanayogya) = marketable
पणनयोगयता (paNanayogyataa) = marketability
पणवानक (paNavaanaka) = small drums and kettledrums
पिणडत (paNDita) = learned man
पिणडतं (paNDitaM) = learned
पिणडताः (paNDitaaH) = the learned
पिणदत (paNdita) = the wise man
पत् (pat.h) = to fall
पतग (pataga) = Bird
पतङगाः (pata.ngaaH) = moths
पतित (patati) = (1 pp) to fall
पति¬न् (patatrin.h) = bird
पतन (patana) = falling
पतिनत (patanti) = fall down
पतये (pataye) = husband
पित (pati) = husband
पितगृ हं (patigRihaM) = (Nr.Acc.sing.) husband's house
पिततं (patitaM) = fallen (past part.)
पितरे क (patireka) = He is the One Lord
प¬ः (pattaH) = (m) lease
पिõ (patni) = wife
पõी (patnii) = wife
पतयु ः (patyuH) = Lord's
प¬ं (patraM) = a leaf
प¬कारः (patrakaaraH) = (m) journalist
प¬ता (patrataa) = (f) eligibility
प¬पे िटका (patrapeTikaa) = (m) letter-box
प¬म् (patram.h) = (n) a letter, note
प¬वाहः (patravaahaH) = (m) postman
प¬ालयम् (patraalayam.h) = (n) post office
पथ् (path.h) = road
पिथ (pathi) = on the path
पिथक (pathika) = traveller
पथय (pathya) = suitable
पद (pada) = step
पदं (padaM) = the step
पदकम् (padakam.h) = (n) medal
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पदािन (padaani) = words or steps
पदै ः (padaiH) = by the aphorisms
पदो¤ितः (padonnatiH) = (f) promotion
प;ित (paddhati) = method
प;ित (paddhati) = system
प;ित (paddhati) = (f) mode
पj (padma) = lotus
पjनाभ (padmanaabha) = a name of Vishnu
पjप¬ं (padmapatraM) = a lotus leaf
पjासन (padmaasana) = the lotus posture
पjाकं (padmaakShaM) = lotus-eyed
पनपरः (panaparaH) = Succedant houses. Houses 2, 5, 8 and 11
पनसफलम् (panasaphalam.h) = (n) jackfruit
पनकजसथीत (pankajasthiita) = adj. gutter fallen
पनचमी (panchamii) = Fifth lunar Tithi
पनचाङग (panchaa.nga) = Fivefold method of forecasting. Also the name of a Vedic Astrological Almanac. It
is based upon Vara, nakshatra, Tithi, karaNa and Yoga
पनथ (pantha) = sects, based on the word path
पनथः (panthaH) = wayfarer?
पपकतर िरयोग (papakartariyoga) = Hemmed in between 2 malefics
पयस् (payas.h) = water
पयोद (payoda) = cloud (one who gives water)
पयोधर (payodhara) = cloud
पयोिध (payodhi) = (m) sea, ocean
पयोधी (payodhii) = sea (one that stores water)
पर (para) = other
परपीडा (parapiiDaa) = harrasment of others
परं (paraM) = better
परं तप (para.ntapa) = O chastiser of the enemies
परं परा (paraMparaa) = tradition
परः (paraH) = in the next life
परतः (parataH) = superior
परतरं (parataraM) = superior
परतरः (parataraH) = later
परदे श (paradesha) = foreign land, foreign country
परदे शसहम (paradeshasahama) = Sensitive point related to foreign travel
परदे शी (paradeshii) = alien
परधमर ः (paradharmaH) = duties prescribed for others
परधमार त् (paradharmaat.h) = than duties mentioned for others
परनतप (parantapa) = O Arjuna, subduer of the enemies
परनतपः (parantapaH) = the chastiser of the enemies
परनतु (parantu) = but, on the other hand
परuकािशत (paraprakaashita) = reflectively illumined like planets or moon
परम (parama) = highest, the utmost, most excellent
परमं (paramaM) = supreme
परमः (paramaH) = perfect
परमहं स (paramaha.nsa) = a highest spiritual/discriminatory state(from Swan)
परमा (paramaa) = greatest
परमां (paramaaM) = the supreme
परमाः (paramaaH) = the highest goal of life
परमाणु भारः (paramaaNubhaaraH) = (m) atomic weight
परमातम (paramaatma) = the Supersoul
परमातमन् (paramaatman.h) = The soul within the Divine sphere
परमातमा (paramaatmaa) = the supreme spirit
परमािधकारः (paramaadhikaaraH) = (m) prerogative
परमाननद (paramaananda) = one who leads to the greatest happiness
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
परमे श (paramesha) = God
परमे ~र (parameshvara) = O Supreme Lord
परमे ~रं (parameshvaraM) = the Supersoul
परमे षवासः (parameshhvaasaH) = the great archer
परमपरा (paramparaa) = by disciplic succession
परया (parayaa) = of a high grade
परशु ः (parashuH) = (m) axe
परशु राम (parashuraama) = sixth incarnation of Vishnu
पर~ः (parashvaH) = day after tomorrow
परसतात् (parastaat.h) = transcendental
परसपर (paraspara) = mutually
परसपरं (parasparaM) = mutually
परसय (parasya) = to others
परहसते (parahaste) = (loc.sing.) in other person's hand
परjः (parahyaH) = day before yesterday
परा (paraa) = beyond, higher
परां (paraaM) = transcendental
परा+म (paraakrama) = valor
परा+मः (paraakramaH) = the daring warrior
परा+माणां (paraakramaaNaaM) = of valients
पराङगमु खी (paraa.ngmukhii) = facing inwards
परािण (paraaNi) = superior
पराबोधावसथा (paraabodhaavasthaa) = supramental
परामानसशा~ (paraamaanasashaastra) = parapsychology
परायणं (paraayaNaM) = the one to be worshipped
परायणः (paraayaNaH) = being so destined
परायणाः (paraayaNaaH) = so inclined
पराधर (paraardha) = other end
पराशर (paraashara) = Maharishi Parashar(a). One of the Fathers of Vedic Astrology. Author of the text
which is the basis for the most commonly used Astrological System in India
पिर (pari) = sufficiently
पिर+अट् (pari+aT.h) = to tour
पिरकरः (parikaraH) = attempt
पिरकीिततः (parikiirtitaH) = is declared
पिरिकल?ं (pariklishhTaM) = grudgingly
पिरगीयमान (parigiiyamaana) = singing
पिर"ह (parigraha) = hoarding
पिर"हं (parigrahaM) = and acceptance of material things
पिर"हः (parigrahaH) = sense of proprietorship over possessions
पिरघ (parigha) = a bolt for shutting a gate
पिरघासन (parighaasana) = the locked gate posture
पिरचय (parichaya) = familiarity
पिरचयात् (parichayaat.h) = (masc.abl.sing.) from familiarity; from knowing the facts
पिरचयर (paricharya) = service
पिरचकते (parichakShate) = is called
पिरिचनतयन् (parichintayan.h) = thinking of
पिरिछ¤ (parichhinna) = precise (literally, cut around)
पिरणाम (pariNaama) = effect
पिरणामे (pariNaame) = at the end
पिरतोष (paritoshha) = satisfaction
पिरतय¬ (parityakta) = deprived of
पिरतयज् (parityaj.h) = to sacrifice
पिरतयजय (parityajya) = abandoning
पिरतयागः (parityaagaH) = renunciation
पिरतयागी (parityaagii) = renouncer
पिर¬ाणाय (paritraaNaaya) = for the deliverance
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पिरदjते (paridahyate) = is burning
पिरदे वना (paridevanaa) = lamentation
पिर¯ोहः (paridrohaH) = (m) insurrection
पिरिनयमः (pariniyamaH) = (m) statute
पिरिनरीका (pariniriikShaa) = (f) scrutiny
पिरप(ता (paripakvataa) = maturity
पिरपिनथनौ (paripanthinau) = stumbling blocks
पिरपालन (paripaalana) = Protection
पिरपालनं (paripaalanaM) = observance/governance
पिरपालय (paripaalaya) = please maintain and cultivate
पिरपू णर (paripuurNa) = full
पिरपृ चछा (paripRichchhaa) = (f) enquiry
पिरuचछ् (pariprachchh.h) = to enquire
पिरu"े न (pariprashnena) = by submissive inquiries
पिरभावय (paribhaavaya) = deem well/visualise
पिरमाण (parimaaNa) = quantity
पिरमािगत~ं (parimaargitavyaM) = has to be searched out
पिरिमित (parimiti) = (f) limits, boundary
पिरलोभनं (parilobhanaM) = enticement
पिरवतर न (parivartana) = Exchange of two signs
पिरवतर नं (parivartanaM) = (n) transformation, change
पिरवितन् (parivartin.h) = one that changes
पिरवारः (parivaaraH) = (m) relatives, family
पिरवे षयित (pariveshhayati) = to serve food
पिरवे ?ृ (pariveshhTRi) = attendent
पिरãाजक (parivraajaka) = wanderer
पिरशानता (parishaantaa) = that gives peace or solace
पिरिश?ं (parishishhTaM) = (n) appendix
पिरशु षयित (parishushhyati) = is drying up
पिरसमपयते (parisamapyate) = end
पिरहारः (parihaaraH) = (m) compensation
पिरहासः (parihaasaH) = (m) joke
पिरह (parihRi) = to abandon
पिरका (parikShaa) = examination
पिरका (parikShaa) = test
पिरजाता (pariGYaataa) = the knower
परीकते (pariikShate) = to examine
परीका (pariikShaa) = test
परश (parusha) = (adj) rough
परे (pare) = in the lofty;high;supreme
परोपकार (paropakaara) = benefitting others (para-upakAra)
परोपकाराय (paropakaaraaya) = (Dative S) for helping others or for doing good to others
परोपदे शे (paropadeshe) = (Loc.S) in advising others
पजर नयः (parjanyaH) = rain
पजर नयात् (parjanyaat.h) = from rains
पणर (parNa) = leaf
पणर कु टी (parNakuTii) = (f) a thatched hut
पणार िन (parNaani) = the leaves
पयर ङक (parya.nka) = a bed
पयर नतं (paryantaM) = including
पयर वे कणं (paryavekShaNaM) = (n) supervision
पयार Hं (paryaaptaM) = limited
पयुरपासते (paryupaasate) = worship perfectly
पयुरिषतं (paryushhitaM) = decomposed
पवर त (parvata) = mountain
पवर तासन (parvataasana) = the mountain posture
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पल (pala) = Moment
पलाणडु ः (palaaNDuH) = (m) onion
पलाियतुं (palaayituM) = to run away
पिलतं (palitaM) = ripened(grey)
पललवं (pallavaM) = (Nr.Acc,sing,) leaf/petal
पवतां (pavataaM) = of all that purifies
पवन (pavana) = breeze
पवनः (pavanaH) = air/breath
पवनमु ¬ासन (pavanamuktaasana) = the knee squeeze posture
पिव¬ं (pavitraM) = sanctified
पशु (pashu) = animal
पशुिभः (pashubhiH) = (instr.pl.) animals
प>ात् (pashchaat.h) = later
प>ा;नत (pashchaaddhanta) = later on in the end
पि>म (pashchima) = west, the back of the body
पि>मो¬ोअनासन (pashchimottoanaasana) = the back-stretching posture
पशय (pashya) = see (from dRish.h)
पशयतः (pashyataH) = for the introspective
पशयित (pashyati) = sees
पशयन् (pashyan.h) = seeing
पशयिनत (pashyanti) = see
पशय¤िप (pashyannapi) = even after seeing
पशयातमानं (pashyaatmaanaM) = see your own self
पशयाम (pashyaama) = we see
पशयािम (pashyaami) = I see
पशये त् (pashyet.h) = see
पशये माकिभः (pashyemaakShabhiH) = May we see through the eyes
पशये माकिभयर ज¬ाः (pashyemaakShabhiryajatraaH) = may we see with eyes?
पक (pakSha) = (m) political party, fortnight
पकबल (pakShabala) = Strength based on the Lunar phases. Used in Shad Bala calculations
पकयोः (pakShayoH) = to the parties
पिकणाअं (pakShiNaaaM) = of birds
पिकन् (pakShin.h) = (masc) bird
प·म (pakShma) = eyelid
प(तन¬ी (pa~nchatantrii) = (f) banjo, bulbul-tarang
पा (paa) = to bless
पां िडतयं (paa.nDityaM) = punditry; expertise or scholarliness
पाकशाला (paakashaalaa) = (f) kitchen
पाकिस;ी (paakasiddhii) = cooking
पा(जनयं (paaJNchajanyaM) = the conchshell named Pancajanya
पा(ािलका (paaJNchaalikaa) = (f) doll
पाटलम् (paaTalam.h) = (n) rose flower
पाठयित (paaThayati) = (1 pp, causative) to teach
पाठशाला (paaThashaalaa) = (f) school
पाठीनः (paaThiinaH) = (m) prawns
पा¯+म (paaThyakrama) = syllabus
पािण (paaNi) = hands
पाणडव (paaNDava) = O son of Pandu
पाणडवः (paaNDavaH) = Arjuna (the son of Pandu)
पाणडवाः (paaNDavaaH) = the sons of Pandu
पाणडवानां (paaNDavaanaaM) = of the Pandavas
पाणडवानीकं (paaNDavaaniikaM) = the soldiers of the Pandavas
पािणडतय (paaNDitya) = wisdom
पाणडु पु ¬ाणां (paaNDuputraaNaaM) = of the sons of Pandu
पातकं (paatakaM) = sinful reactions
पातकमू ल (paatakamuula) = adj. essentially criminal
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पात¸ली (paataJNjalii) = author of the Yoga Sutras
पाताल (paataala) = nether-world
पाितत (paatita) = taken down
पातु (paatu) = may he protect
पातुं (paatuM) = (infinitive) to drink
पा¬ (paatra) = vessel
पा¬े (paatre) = to a suitable person
पाद (paada) = foot
पादं (paadaM) = and legs
पाद¬ाणम् (paadatraaNam.h) = (n) shoes
पादहसतासन (paadahastaasana) = the balancing forward bend posture
पादां शु कम् (paadaa.nshukam.h) = (n) pyjama
पादाङगु S (paadaa.ngushhTha) = the big toe
पादासन (paadaasana) = the foot above posture
पादौ (paadau) = feet
पान (paana) = drinking
पानथ (paantha) = traveller
पाप (paapa) = Bad deed
पापं (paapaM) = sin
पापकृ ¬मः (paapakRittamaH) = the greatest sinner
पाप¤Ï (paapaghniiM) = which kills the sins (the hymn)
पापजनय (paapajanya) = adj. derived from sin, son of sin :-)
पापयोनयः (paapayonayaH) = born of a lower family
पापवासनीक् (paapavaasaniik.h) = adj. desirous of sin
पापाः (paapaaH) = sinners
पापाचरणं (paapaacharaNaM) = pApa+AcharaNa, sin-practising
पापात् (paapaat.h) = from sins
पापातमनां (paapaatmanaaM) = of the wicked people
पापातमा (paapaatmaa) = wicked people, sinners
पापीयान् (paapiiyaan.h) = sinner
पापे न (paapena) = by sin
पापे भयः (paapebhyaH) = of sinners
पापे षु (paapeshhu) = unto the sinners
पापै ः (paapaiH) = sin
पापमानं (paapmaanaM) = the great symbol of sin
पारं (paaraM) = limit
पारं पािरक (paaraMpaarika) = traditional
पारदशर क (paaradarshaka) = (adj) transparent, clear
पारप¬ं (paarapatraM) = (n) passport
पारमे ष¬ (paarameshhTya) = supreme rulership
पािरतोिषकं (paaritoshhikaM) = (n) reward, prize
पारषयं (paarushhyaM) = harshness
पाथर (paartha) = O son of Pritha
पाथर ः (paarthaH) = Arjuna
पाथर सय (paarthasya) = and Arjuna
पाथार य (paarthaaya) = unto Arjuna
पा~र (paarshva) = the side
पा~र धनु रासन (paarshvadhanuraasana) = the sideways bow posture
पा~र िशषार सन (paarshvashirshhaasana) = the headstand posture
पा~र सवार ङगासन (paarshvasarvaa.ngaasana) = the sideways shoulderstand posture
पा~र हलासन (paarshvahalaasana) = the lateral plough posture
पा~ार ककासन (paarshvaakakaasana) = the sideways crow posture
पािषणः (paarshhNiH) = (m) heel
पालनीय (paalaniiya) = should be protected or observed
पालयित (paalayati) = (10 up) to protect
पावक (paavaka) = gold
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पावकः (paavakaH) = fire
पावनािन (paavanaani) = purifying
पाश (paasha) = a trap, noose, binding of the material world or relatives
पाशं (paashaM) = rope/ties
पाशासन (paashaasana) = the noose posture
पािह (paahi) = protect
िपडे (pi.nDe) = truncated or lump of a body or rice/flourball given in oblation
िपकः (pikaH) = cuckoo
िपङगला (pi.ngalaa) = the channel on the right of the spine
िपचछम् (pichchham.h) = (n) feather
िप( (piJNcha) = the chin, feather
िप¸ः (piJNjaH) = (m) an electirc switch
िपडा (piDaa) = pain
िपणड (piNDa) = morsel of food
िपतरः (pitaraH) = fathers
िपता (pitaa) = father
िपतामह (pitaamaha) = (m) grandfather (father's father)
िपतामहः (pitaamahaH) = the grandfather
िपतामहाः (pitaamahaaH) = grandfathers
िपतामहान् (pitaamahaan.h) = grandfathers
िपतामिह (pitaamahi) = (f) grandmother (father's mother)
िपतामबर (pitaambara) = yellow sacred clean cloth worn by gods and priest
िपतृ (pitRi) = father
िपतृ कारक (pitRikaaraka) = Significator of Father which is the Sun
िपतृ न् (pitRin.h) = fathers
िपतृ ãताः (pitRivrataaH) = worshipers of ancestors
िपतृ इणां (pitRiiNaaM) = of the ancestors
िपतृ इन् (pitRiin.h) = to the ancestors
िपते व (piteva) = like a father
िप¬ (pitta) = Biological Fire humour. Used in Ayurvedic Medical Typology
िपदधाित (pidadhaati) = to close
िपधानम् (pidhaanam.h) = (n) cork
िपपासा (pipaasaa) = thirst
िपपािसत (pipaasita) = thirsty
िपपीिलका (pipiilikaa) = ant
िपब् (pib.h) = to drink
िपबं तु (piba.ntu) = (Vr.Imp.III P Pl.PP) let them drink
िपबित (pibati) = (1 pp) to drink
िपबे त् (pibet.h) = (Verb. Imp. III P.S.PP) may one drink
िपिहतप¬म् (pihitapatram.h) = (n) an envelope
पीठ (piiTha) = sitting base
पीडन (piiDana) = harrasment
पीडयित (piiDayati) = (10 up) to oppress
पीडया (piiDayaa) = by torture
पीिडत (piiDita) = Distress. Usually caused by Combust position of planet
पी¯नते (piiDyante) = (Passive Verb.Pr.III Per.Pl.PP) are afflicted
पीत (piita) = yellow
पीतं (piitaM) = yellow
पीतवाससम् (piitavaasasam.h) = wearing the yellow dress
पुं डरीक (pu.nDariika) = lotus
पुंिलनगं (pu.nlingaM) = masculine
पुं सः (pu.nsaH) = of a person
पुं सां (pu.nsaaM) = to the males (to all people)
पुं ~ीिलङगे (pu.nstriili.nge) = masculine
पुचछ (puchchha) = tail
पुचछम् (puchchham.h) = (n) tail
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पु जयित (pujayati) = (10 pp) to worship
पु जारी (pujaarii) = priest
पु टक (puTaka) = folliculus
पु टीकरोित (puTiikaroti) = to fold, to roll (a carpet)
पु णय (puNya) = purification acquired by virtuous deeds
पु णयं (puNyaM) = pious
पु णयः (puNyaH) = original
पु णयकमर णां (puNyakarmaNaaM) = of the pious
पु णयकृ तं (puNyakRitaM) = of those who performed pious activities
पु णयफलं (puNyaphalaM) = result of pious work
पु णयाः (puNyaaH) = righteous
पु णयापु णय (puNyaapuNya) = virtues \ + sins
पु णयाय (puNyaaya) = (Dative S) for virtu
पु णये (puNye) = the results of their pious activities
पु¬ (putra) = son
पु¬भाव (putrabhaava) = House of children or the 5th
पु¬ः (putraH) = son
पु¬कारक (putrakaaraka) = Significator of Offspring
पु¬कृ तकान् (putrakRitakaan.h) = as a son
पु¬सय (putrasya) = with a son
पु¬ाः (putraaH) = sons
पु¬ादिप (putraadapi) = even from the the son
पु¬ान् (putraan.h) = sons
पु¬ी (putrii) = with daughter(s)(here it may mean, a man with issues)
पु¬े (putre) = in(towards) the son
पु¬ौ (putrau) = 2 sons of
पु नः (punaH) = again (on the other hand)
पु नरिप (punarapi) = punaH+api, again \ again
पु नरवसू (punaravasuu) = Seventh nakshatra
पु नजर नम (punarjanma) = rebirth
पु न> (punashcha) = and again
पु नािम (punaami) = shall purify
पुिनखतशर (punkhitashara) = feathered arrow
पु मान् (pumaan.h) = a person
पु रः (puraH) = before or in front, East is considered front for auspicious occasion
पु रक (puraka) = inhalation
पु रतः (purataH) = in front
पु रतो (purato) = in the front
पु रन>ी (purandhrii) = wife
पु रमथन (puramathana) = O Destroyer of Tripura
पु रसकारः (puraskaaraH) = (m) prize, award
पु रसतात् (purastaat.h) = from the front
पु रा (puraa) = formerly
पु राकोषः (puraakoshhaH) = (m) lexicon
पु राणं (puraaNaM) = the oldest
पु राणः (puraaNaH) = the oldest
पु राणपु रषो¬मः (puraaNapurushhottamaH) = the ancient \the best of men
पु राणाः (puraaNaaH) = Purana
पु राणी (puraaNii) = very old
पु रातनः (puraatanaH) = very old
पु री (purii) = stronghold, city
पु रिजत् (purujit.h) = Purujit
पु रष (purushha) = man
पु रषं (purushhaM) = to a person
पु रषः (purushhaH) = person
पु रषषर भ (purushharshhabha) = O best among men
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पु रष~ाU (purushhavyaaghra) = O tiger among human beings
पु रषसय (purushhasya) = of a man
पु रषाः (purushhaaH) = such persons
पु रषात् (purushhaat.h) = from the person
पु रषो¬म (purushhottama) = O Supreme Person
पु रषो¬मं (purushhottamaM) = the Supreme Personality of Godhead
पु रषो¬मः (purushhottamaH) = as the Supreme Personality
पु रषौ (purushhau) = living entities
पु रे (pure) = in the city
पु रोधसां (purodhasaaM) = of all priests
पु रोिहत (purohita) = priest
पु णर तव (purNatva) = perfection
पु वì¬न (purvottana) = the front of the body
पु वì¬नासन (purvottanaasana) = the front-stretching posture
पु लिकत (pulakita) = shivering with joy
पु शकल (pushkala) = a lot
पु शय (pushya) = Eighth nakshatra
पु षकलािभः (pushhkalaabhiH) = Vedic hymns
पुि?ः (pushhTiH) = (f) confirmation
पु षणािम (pushhNaami) = am nourishing
पु षप (pushhpa) = flower
पु षपं (pushhpaM) = a flower
पु षपधानी (pushhpadhaanii) = (f) vase, flower-pot
पुिषपत (pushhpita) = one that has flowered
पुिषपतां (pushhpitaaM) = flowery
पुिषपता"ं (pushhpitaagraM) = flowertipped (also the metre with that name)
पु षय (pushhya) = Eighth nakshatra
पु षयित (pushhyati) = (4 pp) to nourish
पुसतक (pustaka) = book
पु¸ः (pu~njaH) = (m) mass (phy.)
पु¸के न¯ं (pu~njakendraM) = (n) centre of mass
पू ज् (puuj.h) = to worship
पू ज (puuja) = ritual
पू जन (puujana) = worship
पू जयित (puujayati) = to worship
पू जा (puujaa) = Hindu ritual sometimes done to propitiate a planet
पू जां (puujaaM) = Worship
पू जागृ हम् (puujaagRiham.h) = (n) the puja room
पू जानं (puujaanaM) = worship
पू जाहl (puujaarhau) = those who are worshipable
पू जािविध (puujaavidhiM) = methods of worship
पू जासथानं (puujaasthaanaM) = (Nr.nom. + acc.S) the place of worship; altar
पूिजत (puujita) = worshiped
पू जयं ते (puujya.nte) = are worshipped (verb passive Pr.IIIP, pl.)
पू जयः (puujyaH) = worshipable
पू जयते (puujyate) = is worshipped
पू त (puuta) = purified
पू ताः (puutaaH) = being purified
पूित (puuti) = bad-smelling
पू र् (puur.h) = to fill
पू र (puura) = flood
पू रय (puuraya) = (verbal stem) to fill
पू रयित (puurayati) = to pour
पू रषः (puurushhaH) = a man
पू णर ः (puurNaH) = the complete, perfect one
पू णर मदः (puurNamadaH) = complete; whole; is that (the other worlds?)
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
पू णर िमदं (puurNamidaM) = complete and wwhole is this world
पू णर मु दचयते (puurNamudachyate) = complete whole is produced
पू णर िवराम (puurNaviraama) = full stop, period
पू णार त् (puurNaat.h) = From he Complete whole
पू नार यु (puurnaayu) = Full lifespan taken as 75-120 years
पू वर (puurva) = previous
पू व (puurvaM) = before, ago
पू वर क (puurvaka) = (m) ancestors
पू वर तरं (puurvataraM) = in ancient times
पू वर मे व (puurvameva) = by previous arrangement
पू वर रपं (puurvaruupaM) = having this form in the beginning
पू वारिण (puurvaaNi) = before
पू वार फलगु िन (puurvaaphalguni) = Eleventh nakshatra, (also just puurvaa)
पू वार भ¯पद (puurvaabhadrapada) = Twenty-fifth nakshatra
पू वार षढा (puurvaashhaDhaa) = Twentieth nakshatra
पू व (puurve) = before
पू व ः (puurvaiH) = by the predecessors
पू षा (puushhaa) = a god?
पू षण (puushhNa) = a name of Sun
पृचछित (pRichchhati) = inquires/asks/minds
पृचछा (pRichchhaa) = demand
पृचछािम (pRichchhaami) = ask
पृ छित (pRichhati) = (6 pp) to ask, to question
पृथक् (pRithak.h) = each separately
पृथ(रणम् (pRithakkaraNam.h) = (n) analysis
पृथकतवे न (pRithaktvena) = in duality
पृथिगवधं (pRithag.hvidhaM) = of different kinds
पृथिगवधाः (pRithag.hvidhaaH) = variously arranged
पृथिगवधान् (pRithag.hvidhaan.h) = different
पृथगभावं (pRithagbhaavaM) = separated identities
पृिथवÏ (pRithiviiM) = Earth
पृिथवीपते (pRithiviipate) = O King
पृिथ~ां (pRithivyaaM) = in the earth
पृ थवी (pRithvii) = earth
पृ Sतः (pRishhThataH) = (adv) above
पृ Sे भानु ः (pRishhThebhaanuH) = pRishhThe+bhaanuH, behind+sun
पे य (peya) = should be drunk
पोटिलका (poTalikaa) = (f) a sack
पोतक (potaka) = young one of an animal
पोषक (poshhaka) = nutrient
पϸं (pau.nDraM) = the conch named Paundra
पौ¬ (pautra) = (m) grandson (son's son)
पौ¬ाः (pautraaH) = grandsons
पौ¬ान् (pautraan.h) = grandsons
पौि¬ (pautri) = (f) granddaughter (son's daughter)
पौर (paura) = (masc) townsman
पौरष (paurushha) = manliness, virility, courage, effort
पौरषं (paurushhaM) = ability
पौवर दे िहकं (paurvadehikaM) = from the previous body
पौलसतय (paulastya) = ravaNa
पकश (pkasha) = (masc) wing
u+चल् (pra+chal.h) = to agitate
u+शं स् (pra+sha.ns.h) = to praise
u+सह (pra+sah.h) = to withstand, endure
uकिटता (prakaTitaa) = has appeared , been bestowed
uकरोित (prakaroti) = do
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
uकार (prakaara) = variety, options
uकारे ण (prakaareNa) = means; method
uकाल (prakaala) = Armageddon
uकाश (prakaasha) = shining, clear
uकाशं (prakaashaM) = illumination
uकाशः (prakaashaH) = manifest
uकाशकं (prakaashakaM) = illuminating
uकाशते (prakaashate) = to shine
uकाशन (prakaashana) = Publication
uकाशयित (prakaashayati) = discloses
uकीतयर (prakiirtya) = by the glories
uकृ ित (prakRiti) = Nature
uकृ ित (prakRitiM) = nature
uकृ ितः (prakRitiH) = nature
uकृ ितजान् (prakRitijaan.h) = produced by the material nature
uकृ ितजै ः (prakRitijaiH) = born of the modes of material nature
uकृ ितसथः (prakRitisthaH) = being situated in the material energy
uकृ ती (prakRitii) = Nature
uकृ ते ः (prakRiteH) = of material nature
uकृ तया (prakRityaa) = by nature
uकोप (prakopa) = aggravation
uकोSः (prakoshhThaH) = (m) room
uि+या (prakriyaa) = process
uि+या (prakriyaa) = process
uगितः (pragatiH) = (f) progress
u·या (praGyaa) = intellect
uचिलत (prachalita) = something that has started
uचु र (prachura) = many
uचोदयात् (prachodayaat.h) = (abl.Sing.)from His inducement or stirring the consciousness
uचछ¤ (prachchhanna) = (adj) clandestine
uजनः (prajanaH) = the cause for begetting children
uजहाित (prajahaati) = gives up
uजिह (prajahi) = curb
uजा (prajaa) = people, subjects (especially ruled and protected by a king)
uजाः (prajaaH) = generations
uजातं तुं (prajaata.ntuM) = the umbilical cord?
