You are on page 1of 10

Regulament

din 26 ianuarie 2001

pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 112 din 6 martie 2001 CAPITOLUL I Dispozitii generale

1.

1.

Scop

1. Scop

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea conditiilor si procedurilor de acordare, de verificare, de suspendare sau de retragere a autorizatiilor pentru personalul care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale. (2) Autorizatiile solicitate au ca obiect activitatile de productie, de inmagazinare, de transport si/sau de distributie a gazelor naturale.

1.

2.

Domeniul de aplicare

2. Domeniul de aplicare

Art. 2. -

(1) Prezentul regulament se aplica persoanelor fizice care solicita autorizarea, in vederea desfasurarii activitatilor de proiectare, executie si exploatare in domeniile: productie, inmagazinare, transport, distributie si utilizare a gazelor naturale. (2) In scopul respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice si ale normativelor in vigoare toate instalatiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate si executate exclusiv de instalatori autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), in conditiile prezentului regulament. (3) Totodata prin regulament se stabilesc relatiile si schimbul de informatii intre ANRGN si solicitantii de autorizatii.

CAPITOLUL II Tipuri de autorizatii

Art. 3. - Autorizarea se acorda persoanelor fizice pentru activitatile de: a) proiectare, executie, exploatare a

Art. 3. - Autorizarea se acorda persoanelor fizice pentru activitatile de:

 • a) proiectare, executie, exploatare a instalatiilor de gaze naturale

care functioneaza in regim de presiune mai mica de sau egala cu 6 bari; autorizatiile aferente acestor activitati sunt structurate pe grade:

gradul I.D, gradul II.DA, gradul II.DB si gradul III.D;

 • b) proiectare, executie, exploatare a instalatiilor de gaze naturale

care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari; autorizatiile aferente acestor activitati sunt structurate pe grade: gradul I.T si gradul II.T.

CAPITOLUL III Conditiile, procedurile si termenele de acordare a autorizatiilor

3.

1.

Conditii

Art. 3. - Autorizarea se acorda persoanelor fizice pentru activitatile de: a) proiectare, executie, exploatare a

Art. 4. - (1) Autorizarea personalului se face pe baza de examen. (2) Actele necesare pentru inscrierea la examenul de instalator autorizat sunt:

 • a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

 • b) copie de pe actele de pregatire profesionala;

 • c) adeverinta din care sa rezulte activitatea si vechimea in lucrari

in sectorul gazelor naturale;

 • d) lista cuprinzand lucrarile efectuate;

 • e) copie de pe autorizatia precedenta, dupa caz;

 • f) doua fotografii format 3/4;

 • g) copie de pe chitanta de achitare a taxei de examinare.

(3) Documentele prevazute la alin. (2) se depun la sediul ANRGN.

Art. 3. - Autorizarea se acorda persoanelor fizice pentru activitatile de: a) proiectare, executie, exploatare a

Art. 5. -

(1) Conditiile de studii si practica in proiectare, executie si exploatare pentru domeniile productie, inmagazinare, transport de gaze naturale, care trebuie dovedite cu acte pentru inscrierea la examenul de autorizare, sunt:

 • a) gradul I.T - ingineri avand una dintre specialitatile: petrol-gaze,

mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II.T minimum 5 ani;

 • b) gradul II.T - ingineri, subingineri, tehnicieni si maistri, avand

una dintre specialitatile: petrol-gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au lucrat in domeniul productiei, transportului si inmagazinarii gazelor naturale minimum 5 ani. (2) Se pot prezenta la examenul de instalator autorizat gradul I.T si instalatorii autorizati gradul I.D pentru sisteme de alimentare cu gaze in regim de presiune mai mic de sau egal cu 6 bari, care au o vechime in domeniu de minimum 5 ani. (3) Inginerii, subinginerii, maistrii si tehnicienii care sunt autorizati gradul II.DA si gradul II.DB pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale in regim de presiune mai mic de sau egal cu 6 bari se pot prezenta la examenul de autorizare pentru gradul II.T.

a) gradul I.T - ingineri avand una dintre specialitatile: petrol-gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si industriale,

Art. 6. - (1) Conditiile de studii si practica in proiectare, executie si exploatare pentru domeniile distributie si instalatii de utilizare a gazelor naturale, care trebuie dovedite cu acte pentru inscrierea la examenul de autorizare, sunt:

 • a) gradul I.D - ingineri avand una dintre specialitatile: petrol-

gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au lucrat efectiv in proiectare sau executie si exploatare utilaje, echipamente si instalatii industriale si neindustriale pentru transportul si distributia gazelor naturale ca instalator autorizat gradul II.DA minimum 2 ani;

 • b) gradul II.DA - ingineri si subingineri, avand una dintre

specialitatile: petrol-gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au lucrat ca instalatori autorizati gradul III.D minimum 2 ani;

 • c) gradul II.DB - tehnicieni si maistri, avand una dintre

specialitatile: petrol-gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au lucrat efectiv ca instalatori autorizati gradul III.D minimum 2 ani;

 • d) gradul III.D - ingineri, subingineri, tehnicieni, maistri, precum

si lucratori calificati in specialitatile: petrol-gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au lucrat efectiv in proiectare,

executie si exploatare utilaje, echipamente si instalatii industriale si neindustriale pentru distributia si utilizarea gazelor naturale. (2) Perioada minima de vechime in activitate, care trebuie dovedita cu acte pentru inscrierea la examenul de autorizare pentru gradul III.D, este:

a) un an pentru ingineri si subingineri din domeniile instalatii, petrol si gaze; b) 2 ani pentru ingineri si subingineri din domeniile constructii civile si industriale, mecanic; c) 3 ani pentru tehnicieni si maistri din domeniile petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale, mecanic; d) 4 ani pentru lucratorii calificati din domeniile petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale, mecanic.

executie si exploatare utilaje, echipamente si instalatii industriale si neindustriale pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

Art. 7. - La depunerea documentatiei pentru inscrierea la examen solicitantul va achita un tarif stabilit conform anexei nr. 2.

3.

2.

Proceduri si termene

Art. 8. - Examinarea personalului se face de catre comisii numite prin ordin al presedintelui ANRGN.

Art. 9. - Comisia de examinare are in componenta 5 membri, dintre care: 2 reprezentanti ai ANRGN si cate un reprezentant al Ministerului Industriei si Resurselor, al societatii comerciale de transport si de distributie, precum si din invatamantul superior de specialitate.

executie si exploatare utilaje, echipamente si instalatii industriale si neindustriale pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

Art. 10. - Tematica pe baza careia se va sustine examenul va fi afisata la sediul ANRGN cu 30 de zile calendaristice inainte de data acestuia.

Art. 11. -

(1) Autorizarea personalului pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale la presiune mai mica de sau egala cu 6 bari se face in conditiile art. 6. (2) Prin derogare de la prevederile art. 5, pentru autorizarea personalului care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament isi desfasura activitatea in domeniul proiectarii, executiei si exploatarii sistemelor de alimentare cu gaze naturale in regim de presiune mai

mare de 6 bari se procedeaza astfel:

a) inginerii care au desfasurat activitati de proiectare in cadrul sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale o perioada de minimum 10 ani, dovedita prin lucrarile realizate, se pot prezenta la examen in vederea autorizarii pentru gradul I.T; b) inginerii, subinginerii, maistrii si tehnicienii care au desfasurat activitati in cadrul sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale o perioada de minimum 5 ani, dovedita prin lucrarile executate, se pot prezenta la examen in vederea autorizarii pentru gradul II.T.

mare de 6 bari se procedeaza astfel: a) inginerii care au desfasurat activitati de proiectare in

Art. 12. -

(1) Candidatul declarat admis in urma examenului sustinut primeste calitatea de instalator autorizat, atestata prin legitimatie. (2) Dupa 30 de zile calendaristice de la promovarea examenului persoanele admise isi vor ridica legitimatiile, achitand contravaloarea acestora. (3) Termenul de valabilitate a autorizatiilor este de 3 ani de la data eliberarii. (4) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei personalul autorizat are obligatia de a se prezenta la reexaminare pentru verificarea cunostintelor privind reglementarile tehnice din domeniu.

mare de 6 bari se procedeaza astfel: a) inginerii care au desfasurat activitati de proiectare in

Art. 13. - Legitimatia este nominala, netransmisibila si valabila pe intregul teritoriu al tarii.

