You are on page 1of 80

1.

FEJEZET
Az egsz szertarts alatt egyetlen csepp knny sem buggyant ki Gemma
szembl. A!gy mst sem lt!tt s"rni az ap#a temetsn.
$ersze nem is #ttek s!kan. Ezen a %!rr& %ebruri reggelen csupn 'r.
Gunter s a mama #elent meg a pap!n k"()l a *igtning +i,ge-i
temetben. A temetkezsi (llalat kp(isel#e ktelessgtu,&an
leszll"t!tta a k!p!rs&t. ma#, alkan t(!z!tt. /ten mara,tak t 0 a
s"rs&t is belert(e.
Ami igaz. az igaz1 negy(en %!k (!lt rnykban. 2pesz3 ember ilyen
i,ben semmi sz"n alatt sem tlt el t percnl tbbet a t3z nap!n 0
leg%el#ebb ktelessgbl. Gemma rezzenstelen arccal 4gyelte. a!gy
leeresztik a k!p!rs&t. Egyszer3en nem tu,!tt s"rni.
A pap egy ms!,perccel sem mara,t t!(bb. mint ami %elttlen)l
sz)ksgesnek t3nt. s 'r. Gunter is szinte az!nnal k(ette t. Gemma
csak 5gy mellesleg nyugtzta t(!zsukat6 4gyelmt tel#esen lekttte a
k!p!rs&ra lapt!lt %l, t!mpa pu7ansa. 'in,egyre az!n tpel,tt. mirt
nem k"(nk!zik ki belle egyetlen knnycsepp sem.
8irtelen megrezzent1 mama rintette meg a (llt.
0 Gyere. ke,(es. i,e#e azamenni.
8azamenni. !tt!n lenni9 :an-e (alaki. aki !tt!nnak ne(ezne egy
ilyen %l,pa,l&s. min,en knyelmet nlk)lz r&kalyukat; 'rpe,ig
Gemmnak ez (!lt az !tt!na. ami&ta csak az eszt tu,ta.
0 :ezessek; 0 kr,ezte mama. mik!r elrtk a r!zs,s kis teeraut&t.
amely J!n <mit (!lt. ,e alla utn a tula#,!n#!g tszllt egyetlen
lenygyermekre.
Gemma arcn al(ny m!s!ly %ut!tt t. 'amr&l min,enki tu,ta. !gy
a#mereszten (ezet. Tula#,!nkppen 'rs. 'a,ge =alt!nnak "(tk. ,e a
krnyken min,enki csak 5gy emlegette. !gy a >mama?. Fr#(el egy)tt
tbb mint arminc (e telepe,ett le *igtning +i,ge-ben. !gy szerencst
pr&bl#anak az !plmezkn. @ili =alt!n allt k(eten mama el sem
tu,ta kpzelni. !( meetne. "gy t mara,t. :lt!zatlanul rgi. &cska
lak&k!csi#ban 5zta meg magt. s azzal egsz"tette ki szegnyes
z(egyi nyug,"#t. !gy apr& !plk(eket a,!tt el a turistknak.
Ez a szerny s #&sg!s sz!msz,assz!ny p&t!lta Gemma szmra az
igazi any#t. aki belealt a sz)lsbe. amik!r (ilgra !zta egyetlen lnyt.
'amnl keresett mene,ket min,annyisz!r. a ap#a leitta magt. s
el(iseletetlen)l ingerlkenny (lt.
0 Aem 0 rzta meg a %e#t Gemma 0. ma#, n (ezetek.
A k!csiban mg nyit!tt ablak mellett is %ullaszt& (!lt a sg. a
szl(,n tucatszm t)leke,tek a tr&pusi legyek.
0 2s m!st !gyan t!(bb; 0 tu,ak!lta mama. miutn elin,ultak. 0
G!n,!l!m. nem akarsz *igtning +i,ge-ben mara,ni. 'in,ig a nagy(r!si
letrl brn,!ztl.
Gemma tu,ta. nincs rtelme %)llenteni6 mama #!bban ismeri t akrki
msnl.
0 *eet. !gy elmegyek <y,neybe.
0 Bsmerem <y,neyt. @!rzalmas ely.
0 8!gy!gy;
0 Embertelen)l nagy. s embertelen)l ang!s.
0 Ct (tize, utn a (a,!nban ki%e#ezetten #&l %!g esni egy kis lrma.
0 2s mi lesz @lue-(al;
Gemma &risi (a,szkuty#t "(tk "gy. amit mg az ap#a !z!tt a
z!z. mert 5gy (lte. sz)ksg)k (an egy ber rre. @lue-t kiktttk a
barlang be#rata el. aki pe,ig a kzelbe merszke,ett. az csak a J&isten
irgalmra szm"tat!tt.
Gemma izgalmas ki"(snak tallta. !gy megnyer#e a (a,llatnak
tetsz kutya bizalmt. *egnagy!bb meglepetsre siker)lt is
sszebartk!znia (ele. 'i(el az&ta el(lasztatatlan #&pa#ts!kk (ltak.
nem (!lt nez meg(lasz!lnia a kr,st1
0 Termszetesen magammal (iszem.
0 Aem %!g#a magt !tt #&l rezni.
0 @lue min,en)tt #&l rzi magt. a n is (ele (agy!k 0 szegte %el a %e#t
ntu,at!san Gemma.
0 Ebben igaza, leet. <!asem lttam mg ilyen ragaszk!,& llat!t9
Engem az!nban allra tu, rmiszteni.
0 Dgyan mr. mama. isz !lyan szel",. mint a ma sz)letett brny.
0 Ee csakis (ele, szemben.
Gemma %lkacag!tt.
0 :gre ne(etni ltlak 0 m!s!ly!,!tt el mama.
Gemma nem %elelt semmit. Ae(etek. g!n,!lta. ,e mg min,ig nem
s"rtamF $e,ig egy gyereknek s"rnia illik. a megal az ap#a.
8allgatag!n (gtak t a (r!skn. m"g a msik (gn el nem rtk a
Tree 'ile +!a,!t. amely 5#ra ki(ezetett a (a,!nba. 'ama s Gemma
nny mr%l,,el *igtning +i,ge-en k"()l lak!tt. egy Fr!,ge 8!ll!G ne(3
apr& telep)ls mellett. A (i,k megleetsen egyang5an %estett erre%el1
!tr!mba !plbnyk ktelenke,tek 5t!n-5t%len. s ettl si(r. !l,bli
t#ra emlkeztetett az egsz krnyk.
8atalmas eukaliptusz%a a#!lt mama lak&k!csi#a %l. ,e ritks le(lzete
nem ny5#t!tt igazi (,elmet a nap perzsel sugarai ellen. Eez kpest
Gemma %l,be (#t )regbarlang#a kellemes. 3(s zugnak tetszett.
0 Gyere t !zzmF 0 #a(as!lta a sz!msz,assz!nynak. 0 'egiszunk
egy #& i,eg srt.
2s mris tkanyar!,!tt az ap#a %l,#re. 8irtelen az!nban %urcsa rzse
tma,t1 a kutya nem %ut!tt el lelken,ez(e. a!gy sz!k!tt. Gemma
gyanak!,(a %)rkszte a barlang krnykt. A ba#rat eltt egy stt.
m!z,ulatlan testet lt!tt.
0 H. nemF 0 kilt!tt %el. s beletap!s!tt a %kbe. 0 @lueF 0 sik"t!tta
magnk"()l. ma#, kipattant a k!csib&l. s tr,re (et,(e lbe (!nta az
lettelen)l e(er llat!t. @lue elneez)lt %e#e %lrebillent. a sz#b&l %er
ab buggyant el.
0 'egaltF 0 A lny ,bbenten mere,t mamra.
0 Bgen. 5gy nz ki 0 m!ty!gta az assz!ny egy)ttrzn.
0 Ee !gyan; 'irt;
0 :al&sz"n3leg megmrgeztk.
0 'egmrgeztk; Ci akarta (!lna @lue-t megmrgezni;
0 8t. ami azt illeti. nem r(en,ett t5l nagy npszer3sgnek a
krnyken. 0 'ama (igasztal&n meg(eregette a lny tt1 0 Aa9 ne
bnk&,#F Taln #!bb is ez "gy. Igysem (iette, (!lna maga,,al <y,neybe.
Tu,!, #&l. !gy ra#ta, k"()l min,enkit megtma,!tt. aki csak lt s
m!zg!tt.
0 Akk!r is (!lt a leg#!bb bart!mF 0 )ppgte Gemma.0Annyira
szerettemF
0 Tu,!m. tu,!m. Bgazn sa#nllak. ke,(esem.
Ekk!r irtelen megpattant (alami Gemmban. 'inta min,en %#,alma
m!st trt (!lna %l benne egyszerre. az&ta. !gy megrkeztek !zz a
ren,rk. s kzltk (ele1 az ap#a !ltrszegen belezuant egy
elagyat!tt bnya)regbe. a!l a nyakt szegte.
0 H. @lueF 0 z!k!g!tt %el ang!san. arct az llat s3r3 bun,#ba
temet(e. 0 Ae agy# elF Jlyan egye,)l mara,!k. akr a kisu##am9
0 'in,annyian egye,)l (agyunk 0 llap"t!tta meg %ra,t. lem!n,&
ang!n mama.
Gemma %elpillant!tt.
0 Ae beszl# ilyeneketF Aem min,enki !lyan szrnyeteg. mint az apm
(!lt. Az emberek tbbsge trsra (gyik. 'int a!gyan n is. 'eglt!,.
egy szp nap!n megtall!m magamnak azt az embert. akibl ren,es %r#
(lik. s legalbb at gyerek)nk lesz. Aekik is megtan"t!m ma#,. !gy a
(ilg!n a legrtkesebb ,!l!g a szeretet. Elegem (an ebbl a termketlen
magnyb&l. elegem (an ebbl az rtelmetlen ny!m!r5sgb&l. meg
az!kb&l is. akik megmrgezik az ember kuty#t. s9 s9
'ama legugg!lt a z!k!g& lny mell. s gyeng,en megsim!gatta a
(llt.
0 Bgaza, (an. ke,(esem. Elszr is s"r, ki maga,F Erre (an m!st a
legnagy!bb sz)ksge,.
'iutn Gemma bnata kiss csillapult. a lny %elllt. s keresett egy
s&t. !gy eltemesse @lue-t. @ecs!mag!lta az llat!t egy rgi takar&ba.
be%ektette a g,rbe. ma#, rsz&rta a %l,et. Ezzel (glegesen lezrult
letnek egy %e#ezete. Eltklte. !gy s!a tbb nem %!g trapillantani.
min,ig csak elre tekint. Az ap#a s a kuty#a all(al egy b!l,!gtalan
m5lt bilincsei ull!ttak le r&la. '!st mr a sa#t kezbe (eeti a #(#e
alak"tst. 'egesk),tt. !gy szebb letet kerek"t magnak. mint amilyet
az ap#a ny5#t!tt neki az elm5lt tizenny!lc eszten,ben.
0 8t ezt elintzt)k 0 szgezte le. amik!r mam(al egy)tt belptek a
3(s barlangba.
0 Ezt el.
0 Akk!r ter(ezz)k el. !gyan lesz ezutnF 0 Gemma letelepe,ett egy
szkre. az asztalnak sz!lgl& (ask!s ,eszkalap mell.
0 'ire g!n,!lsz; 0 tu,ak!lta mama.
0 $l,ul arra. !gy lenne-e ke,(e, meg(enni tlem a k!csit. s
bekltzni a barlang!mba. am"g t(!l (agy!k.
0 A!s9 'ennyi i,eig lennl t(!l;
0 Azt mg n sem tu,!m. <!kig. Taln letem (gig. 'a#, allat!k
magamr&l.
'ama %els&a#t!tt.
0 8iny!zni %!gsz. Ee megrtelek. Az!nk"()l9 0 Az i,s assz!ny sz#a
m!s!lyra 5z&,!tt. 0 'in,ig is arr&l brn,!ztam. milyen #& lenne egyszer
itt lakni. Fleg nyr!n.
0 Esetleg i,e!zatn, a lak&k!csi,at. s akk!r min, a kt laks
elnyeit l(ezetn,. Aem akar!m ela,ni apa %l,#t. ,e am"g t(!l
(agy!k. min,en a ti,.
0 Ez remek)l angzik.
0 8elyes. Akk!r igyunk r egyetF
0 Ez mg #!bban angzikF
'ama eltt Gemma magabizt!snak s atr!z!ttnak mutatta magt. ,e
amint elt(!z!tt a sz!msz,assz!nya. kezbe temette arct. A knnyei
mr el%!gytak. Az!n tprengett. mennyi pnzt tu, sszekaparni az eltte
ll& nagy kalan,!z.
@r (i,ken ntt %el. egyltaln nem (!lt tapasztalatlan. Az isk!lban
gyakran nzett t(t. s nemegyszer tett lt!gatst (r!si bartninl.
'egleetsen p!nt!s %!galma (!lt arr&l. miknt %est a (ilg *igtning
+i,ge-en k"()l. <zerencs#re a sz)leitl gy!rs sz#rst s megleetsen
#& gyak!rlati rzket rklt. Tu,ta. !gy a pnz bizt!nsg!t #elent.
<y,neyben tet csak akk!r (an eslye. a s!k pnzt tu, elteremteni.
Czel r!mszz ,!llr#a kamat!z!tt a bankban. Ezt mg abban az
i,ben sp&r!lta ssze. amik!r pincrnknt ,!lg!zgat!tt.
'ama a#lan,& lett (!lna tszz ,!llrt a,ni a kis teeraut&rt. "gy
min,ent ssze(et(e mr ny!lcszzra kereke,ett (!lna az sszeg. Gemma
kiszm!lta. !gy nem pusztn a buszt meg a (!nat!t kell ki4zetnie
<y,neyig. anem szllst is kell !tt tallnia. amit szintn nem a,nak
ingyen. Eez #nnek mg az tkezs meg a ruzk!,s kltsgei. am"g
munkt nem tall. A ny!lcszz tet nem elg.
A lny tekintete nkntelen)l az ap#a gyra (n,!r!lt. +g&ta tu,ta.
!gy az gy (gnl. a %alba %5rt mlye,sben (an egy apr&. !rpatag
pl,!b!z. <!asem mert belekukkantani. ,e azt se#tette. (agy inkbb
remlte1 ap#a !,a ,ugta !pltartalkait. s innen teremtett el min,ig
pnzt. a ppen rszegeske,ni ksz)lt. '!st. !gy a %r4 megalt. mirt
ne leetne ki%)rkszni a re#tekely titkt;
Gemma e(esen ,!b!g& sz"((el !,al!pak!,!tt az gy!z. ki(ette a
,!b!zt. ma#, az asztalra tette. A #&zan sz azt s5gta. nem lesz benne
semmi k)lnsebb rtk. a keze mgis (a,ul reszketett. amik!r %elnyit!tta
a %e,elet.
@elepillant!tt a ,!b!zkba. s egy pillanatra elllt a llegzete. Aem
akart inni a szemnek. *ass5. tt!(a m!z,ulattal (ette a kezbe az
!(lis. %ekete k(et. A atalmas !pl ppen csak el%rt a lny kezben. a
s5lya pe,ig egyenesen sz,"tnek t3nt. J&sg!s gF 8a ez (al&ban az9
'eg%!r,"t!tta a k(et. s ki,er)lt. !gy a msik !l,alr&l mr
lemetszettek egy ,arab!t. A (gsi %el)leten mess sz"nekben #tsz!tt a
k. A lny az!nnal megrtette. egy (agy!nt tart a kezben. *egalbb ezer
kart. s ki(telesen ritka sz"n3 ,arab. mg az anyagszerkezete is
egszen ren,k"()li9
Gemma megbab!nz(a bmulta az ezer sz"nben t)n,kl kk(et.
8iszen gaz,ag (agy!kF 0 (illant t az agyn.
:isz!nt se!gy se %rt a %e#be ez az egsz. Az ap#a mr !ssz5 (ek &ta
egyetlen rtkesebb k(et sem s!tt ki *igtning +i,ge-ben. *egalbbis
min,ig ezt m!n,ta. 8azu,!tt (!lna; 8iszen ezt a par,s pl,nyt
mgiscsak megtallta (alamik!r. A lny szrny3 aragra ger#e,t.
Flslegesen kellett ebben a bnat!s !,5ban gubbasztania (eken t;
Flslegesen lt k!l,usletet. szen(e,te el a krnyk lak&inak sznalmt
meg g5ny!l&,sait;
8e(es %e#cs&(lssal tette le a k(et az asztalra. ma#, %!lytatta a
kutatst. A!gy %lrerzta a ,!b!zban mara,t apr&bb k(eket. egy
megsrgult. szamr%)les rgi %nykpet %e,ezett %el. A kpen egy %r4 meg
egy n llt egymsba kar!l(a. Els pillantsra min,ketten ismeretlennek
t3ntek.
Azutn amik!r kzelebbrl meg(izsglta a %r4t. sszesz!rult a gy!mra.
A szke ,alia nem s!k as!nl&sg!t mutat!tt a szinte tel#esen k!pasz.
piszk!s krm3. sras5 regemberrel. akit pp eltemettek. ,e a szemrl
%l leetett ismerni1 J!n <mit nzett r a kprl. az ap#a. <enki msnak
nem (!lt ilyen (ak"t&an s %ele#tetetlen)l (ilg!skk szeme. sem ilyen
,ermeszten #eges tekintete. Gemma megb!rz!ng!tt. mert 5gy rezte.
!gy 5#ra rmere, ez a kegyetlen szempr.
Ap#a ki(telesen rzketlen s k"mletlen ember m&,#ra (iselke,ett
min,ig. Gemma ennek ellenre igyekezett #& gyermek lenni. sz!rgalmasan
%ztt meg takar"t!tt !tt!n. Ap#t ktelessgtu,&an le%ektette.
min,anysz!r az reg magateetetlenre itta magt. A!gy m5ltak az
(ek. Gemma lassan arra a beltsra #ut!tt1 nem annyira a szeretet. mint
inkbb a %lelem kti az ap#!z. A %r4 gyakran el(erte. ,e a nem. akk!r
is 5gy tu,!tt nzni. !gy a lny ereiben meg%agy!tt a (r. Kgy trtnt ez
alig nny ttel k!rbban is. amik!r Gemma be#elentette. !gy
=algettben %!g munka utn nzni. Ap#a kerek perec megtilt!tta neki. s
szemt !lyan ellentm!n,st nem t3rn meresztette ki. !gy Gemma sz&
nlk)l enge,elmeske,ett.
A lny igyekezett elny!mni magban a kellemetlen emlkeket. s
inkbb a kpen ltat& assz!nyra irny"t!tta 4gyelmt. I#ra g!mb&c!t
rzett a t!rkban. Lsak nem az any#a; <emmi ktsg1 az assz!ny!n
ltsz!tt. !gy llap!t!s. Igy a at!,ik &napban leetett. Igy t3nt. nem
igazn rzi #&l magt az t tkar!l& %r4 kzelben. Ez (!lt tet az a
>sza#a?. akirl az ap#a s!asem akart beszlni. aki belealt a sz)lsbe. s
akinek a tula#,!nsgai mgis t!(bbltek egyetlen gyermekben. Bgen. J!n
<mit egyszer ,)sen Gemma szemre (etette. !gy >tiszta any#a?. ,e
ettl a kelletlen meg#egyzstl eltekint(e a leny nemigen tu,!tt semmit
az ,esany#r&l. Azt az!nban i,e#ek!rn megtanulta. !gy elyesebb
elny!mni magban a k"(ncsisg!t. a nem akar#a %elingerelni az ap#t.
'!st min,en k!rbban el%!#t!tt kr,s elemi er(el trt %el benne.
Bzgat!ttan (izsglgatni kez,te a kpet. ,e a s3r3. stt a#k!r!nn s a
trkeny termeten k"()l nem tallt as!nl&sg!t nmaga meg az any#a
kztt. $ersze az is igaz. !gy az i%#5 assz!ny atalmas %ekete
napszem)(eget (iselt. ami megneez"tette arc(!nsainak ki%)rkszst.
0 'ary 0 sutt!gta Gemma. C)lns. Ez a n( nem illett eez a nz.
$e,ig Gemma sz)letsi anyakny(i ki(!natban az llt. !gy any#a ne(e
'ary @ell. sz)letsi elye1 <y,ney.
Gemma meg%!r,"t!tta a kpet. A bal %els sar!kban apr& bet3kkel pr
sz& szerepelt1 <te%an s 'ary. 1MNO karcs!nya.
A lny meg,bbent. Elszr is (alami nem stimmelt a ,tummal. 8a
ezen a kpen az any#a pp (ele teres. akk!r neki. Gemmnak nem 1MNP
szeptemberben. anem 1MNQ els &nap#aiban kellett (!lna
megsz)letnie. Ez esetben nem is tizenny!lc (es. anem ma#,nem 5szF
@rmekk!ra meglepetst !k!z!tt is ez a %elismers. mgsem (!lt igazn
(ratlan. A lny (gre magyarzat!t kap!tt arra. mirt magas!,!tt min,ig
egy %e##el az !sztlytrsai %l. mirt #tt meg !lyan amar a a(iba#a. s
egyltaln1 mirt rezte magt annyi(al rettebbnek a tbbieknl.
's!,ik !l(assra mg (alami %elt3nt neki1 <te%an9 Ap#t tet
ere,etileg nem J!nnak. anem <te%annak "(tk. Lsupa azugsgF 'irt
kellett ennyit azu,nia;
$ersze legy)nk igazsg!sak1 Gemma min,ig is se#tette. !gy az ap#t
nem keresztelettk J!nnak. A %r4 szakias kinzete s ersen i,egen
kie#tse miatt le sem taga,atta (!lna s(, szrmazst. Az ausztrl
(a,!n !plbnyi min,ig is (!nz!ttk a kalan,!r!kat meg az!kat. akik
teleuntak a p!lgri let%!rmba. "gy aztn megszktek a %elesg)k. a
csal,#uk (agy pp a ren,rsg ell. Btt g!n, nlk)l letelepe,ettek. s
ezen az isten ta mgtti elyen (isz!nylag bizt!nsgban rezettk
magukat. *igtning +i,ge-ben senki sem tesz %el az embernek kr,seket
0 mg a sa#t lnya sem.
