You are on page 1of 12

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

Facultatea de tiine Economice


ECTS
Proiect Macroeconomie
Infaia
Studenti: Craiciu Cristina
David Cristina

Grupa: 8271
0 | P a g
2008
Cuprins
1. Definiure i msurare. .....pag : 2
2. Cauze i mecanisme inflaioniste.............pag : !
". Consecinele inflaiei. ......pag : #
$. Politici de com%atere a inflaiei. ........................ pag : &
1 | P a g
Et!"l"#c cu$a%tul %&late pr"$%e d% lat%e'cul %&lare care are 'e!%&cata de a 'e
u!&la % !"d e(a#erat)*reluarea ' &"l"'rea ter!e%ulu % $"ca+ularul 'pecal,at al te"re
ec"%"!ce 'u%t pe depl% -u't&cate)De la %ceputurle !a%&e'tar 'ale ' pa%a % ,lele %"a'tre.
&e%"!e%ul %u!t %&late '/a de&%t. 'u+ rap"rtul c"%t%utulu ' al &"r!e de !a%&e'tare. pr%
acea'ta tra'atura e'e%tala 0 de cre'tere e(a#arata a preturl"r)

1. D'()*)+' S) M,S-+,+'

I%&lata repre,%ta u%ul d%tre &e%"!e%ele c"!ple(e &"arte #reu de
de&%t ' pr%' % tu'e '#ure)Op%le ca ' %cercarle de de&%re a %&late 'e %'cru pe "
#a!a &"arte $arata. &ecare %cerca%d 'a 'urpr%da ceea ce 'e crede a & e'e%tal % c"%t%utul 'au
!a%&e'tarea pr"ce'ulu)
1a c"%&lue%ta ' %ter&ere%ta ace't"ra. ret%e! ca INF1ATIA
repre,%ta u% de,ec2l+ru !acr"ec"%"!c !"%etar"/real re&lectat % cre'terea !a'e
!"%etare d% crculate pe'te %e$"le ec"%"!e. &apt ce c"%duce la deprecerea !"%etara ' la
cre'terea a%"r!ala. per!a%e%ta. cu!ulat$a ' #e%eral,ata a preturl"r)
I%&lata 'e pre,%ta ca " d'&u%cte #ra$a %tre !ar!le ec"%"!ce
reale ' cele %"!%ale. !"%etare)Fu%cta e'e%tala a +a%l"r. de !a'urare a $al"r +u%url"r
pr% %ter!edul preturl"r. e'te pu'a 'er"' % cau,a) E 'e #a'e'c %tr/" ca%ttate prea !are &ata
de $al"area +u%url"r pe care tre+ue 'a " e(pr!e)3a ur!are. preturle cre'c ' !"%eda 'e
deprecea,a. cu t"ate c"%'ec%tele care der$a de ac)
T"t d% %cercarea de de&%re. re,ulta ca %u "rce cre'tere a preturl"r e'te '%"%!a cu
%&lata)
E'te $"r+a !a %ta de'pre " cre'tere a%"r!ala. '"c. &"arte puter%ca a preturl"r)Acea'ta
%'ea!%a. !plct. ca rap"rta! cre'terea la u% ''te! de re&er%ta. la u% pra# ad!'+l. '"c"tt
%"r!al)A!pltud%ea ace'tu pra# e'te $ara+la. % 'patu. dar !a ale' % t!p)A't&el.pe%tru
'ec"lul trecut 'e putea e!te prete%ta 'ta+ltat !"%etare #a%dte % c"%dtle u%e cre'ter ,er"
a preturl"r)I%ceputul de 'ec"l 44 la'a % ur!a tru%#2ul !a#c cla'c: cre'tere ec"%"!ca
'u't%uta. "cuparea depl%a a &"rte de !u%ca ' 'ta+ltate !"%etara)Starea de de,ec2l+ru
de$%e c"%'ta%ta e$"lute ec"%"!e ' lu!ea 'e "+'%ue'te cu dea ca ec2l+rul e'te "
%ta!plare)1a %$elul a%l"r 560 'e accepta " cre'tere a%uala a preturl"r cupr%'a %tre 7/28
pe%tru ca % per"ada a%l"r 590/5:0 'a &e '"c"tta %"r!ala " cre'tere a preturl"r de ;/<8)
I% al d"lea ra%d. cre'terea preturl"r tre+ue 'a &e per!a%e%ta 'pre a putea $"r+ de
%&late)
3re'terea preturl"r 'e pr"duce. % al trelea ra%d. %eu%&"r!= %u a&ectea,a % aceea'
!a'ura t"ate +u%urle ' 'er$cle)3u t"ate ace'tea 'e p"ate calcula u% %dce #e%eral de cre'tere
a preturl"r care 'a %e dea !a'ura %&late pe %trea#a ec"%"!e pr% rap"rtarea *IB '"c"tt %
preturle per"ade cure%te > p7 ? la acela' %dcat"r calculate % preturle per"ade de +a,a > p0 ?
dupa &"r!ula :