uजानां (prajaanaaM) = (dative of)people
uजानाित (prajaanaati) = knows
uजानािम (prajaanaami) = do I know
uजापित (prajaapati) = Lord of created beings
uजापितः (prajaapatiH) = the Lord of creatures
uजाuभुतवं (prajaaprabhutvaM) = (n) democracy
uजवािलतः (prajvaalitaH) = ( ger.asc.nom.sing.)rekindled; inflamed;fuelled the flames
uणमय (praNamya) = offering obeisances
uणये न (praNayena) = out of love
uणव (praNava) = another name for AUM
uणवः (praNavaH) = the three letters a-u-m
uणशयित (praNashyati) = one falls down
uणशयिनत (praNashyanti) = become vanquished
uणशयािम (praNashyaami) = am lost
uण?ः (praNashhTaH) = dispelled
uणािल (praNaali) = (f) system
uणाली (praNaalii) = system
uिणधान (praNidhaana) = dedication
uिणधाय (praNidhaaya) = laying down
uिणपाते न (praNipaatena) = by approaching a spiritual master
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
uणु दित (praNudati) = to push, to press, to ring a bell
uत (prata) = Quality
uतपिनत (pratapanti) = are scorching
uतापवान् (prataapavaan.h) = the valiant
uित (prati) = towards
uित+ािनत (pratikraanti) = counter
uितजानीिह (pratijaaniihi) = declare
uितजाने (pratijaane) = I promise
uितिदनं (pratidinaM) = every day
uितिनिधः (pratinidhiH) = (m) representative
uितिनिव? (pratinivishhTa) = perverse, obstinate
uितपि¬ (pratipatti) = (f) (noun-verb) getting (gerund)
uितपद् (pratipad.h) = root word for 'to get'
uितपUते (pratipadyate) = attains
uितिबमबम् (pratibimbam.h) = (n) reflection
uितभू ित (pratibhuuti) = security
uितभू ित (pratibhuuti) = security
uितभू ितः (pratibhuutiH) = (m) secirities
uितमा (pratimaa) = (f) statue
uितयोतसयािम (pratiyotsyaami) = shall counterattack
uितलोम (pratiloma) = going against the grain
uितवसित (prativasati) = lives adjunctly
uितवाहकता (prativaahakataa) = susceptibility
uितवृ ¬ (prativRitta) = report
uितवे िशन् (prativeshin.h) = (m) neighbour
uितSा (pratishhThaa) = the rest
uितSापय (pratishhThaapya) = placing
uितिSतं (pratishhThitaM) = situated
uितिSता (pratishhThitaa) = fixed
uतीची (pratiichii) = (f) west
uतयय (pratyaya) = phenomenon
uतयवायः (pratyavaayaH) = diminution
uतयक (pratyakSha) = direct evidence
uतयकं (pratyakShaM) = standing before the eye
uतयाखयाित (pratyaakhyaati) = to rebuff
uतयानीके षु (pratyaaniikeshhu) = on the opposite sides
uतयासथ (pratyaastha) = (adj) elastic
uतयाहार (pratyaahaara) = control of the senses
uतयु पकाराथ (pratyupakaaraarthaM) = for the sake of getting some return
uथम (prathama) = first
uथमं (prathamaM) = in the first place
uथमोपचारः (prathamopachaaraH) = (m) first-aid
uथा (prathaa) = (f) fame
uिथत (prathita) = renowned
uिथतः (prathitaH) = celebrated
uदधमतु ः (pradadhmatuH) = sounded
uदशर यित (pradarshayati) = to display, to exhibit
uदिशनी (pradarshinii) = (f) exhibition
uदा (pradaa) = one that bestows
uदाः (pradaaH) = causing
uदान (pradaana) = giving
uिदगधान् (pradigdhaan.h) = tainted with
uिद?ं (pradishhTaM) = indicated
uदीपः (pradiipaH) = (Masc.Nom.S)lamp; name of a person
uदीHं (pradiiptaM) = blazing
uदु षयिनत (pradushhyanti) = become polluted
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
uदे य (pradeya) = worth diving
uदे श (pradesha) = Territory
uिzषनतः (pradvishhantaH) = blaspheming
uधान (pradhaana) = important
uपUते (prapadyate) = surrenders
uपUनते (prapadyante) = surrender
uपUे (prapadye) = surrender
uप¤ं (prapannaM) = surrendered
uपशय (prapashya) = just see
uपशयि¸ः (prapashyadbhiH) = by those who can see
uपशयािम (prapashyaami) = I see
uिपतामहः (prapitaamahaH) = the great-grandfather
uबनधः (prabandhaH) = (m) thesis
uभवं (prabhavaM) = origin, opulences
uभवः (prabhavaH) = the source of manifestation
uभवित (prabhavati) = is manifest
uभविनत (prabhavanti) = become manifest
uभवसय (prabhavasya) = of borned
uभवान् (prabhavaan.h) = born of
uभिवषणु (prabhavishhNu) = developing
uभवै ः (prabhavaiH) = born of
uभा (prabhaa) = light
uभात (prabhaata) = morning
uभावः (prabhaavaH) = influence
uभाषे त (prabhaashheta) = speaks
uभु (prabhu) = lord, king (here)
uभु ः (prabhuH) = the master of the city of the body
uभु ;ो (prabhuddho) = having risen( after sleep, unconscious state)
uभू त (prabhuuta) = large quantity
uभृ ित (prabhRiti) = from
uभो (prabho) = Oh Lord
uम (prama) = greatest
uमथपतये (pramathapataye) = to the lord destroying pride
uमदः (pramadaH) = (become) proud or arrogant
uमाण (pramaaNa) = authority, an ideal
uमाणं (pramaaNaM) = example
uमाणकं (pramaaNakaM) = (n) voucher
uमािथ (pramaathi) = agitating
uमाथीिन (pramaathiini) = agitating
uमाद (pramaada) = indifference
uमादः (pramaadaH) = madness
uमादात् (pramaadaat.h) = out of foolishness
uमादे (pramaade) = in madness
uमु खतः (pramukhataH) = in front of
uमु खे (pramukhe) = in the front
uमु चयते (pramuchyate) = is completely liberated
uमु िदत (pramudita) = joyous
uयचछित (prayachchhati) = offers
uयतातमनः (prayataatmanaH) = from one in pure consciousness
uयõ (prayatna) = excertion
uयõात् (prayatnaat.h) = by rigid practice
uयनतु (prayantu) = may go
uयाण (prayaaNa) = of death
uयाणकाले (prayaaNakaale) = at the time of death
uयाताः (prayaataaH) = having departed
uयाित (prayaati) = goes
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
uयािनत (prayaanti) = they go
uयानतु (prayaantu) = may go to
uयुं जानो (prayu.njaano) = combined
uयु ¬ः (prayuktaH) = impelled
uयु ¬~ं (prayuktavyaM) = should be used
uयु जयते (prayujyate) = is used
uयु जये त् (prayujyet.h) = is used
uयोग (prayoga) = practice
uयोगः (prayogaH) = (m) experiment
uयोगशाला (prayogashaalaa) = (f) laboratory
uयोजन (prayojana) = (n) reason
uयोजनीयं (prayojaniiyaM) = should use
uलपन् (pralapan.h) = talking
uलयं (pralayaM) = dissolution
uलयः (pralayaH) = annihilation
uलयानतां (pralayaantaaM) = unto the point of death
uलये (pralaye) = in the annihilation
uलीनः (praliinaH) = being dissolved
uलीयते (praliiyate) = is annihilated
uलीयनते (praliiyante) = are annihilated
uलोभनं (pralobhanaM) = allure
uवचने न (pravachanena) = (instr.sing.)thro' discourse or lecture
uवदतां (pravadataaM) = of arguments
uवदिनत (pravadanti) = say
uवतर क (pravartaka) = (adj m) a promoter
uवतर ते (pravartate) = act
uवतर नते (pravartante) = they flourish
uविततं (pravartitaM) = established by the Vedas
uव·यािम (pravakShyaami) = I shall explain
uव·ये (pravakShye) = I shall explain
uवालाः (pravaalaaH) = twigs
uवासः (pravaasaH) = (m) journey, travel, trip
uवाह (pravaaha) = current
uवाहः (pravaahaH) = (m) current, flow
uिवभ¬ं (pravibhaktaM) = divided
uिवभ¬ािन (pravibhaktaani) = are divided
uिवलीयते (praviliiyate) = merges entirely
uिववासनं (pravivaasanaM) = deportation
uिवश् (pravish.h) = to enter
uिवश (pravisha) = enter
uिवशिनत (pravishanti) = enter
uिवसतरम् (pravistaram.h) = extensively
uवीण (praviiNa) = expert
uवीणः (praviiNaH) = (m) proficient
uवृ ¬ः (pravRittaH) = engaged
uवृ ि¬ (pravRitti) = tendancy, practice
uवृ ि¬ (pravRittiM) = mission
uवृ ि¬ः (pravRittiH) = activity
uवृ ¬े (pravRitte) = while about to engage
uवृ ;ः (pravRiddhaH) = great
uवृ ;ाः (pravRiddhaaH) = developed
uवृ ;े (pravRiddhe) = developed
uवृ ध् (pravRidh.h) = to grow fast
uवे गः (pravegaH) = (m) velocity
uवे ?ु ं (praveshhTuM) = to enter into
u~िथत (pravyathita) = perturbed
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
u~िथतं (pravyathitaM) = perturbed
u~िथताः (pravyathitaaH) = perturbed
uशसते (prashaste) = in bona fide
uशानत (prashaanta) = unagitated
uशानतं (prashaantaM) = at rest or passionless
uशानतसय (prashaantasya) = who has attained tranquillity by such control over the mind
uशासकः (prashaasakaH) = (m) administrator
uशु लकं (prashulkaM) = (n) tariff
uशण (prashNa) = Horary Astrology. The word means question or query
uशतरा?कवगर (prashtaraashhTakavarga) = Planetary spreadsheet of points used in transits and predictions
u"ं (prashnaM) = question
u~ास (prashvaasa) = expiration
uस¬ाः (prasaktaaH) = attached
uस¬ानां (prasaktaanaaM) = for those who are attached
uसङग (prasa.nga) = event, happenning, incidence
uसङगे न (prasa.ngena) = because of attachment
uस¤चे तसः (prasannachetasaH) = of the happy-minded
uस¤म् (prasannam.h) = with pleasant, satisfied look
uस¤ा (prasannaa) = is pleased
uस¤ातमा (prasannaatmaa) = fully joyful
uस¤े न (prasannena) = happily
uसभं (prasabhaM) = by force
uसिवषयधवं (prasavishhyadhvaM) = be more and more prosperous
uसjसािहन् (prasahyasaahin.h) = he who overcomes the powerful
uसादं (prasaadaM) = the mercy of the Lord
uसादजं (prasaadajaM) = born of the satisfaction
uसादये (prasaadaye) = to beg mercy
uसादात् (prasaadaat.h) = by favour , grace
uसादे (prasaade) = on achievement of the causeless mercy of the Lord
uसाधयित (prasaadhayati) = to comb
uसारयित (prasaarayati) = to spread
uसािरत (prasaarita) = stretched out
uसायर (prasaarya) = (gerund) holding forth
uिसदधये त् (prasid.hdhyet.h) = is effected
uिस;ः (prasiddhaH) = famous(Masc.nom.S)
uसीद (prasiida) = be pleased
uसू ित (prasuuti) = delivery as in birth
uसृ ता (prasRitaa) = extended
uसृ ताः (prasRitaaH) = extended
uसतावना (prastaavanaa) = (f) foreword
uहर (prahara) = Part of the day
uहरण (praharaNa) = arms
uहरणाः (praharaNaaH) = equipped with
uहरित (praharati) = to knock
uहसन् (prahasan.h) = smiling
uहासयिस (prahaasyasi) = you can be released from
uिहणोिश (prahiNoshi) = you strike
uह (prahRi) = to hit
uह¬ं (prahRittaM) = ready to strike
uहषयित (prahRishhyati) = is rejoicing
uहषये त् (prahRishhyet.h) = rejoices
uहलाद (prahlaada) = a devotee of Vishnu
uहलादः (prahlaadaH) = Prahlada
uकालन (prakShaalana) = washing off
uकालयित (prakShaalayati) = to wash
uजा (praGYaa) = (f) intelligence, grasping-power
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
uजां (praGYaaM) = intelligence
uजानं (praGYaanaM) = greater knowledge or awareness
uजावादान् (praGYaavaadaan.h) = learned talks
uाक् (praak.h) = a long time ago
uाकृ तः (praakRitaH) = materialistic
uा¬नाः (praaktanaaH) = earlier ones?
uागलभय (praagalbhya) = development, depth, maturity
uाचायर ः (praachaaryaH) = (m) principal
uाची (praachii) = (f) east
uाचीनम् (praachiinam.h) = (adj) old, ancient
uा¸लयः (praaJNjalayaH) = with folded hands
uाण् (praaN.h) = life
uाण (praaNa) = Soul
uाणं (praaNaM) = the air which acts outward
uाणकमार िण (praaNakarmaaNi) = functions of the life breath
uाणदणडः (praaNadaNDaH) = (m) execution
uाणवायु (praaNavaayu) = a vital air that moves in the chest
uाणान् (praaNaan.h) = life (always used in plural )
uाणापानौ (praaNaapaanau) = up-and down-moving air
uाणायाम (praaNaayaama) = control of the breath
uािणनां (praaNinaaM) = of all living entities
uाणे (praaNe) = in the air going outward
uाणे ~र (praaNeshvara) = husband
uाणे षु (praaNeshhu) = in the outgoing air
uातः (praataH) = morning
uातःकाल (praataHkaala) = morning
uातर् (praatar.h) = in the morning
uातरधीयानो (praataradhiiyaano) = morning-studied man
uाधानयतः (praadhaanyataH) = which are principal
uािधकारः (praadhikaaraH) = (m) authority
uािधकारवादः (praadhikaaravaadaH) = (m) authoritarianism
uाधयापकः (praadhyaapakaH) = (m) professor
uानत (praanta) = the end
uाप् (praap.h) = to obtain
uाH (praapta) = occurred
uाHं (praaptaM) = received
uाHः (praaptaH) = achieving
uािHः (praaptiH) = achievement
uाuु यात् (praapnuyaat.h) = he attains
uाuु विनत (praapnuvanti) = achieve
uापय (praapya) = achieving
uापयते (praapyate) = is achieved
uापसयिस (praapsyasi) = you gain
uापसये (praapsye) = I shall gain
uामाणयं (praamaaNyaM) = proof
uायः (praayaH) = mostly, generally, as a general rule, for the most part; most likely, probably, perhaps;
abundantly, largely
uायोजकः (praayojakaH) = (m) sponsor
uारं भाः (praaraMbhaaH) = (Masc.nom.S)beginning
uारणिच¬ (praaraNachitra) = radiography
uारभते (praarabhate) = begins
uारमभ (praarambha) = beginning (more motivated than aarambha)
uाथ्र (praarth.h) = to beg / pray
uाथर ना (praarthanaa) = Prayer
uाथर यनते (praarthayante) = pray for
uाथ (praarthe) = request, pray
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
uावारकम् (praavaarakam.h) = (n) coat
uासाद (praasaada) = palace
uाह (praaha) = told
uाहः (praahuH) = they say
uाज (praaGYa) = wise man
uाजः (praaGYaH) = the learned man
िuय (priya) = dear
िuयं (priyaM) = the pleasant
िuयः (priyaH) = dear
िuयकृ ¬मः (priyakRittamaH) = more dear
िuयतरः (priyataraH) = dearer
िuयमणडना (priyamaNDanaa) = (fem.Nom.sing.) fond of decoraing/ornamenting oneself
िuयवादी (priyavaadii) = one who speaks nice things
िuयाः (priyaaH) = palatable
िuयायाः (priyaayaaH) = with the dearmost
uीतमनाः (priitamanaaH) = pleased in mind
uीित (priiti) = and satisfaction
uीितः (priitiH) = pleasure
uीितपू वर कं (priitipuurvakaM) = in loving ecstasy
uीयमाणाय (priiyamaaNaaya) = thinking you dear to Me
uे तान् (pretaan.h) = spirits of the dead
uेतय (pretya) = after death
uे पसु ः (prepsuH) = desiring
uे ष् (preshh.h) = to send
uे षणं (preshhaNaM) = posting
uे षणािन (preshhaNaani) = postings
uे षयिनत (preshhayanti) = post or send
uे षयािम (preshhayaami) = present, post
uे षये त् (preshhayet.h) = present
uे S (preshhTha) = (past part.)sent (thing)
uो¬ (prokta) = said
uो¬ं (proktaM) = is called
uो¬ः (proktaH) = spoken
uो¬वान् (proktavaan.h) = instructed
uो¬ा (proktaa) = were said
uो¬ाः (proktaaH) = spoken
uो¬ािन (proktaani) = said
uो¬ानये नै व (proktaanyenaiva) = proktAn.h + ena + eva:said + this + alone
uोचयते (prochyate) = are said
uोचयमानं (prochyamaanaM) = as described by Me
uोतं (protaM) = is strung
uौqािरत (prauchchaarita) = (adj) loud, prominent
¯हथमाकरं (prhathamaakSharaM) = initial (in a name)
पलवते (plavate) = to swim
िपलहा (plihaa) = the spleen
फटाटोप (phaTaaTopa) = (m) expanding of the hood by a cobra
फिणन् (phaNin.h) = snake
फल् (phal.h) = to bear fruit
फल (phala) = fruit
फलं (phalaM) = results
फलदा (phaladaa) = giver of fruits (rewards , results )
फलदीिपक (phaladiipika) = A classical work on Astrology by Mantreswara
फलहे तवः (phalahetavaH) = those desiring fruitive results
फलाकाङकी (phalaakaa.nkShii) = desiring fruitive results
फलािन (phalaani) = results
फलानु मे याः (phalaanumeyaaH) = fruits resembling actions
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
फले (phale) = in the result
फले षु (phaleshhu) = in the fruits
फलै ः (phalaiH) = results
फु लल (phulla) = open, flowered
फे नः (phenaH) = (m) foam
फे नकम् (phenakam.h) = (n) soap
बं धनात् (ba.ndhanaat.h) = (Nr.abl.S) bondage; tie
बक (baka) = stork
बकः (bakaH) = (m) crane
बकु लं (bakulaM) = blossom (bakula tree blossom
बकु लः (bakulaH) = type of tree/shrub
बकु ला (bakulaa) = (f)pr.n
बङगभाषा (ba.ngabhaashhaa) = Bengali language
बिडशम् (baDisham.h) = (n) fishing rod
बत (bata) = how strange it is
बदिरका (badarikaa) = the jujube fruit (``bora'' in marathi)
ब; (baddha) = caught
ब;पj (baddhapadma) = having bound himself in lotus-
ब;हसतिशषार सन (baddhahastashirshhaasana) = the bound hands headstand posture
ब;ाः (baddhaaH) = being bound
बध् (badh) = to tie up
बध् (badh.h) = to trap, to tie down
ब>ाित (badhnaati) = to tie, to pack
बधयते (badhyate) = becomes entangled
बनदी (bandii) = prisoner, detainee
बनध (bandha) = a form of poetry
बनधं (bandhaM) = bondage
बनधः (bandhaH) = (m) bonds
बनधकः (bandhakaH) = (m) mortgage
बनधपjासन (bandhapadmaasana) = the bound lotus posture
बनधन (bandhana) = retriction
बनधनै ः (bandhanaiH) = from the bondage
बनधात् (bandhaat.h) = from bondage
बनधु (bandhu) = brother
बनधु ः (bandhuH) = friend
बनधु वगर ः (bandhuvargaH) = relatives
बनधु षु (bandhushhu) = and the relatives or well-wishers
बनधू न् (bandhuun.h) = relatives
बनधौ (bandhau) = in (towards) relatives
बभू व (babhuuva) = became (from bhuu, to become)
बहर म् (barham.h) = (n) peacock feather
बल (bala) = strength
बलं (balaM) = army
बलवत् (balavat.h) = strong
बलवतां (balavataaM) = of the strong
बलवान् (balavaan.h) = powerful
बलहीने न (balahiinena) = (instr.sing.) by the person bereft of power or strength
बला (balaa) = force
बलात् (balaat.h) = by force
बलािर? (balaarishhTa) = Infant mortality
बिलS (balishhTha) = strong
बली (balii) = a demon king
बिसत (basti) = method for cleaning the intestines
बहवः (bahavaH) = in great numbers
बिहः (bahiH) = outside
बह (bahu) = a lot
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
बहकृ त (bahukRita) = variously done/made-up
बहकृ तवे षः (bahukRitaveshhaH) = various make-ups/roles
बहजनसु खाय (bahujanasukhaaya) = (dat.Sing.) for he happiness of many
बहजनिहताय (bahujanahitaaya) = (dat.Sing.)for the welfare of many
बहढा (bahuDhaa) = (indec.)in many ways or differently
बहदं ¸ा (bahuda.nshhTraa) = many teeth
बहदु सतारे (bahudustaare) = fordable with great difficulty
बहधा (bahudhaa) = in many ways
बहना (bahunaa) = many
बहमतं (bahumataM) = (n) majority
बहमतः (bahumataH) = in great estimation
बहलां (bahulaaM) = various
बहलायासं (bahulaayaasaM) = with great labor
बहवचनं (bahuvachanaM) = plural
बहिवधाः (bahuvidhaaH) = various kinds of
बहशाखाः (bahushaakhaaH) = having various branches
बहसयां (bahusyaaM) = may exist as many
बहदरं (bahuudaraM) = many bellies
बहन् (bahuun.h) = many
बहनां (bahuunaaM) = many
बहिन (bahuuni) = many
बाण (baaNa) = Arrow
बाणः (baaNaH) = (m) arrow
बाणपािण (baaNapaaNiM) = with hand holding arrow (and Bow)
बाधते (baadhate) = (1 ap) to obstruct
बाधयते (baadhyate) = affected, afflicted
बानधव (baandhava) = brother
बाल (baala) = child
बालः (baalaH) = young boy
बालकः (baalakaH) = boy
बालकवी (baalakavii) = young poet
बालबु ;ी (baalabuddhii) = adj. childish
बाला (baalaa) = Girl
बालाः (baalaaH) = the less intelligent
बािलका (baalikaa) = girl
बािलकाः (baalikaaH) = girl
बालोनम¬वदे व (baalonmattavadeva) = like a child who has gone mad
बालयकालात् (baalyakaalaat.h) = from a young age
बाषपवृ ि¬ (baashhpavRitti) = the continuity of tears
बाषपसथाली (baashhpasthaalii) = (f) pressure cooker
बाह (baahu) = arm
बाहं (baahuM) = arms
बाहलय (baahulya) = plentitude
बाjसपश षु (baahyasparsheshhu) = in external sense pleasure
बाjां ग (baahyaa.nga) = outer appearance, outer body, outer cover, external nature
बाjान् (baahyaan.h) = unnecessary
िबडालः (biDaalaH) = (m) cat
िबनदु (bindu) = dot
िबनदु ः (binduH) = (m) point, drop
िबनदू (binduu) = a drop, a dot
िबभित (bibharti) = is maintaining
िबभीषण"ीदः (bibhiishhaNashriidaH) = the man who gave `shrI' riches etc, to vibhIshhaNa
िबभे ित (bibheti) = fears
िबभे िष (bibheshhi) = afraid
िबभयित (bibhyati) = is afraid;fears
िबमबः (bimbaH) = (m) disk, diskette
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िबल (bila) = hole (neut)
बीज (biija) = seed
बीजं (biijaM) = the seed
बीजगिणत (biijagaNita) = algebra
बीजuदः (biijapradaH) = the seed-giving
बीजाङकु रनयाय (biijaa.nkuranyaaya) = maxim of seed and shoot
बीभतस (biibhatsa) = the sentiment of disgust (nauseating, revolting )
बीभतसकमर न् (biibhatsakarman.h) = adj. repulsive worker
बु दधया (bud.hdhyaa) = by intelligence
बु दधवा (bud.hdhvaa) = knowing
बु दबु दाः (bud.hbudaaH) = (m) bubbles
बु ; (buddha) = one who has known hence the enlightened.
बु ; (buddha) = Buddha
बु ;गतं (buddhagataM) = having gone to Buddhaor due to Buddha
बु ;यः (buddhayaH) = intelligence
बु ि; (buddhi) = intelligence
बु ि; (buddhiM) = intelligence
बु ि;ः (buddhiH) = intellect
बु ि;नाशः (buddhinaashaH) = loss of intelligence
बु ि;नाशात् (buddhinaashaat.h) = and from loss of intelligence
बु ि;भे दं (buddhibhedaM) = disruption of intelligence
बु ि;मतां (buddhimataaM) = of the intelligent
बु ि;मान् (buddhimaan.h) = is intelligent
बु ि;यु ¬ः (buddhiyuktaH) = one who is engaged in devotional service
बु ि;यु ¬ाः (buddhiyuktaaH) = being engaged in devotional service
बु ि;योगं (buddhiyogaM) = real intelligence
बु ि;योगात् (buddhiyogaat.h) = on the strength of KRishhNa consciousness
बु ि;सं योगं (buddhisa.nyogaM) = revival of consciousness
बु ;ी (buddhii) = Intelligence
बु ;े ः (buddheH) = more than the intelligence
बु ;ौ (buddhau) = in such consciousness
बु दबु दाङकः (budbudaa~NkaH) = (m) boiling point
बु ध् (budh) = to know.
बु ध (budha) = wise
बु धः (budhaH) = the intelligent person
बु धकौिशक (budhakaushika) = the person budhakaushika
बु धकौिशकः (budhakaushikaH) = budhakaushikaH (the author of this hymn)
बु धवार (budhavaara) = Wednesday
बु धाः (budhaaH) = those who know
बु धािदतययोग (budhaadityayoga) = Combination for learning
बु िधः (budhiH) = mind
बृ हत् (bRihat.h) = greater, long, macro, encompassing larger domain
बृ हतदृ ि?ता (bRihat.hdRishhTitaa) = macropsia
बृ हितशषÍ (bRihatshirshhii) = macrocephalic
बृ हतसाम (bRihatsaama) = the Braahat-sama
बृ हसपित (bRihaspatiM) = Brhaspati
बृ हसपितः (bRihaspatiH) = the teacher of the Devas called "Brihaspati" literally
बृ हसपितदर धातु (bRihaspatirdadhaatu) = Brihaspadi may give us
बृ हसपती (bRihaspatii) = A name of the planet Jupiter
बृ हसपतीवषर (bRihaspatiivarshha) = The Jovian or Jupiter Year. Cycle of 60 years which starts with the first
New Moon in Tropical Aries. Mundane Astrology term
बृ हसपतीवार (bRihaspatiivaara) = Thursday
बो;~ं (boddhavyaM) = should be understood
बोधयनतः (bodhayantaH) = preaching
बोिध (bodhi) = enlightenment
बोिध (bodhi) = supreme knowledge
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
बोिधत (bodhita) = having been taught/enlightened
बोिधस¯व (bodhisattva) = the one whose sattva essence is enlightenment.
Jं (braM) = (root) to wander
Jवीिम (braviimi) = I am speaking
Jवीिष (braviishhi) = You are explaining
Jg (brahma) = cosmos
Jgं (brahmaM) = (Acc.S)the great self
Jgचयर (brahmacharya) = control of sexual impulses
Jgचय (brahmacharyaM) = celibacy
Jgचयार सन (brahmacharyaasana) = the posterior stretch posture
Jgचािरणौ (brahmachaariNau) = (2)bachelors
Jgचािरन् (brahmachaarin.h) = celebates, established in (the persuit of) Brahma
Jgचािरãते (brahmachaarivrate) = in the vow of celibacy
Jgिजजासा (brahmajiGYaasaa) = desire to know or understand Brahman
Jgणः (brahmaNaH) = gen. sing. of brahman
Jgणा (brahmaNaa) = by the spirit soul
Jgिण (brahmaNi) = Brahman.h ;God
Jgते जोबलं (brahmatejobalaM) = the power or might arising out of the effulgence of Brahman
Jgदणडे न (brahmadaNDena) = (Nr.instr.S) the big egg i.e Universe
Jgzार (brahmadvaara) = the door where kundalini enters the spine
Jgन् (brahman.h) = the preceptor
Jgिनवार णं (brahmanirvaaNaM) = the spiritual kingdom of God
Jgपदं (brahmapadaM) = the state/position of Brahma/god-realised state
Jgभु ः (brahmabhuH) = the earth
Jgभु याय (brahmabhuyaaya) = elevated to the Brahman platform
Jgभू तं (brahmabhuutaM) = liberation by identification with the Absolute
Jgभू तः (brahmabhuutaH) = being self-realised
Jgभू याय (brahmabhuuyaaya) = for self-realisation
Jgमयः (brahmamayaH) = full of Brahma (Ananda) i.e.bliss
Jgयोग (brahmayoga) = by concentration in Brahman
Jgवािदनां (brahmavaadinaaM) = of the transcendentalists
Jgिवत् (brahmavit.h) = one who knows the Supreme perfectly
Jgिवदः (brahmavidaH) = who know the Absolute
Jgसं सपश (brahmasa.nsparshaM) = being in constant touch with the Supreme
Jgसमाज (brahmasamaaja) = Brahmasamaj, a movement in 19-20th century near Calcutta
Jgसू ¬ (brahmasuutra) = of the Vedanta
Jgा (brahmaa) = non. sing of brahman, masc
Jgाणं (brahmaaNaM) = Lord Brahma
Jgाणड (brahmaaNDa) = macrocosm
Jgाणडuाण (brahmaaNDapraaNa) = cosmic breath
Jgादीनामिप (brahmaadiinaamapi) = even of Brahma and others
JgाUाचरणं (brahmaadyaacharaNaM) = practises this brahma science
Jgािस (brahmaasi) = are Brahma
Jgािसम (brahmaasmi) = brahmA and asmi: Brahma and am
Jाgण (braahmaNa) = Brahmin, priest, knower of Brahma (brahmaM jaanaati iti)
Jाgणः (braahmaNaH) = )Masc.Nom.S) the Brahmin
Jाgणसय (braahmaNasya) = of the man who knows the Supreme Brahman
Jाgणा (braahmaNaa) = sacrificial formulae
Jाgणाः (braahmaNaaH) = brahmanas
Jाgणान् (braahmaNaan.h) = Brahmins
Jाgणे (braahmaNe) = in the brahmana
Jाgी (braahmii) = spiritual
Jू (bruu) = to speak
Jू िह (bruuhi) = tell
भं ग (bha.nga) = (masc) break
भकतः (bhakataH) = devotee
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
भ¬ (bhakta) = devotee
भ¬ः (bhaktaH) = devotee
भ¬ाः (bhaktaaH) = devotees
भ¬ानु कं िपनां (bhaktaanukaMpinaaM) = compassionate to the devotees
भि¬ (bhakti) = devotion, worship
भि¬ (bhaktiM) = devotional service
भि¬ः (bhaktiH) = in devotional service
भि¬मान् (bhaktimaan.h) = devotee
भि¬योगे न (bhaktiyogena) = by devotional service
भ¬े षु (bhakteshhu) = amongst devotees
भकतया (bhaktyaa) = in full devotion
भकतयु पहतं (bhaktyupahRitaM) = offered in devotion
भगवत् (bhagavat.h) = God
भगवद् (bhagavad.h) = god's
भगव]ीता (bhagavad.hgiitaa) = the dialogues between Krishna and Arjuna
भगवन् (bhagavan.h) = O Supreme
भगवान् (bhagavaan.h) = O Personality of Godhead
भगवान (bhagavaana) = holy
भिगनी (bhaginii) = sister
भVे शकामुर कः (bhagneshakaarmukaH) = the man who broke the bow of Isha(shiva) i.e. rAma
भज् (bhaj.h) = to practice / incur
भज (bhaja) = worship
भजक (bhajaka) = worshippers
भजतां (bhajataaM) = in rendering devotional service
भजित (bhajati) = (1 pp) to divide, to allocate
भजते (bhajate) = renders transcendental loving service
भजन (bhajana) = a hymn
भजिनत (bhajanti) = render service
भजनते (bhajante) = render services
भजसव (bhajasva) = be engaged in loving service
भजािम (bhajaami) = reward
भजे (bhaje) = I worship
भ¿कवार (bhaTTakavaara) = Sunday
भ¯ं (bhadraM) = (Nr.nom. + acc.sing.)goodness
भ¯ाः (bhadraaH) = goodness
भ¯ासन (bhadraasana) = the auspicious posture
भय (bhaya) = fear
भयं (bhayaM) = fear
भयसं कीणर (bhayasa.nkiirNa) = phobia
भयात् (bhayaat.h) = out of fear
भयानक (bhayaanaka) = the sentiment of fear, terror
भयानकािन (bhayaanakaani) = very fearful
भयावहः (bhayaavahaH) = dangerous
भये न (bhayena) = out of fear
भर (bhara) = weight
भरिण (bharaNi) = jewel
भरणी (bharaNii) = Second nakshatra
भरत (bharata) = Bharat
भरतषर भ (bharatarshhabha) = O chief amongst the descendants of Bharata
भरतवं िदतः (bharatava.nditaH) = the who has been saluted by Bharata
भरत"े S (bharatashreshhTha) = O chief of the Bharatas
भरतस¬म (bharatasattama) = O best of the Bharatas
भरता"ज (bharataagraja) = the one going before Bharata (elder of bharata)
भजर नं (bharjanaM) = nourisher?
