You are on page 1of 22

TUGASAN 1

PENGENALAN


Statistik adalah kaedah saintifik dalam mengumpul, menyusun, menghurai,
menganalisis data bernombor dan juga membuat kesimpulan daripada hasil penganalisisian
data tersebut.
Mengikut sejarah, statistik ini asalnya datang daripada perkataan state yang memberi
makna sebuah negara atau pemerintah. Statistik digunakan pada mulanya oleh pemerintah
untuk mengetahui dan mendapat maklumat tentang penduduk di bawah pemerintahannya.
Maklumat seperti bilangan penduduk, jumlah anak dalam sesebuah keluarga, bilangan
orang dewasa, jumlah padi yang dihasilkan dan sebagainya. Matlamat utama adalah supaya
pemerintah dapat menggunakan maklumat yang terkumpul ini untuk mengawal dan
menguruskan pemerintahan negara.
Bidang statistik boleh dibahagikan kepada dua bidang iaitu statistik perihalan dan
statistik pentadbiran. Statistik perihalan merangkumi aspek mengumpul, membentang
(dalam bentuk jadual, carta dan graf) serta meringkaskan data. Contohnya keputusan
peperiksaan pelajar mengikut pencapaiannya. Maklumat ini seterusnya boleh disajikan
dalam bentuk jadual, carta atau graf supaya mudah difahami umum. Seterusnya nilai purata,
sisihan piawai serta ukuran kedudukan boleh dihitung untuk menjelaskan lagi perihalan
data.
Statistik pentadbiran menggunakan data untuk membuat anggaran, keputusan,
ramalan, ujian hipotesis dan sebagainya. Bahagian statistik ini memerlukan pengetahuan
matematik yang agak kukuh. Contoh pencapaian pelajar boleh dikumpul untuk beberapa
tahun dan analisis dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah statistik yang sesuai
bagi mendapatkan hasil bagi membuat keputusan atau ramalan tentang pencapaian pelajar.
Keputusan yang diperoleh mungkin boleh digunakan untuk membuat polisi bagi menentukan
atau mengubah syarat kemasukan pelajar ke universiti.
Korelasi pula adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan
antara dua pembolehubah atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dua pembolehubah dikatakan
berkolerasi apabila perubahan pada pembolehubah yang satu akan diikuti perubahan pada
pembolehubah yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau berlawanan.
Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pembolehubah
dengan skala-skala tertentu. Kuat atau lemah hubungan diukur diantara jarak (range) 0
hingga 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah (two tailed).
Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi positif; sebaliknya jika nilai koefisien korelasi
negatif, korelasi disebut tidak searah.

Arah hubungan antara dua pembolehubah (direction of correlation) dapat dibezakan:
1. Direct Correlation (Positive Correlation)
Perubahan pada salah satu pembolehubah diikuti oleh perubahan pembolehubah yang lain
secara teratur dengan arah/gerakan yang sama. Kenaikan nilai pembolehubah X selalu
diikuti kenaikan nilai pembolehubah Y dan sebaliknya turunnya nilai pembolehubah X selalu
diikuti turunnya nilai pembolehubah Y.

2. Inverse Correlation (Negative Correlation)
Perubahan pada salah satu pembolehubah diikuti oleh perubahan pembolehubah yang lain
secara teratur dengan arah/gerakan yang berlawanan. Kenaikan nilai pembolehubah X
selalu diikuti turunnya nilai pembolehubah Y dan sebaliknya turunnya nilai pembolehubah X
selalu diikuti naiknya nilai pembolehubah Y.

3. Korelasi Nihil (Tidak Berkorelasi)
Kenaikan nilai pembolehubah yang satu kadang-kadang disertai turunnya nilai
pembolehubah yang lain atau kadang-kadang diikuti naiknya nilai pembolehubah yang lain.
Arah/gerakan hubungannya tidak teratur, kadang-kadang dengan arah yang sama, kadang-
kadang berlawanan.

Persembahan Data

Pengkaji telah membina jadual yang menunjukkan hubungan antara bilangan cawan yang
terjual dengan keuntungan (Ringgit Malaysia) premis Cool Blog di Sungai Merab selama
satu hari.

