You are on page 1of 26

ANNEX III

CURRCULUM DE LES REES DE LLIURE CONFIGURACI AUTONMICAREA VALENCI: LLENGUA I LITERATURA

INTRODUCCI

Lestructuraci del pensament del ser hum i, en conseqncia, la construcci del coneixement, es realitza a travs del llenguatge, per tant, la
capacitat de comprendre i dexpressar-se resulta necessria en qualsevol procs daprenentatge. Ambds capacitats sarticulen en els processos de
comprensi, expressi i interacci oral, duna banda, i de comprensi, expressi i interacci escrita, duna altra.
Lobjectiu principal de lassignatura de Valenci: Llengua i Literatura al llarg de letapa de lEducaci Primria s el desenrotllament de la
competncia comunicativa de lalumnat entesa en tots els seus vessants: pragmtica, lingstica, sociolingstica i literria. Aix, duna banda, ha daportar-
li ferramentes i coneixements necessaris per a moures satisfactriament en qualsevol situaci comunicativa de la vida acadmica, familiar i social prpia de
la seua edat i, duna altra, ha de servir com a base per a la consolidaci de la competncia comunicativa necessria en tots els mbits de la vida adulta i
prpia destudis superiors.
Per a aix, sha de propiciar el desenrotllament de les destreses bsiques en ls de la llengua: escoltar, parlar, llegir, escriure i interactuar, de forma
integrada. Ladquisici destes destreses comunicatives noms pot aconseguir-se a travs de la prctica en la comprensi i lexpressi de distintes classes de
textos i de la reflexi sobre estos, tenint present que esta no ha dorganitzar-se entorn de sabers disciplinaris estancs i descontextualitzats que prolonguen la
separaci entre la reflexi lingstica i ls de la llengua, o entre la reflexi literria i el plaer de llegir, sin que han dajustar-se a la realitat canviant dun
individu que viu immers en una societat digital i que s capa de buscar informaci de manera immediata a travs de les tecnologies de la informaci i la
comunicaci. A ms sha daprofitar ls acadmic i social de la llengua que es realitza en la resta dassignatures.
Els elements curriculars de Valenci: Llengua i Literatura es vinculen de manera creixent i graduada al llarg de tota letapa. Esta progressi tamb
est present en lautonomia de lalumnat en la compressi i lexpressi lingstica. Es pretn consolidar un procs dadquisici acumulativa de les destreses,
de manera que tot el que sha aprs en cada nivell siga necessari per a continuar el procs de consolidaci daprenentatges en el segent, a ms,
lenfocament comunicatiu permet que els aprenentatges sarticulen al voltant de ls social de la llengua en diferents mbits: privats i pblics, familiars,
socials i escolars. Aix la llengua s, al mateix temps, objecte i instrument daprenentatge.
Lorganitzaci en blocs de contingut no pretn jerarquitzar els aprenentatges, sin que respon a les destreses bsiques que ha de manejar un alumne
per a ampliar progressivament la seua capacitat de comprensi, expressi i interacci oral i escrita, aix com la seua educaci literria.
La forma de parlar i descoltar duna persona determina la percepci que els altres tenen della. s per tant imprescindible dotar lalumnat
destratgies que afavorisquen un correcte aprenentatge desta dimensi oral de la competncia comunicativa i que li assegure un maneig efectiu de les
situacions de comunicaci en els mbits personal, social, acadmic i professional al llarg de la seua vida. Amb el Bloc 1. Comunicaci oral: escoltar i
parlar es busca que lalumnat adquirisca les habilitats necessries per a comunicar amb precisi les seues prpies idees, realitzar discursos cada vegada ms
elaborats dacord amb una situaci comunicativa, escoltar de forma activa i interpretar de manera correcta les idees dels altres. Les propostes
metodolgiques deste bloc van dirigides a millorar la gesti de les relacions socials a travs del dileg en equip i a perfeccionar la planificaci, lexposici i
largumentaci dels propis discursos orals i van des de lanlisi de discursos i debats audiovisuals fins a lavaluaci de discursos propis i aliens, gravats i
projectats. Les prctiques orals, com ara exposicions o debats, han de formar part de lactivitat quotidiana de laula en totes les assignatures del currculum.

La lectura i lescriptura sn els instruments a travs dels quals es posen en marxa alguns processos cognitius bsics que ens ajuden a accedir al
coneixement del mn, dels altres i dun mateix i, per tant, exercixen un paper fonamental com a ferramentes dadquisici de nous aprenentatges al llarg de
la vida.
Amb el Bloc 2. Comunicaci escrita: llegir se perseguix que lalumnat siga capa dentendre textos de distint grau de complexitat i de gneres
diversos. Laprenentatge formal de la lectura, que es du a terme en les situacions dinteracci que oferix la instituci educativa tant a nivell daula com de
centre, consistir en ladquisici destratgies que permeten el desenrotllament de la competncia lectora en qualsevol disciplina, la qual implica una srie
de processos cognitius que permeten la construcci del significat dall que es llig, entre els quals destaquen: localitzar i obtindre informaci rellevant,
realitzar inferncies directes, s a dir, deduir informaci nova i idees no expressament indicades en el text per s clarament implcites, analitzar, interpretar i
avaluar tant el contingut del text com la seua forma i estructura. Lensenyament de la lectura s un procs llarg i ms complex actualment, que no conclou
amb lassimilaci de les convencions del codi escrit, sin que s permanent i en progressi ascendent de qualsevol tipus de textos i en tot tipus de suports, ja
siguen impresos o digitals. Comprendre un text implica posar en marxa una srie destratgies de lectura que han de practicar-se en laula i projectar-se en
totes les esferes de la vida i en tot tipus de lectura: llegir per a obtindre informaci, llegir per a incrementar el coneixement de la llengua, llegir per plaer, etc.
Moltes de les accions que es desenrotllen entorn de la competncia lectora es poden canalitzar a travs del pla de lectura del centre, el qual s una lnia de
treball que comprn objectius, metodologies i estratgies per a promoure el foment de la lectura i la millora de la competncia lectora en totes les rees
curriculars i que afavorix, aix mateix, ladquisici de competncies clau. La participaci de lalumnat en accions del pla de lectura, especialment les
referents a dinamitzaci i animaci lectores, suposar un desenrotllament progressiu de la seua autonomia a lhora de construir la seua geografia lectora, la
qual cosa afavorir la seua construcci personal. En este bloc tamb sincidix en ls, inicialment guiat i posteriorment autnom, de les biblioteques daula i
de centre com a part del procs que permet a lalumnat aconseguir independncia en el maneig dels recursos documentals que oferixen les biblioteques
municipals i pbliques, tant per a satisfer les seues necessitats daprenentatge i formatives, com les ms personals respecte a la lectura per entreteniment. La
possibilitat que al finalitzar leducaci primria lalumnat sinicie, de manera dirigida, en ls de biblioteques virtuals, suposa un pas fonamental en
ladquisici de les competncies clau necessries perqu spia moures en la societat de la informaci i del coneixement que ens caracteritza.

Amb el Bloc 3. Comunicaci escrita: escriure se prepara lalumnat perqu reconstrusca les idees explcites i implcites dun text a fi delaborar el
seu pensament crtic i creatiu, tamb sha daconseguir que lalumnat construsca els seus textos i integre coneixements obtinguts de diferents fonts i en
suports diversos. En ambds casos shan dactivar estratgies especfiques de tractament de la informaci, a ms lensenyament dels processos descriptura,
presents en totes les assignatures, pretn aconseguir que lalumne en prenga conscincia com un procediment estructurat en quatre parts: planificaci de
lescrit, redacci a partir desborranys descriptura, revisi desborranys i, finalment, elaboraci del producte final.
Tots els sers humans possem una capacitat innata per a comunicar-nos a travs delements verbals o extra verbals que ens permeten interactuar amb
el mn que ens rodeja, amb formes cada vegada ms complexes. El Bloc 4. Coneixement de la llengua respon a la necessitat de reflexi sobre els
mecanismes lingstics que regulen la comunicaci i sallunya de la pretensi dutilitzar els coneixements lingstics com un fi en si mateixos per a tornar-
los la seua funcionalitat original: servir de base per a ls correcte de la llengua. El coneixement de la llengua dins de laula dEducaci Primria es planteja
com laprenentatge progressiu i aplicat a ls de les habilitats lingstiques, aix com la construcci de competncies en els usos discursius del llenguatge a
partir del coneixement i la reflexi necessaris per a apropiar-se de les regles gramaticals i ortogrfiques, imprescindibles, per a parlar, llegir i escriure
correctament en totes les esferes de la vida. Este coneixement progressiu es produx quan lalumne percep ls de diferents formes lingstiques per a
diverses funcions i quan analitza les seues produccions i les dels que el rodegen per a comprendre-les, avaluar-les i, si s el cas, corregir-les.
Els continguts sestructuren al voltant de quatre eixos fonamentals: el primer s lobservaci reflexiva de la paraula, el seu s i els seus valors
significatius i expressius dins dun discurs, dun text i duna oraci; el segon se centra en les relacions gramaticals que sestablixen entre les paraules i els
grups de paraules dins del text; el tercer aprofundix en les relacions textuals que fonamenten el discurs; i el quart se centra en les varietats lingstiques de la
llengua. La reflexi metalingstica est integrada en lactivitat verbal i en tots els nivells (discursiu, textual i oracional) i interv en els processos
Num. 7311 / 07.07.2014

16480


daprenentatge de la llengua oral i la llengua escrita a travs de les diferents fases de producci (planificaci, textualitzaci i revisi), la qual cosa aportar a
lalumnat els mecanismes necessaris per al coneixement actiu i autnom de la seua llengua al llarg de la vida.
Este bloc t un carcter transversal a les destreses lingstiques arreplegades en els blocs anteriors. Per esta ra sha optat per incloure en este apartat
els elements curriculars relacionats amb les habilitats dautoregulaci, la planificaci de tasques i laprenentatge cooperatiu, aix com aquells relacionats amb
la interacci en mitjans digitals.
El Bloc 5. Educaci Literria assumix lobjectiu de fer de lalumnat lectors implicats en un procs de formaci lectora que continue al llarg de tota
la vida. Per a aix s necessari alternar la lectura, comprensi i interpretaci dobres literries prximes als seus gustos personals i a la seua maduresa
cognitiva amb la de textos literaris que aporten el coneixement bsic sobre algunes obres representatives de la nostra literatura i de la literatura universal.
La reflexi literria a travs de la lectura, comprensi i interpretaci de textos significatius afavorix el coneixement de les possibilitats expressives de
la llengua, desenrotlla la capacitat crtica i creativa de lalumnat, li dna accs al coneixement daltres poques i cultures i lenfronta a situacions que
enriquixen la seua experincia del mn i afavorixen el coneixement dun mateix.
La informaci i la interpretaci de textos o obres no s unidireccional de professor a alumne, sin que s este ltim el que ha dadquirir, amb
autonomia progressiva, amb lajuda de models i la guia dels adults, els recursos personals propis dun lector actiu, capa de veure en lobra literria una
finestra oberta a la realitat i a la fantasia i un espill en qu prendre conscincia de si mateix i del mn que lenvolta. De la mateixa manera, eixa presa de
conscincia del mn i dun mateix es veu afavorida per lactivitat ldica i creativa de lalumnat en la producci de textos personals dintenci literria.
En tots els blocs i durant tota letapa, lavaluaci saplica tant al producte final, elaborat de forma individual o en equip cooperatiu, com al procs.
Savalua i sensenya a avaluar els processos de comprensi, expressi i interacci oral i escrita a partir de les produccions de lalumnat amb lobjectiu de fer
explcites les carncies i el progrs de lalumnat i que este, al seu torn, siga capa de reconixer les seues dificultats per a millorar-les; la integraci de les
tecnologies en laula ha dafavorir el plantejament integral destes estratgies. a ms lalumnat, necessita adquirir els mecanismes que li permeten diferenciar
i utilitzar els diferents gneres discursius apropiats a cada context (familiar, personal, acadmic, social) en totes les assignatures del currculum. Daltra
banda, la revisi en equip cooperatiu ha dintroduir-se com a prctica habitual en estos casos per a afavorir laprenentatge autnom, ja que el dileg es
configura com el mitj a travs del qual es fixen els coneixements.
Des del punt de vista metodolgic lorganitzaci dels elements curriculars de lassignatura de Valenci: Llengua i Literatura es basa en el tractament
integrat de les llenges del currculum que respon a la concepci plurilinge del sistema educatiu valenci en qu conviuen dos llenges cooficials amb,
almenys, una llengua estrangera i totes estes sn alhora objecte i instrument daprenentatge. En la presentaci dels elements curriculars de Llengua Castellana
i Literatura sha optat pel plantejament duns criteris davaluaci comuna a les dos llenges cooficials com a mitj per a aconseguir-ne el domini al final de
letapa. Es relacionen els continguts comuns a les dos llenges, que es poden desenrotllar i avaluar indistintament des de qualsevol destes, i els continguts
que es consideren especfics de cada una. Esta presentaci ajuda a planificar lelaboraci de tasques i estratgies daprenentatge que permeten realitzar
transferncies lingstiques i previndre o corregir les interferncies en funci de quina siga la L1 o la L2 del centre, segons la definici que figure en el seu
projecte lingstic. A ms sha de tindre en compte que una gran part dels continguts comuns sn fcilment transferibles a la llengua o llenges estrangeres
una vegada que sha consolidat el codi oral o escrit.
Daltra banda, conv plantejar les activitats daprenentatge partint dun enfocament comunicatiu i situar-les en contextos i situacions variats que
incloguen interaccions i faciliten la participaci i implicaci de lalumnat, de manera que este adopte diferents rols i mantinga un paper actiu i
progressivament autnom. Les habilitats i estratgies apreses es podran aplicar a situacions semblants de la vida real.
Lassignatura de Valenci: Llengua i Literatura s bsica per a ladquisici de la competncia lingstica, a ms, les possibilitats de comunicaci que
plantegen les TIC estan presents en elements curriculars de tots els blocs (obtenci, tractament i comunicaci de la informaci), per tant, per mitj de
laprenentatge de la llengua es contribux a ladquisici de la competncia digital. Daltra banda, les diferents destreses comunicatives sapliquen a
lobtenci, tractament i comunicaci de la informaci en diferents mbits, per especialment en lescolar, amb la qual cosa lassignatura de Valenci:
Llengua i Literatura contribux en gran manera a la competncia daprendre a aprendre, mentres que el plantejament delaboraci de productes lingstics i
literaris, de manera individual o cooperativa, la situa clarament en el pla de les competncies socials i cviques i permet que sestimule el sentit diniciativa i
lesperit emprenedor. Finalment, lestudi de les diverses varietats de la llengua i de les llenges parlades a Espanya i el coneixement de la prpia literatura i
de la literatura universal contribuxen al desenrotllament de la conscincia i les expressions culturals.
En resum, leix del currculum desta assignatura perseguix la millora de la competncia comunicativa de lalumnat de manera que siga capa
dinteractuar satisfactriament en tots els mbits que formen o formaran part de la seua vida. A exigix una reflexi sobre el codi lingstic propi i els
mecanismes dusos orals i escrits de cada llengua, les estratgies de comunicaci comuna i per tant transferibles a totes les llenges que utilitzen o poden
utilitzar, i la capacitat dinterpretar i valorar el mn i de formar les seues prpies opinions a travs de la lectura crtica de les obres literries ms importants
de tots els temps.

Continguts i criteris davaluaci de lrea Valenci: Llengua i Literatura

Curs 1r
Bloc 1: COMUNICACI ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Curs 1r

Continguts Criteris davaluaci CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL1.1. Participar en dilegs i conversacions guardant el torn de paraula, CCLI
LITERATURA expressant els seus gustos i experincies i responent a estmuls per a CSC
Estratgies i normes dinteracci oral apreses: respectar el torn de paraula, participar en la comunicaci. SIEE
respondre i preguntar per a esbrinar el significat dexpressions o paraules
que no es comprenen i per a demanar ajuda. BL1.2. Captar el sentit global de la informaci verbal i no verbal de textos CCLI
Utilitzaci destratgies de comprensi dels missatges orals: atenci, orals prxims a la seua experincia i resumir oralment el contingut. CAA
retenci, anticipaci del contingut i de la situaci per mitj del context
verbal i no verbal, reconeixement del sentit global. BL1.3. Produir, a partir de models, textos orals dels gneres ms habituals
Orde lgic dels textos orals descriptius i narratius. del nivell educatiu seguint un orde lgic, utilitzant un vocabulari, un to de CCLI
Recursos de lexpressi oral: pauses, volum, entonaci. veu i una pronunciaci adequats. CAA
Importncia de la millora en expressi oral.
BL1.4. Memoritzar i reproduir, a partir de models, textos orals dels
CONTINGUTS ESPECFICS gneres ms habituals del nivell educatiu, i aplicar amb creativitat les CCLI
Situacions de comunicaci, dirigides o espontnies: assemblees, dilegs, estratgies dexpressi oral adequades. CAA
conversacions, simulacions i jocs de rol que representen salutacions i
presentacions. BL1.5. Interpretar textos orals prxims a la seua experincia procedents
Intervenci en situacions dirigides responent a preguntes per a proposar dels mitjans de comunicaci utilitzant les estratgies de comprensi del CCLI
temes i expressar la capacitat, el gust, la preferncia, lopini, lacord o el nivell educatiu, i resumir el seu contingut. CD
desacord. CSC
Comprensi de textos orals amb finalitat didctica o ds quotidi.
Informaci personal bsica.
Expressi i producci de textos orals literaris i no literaris: narratius:
contes populars, endevinalles, experincies personals; descriptius:
descripcions senzilles de persones, animals i coses; expositius: sol licitud

Num. 7311 / 07.07.2014

16481
i aportaci dinformaci; formulaci de preguntes, utilitzaci de formules
de cortesia, conversacions telefniques, breus exposicions de

coneixement; instructius: instruccions, avisos, notes, receptes;

argumentatius: refranys, etc.

Expressi de missatges verbals i no verbals.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci de poemes, travallenges, endevinalles i tirallongues

prximes als seus interessos i experincies.

Reproducci dinstruccions senzilles escoltades mantenint el seu orde

cronolgic.

Comprensi de textos orals procedents de la televisi com a instrument

per a laprenentatge i per a obtindre informaci general sobre fets i

esdeveniments prxims a la seua experincia. Expressi de gustos.
Bloc 2: COMUNICACI ESCRITA: LLEGIR Curs 1r


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL2.1. Llegir en veu alta per a aconseguir una progressiva correcci en la CCLI

LITERATURA correspondncia entre fonemes i grafies, i adequar-se al format i a

Introducci guiada a ls destratgies bsiques per a la comprensi lestructura textual.

lectora: abans de la lectura anticipant hiptesi a travs dinformaci

paratextual (ttol i il lustracions); durant la lectura (comprovant hiptesi i BL2.2.Interpretar, de forma guiada a travs de la reflexi i dileg, textos CCLI

rellegint si falla la comprensi); i desprs de la lectura (percebent el sentit prxims a la seua experincia, anticipar hiptesi a travs del ttol i les CAA

global del text, corroborant les hiptesis formulades anteriorment, i il lustracions, captar el sentit global del text i resumir oralment el seu

resumir i realitzar una valoraci personal). contingut.

Iniciaci a la selecci guiada de lectures personals prximes als seus

interessos com a font de gaudi. BL2.3. Llegir en mitjans digitals per a buscar i seleccionar informaci i CCLI

Obtenci dinformaci de manera guiada per mitj de ferramentes digitals utilitzar-la en les tasques daprenentatge seguint indicacions de ladult. CD

de busca, visualitzaci i reproducci multimdia (navegadors web,

visualitzadors de documents, reproductors multimdia, etc.) en dispositius BL2.4. Utilitzar de manera guiada les biblioteques daula i centre, fent un

TIC. s responsable destes, per a seleccionar lectures personals, reconixer els CCLI

Utilitzaci de manera guiada de les biblioteques daula i centre per a distints espais funcionals i les seues pautes bsiques dorganitzaci. CSC

seleccionar lectures personals. SIIE

Reconeixement dels espais funcionals de les biblioteques daula i de BL2.5. Participar amb progressiva autonomia en accions del pla lector del

centre i de les pautes bsiques dorganitzaci destes. centre com ara contacontes, apadrinament lector, commemoracions,

Iniciaci al coneixement i respecte de les normes de funcionament de les maletes viatgeres, etc., per a desenrotllar tant la competncia lectora com CCLI

biblioteques per a un s responsable destes. lhbit lector. CSC

Participaci en accions previstes en el pla lector del centre referides a la CEC

comprensi i la dinamitzaci lectora (contacontes, apadrinament lector,

commemoracions, maletes viatgeres, etc.).