भजर यित (bharjayati) = to fry
भतार (bhartaa) = sustainer
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
भतसर यते (bhartsayate) = to snub
भललतकः (bhallatakaH) = (m) cashewnut
भललु कः (bhallukaH) = (m) bear
भव् (bhav.h) = to be
भव (bhava) = become
भवं तु (bhava.ntu) = let them be or become
भवः (bhavaH) = birth
भवतः (bhavataH) = Thy
भवतरणे (bhavataraNe) = for crossing the ocean of births \ deaths
भवतां (bhavataaM) = (Masc.poss.Pl.) your
भवित (bhavati) = becomes
भवती (bhavatii) = you
भवतु (bhavatu) = let there be
भवन (bhavana) = home, residence, place
भवने षु (bhavaneshhu) = in the homes of
भवनतं (bhavantaM) = You
भवनतः (bhavantaH) = you
भविनत (bhavanti) = grow
भवबीजानां (bhavabiijaanaaM) = the birth-seeds
भवसागरं (bhavasaagaraM) = the ocean of births and deaths
भवान् (bhavaan.h) = you
भवािम (bhavaami) = I become
भवाय (bhavaaya) = for the sake of the world
भवाणर व (bhavaarNava) = bhava+arNava, birth\death+ocean
भिवता (bhavitaa) = will come to be
भिवषय (bhavishhya) = future
भिवषयतां (bhavishhyataaM) = of future manifestations
भिवषयित (bhavishhyati) = it will increase in the future
भिवषयिनत (bhavishhyanti) = will be
भिवषयािण (bhavishhyaaNi) = future
भिवषयामः (bhavishhyaamaH) = shall exist
भवे त् (bhavet.h) = would be
भषित (bhashhati) = to bark
भि~का (bhastrikaa) = the bellows breath
भसम (bhasma) = ash
भसमं (bhasmaM) = ashes
भसमसात् (bhasmasaat.h) = to burn to ashes
भसमावशे षं (bhasmaavasheshhaM) = ashes+remains
भक (bhakSha) = Food
भकयित (bhakShayati) = (10 up) to eat, to devour
भाः (bhaaH) = light
भाग (bhaaga) = quota, portion
भाग (bhaaga) = part
भागधे य (bhaagadheya) = fortune
भागय (bhaagya) = Blessing
भागयभाव (bhaagyabhaava) = Ninth house of Luck
भागयं (bhaagyaM) = fortune; luck
भागयोदय (bhaagyodaya) = prosperity, rise of wealth and belongings
भाजनम् (bhaajanam.h) = (n) division
भाजां (bhaajaaM) = acquiring peeople
भाित (bhaati) = light
भानू (bhaanuu) = a name of Sun
भार (bhaara) = load
भारः (bhaaraH) = (m) burden, onus
भारत (bhaarata) = O descendant of Bharata
भारती (bhaaratii) = Utterance
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
भारते (bhaarate) = (Loc.S)in India or Bharat
भारवाहकम् (bhaaravaahakam.h) = (n) a truck
भायार (bhaaryaa) = wife
भायार भाव (bhaaryaabhaava) = Seventh house of spouse (wife)
भायार नु रागः (bhaaryaanuraagaH) = attachment to wife
भालं (bhaalaM) = forehead
भाव (bhaava) = House and is also used to indicate the chart that uses Porphyry's Cusps
भावं (bhaavaM) = nature
भावः (bhaavaH) = (m) sentiment
भावना (bhaavanaa) = (f) emotions, feelings
भावय (bhaavaya) = deem/consider/visualise/imagine
भावयता (bhaavayataa) = having pleased
भावयनतः (bhaavayantaH) = pleasing one another
भावयनतु (bhaavayantu) = will please
भावसमिनवतः (bhaavasamanvitaH) = with great attention
भावाः (bhaavaaH) = natures
भािवताः (bhaavitaaH) = remembering
भावे षु (bhaaveshhu) = natures cintyah
भावै ः (bhaavaiH) = by the states of being
भाशते (bhaashate) = (1 ap) to speak
भािशन् (bhaashin.h) = one who talks
भाष् (bhaashh.h) = to speak
भाषण (bhaashhaNa) = speech
भाषसे (bhaashhase) = speaking
भाषा (bhaashhaa) = language
भाषायां (bhaashhaayaaM) = in the language
भािषिण (bhaashhiNi) = speaker
भािषत (bhaashhita) = speech
भाष¬ं (bhaashhtraM) = (n) furnace
भासः (bhaasaH) = effulgence
भासयते (bhaasayate) = illuminates
भाससय (bhaasasya) = Bhasa's
भास+ (bhaaskra) = a name of Sun
भासवता (bhaasvataa) = glowing
िभिणडः (bhiNDiH) = (f) ladies-finger, okra
िभताः (bhitaaH) = out of fear
िभि¬ः (bhittiH) = (m) walls
िभद् (bhid.h) = to break
िभ¤ङकः (bhinna~NkaH) = (m) fractional number
िभ¤ा (bhinnaa) = separated
िभलल (bhilla) = tribal
िभकु कः (bhikShukaH) = (m) beggar
भीतं (bhiitaM) = fearful
भीतभीतः (bhiitabhiitaH) = fearful
भीतािन (bhiitaani) = out of fear
भीित (bhiiti) = fear
भीित (bhiitiM) = fear
भीितः (bhiitiH) = fear
भीम (bhiima) = terrible
भीमकमार (bhiimakarmaa) = one who performs herculean tasks
भीमाजुर न (bhiimaarjuna) = to Bhima and Arjuna
भीषम (bhiishhma) = by Grandfather Bhishma
भीषमं (bhiishhmaM) = unto Grandfather Bhishma
भीषमः (bhiishhmaH) = Grandfather Bhishma
भु ि¬ (bhukti) = The Sub-period in a Dasha. Also known as the Antara
भु कतवा (bhuktvaa) = enjoying
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
भु ङ¬े (bhu.nkte) = enjoys
भु ङ·व (bhu.nkShva) = enjoy
भु ज् (bhuj.h) = to eat
भु ज (bhuja) = arm or shoulder
भु जं ग (bhuja.nga) = snake
भु जङग (bhuja.nga) = snake
भु जन् .गासन (bhujan.gaasana) = the cobra posture
भु जासन (bhujaasana) = the arm posture
भु जौ (bhujau) = upper arms
भु ¸ते (bhuJNjate) = enjoy
भु ¸ानं (bhuJNjaanaM) = enjoying
भु ¸ीय (bhuJNjiiya) = one has to enjoy
भु तः (bhutaH) = (past part.)was there
भु दान (bhudaana) = the donation of land
भु न¬ु (bhunaktu) = (may) eat or enjoy
भु िमः (bhumiH) = the earth
भु िमकतव (bhumikatva) = firm ground
भु मी (bhumii) = the object of meditation
भु मौ (bhumau) = on the earth
भु वः (bhuvaH) = the upper world
भु वन (bhuvana) = home
भु िव (bhuvi) = in this world
भु शु णडी (bhushuNDii) = (f) rifle, gun
भू (bhuu) = to be
भू ः (bhuuH) = become
भू त (bhuuta) = happened
भू तं (bhuutaM) = created being
भू तगणान् (bhuutagaNaan.h) = ghosts
भू त"ामं (bhuutagraamaM) = all the cosmic manifestations
भू त"ामः (bhuutagraamaH) = the aggregate of all living entities
भू तभतृर (bhuutabhartRi) = the maintainer of all living entities
भू तभावन (bhuutabhaavana) = O origin of everything
भू तभावनः (bhuutabhaavanaH) = the source of all manifestations
भू तभावो¸वकरः (bhuutabhaavodbhavakaraH) = producing the material bodies of the living entities
भू तभृ त् (bhuutabhRit.h) = the maintainer of all living entities
भू तल (bhuutala) = on the surface of the earth
भू तसगl (bhuutasargau) = created living beings
भू तसथः (bhuutasthaH) = in the cosmic manifestation
भू तसय (bhuutasya) = of forms
भू तानां (bhuutaanaaM) = of living entities
भू तािन (bhuutaani) = living entities (that are born)
भू तानी (bhuutaanii) = all that are created
भू ितः (bhuutiH) = exceptional power
भू ते जयाः (bhuutejyaaH) = worshipers of ghosts and spirits
भू ते श (bhuutesha) = O Lord of everything
भू ते षु (bhuuteshhu) = living entities
भू तवा (bhuutvaa) = having come into being
भू द् (bhuud.h) = was
भू प (bhuupa) = king
भू पटः (bhuupaTaH) = (m) map, chart
भू पित (bhuupati) = lord of the earth (king)
भू भृ त् (bhuubhRit.h) = mountain
भू िमः (bhuumiH) = earth
भू िमित (bhuumiti) = geometry
भू मीसु त (bhuumiisuta) = A name for the planet Mars
भू यः (bhuuyaH) = repeatedly
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
भू यो (bhuuyo) = again
भू िर (bhuuri) = much, great
भू शनं (bhuushanaM) = ornament (Nr.nom.sing.)
भू षण (bhuushhaNa) = ornament
भू िषत (bhuushhita) = adorned
भृ कु िट (bhRikuTi) = upper part of the eye-lashes and lower part of the forehead
भृ गु ः (bhRiguH) = Bhrigu
भृ =ित (bhRijjati) = to bake
भृ त् (bhRit.h) = one who carries
भृ तय (bhRitya) = servant
भृ श (bhRisha) = (adv) ample
भे क (bheka) = a frog
भे द (bheda) = break, pierce, also difference
भे दं (bhedaM) = the differences
भे दन (bhedana) = breaking through, piercing
भे दनं (bhedanaM) = (n) incision
भे दाजानं (bhedaaGYaanaM) = difference/otherness/duality
भे रणड (bheruNDa) = terrible
भे रणडासन (bheruNDaasana) = the formidable posture
भे यर ः (bheryaH) = large drums
भे षज (bheshhaja) = medicine
भे षजशा~म् (bheshhajashaastram.h) = therapy
भै रव (bhairava) = terrible, one of the forms of Shiva
भै ·यं (bhaikShyaM) = by begging
भो (bho) = exclamatory word for addressing a person
भोउितकशा~म् (bhoutikashaastram.h) = physics
भो¬~ (bhoktavya) = should be used, enjoyed
भो¬ा (bhoktaa) = the enjoyer
भो¬ारं (bhoktaaraM) = the beneficiary
भोि¬आ (bhoktiaa) = one who enjoys
भो¬ुं (bhoktuM) = to enjoy life
भो¬ृ तवे (bhoktRitve) = in enjoyment
भोग (bhoga) = enjoyment
भोगरतः (bhogarataH) = indulging in worldly pleasures
भोगाः (bhogaaH) = material enjoyment
भोगान् (bhogaan.h) = enjoyable things
भोिग (bhogi) = serpent (that has bhoga, meaning hood)
भोगी (bhogii) = the enjoyer
भोगै ः (bhogaiH) = enjoyment
भोजनं (bhojanaM) = eating
भोजनशाला (bhojanashaalaa) = (f) dining room
भोजने षु (bhojaneshhu) = or while eating together
भो·यसे (bhokShyase) = you enjoy
भौजय (bhaujya) = enjoyment (of kingship)
भौितक (bhautika) = material
भौम (bhauma) = A name for the planet Mars
¬मित (bhramati) = (1 pp) to roam, to wander
¬मर (bhramara) = a large bee
¬मरकम् (bhramarakam.h) = (n) a top (spun using a thread)
¬मरी (bhramarii) = the bee breath
¬िमः (bhramiH) = a screw
¬ातः (bhraataH) = brother
¬ातरौ (bhraatarau) = the two brothers
¬ाता (bhraataa) = brother
¬ातृ (bhraatRi) = brother
¬ातृ कारक (bhraatRikaaraka) = Significator of Brother which is Mars
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
¬ातृ न् (bhraatRin.h) = brothers
¬ानत (bhraanta) = lost
¬ािनत (bhraanti) = confusion
¬ािनतदशर न (bhraantidarshana) = a delusion
¬ामयन् (bhraamayan.h) = causing to travel
¬ु वोः (bhruvoH) = the eyebrows
¬ू ः (bhruuH) = brow
म||नदोऽिप (ma||ndo.api) = mandaH + api:though dull or slow
मं गलं (ma.ngalaM) = (Nr. nom. + accc.S)auspiciousness
मं ¬सय (ma.ntrasya) = mantra's
मं ¬े ण (ma.ntreNa) = thro' the mantra
मं द (ma.nda) = Dull
मं िदर (ma.ndira) = temple
मं सयनते (ma.nsyante) = they will consider
मकर (makara) = crocodile
मकरः (makaraH) = crocodile
मकरासन (makaraasana) = the crocodile posture
मख¬ाता (makhatraataa) = the protector, saviour of makha (Indra)
मV (magna) = (adj) immersed
मघा (maghaa) = Also known as makka. Tenth nakshatra
मङगल (ma.ngala) = Mars. Also Auspiciousness and well-being
मङगलवार (ma.ngalavaara) = Tuesday
मिq¬ः (machchittaH) = in consciousness of Me
मिq¬ाः (machchittaaH) = their minds fully engaged in Me
मिजन (majina) = deer skin?
म=त् (majjat.h) = one who takes a dip
म=ित (majjati) = (6 pp) to sink, to drown
म(ः (maJNchaH) = (m) bed
मिण (maNi) = gem
मिणगणाः (maNigaNaaH) = pearls
मिणपु र (maNipura) = a chakra near or at the navel
मिणबनधः (maNibandhaH) = (m) wrist
मणडल (maNDala) = circle
मिणडत (maNDita) = shining
मणडु क (maNDuka) = a frog
मणडु कासन (maNDukaasana) = the frog posture
मत् (mat.h) = upon Me (KRishhNa)
मत (mata) = Opinion
मतं (mataM) = injunctions
मतः (mataH) = is considered
मता (mataa) = is considered
मताः (mataaH) = are considered
मित (matiM) = intellect
मितः (matiH) = intellect , thought ,opinion
मितरापने या (matiraapaneyaa) = matiH + ApaneyA:mind + to be led
मितिभ¤ः (matirbhinnaH) = mind +different (different opinions or views)
मितमर म (matirmama) = my opinion
मतु रा (maturaa) = the city of mathura
मतृ (matRi) = mother
मते (mate) = in the opinion
मतै कयं (mataikyaM) = (n) consensus
मतकमर (matkarma) = My work
मतकमर कृ त् (matkarmakRit.h) = engaged in doing My work
मतकु ण (matkuNa) = bed-bug
मतकु णः (matkuNaH) = (m) bedbug, khatamal
म¬ः (mattaH) = beyond Me
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
मतपरं (matparaM) = subordinate to Me
मतपरः (matparaH) = in relationship with Me
मतपरमः (matparamaH) = considering Me the Supreme
मतपरमाः (matparamaaH) = taking Me, the Supreme Lord, as everything
मतपराः (matparaaH) = being attached to Me
मतपरायणः (matparaayaNaH) = devoted to Me
मतuसादात् (matprasaadaat.h) = by My mercy
मतवा (matvaa) = having thought ,thinking that
मतसं सथां (matsa.nsthaaM) = the spiritual sky (the kingdom of God)
मतसर (matsara) = Anger, Jealousy, Envy, Hostility
मतसथािन (matsthaani) = in Me
मतसय (matsya) = a fish
मतसयणडी (matsyaNDii) = (n) molasses
मतसयासन (matsyaasana) = the fish posture
मतसये न¯ासन (matsyendraasana) = the posture of Matsyendra
म¸¬ः (mad.hbhaktaH) = My devotee
म¸ि¬ (mad.hbhaktiM) = My devotional service
म¸ावं (mad.hbhaavaM) = transcendental love for Me
मjपा"यः (mad.hvyapaashrayaH) = under My protection
मद (mada) = Intoxication
मदं (madaM) = illusion
मदन (madana) = manmatha (god of Love)
मदनं (madanaM) = god of love, Cupid
मदनु "हाय (madanugrahaaya) = just to show me favour
मदथ (madarthaM) = for My sake
मदथ (madarthe) = for my sake
मदानध (madaandha) = blind from lust
मदािनवताः (madaanvitaaH) = absorbed in the conceit
मदा"यः (madaashrayaH) = in consciousness of Me (KRishhNa consciousness)
मिदर (madira) = (f) wine
मदीय (madiiya) = Mine
म]तuाणाः (madgatapraaNaaH) = their lives devoted to Me
म]ते न (madgatena) = abiding in Me, always thinking of Me
म¸¬ः (madbhaktaH) = engaged in My devotional service
म¸ावं (madbhaavaM) = My nature
म¸ावाः (madbhaavaaH) = born of Me
म¸ावाय (madbhaavaaya) = to My nature
मU (madya) = liqour
मUाजी (madyaajii) = My worshiper
मधु (madhu) = Sweet
मधु कर (madhukara) = bee
मधु करी (madhukarii) = bee
मधु ककर िट (madhukarkaTi) = (f) papaya
मधु कोशः (madhukoshaH) = (m) beehive
मधु मिकका (madhumakShikaa) = (f) bee
मधु र (madhura) = sweet
मधु रं (madhuraM) = sweet
मधु रतव (madhuratva) = sweetness
मधु राकरम् (madhuraakSharam.h) = sweet letter(s)
मधु सू दन (madhusuudana) = O killer of the demon Madhu (KRishhNa)
मधु सू दनः (madhusuudanaH) = the killer of Madhu
मधु सफीता (madhusphiitaa) = sweet
मधय (madhya) = middle
मधयं (madhyaM) = middle
मधयम (madhyama) = medium
मधयमरपं (madhyamaruupaM) = having this form in the middle
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
मधयसथ (madhyastha) = mediators between belligerents
मधयािन (madhyaani) = in the middle
मधयायु (madhyaayu) = Medium span of life 32-75 years
मधये (madhye) = among, in
मधयो¤तकाचः (madhyonnatakaachaH) = (m) magnifying lens
मन् (man.h) = to imagine/fancy/conceive/think/contemplate.
मन् (man.h) = to think
मन (mana) = Mind
मनः (manaH) = heart
मनःuसादः (manaHprasaadaH) = satisfaction of the mind
मनन (manana) = Reflection
मनuवाह (manapravaaha) = Stream of thought
मनवः (manavaH) = Manus
मनवे (manave) = unto the father of mankind (of the name Vaivasvata)
मनस् (manas.h) = mind
मनसं (manasaM) = whose mind
मनसः (manasaH) = more than the mind
मनसा (manasaa) = by the mind
मनिस (manasi) = in the mind
मनसताप (manastaapa) = mental pain
मनीिषणः (maniishhiNaH) = great sages or devotees
मनीिषणां (maniishhiNaaM) = even for the great souls
मनीिषत (maniishhita) = (n) a wish
मनु (manu) = father of the human race
मनु ः (manuH) = the father of mankind
मनु षय (manushhya) = man
मनु षयलोके (manushhyaloke) = in the world of human society
मनु षयाः (manushhyaaH) = all men
मनु षयाणां (manushhyaaNaaM) = of such men
मनु षये षु (manushhyeshhu) = in human society
मनोगतान् (manogataan.h) = of mental concoction
मनोघटनावाद (manoghaTanaavaada) = mentalism
मनोजवं (manojavaM) = having the speed of mind
मनोदु दर शा (manodurdashaa) = psychosis
मनोभावः (manobhaavaH) = (m) attitude
मनोिभः (manobhiH) = and mind
मनोमिन (manomani) = samadhi
मनोर¸न (manoraJNjana) = entertainment, pleasant to mind
मनोरथ (manoratha) = wish
मनोरथं (manorathaM) = according to my desires
मनोरमे (manorame) = another appellation to PArvati here meaning `pleasing to the mind'
मनोरासायिनक (manoraasaayanika) = mental chemistry
मनोरगण (manorugNa) = mental patient
मनोिवकृ ित (manovikRiti) = psychiatry
मनोिवकृ ित (manovikRiti) = mental disorder
मनोवृ ि¬ (manovRitti) = mentality
मनोहर (manohara) = beautiful
मनगलं (mangalaM) = auspiciousness
मनत~ः (mantavyaH) = is to be considered
मन¬ (mantra) = spell
मन¬ः (mantraH) = transcendental chant
मन¬यते (mantrayate) = (10 ap) to consult
मन¬हीनं (mantrahiinaM) = with no chanting of the Vedic hymns
मनथित (manthati) = to churn (as in to get butter from curds)
मनदािकनी (mandaakinii) = the ganges
मनदान् (mandaan.h) = lazy to understand self-realisation
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
मनदार (mandaara) = mountain used by the gods to stir the cosmic ocean
मिनद (mandi) = A mathematical point that arises every day a certain number of hours after sunset. Used in
Electional Astrology or Muhurtha
मिनदर (mandira) = abode
मिनदरे (mandire) = in the temple
मनमथ (manmatha) = god of love, Cupid
मनमनाः (manmanaaH) = always thinking of Me
मनमया (manmayaa) = fully in Me
मनयते (manyate) = (4 ap) to think, to believe
मनयनते (manyante) = think
मनयसे (manyase) = you so think
मनये (manye) = think
मनये त (manyeta) = thinks
मम (mama) = mine
ममािप (mamaapi) = even my
मयं (mayaM) = full of/completely filled
मयः (mayaH) = full of
मया (mayaa) = by me
मिय (mayi) = in myself
मयु रासन (mayuraasana) = the peacock posture
मयू र (mayuura) = a peacock
मयू रः (mayuuraH) = (m) peacock
मययसिहषणु (mayyasahishhNu) = mayi+asahishhNuH, in me+intolerant
मरण (maraNa) = death
मरणं (maraNaM) = death
मरणात् (maraNaat.h) = than death
मरीच (mariicha) = a name of Sun
मरीिच (mariichi) = rays
मरीिचः (mariichiH) = Marici
मरीिचका (mariichikaa) = (f) chillies
मरीिचमािलन् (mariichimaalin.h) = (adj) garlanded with rays, sun
मर (maru) = desert
मरत् (marut.h) = wind
मरतः (marutaH) = the forty-nine Maruts (demigods of the wind)
मरतां (marutaaM) = in the air or thoro' the air
मरभू िमः (marubhuumiH) = (m) desert, barren land
मजार रः (marjaaraH) = (m) cat
मतयर (martya) = mortal
मतयर लोकं (martyalokaM) = to the mortal earth
मतय षु (martyeshhu) = among those subject to death
मल (mala) = dirt, rubbish
मलय (malaya) = malaya mountain
मलयज (malayaja) = A sandal tree (born in malaya mountain range), sandal wood
मलयज (malayaja) = arising out of mount malaya
मले न (malena) = by dust
मललः (mallaH) = (m) wrestler
मललयु ;म् (mallayuddham.h) = (n) wrestling
मशक (mashaka) = gnat, small fly
मशकः (mashakaH) = (m) mosquito
मशकजालः (mashakajaalaH) = (m) mosquito net
मशी (mashii) = (f) ink
महत् (mahat.h) = great man
महतः (mahataH) = from very great
महता (mahataa) = great
महित (mahati) = in a great
महतÏ (mahatiiM) = great
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
मह¬ोनमाद (mahattonmaada) = macromania
महदवधानं (mahadavadhaanaM) = great care \ attention
महUोिनः (mahadyoniH) = source of birth in the material substance
महनीय (mahaniiya) = great person
महषर यः (maharshhayaH) = great sages
महिष (maharshhi) = great sages
महषÍणां (maharshhiiNaaM) = of the great sages
महा (mahaa) = great (substitute of mahat), big large, huge, powerful, mighty, eminent, noble
महाका~ (mahaakaavya) = epic poem, very long poem
महाजनः (mahaajanaH) = great man
महातमन् (mahaatman.h) = great man
महातमनः (mahaatmanaH) = the great souls
महातमा (mahaatmaa) = Great man
महातमानः (mahaatmaanaH) = the great souls
महादे व (mahaadeva) = the great god - Shiva
महादोषात् (mahaadoshhaat.h) = from the great defects, wrongs
महान् (mahaan.h) = great
महानUां (mahaanadyaaM) = in the great river
महानु भवान् (mahaanubhavaan.h) = great souls
महापातक (mahaapaataka) = great sins
महापापात् (mahaapaapaat.h) = from the great sins
महापापमा (mahaapaapmaa) = greatly sinful
महापु रषयोग (mahaapurushhayoga) = Combination for an extraordinary personality. Usually a planet is in
Exaltation and in a Kendra (Angular sign or house)
महाबनध (mahaabandha) = types of mudraa
महाबलौ (mahaabalau) = (two)great powerful persons
महाबाहः (mahaabaahuH) = mighty-armed
महाबाहो (mahaabaaho) = O mighty-armed one
महाभारतः (mahaabhaarataH) = epic Mahabharat, part of itihas (history)
महािभयोगः (mahaabhiyogaH) = (m) impeachment
महाभू तानी (mahaabhuutaanii) = the great elements
महामु ¯ा (mahaamudraa) = types of mudraa
महायोगे ~रः (mahaayogeshvaraH) = the most powerful mystic
महारथः (mahaarathaH) = great fighter
महारथाः (mahaarathaaH) = great chariot fighters
महाराष¬ (mahaaraashhtra) = Indian state
महाहर (mahaarha) = great (those that deserve to be called great)
महािव¤ात् (mahaavighnaat.h) = from the great obstacles
महावीर (mahaaviira) = Mahavir
महाशङखं (mahaasha.nkhaM) = the terrific conchshell
महाशनः (mahaashanaH) = all-devouring
मिहपाल (mahipaala) = (m) king
मिहमा (mahimaa) = Glory
मिहमानं (mahimaanaM) = glories
मिहVः (mahimnaH) = of greatness
मिहश (mahisha) = he - buffalo
मिहष (mahishha) = (m) buffalo
मिहषः (mahishhaH) = demon
मिहषासु रसय (mahishhaasurasya) = of demon mahisha
मिहषासु रे ण (mahishhaasureNa) = by the demon mahishasura
महÏ (mahiiM) = the world
महीकृ ते (mahiikRite) = for the sake of the earth
महीपते (mahiipate) = O King
महीिकतां (mahiikShitaaM) = chiefs of the world
महे न¯ (mahendra) = Indra, god of gods
महे ~रं (maheshvaraM) = the Supreme Lord
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
महे ~रः (maheshvaraH) = the Supreme Lord
महे ~ासाः (maheshvaasaaH) = mighty bowmen
महोदिध (mahodadhi) = ocean
मjम् (mahyam.h) = Mine
मिकका (makShikaa) = bee
मा (maa) = Do not
मां (maaM) = me
मां गिलक (maa.ngalika) = auspicious
मां सावसािद (maa.nsaavasaadi) = mAmsau+Adi, flesh+etc
मागा (maagaa) = mA+gaa, Don't+go
मािणकय (maaNikya) = perl
मात (maata) = mother
मातं ग (maata.nga) = Matang
मातरं (maataraM) = (fem.acc.Sing.)mother
माता (maataa) = mother
मातामह (maataamaha) = (m) grandfather (mother's father)
मातामिह (maataamahi) = (f) grandmother (mother's mother)
मातु ल (maatula) = maternal uncle
मातु लाः (maatulaaH) = maternal uncles
मातु लान् (maatulaan.h) = maternal uncles
मातृ (maatRi) = mother
मातृ भाव (maatRibhaava) = The 4th house of Mother
मा¬ (maatra) = only
मा¬ासपशर ः (maatraasparshaH) = sensory perception
माUित (maadyati) = (4 pp) to be glad
माधव (maadhava) = vishnu, krishhna
माधवः (maadhavaH) = KRishhNa (the husband of the goddess of fortune)
माधु यर (maadhurya) = Sweetness
माधयम (maadhyama) = media
माधयमािण (maadhyamaaNi) = media
मान (maana) = Respect
मानव (maanava) = human
मानवः (maanavaH) = a man
मानवधमर (maanavadharma) = humanity based ideology, prescribed behavior for humans
मानवाः (maanavaaH) = human beings
मानवी (maanavii) = (adj) done by human
मानस (maanasa) = mind
मानसं (maanasaM) = of the mind
मानसः (maanasaH) = within the mind
मानसिच¬ (maanasachitra) = mental picture
मानसशि¬ (maanasashakti) = mental power
मानसशा~ (maanasashaastra) = psychology
मानसशा~ (maanasashaastra) = psychology
मानसाः (maanasaaH) = from the mind
मानिसक (maanasika) = of the mind
मानु षं (maanushhaM) = human
मानु षÏ (maanushhiiM) = in a human form
मानु षे (maanushhe) = in human society
मापन (maapana) = measurement
मापनदणडः (maapanadaNDaH) = (m) ruler, scale
मािपका (maapikaa) = (f) scale, ruler
माम् (maam.h) = me
मामकं (maamakaM) = from Me
मामकाः (maamakaaH) = my party (sons)
मािमकां (maamikaaM) = My
मायया (maayayaa) = by the illusory energy
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
माया (maayaa) = Unreality, illusion, prakRitii
मायामे तां (maayaametaaM) = this illusory energy
मारणं (maaraNaM) = (n) killing
मारय (maaraya) = (verbal stem) to kill
मारातमक (maaraatmaka) = habitual killer
मारत (maaruta) = wind
मारतः (maarutaH) = wind
मारततु लयवे गम् (maarutatulyavegam.h) = with the speed equal to that of wind-god(his father
मारितयर सय (maarutiryasya) = mArutiH+yasya, Hanuman+whose
मागर (maarga) = way (masc)
मागर शीषर ः (maargashiirshhaH) = the month of November-December
मागार चल (maargaachala) = mountain coming in the way
माजर न (maarjana) = cleaning
माजर नं (maarjanaM) = correcting, rubbing
माजार र (maarjaara) = cat
मादर वं (maardavaM) = gentleness
माल (maala) = a wreath
माला (maalaa) = Garland
मालाकार (maalaakaara) = (m) gardener
मालाकारी (maalaakaarii) = (f) a woman selling flowers and garlands
मालासन (maalaasana) = the garland posture
मािलका (maalikaa) = Garland
मािलनी (maalinii) = shining, also maalinii metre, the one with garland
मालय (maalya) = garlands
माष (maashha) = (m) a gold coin
मास (maasa) = month
मासानां (maasaanaaM) = of months
माहातमयं (maahaatmyaM) = glories
माहाराजय (maahaaraajya) = being the great king
िमत (mita) = a few, a little
िम¬ (mitra) = (neut) friend
िम¬¯ोहे (mitradrohe) = in quarreling with friends
िम¬े (mitre) = in (towards) the friend
िमथु न (mithuna) = Sexual union. The Zodiacal sign Gemini
िमथथयाचारिण (miththyaachaaraNi) = adj. living in the falsehood
िमथथयावादी (miththyaavaadii) = adj. adherent to improper philosophy
िमथया (mithyaa) = (fem.nom.S)false; unreal
िमथयाचारः (mithyaachaaraH) = pretender
िमथयाजाने न (mithyaaGYaanena) = (instr.) through false knowledge
िमथयै षः (mithyaishhaH) = this is all false
िममां (mimaaM) = this
िममां सा (mimaa.nsaa) = one of the schools (systems) of Indian philosophy
िमलित (milati) = ( 6 pp) to join, meet
िम"ं (mishraM) = mixed
िम"णीय (mishraNiiya) = miscible
िम"यित (mishrayati) = to mix
िमिहर (mihira) = sun
मीन (miina) = The Zodiacal sign Pisces
मु कु ल (mukula) = A bud, anything like a bud, the body, the soul or spirit
मु कु लम् (mukulam.h) = (n) a bud
मु ¬ (mukta) = liberated
मु ¬ं (muktaM) = liberated
मु ¬ः (muktaH) = released
मु ¬हसतिशषार सन (muktahastashirshhaasana) = the freehand headstand posture
मु ¬सङगः (muktasa.ngaH) = liberated from association
मु ¬सय (muktasya) = of the liberated
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
मु ¬ानां (muktaanaaM) = pearls or released
मु ¬ासन (muktaasana) = the liberated posture
मु ि¬ (muktiM) = salvation/freedom
मु कतवा (muktvaa) = quitting
मु ख (mukha) = mouth
मु खं (mukhaM) = mouth
मु खzारम् (mukhadvaaram.h) = (n) the main entrance gate (of a house)
मु खपु टले खः (mukhapuTalekhaH) = (m) cover story
मु खािन (mukhaani) = faces
मु खे (mukhe) = through the mouth
मु खयं (mukhyaM) = the chief
मु गधािक (mugdhaakShi) = the woman with innocent eyes
मु चयनते (muchyante) = get relief
मु (ित (muJNchati) = (6 pp) to loosen
मु णडं (muNDaM) = head
मु णडी (muNDii) = shaven head
मु िदत (mudita) = delight
मु ]र (mudgara) = hammer, mallet
मु ]रः (mudgaraH) = (m) hammer
मु ¯कः (mudrakaH) = (m) printer
मु ¯ण (mudraNa) = printing, publication
मु ¯ा (mudraa) = a seal, postures especially with hands and face
मु ि¯का (mudrikaa) = money, coin
मु नयः (munayaH) = the sages
मु िनः (muniH) = a sage
मु नीनां (muniinaaM) = of the sages
मु ने ः (muneH) = sage
मु मु कु िभः (mumukShubhiH) = who attained liberation
मु मोच (mumocha) = left , gave up
मु रिभत् (murabhit.h) = one who has killed Mura - Lord Vishnu
मु रली (muralii) = flute
मु रलीधर (muraliidhara) = one who holds flute attribute to Krishna
मु रािर (muraari) = the enemy of `Muraa' (Lord Krishna)
मु रारे (muraare) = Oh Muraa's enemy!(KrishhNa)
मु छार (murchhaa) = mind-fainting
मु ि?ः (mushhTiH) = (m) fist
मु सल (musala) = pestle
मु िसलम (muslima) = Muslim
मु हमुर हः (muhurmuhuH) = repeatedly
मु jित (muhyati) = (4 pp) to faint
मु jिनत (muhyanti) = are bewildered
मु िकय (mukShiya) = release (Verb)
मू क (muuka) = dumb
मू ढ (muuDha) = foolish person
मू ढः (muuDhaH) = the fool
मू ढमते (muuDhamate) = O, foolish mind!
