You are on page 1of 3

Dukan dijeta recepti za prvu fazu, uputstva u dukan dijeti i faze dukan dijete

Dukan dijeta: FAZA NAPADA , dijeta istih proteina


Prije provoenja Dukan dijete treba razmisliti koja je vaa idealna teina i prema tome provoditi
ovu fazu. Traje onoliko koliko kilograma se eli izgubiti:
do 4,5 kg ! dana
do " kg # dana
do $% kg 5 dana
od $% kg na vie & dana, ma'imalno $( dana
)zra*un idealne teine moete dobiti na +ttp:,,---.dukandiet..o.uk,
Tjekom /aze napada moe se koristiti $$kategorija +rane i dodataka i to kada god elite, koliko god
elite, bez bilo kakvi+ ograni
*enja i meusobno i+ kombiniraju0i.:
1eso sa malo masno0a2 teletina, govedina, konjetina, na grilu ili pe*eno bez masno0a
3ve vrste peradi2 piletina, puretina osim guske i patke, ali bez koe
3ve vrste ribe2 plave i bijele, svjea, smrznuta i iz konzerve, ali bez ulja 4najbolje pripremiti
bez dodataka masno0a, s limunom i travama pe*enjem , ku+anjem na pari ili pe*enjem u
foliji
3ve vrste morski+ plodova2 rakovi.a, kozi.e, jastog, kampi, dagnje, kameni.e
)znutri.e2 tele0a, govea i od peradi, bubrezi i jetri.a i samo vr+ goveeg i tele0eg jezika
5emasne unke, pure0i i pile0i nares.i
5emasni mlije*ni proizvodi
6aja 4 ku+ana,u omletu, poirana bez ulja i li masla.a7 preporu*ena konzuma.ija je tri ili
*etiri umanjka tjedno, a bjelanjka bez ograni*enja
8iljni proteini 4 dolaze iz soje i peni.e , tofu, seitan 7
Poga*i.a od zobeni+ mekinja ili jednu i pol li.u zobeni+ mekinja u mlijeku ili jogurtu
9itra i pol vode2 izvorska, lagano gazirana

:oda.i: *aj, kava, o.at, za*insko bilje, limun, kiseli krastav.i, sol i senf u doziranim koli*inama
!( minuta pjea*enja dnevno
Savjeti za Fazu napada u dukan dijeti: jedite kada god elite i koliko god elite, nemojte preskakati
obroke i jedite prije nego to se pojavi glad. Pijte tjekom svakog obroka i vodite brigu da uvijek
imate dovoljno dozvoljeni+ namirni.a na raspolaganju potrebni+ za dijetu.
5ikako ne smijete propustiti dozu jedne i pol li.e zobeni+ mekinja dnevno i !( minutnu etnju.
; prva dva dana mogu0i je osje0aj laganog umora pa je potrebno izbjegavati bilo kakve ve0e
napore, no naviku laganog gimnasti.iranja, plivanja ili dogiranja ne treba prekidati.
5akon tre0eg dana umor prestaje. :a bi se ublaio malo ja*i zada+ iz usta i osje0aj su+o0e , pijte
to vie teku0ine. Pijte dovoljno vode koja je odgoovna i za mokrenje ali i za +idratiza.iju i
omekavanje stoli.e i pozitivo utje*e na probavu.
; slu*aju izostanka stoli.e, dodajte jednu li*i.u peni*ni+ mekinja u poga*i.e o zobeni+ mekinja
ili u mlije*ne proizvode, ili na kraju obroka uzmite jednu li.u parafinskog ulja.