*IB p7
2 | P a g
Ip7@0ABBBBB
*IB p0

I%trucat t"t !e!+r '"cetat au caltatea de c"%'u!at"r ' %&lata e'te perceputa %
pr!ul ra%d de ace'ta. ' cu! preturle &act"rl"r de pr"ducte 'e re&lecta % ult!a %'ta%ta %
preturle +u%url"r ' 'er$cl"r de c"%'u!. '/a %'ttut "+'%u%ta de a 'e deter!%a %&lata
pr%tr/u% %dce aplcat a'upra +u%url"r de c"%'u! a't&el:

CD7p7
Ip7@0./////
CD7p0
u%de D7 ' D0 repre,%ta ca%ttatle de +u%ur ' 'er$c d% per"ada cure%ta '. re'pect$.
de re&er%ta. care &ac "+ectul c"%'u!ulu "+'%ut al p"pulate)Daca 'e 'cade d% %dcele
preturl"r. e(pr!at pr"ce%tual ' calculat dupa *IB. +a,a de c"!parate. care e'te 700. 'e "+t%e
rata %&late >R ?:

RA> Ip7@p0 0 7 ?E700

I% 'tra%'a le#atura cu %dcele preturl"r 'e a&la %dcele puter de cu!parare a p"pulate
>Ipc ?. re'pect$ a ca%ttat de !ar&ur ce p"ate & "+t%uta cu " u%tate !"%etara)*uterea de
cu!parare. dec $al"area relat$a a !"%ede. 'e a&la % relate %$er' pr"p"rt"%ala cu %dcele
preturl"r:

7
I*3ABBBB
I*

I%&lata e'te u% &e%"!e% cu!ulat$ % 'e%'ul ca " cre'tere pre,e%ta a preturl"r 'e adau#a
u%e cre'ter a%ter"are. c"%'ttu%du/'e. % acela' t!p. %tr/u% atu ' u% pu%ct de plecare pe%tru
" %"ua cre'tere dupa te"ra +ul#arulu de ,apada )

3la'&carea %&late 'e p"ate &ace dupa:
/ l"cul ' !"dul de !a%&e'tare=
/ "rd%ul de !ar!e=

Dupa l"cul ' !"dul de !a%&e'tare 'e de"'e+e'te:

a? " %&late a a+u%de%te. pre,e%ta ' !a%&e'tata % tarle de,$"ltate)Are la "r#%.
%de"'e+. cau'e !"%etare= ca%ttatea prea !are de +a% apare ac % rap"rt cu " ca%ttate !are
de +u%ur ' 'er$c=

+? " %&late a pe%ure. a lp'e. caracter'tca tarl"r 'la+ de,$"ltate)Se e(plca. dec.
pr%tr/" %'u&ce%ta a "&erte= 'urplu'ul de +a% apare ac relat$ la " ca%ttate !ca de +u%ur '
'er$c)
3 | P a g
3at pr$e'te "rd%ul de !ar!e. %&lata 'e p"ate !a'ura la !"dul a+'"lut 'au relat$)
1a !"dul a+'"lut. %&lata ' #a'e'te e(pre'e % e(cede%tul de !a'a !"%etara. % $"lu!ul
de 'e!%e !"%etare % crculate care %u au ac"perre % !ar&ur %ece'are ' d"rte de p"pulate)
1a !"dul relat$. !a'ura cea !a &dela " "&era rata %&late)A!pltud%ea e e(pr!a
%te%'tatea %&late)
T%a%d 'ea!a de $al"rle pe care le au pr%cpal %dcat"r de !a'urare a %&late ' %
pr%cpal de cele ale %dcelu !edu a%ual de cre'tere a preturl"r. lteratura de 'pecaltate
departa-ea,a %&lata %:
/ %&late tarat"are. l%'tta. care pre'upu%e " cre'tere a preturl"r de ;/<8 a%ual=
/ %&late de'c2'a 'au !"derata. caracter,ata pr%tr/" cre'tere #e%erala a preturl"r de 6/
708 a%ual=
/ %&late #al"pa%ta. atu%c ca%d cre'terea preturl"r depa'e'te 768=
/ !e#a%&lata. &e%"!e% relat$ %"u. ca%d %&lata depa'e'te pra#ul &"r!e #al"pa%te.
preturle cre'ca%d cu 768 lu%ar=
/ 2per%&lata. cea !a acuta &"r!a de cre'tere %ec"%tr"lata a preturl"r. %re#'tra%d c"te
de 200/;008)
I%&lata e'te u% &e%"!e% de"'e+t de c"!ple( ale care e&ecte 'e re#a'e'c % te(tura
%tre#ulu "r#a%'! ec"%"!c ' '"cal)E'te ace'ta !"t$ul pe%tru care %te%'tatea 'a 'e !a'"ara
' pr% rap"rtare la ace %dcat"r a d%a!c !acr"ec"%"!ce 'tra%' le#at de pr"ce'ul
%&lat"%'t dupa cu! ur!ea,a:

3re'terea ec"%"!ca %e%&lat"%'ta a 'e!%&cat ' 'e!%&ca " cre'tere ec"%"!ca cu rate
p",t$e c"%'dera+le d"+a%dta. pr%tre altele. ' ca ur!are a e&ectulu de a%tre%are pe care
credtul &acl ' e&t% % c"%dt de %&late l are a'upra de,$"ltar)