मू ढयोिनषु (muuDhayonishhu) = in animal species
मू ढा (muuDhaa) = fools
मू ढाः (muuDhaaH) = foolish men
मू ध (muudha) = foolish man
मू खर (muurkha) = fool
मू तर यः (muurtayaH) = forms
मू ित (muurti) = idol
मू धर जा (muurdhajaa) = hair (from the head)
मू धर न् (muurdhan.h) = head
मू ि> (muurdhni) = on the head
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
मू ल (muula) = Also spelt Moola. The nineteenth nakshatra
मू लं (muulaM) = rooted
मू लत¯व (muulatattva) = element
मू लि¬कोन (muulatrikona) = Root trine. Specially favourable sign positions for planets. Almost as good as
Exaltation
मू लबनधासन (muulabandhaasana) = the ankle-twist posture
मू लशोधन (muulashodhana) = cleansing the rectum
मू लािन (muulaani) = roots
मू लािशनौ (muulaashinau) = roots-eaters (2 persons)
मू लय (muulya) = price
मू लयप¬क (muulyapatraka) = cost quotation
मू लयाङकः (muulyaa.nkaH) = (m) postage stamp
मू षकः (muushhakaH) = (m) mouse
मू षकधवजम् (muushhakadhvajam.h) = having the mouse as the flag
मू ळ (muuLa) = Nineteenth nakshatra
मृ ग (mRiga) = animal
मृ गतृ िषणका (mRigatRishhNikaa) = mirage
मृ गाणां (mRigaaNaaM) = of animals
मृ ग ¯ता (mRige.ndrataa) = the nature of the king of animals
मृ गे न¯ः (mRigendraH) = the lion
मृ णाल (mRiNaala) = soft
मृ त (mRita) = Dead
मृ तं (mRitaM) = dead
मृ तसय (mRitasya) = of the dead
मृ तासन (mRitaasana) = the corpse posture
मृ ि¬का (mRittikaa) = mud
मृ ¬ै लं (mRittailaM) = (n) kerosene
मृ तयु (mRityu) = of death
मृ तयु भाव (mRityubhaava) = House of Death or the 8th
मृ तयुं (mRityuM) = death
मृ तयु ः (mRityuH) = death
मृ तयू (mRityuu) = death
मृ तयोः (mRityoH) = (masc.poss.S) death's
मृ दं ग (mRida.nga) = drum
मृ दङग (mRida.nga) = Drum
मृ दू (mRiduu) = soft
मृ यते (mRiyate) = (6 ap) to die
मृ इशित (mRiishati) = (6 pp) to ponder, to reflect
मे (me) = mine
मे घ (megha) = cloud
मे दः (medaH) = (neu) fat
मे धया (medhayaa) = (fem.instr.S)intellect
मे धा (medhaa) = (f) memory, ability to remember things
मे धावान् (medhaavaan.h) = well- read man , intellectual
मे धावी (medhaavii) = intelligent
मे रः (meruH) = Meru
मे रदणड (merudaNDa) = the spinal column
मे लनं (melanaM) = (n) meeting
मे ष (meshha) = First Zodiacal sign Aries
मे षः (meshhaH) = (m) sheep
मै ¬ः (maitraH) = friendly
मै ¬ी (maitrii) = friendship
मै थु न (maithuna) = sacramental intercourse
मोघं (moghaM) = uselessly
मोघकमार णः (moghakarmaaNaH) = baffled in fruitive activities
मोघजानाः (moghaGYaanaaH) = baffled in knowledge
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
मोघाशाः (moghaashaaH) = baffled in their hopes
मोचय (mochaya) = (verbal stem) to make free
मोदक (modaka) = with the sweetened rice-balls
मोदते (modate) = (1ap) to rejoice, to be happy
मोिदषये (modishhye) = I shall rejoice
मोह (moha) = temptation
मोहं (mohaM) = infatuation
मोहः (mohaH) = illusion
मोहनं (mohanaM) = the delusion
मोहयिस (mohayasi) = You are bewildering
मोहात् (mohaat.h) = by illusion
मोहा(ासयित (mohaaddaasyati) = out of infatuation+ will give
मोहावे शं (mohaaveshaM) = infatuated state(moha+AveshaM-seizure)
मोिहतं (mohitaM) = deluded
मोिहताः (mohitaaH) = are bewildered
मोिहनÏ (mohiniiM) = bewildering
मोहे न (mohena) = by the illusion
मोहौ (mohau) = and illusion
मोक (mokSha) = emancipation of the soul from rebirth
मोकं (mokShaM) = the liberation
मोककािङकिभः (mokShakaa.nkShibhiH) = by those who actually desire liberation
मोकियषयािम (mokShayishhyaami) = will deliver
मोकाय (mokShaaya) = for the purpose of liberation
मो·यसे (mokShyase) = you will be liberated
मौन (mauna) = silence
मौनं (maunaM) = silence
मौननु मितः (maunanumatiH) = connivance
मौिन (mauni) = silent
मञजु षा (mJNjushhaa) = (f) a box
ि9यते (mriyate) = dies
मल चछ (mle.nchchha) = adj. barbarian
य (ya) = who
यं (yaM) = one to whom
यं तु (ya.ntu) = reach us
यः (yaH) = anyone who
यकृ त् (yakRit.h) = liver
यकृ तकोपः (yakRitkopaH) = (m) hepatitis
यजित (yajati) = (1 pp) to sacrifice
यज¬ाः (yajatraaH) = doing yAga or yagya or sacrifice?
यजनतः (yajantaH) = sacrificing
यजिनत (yajanti) = they worship
यजनते (yajante) = they worship by sacrifices
यजाम (yajaama) = I pl `imperative' parasmaipada of yaj
यिजनः (yajinaH) = devotees
यजु ः (yajuH) = the Yajur Veda
यजु व दः (yajurvedaH) = Yajur Veda
यत् (yat.h) = to strive
यत (yata) = controlled
यतः (yataH) = because
यतिच¬ (yatachitta) = controlling the mind
यतिच¬सय (yatachittasya) = whose mind is controlled
यतिच¬ातमा (yatachittaatmaa) = always careful in mind
यतचे तसां (yatachetasaaM) = who have full control over the mind
यततः (yatataH) = while endeavouring
यतता (yatataa) = while endeavouring
यततां (yatataaM) = of those so endeavouring
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
यतित (yatati) = endeavours
यतते (yatate) = (1 app) to attempt, to try
यतनतः (yatantaH) = fully endeavouring
यतिनत (yatanti) = endeavour
यतमानः (yatamaanaH) = endeavouring
यतयः (yatayaH) = enlightened persons
यतसयतः (yatasyataH) = wherever
यतातम (yataatma) = self-controlled
यतातमनाः (yataatmanaaH) = engaged in self-realisation
यतातमवान् (yataatmavaan.h) = self-situated
यित (yati) = Mendicant
यतीनां (yatiinaaM) = of the saintly persons
यõ (yatna) = effort
यõं (yatnaM) = effort
य¬ (yatra) = wherein
यथा (yathaa) = just as (or how)
यथाभागं (yathaabhaagaM) = as differently arranged
यथावत् (yathaavat.h) = as they are
यदा (yadaa) = when
यदायु ः (yadaayuH) = yat+AyuH
यिद (yadi) = if
यदृ चछया (yadRichchhayaa) = by its own accord
यदृ चछा (yadRichchhaa) = out of its own accord
यदे व (yadeva) = yat.h + eva: whatever + itself or alone
यUत् (yadyat.h) = whatever
यUिप (yadyapi) = even though
यzत् (yadvat.h) = as
यzा (yadvaa) = whether
यनतृ (yantRi) = charioteer
यन¬ (yantra) = a design used in meditation
यन¬म् (yantram.h) = (n) machine
यन¬ागारम् (yantraagaaram.h) = (n) factory
यम (yama) = the god of death, also the five moral commandments
यमः (yamaH) = the controller of death
यमदू तानां (yamaduutaanaaM) = the messengers of the lord of death (yama)
यमे न (yamena) = by Yama, the lord of Death
यमे वै श (yamevaisha) = yaM + eva + esha: him + itself or alone + this
यया (yayaa) = by which
ययौ (yayau) = went (past perfect tense of yaa gachha meaning to go)
यललभसे (yallabhase) = yat.h+labhase, whatever+(you)obtain
यवन (yavana) = Foreign
यविनका (yavanikaa) = (f) curtain
यश (yasha) = Success
यशः (yashaH) = fame
यशस् (yashas.h) = glory
यशांिस (yashaa.nsi) = reputation
यशोवान् (yashovaan.h) = man with fame
य?~ं (yashhTavyaM) = must be performed
यि?कासन (yashhTikaasana) = the stick posture
यि?+ीडा (yashhTikriiDaa) = (f) dandia (a dance using wooden sticks)
यसमात् (yasmaat.h) = from whom
यिसमन् (yasmin.h) = in which
यसमै (yasmai) = that person to whom
यसय (yasya) = whose
यसयित (yasyati) = (verb, future,III P.sing.PP) will presently go
यसयां (yasyaaM) = in which
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
यसयाः (yasyaaH) = (fem.poss.sing.) her(whose)
यक (yakSha) = the Yaksas
यकरकसां (yakSharakShasaaM) = of the Yaksas and Raksasas
यकरकां िस (yakSharakShaa.nsi) = demons
य·ये (yakShye) = I shall sacrifice
यज (yaGYa) = a sacrifice
यजं (yaGYaM) = sacrifice
यजः (yaGYaH) = performance of yajna
यजभािवताः (yaGYabhaavitaaH) = being satisfied by the performance of sacrifices
यजिवदः (yaGYavidaH) = conversant with the purpose of performing sacrifices
यजिश? (yaGYashishhTa) = of the result of such performances of yajna
यजिश?ा (yaGYashishhTaa) = of food taken after performance of yajna
यजकिपत (yaGYakShapita) = being cleansed as the result of such performances
यजाः (yaGYaaH) = sacrifices
यजात् (yaGYaat.h) = from the performance of sacrifice
यजानां (yaGYaanaaM) = sacrifices
यजाय (yaGYaaya) = for the sake of Yajna (KRishhNa)
यजाथार त् (yaGYaarthaat.h) = done only for the sake of Yajna, or Visnu
यजे (yaGYe) = in sacrifice
यजे न (yaGYena) = by sacrifice
यजे शः (yaGYeshaH) = lord of all sacrifices, worshipping rites
यजे षु (yaGYeshhu) = in the performances of yajna, sacrifice
यजै ः (yaGYaiH) = with sacrifices
या (yaa) = to go
याचक (yaachaka) = begger
याचते (yaachate) = (1 ap) to beg, to plead
यािज (yaaji) = worshiper
यातयामं (yaatayaamaM) = food cooked three hours before being eaten
याता (yaataa) = (f) husband's brother's wife
याित (yaati) = goes
या¬ा (yaatraa) = maintenance
याथाथयर मे व (yaathaarthyameva) = the original nature of things or the natural states + alone
यादसां (yaadasaaM) = of all aquatics
यादृ क् (yaadRik.h) = as it is
यान् (yaan.h) = those who
यािनत (yaanti) = undergo
यािभः (yaabhiH) = by which
याम (yaama) = one-eighth part of day, three yaamaas constitute one night
यािमिन (yaamini) = night
यािममां (yaamimaaM) = all these
यामु न (yaamuna) = of the yamunaa river
यावq||न¯> (yaavachcha||ndrashcha) = yAvat.h + chandraH + cha:till the moon and (sun last)
यावत् (yaavat.h) = by the time when
यावनतः (yaavantaH) = as many as
यावान् (yaavaan.h) = all that
यासयिस (yaasyasi) = you will go
यु ¬ (yukta) = used
यु ¬ः (yuktaH) = dovetailed
यु ¬चे तसः (yuktachetasaH) = their minds engaged in Me
यु ¬तमः (yuktatamaH) = the greatest yogi
यु ¬तमाः (yuktatamaaH) = most perfect in yoga
यु ¬सय (yuktasya) = engaged
यु ¬ा (yuktaa) = with
यु ¬ाः (yuktaaH) = engaged
यु ¬ातम (yuktaatma) = having the mind firmly set on
यु ¬ातमा (yuktaatmaa) = self-connected
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
यु ि¬ (yukti) = utility ; proportion
यु ¬े (yukte) = being yoked
यु ¬े न (yuktena) = being engaged in meditation
यु ¬ै ः (yuktaiH) = engaged
यु कतवा (yuktvaa) = being absorbed
यु ग (yuga) = World Ages
यु गपत् (yugapat.h) = simultaneously
यु गले (yugale) = dual
यु गे (yuge) = millennium
यु ज् (yuj.h) = to yoke, join, concentrate on
यु जयते (yujyate) = is engaged
यु जयसव (yujyasva) = engage (fight)
यु ¸तः (yuJNjataH) = constantly engaged
यु ¸न् (yuJNjan.h) = practicing
यु ¸ीत (yuJNjiita) = must concentrate in KRishhNa consciousness
यु ¸यात् (yuJNjyaat.h) = should execute
यु त (yuta) = equipped with
यु तक (yutaka) = (n) shirt
यु ; (yuddha) = Planetary War
यु ;ं (yuddhaM) = war
यु ;िवशारदाः (yuddhavishaaradaaH) = experienced in military science
यु ;ात् (yuddhaat.h) = than fighting
यु ;ाय (yuddhaaya) = for the sake of fighting
यु ;े (yuddhe) = in the fight
यु धामनयु ः (yudhaamanyuH) = Yudhamanyu
यु िध (yudhi) = in the fight
यु िधिSरः (yudhishhThiraH) = Yudhisthira
यु धय (yudhya) = fight
यु धयते (yudhyate) = (4 ap) to fight
यु धयसव (yudhyasva) = fight
यु यु तसवः (yuyutsavaH) = desiring to fight
यु यु तसुं (yuyutsuM) = all in a fighting spirit
यु यु धानः (yuyudhaanaH) = Yuyudhana
यु वन् (yuvan.h) = young
यु वा (yuvaa) = the two youths
यु षमासु (yushhmaasu) = (Masc.Loc.Pl.) among yourselves
यू थ (yuutha) = (neut) collection, troop
ये (ye) = those who
ये थे qया (yethechchayaa) = (adverb) at will
ये न (yena) = by whom
ये नके निचत् (yenakenachit.h) = with anything
ये षां (yeshhaaM) = whose
यो (yo) = who
योऽधीते (yo.adhiite) = who studies
योऽयं (yo.ayaM) = this system
यो¬~ः (yoktavyaH) = must be practiced
योग (yoga) = effort
योगं (yogaM) = self-realisation
योगः (yogaH) = KRishhNa consciousness
योगकारक (yogakaaraka) = Planet in both its Rashi and navaa.nsha sign giving it SwakShetra-like strength.
Also a combination that produces a Yoga
योगदणडासन (yogadaNDaasana) = the yogin's staff posture
योगधारणां (yogadhaaraNaaM) = the yogic situation
योगिन¯ा (yoganidraa) = the sleep of yoga, where the body is resting but the mind is awake
योगिनयोिजत (yoganiyojita) = ccontrolled by yoga
योगफलं (yogaphalaM) = (n) sum, addition
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
योगबले न (yogabalena) = by the power of mystic yoga
योग¬?ः (yogabhrashhTaH) = one who has fallen from the path of self-realisation
योगमाया (yogamaayaa) = by internal potency
योगमै ~रं (yogamaishvaraM) = inconceivable mystic power
योगयजाः (yogayaGYaaH) = sacrifice in eightfold mysticism
योगयु¬ः (yogayuktaH) = engaged in devotional service
योगयु¬ातमा (yogayuktaatmaa) = one who is dovetailed in KRishhNa consciousness
योगरतः (yogarataH) = indulging in yoga
योगिव¬माः (yogavittamaaH) = the most perfect in knowledge of yoga
योगसं िसि; (yogasa.nsiddhiM) = the highest perfection in mysticism
योगसं िजतं (yogasa.nGYitaM) = called trance in yoga
योगसे वया (yogasevayaa) = by performance of yoga
योगसथः (yogasthaH) = equipoised
योगसय (yogasya) = about yoga
योगके मं (yogakShemaM) = family welfare
योगात् (yogaat.h) = from the mystic link
योगाय (yogaaya) = for the sake of devotional service
योगारढः (yogaaruuDhaH) = elevated in yoga
योगासन (yogaasana) = the anchor posture
योिगन् (yogin.h) = one who practices yoga (Male)
योिगनं (yoginaM) = yogi
योिगनः (yoginaH) = mystics
योिगनां (yoginaaM) = of the devotees
योिगनी (yoginii) = one who practices yoga (Female)
योगी (yogii) = one who practices yoga (Male)
योगे (yoge) = in work without fruitive result
योगे न (yogena) = in devotional service
योगे~र (yogeshvara) = O Lord of all mystic power
योगे~रः (yogeshvaraH) = the master of mysticism
योगे~रात् (yogeshvaraat.h) = from the master of all mysticism
योगै ः (yogaiH) = by devotional service
योगौ (yogau) = work in devotional service
योगय (yogya) = like
योगयता (yogyataa) = (f) ability
योजकसत¬ (yojakastatra) = yojakaH + tatra:the joiner and there
योिजनी (yojinii) = (f) stapler
योतसयमानान् (yotsyamaanaan.h) = those who will be fighting
यो;~ं (yoddhavyaM) = have to fight
योदधु कामान् (yoddhukaamaan.h) = desiring to fight
योधमु खयै ः (yodhamukhyaiH) = chiefs among the warriors
योधवीरान् (yodhaviiraan.h) = great warriors
योधाः (yodhaaH) = the soldiers
योनयः (yonayaH) = sources of
योिन (yoni) = species of life
योिन (yoniM) = species
योिनः (yoniH) = source of birth
योिनषु (yonishhu) = into the wombs
योनी (yonii) = vagina, womb, or the source
योनीिन (yoniini) = whose source of birth
यौवन (yauvana) = youth
यौवनं (yauvanaM) = youth
रं गावली (ra.ngaavalii) = (f) spectrum, coloured design
रं ज् ||ह (ra.nj||h) = to entertain
र¬ (rakta) = red
र¬ं (raktaM) = the red one (raktaM may mean blood also)
र¬ः (raktaH) = attached
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
र¬गं ध (raktaga.ndha) = red scent
र¬पुसषपै ः (raktapusshhpaiH) = with red flowers
र¬रि¸त (raktaraJNjita) = bloody
र¬वाससम् (raktavaasasam.h) = haaving red dress
र¬हीन (raktahiina) = bloodless
रघु कु लितलकं (raghukulatilakaM) = the mark (e.g. one on the forehead) of the Raghu family
रघु ¬मः (raghuttamaH) = best of the Raghu race
रघु नं दन (raghuna.ndana) = the delighter of the Raghus
रघु नं दनम् (raghuna.ndanam.h) = thedelighter of Raghus
रघु ननदन (raghunandana) = Rama
रघु नाथसय (raghunaathasya) = lord of the Raghu's(rAma descended from the famous
रघु नाथाय (raghunaathaaya) = to the lord of Raghus
रघु वं शनाथम् (raghuva.nshanaatham.h) = the lord of the Raghu family
रघु वरं (raghuvaraM) = the chosen Raghu
रघू ¬मः (raghuuttamaH) = the best of the raghus (raghu-descendants)
रघू ¬मौ (raghuuttamau) = the best two of the Raghu race
रङगविलल (ra.ngavalli) = (f) rangoli
रच् (rach.h) = to form
रचना (rachanaa) = structure, construction
रचना (rachanaa) = construction, arrangement
रचना (rachanaa) = construction, arrangement
रचनातमक (rachanaatmaka) = constructional, polyschematic
रचयित (rachayati) = (10 up) to arrange
रजः (rajaH) = the mode of passion
रजकः (rajakaH) = (m) washerman, dhobi
रजिन (rajani) = night
रजनी (rajanii) = night
रजनीचर (rajaniichara) = moon, demon
रजस (rajasa) = mobility
रजसः (rajasaH) = from the mode of passion
रजिस (rajasi) = of the mode of passion
रजोगु ण (rajoguNa) = the mode of passion
र=ु (rajju) = (fem) rope, straight line
र=ु ः (rajjuH) = (m) rope
र¸न (raJNjana) = entertainment, delight
र¸ना (raJNjanaa) = (f) a giver of delight
रण (raNa) = battle
रणककर श (raNakarkasha) = the vanquishing one in the war
रणरं गधीरम् (raNara.ngadhiiram.h) = the brave in the stage of war
रणात् (raNaat.h) = from the battlefield
रणे (raNe) = on the battlefield
रत (rata) = engaged in
रताः (rataaH) = engaged
रितओ (ratio) = guNottara
रõ (ratna) = precious stones
रथ (ratha) = chariot
रथं (rathaM) = the chariot
रथो¬मं (rathottamaM) = the finest chariot
रथया (rathyaa) = ?
रदं (radaM) = ?
रिन>का (randhrikaa) = (f) punching machine
रभते (rabhate) = (1 ap) to begin, start
रमं ते (rama.nte) = revel; enjoy (Vr.Pr.III P Pl.AP)
रमते (ramate) = delights
रमिनत (ramanti) = enjoy transcendental bliss
रमावास (ramaavaasa) = the abode of rama (lakshmi)
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
रमे (rame) = Oh! ramA (Shiva tells this shloka to his consort PArvati
रमे शं (rameshaM) = the lord of ramA(sItA)
रमभाफल (rambhaaphala) = plantain
रिरजन (rarijana) = Entourage
रिव (ravi) = a name of Sun
रिवः (raviH) = the sun
रिववार (ravivaara) = Sunday
रस (rasa) = enjoyment, interest
रसः (rasaH) = sense of enjoyment
रसनं (rasanaM) = tongue
रसवज (rasavarjaM) = giving up the taste
रसातमकः (rasaatmakaH) = supplying the juice
रसायनं (rasaayanaM) = (n) chemical
रसायनशा~ (rasaayanashaastra) = chemistry
रसायनशा~म् (rasaayanashaastram.h) = chemistry
रसाल (rasaala) = mango
रसयाः (rasyaaH) = juicy
रहिस (rahasi) = in a secluded place
रहसयं (rahasyaM) = mystery
रक् (rakSh.h) = to protcet
रकः (rakShaH) = the rAkshasaas
रककः (rakShakaH) = (m) guard, protector
रकण (rakShaNa) = protection
रकणाय (rakShaNaaya) = for protection
रकित (rakShati) = (1 pp) to protect
रकस (rakShasa) = adj. devil
रका (rakShaa) = protection
रकां (rakShaaM) = protecting armour
रकां िस (rakShaa.nsi) = the demons
रिकतं (rakShitaM) = the person who has ben protected(by)
रिकतः (rakShitaH) = (past part.masc.nom.S) the protected one
र·य (rakShya) = protection
रािकणी (raakiNii) = the goddess in svadhishthana
राग (raaga) = Anger
रागवित (raagavati) = red-coloured, passionate
रागातमकं (raagaatmakaM) = born of desire or lust
रागी (raagii) = very much attached
राघवं (raaghavaM) = thew descendant of Raghu
राघवः (raaghavaH) = RAghava (RAma)
राजगु jं (raajaguhyaM) = the king of confidential knowledge
राज¯ोहः (raajadrohaH) = (m) sedition
राजzार (raajadvaara) = doors of apalace
राजन् (raajan.h) = king
राजिनित (raajaniti) = (f) politics
राजमिणः (raajamaNiH) = the jewel of the kings or the king of jewels
राजयोग (raajayoga) = Combinations for Status and Power
राजषर यः (raajarshhayaH) = the saintly kings
राजिवUा (raajavidyaa) = royal policy, king-craft, statesmanship, state-policy, the training in the traits and
skills of nobility
राजसं (raajasaM) = in the mode of passion
राजसः (raajasaH) = in the mode of passion
राजसभा (raajasabhaa) = assembly of king, advisors, and subjects
राजससय (raajasasya) = to one in the mode of passion
राजसाः (raajasaaH) = those situated in the mode of passion
राजिसक (raajasika) = Regal planets - Sun, Mars and Venus
राजसी (raajasii) = in the mode of passion
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
राजहं स (raajaha.nsa) = swan
राजहं सः (raajaha.nsaH) = the royal swan
राजा (raajaa) = a ruler, king
राजािधराज (raajaadhiraaja) = Overking of kings
राजीव् (raajiiv) = lotus
राजीव (raajiiva) = lotus
राजीवने ¬ं (raajiivanetraM) = the lotus-eyed
राज ¯ं (raaje.ndraM) = the lord of kings
राजय (raajya) = Kingdom
राजयं (raajyaM) = kingdom
राजयसु खलोभे न (raajyasukhalobhena) = driven by greed for royal happiness
राजयसय (raajyasya) = for the kingdom
राजये न (raajyena) = is the kingdom
रा¬ (raatra) = night
राि¬ (raatri) = night
राि¬ (raatriM) = night
राि¬ः (raatriH) = night
राि¬कृ तं (raatrikRitaM) = night-done
राि¬चन¯ौ (raatrichandrau) = the pair of night and moon
रा¬ौ (raatrau) = in the night
रा¯यागमे (raatryaagame) = at the fall of night
राधा (raadhaa) = Radha, Krishna's beloved
राम (raama) = Rama, deity Shrii Rama
रामं (raamaM) = rAma
रामः (raamaH) = Rama
रामकवचं (raamakavachaM) = rAma-armour
रामकृ षण (raamakRishhNa) = Commonly known Ramakrishna, a saint from Bengal
रामकृ षणसय (raamakRishhNasya) = of Ramakrishna
रामचं ¯ (raamacha.ndra) = rAmachandra
रामचं ¯ः (raamacha.ndraH) = rAma
रामचं ¯म् (raamacha.ndram.h) = rAmachandra
रामचं ¯ाय (raamacha.ndraaya) = to rAmachandra
रामचं ¯े ित (raamacha.ndreti) = saying `rAmachandra'
रामचं ¯ो (raamacha.ndro) = Lord RAmachandra
रामनाम (raamanaama) = the name of rAma (uttering of the word `rAma' only once is
रामनाVा (raamanaamnaa) = by the name of rAma
रामबलोपे तां (raamabalopetaaM) = that which has been attained through rAma'a strength, power
रामभ¯ (raamabhadra) = raama who gives the well-being
रामभ¯ाय (raamabhadraaya) = to the good-giving, protecting RAma
रामभ¯े ित (raamabhadreti) = rAmabhadra+iti, saying `rAmabhadra"(raama who gives the
रामरका (raamarakShaa) = rAma armour or rama- protection
रामरकां (raamarakShaaM) = raamarakshA (hymn)
रामरकासतो¬जपे (raamarakShaastotrajape) = in the chanting of rAmaraksha hymn
रामल·मणौ (raamalakShmaNau) = raama \ lakshmaNa
रामसय (raamasya) = rAmaa's
रामह (raamah) = Lord Rama
रामा¤ािसत (raamaannaasti) = no one is except from rAma
रामाभोग (raamaabhoga) = sexual pleasures?
रामाय (raamaaya) = to rAma
रामायणः (raamaayaNaH) = epic Ramayana, part of itihas (history)
रामे (raame) = in RAma
रामे णािभहता (raameNaabhihataa) = the one struck by rAma
रामे ित (raameti) = rAma+iti saying thus rAma
रामो (raamo) = rAma
रावण (raavaNa) = a demon king from Lanka who abducted the wife of Rama
रावणािरम् (raavaNaarim.h) = rAvaNasya ariM, the enemy of rAvaNa
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
रािश (raashi) = Sign of the Zodiac
राश] (raashTra) = nation
राि¸कः (raashhTrikaH) = A inhabitant of a kingdom or country, a subject, governor
राि¸य (raashhTriya) = belonging to a kingdom or country, national
राष¬ं (raashhtraM) = kingdom, empire, territory, country, nation, people, subjects
रासलासय (raasalaasya) = raasa dance
राह (raahuu) = North Lunar Node. Caput Draconis or Dragon's head
राकस (raakShasa) = demon
राकसÏ (raakShasiiM) = demonic
राजी (raaGYii) = (f) queen
िरङगित (ri.ngati) = to crawl
िरपवः (ripavaH) = enemies
िरपु (ripu) = Enemy
िरपु ः (ripuH) = enemy
रीितः (riitiH) = procedure/practice/custom
र (ru) = light
रिचः (ruchiH) = taste; flavour
रद् (rud.h) = to cry
रदधवा (rud.hdhvaa) = checking
र¯ (rudra) = a form of Shiva
र¯ः (rudraH) = the Destroying God
र¯ाणां (rudraaNaaM) = of all the Rudras
र¯ान् (rudraan.h) = the eleven forms of Rudra
रध् (rudh.h) = to stop, control
रिधर (rudhira) = blood
रपं (rupaM) = beauty
रक (rukSha) = dry
रप (ruupa) = beautiful form
रपं (ruupaM) = beaut
रपमै ~रं (ruupamaishvaraM) = universal form
रपसं प¤ौ (ruupasa.npannau) = (two)persons endowed with beautiful appearance
रपसय (ruupasya) = form
रपािण (ruupaaNi) = forms
रिप¬ं (ruupitraM) = (n) camera
रपे ण (ruupeNa) = form
रे खन (rekhana) = etching
रे खा (rekhaa) = line
रे खािच¬ (rekhaachitra) = line drawing, sketch
रे खािच¬ं (rekhaachitraM) = (n) diagram, chart
रे चक (rechaka) = outbreathing
रे णु (reNu) = molecule
रे त (reta) = semen
रे वित (revati) = Twenty-seventh nakshatra
रे षा (reshhaa) = line
रोकपालः (rokapaalaH) = (m) cashier
रोग (roga) = disease
रोगी (rogii) = patient, ill or sick person
रोचते (rochate) = (1 ap) to like
रोिदित (roditi) = to cry
रोिधता (rodhitaa) = resistivity
रोमहषर ः (romaharshhaH) = standing of hair on end
रोमहषर णं (romaharshhaNaM) = making the hair stand on end
रोहित (rohati) = (1 pp) to grow
रोिहणी (rohiNii) = Fourth nakshatra
रौ¯ (raudra) = the sentiment of violence, wrath, rage
हार स (rhaasa) = deterioration
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
लं घ् (la.ngh.h) = to climb
लं बोदरं (laMbodaraM) = having a long stomach
लं बोदराय (laMbodaraaya) = to the long-stomached
लगु ड (laguDa) = a club, a stick
लV (lagna) = The Ascendant or 1st house
लVकः (lagnakaH) = (m) bail
लVिधपित (lagnadhipati) = Ascendant lord
लघु (laghu) = small / inferior / light
लघु ः (laghuH) = light
लघु ड (laghuDa) = club, stick
लघु तवं (laghutvaM) = lightness
लघवाशी (laghvaashii) = eating a small quantity
लङका (la.nkaa) = the kingdon of Ravana, Ceylon or Sri Lanka
ल=ा (lajjaa) = modesty
ल=यते (lajjyate) = (1 ap) to be ashamed, embarrassed
लत (lata) = creeper
लता (lataa) = (f) creeper, vine
लददु क (ladduka) = laddoo, a sweet-ball
लबधं (labdhaM) = gained
लबधा (labdhaa) = regained
लबधवा (labdhvaa) = having achieved
लभ् (labh.h) = to obtain
लभते (labhate) = (1 ap) to get, to obtain
लभनते (labhante) = do achieve
लभसव (labhasva) = gain
लभे (labhe) = I obtain
लभे त् (labhet.h) = gains
लभय (labhya) = Easy
लभयः (labhyaH) = can be achieved
लय (laya) = Decline
लयं (layaM) = tranquillity or the lull after destruction or the Deluge
लययोग (layayoga) = yoga using the latent power of kundalini
ललाट (lalaaTa) = the forehead
ललाटक (lalaaTaka) = (n) forehead
लिलत (lalita) = (a) playing, sporting, dallying; amorous, lovely, beautiful; grace, charm
लिलत (lalita) = lovely, beautiful, elegant, graceful
लिलता (lalitaa) = A women; wanton woman; musk; a form of goddess Durga; various metres
लव (lava) = Piece
लवङग (lava.nga) = clove
लवङगः (lava.ngaH) = (m) cloves
लवण (lavaNa) = (m) salty
लवणम् (lavaNam.h) = (n) salt
लशु नम् (lashunam.h) = (n) garlic
लसितभः (lasatbhiH) = glowing
लिसतं (lasitaM) = beautified
लक (lakSha) = Lakh, 100,000 in number, also sight
लकं (lakShaM) = target
लकणं (lakShaNaM) = symptom; indication; aspect; characteristics
ल·मणपू वर जं (lakShmaNapuurvajaM) = the (earlier-born)elder of LakShmaNa
ल·मणानु चरो (lakShmaNaanucharo) = having LakshmaNa as the follower
ल·मणो (lakShmaNo) = laksshmaNaH
ल·मणोपे तं (lakShmaNopetaM) = having Lakshmana nearby
लि·म (lakShmi) = goddess of wealth, beauty and luck, wife of Vishnu
ल·मी (lakShmii) = wealth
ल·यम् (lakShyam.h) = (n) aim, target, goal
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
ल·यमा¬~ापकः (lakShyamaatravyaapakaH) = lakshyam + atra + vyApakaH:goal or target + here +
manifested
लािकणी (laakiNii) = the goddess in manipuraka
लाघव (laaghava) = sweetness, kindness, lightness
लाघवं (laaghavaM) = with ease or lightness
लाजै ः (laajaiH) = with the roasted rice, wheat flakes
लाभ (laabha) = acquirement, acquisition
लाभं (laabhaM) = gain
लाभालाभौ (laabhaalaabhau) = both profit and loss
लाल् (laal.h) = to pamper
लाला (laalaa) = (f) saliva
िलख् (likh.h) = to write
िलखित (likhati) = wrote
िलिखतवान् (likhitavaan.h) = wrote
िलङगं (li.ngaM) = gender
िलङगानां (li.ngaanaaM) = genders
िलङगािन (li.ngaani) = genders
िलङगै ः (li.ngaiH) = symptoms
िलप् (lip) = to smear
िलिपकः (lipikaH) = (m) clerk
िलपयते (lipyate) = is affected
िलमपित (limpati) = (6 pp) to anoint
िलमपिनत (limpanti) = do affect
लीला (liilaa) = legend (?)
