You are on page 1of 2

Sectiunea 6 - Obligatiile patronului, utilizatorului si salariatilor

Art. 19
(1) In sensul prezentei ordonante, prin patron se intelege persoana fizica cu atributii de conducere, care
angajeaza salariati cu contract indiidual de !unca sau cu conentie ciila de prestari sericii in nu!ele
persoanei juridice pe care o reprezinta.
(") #atronul are ur!atoarele obligatii principale$
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si !odul de organizare priind apararea i!potria
incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar !odificari si sa le aduca la cunostinta
salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate%
b) sa asigure identificarea si ealuarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritatilor
co!petente ca !asurile de aparare i!potria incendiilor sunt corelate cu natura si nielul riscurilor%
c) sa obtina aizele si autorizatiile de preenire si stingere a incendiilor, preazute de lege%
d) sa intoc!easca si sa actualizeze per!anent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potriit legii,
utilizate in actiitatea sa sub orice for!a, cu !entiuni priind$ proprietatile fizico-c&i!ice, codurile de
identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si !ediu, !ijloacele de protectie reco!andate,
!etode de pri!-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau deconta!inare%
e) sa elaboreze instructiunile de aparare i!potria incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce rein salariatilor,
pentru fiecare loc de !unca%
f) sa erifice ca, atat salariatii, cat si persoanele din e'terior, care au acces in unitatea sa, pri!esc, cunosc si
respecta instructiunile necesare priind !asurile de aparare i!potria incendiilor%
g) sa stabileasca un nu!ar de persoane cu atributii priind punerea in aplicare, controlul si supraeg&erea
!asurilor de aparare i!potria incendiilor%
&) sa asigure !ijloacele te&nice corespunzatoare si personalul necesar interentiei in caz de incendiu,
precu! si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul actiitatii si
!ari!ea unitatii%
i) sa asigure intoc!irea planurilor de interentie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale in orice
!o!ent%
j) sa asigure contactele, intelegerile, angaja!entele, conentiile si planurile necesare corelarii, in caz de
incendiu, a actiunii fortelor si !ijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de po!pieri !ilitari si cu ale
sericiilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor% sa per!ita accesul acestora in unitatea sa in scop de
recunoastere, de instruire sau de antrena!ent si sa participe la e'ercitiile si aplicatiile tactice de interentie
organizate%
() sa asigure si sa puna in !od gratuit la dispozitia fortelor c&e!ate in ajutor !ijloacele te&nice,
ec&ipa!entele de protectie indiiduala, substantele c&i!ice de stingere care sunt specifice riscurilor care
decurg din e'istenta si functionarea unitatii sale, precu! si !edica!entele si antidotul necesare acordarii
pri!ului ajutor%
l) sa preada fondurile necesare realizarii !asurilor de aparare i!potria incendiilor si sa asigure, la cerere,
plata c&eltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au interenit pentru stingerea
incendiilor in unitatea sa%
!) sa stabileasca si sa trans!ita, catre utilizatorii produselor rezultate din actiitatea unitatii sale, precu! si
catre tertii interesati, regulile si !asurile de aparare i!potria incendiilor, specifice acestora, corelate cu
riscurile preizibile la utilizarea, !anipularea, transportul, depozitarea si conserarea produselor respectie.
Art. ")
(1) *aca patronul nu-si poate indeplini, cu !ijloacele si personalul propriu, obligatiile preazute la art. 19
alin. (") lit. b), e) si &), el este obligat sa inc&eie contracte sau conentii cu persoane fizice sau juridice din
e'teriorul unitatii sale, in care caz a asigura acestora toate infor!atiile si conditiile necesare realizarii
scopurilor propuse.
(") #atronii care detin parti din aceeasi constructie trebuie sa conlucreze pentru indeplinirea obligatiilor ce
le rein din prezenta ordonanta, in ederea asigurarii !asurilor de aparare i!potria incendiilor pentru
ansa!blul constructiei.
Art. "1
(1) In toate cazurile, salariatii dese!nati potriit art. 19 alin. (") lit. g) si &) ori persoanele sau sericiile
angajate confor! art. ") alin. (1) trebuie sa aiba co!petenta profesionala si, dupa caz, !ijloacele te&nice de
interentie, la nielul de perfor!anta preazut de regle!entarile specifice.
(") #entru salariatii dese!nati potriit art. 19 alin. ("), lit. g) si &), patronul este obligat sa le acorde ti!pul
necesar e'ecutarii atributiilor stabilite.
Art. ""
(1) In sensul prezentei ordonante, prin utilizator se intelege orice persoana care foloseste un bun aflat in
proprietatea altei persoane, in baza unei conentii ori prin punerea acestuia la dispozitie pentru utilitate
publica, in !od gratuit.
(") +tilizatorul are ur!atoarele obligatii principale$
a) sa cunoasca si sa respecte !asurile de aparare i!potria incendiilor, stabilite si date, sub orice for!a, de
patron, proprietar, producator sau furnizor, dupa caz%
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea i!potria
incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producator%
c) sa respecte nor!ele de aparare i!potria incendiilor, specifice actiitatilor pe care le organizeaza sau
desfasoara, in care caz utilizatorului ii rein, in !od corespunzator, si obligatiile preazute la art. ",.
Art. "-
.iecare salariat, indiferent de natura angajarii, are in procesul !uncii ur!atoarele obligatii principale$
a) sa respecte regulile si !asurile de aparare i!potria incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice for!a, de
patron sau de persoanele dese!nate de acesta%
b) sa utilizeze, potriit instructiunilor date de patron sau de persoanele dese!nate de acesta, substantele
periculoase, instalatiile, utilajele, !asinile, aparatura si ec&ipa!entele de lucru%
c) sa nu efectueze !anere si !odificari neper!ise ale !ijloacelor te&nice de protectie sau de interentie
pentru stingerea incendiilor%
d) sa co!unice, i!ediat, patronului ori persoanelor i!puternicite de acesta orice situatie pe care este
indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precu! si orice defectiune sesizata la siste!ele de
protectie sau de interentie pentru stingerea incendiilor%
e) sa coopereze cu salariatii dese!nati de patron, atat cat ii per!it cunostintele si sarcinile sale, in ederea
realizarii !asurilor de aparare i!potria incendiilor%
f) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.