'!st az!nban annl tbb kr,s t!lult %el Gemmban. 'it azu,at!tt
mg neki az ap#a; *eet. !gy 'ary sem alt meg; *eet. !gy az ap#a
mg kisbaba k!rban elrab!lta t. s csak azrt (lt!ztatta meg a ne(t.
!gy megneez"tse a ny!m!zst. Taln9
A lny mlyen elmer)lt k)lns brn,#aiban. Az ap#nak szer%elett s!k
!ka leetett a ne(e s a sz)letsi ,tum meg(lt!ztatsra. 'in,ig is
ersen zrk&z!tt ember (!lt. 'g az sem kizrt. !gy azrt 4atal"t!tta
meg a lnyt a i(atal!s irat!kban. !gy t!(bb tartassa mag!z
lnc!l(a. mint kisk!r5t. Ennl az!nban s!kkal (al&sz"n3bbnek t3nt. !gy
amik!r a kis Gemma elmulaszt!tt i,ben isk!lba menni. ,esap#a nem
akart sszet3zsbe ker)lni a at&sg!kkal.
A lny #&l emlkezett mg a ,i(at!san ltztt. #& illat5 ,mra. aki az
i%#5sg(,elmi i(atalb&l kereste %el ket annak i,e#n. s nmileg
rtetlen)l r,ekl,tt. mirt nem #r a gyermek isk!lba. Aem s!kkal
ezutn ker)lt el 0 r,g tu,#a. !nnan 0 az el(eszettnek itt sz)letsi
anyakny(i ki(!nat. s ettl kez,(e isk!lba kellett #rnia.
A kez,etleges asztalra knykl(e Gemma !lyan mlyen elg!n,!lk!z!tt.
minta csak elalu,t (!lna. Egyszerre csak elstt)lt a elyisg1 egy
&risinak t3n alak llta el a %nyt a barlang be#ratnl. A lny
sszerezzent. gy!rsan (isszaa#"t!tta az !plt meg a %nykpet a
,!b!zkba. s rzrta a %e,elt.
0 :an itt (alaki; 0 tu,ak!lta egy ismers ang
0 Ja. te (agy az. mamaF 0 s&a#t!tta megknnyebb)lten Gemma. Egy
pillanatra mr megi#e,t. !gy (alaki ms #tt (ratlanul lt!gat&ba1 egy
%r4. akit at (e nem lt!tt. Az illet az&ta nem merszke,ett a kzelbe.
st meg sem merte sz&l"tani. a az utcn sszetallk!ztak. '!st az!nban
nincs itt!n <mit. aki elrettenten a "(atlan (en,geket. Lsak nem9
csak nem ez az alak mrgezte meg a kutyt;
0 Rl# le. mamaF 0 ren,elkezett Gemma. k)lsre megriz(e a nyugalmt.
0 2pp #&k!r #ssz.
0 Bgazn; 2s mirt; 0 A sz!msz,assz!ny nagy!t nyg(e leereszke,ett
egy szkre. amely keser(esen nyik!rg!tt a s5lya alatt.
0 Azt akartam megkr,ezni tle,. !gy ma ki(telesen a lak&k!csi,ban
alatnk-e. Sszintn sz&l(a nincs s!k ke,(em egye,)l itt #szakzni. a
barlangban.
0 Aem %!g!, elinni. ,e pp ezrt #ttem. Azt m!n,tam magamban.
!gy egy ilyen elyes kislny nem mara,at egy szl magban ezen a
krnyken. Aka, erre%el nny %r4. aki nem ismer sem istent. sem
embert.
Gemma tn (gig%ut!tt a i,eg. T m!st is arra a biz!ny!s %r4ra
g!n,!lt1 egy atalmas termet3. tagbaszaka,t bnyszra. aki min,ig
b3zltt az !lcs& plinkt&l meg az p!r!,!tt izza,sgt&l.
0 8t igen 0 m!s!ly!,!tt el knyszere,etten. 0 Aem (agy!k egy
kim!n,!tt (ilgszpe. ,e ami igaz. az igaz1 nem min,en %r4 (l!gat&s.
0 Te megibbantl; 0 mult el mama. 0 'ik!r nztl ut!l#ra t)krbe;
Camaszk!r!,ra tnyleg egy kicsit el%!rmtlan!,tl. ,e az&ta !lyan alak!,
lett. !gy akr 4lmcsillagnak is elmeetnl. Az arc!, pe,ig min,ig is
ki%e#ezetten b#!s (!lt. $ersze #!bban tenn,. a legalbb az arcbr,et
bekenn, na nap!la##al. !gy ne s)l#n le !lyan ngerbarnra.
Gemma za(arba #tt a (ratlan elismerstl.
0 Dgyan mr. ne (iccel#F 0 r"t!tta el pir!nk!,(a a ,icsr sza(akat. 0
Aem tu,!m. mirt akar!, elitetni (elem. !gy (alami ren,k"()li szpsg
lennk.
0 'ert az (agy 0 ,)nnygte mama. 0 <y,neyben ma#, (igyzn!, kell
maga,ra. A (r!si %r4ak aztn nem ismernek tr%t.
0 Jelen pillanatban nem k)lnsebben r,ekelnek a %r4ak 0 csattant %el
a lny kiss in,ulat!sabban. mint akarta. Czben ugyanis csak nem agyta
nyug!,ni a kellemetlen emlk. @iz!nyra az a %r4 is csak a ke,(ez
pillanat!t keresi. !gy 5#ra meg#elenessen Gemma letben.
'ama gyeng,en megsim!gatta a lny kezt.
0 Ae g!n,!l# rF Az e7a#ta %r4ra nem szaba, egyetlen g!n,!lat!t sem
pazar!lni. Egyszer3en nem r,emli meg.
Gemmnak eltart!tt nny ms!,percig. am"g r#tt. !gy az assz!ny
nem arr&l a biz!ny!s %lelmetes bnyszr&l. anem az ap#r&l beszl
0 'irt. milyen %a#ta %r4 (!lt;
0 Cegyetlen. 2s nz. 'eg betegesen %ukar.
Fukar; *eet. !gy ezrt nem a,ta el az &risi !plt; *eet. !gy a
zsug!risg tnyleg rment az agyra. s senkinek nem akarta megmutatni
a ritka szp k(et;
Ez m!st mr s!asem ,er)l ki. J!n <mit senkinek sem rulta el. mit
re#teget !tt!n. 'g a lnynak sem. Bnkbb agyta. !gy a gyerek ms!k
le(etett ruiban #r#!n. s a szegnyk!nyn ll#!n s!rba. a meleg
le(est akar enni.
Gemma sz"(esen megmutatta (!lna mamnak a k(et. ,e tu,ta. !gy
*igtning +i,ge-ben mr rg&ta nem sz!ks az rtkesebb leletekkel
,icseke,ni. Az irigysg mg a leg#!bb bart!kb&l is ellensget csinl.
0 2s m!st !gy llsz anyagilag; 0 kr,ezte egy)ttrzen mama.
Gemma ellenllt az 5#b&l %eltma,t k"srtsnek. s csak ennyit m!n,!tt1
0 :an itt nny apr& !pl!cska. Apm (astartalka. 'a#, ela,!m.
Ezenk"()l mara,t mg 5sz ,!llr ztartspnzem. meg r!mszz a
takarkban. Eez #n. amit a k!csirt a,sz.
0 El!ztam 0 sz&lt mama. s mris el5z!tt a zsebbl egy kteg
bank#egyet. 0 El ne rul, az a,&i(atalnak. ,e az elm5lt (ekben egsz #&l
#(e,elmezett a kincskeressF
Gemma %elkacag!tt1
0 Egy r(a mukk!t sem sz&l!k senkinek.
0 +en,ben. 2s mik!r in,ulsz <y,neybe;
A lnynak elsz!rult a t!rka. =algettnl t!(bb mg s!asem #ut!tt el
letben. tet e,,ig leg%el#ebb negy(en mr%l,re t(!l!,!tt el *igtning
+i,ge-tl. <y,ney egy msik (ilg!t. egy allatlanul izgalmas. ugyanakk!r
%lelmetes (ilg!t #elkpezett a szmra. 'gis min,enr!n el akart #utni
!,a. a!l any#a is sz)letett.
0 Amint megtettem a sz)ksges elksz)leteket 0 #elentette ki
atr!z!ttan.
0 'r. =itm!re !lnaputn rkezik. 8a (al&ban el akar!, a,ni az
!pl#ai,at. tisztessgesebb rat a, rt)k. mint brki ms. Lsak arra
(igyzz. !gy ne %!ga,, el az els a#nlatt. anem alku,!zz egy kicsitF
Gemma ab!z!tt. Az ap#a (alamilyen !kb&l ki nem llatta 'r.
=itm!re-t. ><ima m!,!r5 (r!si?-nak titullta. s s!asem kttt (ele
)zletet.
0 Apa min,ig 'r. Gunternek a,ta el az !pl#ait 0 #egyezte meg tt!(n.
0 Annak a (n gazembernek; 0 ne(etett %el mama. 0 Az,. kicsikm.
tisztban (agy!k (ele. !gy 'r. Gunter legalbb el#tt a temetsre. s az
sem ktsges. !gy az ap,. aki kztu,!ttan sz"(&s ember (!lt. ki tu,ta
nla alku,ni a neki meg%elel rakat. Tge, az!nban bizt!san becsapna.
akrmibe le%!ga,!m. 8allgass rm. pr&bl# inkbb szerencst @yr!n
=itm!re-nlF Aem kell mst tenne,. mint !gy pnteken elmsz a +i,ge
<zll&ba. s megkr,e,. melyik sz!bban szllt meg.
0 J&l (an. mama. elmegyek.
0 8elyes. 2s m!st !zz nekem egy srtF @!rzaszt& ez a sg.
A sr garma,(al llt a znl. mert J!n <mit ebben az egy ,!l!gban
nem %ukark!,!tt a pnzzel. Gemma mris !z!tt egy ,!b!zzal a parnyi
gz-3t- szekrnybl. ma#, (isszatelepe,ett az asztal!z.
0 'esl# nekem egy kicsitF 'ilyen ember ez a 'r. =itm!re;
'ama kinyit!tta az italt. m!&n belek!rty!lt. ma#, a keze %e#(el
elge,etten megtrlte a sz#t.
0 @yr!n; 'agas %r4 Igy t(en k&rul #rat. ,e nagy!n 4atalnak nz ki.
<3r3 %ekete a#a (an. csak a !ml!knl sz)l egy kicsit. A
legcs!,lat!sabb a szeme1 (ilg!skk. Jlyan. minta (ilg"tana. Bgazn
#&kp3 %r4. ami azt illeti. ,e sa#n!s reg mr !zz,. 2s persze ns. @r
errl a %r4ak szeretnek meg%ele,kezni. a az assz!ny nincs pp a
kzel)kben.
Gemma elkereke,ett szeme lttn mama elne(ette magt1
0 Ae nzz 5gy. mint aki m!st lpett le a %al(,rlF 'ieltt elin,ulsz
<y,neybe. #!bban tesze,. a megszaba,ulsz egy-kt gyermeteg
elkpzelstl. A nagy(r!s!kban csak 5gy emzsegnek a kalan,(gy&
%r4ak. akik kim!n,!ttan az ilyen zikeszem3. am(as szpsgekre
(a,sznak. mint amilyen te (agy. @yr!nt&l az!nban nem kell tartan!,. S
igazi 5riember. ami manapsg elg ritka.
Gemma egyelre nem (!lt benne bizt!s. !gy (alaa is kpes lesz-e
%r4akkal kapcs!lat!t teremteni. <!k ( telt el mr ugyan az&ta a biz!ny!s
rmiszt eset &ta. ,e mg nem gyz,etett meg r&la. nem (ert-e rk
letre gykeret benne az isz!ny a msik nemtl. Lsak remnyke,etett.
!gy nincs "gy. mert alap#ban ((e semmire sem (gy!tt #!bban. mint
szeret csal,ra meg s!k gyerekre.
0 *t!m. nem nagy!n isze,. amit m!n,!k 0 m!s!ly!,!tt el mama.
0 Ee!gyisnem. Ae aragu,#F $ersze !gy eliszem. Lsak kicsit
elkalan,!ztak a g!n,!lataim.
0 Ez ebben a elyzetben tel#esen rtet. Aez nap (!lt a mai. Tu,!,
mit; 8atk!r (rlak (acs!rra. Ae kss. s ne %ele#ts el l&inget meg
%!gke%t !zniF
Gemma szinte knnyekig megat&,!tt.
0 Aagy!n #& (agy !zzm.
0 Dgyan mrF C)lnben mire (al& lenne egy sz!msz,;
'ama nem szeretett rzelegni. ,e azrt az szeme is %urcsn csill!g!tt.
mikzben nezkesen %eltpszk!,!tt. Gemma elatr!zta. !gy s3r3n "r
ma#, neki. s amilyen amar csak leet. 5#ra meglt!gat#a. Arra g!n,!lt.
a ez a %ekete !pl (al&ban annyit r. amennyire becs)li. akk!r akr
rep)lgpet is brelet magnak.
U. FEJEZET
A p!rtn kzltk. !gy 'r. =itm!re a usz!nrmasban lakik.
A +i,ge <zll&ban min, a negy(en sz!bba k)ls lpcsn leetett
%el#utni. A usz!nrmas az emeleten (!lt.
Gemma reszketeg tr,,el elin,ult %el%el. Az emberek 0 mamt is
belert(e 0 min, azt ittk r&la. !gy ren,k"()l ntu,at!s. atr!z!tt lny.
pe,ig magabizt!s %ellpse (al&#ban nem (!lt ms. mint magra
erltetett k)lssg. egy%a#ta pa#zs. amellyel erszak!s s killatatlan ap#a
atalmask!,sai ellen pr&blt (,ekezni. A irtelen arag5. iszk!s %r4r&l
az (ek %!lyamn ki,er)lt1 a (alaki megunyszk!,ik eltte. azzal mg
k"mletlenebb)l bnik. *nya ezrt igyekezett a#l"tatatlan. acl!s
#ellemnek mutatk!zni eltte.
Ez persze k!rntsem #elenti azt. !gy egy min,en ##al megkent
!plkereske,(el szemben 0 amilyen pl,ul @yr!n =itm!re 0 elg
ersnek rezte (!lna magt. 2pp ellenkezleg. Gemma azt sem tu,ta. 45-
e (agy lny. amik!r elrte az a#t&t. B,egessgt alig cskkentette. !gy
egyelre csak az apr&bb k(ek ela,s(al akarta pr&bra tenni a
kereske,t.
8!sszas tprengs utn ugyanis 5gy ,nttt. !gy a legrtkesebb
,arab!t elbb <y,neyben %elbecs)lteti tbb szakrt(el is. It!n a szll!,a
%el eszbe #ut!tt. !gy mg #!bb rat retne el egy r(ersen. a!(
szen(e,lyes gy3#tk is el#rnak. 8at szm#egy3 sszegek lebegtek a lelki
szemei eltt. Elkpzelte. !gy (esz ma#, egy zat. szp rukat. s
min,enekeltt egy kutyt9
Aem. azt mgsem. *egalbbis mg nem. Ennyire knnyen nem %ele#teti
el leg#!bb bart#t. @lue-t.
B,kzben elrte a usz!nrmas sz!bt. s tancstalanul megllt
eltte. A legsz"(esebben sark!n %!r,ult (!lna. ,e sz)ksge (!lt a pnzre.
'r elyet is %!glaltat!tt msnapra. a Eubb&ba in,ul& buszra. Jnnan
(!nattal megy t!(bb <y,neybe.
Aa. ra#taF 0 n&gatta magt. 8!gy akar!, megllni a elye, abban az
&risi. i,egen (r!sban. a mg egy ilyen egyszer3 ,!lg!t sem tu,sz
elintzni;
Ez at!tt. 'ly llegzetet (ett. ma#, bek!p!g!tt.
0 HF 0 kilt!tt %el meglepetten. mert az a#t& az!nnal kiny"lt. Egy i,egen
%r4 llt a k)szbn.
Ez az ember az!nban egyltaln nem #rt mg t(en %el. s a a#a a
legke(sb sem t3nt %eketnek. a szeme pe,ig mg (letlen)l sem
kknek. Igy arminct kr)l leetett. szeme egyrtelm3en sz)rke. a a#a
meg atr!z!ttan aranyszke (!lt. <!k 4atal lny r)lne. a ilyen (!nz&
%r4 aka,na az 5t#ba.
0 Elnzst 0 m!ty!gta Gemma. 0 @iz!nyra elt(esztettem a
sz!baszm!t. 2n tula#,!nkppen 'r. =itm!re-t keresem.
A %r4 tettl talpig (gigmrte a lnyt. ma#, mik!r ismt %elpillant!tt.
nez lett (!lna meg"tlni. !gy k)lns pillantsa srt (agy inkbb
"zelg akart-e lenni.
Gemma (gigg!n,!lta. mi leet ra#ta !lyan meglep. Az ltzkn nincs
semmi ,bbenetes. iszen *igtning @ri,ge-ben min,enki r(i,na,rgban
szala,gl9 ki((e az i,egeneket. mint pl,ul ezt a %r4t. akinek
egrsz)rke sz(etna,rg#a. &%er inge s b!r(rs selyem nyakken,#e
ersen kir"tt a megsz!k!tt elyi (iseletek kz)l. Igy %estett. mint egy
kereske,elmi (agy bizt!s"tsi )gynk. aki elszr #r ezen a (a, s
b!z&t!s t#!n. Egy-kt nap. s letpi magr&l a nyakken,t. %elt3ri az
ingu##t9
Egyelre az!nban nem mutat!tt semmi e7le szn,k!t. Bnkbb san,n
m!s!lyg!tt. ma#, elg szemtelen arcki%e#ezssel meg#egyezte1
0 AF '!st mr rtem. mirt szereti @yr!n az utazgatst.
Gemma meglep,tt. @yr!n; Bgen. minta ez lett (!lna 'r. =itm!re
keresztne(e.
0 A ne(em Aatan =itm!re 0 kzlte az i,egen. 0 Ci(telesen n
#ttem @yr!n elyett. Dgye nem t(e,ek. a %elttelezem. !gy )zleti
)gyben keresi;
Gemma ab!z!tt. Aeki @yr!n =itm!re. 0t a#nl!ttk. nem az ccstF
0 Aagy!n g!n,tereltnek ltszik. 'iss9
0 <mit 0 (gta r a lny. 0 Gemma <mit.
0 V. @iz!nyra mr msk!r is kttt )zletet az apmmal. 'iss <mit.
0 Az ap#(al; 0 A lny szeme tgra ny"lt. 0 Azt9 azt ittem. !gy maga
az ccseF
0 Aem cs!,l!m. iszen csak %!ga,!tt 4a (agy!k @yr!nnak. Tizent
(es k!r!mban lett a ne(elapm. s akk!r mg csak a armincas (ei
ele#n #rt. A (isz!nyunk (al&ban min,ig is inkbb test(ries (!lt.
0 :agy 5gy. 2rtem 0 %elelte Gemma. pe,ig semmit sem rtett az
egszbl. 'irt kell (alakit tizent (esen rkbe %!ga,ni; Eez persze
semmi kze. m!st inkbb arra kell sszp!nt!s"tania a 4gyelmt. !gy
minl magasabb rat csikar#!n ki az !pl!krt.
0 @izt!s"tat!m. kisassz!ny. igen #&l rtek az !pl!k!z. s tel#esen
kizrt. !gy becsap#am nt. @yr!n kitekern a nyakam. a cs!rbt e#tenk
a "rne(n. s tnkretennm az )zlett.
0 Aekem min,enesetre a ke,(es ne(elap#t a#nl!ttk.
0 A =itm!re Jpals cg "rne(e. mint nyil(n n is tu,#a. pr#t ritk"t#a.
Fra,#!n bel#ebb. s mris rtret)nk a megbeszls )zleti rszreF
Gemma mg min,ig tt!(z!tt. mikzben Aatan (lla %ltt
bekukkant!tt a sz!bba. C)lns ely. Aem kim!n,!ttan )zleti
trgyals!k!z ter(eztk. T5l szemlyes a angulata. t5l benssges.
Aatan szinte min,en g!n,!latt ki!l(asta a tekintetbl. mert ka#nul
el(igy!r!,!tt1
0 Erga <mit kisassz!nyF Tisztelettel a,&z!m a szpsge eltt. ,e
remlem. nem kpzeli. !gy megteszek egy ilyen embertelen)l !ssz5
utat csak azrt. !gy i,egen leny!k "rne(t tegyem tnkre egy
szll!,asz!bban.
<zpsge; Ez az ember szpnek tall#a; Te #& gF Gemma
ktsgbeesetten k)z,tt za(ar(al. kzben pe,ig igyekezett llni az
i,egen tekintett. Ez az ember bizt!s azt iszi. !gy "zelke,ssel siker)l
ma#, leny!mnia az rakat. 'ama is megm!n,ta. a (r!siak min,
gtlstalan s ra(asz ink.
Ez az rzki a#k5. (!nz& %r4 persze #!bban as!nl"t egy aranya#5
angyal!z9
0 F!glal#!n elyetF 0 mutat!tt Aatan szles m!z,ulattal az asztal
melletti szkre.
Gemma egy #ellegzetes szll!,ai sz!bba lpett be1 az egyik sar!kban
%ranciagy. (ele szemben t(. mellette kanap s egy apr&
,!nyz&asztal kt szkkel. Az egyik tml#n egrsz)rke zak& l&g!tt.
A lny le)lt. s a lbt keresztbe (etette. A lg%riss"t beren,ezssel
ellt!tt elyisgben s!kkal i,egebb (!lt a le(eg. mint !,akint.
:al&sz"n3leg ezrt (iselt Aatan =itm!re !ssz5. meleg sz(etna,rg!t.
Gemma megb!rz!ng!tt a i,egtl.
0 H. csak nem %zik; Az!nnal kikapcs!l!m a szellztetst.
0 Aagy!n ke,(es. 'r. =itm!re.
'ilyen 4gyelmesF 0 ,)nnygtt magban a lny. Aem iba m!n,#k.
!gy ezek a (r!siak rtik a m&,#t9 Gemma rezte. rsen kell lennie. s
eltklte. !gy mg &(at!sabb lesz. mint e,,ig.