Bil. Bilangan cawan yang terjual Keuntungan (RM)
1 11 38.4
2 2 10
3 9 29.7
4 7 17.6
5 7 27.5
6 2 9.4
7 1 4.5
8 10 28
9 4 14
10 4 22.4
11 3 11.4
12 2 7.2
13 3 10.5
14 8 28.2
15 6 16.8
16 1 3.9
17 1 3.5
18 9 31.3
19 3 13.4
20 5 23.5
21 1 3.2
22 1 6
23 6 20.5
24 2 7.3
25 10 40
26 1 4.7
27 4 7.8
Bil. Bilangan cawan yang terjual Keuntungan (RM)
28 7 32.9
29 2 7
30 2 5.6
31 3 13.7
32 9 36.2
33 6 28.2
34 5 17.3
35 8 28.2
36 8 24.2
37 12 33.6
38 11 32.9
39 6 28.8
Analisis Data0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 2 4 6 8 10 12 14
K
E
U
N
T
U
N
G
A
N

BILANGAN CAWAN YANG TERJUAL
GRAF 1 : BILANGAN CAWAN YANG TERJUAL
DENGAN KEUNTUNGAN


2

2

11 38.4 121 1474.56 422.4
2 10 4 100 20
9 29.7 81 882.09 267.3
7 17.6 49 309.76 17.6
7 27.5 49 756.25 192.5
2 9.4 4 88.36 18.8
1 4.5 1 20.25 4.5
10 28 100 784 280
4 14 16 196 56
4 22.4 16 501.76 89.6
3 11.4 9 129.96 34.2
2 7.2 4 51.84 14.4
3 10.5 9 110.25 31.5
8 28.2 64 795.24 225.6
6 16.8 36 282.24 100.8
1 3.9 1 15.21 3.9
1 3.5 1 12.25 3.5
9 31.3 81 979.69 281.7
3 13.4 9 179.56 40.2
5 23.5 25 552.25 117.5
1 3.2 1 10.24 3.2
1 6 1 36 6
6 20.5 36 420.25 123
2 7.3 4 53.29 14.6
10 40 100 1600 400
1 4.7 1 22.09 4.7
4 7.8 16 60.84 31.2
7 32.9 49 1082.41 230.3
2 7 4 49 14
2 5.6 4 31.36 11.2
3 13.7 9 187.69 41.1
9 36.2 81 1310.44 325.8
6 28.2 36 795.24 169.2
5 17.3 25 299.29 86.5
8 28.2 64 795.24 225.6
8 24.2 64 585.64 193.6
12 33.6 144 1128.96 403.2
11 32.9 121 1082.41 361.9
6 28.8 36 829.44 172.8
=202 =729.3
2
=1476
2
=18601.4 =5039.9

Pengiraan Pekali Kolerasi.


= -
N

= 5039.9 202 (729.3)
39

= 5039.9 147318.6
39

= 5039.9 3777.4

= 1262.52
)
2= 1476 (202)
2
39

= 1476 40 804
39

= 1476 1046.26

= 429.742

2

39

= 18601.4 (729.3)
2

39

= 18601.4 531878.5
39

= 18601.4 13637.91

= 4963.49


==
= 1262.5


= 1262.5
1460.48

= 0.86


= +0.86 pekali kolerasi antara bilangan cawan yang terjual dengan keuntungan .

Berdasarkan data yang telah saya kaji, keuntungan yang paling tinggi adalah
RM38.40 dengan bilangan cawan yang terjual sebanyak 12 cawan. Manakala keuntungan
yang terendah adalah RM3.20 dengan bilangan cawan yang terjual sebanyak secawan
sahaja.

Berpandukan kepada pekali korelasi, jumlah yang diperoleh adalah sebanyak 0.86.
Ini bermakna, pembolehubah yang saya kaji mempunyai korelasi positif yang kuat. Hal ini
kerana, jumlah cawan minuman yang terjual sangat mempengaruhi keuntungan premis
tersebut.

Kesimpulannya, data yang saya kaji merupakan pembolehubah yang mempunyai
korelasi positif yang kuat. Sekiranya jumlah bilangan cawan yang terjual berkurang, jumlah
keuntungan juga akan berkurang dan beegitu juga sebaliknya, sekiranya jumlah bilangan
cawan yang terjual meningkat, jumlah keuntungan juga akan meningkat.

REFLEKSI

Buat pertamanya saya panjatkan syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan taufik dan
hidayah-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus Statistik (GSA 1072) ini
dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jutaan terima kasih saya tujukan kepada pensyarah
pembimbing kelas saya, Puan Azizah Hj Tengah dan Puan Rubaidah Ismail di atas segala
tunjuk ajar, masa dan penerangan yang telah diberikan.

Sepanjang menyiapkan tugasan subjek ini, saya telah menerima banyak
pengalaman baru sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tidak kurang juga
cabaran dan dugaan yang saya terima sepanjang menyiapkan tugasan ini. Namun
berbekalkan semangat kecekalan, saya tempuhi segalanya dengan tenang dan sabar.

Pada mulanya, saya dan rakan-rakan mendengar penerangan, penjelasan dan
ulasan tentang cara untuk membuat kerja kursus ini dari pensyarah di dalam kelas. Setelah
mendengar penerangan tersebut kami mula berfikir apakah data yang releven untuk kami
kumpul dan kaji untuk dijadikan bahan kajian.

