You are on page 1of 2

Colegiul Tehnic Grigore Cobalcescu Moinesti

Profil: Tehnic Aviz director,


Domeniul de pregatire de baza: Mecanica
Modulul VIII : Ungerea sistemelor tehnice ( UST )
Calificarea profesionala: Tehnician transporturi
Clasa: XIII T Aviz sef catedra,
Curriculum aprobat prin M!" nr#$$%$&'(#'$#('')
!nul scolar: ('%( " ('%$
#r$ %re alocate $*
PROIECTAREA CALENDARISTICA ANUALA
&nit'(i de
)n*'(are
Competen(e
specifice
Con(inuturi
#r$ ore +aptamana
T ,T IP ,T T IP
-.$
&ngerea
sistemelor
tehnice
/ credit
(+#%
Alege
lu,rifian-ii
necesari
ungerii
Propriet'(ile lubrifian(ilor: v.scozitate, capacitate de ungere, punct de
inflama,ilitate, punct de solidificare (congelare),
emulsiona,ilitate, capacitate de spumare
Tipuri de lubrifian(i: uleiuri minerale, unsori consistente, lu,rifian-i solizi
Condi(ii de e0ploatare a ma1inilor 1i utila2elor: vitez/ de lucru,
temperatur/ de lucru, presiuni de lucru, grad de aderen-/ la suprafa-/,
tipul frec/rii 0n func-ionare, e1isten-a 2ocurilor 2i vi,ra-iilor, interval de
0nlocuire
(+#(
"oordoneaz/
lucr/rile de
ungere a
sistemelor
tehnice
%rganizarea ra(ional':
alegerea lu,rifiantului,
sta,ilirea materialului de cur/-are preala,il/
sta,ilirea cantit/-ii necesare de lu,rifiant
reducerea pierderilor prin neetan2eit/-i, evapor/ri
depozitarea lu,rifian-ilor 0n condi-ii optime,
manipularea corect/ a lu,rifian-ilor
normelor SSM 2i 3SI
+isteme de ungere:
pentru ungere individual/, periodic/ sau continu/, cu sau f/r/
presiune
pentru ungere centralizat/, periodic/ sau continu/, cu sau f/r/
presiune
sisteme com,inate
Metode de ungere: ungere individual/, ungere centralizat/, ungere f/r/
presiune, ungere su, presiune, ungere 0n circuit 0nchis, ungere 0n circuit
deschis
(+#$
4erific/
e1ecutarea
lucr/rilor de
ungere
Dispoziti*e 1i sisteme: indicatoare de nivel , indicatoare de presiune,
indicatoare pentru circula-ia uleiului, sisteme electrice (optice, sonore)
pentru temperatura uleiului sau a lag/relor, instala-ii de rezerv/
Tehnologia de ungere:
3 2tergerea lag/relor
3 desfundarea orificiilor sau canalelor de ungere
3 ungerea, cu evitarea pierderilor de lu,rifiant
3 2tergerea lu,rifiantului scurs
3 constatarea eventualelor defec-iuni ale ma2inii
3 controlul func-ion/rii sistemului de ungere
3 verificarea temperaturii lag/relor
3 pro,a de func-ionare 0n gol a ma2inii