3re'terea ec"%"!ca %&lat"%'ta. ca%d 'p"rul de cre'tere ec"%"!ca 'e "+t%e cu pretul
u%e %&lat c"%'dera+le)Rata %&late " de$a%'ea,a pe cea a cre'ter ec"%"!ce=

Sta#&lata caracter,ea,a acea 'tare a ec"%"!e % care. c"%c"!te%t. 'e pr"duc
ur!at"arele &e%"!e%e: %&late de'c2'a. '"!a-. cre'tere ec"%"!ca ,er" =

Slu!p&lata de'e!%ea,a acea 'tare %e#at$a a ec"%"!e caracter,ata pr% 'caderea
pr"ducte %at"%ale. %&late #al"pa%ta ' '"!a- !a'$)

2. C,-0' S) M'C,*)SM' )*(1,2)3*)S2'
I%&lata %u &ace parte d%tre &e%"!e%ele ce p"t & e(plcate pr%tr/" a%al,a "+'%uta de
#e%ul cau,a/e&ect)A%al't pr"+le!e de'c"pera cau,e pr"&u%de. care t% de %t!tatea
&e%"!e%ulu. cau,e det"%at"r care e(plca a!"r'area %&late. cau,e %e!-l"cte 'au de
aut"%tret%ere. cau,e '"cale ' p"ltce)
I% #rupa cau,el"r pr"&u%de %tra dere#larea rap"rtulu cerere/"&erta. dere#larle 'ect"rale.
re#"%ale. d'pr"p"rtle % al"carea &act"rl"r de pr"ducte '. % #e%eral. t"t ce t%e de a'pectul
pat"l"#c al ec"%"!e. %&lata %e&%d decat u% re&le( al ace'tea)
4 | P a g
I% e'e%ta. t"ate ace'tea au drept c"%'ec%ta. ca e(pre'e '%tetca. dere#larea rap"rtulu
cerere/"&erta. pr$t &e ca !eca%'! % a%'a!+lu. &e pe &ecare c"!p"%e%ta % parte)De ac.
%&lata %u!ta pr% cerere 'au %&lata pr% "&erta 'au ' u%a ' alta)
Or#%le %&late pr% cerere ' "&erta 'e #a'e'c % c"%t%utul le# lu SaF ' al le#
cerer ' "&erte)*"tr$t le# lu SaF "rce "&erta ' creea,a pr"pra cerere 'au. alt&el 'pu'. %
a+'e%ta te,aur,ar. $e%turle &"r!ate cu "ca,a pr"ducte ' care alcatue'c cererea #l"+ala
'u%t e#ale cu "&erta #l"+ala)U% 'urplu' de $e%tur. dec " cerere % e(ce'. p"ate & c"%'derat
%&lat"%'t %u!a % !a'ura % care aparatul de pr"ducte %u ra'pu%de c"re'pu%,at"r= %
c"%dtle u%e "&erte r#de. de&ctare. a-u'tarea "&erte la cerere %u 'e !a &ace pr% ca%ttat. c
pr% pretur)
3au,e ce p"t duce la e(ce' de cerere:
/ 'caderea %cl%ate 'pre ec"%"!'re=
/ dete,aur,area. deter!%ata ' %tret%uta de " %'ta+ltate ec"%"!ca ' p"ltca=
/ %trarea de de$,e 'tra%e 'upl!e%tare > e(cede%tul +ala%te c"!ercale. %trarea de
captalur. repatrerea u%"r pr"&tur ' d$de%de ?=
/ c2eltuel cu e&ecte pr"duct$e %tar,ate=
/ 'p"rrea c2eltuell"r %epr"duct$e '. % pr%cpal. a cel"r !ltare)Se are % $edere
ac ' !pre-urarea ca $e%turl"r "+t%ute % ace't 'ect"r %u le $%e la %tal%re " "&erta pe
!a'ura. +u%urle !ltare %e&aca%d "+ectul crcutulu c$l de !ar&ur=
/ p"'+ltatea de a tra d% de,ec"%"! . dupa e(pre'a lu GeF%e'. pr%
de,$"ltarea e(ce'$a a credtulu de c"%'u!=
/ O cre'tere e(ce'$a a 'alarl"r &ara ac"perre % +u%ur ' 'er$c=
/ O cre'tere de!"#ra&ca 'u't%uta=
3au,ele "&erte de&ctare:
/ 'tuata de depl%a "cupare a &"rte de !u%ca. de u%de d&cultatea pe%tru a%u!te
'ect"are de a pr"cura !a%a de lucru %ece'ara lar#r pr"ducte=
/ !"d&car prea rapde ale cerer. c"r"+"rate cu " prelu%#re %eper!'a a retelel"r de
d'tr+ute care/ %departea,a pe pr"ducat"r de percepta e&ect$a ' drecta a cerer=
/ %$elul redu' de atracte al "p"rtu%tatl"r de %$e'tt % c"%dtle u%u !edu
c"%cure%tal dur ' al u%e de%'tat !ar a captalulu=
/ de&ce%te "r#a%,at"rce=
/ 'la+a !"+ltate a &act"rl"r de pr"ducte=
/ c"%dt cl!aterce. p"ltce. c"%-u%cturale > %ter%e ' e(ter%e ? %e&a$"ra+le=
/ %ere'pectarea ter!e%l"r de pu%ere % &u%ctu%e a %$e'ttl"r= etc)
3au,ele %e!-l"cte c"%duc la a'a %u!ta %&late pr% c"'tur ' %&lata !"%etara)
a? I%&lata pr% c"'tur 'e e(plca pr% !eca%'!ul de crcut al pr"ducer +u%url"r= pr%
&aptul ca !ar&urle 'e pr"duc d% !ar&ur '. dec. preturle %puturl"r 'e re#a'e'c % cele ale
"utputurl"r)*re'u%ea pr"du'a de u% c"'t de pr"ducte !art 'e traduce %tr/u% prHt %&lat"%'t
5 | P a g
%u!a daca re!u%erarea &act"rl"r de pr"ducte cre'te %tr/" cade%ta 'uper"ara pr"duct$tat
l"r)
3"'turle !arte pr"$%. % pr!ul ra%d. de la " p"ltca 'alarala %e&"%data pe crter
ec"%"!ce= 'alar !ar. &ara ac"perre % pla%ul pr"ducte. creea,a cel !a ade'ea te%'u%
%&lat"%'te) 3re'terea preturl"r la !ater pr!e ' !aterale are acela' e&ect)Atu%c ca%d
!aterle pr!e 'e !p"rta la pretur rdcate care 'e repercutea,a a'upra preturl"r pr"du'el"r
&%te %d#e%e. $"r+! de'pre " %&late !p"rtata)Fe%"!e%ul 'e a!pl&ca pe &"%dul
de$al"r,ar !"%ede %at"%ale)

