You are on page 1of 1

IMUNOLOGIJA

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata farmacije sa:
- Karakteristikama urodjenog i steenog imuniteta i njihovim
efektorskim mehanizmima u odbrani od angitena porijekla
infektivnih mikroorganizama (bakterija, virusa, parazita i
gljivica)
- Patogenskim mehanizmima i terapijom bolesti nastalih usljed
poremeaja funkcije imunskog sistema (reakcije
preosjetljivosti, autoimunske bolesti, imunodefcijencije).
- Imunim odgovorom na angitene neinfektivnog porijekla
(tumorski antigeni i antigeni transplantata), kao i principima
imunoterapije tumora i imunoterapijskim strategiama za
spreavanje odbacivanja transplantanta
- Principima i primjenom imunolokih testova zasnovanih na
reakciji antigen-antitijelo
Ishod predmeta
Poslije poloenog ispita student e:
- Znati efektorske mehanizme urodjenog i steenog imuniteta u
odbrani od infektivnih agensa
- Znati patogenezu, najbitnije klinike manifestacije u terapiju
bolesti nastalih usljed poremeaja funkcije imunskog sistema
- Poznavati imunski odgovor na tumore i transplantirano tkivo,
kao i principe imunoterapije tumora i transplantacione
reakcije
- Ovladati principima imunolokih testova za kvalitetno i/ili
kvantitativno odredjivanje antigena i antitijela