Dukan dijeta: FAZA PLOVID!, Proteinska dijeta " povr#e
:ukan dijeta se sastoji od dvije dijete koje se izmjenjuju i to: proteinska dijeta + povre i dijeta
istih proteina i tako sve dok se ne postigne eljena teina.
<vo je najsnanija faza i od najve0e strateke vanosti u periodu mravljenja.
=itam izmjenjivanja ovi+ dijeta nije uniformiran, ali preporu*e se izmjenjivanje jedan dan *isti+
proteina i jedan dan proteinske djete sa povr0em.
>na*i za dukan dijetu, potrebno je zadrati sve proteinske namirni.e iz Faze napadai dodati sve
vrste sirovog ili ku+anog povr0a, bez ograni*enja koli*ina i vremana konzumiranja sa bilo kojim
kombina.ijama.
:ozvoljene namirni.e u dukan dijeti su: raj*i.e, krastav.i, rotkvi.a, pinat, paroge, poriluk,
ma+une, kupus,ampinoni, .eler, komora*, sve vrste salata, blitva, endivija, patlian, tikvi.e,
paprika, mrkva, .ikla, ampinjoni.
>abranjene namirni.e u dukan dijeti su: krumpir, ria, kukuruz, graak, slanutak, bob, le0a, gra+,
avokado.
:ozvoljene namirni.e je najbolje konzumirati sirove ili pripremiti ku+ano u vodi ili na pari kako bi
se sa*uvalo to vie vitamina. <sim toga, moe se pripremiti u pe0ni.i u umaku od pe*enja mesa ili
ribe, no bez umaka na bazi bilo kojeg ulja.
Savjeti za Fazu plovidbe: izmjenjujte jedan dan fazu *isti+ proteina sa jednim danom proteina sa
povr0em. 6edite kada elite, u kombina.iji koja vam odgovara i koliko elite.
3a ovim izmjenama dolazi do smanjenog ritma gubitka kilograma ali nemojte se brinuti jer 0e se
tjelesna masa smanjivati postepeno, padaju0i uz *iste proteine i stagniraju0i s povr0em i na kraju
dovesti do eljene teine.
<baveno pjea*iti #( minuta, kod stagna.ije rezultata prije0i na ?( minuta pjea*enja tjekom *etiri
dana kako bi se razbila stagna.ija.
; Fazi p$ovid%e dukan dijete zobene mekinje treba konzumirati u dozama od dvije li.e dnevno .
) na kraju, /aza plovidbe nije zavretak dijete, jer preostaju jo dvije faze koje osiguravaju
odravanje te teine na duge staze.

Dukan dijeta: FAZA &ON'OLIDA(I)! posti*nute te+ine
Trajanje Faze konso$idacije u dukan dijeti ra*una se na bazi izgubljeni+ kilograma2 $( dana po
kilogramu.
:akle,broj izgubljeni+ kilograma pomnoite sa $( i dobijete broj dana koji morate pro0i kroz ovu
fazu.
5a sada ve0 dobro poznatoj bazi proteina i povr0a, bez koli*inskog ograni*enja , bilo kada i u
omjerima i kombina.ijama koje vam odogovraju, faza konsolida.ije 0e uvrstiti novu +ranu u vau
svakodnevi.u.
Tjekom trajanja konsolida.ijske faze dozvoljeno je uzimati:
Proteinske namirni.e faze napada
Povr0e faze plovidbe
$ por.ija vo0a dnevno 4 izbjegavati banane, groe , treanje, oraaste plodove i su+o vo0e 7
! krike tamnog kru+a dnevno
4( g nemasnog sira2 @auda, Tilzit, Adama.
6anje0i but i svinjski biftek, lungi0 do dva puta tjedno
:vije por.ije krobni+ por.ija tjedno2 tjestenina, ria, palenta, krumpir, le0a ali izbjegavajte
dodavanje masno0e za pripremanje jela
! li.e zobeni+ meknja
!5 minuta +odanja dnevno
! nagradna obroka tjedno, kada se moe konzumirati bilo koja namirni.a, pogotovo ona koja
vam najvie nedostaje u djeti. Bli, nikada ne konzumirajte dvaput isto jelo i ne uzastop.e
prakti.irati dva nagradna obroka. :va obroka uklju*uju pojedina*no2 jedno prejelo, jedan
desert ili jednu *au vina, jedan aperitiv, sir ali samo jedanput.
:ok jedete, mislite na to to jedete, jedite sporo i kon.entrirajte se na ono to imate u ustima, jer
ovaj obrok ima .ilj pruiti vam dozu pre+rambenog uitka bez osje0aja grinje savjesti.
<bavezan i neizostavan , tjedno jedan dan *isti+ proteina 4 faza napada 7, najbolje u
*etvrtakC