You are on page 1of 14

REGULAMENT INTERN

CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE


ART. I. Regulamentul intern stabileste si organizeaza disciplina muncii
si are ca scop asigurarea intaririi disciplinei in munca, desfasurarea in bune
conditii a procesului de productie, folosirea completa si rationala a timpului
de munca in vederea desfasurarii unei activitati rentabile la nivel de societate.
ART. . Pre!entul regulament intern se aplica tuturor salariatilor din
cadrul societatii indiferent de natura contractului de munca "pe perioada
determinata sau nedeterminata# precum si celor detasati, elevilor, ucenicilor.
$alariatii care sunt detasati ai altor unitati sunt obligati sa respecte, pe
langa disciplina muncii din unitatea care i%a delegat si regulile specifice
locului de munca unde isi desfasoara activitatea in timpul delegarii.
ART. &. La ba!a relatiilor 'uridice intre salariati si patronat, se afla
Contractul colectiv de munca ( ContractuI individual de munca.
CAPITOLUL II ) OBLIGATII
A) OBLIGATIILE CON!CERII "OCIETATII
ART. *. Conducerea societatii este obligata sa asigure)
a# informarea persoanei care solicita anga'area sau dupa ca! a
salariatului, anterior inc+eierii sau modificarilor contractului individual de
munca, cu privire la clau!ele generale pe care intentionea!a sa le inscrie in
contract sau sa le modifice. Informarea va cuprinde cel putin urmatoarele
elemente ) identitatea partitor, locul de munca, sediul social al anga'atorului,
atributiile postului, riscurile specifice postului, data de la care contractul
urmea!a sa%si produca efecte sau sa se modifice, durata concediului de
odi+na,
salariul si data platii acestuia, conditiile de acordare a preavi!ului si durata
acestuia, durata perioadei de proba, durata normala a muncii.
stabilirea# pe $iecare loc de munca# a atributiilor si responsabilitatilor
anga%atilor &
garantarea aplicarii tuturor pre'ederilor legale in materia dreptului
muncii &
respectarea principiului nediscriminarii si inlaturarii oricarei $orme de
incalcare a demnitatii &
garantarea mobilizarii intregului personal pentru indeplinirea
obiecti'elor unitatii &
f# fundamentarea programelor de productie, asigurarea si crearea
tuturor conditiilor pentru reali!area acestora, pentru cresterea eficientei
intregii activitati,
g) organizarea acti'itatii# stabilirea unei structuri organizatorice
rationale a societatii# repartizarea tuturor salariatilor incadrati in munca pe
locuri de munca# cu precizarea atributiunilor si raspunderilor&
+# elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere
te+nic,
i) e(ercitarea controlului asupra modului de indeplinire a sarcinilor&
'# aprovi!ionarea la timp si in bune conditii a tuturor sectoarelor cu
materii prime, materiale, combustibil si energie,
-# folosirea rationala a fortei de munca, mentinerea numarului de
personal la nivelul strict necesar reali!arii programelor de productie,
promovarea lor in raport cu competenta profesionala,
1# asigurarea conditiilor materiale pentru aplicarea si respectarea
normelor de protectie si securitate a muncii,
m# e.aminarea si luarea in considerare a sugestiilor si propunerilor
salariatilor in vederea imbunatatirii activitatii in cadrul societatii, precum si
informarea despre modul de re!olvare,
n# asigurarea unei bune stari te+nice a uneltelor, masinilor, instalatiilor,
utila'elor, prin reali!area de revi!ii si reparatii te+nice,
o# elaborarea /0iselor Te+nologice/ si a /Instructiunilor te+nice
interne/ pentru toate lucrarile si operatiile care se e.ecuta in procesul de
productie,
p# aplicarea prevederilor legii protectiei muncii, a normelor generale
de protectia muncii si ale normelor specifice de securitate a muncii, precum si
controlul efectiv al respectarii lor,
r# instruirea periodica pentru insusirea normelor de securitate a muncii
si a normelor de igiena a muncii,
s# afisarea la locurile de munca a instructiunilor de protectia si igiena
muncii specifice locului de munca respectiv,
t# folosirea, rationala si eficienta, a fondurilor destinate pentru
reali!area masurilor de protectie a muncii,
u# respectarea reglementarilor privind timpul de munca si de odi+na,
munca tinerilor si a femeilor,
v# luarea tuturor masurilor necesare prevenirii accidentelor de munca
si a imbolnavirilor profesionale,
.# acordarea, conform normativului, a ec+ipamentului de protectie
individual, a alimentatiei de protectie si a materialelor igienico%sanitare,
1# decongestionarea de diferite materiale sau obiecte a cailor de acces
si circulatie, marcarea acestora si intretinerea lor in bune conditii la toate
locurile de munca.
