You are on page 1of 4

TEKS PERHIMPUNAN PAGI MINGGUAN

Bismillahirahmanirrahin.
SEMUA RAKAN DIMINTA LURUSKAN BARISAN DAN BERDIRI TEGAK
Kita akan mulakan perhimpunan pada pai ini denan men!an!ikan " #uah lau rasmi
iaitu
$au NEGARAKU
$au SELAMAT SULTAN
%an LAGU SEKOLAH
%iminta semua rakan&rakan #erdiri denan teak dan #ersedia.
%i'emput semua uru #erdiri #ai sama&sama men!an!ikan lau terse#ut
%i'emput saudara(saudari.untuk
#a)aan ikrar
%ipersilakan.
Terima kasih diu)apkan kepada atas #a)aan ikrar itu tadi
Seterusn!a uru dan rakan&rakan di'emput duduk
Assalamualaikum*arahmatullahi*arakatuh dan selamat pai diu)apkan kepada
+an Berusaha tuan uru #esar , EN -HE M.H% N..R BIN -HE AB%U$$AH
+an dih/rmati pen/l/n kanan pentad#iran , EN 0.PE$+ BIN AB. RAHMAN
+an dih/rmati pen/l/n kanan Hal Eh*al Murid , EN RE%1UAN BIN AB% RASHI%
+an dih/rmati pen/l/n kanan k/kurikulum , EN M.H% TA02I BIN -HE ISMAI$
+an dih/rmati )uru )emerlan , PN R.%I1AH BINTI M.H% +AMIN
+an dih/rmati uru&uru dan seterusn!a rakan&rakan seper'uanan sekalian.
Hari ini ti#a pula iliran sa!a .
Untuk mena)arakan ma'lis perhimpunan rasmi pada minu ini. Untuk penetahuan
rakan&rakan sekalian3 minu ini 4 5 uru !an #ertuas ialah
6.
7.
Tanpa melenahkan masa sa!a inin men'emput uru #ertuas minu lepas iaitu
..
untuk men!ampaikan lap/ran. %enan seala h/rmatn!a ma'lis mempersilakan
Terima kasih diu)apkan kepada .
atas u)apan itu tadi. %iharap amanat !an disampaikan dapat di'adikan panduan untuk
kita semua..
Seterusn!a ma'lis inin men'emput
untuk men!ampaikan ta8kirah. %enan seala h/rmatn!a dipersilakan.
Terima kasih diu)apkan kepada .......
atas ta8kirah itu tadi.
Seterusn!a ma'lis inin men'emput mana&mana uru !an inin men!ampaikan
se#aran maklumat tentan sek/lah. %enan seala h/rmatn!a dipersilakan
Terima kasih diu)apkan kepada
atas u)apan itu tadi.
Tak lenkap kiran!a ma'lis perhimpunan pai kita ini tanpa mendenar amanat daripada
pihak pentad#ir. 0esteru itu ma'lis denan seala h/rmatn!a inin men'emput
.
Untuk men!ampaikan u)apan . denan seala h/rmatn!a dipersilakan.
Terima kasih diu)apkan kepada.
atas u)apan itu tadi.
Berakhirn!a u)apan daripada pihak pentad#ir itu tadi maka #erakhirlah perhimpunan kita
pada pai. Se#elum rakan&rakan naik ke kelas untuk sesi pem#ela'aran seterusn!a
marilah kita sama&sama menadah tanan untuk #a)aan d/a. Untuk menetuai #a)aan d/a
kita pada pai ini di'emput saudara
%ipersilakan.
Amin3 amin3 !a ra#al alamin..
Sekian terima kasih..
%i'emput rakan&rakan pena*as menirini kelas 'aaan mereka untuk naik ke kelas
masin&masin.
SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IBRAHIM (4)
KG. ENDONG, 17000 PASIR MAS
KELANTAN
TEKS UCAPAN
PERHIMPUNA
N