You are on page 1of 6

Nanosenje lepila u masinama za povezivanje lepljenjem

Nanos lepila se po pravilu vri ureajima sa valjcima.Koriste se dva valjka za nanoenje lepila sa
rakelima-noevima za doziranje debljine nanosa lepila.Kod upotrebe termolepila doziranje i
poravnavanje sloja lepila na povenjaku knjinog bloka vri se pomodu suprotno rotirajudeg
valjka ( pinera ) na izlazu ureaja za lepljenje.
Za ova lepila je potrebno grejanje i tana regulacija temperature jer temperatura nanoenja ima
veliki uticaj na kvalitet povezivanja.
Termolepila se u ureaju za predgrevanje priblino predgrevaju na temperaturu lepljenja.
Za poboljanje intenziteta nanosa lepila u ureajima za povezivanje lepljenjem mogu se ugraditi
vie ureaja za lepljenje sa lepilima razliitog viskoziteta i sa utvrenim adhezionim osobinama.
Tako se mogu naneti dva sloja disperzionog lepila, dva sloja termolepila, tri sloja termolepila i
kombinovano nanoenje disperzionog lepila i termolepila.

Izrada alata za tancovanje i bigovanje
Nacrt kutije prenosi se na perplou na nekoliko naina:
- direktnim crtanjem na perploi prireza kutije
- najedi postupak je direktno kontaktno kopiranje na ploi ( na perplou se nanosi
fotoosetljivi sloj i posle suenja se odozgo stavlja transparentna folija i osvetli se )
Kada se dobije crte, odnosno montaa tabaka na drvenoj podlozi ( nosau alata ), pristupa se
prorezivanju po linijama predvienim za umetanje alata za seenje i bigovanje.
Rezanje perploe na mestima za linije za seenje i bigovanje
- runo rezanje
- rezanje SERVO-HIT testerom
- rezanje pomodu laserskih zraka - laserom ( prednost u odnosu na runu izradu: velika brzina
seenja, nema podvlaenja materijala, nema nikakvog habanja, jednostavno odravanje ).

Funkcije ambalae :
1. titi upakovani proizvod od meh. otedenaj, gubitka mase sadaja I nedopustenih
manipulacija pri transport I prodaji.
2. Omogudava da ne doe do promene kvaliteta pod delovanjem atmosferilija, hem i fizikih
uticaja, delovanje mikro organizama.
3. Pravilno odabrana ambalaza omogudava laku manipulaciju, jednostavnije skladitenje I
laku upotrebu upakovanih proizvoda
4. Svojim atraktivnim izgledom treba da privuce paznju kupaca i probuditi zelju za kupovinom
5. Mora tititi i okolinu od delovanja upakovanih sadaja (kada se radi o aromatinim, otrovnim,
eksplozivnim, zapaljivimmaterijama).

.Podela ambalaze prema fizickim karakteristikama
kruta, polukruta, meka (fleksibilna)

Skrobna lepila (stirak)
je polisaharid i obino se dobija iz krompira, kukuruza, penice i pirina. Pri zagrevanju u
vrudoj vodi skorbna zrna nabubre i po dostizanju odreene temp, prelaze u koloidni rastvor koji
ima svojstva lepila. Skrob je vrlo higroskopan, upija vlagu iz okolnog vazduha, sadriu 10 20%
vode pa nije pogodna za due skladitenje. Najede se priprema pred upotrebu

Vodeni rastvori dobijaju se rastvaranjem prirodnih ili sintetikih polimeara u vodi. vrst sloj
lepila dobija se otparavanjem vode, koje je veoma sporo. Od prirodnih polimera upotrebljavaju
se lepila dobijena rastvaranjem skroba i glutina u vodi.

- dekstrin se dobija zagrevanjem skorba do temp, od 150C ili obradom razblaenim
kiselinama, pri emu nastaju proizvodi sa hladnoj vodi. Vodeni rastvori koji sadre 45 55%
dekstrina koriste se kao lepila u graf, doradi.
- glutinsko lepilo(tutkalo) dobija se kuvanjem kostiju i koe ivotinaj u vodi ija je osn, lepljiva
belanevinasta materija glutin. Na trite dolazi dolazi u obliku ploica i perlica sa 17% vode ili u
obliku gela sa 51% vode. Se nerastvara u hladnoj vodi ved samo bubri. Za povedanje elastinosti
pri premazivanju poveza knjiga (lajmovanju) kao plastifikator se dodaje glicerin, a protiv
stvaranja pene dodaj se terpinol.
- kazeinsko lepilo se izrauje rastvaranjem kazeina. Kazein je belanevina koja se nalazi u
mleku i u istom obliku je beo praak, vrlo higroskopan. U vodi se ne rastvara, ved samo bubri,
ali se dobro rastvara u baznim rastvorima.