B) OBLIGATIILE "ALARIATILOR
ART. 2. $alariatii au obligatia de a respecta disciplina te+nologica,
ordinea si disciplina la locul de munca, de a indeplini in mod corespun!ator
toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, contractului colectiv de
munca si contractelor individuale de munca, regulamentului de organi!are si
functionare al societatii, precum si dispo!itiilor organelor de conducere
referitoare la desfasurarea activitatii din sectoarele in care lucrea!a.
ART. ). Obligatiile generale ale salariatilor sunt urmatoarele*
respectarea cu strictete a programului de lucru si $olosirea integrala si
e$icienta a timpului de munca# pentru e(ecutarea intocmai si la timp a
sarcinilor de ser'iciu ce le re'in&
realizarea normei de lucru &
insusirea si respectarea procesului te+nologic si de munca stabilit#
aplicarea cu strictete a normelor si instructiunilor re$eritoare la des$asurarea
relatiilor de munca&
d) utilizarea integrala a capacitatilor de productie si cresterea
producti'itatii muncii&
respectarea si aplicarea normelor de munca si a prescriptiilor de
calitate stabilite&
utilizarea masinilor# utila%elor# instalatiilor incredintate# potri'it
parametrilor de $unctionare din documentatia te+nica si in conditii de deplina
siguranta&
utilizarea materiilor prime# materialelor# combustibililor si energiei#
' alori$icarea e$icienta a acestora# recuperarea tuturor resurselor materiale si
energetice re$olosibile&
+) insusirea# aplicarea si respectarea intocmai a normelor de protectie a
muncii# precum si a celor pri'ind $olosirea ec+ipamentului indi'idual de
protectie# a normelor de pre'enire a incendiilor sau a oricaror situatii care ar
pune in prime%die cladirile# instalatiile societatii sau 'iata# integritatea corporala
ori sanatatea unor persoane&
i) cunoasterea caracteristicilor constructi'e si $unctionale ale
instalatiilor# utila%elor# masinilor# aparatelor cu grad ridicat de pericol
incredintate in e(ploatare sau intretinere# respectarea riguroasa a normelor
te+nice de e(ploatare si intretinere # asigurarea supra'eg+erii in permanenta a
acestor utila%e# precum si e'itarea oricaror a'arii sau intreruperi accidentale&
%) respectarea consumului normat de materii prime# materiale#
combustibili si energie# luarea masurior necesare pentru e'itarea risipei de orice
$el# inlaturarea oricarei negli%ente in pastrarea si administrarea bunurilor&
-# sa apere bunurile unitatii, indiferent de locali!area acestora, sa
previna si sa combata sustragerea si degradarea bunurilor unitatii,
,) mentinerea ordinii si curatenici la locul de munca&
m# instiintarea de indata a sefului ierar+ic superior despre e.istenta unor
nereguli, abateri, greutati sau lipsuri in activitatea locului de munca de natura
sa aduca pre'udicii materiale , propunerea de masuri pentru prevenirea unor
asemenea situatii ,
n# salariatii cu atributii de conducere au obligatia de a lua masuri de
respectare a prevederilor alineatelor precedente si de mentinere a starii te+nice
a utila'elor in perioada de stationare, prin asigurarea intretinerii si pa!ei
necesare,
o# sa nu efectue!e lucrari care nu au legatura cu sarcinile de serviciu
specifice ,
p# respectarea normelor de comportare in cadrul relatiilor de serviciu,
asigurarea unui climat de colaborare si intra'utorare cu toti membrii
colectivului de munca si combaterea unor manifestari necorespun!atoare
privind disciplina de la locul de munca,
r# respectarea regulilor de acces in locurile de munca unde intrarea este