Art. 14. - Legitimatiile instalatorilor se inregistreaza in registrul de evidenta in ordinea emiterii. Numarul legitimatiei este numarul de ordine din registru. Registrele pot fi consultate la sediul ANRGN cu acordul acesteia, conform unui program care va fi afisat.

mare de 6 bari se procedeaza astfel: a) inginerii care au desfasurat activitati de proiectare in

Art. 15. - Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitata de titularul legitimatiei, ca angajat al unui agent economic cu capital de stat sau privat.

CAPITOLUL IV Competentele instalatorilor autorizati pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor din sectorul gazelor naturale

Art. 16. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii sistemelor de alimentare cu gaze naturale, executatenr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; c) pentru gradul II.DB - executia, exploatarea si intretinerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; d) pentru gradul III.D - executia si exploatarea instalatiilor de utilizare industriale si neindustriale, statiilor si posturilor de reglare a gazelor naturale. Art. 17. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii instalatiilor tehnologice de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale, care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari, personalul autorizat are urmatoarele competente: a) pentru gradul I.T - proiectarea, avizarea, executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale; b) pentru gradul II.T - avizarea, executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale. Art. 18. - Instalatorii care au proiectat, au executat sau au supravegheat in executie instalatiile de productie, de transport, de inmagazinare si de distributie a gazelor naturale sunt obligati sa participe la receptia si punerea in functiune a instalatiei respective la data stabilita de executant, de comun acord cu beneficiarul. CAPITOLUL V " id="pdf-obj-5-2" src="pdf-obj-5-2.jpg">

Art. 16. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii

sistemelor de alimentare cu gaze naturale, executate din otel, care functioneaza in regim de presiune mai mica de sau egala cu 6 bari si mai mica de sau egala cu 4 bari pentru retelele de distributie din polietilena, personalul autorizat are urmatoarele competente:

 • a) pentru gradul I.D - proiectarea, avizarea, executia si

exploatarea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de alimentare cu gaze

naturale;

 • b) pentru gradul II.DA - proiectarea instalatiilor de utilizare,

executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu respectarea prevederilor

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • c) pentru gradul II.DB - executia, exploatarea si intretinerea

sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

 • d) pentru gradul III.D - executia si exploatarea instalatiilor de

utilizare industriale si neindustriale, statiilor si posturilor de reglare a

Art. 16. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii sistemelor de alimentare cu gaze naturale, executatenr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; c) pentru gradul II.DB - executia, exploatarea si intretinerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; d) pentru gradul III.D - executia si exploatarea instalatiilor de utilizare industriale si neindustriale, statiilor si posturilor de reglare a gazelor naturale. Art. 17. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii instalatiilor tehnologice de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale, care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari, personalul autorizat are urmatoarele competente: a) pentru gradul I.T - proiectarea, avizarea, executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale; b) pentru gradul II.T - avizarea, executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale. Art. 18. - Instalatorii care au proiectat, au executat sau au supravegheat in executie instalatiile de productie, de transport, de inmagazinare si de distributie a gazelor naturale sunt obligati sa participe la receptia si punerea in functiune a instalatiei respective la data stabilita de executant, de comun acord cu beneficiarul. CAPITOLUL V " id="pdf-obj-5-35" src="pdf-obj-5-35.jpg">

gazelor naturale. Art. 17. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii instalatiilor

tehnologice de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale, care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari, personalul autorizat are urmatoarele competente:

 • a) pentru gradul I.T - proiectarea, avizarea, executia, exploatarea

si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale;

 • b) pentru gradul II.T - avizarea, executia, exploatarea si

intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de

transport si de inmagazinare a gazelor naturale.

Art. 16. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii sistemelor de alimentare cu gaze naturale, executatenr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; c) pentru gradul II.DB - executia, exploatarea si intretinerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; d) pentru gradul III.D - executia si exploatarea instalatiilor de utilizare industriale si neindustriale, statiilor si posturilor de reglare a gazelor naturale. Art. 17. - In domeniul proiectarii, executiei si exploatarii instalatiilor tehnologice de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale, care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari, personalul autorizat are urmatoarele competente: a) pentru gradul I.T - proiectarea, avizarea, executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale; b) pentru gradul II.T - avizarea, executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale. Art. 18. - Instalatorii care au proiectat, au executat sau au supravegheat in executie instalatiile de productie, de transport, de inmagazinare si de distributie a gazelor naturale sunt obligati sa participe la receptia si punerea in functiune a instalatiei respective la data stabilita de executant, de comun acord cu beneficiarul. CAPITOLUL V " id="pdf-obj-5-55" src="pdf-obj-5-55.jpg">

Art. 18. - Instalatorii care au proiectat, au executat sau au supravegheat in executie instalatiile de productie, de transport, de inmagazinare si de distributie a gazelor naturale sunt obligati sa participe la receptia si punerea in functiune a instalatiei respective la data stabilita de executant, de comun acord cu beneficiarul.

