You are on page 1of 5

zastave evropskih drzavaMaina za ivenje

in maine za ivenje, in ivenje - kola za poetnike


07/04/2010
Uspenost u ivenju na prvom mestu zavisi od pravilne upotrebe maine za ivenje. Sve
maine, kako starijeg tako i novijeg tipa, imaju iste glavne delove i u osnovi rade po istom
principu - povezuju gornji i donji konac kako bi nastao mainski bod.
Pre poetka ivenja potrebno je da se dobro upoznate sa delovima maine za ivenje i
njihovim funkcijama. Svakako na prvom mestu prouite uputstvo koje ide uz va model
maine, a ovde ete se upoznati sa optim smernicama koje vae za veinu maina.


Glavni delovi maine za ivenje
1. Stalak za kalem gornjeg konca - Kod veine dananjih maina postoje dva stalka za gornji
konac; moe biti horizontalno ili vertikalno postavljen.
2. Vodi gornjeg konca - Daje pravac koncu i lagano ga pridrava.
3. Zateza za navijanje konca na bobinu - Lagano zatee nit sa kalema gornjeg konca u toku
navijanja na bobinu, i na taj nain obezbeuje preduslov za pravilnu zategnutost donjeg konca
pri formiranju boda.
4. Usmeriva konca - Vodi konac ka diskovima regulatora za napetost gornjeg konca , i dalje
ka rukici prihvataa.
5. Zateza gornjeg konca - Na ovom mestu konac se zatee preko diskova regulatora napetosti
konca.
6. Prihvata gornjeg konca - Rukica prihvataa pridrava gornji konac i dalje ga pravilno
sprovodi ka igli.
7. Toki za pritisak stopice - Preko ovog tokia se podeava pritisak stopice na tkaninu.
Ovo je izuzetno korisna funkcija, jer vam omoguava da prilagodite pritisak u zavisnosti od
materijala s kojim ijete. Ako je u pitanju lagana ili elastina tkanina pritisak je manji; kada
ijete sa teim tkaninama pritisak treba da bude vei.
8. Regulator napetosti gornjeg konca - Podeavanjem tokia regulatora prema obeleenim
brojanim vrednostima smanjujete ili poveavate zategnutost gornjeg konca i na taj nain
direktno utiete na izgled i kvalitet bodova.
9. Regulator irine boda - Ovu funkciju ne poseduju sve maine. Ova opcija omoguava lako
prilagoavanje irine cik-cak i dekorativnih bodova prema potrebama i vrsti tkanine.
10. Regulator duine boda - Preko ovog tokia utiete na duinu ravnog boda i gustinu cik-
cak i dekorativnih bodova.
11. Toak zamajca - Pri svakom bodu, bilo on ravan ili dekorativan, zamajac napravi ceo
krug. Toak zamajca nikada rukom ne okreite unazad ve uvek prema sebi.
12. Tabla sa ugraenim bodovaima - Broj ugraenih bodova zavisi od maine do maine.
13. Toak za izbor boda - Preko ovog toka, vodei se slikom sa table bodova, birate vrstu
boda. Kompjuteizovani modeli imaju tipke umesto ovog tokia.
14. Poluga za ivenje unazad - Povlaenjem poluge na dole, ili u nekim sluajevima pritiskom
na polugu, izvodi se ivenje unazad. ivenje unazad omoguava da se poetak i zavretak
boda dodatno uvrste kako bi se av osigurao od paranja.
15. Regulator brzine ivenje - Izuzetno korisna funkcija koja omoguava da prilagodite brzinu
ivenja vrsti i sloenosti operacije koju izvodite. Mehaniki modeli nemaju ovu mogunost,
ve se kod njih brzina ivenja iskljuivo regulie jainom pritiska na nonu papuicu.
16. Poluga za podizanje stopice - Danas postoje dvostepene poluge koje podvlaenje debljih
tkanina pod ivau stopicu ine jednostavnijim. Ne zaboravite da po nametanju tkanine pod
stopicu, a pre poetka ivenja, polugu spustite na dole.
17. Produetak radnog postolja - Skidanjem postolja maina dobija oblik slobodnog rukava.
Na ovaj nain nastala rukavna platforma omoguava jednostavno ivenje uzanih delova i
oblina.
18. Stopica - Pored osnovne stopice postoji i veliki broj dodatnih stopica koje olakavaju
izvoenje razliitih operacija. Stopica za uiveanje patent zatvaraa je obavezan deo
osnovnog pribora kod svake maine za ivenje.
19. Mainska igla - esto menjajte iglu i vodite rauna da njen broj i tip odgovara debljini
tkanine i vrsti konca sa kojim ijete. Pri ivenju elastinih tkanina obinu standardnu iglu
obavezno zamenite stre iglom.
20. Ubodna ploa - Metalmi pravougaonik na ijoj se povrini nalaze otvori za zupce
transportera tkanine. Ubodna ploa je obino izbadarena linijama sa obeleenim brojanim
vrednostima. Linije omoguavaju jenostavno usmeravanje tkanine, a brojevi ukazuju na
razdaljinu u mm od vrha igle do linije.
21. Ureaj za namotavanje konca na bobinu - Obino se nalazi na gornjem delu maine ili
ispod toka zamajca. Ovaj ureaj dobija pogon od elektromotora maine; kada je na bobini
namotana dovoljna koliina konca ureaj se automatski iskljuuje.
22. Prekida - Mehanike maine ne poseduju ovu mogunost. Pri ukljuivanju prekidaa
ukljuuje se i lampica za dodatno osvetljavanje radne povrine iznad stopice i igle.
23. Mrena utinica
24. Nona papuica sa mrenim utikaem - Mreni utika dovodi struju do maine i none
papuice. Pritiskom na nonu papuicu izvodi se operacija ivenja.