permisa numai in anumite conditii,
s# instruirea si respectarea dispo!itiilor legale privind, pastrarea
secretelor referitoare la documentele, datele sau informatiile care nu sunt
destinate publicitatii,
t# sa anunte anga'atorul, in ca!ul in care beneficia!a de concediu
medical, din prima !i de incapacitate temporara de munca ,
C# I3T4R5ICTII
ART. 6. 4ste inter!is salariatilor, indiferent de functie si de locul de
munca )
parasirea locului de munca# lasand $ara supra'eg+ere instalatiile#
utila%ele sau masinile la care lucreaza &
introducerea si-sau consumul de bauturi alcoolice in societate&
introducerea de materiale ori produse care ar putea pro'oca incendii sau
e(plozii&
introducerea in incinta $irmei a obiectelor sau produselor pro+ibite de
lege&
sa'arsirea de actiuni care pot pune in pericol $irma# salariatii sau alte
persoane# instalatii# utila%e# etc&
comiterea sau incitarea la orice act care tulbura buna des$asurare a
acti'itatii $irmei &
g#folosirea in scop personal a bunurilor sau capacitatilor firmei ,
+# simularea de boala si(sau nerespectarea tratamentului medical
in perioada incapacitatii de munca,
i) instrainarea oricaror bunuri date spre $olosinta sau pastrare &
%) scoaterea din unitate a bunurilor apartinand $irmei cu e(ceptia celor
pentru care e(ista aprobarea conducerii $irmei&
.) introducerea si-sau $acilitarea introducerii in incinta $irmei a
persoanelor straine $ara ca acestea sa se a$le in interesul ser'iciului&
,) introducerea de aparate de $otogra$iat-$ilmat in unitate si utilizarea
acestora $ara aprobarea conducerii&
m) intrarea sau iesirea din incinta $irmei prin alte locuri decat cele
stabilite de conducerea $irmei&
n) distrugerea si-sau deteriorarea materiilor prime# materialelor sau
dispoziti'elor speci$ice realizarii atributiilor de ser'iciu&
o# folosirea calitatii de salariat pentru obtinerea de avanta'e in scop
personal&
p) introducerea in unitate a unor mar$uri in scopul comercializarii
acestora &
/) accesul salariatilor in incinta unitatii in a$ara orelor de program $ara
acordul conducerii&
r) iesirea din incinta unitatii in timpul orelor de program $ara
documente %usti$icati'e&
CA0ITOL!L III. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA SI DE
ODIHNA
ART. 7. Timpul de munca repre!inta timpul pe care salariatul il foloseste
pentru indeplinirea normei de munca.
ART. 8. $palarea si sc+imbarea in tinuta de oras a salariatilor se face
dupa terminarea timpului normal de lucru.
ART. 19. Programul de munca si modul de reparti!are a acestuia este
cel stabilit de anga'ator si adus la cunostinta salariatilor.
ART. 11. Anga'atorul poate stabili programe individuale de munca care
presupun un mod de organi!are fle.ibil a timpului de munca.
ART. 1. 4videnta pre!entei salariatilor societatii se face pe ba!a de
foaie colectiva de pre!enta, care va fi completata !ilnic de conducatorul
locului de munca. Conducatorii locurilor de munca raspund de pre!enta
salariatilor din subordine la lucru. :erificarea pre!entei la lucru se face prin
sonda' de catre persoanele imputernicite in acest sens de catre conducerea
societatii.
ART. 1&. Incorecta evidenta a pre!entei salariatilor si(sau falsificarea
acesteia constituie abatere grava si se sanctionea!a cu desfacerea contractului
de munca conform art. ;1, lit. < a = din Legea 2&(99&.
ART. 1*. Iesirea din unitate in timpul programului nu este permisa decat
pe ba!a aprobarii date de catre conducatorul locului de munca.