CAPITOLUL V

Raspunderi si sanctiuni

Raspunderi si sanctiuni Art. 19. - Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea civila, contraventionala si penala,

Art. 19. - Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea civila, contraventionala si penala, dupa caz, in conditiile legii.

Art. 20. - Stabilirea si sanctionarea contraventiilor se fac potrivit art. 87 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor in domeniul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21. - Sunt interzise instalatorilor autorizati, potrivit legii, urmatoarele:

 • a) sa execute lucrari de gaze naturale fara obtinerea aprobarilor

legale prevazute in normativele de proiectare si de executie si inaintea avizarii documentatiei de catre operatorul sistemului de gaze naturale;

 • b) sa puna in functiune instalatii de gaze naturale care nu au fost

avizate, receptionate si pentru care nu s-a obtinut autorizatie de

functionare;

 • c) sa racordeze noi puncte de consum de gaze naturale la

instalatiile existente si sa le puna in functiune fara aprobarea operatorului;

 • d) sa semneze documentatii preliminare sau definitive pentru

lucrari pe care nu le executa sau nu le supravegheaza direct;

 • e) sa proiecteze sau sa execute lucrari pentru care nu sunt

autorizati.

Raspunderi si sanctiuni Art. 19. - Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea civila, contraventionala si penala,

Art. 22. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 21, in functie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de catre ANRGN a urmatoarelor masuri:

 • a) suspendarea autorizatiei, cu drept de prezentare la o noua

examinare;

 • b) retragerea autorizatiei, fara drept de prezentare la o noua

examinare. (2) Sanctiunile se vor consemna in registrul de evidenta a autorizatiilor, tinut la sediul ANRGN, si in legitimatia de instalator autorizat.

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

Dispozitii tranzitorii si finale Art. 23. - Instalatorii autorizati inainte de data intrarii in vigoare anr. 50/1991 , republicata, pentru gradul II.DA; c) tehnicienii si maistrii care sunt autorizati gradele I si II, conform normativelor I6-86 si I6-98, se pot prezenta la examenul de autorizare pentru gradul II.DB. Art. 24. - Persoanele autorizate sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale la presiune mai mica de sau egala cu 6 bari, pe baza reglementarilor existente pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se considera autorizate provizoriu pana la data de 1 iulie 2001. Art. 25. - ANRGN va efectua periodic verificarea activitatii instalatorilor autorizati. Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament. la regulament CERERE ANEXA Nr. 1 pentru inscriere la examenul de instalator autorizat Domnule presedinte, Subsemnatul , domiciliat in localitatea ....... str. ........... .......... ......... , , eliberat de posesor al actului de identitate seria nr. ......... nr. .... , " id="pdf-obj-7-4" src="pdf-obj-7-4.jpg">

Art. 23. - Instalatorii autorizati inainte de data intrarii in vigoare a prezentului regulament, care au alte specialitati decat cele prevazute la art. 6, se pot prezenta la examenul de reautorizare in limita gradului de competenta detinut, astfel:

a) inginerii care sunt autorizati gradul I, conform normativelor I6- 86, pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale si I6-98 pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale, se pot prezenta la examenul de autorizare pentru gradul I.D; b) subinginerii care sunt autorizati gradul I sau II, conform normativelor I6-86 si I6-98, se pot prezenta la examenul de autorizare, cu competente de proiectare conform Legii nr. 50/1991, republicata, pentru gradul II.DA; c) tehnicienii si maistrii care sunt autorizati gradele I si II, conform normativelor I6-86 si I6-98, se pot prezenta la examenul de autorizare pentru gradul II.DB.