CONTINGUTS ESPECFICS


Lectura de textos prxims a lexperincia infantil en distints suports

(impresos i digitals) i iniciar-se progressivament en les convencions del

codi escrit.

Lectura de textos que continguen jocs senzills amb el llenguatge, tant

populars com cultes: endevinalles, refranys, travallenges, acudits,

normes de joc, horaris, cartells, avisos, normes senzilles, felicitacions,

invitacions postals etc., on sexercite la pronunciaci

Lectura de textos impresos i digitals, tant de lmbit escolar com de la

vida quotidiana: horaris, cartells, avisos, normes senzilles, felicitacions,

invitacions, postals, agenda escolar, etc.
Bloc 3: COMUNICACI ESCRITA: ESCRIURE Curs 1r


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL3.1. Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, per mitj de CCLI

LITERATURA lobservaci de models i amb la collaboraci dels seus companys, textos CAA

Coneixement i s, a partir de models, dels elements bsics (suport textual, dels gneres ms habituals del nivell educatiu, redactar lesborrany i

silueta, variacions tipogrfiques, presncia dillustracions, etc.) dels seguir lorde lgic que el model proposa.

textos escrits de la vida quotidiana de laula com ara horaris, data, cartells,

avisos, endevinalles, refranys, travallenges, acudits, normes de joc o BL3.2. Participar de forma col lectiva en el procs de revisi de la CCLI

ortogrfiques senzilles, horaris, cartells, notes senzilles, felicitacions, correcci gramatical, ortogrfica i formal de textos escrits del nivell CAA

invitacions, peus de foto, agenda escolar, etc. educatiu.

Planificaci: definici del destinatari i lestructura en funci del tipus de

text, per a escriure textos narratius, descriptius i explicatius. BL3.3. Organitzar, a partir de models, la informaci obtinguda durant CCLI

lescolta activa o la lectura guiada de fonts preseleccionades per mitj de CAA

CONTINGUTS ESPECFICS llistes, imatges o dibuixos per a utilitzar-la en les tasques daprenentatge.

Escriptura i reescriptura, individual o col lectiva seguint models, de textos

amb diferents intencions, tant de lmbit escolar com del social, amb una

cal ligrafia, orde i neteja adequats i amb un vocabulari en consonncia al

nivell educatiu.

Redacci de lesborrany, avaluaci i revisi del text per a millorar-lo amb

ajuda de guies (organitzadors lgics) i dels companys.

Reescriptura del producte final.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Presentaci de la informaci en paper o en suport digital etiquetant

imatges o a travs de textos curts com ara avisos i notes.

Memoritzaci comprensiva de la informaci degudament organitzada.
Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Curs 1r


Continguts Criteris davaluaci CCNum. 7311 / 07.07.2014

16482


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA
CASTELLANA I LITERATURA
Les paraules, element bsic de loraci.
Oraci simple en textos orals i escrits.
Col locaci de paraules per a formar oracions
simples. Identificaci de les llenges de lentorn.
s de les llenges cooficials de la Comunitat Valenciana.
Actitud positiva davant dels usos de les llenges, evitar qualsevol acte
de discriminaci.
Constncia i hbits de treball. Aplicaci destratgies
daprenentatge cooperatiu i per projectes. Esfor, fora de voluntat.
Disseny de projectes individuals o col lectius, planificaci.
Desenrotllament de projectes en equip de forma guiada. Dileg
entre iguals dirigit.
Bones formes de conducta: es dirigix al receptor amb respecte, cuida
la seua privacitat i intimitat.

CONTINGUTS ESPECFICS
La reflexi gramatical i el reconeixement de les vocals i les
consonants. Associaci de grafema/fonema.
Enunciat, paraula i sl laba.
Classes de noms: propis i
comuns. Nom: singular i plural.
Gnere: mascul i femen.
Regles bsiques dortografia aplicades a paraules ds
habitual. Abecedari.
Iniciaci a lorde alfabtic.
Paraules simples.
Classificaci de paraules per orde alfabtic.
s de programes i aplicacions educatives per a la classificaci
de paraules.
Iniciaci a ls de la interacci simple per mitj de ferramentes de
comunicaci en temps real en dispositius de les TIC
(videoconferncia, missatgeria instantnia, etc.) en situacions de
comunicaci dirigides. Reconeixement del valenci com a element
fonamental de la nostra cultura.


BL4.1. Reconixer, de forma guiada, els elements bsics del sistema CCLI
lingstic adequats al nivell educatiu per a interpretar, elaborar i revisar CAA
textos de forma col lectiva.
BL4.2. Usar diccionaris dimatges i jocs interactius de classificaci de CCLI
paraules per a experimentar i descobrir lorde alfabtic. CD
CAA
BL4.3. Reconixer el concepte doraci per a, diferenciar i construir CCLI
oracions, adequades al nivell, que milloren les habilitats de comprensi i CAA
expressi orals i escrites.
BL4.4. Reconixer, amb ajuda de models, la diversitat lingstica en les CCLI
produccions prpies i alienes, dins i fora de lmbit escolar. CSC
BL4.5. Esforar-se i mantindre latenci mentres realitza una activitat CAA
sense abandonar-la quan li costa fer-la. SIEE
BL4.6. Participar en el procs de planificaci del desenrotllament dun CAA
producte o una tasca, ordenar, amb ajuda, els passos que sha de seguir i SIEE
expressar les seues opinions sobre el procs i el resultat.
BL4.7. Participar en equips de treball de forma guiada i col laborar amb CSC
els altres membres del grup per a aconseguir metes comunes. CAA
SIEE
BL.4.8. Participar en conversacions digitals, de forma guiada, utilitzar CCLI
ferramentes de comunicaci en temps real amb dispositius de les TIC, CD
aplicar bones formes de conducta. CSC


Bloc 5: EDUCACI LITERRIA Curs 1r
Continguts Criteris davaluaci CC

CONTINGUTS ESPECFICS BL5.1. Identificar i anomenar amb les seues prpies paraules les CCLI
Identificaci en textos orals, sense referncies metaliterries, de la rima i diferncies entre contes i altres relats, poemes i canons i els seus CEC
el ritme com a elements distintius de poemes i canons i del narrador, els elements distintius i identificar i captar el sentit dalguns recursos retrics
personatges, lespai i el temps en contes o altres relats breus, sempre que quan apareixen en textos literaris mentres participa en activitats de lectura
apareguen de manera explcita. dialgica, audici col lectiva, recitat i dramatitzaci.
La comparaci.
Identificaci de la comparaci com a recurs literari senzill a travs de BL5.2. Seleccionar la informaci, seguint indicacions de ladult, sobre
laudici o la lectura dialgica de textos literaris. lentorn ms prxim o la tradici cultural, a travs de la lectura o audici CCLI
Escolta activa i lectura dialgica en laula dobres de la tradici popular col lectiva dels textos literaris dels gneres i subgneres adequats al nivell CAA
com ara faules i endevinalles per a obtindre informaci sobre lentorn ms educatiu per a ampliar els seus coneixements i utilitzar-la en les tasques CEC
prxim. daprenentatge.
Elaboraci, a partir de models, de contes breus i poemes senzills, de
manera individual i col lectiva aplicant recursos retrics i mtrics BL5.3. Elaborar oralment de forma col laborativa i a partir de models,
adequats a ledat. contes breus i poemes senzills, incloent-hi recursos retrics o mtrics CCLI
Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio. adequats al nivell. CEC
Dramatitzaci de fragments i dilegs de contes, poemes i altres textos
breus dramatitzables. BL5.4. Participar en produccions col lectives realitzar dramatitzacions
Identificaci i reproducci de sons diversos: onomatopeies (toc, toc, hop!, senzilles com ara dilegs de contes, imitaci de personatges, poemes, etc., CCLI
etc.); sons danimals (renill, grall, rugits, maulits etc.). a travs del joc i lexperimentaci. CSC
Adequaci del llenguatge a la representaci dramtica a travs de CEC
lentonaci, el ritme i el volum.
Autoavaluaci de les dramatitzacions prpies i coavaluaci de les
dramatitzacions dels companys amb lajuda dinstruments davaluaci
senzills.

Curs 2n

Bloc 1: COMUNICACI ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Curs 2n

Continguts Criteris davaluaci CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL1.1. Participar en assemblees, conversacions i dilegs escoltant, CCLI
LITERATURA guardant el torn de paraula i expressant els seus gustos i experincies per CSC
Estratgies i normes dinteracci oral apreses: escoltar i respectar el torn iniciativa prpia. SIEE
de paraula, respondre i preguntar per a esbrinar el significat dexpressions
o paraules que no es comprenen i per a demanar ajuda. BL1.2. Captar el sentit global i reconixer idees principals de la CCLI
Utilitzaci destratgies de comprensi dels missatges orals: atenci, informaci verbal i no verbal de textos orals prxims a la seua CAA
retenci, anticipaci del contingut i de la situaci per mitj del context experincia, i resumir oralment el contingut.
verbal i no verbal, identificaci del sentit global.
Orde lgic i cronolgic dels textos narratius. Orde lgic dels textos BL1.3. Produir, a partir de models, textos orals, dels gneres ms CCLI
descriptius. habituals del nivell educatiu, mantenir lorde lgic dels textos, evitar CAA
Recursos de lexpressi oral: pauses, volum, entonaci, gestos. repeticions innecessries i utilitzar un vocabulari, to de veu i pronunciaci
adequats.
CONTINGUTS ESPECFICS
Situacions de comunicaci, dirigides o espontnies: assemblees i BL1.4. Memoritzar i reproduir, a partir de models, textos orals dels CCLI

Num. 7311 / 07.07.2014

16483


conversacions, simulacions i jocs de rol que representen
disculpes, agraments i invitacions.
s duna expressi espontnia per iniciativa prpia per a expressar
la capacitat, el gust, la preferncia, lopini i lacord o desacord.
Comprensi de textos orals amb finalitat didctica o ds quotidi.
Informaci personal i familiar bsica.
Identificaci de paraules clau com a estratgia de comprensi
dels missatges.
Expressi i producci de textos orals literaris i no literaris: narratius:
contes populars, travallenges, endevinalles, experincies viscudes;
descriptius: descripcions senzilles de persones, animals i coses;
expositius: formulaci de preguntes pertinents sobre un tema, simulaci
de conversacions telefniques, exposici de fets sobre temes coneguts i
treballats en classe; instructius: regles de jocs, indicacions per a arribar
a un lloc, receptes; argumentatius: disseny danuncis, expressi de
preferncies; predictius: formulaci dhiptesis sobre el desenlla de
contes, etc.
Expressi oral de missatges verbals i no verbals.
Selecci raonada de les produccions a incloure en el
Portfolio. Memoritzaci i recitat de poemes, travallenges,
endevinalles, tirallongues, etc.
s de frmules inicials i finals apreses al reproduir un conte.
Reproducci dinstruccions escoltades mantenint lorde lgic
i cronolgic.
Comprensi de textos orals procedents de la televisi com a
instrument per a laprenentatge i per a obtindre informaci general
sobre fets i esdeveniments prxims a lexperincia infantil.
Expressi de gustos i preferncies.


gneres ms habituals del nivell educatiu, i aplicar amb creativitat les CAA
estratgies dexpressi oral adequades.
BL1. 5. Interpretar textos orals prxims a la seua experincia procedents CCLI
dels mitjans de comunicaci i utilitzar les estratgies de comprensi del CD
nivell educatiu i resumir el seu contingut. CSC


Bloc 2: COMUNICACI ESCRITA: LLEGIR Curs 2n
Continguts Criteris davaluaci CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL2.1. Llegir en veu alta amb pronunciaci correcta i entonaci i ritme CCLI
LITERATURA adequats, textos prxims a la seua experincia, proposats per ladult i de
Introducci a lestudi dels elements bsics dels textos narratius la seua elecci, adequant-se al format i a lestructura textual.
(reconeixement de largument, identificaci de lescenari espaciotemporal
i dels personatges principals). BL2.2. Interpretar, de forma guiada a travs de la reflexi i dileg, textos
Introducci a lestudi dels elements bsics dels textos descriptius i prxims a la seua experincia, i anticipar i comprovar hiptesi a travs del CCLI
explicatius de temes diversos i adequats a ledat. ttol i les il lustracions, captar el sentit global del text, realitzar inferncies CAA
Introducci a lestudi de textos multimodals senzills, i interpretar el directes, destacar les idees principals i resumir oralment el contingut.
missatge a partir de la confluncia de textos, imatges, grfics, etc.
Introducci progressiva a ls destratgies per a la comprensi lectora: BL2.3. Llegir en mitjans digitals per a buscar i seleccionar de forma
abans de la lectura anticipant hiptesi a travs dinformaci paratextual guiada informaci de fonts preseleccionades i utilitzar-la en les tasques
(tipografia, etc.); durant la lectura (realitzant inferncies directes a partir daprenentatge. CCLI
dels seus coneixements i experincies prvies); i desprs de la lectura CD
(destacant la/sidea/s principal/s). BL2.4. Utilitzar de manera autnoma la biblioteca daula i de manera
Iniciaci a la selecci de lectures personals prximes als seus interessos guiada la biblioteca de centre per a obtindre informaci i seleccionar
de forma autnoma com a font de gaudi. lectures personals, reconixer i utilitzar els seus sistemes dordenaci i CCLI
Iniciaci a la construcci de coneixements a partir dinformacions classificaci i respectar les normes de funcionament. CSC
procedents de diferents fonts documentals (llibres, premsa, televisi, SIIE
webs) dacord amb la seua edat. BL2.5. Participar de forma responsable, a proposta dels adults, en accions
Obtenci dinformaci de manera guiada per mitj de ferramentes digitals del pla lector del centre com ara presentacions de novetats
de busca, visualitzaci i reproducci multimdia (navegadors web, bibliogrfiques, trobades amb autors, etc., per a la millora de la CCLI
visualitzadors de documents, reproductors multimdia, etc.) en dispositius competncia lectora i per a refermar lhbit lector. CSC
TIC. CEC
Utilitzaci de manera autnoma de les biblioteques daula i iniciaci a
ls de la biblioteca del centre per a obtindre informaci i seleccionar
lectures personals, fent s del sistema dordenaci i classificaci destes.
Coneixement i respecte de les normes de funcionament de les biblioteques
per a un s responsable destes.
Participaci en accions previstes en el pla lector del centre referides a la
comprensi i la dinamitzaci lectora (presentaci de novetats
bibliogrfiques, trobades amb autors, etc.).
CONTINGUTS ESPECFICS
Lectura de textos prxims a lexperincia infantil en distints suports
(impresos, digitals i audiovisuals) eliminar el sil labeig, amb una correcta
correspondncia entre fonemes i grafies, iniciar-se progressivament en
lentonaci adequada (punt, coma, signes dadmiraci i interrogaci).
Lectura de textos que continguen jocs amb el llenguatge, tant populars
com cultes: tirallongues, sopes de lletres senzilles, jeroglfics,
calligrames, faules, on sexercite la correcta pronunciaci.
Lectura de textos impresos i digitals, tant de lmbit escolar com de la
vida quotidiana: normes, fulls dinstruccions simples, definicions simples,
receptes, etc., aix com de notcies senzilles en els mitjans de comunicaci
social.
Aplicaci dels elements bsics dels textos narratius, descriptius i
expositius a la comprensi i interpretaci destos.


Bloc 3: COMUNICACI ESCRITA: ESCRIURE Curs 2n

Continguts Criteris davaluaci CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL3.1. Planificar i escriure de forma reflexiva i dialogada, per mitj de CCLI
LITERATURA lobservaci de models i amb la collaboraci dels seus companys, textos CAA

Num. 7311 / 07.07.2014

16484


Coneixement i s, a partir de models, dels elements bsics (suport
textual, silueta, variacions tipogrfiques, presncia dillustracions, etc.)
dels textos escrits que regixen la vida quotidiana de laula, com ara
tirallongues, jeroglfics, cal ligrames, faules, definicions simples i sopes
de lletres, fulls dinstruccions, receptes i notcies senzilles dels mitjans de
comunicaci social.
Planificaci: definici de la silueta i lorganitzaci de les idees en el
text, per a escriure textos narratius, descriptius i explicatius.

CONTINGUTS ESPECFICS
Escriptura i reescriptura, individual o col lectiva, de textos amb
diferents intencions, tant de lmbit escolar com del social, amb una
cal ligrafia, orde, neteja adequats i amb un vocabulari en consonncia al
nivell educatiu.
Redacci de lesborrany, avaluaci i revisi del text per a millorar-lo
amb ajuda de guies (organitzadors lgics) i dels companys.
Reescriptura del producte final.
Escriptura de textos narratius amb elements bsics com largument,
lescenari espaciotemporal i els personatges principals.
Escriptura dels textos descriptius i explicatius de temes diversos
i adequats a ledat.
Organitzaci de la informaci en paper en forma de llistes,
seqncies temporals, taules i imatges.
Iniciaci a lorganitzaci i representaci del text de forma creativa
utilitzant ferramentes dedici de continguts digitals que permeten
incloure text amb format carcter (font, grandria, negreta,
subratllat, cursiva, etc.).
Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.
Emmagatzematge de la informaci digital aplicant un esquema
dorganitzaci molt senzill (arxius o carpetes en discos durs, etc.).
Memoritzaci comprensiva de la informaci degudament organitzada.


dels gneres ms habituals del nivell educatiu, redactar lesborrany,
mantindre lorde lgic i evitar repeticions innecessries, amb un
vocabulari apropiat i utilitzar els recursos lingstics adequats.
BL3.2. Participar de forma col lectiva en el procs de revisi de textos

escrits, detectar errors, de forma reflexiva i dialogada, amb ajuda dels CCLI
seus companys i presentar-los cuidant els aspectes formals i respectant les CAA
normes de correcci gramatical i ortogrfica del nivell educatiu.
BL3.3. Utilitzar, a partir de models, lescriptura per a organitzar la

informaci obtinguda durant lescolta activa o la lectura reflexiva de fonts
preseleccionades, per mitj de llistes, taules, seqncies temporals, CCLI
imatges i dibuixos per a utilitzar-la en les tasques daprenentatge. CAA


Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Curs 2n
Continguts Criteris davaluaci CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL4.1. Reconixer, de forma guiada, els elements bsics del sistema CCLI
LITERATURA lingstic adequats al nivell educatiu per a interpretar, elaborar i revisar CAA
Diferenciaci entre significant i significat. textos de forma col lectiva.
Identificaci del diccionari i de la seua funci.
Busca del significat de paraules simples. BL4.2. Utilitzar, de forma guiada, el diccionari alfabtic, i programes i CCLI
s de programes i aplicacions educatives per a ladquisici de vocabulari. aplicacions educatives senzilles per a identificar el significat del CD
Tipus doracions: enunciatives (afirmatives i negatives), interrogatives i vocabulari utilitzat en el procs dinterpretaci, elaboraci i revisi CAA
exclamatives. col lectiva de textos.
Identificaci de les oracions en un text.
Distinci dels pargrafs dun text. BL4.3. Identificar i reproduir diferents tipus doracions adequades al CCLI
Identificaci de les llenges dEspanya. nivell per a millorar, amb lajuda de models, les habilitats de comprensi, CAA
Reconeixement de les tradicions populars en les llenges cooficials. expressi i interacci orals i escrites.
Identificaci de les diferncies bsiques de les llenges cooficials.
Conscincia de les variants lingstiques de les diferents llenges presents BL4.4. Identificar les diferncies bsiques de les llenges cooficials i les CCLI
en el context social i escolar. seues tradicions per a reconixer-les en les produccions prpies i alienes, CSC
Actitud positiva davant dels usos de les llenges, evitar qualsevol acte de dins i fora de lmbit escolar.
discriminaci.
Constncia i hbits de treball. Estratgies daprenentatge cooperatiu. BL4.5. Seguir les instruccions de les tasques daprenentatge amb atenci i CAA
Busca dorientaci o ajuda quan la necessita. Esfor, fora de voluntat. constncia sense abandonar quan li costa fer-les, demanar ajuda si la SIEE
Disseny de projectes individuals o col lectius, planificaci. Organitzaci necessita.
dun projecte amb ajuda guiada.
Desenrotllament de projectes en equip de forma guiada. Compliment de la BL4.6. Participar en el procs de planificaci del desenrotllament dun CAA
seua part del treball en tasques que impliquen diversos companys. Dileg producte o una tasca, ordenar, amb ajuda, els passos que sha de seguir, SIEE
entre iguals dirigit. reconixer si els ha realitzat correctament i expressar les seues opinions
Bones formes de conducta: guarda el torn de paraula, es dirigix al receptor sobre el resultat.
amb respecte, cuida la seua privacitat i intimitat, etc.
Identificaci de conductes inadequades en ls de les TIC. BL4.7. Participar en equips de treball realitzar la part de la tasca CSC
assignada, col laborar amb els altres membres del grup per a aconseguir CAA
CONTINGUTS ESPECFICS metes comunes. SIEE
Nom, adjectiu i verb.
Classes de noms: individuals i col lectius. BL4.8. Interactuar i compartir continguts digitals de forma guiada CCLI
Adjectius qualificatius i determinatius (possessius i numerals). utilitzant ferramentes de comunicaci en temps real, adequades al nivell, CD
Demostratius. amb dispositius de les TIC, aplicar bones formes de conducta. CSC
Pronoms personals.
Temps verbals (present, passat i futur).
Regles bsiques dortografia.
Identificaci dels signes de puntuaci, interrogaci i exclamaci.
s de les majscules.
Identificaci de les estructures bsiques de la llengua en produccions orals
i escrites.
Augmentatius i diminutius.
Sinnims i antnims.
Interacci i identificaci de linterlocutor per mitj de ferramentes de
comunicaci en temps real amb dispositius de les TIC (videoconferncia,
missatgeria instantnia, etc.) en situacions de comunicaci dirigides o
espontnies.
Reconeixement del valenci com a element fonamental de la nostra
cultura.