0 Aagy!n megtisztelne. a egyszer3en Aatannek "(na 0 m!s!ly!,!tt
el a %r4. s rtatlan m!z,ulattal %lresim"t!tt egy tincset (en,ge arcb&l.
0 'egenge,i. !gy Gemmnak sz&l"tsam;
A lny min,en eltkltsge ellenre (alami k)lns melegsget rzett.
s m!s!ly!g(a b&lint!tt.
0 A!s. ke,(es Gemma9 0 %!lytatta Aatan. 0 El!zta a k(eket;
0 A9 miket; Ja. perszeF Termszetesen. 0 A lny ki5zta magt. s a
na,rgzsebbl el(ett egy parnyi (sz!nzsk!t. +eszket kzzel
b!nt!tta ki a zsin&rt. A zsk!cska tartalmt az asztalra b!r"t!tta. ma#,
%esz)lten 4gyelte. miknt csippenti %el a %r4 a k(eket. !gyan (izsgl#a
meg ket a nagy"t& alatt.
Amik!r Aatan elksz)lt. letette a nagy"t&t. s %)rksz. sz5r&s
tekintettel Gemma szembe nzett1
0 Ezeket maga tallta;
0 Aem. az apm.
0 2s (an enge,lye a k(ek ela,sra;
0 Az apm nny nap#a megalt. 0 Ezt !lyan egyszer3en m!n,ta. mint
amik!r ms azt kzli. !gy %# a %e#e.
Aatan elkpe,(e mere,t r.
0 H. igazn sa#nl!m 0 ,)nnygte u,(ariasan.
8t akk!r maga az egyetlen. g!n,!lta Gemma. ,e %ennang!n "gy
(lasz!lt1
0 <emmi ba#. nem tu,atta. 0 A lnynak immr siker)lt k!r,ban
tartania a ang#t. @esz,ben ny!ma sem (!lt semmilyen in,ulatnak
(agy za(arnak.
Aatan t!(bbra is meglepettnek ltsz!tt.
0 Egyenknt kr a k(ekre ra#nlat!t. (agy cs!magban;
0 Att&l %)gg. !gyan kap!k rt)k tbbet.
Aatan elm!s!ly!,!tt. :al&ban (!nz& ember. szgezte le magban a
lny. <!asem lt!tt mg ilyen r,ekes %r4t.
0 /sszesen usz!nt krl (an sz&. Tbbsg)k #&. a megr t"z ,!llrt 0
%!lytatta Aatan. 0 :an itt az!nban egy ,arab. amelyik nagy!n tetszik
nekem. 0 +mutat!tt a legnagy!bb kre. 0 2lnkzl, a sz"ne. s ritka szp.
Az sszesre ktszzat(anat tu,!k a#nlani. erre az egyre pe,ig k)ln
szzat. Ez egy)tt((e r!mszzat(an ,!llr.
Gemmnak irtelen eszbe #ut!ttak mama sza(ai1 ><!ase %!ga,, el az
els a#nlat!tF?
0 Egye %ene. legyen ngyszzF 0 %elelte atr!z!tt ang!n.
Aatan tra,lt. s ang!san ki%5#ta a le(egt.
0 'r a r!mszzet(en is t5l nagy(!nal5 a#nlat.
0 'irt;
A (ratlan kr,stl Aatannek elaka,t a sza(a. ,e r(i,esen szbe
kap!tt. s be"zelgen elm!s!ly!,!tt1
0 A kr,s #!g!s. Aa #&. *egyen ngyszzF Cszpnzt parancs!l. (agy
csekket;
0 Cszpnzt.
0 Bgen. magam is erre szm"t!ttam. 0 A %r4 trany5lt a zak&#a
zsebbe. el(ett ngy szzast. s leszm!lta Gemma el.
Egyszerre lltak %el. A lny g!n,!san sszea#t!gatta a pnzt. ma#,
begymszlte a %arzsebbe.
0 Csznm. 'r. =itm!re 0 biccentett a %r4 %el.
0 Sszintn sz&l(a arra szm"t!ttam. !gy Aatannek %!g sz&l"tani.
0 Elnzst 0 m!s!ly!,!tt el Gemma. '!st. !gy a pnz a zsebben
lapult. sszeas!nl"tatatlanul #!bban rezte magt. 0 'in,ig neezemre
esik nlam i,sebb embereket a keresztne()kn sz&l"tani.
0 B,sebb emberek; 0 kr,ezte a %r4 nmileg megkkenten. 0
'egkr,ezetem. !gy ny (es;
A lnynak mr a nyel(n (!lt. !gy tizenny!lc. ,e kzben eszbe #ut!tt.
!gy (al&#ban kt ((el i,sebb.
0 85sz.
Aatan 0 5gy t3nt 0 meglep,tt kiss. 'inta sz&lni akart (!lna. ,e
aztn megg!n,!lta magt. s a %e#t cs&(l(a elin,ult az a#t& %el. !gy
kinyissa Gemma eltt.
A %)gg%!ly!s&ra kilp(e a lny (issza%!r,ult. !gy mg egyszer
elb5cs5zzk. kzben az!nban (alami retteneteset pillant!tt meg a szeme
sarkb&l. BgenF <emmi ktsg1 (!lt azF A atalmas termet3. stt
tekintet3 %r4. *enn llt az 5sz&me,encnl. s %enyegeten nzett
Gemmra. St (rta.
A lny (iar!s sebessggel (isszaugr!tt a sz!bba. kis "#n %elb!r"t(a a
,bbent !pl kereske,t.
0 Zr#a be az a#t&t. kremF 0 liegte zaklat!ttan.
0 Tessk; 0 kr,ezte rtetlen)l a %r4.
0 Zr#a be az a#t&tF 0 sziszegte 5#ra a lny. mikzben reszket(e eltrlt
egszen az gyig.
Aatan enge,elmeske,ett. ma#, agg!,almas brzattal puat!l&zni
kez,ett1
0 'gis mi trtnt; 'itl i#e,t meg; Egy %r4t&l;
0 Bgen 0 sutt!gta Gemma. s reszketett. mint a nyr%ale(l.
0 A bart#a;
A lny %elb!r!,!ttan megrzta a %e#t.
0 Akk!r kics!,a; 2s mit m3(elt mag(al. !gy ennyire megi#e,t a
puszta ltst&l; 0 lpett Aatan Gemm!z. <zerette (!lna
megnyugtatni. ezrt remeg (llra tette a kezt.
A lnyban szrny3 emlkek le,tek %el1 atalmas. ,ur(a laptkezek
gymszlik-tap!gat#k. a!l rik9 /sszesz!r"t!tta a szemt. ,e nem
tu,ta (isszatartani a knnyeit. Felz!k!g!tt.
0 Ayug!,#!n meg. kremF 0 pr&blk!z!tt 5#ra a %r4. 0 Alam
bizt!nsgban (an.
Gemma nem s!kat g!n,!lk!z!tt. anem a %r4 mellkasn keres(e
(igaszt. ang!san z!k!g!tt t!(bb. Aatan csupn r(i, i,eig ab!z!tt.
ma#, tlelte t. ringatni kez,te. nyakt s tt sim!gat(a alk
sutt!gssal nyugtatgatta. mint egy i#e,t kisgyereket. aki ppen r!sszat
lm!,!tt.
Cis(rtat(a az!nban azt kellett tapasztalnia. !gy a csin!s. 4atal n
kzelsge nem csupn apai rzseket breszt benne. H(at!san elt!lta t
magt&l a lnyt. s le)ltette az gy szlre.
0 Azt iszem. nem rtana magnak egy k!rty ital 0 #egyezte meg kurtn.
s elsietett a k!nyak!s)(egrt. 0 Aztn ma#, elmesli. !gy
tula#,!nkppen mi ez az egsz.
Gemma za(ar!,!ttan pisl!g!tt. 2letben elszr %!r,ult el (ele. !gy
kellemes bizt!nsgban rezte magt egy %r4 kar#ban. Amik!r Aatan
(isszatrt a p!rka itallal. szemben legalbb akk!ra za(ar!,!ttsg
ltsz!tt. mint a lnyban.
0 Tessk. 0 A %r4 Gemma kezbe ny!mta a p!arat. 0 8a#tsa %el
gy!rsan. aztn m!n,#a el. mi trtntF
A lny mg s!a senkinek nem meslte el ezt a trtnetet. pe,ig #&
nny ( eltelt mr az&ta. '!st sem (!lt knny3 elrulnia a titkt. mgis
biz!ny!s megknnyebb)lst rzett. !gy (alakinek (gre beszlet r&la.
*assan. kiss szaggat!ttan m!n,ta el. mi is trtnt at ((el azeltt.
0 Tet (al&#ban nem erszak!lta meg magt 0 sszegezte a
all!ttakat Aatan.
0 Aem. ,e megpr&blta 0 a#t!tta le a %e#t a lny. 0 Lsak azrt nem
siker)lt neki. mert t5lsg!san s!kat i(!tt.
0 2s !l (!ltak a sz)lei. amik!r ez a gazember megtma,ta;
0 Az anym mr rg megalt. Az apm pe,ig eszmletlenre itta magt.
Egybknt ppen !zta !zznk ezt a (a,llat!t. Amik!r aztn az apm
elalu,t. az az alak bemsz!tt !zzm az gyba. 8iba pr&bltam kiablni.
betapaszt!tta a szmat a tenyer(el. s9 akk!r9 tu,#a mr. 0 Gemma
elnmult.
0 8!gy "(#k ezt az al#as %rtert;
A lny megb!rz!ng!tt.
0 Aem tu,!m a ne(t. 2s s!a nem is ny!m!ztam utna. B,nknt
el%!r,ul. a bemegyek a (r!sba. !gy szembe#n (elem az utcn.
Blyenk!r csak bmul. s nem sz&l egy sz&t sem.
0 <!asem pr&blk!z!tt 5#ra;
0 Aem. Ee m!st. !gy megalt az apm. 5#ra rettegetek tle.
0 'iben alt meg az ap#a;
0 +szegen belezuant egy bnyaaknba.
0 8mm. <zerintem el kellene menn)nk a ren,rsgre. !gy a
at&sg!knak is beszm!l#unk errl a g!n!szte(rl 0 (leke,ett Aatan.
Gemma rm)lten %elpattant.
0 <z& sem leet r&laF Lsak nem kpzeli. !gy a ren,rk eltt is
elismtlem. amit magnak m!n,tam; Aem s nemF +a,sul !lnap
elutaz!m *igtning +i,ge-bl. 'r meg(ettem a busz#egyemet.
0 8!( megy;
0 <y,neybe.
Aatan elg!n,!lk!z(a mregette a lnyt.
0 <y,ney nem ppen egye,)lll& nknek (al& ely. 2lnek legalbb
r!k!nai a (r!sban;
0 *eet. Az ,esanym !tt sz)letett. ,e s!asem ismertem a csal,#t.
'in,ig azt remltem. !gy i,(el taln (alakit siker)l %elkutatn!m.
0 2s mennyi pnze (an;
0 Elegen,.
A %r4 g5ny!s m!s!lyra 5zta a sz#t.
0 :agyis maga egy nll&. %)ggetlen lgy. Azrt enge,#e meg. !gy
!,aa,#am a n(#egyemet. 8a <y,neyben (alami g!n,#a tma,. (agy nem
tall munkt. akk!r keressen meg nyug!,tanF 0 Ezzel zak&#a zsebbl
%nyesen csill!g& %er krtyt 5z!tt el. ma#, tny5#t!tta. 0 2s m!st
miben leetek a seg"tsgre; C!csi(al #tt; 'ert akk!r esetleg
lek"sretnm !,ig.
0 Bgen. nagy!n ls lennk. a megtenn.
0 2s mi lesz. a azar;
0 Az mr nem r,ekes. 'ama !tt!n (an.
Aatan rtetlen)l pisl!g!tt.
0 Aem azt m!n,ta. !gy az ,esany#a megalt;
0 Ee igen. 'ama nem az ,esanym. anem az anyai bartnm.
A %r4 %els&a#t!tt.
0 :an egy !lyan r!ssz rzsem. !gy maga nagy!n b!ny!lult lenyz&.
Gemma elne(ette magt.
0 'ama szerint (annak re#tett ernyeim is.
0 Elkpzelet. nekem mgis az az rzsem. #!bban teszem. a nem
#r!k utna. 0 Aatan %elkapta a kulcst. s kik"srte a lnyt. 0 *t#a mg
(ala!l; 0 kr,ezte menet kzben.
Gemma i,egesen kr)lnzett.
0 Aem.
0 Akk!r remlem. !gy bizt!nsg!san aza#ut.
O. FEJEZET
0 *eetetlen)l (iselke,ik ez a lnyF Egyszer3en le-e-tet-le-n)lF
*en!re a a#t tp(e t!p!rzk!lt. mikzben (!lt %l#e rezzenstelen
arccal 4gyelte az "r&asztala mg)l.
0 Cirsty ersen kamasz!,ik. Ez csak tmeneti llap!t. Aem lenne szaba,
ennyire %elizgatn!, maga,.
0 Te persze knnyen beszlszF Aem neke, kell nap mint nap el(iselne,. 0
*en!re ler!gy!tt a legkzelebbi szkre. s kezt a sz"(re tapaszt(a
keser3en %els&a#t!tt. 'in,ig is ers a#lama (!lt a sz"npa,ias
megnyil(nuls!kra.
0 F!galmam sincs. !gyan t!(bb. Az isk!lban mr azzal
%enyegetznek. !gy eltancs!l#k. Tit!kban ren,szeresen ,!nyzik. 2s
a!gy kinzF 'int egy munkanlk)li alask!%a. <zerintem nincs ms
meg!l,s1 intzetbe kell k)l,eni. 0 Az assz!ny i,egesen Aatanre
pillant!tt.
*en!re nagy!n #&l ismerte a %r4 (lemnyt az intzetekrl 0 Aatan #&
nnyat meg#rt gyermekk!rban. Az any#a a kb"t&szer rab#a (!lt. s az
is mara,t min,(gig. :alanysz!r 5# %r4 lpett az letbe. gyermekt
be,ugta egy intzetbe. ,e a pp nem aka,t szeret#e. akk!r megint
aza!zta. mert nem szeretett egye,)l lenni. Aatannek tizenat (es
k!rra elege lett ebbl. s megszktt. Amik!r aztn azaker)lt. any#t
al(a tallta. T5la,ag!lta a er!int.
0 Cirsty nem megy intzetbeF 0 csattant %el Aatan ,)sen. s kl(el
kemnyen az asztalra csap!tt. 0 Egy i,eig m!st nlam %!g lakni.
*en!re gynyr3sges. smarag,zl, szeme elszr tgra ny"lt a
meglepetstl. ma#, itetlenke,(e sszesz3k)lt1
0 8!l; Taln a nyaral&,ban; Ci tr,ne !tt (ele. am"g te aza nem rsz a
munkb&l;
0 Am"g @yr!n k&rzban (an. a,,ig @elle(ieG-ban lak!m.
0 Ja. tnylegF Tel#esen meg%ele,keztem szegny @yr!nr&l. 8!gy (an a
lba;
0 Gy&gyulgat. ,e mg egy i,eig b!ttal kell #rnia.
0 Ennek nem %!g r)lni.
0 'eg is alat!tt (!lna. mint Brene. @r szegnyt nem s!kan sirat#k.
+geszms ba#ke(er (!lt. @yr!nnak is p!k!ll tette az lett.
0 8t. tu,!,. nem s!k egy)ttrzs sz!rult bel,F 0 #egyezte meg kiss
inger)lten az assz!ny. '!st is 5gy rezte. !gy min,en tle telett
megtett. ,e egyszer3en kptelensg ezt az rzketlen %atusk&t szeretni.
Aatan ri,eg s csknys. semmi%le enge,mnyre nem a#lan,&.
0 'lysgesen egy)ttrzek azzal a 4atal lnnyal. akit az any#a pp el
akar tasz"tani magt&l 0 %elelte a %r4 #eges ang!n.
0 Ez nem igazF H. Aatan. te aztn igazn kegyetlen tu,sz lenniF
<z"(telen alak (!ltl min,ig is. s az is mara,tl.
A %r4 ki%e#ezstelen arccal meg(rta. am"g az assz!ny nmileg
leigga,.
0 Akk!r m!st (isszakanyar!,atnnk az ere,eti tmnk!z; 0 kr,ezte
(g)l. 0 Azt #a(asl!m. men# aza. sz&l# Cirstynek. !gy cs!mag!l#!n ssze.
s (acs!ra utn !z, elF 8a el#n. akk!r tu,nia kell. !gy az egsz tan(et
itt tlti. Az llan,& ingzst nem tart!m egszsgesnek.
*en!re 5gy rezte. atalmas teret (esznek le a (llr&l. Aatan taln
(al&ban elyre tu,#a tenni a kislnyt. 'in,ig is szerettk egymst. Cirsty
(!lt a (ilgmin,ensg egyetlen nnem3 teremtmnye. akinek siker)lt
ttrnie a %r4 sz"(t (ez (astag. i,eg pnclzat!t.
Aatan %knt Cirsty miatt (ette %elesg)l *en!re-t. 's%ell meg azt
kpzelte. !gy *en!re illik !zz1 elgg %)ggetlen. tet nem zaklat#a
ma#, llan,&an nya%ka k(etelzsei(el. mgis min,ig a ren,elkezsre ll.
a a trsasgi let s!rn (agy az gyban sz)ksg (an r.
Az assz!ny s!kig igyekezett alkalmazk!,ni Aatan elkpzelseiez. ,e
r#tt. !gy neki min,ez nem elg. ezrt a zassgban eltlttt
(gtelen)l )res tizenkt ( utn beny5#t!tta a (l&keresetet. <!kan
(etettk a szemre. !gy %!nt!sabbnak tart#a a sz"nszni plya%utst.
mint a %r#t. s ebben leetett is nmi igazsg. :alamire az!nban neki is
sz)ksge (!lt. ami rtelmet a, az letnek.
Fsultan %els&a#t!tt. @rcsak Zacary(al mskpp alakultak (!lna a
,!lg!kF 8a pl,ul a %r4 nem lett (!lna ns. s (isz!n!zta (!lna *en!re
szerelmt9 Az assz!ny ugyanis mg min,ig szerette t.
0 Elnzst. a %lbe kell szak"tan!m az brn,!zs!,at9 0 sz&lalt meg
irtelen Aatan. 0 Elruln,. kinek (agy minek sz&l ez a k)lns mlab5
%ty!l!s tekintete, mlyn; 8!gy nem Cirstynek. arra mrget (eszek.
Lsak nem Zacary 'ars,en #r a %e#e,ben;
0 2s a igen; 0 ,),tt %el *en!re. 0 Taln %ltkeny (agy
N
Ae(etnem
kellF <!asem (!ltl szerelmes belm. mint a!gy n sem bel,. Ae is
ltassuk egymstF
Aatan #!bbnak ltta. a nem (lasz!l. "gy csak keser3en legyintett
egyet. az assz!ny pe,ig (rig srtetten ki(iarz!tt a sz!bb&l.
Gemma a =itm!re Jpals ne(3 cg tgas elsz!b#ban )l,glt egy
s)ppe,s br%!telben. amik!r Aatan ir!,#b&l egy elraga,&an csin!s.
nagy(ilgi lgy sietett ki. Te#%er. sz"( alak5 arct g(rs a#k!r!na
keretezte.
0 $. '!iraF 0 sz&lt !,a t(!ztban a titkrnnek. 0 F!ga,, szinte
rsz(temet. !gy ilyen szrny3 %nk, (anF
0 :isz!ntltsra. 'rs. =itm!reF 0 %elelte '!ira u,(arias m!s!llyal.
Gemma %elkapta a %e#t. Aatan tet ns. s ez a (rs a#5
szpsgkirlyn a %elesge. Ebben tula#,!nkppen nincs is semmi
meglep. A lny elm!s!ly!,!tt. 8!gy is kpzelette azt. !gy a %r4
szemben (al&,i (!nzal!m csillant %el. amik!r *igtning +i,ge-ben
tallk!ztak; :al&#ban nem (!lt az semmi ms. mint a (e(knek ki#r&
sz!ks!s u,(ariassg.
Bgaza (an mamnak1 tapasztalatlan s gyermeteg lelk)let3 lenyz&
(agy!k. g!n,!lta cs)gge,ten.
A titkrn 0 #&l p!lt. lakk!z!tt krm3. kzpk!r5 lgy 0 lassan
%lemelke,ett. s ren,k"()l mrtktart&. elegns m!z,ulattal bek!p!g!tt
az a#t&n. amelyet 'rs. =itm!re !lyan ,ur(n csap!tt be maga mgtt
nemrg. C!p!gtats utn u,(ariasan (rak!z!tt kt ms!,percig. ma#,
benyit!tt. <zinte mris #tt ki%el. s lelkes m!s!llyal sz&lt Gemm!z1
0 'r. =itm!re kri. !gy %ra,#!n be az ir!,#baF
Gemma i,egesen megin,ult az a#t& %el. 8irtelen 5gy rezte. (a,!nat5#
r&zsasz"n nyri ru#nl nem is (lasztat!tt (!lna ,i(at#am5ltabb
,arab!t. A rua megleetsen sz3k %elsrsze tul szaba,!n agyta a
tt. m"g ell ertel#esen r(nyre #uttatta telt kebleit. +eggel allatlanul
csb!snak kpzelte magt benne. m!st az!nban. !gy megpillant!tta a
gyu%aszlnl is karcs5bb 'rs. =itm!re-t. szeretett (!lna a %l, al b5#ni
szgyenben.
*egalbb leereszt(e agyattam (!lna a a#amF 0 b!sszank!,!tt
magban. 8irtelen ny!maszt&an kislny!snak t3nt g!n,!san magasra
%s)lt l&%arka. A %e#e b5b#n ,"szelg r&zsasz"n t)llmasnir&l nem is
beszl(e.
Gy!rsan sszesze,te magt. s elszntan tekintett elre. 'it szm"t.
!gy nzek ki; 0 g!n,!lta. Ez az ember 5gyis ns. Tisztessges lny nem
is pr&blat meg ns %r4t elcsb"tani. 'rpe,ig Gemma tisztessges
lnynak tart!tta magt.
