You are on page 1of 4

HEMIJA 2 PARCIJALA

1.Kinetika hemijskih reakcija proucava:a)toplotu hemijske reakcije
b)vjerovatnost hemijske reakcije
c)spontanost hemijske reakcije
d)nacin i brzinu hemijske reakcije

2.Koncentracija reaktanata na brzinu hemijske reakcije:
a)ne utice
b)sa smanjenjem konc.reakt.opada brzina
c)sa povecanjem konc.reakt.raste brzina
d)sa povecanjem konc.reakt se mijenja brzina

3.Katalizatori:
a)smanjuju brzinu hem. Reakcije
b)smanjuju enregiju aktivacije katalizirane reakcije
c)povecavaju enregiju aktivacije katalizirane reakcije
d)nemaju uticaj na brzinu hemijske reakcije

4.Enzimi:
a)su pretezno proteinske strukuture
b)nastaju izvan celija zivog organizma
d)povecavaju eneregiju aktivacije biohemijske reakcije
e)izlaze hemijski promijenjeni nakon katalize

5.Biohemijske reakcije u zivom sistemu:
Egzergone i endergone


6.Jedinjenja bioloskog sistema bogata energijom:
a)poticu najcesce od razlaganja prostih anorganskih molekula
b)imaju energije veze ispod 4 KJ/mol
c)najcesce sadrte atome P ili S
d)poticu iz molekule vode

7.Bioloski deponovana enrgija potice:
a)od enzima
b) ATP
c)Od katalizatora
d) od uree

8.Bioloske reakcije:
a)najcesce teku nizom
b)najcesce teku pojedinacno
c)su pracene medjuproizvodima visokih koncentracija
d) ....dinamski nepovoljne ne mogu postati povoljne
9.Hidrofobni sol:
a) moze preci u gel
b)ima tecnu disperznu fazu
.....

10.Donnanova ravnoteza :
a) vezana je za prave rastovre
b)nema fizioloskog uticaja na bioloski sistem
c)opisuje neravnoimjeran sadrzaj jona izmedju celijse membarne
d)nema uticaja na CI+ jone u ....plazmi

11.Efikasnost fotohemjiske reakcije:
a)predstavljena je samo brojem kvanata
b)kvantitativno je izrazena kvantnim procesom?
c)predstavljena je samo brojem razlozenih molekula
d)moze se izraziti brzinom hemijske reakcije

12.Koja reakcija ne podlijeze fotohemijskoj reakciji:
a) glukoza + O2 CO2 + H20
b)CO2 + H2O GLUKOZA + O2
c) PROVITAMIN D VITAMIN D
d) VITAMIN A RETINEN

13.Koji od navedenih nuklida predstavlja izotop....:(ja msm da ovako ide pitanje i da su ovi brojevi sto
sam ispravio)
a) C
12
b) S
32

C)P
31

D) P
35

14.Metode radiohemije
a) razlikuju se od fizickih i fizicko-hemijskih metoda
b)pokazuju malu preciznost
c)pokazuju veliku specificnu osjetljivost
d)me mogu se primjenjivati u sintezama

15.Ako ra.nuklid emituje samo GAMA emisju :
desi se energetska promjena u nuklidu ra.nuklida

16. Navesti faktore koji uticu na brzinu hemijske reakcije:
1. priroda reaktanta
2. koncentracija reaktanta
3. velicina dodirne povrsine
4. uticaj temperature
5. uticaj zracenja
6. uticaj pritiska
7. uticaj katalizatora


17. Navesti matematsku zakonitost........kojom se izrazava brzina raspada u zavosnosti..... odredjeni
radioaktivni nuklid.


dn = - ndt , - n = dn/dt , n
t
= n
o
e
-2
, t
1/2
=0,693/18.Od radioaktvinih emitiranih vrsta nekog radioaktivnog.......samo elektromagnetna priroda talasa je
kod .... ________y (gama) zracenja__________ i ______X - zracenja____________ zracenja.


19. Navesti osobine koloida u odnosu na ???? rastvore:

20.Opisite predstavite izracunajte:
Prikazati na opcem modelu emisiju alfa i beta ,beta+ cesticA


2

4
(alfa)
Alfa:
Z
X
A
N
----------------
Z 2
X
A 4
N 2


Beta minus :
Z
X
A
N
---(beta minus)----
Z + 1
X
A
N 1
n
0
--- p
+
+ beta
-
(beta grcko slovo pisi)

Beta plus :
Z
X
A
N
---(beta minus)----
Z - 1
X
A
N + 1
p
+
--- n
0
+ beta
+
(na plus)21.Definisati proces difuzije..........?
Difuzija je pojava pri kojoj se dispergovana faza (cestica) spontano krece od vece prema manjoj
koncentaraciji.
22.Navesti naziv osnovnog naziva fotohemije i izraziti ga matematickom formulom(valjda zakona a ne
naziva???)

Zakon fotohemijskog ekvivalenta :
E = N h v(ni grcko slovo slicno je slovu v)

E = N h c/ = 199 kJ23.Ako u reakciji mlijecna kiselina .......-- +-,+- ?? pirogrozdjana kiselina + H2O redoks parovi imaju
star...tencijale mlijecne kiseline/pirogrozdjane kiseline E= 0,2V : %O2/H2O : E= 0,8V
Izracunati promjenu standardne slobodne energije i nakon provedenog racuna komnetarisat
reakcije!(F=96500 C/mol)