लु िञछतके श (luJNchhitakesha) = hair cut here and there
लु H (lupta) = stopped
लु बधः (lubdhaH) = greedy
लु बधक (lubdhaka) = (m) hunter
लु भयित (lubhyati) = (4 pp) to covet
लु मपित (lumpati) = (6 pp) to break
ले ख (lekha) = writings, article
ले खनी (lekhanii) = (f) pencil
ले खफलकम् (lekhaphalakam.h) = (n) slate
ले खां कन (lekhaa.nkana) = accounting
ले खािन (lekhaani) = writings
ले प (lepa) = smearing
ले पकारः (lepakaaraH) = (m) person who builds houses
ले िलjसे (lelihyase) = You are licking
ले श (lesha) = little-bit, slight
लोक (loka) = this world
लोकं (lokaM) = world;people
लोकः (lokaH) = world
लोकतन¬ं (lokatantraM) = (n) democracy
लोक¬ये (lokatraye) = in the three planetary systems
लोकय (lokaya) = (verbal stem) to see
लोकयानम् (lokayaanam.h) = (n) car
लोकसं "हं (lokasa.ngrahaM) = the people in general
लोकसय (lokasya) = of the people
लोकाः (lokaaH) = all the world
लोकात् (lokaat.h) = from people
लोकान् (lokaan.h) = to heaven
लोकापवाद (lokaapavaada) = general infamy
लोकािभरामं (lokaabhiraamaM) = the laudable one of the people
लोके (loke) = in the world
लोके षु (lokeshhu) = planetary systems
लोचन (lochana) = eye
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
लोचनम् (lochanam.h) = eyes
लोभ (lobha) = greed
लोभं (lobhaM) = greed
लोभः (lobhaH) = greed
लोभिवरह (lobhaviraha) = greedless
लोभािव? (lobhaavishhTa) = (adj) greedy
लोम (loma) = hair
लोल (lola) = swinging
लोलासन (lolaasana) = the swing posture
लो? (loshhTa) = clay
लो¸ (loshhTra) = pebbles
लोह (loha) = iron
लोहमागर ः (lohamaargaH) = (m) railway track
लौिलकी (laulikii) = a movement of the abdominal muscles and organs
वं द (va.nda) = Worship
वं दे (va.nde) = (Vr. Pr.I. P.Sing.AP)bow; salute
वं श (va.nsha) = family
वं शसं हारः (va.nshasa.nhaaraH) = (m) genocide
वं शहीन (va.nshahiina) = without family
वः (vaH) = your
व¬ारम् (vaktaaram.h) = the man who speaks or utters
व¬ुं (vaktuM) = to say
व¬ृ (vaktRi) = orator
वक¬ (vaktra) = the mouth
वक¬ं (vaktraM) = face
वक¬ािण (vaktraaNi) = the mouths
व+ (vakra) = Retrograde
व+गित (vakragati) = not straight
व+तु णडाय (vakratuNDaaya) = to one who has crooked limb or part(the twised broken tusk)
व+ा (vakraa) = (adj) curved, crooked
व+ासन (vakraasana) = the curved posture
वङग (va.nga) = Bengal
वचः (vachaH) = words
वचन (vachana) = talk
वचनं (vachanaM) = word
वचने (vachane) = (loc.sing) in words or speech
वचसा (vachasaa) = with words
विचम (vachmi) = vachAmi or shall speak
व¬ (vajra) = one of the channels in the spine, a thunderbolt, diamond
व¬मणी (vajramaNii) = diamond
व¬ं (vajraM) = the thunderbolt
व¬म् (vajram.h) = (n) diamond
व¬ासन (vajraasana) = the thunderbolt posture
व¬ोली (vajrolii) = the thunderbolt contraction
व(ना (vaJNchanaa) = cheating
वटवृ कः (vaTavRikShaH) = (m) a banyan tree
वतसय (vatsya) = reside
वद् (vad.h) = to talk
वद (vada) = please tell
वदं ित (vada.nti) = (Vr.Pr.IIIP.pl.PP) tell; speak
वदित (vadati) = (1 pp) to speak
वदन (vadana) = face
वदनम् (vadanam.h) = (n) mouth
वदनै ः (vadanaiH) = by the mouths
वदिनत (vadanti) = say
वदिस (vadasi) = You tell
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
विदषयिनत (vadishhyanti) = will say
वUपक (vadyapakSha) = Dark half of the lunar month
वधः (vadhaH) = (m) murder
वधू (vadhuu) = (f) bride
वन (vana) = forest
वनं (vanaM) = forest
वनचर (vanachara) = animal
वनसपितशा~म् (vanaspatishaastram.h) = botany
वनतः (vantaH) = subject to
वनद् (vand.h) = to bow down
वनद (vanda) = Worship
वनदते (vandate) = (1 ap) to salute
विनदत (vandita) = praised, saluted
वनदे (vande) = worship
विनहः (vanhiH) = fire
वपित (vapati) = (1 pp) to sow
वपु ः (vapuH) = body
वमित (vamati) = (1 pp) to vomit
वय (vaya) = age
वयं (vayaM) = we
वयस् (vayas.h) = age
वयिस (vayasi) = of age
वयिसगते (vayasigate) = vayasi+gate, when age has advanced/gone
वर (vara) = Groom
वरं (varaM) = better
वरः (varaH) = better
वरद (varada) = the one granting boons
वरदं (varadaM) = that which gives boons
वरदमू तर ये (varadamuurtaye) = to the personified boongiver
वरान् (varaan.h) = (masc.Acc.Pl.) boons; bridegrooms
वरानने (varaanane) = Oh! lady having the best face!
वराह (varaaha) = the boar
वराहः (varaahaH) = (m) pig, boar
विरSम् (varishhTham.h) = the foremost
वरणः (varuNaH) = the demigod controlling the water
वगर (varga) = Divisional or Harmonic Charts
वगर मू ल (vargamuula) = square root
वगì¬म (vargottama) = Same sign in navaa.nsha as in Bhavi usually increasing power for good or bad
वजर ये त् (varjayet.h) = (verb III P.sing.PP) should be avoided ; given up
विजताः (varjitaaH) = are devoid of
वणर (varNa) = colour
वण (varNaM) = colours
वणर यां (varNayaaM) = do we describe
वणर ले खन (varNalekhana) = chromatography
वणर ले खा (varNalekhaa) = chromatogram
वणर सङकर (varNasa.nkara) = of unwanted children
वणर सङकरः (varNasa.nkaraH) = unwanted progeny
वणार दÏ (varNaadii.n) = the letter groups or caste groups
वतर ते (vartate) = (1 ap) to exist, to be
वतर न (vartana) = Behavior
वतर नते (vartante) = are being engaged
वतर मान (vartamaana) = Present
वतर मानः (vartamaanaH) = being situated
वतर मानािन (vartamaanaani) = present
वतर य (vartaya) = to operate (causal from vart.h)
वितन् (vartin.h) = one who lives / behaves
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
वत (varte) = I am engaged
वत त (varteta) = remains
वत यं (varteyaM) = thus engage
वतमर (vartma) = path
वतमर िन (vartmani) = on the path
वधर ते (vardhate) = (1 ap) to grow, to increase
वधर न (vardhana) = Who prospers
वधर मानकः (vardhamaanakaH) = (m) special containers used to store pickles
वशर (varsha) = Year
वशर फल (varshaphala) = Annual results. Method of Progression using Solar Returns
वष्र (varshh.h) = to pour
वषर (varshha) = year
वष (varshhaM) = rain
वषर तु (varshhatu) = (Vr.Imp.IIIP S)let it rain
वषार (varshhaa) = monsoon
वलिखलय (valakhilya) = a class of tiny entities, about the size of a thumb
वलय (valaya) = circle
वलयम् (valayam.h) = (n) bangle
विलल (valli) = (fem) creeper
वश (vasha) = Agree
वशं (vashaM) = control
वशाः (vashaaH) = (Nom.Pl.) (are under) control or influence
वशात् (vashaat.h) = under obligation
वशी (vashii) = one who is controlled
वशी+कृ (vashii+kRi) = to conquer, overcome
वशे (vashe) = in full subjugation
वशय (vashya) = under control
वस् (vas.h) = to live
वसत् (vasat.h) = one who lives
वसित (vasati) = (1 pp) to stay, dwell
वसन (vasana) = dwelling
वसनत (vasanta) = the deity of Spring, also Spring itself
वसनतौ (vasantau) = (and) Spring season
वसवः (vasavaH) = the Vasus
वसानं (vasaanaM) = having worn
वसु धा (vasudhaa) = earth
वसु धै व (vasudhaiva) = vasudhA(fem.nom.sing.)earth;world + eva:alone;itself
वसु न् (vasun.h) = the eight Vasus
वसु नधरा (vasundharaa) = (f) earth
वसौनां (vasaunaaM) = of the Vasus
विसत (vasti) = internal cleansing
वसतु (vastu) = Article
वसतु तः (vastutaH) = actually, in reality
वसतु मान (vastumaana) = mass
वसतु मानौउजार (vastumaanauurjaa) = mass-energy
वसतु कय (vastukShaya) = wasting
वसतू (vastuu) = goods
वसतू िन (vastuuni) = objects
व~ (vastra) = Garment
वहित (vahati) = (1 pp) to carry
वहन् (vahan.h) = counterrotaing field of light affecting body \ spirit
वहमयहं (vahamyahaM) = vahAmi + ahaM:bear or carry + I
वहा (vahaa) = Porter
वहािम (vahaami) = carry
विहन (vahni) = fire
विहनः (vahniH) = fire ( for worship)
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
विहनकण (vahnikaNa) = spark
वक (vakSha) = chest
वकःसथलम् (vakShaHsthalam.h) = (n) breasts, chest
वकोज (vakShoja) = breasts
व·यािम (vakShyaami) = shall explain
वा (vaa) = or
वां गमय (vaa.ngmaya) = full of speech
वां छ् (vaa.nchh.h) = to want
वां छा (vaa.nchhaa) = (fem) desire
वाक् (vaak.h) = language/speech
वाकय (vaakya) = sentence
वाकयं (vaakyaM) = words
वाकयािन (vaakyaani) = sentences
वाकये न (vaakyena) = words
वागमी (vaagmii) = master of speech
वा_यं (vaa.nmayaM) = of the voice
वा_यः (vaa.nmayaH) = full of the `word' i.e. master of the word \ language
वाचं (vaachaM) = words
वाचः (vaachaH) = the Vedas
वाचा (vaachaa) = speech
वाचाल (vaachaala) = capable of talking
वाचयं (vaachyaM) = to be spoken
वाञछिस (vaaJNchhasi) = you desire
वािञछत (vaaJNchhita) = desired
वािटका (vaaTikaa) = (f) garden
वािणजयं (vaaNijyaM) = trade
वाणी (vaaNii) = language
वाणÏ (vaaNiiM) = speech
वात (vaata) = (masc) wind
वातय (vaataya) = blow (like a wind?)
वाताटः (vaataaTaH) = (m) kite
वातातमजं (vaataatmajaM) = the son of the wind-god (`vAta' or `vAyu)
वातायन (vaataayana) = a horse
वातायनं (vaataayanaM) = window
वातायनासन (vaataayanaasana) = the horseface posture
वातावरणम् (vaataavaraNam.h) = (n) environment, also used to mean weather
वातोनमाद (vaatonmaada) = hysteria
वाद (vaada) = argument
वादः (vaadaH) = the natural conclusion
वादयित (vaadayati) = to play (a musical instrument)
वादान् (vaadaan.h) = fabricated words
वािदनः (vaadinaH) = the advocates
वािदनी (vaadinii) = she who speaks
वाUवृ दः (vaadyavRidaH) = (m) orchestra
वानर (vaanara) = monkey
वानरयू थमु खयम् (vaanarayuuthamukhyam.h) = the chieftain of the monkey brigade
वािप (vaapi) = at all
वाम (vaama) = left side
वामदे वासन (vaamadevaasana) = Vamadeva's posture
वामन (vaamana) = Vishnu's fifth incarnation also known as trivikrama
वामuकाश (vaamaprakaasha) = lovely shiningness
वामां कारढ (vaamaa.nkaaruuDha) = having the left side of the body climbed, occupied by
वामे (vaame) = left side
वायु (vaayu) = wind
वायु ः (vaayuH) = the vital airs
वायोः (vaayoH) = of the wind
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
वायौ (vaayau) = air(life-breath)
वार (vaara) = Day
वारं (vaaraM) = and again
वारिधपित (vaaradhipati) = Ruler of the Day
वािर (vaari) = water
वािरधर (vaaridhara) = water-carrier(cloud )
वािरिण (vaariNi) = the one who prevents
वािरद (vaarida) = cloud (one who gives water)
वािरवाह (vaarivaaha) = (m) cloud
वातार (vaartaa) = news
वाता (vaartaaM) = word (here enquiry/inquiry)
वाषण य (vaarshhNeya) = O descendant of VRishhNi
वालमीिककोिकलम् (vaalmiikikokilam.h) = the vAlmIki-cuckoo
वासः (vaasaH) = (m) living, habitation
वासना (vaasanaa) = longings, craving
वासर (vaasara) = Day
वासव (vaasava) = indra
वासवः (vaasavaH) = the heavenly king
वासस् (vaasas.h) = apparel / clothes
वासां िस (vaasaa.nsi) = garments
वािसत (vaasita) = made fragrant
वासु िकः (vaasukiH) = Vasuki
वासु की (vaasukii) = a name of Shesha
वासु दे वः (vaasudevaH) = the Personality of Godhead, KRishhNa
वासु दे वसय (vaasudevasya) = of KRishhNa
वासु दे वाः (vaasudevaaH) = KRishhNa
वासो (vaaso) = cloth, dress
वासतु शा~ (vaastushaastra) = study of architecture
वासतू (vaastuu) = place, residence
वाहन (vaahana) = vehicle
वाहनकारक (vaahanakaaraka) = Significator of vehicles which is Venus
वािहका (vaahikaa) = transportation
िव+अप+गम् (vi+apa+gam.h) = to go away
िव+िचनत् (vi+chint.h) = think
िव+भा (vi+bhaa) = to adorn
िव+समृ (vi+smRi) = to forget
िव+जा (vi+GYaa) = to know
िवदित (vi.ndati) = enjoys
िवशं श (vi.nsha.nsha) = A Varga. The harmonic twentieth division. Used for delineating Religious fervour
and accrued spiritual merit
िवशो¬िर (vi.nshottari) = The most popular Dasha method in use today
िवशोपक (vi.nshopaka) = A method of calculating planetary strength using the Vargas
िवकिमपतुं (vikampituM) = to hesitate
िवकर (vikara) = enzyme
िवकरः (vikaraH) = (m) enzyme
िवकणर ः (vikarNaH) = Vikarna
िवकमर णः (vikarmaNaH) = of forbidden work
िवकल (vikala) = disabled
िवकलं (vikalaM) = not related or joined
िवकलक (vikalaka) = differential
िवकलन (vikalana) = differentiation
िवकलप (vikalpa) = imagination, fancy
िवकारं (vikaaraM) = appearance (generally, grotesque/ugly)
िवकारान् (vikaaraan.h) = transformations
िवकािर (vikaari) = changes
िवकासः (vikaasaH) = (m) development
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िविकरित (vikirati) = to cast a net
िवकीणर (vikiirNa) = scattered
िवकृ (vikRi) = modify, alter
िवकृ त (vikRita) = Ugly
िवकृ तवहा (vikRitavahaa) = Ugly porter
िव+ानतः (vikraantaH) = mighty
िव+ीणीते (vikriiNiite) = to sell
िव+ताचरणी (vikrtaacharaNii) = adj. mentally disturbed behaviour
िवखणडनं (vikhaNDanaM) = (n) fission
िवखयात (vikhyaata) = famous
िवगत (vigata) = having discarded
िवगतः (vigataH) = is removed
िवगतजवरः (vigatajvaraH) = without being lethargic
िवगतभीः (vigatabhiiH) = devoid of fear
िवगतसपृ हः (vigataspRihaH) = without being interested
िवगु णः (viguNaH) = even faulty
िव"ह (vigraha) = attack
िव"हसनधौ (vigrahasandhau) = for war(dissension) or peace-making
िवघित (vighati) = Equivalent to 24 seconds of clock time
िव¤ (vighna) = calamity
िव¤नािशने (vighnanaashine) = to the destroyer of all obstacles
िव¤ै ः (vighnaiH) = difficulties, obstacles
िवचर् (vichar.h) = to think
िवचकण (vichakShaNa) = clever, wise
िवचकणः (vichakShaNaH) = the experienced
िवचार (vichaara) = thought
िवचारं (vichaaraM) = thought
िवचालये त् (vichaalayet.h) = should try to agitate
िवचालयते (vichaalyate) = becomes shaken
िविच¬ (vichitra) = foolish, extraordinary, strange
िविच¬ः (vichitraH) = wonderful/mysterious
िविचनतय (vichintaya) = think well
िविचनतय (vichintya) = having thought
िवचे तसः (vichetasaH) = bewildered
िवजयं (vijayaM) = victory
िवजयः (vijayaH) = victory
िवजयते (vijayate) = is victorious
िवजयी (vijayii) = victorious man
िवजानतः (vijaanataH) = who is in complete knowledge
िवजानीताः (vijaaniitaaH) = are in knowledge
िवजानीयं (vijaaniiyaM) = shall I understand
िविजतातमा (vijitaatmaa) = self-controlled
िविजते िन¯यः (vijitendriyaH) = sensually controlled
िवततः (vitataH) = are spread
िवतरित (vitarati) = to distribute
िवतकर (vitarka) = discernment
िवतृ (vitRi) = to distribute
िवतृ षणां (vitRishhNaaM) = desirelessness
िव¬ (vitta) = money
िव¬ं (vittaM) = wealth
िव¬कोषः (vittakoshhaH) = (m) bank
िव¬े (vitte) = wealth
िव¬े शः (vitteshaH) = the lord of the treasury of the demigods
िवद् (vid.h) = to obtain
िवदः (vidaH) = who understand
िवदधािम (vidadhaami) = give
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िवदारयित (vidaarayati) = to split apart
िवदािहनः (vidaahinaH) = burning
िविदतम् (viditam.h) = known
िविदतातमनां (viditaatmanaaM) = of those who are self-realised
िविदतवा (viditvaa) = having known/realised
िविदशां (vidishaaM) = non-direction
िवदु ः (viduH) = understood
िवदू षकः (viduushhakaH) = (m) clown, joker
िवदे श (videsha) = foreign land
िवदे शी (videshii) = foreigner
िवि; (viddhi) = know for sure
िवjः (vidmaH) = do we know
िवjहे (vidmahe) = ?
िवUते (vidyate) = there is
िवUिनपु णै (vidyanipuNai) = by the ace scholar Shankara (Plural is used for reverance)
िवUया (vidyayaa) = (fem.instr.sing.) by knowledge
िवUा (vidyaa) = knowledge
िवUात् (vidyaat.h) = you must know
िवUातु रानां (vidyaaturaanaaM) = (poss.pl.) of people who are indulging in knowledge
िवUानां (vidyaanaaM) = of all education
िवUािनिधः (vidyaanidhiH) = the stock-pile of knowledge (here rAma)
िवUामहं (vidyaamahaM) = shall I know
िवUािथनी (vidyaarthinii) = (f) student
िवUाथÍ (vidyaarthii) = (m) student
िवUालयः (vidyaalayaH) = (m) school
िवUावान् (vidyaavaan.h) = a knowledgeable manor scholar
िवUु तकनदः (vidyut.hkandaH) = (m) incandescent bulb
िव¯ोह (vidroha) = revolt
िव¯ोहः (vidrohaH) = (m) rebellion
िवzत् (vidvat.h) = scholar
िवz¯व (vidvattva) = scholarliness
िवzान् (vidvaan.h) = learned
िविzषावहै (vidvishhaavahai) = may us not quarrel or hate
िवधातृ (vidhaatRi) = the creator
िवधान (vidhaana) = placing
िवधानं (vidhaanaM) = (n) legislation
िवधानं (vidhaanaM) = Arranging, disposing; Performing, making, doing, executing; Creation, creating;
Ordinance, Sacred rule or precept, sacred injunction; Mode, manner; Wealth; Pain, agony, torment,
distress;
िवधानो¬ः (vidhaanoktaH) = according to scriptural regulation
िविध (vidhi) = ritual
िविधः (vidhiH) = (m) law, ritual
िविधिद?ः (vidhidishhTaH) = according to the direction of scripture
िविधहीनं (vidhihiinaM) = without scriptural direction
िवधीयते (vidhiiyate) = does take place
िवधू त (vidhuuta) = moving
िवधे म (vidhema) = make
िवधे यातमा (vidheyaatmaa) = one who follows regulated freedom
िवधवं स (vidhva.nsa) = destruction
िवन (vina) = without
िवनङ·यिस (vina.nkShyasi) = you will be lost
िवनU (vinadya) = vibrating
िवनय (vinaya) = humility
िवनयी (vinayii) = man with humility
िवनशयिस (vinashayasi) = you destroy
िवनशयित (vinashyati) = falls back
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िवनशयतसु (vinashyatsu) = in the destructible
िवना (vinaa) = without
िवनामू लय (vinaamuulya) = free, without cost
िवनाश (vinaasha) = total destruction
िवनाशं (vinaashaM) = destruction
िवनाशः (vinaashaH) = destruction
िवनाशाय (vinaashaaya) = for the annihilation
िविन"हः (vinigrahaH) = control
िविननदित (vinindati) = to scold
िविनयतं (viniyataM) = particularly disciplined
िविनयमः (viniyamaH) = (m) regulation
िविनयिमत (viniyamita) = regulated
िविनयमय (viniyamya) = regulating
िविनयोगः (viniyogaH) = distribution (of various limbs, postures)
िविनमुर ¬ाः (vinirmuktaaH) = liberated
िविनवतर नते (vinivartante) = are practiced to be refrained from
िविनवृ ¬ (vinivRitta) = disassociated
िविनि>तै ः (vinishchitaiH) = certain
िविनहं िस (viniha.nsi) = you kill
िवनोद (vinoda) = humor
िवनोदः (vinodaH) = (m) humour, joke
िवनोदय (vinodaya) = divert/recreate(be happy)
िवनदित (vindati) = (6 pp) to find
िवनदते (vindate) = enjoys
िवनदािम (vindaami) = I have
िवपणन (vipaNana) = marketing
िवपिणः (vipaNiH) = market-place, mall
िवपणी (vipaNii) = market
िवपणी (vipaNii) = market
िवपि¬ (vipatti) = calamity
िवपिरवतर ते (viparivartate) = is working
िवपरीत (vipariita) = inverted, contrary to rule, wrong
िवपरीतं (vipariitaM) = the opposite
िवपरीतकरणी (vipariitakaraNii) = the upside-down posture
िवपरीतान् (vipariitaan.h) = in the wrong direction
िवपरीतािन (vipariitaani) = just the opposite
िवपयर य (viparyaya) = inversion
िवपयर ये णाऽिप (viparyayeNaa.api) = by changing also
िवपयार य (viparyaaya) = a mistaken view
िवपि>त् (vipashchit.h) = (m) a learned man, scholar
िवपि>तः (vipashchitaH) = full of discriminating knowledge
िवपक (vipakSha) = of the opposite side
िवपाक (vipaaka) = the distressing results of karmas
िवपु ल (vipula) = ample
िवपु लं (vipulaM) = more than enough, plenty
िवuितप¤ (vipratipanna) = adj. perplexed
िवuितप¤ा (vipratipannaa) = without being influenced by the fruitive results
िवuिuयं (viprapriyaM) = the loved of the Brahmins
िवuाः (vipraaH) = (masc.nom.Pl.)Brahmins
िवपलवः (viplavaH) = (m) revolt
िवफलः (viphalaH) = not good fruitless
िवभ¬ं (vibhaktaM) = divided
िवभ¬े षु (vibhakteshhu) = in the numberless divided
िवभागयोः (vibhaagayoH) = differences
िवभागशः (vibhaagashaH) = in terms of division
िवभाजन (vibhaajana) = distribution
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िवभाजन (vibhaajana) = partition
िवभावसौ (vibhaavasau) = in the fire
िवभुं (vibhuM) = greatest
िवभु ः (vibhuH) = the Supreme Lord
िवभु म् (vibhum.h) = the Lord who shines
िवभू तयः (vibhuutayaH) = opulences
िवभू ित (vibhuuti) = divine power
िवभू ित (vibhuutiM) = opulence
िवभू ितनां (vibhuutinaaM) = opulences
िवभू ितिभः (vibhuutibhiH) = opulences
िवभू ते ः (vibhuuteH) = of opulences
िवभू श् (vibhuush.h) = to decorate
िवभू षण (vibhuushhaNa) = ornament, asset
िव¬मः (vibhramaH) = bewilderment
िव¬?ः (vibhrashhTaH) = deviated from
िव¬ानताः (vibhraantaaH) = perplexed
िवमतसरः (vimatsaraH) = free from envy
िवमानम् (vimaanam.h) = (n) an aircraft, plane
िवमु ¬ः (vimuktaH) = liberated
िवमु ¬ानां (vimuktaanaaM) = of those who are liberated
िवमु ¬ै ः (vimuktaiH) = by one who has become free from
िवमु चय (vimuchya) = being delivered from
िवमु (ित (vimuJNchati) = one gives up
िवमु jित (vimuhyati) = one is bewildered
िवमू ढ (vimuuDha) = foolish
िवमू ढः (vimuuDhaH) = bewildered
िवमू ढभावः (vimuuDhabhaavaH) = bewilderment
िवमू ढाः (vimuuDhaaH) = foolish persons
िवमू ढान् (vimuuDhaan.h) = perfectly befooled
िवमृ शय (vimRishya) = deliberating
िवमोचन (vimochana) = freedom
िवमोहयित (vimohayati) = bewilders
िवमोिहताः (vimohitaaH) = deluded
िवमोकणात् (vimokShaNaat.h) = giving up
िवमोकाय (vimokShaaya) = meant for liberation
िवमो·यसे (vimokShyase) = you will be liberated
िवयोगं (viyogaM) = extermination
िवर¬ (virakta) = uninerested
िवरि¬ः (viraktiH) = (f) aversion
िवरिचत (virachita) = created
िवरिचतं (virachitaM) = created, composed
िवरल (virala) = rare
िवरह (viraha) = separation
िवरिहतं (virahitaM) = without
िवरागः (viraagaH) = Non-attachment/desirelessness
िवराटः (viraaTaH) = Virata
िवराम् (viraam.h) = to stop
िवराम (viraama) = stop
िवरामः (viraamaH) = respite, full stop
िवरोचन (virochana) = a demon prince
िवरोध (virodha) = opposition
िवलगन (vilagana) = parting
िवलV (vilagna) = separate
िवलVता (vilagnataa) = segragation
िवलVाः (vilagnaaH) = becoming attached
िवलयमं (vilayamaM) = extinct
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िवले पन (vilepana) = smearing
िवलोकयतां (vilokayataaM) = of those who are seeing
िवलोकय (vilokya) = on seeing
िवलोम (viloma) = against the natural order of things
िवविजत (vivarjita) = without/ having abandoned
िवविजतं (vivarjitaM) = devoid of
िववधर नाः (vivardhanaaH) = increasing
िववसवतः (vivasvataH) = of the sun-god
िववसवते (vivasvate) = unto the sun-god
िववसवान् (vivasvaan.h) = Vivasvan (the sun-god's name)
िववका (vivakShaa) = choice
िववाह (vivaaha) = Wedding
िववाहं (vivaahaM) = marriage
िविव¬ (vivikta) = to solitary
िविव¬से वी (viviktasevii) = living in a secluded place
िविवध (vividha) = varied
िविवधः (vividhaH) = various
िविवधाः (vividhaaH) = various
िविवधै ः (vividhaiH) = various
िववृ णु ते (vivRiNute) = (Vr. Pr.III Per.S.AP)chooses
िववृ ;ं (vivRiddhaM) = increased
िववृ ;े (vivRiddhe) = when developed
िववे क (viveka) = (m)discretion
िववे िकन् (vivekin.h) = one who is thoughtful and just
िवशते (vishate) = he enters
िवशिनत (vishanti) = enter
िवशमवृ ¬ी (vishamavRittii) = uneven or strained movement whilst breathing
िवशां (vishaaM) = and the vaisyas
िवशाखा (vishaakhaa) = Sixteenth nakshatra
िवशाल (vishaala) = very great
िवशालं (vishaalaM) = vast
िवशालकः (vishaalakaH) = (m) magnifier
िवशालाकौ (vishaalaakShau) = (two)persons with (lotus-like)large eyes
िविश?ाः (vishishhTaaH) = especially powerful
िविशषयते (vishishhyate) = is by far the better
िवशु ; (vishuddha) = pure
िवशु ;या (vishuddhayaa) = fully purified
िवशु ;ये (vishuddhaye) = for clarifying
िवशु ;ातमा (vishuddhaatmaa) = a purified soul
िवशे ष (visheshha) = particular
िवशे षतः (visheshhataH) = especiaaly
िवशे षसङघान् (visheshhasa.nghaan.h) = specifically assembled
िवशे षज (visheshhaGYa) = the knowledgeable or wise person
िवशयित (vishyati) = (4 pp) to pierce
िवµे ष (vishleshha) = lonely (antonym of aashleshha which is embrace)
िवµे ष( ◌ः) (vishleshha(H)) = separation
िवµे षण (vishleshhaNa) = macroanalysis
िव~ं (vishvaM) = the universe
िव~कोषः (vishvakoshhaH) = (m) encyclopedia
िव~ताः (vishvataaH) = from all around the world
िव~तोमु खं (vishvatomukhaM) = and in the universal form
िव~तोमु खः (vishvatomukhaH) = Brahma
िव~माय (vishvamaaryaM) = vishvaM:Universe and AryaM: (acc.sing.):noble person
िव~मू त (vishvamuurte) = O universal form
िव~रप (vishvaruupa) = in the form of the universe
िव~िवUालयः (vishvavidyaalayaH) = (m) university
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िव~वे दाः (vishvavedaaH) = one who has understood the world(vishva)
िव~सनीय (vishvasaniiya) = (adj) reliable
िव~सय (vishvasya) = universe
िव~ािम¬ (vishvaamitra) = vishvAmitra's
िव~ास (vishvaasa) = faith
िव~ासः (vishvaasaH) = (m) belief
िव~ासभू िम (vishvaasabhuumi) = trustworthy
िव~े (vishve) = the Visvedevas
िव~े~र (vishveshvara) = O Lord of the universe
िवष (vishha) = poison
िवषम (vishhama) = odd (as in odd or even)
िवषिमव (vishhamiva) = like poison
िवषमे (vishhame) = in this hour of crisis
िवषय (vishhaya) = kingdom (here)
िवषयाः (vishhayaaH) = on the subject matter
िवषयान् (vishhayaan.h) = sense objects
िवषये (vishhaye) = in topics, in subjects
िवषाण (vishhaaNa) = horns
िवषादं (vishhaadaM) = moroseness
िवषािद (vishhaadi) = morose
िवषीदन् (vishhiidan.h) = while lamenting
िवषीदनतं (vishhiidantaM) = lamenting
िवषु सपृ श (vishhuspRisha) = touched, tinged with poison (poison-tipped arrow?)