Eltklt arcki%e#ezssel lpett be Aatan =itm!re ir!,#ba. &na alatt
kis tsk#t sz!r!ngat(a leg,rgbb kincs(el. Amint az!nban 5#ra
belenzett az!kba az elb3(l. aclsz)rke szemekbe. rezte. !gy
el(eszett.
Aatan =itm!re %elllt. s az asztalt megker)l(e a lt!gat& el lpett.
0 'iss <mitF Aagy!n r)lk. !gy 5#ra lt!m 0 ksznttte a %r4. 0
F!glal#!n elyetF
'ik!r a lt!gat& le)lt. is (isszatelepe,ett "r&asztala mg. s
%esztelen. ,e tel#esen %lsleges m!z,ulattal trasim"t!tta b5zaszke
a#t. *tat&an m!st #tt a %!,rszt&l. min,en a#a szla illat!san s
ren,ezetten llt a elyn. Egyetlen apr& tincs b!rult le a !ml!kra. ami
b!&ks. 4atal!s rnyalat!t klcsnztt am5gy tkletes meg#elensnek.
'reg,rga. testre szab!tt ltnyt !lyan termszetesen (iselte. minta
egyenesen abban sz)letett (!lna. J&l llt neki a 4n!m ess3. sttkk
gyap#5sz(et. Ez a tkletes k)ls a megkzel"tetetlensg beny!mst
keltette. amit a lny (alamirt (gtelen)l (!nz&nak tallt.
Gemmban 5#ra %eltltt a %elesg kpe. az utna lebeg par%)m%el. a
mlt&sgtel#es ki(!nuls. 'inta legalbbis egy trag,ia arma,ik
%el(!nsban agyta (!lna el a sz"npa,!t. kz(etlen)l a (gzet
betel#ese,se eltt. Ami igaz. az igaz1 ltsz!tt ra#ta. !gy istenigazb&l
i,eges. Ee (a#!n mi zaklatta %el ennyire;
0 'iben leetek a seg"tsgre; 0 A %r4 az!nnal a trgyra trt.
Gemma nyelt egy nagy!t. Bgazn megkr,ezette (!lna. !gy (an.
miknt megy a s!ra. milyen (!lt az utazs. (agy (alami as!nl&t. Ee a
nem. t nemF
0 Egy !plt szeretnk %elbecs)ltetni 0 (lasz!lta a tle telet
leg3(sebb ang!n. 0 8a #&l tu,!m. maga ilyesmi(el is %!glalk!zik. (agy
t(e,ek;
0 Aem. nem t(e,.
0 Tisztban (agy!k (ele. !gy a becslsnek is meg(an a maga ra. Ezt
az rat termszetesen ksz (agy!k meg4zetni.
Aatan legyintett.
0 Erre igazn nem lesz sz)ksg. 'iss <mit. El!zta a kr,ses k(et;
0 Bgen.
0 Akk!r. a akar#a. m!st rgtn megnzetem. Egy ilyen gy!rs becsls
nem tel#esen p!nt!s. ,e azrt nagy#b&l eligaz"tst ny5#t. 0 @esz, kzben
k)lns m!s!ly #elent meg az arcn. amitl Gemma tn (gig%ut!tt a
i,eg.
0 Csznm. nagy!n lektelezne 0 s)ttte le a szemt a lny. s kutatni
kez,ett a tsk#ban. Az !plt egy zsebken,be cs!mag!l(a !zta el.
Amik!r %elllt. !gy a kincset letegye az asztalra. lek)z,etetlen i,egessg
(ett ra#ta ert. 'i lesz. a mgsem r !lyan s!kat;
Aatan szta#t!tta a ken,t. elrea#!lt. s szaka(at!tt m!z,ulat!kkal
%!rgatni kez,te a k(et.
0 <zent istenF 0 sutt!gta nny ms!,perc utn. ami a lny szmra
egy egsz rkk(al&sgnak t3nt. Ezutn 5#abb rkk(al&sg telt el. mire
megint megsz&lalt1 0 8!nnan szerezte; 0 kr,ezte les ang!n.
0 8t9 t rkltem. Az apmt&l.
0 2s !nnan szerezte;
A lny nyelt egy nagy!t.
0 Felttelezem. !gy tallta. Az!k!n a mezkn. amelyekre enge,lye
(!lt.
0 Ezt. lt#a. ersen ktlem 0 (!nta ssze Aatan a szeml,kt.
Gemma agyban egymst kergettk a g!n,!lat!k. 'ire cl!z ez az
ember;
Lsak nem arra. !gy J!n <mit l!pta a k(et; A lny erre mg nem is
g!n,!lt. '!st annl lnkebben ra#z!l&,!tt ki eltte ez a leetsg s
annak k(etkezmnyei. Az arca !lyan %er lett. mint a meszelt %al.
0 Lsak nem9 csak nem arra g!n,!l. !gy l!pta; 0 Aatan nem %elelt. ,e
s!katm!n,& tekintete annl besz,esebb (!lt. Gemma trazuant a
szkben. s kezbe temette az arct. 8!gy!gy erre nem g!n,!lt; 8a az
ap#a a #!g!s tula#,!n!s. akk!r nyil(n rg ela,ta (!lna az !pltF
0 Gemma9
Aatan kzben megker)lte az asztalt. s legugg!lt a lny mell. Agg&,&
arcki%e#ezse ismt arra a %r4ra emlkeztette a lnyt. akit m5ltk!r a
szll!,ai sz!bban megismert.
0 Btt s m!st nem tu,!m bebiz!ny"tani. !gy ez a k l!p!tt 0 szgezte
le. 0 Ee nagy!n as!nl"t egy kz. amely tbb mint 5sz ((el ezeltt
t3nt el ny!mtalanul. 8a akar#a. megmutatat!m annak az embernek.
akitl ell!ptk. @izt!s"tat!m. !gy magnak nem lesz bnt&,sa.
akr!gy ll is a ,!l!g.
0 Ci lenne a #!g!s tula#,!n!s;
0 8a ez (al&ban az az !pl. amelyikre g!n,!l!k. akk!r @yr!n (!lt. az
apm.
A lnynak elaka,t a llegzete.
0 Az leetetlenF
0 Aem %elttlen)l 0 (!nt (llat a %r4. 0 Aem is !lyan rgen csupn kt
nagy !plkereske, cg ltezett I#-El-=alesben. az egyik a =itm!re
Jpals (!lt. A cgnek igen s!k rtkes !pl ker)lt a tula#,!nba. mint
pl,ul az is. amelyikre ez !lyan nagy!n as!nl"t.
Gemma szeme irtelen rsnyire sz3k)lt1
0 2s mirt kellene elinnem. amit m!n,;
Aatan 5#ra %elllt. arcr&l elt3nt a ke,(essg1
0 A ren,rsgen %l#elentst tettek ismeretlen elk(et ellen. Az !pl
rszletes le"rst le%3ztk a i(atal!s irat!kba. @rmik!r ellenrizeti. amit
m!n,!k.
Gemma le!rgaszt!tta a %e#t.
0 Aem sz)ksges 0 sz&lt alkan. 0 8iszek magnak.
Igy ,nttt. !gy el%!ga,#a Aatan a#nlatt. s "rsban el(srlsi
#!g!t bizt!s"t a =itm!re Jpalsnek. :alami mgis azt s5gta neki. !gy ez
a szerz,s s!asem %!g letbe lpni. 8a ugyanis nem az ap#a (!lt a #!g!s
tula#,!n!s. akk!r . az rks sem a,at#a el a k(et senkinek. Gemma
lmai "gy semmis)ltek meg egyetlen pillanat alatt. Jtt llt <y,neyben az
!lcs& szll!,asz!b#(al s min,ssze ezer ,!llrral a zsebben. <e
munk#a. se bartai. se !pl#a.
Aem (!lt (alami #& ke,(e.
0 '!st akk!r megcsinltat!m a %nykpeket. '!ira a,,ig %z magnak
egy k(t 0 in,ult el Aatan az a#t& %el. 0 :agy inkbb tet inna;
0 Aem. k(t. legyen sz"(es 0 %elelte a lny alig allat&an.
$illanat!k!n bel)l !tt gzlgtt eltte az illat!s %ekete. s a lny lassan
k!rty!lgat(a az!n trte a %e#t. !gyan %!lytassa az lett. 'g nem #ut!tt
,3lre mag(al. amik!r Aatan (isszatrt a %!t&kkal. a nyugt(al meg egy
%ekete aktatsk(al.
0 Az !plt mg ma ,lutn be(iszem a k&rzba. !gy megmutassam
@yr!nnak.
0 A k&rzba;
0 Bgen. Apm nny ete a#&balesetet szen(e,ett. <zerencs#e. !gy
egyltaln t5llte. <a#n!s a %elesge meg a bartai min, megaltak.
0 H. iszen ez b!rzaszt&F
0 Az.
A kurta (laszt a titk!lt gysz #eleknt is leetett rtelmezni. el(gre
@yr!n %elesge Aatan m!st!aany#a (!lt.
0 Felttelezem. !gy a trtntek ersen megrztk 0 %!lytatta Aatan. 0
Ayil(n szm"t!tt a pnzre. Annyiban megnyugtatat!m. !gy @yr!n
min,enkppen tekintlyes sszeget a, a becs)letes megtall&nak.
Gemma arca %el,er)lt1
0 Ezt k!m!lyan m!n,#a;
0 A leet legk!m!lyabban. 8"(#!n %el rgtn !lnap reggel itt. az
ir!,mbanF :agy mag az !pl. (agy a nem. akk!r a #utal!mpnz
a,,igra itt lesz nlam. 'erre lakik;
0 A Lentral <zll&ban. *egalbbis egyelre.
A %r4 r!sszall&an megcs&(lta a %e#t.
0 Aem ppen magnak (al& ely. Azt #a(asl!m. !gy ###n el inkbb
!zznkF Elg ely (an a zban. 8!lnap ma#, kr)lnz)nk. !l tallunk
(alami tisztessges sz!bt. 0 Az &r#ra pillant!tt1 0 'ris in,ulatunk.
El(iszem a szll!,#!z. sszecs!mag!l#a a !lmi#t. s el#n i,e.
@elle(ieG-ba.
Gemma %elllt.
0 Aem tu,!m9 nagy!n ke,(es. ,e nem %!ga,at!m el a meg"(st. El
sem tu,!m kpzelni. mit sz&lna !zz a %elesge.
0 A %elesgem;
0 Bgen. 'rs. =itm!re. Aemrg t(!z!tt innen. Az elsz!bban lttam
t.
Aatan sz#a %ra,t m!s!lyra 5z&,!tt.
0 HF 8t 'rs. =itm!re-nak egsz bizt!san lenne !zz%3zni(al&#a a
,!l!g!z. ,e ez mit sem (lt!ztatna a elyzeten. *en!re *angtry kt ((el
ezeltt el(lt tlem. Ez "gy mr megnyugtat&bban angzik;
Gemma s!k min,ent elm!n,at!tt (!lna magr&l. ,e azt. !gy brmi is
megnyugtat&an atna r ebben a pillanatban. azt nem. B,egesebb (!lt.
mint (alaa. amik!r elyet %!glalt a %ny3z k!csiban. egy !lyanban.
amilyet mg s!a letben nem lt!tt. Agg!,almt csak %!k!zta. !gy
Aatan pillantsa a kelletnl !sszasabban i,ztt el a kiss sz3kre
siker)lt nyri rua mellki(gsn.
A lnynak az!nnal eszbe #ut!tt mama intelme. 'ibe ke(ere,tem; 0
s!pnk!,!tt magban. Itkzben az!nban !lyan kellemes trsalgs alakult
ki kztt)k. !gy egy csapsra el%ele#tette agg!,almt. Aatan
termszetes. kz(etlen. s mgis tisztessgtu,& magatartsa (gleg
megnyugtatta. *eet. !gy mama kiss t5lz!tt a nagy(r!si %r4akkal
kapcs!latban;
Aatan m!st (gre ke,(esen megkr,ezte. milyen (!lt az utazs. !gy
tetszik a lnynak <y,ney.
0 <!asem %!g!m megsz!kni. !gy egy egyszer3 kis szen,(ics r!m
,!llrba ker)lF 0 csapta ssze a kezt Gemma. mint aki mr (al&ban s!a
tbb nem tr mag!z a ,bbenetbl.
0 Ee!gynemF 0 kacag!tt r a %r4. 0 $ersze. remlem. csak s!kra. 2n
5gy ke,(elem magt. amilyen.
Gemma elpirult. Aem is tu,ta. !( legyen rmben. Aatan ke,(eliF
Tbb mint egy &rig tart!tt az 5t. A lny kim!n,!ttan l(ezte1 neki
min,en 5# (!lt ebben a %esti (r!sban. amelyet e,,ig csak a t(bl
ismert. 'in,ezt nem is leetett egy nap!n eml"teni azzal a p!r!s. kietlen
t##al. a!l Gemma tizenny!lc (et tlttt el.
85szat. #a("t!tta ki magt nkntelen)l. Errl az!nnal eszbe #ut!tt.
!gy mg egy !ka (!lt nagy(r!si kirn,ulsnak1 meg akar#a keresni
any#a r!k!nait. El kell mennie az sszes ltez nyil(ntart& i(atalba9
Ci tu,#a az!nban. a at&sg!k kia,#k-e a sz)ksges a,at!kat; 8a nem.
akk!r nincs ms tra. mint a ren,rsgen (gignzni az elt3nt szemlyek
n(s!rt. 'agnny!m!z&t %!ga,ni. ez Gemma esetben sz&ba sem
#etett. Annyi pnze nem (!lt. 'g nem. Takark!sk!,nia kellett. 2s
min,enekeltt1 llst tallnia.
0 'r. =itm!re9 AatanF 0 kez,te za(artan a lny. amik!r @elle(ieG
%el a#t!ttak.
0 Bgen;
0 Aincs (letlen)l egy szaba, lls a =itm!re Jpals cgnl; *igtning
+i,ge-ben elg s!kat megtanultam az !pl!kr&l.
0 Ebben bizt!s (agy!k. $!nt!sabban mire g!n,!l;
0 $!nt!sabban nem g!n,!l!k semmire. Ee taln ela,&nak be(lnk.
:annak maguknak egyltaln )zleteik; :agy csak kszergyrtssal
%!glalk!znak;
0 Ct )zlet)nk (an. Az egyik a +egency <zll!,a %l,szint#n. a msik
pe,ig +!cksban. Taln igaza (an1 sz)ksg)nk leet (alakire a maga
tu,s(al. Elszr az!nban el kellene (geznie egy #apn tan%!lyam!t.
Aagy!n s!k #apn )zletember s turista (sr!l nlunk.
0 'ilyen s!kig tartana az a tan%!lyam; 0 Gemma magban agg&,(a
szm!lgatta. mennyi i,re elg a megtakar"t!tt pnze. +a,sul azt sem
tu,ta. (an-e egyltaln teetsge a nyel(tanuls!z. Az isk!lban a
kzepes kpessg3 tanul&k kz tart!z!tt.
0 A!z nny &nap is elg. !gy az ember t3reten megrtesse
magt.
0 Any &nap; 0 kr,ezte ktsgbeesetten a lny. 0 Annyi i,eig nem
tart ki a pnzem.
0 *t#a. ezt nem iszem. @yr!n nagy(!nal5 lesz mag(al. Ez az !pl a
leg&(at!sabb becslsek szerint is tbbet r egymilli&nl.
Gemmnak elllt a llegzete.
0 'aga (iccel (elemF
0 Aincs ebben semmi :icc. <t !zz kell tenni. !gy az rak
%!lyamat!san emelke,nek.
0 Egymilli& ,!llr9
0 Aagy!n ,)s. !gy (al&sz"n3leg mgsem lesz egyik napr&l a msikra
milli!m!s;
0 Bgen.
0 $e,ig a pnz nem %elttlen)l teszi b!l,!gg az embert. Gemma.
A lny %lne(etett.
0 8t tu,#a. a szegnysg sem tesz %elttlen)l b!l,!gg.
Erre mr Aatan is elne(ette magt.
0 *t#a. ebben biz!nyra igaza (an. Ee magnak s!kkal #!bbak az
eslyei a meggaz,ag!,sra. mint a szegny emberek tbbsgnek.
0 Ezt mibl g!n,!l#a;
A %r4 s!katm!n,& tekintettl 5#b&l b!rz!ngs %ut!tt (gig a lny!n.
0 Egy ilyen csin!s nnek nem nez pillanat!k alatt gaz,ag %r#et
%!gnia. Ci tu,#a; Taln mg a (gn n %!g!m %elesg)l (enni.
Gemma megrkny,tt. s kelletlen)l sszernc!lta a !ml!kt.
A!gy az!nban megltta Aatan csala4nta m!s!lyt. az!nnal r#tt. !gy
csak tr%a az egsz.
0 Ae ugrass!nF 0 r&tta meg a %r4t. ,e kzben e(esen kalaplt a sz"(e.
'i taga,s. a,!tt esetben ksz lett (!lna ezen a szent elyen igent
m!n,ani Aatannek. #&lleet mg csak ktszer tallk!z!tt (ele az letben.
0 Ci m!n,ta. !gy ugrat!m; 0 kacsint!tt mg uncutabbul a %r4.
Gemma kez,ett mrges lenni. 'i(el nem (!lt sz!ksa lakat!t tenni a
sz#ra. m!st is (issza(g!tt1
0 2n m!n,!m. mert a leg#!bb akarattal sem leet k!m!lyan (enni. !gy
egy !lyan assz!ny utn. mint 'rs. =itm!re. p!nt egy magam%a#ta
lnykra %anyal!,na. A (!lt %elesge igazi szpsg.
0 :al&ban; 0 s!m!lyg!tt Aatan. 0 *en!re (itatatatlanul szemre(al&
teremts. ,e att&l mg nem kell sz)ksgszer3en ki(l& %elesgnek is
lennie. Errl #ut eszembe. !gy ma kzelebbrl is megismerke,et *en!re-
ral. Este el#n. mert megbeszlt)k. !gy tkltzteti !zzm a lnyunkat.
A gyerek m!st nlam lesz egy i,eig. mert *en!re nem b"r (ele.
0 HF 2s ny (es a kicsi; 0 Gemma azt itte. (alami kis akarat!s
&(!,sr&l leet sz&.
0 Tizenngy. 0 Aatan szre(ette. !gy a lny ,bbenten eltt#a a
sz#t. 0 Bgen. 4atal (legny (!ltam. Egy nappal az esk)( eltt tltttem
be a usz!negyet. Aem ltsz!tt ms meg!l,s. ssze kellett zas!,nunk.
8ang#b&l #&l ki leetett rezni a keser3sget. C!ckzat!s (llalk!zs
csak azrt el(enni (alakit. mert 5t!n (an a gyerek. <zerelem nlk)l nem
leet az ilyen zassgnak #& (ge.
0 8a a lnya ma kltzik t. akk!r igazn nem sz)ksges. !gy (elem is
%!glalk!zzk 0 (etette kzbe Gemma.
0 'irt ne; Elg nagy a z. Egybknt meg maga alig i,sebb a
lny!mnl. <zerintem Cirsty s!kkal amarbb el%!ga,#a magt. mint
'elanie-t (agy A(t.
0 'elanie s A(a is !tt lakik; 0 tu,ak!lta sa(any5 arccal Gemma.
Aatan a!tban trt ki.
0 Ae %l #en. nem tart!k remet. 'elanie @yr!n z(ezetn#e. Egy
arminc ( kr)li n. tet nem is annyira i,s. :ele inkbb az a ba#. !gy
ktmteres krzetben m"nusz 5sz %!kra 3l le kr)ltte a le(eg.
0 2s A(a; S kics!,a;
0 8!gy A(a; S @yr!n kis5ga. Bci-pici. ksn rkezett. elknyeztetett
baba. Annyi i,s egybknt. mint 'elanie. 'in,ent ssze(et(e az az
rzsem. !gy Cirsty mag(al #n ki ma#, a leg#!bban. 'it sz&lna !zz.
a gyermekg!n,!z&nak alkalmaznm arra az i,re. am"g #apnul tanul;
Cap k!szt!t s k(rtlyt. cserbe pe,ig ra#ta tart#a a szemt ezen a
asz!ntalan kamaszlny!n.
Gemmnak mr z5g!tt a %e#e ettl a s!k 5#,!nsgt&l. Ere,etileg csupn
egy #szakr&l (!lt sz&9
0 /9 el kell g!n,!lk!zn!m az a#nlatn.
0 Bgen; Cr. Azt remltem. egyszer3en igent m!n,. Ez lenne ugyanis a
legkzen%ek(bb meg!l,s. 0 Aatannek !lyan ra(asz m!s!ly )lt ki az
arcra. !gy Gemmnak 5#ra kellemetlen rzse tma,t.
0 'ire lenne ez kzen%ek( meg!l,s; 0 tu,ak!lta i,egesen.
0 8t9 magnak meg%elel szllsa lenne. legalbbis arra az i,re.
am"g a sa#t lbra nem ll. nekem pe,ig ke(esebbet kellene (esz,nm
rak!nctlan lenygyermekemmel. Egy ,!l!gra az!nban 4gyelmeztetem1
a (alamit elatr!z!k. akk!r nagy!n makacs tu,!k lenni.
Gemma ezt egy pillanatra sem (!nta ktsgbe. Lsak azt nem tu,ta
p!nt!san. !gy Aatan m!st tula#,!nkppen mit is atr!z!tt el.
0 'essze (agyunk mg a zt&l; 0 kr,ezte. !gy (gre (alami ms
tmra terel#e a beszlgetst.
0 Aem. mr nem. Egybknt meg nem az n zam. anem @yr!n.
@elle(ieG 'an!r a tel#es ne(e. ,e mi csak @elle(ieG-nak "(#uk.
Q. FEJEZET
8a (alaki az egsz lett egy %l,be (#t. agyag%al5 )regben tlti. az
nkntelen)l is megcsipke,i magt. a egyszer csak egsz %ensges
(al&#ban el trul @elle(ieG 'an!r. A lt(ny !ly leny3gz. minta
(alami l!mbli t#ra t(e,t (!lna az ember.
0 Te #&sg!s gF 0 Gemma csak ennyit tu,!tt kinygni. amik!r sttkk
limuzin#uk megllt a atalmas. k!(cs!lt(as kapu eltt. A kaput kt!l,alt
&%er mszk !szl!p!k tart!ttk. Az egyiken len,)letes zsin&r"rssal.
arany bet3kkel az llt1 >@elle(ieG?. A pal!ta a <t. B(es ne(3 kert(r!s egyik
csn,es %as!rnak mlyn. atalmas platn!k kztt 5z&,!tt meg.
