You are on page 1of 5

Direcci Territorial

de Valncia
C.E.I.P. Mestre Rafael Noguera
C/ LEra S/N 46710 Daims
Tl! "6#$0%$06 &a'! "6#$0%$06
4600%74%(ed)!*+a!es
INFORME TRIMESTRAL
PEDAGOGIA TERAPUTICA
Nom i co*noms,
Ni+ell,
C)rs escolar, 20!"20#
-estra t)tora,
-estra .eda*o*ia Tera/)tica,
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA D EDUCACI
C.E.I.P.MESTRE RAFAEL NOGUERA.
Daims.
Informe trimestral
Pedagogia teraputica
http://mestreacasa.gva.es/web/mrn
46003743@edu.gva.es
2
Informe trimestral
Pedagogia teraputica
INFORME TRIMESTRAL DE PEDAGOGIA TERAPUTICA
TIPUS D$ATENCI%
sessions a la setmana ora de la)la!
O&'ECTIUS TRE&ALLATS I GRAU D$ASSOLIMENT(
T 2T )T
LLEGENDA( A( ACONSEGUIT* EP( ACONSEGUIT EN PART* NA( NO ACONSEGUIT+EN
PROC,S DE TRE&ALL
-ORARI DE RECOL.AMENTS DE PT
Dill)ns Dimarts Dimecres Di0o)s Di+endres
",00 1 ",42

",42 1 10,%0
11,00 3 1#,00
12,001 16,00
16,003 17,00
3
Informe trimestral
Pedagogia teraputica
ACTITUD DE L$ALUMNE DA/ANT DE L$ACTI/ITAT
-ostra inters /er les acti+itats escolars
&inalit4a les tas5)es
.recisa 5)e se li /ro/orcionen reor6os
Sesor6a en la realit4aci dacti+itats
Tro7a satisacci 5)an aca7a lacti+itat
8ntenta s)/erar les diic)ltats
9cce/ta realit4ar acti+itats dierents als altres
ATENCI% I COMPRENSI% DE LES INSTRUCCIONS
Es distra) am7 acilitat da+ant 5)alse+ol est:m)l .resenta diic)ltats de com/rensi
-0&ITS DE TRE&ALL
;s ca/a6 de tre7allar de orma a)t<noma
=rdena els se)s materials a7ans de lacti+itat
T> c)ra dels materials
Corre*ei' els se)s errors
T> )n ritme de tre7all ade5)at
.recisa de s)/er+isi re5?ent
.orta els materials
.laniica els se) tre7all
.resenta els tre7alls am7 ordre i claredat
T> )n ritme de tre7all lent
MATERIALS TRE&ALLATS
/ALORACIONS FINALS ,

4
Informe trimestral
Pedagogia teraputica
Pr12er Tr12estre (
Sego3 Tr12estre (
Ter4er Tr12estre (
Daims @ de de #0
La .roessora de .!T!

5