+? I%&alta !"%etara ' #a'e'te e(plcata cla'ca % ecuata te"re ca%ttat$'te a lu
Ir$%# F'c2er: IVA*T. % care I repre,%ta !a'a !"%etara % crculate. V $te,a de crculate a
+a%l"r. * 0 %$elul #e%eral al preturl"r. ar T 0 $"lu!ul tra%,actl"r reale d% ec"%"!e)I% +a,a
ace'te &"r!ule '/a 'u't%ut ca pe%tru " $te,a de crculate a +a%l"r data ' % c"%dtle % care
"rce 'urplu' de +a% 'e tra%'&"r!a aut"!at % cerere de +u%ur ' 'er$c "rce e(cede%t al !a'e
!"%etare pe'te $al"area pr"ducte c"%duce la %&late)

I%&lata p"ate & ' re,ulta%ta u%"r cau'e de %atura p"ltca ' '"cala)U% ra,+" 'au "
re$"lute. de plda. 'e p"ate '"lda cu u% pu'eu 'peculat$e al preturl"r la a%u!te !ater pr!e
'au cu c2eltuel pu+lce de"'e+t de !ar)
A+'e%ta u%u c"%'e%' '"cal % ceea ce pr$e'te repartta $e%tulu %at"%al 'au a u%u '!t
c$c de,$"ltat % !"!e%te de depre'u%e ec"%"!ca. de tra%,te 'au re&"r!a. p"t c"%duce. de
a'e!e%ea la %&late)
". C3*S'C)*4'1' )*(1,4)')
Fe%"!e% c"!ple(. ce a&ectea,J "r#a%'!ul ec"%"!c K '"cal L% 'tructurle 'ale cele !a
%t!e. %&laMa are K c"%'ec%Me pe !J'urJ) Ne $"! "pr. L% cele ce ur!ea,J. d"ar la cele !a
'e!%&cat$e)
3.1. Influena asupra consumului, economisirii i investiiilor
Deprec%d !"%eda. %&laMa 'c2!+J c"!p"rta!e%tul %d$dual atNt L% actul de c"%'u!. cNt
K L% cel al ec"%"!'r) A't&el. L% caltate de c"%'u!at"r K pe%tru a ate%ua e&ectele deprecer
!"%etare. a#e%M ec"%"!c accelerea,J rt!ul cu!pJrJrl"r. pla'N%du/K +a%. pe cNt p"'+l. L%
+u%ur de &"l"'%MJ L%delu%#atJ 'au L% O$al"r re&u#uP cu! ar & aur. "pere de artJ etc)
*r"ce'ul de ec"%"!'re 'u&erJ. la rN%du/. de pe ur!a deprecer !"%etare. %u atNt ca
%$el. cNt !a ale' ca 'tructurJ) Q% #e%eral. %&laMa de'cura-ea,J ec"%"!'rea %ctN%d 'u+ecM
ec"%"!c 'J c2eltua'cJ. %u 'J ec"%"!'ea'cJ) *e &"%dul u%e creKter rapde K #e%eral,ate a
preMurl"r. %d$, pre&erJ 'at'&acMle pre,e%te cel"r $t"are. %e&%d '#ur cJ L% $t"r
ec"%"!'rea u%e pJrM d% $e%tul actual le $a aduce aceeaK 'at'&acMe) Ace't #e% de ar+tra-
c"%duce la !utaM L% 'tructura ec"%"!'r) 3apJtJ p"%dere ec"%"!'rea pe ter!e% 'curt K cu
caracter 'peculat$ L% detr!e%tul cele pe ter!e% lu%#) De ac. e&ectul drect a'upra tpulu de
%$e'tMe) Su%t pre&erate K pr$le#ate %$e'tMle pe ter!e% 'curt L% de&a$"area cel"r c"'t't"are.
6 | P a g
dar de't%ate &"r!ar K re&"r!Jr !"der%e a ra!url"r ec"%"!ce u%de per'pect$a "+M%er de
pr"&t 'e pr"&lea,J la u% "r,"%t !ult !a L%depJrtat) Ur!area e'te aparMa u%u 'ect"r terMar
2pertr"&at u%de %$e'tt"r a-u%# la pr"&t L% t!p relat$ 'curM)
Nu 'e p"ate %e#a &aptul cJ 't"ra a L%re#'trat K L%re#'trea,J &e%"!e%e de creKtere
ec"%"!cJ %&laM"%'tJ) Faptul e'te p"'+l K e(plca+l pr% preMurle !ar %cta%te pe%tru
pr"ducJt"r K pr% rata d"+N%, !cJ. L% a't&el de crcu!'ta%Me per!'+lJ a!"r'Jr a&acerl"r)
Aut"L%treM%erea u%u atare pr"ce' 'e l"$eKte L%'J de !ultple l!te) Ec"%"!'rea &"rMatJ pr%