Gemma mr menet kzben is egyik mulatb&l a msikba esett. amik!r a
magas tm%alak s a cir,s kertkapuk mgtt %ut&lag megpillant!tt egy-
egy (illt. '!st (isz!nt elllt a llegzete. @elle(ieG az sszes tbbi
krnykbeli z!n t5ltett.
0 Taga,atatlan. !gy kiss i(alk!,& 0 (!nta meg a (llt Aatan.
mikzben megny!mta a t(irny"t& g!mb#t. s a kapuszrnyak
angtalanul kitrultak.
0 Ee!gyisF 0 tiltak!z!tt a lny. 0 2letemben nem lttam mg ilyen szp
zat. 'g Tarnl is szebb. pe,ig amik!r az El%5#ta a szelet lttam. azt
ittem. !gy annl nincs szebb. Bgen. kicsit taln Tarra emlkeztet.
0 :an benne (alami. Fleg ezek a %er !szl!p!k. @el)lrl az!nban
m!,ernebb. mint Tara. @yr!n ,esap#a p"ttette. kz(etlen)l a b!r5
utn. 1MQN-ben. Apm az&ta mr tbbszr talak"ttatta. *gk!n,ici!nl&t
szereltetett be. s tul (an egy 5sz&me,ence is.
Gemma sz&tlanul bmulta az &risi p)letet. a parkszer3 kertet.
Elkprztatta a n(nyek sz"np!mp#a. a %ela#t& mellett elter)l kis
ta(acska s a %elsz"nn bur#nz& ,5s ta(ir&zsa-sznyeg.
0 Jlyan. mint egy t)n,rmeseF 0 lelken,ezett sugrz& arccal.
Aatannek a sz!ks!s. enyn guny!r!s m!s!ly #elent meg a sz#a
sarkban.
0 2s maga kics!,a; 8amupipke;
A lny arcr&l elillant a m!s!ly. Flre is %!r,"t!tta a %e#t. mert el akarta
titk!lni. mennyire bnt#a mg ez az rtatlan csipkel,s is. Amik!r
az!nban len,)letet (ett. !gy kiszll#!n a k!csib&l. Aatan a (llra tette
a kezt1
0 Ae aragu,#!n. GemmaF
A lnyt megat!tta ez a irtelen megbns. Sszinte. rtatlan tekintettel
%!r,ult (issza. Ez iba (!lt1 !lyan kzel tallta magt a %r4!z. !gy
szinte egyms!z rt az arcuk. s megcsapta a mr ismert. 4n!m
b!r!t(aszesz illata. 'ikzben Gemma megbab!nz(a nzte az aclsz)rke
szemprt. Aatan sim!gatni kez,te az arct. A sim!gat& kz minta
reszketett (!lna.
0 Aagy g. !gy maga milyen szpF 0 sutt!gta Aatan. s a#ka Gemma
a#k!z kzel"tett.
0 AeF 0 sik!lt!tt %el a lny. s all!s rm)let kltztt gynyr3
zikeszembe.
0 Lsak meg akartam cs&k!lni 0 sz&lt a %r4 inger)lten. Aem leetett
tu,ni. !gy a sa#t gyengesge. (agy az elutas"ts arag"t!tta-e meg
irtelen. 0 C!m!lyan azt itte. !gy erszak!sk!,ni %!g!k. mint az a
gazember. akirl meslt;
0 Aem. azt nem ittem 0 ismerte be Gemma. 0 'aga nem !lyan. mint .
Egyltaln1 maga nem as!nl"t egyetlen %r4ra sem. akit e,,ig ismertem.
2n (isz!nt nem (agy!k9 0 za(artan elallgat!tt.
0 Azt akarta m!n,ani. !gy maga nem !lyan; 0 %e#ezte be elyette
Aatan a m!n,at!t. 0 Flsleges m!n,ania. +g&ta tu,!m. !gy maga a
legke,(esebb s legelb3(lbb lny. akit (alaa is lttam. C!m!lyan azt
itte. !gy csak cselbl "(!m meg. mert be akar!m csal!gatni az
gyamba;
Gemma rmesen za(arba #tt. mert (al&ban erre gyanak!,!tt. ,e "gy
kim!n,(a az egsz !lyan gyermetegnek t3nt.
0 8a megg!n,!lta magt. akk!r az!nnal (issza%!r,ulatunk. s
keres)nk a kzelben egy szll!,t 0 %!lytatta #eges ang!n Aatan.
0 AemF 0 Gemmt mr a g!n,!lat is b!rzal!mmal tlttte el. !gy
esetleg megsrtette #&te(#t. 0 Ae aragu,#!nF Aagy!n sa#nl!m. ,e nem
akartam megbntani. Tu,!m. !gy maga 5riember.
0 *egalbbis igyekszem az lenni. @r be kell ismernem. !gy a maga
szemlye i,nknt (ratlan cseleke,etekre sztnz9 'int pl,ul ez a
cs&k is. Az!nban biz!nyra tu,#a. !gy mennyire csin!s. <t gynyr3.
+a,sul izgat& s k"(nat!s.
0 C"(nat!s; 0 lmlk!,!tt a lny.
0 BgenF C"-(-na-t!s. A csu,baF Azt iszem. mgis #!bb lesz. a
el(iszem egy szll!,ba.
*eet. !gy el is (itte (!lna. a ebben a szent pillanatban nem r!bban
be a kertbe egy &%er sp!rtaut&. A k!csi csik!rg& kerkkel llt meg (el)k
szemben. alig nny centire tl)k. A meseaut&b&l k)lns n pattant el.
Gemma tt!tt sz##al leste. 'g s!sem lt!tt ilyen %erre %estett. t)sksre
ny"rt a#at. A nem min,ennapi kinzet3 lgy szn%ekete ceruz(al
(astag!n krbera#z!lta (ilg!skk szemt. Ciszllt a k!csib&l. s mr
messzirl mlysges gyanak(ssal mregette a Aatan mellett sz!r!ng&
ismeretlen #(e(nyt.
8!ssz5. knyelmesen elny5#t!tt lpsekkel megin,ult %el#)k. +ugany!s
m!zgsn ltsz!tt. !gy izm!s s ers. 'eg kell agyni. ren,k"()li s
csb!s #elensg (!lt testez simul& &%er %armerben. ,erkban laza
cs!m&ra kttt %er %r4ingben. A %els g!mb!kat merszen nyit(a
agyta. s br keblt ,5snak leetett m!n,ani. nem (iselt melltart&t.
F)lben atalmas. %nyesen aranyl& karikk imbl&ztak. csukl&#n
tucatszmra csilingeltek a karktk.
0 8ell&. picim. 5#ra itt (agy!kF 0 m!n,ta ),(zlet gyannt. s a nyit!tt
k!csiablak!n bea#!l(a k#es cs&kra cs)csr"tette r&zssra %estett.
gmbly,e, a#kt.
0 Azt lt!m 0 szgezte le szraz!n Aatan. 0 Azt ittem. !gy a Fi,zsi-
szigeteken i,zl. s +!bert! ragasztgat#a ,arab!kra trt sz"(e,.
0 +!bert! sa#n!s remnytelen)l unalmasF
0 'rmint 5gy rte,. nem k(eti elg "(en az utas"tsai,at;
A n el4nt!r!,!tt. ma#, !l,al(st a#t(a a %e#t. bekukucsklt
Gemm!z.
0 Lsak nem akar#a az n ke,(es btyuskm tit!kban tartani. !gy ki
)csrg mellette a k!csi#ban; Taln egy szegny kis k&b!r cica. akit az 5t
szln csippentett)nk %el;
0 :igyzz a nyel(e,reF 0 emelte %el a ang#t Aatan.
0 H. par,!nF *t!m. %elbre,t benne, az apai sztn. 0 I#abb lap!s
pillantst (etett Gemmra. 0 :al&ban ren,k"()li zskmny9 *assan
kez,elek %lteni. Azt. ugye. tu,!,. !gy a lili!mtiprst b)nteti a tr(ny;
0 Ja,eF 0 ,r,)lt r Aatan.
0 J&. #&F Ayug!,# meg. ren,es kislny leszek. Aem akarsz esetleg
bemutatni minket egymsnak; @iz!nyra nem. Ez csak am!lyan )lye
kr,s (!lt. <z!ks szerint9 Am5gy Ja,e =itm!re a ne(em9 0 Ezzel
bea#!lt az ablak!n. s mikzben mellei(el ma#,nem meg%!#t!tta Aatant.
kezet ny5#t!tt Gemmnak. 0 'aga elkpeszten csin!sF Tu,#a. n Aatan
%!ga,!tt 5g!csk#a (agy!k. :agy egyszer3ebben sz&l(a @yr!n egyetlen
igazi gyermeke.
0 Elg (!lt belle,F 0 tasz"t!tta %lre a 5gt Aatan. 0 Ae tr,#n (ele.
GemmaF Eez a nz egszen sa#t!s um!rrzk kell. Arr&l pe,ig mg
nem is all!tt. !gy mi az a tapintat.
0 Ellenttben (ele,. ,rgasg!m 0 (g!tt kzbe Ja,e. 0 Aeke, ugyan
kztu,!ttan nincs um!r!,. (isz!nt az egszsgesnl #&(al tapintat!sabb
(agy. Ezek szerint magt Gemmnak "(#k9
Ja,e tralpett. ma#, 5#ra lea#!lt. s bizt!nsg!s t(!lsgb&l
uny!rg!tt be%el1
0 A!s. Gemma. legyen rsenF J!bb. a (igyz a btyuskmmal. Aagy!n
s!k nt magba b!l!n,"t!tt mr. (isz!nt s!asem lesz szerelmes. Az
gyban egybknt tkletes. ma#, meglt#a. 'r a!z kpest. !gy
r!b!tember szegny. <z"(et ugyanis el%ele#tettek beszerelni neki.
Aatan m!st mr kiszllt a k!csib&l. s %enyegeten kzele,ett a 5ga
%el.
0 Ae!gy %elizgas, maga,. AatanF 0 emelte %el Ja,e (,ekezn a kezt.
kzben az!nban sz"(bl kacag!tt. 0 'r itt sem (agy!k. '!st bre,tem r.
!gy +!bert! mg min,ig #!bb. mint a semmi. 'rpe,ig tetle, p!nt!san
azt kaptam min,ig1 a nagy semmit.
Ja,e arcn a mlysges %#,al!m ki%e#ezse suant t. ,e mris elt3nt.
s egyetlen szkkenssel ismt a k!csi#ban termett. Vtltatatlan (rs
p!r%elleg mara,t utna.
Aatan kelletlen arcki%e#ezssel %!r,ult (issza. !gy kinyissa Gemmnak
az a#t&t.
0 Ae %l#enF '!st mr nyug!,tan kiszllat. bizt!nsgban (an. Ja,e
nagy!n ki#&zan"t&an at az emberekre. Fknt rm.
Gemma kiszllt. ,e kzben alkan meg#egyezte1
0 <zrnyen b!l,!gtalannak nz ki szegny.
0 8a "gy (an. akk!r errl egye,)l csak teet 0 (gta r Aatan. 0
2letemben nem lttam !zz as!nl& elknyeztetett. akarat!s
nszemlyt. Aem is n. inkbb gyerek. $!nt !lyan. mint egy erszak!s
&(!,s. 'in,ig csak azt akar#a. amirl tu,#a. !gy nem kapat#a meg.
$l,ul Aatan =itm!re-t. g!n,!lta epsen Gemma. 'ert Ja,e clz!tt
r. !gy eltltttek mr egy)tt egy-kt #szakt. Aatan nem r!b!tember.
,e ktsgtelen)l ren,k"()li az nuralma.
'it is m!n,!tt Ja,e; >Az gyban tkletes9 mr a!z kpest. !gy
r!b!tember szegny9 ,e sz"(et el%ele#tettek neki beszerelni9?
F!lyt!n ez #rt Gemma %e#ben. m"g a (eran,n ll,!glt. s (rta. !gy
Aatan %elcipel#e &cska brn,#t. Ja,e persze t(e,. Gemma meg (!lt
r&la gyz,(e. !gy Aatannek igenis (an sz"(e. csak titk!l#a az rzelmeit.
0 Ae tr,#n Ja,e-,elF 0 sz&lalt meg a %r4. amik!r %lrt a cs!maggal. 0
Lsak akk!r rzi #&l magt. a ka(ar!,st !k!zat maga kr)l. S tu,#a a
leg#!bban. !gy egy !lyan n(el. mint . s!asem %ek),nk le. 0
Bnger)lten legyintett egyet. 0 <zerencse. !gy elment. 'inl ritkbban
lt#a az ember. annl #!bb.
:acs!ra utn *en!re betuszk!lta ,uzz!g& lenyt a k!csiba. Az egyik
pazar (illb&l nagy!n amar trtek a msikba.
0 Lsak nem g!n,!l!,. !gy ebben a r!z!ga (isk&ban %!g!k lakni; 0
mltatlank!,!tt Cirsty. 0 +a,sul apa s!a nincsen !tt!n. Tu,!,. !gy
egsz nap bent (an az ir!,ban. amik!r meg aza#n. a %l #szakt "rssal
tlti. El(iseletetlen)l unalmasak az!k az un,!k sz"n,arab#aiF
*en!re allgat!tt. 'it is m!n,at!tt (!lna;
0 'irt nem tu,t!k (gre kibk)lni; 0 nya%!g!tt t!(bb a gyerek. 0
'aga, m!n,ta, egyszer. !gy apa el sem akart (lni. Te ragaszk!,tl
annyira a sz"nz!zF
0 'a#, ksbb min,ent megrtesz 0 ,)nnygte *en!re. s ltsz!tt. !gy
mlyen megsebezte a szemrenys. Egy pillanatra 5gy t3nt. Cirsty meg
is bnta. amit m!n,!tt. Aztn mgis m!rc!san el%!r,"t!tta a %e#t.
Cnnyek csill!gtak a szemben.
Az ,esany#a is s"rssal k)szk,tt. Elbiz!nytalan!,(a g!n,!lt arra.
!gy taln igaza leet a gyereknek. Az r,ekben ki kellett (!lna
tartania egy )res s i,eg zassgban is9
*en!re a (ls utn sem lett igazn b!l,!g. #&lleet a sz"npa,!n
lt(ny!s sikereket arat!tt. A k(etkez (a,ra is a leet leg#!bb
szerepeket kaparint!tta meg. brki elre meg#&s!latta a bizt!s sikert.
Ennek ellenre magny!s (!lt1 kt (e nem %ek),t %r4 az gyban.
'g min,ig a %)lben csengtek Aatan reggeli szemrenysai6 taln
azrt. mert (!lt benn)k nmi igazsg. Bgen. *en!re min,ig r(en,ezett. a
Zacary(al ssze%ut!tt (alamilyen i(atal!s %!ga,s!n (agy
(en,gsgben. 'rpe,ig s3r3n a,&,tak e7le alkalmak. l(n. !gy
Zacary @yr!n bart#aknt s a cg )gy(,#eknt gyak!rta
(en,geske,ett @elle(ieG 'an!rban. Akk!riban Aatan a %elesg(el
!sszabb i,ket tlttt ebben a szp (illban.
Az assz!ny k)lnsen szpen kiltztt. a tu,ta. Zacary #n
(en,gsgbe. ,e arra nem g!n,!lt. !gy elcsb"tsa a %r4t.
Egyetlenegyszer kereste %el t az ir!,#ban azzal az )r)ggyel. !gy
tancs!t kl#en tle (alamilyen szerz,ssel kapcs!latban. Bgazb&l akk!r
is csupn tallk!zni akart (ele. s az )gy(, 3(sen u,(arias (iselke,se
lttn el is szgyellte magt1 5gy rezte. Zacary a (es#be lt.
'gis ra#!ng!tt rte. Elg (!lt a %r4ra g!n,!lnia. !gy elgyeng)l#n. s
min,en p!rcik#ban reszketni kez,#en. Az )gy(, #&cskn negy(en %ltt
#rt mr. *en!re leengerlen (!nz&nak tallta szles (ll5. tagbaszaka,t
alkatt. r,ekes arct. Aemcsak a termete. anem erklcsi tartsa is
kiemelte a tmegbl. A %elesge taln nem is tu,ta kellkppen rtkelni
ritka szerencs#t.
Felicity trkeny. kk szem3 szkesge min,en biz!nnyal %elbresztette
Zacaryban a (,elmez sztnt. *en!re bizt!sra (ette legalbbis. !gy
ezt a zassg!t nem a szerelem tart#a ssze. anem inkbb az assz!ny
kisz!lgltat!ttsga. amely min,en rzelmi ktelknl ersebben %!g(a
tart#a a %r#t.
0 8!( megy)nk; 0 kr,ezte Cirsty. 0 'r rg elagytuk @elle(ieG-t9
*en!re alkan. ,e elg cs5nyn elkr!mk!,ta magt.
0 'ics!,a besz, ez; 0 g5ny!l&,!tt Cirsty. s a kt n nkntelen)l is
sszem!s!lyg!tt. 0 Ae aragu,#. mamaF 0 %!lytatta a lny. 0 Bgazsgtalan
(!ltam (ele,. Aem is rtem. mirt.
*en!re megpask!lta lenya tr,t.
0 Ae legyen r!ssz a lelkiismerete,F Az ut&bbi i,ben n sem (!ltam
ppen mintaanya. Azt iszem. #&t %!g tenni. a egy i,eig ritkbban lt#uk
egymst.
0 J&. A,,ig megpr&bl!k ren,esen (iselke,ni.
0 Ez. lt!,. blcs elatr!zs. 8i,, el. nagy!n ren,es ,!l!g ap,t&l.
!gy mag!z (esz ppen m!st. amik!r @yr!n balesete miatt nyakig )l a
munkban. 8a nincs ez a szerencstlensg. akk!r mr rg %ela,ta (!lna az
llst a =itm!re Jpalsnl. s csak a sz"n,arab"rssal %!glalk!zna. Lsak
t#k!ztatsul kzlm. !gy az egyik !llyG!!,i st5,i& pp m!st (ette
meg az egyik >kim!n,atatlanul unalmas? ,arab#nak meg4lmes"tsi
#!gt. Ap, nagy!n teetsges "r&. ezt #!bb. a az esze,be (se,.
Czben meg%!r,ultak. s elin,ultak (issza%el. A m3szer%al!n ny!lcat
mutat!tt az &ra. pp lement a nap.
0 *gy ke,(es 'elanie-!zF 0 sz&lalt meg 5#ra *en!re. amint
megrkeztek a %ela#t&ra. 0 2s ne cs5%!l, A(tF
0 'elanie s&tlan (nlny. aki nem rt meg semmilyen (iccet. A(a pe,ig
egy nebncs(irg. 0 Cirsty megall!tta az ,esany#b&l %eltr keser(es
s&a#t. ezrt gy!rsan !zztette1 0 Ee termszetesen igyekszem ren,esen
(iselke,ni.
0 J&. 2s mg (alami1 ne ,!ny!zz tbbetF
Cirsty rtatlanul rmere,t az any#ra1
0 8t ez csak magt&l rtet,ikF A ,!nyzs rt az egszsgnek9
0 Igy (an. 2s mint tu,!,. az is rt az egszsgnek. a megpr&bl!,
becsapni az ,esap,at.
'elanie %!ga,ta ket a be#ratnl. @yr!n z(ezetn#e mere( s
megkzel"tetetlen arccal llt !tt. mint min,ig. Fekete a#t szig!r5
k!ntyba %!gta ssze. %estetlen arca spatag!n (ir"t!tt a %l!mlyban.
<z!ksa szerint kt szmmal nagy!bb. gysz!s sz"n3 zskrut (iselt. s
sttbarna ne#l!narisnyt. 8a !zztessz)k. !gy kitap!s!tt %ekete
szan,l#a mr 5#k!rban is leg%el#ebb egy lelkiismeretes !rt!p,!r(!s
szemt r(en,eztette (!lna meg. akk!r min,enki beltat#a. !gy 'elanie
% letcl#a nem leetett ms. mint !gy elb!rzaszt& lt(nyt ny5#ts!n.
0 J& estt. CirstyF J& estt. *en!reF 0 m!n,ta egyenletes. gpies ang!n.
s t(ette a cs!mag!kat. 0 Fel(iszem a !lmi,at. Cirsty. Aatan a
bilir,teremben (an. *en!re.
@elle(ieG 'an!rban %nyes mr(nylap!kkal kirak!tt &risi %!ga,&terem
sz!lglt elsz!baknt. Jnnan %lkr"(ben mega#l& %er lpcs (ezetett
az emeletre. Cirsty mr (gtat!tt is a bilir,terem %el. amik!r a
z(ezetn %lang!san s nagy!n za(artan meg#egyezte1
0 Aincs9 m9 nincs egye,)l.
*en!re-nak meg)ttte a %)lt 'elanie %urcsa s sz!katlan
ang!r,!zsa.
0 CirstyF 0 kilt!tt irtelen a lnya utn. 0 :r# egy kicsitF Ci (an nla; 0
kr,ezte alkan.
0 Gemma <mitnek "(#k a ke,(es (en,get 0 kzlte 'elanie
kenettel#esen. mgis s!katm!n,&n.
A (ls &ta Aatan temr,ek n(el mutatk!z!tt a nyil(n!ssg eltt. ,e
senkit sem !z!tt aza. *egalbbis nem @elle(ieG-ba. Gemma tet
(alami k)lnlegessg9
:a#!n mirt nem tett r&la eml"tst Aatan reggel az ir!,#ban; 2s a
(an egy 5#. re#tlyes kapcs!lata. mirt ren,eli mag!z a lnyt; Blyen
kr)lmnyek kztt termszetesen nincs az az anya. aki megenge,n.
!gy a lnya itt mara,#!n. Egy %e,l alatt (alami laza erklcs3 n(el. aki ki
tu,#a. mit m3(el a ke,(es pap(al9F
*en!re megrm)lt. B#eszten ers %ltkenysget rzett magban
%elbre,ni.
0 'it leet tu,ni errl a Gemma kisassz!nyr&l; 0 kr,ezte.