Num. 7311 / 07.07.2014

16485
Inters per utilitzar el valenci en els usos personals i per a qualsevol
funci comunicativa.
Bloc 5: EDUCACI LITERRIA Curs 2n


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS ESPECFICS BL5.1. Identificar i anomenar, amb les seues paraules, els elements que CCLI

Identificaci, a travs de la lectura i laudici en lmbit escolar, sense diferencien els textos literaris narratius i potics i captar el sentit dalguns CEC

referncies metaliterries, dels elements que rimen o marquen el ritme recursos retrics quan apareixen en textos literaris, mentres participa en

com a trets distintius de poemes i canons i de les referncies al narrador, activitats de lectura, audici col lectiva, recitat i dramatitzaci.

els personatges, lespai i el temps en contes i altres relats breus, sempre

que apareguen de manera explcita. BL5.2. Seleccionar informaci de fonts preseleccionades amb ajuda de

Jocs de paraules. guies, sobre lentorn social o la tradici cultural, a travs de la lectura o CCLI

Identificaci, a travs de la lectura o laudici en lmbit escolar, de jocs audici col lectiva dels textos literaris dels gneres i subgneres adequats CAA

de paraules senzills en textos literaris. al nivell educatiu per a ampliar els seus coneixements i utilitzar-la, seguint CEC

Escolta activa i lectura guiada, individual o dialgica, en laula dobres de indicacions de ladult, en les tasques daprenentatge.

la tradici popular com a contes, canons o tirallongues per a obtindre

informaci sobre lentorn ms prxim i la prpia tradici cultural. BL5.3. Elaborar, oralment i per escrit, de forma col laborativa a partir de

Elaboraci, a partir de models o amb ajuda de guies, de textos narratius models, amb sentit esttic i creativitat, relats breus i poemes senzills amb

breus orals o escrits, com a relats i poemes senzills, utilitzant recursos recursos retrics i mtrics adequats al nivell. CCLI

retrics i mtrics adequats a ledat. CEC

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio. BL5.4. Participar en produccions col lectives realitzant dramatitzacions SIEE

Dramatitzaci de fragments i dilegs de contes, poemes i altres textos senzilles de textos literaris com a fragments i dilegs de contes, poemes,

breus dramatitzables. etc., i no literaris com a conversacions en situacions quotidianes, usar una CCLI

Identificaci del narrador i els personatges, aix com els torns entonaci, volum i gestos adequats a travs del joc i lexperimentaci. CSC

dintervenci en textos dramtics. CEC

Interpretaci de personatges representant accions i/o gestos ms

definitoris destos.

Adequaci del llenguatge a la representaci dramtica a travs de

lentonaci, el ritme i el volum.

Autoavaluaci de les dramatitzacions prpies i coavaluaci de les

dramatitzacions dels companys amb lajuda dinstruments davaluaci

senzills.


Curs 3r


Bloc 1: COMUNICACI ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Curs 3r


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL1.1. Participar en conversacions i assemblees i utilitzar el dileg per a CCLI

LITERATURA resoldre conflictes interpersonals escoltant amb atenci, respectar el torn CSC

Estratgies i normes dinteracci oral apreses: escoltar atentament i de paraula i les normes de cortesia, exposar idees i opinions, mantenint el SIEE

respectar les normes de cortesia a ms de les intervencions, sentiments i tema i ordenar el discurs amb frases curtes i ben construdes.

experincies dels altres. Formulaci dhiptesis sobre significats a partir

de lanlisi delements significatius, lingstics i paralingstics BL1.2. Captar el sentit global i reconixer idees principals, secundries i

(modulaci i to de la veu, gestualitat, llenguatge corporal i postural). dades especfiques de la informaci verbal i no verbal de textos orals CCLI

Utilitzaci destratgies de comprensi dels missatges orals: atenci, prxims a la seua experincia, i resumir oralment el contingut. CAA

retenci, anticipaci del contingut i de la situaci per mitj del context

verbal i no verbal, identificaci didees principals i secundries i de la BL1.3. Produir, de forma guiada, textos orals dels gneres ms habituals

intenci del parlant. del nivell educatiu, respectar les seues caracterstiques formals i

Estructura de lentrevista. organitzar el discurs amb lentonaci i la pronunciaci adequades i CCLI

Introducci a la descripci detallada, orde espacial en les descripcions. utilitzar el vocabulari pertinent i un llenguatge respectus. CAA

Recursos de lexpressi oral: pronunciaci, entonaci i ritme; expressi

facial, moviments, to de veu: mirar els interlocutors. BL1.4. Memoritzar i reproduir, de forma guiada, textos orals dels gneres

s de les diferents estratgies de memria visual i auditiva. ms habituals del nivell educatiu, prviament escoltats o llegits en

diferents formats, aplicar amb creativitat les estratgies dexpressi oral

CONTINGUTS ESPECFICS adequades. CCLI

Situacions de comunicaci, dirigides o espontnies: assemblees, CAA

conversacions i dilegs reals o simulats. BL1.5. Interpretar textos orals prxims a la seua experincia procedents

Organitzaci del discurs: exposici clara i ordenada mantenint el tema per dels mitjans de comunicaci social, utilitzar les estratgies de comprensi

a expressar la capacitat, el gust, la preferncia, lopini, lacord o oral del nivell educatiu, resumir el seu contingut i imitar, per mitj del joc

desacord, el sentiment. Utilitzaci de recursos per a controlar el procs de i la simulaci, les estructures i el llenguatge propi destos textos. CCLI

comunicaci (pot repetir, per favor?, perd, no entenc, etc.). CD

Comprensi de textos orals literaris o no literaris amb finalitat didctica o CSC

ds quotidi.

Informaci personal, familiar i de lentorn prxim.

Identificaci de paraules clau com a estratgia de comprensi dels

missatges.

Expressi i producci de textos orals literaris i no literaris: narratius:

situacions o experincies personals, ancdotes, acudits, producci creativa

de contes, travallenges, endevinalles; descriptius: descripcions de

persones, animals objectes i llocs; expositius: formulaci de preguntes per

a entrevistes, introducci a la definici de conceptes, exposici

coneixements treballats en classe, etc.; instructius: regles de jocs,

instruccions per a realitzar treballs manuals, receptes, etc.; argumentatius:

discussions, expressi i defensa dopinions personals; predictius:

formulaci dhiptesis sobre experiments, conseqncies de

comportament, etc.

Expressi de missatges verbals i no verbals.

Identificaci de ls dexpressions i valoracions de carcter sexista.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci de textos orals amb diferent finalitat (ldica,

daprenentatge, etc.) com ara poemes, travallenges, endevinalles, etc. i

breus textos expositius i descriptius.Num. 7311 / 07.07.2014

16486
Reproducci de textos breus i senzills respectant lentonaci, pauses,
modulaci de la veu, etc., en dilegs i fragments de contes, histries, etc.

Identificaci dels mitjans de comunicaci social: rdio, cine, publicitat,

televisi, Internet.

Comprensi de textos orals procedents de la televisi, la rdio i Internet

com a instrument daprenentatge i daccs a informacions sobre fets i

esdeveniments prxims a lexperincia i prxims al seu entorn i

interessos.

Expressi dopini.

Producci de textos orals propis dels mitjans de comunicaci social, amb

especial incidncia en la notcia, per mitj de simulaci per a oferir i

compartir informaci.
Bloc 2: COMUNICACI ESCRITA: LLEGIR Curs 3r


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL2.1. Llegir, de forma guiada, adequar-se al format i a lestructura CCLI

LITERATURA textual, textos de lmbit escolar i social i triar les seues lectures personals

Estudi i anlisi dels elements bsics dels textos narratius (identificaci del segons els seus gustos i preferncies.

narrador o narradors, els personatges i largument) i aplicaci destos

coneixements a la comprensi i interpretaci destos. BL2.2. Interpretar de forma guiada a travs de la reflexi i el dileg, CCLI

Estudi dels elements bsics dels textos descriptius (orde en la descripci) i textos prxims a la seua experincia, anticipar i comprovar hiptesi a CAA

expositius (introducci i desenrotllament del contingut, i suports grfics i travs del ttol, de subttols i delements icnics, destacar idees principals

visuals). i secundries, localitzar informaci especfica que done resposta a

Estudi de textos multimodals senzills, interpretant el missatge a partir de preguntes plantejades, realitzar inferncies i resumir oralment i per escrit

la confluncia de textos, imatges, grfics, etc. el contingut.

s destratgies bsiques per a la comprensi lectora: abans de la lectura,

anticipar hiptesi a travs dinformaci paratextual (subttols, captols) i BL2.3. Llegir en mitjans digitals per a buscar, seleccionar i CCLI

analitzar lestructura bsica del text; durant la lectura, usar el diccionari, emmagatzemar de forma guiada informaci de fonts preseleccionades i CD

captar el sentit global del text, i iniciar-se en els sentits figurats i utilitzar-la en les tasques daprenentatge.

significats no explcits en els textos; i desprs de la lectura.

Selecci de lectures personals prximes als seus interessos de forma BL2.4. Utilitzar de manera autnoma les biblioteques daula i de centre CCLI

autnoma com a font de gaudi. per a obtindre informaci i seleccionar lectures personals i reconixer i CSC

Construcci de coneixements a partir dinformacions procedents de utilitzar de forma responsable els seus espais i els seus sistemes SIIE

diferents fonts documentals (llibres, premsa, televisi, webs dacord amb dordenaci i classificaci respectant les normes de funcionament.

la seua edat, etc.) i iniciaci en la busca i localitzaci dirigides en

enciclopdies, diccionaris i llibres de divulgaci per a ampliar BL2.5. Participar de forma responsable i a proposta dels adults en accions

coneixements. del pla lector del centre, com a debats amb escriptors, per a millorar la CCLI

s, de manera guiada, de ferramentes de busca i visualitzaci digital en seua competncia lectora i per a refermar lhbit lector. CSC

dispositius de les TIC per a obtindre informaci. CEC

Utilitzaci de manera autnoma de les biblioteques daula i de centre per

a obtindre informaci i seleccionar lectures personals, fent s del sistema

dordenaci i classificaci destes.

Iniciaci en la busca de documents a travs de la utilitzaci del programa

de gesti de la biblioteca escolar.

Coneixement i respecte de les normes de funcionament de les biblioteques

per a un s responsable destes.

Participaci en diferents accions previstes en el pla lector del centre

referides a la comprensi i la dinamitzaci lectora, com ara debats amb

escriptors, etc.

CONTINGUTS ESPECFICS

Lectura de diferents tipus de textos continus i iniciaci als discontinus, en

distints suports (impresos, digitals i multimodals).

Lectura de textos (impresos, digitals i multimodals), tant de lmbit

escolar com del social: llegendes, romanos, anotacions, anuncis,

pellcules, cartes, notcies senzilles, etc., on sexercite la pronunciaci.

Lectura en veu alta amb pronunciaci correcta i entonaci i ritme

adequats, en funci dels signes de puntuaci.

Aplicaci dels elements bsics dels textos narratius, descriptius i

expositius a la comprensi i interpretaci destos.

Utilitzaci dels coneixements obtinguts a partir dinformacions

procedents de diferents fonts documentals en treballs personals.
Bloc 3: COMUNICACI ESCRITA: ESCRIURE Curs 3r


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL3.1. Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, per mitj de CCLI

LITERATURA lobservaci de models i amb la collaboraci dels seus companys, textos CAA

Coneixement i s guiat dels elements bsics de textos (suport textual, dels gneres ms habituals del nivell educatiu, redactar lesborrany,

silueta, variacions tipogrfiques, presncia dillustracions, etc.) de substituir elements del model donat, respectar les caracterstiques formals

lmbit escolar i social, com ara anotacions, murals, definicions, resums, i lorde lgic, amb un vocabulari apropiat i utilitzar els recursos

anuncis, notcies, contes, cartes, normes de joc o ortogrfiques, etc. lingstics adequats.

Respecte als altres en les produccions escrites, per mitj de ls dun lxic

adequat. BL3.2. Realitzar, per mitj de procediments guiats, el procs de revisi de CCLI

Planificaci: inclusi dels recursos lingstics ms adequats, per a escriure textos escrits, detectar errors, de forma reflexiva i dialogada, amb ajuda CAA

textos narratius, descriptius, explicatius i predictius. dels seus companys per a millorar el producte final i presentar-lo cuidant

els aspectes formals i respectant les normes de correcci gramatical i

CONTINGUTS ESPECFICS ortogrfica del nivell educatiu.

Escriptura i reescriptura, individual o col lectiva, de textos amb diferents

intencions, tant de lmbit escolar com del social. BL3.3. Utilitzar de forma guiada lescriptura per a organitzar la CCLI

s del llenguatge no verbal en les produccions escrites. informaci, obtinguda durant lescolta activa o la lectura reflexiva de CAA

Aplicaci de les normes ortogrfiques tant en les produccions escrites fonts preseleccionades, per mitj de llistes, taules i grfics per a utilitzar-

prpies com en dictats, entre altres tcniques, a fi de consolidar les la en les tasques daprenentatge o comunicar conclusions.Num. 7311 / 07.07.2014

16487
normes gramaticals i ortogrfiques.
s dun vocabulari adequat al nivell educatiu.

Redacci de lesborrany, avaluaci i revisi del text per a millorar-lo amb

ajuda de guies (instruccions verbals) i dels companys.

Reescriptura del producte final.

Participaci en lavaluaci de produccions escrites, tant prpies com

daltres, per mitj de la consulta de models i lintercanvi dimpressions.

Reconeixement dels principis pels quals es regulen els drets ds i

distribuci de la informaci.

Redacci de textos narratius amb elements bsics com ara largument,

lescenari espaciotemporal i la identificaci del narrador i dels

personatges.

Redacci, seguint models, de textos descriptius, amb especial atenci a

lorde en la descripci i explicatius, distingir clarament la introducci del

desenrotllament i incloure suports grfics i visuals.

Redacci, seguint models, de textos predictius, acompanyats de suports

grfics i visuals.

Resum i presentaci de la informaci utilitzant els connectors i el

vocabulari conceptual de forma adequada al nivell educatiu, posar

especial atenci en els estils de lletra, ttols, puntuaci i ortografia

correcta.

Organitzaci i representaci del text de forma creativa utilitzant

ferramentes dedici de continguts digitals que permeten incloure text

amb format carcter (font, grandria, negreta, subratllat, cursiva, etc.) i

imatges.

Emmagatzematge de la informaci digital seguint un esquema

dorganitzaci senzill (arbre de carpetes i dispositius demmagatzematge

extern).

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci comprensiva de la informaci degudament organitzada.
Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Curs 3r


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL4.1. Aplicar els coneixements sobre els elements bsics del sistema CCLI

LITERATURA lingstic adequats al nivell educatiu, adquirits per mitj dun procs guiat CAA

Loraci com a unitat de significat: subjecte i predicat. de reflexi individual i col lectiva, per a interpretar, elaborar i revisar

Orde dels elements de loraci. textos.

Concordana de gnere i nombre entre les paraules de loraci.

Identificaci doracions simples segons la intenci de lemissor. BL4.2. Utilitzar, de forma guiada, diferents tipus de diccionaris en lnia i CCLI

Inters per conixer i per tindre competncia en els dos idiomes cooficials impresos (alfabtic, de sinnims i antnims) per a resoldre dubtes sobre el CD

de la Comunitat Valenciana. significat del vocabulari utilitzat en el procs dinterpretaci, elaboraci i CAA

Conscincia de les variants lingstiques de les diferents llenges presents revisi de textos.

en el context social i escolar.

Actitud positiva davant dels usos de les llenges, i evitar qualsevol acte de BL4.3. Diferenciar el subjecte i el predicat, aplicar la concordana dels CCLI

discriminaci. seus elements dins de loraci per a construir oracions simples adequades CAA

Constncia i hbits de treball. Adaptaci als canvis. Resilincia, superaci al nivell, detectar errors i resoldre els seus dubtes per mitj dun procs

dobstacles i fracassos. Aplicaci destratgies daprenentatge cooperatiu. guiat de reflexi individual i col lectiva.

Esfor, fora de voluntat.

Busca dorientaci o ajuda quan es necessita. BL4.4. Diferenciar els trets distintius de les llenges cooficials per a CCLI

Planificaci de projectes individuals o col lectius, fer plans. Organitzaci reconixer-los en produccions orals i escrites, prpies i alienes, tant dins CSC

dun projecte. Avaluaci tant del projecte com del producte amb ajuda del com fora de lmbit escolar.

professorat.

Desenrotllament de projectes en equip, complint la seua part del treball en BL4.5. Seguir les instruccions de les tasques daprenentatge amb atenci i CAA

tasques que impliquen diversos companys. Sensibilitat. Valoraci de les constncia, adaptar-se als canvis sense desanimar-se davant de les SIEE

aportacions dels altres. Capacitat de regular i canviar les prpies dificultats, demanar ajuda si es necessita.

emocions.

BL4.6. Planificar la realitzaci dun producte o una tasca, proposar un pla CAA

CONTINGUTS ESPECFICS ordenat daccions i avaluar el procs i la qualitat del resultat amb les SIEE

Classes de noms: concret, abstracte. orientacions del professorat.

Gentilicis.

Articles: definit i indefinit. BL4.7. Participar en equips de treball realitzant la part de tasca que li CSC

Adjectius: indefinits i interrogatius. correspon per a aconseguir metes comunes, reconixer el seu rol, confiar CAA

Segmentaci de la paraules en sl labes. en les seues possibilitats i en les dels seus companys i regular les seues SIEE

Distinci de la sl laba tnica. emocions davant dels conflictes, utilitzar el dileg igualitari.