िवषे शािधकारः (vishheshaadhikaaraH) = (m) privilege
िवषे षता (vishheshhataa) = difference
िवषोपमे यं (vishhopameyaM) = poison-like
िव?भय (vishhTabhya) = pervading
िविSतं (vishhThitaM) = situated
िवषणु (vishhNu) = the preserver of life
िवषणु ः (vishhNuH) = the Lord MahaavishhNu
िवषणु तवं (vishhNutvaM) = the quality/state of Brahman/god-realisation
िवषणो (vishhNo) = O Lord Visnu
िवषले षण (vishhleshhaNa) = analysis
िवसं मोहन (visaMmohana) = infatuation
िवसगर ः (visargaH) = creation
िवसृ जन् (visRijan.h) = giving up
िवसृ जािम (visRijaami) = I create
िवसृ जय (visRijya) = putting aside
िवसतरः (vistaraH) = the expanse
िवसतरशः (vistarashaH) = in detail
िवसतरसय (vistarasya) = to the extent
िवसतरे ण (vistareNa) = in detail
िवसतारं (vistaaraM) = the expansion
िवसतारः (vistaaraH) = (m) amplitude
िवसतािरत (vistaarita) = expanded
िवसफु रणै (visphuraNai) = by emanation
िवसमयः (vismayaH) = wonder
िवसमयपदं (vismayapadaM) = object of wonder
िवसमयािव?ः (vismayaavishhTaH) = being overwhelmed with wonder
िविसमताः (vismitaaH) = in wonder
िवहग (vihaga) = bird
िवहगः (vihagaH) = Bird, cloud, arrow, sun, moon, a planet in general, some thing that moves in the sky
िवहाय (vihaaya) = giving up
िवहार (vihaara) = in relaxation
िवहारसय (vihaarasya) = recreation
िवहािरिण (vihaariNi) = one who strolls
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िविहआ (vihiaa) = vihitA?, understood
िविहत (vihita) = prescribed
िविहतं (vihitaM) = directed
िविहताः (vihitaaH) = used
िविहतान् (vihitaan.h) = arranged
िवहीन (vihiina) = without
िवहीना (vihiinaa) = bereft
िवह (vihRi) = to roam
िविकH (vikShipta) = mental aggitation
िवके प (vikShepa) = confusion
िवजातं (viGYaataM) = has been known
िवजातुं (viGYaatuM) = to know
िवजान (viGYaana) = comprehension, Science
िवजानं (viGYaanaM) = numinous knowledge
िवजानमय (viGYaanamaya) = full of greater(scientific in a way) knowledge
िवजानी (viGYaanii) = scientist
िवजाय (viGYaaya) = after understanding
वीकः (viikShaH) = (m) lens
वीजित (viijati) = to fan
वीत (viita) = free from
वीतरागाः (viitaraagaaH) = in the renounced order of life
वीिथ (viithi) = (f) road, way
वीर (viira) = the sentiment of valor
वीर( (viiraJNcha) = name of Brahma
वीरभ¯ासन (viirabhadraasana) = the arrow posture
वीरासन (viiraasana) = the hero posture
वीयर (viirya) = vitality, enthusiasm, semen
वीय (viiryaM) = valour
वीयर वान् (viiryavaan.h) = very powerful
वीया (viiryaaM) = glories
वीक् (viikSh.h) = to see
वीकनते (viikShante) = are beholding
वी·य (viikShya) = having seen
वृ क (vRika) = wolf
वृ कोदरः (vRikodaraH) = the voracious eater (Bhima)
वृ जनं (vRijanaM) = the ocean of miseries
वृ णु ते (vRiNute) = chooses
वृ त् (vRit.h) = to exist
वृ ¬ (vRitta) = desire
वृ ¬पि¬का (vRittapatrikaa) = (f) newspaper
वृ ि¬सथाः (vRittisthaaH) = whose occupation
वृ ¬ी (vRittii) = tendancy
वृ था (vRithaa) = (indecl) wanton, uselessly, idly
वृ ; (vRiddha) = aged
वृ ;ः (vRiddhaH) = old man
वृ ;"वाः (vRiddhashravaaH) = having become old with years of hearing knowledge
वृ ि; (vRiddhi) = growth
वृ ि; (vRiddhi) = growth
वृ नतम् (vRintam.h) = (n) the stem of a flower
वृ नताकम् (vRintaakam.h) = (n) brinjal
वृ नद (vRinda) = (n) group
वृ शशै ल (vRishashaila) = vRishaa hill
वृ ि>क (vRishchika) = The Zodiacal Sign of Scorpio
वृ ि>कासन (vRishchikaasana) = the scorpion posture
वृ षभ (vRishhabha) = The Zodiacal Sign of Taurus
वृ षभः (vRishhabhaH) = (m) bull, the Zodiacal Sign of Taurus
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
वृ ि? (vRishhTi) = rain
वृ ि?ः (vRishhTiH) = (m) rain, showers
वृ षणीनां (vRishhNiinaaM) = of the descendants of VRishhNi
वृ क (vRikSha) = tree
वृ कासन (vRikShaasana) = the tree posture
वृ िक (vRikShi) = I sing. aatmane. `injunctive' of vRij, `to avoid
वे गं (vegaM) = urges
वे गः (vegaH) = (m) speed
वे णी (veNii) = (f) pigtail, ponytail
वे णु ः (veNuH) = flute
वे तनम् (vetanam.h) = (n) salary
वे ¬ (vetta) = the knower
वे ि¬ (vetti) = knows
वे तथ (vettha) = know
वे द (veda) = Ancient Indian Religious Texts
वे दः (vedaH) = (masc.nom.sing.)the Veda
वे द+म (vedakrama) = vedaas
वे दना (vedanaa) = feelings of pain
वे दयज (vedayaGYa) = by sacrifice
वे दवादरताः (vedavaadarataaH) = supposed followers of the Vedas
वे दिवत् (vedavit.h) = the knower of the Vedas
वे दिवदः (vedavidaH) = persons conversant with the Vedas
वे दाः (vedaaH) = Vedic literatures
वे दानां (vedaanaaM) = of all the Vedas
वे दानत (vedaanta) = Vedic method of Self-Realisation
वे दानतकृ त् (vedaantakRit.h) = the compiler of the Vedanta
वे दानतवे Uो (vedaantavedyo) = one knowable thro' `upanishat.h'
वे िदत~ं (veditavyaM) = to be understood
वे िदतुं (vedituM) = to understand
वे दे (vede) = in the Vedic literature
वे दे षु (vedeshhu) = Vedic literatures
वे दै ः (vedaiH) = by study of the Vedas
वे Uं (vedyaM) = what is to be known
वे Uः (vedyaH) = knowable
वे धस् (vedhas.h) = brahmaa
वे धसे (vedhase) = to the Brahman (like rAma)
वे पथु ः (vepathuH) = trembling of the body
वे पथु मथी (vepathumathii) = she who is sweating
वे पमानः (vepamaanaH) = trembling
वे ला (velaa) = (fem) time
वे श (vesha) = dress
वे षः (veshhaH) = make-ups/garbs/roles
वे ि?ः (veshhTiH) = (m) dhoti
वै (vai) = emphasis
वै कु णठ (vaikuNTha) = the abode of Vishnu
वै कु णठािधपती (vaikuNThaadhipatii) = ruler of vaikuNTha which is Vishnu
वै कल~ं (vaiklavyaM) = (Nr.Nom.sing.) sorrow
वै Uः (vaidyaH) = doctor
वै ध (vaidha) = (adj) legal
वै नते यः (vainateyaH) = Garuda
वै मािनकः (vaimaanikaH) = (m) pilot
वै यि¬क (vaiyaktika) = (adj) personal
वै याकरण (vaiyaakaraNa) = Grammar
वै याकरणसयै षः (vaiyaakaraNasyaishhaH) = to the grammarian+this
वै र (vaira) = enmity
वै रागय (vairaagya) = uncolouredness, not desiring physical objects
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
वै रागयं (vairaagyaM) = renunciation
वै रागये ण (vairaagyeNa) = by detachment
वै राजय (vairaajya) = excelent rulership
वै िरणं (vairiNaM) = greatest enemy
वै िरषु (vairishhu) = on enemies
वै शे िशका (vaisheshikaa) = one of the schools (systems) of Indian philosophy
वै शय (vaishya) = the caste of merchants and professionals
वै शयः (vaishyaH) = mercantile people
वै "वण (vaishravaNa) = son of Vishravas (typically applied only to Kubera)
वै ~ानरः (vaishvaanaraH) = My plenary portion as the digesting fire
वै षणव (vaishhNava) = a large sect of the followers of Sri Vishnu
वै जािनकः (vaiGYaanikaH) = (m) scientist
~¬ (vyakta) = made known
~¬यः (vyaktayaH) = living entities
~ि¬ (vyaktiM) = personality
~ि¬गत (vyaktigata) = (adj) individual
~जनम् (vyajanam.h) = (n) fan
~िततिरषयित (vyatitarishhyati) = surpasses
~तीतािन (vyatiitaani) = have passed
~¬ (vyatta) = open
~थिनत (vyathanti) = are disturbed
~थयिनत (vyathayanti) = are distressing
~था (vyathaa) = trouble
~िथSाः (vyathishhThaaH) = be disturbed
~दारयत् (vyadaarayat.h) = shattered
~पदे श (vyapadesha) = (m) mention, name
~पा"यः (vyapaashrayaH) = taking shelter of
~पाि"तय (vyapaashritya) = particularly taking shelter
~पे तभीः (vyapetabhiiH) = free from all fear
~िभचािरन् (vyabhichaarin.h) = adj. deviate
~यभाव (vyayabhaava) = House of Expenditure/Loss or 12th
~यम् (vyayam.h) = (n) expenditure, spending
~रं सीत् (vyara.nsiit.h) = passed, elapsed
~थर (vyartha) = u(adj)seless, purposelss
~वकलनम् (vyavakalanam.h) = (n) subtraction
~वचछे तसीः (vyavachchhetsiiH) = cut or dissect
~वसायः (vyavasaayaH) = enterprise or adventure
~वसायाितमका (vyavasaayaatmikaa) = resolute in KRishhNa consciousness
~विसतः (vyavasitaH) = situated in determination
~विसता (vyavasitaa) = engaged
~विसथतान् (vyavasthitaan.h) = situated
~विसथितः (vyavasthitiH) = the situation
~विसथतौ (vyavasthitau) = put under regulations
~वसयित (vyavasyati) = (verb Pr.III P.sing.PP) tries
~वहारः (vyavahaaraH) = (m) business, transaction
~वािसताः (vyavaasitaaH) = have decided
~शे म (vyashema) = ?
~सन (vyasana) = addiction
~ाकरणं (vyaakaraNaM) = (n) grammar
~ाकु ल (vyaakula) = alarmed (adj)
~ाकु लतव (vyaakulatva) = (neut) sorrow, concern
~ाकु िलता (vyaakulitaa) = she who has been afflicted/affected
~ाखयानं (vyaakhyaanaM) = (n) lecture
~ाUः (vyaaghraH) = (m) tiger
~ाधः (vyaadhaH) = (m) hunter
~ािध (vyaadhi) = disease
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
~ािधमु ि¬ (vyaadhimukti) = healing
~ाधी (vyaadhii) = illness
~ान (vyaana) = one of the vital airs, circulates energy all over the body
~ापार (vyaapaara) = affair (masc)
~ापारी (vyaapaarii) = (m) merchant, trader
~ाHं (vyaaptaM) = pervaded
~ापय (vyaapya) = pervading
~ािम"े ण (vyaamishreNa) = by equivocal
~ाल (vyaala) = elephant
~ावहािरक (vyaavahaarika) = (adj) practical
~ास (vyaasa) = diameter
~ासः (vyaasaH) = Vyasa
~ासङग (vyaasa.nga) = varied interests, (involvement in) many hobbies
~ासuसादात् (vyaasaprasaadaat.h) = by the mercy of Vyasadeva
~ासोिचछSं (vyaasochchhishhThaM) = vyAsa + uchchhishhThaM:by VyAsa + mouth-dropped
~ाहरन् (vyaaharan.h) = vibrating
~ु दसय (vyudasya) = laying aside
~ू ढं (vyuuDhaM) = arranged in a military phalanx
~ू ढां (vyuuDhaaM) = arranged
~ोमचािरणः (vyomachaariNaH) = the people who wander over the sky (and `pAtAla'\bhUtala')
~ोमन् (vyoman.h) = (n) the sky
ãज (vraja) = go
ãजे त (vrajeta) = walks
ãण (vraNa) = injury, wound (masc, neut)
ãत (vrata) = austerities
ãताः (vrataaH) = avowed
ãात (vraata) = disciplined course
िã; (vriddha) = old, aged
शँ सित (sha.Nsati) = (1 pp) to praise
शं कर (sha.nkara) = Shankara
शं का (sha.nkaa) = fear
शं स (sha.nsa) = praise
शं सिस (sha.nsasi) = You are praising
शकु नतला (shakuntalaa) = the heroine of the play
शकु नतला (shakuntalaa) = shakuntalA (the heroine of the Drama 'AbhiGYAna shAkuntalam')
श¬ (shakta) = strong
श¬ाः (shaktaaH) = capable
शि¬ (shakti) = strength
शि¬ः (shaktiH) = power; might
शि¬चालनी (shaktichaalanii) = one of the mudras, involves contracting the rectum
शि¬चािलनी (shaktichaalinii) = the nerve-power posture
शि¬¬यः (shaktitrayaH) = three powers of `ichcha', `kriya' and `gyana'
शIवाम (shaknavaama) = I pl `imperative' paras. of shak, be able
शIोित (shaknoti) = (5 pp) to be able
शIोिम (shaknomi) = am I able
शIोिष (shaknoshhi) = you are able
शकय (shakya) = possible
शकयं (shakyaM) = is able
शकयः (shakyaH) = practical
शकय¯वात् (shakyattvaat.h) = from capability
शकयसे (shakyase) = are able
श+सय (shakrasya) = (masc.poss.S)of God Indra
शङकरः (sha.nkaraH) = Lord Siva
शङका (sha.nkaa) = doubt
शङख (sha.nkha) = conch shell
शङखं (sha.nkhaM) = conchshell
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
शङखः (sha.nkhaH) = (m) a conch
शङखाः (sha.nkhaaH) = conchshells
शङखान् (sha.nkhaan.h) = conchshells
शङखौ (sha.nkhau) = conchshells
शठ (shaTha) = Rogue
शठः (shaThaH) = deceitful
शडबल (shaD.hbala) = Six Strengths. A method of determining planetary powers
शडवगर (shaD.hvarga) = The Six Harmonic Charts: Rashi, Hora, dreshhkaaNa, navaa.nsha, dvadasha.nsha
and tri.nsha.nsha
शत (shata) = Hundred
शतं (shataM) = a hundred
शतकोिट (shatakoTi) = 100 koti or 1000 millions
शततन¬ी (shatatantrii) = (f) santoor (shatatanrii viiNaa)
शततारका (shatataarakaa) = Twenty-fourth nakshatra, hundred minor stars
शतपदी (shatapadii) = (f) centipede
शतशः (shatashaH) = hundreds
शतािभशक (shataabhishaka) = Twenty-fourth nakshatra (also shatataarakaa)
शते न (shatena) = hundred
शतै ः (shataiH) = by hundreds
श¬ु (shatru) = enemy
श¬ु भाव (shatrubhaava) = House of Enemies or 6th
श¬ुं (shatruM) = the enemy
श¬ु ः (shatruH) = enemy
श¬ुतवे (shatrutve) = because of enmity
श¬ु न् (shatrun.h) = enemies
श¬ु वत् (shatruvat.h) = as an enemy
श¬ौ (shatrau) = in (towards)the enemy
शिन (shani) = Saturn
शिनवार (shanivaara) = Saturday
शनै ः (shanaiH) = slowly
शिनत (shantiM) = perfect peace
शपित (shapati) = (1 pp) to curse
शबद (shabda) = Word
शबदं (shabdaM) = sound
शबदः (shabdaH) = combined sound
शबदकोष (shabdakoshha) = dictionary, lexicon, vocabulary, glossary
शबदकोषः (shabdakoshhaH) = (m) dictionary
शबदJg (shabdabrahma) = ritualistic principles of scriptures
शबदसं "ह (shabdasa.ngraha) = vocabulary
शबदसमू ह (shabdasamUha) = a group of words, a collection of words, glossary
शबदािदन् (shabdaadin.h) = sound vibration, etc
शबदाथर (shabdaartha) = meaning of (any) word
शबदाविलः (shabdaavaliH) = (f) glossary
शबधाथर (shabdhaartha) = word by word meaning
शम (shama) = Tranqulity
शमं (shamaM) = mental tranquillity
शमः (shamaH) = cessation of all material activities
शमनं (shamanaM) = subsiding
शमबू कः (shambuukaH) = (m) snail
शमभु (shambhu) = a name of Shiva
शय (shaya) = Sleep
शयन (shayana) = a bed
शयनं (shayanaM) = sleep
शयनuकोSः (shayanaprakoshhThaH) = (m) bedroom
शयनागारं (shayanaagaaraM) = (n) dormitory
शयनासन (shayanaasana) = the repose posture
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
शयया (shayyaa) = (f) bed
शर (shara) = Arrow
शरण (sharaNa) = Refuge
शरणं (sharaNaM) = resort/surrender
शरणाथÍ (sharaNaarthii) = Refugee
शरणयौ (sharaNyau) = the refuge , people who are worthy of giving asylum, protection to
शरद् (sharad.h) = autumn
शरदः (sharadaH) = (autumnal seasons) years
शरीर (shariira) = body (neut)
शरीरं (shariiraM) = body
शरीरमाUं (shariiramaadyaM) = body + the beginning
शरीरसथं (shariirasthaM) = situated within the body
शरीरसथः (shariirasthaH) = dwelling in the body
शरीरािण (shariiraaNi) = bodies
शरीिरणः (shariiriNaH) = of the embodied soul
शरीरे (shariire) = in the body
शकर रा (sharkaraa) = (f) sugar
शमर (sharma) = grace
शलभ (shalabha) = a locust
शलभः (shalabhaH) = (m) grasshopper
शलभासन (shalabhaasana) = the locust posture
शलाका (shalaakaa) = a small twig (in this case, like an eye-pencil)
शलयः (shalyaH) = (m) porcupine
शलयकारः (shalyakaaraH) = (m) surgeon
शलयिचिकतसकः (shalyachikitsakaH) = (m) surgeon
शव (shava) = cadaver
शवपे ितका (shavapetikaa) = (f) coffin
शवासन (shavaasana) = the corpse posture
शश (shasha) = rabbit
शशः (shashaH) = (m) rabbit
शशाङक (shashaa.nka) = moon
शशाङकः (shashaa.nkaH) = the moon
शिश (shashi) = moon
शिशसू यर योः (shashisuuryayoH) = of the moon and the sun
शशी (shashii) = the moon
श~चछािनत (shashvachchhaantiM) = lasting peace
श??क (shashhTashhTaka) = 6th and 8th from each other
शष¬ां श (shashhTyaa.nsha) = A varga. The 60th Harmonic Chart. Used in cases of delineation of twins
श~ (shastra) = weapon
श~ं (shastraM) = weapon
श~पाणयः (shastrapaaNayaH) = those with weapons in hand
श~पू ताः (shastrapuutaaH) = having become holy by (strike of) weapon
श~भृ तां (shastrabhRitaaM) = of the carriers of weapons
श~समपाते (shastrasampaate) = in releasing his arrows
श~ािण (shastraaNi) = weapons
शफ़री (shafarii) = a very small fish
शां तमू ितम् (shaa.ntamuurtim.h) = the personification of peace or unruffled benign-looking
शांितः (shaa.ntiH) = peace
शाकाहार (shaakaahaara) = macrobiotic, vegetarian
शािकणी (shaakiNii) = the goddess in vishuddha chakra
शाख (shaakha) = branch
शाखं (shaakhaM) = branches
शाखा (shaakhaa) = (fem) branch
शाखाः (shaakhaaH) = branches
शािटका (shaaTikaa) = (f) saree
शािध (shaadhi) = just instruct
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
शानत (shaanta) = the sentiment of happiness, peace, pleasure
शानतः (shaantaH) = peaceful
शानतरजसं (shaantarajasaM) = his passion pacified
शािनत (shaanti) = calmness
शािनत (shaantiM) = peace
शािनतः (shaantiH) = peace
शानतयरपं (shaantyaruupaM) = the letter `shA'+ANTYARUPAM , having this form in the end
शामभवी (shaambhavii) = related to Shiva who is known as shambhu
शामभवीमु ¯ा (shaambhaviimudraa) = gazing between ones eyes
शामयित (shaamyati) = (4 pp) to stop
शारदा (shaaradaa) = Wife of Sri Ramakrishna (also Goddess Sarasvati)
शारीरं (shaariiraM) = in keeping body and soul together
शादु र लः (shaardulaH) = tiger
शा~तं (shaashvataM) = original
शा~तः (shaashvataH) = permanent
शा~तधमर गोHा (shaashvatadharmagoptaa) = maintainer of the eternal religion
शा~तसय (shaashvatasya) = of the eternal
शा~ताः (shaashvataaH) = eternal
शा~तीः (shaashvatiiH) = many
शा~ते (shaashvate) = of the Vedas
शा~ (shaastra) = science
शा~ं (shaastraM) = revealed scripture
शा~िविध (shaastravidhiM) = the regulations of the scriptures
शा~ािण (shaastraaNi) = sciences (Scriptures)
शा~े (shaastre) = (loc.S) in the scriptures
िशखणडी (shikhaNDii) = Sikhandi
िशखर (shikhara) = tip, peak
िशखरम् (shikharam.h) = (n) summit, mountain top
िशखिरणां (shikhariNaaM) = of all mountains
िशिख (shikhi.n) = peacock
िशरः (shiraH) = head
िशरस् (shiras.h) = head
िशरसा (shirasaa) = with the head
िशर~ाण (shirastraaNa) = (m) helmet
िशरीष (shiriishha) = name of a flower
िशरोवे दना (shirovedanaa) = (f) headache
िशषर (shirshha) = the head
िशषार सन (shirshhaasana) = the head-stand posture
िशसर ङगु Sासन (shirsa.ngushhThaasana) = the deep lunge posture
िशला (shilaa) = (fem) stone
िशिलपन् (shilpin.h) = sculptor
िशलपी (shilpii) = (m) sculptor
िशव (shiva) = the destroyer
िशवसु ताय (shivasutaaya) = to the son of `shiva'
िशिशर (shishira) = frosty season
िश?तव (shishhTatva) = wisdom
िशषय (shishhya) = student
िशषयः (shishhyaH) = disciple
िशषयम् (shishhyam.h) = the disciple. the student
िशषयान् (shishhyaan.h) = desciples
िशषये ण (shishhyeNa) = disciple
िशषयैः (shishhyaiH) = disciples
िशकण (shikShaNa) = teaching
िशकण (shikShaNa) = education
िशकणं (shikShaNaM) = of teaching
िशकते (shikShate) = (1 ap) to learn
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
शी (shii) = to sleep
शी"ं (shiigraM) = hurry; quickness
शीUं (shiighraM) = immediately
शीत (shiita) = cold
शीतक (shiitaka) = (m) refrigerator
शीतल (shiitala) = cool
शीशर (shiirsha) = head
शीषर (shiirshha) = head
शील (shiila) = character
शीलं (shiilaM) = chastity
शीलम् (shiilam) = good conduct, virtue
शीशकारः (shiishkaaraH) = (m) a whistle
शुं ठः (shu.nThaH) = roasted?
शु क (shuka) = parrot
शु कः (shukaH) = (m) parrot
शु कहिरतः (shukaharitaH) = dark green colour (literally, parrot green)
शु ि¬ः (shuktiH) = oyster
शु + (shukra) = The planet Venus. The word means Semen or Sexual Secretions
शु +वार (shukravaara) = Friday
शु कल (shukla) = light
शु कलः (shuklaH) = the white fortnight
शु चः (shuchaH) = worry
शु िच (shuchi) = clean
शु िचः (shuchiH) = pure
शु चीनां (shuchiinaaM) = of the pious
शु चौ (shuchau) = in a sanctified
शु णठी (shuNThii) = (f) ginger
शु णडा (shuNDaa) = (f) elephant's trunk
शु ; (shuddha) = pure
शु ;पक (shuddhapakSha) = Bright side of the lunar month, also shuklapaksha
शु ;ये (shuddhaye) = for the purpose of purification
शु ¯ (shudra) = the caste of servants and labourers
शु नक (shunaka) = (m) dog
शु िन (shuni) = in the dog
शु Jता (shubrataa) = whiteness
शु भ (shubha) = good, auspicious
शु भं (shubhaM) = good , auspicious
शु भ"ह (shubhagraha) = Benefic planet
शु भिद (shubhadi) = giver of auspicious
शु भसय (shubhasya) = of good things
शु भान् (shubhaan.h) = the auspicious
शु भासते (shubhaaste) = shubhAH + te:good + your
शु ¬ (shubhra) = clean
शु लकं (shulkaM) = (n) fees, duty
शु "ू शा (shushruushaa) = service
शु षके (shushhke) = in the drying up of
शु षयित (shushhyati) = (4 pp) to dry
शू ¯ (shuudra) = untouchable
शू ¯ः (shuudraH) = lower-class men
शू ¯सय (shuudrasya) = of the shudra
शू ¯ाणां (shuudraaNaaM) = of the shudras
शू नय (shuunya) = zero
शू नयं (shuunyaM) = zero
शू नयता (shuunyataa) = vacuum
शू र (shuura) = valiant
शू राः (shuuraaH) = heroes
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
शू रो (shuuro) = warrior or skilled one
शू परकणर कं (shuurpakarNakaM) = having long ears
शू ल (shuula) = triant , trishuula
शृं गार (shRi.ngaara) = the sentiment of love
शृ गालः (shRigaalaH) = fox
शृ ङखला (shRi.nkhalaa) = (f) a chain
शृ ङगम् (shRi.ngam.h) = (n) horn
शृ णु (shRiNu) = just hear
शृ णु यात् (shRiNuyaat.h) = does hear
शृ णु याम (shRiNuyaama) = May we hear
शृ णोित (shRiNoti) = (5 pp) to listen
शृ णवतः (shRiNvataH) = hearing
शृ णवन् (shRiNvan.h) = hearing
शे िणषे वे त (sheNishheveta) = does not marry
शे ष (sheshha) = remaining
शै बयः (shaibyaH) = Saibya
शै ल (shaila) = shell
शै लािधराज (shailaadhiraaja) = the king of mountains(Himaalayaas)
शै ली (shailii) = (f) style
शोउचगृ हम् (shouchagRiham.h) = (n) toilet
शोक (shoka) = sorrow
शोकं (shokaM) = lamentation
शोकहतं (shokahataM) = attacked(hata) by grief(shoka)
शोचित (shochati) = (1 pp) to grieve
शोचनीय (shochaniiya) = adj. lamentable
शोिचतुं (shochituM) = to lament
शोचय (shochya) = (participle,fem.)fit to be worried about;worth-concern
शोिणत (shoNita) = red (adj); blood (neut)
शोथः (shothaH) = (m) swelling
शोदशां श (shodashaa.nsha) = A Varga. The 16th Harmonic Chart. Used for deeper delineation of Fourth
House matters
शोधन (shodhana) = purification
शोभ् (shobh.h) = to shine, look good
शोिभिन (shobhini) = person glowing with
शोभे त (shobheta) = shine
शोषयित (shoshhayati) = dries
शौच (shaucha) = mental and bodily cleanliness
शौचं (shauchaM) = cleanliness
शौय (shauryaM) = heroism
शम"ु (shmashru) = moustache, beard
शयित (shyati) = to sharpen
शयामल (shyaamala) = dark
शयामलं (shyaamalaM) = the dark-complexioned one
शयालाः (shyaalaaH) = brothers-in-law
"ढावान् (shraDhaavaan.h) = believer; man of faith
"(धानाः (shraddadhaanaaH) = with faith
";ः (shraddhaH) = faith
";या (shraddhayaa) = with faith
";यािनवतः (shraddhayaanvitaH) = accompanied with faith
";यािनवताः (shraddhayaanvitaaH) = with faith
";ा (shraddhaa) = (f) faith
";ां (shraddhaaM) = faith
";ावनतः (shraddhaavantaH) = with faith and devotion
";ावान् (shraddhaavaan.h) = a faithful man
"म (shrama) = (masc) excertion
"मजीिववादः (shramajiivivaadaH) = (m) proletarianism
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
"यित (shrayati) = (1 pp) to reach
"वः (shravaH) = having heard(old learned man?)
"वण (shravaNa) = Twenty-second nashaktra
"िव?ा (shravishhTaa) = Twenty-third nakshatra also known as dhanishhThaa
"ामयित (shraamyati) = (4 pp) to be tired
ि"ताः (shritaaH) = taking shelter of
ि"वतस (shrivatsa) = the curl on Vishnu's breast
"ी (shrii) = Added before a name to show respect
"ीः (shriiH) = wealth
"ीगणे शाय (shriigaNeshaaya) = to Lord Ganesh
"ीदरप (shriidaruupa) = resembling lakshmii
"ीपित (shriipati) = LakShmi's consort MahAvishhNu's
"ीबु धकौिशक (shriibudhakaushika) = sHrI budhakaushika (the author of this hymn)
"ीभगवानु वाच (shriibhagavaanuvaacha) = the Supreme Personality of Godhead said
"ीमचछनकरभगवत् +चरणै ः (shriimachchhankarabhagavat.h+charaNaiH) = by the Shankaracharya who is known
"ीमत् (shriimat.h) = honourable prefix
"ीमतं (shriimataM) = of the prosperous
"ीमद् (shriimad.h) = respectful prefix
"ीमान् (shriimaan.h) = the man with `shrI' i.e. the endowed man
"ीराम (shriiraama) = Lord Rama
"ीरामं (shriiraamaM) = shri rAma
"ीरामचं ¯चरणौ (shriiraamacha.ndracharaNau) = the two feet of rAmachandra
"ीरामचं ¯uीतयथ (shriiraamacha.ndrapriityarthe) = For pleasing the Lord sItArAma
"ीरामचं ¯म् (shriiraamacha.ndram.h) = rAma
"ीरामदू तं (shriiraamaduutaM) = the messenger of rAma
"ीरामरका (shriiraamarakshaa) = the protection of Lord Rama
"ु णोित (shruNoti) = (5 pp) to hear
"ु त (shruta) = knowledge
"ु तं (shrutaM) = heard
"ु तवान् (shrutavaan.h) = knowledgeable
"ु तसय (shrutasya) = all that is already heard
"ु ित (shruti) = ear or veda
"ु ितपरायणाः (shrutiparaayaNaaH) = inclined to the process of hearing
"ु ितमत् (shrutimat.h) = having ears
"ु ती (shrutii) = that which hears i.e.ears
"ु ते न (shrutena) = (instr.S)thro' hearing, or thro' Veda
"ु तौ (shrutau) = have been heard
"ु तवा (shrutvaa) = having heard
"े णी (shreNii) = scale
"े यः (shreyaH) = good
"े यान् (shreyaan.h) = far better
"े S (shreshhTha) = best
"े Sः (shreshhThaH) = a respectable leader
"े Sौ (shreshhThau) = the best (2 persons)
"ोत~सय (shrotavyasya) = toward all that is to be heard
"ोतारम् (shrotaaram.h) = one who hears
"ो¬ं (shrotraM) = ears
"ो¬ादीिन (shrotraadiini) = such as the hearing process
µाघते (shlaaghate) = (1 ap) to praise
~ः (shvaH) = tomorrow
~पाके (shvapaake) = in the dog-eater (the outcaste)
~शु र (shvashura) = father-in-law
~शु रान् (shvashuraan.h) = fathers-in-law
~शू राः (shvashuuraaH) = fathers-in-law
~सन् (shvasan.h) = breathing
~िसित (shvasiti) = breathe
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
~ान (shvaana) = Dog
~ास (shvaasa) = Breath
~ासu~ास (shvaasaprashvaasa) = heaving and sighing
~े त (shveta) = (adj) white
~े तके तः (shvetaketaH) = Shvetaketu(maan with white flag?)
~े तायसः (shvetaayasaH) = (m) steel
~े तै ः (shvetaiH) = with white
षटपद (shhaTpada) = one with six legs (insect); here, a bumble bee
षड् (shhaD.h) = six
ष¯न¬ं (shhaDyantraM) = (n) conspiracy
षण् (shhaN.h) = six
षणड (shhaNDa) = (masc/neut) collection.
षणमासाः (shhaNmaasaaH) = the six months
षणमु ख (shhaNmukha) = with six mouths, a name of Kartikeya
षतकारः (shhatkaaraH) = (m) sixer (cricket)
षद् (shhad.h) = to sit
षSािण (shhashhThaaNi) = the six
षोडश (shhoDasha) = number sixteen
षोडशः (shhoDashaH) = number sixteen
स (sa) = he
सं "हः (sa.ngrahaH) = collection, repertoire, conglomeration, sum, totality, compilation, epitome, summary
सं चालक (sa.nchaalaka) = manager, coordinator
सं पादक (saMpaadaka) = editor
सं पादकीय (saMpaadakiiya) = editorial
सं पादनं (saMpaadanaM) = editing, accomplishing, effecting, fulfilment, gaining, obtaining, acquiring,
cleaning, clearing
सत् (sat) = existence.
स¯व (sattva) = essence, main quality or essence of being.
समिनवत (samanvita) = (p.p) Connected with, connected in natural order; followed; Endowed with; affected
by; collected together (sam.h + anu+ root i).
समू हः (samUhaH) = group, collection, multitude, assemblage, aggregate, number, flock, troop
समू हनं (samuuhanaM) = bringing together, collection, plenty
सयत (sayata) = attempting
सं मू ढभािवन् (saMmuuDhabhaavin.h) = adj. deluded
सं (saM) = prefix for well
सं +तृ (saM+tRi) = to cross
सं कट (sa.nkaTa) = calamity / danger
सं कु चन (sa.nkuchana) = shrinkage
सं गित (sa.ngati) = company
सं गितरै का (sa.ngatiraikaa) = sa.ngatiH+ekA, company+(only) one (way)
सं गर (sa.ngara) = (m) a vow
सं गविजतः (sa.ngavarjitaH) = freed from the contamination of fruitive activities and mental speculation
सं गीत (sa.ngiita) = music
सं "ह (sa.ngraha) = collection
सं "हः (sa.ngrahaH) = the accumulation
सं "हे ण (sa.ngraheNa) = in summary
सं "ामभू िम (sa.ngraamabhuumi) = (fem) battleground
सं "ामं (sa.ngraamaM) = fighting
सं घटन (sa.nghaTana) = organisation
सं घनन (sa.nghanana) = condensation
सं घषर (sa.ngharshha) = conflict
सं घे (sa.nghe) = (loc.sing.) in Union or togetherness or group
सं चय (sa.nchaya) = collection
सं तु लन (sa.ntulana) = balance
सं दमन (sa.ndamana) = inhibition
सं दशर य (sa.ndarshaya) = (verbal stem) to show
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सं धानं (sa.ndhaanaM) = combination?