ART, 12. $alariatii au dreptul la o pau!a de masa cu o durata de 1 ( +
care nu se include in durata !ilnica normata a timpului de rnunca.
ART. ,). 0entru tinerii in 'arsta de pana la ,1 ani# durata timpului de
munca este de ) ore-zi.
ART. 16. $e pot acorda invoiri salariatilor in compensarea orelor
lucrate, anterior, suplimentar sau pentru ca!uri temeinic motivate cu o
compensare ulterioara,
ART. ,1. In'oirile se pot acorda de catre *
conducatorul locului de munca 2 pentru ma(im 3 ore &
se$ul de sectie 4punct de lucru) 2 pentru ma(im 1 ore &
% conducatorul unitatii % pentru cele cu o durata mai mare de 7 ore, la
cerere.
ART. 18. Orice absenta de la lucru fara o prealabila invoire, scrisa si
aprobata de conducatorul locului de munca sau de conducatorul unitatii, se
considera absenta nemotivata.
ART. 56. "unt considerate zile nelucratoare *
, si 5 ianuarie&
primele doau zile de 0asti&
, mai &
, decembrie&
% primele doua !ile de Craciun.
ART. 5,. Conducerea societatii recunoaste salariatilor sai de alte religii
decat cea ortodo(a# dreptul de a bene$icia de zile nelucratoare pentru*
primele doua zile de 0asti&
primele doua zile de Craciun.
ART. 55. Conducerea societatii are obligatia de a asigura e$ectuarea in
$iecare an calendaristic a concediulul de odi+na integral de catre salariati.
ART. &. Concediul de odi+na integral se acorda pe ba!a unei
programari anticipate, avandu%se in vedere )
% dorinta salariatului,
2 acoperirea locului de munca cu personal&
2 particularitatile procesului de productie&
2 necesitatile productiei.
Art. *. La solicitarea salariatului, concediul de odi+na se poate acorda
si fractionat, conform prevederilor din Contraclul Colectiv de >unca si actelor
normative in vigoare.
ART. 2. Reprogramarea concediului de odi+na se poate face numai in
ca!urile cand)
salariatul se a$la in incapacitate temporara de munca&
2 salariatul are concediul de odi+na inainte sau dupa concediul de
maternitate&
% salariatul urmea!a sau trebuie sa urme!e un curs de pregatire
profesionala,
salariatul sau un membru de $amilie a$lat in intretinerea acestuia are
recomandare medicala pentru a urma un tratament intr2o statiune
balneoclimaterica# intr2o anumita perioada a anului&
salariatii sot si sotie pot bene$icia la cerere de concediu de odi+na
simultan&
salariatul este rec+emat din concediu prin dispozitie scrisa a conducerii
societatii# numai pentru necesitati de ser'iciu nepre'azute sau urgente# care $ac
strict necesara prezenta acestuia in societate.
ART. 5). Compensarea in bani a concediului de odi+na nee$ectuat se
$ace in urmatoarele situatii*
contractul de munca a incetat# proportional cu perioada lucrata&
salariatul este c+emat pentru indeplinirea ser'iciului militar&
alte situatii pre'azute de lege.
ART. 6. 3u se recuperea!a indemni!atia pentru concediul efectuat de la
urmatoarele categorii )
2 salariatii care se pensioneaza&
% salariatii carora li s%a desfacut contractul de munca din motive
neimputabile lor.
CAPITOLUL I:) ACCESUL SI CIRCULAT1A IN INCINTA UNITATII
ART. 7. Intrarea salariatilor in societate, in sectiile si atelierele de
productie se face prin locurile special amena'ate "poarta principala de acces in
societate, portile secundare, etc.#.
ART. 8. La intrarea in societate salariatii sunt obligati sa permita
personalului de pa!a sau persoanelor cu atributii in acest sens, legitimarea.
ART. &9. Orele de incepere si sfarsitul programului !ilnic de lucru sunt
stabilite functie de specificul fiecarei activitati si vor fi comunicate fiecarui
salariat.