Classificaci de les paraules pel nombre de sl labes i pel lloc que ocupa

la sl laba tnica. BL4.8. Interactuar i compartir continguts de forma guiada utilitzant CCLI

Concordana de gnere i nombre en substantius, adjectius, articles i algunes de les ferramentes de comunicaci ms comuna en dispositius de CD

pronoms personals. les TIC, aplicar bones formes de conducta i utilitzar un llenguatge no CSC

Identificaci de linfinitiu dels verbs extrets de diferents produccions orals discriminatori.

i escrites.

El verb: temps (present, passat i futur), mode indicatiu.

Reconeixement del temps verbal utilitzat en produccions orals i escrites.

Regles dortografia aplicades a les prpies produccions.

Derivaci de paraules: prefixos i sufixos.

Diferenciaci entre paraules simples, compostes i derivades.

Famlies lxiques. Paraules primitives i derivades.

Paraules invariables i homnimes.

Paraules polismiques.

Identificaci de larrel i la desinncia de verbs regulars a partir del seu

infinitiu.

Estructura del diccionari.

s del diccionari per a conixer els distints significats de paraulesNum. 7311 / 07.07.2014

16488
desconegudes presents en produccions orals i escrites, tant de lentorn
escolar com del social.

s dabreviatures.

Caracterstiques lingstiques diferencials de les llenges cooficials.

Exposici didees i opinions per mitj de les ferramentes de comunicaci

ms comuna amb dispositius de les TIC (correu electrnic,

videoconferncia, missatgeria instantnia, telefonia, etc.).

Identificaci de linterlocutor en les ferramentes de comunicaci de les

TIC ms com.

El correu electrnic: enviament i recepci de missatges.

Bones formes de conducta: guarda el torn de paraula, es dirigix al receptor

amb respecte, pondera el seu temps de parla, cuida la seua privacitat i

intimitat, etc.

Mecanismes per a identificar i comunicar a ladult les males conductes en

entorns digitals.

Reconeixement del valenci com a element fonamental de la nostra

cultura.

Inters per utilitzar el valenci en els usos personals i per a tota funci

comunicativa.
Bloc 5: EDUCACI LITERRIA Curs 3r


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS ESPECFICS BL5.1. Identificar utilitzant expressions especfiques de la terminologia CCLI

s de referncies metaliterries per a la identificaci, a travs de la lectura literria, els elements que caracteritzen els textos literaris narratius, CEC

o laudici autnomes o dialogades, per mitj dinteracci, en lmbit potics i teatrals i alguns recursos retrics quan apareixen en textos

escolar dels elements que caracteritzen textos narratius, potics i teatrals. literaris, mentres participa en activitats de lectura, audici col lectiva,

La rima i el ritme com a elements distintius de poemes i canons. recitat i dramatitzaci.

El narrador, els personatges principals i secundaris, lespai i el temps en

contes i altres relats breus, encara que no apareguen de manera explcita. BL5.2. Buscar i seleccionar informaci de manera responsable de fonts CCLI

La hiprbole. preseleccionades, emmagatzemar-la digitalment, sobre lentorn social o la CD

s de referncies metaliterries per a la identificaci de la hiprbole, a prpia tradici cultural a travs de la lectura o audici col lectiva dels CAA

travs de la lectura o laudici autnomes o dialogades, en lmbit escolar. textos literaris dels gneres i subgneres adequats al nivell educatiu per a CEC

Escolta activa i lectura autnoma, en laula o en el context familiar, ampliar els seus coneixements i utilitzar-la en les tasques daprenentatge.

dobres de la tradici popular com ara llegendes, alleluies i refranys per a

obtindre informaci sobre lentorn ms prxim, incloent-hi referncies a BL5.3. Escriure de forma col laborativa, seguint guies i models, amb

elements del medi ambient, la climatologia, la geografia o la histria, sentit esttic i creativitat, narracions breus i poemes amb recursos retrics CCLI

entre altres. i mtrics adequats al nivell educatiu. CEC

Registre guiat de la informaci obtinguda a travs de la lectura per a SIEE

utilitzar-la posteriorment amb finalitat acadmica. BL5.4. Participar en produccions col lectives realitzant dramatitzacions

Elaboraci amb ajuda de guies, de manera individual o col lectiva de textos literaris i no literaris adequats al nivell educatiu i als seus CCLI

(col laborativa), de narracions breus de carcter literari que continguen interessos, com ara contes, dilegs, jocs de rol, etc., aplicar amb sentit CSC

elements fantstics i recursos literaris adequats al nivell educatiu. esttic les estratgies de comunicaci oral i les tcniques expressives CEC

Elaboraci amb ajuda de guies, de manera individual o col lectiva apreses.

(col laborativa), de poemes amb s de recursos mtrics i retrics adequats

al nivell educatiu.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Dramatitzaci i representaci de contes, poemes i altres textos breus

dramatitzables (conversacions, canons, endevinalles, etc.).

Interpretaci de personatges representant els seus trets ms definitoris per

mitj de recursos lingstics i no lingstics.

Adequaci del llenguatge a la representaci dramtica, modulaci de la

veu, imitaci de registres, etc.

Autoavaluaci de les dramatitzacions prpies i coavaluaci de les

dramatitzacions dels companys per mitj de criteris i indicadors

prviament establits.


Curs 4t


Bloc 1: COMUNICACI ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Curs 4t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL1.1. Participar en col loquis sobre temes escolars, conversacions, CCLI

LITERATURA entrevistes i dilegs per a resoldre conflictes escoltant amb atenci, posar- CSC

Estratgies i normes dinteracci oral apreses: escoltar atentament, se en el lloc de laltre, respectar el contingut del discurs de linterlocutor i SIEE

respectar les intervencions, els sentiments i les experincies dels altres, expressar les seues idees i opinions de manera ordenada.

posar-se en el seu lloc. Formulaci dhiptesis sobre contingut i context, i

sobre significats a partir de lanlisi delements significatius, lingstics i BL1.2. Reconixer les idees principals, secundries i algunes dades

paralingstics (modulaci i to de la veu, gestualitat, llenguatge corporal i especfiques de la informaci verbal i no verbal de textos orals de lmbit CCLI

postural). escolar i social, expressar la seua opini sobre el contingut del missatge. CAA

Reconeixement de situacions que afavorixen o impedixen la comunicaci.

Utilitzaci delements del llenguatge no verbal com a complement a la BL1.3. Produir, de forma guiada, textos orals dels gneres ms habituals

comunicaci (moviments, expressi facial, gestos, etc.) i del verbal del nivell educatiu, respectar lestructura destos i utilitzar el vocabulari,

(pauses, to, etc.) per a emfatitzar el contingut del discurs. lentonaci, la dicci i els recursos no verbals correctament, a ms dun CCLI

Utilitzaci destratgies de comprensi dels missatges orals: distinci llenguatge respectus. CAA

entre sentit literal, inferencial i esttic. Formulaci dhiptesis sobre

contingut i context, i sobre significats a partir de lanlisi delements BL1.4. Memoritzar i reproduir, de forma guiada, textos orals dels gneres

significatius, lingstics i paralingstics (modulaci i to de la veu, ms habituals del nivell educatiu, prviament escoltats o llegits en

gestualitat, llenguatge corporal i postural). diferents formats, aplicar amb creativitat les estratgies dexpressi oral CCLI

Estructura de lenquesta. adequades. CAA

Planificaci de lexpressi oral. Suport grfic.

Recursos de lexpressi oral: pronunciaci, entonaci, ritme. Expressi BL1.5. Interpretar textos orals de lmbit escolar i social procedents dels

facial, moviments, to de veu. Mirar els interlocutors. mitjans de comunicaci utilitzant les estratgies de comprensi oral del

Importncia de la millora en expressi oral. nivell educatiu, expressar la seua opini sobre el contingut del missatge i CCLINum. 7311 / 07.07.2014

16489


s de les diferents estratgies de memria visual i auditiva.

CONTINGUTS ESPECFICS
Situacions de comunicaci, dirigides o espontnies:
dilegs, conversacions i col loquis sobre temes escolars.
Organitzaci lgica del discurs.
Identificaci, interpretaci i diferenciaci de missatges verbals i
no verbals.
Comprensi, interpretaci i valoraci de textos orals literaris o no
literaris amb finalitat didctica o ds quotidi.
Reconeixement didees principals, secundries i detalls rellevants.
Informaci personal, familiar i de lentorn prxim. Compres,
indicacions de lloc o adreces.
Expressi i producci de textos orals literaris i no literaris: narratius:
relatar esdeveniments, ancdotes, acudits, reconstruir poemes en forma
de contes, etc.; descriptius: descripcions detallades de personatges,
paisatges, imatges, etc.; expositius: enquestes i entrevistes, definici de
conceptes, exposicions, presentacions orals; instructius: regles de jocs,
instruccions per a realitzar treballs, resoldre problemes, realitzar un
experiment, etc.; argumentatius: discussions, expressi coherent
dopinions personals; predictius: formulaci dhiptesis, anuncis,
recomanacions, etc. Descripci fsica i descripci detallada. Orde lgic i
espacial. Identificaci de ls dexpressions i valoracions de carcter
sexista, evitar el seu s en les nostres produccions.
Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.
Memoritzaci de poemes, tirallongues, endevinalles, refranys i altres
textos orals amb diferent finalitat (ldica, daprenentatge, etc.).
Reproducci de contes i altres textos breus i senzills escoltats en
diferents formats.
Identificaci i classificaci dels mitjans de comunicaci social:
rdio, cine, publicitat, televisi, Internet, etc.
Comprensi de textos orals procedents de la rdio, de la televisi o
dInternet com a instrument daprenentatge i daccs a informacions
sobre fets i esdeveniments prxims a la seua experincia i que resulten
significatius en el seu entorn.
Expressi dopini.
Producci de textos orals propis dels mitjans de comunicaci social,
amb especial incidncia en la notcia i lanunci publicitari, per mitj de
simulaci, oferint i compartint informaci.


la intenci de lemissor, i imitar, per mitj de simulaci i amb ajuda de CD
guies, les estructures i el llenguatge propis destos textos. CSC


Bloc 2: COMUNICACI ESCRITA: LLEGIR Curs 4t

Continguts Criteris davaluaci CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL2.1. Llegir, de forma guiada, adequant-se al format i a lestructura CCLI
LITERATURA textual, textos de lmbit escolar i social i triar les seues lectures personals CAA
Estudi i anlisi dels elements bsics de textos narratius (distinci entre i de suport a les tasques daprenentatge segons els seus gustos i SIEE
introducci, nuc i desenlla). preferncies.
Estudi dels elements bsics dels textos descriptius (esquema de contingut)
i expositius (distinci entre exemples i definicions) i introducci a lestudi BL2.2. Interpretar, amb les orientacions de ladult i lajuda dels seus CCLI
dels argumentatius (plantejament dun problema o assumpte i els seus companys a travs del dileg i la reflexi, textos de lmbit escolar i CAA
arguments amb la intenci de convncer). social anticipant i comprovant hiptesi a travs delements de format i de
Estudi i anlisi de textos multimodals, interpretant el missatge a partir de captols i ndexs, destacar idees principals i secundries, localitzar
la confluncia de textos, imatges, grfics, etc. informaci especfica que done resposta a preguntes plantejades, realitzar
Introducci a lestudi dels elements bsics de textos periodstics (titulars, inferncies i expressar la seua opini sobre el contingut.
entradeta i peu de fotos).
Introducci a lestudi dels elements bsics de textos illustrats, dlbums i BL2.3. Llegir en mitjans digitals per a buscar, seleccionar i
contes infantils (associaci de la informaci que aporten les il lustracions emmagatzemar informaci de forma responsable i reconixer que pot no CCLI
amb el contingut del text i seqenciaci de la histria). ser fiable, amb les orientacions de ladult i lajuda dels seus companys, i CD
s destratgies per a la comprensi lectora: abans de la lectura anticipant utilitzar-la en les tasques daprenentatge.
hiptesi a travs dinformaci paratextual (context) i analitzar lestructura
del text i la seua tipologia; durant la lectura reformular hiptesi, relacionar BL2.4. Utilitzar de manera autnoma les biblioteques daula i de centre i
els coneixements previs (tema, conceptes bsics, vocabulari, etc.) amb la de forma guiada les biblioteques de lentorn social prxim per a buscar CCLI
informaci nova que aporta el text, associar la informaci que oferixen les informaci i seleccionar lectures personals i reconixer i utilitzar de forma CSC
il lustracions amb el contingut del text, realitzar inferncies i interpretar responsable els seus espais, respectant les normes de funcionament. SIIE
sentits figurats i significats no explcits en els textos; i desprs de la
lectura (destacar idees principals i secundries i localitzar informaci BL2.5. Participar de forma responsable en accions del pla lector del
especfica que done resposta a preguntes determinades). centre, com a apadrinaments lectors, clubs de lectura, etc. per a millorar la
Selecci de lectures personals prximes als seus interessos de forma seua competncia lectora, refermar lhbit lector i collaborar, amb CCLI
autnoma com a font de gaudi. supervisi, en el desenrotllament dalgunes activitats. CSC
Busca, localitzaci dirigida i lectura dinformaci en distints tipus de CEC
textos i fonts documentals (enciclopdies, diccionaris, llibres de
divulgaci, revistes, etc.) per a ampliar coneixements i aplicar-los en
treballs personals.
Utilitzaci dirigida de ferramentes de busca i visualitzaci digital en
dispositius de les TIC per a localitzar i tractar la informaci de manera
responsable, fent s de webs dacord amb la seua edat (enciclopdies,
diccionaris i repositoris en lnia).
Utilitzaci de manera autnoma de les biblioteques daula i centre, i
iniciaci en ls de les municipals i pbliques, per a obtindre informaci i
seleccionar lectures personals, fent s dels seus diferents espais
funcionals.
Coneixement i respecte de les normes de funcionament de les biblioteques
per a un s responsable destes.

Num. 7311 / 07.07.2014

16490
Participaci en diferents accions previstes en el pla lector del centre
referides a la comprensi i la dinamitzaci lectora (apadrinament lector,

clubs de lectura, etc.).


CONTINGUTS ESPECFICS


Lectura de diferents tipus de textos continus i discontinus, en distints

suports (impresos, digitals i multimodals) tant de lmbit escolar com del

social: (reglaments senzills; notcies en peridics, revistes i webs infantils;

diaris, cartes i correus electrnics, mapes, plans i grfics, canons etc.).

Lectura en veu alta amb pronunciaci correcta i entonaci i ritme

adequats, en funci dels signes de puntuaci.

Aplicaci dels elements bsics dels textos narratius, descriptius i

expositius a la comprensi i interpretaci destos.
Bloc 3: COMUNICACI ESCRITA: ESCRIURE Curs 4t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL3.1. Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, amb ajuda de CCLI

LITERATURA guies i la col laboraci dels seus companys, textos dels gneres ms CAA

Coneixement i s guiat dels elements bsics de textos (suport textual, habituals del nivell educatiu, redactar lesborrany, mantindre la seua SIEE

silueta, variacions tipogrfiques, presncia dillustracions, etc.) de estructura, amb un vocabulari apropiat i utilitzar els recursos lingstics

lmbit escolar i social, com a notcies i articles dopini per a webs amb creativitat i sentit esttic.

infantils o escolars, diaris, cartes, correus electrnics, textos explicatius de

mapes, plans, grfics, etc. BL3.2. Realitzar, per mitj de procediments guiats, el procs de revisi de CCLI

s en les produccions escrites dun llenguatge no discriminatori i textos escrits, detectar errors amb ajuda de guies i resoldre els seus dubtes CAA

respectus amb les diferncies. de forma reflexiva i dialogada, per a millorar el producte final i presentar-

Planificaci: inclusi dels recursos lingstics ms adequats per a escriure lo cuidant-ne els aspectes formals i respectar les normes de correcci

textos narratius, descriptius, explicatius, predictius i argumentatius. gramatical i ortogrfica del nivell educatiu.


CONTINGUTS ESPECFICS BL3.3. Utilitzar, de forma guiada, lescriptura per a organitzar la


Escriptura i reescriptura, individual o collectiva, de textos de lmbit informaci obtinguda durant lescolta activa o la lectura reflexiva, i CCLI

escolar o social amb diferents intencions. reconixer que pot no ser fiable, per mitj de taules, quadros sinptics, CAA

s del llenguatge no verbal en les produccions escrites. grfics o ferramentes senzilles dedici de continguts digitals, per a CD

Aplicaci de les normes ortogrfiques tant en les produccions escrites utilitzar-la en les tasques daprenentatge o per a comunicar conclusions

prpies com en dictats, entre altres tcniques, a fi de consolidar les utilitzant diversos recursos de forma responsable.

normes gramaticals i ortogrfiques.

s dun vocabulari adequat al nivell educatiu.

Redacci de lesborrany, avaluaci i revisi del text per a millorar-lo amb

ajuda de guies (instruccions verbals) i dels companys.

Reescriptura del producte final.

Participaci activa i guiada en lavaluaci, autoavaluaci i coavaluaci de

produccions escrites, tant prpies com daltres, i contrastar amb la

consulta de models.

Redacci de textos narratius amb distinci entre plantejament, nuc i

desenlla.

Redacci de textos descriptius, seguint un esquema clar de contingut, i

explicatius, distingint clarament entre definicions i exemples.

Redacci, de forma guiada, de textos predictius, acompanyats o no de

suports grfics i visuals.

Redacci, seguint models, de textos argumentatius, amb plantejament

dun problema o tesi i els seus arguments.

Respecte per les llicncies ds, modificaci i distribuci de continguts

generats per altres.

Resum i presentaci de la informaci per mitj dun text utilitzant els

connectors i el vocabulari conceptual de forma adequada al nivell

educatiu, i posar especial atenci en els estils de lletra, ttols, puntuaci i

ortografia correcta.

Organitzaci i representaci del text de forma creativa utilitzant

ferramentes dedici de continguts digitals que permeten incloure text

amb format carcter (font, grandria, negreta, subratllat, cursiva, etc.), i la

manipulaci bsica dimatges (translaci, rotaci i escalat).

Emmagatzematge de la informaci digital seguint un esquema

dorganitzaci senzill (arbre de carpetes i dispositius demmagatzematge

extern).

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci comprensiva de la informaci degudament organitzada.
Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Curs 4t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL4.1. Aplicar els coneixements sobre els elements bsics del sistema CCLI

LITERATURA lingstic adequats al nivell educatiu adquirits per mitj dun procs de CAA

Selecci de les definicions donades en el diccionari segons el context de reflexi individual i col lectiva, per a interpretar, elaborar i revisar textos,

les paraules. detectar errors i resoldre els seus dubtes amb la supervisi dun adult i la

Diferents classes de diccionaris. col laboraci dels seus companys.

Normes ds del diccionari per a buscar qualsevol classe de paraula.

Diferenciaci del substantiu i del verb dins de loraci. BL4.2. Utilitzar, amb supervisi, diferents tipus de diccionaris en lnia i CCLI

Diferenciaci entre oraci, pargraf i text. impresos (diccionaris dhomnims i temtics), per a resoldre dubtes sobre CD

Associaci de les diferents llenges dEspanya amb les corresponents el significat del vocabulari utilitzat en el procs dinterpretaci, elaboraci CAA

comunitats autnomes. i revisi de textos.

Identificaci de les principals caracterstiques de les llenges dEspanya.

Inters per conixer i per tindre competncia en els dos idiomes cooficials BL4.3. Reconixer la concordana dels elements constitutius de loraci CCLINum. 7311 / 07.07.2014

16491
de la Comunitat Valenciana.

per a construir oracions simples adequades al nivell, detectar errors i

CAA
Conscincia de les variants lingstiques de les diferents llenges presents resoldre els seus dubtes per mitj dun procs guiat de reflexi individual

en el context social i escolar. i col lectiva.