0 Azze meg magnak. akk!r rgtn megrt min,entF 0 ,)nnygte
kelletlen)l a z(ezetn.
*en!re izgat!ttan Cirsty utn sietett. A bilir,terem a %!ly!s& (gn (!lt.
Egyszerre lptek be a atalmas sz!bba. a!nnan n%ele,t kacags
allatsz!tt ki.
*en!re s Cirsty ,bbenten egymsra nztek. A mama megllt az
a#t&ban. mint akinek %l,be gykerezett a lba.
Aatan egy r&zsasz"n rus 4atal lnyt pr&blt be(ezetni a bilir,
re#telmeibe. Cz(etlen)l mgtte llt. szinte egy emberknt a#!ltak a zl,
p!szt&(al be(!nt asztal %l. s a %r4 (gtelen)l t)relmes. lass5
m!z,ulat!kkal mutatta be. miknt kell m!zgatni a ,k&t.
0 Aem. nem "gyF 0 m!n,ta alkan. 0 *assan s egyenletesen. Aem !lyan
,ur(n. anem 4n!man.
0 85F Ci g!n,!lta (!lna. !gy ez ilyen nez; 0 csicsergett kipirultan a
lnyka. 0 HF 0 8irtelen szre(ette *en!re-t. s %legyenese,ett.
*en!re tettl talpig (gigmrte a 4atal lnyt. kzben (ilg"t& zl,
szeme mregzl,re (lt!z!tt. Bgazi szpsgF Carcs5. !ssz5 ,erekt
Aatan kt kzzel t tu,n %!gni. Gmbly,e, %!rmk. min,en arny!s
ra#ta. Ci((e taln a kebleit. Az!k kiss ki"(&an teltek. s ra,sul !gy
%esz)l a rua ra#tukF
*en!re szeme szikrkat nyt. 'i a csu,t akar Aatan ezzel a
gyereklnnyal; Ez a Gemma leg%el#ebb tizent (agy tizenny!lc (es
leetF Alig i,sebb CirstynlF
0 <zer(usz. *en!reF 0 m!s!ly!,!tt el Aatan. mikzben tralpett. 0
Gyertek bel#ebb. CirstyF <zeretnm bemutatni nektek Gemmt. *igtning
+i,ge-bl #tt. '!st kap!tt llst ela,&knt a =itm!re Jpalsnl. <a#n!s
@yr!n ragaszk!,ik a #apn tan%!lyam!z. 5gy!gy Gemma @elle(ieG-ban
lakik. am"g be nem %e#ezi a tan%!lyam!t.
0 Tessk; 0 *en!re kr,se leginkbb allsik!lyra emlkeztetett.
0 C!szt s k(rtly ellenben Gemma a#lan,& (igyzni Cirstyre a
t(gn meg isk!la utn.
0 Aincs sz)ksgem &(& nnire 0 5zta %l az !rrt Cirsty.
0 Aincs is sz& &(& nnirl. Gemma csupn itt lesz. !gy ne mara,#
egye,)l. Annak alap#n. amit ,esany, m!n,!tt. 5gy t3nik. nem rt
neke, egy rangyal. Azt all!ttam. l&gsz az isk!lb&l. ,!nyz!l. s
killatatlanul (iselke,sz.
Cirsty ,)sen any#!z %!r,ult1
0 Vrul&F
0 '!st mr magam is lt!m. !gy az ,esany, nem t5lz!tt. 0 Aatan
ang#a egyre szig!r5bb (lt. 0 *gy sz"(es. b5cs5zz el min,enkitlF
'eetsz a sz!b,ba. Ci kell cs!mag!ln!,. mi pe,ig (ltunk mg egy-kt
sz&t az ,esany,,al.
A leny (rig srt(e Gemma %el biccentett. ma#, kirlyni %e#tartssal
ki(!nult. Czben alig rteten (alami !lyasmit m!rm!lt. !gy 5#,!ns)lt
rangyalra taln pp neki kellene (igyznia. amilyen 4atalka szegny. ,e
ez m!st nem r,ekes9
Aatan g!n,!san bezrta az a#t&t lenya utn.
0 '!st mr rtem. mire cl!ztl 0 (illant!tta r a szemt *en!re-ra. 0 2n
az!nban t!(bbra is bizt!s (agy!k benne. !gy ez csak tmeneti llap!t
nla. T5l %!gunk esni ra#ta. 'aga !gy lt#a. Gemma; C!rban mgiscsak
kzelebb ll Cirstyez. mint mi.
0 8!gy egsz 4n!man %e#ezz)k ki magunkat 0 m!r!gta *en!re.
Aatan megsemmis"t pillantssal (lasz!lt.
0 Gemma 5sz(es.
0 Bgazb&l csak 5sz leszek 0 elyesb"tett pir!nk!,(a a lny.
0 'ik!r; Ctezerben; 0 (illant!tta ki &%er %!gs!rt az el(lt %elesg.
0 8t ez nem leet igazF 0 kilt!tt %el Aatan.
0 Fkez, maga,. Aatan =itm!reF 0 szisszent (issza *en!re. 0
@emutatsz nekem egy kamaszlnyt. s el(rn,. !gy (aktban b"zzam r
a gyerekemet;
0 A gyerek)nketF 0 emelte %el intn Aatan a mutat&u##t. 0 *gy sz"(es
tu,!msul (enni. !gy9
0 Ee kremF 'iattam igazn ne (itatk!zzanakF 0 sz&lt kzbe Gemma.
+en,k"()l igga,tan. mgis atr!z!tt ang!n beszlt. amirt *en!re
akaratlanul is elismer pillantst (etett r. 0 Azt iszem. 'rs. =itm!re-
nak igaza leet. Aatan. 8ls (agy!k a seg"tkszsgrt. ,e 5gy ltszik.
mgis #!bb lesz. a keresek magamnak egy szll!,t.
0 <z&ba sem #etF 0 Az el(lt %elesg meg,bbent e szen(e,lyes
angt&l. 8a nem ismerte (!lna Aatant. mint a tenyert. megesk),tt
(!lna brmire. !gy a szerelemtl reszket a ang#a. 0 Ae aragu,#. *en!re.
,e azt iszem. ez5ttal igazsgtalanul (iselke,sz. Gemma ,esany#a rg
megalt. s m!st temette el az ap#t is. Egye,)l ll a (ilgban. Any
nap#a ismertem meg *igtning +i,ge-ben. s meg"grtem. a <y,neybe
#n. seg"tek neki talpra llni. 2n meg sz!ktam tartani az "greteimet. 8a
pe,ig is tu, nek)nk seg"teni. akk!r annl #!bb.
*en!re mg egyszer alap!san megnzte magnak Gemmt. 'eg kellett
agyni. a 4atal lny ny"lt arca szintesgrl s tisztessgrl tan5sk!,!tt.
0 <a#nl!m. Gemma 0 mentegetztt az assz!ny. 0 Ae aragu,#!n. ,e t5l
(ratlanul rt ez az egsz.
0 Tel#esen rtet. 'rs. =itm!re.
A lny rtatlanul b#!s m!s!lya az!nban 5#b&l %elbresztette *en!re
agg!,almt. Ez az. aminek egyetlen %r4 sem tu, ellenllni. 8t ez "gy
nem lesz #&F Cirstyt nem leet ilyen krnyezetben agyni. 8a a ,rga
papnak ke,(e sz!ttyant Gemmra. m legyenF Ee ne a lnya elttF
Furcsa m&,!n az assz!nyt mr nem is annyira a %ltkenysg
ny!maszt!tta. mint inkbb a lenya erklcseit %enyeget (eszly. Gemma
megkap& #elensg (!lt. Az ember szinte nkntelen)l is a (,elmbe
akarta (enni.
*en!re u,(ariasan elm!s!ly!,!tt. s a leet legmegnyerbb ang!n
ezt %u(!lzta1
0 Akk!r m!st azt #a(asl!m. ke,(es Gemma. !gy men#en %l CirstyezF
Aem rt. a kiss megismerke,nek. A,,ig n (ltank nny sz&t a (!lt
%r#emmel.
Aatan arcn #&l ltsz!tt. mit g!n,!l e t)n,ri m!s!lyr&l.
0 Aem neeztel meg rte. Gemma; 0 kr,ezte k!m!ran. 0 Cirsty sz!b#a
kz(etlen)l a mag mellett (an.
Gemma biz!nytalanul rm!s!lyg!tt a zigaz,ra1
0 Egszen bizt!s a ,!lgban. Aatan; <emmi sz"n alatt nem szeretnk
za(art kelteni. Aagy!n ke,(es (!lt !zzm9
*en!re tt!tt sz##al nzte. !gy (!lt %r#e milyen elb3(len pua
m!z,ulattal (eszi kezbe a lny kezt.
0 Ae tr#e ezen a %e#tF 'r 5gyis itt az i,e#e. !gy kr)lnzzen !,a%enn.
s lepien#en. Ayil(n nagy!n %ra,t. 'egerltet leetett a mai nap#a.
0 Ez biz!ny igaz.
0 C)lnben nagy!n sa#nl!m. !gy az !pllal "gy alakult a ,!l!g. ,e mr
az els alkal!mmal elgg bizt!s (!ltam a ,!lg!mban.
Gemma keblbl sz!m!rks s&a# szaka,t %el1
0 8t. nekem is rgtn se#tenem kellett (!lna. !gy itt (alami nincs
ren,ben.
0 8!lnap reggel mg egyszer emlkeztetem @yr!nt a #utal!m kr,sre.
Tula#,!nkppen mr ma is meg akartam eml"teni. ,e kzbe#tt a
gy&gyt!rnsz.
0 8!lnapig mr igazn kib"r!m 0 (!nt (llat Gemma.
*en!re nem s!kat rtett a beszlgetsbl. ,e %esz)lt 4gyelemmel
k(etett min,en sz&t. Aatant mg s!sem ltta ilyennek. Egy k"()lll&
apai ke,(essgnek ne(ezte (!lna. *en!re az!nban. aki rg ismerte a %r4t.
msra tippelt.
0 Aagy!n r)lk. !gy megismerettem. 'rs. =itm!re 0 sz&lt Gemma.
s b#!san kezet ny5#t!tt.
0 2n is nagy!n r(en,ek. ke,(esem. Ee megkrem. !gy sz&l"ts!n
inkbb *en!re-nakF Aatan nem szereti. a 'rs. =itm!re-knt
emlegetnek.
A %r4 stt pillantst (etett (!lt ne#re. aztn Gemm!z %!r,ult1
0 J& #tF Crem. m!n,#a meg Cirstynek. !gy nems!kra %elmegyek
!zz.
0 <z"(esen. J& #szaktF
*en!re meg(rta. am"g Gemma elt3nik az a#t& mgtt. ma#, az!nnal
tma,sba len,)lt1
0 <z&(al ezzel a cicusk(al meleg"te, m!stanban az gya,at;
Aatan #gcsapp ,erme,t.
0 8t ez #ellemz r,. +a#ta, k"()l kinek #utna ilyesmi az eszbe; 0
J,alpett az assz!ny!z. llnl %!g(a %elemelte a %e#t. s e(esen
szikrz& zl, szembe nzett1 0 *eet. !gy tge, knny3 megkapni. ,e
ez mg k!rntsem #elenti azt. !gy min,en n ilyen lenne. 0 *en!re el
akart %!r,ulni. ,e Aatan nem enge,te. 0 :alami ba# (an. ,rgm; 0
(,tt t!(bb kegyetlen)l. 0 'egi#e,tl. !gy n szerencssebb leszek.
mint te; 'g min,ig nem siker)lt elcsb"tan!, Zacaryt; 8iba erlk,sz.
csak nem akar#a magt a lbai, el (etni;
0 Dn,!r"t& erny&F 0 *en!re eltasz"t!tta a %r4 kezt.
Aatan arca a %elismeretetlensgig elt!rzult. :llnl %!g(a
megraga,ta az assz!nyt. mag!z rnt!tta. s (a, er(el megcs&k!lta.
Fke(esztett b!ssz5(gy gett benne. !gy megb)ntesse *en!re-t.
@elemark!lt a a#ba. s a,,ig 5zta le%el. am"g az assz!ny meg nem
a,ta magt1 szttrta az a#kt. !gy utat a,#!n Aatan nyel(nek.
Egyik)k sem (ette szre Gemmt. aki a k)szbrl leste ket tgra ny"lt
szemmel. Lsak azrt #tt (issza. !gy %l(igye a kar,ign#t. amelyet a
szk tml#n %ele#tett. Ebbenten t!rpant meg az a#t&ban. az el#e trul&
lt(nyt&l g %#,al!m as"t!tt bel1 Aatan esze(eszett szen(e,llyel
cs&k!l#a az el(lt %elesgtF
J!bbnak ltta. a sark!n %!r,ul. s szre(tlen)l (isszamenek)l a
sz!b#ba.
P. FEJEZET
Cnnyek kztt r!ant (gig a %l!mly!s %!ly!s&n. <zentsges gF
'ekk!ra b!&c!t csinltam magamb&lF 0 ,)ngtt.
<zala,t. a!gy csak a lba (itte. 'inl amarabb el akart b5#ni a
sz!b#ban. !gy egye,)l mara,#!n. tel#esen egye,)l. Amint az!nban
%elkanyar!,!tt az emeletre. (ratlanul A(a bukkant el a sttbl.
@yr!n >kis5g(al? mr ,lutn megismerke,ett. s az!nnal
megke,(elte. Tezgattak. elbeszlgettek. A(a. br ltsz!tt. !gy (k!ny
cs!nt5. #& nny kil& %lsleget sze,ett %el az ut&bbi i,ben.
A!gy egymsnak )tkztek. A(a traesett. s kiprnz!tt ts& %elre
pu7ant. ma#, %e##el nekics5sz!tt a %alnak. 'inta ez mg nem lett (!lna
elg. a %alr&l is lep!ttyant egy %estmny. kis "#n rzuant az is.
0 Jesszus!mF 0 #a#,ult %el. amik!r megpillant!tta a szilnk!kra trtt
arany!s kpkeretet.
0 Aem trtnt ba#a. A(a; 0 sietett !,a !zz Gemma. 0 Bgazn sa#nl!m.
2n (!ltam az )gyetlen. J##n. seg"tek %elllni.
0 Aem maga az )gyetlen 0 nygte szerencstlen)l A(a. 0 'in,en ten
trtnik (elem (alami baleset. C(r (agy!k. ennyi az egsz.
0 Aem k(r. anem teltkarcs5 0 rzta a %e#t Gemma. 0 Ez a pa,l&
pe,ig akrmilyen szp is. let(eszlyesen cs5sz&s.
A(a (ilg!skk szeme (i,man %elcsillant. Gemma rgtn r#tt. !gy ez
a m!lett n kim!n,!ttan csin!ss (arzs!latn magt. a egy egsz
kicsit le%!gyna. s elmenne a %!,rsz!z.
0 Aagy!n ke,(es. !gy ezt m!n,#a. ,e min,enki tu,#a. )gyetlen (agy!k.
ra,sul rg t5llptem a teltkarcs5sg %els atrt.
0 'i trtnt; 0 ,r,)lt r#uk irtelen egy szig!r5 ang.
'in,ketten megpr,)ltek1 a z(ezetn llt mgtt)k cs"pre tett
kzzel. A lgy a bemutatk!zsnl arra krte Gemmt. !gy sz&l"tsa t
'elanie-nak. ,e a lny (alamirt ragaszk!,!tt a 'rs. *l!y, n(ez.
Ennyire z!r, s t(!lsgtart& szemlyeket nez a keresztne()kn
sz&l"tani. Aatan elm!n,sa szerint a z(ezetn gyermektelen
z(egyassz!ny (!lt. Gemmban m!st 5#ra %el(et,tt az nkntelen
kr,s. (a#!n milyen leetett az a szerencstlen %r4ember. akit !,ig
#uttat!tt a s!rs. !gy el(egyen egy ilyen !rm&tlan #gegyet.
0 2n9 (!ltam az. <a#n!s. kiss megr!ngl&,!tt ez a kpkeret. 'elanie 0
ebegte A(a les)ttt szemmel.
0 Azt lt!m 0 angz!tt a (lasz ki%e#ezstelen ang!n.
A z(ezetn k!m&t!san %elemelte a kpet a %l,rl Egy t#kp (!lt6 a
@elle(ieG 'an!r mgtti %esti (lgyre emlkeztetett.
0 Ae rul#a el @yr!nnak. legyen sz"(esF 0 knyrgtt A(a agg&,(a. 0
Gy!rsan megcsinltat!m. mg mieltt a btym aza#nne a k&rzb&l.
<enki sem %!g#a szre(enni.
0 Ee iszen n (agy!k a ibsF 0 (g!tt kzbe Gemma. 0 2n r!antam
%l%el a lpcsn. mint egy r)ltF 'a#, n megcsinltat!m.
'elanie tekintete stt (!lt. mint a csillagtalan #szaka. mgis minta
(alami apr&. elismer csill!gs t3nt (!lna %l benne egy pillanatra.
0 AemF 0 tiltak!z!tt A(a. 0 2n (!ltam az )gyetlenF
0 8a Gemma azt m!n,#a. !gy (!lt a ibs. akk!r eliszem neki 0
kzlte ellentm!n,st nem t3r ang!n a #gegy. s (ratlanul egy
m!s!llyal lepte meg a #elenl(ket. Fut& m!s!ly (!lt csupn. egy
pillanatra mgis ms emberr (arzs!lta.
Ee iszen ez egy gynyr3 nF 0 cikz!tt t Gemma agyn.
'elanie kzben "gy %!lytatta1
0 @yr!n megleetsen nagy(!nal5 sszeget k)ln"tett el az e7le
ren,k"()li kia,s!kra a ztartspnzen bel)l. 'a#, n g!n,!sk!,!m r&la.
!gy a keretet ren,be !zzk. s ismt a elyn legyen. mire a ke,(es
bty#a azatr
0 'elanie. maga igazn nagy!n ke,(esF 0 m!ty!gta A(a. 0 Aem is
tu,!m. mi(el llatnnk meg.
0 Taln seg"tetne a #( eti men) sszell"tsban 0 #a(as!lta 'elanie.
0 Ezt k!m!lyan m!n,#a; A seg"tsgre tu,nk lenni; 0 kr,ezte A(a
szinte i#e,ten.
0 Termszetesen. Tu,!m. !gy nagyszer3 tletei (annak. mrpe,ig a
k!nya igencsak egyang5( (lt az ut&bbi i,ben
A(a sugrz!tt a b!l,!gsgt&l. Gemma s 'elanie tekintete
sszetallk!z!tt. 'integy allgat&lag!san megllap"t!ttk. !gy szegny
A(a gyengbb nluk. nem rt egyengetni a s!rst. Gemma ekk!r ,nttt
5gy. !gy el%ele#ti a 'rs. *l!y, ne(et. s a 'elanie-t %!g#a asznlni.
0 '!st akk!r megnzem. mit csinl Cirsty 0 m!n,ta.
0 8elyes 0 b&lint!tt 'elanie. 0 J##n. A(a. nagy munka (r rnk.
Gemma megkereste Cirstyt. '!st mr #!bban rezte magt. Aem
Aatan b3ne. !gy gyermeteg brn,!kba ringatta magt. T5lrtkelte
a ke,(essgt s termszetes u,(ariassgt. !l!tt nyil(n(al&. !gy egy
ilyen %r4 nem r,ekl,et k!m!lyan ktbalkezes csitrik irnt. Aem is
beszl(e arr&l. !gy Aatan mg min,ig ra#!ng a (!lt %elesgrt.
Gemmn %!rr& b!rz!ngs %ut!tt (gig. amik!r eszbe #ut!tt a
cs&k#elenet. 'ics!,a szen(e,lyF *eet. !gy s!kat (eszeke,nek. ,e 5gy
ltszik. (an (alami. amiben nagy!n #&l ki#nnek egymssal9 8irtelen
megt!rpant. 8!l (an az meg"r(a. !gy egy szen(e,lyes cs&knak csak a
szerelem leet az !ka; :annak egyb leetsgek is. 2s a inni leet
Ja,e-nek. akk!r Aatan nagy!n is a#lam!s az ilyen egyb leetsgek
kiaknzsra9
Gemmt sz"(en )ttte a g!n,!lat. *eet. !gy Aatan csak azrt csalta
t @elle(ieG-ba. !gy a >ke,(t tltse (ele?; 8a nem is %elttlen)l
az!nnal. ,e ma#, ksbb9
A lny sz"(e e(esen kalaplni kez,ett. 'ics!,a mennyei rzs (!lt a
bilir,asztalra a#!lni. mikzben Aatan testt rezte maga mgttF A lny
tbbszr ang!san %elne(etett. !gy palst!l#a za(art. Aem ellenkezett
(!lna az!nban akk!r sem. a a %r4 kzele,ni pr&bl !zz. <zerencsre
pp i,e#ben rkezett meg *en!re s a lnya.
Czben elrkezett Cirsty sz!b#a el. s bek!p!gtat!tt. Btt az i,e#e. !gy
munk!z lss!n. (agyis megbartk!zzk azzal a lnnyal. akit a g!n,#aira
b"ztak.
'i(el a k!p!gsra nem #tt (lasz. rsnyire nyit!tta az a#t&t. s
belesett. Cirsty trk)lsben gubbaszt!tt az gy tete#n. mikzben csak
5gy g!m!lyg!tt kr)ltte a cigaretta%)st.
'ics!,a szemtelensgF
Gemmt sem a %)st. sem a lny sz5r&s tekintete nem riaszt!tta (issza.
Czmbs arccal belpett. ma#, becsukta maga mgtt az a#t&t. J,ament
az ablak!z. s szlesre trta.
0 J&t %!g tenni egy kis %riss le(eg 0 (leke,ett. 0 2,esap, min,#rt
%el#n. Aem lesz elraga,tat(a ettl a b3ztl.
Aeki,lt a prknynak. s kr)lnzett. Blyen sz!bt a legtbb 4atal lny
csak lmban ltat. +&zsasz"n meg %er sz"nekben p!mpz!tt min,en.
Czpen bal,acin!s. t)ll%)ggnys gy llt. ra#ta gaz,ag!n "mzett
r&zsasz"n gytakar&. a szles ablak!k!n pe,ig ugyanilyen sz"nekben
p!mpz&. lgyan !ml& %)ggnyk. Gemma egyszer3en leny3gznek
tallta a beren,ezst. ,e rgtn gyan"t!tta. !gy Cirsty. aki min,eez rg
!zzsz!k!tt. msra (gyik. s gy3lli b#!s krnyezett.