ART. &1. Pentru eliminarea ca!urilor frecvente de intar!ieri de la
program si pentru intarirea disciplinei se stablilesc urmatoarele sanctiuni )
pentru intarzieri de la , la ,7 min.2 se 'a taia din ponta%ul zilei , ora&
pentru intar!ieri de la 2 la &9 min. % se va taia din ponta'ul !ilei ore,
pentru intarzieri de peste 86 min. 2 se 'a taia din ponta%ul zilei 3 ore&
pentru intarzieri de peste 3 ore 2se 'a trece nemoti'at pentru ziua
respecti'a.
ART. &. 0ac e.ceptie de la prevederile art. &1 intar!ierile datorate
ca!urilor de forta ma'ora, conditii meteo nefavorabile, bloca'e in traficul
rutier. Aceste intar!ieri se vor compensa prin lucru suplimentar.
ART. &&. 3erespectarea art. 8 conduce la sanctionarea persoanei
vinovate cu < avertisment =.
ART. &*. Circulatia delegatilor in incinta societatii se face cu aprobarea
conducerii societatii, pe traseele stabilite de aceasta.
CAPITOLUL :. CONDITIILE DE MUNCA
A# PROT4CTIA $I I?I43A >U3CII
ART. &;. Obligatia si raspunderea privind asigurarea masurilor de
protectie si igiena muncii pentru salariati revin in totalitate anga'atorului.
ART. 89. 0re'ederile legislatiei in 'igoare sunt obligatorii atat pentru
anga%at cat si pentru anga%ator.
ART. &7. Anga'atorul actionea!a si controlea!a prin Compartimentul de
Protectie a muncii modul de respectare a normelor imperative in domeniu in
scopul prote'arii vietii, integritatii si sanatatii salariatilor, precum si
garantarea conditiilor normale de lucru.
ART. &8. $ocietatea se obliga sa respecte prevederile normelor si
normativelor din domeniul igienei muncii referitoare la dotarea salariatilor cu
materiale igienico%sanitare.
ART. 36. Acordarea acestor materiale se $ace in mod gratuit# anga%atorul
$iind obligat sa asigure aceste materiale con$orm necesitatilor.
ART. *1. $ortimentele si perioadele de acordare a acestor materiale se
acorda functie de caracteristicile sanitare ale locului de munca.
ART. *. $ervirea mesei de catre salariati in conditii necorespun!atoare
de igiena este strict inter!isa.
ART. *&. In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de munca si a
conditiilor sociale, anga'atorul se obliga sa intreprinda urmatoarele
demersuri )
amena%area ergonomica a tuturor locurilor de munca &
asigurarea conditiilor optime de munca % microclimat, iluminat,
aerisire, !gomot, etc ,
intretinerea si modernizarea instalatiilor sanitare &
imbunatatirea conditiilor de ser'ire a mesei.
B)"EC!RITATEA :!NCII
ART. 33. In 'ederea asigurarii securitatii salariatilor in procesul muncii#
anga%atorul are obligatia de a adopta urmatoarele masuri*
2 asigurarea tuturor salariatilor cu ec+ipament indi'idual de lucru si
ec+ipament indi'idual de protectie 4con$orm Legii nr. 8,;-566) a 0rotectiei
:uncii)&
2 e$ectuarea instructa%elor periodice pe baza de procese2'erbale&
% asigurarea dotarii instalatiilor cu dispo!itive de protectie si aparatura
de control a parametrilor de functionare
asigurarea $unctionarii permanente a instalatiilor de captare a
substantelor noci'e &
analizarea cauzelor ce pot produce accidente de munca sau
imbolna'irilor pro$esionale si inlaturarea acestora &
diagnosticarea $actorilor noci'i&
masurarea periodica a parametrilor conditiilor de munca si a $actorilor
de mediu&
admiterea la lucru numai a salariatilor care corespund din punct de
'edere medical si psi+opro$esional&
aplicarea tuturor masurilor in 'ederea eliminarii $actorilor de risc ce
pun in pericol 'iata sau sanatatea salariatilor&
% informarea salariatilor asupra tuturor riscurilor de accidentare si
imbolnavire la care se e.pun in procesul muncii,
% la anga'area(sc+imbarea locului de munca al unui salariat anga'atorul
isi va respecta obligatia de instruire conform legislatiei in vigoare,
% finantarea intregului ansamblu al activitatilor legate de protectia
muncii conform legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL :I. RESPECTAREA PRINCIPIULUI
345I$CRI>I3ARII
ART. *2. Anga'atorul respecta principiul libertatii alegerii locului de
munca, a profesiei, meserie sau activitatii pe care urmea!a sa o preste!e
salariatul.