Actitud positiva davant dels usos de les llenges, i evitar qualsevol acte de

discriminaci. BL4.4. Diferenciar les caracterstiques geogrfiques de les llenges CCLI

Constncia i hbits de treball. Capacitat de concentraci. Adaptar-se als dEspanya per a reconixer-les en produccions orals i escrites, prpies i CSC

canvis. Resilincia, superar obstacles i fracassos. Aplicaci destratgies alienes, tant dins com fora de lmbit escolar.

daprenentatge cooperatiu i per projectes. Busca dorientaci o ajuda quan

la necessita de forma precisa. Esfor, fora de voluntat. BL4.5. Seguir instruccions de tasques daprenentatge mantenint latenci CAA

Planificaci i organitzaci de projectes individuals o col lectius. mentres les realitza adaptar-se als canvis sense desanimar-se davant de les SIEE

Organitzaci i gesti dun projecte. Selecci de la informaci tcnica i els dificultats, demanar ajuda si en necessita.

materials. Avaluaci del projecte i el producte amb ajuda de guies. Millora

del producte i del procs desprs de lavaluaci. BL4.6. Planificar la realitzaci dun producte o una tasca proposant un pla CAA

Desenrotllament de projectes en equip, transformaci didees en accions, ordenat daccions, seleccionar els materials i avaluar el procs i la qualitat SIEE

complint la seua part del treball en tasques que impliquen diversos del resultat amb ajuda de guies per a lobservaci.

companys. Ajuda, confluncia, treball amb tots, acceptaci de tots.

Control de lexpressi de sentiments i emocions en conflictes. BL4.7. Participar en equips de treball realitzant la part de tasca que li CSC

Enviament i recepci de continguts digitals per mitj de ferramentes correspon per a aconseguir metes comunes, acceptar el seu rol, fer CAA

comunes amb dispositius de les TIC que ho permeten amb lobjecte de aportacions i ajudar els altres membres del grup, expressar les seues SIEE

compartir informaci. emocions davant dels conflictes de forma respectuosa i utilitzar el dileg

Gesti i protecci de la identitat digital. Conscincia de la necessitat de igualitari.

protegir la seua privacitat i la dels altres.

Bones formes de conducta: guarda el torn de paraula, es dirigix al receptor BL4.8. Interactuar i compartir amb supervisi continguts digitals a travs CCLI

amb respecte, pondera el seu temps de parla, cuida la seua privacitat i de les ferramentes de comunicaci ms comuna amb dispositius de les CD

intimitat, etc. TIC, aplicar bones formes de conducta, utilitzar un llenguatge no CSC

Maneres de previndre i denunciar les males formes de conducta com el discriminatori i previndre, denunciar i protegir els altres de les males

ciberassetjament o la discriminaci per gnere o cultura. prctiques com el ciberassetjament.

Responsabilitat de protegir els altres contra els perills en la comunicaci a

travs de les TIC.


CONTINGUTS ESPECFICS


Classificaci i caracterstiques generals de cada classe de nom.

Adjectius determinatius: exclamatius.

Concordana de gnere i nombre (substantius col lectius, paraules

invariables, homnims, irregularitats en la concordana entre mascul i

femen).

Concordana de nombre i persones dels verbs, noms i pronoms personals.

Identificaci de diftongs i hiats en les paraules.

Regles bsiques daccentuaci.

Conjugaci del mode indicatiu de verbs regulars.

Formes impersonals dels verbs: gerundi i participi.

Regles per a la formaci de comparatius i superlatius.

Relaci de les desinncies verbals amb la conjugaci: mode, temps,

nombre i persona.

Separaci de les formes verbals en arrel i desinncia.

s de sigles.

Concordana de nombre i persona en els verbs, noms i pronoms personals

en loraci.

Tipus doracions: exhortatives i dubitatives.

Exposici didees i opinions per mitj de les ferramentes de comunicaci

ms comuna amb dispositius de les TIC (correu electrnic, xat,

videoconferncia, missatgeria instantnia, telefonia, etc.).

Reconeixement del valenci com a element fonamental de la nostra

cultura.
Bloc 5: EDUCACI LITERRIA Curs 4t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS ESPECFICS BL5.1. Identificar, utilitzant expressions especfiques de la terminologia CCLI

Identificaci del narrador, els personatges i les referncies, explcites o literria, els elements que caracteritzen les novel les, poesies, canons i CEC

implcites, a lespai i al temps en novelles o fragments de novelles. obres teatrals i alguns recursos retrics quan apareixen en textos literaris,

Mesura de versos, distinci entre art major i menor i identificaci de mentres participa en activitats de lectura, audici col lectiva, recitat i

fenmens de contacte fontic entre paraules i dins de les paraules. dramatitzaci.

Distinci entre dileg i acotacions, identificaci de la utilitat destes i del

valor unitari dactes i escenes. Identificaci de lespai i del temps en qu BL5.2. Buscar, seleccionar i emmagatzemar digitalment informaci de CCLI

transcorre lacci sempre que aparega explcit en les acotacions. fonts diverses sobre la prpia tradici cultural a travs de la lectura o CD

La metfora i lalliteraci. audici reflexiva dels textos literaris, dels gneres i subgneres adequats CAA

Identificaci de recursos retrics com a metfores i al literacions en textos al nivell educatiu, amb orientacions de ladult i lajuda dels seus CEC

literaris orals i escrits de lmbit escolar. companys, per a ampliar els seus coneixements i utilitzar-la en les tasques

Escolta activa i lectura autnoma, en laula, dobres o fragments dobres daprenentatge, i reconixer que la informaci pot ser no fiable.

de la literatura universal, adaptades a ledat, per a obtindre informaci

sobre elements com el medi ambient, la climatologia, la geografia o la BL5.3. Escriure de forma col laborativa, seguint guies i models i amb

histria, entre altres, de lentorn ms prxim i daltres pasos i sentit esttic i creativitat, relats breus, poemes i obres de teatre senzilles CCLI

civilitzacions. que tracten temes del seu inters, utilitzar recursos retrics i mtrics CEC

Registre amb supervisi de la informaci obtinguda per a utilitzar-la adequats al nivell educatiu. SIEE

posteriorment amb finalitat acadmica.

Elaboraci guiada i collaborativa dobres teatrals que tracten temes del BL5.4. Participar en produccions col lectives realitzant dramatitzacions

seu inters, amb unitat despai i temps i amb creativitat i recursos retrics de textos literaris i no literaris adequats al nivell i representacions teatrals, CCLI

adequats a ledat. aplicant amb sentit esttic i creativitat les estratgies de comunicaci oral CSC

Escriptura de poemes que tracten temes del seu inters i s de recursos i les tcniques expressives i teatrals apreses. SIEE

retrics i mtrics adequats al nivell educatiu. CEC

s de les TIC de manera guiada per a realitzar les distintes fases de la

creaci textual.Num. 7311 / 07.07.2014

16492
Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.
Dramatitzaci de textos literaris i no literaris adequats al nivell educatiu,

com a anuncis, conversacions, etc., sobre temes dinters per a lalumnat.

Representaci i dramatitzaci de xicotetes escenes teatrals en grup partint

de models, amb sentit esttic i creativitat.

Identificaci de les possibilitats expressives lingstiques i no

lingstiques (cos, moviment, veu) aix com les caracterstiques formals

dels textos en representacions teatrals.

Autoavaluaci de les dramatitzacions prpies i coavaluaci de les

dramatitzacions dels companys, per mitj de criteris i indicadors

prviament establits.


Curs 5t


Bloc 1: COMUNICACI ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Curs 5t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL1.1. Participar en debats i col loquis sobre temes prxims a la seua CCLI

LITERATURA experincia respectant el moderador i utilitzar el dileg per a resoldre CSC

Estratgies i normes dinteracci oral apreses: identificaci de les conflictes interpersonals, escoltar activament, identificar i respectar les SIEE

caracterstiques de la situaci comunicativa per a adequar a esta les seues emocions i el contingut del discurs de linterlocutor, exposar i reformular

intervencions, respecte pel paper del moderador i per les intervencions i de forma organitzada les seues opinions amb un llenguatge respectus.

els sentiments, experincies, idees, opinions i coneixement dels altres,

tcniques descolta activa. Reformulaci dhiptesis a partir de la BL1.2.Identificar tipologies textuals i realitzar inferncies interpretant

comprensi de nous elements. sentits figurats i significats no explcits de la informaci verbal i no verbal CCLI

Distinci entre sentit literal, inferencial, crtic i esttic. de textos de lmbit escolar i social, i expressar la seua opini sobre el CAA

Utilitzaci destratgies de comprensi dels missatges orals: distinci contingut del missatge i la intenci de lemissor.

entre sentit literal, inferencial, crtic i esttic.

Formulaci dhiptesis sobre contingut i context. BL1.3. Produir, amb supervisi, textos orals dels gneres ms habituals

Formulaci dhiptesis sobre significats a partir de lanlisi delements del nivell educatiu, elaborar un gui previ amb una estructura coherent i CCLI

significatius, lingstics i paralingstics (modulaci i to de la veu, utilitzar el vocabulari, lentonaci, la dicci adequades i els recursos no CAA

gestualitat, llenguatge corporal i postural). verbals correctament, a ms dun llenguatge no discriminatori.

Planificaci del contingut en lexpressi oral. s de suport grfic.

Organitzaci del discurs a la situaci. BL1.4. Memoritzar i reproduir amb supervisi, textos orals dels gneres

s destratgies de memria visual i auditiva per a retindre la informaci ms habituals del nivell educatiu, prviament escoltats o llegits en

de textos expositius. s de suports grfics i escrits, esquemes i resums per diferents formats, i aplicar amb creativitat les estratgies dexpressi oral CCLI

a memoritzar textos. adequades. CAA

Identificaci, classificaci i comparaci dels mitjans de comunicaci

social: rdio, cine, publicitat, televisi, Internet, etc. BL1.5. Interpretar textos orals de lmbit escolar i social procedents dels

Identificaci dels subgneres informatius, dopini i persuasius: notcia, mitjans de comunicaci, utilitzar les estratgies de comprensi oral del

entrevista, reportatge, debat, publicitat. Estructura i caracterstiques. nivell educatiu, expressar la seua opini sobre el contingut del missatge i CCLI

Valoraci dels mitjans de comunicaci social com a instrument la intenci de lemissor i imitar, amb ajuda de guies, lestructura i el CD

daprenentatge i daccs a informacions i experincies daltres persones. llenguatge propi destos textos a fi doferir i compartir informaci i opini CSC

Valoraci crtica dels mitjans de comunicaci, i distingir informaci sobre temes prxims a la seua experincia.

dopini i identificar la intenci comunicativa.


CONTINGUTS ESPECFICS


Situacions de comunicaci, dirigides o espontnies: debats i col loquis

sobre temes prxims a les seues experincies.

Organitzaci del discurs: tcniques de reformulaci i s dun llenguatge

respectus.

Identificaci, interpretaci i diferenciaci de missatges verbals i no

verbals.

Identificaci, comprensi, interpretaci i valoraci de textos orals literaris

o no literaris amb finalitat didctica o ds quotidi de diferent tipologia

(narratius, descriptius, informatius, instructius, argumentatius, etc.).

Informaci personal, familiar i de lentorn prxim.

Reconeixement didees principals i secundries, detalls rellevants i valors

no explcits.

Expressi i producci de textos orals literaris i no literaris, ja treballats en

els nivells anteriors i amb major grau de complexitat, de diferent tipologia

(narracions, descripcions, instruccions, argumentacions, exposicions,

definici de conceptes, conferncies, etc.).

s de frmules de cortesia.

s conscient dels recursos lingstics i no lingstics de lexpressi oral

(gestos, entonaci, etc.).

s del llenguatge no discriminatori.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci de textos literaris i no literaris de diferents gneres

adequats a la seua edat.

Reproducci de fragments de contes, histries, acudits, prviament

escoltats en diferents suports, i mantindre lestructura destos i usar les

possibilitats expressives lingstiques i no lingstiques.

Comprensi de textos orals procedents de la rdio i televisi o dInternet

per a obtindre informaci general sobre fets i esdeveniments dactualitat i

com a instrument daprenentatge i daccs a informacions i experincies

daltres persones que resulten significatius.

Producci de textos orals propis dels mitjans de comunicaci social per

mitj de simulaci o participaci per a oferir i compartir informaci.
Bloc 2: COMUNICACI ESCRITA: LLEGIR Curs 5t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL2.1. Llegir, amb supervisi, adequant-se al format i a lestructura CCLINum. 7311 / 07.07.2014

16493
LITERATURA

textual, textos de lmbit escolar i social i triar les seues lectures personals

CAA
Estudi i anlisi dels elements bsics de textos periodstics en diaris locals i de suport a les tasques daprenentatge segons les seues preferncies i SIEE

(cos de la notcia i intenci comunicativa). interessos.

Iniciaci a lestudi dels elements bsics de textos instructius (reglaments,

receptes, exmens, etc.). BL2.2. Interpretar, amb la supervisi dun adult i lajuda dels seus CCLI

Estudi dels elements bsics de textos potics (introducci als recursos companys a travs del dileg i la reflexi, textos de lmbit escolar i CAA

expressius bsics), teatrals (identificaci dels textos dels diversos social, anticipar i reformular hiptesi a travs delements de format i de

personatges per la tipografia diferenciada per als noms i els seus captols i ndexs, destacar idees principals i secundries i paraules clau,

parlaments). realitzar inferncies i interpretar sentits figurats i significats no explcits,

Estudi dels elements bsics de textos illustrats, dlbums i contes reconixer lestructura bsica del text i expressar la seua opini sobre el

(extraient informaci complementria de les il lustracions i relacionant-la contingut i la intenci de lautor.

amb el significat del text) i iniciaci a lestudi del cmic (elements, text i

dibuix, vinyeta, globus, onomatopeies, etc.). BL2.3. Llegir en mitjans digitals per a buscar, seleccionar i CCLI

Estudi i anlisi dels elements bsics dels textos argumentatius emmagatzemar informaci amb la supervisi de ladult, comprovar la CD

(plantejament de lassumpte i dels seus arguments). validesa de la font i utilitzar-la per a ampliar coneixements, i citar algunes

Iniciaci a lestudi i anlisi dels elements bsics de textos publicitaris referncies bibliogrfiques.

(elements icnics i verbals duna seqncia publicitria, interpretaci de

llenguatge figurat: personificacions i jocs de paraules). BL2.4. Utilitzar de manera guiada diferents tipus de biblioteques de CCLI

s destratgies per a la comprensi lectora: abans de la lectura a travs lentorn social i virtual per a buscar i localitzar informaci en tot tipus de CD

dinformaci paratextual (tipus de text, suport deste, format, tipus de suports i seleccionar lectures personals, manejar de forma guiada els seus CSC

lletra, ndexs, paraules clau i elements icnics), establir els objectius de la catlegs en lnia i reconixer i respectar les seues normes de funcionament SIIE

lectura (ldic, busca o aprenentatge), anticipar hiptesi i analitzar fent un s responsable de materials i espais funcionals.

lestructura del text i la seua tipologia; durant la lectura; i desprs de la

lectura (extraure conclusions sobre el que llig). BL2.5. Participar de forma responsable en accions del pla lector del

Selecci de lectures personals de forma autnoma com a font de gaudi. centre, com el seu blog de lectura, etc., per a millorar la seua competncia CCLI

Busca, localitzaci i lectura dinformaci en distints tipus de textos i fonts lectora, refermar lhbit lector i collaborar, amb supervisi, fer propostes CSC

documentals per a ampliar coneixements. i assumir responsabilitats en el desenrotllament dalgunes activitats. CEC

Utilitzaci de ferramentes de busca i visualitzaci digital aplicant

estratgies de filtrat senzilles (diferents buscadors i repositoris, opcions de

filtrat dels llocs web, etc.) i configurar les seues caracterstiques ms

usuals (organitzaci, filtrat, seguretat, etc.) en dispositius de les TIC per a

localitzar, seleccionar, tractar i organitzar la informaci de manera eficient

i responsable, fent s dentorns virtuals, pgines infantils i juvenils,

premsa local, enciclopdies, diccionaris, repositoris en lnia, etc.

Utilitzaci de manera autnoma de diferents tipus de biblioteques daula,

centre, municipal, pblica) i iniciaci guiada a les virtuals, per a obtindre

informaci en tot tipus de suports i seleccionar lectures personals.

Coneixement i respecte de les normes de funcionament de les biblioteques

per a un s responsable destes.

Iniciaci en la busca de documents a travs de catlegs de biblioteca en

lnia, localitzar materials concrets: llibres, revistes, vdeos, cd, cmics,

etc.

Participaci en les diferents accions previstes en el pla lector del centre

referides a la comprensi i la dinamitzaci lectora (blog de lectura del

centre, etc.).


CONTINGUTS ESPECFICS


Lectura de qualsevol tipus de textos continus i discontinus, en distints

suports: impresos, digitals i multimodals.

Lectura en veu alta amb pronunciaci correcta i entonaci i ritme

adequats, en funci dels signes de puntuaci.

Aplicaci dels elements bsics dels textos periodstics en diaris locals,

instructius, potics, teatrals i textos il lustrats, dlbums i contes infantils

a la comprensi i interpretaci destos.

Aplicaci dels elements bsics dels textos argumentatius a la comprensi i

interpretaci de cartes al director, exmens, respostes, etc.

Aplicaci en treballs personals de la informaci obtinguda en la busca,

localitzaci i lectura en distints tipus de textos i fonts documentals, i citar

algunes referncies bibliogrfiques: autor, editorial, gnere, il lustracions,

etc.
Bloc 3: COMUNICACI ESCRITA: ESCRIURE Curs 5t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL3.1. Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, amb la CCLI

LITERATURA supervisi dun adult i la collaboraci dels seus companys, textos dels CAA

Coneixement i s guiat dels elements bsics de textos (suport textual, gneres ms habituals del nivell educatiu, redactar lesborrany, amb una SIEE

silueta, variacions tipogrfiques, presncia dillustracions, etc.) de estructura coherent i un vocabulari apropiat i utilitzar els recursos

lmbit escolar i social. lingstics amb creativitat i sentit esttic.

s en les produccions escrites dun llenguatge no discriminatori i

respectus amb les diferncies. BL3.2. Realitzar, amb supervisi, el procs de revisi de textos escrits, CCLI

Planificaci: organitzaci del contingut segons la intenci comunicativa, detectar errors amb ajuda de guies i resoldre els seus dubtes de forma CAA

el destinatari i el tipus de text, per a escriure textos periodstics (narratius i reflexiva i dialogada, per a millorar el producte final i presentar-lo, cuidar

argumentatius) i publicitaris. els seus aspectes formals i respectar les normes de correcci gramatical i

ortogrfica del nivell educatiu.

CONTINGUTS ESPECFICS

Escriptura i reescriptura, individual o collectiva, de textos de lmbit BL3.3. Utilitzar, amb supervisi, lescriptura per a organitzar la CCLI

escolar o social amb diferents intencions. informaci obtinguda durant lescolta activa o la lectura reflexiva i CD

s del llenguatge no verbal en les produccions escrites. reconixer que pot no ser fiable, per mitj desquemes lgics, resums, CAA

Aplicaci de les normes ortogrfiques tant en les produccions escrites grfics o ferramentes senzilles de presentaci de continguts digitals per a

prpies com en el dictat, entre altres tcniques, a fi de consolidar les utilitzar-la en les tasques daprenentatge o per a comunicar conclusions

normes gramaticals i ortogrfiques. utilitzant diversos recursos de forma responsable.

s dun vocabulari adequat al nivell educatiu.Num. 7311 / 07.07.2014

16494
Redacci de lesborrany, avaluaci i revisi reflexiva del text per a
millorar-lo amb la col laboraci tant dels companys com dun adult.

Reescriptura.

Participaci activa i autnoma en lavaluaci, autoavaluaci i coavaluaci

de produccions escrites, tant prpies com alienes, amb la consulta de

models i guies.

Respecte per les llicncies ds, modificaci i distribuci de continguts

generats per altres.

Redacci de textos periodstics narratius amb especial atenci al cos de la

notcia i a la intenci comunicativa.

Redacci de textos periodstics argumentatius.

Redacci de textos publicitaris distingint entre elements icnics i verbals i

amb s de llenguatge figurat.

Redacci guiada de textos instructius com a reglaments, receptes,

exmens, etc.

Selecci de la informaci de fonts variades, contrastant la seua fiabilitat.

