You are on page 1of 2

KANDUNGAN

BIL PERKARA

MUKA SURAT
PENGHARGAAN i
SOALAN TUGASAN iii
1.0 PENDAHULUAN 1
2.0 TUGASAN 1

2.1 Perbincangan mengenai kemudahan
prasarana dan khidmat sokongan

2.2 Senarai Semak
- Lampiran 1
2

28
3.0 TUGASAN 2

3.1 Kekuatan/ kelebihan kemudahan
prasarana dan khidmat sokongan di SK
Lelaki Jalan Batu

3.2 Kelemahan kemudahan prasarana
dan khidmat sokongan di SK Lelaki
Jalan Batu

3.3 Cadangan untuk kemudahan
prasarana dan khidmat sokongan
10

101517
4.0 TUGASAN 3

4.1 Refleksi tentang pengurusan dan
pentadbiran dalam menyediakan
kemudahan prasarana dan khidmat
sokongan
19

204.2 Refleksi tentang masalah yang
dihadapi semasa mendapatkan
maklumat dan kerjasama dari semua
pihak semasa mengumpul maklumat
tugasan

4.3 Refleksi tentang bagaimana
pengalaman anda dalam pelaksanaan
tugas dapat diaplikasikan
22

24
5.0 PENUTUP 26
6.0 RUJUKAN 27
LAMPIRAN
SUMBER RUJUKAN