0 Erre m!n,#k. !gy un,!k. ugye; 0 kr,ezte Gemma.
Cirsty meg,bbent.
0 Tessk;
0 Igy rtem. az ilyen sz!bra. 'a#, meglt#uk. mit teet)nk. !gy
lakat&( (l#k. 0 Gemma !,aballag!tt a lny!z. s a (ilg
legtermszetesebb m!z,ulat(al el(ette tle a cigarettt. Ee csak ezrt.
!gy beleszippants!n. 'egnyug!,!tt. mert sem a %)st szagn. sem az
"zn nem rz,tt semmilyen kb"t&szer. Azutn az ablak!z lpett. s
kia#"t!tta a csikket. 0 8t tu,!,. Cirsty 0 %!lytatta a tt!tt sz##al les lny
%el %!r,ul(a 0 a mr ,!nyz!l. legalbb (alami tisztessgeset
sz"(atnlF Ez inkbb as!nl"t!tt pr!lt te(egan#ra. mint cigarettra.
Cirsty mg #a(ban a (lasz!n g!n,!lk!z!tt. amik!r 5#b&l k!p!gtattak.
s belpett Aatan.
A %r4 ,)sen szimat!lni kez,ett.
0 F)stszag!t rzekF
Cirsty Gemmra pillant!tt. Az 5#,!ns)lt ne(eln meg(!nta a (llt1
0 Bgazn; 2n nem rzek semmit.
Aatan ,bbenten mrte (gig Gemmt. akinek min,en ere#t ssze
kellett sze,nie. !gy kznysnek ltsz&,#k.
0 *enne egy kr,sem 0 kez,te. s nagy!n b)szke (!lt r. !gy nem
reszket a ang#a. 0 Vtren,ezet#)k kiss Cirsty sz!b#t; Ez a %er alap!n
r&zsasz"n abcs&k9 ezt minta mr kintte (!lna. Tu,!m. !gy @yr!n
za. ,e9
0 Ja#. apaF 0 krlelte Cirsty. 0 Lsak nny p!sztert raknk ki.
A %r4 %els&a#t!tt.
0 +en,ben. Felt(e. !gy eltte beszltek 'elanie-(al. S itt a z%elels.
Cirstynek megny5lt az arca.
0 HF Azzal az un,!k gyszuszrn(el;
0 CirstyF 0 kilt!tta Gemma s Aatan tel#esen egyszerre.
0 'irt. taln nem az; 0 %eleselt a gyerek.
0 Te sem #rnl min,ennap tncmulatsgba. a (gig kellett (!lna
nzne,. !gy a gyereke, meg a %r#e, benng egy k!csibanF 0 sz&lt r az
ap#a. 0 Csz cs!,a. !gy nem b!l!n,ult meg ez az assz!ny.
Cirsty meg Gemma ,bbenten allgat!tt.
0 <zrny3 0 nygte ki (g)l Cirsty. Aatan az!nban 5#abb %e,,
pillantst (etett r.
0 'sk!r ne "tl# meg senkit sem elamark!,!ttanF 2s nagy!n szpen
krlek. ne asznl, un!s-untalan azt a sz&t min,enre. !gy un,!k.
0 'irt; Gemma is ezt m!n,ta az elbb. 'i a ba# (ele;
Aatan ,bbenten Gemma %el %!r,ult. A lny enyn elpirult. ,e
egybknt a szempill#a sem rezzent.
0 Anya elment mr; 'irt nem b5cs5z!tt el tlem;
0 Azt )zeni. !gy ma#, !tt!nr&l %el"(. 0 Ebben a szent pillanatban
megsz&lalt a tele%!n az ##eliszekrnyen. 0 Ez bizt!s lesz 0 (lte Aatan.
Cirsty %l(ette a kagyl&t.
0 Anya; Aem. 'in,en ren,ben. 'r elbeszlgett)nk Gemm(al. Bgen.
azt iszem. +en,es lnynak ltszik9 0 <zlesen r(igy!rg!tt a
ne(eln#re.
Gemma nelg)lten (isz!n!zta a m!s!lyt. ,e amint ltta. !gy Aatan
elin,ul ki%el. s t is maga utn inti a %!ly!s&ra. megrm)lt. Aem
sz"(esen mara,t egye,)l ezzel a %r4(al.
0 8!gy csinlta; 'i(el b3(lte el ezeket a nket; 0 kr,ezte izgat!ttan
Aatan. mielyt bezrult mgtt)k az a#t&. 0 'elanie el (an raga,tat(a
magt&l. A(a pe,ig >(al&sg!s kincs?-nek ne(ezte. 'g Cirsty is ltat&an
megke,(elte magt. pe,ig aztn igazn csknys s kellemetlen tu,
lenni. Vrul#a el a titktF
0 Aincs ebben semmi tit!k 0 %elelte Gemma i,egesen. 0 Lsupn
igyekszem min,ig 3 mara,ni nmagam!z.
A %r4 ka#nul elm!s!ly!,!tt.
0 Ennek ellenre neezen tu,!m elkpzelni. !gy az a Gemma <mit.
akit megismertem. !lyan ki%e#ezseket asznl. !gy >un,!k?.
A lny igyekezett el%!#tani a m!s!lyt.
0 Az ember megpr&bl alkalmazk!,ni. Dgyebr.
0 :agy 5gyF Ez azt #elenti. !gy m!st maga is r %!g sz!kni a
,!nyzsra;
Gemma %elne(etett.
0 Ci tu,#a;
0 2s mi lesz ezzel a szerencstlen sz!b(al; Csz)l#ek %el a
legr!sszabbra;
0 Bgen.
0 J&. ma#, igyekszem rezzenstelen arccal tu,!msul (enni a (lt!zst.
0 Lsak azt neF Cirsty ren,k"()l csal&,!tt lenne. 2pp ellenkezleg1 maga
meg %!g i#e,ni. !sszasan szrny)lk,ik. s min,ent le4tyml. 8a (alami
tetszik a sz)lknek. akk!r nincs a ,!l!gban semmi m&ks.
0 :al&ban; A maga ap#a is rm)l,ztt. amik!r tin,zserk!rban
beren,ezte a sz!b#t;
Gemma nyelt egy nagy!t.
0 Elszr is1 nekem nem (!lt sa#t sz!bm. 's!,sz!r pe,ig1 n mg
min,ig tin,zser (agy!k.
0 Ebben igaza (an 0 m!n,ta Aatan elg!n,!lk!z(a. 0 Bgaza (an. Egyszer
taln ma#, elmesli. !gy milyen (!lt az lete *igtning +i,ge-ben.
2r,ekelne. mitl (lt ilyen ren,k"()li n(. 2s mg mieltt tiltak!zna.
megers"tem. !gy n. 'aga nem tin,zser mr. Egsz ms (ilgban l.
mint Cirsty.
Gemma k"n!san rezte magt. Ezek a k)lns b&k!k s ezek az igz
aclsz)rke szemekF 'egi#e,t. Aem annyira Aatantl. mint inkbb sa#t
magt&l. '!st az!nnal szeretett (!lna a %r4 kar#ba !mlani. s 5gy
cs&k!lni t. a!gy *en!re tette. 'egbab!nz(a bmulta a %r4 a#kt. nem
tu,ta le(enni r&la a szemt. 'r-mr k"nn (lt a gytr s&(rgs.
0 '!st9 a nem aragszik meg. le kell %ek),nm 0 nygte alkan. 0
Aagy!n el%ra,tam.
Aatan tekintetbl nem leetett semmit ki!l(asni. ,e mere(
testtartsa arr&l rulk!,!tt. !gy ersen %kezi magt. A le(eg szinte
szikrz!tt a %esz)ltsgtl.
0 'elanie elm!n,ta mr. mik!r sz!lgl#k %l a reggelit; 0 kr,ezte
(ratlan trgyilag!ssggal a %r4.
A lny b&lint!tt. mert egy sz&t sem tu,!tt kinygni.
0 8elyes. Akk!r %l ny!lck!r tallk!zunk a reggelinl.
0 Bgen 0 sutt!gta Gemma.
0 Aagy!n #&. 'g biz!ny!s ,!lg!kr&l szeretnm t#k!ztatni. mieltt
elmegyek az ir!,ba. J& #szaktF +eggel lt#uk egymst. <zp lm!katF
Gemma msnap reggel p!nt!san %l ny!lck!r meg#elent a reggelinl.
Aatan mr bksen !l(asgatta az 5#sg!t. Az !(lis alak5 asztal!n )res
k(scssze llt. Gemma (issza%!g!tt llegzettel leste az aranyszke
%r4t. s repes(e (rta a pillanat!t. !gy az szre(egye.
Elsknt az!nban 'elanie (ette szre. aki pp ebben a pillanatban
lpett be. *elkesen ksznttte Gemmt. mire aztn Aatan is %elemelte a
%e#t. s elismer tekintettel (gigmrte 5# alkalmaz!tt#t. A lny knny3.
!ssz"t!tt ,erek5 pamutrut (iselt. melyet %nyesen csill!g&. apr&
g!mb!k ,"sz"tettek. A srga (irgminta minta (i,m nap%nyt !z!tt
(!lna az tkezbe. s pazarul kiemelte Gemma stt. ullm!s a#t.
aranybarna brt.
0 J& reggelt. GemmaF 0 ),(zlte a %r4. s rgtn sszea#t!gatta az
5#sg!t. 0 Ls!,san nz ki. Igy lt!m. #&l alu,t.
0 Bgen. remek)l 0 (lasz!lta a lny. *e)lt az asztal!z. mikzben
i,egesen llap"t!tta meg. !gy akrmit csinl. a sz"((erse csak nem akar
lelassulni. a szemt pe,ig egy pillanatra sem kpes le(enni Aatanrl.
Jlyan szpF Jlyan (!nz&F 2s !lyan tisztaF
Gemma szmra a %r4 %!galma min,e,,ig sz!r!san ssze%!n&,!tt a
tmny izza,sgszaggal. Aatan (isz!nt makultlan ltnyben )lt
mellette. %rissen zuany!z(a s b!r!t(lk!z(a. @!r!t(aszesz enye illata
lengte kr)l. Gemma &rkig tu,ta (!lna sz&tlanul l(ezni ezt az illat!t. ,e
Aatan (isszarnt!tta a (al&sgba1
0 'it parancs!l reggelire;
Ezt mg s!a az letben nem kr,ezte meg tle senki.
0 /9 nem is tu,!m.
0 *egyen sz"(es. !zza ugyanazt. amit nekem. 'elanieF
0 'ris !z!m 0 %elelte a z(ezetn. s elt3nt egy csap&a#t& mgtt.
0 'g meg sem kr,eztem 0 sz&lalt meg 5#ra Aatan 0. mit csinlt az
rettsgi utn.
0 Aem s!kat 0 (all!tta be a lny. 0 *igtning +i,ge-ben csak
%elsz!lgl&knt talltam llst egy k(zban. El akartam menni
=algettbe is munkt keresni. ,e az apm nem enge,te.
0 2rtem. 2s az isk!la !gy ment;
0 Czepesen. Azt iszem. A #egyeim nem (!ltak (alami %nyesek. ,e
ebben kzre#tsz!tt az is. !gy a (ge %el s!kat betegeske,tem.
Aatan kutat& pillantsa za(arba !zta Gemmt. <zerencsre ebben a
pillanatban Cirsty (iarz!tt be l&ingben1
0 $apaF 'irt nem bresztett %el senki; El tu,sz (inni gy!rsan az
isk!lba;
0 Elszr is. ke,(es lgyem. itt magt senki sem %!g#a %elbreszteni 0
kzlte szig!r5an az ap#a. 0 Jtt az &ra. be kell ll"tani. 's!,sz!r1 nem
tu,lak el(inni az isk!lba. mert pillanat!k!n bel)l in,uln!m kell az ir!,ba.
'a#, Gemma be(isz. s megy rte, ,lutn. Ezenk"()l nem akar!m mg
egyszer megallani. !gy le(ete, az isk!lai egyenru,at. t!(bb meg
ne lssak ra#ta, kszert (agy arc%estketF :ilg!s;
0 +!sszabb (agy. mint anya 0 ,uzz!g!tt a lny. ma#, srt,tten
el(!nult.
0 'i a ba#; 0 kr,ezte Aatan. amik!r szre(ette. milyen ria,t arc!t (g
Gemma. 0 Dgye (an #!g!s"t(nya; A(a ma#, !,aa,#a a k!csit. Cnyelmes
kis aut&. Aut!mata sebessg(lt&s. nagy!n knny3 bnni (ele.
0 Aem az aut&(ezets !k!z g!n,!t 0 ebegte Gemma 0. anem ez a
b!rzalmas nagy %!rgal!m.
Aatan legyintett.
0 Aem kell bemennie a (r!sba. Cirsty isk!l#a itt (an nny mr%l,re.
Erre%el nincs nagy %!rgal!m. '!st az!nban (al&ban in,uln!m kell9
0 2s9 napkzben mi a %ela,at!m;
A %r4 elbiz!nytalan!,!tt.
0 F!galmam sincs. Jl(ass!n. nzzen t(t. (agy sz&rak!ztassa A(tF
'elanie-nak is bizt!s lesz (alami tlete. 'egter(ezetn pl,ul Cirsty
sz!b#t. 8t%ig szaba, ember. att&l kez,(e 5gyis tanulnia kell.
0 2s A(a %lkel a,,igra. mire in,ulnunk kell; 0 agg!,almask!,!tt
Gemma.
0 +emlem. 8a (isz!nt nem. sz&l#!n 'elanie-nakF Aeki az sszes
k!csi!z (an p&tkulcsa. 8a pe,ig (letlen)l elt(e,. a keszty3tart&ban
tall#a a trkpet.
Gemmt a puszta g!n,!lat is rm)lettel tlttte el. Aatan (igasztal&an
a (llra tette a kezt.
0 Aem lesz semmi ba# 0 m!n,ta a %r4 bt!r"t&an.
A lny tt!(n %elpillant!tt. s ,bbenten ltta. !gy Aatan egyre
kzelebb a#!l !zz. ma#, amik!r mr ma#,nem megcs&k!lta. irtelen
%legyenese,ik.
0 F!ga,#!n el tlem egy #& tancs!t. GemmaF 0 sz&lt meglepen nyers
ang!n. 0 8a meg akar#a rizni tlem a kt lps t(!lsg!t. akk!r (egyen
pl,t 'elanie-r&lF Ezen e tren a (ilg legki4n!multabb szakrt#e.
Tu,#a. miknt leet egyetlen pillantssal cs"r#ban el%!#tani az r,ekl,st
egy %r4ban.
Gemma mere(en nzett Aatan utn. A sz"(e !ly e(esen (ert. !gy
szinte %#t. +m)lten rezzent ssze. amik!r 'elanie (ratlanul megsz&lalt
mgtte1
0 +en,k"()l (!nz& %r4. ugye; 0 A z(ezetn "nycsiklan,&
t!#srnt!ttt tett Gemma el az asztalra. 0 +a#!nganak rte a nk. Ee
(igyzz!n. Aatan s!k ba#t tu, !k!zni az assz!nynpnekF
W. FEJEZET
*en!re nem akart inni a szemnek. Cirsty alkan (i!g!tt a sar!kban.
m"g ,esany#a tt!tt sz##al lmlk!,!tt az tren,ezett gyereksz!bn. A
%alat a pa,l&t&l a pla%!nig &risi. %ekete-%er plakt!k b!r"t!ttk.
'in,egyiken ugyanaz a p!pnekes (!lt ltat&1 egy 4atal. ren,k"()l rzki
sz#5 s lm!s tekintet3 %r4. A abknny3 t)lltakar& elyt az gy!n
%ekete-%er p!kr&c (ette t. az ablak!kr&l pe,ig elt3ntek a girlan,!kba
re,ztt selyem%)ggnyk.
0 Lsak nyugal!m. mamiF 0 sutt!gta Cirsty.
*en!re az gre %!r,"t!tta a szemt. ma#, knyrg tekintete Gemmt
kereste. Gemma parnyi kzm!z,ulattal #elezte. !gy ne izgassa %el
magt.
0 Az gytakar&t meg a %)ggnyket 'elanie szpen sszea#t!gatta s
eltette 0 sutt!gta ksbb *en!re %)lbe. 0 A plakt!kat is egy m!z,ulattal
le leet sze,ni. mg ny!m!t sem agynak. $illanat!k alatt elyre leet
ll"tani a rgi ren,et.
*en!re akaratlanul is tiszteletet rzett a b!tcsinlta ne(eln irnt.
A lny!k mr elm!n,tk. !gy Aatan a t(gt egye,)l tlti a
nyaral&#ban. A(!cn. 'eg"(!tt ugyan min,enkit. ,e Gemma rbeszlte
Cirstyt. mara,#anak inkbb !tt!n. s %e#ezzk be a sz!bt. "gy aztn elbb
mutatat#a meg ,esany#nak. mint szig!r5 ap#nak. *en!re nmi
elgttellel llap"t!tta meg magban. !gy biz!ny nem "gy (iselke,ik az a
n. aki !r!gra akar#a ker"teni Aatan =itm!re-tF
Cirstynek gyan5s lett a !ssz5 csn,.
0 Aa; Aem sz&lsz semmit; 0 kr,ezte csal&,!ttan. mgis remnyke,(e.
0 Tu,!m. !gy nem a te "zlse,. ,e azrt szerintem bar!mira ,gs lett a
sz!ba.
*en!re kiss sz&rak!z!ttan rm!s!lyg!tt gyermekre1
0 Aagy!n r)lk. a tetszik neke,. s b!l,!g (agy.
0 Bgazn; 0 kereke,ett el a lnyka szeme. 0 8t ez szuperF Akk!r taln
a,sz mg 5sz ,!lcsit is. !gy este elmeessek a lzer,iszk&ba; Az
isk!lban lesz. Aem is tu,!,. mennyire r)lnk. a9
*en!re 5gy rezte. csap,ba ker)lt. Ct ttel k!rbban egy &nap!s
sz!ba%!gsggal b)ntette Cirstyt. 8a m!st enge,. akk!r !,a a tekintlye.
:g)l 5gy ,nttt. !gy kitart szig!r5 "tlete mellett.
0 Aem. CirstyF Tu,!, #&l. !gy mg kt t tra(an a sz!ba%!gsgb&l.
0 Ja#. mamaF 'amcskaF Az mr !lyan rg trtnt. Az&ta tkltztem
i,e. s rb"ztak Gemmra. S ma#, elk"sr meg aza!z. 'ris remek)l
kiismeri magt a krnyken. 0 Cirsty elne(ette magt. 0 Ce,,en mg egy
egszen kicsit elt(e,t. ,e az&ta #&%!rmn egyszer sem.
A ne(eln szel",en m!s!lyg!tt. ,e nem teetett mst. a mama prt#ra
llt1
0 Aem lenne ren,es ,!l!g az ,esany,at rknyszer"teni. !gy (!n#a
(issza a b)ntetst. Tu,unk mi mskpp is mulatni. 8aza!zunk pl,ul
nny (i,e!kazettt s m!zizunk.
0 Aa #& 0 (!nt (llat Cirsty. 0 Ee ("g#tk legyenF
0 Aagy!n ellenetekre lenne. a n is itt mara,nk 4lmet nzni; 0
kr,ezte (ratlanul *en!re. s maga is meg,bbent. Alig nny nap#a
mg ugrlt (!lna rmben. a csupn nny &rra siker)l
megszaba,ulnia a lnyt&l. '!st meg nknt a#nl#a %el neki a
trsasgt9
0 8t ez szuper. mamaF 0 Cirsty ,esany#a nyakba ugr!tt. s b!l,!gan
cs)ngtt ra#ta egy i,eig. 0 Bgazi lnybuli leszF 'eg"(atnnk A(t is.
0 'eg 'elanie-t 0 (etette kzbe Gemma.
0 HF 0 %anyalg!tt *en!re. 0 Azt iszem. Cirsty nem ra#!ng k)lnsebben
'elanie-rt.
0 T(e,sz. anya. +#ttem. !gy 'elanie nem is !lyan el(iseletetlen. 0
*en!re szeme tgra ny"lt a cs!,lk!zst&l. 0 Tu,ta,. !gy mi trtnt a
csal,#(al; 0 kr,ezte a lnya. 0 $ersze bizt!s tu,!,. mert apa is tu,#a. S
meslte el Gemmnak meg nekem. Alig trt)nk magunk!zF
0 <zrny3 eset 0 b&l!gat!tt *en!re. 0 Ee az g szerelmre. meg ne
eml"tstek 'elanie eltt. !gy tu,t!k r&laF
0 Aagy!n ers assz!ny. annyi szent 0 m!n,ta elismeren Gemma.
0 $ersze !gy ers 0 (lte *en!re. 0 Ee a legersebb emberek is elrik
egyszer azt a p!nt!t. amik!r mr nem b"r#k t!(bb.
/nkntelen)l is eszbe #ut!tt a kr,s. !gy (a#!n mik!r ri el ezt a
p!nt!t. Zacaryra g!n,!lt9 'ennyire kell egy nnek b)szknek lennie;
'ik!r (allat sz"nt egy %r4 eltt; *en!re min,en ere#t sszesze,(e
(isszatart!tta a knnyeit. s igyekezett m!s!ly!gni.
0 :an egy #& tletem 0 sz&lalt meg 5#ra. 0 'i lenne. a meglt!gatnnk
@yr!nt a k&rzban. s aza%el ugrannk be a (i,e!tkba; 'g csak
egyszer #rtam bent nla. %ur,al is miatta a lelkiismeret. 'aga mr
tallk!z!tt @yr!nnal. Gemma;
0 Aem. Ee tart!k tle. nem r)lne neki. a a beteggynl kellene
%!ga,nia. El(gre nem (agy!k csal,tag.
0 8a 5gy nzz)k. n sem. 'aga minek ne(ezn egy %!ga,!tt 45 (!lt
%elesgt;
0 Dn,!k b!sz!rknak 0 (i!g!tt %el ang!san Cirsty. 0 Ezt a nagyapm
tallta ki. Emlkszel. akk!r "(!tt "gy. amik!r (issza akartl menni
sz"nsznnek. s apa annyira ellenezte.