Presentaci de la informaci per mitj dun text utilitzant els connectors i

el vocabulari conceptual de forma adequada al nivell educatiu, amb

especial atenci als signes de puntuaci, cos i estil de la jerarquia de la

informaci, ttols, subttols, imatges, paraules clau, exemples, etc.

Organitzaci i representaci del text de forma creativa utilitzant

ferramentes digitals senzilles dedici i presentaci que permeten incloure

text amb format carcter (font, grandria, negreta, subratllat, cursiva,

etc.), aix com la manipulaci bsica dimatges (translaci, rotaci i

escalat) i/o udio/vdeo.

Emmagatzematge de la informaci digital per mitj daplicacions de

gesti de la informaci (explorador darxius) i servicis en xarxa (p. e.:

entorn virtual daprenentatge), seguint un esquema de classificaci

senzill.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci comprensiva de la informaci degudament organitzada.
Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Curs 5t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL4.1. Aplicar els coneixements sobre els elements bsics del sistema CCLI

LITERATURA lingstic adequats al nivell educatiu adquirits per mitj dun procs de CAA

Selecci de les definicions donades en el diccionari que ms sajusten al reflexi individual i col lectiva, per a interpretar, elaborar i revisar textos

context. detectant errors i resolent dubtes, amb la supervisi dun adult i la

Lestructura del diccionari i la seua aplicaci per a la busca de qualsevol col laboraci dels seus companys.

classe de paraula.

Aspectes ms rellevants sobre lorigen de les llenges dEspanya. BL4.2. Utilitzar, amb supervisi, diferents tipus de diccionaris en lnia i CCLI

Inters per conixer i per tindre competncia en els dos idiomes cooficials impresos (diccionaris dhomnims i temtics), per a resoldre dubtes sobre CD

de la Comunitat Valenciana. el significat del vocabulari utilitzat en el procs dinterpretaci, elaboraci CAA

Conscincia de les variants lingstiques de les diferents llenges presents i revisi de textos.

en el context social i escolar.

Actitud positiva davant dels usos de les llenges, i evitar qualsevol acte de BL4.3. Reconixer els diferents tipus de subjectes per a elaborar oracions CCLI

discriminaci. adequades al nivell, detectar errors i resoldre els seus dubtes de forma CAA

Constncia i hbits de treball. Capacitat de concentraci. Adaptaci als reflexiva i dialogada, amb la supervisi dun adult o col laborant amb els

canvis. Resilincia, superaci dobstacles i fracassos. Aprendre de forma seus companys.

autnoma. Aplicaci destratgies daprenentatge cooperatiu i per

projectes. Obtenci dinformaci per a usar-la eficament. Busca BL4.4. Diferenciar les caracterstiques histriques de les llenges CCLI

dorientaci o ajuda quan la necessita de forma precisa. Esfor, fora de dEspanya, expressar la valoraci i el respecte per la varietat lingstica i CSC

voluntat. pels seus parlants.

Planificaci, organitzaci i gesti de projectes individuals o col lectius.

Establiment destratgies de supervisi. Selecci de la informaci tcnica BL4.5. Interpretar les demandes de les tasques daprenentatge, mantindre CAA

i els materials. Presa de decisions i calibratge doportunitats i riscos. la concentraci i lesfor mentres les realitza, adaptar-se als canvis sense SIEE

Avaluaci del projecte i del producte amb ajuda de guies. Millora del desanimar-se davant de les dificultats, intentar resoldre els dubtes pels

producte i el procs desprs de lavaluaci. seus propis mitjans fer-se preguntes i buscar ajuda si la necessita.

Desenrotllament de projectes en equip.

Transformaci didees en accions. BL4.6. Planificar la realitzaci dun producte o una tasca establint metes,

Implicaci personal i compliment de rols en les tasques dequip. proposar un pla ordenat daccions per a aconseguir-les, seleccionar els CAA

Acceptaci de les aportacions i els punts de vista dels altres. materials, modificar-lo mentres es desenrotlla, avaluar el procs i la SIEE

s de les ferramentes ms comunes de les TIC per a conversar amb la qualitat del producte final amb ajuda de guies per a lobservaci.

resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees

constructives prpies, comprendre les idees alienes, etc. i compartir BL4.7. Actuar de manera efica en equips de treball, acceptar el seu rol i

informaci i recursos. la seua tasca i esforar-se per a aconseguir metes comunes, fer aportacions

s dels recursos i activitats ms comunes dun entorn virtual i valorar les dels altres, utilitzar el dileg igualitari per a resoldre CSC

daprenentatge: descrrega i pujada de continguts digitals i discussi en conflictes i discrepncies. CAA

frums. SIEE

Gesti de la identitat digital i la privacitat en les ferramentes de BL4.8. Participar en equips de treball compartint informaci i continguts

comunicaci de les TIC. digitals de forma oral o escrita amb un llenguatge no discriminatori,

utilitzar ferramentes de comunicaci de les TIC i entorns virtuals CCLI

CONTINGUTS ESPECFICS daprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la comunicaci i CD

Identificaci dels diferents substantius i adjectius dins dun text. previndre, denunciar i protegir els altres de les males prctiques com el CSC

El verb: temps (present, passat i futur), mode subjuntiu. ciberassetjament.

Identificaci de linfinitiu dels verbs a partir de qualsevol de les seues

formes.

Classificaci dels verbs en funci de la seua conjugaci.

Gnere dels adjectius de forma nica i dels de doble forma.

Les preposicions i conjuncions: identificaci i memoritzaci en diferents

produccions orals i escrites.

Els adverbis: usos i classificaci.Num. 7311 / 07.07.2014

16495
Els pronoms.
Classificaci dels verbs en regulars i irregulars.

s adequat dels signes de puntuaci: punt, coma, dos punts.

Regles daccentuaci i diresi.

Regles per a la formaci daugmentatius i diminutius.

Paraules homnimes.

Relaci de les desinncies verbals amb la conjugaci: mode, temps,

nombre i persona.

Separaci de formes verbals en arrel i desinncia.

Inferncia del subjecte i el predicat a partir del verb.

Reconeixement i s de les diferents classes de subjectes.

s de diferents connectors.

Varietats de la llengua.

Reconeixement del valenci com a element fonamental de la nostra

cultura.
Bloc 5: EDUCACI LITERRIA Curs 5t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS ESPECFICS BL5.1. Identificar, utilitzant expressions especfiques de la terminologia CCLI

Identificaci de les referncies al narrador, als personatges (principals i literria, els elements bsics de la novel la de gnere, les estrofes en CEC

secundaris), a lespai i al temps en novelles de gnere adequades a ledat: textos potics i les referncies a la situaci espaciotemporal en obres

daventures, de misteri, de cincia-ficci i de fantasia. teatrals i alguns recursos retrics quan apareixen en textos literaris

Identificaci destrofes a travs de la lectura de textos potics. mentres participa en activitats de lectura, audici col lectiva, recitat i

Identificaci de lespai i del temps en qu transcorre lacci dobres dramatitzaci.

teatrals adequades a ledat, a partir delements implcits.

Identificaci de recursos retrics com a metfores i hiprbaton en textos BL5.2. Buscar, seleccionar i emmagatzemar digitalment informaci de CCLI

literaris orals i escrits de lmbit escolar i en textos publicitaris. fonts diverses sobre lentorn social i cultural prxim a travs de la lectura CD

Reflexi sobre la identificaci de qualsevol dels elements anteriors o audici reflexiva de fragments i obres completes tant clssics com CAA

realitzada per un mateix o pels companys. actuals dels gneres i subgneres adequats al nivell educatiu, per a CEC

s de les estratgies necessries, individualment o en equip, descolta ampliar els seus coneixements i utilitzar-la en les tasques daprenentatge, i

activa i lectura dialogada o comentada, en laula o en altres contextos qestionar la validesa de la informaci i citar algunes referncies

socials com a biblioteques o altres contenidors dinformaci, de fragments bibliogrfiques.

o obres de la literatura universal, adaptades a ledat, presentades en

formats i suports diversos, per a obtindre informaci sobre elements com BL5.3. Escriure amb sentit esttic i creativitat, de manera autnoma o CCLI

el medi ambient, la climatologia, la geografia o la histria, entre altres, de col laborativa, narracions de ficci versemblants i poemes o canons, CEC

lentorn ms prxim i daltres pasos i civilitzacions. utilitzar recursos retrics i mtrics adequats al nivell, seguir amb SIEE

Registre de la informaci obtinguda en diversos mitjans per a utilitzar-la supervisi les distintes fases de la creaci textual.

posteriorment amb finalitat acadmica.

Elaboraci, de manera autnoma i col laborativa, de poemes i relats amb BL5.4. Participar en produccions col lectives realitzant dramatitzacions, CCLI

elements fantstics o imaginaris, ambds amb s de recursos retrics i representacions i improvisacions, de textos literaris i no literaris adequats CSC

mtrics adequats a ledat per a mostrar-los en lmbit escolar en diferents al nivell, aix com de textos propis, aplicar amb correcci, creativitat i SIEE

suports. sentit esttic les estratgies de comunicaci oral i les tcniques CEC

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio. expressives i teatrals apreses.

Dramatitzaci de textos literaris adaptats i adequats al nivell educatiu.

Dramatitzaci de textos no literaris com a dilegs, problemes, situacions,

etc.

Representaci, dramatitzaci i creaci descenes teatrals en grup partint

de models previs amb sentit esttic i creativitat.

s de les possibilitats expressives lingstiques i no lingstiques (cos,

moviment, veu) en representacions teatrals.

Identificaci de les caracterstiques expressives i formals dels textos

teatrals.

Improvisaci, individual i en grup, de contes organitzant la trama

argumental i seqenciant els fets.

Autoavaluaci de les dramatitzacions prpies i coavaluaci de les

dramatitzacions dels companys de classe respectant els criteris prviament

acordats.


Curs 6t


Bloc 1: COMUNICACI ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Curs 6t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL1.1. Participar en debats, col loquis i exposicions sobre temes CCLI

LITERATURA dactualitat social prxims a la seua experincia, adoptar diferents rols i CSC

Estratgies i normes dinteracci oral apreses: identificaci del tipus utilitzar el dileg per a resoldre conflictes interpersonals, escoltar SIEE

textual, per a adaptar a la situaci comunicativa la comprensi i les seues activament, incorporar les intervencions dels altres i respectar els

intervencions, formulaci dhiptesis sobre contingut i context, realitzaci sentiments i el contingut del discurs de linterlocutor, exposar de forma

del paper del moderador, respecte pels sentiments, experincies, idees, organitzada el seu discurs i utilitzar un llenguatge no discriminatori.

opinions i coneixement dels altres, tcniques descolta activa, arreplegar

dades, seleccionar la informaci pertinent als objectius de la comunicaci BL1.2. Identificar tipologies textuals, realitzar inferncies interpretant

i incorporaci de les intervencions dels interlocutors. Reformulaci sentits figurats i significats no explcits i deduir el significat de paraules CCLI

dhiptesis a partir de la comprensi de nous elements. pel context de la informaci verbal i no verbal de textos orals de lmbit CAA

Distinci entre sentit literal, inferencial, crtic i esttic. escolar i social, exposant les seues conclusions personals sobre el

Utilitzaci destratgies de comprensi dels missatges orals: deducci de contingut del missatge i la intenci de lemissor.

paraules pel context, extracci de conclusions.

Reconeixement didees no explcites. BL1.3. Produir, amb supervisi, textos orals dels gneres ms habituals

Distinci entre sentit literal, inferencial, crtic i esttic. del nivell educatiu, elaborar un gui previ, adequar el discurs a la situaci

Formulaci dhiptesis sobre contingut i context i sobre significats a comunicativa, utilitzar una estructura coherent, un vocabulari, dicci i CCLI

partir de lanlisi delements significatius, lingstics i paralingstics recursos no verbals correctes, a ms dun llenguatge no discriminatori. CAA

(modulaci i to de la veu, gestualitat, llenguatge corporal i postural).

Importncia de la millora en expressi oral: pronunciaci i dicci. BL1.4. Memoritzar i reproduir, individualment i en grup, textos literaris i

Introducci al registre col loquial i formal. no literaris adequats al nivell educatiu i prxims als seus gustos iNum. 7311 / 07.07.2014

16496
s destratgies de memria visual i auditiva per a retindre la informaci

interessos, prviament escoltats o llegits en diferents formats aplicant amb
de textos expositius. s de suports grfics i escrits, esquemes i resums per creativitat les estratgies dexpressi oral adequades. CCLI

a memoritzar textos. CAA

Identificaci, classificaci, comparaci i valoraci dels mitjans de BL1.5. Interpretar textos orals de lmbit escolar i social procedents dels

comunicaci social: rdio, cine, publicitat, televisi, Internet, etc. mitjans de comunicaci, utilitzar les estratgies de comprensi oral del

Classificaci de gneres orals propis dels mitjans de comunicaci: nivell educatiu, exposar les seues conclusions personals sobre el contingut

noticiaris, concursos, musicals, esportius, promocionals, sries, etc. del missatge i la intenci de lemissor i imitar, amb supervisi,

Identificaci dels subgneres informatius, dopini i persuasius: notcia, lestructura i el llenguatge propi destos textos a fi doferir informaci i CCLI

roda de premsa, entrevista, reportatge, debat, publicitat. opini sobre temes dactualitat social prxims a la seua experincia. CD

Valoraci crtica dels mitjans de comunicaci, distingir informaci CSC

dopini i identificar la intenci comunicativa.

Valoraci dels mitjans de comunicaci social com a instrument

daprenentatge i daccs a informacions i experincies daltres persones.


CONTINGUTS ESPECFICS


Situacions de comunicaci dirigides o espontnies: debats i col loquis

sobre temes dactualitat o prxims als seus interessos, i mediacions de

conflictes.

Organitzaci del discurs: exposici coherent, coneixement dels

procediments de preguntar i repreguntar, formulaci de jus amb claredat i

s dun llenguatge no discriminatori.

Identificaci, interpretaci i diferenciaci de missatges verbals i no

verbals.

Identificaci, comprensi, interpretaci i valoraci de textos orals literaris

o no literaris amb finalitat didctica o ds quotidi, de diferent tipologia

(narratius, descriptius, informatius, instructius, argumentatius, etc.).

Resum oral de textos procedents de diferents mitjans i suports.

Expressi i producci de textos orals literaris i no literaris, ja treballats en

els nivells anteriors i amb major grau de complexitat, de diferent tipologia

(narracions, descripcions, instruccions, argumentacions, exposicions,

definici de conceptes, conferncies, etc.).

Planificaci del contingut en lexpressi oral segons la seua finalitat

(acadmica, social i ldica). s de suport grfic, sonor i/o tecnolgic.

Organitzaci del discurs a la situaci. s conscient dels recursos

lingstics i no lingstics de lexpressi oral (gestos, entonaci, etc.).

s del llenguatge no discriminatori.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci de textos literaris i no literaris adequats a ledat, de

diferents gneres i amb diferent finalitat (ldica, daprenentatge, etc.).

Reproducci oral de textos prviament escoltats o llegits en diferents

suports (acudits, exposicions, dilegs, etc.), mantenint la coherncia i

estructura destos.

Comprensi de textos orals procedents de la rdio, de la televisi o

dInternet per a obtindre informaci general sobre fets i esdeveniments

dactualitat, i com a instrument daprenentatge i daccs a informacions i

experincies daltres persones que resulten significatius.

Producci de textos orals propis dels mitjans de comunicaci social per

mitj de simulaci o participaci per a oferir i compartir informaci i

opini.
Bloc 2: COMUNICACI ESCRITA: LLEGIR Curs 6t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL2.1. Llegir per iniciativa prpia, adequar-se al format i a lestructura CCLI

LITERATURA textual, textos de lmbit escolar i social, i triar les seues lectures CAA

Estudi i anlisi dels elements bsics dels textos instructius (fullets personals i de suport a les tasques daprenentatge, segons les seues SIEE

explicatius, textos cientfics, etc.) i predictius. preferncies i interessos, raonar les seues eleccions.

Estudi i anlisi dels elements bsics dels textos publicitaris inferint la

relaci entre elements lingstics i no lingstics en els espots publicitaris BL2.2. Interpretar, de forma autnoma, reflexiva i dialogada amb lajuda CCLI

televisius i elements contextuals no citats, i identificar la intenci dels seus companys, textos de lmbit escolar i social, anticipar i CAA

comunicativa destos. reformular hiptesi, inferir elements contextuals no explcits, identificar la

Estudi i anlisi dels elements bsics de textos potics (metfores, tipologia del text i exposar les seues conclusions personals sobre el

hiprboles, personificacions, jocs de paraules, etc.), teatrals (escenes, contingut i la intenci de lautor.

acotacions, etc.).

Estudi i anlisi del cmic (elements, text i dibuix, vinyeta, globus, BL2.3. Llegir en mitjans digitals de forma autnoma, reflexiva i dialogada CCLI

onomatopeies, etc.). per a buscar, seleccionar i emmagatzemar informaci, contrastar-la i CD

s destratgies per a la comprensi lectora: abans de la lectura anticipar utilitzar-la per a ampliar coneixements, i citar les referncies

hiptesi a travs dinformaci paratextual (context i abstract), establir els bibliogrfiques.

objectius de la lectura, analitzar lestructura del text i la seua tipologia;

durant la lectura (inferir elements contextuals no citats); i desprs de la BL2.4. Utilitzar, amb supervisi, diferents tipus de biblioteques per a CCLI

lectura (reconixer la intenci de lautor i confeccionar mapes buscar i localitzar informaci en tot tipus de suports i seleccionar lectures CD

conceptuals). personals, manejar de forma guiada els seus catlegs en lnia i reconixer i CSC

Selecci de lectures personals de forma autnoma com a font de gaudi. respectar les seues normes de funcionament, fent un s responsable de SIIE

Busca, localitzaci i lectura dinformaci en distints tipus de textos i fonts materials i espais funcionals.

documentals per a ampliar coneixements.

Utilitzaci de ferramentes de busca i visualitzaci digital aplicant BL2.5. Participar de forma responsable i per iniciativa prpia en accions CCLI

estratgies de filtrat senzilles (diferents buscadors i repositoris, opcions de del pla lector del centre, com a videofrums, lectures dialgiques, etc., per CSC

filtrat dels llocs web, etc.) i configurar les seues caracterstiques ms a millorar la seua competncia lectora i refermar lhbit lector, fer CEC

usuals (organitzaci, filtrat, seguretat, etc.) en dispositius de les TIC per a propostes i assumir responsabilitats en lorganitzaci i desenrotllament

localitzar, seleccionar, tractar i organitzar la informaci de manera eficient dalgunes activitats.

i responsable.

Utilitzaci, de manera autnoma, de diferents tipus de biblioteques daula,

centre, municipal, pblica o virtual per a localitzar i obtindre informaciNum. 7311 / 07.07.2014

16497
en tot tipus de suports i per a seleccionar lectures personals fent s dels
seus catlegs digitals i en lnia.

Coneixement i respecte de les normes de funcionament de les biblioteques

per a un s responsable destes.

Participaci en les diferents accions previstes en el pla lector del centre

referides a la comprensi i la dinamitzaci lectora (videofrum, etc.).

CONTINGUTS ESPECFICS

Lectura de qualsevol tipus de textos continus i discontinus, en distints

mitjans i suports (impresos, digitals i multimodals) en els qual puguen

aparixer frases, paraules, etc. en diverses llenges curriculars.

Lectura en veu alta amb pronunciaci correcta i entonaci i ritme

adequats, en funci dels signes de puntuaci.

Aplicaci dels elements bsics dels textos instructius, predictius,

publicitaris, potics, teatrals i del cmic a la comprensi i interpretaci

destos.

Aplicaci, en treballs personals, de la informaci obtinguda en la busca,

localitzaci i lectura en distints tipus de textos i fonts documentals.
Bloc 3: COMUNICACI ESCRITA: ESCRIURE Curs 6t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL3.1. Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, amb la CCLI

LITERATURA supervisi dun adult i la collaboraci dels seus companys, textos dels CAA

Coneixement i s guiat dels elements bsics de textos (suport textual, gneres ms habituals del nivell educatiu, redactar lesborrany, adequar el SIEE

silueta, variacions tipogrfiques, presncia dillustracions, etc.) de contingut a la situaci de comunicaci, amb una estructura coherent i un

lmbit escolar i social. vocabulari apropiat i utilitzar els recursos lingstics amb creativitat i

s en les produccions escrites, dun llenguatge no discriminatori i sentit esttic.

respectus amb les diferncies.

