You are on page 1of 8

LEGEA nr.

8/1996, Actualizata 2014, privind dreptul deautor si drepturile conexePARTEA I: Dispozitii generale
CAPITOLUL I: Dispozitii introductive
Articolul 1
(1)Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de
creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept estelegat de persoana
autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.
(2)Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta
publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.
Articolul 2
Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin
alte dispozitii legale.
CAPITOLUL II: Subiectul dreptului de autor
Articolul 3
(1)Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera .
(2)In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si
persoanele fizice, altele decat autorul.
(3)Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.
Articolul 4
(1)Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru
prima data la cunostinta publica.
(2)Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite
identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand
consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea .
Articolul 5
(1)Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare.
(2)Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul
principal, in conditiile prezentei legi.
(3)In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord . Refuzul
consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat.
(4)In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu conditia
sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.
(5)In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care
acestia le-au convenit. In lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie
ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.
Articolul 6
(1)Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil,
data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei
create.
(2)In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau
juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.
CAPITOLUL III: Obiectul dreptului de autor
Articolul 7
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic
sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea
si destinatia lor, cum sunt:
a)scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau
orale, precum si programele pentru calculator;
b)operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele
scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
c)compozitiile muzicale cu sau fara text;
d)operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
e)operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
f)operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
g)operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta
monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte
opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
h)operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de
arhitectura;
i)lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.
Articolul 8
Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului
de autor operelederivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:
a)traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte
transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie;
b)culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau
compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau
dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.
Articolul 9
Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele:
a)ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele
matematice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de
explicare sau de exprimare;
b)textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora;
c)simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul,
drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia;
d)mijloacele de plata;
e)stirile si informatiile de presa;
f)simplele fapte si date.
CAPITOLUL IV: Continutul dreptului de autor
Articolul 10
Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:
a)dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;
b)dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
c)dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
d)dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si
oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
e)dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati
prin exercitarea retractarii.
Articolul 11
(1)Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.
(2)Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la art. 10 lit. a), b) si d) se transmite prin
mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor
drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, dupa caz,
organismului cu cel mai marenumar de membri, din domeniul respectiv de creatie.
Articolul 12
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera
sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii.
Articolul 13
Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza
sau de a interzice:
a)reproducerea operei;
b)distribuirea operei;
c)importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului,
dupa opera;
d)inchirierea operei;
e)imprumutul operei;
f)comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la
dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual,
de catre public;
g)radiodifuzarea operei;
h)retransmiterea prin cablu a operei;
i)realizarea de opere derivate.
Articolul 14
Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai
multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice
forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea
permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.
Articolul 14
1

(1)Prin distribuire, in sensul prezentei legi, se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu
oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora.
(2)Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer
de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de
drepturi sau cu consimtamantul acestuia.
Articolul 14
2

Prin import, in sensul prezentei legi, se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a
originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.
Articolul 14
3

Prin inchiriere, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp
limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.
Articolul 14
4

(1)Prin imprumut, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp
limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei
institutii care permite accesul publicului in acest scop.
(2)Imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului si da dreptul acestuia la
o remuneratieechitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari.
(3)Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat
prin bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit.
(4)Imprumutul unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni
de la prima distribuire a operei.
(5)Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer
de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de
titularul de drepturi .
Articolul 14
5

Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica:
a)constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale;
b)originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utilizate pentru realizarea produselor de
consum;
c)originalelor sau copiilor operelor, realizate in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista
un contract;
d)lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii;
e)operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre
cel care aangajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite.
Articolul 15
(1)Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, realizata direct sau prin orice mijloace
tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care
depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea
scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea
publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor
cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc
public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public,
prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice
comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, realizata prin punerea la dispozitie publicului,
inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata
avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual.
(2)Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului a
operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispozitia
publicului.
Articolul 15
1

In sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege:
a)emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce
serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii acestora, inclusiv
comunicarea ei publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public;
b)transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice
alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii ei de catrepublic.
Articolul 15
2

Prin retransmiterea prin cablu, in sensul prezentei legi, se intelege retransmiterea simultana, nealterata si
integrala, de catre un operator, prin mijloacele prevazute la art. 151 lit. b) sau printr-un sistem
de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public, a unei transmisii initiale, cu sau
fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate
receptionarii de catre public.

CAPITOLUL V: Durata protectiei dreptului de autor
Articolul 24
(1)Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei,
oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare.
(2)Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de dezvoltare
creativa, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.
Articolul 25
(1)Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea
acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la
care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor
drepturi revine organismului degestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa
unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul
respectiv de creatie.
(2)Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal,
pentru prima oara, o opera nepublicata inainte beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor
patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 ani, incepand din momentul in care
a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica in mod legal.
Articolul 26
(1)Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica in mod legal, sub
pseudonim sau fara indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a
acestora.
(2)In cazul in care identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului
prevazut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii autorului,
se aplica dispozitiile art. 25 alin. (1).
Articolul 27
(1)Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate in colaborare este de 70 de ani de la moartea
ultimului coautor.
(2)In cazul in care contributiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare
dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor.
Articolul 28
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la
cunostinta publica. In cazul in care aceasta nu se realizeaza timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata
drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.
Articolul 30
Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa
moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani.