4.Sta je falcovanje(principi/skica)
--je savijanje papirnih traka ili tabaka duz prave linije prema utvrdjenim merama i semama, ivice
savijenog tabaka moraju da budu ostre
princip: masine za falcovanj tabaka su konstruisane na osnovu principa falcovanja djepovima i
falcovanja nozem

kod falcovanja djepovima knjigovezacki tabas se preko gornjeg i prednjeg donjeg valjka za
savijanje transportuje u dzep za savijanje. falcovani tabak udara na grancnik a u prostoru
izmedju valjka nastaje savijanje- nabor tabaka
kod principa falcovanja nozem knjigovezacki tabak se nakon izravnavanja transportuje izmedju
valjka i noza i u odredjenoj poziciji aktiviranjem senzora noz poriskuje tabak izmedju para
valjaka po liniji za falcovanje

Lepila u graf. Industriji proces slepljivanja se u razliitim formama iroko primenjuje u graf,
industriji i u znatnoj meri odreuje kvalitet i vek trajanja knjiga i broura. Tako se u
knjigovezakoj doradi lepila primenjuju za: -pripremu tabaka, naroito za spajanje predlista sa
knjinim tabacima. / - nalepljivanje ilustracija i delova tabaka na knjine tabaka. / - spajanje
kartonskih korica sa knjinim blokom. / - montau elemenata korica. / - spajanje knjinog bloka
sa koricom. / - premazivanje poveza knjinih blokova posle ili pre ivenja.
Lepila koja se koriste u graf, industriji su makromolekulske supstance prirodnog ili sintetikog
porekla. Sintetika lepila imaju prednost u vidu brzog suenja, svojstva su im postojana. Ove
osobine omogudavaju automatizaciju procesa proizvodnje knjige i broura.
- prema oblasti primene u graf, ind, upotrebljavaju se slededa lepila: vodeni rastvori, disperzije,
vrsta termolepila, rastvori na organskim rastvaraima i termoreaktivna lepila


Podela ambalae prema fizikim karakteristikama
Prema fizikim karakteristikama ( vrstodi ) ambalaa se moe podeliti na:
- krutu ( vrstu )
- polukrutu ( poluvrstu )
- meku ( fleksibilnu )
Kruta( vrsta ) ambalaa ima stalan oblik koji nije podloan promenama pri delovanju fizikih
sila od trenutka punjenja do krajnje upotrebe upakovanog proizvoda.
Polukruta( poluvrsta ) ambalaa je stalnog oblika i podlona je elastinim deformacijama pri
delovanju
vanjske sile.Prestankom delovanja vanjske sile ambalaa poprima prvobitni oblik.
Meka( fleksibilna ) ambalaa je ona ambalaa koja prima oblik u zavisnosti od upakovanog
sadraja i delovanja vanjskih sila.

Kontrola kvaliteta povezivanja
Kvalitet povezivanja posebno karakterie vrstoda, lakoda otvaranja knjige ili broure, ulazak
lepila, stabilnost
oblika knjige prilikom koridenja.
Na kvalitet poveza lepljenjem osim postupka lepljenja utie i materijal koji se obrauje kao i
spoljanje karakteristike proizvoda ( format, debljina bloka ).
U praksi se najede ispituje vrstoda bloka takozvanim PULL-TESTOM.
F = F / h [N / cm ]
F je kolinik sile kidanja lista F i visine bloka h.
vrstoda kidanja lista zavisi od:
- maine i svih ureaja u procesu izrade poveza
- vrste lepila odnosno njegovog viskoziteta i vremena potrebnog za postizanje konane vrstode
- osobina papira

Radni koraci za izradu korica sa jednodelnom/viedelnom presvlakom
Radni koraci za izradu korica sa jednodelnom presvlakom:
1. nalepljivanje korica
2. povijanje ivica presvlanog materijala glava-noge
3. povijanje leve i desne strane
Radni koraci za izradu korica sa viedelnom presvlakom:
1. korice i renc na presvlani materijal za lea
2. povijanje presvlanog materijala za lea
3. postavljanje presvlanog materijala za korice
4. povijanje presvlanog materijala glava-noge
5. povijanje leve i desne strane