Planificaci: organitzaci del contingut i s dels recursos lingstics BL3.2. Realitzar, amb supervisi, el procs de revisi de textos escrits, CCLI

necessaris segons la intenci comunicativa, el destinatari i el tipus de text, detectar errors, amb autonomia i resoldre els seus dubtes de forma CAA

per a escriure textos instructius, publicitaris i narratius de carcter grfic. reflexiva i dialogada, per a millorar el producte final, presentar-lo cuidant

els aspectes formals i respectar les normes de correcci gramatical i

CONTINGUTS ESPECFICS ortogrfica del nivell educatiu.

Escriptura i reescriptura, individual o col lectiva, de textos amb diferents

intencions i de lmbit escolar o social. BL3.3. Utilitzar, amb supervisi, lescriptura per a organitzar la CCLI

s del llenguatge no verbal en les produccions escrites. informaci obtinguda, durant lescolta activa o la lectura reflexiva, en CD

Aplicaci de les normes ortogrfiques tant en les produccions escrites diferents mitjans de forma contrastada, per mitj desquemes lgics, CAA

com en dictats, entre altres tcniques, a fi de consolidar les normes resums, grfics i mapes conceptuals o ferramentes senzilles dedici i

gramaticals i ortogrfiques. presentaci de continguts digitals, per a utilitzar-la en les tasques

s dun vocabulari adequat al nivell educatiu. daprenentatge o per a comunicar conclusions, utilitzar els diversos

Redacci de lesborrany, avaluaci i revisi reflexiva del text per a recursos de forma responsable.

millorar-lo amb la col laboraci tant de companys com dun adult.

Reescriptura.

Participaci activa i autnoma en lavaluaci, autoavaluaci i coavaluaci

de produccions escrites, tant prpies com dels altres, amb consulta o sense

de models i guies.

Respecte per les llicncies ds, modificaci i distribuci de continguts

generats per altres.

Redacci de textos instructius com ara fullets explicatius, textos cientfics,

etc.

Redacci de textos publicitaris distingint entre elements lingstics i no

lingstics i utilitzar elements contextuals no citats.

Redacci de cmics diferenciant els elements: dibuix, vinyeta, globus,

text, onomatopeies, etc.

Selecci de la informaci de fonts variades, i contrastar la seua fiabilitat.

Presentaci de la informaci per mitj dun text utilitzant els connectors i

el vocabulari conceptual de forma adequada al nivell educatiu, amb

especial atenci als signes de puntuaci, cos i estil de la jerarquia de la

informaci, ttols, subttols, imatges, paraules clau, exemples, etc.

Organitzaci i representaci del text de forma creativa utilitzant

ferramentes digitals dedici i presentaci senzilles que permeten incloure

text amb format carcter (font, grandria, negreta, subratllat, cursiva,

etc.), la manipulaci bsica dimatges (translaci, rotaci i escalat) i/o

udio/vdeo.

Emmagatzematge de la informaci digital per mitj daplicacions de

gesti de la informaci (explorador darxius) i servicis en xarxa (p. e.:

entorn virtual daprenentatge), seguint un esquema de classificaci

senzill.

Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.

Memoritzaci comprensiva de la informaci degudament organitzada.Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Curs 6t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I BL4.1. Aplicar els coneixements sobre els elements bsics del sistema CCLI

LITERATURA lingstic adequats al nivell educatiu, adquirits per mitj dun procs de CAA

Inferncia del significat de paraules a partir del context. reflexi individual i col lectiva, per a interpretar, elaborar i revisar textos

Elecci del diccionari adequat en funci de la busca. detectant errors i resolent dubtes, amb la supervisi dun adult i la

Diccionaris en lnia.
col laboraci dels seus companys.Identificaci daspectes socioculturals relacionats amb les diferents
BL4.2. Utilitzar, amb autonomia, diferents tipus de diccionaris en lnia i CCLI
llenges.

impresos (diccionaris bilinges, pgines web i tesaurus, per a trobar CD
Identificaci i classificaci de diferents marcadors lingstics de

paraules), per a resoldre dubtes sobre el significat del vocabulari utilitzat CAA


Num. 7311 / 07.07.2014

16498
procedncia regional.

en el procs dinterpretaci, elaboraci i revisi de textos.
Relaci de fets de la seua prpia cultura amb els de cultures diferents.


Inters per conixer i per tindre competncia en els dos idiomes cooficials
BL4.3. Reconixer les funcions que realitzen els elements que

constituxen loraci per a elaborar oracions adequades al nivell educatiu, CCLI

de la Comunitat Valenciana.
detectar errors i resoldre els seus dubtes de forma reflexiva i dialogada, CAAConscincia de les variants lingstiques de les diferents llenges presents

amb la supervisi dun adult o collaborant amb els seus companys.

en el context social i escolar.

Actitud positiva davant dels usos de les llenges, i evitar qualsevol acte de BL4.4. Diferenciar les caracterstiques socioculturals de les llenges

discriminaci.
dEspanya i del Valenci, expressar la valoraci i el respecte per las dun llenguatge no discriminatori i respectus.


varietat lingstica i pels seus parlants, detectar errors i resoldre els seus CCLI


Constncia i hbits de treball. Capacitat de concentraci. Regulaci,


dubtes de forma reflexiva i dialogada. CSC


perseverana, flexibilitat, control de lansietat i incertesa i capacitatdautomotivaci abans, durant i desprs del procs daprenentatge.
BL4.5. Interpretar les demandes de les tasques daprenentatge, mantindreResilincia, superaci dobstacles i fracassos. Aprenentatge de forma


la concentraci mentres les realitza, mostrar perseverana i flexibilitat


autnoma. Aplicaci destratgies daprenentatge cooperatiu i per


davant dels reptes i dificultats, esforar-se i mantindre la calma i la CAA


projectes. Obtenci dinformaci per a usar-la eficament. Busca


motivaci, intentar resoldre els dubtes pels seus mitjans fer-se preguntes i SIEEdorientaci o ajuda quan la necessita de forma precisa. Esfor, fora de


buscar ajuda si la necessita.


voluntat.


Planificaci, organitzaci i gesti de projectes individuals o col lectius.
BL4.6. Planificar la realitzaci dun producte o una tasca establint metes,Establiment destratgies de supervisi. Selecci de la informaci tcnica

proposar un pla ordenat daccions per a aconseguir-les, seleccionar els

i els materials. Presa de decisions i calibratge doportunitats i riscos.
materials i estimar el temps per a cada pas, adaptar-lo davant dels canvis i CAAAportaci de solucions originals als problemes. Transformaci didees en

imprevistos, avaluar el procs i la qualitat del producte final amb ajuda de SIEE

accions. Establiment de criteris per a avaluar el projecte i el producte amb guies per a lobservaci, detallant les millores realitzades.

ajuda de guies. Acceptaci dels propis errors, i aprendre daix. Millora

del producte i el procs desprs de lavaluaci.
BL4.7. Actuar de manera efica en equips de treball, participar en laDesenrotllament de projectes en equip, transformaci didees en accions.

planificaci de metes comunes, prendre decisions raonades,

Presa de decisions, calibratge doportunitats i riscos. Busca del sentit del
responsabilitzar-se del seu rol i la seua tasca, fer propostes valuoses,seu treball en una tasca complexa que afecta diversos. Entusiasme per les

reconixer el treball ali i animar els altres membres del grup, utilitzar el CSC

perspectives i els objectius compartits. Sensibilitat i comprensi pels
dileg igualitari per a resoldre conflictes i discrepncies. CAApunts de vista dels altres. Busca del consens i el suport dels altres.


SIEEs de les ferramentes ms comunes de les TIC per a conversar amb la


BL4.8. Participar en equips de treball per a construir un producte o tasca


resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees


col lectiva, compartir informaci i continguts digitals de forma oral o


constructives prpies, comprendre les idees alienes, etc., compartir


escrita, amb un llenguatge no discriminatori, utilitzar ferramentes de


informaci i recursos i construir un producte o meta col lectius.


comunicaci TIC i entorns virtuals daprenentatge. Aplicar bones formes CCLI


s dels recursos i de les activitats ms comunes dun entorn virtual


de conducta en la comunicaci i previndre, denunciar i protegir els altres CDdaprenentatge: descrrega i pujada de continguts digitals, discussi en


de les males prctiques com el ciberassetjament. CSC


frums, edici conjunta de continguts.


Gesti de la identitat digital i la privacitat en les ferramentes de

comunicaci de les TIC i en entorns virtuals daprenentatge.


CONTINGUTS ESPECFICS


Explicitaci de coneixements gramaticals que es dominen implcitament.

Consolidaci de nocions gramaticals, lxiques, fonolgiques i

ortogrfiques adquirides en cursos anteriors.

Locucions adverbials.

Interjeccions: caracterstiques principals.

Diferncies entre noms individuals i col lectius: identificaci de nom

col lectiu amb el seu corresponent individual.

El verb: mode, temps, nombre i persona gramatical de totes maneres

verbal.

Identificaci de les irregularitats ms freqents en els verbs valencians.

Segmentaci en sl labes i aplicaci de les regles daccentuaci a

qualsevol tipus de paraula.

Accents diacrtics.

Ortografia dels verbs irregulars.

s adequat dels signes de puntuaci: punts suspensius, parntesi, gui,

cometes.

s dels connectors bsics que donen cohesi a les produccions orals i

escrites.

Deducci i anlisi de les normes que regulen la formaci de les paraules.

Classificaci de les formes verbals segons pertanguen a verbs regulars o

irregulars i identificaci de les seues diferncies.

Distinci dels matisos de significat que aporten prefixos i sufixos.

Significat darcaismes, neologismes i estrangerismes ds freqent i la

seua relaci amb el seu equivalent en valenci.

Frases fetes i relaci amb el seu sentit figurat.

s dadverbis, locucions adverbials i pronoms com a substitutius.

Identificaci dels diferents predicats i de les paraules que fan la funci

datribut.

Diferenciaci entre predicat verbal i nominal.

Identificaci dels complements del predicat verbal (CD, CI i CC).

Varietats de la llengua.

Reconeixement del valenci com a element fonamental de la nostra

cultura.

Inters per utilitzar el valenci en els usos personals i per a tota funci

comunicativa.
Bloc 5: EDUCACI LITERRIA Curs 6t


Continguts Criteris davaluaci CC


CONTINGUTS ESPECFICS BL5.1. Identificar, utilitzant expressions especfiques de la terminologia CCLI

Identificaci de les referncies al narrador, als personatges (principals i literria, els elements bsics de la biografia i lautobiografia, les CEC

secundaris), a lespai i al temps en biografies i autobiografies. caracterstiques formals dels textos potics i teatrals, i alguns recursos

Identificaci destrofes en poemes recitats. retrics quan apareixen en textos literaris mentres participa en activitatsNum. 7311 / 07.07.2014

16499


Identificaci de la situaci espaciotemporal en obres teatrals llegides
o dramatitzades.
Reflexi sobre la identificaci de qualsevol dels elements
anteriors realitzada per un mateix o pels companys.
s de les estratgies necessries, individualment o en equip, descolta
activa i lectura dialogada, comentada o dramatitzada, en el centre o en
altres contextos socials, de fragments o obres de la literatura universal,
adaptades a ledat, presentades en formats i suports diversos, per a
obtindre informaci sobre elements com el medi ambient, la
climatologia, la geografia o la histria, entre altres, de lentorn ms
prxim i daltres pasos i civilitzacions.
Registre en diversos mitjans de la informaci obtinguda per a utilitzar-
la posteriorment amb fins acadmics. Reflexi sobre la validesa de la
informaci recopilada per un mateix o pels altres, en el marc dactivitats
grupals o individuals.
Elaboraci de textos propis (orals, escrits o multimodals), sobre
temtiques diverses relacionades amb lentorn ms prxim o amb altres
civilitzacions, utilitzar, entre altres fonts, la informaci registrada
desprs de lescolta activa o la lectura dobres de la literatura universal.
Elaboraci, de forma individual, de relats i poemes amb elements
fantstics o imaginaris i amb s de recursos retrics adequats a ledat,
per a mostrar-los en lmbit escolar o social en diferents suports i
mitjans. Elaboraci, de forma col lectiva, dobres teatrals, originals o
adaptades, amb usos delements fantstics o imaginaris, si s necessari,
per a mostrar-les en lmbit escolar o social, en diferents suports.
Teatralitzaci de textos narratius en lmbit escolar i social.
Selecci raonada de les produccions a incloure en el Portfolio.
Dramatitzaci de textos literaris adaptats i adequats al nivell.
Dramatitzaci de textos no literaris com a dilegs, problemes, anuncis
i conversacions sobre temes dinters per a lalumnat.
Representaci de textos teatrals i improvisacions.
Anlisi de les caracterstiques expressives, elements i estructura dels
textos dramtics i teatrals i relaci amb altres gneres com el cine o
la televisi.
s de les tcniques teatrals, possibilitats expressives lingstiques i
no lingstiques, el sentit esttic i la creativitat en improvisacions,
dramatitzacions i representacions teatrals de textos propis (creats
individualment o en grup) com ara imitar formes variades de parlar,
sorolls de lentorn (trencar vidre, tocar a la porta, petjades, etc.), s
de maquillatge, mscares, etc.
Autoavaluaci de les dramatitzacions prpies i coavaluaci de les
dramatitzacions dels companys de classe amb responsabilitat i
respectant els criteris prviament acordats.


de lectura, audici col lectiva, recitat i dramatitzaci.
BL5.2. Buscar, seleccionar i emmagatzemar digitalment informaci de

fonts diverses sobre lentorn social i cultural i altres civilitzacions a travs CCLI
de la lectura o audici reflexiva de fragments i obres completes, tant CD
clssics com actuals, dels gneres i subgneres adequats al nivell CAA
educatiu, per a ampliar els seus coneixements i utilitzar-la en les tasques CEC
daprenentatge, contrastar la informaci i citar les referncies
bibliogrfiques.
BL5.3. Escriure amb sentit esttic i creativitat, de forma autnoma o

col laborativa, narracions i obres de teatre originals i versemblants i CCLI
poemes o canons, utilitzar els recursos retrics i mtrics del nivell CEC
educatiu, en les distintes fases de la creaci textual. SIEE
BL5.4. Participar en produccions col lectives realitzant dramatitzacions,

representacions i improvisacions de textos literaris i no literaris adequats CCLI
al nivell educatiu, aix com de textos propis, aplicant amb correcci, CSC
creativitat i sentit esttic les estratgies de comunicaci oral i les SIEE
tcniques expressives i teatrals apreses. CEC


COMPETNCIES DEL CURRCULUM
CCLI: competncia comunicaci lingstica.
CMCT: competncia matemtica i competncies bsiques en cincia i tecnologia.
CD: competncia digital.
CAA: competncia aprendre a aprendre.
CSC: competncies socials i cviques.
SIEE: sentit diniciativa i esperit emprenedor.
CEC: conscincia i expressions culturals.Criteris davaluaci i estndards daprenentatge avaluables de lrea Valenci: Llengua i literatura


Bloc 1: Comunicaci oral: parlar i escoltar
Criteris davaluaci Estndards daprenentatge avaluables

BL1.1. Participar en debats, colloquis i exposicions sobre temes dactualitat BL1.1.1. Participa en situacions de comunicaci oral respectant el torn de
social prxims a la seua experincia, adoptant diferents rols i utilitzar el dileg per paraula i les normes i frmules de cortesia utilitzant un llenguatge no
a resoldre conflictes interpersonals, escoltant activament, incorporant les discriminatori..
intervencions dels altres i respectant els sentiments i el contingut del discurs de BL1.1.2. Participa en conversacions i en dilegs per a resoldre conflictes
linterlocutor, exposant de forma organitzada el seu discurs i utilitzant un interpersonals, escoltant activament, posant-se en el lloc de laltre i identificant i
llenguatge no discriminatori. respectant els sentiments i el contingut del discurs de linterlocutor.
BL1.1.3. Participa en assemblees, entrevistes, exposicions, debats i col loquis
sobre temes prxims a la seua experincia adoptant diferents rols, mantenint el
tema, incorporant les intervencions dels altres i exposant i reformulant de forma
organitzada les seues opinions.
BL1.2. Identificar tipologies textuals, realitzar inferncies interpretant sentits BL1.2.1. Identifica, en textos orals, el tema, el destinatari, el propsit del
figurats i significats no explcits i deduir el significat de paraules pel context de la missatge i la intenci de lemissor.
informaci verbal i no verbal de textos orals de lmbit escolar i social, exposant BL1.2.2. Reconeix, en textos orals, les idees principals i secundries i algunes
les seues conclusions personals sobre el contingut del missatge i la intenci de dades especfiques del contingut de la comunicaci.
lemissor. BL1.2.3. Realitza inferncies i interpreta sentits figurats i significats no explcits
i dedux el significat de paraules pel context en situacions de comunicaci oral.
BL1.2.4. Identifica les distintes tipologies dels gneres textuals orals que escolta:
descriptives, narratives, expositives, instructives, argumentatives, predictives,

Num. 7311 / 07.07.2014

16500
etc.
BL1.2.5. Exposa les seues conclusions personals sobre el contingut del missatge

i la intenci de lemissor en situacions de comunicaci oral.


BL1.3. Produir, amb supervisi, textos orals dels gneres ms habituals del nivell BL1.3.1. Produx amb supervisi textos orals dels gneres ms habituals del


educatiu, elaborant un gui previ, adequant el discurs a la situaci comunicativa, nivell educatiu seleccionant el propsit comunicatiu segons tipus de text:

utilitzant una estructura coherent, un vocabulari, dicci i recursos no verbals descripci, narraci, informaci, exposici, instrucci, argumentaci, etc.,

correctes, a ms dun llenguatge no discriminatori. elaborant un gui previ.

BL1.3.2. En debats i col loquis utilitza un llenguatge formal sense expressions

vulgars o col loquials i la terminologia especfica del tema. BL1.3.3. En

conversacions i dilegs adapta el llenguatge a la situaci de comunicaci i a les

caracterstiques personals i socioculturals del seu interlocutor i utilitza en tot

moment un llenguatge no discriminatori.

BL1.3.4. En la producci de textos orals, organitza la informaci seguint lorde

lgic de lestructura textual utilitzant adequadament temps verbals, enllaos i

marcadors textuals.

BL1.3.5. En la producci de textos orals, transmet les idees de forma completa,

progressiva i ordenada, mantenint el tema, proporcionant exemples adequats i

evitant repeticions, detalls o ancdotes irrellevants.

BL1.3.6. Controla lentonaci i la dicci i recolza el discurs amb gestos adequats

i expressius.


BL1.4. Memoritzar i reproduir, individualment i en grup, textos literaris i no BL1.4.1. Memoritza textos orals dels gneres ms habituals del nivell educatiu


literaris adequats al nivell i prxims als seus gustos i interessos, prviament prviament escoltats o llegits en diferents formats.

escoltats o llegits en diferents formats, aplicant, amb creativitat, les estratgies BL1.4.2. Reprodux, amb supervisi, textos orals dels gneres ms habituals del

dexpressi oral adequades. nivell educatiu, prviament escoltats o llegits en diferents formats, aplicant amb

creativitat les estratgies dexpressi oral del nivell educatiu.