re%u%Mare la c"%'u! d% cau,a preMurl"r !ar K tra%'&"r!area e L% 'ur'J de %$e'tM %u are l"c L%
"rce c"%dM) I% pr!ul rN%d, %u 'e p"ate L%tN!pla aKa ce$a decNt L% MJrle de,$"ltate u%de
$e%turle p"pulaMe 'u%t 'u&ce%t de !ar L%cNt 'J p"atJ & d!%uate %"!%al K real pe%tru a
't!ula %$e'tMle pr% re%u%Mare la c"%'u!) Q% al d"lea rN%d, e'te p"'+l ca celelalte e&ecte
%e#at$e ale %&laMe 'J &e !ult prea !ar pe%tru a & ac"perte pr% p",t$ul e&ect al creKter)
Ace'ta e'te !"t$ul pe%tru care. cel puM% te"retc. %&laMa %u e'te acceptatJ ca &act"r al creKter
ec"%"!ce)
3.2. Consecine asupra gestiunii ntreprinderii
Deprecerea !"%etarJ %du'J de %&laMe c"%duce la de$al"r,area captalurl"r K la
de&"r!area 'e!%&caMe reale a ele!e%tel"r de +la%M / act$ K pa'$)
Er"darea captalurl"r %ctJ la rate de a!"rt,are acceleratJ. ceea ce L%carcJ c"'turle K.
!plct. preMurle) *e de altJ parte. %&laMa &a$"r,ea,J de+t"r= e LK $"r plJt aceeaK dat"re cu
+a% d% ce L% ce !a O!cP) 3a atare. L%trepr%derea e'te te%tatJ 'J 'e L%dat"re,e) 3el puM% d"uJ
c"%'ec%Me %e#at$e re,ultJ de ac) 5nt6i. " dat"re !a'$J c"!p"rtJ r'cur !ar. K ace't lucru
a%tre%ea,J " reducere a cur'ulu acMu%l"r &r!e re'pect$e= al doilea, 'e de,$"ltJ e(ce'$ credtul
+a%car care aut"L%treM%e %&laMa)
3.3.Inflaia i repartiia veniturilor
Q% ter!e% ++lc $"r+%d. %&laMa L &ace +"#aM pe ce care au K/L 'JrJceKte pe ce de-a
'Jrac) Ea "perea,J " d&ere%Mere %ec2ta+lJlJ a ttularl"r de $e%tur) Q% #e%eral. a&ectaM K
de&a$"r,aM 'u%t ce cu $e%tur !c K &(e. $e%turle !ar ac"per%d !a uK"r creKterea
preMurl"r) De a'e!e%ea. L% ca,ul u%"r $e%tur $ara+le. capactatea de cu!pJrare creKte 'au. L%
cel !a rJu ca,. rJ!N%e c"%'ta%tJ. d% !"!e%t ce $e%turle ace'tu #rup '"cal cre'c " datJ cu
creKterea #e%eralJ a preMurl"r)
Se!%&cat$ e'te K &aptul cJ cel !a a&ectat de %&laMe e cel a&lat la capJtul la%Mulu
pr"ce'ulu ec"%"!c / c"%'u!at"rul) I%ter!edar 'e p"t apJra tra%'&erN%d 'arc%a %&laM"%'tJ
care l 'e adre'ea,J a'upra preMurl"r pe care le practcJ) 3"%'u!at"rul %u are de partea 'a acea'tJ
ar!J)
I%&laMa &ace d% de+t"r u% cute,a%t L%trepr%,Jt"r. 'a%cM"%N%d dra'tc pe. credt"r)
Ra!+ur'area dat"re 'e &ace cu +a% a cJr"r putere de cu!pJrare e'te Ope%al,atJP de rata
%&laMe) De aceea. el. de+t"rul. d"reKte creKterea preMurl"r)
Q% 'tuaM c"%-u%cturale K pe ter!e% 'curt. %&laMa !JreKte $e%turle 'tatulu) A$a%ta-N%d pe
de+t"r. %&laMa uKurea,J p"$ara dat"re pu+lce) AceaK e&ect. de creKtere a $e%turl"r 'tatale. Ll
are K " creKtere ec"%"!cJ %&laM"%'tJ) *e ter!e% lu%# L%'J. e&ectele %&laMe 'u%t !ult prea
depr!a%te K %e&a'te pe%tru ca u% 'tat O'J%Jt"'P 'J/K &acJ d% acea'ta " pNr#2e a p"ltc 'ale
7 | P a g
ec"%"!ce K '"cale= d!p"tr$J. c2ar la ace't %$el. al p"ltc 'tatale. %&laMa e'te perceputJ ca u%
!are rJu L!p"tr$a cJrua tre+ue luptat)
$. P31)2)C) D' C3M7,2'+' , )*(1,4)')