Beberapa hari selepas taklimat kerja kursus diberikan, saya dan beberapa ahli kelas
saya yang lain mula mencari data di premis-premis berdekatan Institut Pendidikan Guru
Kampus Pendidikan Islam (IPG KPI). Banyak premis yang kami kunjungi tidak
membenarkan kami mengumpul data mengenai kewangan premis mereka kerana maklumat
kewangan premis adalah sulit dan tidak boleh sewenang-wenangnya diberikan kepada
orang awam.

Oleh itu, saya memikirkan kaedah lain yang boleh digunakan untuk mengumpul data
selain daripada menggunakan maklumat kewangan premis. Alhamdulillah, saya bersyukur
ke hadrat Ilahi, penat lelah saya dan rakan-rakan berjalan jauh terbayar kerana premis Cool
Blog membenarkan saya mengumpul data premis mereka iaitu data berkenaan jumlah
cawan air yang terjual dalam sehari dengan keuntungan yang diperolehi.

Selepas mendapat data yang saya kaji, saya dan rakan-rakan bertungkus-lumus
menyiapkan Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah ditetapkan. Tidak dinafikan, selepas
menamatkan zaman persekolahan pada tahun yang lalu, banyak ilmu Matematik Tambahan
yang saya pernah pelajari dahulu telah hilang. Saya dan rakan-rakan mula memikirkan cara
untuk menyelesaikan tugasan kerja kursus ini.

Justeru itu, kami telah meluangkan masa di perpustakaan untuk mencari maklumat
tentang subjek ini. Selain itu, saya juga ada mencari beberapa maklumat daripada internet
untuk dijadikan rujukan. Dengan cara ini ia dapat memudahkan dan melicinkan setiap
pergerakan saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.

Dengan wujudnya kerja kursus ini, saya dapat mengingati semula subjek Matematik
Tambahan yang pernah saya pelajari semasa di sekolah dahulu. Ini akan memudahkan
saya untuk terus mengaplikasikannya pada masa hadapan terutamanya apabila saya
menjadi seorang guru kelak.

Selain itu, saya juga dapat mempelajari cara-cara menggunakan Microsoft Excel
dengan betul. Banyak perkara baru tentang penggunaan Microsoft Excel yang saya pelajari
seperti membuat graf, membuat pengiraan matematik dan menyusun data.

Akhir sekali, saya bersyukur kerana diberi peluang untuk melaksanakan kerja kursus
ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya tujukan kepada pensyarah-
pensyarah saya bagi subjek ini iaitu Puan Azizah Hj Tengah dan Puan Rubaidah Ismail,
kedua ibu bapa saya, rakan-rakan dan kepada semua yang terlibat dalam menyiapkan kerja
kursus ini sama ada secara langsung atau tidak langsung.


TUGASAN 2


Had Sela
Kelas
Gundalan
Kekerapan
()
Had suku
kelas
Kekerapan
Longgokan
Titik tengah
1 - 2 IIII IIII II 12 0.5 - 2.5 12 1.5
18
3 - 4 IIII II 7 2.5 - 4.5 19 3.5
24.5
5 - 6 IIII I 6 4.5 - 6.5 25 5.5
33
7 - 8 IIII I 6 6.5 - 8.5 31 7.5
45
9 - 10 IIII 5 8.5 - 10.5 36 9.5
47.5
11 - 12 III 3 10.5 - 12.5 39 11.5
34.5
= 39 = 162 = 39
= 202.511 10 6 1 3
2 4 1 6 5
9 4 1 2 1
7 3 9 10 1
7 2 3 1 6
2 3 5 4 2
1 8 1 7 10
1 4 7 3

Graf 1 : Lengkung Taburan Kekerapan (Poligon)Graf 2 : Ogif

0
2
4
6
8
10
12
14
0 2 4 6 8 10 12 14
K
e
k
e
r
a
p
a
n

Bilangan cawan yang terjual (x)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 2 4 6 8 10 12 14

K
e
k
e
r
a
p
a
n

L
o
n
g
g
o
k
a
n

(
c
f
)

Bilangan cawan yang terjual


SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT


Skor Kekerapan ()
2
()
2

1 9 9 1 9
2 5 10 4 20
3 5 16 9 45
4 4 16 16 64
5 2 10 25 50
6 3 18 36 108
7 4 28 49 196
8 1 8 64 64
9 2 18 81 162
10 3 30 100 300
11 1 11 121 121
12 0 0 144 0