BL1.5. Interpretar textos orals de lmbit escolar i social procedents dels mitjans BL1.5.1. Interpreta textos orals de lmbit escolar i social procedents dels


de comunicaci utilitzant les estratgies de comprensi oral del nivell educatiu, mitjans de comunicaci utilitzant les estratgies de comprensi oral del nivell

exposant les seues conclusions personals sobre el contingut del missatge i la educatiu exposant les seues conclusions personals sobre el contingut del

intenci de lemissor, i imitar, amb supervisi, lestructura i el llenguatge propi missatge i la intenci de lemissor.

destos textos a fi doferir informaci i opini sobre temes dactualitat social BL1.5.2. Imita, amb supervisi, lestructura i el llenguatge propi de textos orals

prxims a la seua experincia. de lmbit escolar i social procedents dels mitjans de comunicaci a fi doferir

informaci i opini sobre temes dactualitat social prxims a la seua experincia.
Bloc 2: Comunicaci escrita: llegir


Criteris davaluaci Estndards daprenentatge avaluables


BL2.1. Llegir per iniciativa prpia, adequant-se al format i a lestructura textual, BL2.1.1. Llig en veu alta amb pronunciaci correcta i entonaci i ritme correctes,

textos de lmbit escolar i social i triar les seues lectures personals i de suport a adequant-se al format i a lestructura textual.

les tasques daprenentatge, segons les seues preferncies i interessos, donant raons BL2.1.2. Llig per iniciativa prpia, textos de lmbit escolar i social per a gaudi

de les seues eleccions. personal i com a suport a les tasques daprenentatge.

BL2.1.3. Tria les seues lectures personals i de suport a les tasques daprenentatge

segons les seues preferncies i interessos donant raons de les seues eleccions.


BL2.2. Interpretar, de forma autnoma, reflexiva i dialogada amb lajuda dels seus BL2.2.1. Identifica el tema, el destinatari, el propsit del text i la intenci de


companys, textos de lmbit escolar i social establint els objectius de la lectura, lautor.

anticipant i reformulant hiptesi a travs delements del context, inferint elements BL2.2.2. Anticipa hiptesis, les comprova i reformula si s necessari, a travs del

contextuals no explcits, identificant la tipologia del text i exposant les seues ttol, les illustracions i altres elements icnics i de format, dels captols, lndex i

conclusions personals sobre el contingut i la intenci de lautor. altres elements no explcits del context.

BL2.2.3. Establix adequadament els objectius de la lectura segons la naturalesa

de la tasca.

BL2.2.4. Destaca idees principals, secundries i paraules clau i localitza

informaci especfica que dna resposta a preguntes plantejades.

BL2.2.5. Realitza inferncies i interpreta sentits figurats i significats no explcits.

BL2.2.6. Identifica les tipologies textuals (descriptives, narratives, expositives,

instructives, argumentatives, predictives, etc.) i els distints gneres textuals.

BL2.2.7. Exposa les seues conclusions personals sobre el contingut del text i la

intenci de lautor.


BL2.3. Llegir en mitjans digitals, de forma autnoma, reflexiva i dialogada amb BL2.3.1. Llig en mitjans digitals, de forma autnoma, reflexiva i dialogada, amb


lajuda dels seus companys, textos de lmbit escolar i social contrastant la lajuda dels seus companys, textos de lmbit escolar i social contrastant la

informaci i utilitzar de manera eficient i responsable ferramentes de busca i informaci i citant les referncies bibliogrfiques.

visualitzaci digital i entorns virtuals, per a buscar, seleccionar i emmagatzemar BL2.3.2. Utilitza de manera eficient i responsable ferramentes de busca i

digitalment informaci per a ampliar coneixements i utilitzar-la en les tasques visualitzaci digital i entorns virtuals.

daprenentatge, citant les referncies bibliogrfiques. BL2.3.3. Busca, selecciona i emmagatzema digitalment informaci per a ampliar

coneixements i utilitzar-la en les tasques daprenentatge.


BL2.4. Utilitzar, amb supervisi, diferents tipus de biblioteques per a buscar i BL2.4.1. Utilitza, amb supervisi, diferents tipus de biblioteques (aula, centre,


localitzar informaci en tot tipus de suports i seleccionar lectures personals, entorn social i virtual) per a buscar i localitzar informaci en tot tipus de suports

manejant de forma guiada els seus catlegs en lnia i reconixer i respectar les i seleccionar lectures personals.

seues normes de funcionament, fent un s responsable de materials i espais BL2.4.2. Reconeix i utilitza, de forma responsable, els sistemes dordenaci,

funcionals. classificaci, gesti de les biblioteques que freqenta, i maneja, de forma guiada,

els catlegs en lnia.

BL2.4.3. Reconeix i respecta les normes de funcionament de la biblioteca fent

un s responsable de materials i espais funcionals.


BL2.5. Participar de forma responsable i per iniciativa prpia en accions del pla BL2.5.1. Participa de forma responsable i per iniciativa prpia en accions del pla


lector del centre, com a videofrums, lectures dialgiques, etc., per a millorar la lector del centre i el nivell educatiu, per a millorar la seua competncia lectora iNum. 7311 / 07.07.2014

16501


seua competncia lectora i refermar lhbit lector, fent propostes i assumint
responsabilitats en lorganitzaci i desenrotllament dalgunes activitats.per a refermar lhbit lector.
BL2.5.2. Collabora fent propostes i assumint responsabilitats en lorganitzaci
i el desenrotllament dalgunes activitats.

Bloc 3: Comunicaci escrita: escriure
Criteris davaluaci Estndards daprenentatge avaluables

BL3.1. Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, amb la supervisi BL3.1.1. Participa en el procs col lectiu de planificaci i escriptura fent
dun adult i la collaboraci dels seus companys, textos dels gneres ms habituals propostes i col laborant amb els seus companys.
del nivell educatiu, redactant lesborrany, adequant el contingut a la situaci de BL3.1.2. Establix adequadament el propsit comunicatiu segons el Tipus de text
comunicaci, amb una estructura coherent i un vocabulari apropiat i utilitzant els escrit: descripci, narraci, informaci, exposici, instrucci, argumentaci,
recursos lingstics amb creativitat i sentit esttic. ajustant-se al tema i al destinatari.
BL3.1.3. Busca informaci sobre el tema i lorganitza de forma adequada per a
utilitzar-la en el procs de redacci.
BL3.1.4. Quan redacta els textos distribux la informaci seguint lorde lgic de
lestructura textual, utilitzant adequadament temps verbals, enllaos i marcadors
textuals.
BL3.1.5. Quan redacta els textos transmet les idees de forma completa,
progressiva i ordenada, mantenint el tema, proporcionant exemples adequats i
evitant repeticions, detalls o ancdotes irrellevants.
BL3.1.6. Quan redacta els textos adapta el llenguatge a la situaci de
comunicaci i a les caracterstiques personals i socioculturals del destinatari.
BL3.1.7. Quan redacta els textos utilitza la terminologia especfica del tema i un
llenguatge formal, sense expressions vulgars o col loquials.
BL3.1.8. Quan redacta els textos utilitza els recursos lingstics adequats al
gnere textual amb creativitat i sentit esttic.
BL3.1.9. Quan redacta els textos utilitza en tot moment un llenguatge no
discriminatori.
BL3.2. Realitzar, amb supervisi, el procs de revisi de textos escrits, detectant BL3.2.1. Participa en el procs col lectiu de revisi de textos escrits fent
errors amb autonomia i resolent els seus dubtes de forma reflexiva i dialogada, per propostes i col laborant amb els seus companys.
a millorar el producte final, presentar-lo cuidant els aspectes formals i respectant BL3.2.2. Detecta errors amb autonomia i resol els seus dubtes de forma reflexiva
les normes de correcci gramatical i ortogrfica del nivell educatiu. i dialogada.
BL3.2.3. Reescriu el text corregint els errors gramaticals i ortogrfics detectats
en el procs de revisi.

BL3.2.4. Presenta en paper els seus escrits amb bona cal ligrafia i un format de
presentaci adequat al gnere textual.
BL3.2.5. Presenta digitalment els seus escrits utilitzant adequadament els
elements dinserci i amb un format de presentaci adequat al gnere textual.
BL3.3. Utilitzar, amb supervisi, lescriptura per a organitzar la informaci BL3.3.1. Organitza la informaci, obtinguda durant lescolta activa o la lectura
obtinguda, durant lescolta activa o la lectura reflexiva, en diferents mitjans de reflexiva, en diferents mitjans de forma contrastada, per mitj desquemes
forma contrastada, per mitj desquemes lgics, resums, grfics i mapes lgics, resums, grfics i mapes conceptuals o ferramentes senzilles dedici i
conceptuals o ferramentes senzilles dedici i presentaci de continguts digitals, presentaci de continguts digitals.
per a utilitzar-la en les tasques daprenentatge o per a comunicar conclusions, BL3.3.2. Utilitza la informaci organitzada en les tasques daprenentatge o per a
utilitzant els diversos recursos de manera responsable. comunicar conclusions, citant les referncies bibliogrfiques utilitzades.
BL3.3.3. Utilitza la informaci organitzada per a memoritzar els coneixements
de forma comprensiva.
BL3.3.4. Utilitza els diversos recursos tecnolgics de manera eficient i
responsable.

Bloc 4: Coneixement de la llengua

Criteris davaluaci Estndards daprenentatge avaluables

BL4.1. Aplicar els coneixements sobre els elements bsics del sistema lingstic BL4.1.1. Aplica els coneixements sobre els elements bsics del sistema
adequats al nivell educatiu, adquirits per mitj dun procs de reflexi individual i lingstic, la fontica i la gramtica, aix com les regles dortografia adequats al
col lectiva, per a interpretar, elaborar i revisar textos detectant errors i resolent nivell educatiu adquirits en un procs de reflexi individual i col lectiu per a
dubtes, amb la supervisi dun adult i la collaboraci dels seus companys. integrar-los de forma efectiva en les diferents situacions comunicatives.
BL4.1.2. Revisa, amb supervisi i amb la col laboraci dels seus companys, els
textos elaborats, detectant errors i resolent dubtes sobre la utilitzaci correcta en
el text dels elements bsics del sistema lingstic.
BL4.2. Utilitzar, amb autonomia, diferents tipus de diccionaris en lnia i impresos BL4.2.1. Utilitza amb progressiva autonomia diferents tipus de diccionaris en
(diccionaris bilinges, pgines web i tesaurus per a trobar paraules), per a resoldre lnia i impresos adequats al nivell educatiu per a resoldre dubtes sobre el
dubtes sobre el significat del vocabulari utilitzat en el procs dinterpretaci, significat del vocabulari utilitzat en el procs dinterpretaci elaboraci i revisi
elaboraci i revisi de textos. de textos.
BL4.3. Reconixer les funcions que realitzen els elements que constituxen BL4.3.1. Reconeix el concepte doraci simple i els seus tipus i utilitza estos
loraci per a elaborar oracions adequades al nivell educatiu, detectant errors i coneixements per a comprendre i construir oracions que milloren les seues
resolent els seus dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb la supervisi dun destreses lingstiques.
adult o col laborant amb els seus companys. BL4.3.2. Diferencia el subjecte i el predicat i utilitza estos coneixements per a
comprendre i construir oracions simples que milloren les seues destreses
lingstiques.
BL4.3.3. Reconeix la concordana dels elements constitutius de loraci i utilitza
estos coneixements per a comprendre i construir oracions simples que milloren
les seues destreses lingstiques.
BL4.3.4. Reconeix diferents tipus de subjectes i utilitza estos coneixements per a
comprendre i construir oracions simples que milloren les seues destreses
lingstiques.
BL4.3.5. Reconeix les funcions que realitzen els elements que constituxen

Num. 7311 / 07.07.2014

16502

BL4.4. Diferenciar les caracterstiques socioculturals de les llenges dEspanya
i del valenci, expressant la valoraci i el respecte per la varietat lingstica i
pels seus parlants, detectant errors i resolent els seus dubtes de forma reflexiva i
dialogada.BL4.5. Interpretar les demandes de les tasques daprenentatge, mantindre la
concentraci mentres les realitza, mostrar perseverana i flexibilitat davant dels
reptes i dificultats, esforant-se i mantenint la calma i la motivaci, intentant
resoldre els dubtes pels seus propis mitjans fent-se preguntes i buscant ajuda si
la necessita.BL4.6. Planificar la realitzaci dun producte o una tasca establint metes,
proposar un pla ordenat daccions per a aconseguir-les, seleccionar els materials
i estimar el temps per a cada pas, adaptant-lo davant dels canvis i imprevistos,
avaluar el procs i la qualitat del producte final amb ajuda de guies per a
lobservaci, detallant les millores realitzades.BL4.7. Actuar de manera efica en equips de treball, participant en la
planificaci de metes comunes, prenent decisions raonades, responsabilitzant-se
del seu rol i la seua tasca, fent propostes valuoses, reconeixent el treball ali i
animant als altres membres del grup, utilitzant el dileg igualitari per a resoldre
conflictes i discrepncies.

BL4.8. Participar en equips de treball per a construir un producte o tasca
col lectiva, compartint informaci i continguts digitals de forma oral o escrita,
amb un llenguatge no discriminatori, utilitzant ferramentes de comunicaci TIC
i entorns virtuals daprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la
comunicaci i previndre, denunciar i protegir a altres de les males prctiques
com el ciberassetjament.loraci i utilitza estos coneixements per a comprendre i construir oracions
que milloren les seues destreses lingstiques.

BL4.4.1. Diferencia els trets distintius de les llenges cooficials per a
reconixer-los en produccions orals i escrites, prpies i alienes, dins i fora
de lmbit escolar.
BL4.4.2. Diferencia les caracterstiques ms significatives de les varietats de
la llengua per a reconixer-les en produccions orals i escrites, prpies i
alienes, dins i fora de lmbit escolar, expressant valoraci i respecte per la
varietat lingstica i pels seus parlants.

BL4.5.1. Interpreta les demandes de les tasques daprenentatge.
BL4.5.2. Mant la concentraci mentres realitza les tasques
daprenentatge. BL4.5.3. Mostra perseverana i flexibilitat davant dels
reptes i dificultats, sesfora i mant la calma i la motivaci mentres
realitza les tasques daprenentatge.
BL4.5.4. Intenta resoldre els dubtes que sorgixen mentres realitza una tasca
daprenentatge pels seus propis mitjans fent-se preguntes i buscant ajuda si
la necessita.

BL4.6.1. Planifica la realitzaci dun producte o una tasca establint
metes, proposant un pla ordenat daccions per a aconseguir-les,
seleccionant els materials i estimant el temps per a cada pas.
BL4.6.2. Avalua el desenrotllament del procs i el va adaptant als canvis
i imprevistos.
BL4.6.3. Avalua el procs seguit i la qualitat del producte final amb ajuda
de guies per a lobservaci i detallant les millores realitzades.

BL4.7.1. Participa en la planificaci de metes comunes i en la presa de
decisions raonades fent propostes valuoses quan actua en equips de treball.
BL4.7.2. Es responsabilitza del seu rol i la seua tasca, reconeix el treball ali
i anima als altres membres del grup.
BL4.7.3. Utilitza el dileg igualitari per a resoldre conflictes i discrepncies.

BL4.8.1. Participa en equips de treball per a construir un producte o tasca
col lectiva compartint informaci i continguts digitals de forma oral o
escrita, utilitzant ferramentes de comunicaci TIC i entorns virtuals
daprenentatge de forma efica.
BL4.8.2. Aplica bones formes de conducta en la comunicaci i prev, denuncia
i protegix altres de les males prctiques com el ciberassetjament.
BL4.8.3. Utilitza en tot moment un llenguatge no discriminatori.

Bloc 5: Educaci literria
Criteris davaluaci Estndards daprenentatge avaluables

BL5.1. Identificar, utilitzant expressions especfiques de la terminologia literria, BL5.1.1. Identifica, utilitzant expressions especfiques de la terminologia
els elements bsics de la biografia i lautobiografia, les caracterstiques formals literria, les caracterstiques i els elements distintius dels gneres narratius,
dels textos potics i teatrals, i alguns recursos retrics quan apareixen en textos potics i teatrals quan apareixen en textos literaris mentres participa en activitats
literaris mentres participa en activitats de lectura, audici col lectiva, recitat i de lectura, audici col lectiva, recitat i dramatitzaci.
dramatitzaci. BL5.1.2. Identifica, utilitzant expressions especfiques de la terminologia
literria, les caracterstiques i els elements bsics de contes i altres relats, poemes
i canons quan apareixen en textos literaris mentres participa en activitats de
lectura, audici col lectiva, recitat i dramatitzaci.
BL5.1.3. Identifica, utilitzant expressions especfiques de la terminologia
literries, les caracterstiques i els elements bsics de la novel la de gnere, la
biografia i lautobiografia quan apareixen en textos literaris mentres participa en
activitats de lectura o audici col lectiva.
BL5.1.4. Identifica, utilitzant expressions especfiques de la terminologia
literria les estrofes en textos potics quan apareixen en textos literaris mentres
participa en activitats de lectura, audici col lectiva i recitat.
BL5.1.5. Identifica, utilitzant expressions especfiques de la terminologia
literria, les referncies a la situaci espaciotemporal en obres teatrals quan
apareixen en textos literaris mentres participa en activitats de lectura, audici
col lectiva i dramatitzaci.
BL5.1.6. Identifica, utilitzant expressions especfiques de la terminologia
literria, alguns recursos retrics com a comparaci, jocs de paraules, hiprbole,
metfora, al literaci, metonmia i hiprbaton quan apareixen en textos literaris i
daltres tipus.
BL5.2. Buscar, seleccionar i emmagatzemar digitalment informaci de fonts BL5.2.1. Busca, selecciona i emmagatzema digitalment informaci de fonts
diverses sobre lentorn social i cultural i altres civilitzacions a travs de la lectura diverses sobre lentorn social i cultural i sobre altres civilitzacions, a travs de la
o audici reflexiva de fragments i obres completes, tant clssics com actuals, dels lectura o audici reflexiva de fragments i obres completes, tant clssics com
gneres i subgneres adequats al nivell educatiu, per a ampliar els seus actuals dels gneres i subgneres adequats al nivell educatiu, per a ampliar els
coneixements i utilitzar-la en les tasques daprenentatge, contrastant la informaci seus coneixements i utilitzar-la en les tasques daprenentatge.
i citant les referncies bibliogrfiques. BL5.2.2. Contrasta la informaci sobre lentorn social i cultural i sobre altres
civilitzacions abans de seleccionar-la i cita les referncies bibliogrfiques.
BL5.3. Escriure amb sentit esttic i creativitat, de forma autnoma o BL5.3.1. Elabora, oralment i per escrit, amb sentit esttic i creativitat i de
col laborativa, narracions i obres de teatre originals i versemblants i poemes o manera autnoma o col laborativa, contes, microrelats i narracions de ficci
canons, utilitzant els recursos retrics i mtrics del nivell educatiu, en les versemblants utilitzant adequadament les estratgies de producci oral i escrita,

Num. 7311 / 07.07.2014

16503


distintes fases de la creaci textual.
BL5.4. Participar en produccions col lectives realitzant dramatitzacions,
representacions i improvisacions de textos literaris i no literaris adequats al
nivell educatiu, aix com de textos propis, aplicant amb correcci, creativitat i
sentit esttic les estratgies de comunicaci oral i les tcniques expressives i
teatrals apreses.seguint, amb supervisi, les distintes fases de la creaci textual. BL5.3.2.
Elabora, oralment i per escrit, amb sentit esttic i creativitat i de
manera autnoma o col laborativa textos potics i canons de divers tipus i
complexitat, utilitzant adequadament les estratgies de producci oral i
escrita, seguint, amb supervisi, les distintes fases de la creaci textual.
BL5.3.3. Escriu amb sentit esttic i creativitat i de manera autnoma o
col laborativa, fragments i obres de teatre originals i versemblants de divers
tipus i complexitat utilitzant adequadament les estratgies de producci
escrita seguint, amb supervisi, les distintes fases de la creaci textual.

BL.5.4.1. Participa, de forma responsable i per iniciativa prpia, en
produccions col lectives dramatitzades i de teatre, per a millorar la seua
competncia lingstica i les seues habilitats expressives i com a font de gaudi
personal. BL5.4.2. Realitza dramatitzacions, representacions i improvisacions
de textos literaris i no literaris, aix com de textos propis, aplicant amb
correcci, creativitat i sentit esttic les tcniques expressives i teatrals apreses.
BL.5.4.3. Collabora en lorganitzaci de produccions collectives fent
propostes i assumint responsabilitats en el desenrotllament dalgunes activitats.