&NrKtul de 'ec"l 44 a adu' cu '%e !utaM 'e!%&cat$e L% ceea ce pr$eKte attud%ea &aMJ de
%&laMe) DacJ pN%J la RTe"ra #e%eralJ a lu GeF%e' %&laMa a &"'t $J,utJ ca %a!cul %u!Jrul
u%u K ca u% rJu a+'"lut pe%tru ec"%"!e. treptat lu!ea a L%ceput 'J 'e "+K%ua'cJ K. !a ale'. 'J
t"lere,e &e%"!e%ul) D"ar pe%tru cate#"rle '"cale %act$e. care %u au p"'+ltatea 'J 'e
'"ldar,e,e L% $ederea "+M%er %de(Jrl"r de 'alar %ece'are. a &ace &aMJ rt!url"r de creKtere a
preMurl"r. %&laMa a rJ!a' u% duK!a% de te!ut. " e&ect$J "pr!are '"calJ) 3elalM. L% 'c2!+.
act$ ca K #u$er%ele '/au c"%'"lat cu #N%dul acceptJr %&laMe ca pe u% L%'"Mt"r per!a%e%t al
de,$"ltJr ec"%"!ce) Acea'ta de"arece. aKa cu! '/a $J,ut. %&laMa are K a$a%ta-e K de,a$a%ta-e=
!a !ult. #u$er%ele au recur' ade'ea la %&laMe pe%tru a putea real,a "+ect$ele ec"%"!ce
pr"pu'e)
3u t"ate ace'tea. %&laMa a &"'t K a rJ!a' u% &e%"!e% pred"!%a%t %e#at$) *ercepMa 'a 'e
pr"duce K a, 'u+ acea'tJ ,"de. a u%u &e%"!e% %e#at$ K de,ec2l+ra%t) De ac. K pre"cuparea
puter pu+lce de a #J' '"luM de c"!+atere a %&laMe K de a " aduce la %$elul 'up"rta+l pe%tru
'"cetate)
E'te l"#c ca !J'urle a%t%&laM"%'te !er# de re#ulJ. L% 'e%'ul %$er' 'ur'el"r #e%erat"are
ale %&laMe) D% acea'tJ per'pect$J a$e!:
$.1. M8S-+) C3*2+, )*(1,4)') P+)* C'+'+' 9) 3('+28
Re'ta+lrea ec2l+rulu cerere/"&ertJ repre,%tJ u%a d%tre c"%dMle e'e%Male %ee'are a 'e
L%&Jptu L% lupta L!p"tr$a %&laMe) 3Jle p"t & #J'te &e pr% a reduce e(ce'ul de cerere te%'"%a%t
pe%tru p"ltca de preMur. &e pr% !pul'"%area "&erte)
Su'M%erea "&erte 'e p"ate real,a L%lJturN%d t"ate cau,ele care c"%duc la 'cJderea
pr"ducMe #J'%d. a't&el 'pu'. t"ate !-l"acele 'pre a L%lJtura %apettul pe%tru !u%cJ.
de&ce%Mele "r#a%,at"rce. 'au 'pre a crea %" capactJM de pr"ducMe K &"l"'rea la para!etr
%"!%al a cel"r e('te%te) *u%erea la t!p L% &u%cMu%e a "+ect$el"r de %$e'tMe. a'#urarea u%"r
re&"r!e ec"%"!ce c"ere%te. L%cadrarea e&ce%tJ L% 'tructurle c"!erMulu %ter%aM"%al etc) rJ'pu%d
aceluaK "+ect$)O '"luMe te!p"rarJ p"ate & ac K !p"rtul)
E(ce'ul. de,ec2l+ra%t. de cerere p"ate & te!perat pr%:
O a!N%area P cerer pe calea reducer $N%,Jrl"r L% rate=
O L%#2eMareaP 'alarl"r=
L%cura-area ec"%"!'r pr% d"+N%, !ar la depu%er K a'#urarea. u%u cl!at de
'ta+ltate ec"%"!cJ K p"ltcJ=
!p",tel"r K ta(el"r drecte care O'u+Ma,JP $e%turle=
reducerea c2eltuell"r pu+lce=
"&ertarea u%"r +u%ur de &"l"'%MJ L%delu%#atJ 'au de lu( care a+'"r+ $e%turle
p"pulaMe=
8 | P a g
reducerea credtel"r ac"rdate &r!el"r-=
creKterea rate d"+N%,)
Se!%&caMa ace't"r !J'ur tre+ue 'ta+ltJ K L%Melea'J L% c"%te(tul cerer e&ect$e #l"+ale.
atNt pu+lce cNt K pr$ate)
$.2. Msurile contra inflaiei pr% c"'tur $,ea,J acele cJ care p"t c"%tr+u la
reducerea d!e%'u% c"'turl"r ca parte c"!p"%e%tJ de 'u+'ta%MJ a preMurl"r)
ReM%e! ca 'e!%&cat$e:
#J'rea de L%l"cut"r la e%er#a K !aterle pr!e 'cu!pe=
" p"ltcJ de 'alar,are &"%datJ %u!a pe crter ec"%"!ce=
d'tr+uMa raM"%alJ a $e%tulu %aM"%al pe cate#"r K #rupur '"c"/pr"&e'"%ale=
" p"ltcJ de plu'pr"du' re,"%a+lJ care 'J L%cadre,e cNKt#urle a#e%Ml"r ec"%"!c
ca K $e%turle 'tatulu L% l!te accepta+le K pr"&ta+le pe%tru e. dar 'up"rta+le K de cJtre
'"cetate=
+l"carea preMurl"r= etc)
$.". Msuri de factur monetar i financiar
3ele !a !ulte pJrer aut"r,ate c"%$er# 'pre deea cJ %&laMa e'te u% &e%"!e% pred"!%a%t
!"%etar) AKa 'e e(plcJ &aptul cJ K !J'urle care $% d%tr/" a't&el de drecMe 'u%t !a %u!er"a'e
K !a +"#at ar#u!e%tate) ac. ca K L% ca,ul cel"rlalte tpur de !J'ur. terapeutca %u 'e
'"ldea,J cu e&ecte !edate. c d"ar L%tr/" per'pect$J !a !ult 'au !a puM% L%depJrtatJ
Dur 'au %u. trata!e%tul !"%etar a &Jcut K &ace parte d% ar'e%alul de luptJ L!p"tr$a
%&laMe) D%tre !J'urle care &ac. de "+ce. "+ectul p"ltcl"r #u$er%a!e%tale a%t%&laM"%'te
a!%t!:
a) Deflaia, pr% care 'tatul ur!JreKte +l"carea 'au te!perarea creKter preMurl"r. precu!
K !a-"rarea puter de cu!pJrare a !"%ede Opr% d!%uarea ca%ttJM de !"%edJ L% crculaMe)
F"r!ele pe care le L!+racJ de&laMa 'u%t:
a7? Monetar, care c"%'tJ L% re'trN%#erea !a'e !"%etare L% crculaMe. pr"ce' care 'e
de'&JK"arJ pr% a%ularea !-l"acel"r de platJ 'au c"%$ertrea ace't"ra L%tr/u% a%u!t rap"rt. de
e(e!plu: 20 la 7 >re&"r!J !"%etarJ / %)%)?=
a2? Financiar, care c"%'tJ L% ac2tarea dat"re 'tatulu la +a%ca ce%tralJ 'au ad"ptarea
de p"ltc pr% e(cede%te +u#etare. "+M%ute pr% !cK"rarea c2eltuell"r pu+lce K. re'pect$.
!a-"rarea !p",tel"r=
a;? De creit, care c"%'tJ L% rdcarea %$elulu d"+N%,l"r 'au L% d!%uarea ac"rdJr
credtel"r +a%care)
DeK '"c"ttJ " !J'urJ radcalJ. de&laMa e'te L%'"MtJ ade'ea K de " reducere a act$tJM
ec"%"!ce) 1p'a de lc2dtJM. care &rN%ea,J crculaMa !Jr&url"r. creatJ L% !"d +ru'c.
%ec"%&r!area a%tcpaMl"r %&laM"%'te. cu pr$re la e$"luMa preMurl"r ale a#e%Ml"r ec"%"!c
care K/au c"%'trut pla%urle de "&ertJ d% acea'tJ per'pect$J %u 'u%t decNt d"uJ a'pecte ce
c"%duc la e&ecte c"%tradct"r ale de&laMe)
b) evalori!area e'te !J'ura pr% care 'tatul ur!JreKte reL%t"arcerea !"%ede %aM"%ale
la cur'ul %Mal a$ut. !a !are) Se c"%'ttue L%tr/" !J'urJ a%t%&laM"%'tJ !J'ura L%
care re'ta+leKte L%crederea L% !"%edJ) Are K e&ecte %e#at$e pr% aceea cJ 'cu!peKte e(p"rturle
K. de ac. reducerea / p"'+ltJM pr"curJr de $alutJ cu c"%'ec%Me %e#at$e a'upra !p"rturl"r)
c) Devalori!area L%'ea!%J adaptarea le#alJ a cur'ulu "&cal al !"%ede %aM"%ale.
!a !are. la cel al peMe. !a !c) Are ca ele!e%t p",t$ &aptul cJ e&t%eKte e(p"rtul) De
a'e!e%ea. c"%duce la " reaKe,are a preMurl"r pe +a,a u%"r crter care re,ultJ d% ade$Jratele
rap"rtur $al"rce %dcate de realtatea practcJ)
9 | P a g
De$al"r,area p"ate 'e!J%a L%'J K %eL%credere L% !"%edJ. atu%c cN%d %u e'te c"relatJ cu
