You are on page 1of 4

Nanosenje lepila u masinama za povezivanje lepljenjem

Nanos lepila se po pravilu vri ureajima sa valjcima.Koriste se dva valjka za nanoenje lepila sa rakeli-
ma-noevima za doziranje debljine nanosa lepila.Kod upotrebe termolepila doziranje i poravnavanje sloja
lepila na povenjaku knjinog bloka vri se pomou suprotno rotirajueg valjka ( pinera ) na izlazu ureaja
za lepljenje.Za ova lepila je potrebno grejanje i tana regulacija temperature jer temperatura nanoenja ima
veliki uticaj na kvalitet povezivanja.Termolepila se u ureaju za predgrevanje priblino predgrevaju na tem-
peraturu lepljenja.
Za poboljanje intenziteta nanosa lepila u ureajima za povezivanje lepljenjem mogu se ugraditi vie ureaja
za lepljenje sa lepilima razliitog viskoziteta i sa utvrenim adhezionim osobinama.Tako se mogu naneti dva
sloja disperzionog lepila, dva sloja termolepila, tri sloja termolepila i kombinovano nanoenje disperzionog
lepila i termolepila.
Izrada alata za tancovanje i bigovanje
Nacrt kutije prenosi se na perplou na nekoliko naina:
- direktnim crtanjem na perploi prireza kutije
- najei postupak je direktno kontaktno kopiranje na ploi ( na perplou se nanosi fotoosetljivi sloj i posle
suenja se odozgo stavlja transparentna folija i osvetli se )
Kada se dobije crte, odnosno montaa tabaka na drvenoj podlozi ( nosau alata ), pristupa se prorezivanju
po linijama predvienim za umetanje alata za seenje i bigovanje.
Rezanje perploe na mestima za linije za seenje i bigovanje
- runo rezanje
- rezanje SERVO-HIT testerom
- rezanje pomou laserskih zraka - laserom ( prednost u odnosu na runu izradu: velika brzina seenja, nema
podvlaenja materijala, nema nikakvog habanja, jednostavno odravanje ).
Podela ambalae prema fzikim karakteristikama
Prema fzikim karakteristikama ( vrstoi ) ambalaa se moe podeliti na:
- krutu ( vrstu )
- polukrutu ( poluvrstu )
- meku ( feksibilnu )
Kruta ( vrsta ) ambalaa ima stalan oblik koji nije podloan promenama pri delovanju fzikih sila od tre-
nutka punjenja do krajnje upotrebe upakovanog proizvoda.
Polukruta ( poluvrsta ) ambalaa je stalnog oblika i podlona je elastinim deformacijama pri delovanju
vanjske sile.Prestankom delovanja vanjske sile ambalaa poprima prvobitni oblik.
Meka ( feksibilna ) ambalaa je ona ambalaa koja prima oblik u zavisnosti od upakovanog sadraja i delo-
vanja vanjskih sila.
Kontrola kvaliteta povezivanja
Kvalitet povezivanja posebno karakterie vrstoa, lakoa otvaranja knjige ili broure, ulazak lepila, stabilnost
oblika knjige prilikom korienja.
Na kvalitet poveza lepljenjem osim postupka lepljenja utie i materijal koji se obrauje kao i spoljanje karak-
teristike proizvoda ( format, debljina bloka ).
U praksi se najee ispituje vrstoa bloka takozvanim PULL-TESTOM.
F = F / h [N / cm ]
F je kolinik sile kidanja lista F i visine bloka h.
vrstoa kidanja lista zavisi od:
- maine i svih ureaja u procesu izrade poveza
- vrste lepila odnosno njegovog viskoziteta i vremena potrebnog za postizanje konane vrstoe
- osobina papira
Radni koraci za izradu korica sa jednodelnom/viedelnom presvlakom
Radni koraci za izradu korica sa jednodelnom presvlakom:
1. nalepljivanje korica
2. povijanje ivica presvlanog materijala glava-noge
3. povijanje leve i desne strane
Radni koraci za izradu korica sa viedelnom presvlakom:
1. korice i renc na presvlani materijal za lea
2. povijanje presvlanog materijala za lea
3. postavljanje presvlanog materijala za korice
4. povijanje presvlanog materijala glava-noge
5. povijanje leve i desne strane
Sassasasssaasas
Knjige sa tvrdim povezom ija debljina bloka je vea od 15 mm se okrugluju i presuju.