Dispozitii tranzitorii si finale Art. 23. - Instalatorii autorizati inainte de data intrarii in vigoare anr. 50/1991 , republicata, pentru gradul II.DA; c) tehnicienii si maistrii care sunt autorizati gradele I si II, conform normativelor I6-86 si I6-98, se pot prezenta la examenul de autorizare pentru gradul II.DB. Art. 24. - Persoanele autorizate sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale la presiune mai mica de sau egala cu 6 bari, pe baza reglementarilor existente pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se considera autorizate provizoriu pana la data de 1 iulie 2001. Art. 25. - ANRGN va efectua periodic verificarea activitatii instalatorilor autorizati. Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament. la regulament CERERE ANEXA Nr. 1 pentru inscriere la examenul de instalator autorizat Domnule presedinte, Subsemnatul , domiciliat in localitatea ....... str. ........... .......... ......... , , eliberat de posesor al actului de identitate seria nr. ......... nr. .... , " id="pdf-obj-7-18" src="pdf-obj-7-18.jpg">

Art. 24. - Persoanele autorizate sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale la presiune mai mica de sau egala cu 6 bari, pe baza reglementarilor existente pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se considera autorizate provizoriu pana la data de 1 iulie 2001.

Art. 25. - ANRGN va efectua periodic verificarea activitatii instalatorilor autorizati.

Dispozitii tranzitorii si finale Art. 23. - Instalatorii autorizati inainte de data intrarii in vigoare anr. 50/1991 , republicata, pentru gradul II.DA; c) tehnicienii si maistrii care sunt autorizati gradele I si II, conform normativelor I6-86 si I6-98, se pot prezenta la examenul de autorizare pentru gradul II.DB. Art. 24. - Persoanele autorizate sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale la presiune mai mica de sau egala cu 6 bari, pe baza reglementarilor existente pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se considera autorizate provizoriu pana la data de 1 iulie 2001. Art. 25. - ANRGN va efectua periodic verificarea activitatii instalatorilor autorizati. Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament. la regulament CERERE ANEXA Nr. 1 pentru inscriere la examenul de instalator autorizat Domnule presedinte, Subsemnatul , domiciliat in localitatea ....... str. ........... .......... ......... , , eliberat de posesor al actului de identitate seria nr. ......... nr. .... , " id="pdf-obj-7-26" src="pdf-obj-7-26.jpg">

Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

la regulament

CERERE

ANEXA Nr. 1

pentru inscriere la examenul de instalator autorizat Domnule presedinte,

Subsemnatul

,

domiciliat in localitatea

.......

str. ...........

..........

.........

, , eliberat de

posesor al actului de identitate seria

nr. .........

nr.

....

,

la data de

 

,

nascut in anul

,

luna

,

ziua .....

,

Politia in localitatea

,

judetul

,

va rog sa-mi aprobati inscrierea la

 
 

Sunt absolvent

 

al

de

din localitatea

,

posed actul de studii

eliberat

, Sunt calificat in meseria de ........

 

posed actul de calificare

 

,

eliberat de

Am o

practica de

ani si

luni in sectorul gazelor naturale,

 

efectuata la: - Societatea

 

-

Societatea

 

,

-

 

,

Societatea

 

,

Sunt (Nu sunt)

instalator autorizat si am Autorizatia

 

Pana in prezent

am efectuat urmatoarele lucrari de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale:

...............................................................................

..................

..............................................................

.................................................. Pentru inscriere anexez: - copie de pe actele de

.............................. pregatire profesionala; - adeverinta din care sa rezulte activitatea si vechimea in lucrari de gaze naturale; - lista cuprinzand lucrarile efectuate; - copie de pe autorizatia precedenta, dupa caz; - doua fotografii format 3/4; - copie de pe chitanta prin care s-a achitat taxa de examinare. Comisiei de examinare pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale

ANEXA Nr. 2

la regulament

TARIFELE pentru acordare de autorizatii instalatorilor care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale

----------------------------------------------------------------------------------

Nr.

Tariful

crt.

Domeniul de competenta

(lei)

----------------------------------------------------------------------------------

1. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru sisteme

de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale:

 • a) pentru autorizare gradul I.T

1.000.000

 • b) pentru autorizare gradul II.T

800.000

2. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru sisteme

de distributie a gazelor naturale:

 • a) pentru autorizare gradul I.D

1.000.000

 • b) pentru autorizare gradul II.DA

800.000

 • c) pentru autorizare gradul II.DB

800.000

 • d) pentru autorizare gradul III.D

600.000

----------------------------------------------------------------------------------