N = = 39 = 174
2
= 650
2
= 1139


1. Min

=
N
= 174
39

= 4.462


2. Median

L + *


L = sempadan kelas bawah dalam kelas median
N = = jumlah kekerapan
S = jumlah kekerapan longgokkan sebelum kelas median
c = saiz sempadan kelas median
= kekerapan dalam kelas

= 0.5 + *

+ *

+
= 1.66


3. Mod

L + (


) C
L= sempadan kelas bawah dalam kelas mod
d
1
= kekerapan kelas mod ditolak dengan kekerapan kelas sebelumnya
d
2
= kekerapan kelas mod ditolak dengan kekerapan kelas selepasnya
c = saiz sempadan kelas

= 0.5 + *


+
= 0.5 + [0.71] x 2
= 1.92SUKATAN SERAKAN
4. Julat


= 9 1
= 8
5. Julat Antara Kuartil

Kuartil median Q
1
= *

+
= *

+
= 10
Kuartil median Q
2
= *

+
= *

+
= 20
Kuartil median Q
3
= *

+
= *

+
= 30

Julat antara kuartil Q
3
Q
1

= 30 10
= 20

6. Varians

)
2


Skor Kekerapan ()
2
()
2

1 9 9 1 9
2 5 10 4 20
3 5 16 9 45
4 4 16 16 64
5 2 10 25 50
6 3 18 36 108
7 4 28 49 196
8 1 8 64 64
9 2 18 81 162
10 3 30 100 300
11 1 11 121 121
12 0 0 144 0

N = = 39 = 174
2
= 650
2
= 1139

=

)
2
=
29.205 19.905
= 9.3

7. Sisihan piawai

)
2

=

)
2

=

=
= 3.05

Dalam Tugasan 2 ini, saya telah membina lengkung taburan kekerapan dengan
menggunakan data pembolehubah tak bersandar dan jadual taburan kekerapan. Selain itu,
saya juga mengira sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan.

Pengiraan sukatan kecenderungan memusat melibatkan pengiraan min, median dan
mod. Manakala sukatan serakan pula melibatkan pengiraan julat, julat antlara kuartil, sisihan
piawai dan juga varians.

Pengiraan dilakukan berdasarkan data yang telah dikaji. Pengiraan yang dilakukan
haruslah tepat dan teliti supaya mendapat hasil pengiraan yang tepat.
PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,

Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat juga saya
menyempurnakan tugasan bagi subjek Statistik Asas (GSA 1072) ini. Sepanjang
menjalankan kerja kursus ini, saya telah memperoleh pelbagai pengalaman sama ada pahit
mahupun manis yang amat berharga dan bermakna dalam hidup saya sebagai seorang
pelajar. Pengalaman yang saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini mungkin hanya
akan datang sekali sahaja dalam hidup saya.

Justeru itu, saya juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan
dengan lebih terperinci lagi berkaitan tugasan ini. Di kesempatan ini, saya ingin
mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan
tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah saya iaitu, Puan Azizah Binti Hj Tengah dan
Puan Rubaidah Binti Ismail kerana beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya
sepanjang menjalankan ini. Tunjuk ajar beliau amat membantu saya dalam usaha
menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan ini.

Oleh itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga
saya yang telah banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan bagi
menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, saya turut berterima kasih kepada rakan-rakan
seperjuangan saya kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi
merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.

Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan
tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah
anda hulurkan amatlah saya hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan anda semua,
tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Sekian, terima kasih.


LAMPIRAN

ISI KANDUNGAN


BIL PERKARA MUKA SURAT
1 PENGHARGAAN
2 PENGENALAN
3 TUGASAN 1
4 REFLEKSI
5 TUGASAN 2
6 LAMPIRAN


RUJUKAN

Bhasah Hj. Abu Bakar. (2007). Kaedah analisis data penyelidikan ilmiah : (ujian T, anova,
khi kuasa dua, korelasi dan regresi. Kuala Lumpur : Utusan Publications &
Distributors Sdn. Bhd.

Iran Herman. (1994). Analisis statistik deskriptif. Perpustakaan Negara Malaysia.

Kajian Korelasi, (2010). Dilayari pada 27 Februari 2014, di laman web http://about-
research.blogspot.com/2010/10/kajian-korelasi.html.

Kuan Kee Sin. (1994). Statistik permulaan. Selangor Darul Ehsan : Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Statistik. Dilayari pada 27 Februari 2014, di laman web http://ms.wikipedia.org/wiki/Statistik.


m mGraf histogram antara kekerapan dengan bilangan cawan yang terjual.
0
2
4
6
8
10
12
14
1.0-2.0 3.0-4.0 5.0-6.0 7.0-8.0 9.0-10.0 11.0-12.0
K
e
k
e
r
a
p
a
n

Bilangan cawan yang terjual