ART. *;. 3iciun salariat nu poate fi obligat sa munceasca intr%un anumit
loc de munca ori intr%o anumita profesie, conform legislatiei in vigoare.
ART. *6. Orice salariat care prestea!a o activitate in cadrul firmei
beneficia!a de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie
sociala, de sanatate si securitate in munca si de respectarea demnitatii si a
constiintei sale, fara nicio discriminare.
ART. *7. Tuturor salariatilor le sunt recunoscute dreptul la plata egala
pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor
cu caracter personal precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor
ilegale.
ART. *8. In cadrul firmei, in relatiile de munca, functionea!a principiul
egalitatii de tratament fata de toti salariatii.
ART. 29, La nivelul firmei este inter!isa orice discriminare directa sau
indirecta fata de orice salariat ba!ata pe criterii de se., orientare se.uala,
caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie,
optiune politica, origine sociala, +andicap, situatie sau
responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala.
CAPITOLUL :II. ABATERI DISCIPLINARE
ART. 21. Abaterea disciplinara repre!inta o fapta in legatura cu munca si
care consta intr%o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat
prin care a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual
de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil.
ART. 2. Anga'atorul dispune de prerogative disciplinare avand dreptul %
conform legii % de a aplica sanctiuni disciplinare salariatilor ori de cate ori
constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
ART. 2&. $anctiunile disciplinare aplicate de catre anga'ator in ca!ul
savarsirii unor abateri disciplinare sunt )
A'ertismentul scris consta intr2o pre'enire in scris a salariatului prin
care i se pune in 'edere $aptul ca in cazul sa'arsirii de noi abateri ii 'a $i
aplicata alta sanctiune mai gra'a. "anctiunea se aplica salariatului care a
sa'arsit cu intentie sau din culpa o $apta care nu a produs pre%udicii gra'e sau
ar $i putut aduce pre%udicii unitati.
"uspendarca contractului indi'idual de munca pe o perioada ce
nu poate $i mai mare de ,6 zile lucratoare este sanctiunea aplicata
salariatului in cazul repetarii actiunilor 2 cu intentie 2 care au $ost anterior
sanctionate cu a'ertisment scris. Contractul indi'idual de munca este
suspendat din initiati'a anga%atorului iar pe aceasta perioada salariatul nu
bene$iciaza de niciun drept con$erit de aceasta calitate 4cea de salariat).
Retrogradarea din $unctic# cu acordarea salariului corespunzator
$unctiei in care s2a dispus retrogradarea# pe o durata ce nu poate depasi )6 de
zile reprezinta sanctiunea aplicata de catre anga%ator salariatului care ne$iind la
prima abatere sa'arseste cu intentie o $apta-$apte ce pre%udiciaza ordinea si
acti'itatea unitatii a'and grad ridicat de periculozitate.
Reducerea salariului de baza cu 72,6 < pe o perioada de ,28
luni i se aplica de catre anga%ator pentru sa'arsirea de catre un salariat a unor
abateri gra'e# repetarea abaterilor pentru care a mai $ost sanctionat
cu retrogradarea sau producerea de pre%udicii materiale.
c# 5esfacerca disciplinara a contractului individual de munca repre!inta
sanctiunea ma.ima ce poate fi aplicata de catre anga'ator atat pentru
savarsirea unei singure abateri grave cat si pentru incalcarea repetata a
obligatiilor salariatului de natura a perturba grav ordinea si activitatea
unitatii.
ART. 2*. La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate de la
regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual
de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern,
anga'atorul dispune sanctionarea.
ART. 22. Pentru aceeasi abatere nu se poate aplica decat o singura
sanctiune, amen!ile disciplinare fiind inter!ise.