Sassasasssaasas
Knjige sa tvrdim povezom ija debljina bloka je veda od 15 mm se okrugluju i presuju.
Okruglivanjem i presovanjem se postiu slededi efekti:
- nadvienje lea bloka koje je nastalo prilikom povezivanja postaje ovim postupkom korisno
- naprezanja koja su nastala preoblikovanjem vuku lea bloka u dati oblik nakon koritenja
knjige
- povedava se vrstoda poveza
- poboljava se otvaranje knjige
Presovane ivice se postavljaju u falcove knjinih korica, sa ime se postie jo jedna stabilizacija
veze.Visina presovane ivice trebala bi da odgovara debljini korica knjige.
Za mainsko okrugljivanje se koristi princip okrugljivanja valjcima.

Trorezai
Maine na principu reza noem se nazivaju trorezai.
Kod trorezaa se postie tana i ravnomerna rezna povrina.Istovremeno se mogu ibrezati vie
blokova.Maina se sastoji iz slededih funkcionalnih grupa:
-ulagaa
-transportnog sistema
-stanice za rezanje
-odstranjivanje odrezaka
Kvalitet obrezanih knjinih blokova i broura zavisi od mnogih faktora ( kvaliteta spajanja
tabaka, logova ili listova u knjini blok, kvaliteta noa, ugla otrenja i dr. ).

Sakupljanje tabak u tabak - maine
Ovaj nain skupljanja se preteno vri u mainama koje su kruto povezane sa agregatima za
povezivanje
icom kroz prevoj trorezaima.Sakupljai imaju iste fukncionalne grupe kao i maine za
skupljanje tabaka na tabak, a to je ulaga falcovanih tabaka zavisno od broja tabaka po bloku,
sakuplja blokova i izlaga.
Tabaci se otvaraju u sredini kako bi se mogli ubaciti jedan u drugi.Zatim se postavljaju jedan iza
drugoga na sedlo u kojem se nalazi lanac sa zahvataem koji pomera tabake od jednog do
drugog ulagaa, dok ne nestane blok.

Stancovanje
stancovanje je postupak ZGO u kojem se proizvodi izreruju u pravilne ili nepravilne
geometrijske forme. tehnocka realizacija stancovanja je razlicita. za industrijsku ZGO znacajno
je stancovanje rotirajucim oscilirajucim i nepokretnim alatom. Za stancovanje papira katrona i
lepenki uglavnom se primenjuje princip rezanja nozem jer je izrada takvih alata jednostavna i
jeftina. stancovanje na principu makaza je slozenije zbog zahtevane tacne geometrije i vodjenja
alata.

.Prikazati princip sivenja koncem
ivenje knjige je postupak povezivanja bloka kod koga se veza izmeu tabaka prvenstveno
ostvaruje pomodu tekstilnih konaca, ova veza se poboljava lepljenjem stavljanjem gaze i/ili
lepljenjem povenjaka kao i lepljenjem bloka sa jednim slojem papira ili gaze.
ivenje koncem obavlja se runo (za male tirae) a mainski za vede. Na maini se obavljaju
operacije ulaganja sakupljenih blokova u mainu, razdvajanja i otvaranja falcovanih tabaka
sastavljenog bloka, povezivanja samog razdvojenog tabaka i povezivanja sa prethodnim
tabakom, prekidanja konaca izmeu bloka i izlaganja povezanog bloka.
Tabaci se pomodu ulagaa izdvajaju, otvaraju u sredini I postavljaju na sedlo.
Ulagai kod ovih maina imaju istu funckiju I iste tehn, komponente kao I kod maina za
sakupljanje tabaka u tabak.
Povezivanje se vri alatima koji su postavljeni u sedlu ili fiksno iznad sedla.
Po jednom random taktu izrauje se 1 tabak, kada su svi tabaci 1 bloka povezani, sledi prazni
ubod za izvedbu vora bez konca (bez praznog uboda potreban je termokonac).
Zatim se konci prekidaju.

Povezivanje icom zbog nedostataka ovog povezivanja koji se ogleda u opasnosti od
oksidacije icom, povrede i estetskom izgledu, izbegava se u konvencionalnim knjigoveznicama.
Zbog prednosti (jednostavnosti i sigurnosti povezivanja, ekonominost) ovaj postupak se koristi
u izradi asopisa, reklamnih broura (od jednog tabaka/loga.)