!J'ur de creKtere a pr"ducMe. a'#urarea ec2l+rulu +u#etar. c"%tr"l r#ur"' al e!'u%l"r
!"%etare K al ac"perr l"r te!e%ce)
d) "anevrarea ta#ei scontului 'au. drect. a ratei dob$n!ii) 3a &"r!J de e('te%tJ a
d"+N%,. 'c"%tul p"ate & &"l"'t ca %'tru!e%t L% lupta L!p"tr$a %&laMe) Se pleacJ de la
pre!'a cJ pr% credt 'e al!e%tea,J L% !are !J'urJ ca%alele crculaMe !"%etare)
OStra%#ulareaP ace'te cJ de acce' %u e p"'+lJ decNt pr% 'cu!prea L!pru!utulu) 3u! preMul
L!pru!utulu. L% ult!J %'ta%MJ. %u e'te altul decNt rata 'c"%tulu 'au cea a d"+N%,. %"r!al cJ
'e $a pr"ceda la rdcarea %$elulu ace't"ra)
e) educerea impo!itelor i ta#elor indirecte! Q%cepN%d cu a% S80 !J'ura a &Jcut. pr%
c"r"+"rare cu rdcarea rate d"+N%, K " e!'u%e !"%etarJ !"deratJ
L% rap"rt K L% aceeaK cade%MJ cu rt!ul creKter ec"%"!ce. "+ectul u%e p"ltc ec"%"!ce
"&cale. cu%"'cutJ 'u+ %u!ele de p"ltca 'au d"ctr%a "&erte) *r"!"t"r ace'tea. K L%
'pecal A) 1a&&er. pu% acce%tul pe 't!ularea pr"ducMe. a "&erte) Q% depl% ac"rd cu 1e#ea SaF.
e '"c"te'c. L%te!eat. cJ cererea e'te uK"r de creat L% c"%dMle L% care e!'u%ea !"%etarJ e'te
u% !"%"p"l al 'tatulu= +a% %d&ere%t de &"r!J. " datJ a-u%K L% ec"%"!e. L%'ea!%J cerere
p"te%MalJ) Ia d&cl. !a #reu real,a+lJ e'te pr"ducMa. "&erta) Or. u% !-l"c de a " 't!ula
L%'ea!%J. L% acea'tJ $,u%e. reducerea &'caltJM) Q% a&arJ de &aptul cJ !p",tele K ta(ele
%drecte !ar de$% c"!p"%e%te ale u%"r preMur. L% !"d l"#c !ar. ele 'u&"cJ $aMa
L%trepr%der) *art,a% d"ctr%e "&erte au de!"%'trat cJ t"c!a pr% dec"r'etarea &r!e de
p"$ara u%e &'caltJM rdcate 'tatul are Ka%'a 'J L%ca'e,e !a !ult d% acea'tJ 'ur'J= 'e are L%
$edere " ratJ !cJ a !pu%er. aplca+lJ u%e !a'e !p",a+le t"t !a !ar. ur!are K ea a u%e
c&re de a&acer L% creKtere)
f) Inde#area preurilor, 'ta+lrea u%u rap"rt de %terdepe%de%MJ cu cel al $e%turl"r K
al puter de cu!pJrare) Se !,ea,J ac. L%de"'e+. pe e&ectul de 'ta+ltate pe care " a't&el de
!J'urJ Ll p"ate pr"duc a'upra cl!atulu ec"%"!c K '"cal)
g) educerea deficitelor bugetare
Ara !J'url"r a%t%&laMe %u e'te epu,atJ pr% pre,e%tarea cel"r de !a 'u' L% &u%cMe de l"c K
t!p. de %atura %&laMe K !a ale' de a!pltud%ea &e%"!e%ulu &ecare 'tat LK c"%'trueKte
'trate#a care 'e p"tr$eKte cel !a +%e) 32ar daca u%ele !J'ur &ac c"rp c"!u% L% apr"ape
t"ate p"ltcle #u$er%a!e%tale. e'te !p"rta%t de reM%ut cJ p"ltca a%t%&laMe ca K cea
a%tK"!a-. cu care de "+ce e'te c"relatJ. capJtJ %ua%Me 'pec&ce. L% &u%cMe de per!etrul cJrea
'e crcu!'cre) 1a &el &ace K R"!N%a) 3"%&ru%tatJ cu " %&laMe durJ ea LK cautJ '"luMle care 'J
rJ'pu%dJ cel !a +%e 'pec&culu e ec"%"!c)
10 | P a g
Bibliografe
Ec"%"!e *"ltcJ 0 I"% I#%at. Necula 3lpa. G2e"r#2e 1utac.
I"% *"2"aMa 0 edtura Ec"%"!ca 0 a%ul 7TT8
Iacr"ec"%"!e 0 Rud#er D"r%+u'c2. Sta%leF F'c2er.
Rc2ard Start, 0 Edtura Ec"%"!ca 0 a%ul 200:
11 | P a g