CAPITOLUL VI: Limitele exercitarii dreptului de autor
Articolul 33
(1)Sunt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii, urmatoarele utilizari ale
unei opere aduse anterior la cunostinta publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante, sa nu
contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de
utilizare:
a)reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru
scopuri de siguranta publica;
b)utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de
exemplificare, in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului;
c)utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii, in emisiuni de radio sau de
televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv invatamantului, precum si
reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole
izolate sau de scurte extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit;
d)reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, in cadrul bibliotecilor, muzeelor,
filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop
lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, in cazul
distrugerii, al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau
a arhivei respective;
e)reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de institutiile de invatamant sau de
muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic,
direct ori indirect;
f)reproducerea, cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu opera, distribuirea sau
comunicarea catrepublic a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata,
amplasata permanent in locuri publice, in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al
unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale;
g)reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant, exclusiv in
scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea, cat si accesul publicului sa fie fara
plata;
h)utilizarea operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate
publica;
i)utilizarea, in scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate in cadrul expozitiilor cu
acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitatiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare a
evenimentului, excluzand orice utilizare comerciala.
(2)In conditiile prevazute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau
comunicarea catre public, fara un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:
a)de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate, in scopul informarii asupra
problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este, in mod expres, rezervata;
b)de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel, care au
fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind
actualitatea;
c)de scurte fragmente ale operelor, in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in
masura justificata de scopul informarii;
d)de opere, in cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica;
e)de opere, in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita
ceruta de handicapul respectiv.
(3)Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile prevazute la alin. (1), actele provizorii de
reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces
tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un
intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie
economica de sine statatoare.
(4)In toate cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) si la alin. (2) trebuie sa se mentioneze sursa si
numele autorului, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; in cazul operelor de
arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie sa se mentioneze si locul unde se gaseste originalul.
PARTEA II: Dispozitii speciale
CAPITOLUL VIII: Operele cinematografice si alte opere audiovizuale
Articolul 64
Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar
cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini in miscare, insotite sau nu de
sunete.
Articolul 65
(1)Regizorul sau, dupa caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica care, in contractul cu
producatorul, isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal.
(2)Producatorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea
producerii operei si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea operei si furnizeaza mijloacele necesare
tehnice si financiare.
(3)Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul
principal este obligatorie.
Articolul 66
Sunt autori ai operei audiovizuale, in conditiile prevazute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul
adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si
autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea din urma reprezinta
o parte importanta a operei. In contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot
conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea
acesteia.
Articolul 67
(1)In cazul in care unul dintre autorii prevazuti la art. 66 refuza sa definitiveze contributia sa la opera
audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea
definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta.
(2)Opera audiovizuala se considera finita, cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre
autorul principal si producator.
(3)Este interzisa distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale in forma
copiei-standard.
(4)Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostinta publica,
precum si utilizarii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau partial.
Articolul 68
(1)Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei
opere preexistente de a o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala.
(2)Cesiunea dreptului prevazut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris intre titularul
drep-tului deautor si producatorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei.
(3)Prin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente
transfera unui producator dreptul exclusiv de transformare si de includere a operei respective intr-o opera
audiovizuala.
(4)Autorizarea acordata de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie sa prevada
expres conditiile productiei, difuzarii si proiectiei operei audiovizuale.
Articolul 69
Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. 66 din
prezenta lege .
Articolul 70
(1)Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei clauze contrare, se
prezuma ca acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, ii cedeaza producatorului drepturile
exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau, prevazute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza
dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile.
(2)In lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum si alti autori ai unor contributii la
aceasta, isi pastreaza toate drepturile de utilizare separata a propriilor contributii, precum si dreptul de a
autoriza si/sau de a interzice utilizari in afara celei specifice a operei, integral sau partial, cum ar fi
utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea
operei, in conditiile prezentei legi.
Articolul 71
(1)In lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este
proportionala cu incasarile brute rezultate din utilizarea operei.
(2)Producatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod
de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la
utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale
incheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de inchiriere, autorii primesc remuneratia conform
prevederilor art. 1111.
(3)Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cinci ani de la incheierea contractului
sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea
contractului, daca nu s-a convenit altfel.
CAPITOLUL X: Operele de arta plastica, de arhitectura si fotografice
Articolul 82
Persoana fizica sau juridica organizatoare a expozitiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse,
luand toate masurile pentru inlaturarea oricarui risc .
Articolul 83
(1)Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicatii care sa permita identificarea
operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum si referiri la semnatura
autorului.
(2)Reproducerile nu vor putea fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat
exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.
(3)Pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit
care sa permita identificarea acestuia.
(4)Modelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite
detinatorului cu orice titlu al acestora, daca nu s-a convenit altfel.
(5)Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutilizabile,
daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza si daca nu s-a convenit altfel.
Articolul 84
(1)Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura,
precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris numele autorului, la loc vizibil, daca
prin contract nu s-a convenit altfel.
(2)Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta
decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.
Articolul 85
(1)Sunt considerate opere fotografice si fotogramele peliculelor cinematografice.
(2)Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de
orice fel, desene tehnice si altele asemenea.
Articolul 86
(1)Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile
autorului operei de arta reproduse in opera fotografica.
(2)Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in executarea unui contract
individual de munca sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui care
angajeaza sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
(3)Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale
titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
Articolul 87
(1)Fotografia unei persoane, atunci cand este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de
persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca nu s-a convenit altfel.
(2)Daca numele autorului figureaza pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie sa fie mentionat si pe
reproduceri.