सं िनधौ (sa.nnidhau) = in the presence of, close
सं नयिस (sa.nnyasi) = one who has renounced the world
सं नयसत (sa.nnyasta) = one who has renounced
सं नयसय (sa.nnyasya) = giving up completely
सं नयास (sa.nnyaasa) = of renunciation
सं नयासं (sa.nnyaasaM) = renunciation
सं नयासः (sa.nnyaasaH) = renunciation of work
सं नयासनात् (sa.nnyaasanaat.h) = by renunciation
सं नयाससय (sa.nnyaasasya) = of renunciation
सं नयासी (sa.nnyaasii) = renouncer
सं नयासीनां (sa.nnyaasiinaaM) = for the renounced order
सं नयासे न (sa.nnyaasena) = by the renounced order of life
सं पकर (saMparka) = contact
सं पशयन् (saMpashyan.h) = (pr.participle) looking at
सं पू णर (saMpuurNa) = total
सं पू णर म् (saMpuurNam.h) = complete, finis, over
सं uाHे (saMpraapte) = ( when you have) reached/obtained
सं uाuोित (saMpraapnoti) = attains
सं बनध (saMbandha) = relationship
सं भावनामा¬े ण (saMbhaavanaamaatreNa) = by honouring (with gifts) alone
सं माजर यित (saMmaarjayati) = to clean, to wash, to wipe
सं िम"णं (saMmishraNaM) = mixed
सं यत (sa.nyata) = controlled
सं यम (sa.nyama) = dharana, dhyana and samadhi taken together
सं यमतां (sa.nyamataaM) = of all regulators
सं यिमनः (sa.nyaminaH) = tamed or self-denying like that of a hermit
सं यमी (sa.nyamii) = the self-controlled
सं यमय (sa.nyamya) = keeping under control
सं याित (sa.nyaati) = verily accepts
सं यावः (sa.nyaavaH) = (m) haluwa, sweet-dish
सं यु ¬ाः (sa.nyuktaaH) = engaged
सं यु जा (sa.nyujaa) = valency
सं योगं (sa.nyogaM) = connection
सं योगात् (sa.nyogaat.h) = by the union between
सं योजयित (sa.nyojayati) = to thread (i.e. pass a thread through the eye of a needle)
सं रचना (sa.nrachanaa) = structure
सं लV (sa.nlagna) = adjacent, next to each other, close
सं ले खः (sa.nlekhaH) = (m) instrument (financial)
सं वतसर (sa.nvatsara) = Designated year, 60 in number and change cyclically
सं वाद (sa.nvaada) = (m) conversation , dialouge
सं वादं (sa.nvaadaM) = conversation
सं िवV (sa.nvigna) = distressed
सं िवदाकारः (sa.nvidaakaaraH) = (m) contractor
सं वृ ¬ः (sa.nvRittaH) = settled
सं शय (sa.nshaya) = doubt
सं शयं (sa.nshayaM) = doubts
सं शयः (sa.nshayaH) = doubt
सं शयसय (sa.nshayasya) = of the doubt
सं िशतãताः (sa.nshitavrataaH) = taken to strict vows
सं शु ; (sa.nshuddha) = washed off
सं शु ि;ः (sa.nshuddhiH) = purification
सं शोधन (sa.nshodhana) = research
सं शोधनम् (sa.nshodhanam.h) = (n) research, discovery
सं ि"ताः (sa.nshritaaH) = having taken shelter of
सं सगर (sa.nsarga) = company
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सं साधनम् (sa.nsaadhanam) = (n) resource
सं सार (sa.nsaara) = world
सं सारः (sa.nsaaraH) = world/family
सं सारात् (sa.nsaaraat.h) = fromthe world
सं सािरणो (sa.nsaariNo) = ordinary family man
सं सारे (sa.nsaare) = world
सं सारे षु (sa.nsaareshhu) = into the ocean of material existence
सं िस;ः (sa.nsiddhaH) = he who is mature
सं िसि; (sa.nsiddhiM) = in perfection
सं िस;ौ (sa.nsiddhau) = for perfection
सं सकार (sa.nskaara) = impression, conditioning
सं सकाराः (sa.nskaaraaH) = (Masc.Nom.Pl.) prescribed ritual duties(16?)
सं सकृ त् (sa.nskRit.h) = Sanskrit
सं सकृ त (sa.nskRita) = refined
सं सकृ तिशकणं (sa.nskRitashikshaNaM) = learning of Sanskrit
सं सकृ ित (sa.nskRiti) = culture
सं सतभय (sa.nstabhya) = by steadying
सं सथा (sa.nsthaa) = (f) institution
सं सथानं (sa.nsthaanaM) = (n) institute
सं सथापनाथार य (sa.nsthaapanaarthaaya) = to reestablish
सं सपशर जाः (sa.nsparshajaaH) = by contact with the material senses
सं सपशर न (sa.nsparshana) = (neut) contact
सं समृ तय (sa.nsmRitya) = remembering
सं हरते (sa.nharate) = winds up
सं हार (sa.nhaara) = destroy (take away)
सं हारः (sa.nhaaraH) = (m) slaughter, destruction
सं िहत (sa.nhita) = sandhi : the phonetic combination of words in sanskrit
सं िहता (sa.nhitaa) = (f) code
सं िहतासं िधः (sa.nhitaasa.ndhiH) = sa.nhitaa+sandhiH joined together?
सं ह (sa.nhRi) = to completely destroy
सं ह? (sa.nhRishhTa) = (adj) happy
सं जके (sa.nGYake) = which is called
सं जाथ (sa.nGYaarthaM) = for information
सं िजतं (sa.nGYitaM) = in the matter of
सं िजतः (sa.nGYitaH) = is called
सं जै ः (sa.nGYaiH) = named
सः (saH) = He
सकल (sakala) = the entire
सकलािन (sakalaani) = all
सकलापदाम् (sakalaapadaam.h) = all dangers'
सकारणम् (sakaaraNam.h) = with reason
सकाश (sakaasha) = company
सकृ त् (sakRit.h) = (ind) once
सकृ दिप (sakRidapi) = once even
स¬ (sakta) = attached
स¬ं (saktaM) = attached
स¬ः (saktaH) = attached, engrossed, absorbed
स¬ह (saktah) = capable of
स¬ाः (saktaaH) = being attached
सिकथनी (sakthinii) = pivotal region?
सखा (sakhaa) = friend
सिख (sakhi) = friend
सखीन् (sakhiin.h) = friends
सखै व (sakhaiva) = like a friend
सखयु ः (sakhyuH) = with a friend
सग]दं (sagadgadaM) = with a faltering voice
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सङकटासन (sa.nkaTaasana) = the dangerous posture
सङकरः (sa.nkaraH) = such unwanted children
सङकरसय (sa.nkarasya) = of unwanted population
सङकलनम् (sa.nkalanam.h) = (n) addition
सङकलप (sa.nkalpa) = determination
सङकलपः (sa.nkalpaH) = (m) decision, resolution, plan
सङकु िचत् (sa.nkuchit.h) = (adj) limited, narrow
सङके त (sa.nketa) = indication
सङके तः (sa.nketaH) = (m) address, information
सङ+मण (sa.nkramaNa) = concurrence, coming together
सङ+ािनत (sa.nkraanti) = the festival of makara sankraant
सङखया (sa.nkhyaa) = (f) number, count
सङखये (sa.nkhye) = in the battlefield
सङग (sa.nga) = togetherness, closeness
सङगं (sa.ngaM) = attachment
सङगः (sa.ngaH) = attachment
सङगणक (sa.ngaNaka) = computer
सङगरतः (sa.ngarataH) = indulging in good company
सङगरिहतं (sa.ngarahitaM) = without attachment
सङगिवविजतः (sa.ngavivarjitaH) = free from all association
सङगवीिहनः (sa.ngaviihinaH) = bereft of company
सङगात् (sa.ngaat.h) = from attachment
सङगीत (sa.ngiita) = music
सङगीतकम् (sa.ngiitakam.h) = (n) a music concert
सङगे (sa.nge) = in the company
सङगे न (sa.ngena) = by association
सङ"ाम (sa.ngraama) = battle, battlefield
सङघ (sa.ngha) = group, organisation, gathering
सङघिटत (sa.nghaTita) = united
सङघाः (sa.nghaaH) = the assemblies
सङघातः (sa.nghaataH) = the aggregate
सङघै ः (sa.nghaiH) = the groups
सचनत (sachanta) = to accompany, procure
सिचव (sachiva) = (m) minister
सिचवः (sachivaH) = (m) secretary
सचे ताः (sachetaaH) = in my consciousness
सचछबदः (sachchhabdaH) = the sound sat
सजल (sajala) = With water
स= (sajja) = adorned, equipped
स=ते (sajjate) = becomes attached
स=न (sajjana) = good man
स=नते (sajjante) = they become engaged
स(य (saJNchaya) = collection
स(यान् (saJNchayaan.h) = accumulation
सि(का (saJNchikaa) = (f) file
सिञछ¤ (saJNchhinna) = cut
स¸नयन् (saJNjanayan.h) = increasing
स¸य (saJNjaya) = O Sanjaya
स¸यित (saJNjayati) = binds
स¸ायते (saJNjaayate) = develops
स¸ीवनी (saJNjiivanii) = a life-restoring elixir or herb
सणघटन (saNghaTana) = organisation, unity
सत् (sat.h) = a good man
सितचत् आननद (sat.hchit.haananda) = bliss consciousness
सतः (sataH) = of the eternal
सतत (satata) = always
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सततं (satataM) = always
सततयु ¬ानां (satatayuktaanaaM) = always engaged
सतां (sataaM) = of saintly people
सित (sati) = being
सती (satii) = Sati
सतकार (satkaara) = respect
सतकायर (satkaarya) = good or useful work particularly helpful to many
स¯व (sattva) = inner strength
स¯वं (sattvaM) = the strength
स¯ववतं (sattvavataM) = of the strong
स¯वसं शु ि;ः (sattvasa.nshuddhiH) = purification of one's existence
स¯वसथाः (sattvasthaaH) = those situated in the mode of goodness
स¯वात् (sattvaat.h) = from the mode of goodness
स¯वानां (sattvaanaaM) = good beings'
स¯वानु रपा (sattvaanuruupaa) = according to the existence
स¯वे (sattve) = the mode of goodness
सतपु रष (satpurushha) = good man
सतय (satya) = Truth
सतयं (satyaM) = Truth
सतयमे व (satyameva) = Truth alone
सतयसं धं (satyasa.ndhaM) = the one bound by Truth
सतयसय (satyasya) = of truth
स¬ं (satraM) = (n) session
सतसङगतवे (satsa.ngatve) = in good company
स¸वे (sad.hbhave) = in the sense of the nature of the Supreme
सदय (sadaya) = compassionate
सदसत् (sadasat.h) = to cause and effect
सदा (sadaa) = always
सदाचार् (sadaachaar) = good conduct / behaviour
सदाननद (sadaananda) = ever joyous
सदािशव (sadaashiva) = a form of Shiva
सदु पयोग (sadupayoga) = correct or right use derived from sat.h + upayoga
सदृ श (sadRisha) = (adj) similar, looking like
सदृ शं (sadRishaM) = accordingly
सदृ शः (sadRishaH) = like
सदृ शी (sadRishii) = like that
सदै व (sadaiva) = always
सदोिदत (sadodita) = always, constant
सदोषं (sadoshhaM) = with fault
स]मय (sadgamaya) = sat.h and gamaya: Truth and lead(causal of 'go')
सदबु ि; (sadbuddhiM) = sat.h+buddhiM, good+awareness(loosely speaking:mind)
सUः (sadyaH) = instantly
सUह (sadyah) = immediately
सन् (san.h) = being so
सनातन (sanaatana) = ancient
सनातनं (sanaatanaM) = eternal atmosphere
सनातनः (sanaatanaH) = eternally the same
सनातनाः (sanaatanaaH) = eternal
सनकलपमसतु (sankalpamastu) = saMkalpaM + astu:resolution + let there be
सनतः (santaH) = the devotees
सनतत (santata) = repeated
सनततगमन (santatagamana) = unbroken togetherness
सनतH (santapta) = burning
सनतिरषयिस (santarishhyasi) = you will cross completely
सनताः (santaaH) = are respected
सनताप (santaapa) = harrasment
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सिनत (santi) = there are
सनतु ? (santushhTa) = satisfied
सनतु ?ः (santushhTaH) = perfectly satiated
सनतोश (santosha) = satisfaction
सनतोष (santoshha) = satisfaction
सनदभर (sandarbha) = reference
सनदृ शयनते (sandRishyante) = are seen
सनदे श (sandesha) = message
सनदे हः (sandehaH) = (m) doubt
सिनध (sandhi) = The junctional point of two consecutive bhaavas
सनधीकाल (sandhiikaala) = twilight (both morning and evening time)
स¤;ः (sannaddhaH) = fully armed, prepared
सि¤भािन (sannibhaani) = as if
सि¤यमय (sanniyamya) = controlling
सि¤िव?ः (sannivishhTaH) = situated
सि¤िहते (sannihite) = (in the) presence/nearness of
सपõान् (sapatnaan.h) = enemies
सH (sapta) = seven
सHवगर (saptavarga) = Seven Vargas a sequence of varga or harmonic charts. Consists of Rashi, Hora,
Drekkana, navaa.nsha, dvaadasha.nsha, tri.nshaa.nsha and Saptaa.nsha
सHां श (saptaa.nsha) = A varga. The harmonic Seventh Division. Used for delineations of Children and
Grandchildren and one's creative projections
सफल (saphala) = fruitful
सबानधवान् (sabaandhavaan.h) = along with friends
सभा (sabhaa) = assembly
सभासद (sabhaasada) = literally one who sits in the assembly
सम (sama) = Equal
समं (samaM) = in equanimity
समं तात् (sama.ntaat.h) = from all around
समः (samaH) = equipoised
समकोनासन (samakonaasana) = the sideways leg-splits posture
सम"ं (samagraM) = in total
सम"ान् (samagraan.h) = all
समघनता (samaghanataa) = isodensity
समिच¬ः (samachittaH) = equal-minded/equanimity
समिच¬तवं (samachittatvaM) = equilibrium
समचु मबकशील (samachumbakashiila) = isoclinic
समतल (samatala) = Level surface
समता (samataa) = equilibrium
समिततय (samatitya) = transcending
समतीतािन (samatiitaani) = completely past
समतोल (samatola) = equillibrium
समतवं (samatvaM) = equanimity
समद (samada) = furious
समदशर नः (samadarshanaH) = seeing equally
समदिशनः (samadarshinaH) = who see with equal vision
समिधगचछित (samadhigachchhati) = attains
समनततः (samantataH) = from all sides
समनतात् (samantaat.h) = everywhere
समनवयः (samanvayaH) = (m) co-ordination
समिनवतः (samanvitaH) = qualified
समuित¯~ (samapratidravya) = isoantibody
समबाjाङग (samabaahyaa.nga) = isocortex
समबु ;यः (samabuddhayaH) = equally disposed
समबु ि;ः (samabuddhiH) = having equal intelligence
समभार (samabhaara) = isobaric
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
समभार¯व (samabhaarattva) = isobarism
समभािरक (samabhaarika) = isobar
समभु जीय (samabhujiiya) = (adj) equilateral
सममू लयता (samamuulyataa) = equivalence
समय (samaya) = time
समचार (samarchaa) = well worshipped
समविणक (samavarNika) = isochromatic
समवतर ता"े (samavartataagre) = was there before
समविसथतं (samavasthitaM) = equally situated
समवायः (samavaayaH) = (m) company
समिवलोपी (samavilopii) = isobestic
समवृ ¬ी (samavRittii) = prANayAma with equally long inhalation, exhalation, suspension
समवे ताः (samavetaaH) = assembled
समवे तान् (samavetaan.h) = assembled
सम~ािसक (samavyaasika) = isodiametric
समसं लVक (samasa.nlagnaka) = isoagglutinative
समसं लVता (samasa.nlagnataa) = isoagglutination
समसं लV¯व (samasa.nlagnattva) = isoagglutinin
समसत (samasta) = all
समसतं (samastaM) = entire
समसताः (samastaaH) = all; the entire
समिसथती (samasthitii) = standing still
समाः (samaaH) = like
समाकु ल (samaakula) = (adj) confused, bewildered
समागताः (samaagataaH) = assembled
समाचर (samaachara) = do perfectly
समाचरन् (samaacharan.h) = practicing
समाज (samaaja) = Society
समाजतन¬ (samaajatantra) = democratic
समाजवाद (samaajavaada) = socialism
समाजसे वा (samaajasevaa) = social service benefiting society
समाधातुं (samaadhaatuM) = to fix
समाधाय (samaadhaaya) = fixing
समािधना (samaadhinaa) = by complete absorption
समािधिवधान (samaadhividhaana) = in the state of trance
समािधसथसय (samaadhisthasya) = of one situated in trance
समाधी (samaadhii) = state where the aspirant is one with the object of his meditation
समाधौ (samaadhau) = in the controlled mind
समान (samaana) = identical, likeness, comparable
समानाः (samaanaaH) = (Masc.nom.pl) are equal
समाHम् (samaaptam.h) = is complete or over
समाuोिष (samaapnoshhi) = You cover
समायु ¬ः (samaayuktaH) = keeping in balance
समारमभाः (samaarambhaaH) = attempts
समारोह (samaaroha) = programme
समारोहः (samaarohaH) = (m) function
समािव?ः (samaavishhTaH) = absorbed
समावृ तः (samaavRitaH) = covered
समास (samaasa) = compound word
समासतः (samaasataH) = in summary
समासे न (samaasena) = in summary
समाहतु (samaahartuM) = in destroying
समािहत (samaahita) = (adj) content, satisfied
समािहतः (samaahitaH) = approached completely
सिमित¸यः (samitiJNjayaH) = always victorious in battle
सिमती (samitii) = committee
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सिम;ः (samiddhaH) = blazing
समीकरः (samiikaraH) = (m) electric iron
समीकरण (samiikaraNa) = equation
समीपसथ (samiipastha) = (standing) nearby
समीपे (samiipe) = (adv) near
समीक् (samiikSh.h) = to examine
समी·य (samiikShya) = after seeing
समु तथे न (samutthena) = arisen from
समु तप¤ (samutpanna) = arisen
समु दाय (samudaaya) = assembled crowd
समु दायः (samudaayaH) = (m) community
समु िदत (samudita) = (adj) flourishing
समु ;तार (samuddhartaa) = the deliverer
समु ¸वं (samudbhavaM) = directly manifested
समु ¸वः (samudbhavaH) = born of
समु ¸वान् (samudbhavaan.h) = produced of
समु Uमे (samudyame) = in the attempt
समु ¯ (samudra) = sea
समु ¯पयर नता (samudraparyantaa) = bounded by ocean
समु ¯ं (samudraM) = the ocean
समु ¯े षू (samudreshhuu) = among the oceans
समु ¤ित (samunnati) = prosperity
समु पवृ त् (samupavRit.h) = Thus
समु पिसथत (samupasthita) = present
समु पिसथतं (samupasthitaM) = present
समु पाि"तः (samupaashritaH) = having taken shelter of
समु ह (samuha) = (m) group
समु हे (samuhe) = in group
समू ह (samuuha) = (m) a multitude, crowd
समृ ; (samRiddha) = with full
समृ ;ं (samRiddhaM) = flourishing
समृ ;वे गः (samRiddhavegaH) = with full speed
समे (same) = in equanimity
समे तं (sametaM) = come together with
समौ (samau) = in suspension
समपत् (sampat.h) = assets
समपि¬ (sampatti) = prosperity
समपदं (sampadaM) = assets
समपUते (sampadyate) = he attains
समप¤ (sampanna) = endowed with
समप¤े (sampanne) = fully equipped
समपकर (samparka) = contact
समपशयन् (sampashyan.h) = considering
समपादक (sampaadaka) = (m) editor
समपादकः (sampaadakaH) = (m) editor
समपादन (sampaadana) = editting
समपािदका (sampaadikaa) = (f) editor
समपीडकः (sampiiDakaH) = (m) compressor
समपु ि?ः (sampushhTiH) = (f) corroboration
समपू णर (sampuurNa) = full
समuकीिततः (samprakiirtitaH) = is declared
समuितSा (sampratishhThaa) = the foundation
समuपद् (samprapad.h) = to become
समuवृ ¬ािन (sampravRittaani) = although developed
समuे ·य (samprekShya) = looking
समपलु तोदके (samplutodake) = in a great reservoir of water
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
समबनध (sambandha) = Full relationship between planets
समबिनधनः (sambandhinaH) = relatives
समभव (sambhava) = birth
समभवं (sambhavaM) = born of
समभवः (sambhavaH) = production
समभवित (sambhavati) = occur, arise
समभविनत (sambhavanti) = they appear
समभवाः (sambhavaaH) = produced of
समभवान् (sambhavaan.h) = produced of
समभवािम (sambhavaami) = I do incarnate
समभािवतसय (sambhaavitasya) = for a respectable man
समभू तं (sambhuutaM) = arisen kim
सममजर नी (sammarjanii) = (f) broom
सममू ढ (sammuuDha) = bewildered
सममू ढाः (sammuuDhaaH) = befooled by material identification
सममे लनं (sammelanaM) = (n) conference
सममोहं (sammohaM) = into delusion
सममोहः (sammohaH) = perfect illusion
सममोहात् (sammohaat.h) = from illusion
समयक् (samyak.h) = proper
समयग"ाहियतवा (samyaggraahayitvaa) = well+captured
सरः (saraH) = (neut) lake
सरित (sarati) = (1 pp) to go
सरल (sarala) = straight, candid
सरस् (saras.h) = lake
सरस (sarasa) = Excellent
सरसां (sarasaaM) = of all reservoirs of water
सरसानगयषथी (sarasaangayashhthii) = she whose body is like a (lean)stick
सरसवित (sarasvati) = goddess of speech and learning
सिरता (saritaa) = (f) river
सरोज (saroja) = lotus ( one that is born in a lake)
सरोवरम् (sarovaram.h) = (n) lake
सगर ः (sargaH) = birth and death
सगार णां (sargaaNaaM) = of all creations
सग (sarge) = while taking birth
सग ऽिप (sarge.api) = even in the creation
सपर (sarpa) = snake
सपार णां (sarpaaNaaM) = of serpents
सवर (sarva) = all
सव (sarvaM) = all
सवर ः (sarvaH) = all
सवर कमर (sarvakarma) = of all activities
सवर कमार िण (sarvakarmaaNi) = all reactions to material activities
सवर कारः (sarvakaaraH) = (m) coalition
सवर गतं (sarvagataM) = all-pervading
सवर गतः (sarvagataH) = all-pervading
सवर गु jतमं (sarvaguhyatamaM) = the most confidential of all
सवर जगत् (sarvajagat.h) = the eentire world
सवर तः (sarvataH) = on/from all sides (indecl)
सवर तो (sarvato) = from all (sides)
सवर ¬ (sarvatra) = everywhere
सवर ¬गं (sarvatragaM) = all-pervading
सवर ¬गः (sarvatragaH) = blowing everywhere
सवर था (sarvathaa) = in all respects
सवर दा (sarvadaa) = always
सवर दे िहनां (sarvadehinaaM) = of all embodied beings
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सवर zारािण (sarvadvaaraaNi) = all the doors of the body
सवर zारे षु (sarvadvaareshhu) = in all the gates
सवर धनु षमताम् (sarvadhanushhmataam.h) = of all shooters (bow, arrow carriers)
सवर धमार न् (sarvadharmaan.h) = all varieties of religion
सवर पापै ः (sarvapaapaiH) = from all sinful reactions
सवर भावे न (sarvabhaavena) = in all respects
सवर भू त (sarvabhuuta) = to all living entities
सवर भू तसथं (sarvabhuutasthaM) = situated in all beings
सवर भू तिसथतं (sarvabhuutasthitaM) = situated in everyone's heart
सवर भू तिहते (sarvabhuutahite) = for the welfare of all living entities
सवर भू तानां (sarvabhuutaanaaM) = of all living entities
सवर भू तािन (sarvabhuutaani) = all created entities
सवर भू तानी (sarvabhuutaanii) = all living entities
सवर भू ते षु (sarvabhuuteshhu) = among all living beings
सवर भृ त् (sarvabhRit.h) = the maintainer of everyone
सवर मते न (sarvamatena) = according to all schools of thought/unanimously
सवर योिनषु (sarvayonishhu) = in all species of life
सवर लोक (sarvaloka) = of all planets and the demigods thereof
सवर िवत् (sarvavit.h) = the knower of everything
सवर िवद् (sarvavid.h) = one who knows everything
सवर वृ काणां (sarvavRikShaaNaaM) = of all trees
सवर शः (sarvashaH) = all
सवर सं पदाम् (sarvasaMpadaam.h) = all wealth
सवर सङकलप (sarvasa.nkalpa) = of all material desires
सवर सममितः (sarvasammatiH) = unanimity
सवर िसम¤िप (sarvasminnapi) = in all beings
सवर सय (sarvasya) = of everyone
सवर सवं (sarvasvaM) = all of one's belongings, holding
सवर हरः (sarvaharaH) = all-devouring
सवर जान (sarvaGYaana) = in all sorts of knowledge
सवार ः (sarvaaH) = all
सवार ङग (sarvaa.nga) = the whole body
सवार ङगासन (sarvaa.ngaasana) = the shoulderstand posture
सवार िण (sarvaaNi) = all
सवार न् (sarvaan.h) = all kinds of
सवार रमभ (sarvaarambha) = of all endeavours
सवार रमभः (sarvaarambhaH) = all ventures
सवार थर (sarvaartha) = for all worthy or meaningful or riches
सवार थार न् (sarvaarthaan.h) = all things
सव (sarve) = all
सव भयः (sarvebhyaH) = of all
सव षां (sarveshhaaM) = all
सव षु (sarveshhu) = in all the
सव कणम् (sarvekShaNam.h) = (n) survey, poll
सव ( ◌ः) (sarvai(H)) = (Masc.instr.pl.) by all
सव ः (sarvaiH) = all
सल·मणः (salakShmaNaH) = with LakshmaNa
सिलल (salila) = water
सिवकारं (savikaaraM) = with interactions
सिवचार (savichaara) = investigational meditation
सिवतकर (savitarka) = inspectional meditation
सिवतृ (savitRi) = a name of Sun
स~सािचन् (savyasaachin.h) = O Savyasaci
सश¬ (sashatra) = with weapons,armed
सशरं (sasharaM) = along with arrows
ससय (sasya) = grain
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सह (saha) = With
सहं श (saha.nsha) = Special positions or points signifying important events in life. They are somewhat
similar to Arabic parts
सहः (sahaH) = force, strangth (neut)
सहकाय (sahakaaryaM) = (n) co-operation
सहज (sahaja) = the karma to which one is born
सहजभाव (sahajabhaava) = House of Siblings or 3rd
सहजं (sahajaM) = born simultaneously
सहते (sahate) = (1 ap) to bear
सहदे वः (sahadevaH) = Sahadeva
सहनववतु (sahanavavatu) = saha + nau + avatu: together + us + (You)protect
सहनौ (sahanau) = together us
सहयोगः (sahayogaH) = (m) colloboration
सहसा (sahasaa) = (adv) hastily, perforce
सह~ावतर नात् (sahastraavartanaat.h) = according to the prescribed shAstrA cycle
सह¬ (sahasra) = one thousand
सह¬ं (sahasraM) = 1000 times
सह¬कृ तवः (sahasrakRitvaH) = a thousand times
सह¬पात् (sahasrapaat.h) = thousand-footed
सह¬बाहो (sahasrabaaho) = O thousand-handed one
सह¬शः (sahasrashaH) = thousands
सह¬शीषार (sahasrashiirshhaa) = thousand-headed
सह¬सय (sahasrasya) = of many thousands
सह¬ानतां (sahasraantaaM) = similarly, ending after one thousand
सह¬ार (sahasraara) = the thousand-petalled lotus within the cerebral cavity
सह¬ाकः (sahasraakShaH) = thousand-eyed
सह¬े ण (sahasreNa) = by thousand
सह¬े षु (sahasreshhu) = out of many thousands
सहाय (sahaaya) = helper, friend, ally
सहासं (sahaasaM) = with smile
सिहतं (sahitaM) = with
सकी (sakShii) = witness
सङगो?ी (sa~NgoshhTii) = (f) symposium
सङघतकः (sa~NghatakaH) = (m) component
सञघनकः (sa~nghanakaH) = (m) condenser
सा (saa) = that is
सां uतं (saaMprataM) = (indeclinable) now
सांसकृ ितक (saa.nskRitika) = cultural
साकं (saakaM) = with
सागरं (saagaraM) = (masc.Acc.S)ocean
सागरः (saagaraH) = the ocean
सागरात् (saagaraat.h) = from the ocean
साङखय (saa.nkhya) = one of the schools(systems) of Indian philosophy
साङखयं (saa.nkhyaM) = analytical study
साङखययोग (saa.nkhyayoga) = the yoga of science
साङखयानां (saa.nkhyaanaaM) = of the empiric philosophers
साङखये (saa.nkhye) = in the fight
साङखये न (saa.nkhyena) = of philosophical discussion
साङखयै ः (saa.nkhyaiH) = by means of Sankhya philosophy
साजयसिमि¸ः (saajyasamidbhiH) = with ghee(clarified butter) and `samidhaa' sticks
साटोप (saaTopa) = (adj) proud
साडे साित (saaDesaati) = Saturn's transit of the lunar 12,1,2 houses. It lasts about 7 1\/2 years and is
regarded as problematic for the Native by some Jyotishi. If the sarvaashhTakavarga of the signs in 12th,
1st and 2nd from the Moon have more than 30 points this relieves a lot of the above malefic side-effects.