ART, 2;. Cu e.ceptia aplicarii avertismentului scris, sub sanctiunea
nulitatii absolute, nici o masura disciplinara nu poate fi dispusa inainte de
inceperea cercetarii disciplinare prealabile.
ART. 26. $e considera abateri disciplinare urmatoarele fapte )
nerespectarea programului de lucru# neprezentarea la ora pre'azuta ori
parasirea locului de munca inainte de terminarea programului&
nerespectarea ordinii# curateniei si neluarea masurilor necesare pentru
$olosirea corespunzatoare a ec+iparnentelor te+nice pe care le are in primire&
e$ectuarea unor lucrari in timpul programului de lucru ce nu au
legatura cu obligatiile de ser'iciu&
incalcarea regulilor de comportare in relatiile de ser'iciu&
nerealizarea sarcinilor de ser'iciu&
neparticiparea la instructa%ele periodice de protectia muncii si I"!&
g# sustragerea sub orice forma de bunuri sau valori apartinand
societatii,
+# introducerea de bauturi alcoolice in incinta societatii sau la locurile
de
munca# prezentarea la ser'iciu in conditii care il $ac necorespunzator e$ectuarii
ser'iciului# precum si e$ectuarea ser'iciului sub in$luenta bauturilor alcoolice&
i) $apte care au produs sau produc intreruperi# deran%amente# a'arii sau
deteriorari gra'e in $unctionarea societatii&
%) lipsa nemoti'ata de la ser'iciu*
4numerarea faptelor de mai sus nu este limitativa, sanctiunile
disciplinare putandu%se aplica si pentru alte fapte prin care se incalca
obligatiile de serviciu si normele de comportare.
ART. 27. $e considera abateri grave )
$apte care au produs sau puteau produce accidente# deran%amente#
a'arii sau deteriorari cu urmari gra'e pri'ind buna $unctionare a societatii&
prezentarea la ser'iciu sau e$ectuarea ser'iciului sub in$luenta
alcoolului&
consumarea bauturilor alcoolice in timpul ser'iciului&
lipsa nemoti'ata de cel putin 5 zile intr2o luna de la ser'iciu&
lipsa sau parasirea ser'iciului de catre salariatii incadrati in posturi ce
conditioneaza bunul mers al acti'itatii societatii&
$urnizarea de date eronate care lezeaza interesele societatii&
alte abateri considerate ca $iind $oarte gra'e.
ART. 28. "1# La stabilirea sanctiunilor se va tine seama de )
cauzele si gra'itatea $aptei&
impre%urarile in care a sa'arsita aceasta&
gradul de 'ino'atie al salariatului&
% daca salariatul a mai avut abateri in trecut, precum si de urmarile
acestora.
"# Conducatorul locului de munca trebuie sa sesi!e!e abaterea
disciplinara in termen de cel mult *7 de ore de la data savarsirii acesteia.
"&# Cel care constata abaterea disciplinara este obligat sa intocmeasca
nota de constatare, referat sau orice act 'ustiflcativ, si sa ia nota e.plicativa
salariatului vinovat, precum si eventualilor martori.
ART. ;9. $anctiunea disciplinara trebuie stabilita si comunicata in scris
salariatului in termen de cel mult &9 !ile de la data cand cel in drept sa o aplice
a luat cunostinta de savarsirea abaterii.
ART. ;1. $anctiunea disciplinara se aplica de catre seful direct sau
directorul de resort, pana la desfacerea contractului de munca.
ART. ;. $anctiunea cu desfacerea contractului de munca se aplica
numai de directorul general al societatii sau de imputernicitul acestuia.
ART. ;&. 5ispo!itia de sanctionare se intocmeste in scris si se comunica
prin registratura societatii.
ART. ;*. In motivarea dispo!itiei de desfacere a contractului de munca
se vor preci!a concret toate faptele care au determinat luarea masurii, fiind
inter!isa folosirea unor enuntari generale.
ART. ;2. In ca!ul in care societatea a facut plangere penala impotriva
unui salariat, sau acesta a fost trimis in 'udecata pentru fapte penale
incompatible cu functia detinuta, conducerea societatii il poate suspenda
provi!oriu din functie, pe toata durata suspendarii neplatindu%i%se drepturile
salariale.