Okruglivanjem i presovanjem se postiu sledei efekti:
- nadvienje lea bloka koje je nastalo prilikom povezivanja postaje ovim postupkom korisno
- naprezanja koja su nastala preoblikovanjem vuku lea bloka u dati oblik nakon koritenja knjige
- poveava se vrstoa poveza
- poboljava se otvaranje knjige
Presovane ivice se postavljaju u falcove knjinih korica, sa ime se postie jo jedna stabilizacija veze.Visina
presovane ivice trebala bi da odgovara debljini korica knjige.
Za mainsko okrugljivanje se koristi princip okrugljivanja valjcima.
z
z
Trorezai
Maine na principu reza noem se nazivaju trorezai.
Kod trorezaa se postie tana i ravnomerna rezna povrina.Istovremeno se mogu ibrezati vie blokova.Mai-
na se sastoji iz sledeih funkcionalnih grupa:
-ulagaa
-transportnog sistema
-stanice za rezanje
-odstranjivanje odrezaka
Kvalitet obrezanih knjinih blokova i broura zavisi od mnogih faktora ( kvaliteta spajanja tabaka, logova ili
listova u knjini blok, kvaliteta noa, ugla otrenja i dr. ).
Sakupljanje tabak u tabak - maine
Ovaj nain skupljanja se preteno vri u mainama koje su kruto povezane sa agregatima za povezivanje
icom kroz prevoj trorezaima.Sakupljai imaju iste fukncionalne grupe kao i maine za skupljanje tabaka na
tabak, a to je ulaga falcovanih tabaka zavisno od broja tabaka po bloku, sakuplja blokova i izlaga.
Tabaci se otvaraju u sredini kako bi se mogli ubaciti jedan u drugi.Zatim se postavljaju jedan iza drugoga na
sedlo u kojem se nalazi lanac sa zahvataem koji pomera tabake od jednog do drugog ulagaa, dok ne nestane
blok.
Funkcije ambalae
Ambalaa ima vie funkcija:
- da titi upakovani proizvod od mehanikih oteenja, gubitka mase sadraja i nedoputenih manipulacija
pri manipulaciji, transportu i prodaji
- omoguava da ne doe do promena kvaliteta pod delovanjem atmosferilija, hemijskih i fzikih uticaja,
delovanja mikroorganizama, itd.
- pravilno odabrana ambalaa omoguava laku manipulaciju, jednostavnije uskladitenje i laku upotrebu
upakovanih proizvoda
- ambalaa bi svojim atraktivnim izgledom trebala privui panju kupaca i pobuditi elju za kupovinom
- ambalaa mora da titi okolinu od delovanja upakovanih sadraja
Skrobna lepila ( tirak )
Skrob je polisaharid i obino se dobija iz krompira, kukuruza, penice i pirina.Skrobna zrnca raznih biljaka
se ne rastvaraju u hladnoj vodi.Skrobno lepilo se najee priprema pred upotrebu tako to se odmeri odree-
na koliina skroba i uz meanje dodaje u odreenu koliinu vode zagrejane na temperaturu 35-40 C, zatim
se uz neprekidno meanje smea dalje zagreva do temperature 65-75 C sve dok se ne dobije poluprovidan
rastop.Na temperaturama preko 70 C lepilo postepeno postaje providno, staklasto, razvlai se i smanjuje mu
se lepljivost.
Ako se skrob obrauje alkalijama ili kiselinama, dolazi do odreenih hemijskih promena koje doprinose bol-
joj rastvorljivosti i poveanju jaine slepljivanja.
Navesti,objasniti i skicirati principe rezanja
Postoje tri principa rezanja
- rezanje noem - no see materijal na podlozi koja preuzima silu
- rezanje makazama - kontra podlogu na mestu seenja predstavlja donji no
- rezanje pucanjem - no radi bez kontra podloge.Sila rezanja se kompenzuje sa silom pritezanja rezanog
materijala
Glutinsko lepilo ( tutkalo )
Glutinsko lepilo ili tutkalo dobija se kuvanjem kostiju i koe ivotinja u vodi ija je osnovna lepljiva be-
lanevinasta materija glutin.Na trite dolazi u obliku ploica i perlica sa 17% vode ili u obliku gela, sa 51%
vode.
Tutkalo se
ne rastvara u hladnoj vodi ve samo bubri.Priprema se tako to se odreena koliina tutkala pomea sa
odreenom koliinom vode i ostavi najmanje 12 asova na sobnoj temperaturi da nabubri, zatim se zagreva
do 70 C uz neprekidno meanje do potpunog rastvaranja.
Povienjem temperature opadaju viskozitet, lepljivost i jaina slepljivanja pa se tutkalo ne sme zagrevati iznad
80 C, a hladenjem do temeprature oko 26 C prelazi u stanje gela i nije pogodno za primenu.