One should also judge the whole chart and see whether there is real malevolence to this transit
साि¯वक (saattvika) = to one in goodness
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
साि¯वकं (saattvikaM) = in the mode of goodness
साि¯वकः (saattvikaH) = in the mode of goodness
साि¯वकाः (saattvikaaH) = in goodness
साि¯वकी (saattvikii) = in the mode of goodness
सातयिकः (saatyakiH) = Satyaki (the same as Yuyudhana, the charioteer of Lord KRishhNa)
साितवक (saatvika) = Pure Planets i.e. Waxing Moon, Jupiter and Mercury
साधक (saadhaka) = an aspirant, seeker
साधकं (saadhakaM) = means
साधन (saadhana) = instrument
साधना (saadhanaa) = practice, a quest
साधये त् (saadhayet.h) = achieves
साधमय (saadharmyaM) = same nature
सािधभू त (saadhibhuuta) = and the governing principle of the material manifestation
सािधयजं (saadhiyaGYaM) = and governing all sacrifices
साधु (saadhu) = good man
साधु ः (saadhuH) = a saint
साधु भावे (saadhubhaave) = in the sense of the nature of the devotee
साधु षु (saadhushhu) = unto the pious
साधू नां (saadhuunaaM) = of the devotees
साधयाः (saadhyaaH) = the Sadhyas
साधवी (saadhvii) = (feminine form of saadhu ie , a virtuos person )
सानतवयित (saantvayati) = (10 up) to console
साम (saama) = the Sama Veda
सामथय (saamarthyaM) = capacity, strength
सामवे दः (saamavedaH) = the Sama Veda
सामािजक (saamaajika) = social
सामािन (saamaani) = Nr.nom.pl.)the Sama Veda
सामानय (saamaanya) = common
सामािसकसय (saamaasikasya) = of compounds
साVं (saamnaM) = of the Sama Veda songs
सामयवादः (saamyavaadaH) = (m) communism
सामये (saamye) = in equanimity
सामये न (saamyena) = generally
सा9ाजय (saamraajya) = universal soverignty
सायं (saayaM) = evening
सायं uातः (saayaMpraataH) = both evening \ morning
सायन (saayana) = The Tropical Zodiac with precession
सायमधीयानो (saayamadhiiyaano) = evening studied man
सार (saara) = essence
सािरका (saarikaa) = a bird (nightingale / cuckoo ? )
साथर वाह (saarthavaaha) = (m) a merchant
सावर भौम (saarvabhauma) = of the whole earth
सावार यु ष (saarvaayushha) = of full life-span
सालमब (saalamba) = supported
सालमबसवार ङगासन (saalambasarvaa.ngaasana) = the supported shoulderstand posture
सावधान (saavadhaana) = attention
साहङकारे ण (saaha.nkaareNa) = with ego
साहस (saahasa) = adventure
साहसे (saahase) = (loc.sing.) in bravery or adventure
साहाययक (saahaayyaka) = (m) assitant , helper
साहाययम् (saahaayyam.h) = (n) help, assistance
सािहतय (saahitya) = literature
साकतकार (saakShatkaara) = the spirit
साकात् (saakShaat.h) = directly
िसह (si.nha) = lion
िसहः (si.nhaH) = (m) lion
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िसहनादं (si.nhanaadaM) = roaring sound, like that of a lion
िसहासन (si.nhaasana) = the lion posture
िसहासनम् (si.nhaasanam.h) = (n) throne
िसकता (sikataa) = salt
िस¬ (sikta) = sprayed
िसकथं (sikthaM) = (n) wax
िसकथवितका (sikthavartikaa) = (f) candle
िस(ित (siJNchati) = (6 pp) to sprinkle
िसत (sita) = Blank
िसदधयिसदधयोः (sid.hdhyasid.hdhyoH) = in success and failure
िस; (siddha) = a prophet or adept, ever-ready, having psychic power
िस;ः (siddhaH) = perfect
िस;यः (siddhayaH) = great achievements including mystic powers
िस;ये (siddhaye) = for perfection
िस;सङघाः (siddhasa.nghaaH) = perfect beings
िस;ां श (siddhaa.nsha) = A Varga. The 24th Harmonic Chart. Also known as Chaturvi.nsha.nsha. Used in
delineating Spiritual Gifts
िस;ानां (siddhaanaaM) = of those who have achieved perfection
िस;ानत (siddhaanta) = thesis
िस;ासन (siddhaasana) = the adept's posture
िसि; (siddhi) = success, achievement
िसि; (siddhiM) = powers
िसि;ः (siddhiH) = success
िस;ी (siddhii) = a psychic (or occult) power
िस;ौ (siddhau) = in success
िसध् (sidh.h) = to be accomplished
िसधमं ¬ो (sidhama.ntro) = having got the effect of the mantra
िसधद (sidhda) = accomplished
िसधदाथ्र (sidhdaa.rth) = (m) pr.n
िसधयं ित (sidhya.nti) = (Vr.Pr.III P.pl.PP)materialise
िसधयित (sidhyati) = (4 pp) to reach
िसनधु ः (sindhuH) = ocean
सीकता (siikataa) = (f) sand
सीता (siitaa) = the wife of Rama
सीतापित (siitaapatiM) = siotA's husband
सीतापितः (siitaapatiH) = the husband or lord of sItA
सीतायाः (siitaayaaH) = sItA's
सीदित (siidati) = (1 pp) to sit
सीदिनत (siidanti) = are quivering
सीमा (siimaa) = limit, boundary
सीमाशु लकं (siimaashulkaM) = (n) customs duty
सी~ित (siivyati) = to sew
सीसं (siisaM) = (n) lead (Pb)
सु (su) = good, used as a prefix
सु नदर (sundara) = beautiful, lovely, handsome, charming
सु नदरी (sundarii) = beautiful woman
सु वृ त् -त¯व (suvRit-tattva) = the principle of goodness
सुं दरम् (su.ndaram.h) = the handsome one
सु ःऋद् (suHRid.h) = affectionate
सु कर (sukara) = easy
सु कु मारौ (sukumaarau) = (two) handsome young lads
सु कृ तं (sukRitaM) = pious activities
सु कृ तदु षकृ ते (sukRitadushhkRite) = good and bad results
सु कृ तसय (sukRitasya) = pious
सु कृ ित (sukRitiM) = good deed
सु कृ ितनः (sukRitinaH) = those who are pious
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सु कृ ितनां (sukRitinaaM) = of the good-doer
सु कृ ती (sukRitii) = the man with good deeds
सु ख (sukha) = happiness
सु खं (sukhaM) = easily
सु खः (sukhaH) = and happiness
सु खतः (sukhataH) = for happiness
सु खद (sukhada) = the one giving comfort
सु खदु ःख (sukhaduHkha) = happiness and distress
सु खमे धते (sukhamedhate) = happiness, obtains
सु खले शः (sukhaleshaH) = (even a little) happiness
सु खसमपदाम् (sukhasampadaam.h) = of the happiness and wealth
सु खसय (sukhasya) = of happiness
सु खािन (sukhaani) = happiness thereof
सु खािथनः (sukhaarthinaH) = (of) a man seeking happiness
सु खासन (sukhaasana) = the easy posture
सु खासनम् (sukhaasanam.h) = (n) a reclining chair, rocking chair
सु िखनः (sukhinaH) = happy
सु खी (sukhii) = happy
सु खे (sukhe) = in happiness
सु खे न (sukhena) = in transcendental happiness
सु खे षु (sukheshhu) = in happiness
सु गिनध (sugandhiM) = one that has a nice fragrance
सु "ीवे शः (sugriiveshaH) = master-sugrIva, the monkey king (literally meaning the one
सु घोषमिणपु षपकौ (sughoshhamaNipushhpakau) = the conches named Sughosa and Manipuspaka
सु जन (sujana) = good man
सु त (suta) = son
सु ता (sutaa) = daughter
सु दित (sudati) = woman
सु दु राचारः (suduraachaaraH) = one committing the most abominable actions
सु दु दर श (sudurdarshaM) = very difficult to see
सु दु लर भः (sudurlabhaH) = very rare to see
सु दु षकरं (sudushhkaraM) = difficult
सु धा (sudhaa) = Nectar
सु धां (sudhaaM) = (fem.Acc. Sing.)nectar
सु धाकर् (sudhaakar) = Moon
सु धाखणडः (sudhaakhaNDaH) = (m) chalk
सु िनयमनय (suniyamanaya) = with good niyama or GYaana, also with na, ya, ma, na, ya gaNaas
सु िनि>तं (sunishchitaM) = definitely
सु नदर (sundara) = beautiful
सु नदरÏ (sundariiM) = (sundari in objective case)
सु पु ¬ (suputra) = good son
सु पू िजतम् (supuujitam.h) = well worshipped
सु H (supta) = asleep
सु Hजानु िशषार सन (suptajaanushirshhaasana) = the supine head-knee posture
सु Hपिसचमो¬नासन (suptapaschimottanaasana) = the supine back-stretching posture
सु Hपादाङगु Sासन (suptapaadaa.ngushhThaasana) = the supine big toe posture
सु Hब;पjासन (suptabaddhapadmaasana) = the supine bound lotus posture
सु Hव¬ासन (suptavajraasana) = the supine thunderbolt posture
सु मनसय (sumanasya) = benevolence
सु िम¬ा (sumitraa) = dasharath's wife, laxman's mother
सु र (sura) = god
सु रगणाः (suragaNaaH) = the demigods
सु रगु रोः (suraguroH) = of Brihaspati (the teacher of Gods)
सु रिङगक (sura.ngika) = (f) a small tunnel
सु रसङघाः (surasa.nghaaH) = groups of demigods
सु राणां (suraaNaaM) = of the demigods
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सु रे न¯ (surendra) = king of gods
सु यर (surya) = A name for the Sun
सु यìदय (suryodaya) = sun-rise
सु लभ (sulabha) = Easy
सु लभः (sulabhaH) = very easy to achieve
सु वणर कारः (suvarNakaaraH) = (m) goldsmith
सु िवपु लं (suvipulaM) = great , in bulk
सु िवरढ (suviruuDha) = strongly
सु ~विसथता (suvyavasthitaa) = well organised
सु शील (sushiila) = of good character
सु शीलतव (sushiilatva) = good character
सु शु Vा (sushumnaa) = the spinal cord
सु षु िHः (sushhuptiH) = deep sleeping
सु षु िHकरण (sushhuptikaraNa) = hypnosis
सु षु Hीअवसथा (sushhuptiiavasthaa) = the state of the mind in dreamless sleep
सु सु खं (susukhaM) = very happy
सु िसमत (susmita) = endowed with good smiles
सु हत् (suhRit.h) = to well-wishers by nature
सु हद् (suhRid.h) = (bahuvriihi) friend
सु हदं (suhRidaM) = the benefactor
सु हदः (suhRidaH) = well-wishers
सु जानाय (suGYaanaaya) = (instr.S) thro'good knowledge
सू (suu) = to produce
सू ¬ (suukta) = good words
सू चना (suuchanaa) = suggestion
सू िच (suuchi) = (fem) needle, pointer
सू िचका (suuchikaa) = (f) safety pin
सू ची (suuchii) = (f) needle, list
सू चीप¬ं (suuchiipatraM) = (n) catalogue
सू त (suuta) = the chariot driver
सू तपु ¬ः (suutaputraH) = Karna
सू ¬ (suutra) = a thread
सू ¬च+म् (suutrachakram.h) = (n) spinning wheel, charkha
सू ¬े (suutre) = on a thread
सू यते (suuyate) = manifests
सू यर (suurya) = sun
सू यर ः (suuryaH) = the sun
सू यर कानत (suuryakaanta) = Effulgent like Sun
सू यर गृ हे (suuryagRihe) = in the home of sun(during the solar eclipse)
सू यर नमसकार (suuryanamaskaara) = the homage to the sun posture
सू यर नारायण (suuryanaaraayaNa) = used for addressing Sun
सू यर वचर सवी (suuryavarchasvii) = with the prowess and brilliance of sun
सू यर > (suuryashcha) = sun + and
सू यारसतः (suuryaastaH) = (m) sunset
सू यìदयः (suuryodayaH) = (m) sunrise
सू ·म (suukShma) = minute, extremely small, keen
सू ·मतवात् (suukShmatvaat.h) = on account of being subtle
सू ·मदशर कम् (suukShmadarshakam.h) = (n) microscope
सू ·मशरीर (suukShmashariira) = the astral body
सृ जित (sRijati) = (6 pp) to create
सृ जािम (sRijaami) = manifest
सृ ती (sRitii) = different paths
सृ ि?ः (sRishhTiH) = creation
सृ ?ी (sRishhTii) = World
सृ षटवा (sRishhTvaa) = creating
से चननालः (sechananaalaH) = (m) a water-gun used during Holi, pichkaari
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
से तु (setu) = a bridge
से तु कृ तपातु (setukRitpaatu) = may the builder of bridge (over the sea) protect
से तु बनधासन (setubandhaasana) = the bridge posture
से तु बं धनं (setuba.ndhanaM) = bridging
से नयोः (senayoH) = of the armies
से नानीनां (senaaniinaaM) = of all commanders
से िन¯यमानस (sendriyamaanasa) = sa+indriya+mAnasa, wwith senses and mind
से व् (sev.h) = to serve
से वक (sevaka) = (m) servant
से वते (sevate) = (1 ap) to serve
से वम (sevama) = (n) apple
से वया (sevayaa) = by the rendering of service
से वा (sevaa) = service
से वामहे (sevaamahe) = (verb.Pr.I Per.Pl.Atma.Pada)
से िवतवं (sevitvaM) = aspiring
सै िनकः (sainikaH) = (m) soldier
सै नयसय (sainyasya) = of the soldiers
सै षा (saishhaa) = saa+eshhA, that feminine form
सोढु ं (soDhuM) = to tolerate
सोपानम् (sopaanam.h) = (n) staircase, steps
सोम (soma) = The Moon
सोमः (somaH) = the moon
सोमपाः (somapaaH) = drinkers of soma juice
सोमवार (somavaara) = Monday
सÏदयर मािलका (sau.ndaryamaalikaa) = Garland of beauty
सौःऋद (sauHRida) = friendship
सौिचकः (sauchikaH) = (m) tailor
सौदािमनी (saudaaminii) = (f) lightning
सौभ¯ः (saubhadraH) = the son of Subhadra
सौभागयवती (saubhaagyavatii) = Mrs
सौमदि¬ः (saumadattiH) = the son of Somadatta
सौिमि¬वतसलः (saumitrivatsalaH) = he who is affectionate to LakshmaNa
सौमयं (saumyaM) = very beautiful
सौमयतवं (saumyatvaM) = being without duplicity towards others
सौमयवपु ः (saumyavapuH) = the beautiful form
सौरभ (saurabha) = fragrance
सौर~ू हः (sauravyuuhaH) = (m) the solar system
सौवणर (sauvarNa) = golden
सौहद (sauhRida) = friendship
सौ·मयात् (saukShmyaat.h) = due to being subtle
सःऋद् (sHRid.h) = friend
सकं धौ (ska.ndhau) = shoulders
सकनद (skanda) = a name of Kartikeya, god of war
सकनदः (skandaH) = Kartikeya
सकनधः (skandhaH) = (m) shoulder
सखलनशील (skhalanashiila) = adj. liable to lapse
सतः (staH) = is
सतनभर (stanabhara) = breasts that are(full-with milk)
सतबधः (stabdhaH) = impudent
सतभ् (stabh) = (root) to make immobile, to stun
सतमभः (stambhaH) = (m) pillar
सतमभन (stambhana) = Stationary planet
सतु त (stuta) = praised
सतु ित (stuti) = praise
सतु ितः (stutiH) = praise
सतु ितिभः (stutibhiH) = with prayers
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सतु वं ित (stuva.nti) = praise, flatter
सतु विनत (stuvanti) = are singing hymns
सते नः (stenaH) = thief
सते य (steya) = robbery
सतो¬ (stotra) = hymn
सतो¬ं (stotraM) = hymn
सतो¬े (stotre) = in composing a hymn
सतयन (styana) = sloth
~ं सते (stra.nsate) = is slipping
~वित (stravati) = (1 pp) to flow
ि~यः (striyaH) = women
ि~य>िर¬ं (striyashcharitraM) = the characater of a woman
~ी (strii) = (f) woman
~ीकारक (striikaaraka) = Significator of wife or partner Venus
~ीषु (striishhu) = by the womanhood
सथः (sthaH) = situated
सथगयित (sthagayati) = to stop someone
सथिमबतः (sthambitaH) = (gerund) startled/overwhelmed
सथला (sthalaa) = (f) tiles (on the floor)
सथा (sthaa) = to stand
सथा( ितSित) (sthaa(tishhThati)) = to stand
सथाणु ः (sthaaNuH) = unchangeable
सथान (sthaana) = place, house, position
सथानं (sthaanaM) = place
सथानक (sthaanaka) = (m) station, base
सथान¬शट (sthaanabhrashTa) = adj. skidrow bum
सथानानतरण (sthaanaantaraNa) = transfer
सथािन (sthaani) = situated
सथाने (sthaane) = rightly
सथापय (sthaapaya) = please keep
सथापयित (sthaapayati) = to put, to keep
सथापियतवा (sthaapayitvaa) = placing
सथािलका (sthaalikaa) = (f) plate, dish
सथावर (sthaavara) = not moving
सथावराणां (sthaavaraaNaaM) = of immovable things
सथासयित (sthaasyati) = remains
िसथतं (sthitaM) = situated
िसथतः (sthitaH) = situated
िसथतधीः (sthitadhiiH) = one fixed in KRishhNa consciousness
िसथतuजः (sthitapraGYaH) = transcendentally situated
िसथतuजसय (sthitapraGYasya) = of one who is situated in fixed KRishhNa consciousness
िसथताः (sthitaaH) = are situated
िसथतान् (sthitaan.h) = standing
िसथित (sthiti) = position
िसथित (sthitiM) = situation
िसथितः (sthitiH) = situation
िसथती (sthitii) = existing
िसथतौ (sthitau) = situated
िसथतवा (sthitvaa) = being situated
िसथर (sthira) = fixed
िसथररािश (sthiraraashi) = Fixed Signs
िसथरं (sthiraM) = firm
िसथरः (sthiraH) = still
िसथरता (sthirataa) = steadiness
िसथरबु ि;ः (sthirabuddhiH) = self-intelligent
िसथरां (sthiraaM) = stable
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िसथराः (sthiraaH) = enduring
िसथराङकः (sthiraa~NkaH) = (m) constant number/variable
िसथरै ः (sthiraiH) = with firm or strong (limbs)
सथू ल (sthuula) = (adj) strong, big
सथू लः (sthuulaH) = (adj) fat
सथू लमा¬ा (sthuulamaatraa) = macro
सथू लशरीर (sthuulashariira) = (bahuvriihi) big-bodied
सथू लसफिटकी (sthuulasphaTikii) = macrocrystaline
सथै य (sthairyaM) = steadfastness
¯ातको¬र (snaatakottara) = post graduate
¯ाित (snaati) = to bathe
¯ान (snaana) = bath, ablution
¯ानशील (snaanashiila) = (metaphorically) pure
¯ानगृ हम् (snaanagRiham.h) = (n) bathroom
¯ायु (snaayu) = sinew
¯ायुिवतननं (snaayuvitananaM) = sprain
ि¯गध (snigdha) = affectionate; also oily,greasy
ि¯गधाः (snigdhaaH) = fatty
¯ु षा (snushhaa) = (f) daughter-in-law
¯े ह (sneha) = love
¯े हः (snehaH) = friendship (oil)
¯े हात् (snehaat.h) = (Masc.absol.sing.) from affection
¯े हे न (snehena) = (Masc.instr.sing.) through affection
सपनदते (spandate) = (1 ap) to throb
सपशर नं (sparshanaM) = touch
सपशार न् (sparshaan.h) = sense objects, such as sound
सप? (spashhTa) = Longitude of planet or house (bhaava)
सपृ श् (spRish) = to touch
सपृ शित (spRishati) = (6 pp) to touch
सपृ शन् (spRishan.h) = touching
सपृ ?ं (spRishhTaM) = (past participle) touched
सपृ हा (spRihaa) = aspiration
िसuहिणयरपं (sprihaNiyaruupaM) = desirable form (personal appearance)
सफीत (sphiita) = (adj) prosperous
सफु िटत (sphuTita) = overt
सफु रित (sphurati) = (6 pp) to throb
सफु िरत (sphurita) = shining
सफोतकः (sphotakaH) = (m) bomb, explosive
सम (sma) = an indeclinable that changes the sentence to past tense from present tense
समयते (smayate) = (1 ap) to smile
समरित (smarati) = (1 pp) to remember, recollect
समरन् (smaran.h) = thinking of
समरािम (smaraami) = remember
समरे त् (smaret.h) = remembers, recalls
समाशन (smaashana) = graveyard
समृ त (smRita) = remembered
समृ तं (smRitaM) = is considered
समृ तः (smRitaH) = is considered
समृ ता (smRitaa) = when remembered
समृ ित (smRiti) = of memory
समृ ितः (smRitiH) = memory
समृ ित¬ं शात् (smRitibhra.nshaat.h) = after bewilderment of memory
समृ ती (smRitii) = memory
सयनदने (syandane) = chariot
सयिनदन् (syandin.h) = oozing
सयां (syaaM) = would be
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सयात् (syaat.h) = may be
सयाम (syaama) = will we become
सयुः (syuH) = form from ``as.h'' meaning ``those who may be''
सयु तम् (syutam.h) = (n) a bag
¬ोतसां (srotasaaM) = of flowing rivers
सव (sva) = Self
सवं (svaM) = own
सवः (svaH) = the nether world(?)
सवकं (svakaM) = His own
सवकमर (svakarma) = in his own duty
सवकमर णा (svakarmaNaa) = by his own duties
सवकीय (svakiiya) = (asj) private
सवचकु षा (svachakShushhaa) = your own eyes
सवचछ (svachchha) = pure
सवचछं दी (svachchha.ndii) = adj. self-absorbed
सवजनं (svajanaM) = kinsmen
सवतं ¬ (svata.ntra) = Free
सवते जसा (svatejasaa) = by Your radiance
सवदे श (svadesha) = one's own country
सवधम (svadharmaM) = your religious duty
सवधमर ः (svadharmaH) = one's prescribed duties
सवधम (svadharme) = in one's prescribed duties
सवधा (svadhaa) = oblation
सवन (svana) = sound
सवनु िSतात् (svanushhThitaat.h) = perfectly done
सवपित (svapati) = (2pp) to sleep
सवपन् (svapan.h) = dreaming
सवu (svapna) = dream
सवuं (svapnaM) = dreaming
सवuः (svapnaH) = dreaming
सवuशीलसय (svapnashiilasya) = of one who sleeps
सवuावबोधसय (svapnaavabodhasya) = sleep and wakefulness
सवuावसथा (svapnaavasthaa) = the state of the mind in a dream
सवuे (svapne) = in dream
सवभाव (svabhaava) = nature, personal mental attributes
सवभावः (svabhaavaH) = characteristics
सवभावजं (svabhaavajaM) = born of his own nature
सवभावजा (svabhaavajaa) = according to his mode of material nature
सवभावजे न (svabhaavajena) = born of your own nature
सवभाविनयतं (svabhaavaniyataM) = prescribed according to one's nature
सवमितपिरणामाविध (svamatipariNaamaavadhi) = according to one's intellectual capacity
सवयं (svayaM) = herself
सवयं uकािशत (svayaMprakaashita) = self-illumined like stars(Sun)
सवया (svayaa) = by their own
सवर (svara) = sound
सवरनधरा (svarandharaa) = (f) harmonium
सवरप (svaruupa) = one's true nature
सवरपं (svaruupaM) = form
सवगर (svarga) = heaven
सवग (svargaM) = to heaven
सवगर ित (svargatiM) = passage to heaven
सवगर पराः (svargaparaaH) = aiming to achieve heavenly planets
सवगर लोकं (svargalokaM) = heaven
सवगार त् (svargaat.h) = (Masc.abl.S)heaven
सवग (svarge) = in heaven
सवलीलया (svaliilayaa) = sva+lIlaya, through one's play-like action
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
सवलप (svalpa) = little
सवलपं (svalpaM) = a little
सवलपतन¬ं (svalpatantraM) = (n) oligarchy
सवसं वे दन (svasa.nvedana) = the understanding of oneself
सविसत (svasti) = all peace
सविसतकासन (svastikaasana) = the prosperous posture
सविसतनसता·यì (svastinastaarkShyo) = let tArkshya or Garuda do good to us
सविसतनì (svastirno) = good to us
सवसथः (svasthaH) = being situated in himself
सवसथै ः (svasthaiH) = by healthy persons (ie , healthy in minds , their minds being well
सवसयः (svasyaH) = by his own
सवहसतः (svahastaH) = Signature
सवके ¬ (svakShetra) = Planet in its own sign
सवां (svaaM) = of Myself
सवागतककः (svaagatakaxaH) = (m) drawing room
सवाित (svaati) = The fifteenth nakshatra. Can be spelt Svati
सवाद (svaada) = (m) taste
सवादते (svaadate) = (1 ap) to taste
सवादु (svaadu) = sweet
सवाधीन (svaadhiina) = dependent on the self
सवाधयाय (svaadhyaaya) = self-study
सवाधयायः (svaadhyaayaH) = study of Vedic literature
सवाधयायानमा (svaadhyaayaanmaa) = sva + adhyAyAt.h + mA:fromone's learning + don't
सवाप (svaapa) = (m) sleep
सवािम (svaami) = master
सवामी (svaamii) = the master
सवाय¬ (svaayatta) = dependent only one onself
सवाराजय (svaaraajya) = `self-rule', i.e., not being subordinate someone else
सवाथर (svaartha) = one's own ends
सवाथÍ (svaarthii) = adj. self-centered
सवीकरोित (sviikaroti) = to accept
सवे न (svena) = by your own
सवै रतन¬ं (svairatantraM) = (n) autocracy
स~ं (svyaM) = of one's own
सãां जली (svraa.njalii) = Musical notes
ह (ha) = the sun
हं स (ha.nsa) = (masc) swan, goose
हं सः (ha.nsaH) = (m) swan
हं सासन (ha.nsaasana) = the swan posture
हट (haTa) = force, against one's will
हटयोग (haTayoga) = union with the supreme via discipline
हतं (hataM) = killed
हतः (hataH) = being killed
हतान् (hataan.h) = already killed
हतािन (hataani) = (past.part.)having been killed
हतै ः (hataiH) = having been killed
हतया (hatyaa) = (f) assassination
हतवा (hatvaa) = by killing
हनन (hanana) = killing
हिनषये (hanishhye) = I shall kill
हनु मतuभु ः (hanumatprabhuH) = the lord of Hanuman
हनु मान (hanumaana) = a monkey chief, son of Anjana and Vayu
हनु मानासन (hanumaanaasana) = the splits
हनत (hanta) = O ! , Alas !
हनतारं (hantaaraM) = the killer
हिनत (hanti) = kills
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
हनतुं (hantuM) = to kill
हनतृ (hantRi) = desirous of killing
हनयते (hanyate) = is killed
हनयमाने (hanyamaane) = being killed
हनयु ः (hanyuH) = may kill
हय (haya) = horse
हयै ः (hayaiH) = horses
हर् (har.h) = to steal
हर (hara) = shankara
हरः (haraH) = shiva
हरित (harati) = (1pp) to take (away)
हरिनत (haranti) = throw
हरिस (harasi) = you remove
हिर (hari) = vishnu
हिरः (hariH) = the Supreme Personality of Godhead, KRishhNa
हिरण (hariNa) = deer
हिरत (harita) = green
हिरतम् (haritam.h) = (n) cabbage
हरीः (hariiH) = VishNu
हरे ः (hareH) = of Lord KRishhNa
हतार ऽिस (hartaa.asi) = are the usurper
हमयर (harmya) = building
हशर (harsha) = (masc) joy
हषर (harshha) = from happiness
हष (harshhaM) = cheerfulness
हषर शोकािनवतः (harshhashokaanvitaH) = subject to joy and sorrow
हल (hala) = a plough
हलासन (halaasana) = the plough posture
हलाहल (halaahala) = poison
हिवः (haviH) = butter
हिवषा (havishhaa) = offerings
हसित (hasati) = (1pp) to laugh
हसत (hasta) = hand
हसतघटी (hastaghaTii) = (f) wristwatch
हसतपादङगु Sासन (hastapaada.ngushhThaasana) = the hand-to-big-toe posture
हसतात् (hastaat.h) = from the hand
हसताकरम् (hastaakSharam.h) = (n) handwriting
हिसतिन (hastini) = in the elephant
हिसतपकः (hastipakaH) = (m) mahout, one who rides the elephant
हसतै िब¬ाणं (hastairbibhraaNaM) = bearing in the hands
हािकणी (haakiNii) = the goddess in aGYaa chakra
हािन (haani) = damage
हािनः (haaniH) = destruction
हार (haara) = Garland
हािरणी (haariNii) = remover
हालाहल (haalaahala) = poison
हास (haasa) = laughter
हासय (haasya) = the sentiment of humor
िह (hi) = really
िहसित (hi.nsati) = kills
िहसा (hi.nsaa) = violence
िहसां (hi.nsaaM) = and distress to others
िहसातमकः (hi.nsaatmakaH) = always envious
िहत (hita) = benefit
िहतं (hitaM) = beneficial
िहतकामयया (hitakaamyayaa) = for your benefit
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
िहते (hite) = in welfare work
िहतै िषन् (hitaishhin.h) = one who wishes good
िहतवा (hitvaa) = having given up/abandoned
िहनिसत (hinasti) = degrade
िहमालयः (himaalayaH) = the Himalayan mountains
िहरणयकशयपु (hiraNyakashyapu) = a demon king, killed by Vishnu
िहरणयगभर (hiraNyagarbha) = Effulgent, a name of Sun
िहरणयगभर ः (hiraNyagarbhaH) = the Golden Embryo of life and form
हीनौ (hiinau) = bereft, having lost
हत (huta) = offerings (usually made to a fire)
हतं (hutaM) = offered
हतभु क् (hutabhuk.h) = fire (one who eats offerings)
हताशवक¬ं (hutaashavaktraM) = fire coming out of Your mouth
ह (hRi) = to steal
हत (hRita) = deprived of
हतत् (hRitat.h) = heart
हतसथं (hRitsthaM) = situated in the heart
हद् (hRid.h) = heart (neut)
हदय (hRidaya) = heart
हदयं (hRidayaM) = heart
हदयसथं (hRidayasthaM) = heart-stationed
हदयािन (hRidayaani) = hearts
हदयी (hRidayii) = in my heart
हदये षु (hRidayeshhu) = in the hearts of
हिद (hRidi) = in the heart
ह(ेशे (hRiddeshe) = in the location of the heart
हUाः (hRidyaaH) = pleasing to the heart
हिषतः (hRishhitaH) = gladdened
हषीके श (hRishhiikesha) = O master of all senses
हषीके शं (hRishhiikeshaM) = unto Lord KRishhNa
हषीके शः (hRishhiikeshaH) = Hrsikesa (KRishhNa, the Lord who directs the senses of the devotees)
ह?रोमा (hRishhTaromaa) = with his bodily hairs standing on end due to his great ecstasy
हषयित (hRishhyati) = takes pleasure
हषयािम (hRishhyaami) = I am enjoying
हे तवः (hetavaH) = causes
हे तु (hetu) = intention
हे तु ः (hetuH) = aim (Here: cause)
हे तु ना (hetunaa) = for the reason
हे तु मि¸ः (hetumadbhiH) = with cause and effect
हे तोः (hetoH) = in exchange
हे मन् (heman.h) = gold
हे मनत (hemanta) = (masc) winter
होरा (horaa) = A Varga. The Division of a sign into Solar and Lunar or Division into halves. Used for
determining Wealth amongst other things
jः (hyaH) = yesterday
zसवा (hrasvaa) = (adj) short
िzयते (hriyate) = is attracted
zीः (hriiH) = modesty
कणं (kShaNaM) = one second
कणuभा (kShaNaprabhaa) = (f) lightning
कणिवयोग (kShaNaviyoga) = momentary separation
कणवीिकत (kShaNaviikshita) = glance
कि¬य (kShatriya) = the caste of princes and warriors
कि¬यबलं (kShatriyabalaM) = the power or might of the kshatriyas or kings
कि¬यसय (kShatriyasya) = of the ksatriya
कि¬याः (kShatriyaaH) = the members of the royal order
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
किनतः (kShantiH) = tolerance
कमता (kShamataa) = ability
कमा (kShamaa) = forgivance
कमी (kShamii) = forgiving
कय (kShaya) = loss, weakening, scaricity
कयं (kShayaM) = destruction
कयकृ त् (kShayakRit.h) = the destroyer
कयित (kShayati) = (1 pp) to decay
कयात् (kShayaat.h) = (from) consunption/destruction
कयाय (kShayaaya) = for destruction
कर (kShara) = prone to end, destructible
करं (kSharaM) = to the fallible
करः (kSharaH) = constantly changing
का¬ं (kShaatraM) = of a ksatriya
कािनतः (kShaantiH) = tolerance
कामये (kShaamaye) = ask forgiveness
कार (kShaara) = salty
कालयित (kShaalayati) = (10 pp) to wash
िकितपाल (kShitipaala) = (m) protector of the earth, king
िकप् (kShip) = (root) to throw
िकपित (kShipati) = (6 pp) to throw
िकपािम (kShipaami) = I put
िकH (kShipta) = neglected or distracted
िकuं (kShipraM) = soon
की (kShii) = to dimnish
कीणकलमषाः (kShiiNakalmashhaaH) = who are devoid of all sins
कीणे (kShiiNe) = spent-up/weakened state of
कीर (kShiira) = milk
कु ¯ (kShudra) = insignificant, small
कु ¯ं (kShudraM) = petty
कु ध् (kShudh) = hunger
कु धा (kShudhaa) = hunger
कु धातर (kShudhaarta) = hungry
कु धयित (kShudhyati) = (4 pp) to be hungry
कु भयित (kShubhyati) = (4 pp) to tremble
कु र (kShura) = (masc) knife
कु रि+या (kShurakriyaa) = (fem) shaving, cutting with a knife
कु रप¬म् (kShurapatram.h) = (n) blade
कू ¯ (kShuudra) = weak (here)
के ¬ (kShetra) = field
के ¬ं (kShetraM) = the field
के ¬ज (kShetraGYa) = and the knower of the body
के ¬जं (kShetraGYaM) = the knower of the field
के ¬जः (kShetraGYaH) = the knower of the field
के ¬जयोः (kShetraGYayoH) = and the knower of the field
के ¬ी (kShetrii) = the soul
के ¬े षु (kShetreshhu) = in bodily fields
के पणा~ः (kShepaNaastraH) = (m) missile
के पणी (kShepaNii) = (f) rocket
के मं (kShemaM) = protection
के मतरं (kShemataraM) = better
कोउित (kShouti) = to sneeze
कोभं (kShobhaM) = disturbance
ज (GYa) = one who knows (suffix)
जनकारक (GYanakaaraka) = Significator of knowledge which is Jupiter
जा (GYaa) = to know
பா_. சரவண சரமா. ¡ேராகிதர, ேஜாதிடர. - சமஸகி_த ஆஙகில அகராதி
Balu Saravana Sarma, Prohithar- Astrologer, 98403 69677, Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
जातचर (GYaatachara) = (adj) known
जात~ं (GYaatavyaM) = knowable
जाित (GYaati) = community (people of the same caste etc.)
जातुं (GYaatuM) = to know
जाते (GYaate) = in the realised state
जाते न (GYaatena) = by knowing
जातवा (GYaatvaa) = knowing well
जान (GYaana) = knowledge
जानं (GYaanaM) = knowledge
जानः (GYaanaH) = whose knowledge
जानगमयं (GYaanagamyaM) = to be approached by knowledge
जानचकु षः (GYaanachakShushhaH) = those who have the eyes of knowledge
जानचकु षा (GYaanachakShushhaa) = by the vision of knowledge
जानदीिपते (GYaanadiipite) = because of the urge for self-realisation
जानपलवे न (GYaanaplavena) = by the boat of transcendental knowledge
जानमनं तं (GYaanamana.ntaM) = Knowledge and Infinity or Absoluteness
जानमयः (GYaanamayaH) = (Masc. Nom.Sing.)full of knowledge
जानमयो (GYaanamayo) = full of Gyana or knowledge
जानयजः (GYaanayaGYaH) = sacrifice in knowledge
जानयजाः (GYaanayaGYaaH) = sacrifice in advancement of transcendental knowledge
जानयजे न (GYaanayaGYena) = by cultivation of knowledge
जानयोगे न (GYaanayogena) = by the linking process of knowledge
जानवतां (GYaanavataaM) = of the wise
जानवान् (GYaanavaan.h) = learned
जानिविहनः (GYaanavihinaH) = (but)bereft of knowledge of the Self
जानशबदयोः (GYaanashabdayoH) = of knowledge and sound
जानसय (GYaanasya) = of knowledge
जानाः (GYaanaaH) = knowledge
जानािVः (GYaanaagniH) = the fire of knowledge
जानात् (GYaanaat.h) = than knowledge
जानानां (GYaanaanaaM) = of all knowledge
जानाविसथत (GYaanaavasthita) = situated in transcendence
जािननः (GYaaninaH) = of the knower
जािनभयः (GYaanibhyaH) = than the wise
जानी (GYaanii) = one who is in knowledge
जाने (GYaane) = in knowledge
जाने न (GYaanena) = with knowledge
जाने नै व (GYaanenaiva) = GYAnena + eva:thro' knowledge alone
जाने िन¯य (GYaanendriya) = an organ of knowledge, i.e. the five senses
जायते (GYaayate) = known
जायसे (GYaayase) = can to be known
जासयिस (GYaasyasi) = you can know
जे यं (GYeyaM) = be known
जे यः (GYeyaH) = should be known
जे योिस (GYeyosi) = You can be known
This page uses Unicode utf-8 encoding for devanagari. Please set the fonts and languages setting in your
web browser to display the correct Unicode font. Some help is available at Notes on Viewing and Creating
Devanagari Documents with Unicode Support. Some of the Unicode fonts for Devanagari are linked at
http://devanaagarii.net and for Sanskrit Transliteration/Diacritics are available at IndUni Fonts.
Questions, comments? Write to sanskrit@cheerful.com .
03/13/2010 23:16:29