ART. ;;."1# In situatiile in care organele de 'ustitie constata nevinovatia
persoanei inculpate care a fost sanctionata sau suspendata din functie, aceasta
are dreptul, in ba!a sentintei 'udecatoresti, de a cere plata unei despagubiri
egala cu drepturile salariale de care a fost lipsita.
"# 5aca in perioada suspendarii din functie persoana suspendata a
ocupat o alta functie inferioara, despagubirea va consta in diferenta drepturilor
salariale pe aceasta perioada, suportata de societate, urmand a fi recuperata
de la persoanele vinovate.
ART. ;6. 0iecare salariat are dreptul de a fi aparat in fata conducerii
societatii de abaterile de care a fost acu!at.
ART. ;7."1# Impotriva sanctiunii disciplinare, salariatul poate face
contestatie in scris in termen de &9 !ile de la data comunicarii sanctiunii, la
comisia de disciplina patronat%sindicat.
"# Impotriva sanctiunii disciplinare de desfacere a contractului de
munca, salariatul se poate adresa tribunalului in termen de &9 !iie de la data
comunicarii sanctiunii.
ART. ;8. Plangerea impotriva oricarei sanctiuni disciplinare se re!olva in
termen de &9 !ile.
ART. 69. $anctiunea disciplinara aplicata unui salariat "cu e.ceptia
desfacerii contractului de munca# se ridica daca pe timpul e.ecutarii
contractului de munca nu a mai savarsit alte abateri, deci!ia in acest sens
luand%o directorul de resort, la propunerea sefului direct.
CAPITOLUL :III) SOLUTIONAREA CERERILOR SAU
RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
ART. 9,. In 'ederea analizarii si solutionarii cererilor sau reclamatiilor
indi'iduale ale salariatilor se instituie o comisie compusa din*
directorul e(ecuti' al societatii&
un reprezentant al directiei economice&
inspectorul cu resursele umane&
un reprezentant al compartimentului din care $ace parte salariatul a
carei cerere-reclamatie se analizeaza&
un reprezentant al salariatilor.
ART. 95. La sedinta de analiza a cererilor sau reclamatiilor pot participa
si salariatii care au inaintat acte spre dezbatere# acestia a'and posibilitatea de a
prezenta argumente pertinente.
ART. 6&. Comisia se intruneste de regula la sfarsitul saptamanii si este
convocata de inspectorul cu resursele umane.
ART. 93. Inspectorul este obligat sa transmita# anterior intrunirii $iecarui
membru al comisiei# problematica ce urmeaza a $i analizata.
ART. 62. Cererile(reclamatiile se depun la compartimentul resurse
umane.
ART. 6;. Re!ultatul anali!elor va fi consemnat in scris si semnat de catre
toti membrii comisiei si va fi transmis celor interesati.
ART. 66. Pentru anali!a altor probleme se instituie un program de
audiente al directorului general.
CA0ITOL!L I=. CONFLICTELE DE MUNCA
ART. 67, Conflictul de munca repre!inta orice de!acord intervenit intre
partenerii sociali % anga'ator(anga'ati % in raporturile de munca.
ART. 68. Conflictele de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de
munca cu oca!ia negocierii contractelor de munca sunt conflicte referitoare la
interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariatilor si sunt
denumite conflicte de interese.
ART. 79. Conflictele de munca ce au ca obiect e.ercitarea unor drepturi
sau indeplinirea unor obligatii ce decurg din acte normative precum si din
contractele colective sau individuale de munca sunt conflicte referitoare la
drepturile salariatilor si sunt denumite conflicte de drepturi.
ART. 1,. 0rocedura de solutionare a con$lictelor de munca se
realizeaza con$orm pre'ederilor legale.
CAPITOLUL @. DISPOZITII FINALE
ART. 7. Regulamentul de ordine interioara face parte integranta din
contractul colectiv de munca(contractul individual de munca.
Repre!entant sindicat("salariati# 5irector ?eneral