BITNIJI DETALJI

Veina operacija koje izvodite u ivenju tie se dela oko igle i stopice, pa nije loe pogledati
izbliza ta se u tom delu sve nalazi.


1.Vijak za privrivanje igle - Da biste oslobodili iglu iz leita odvrnite vijak. Po zameni
igle proverite da li ste vijak pravilno uvrstili.
2. Igleni vodi gornjeg konca - Obratite panju pri sprovoenju gornjeg konca kroz ovaj
vodi. Ovaj vodi se puno puta previdi, pa to bude glavni razlog nepravilnog boda pri ivenju.
3. Igla sa leitem - Igla se oslobaa iz leita odvijanjem iglenog vijka.
4. Linije vodia pravca pri ivenju - Ove linije omoguavaju da ravnomerno ijete du linije
ava.
5. Univerzalna stopica
6. Ubodna ploa
7. Zupci transportera tkanine - Pomeraju tkaninu pri ivenju.
8. Nosa stopice
9. Vijak nosaa stopice - Pri postavljanju specijalizovanih stopica (stopica sa gornjim
transportom, overlok stopica...) nosa stopice se skida oslobaanjem ovog vijka.
10. Poluga za otputanje stopice - Za jednostavnu izmenu univerzalne stopice
specijalizovanom stopicom pritisnite lagano ovu polugu i izvrite zamenu.

Kod maina koje imaju vertikalni hvata konca i rukavnu platformu kutija sa poklopcem
grajfera nalazi se iza produetka postolja. Da biste pristupili grajferu i leitu donjeg konca
pomerite produetak postolja lagano ulevo.


Metalno kuite sa bobinom donjeg konca se postavlja u leite petljaa. Strogo vodite rauna
da bobinu pravilno postavite u kuite.1. Metalno kuite za umetanje bobine sa donjim koncem
2. Unutranjost kuita - Postaviti bobinu sa koncem kao na slici.
3. Vijak za regulaciju napetosti donjeg konca
4. Zateza donjeg konca
5. Bobina sa donjim koncem

U sluaju da imate ugraeno kuite poloaj delova je kao na slici dole.1. Bobina sa donjim koncem
2. Kuite bobine
3. Sprovodnik donjeg konca ujedno slui i kao regulator napetosti

Read more: http://krpiceikonci.blogspot.com/2010/04/masina-za-
sivenje.html#ixzz3CX6BKq95