*en!re %els&a#t!tt.
0 @yr!n ren,es ember. Lsak neki az a (lemnye. !gy a n elye
!tt!n (an. a t3zelynl. Aem szaba, aragu,ni r. '!st nagy!n nez
elyzetbe ker)lt. @iz!nyra %el(i,ulna. a megismern magt. Gemma. 8a
*igtning +i,ge-be (al&. akk!r bizt!s rt az !pl!k!z is egy kicsit. s
@yr!nt semmi sem tu,#a 5gy %el(illany!zni. mint ezek a ,rgak(ek.
Gemma megt!rpant a betegsz!ba k)szbn. Az gyban %ek(. nagy
termet3 ember (al&ban min,en tekintetben meg%elelt mama le"rsnak1
k!r!z kpest ietetlen)l (!nz& s %r4as. m!n,atni leny3gz
#elensg (!lt. Lsppet sem k!pasz!,!tt. s3r3. stt a#a csupn a
alntka kr)l sz)lt. tat&an kk szemn pe,ig ltsz!tt. !gy s!a.
semmi %!nt!s nem ker)li el a 4gyelmt.
0 'irt t!p!r!gnak az a#t&ban. lny!k; 0 kr,ezte m!s!ly!g(a.
Cellemes. mly ang#a egyszerre betlttte az egsz sz!bt. 0 *p#enek
kzelebbF <zeretnm (gre a sa#t szememmel ltni. ki az. akitl ennyire
el (an raga,tat(a a csal,. A(a msr&l sem beszlt egsz ten. csak
arr&l. !gy Gemma "gy. meg Gemma 5gy.
A lny tt!(n kzelebb lpett. s nmn t3rte. !gy @yr!n tettl
talpig (gigmr#e.
0 Ezt ne(ezemF 'aga aztn igazn csin!s. Tnyleg csak 5sz(es;
0 85sz lesz 0 elyesb"tett *en!re. ami(el mris magra (!nta @yr!n els
r!sszall& pillantst.
0 Aem tge, kr,eztelek. *en!re.
0 @!csss meg. !gy le(egt (ettemF 0 (lasz!lt az assz!ny
rezzenstelen arccal. Gemmnak az az rzse tma,t. !gy ez a kt
ember kim!n,!ttan l(ezi. a piszklat#k egymst.
0 Aagy!n megtisztel a lt!gats!,. *en!re. ,e mit sz&lnl !zz. a
m!st kar!n %!gn, Cirstyt. s meginnt!k egy k(t !,alenn a b)%ben; 0
#a(as!lta min,en k)lnsebb be(ezet nlk)l a %r4. 0 :!lna egy kis
megbeszlni(al&m Gemm(al. Igy rtem. ngyszemkzt.
A lgyek %l sem (ettk az u,(ariatlan %!ga,tatst. s az!nnal
t(!ztak. Gemma i,egesen nyelt egyet. @yr!n =itm!re %lelmetes
embernek ltsz!tt.
0 A!. m!st akk!r mesl#e el nekem. maga szerint !gy ker)lt a 8eart !%
Fire az ,esap#a birt!kba.
0 8eart !% Fire; 0 kpe,t el a lny.
0 Bgen. A %ekete !pl. gyermekem. Az apm ne(ezte el "gy. tbb mint
t(en (e. Annyit #elent. !gy >*ng!l& <z"(?. '!st mirt nz rm ilyen
rm)lten; Eszem gban sincs l!pssal (,!lni az ,esap#t. Cnnyen
elkpzelet. !gy #&iszem3en ke(ere,ett bele az )gybe. Lsak arra
krem. m!n,#a el. amit tu,.
Gemma nny sz&(al ssze%!glalta. !gyan tallt r a ,rgakre.
0 'agyarn sz&l(a nem tu, semmit 0 llap"t!tta meg csal&,!ttan @yr!n.
0 @r leet. !gy "gy a leg#!bb. Ez az !pl min,enkire csak ba#t !z!tt. Azt
iszem. %el %!g!m apr"ttatni. s megpr&bl!k rkre megszaba,ulni tle.
0 Tessk; 0 r,)lt %el Gemma. 0 Egy "res !plszakrttl. mint maga.
mst (rtam (!lnaF Aem ieti k!m!lyan. !gy az !pl
szerencstlensget !zF Aagy!n #&l tu,#a. !gy ilyes%le mest a
gymntkereske,k tallnak ki. legtbbszr azrt. mert %ltik a piacaikat.
2s #!ggal %ltettk. mert az az !pl (al&ban cs!,lat!s. Egy ekk!ra.
gynyr3 !plt %el(gatni (al&sg!s b3ncselekmny lenneF A termszet
megbecstelen"tse. Ekk!ra !plt nagy!n ritkn leet tallni. 8a (gre
rbukkant (alaki. akk!r legalbb rizz)k meg az ut&k!rnakF 'giscsak
igaza (!lt az apmnak. !gy elre#tette a k(et. @izt!s se#tette. !gy a
(alaki megkaparint#a a maga %a#t#b&l. az a k all!s "tlete lenne.
Gemmt annyira elraga,ta a (. !gy csak m!st ,bbent r1 a sa#t
munkaa,&#(al beszl ilyen tiszteletlen ang!n.
@yr!n az!nban (i,m kacagsban trt ki.
0 +emekF Blyen kacskaring&s egyi besz,et rg nem all!ttam. 'agb&l
remek ela,& lesz. 'r csak azrt is. mert szen(e,lyes szerelmese az
!pl!knak. +itkn tallni ilyet9 0 Elallgat!tt. ma#, nny ms!,percig
elg!n,!lk!,(a mregette a lnyt. 0 'aga r(a;
0 Bgen.
0 8m. 2s elge,ett (!lt a #utal!mmal;
Gemma alig akart inni a %)lnek. amik!r Aatan elm!n,ta neki. !gy
@yr!n szzezer ,!llrt %!g 4zetni #utalmul. Elatr!zta. !gy az!nnal #&l
kamat!z& s bizt!s elyre rak#a ezt az sszeget. am"g el nem ,nti. mit is
kez,#en (ele.
0 'aga ren,k"()l nagylelk3. 'r. =itm!re.
0 A!s. ezzel az sszeggel mr le leet ellegezni egy zik&t.
0 Lsak leellegezni; 0 ,bbent meg a lny. *igtning +i,ge-ben ezrt a
pnzrt nemcsak zat. anem !zz mg %l,et is leetett (!lna kapni.
0 Ae %ele,#e. !gy <y,neyben (agyunk. gyermekem. Ausztrlia
leg,rgbb elyn. '!st az!nban nem r,emes ezzel %!glalk!znia.
Egyelre #& elyen (an @elle(ieG-ban. nem igaz;
0 Bgen.
0 Azt iszem. a maga trsasga #&t tesz ma#, Cirstynek.
0 +emlem. Aagy!n elyes lny.
0 <zerintem is. $ersze les5#t!tta a sz)lk (lsa. Aez )gy9 mr egy
ilyen (ls.
0 *eet. !gy kibk)lnek mg 0 (!nt (llat Gemma.
@yr!n arcn k)lns ki%e#ezs #elent meg.
0 *t#a. ezt nem iszem. Sk nem %!gnak kibk)lni. '!st mr nem9
0 Ez persze igazn sa#nlat!s9
0 Aem bizt!s. <!asem illettek egyms!z. Aatannek !lyan %elesgre
(an sz)ksge. aki tel#es mrtkben a csal,#nak szenteli az lett. s
nem #r k)ln utakat. *eet. !gy rgim&,inak tart. ,e azt m!n,!m. a
legtbb %r4 ilyen assz!nyra (gyik. 8a a nk !tt!n mara,nnak a
gyerekekkel meg a csal,,al. akk!r #&(al ke(esebb lenne a (ls.
Gemma !k!sabbnak rezte. a ez5ttal nem szll (itba az reg5rral. br
alap(eten nem rtett (ele egyet. Termszetes. !gy eleget kell tenni a
csal, irnti ktelezettsgeknek. ,e az embernek nmag(al szemben is
(annak ktelezettsgei. 'in,en assz!nynak #!ga (an a!z. !gy sa#t
(gyai s ignyei legyenek. J!ga (an plyt (lasztani. a akar. Akk!r
lenne ke(esebb a (ls. a a %r#ek min,ezt %el%!gnk. s tm!gatnk a
%elesg)ket.
0 I#ra itt (agyunkF 0 %u(!lzta cs5%!n,r!san *en!re. mikzben Cirsty
kezt %!g(a belpett a k&rterembe. 0 'in,ent megbeszltetek;
0 Bgen. be is %e#ezt)k. 0 @yr!n rm!s!lyg!tt leen, munkatrsn#re. 0
Aagy!n r)lk. !gy megismerettem. Gemma. s s!k szerencst k"(n!k
a #apn tan%!lyam!z. '!st pe,ig szeretnk meg kt sz&t (ltani *en!re-
ral. Agyszemkzt.
*en!re lem!n,& arccal ny5#t!tta t a k!csikulcs!t a lnynak1
0 'en#etek elre. min,#rt #(k n isF
0 Bgen; 0 %!nta karba a kezt *en!re. amik!r kettesben mara,t a %r4(al.
0 8a Aatanrl s r&lam akarsz megint beszlni. akk!r elre megm!n,!m.
!gy iba pazarl&, az i,,et.
0 Tu,!m. Ez5ttal az!nban msr&l (an sz&. <zeretnlek megkrni egy
sz"(essgre.
0 :al&ban;
*en!re kiss meglep,tt. @yr!n sz"(esen a(atk!z!tt bele ms!k
magnletbe. ami mg akk!r is b!sszant&. a (alaki puszta #&in,ulatb&l
teszi. @yr!n ra,sul erklcsi rtelemben min,ig !lyan magasra elyezte a
mrct. !gy az el(rsainak l ember nem tu,!tt meg%elelni. Aem is
cs!,a. !gy a lnya. Ja,e ilyen %ke(esztett letm&,ba (etette bele
magt. amint nagyk!r5( (lt. s megkapta a csal,i (agy!nrszt.
8usz!negy ( szig!r5 %egyelem utn letpte magr&l a knyszerzubb!nyt
0 s taln meg is ibbant kiss.
0 <zeretnm. a seg"tenl Gemmnak egy 5# ruatr sszell"tsban 0
kzlte @yr!n. 0 G!n,!sk!,# r&la. !gy mire munkba ll. legyen nny
tisztessges kisk!szt)m#e s selyembl5zaF :sr!l#at!k be min,ent. amire
sz)ksge leet1 nappali rut. kisestlyit s "gy t!(bb. Arra is tan"ts,
meg. !gyan kell sz!li,an ki%estenie az arct. +emlem. rte,. mi a
%ela,at. <zeretnm. a a lnynak >#& meg#elense? lenne.
0 Azt iszem. Aatannek "gy is tetszik 0 #egyezte meg szraz!n *en!re.
@yr!n lap!s pillantst (etett az assz!nyra.
0 'i a szsz; Aeke, nem kell Aatan. ,e ms!kt&l azrt irigyle,;
*en!re-nak (al&ban neezre esett tu,!msul (enni. !gy (!lt %r#e
k!m!lyan r,ekl,ik (alaki irnt. *eet. !gy nem szerettk egymst. ,e
az gyban mgis #&l ki#ttek.
0 Gemma szinte mg gyerek9
0 Lsak a %elsz"nen 0 emelte %el az u##t @yr!n. 0 Te pe,ig ppen a %elsz"nt
%!g!, meg(lt!ztatni.
0 2s mirt tennm meg neke, ezt a sz"(essget;
@yr!n elne(ette magt.
0 'ert meg %!glak (esztegetni. Jl(asta, mr Aatan leg5#abb ,arab#t;
*en!re rsen (!lt. 'ire akar kilyuka,ni ez a (n ra(asz,i;
0 Aem. Aekem mr nem mutat#a meg az 5# munkit 0 kzlte 3(sen.
0 Aagy!n #& ,arab.
0 E%ell semmi ktsgem.
0 $nzt %!g!k r l,!zni. nagy!n s!k pnzt. amennyi csak sz)ksges. 2s
a ,arabban (an egy pazar ni %szerep9
*en!re min,en ere#(el az!n (!lt. !gy eltitk!l#a emszt k"(ncsisgt.
Tu,ta. egy ilyen szerep szmra az Bgazi. Aagy Vttrst #elentetn.
Az!nban tu,ta azt is. !gy Aatan s!asem a,n neki a szerepet.
0 Ezt rtsem 5gy. !gy te. mint a ,arab % tm!gat&#a. engem %!gsz
#a(as!lni a szerepre;
0 Aem #a(as!lni %!glak6 egyszer3en ragaszk!,!m ma#, !zz. !gy
neke, a,#k a szerepet.
0 8t ezt #&l ki%un,lta,F
0 Azt akar!m. !gy Aatan b!l,!g legyen. 2s azt akar!m. !gy te is
b!l,!g lgy. akr isze,. akr nem. Aa; 'i a (lasz!,;
0 Az ilyesmi s!k pnzbe ker)l. @yr!n. +emlem. nem (r!, el. !gy a
sa#t pnzembl ltztessem %l a (!lt %r#em 5# bartn#t.
0 A lnynak (an pnze.
0 Bgazn; 2s !nnan;
0 2n a,tam neki egy !plrt. amely (ala!gy !zz ker)lt.
0 +en,ben. Akk!r megllap!,tunk. Ee (a#!n g!n,!ltl-e arra. !gy
Aatan esetleg el sem akar#a (enni a lenyz&t; Taln csak egy kicsit
sz&rak!zni szeretne (ele.
0 Aa s; 8a ez b!l,!gg teszi. akk!r csak ra#taF
0 'iket m!n,aszF Aem ismerek r,.
0 Az,. n nny ete ma#,nem megaltam. Brene al!tt. <!k min,ent
tg!n,!ltam. s 5gy ,ntttem. !gy meg(lt!z!m.
0 'ics!,a; Ez lenne a nagy (lt!zs; Az. !gy belea(atk!z!l Aatan
magnletbe. s engem meg(esztegetsz; Fikarcnyit sem (lt!ztl.
@yr!nF Ee ne agg&,#. megteszem. amire krsz. 2s Bsten irgalmazz!n
neke,. a nem tart!, be az "grete,F 'in,amellett Gemmnak ma#, a
%)lbe s5g!k egy-kt rtatlan 4gyelmeztetst. tu,niillik Aatan sem
(lt!z!tt semmit. Az rtatlan kis brnynak pe,ig tu,nia kell. !( megy.
mieltt %l(ezetik a mszrszkre.
Ezzel *en!re sark!n %!r,ult. s ki(iarz!tt a k&rterembl. T3sark5 cip#e
ang!san csatt!g!tt (gig a %!ly!s&n.
2pp megrkezett a %el(!n&. mire !,art. Ay"lt az a#t&. s Zacary
'ars,en lpett ki belle.
N. FEJEZET
*en!re szeme tgra ny"lt. s minta csak k,%eln kereszt)l ltta (!lna
a %r4 rmtl %elcsillan& szemt. >/r)l nekemF? 0 u##!ng!tt magban. a
b!l,!gsgt&l szinte megrszeg)l(e.
Zacary nny ms!,perc alatt 5#ra %ellttte i(atal!s arct. s
u,(arias ang!n ksznttte a ke,(es ismerst1
0 *en!reF 0 Lsupn ennyit m!n,!tt. ang#t r,ekesen %ela#l"t(a. 'eg
sem pr&blt kz%!gst (agy lelst kez,emnyezni. @iz!ny. mr #& kt (e
nem lttk egymstF *en!re s Aatan (lsa &ta k)ln trsasgba #rtak.
0 ZacaryF 0 angz!tt az enyn reke,t (lasz. kiss mg magasabbra
%el"(el ,allammal.
A %r4 ta mgtt angtalanul bezrult a li%ta#t&. *en!re kr)l
megsz3nt ltezni a (ilg. Egye,)l Zacaryt ltta. aki tle ren,k"()l
sz!katlan m&,!n nem az )gy(,ek ktelez ltnyt-nyakken,#t (iselte.
anem egyszer3. sp!rt!s. sttkk nyri na,rg!t. !zz pe,ig (ilg!skk
p&l&t. :al&sz"n3leg egyenesen a g!l%plyr&l rkezett.
0 Arra g!n,!ltam. meglt!gat!m @yr!nt 0 sz&lalt meg (gre.
0 2pp tle #(k.
0 Bgazn; Ez r,ekes meglepets. Azeltt nem (!ltat!k (alami #&ban.
*en!re (llat (!nt. 'r elpr!lg!tt a ,)e. s az!n trte a %e#t. milyen
)r)ggyel i,zetne el mg a k&rzban.
0 J&l nzel ki 0 llap"t!tta meg a %r4. ma#, elismeren (gig#rtatta
tekintett az assz!ny remekbe szab!tt bermu,#n. se#telmesen !ml&
selyembl5zn. 0 <zemmel ltat&an #&t tett neke, a (ls. 8!gy (an
Cirsty; 0 kr,ezte (ratlanul. nem min,en l nlk)l. 0 'eglepne. a is
ilyen remek)l (szelte (!lna t ezeket az i,ket.
*en!re ,ac!san m!s!lyg!tt. s igyekezett meggyzen ela,ni a b!l,!g
leny b!l,!g ,esany#nak szerept1
0 H. Cirsty kit3nen rzi magtF Aem !lyan kisgyerek mr. ZacaryF
'egrti. !gy a sz)lei nem (!ltak b!l,!g!k egymssal. 'i nem aragban
(ltunk el. Egybknt Cirsty m!st egy i,eig az ,esap#nl lakik. a
@elle(ieG-ban.
'egint kiny"lt a li%ta#t&. Flre5z&,tak. mert egyszerre benpese,ett
kr)ltt)k a %!ly!s&.
0 Gyakran lt!m a ne(e,et a sz"nzi r!(at!kban 0 (lt!tt tmt
Zacary. 0 'g min,ig #tsz!l;
0 Bgen. J( ten kez,,nek egy 5# ,arab pr&bi. Bgazi. (rb ("g#tk.
0 :"g#tk; Azt ittem. te inkbb ,rmai sz"nszn (agy.
0 Az ember s!ase agy#a magt beskatulyzni 0 billentette %lre a %e#t
*en!re. Bgyekezett blcs arc!t (gni. ,e ebben a pillanatban az egsz
lete !ly kacagtat&nak t3nt a szemben. mint a (ilg leg(iccesebb
("g#tka. :agy inkbb ne(etsgesnek9; 'i rtelme pl,ul ennek a
trsalgsnak; Igy lltak !tt. mint kt s&bl(ny. s !lyan ,!lg!kr&l
beszltek. amelyek egyik)ket sem r,ekeltk. *en!re a legsz"(esebben
Zacary nyakba ugr!tt (!lna. !gy szerelmet (all#!n neki.
Az assz!ny tizent ( eltelt(el ugyan5gy szerette Zacaryt. mint az
els pillanatban. amik!r megltta. *en!re akk!r tizenkilenc (es kez,
sz"nszn (!lt. a %r4 meg arminc(es. ,e mr be%ut!tt )gy(,.
A kis sz"nsznnek pp siker)lt megkaparintania egy parnyi
mellkszerepet Aatan els ,arab#ban. Zacary pe,ig 0 l(n @yr!n
kebelbart#a 0 beruz!tt nmi tkt az ela,sba. Egy szp nap!n be is
ugr!tt a pr&bra. !gy megnzze. #& elyre tette-e a pnzt. *en!re az&ta
sem %ele#tette el azt a pillanat!t. amik!r lenzett a sz"npa,r&l. s a
nztren megltta Zacaryt. /sszetallk!z!tt a tekintet)k. s *en!re
az!nnal tu,ta. !gy ezzel a %r4(al akar#a lelni az lett.
Zacary lelkben as!nl& ,!lg!k #tsz&,attak le. mg a nem is
(all!tta be s!a. A sz)netben t(ereke,te magt a tmegen *en!re-!z.
!gy meg"(#a egy k(ra. Lsn,esen elbeszlgettek. mikzben a lny
mentetetlen)l beleszeretett. 'g aznap este szak"t!tt a bart#(al. s
ettl kez,(e repes(e (rta. mik!r t3nik %el 5#ra a #&kp3 )gy(,. 'sra
mr g!n,!lni sem b"rt.
$uszta (letlensgbl #ut!tt a tu,!msra. !gy a %r4 ns. s kt kis4a
(an. A "r p!rig s5#t!tta. Aztn mik!r a pr&bk (ge %el Zacary ismt
meg#elent. a trsasgt keres(e. *en!re 3(sen (iselke,ett. s
megkzel"tetetlen)l. A sz)net (gn mgis el(iseletetlen)l %#t neki a
b5cs5zs. Annl nagy!bb rmmel (ette szre. !gy Zacary mgsem
ment el. anem elre#tztt a nztren. !nnan nzte (gig a pr&bt.
Az lett a (ge. !gy 5#ra elbeszlgettk az i,t. s *en!re lekste az
ut!ls& buszt. Ekk!r Zacary %ela#nl!tta. aza(iszi k!csi(al 'ar!u-ba. mert
*en!re akk!rt#t ebben a negye,ben brelt parnyi lakst kzsen a
bartn#(el.
Az 5t!n egyms!z sem rtek. mgis k)lns %esz)ltsg (ibrlt (gig a
le(egben. Anysz!r meglltak egy lmpnl. *en!re magn rezte a
%r4 get tekintett. s ettl szinte reszket izgal!m lett ra#ta 5rr. Tu,ta.
st min,en testrszben rezte. a (alaa szerelmeske,nnek. az !lyan
lenne. minta megny"lnnak eltt)k a menny!rszg kapui.
Zacary mg egy %ut& cs&kkal sem pr&blk!z!tt. Curtn-%urcsn
elksznt. ma#, 5gy tap!s!tt bele a gzba. minta ezer r,g )l,zn.
*egkzelebb a bemutat& utni %!ga,s!n tallk!ztak. amelyet @yr!n
ren,ezett. Zacary %elesge. Felicity k"sretben #elent meg. s egsz este
ker)lte *en!re-t.
A lny ez5ttal k)lnsen mersz szabs5 kisestlyit (iselt. %nyesen
csillml& %ekete szatnb&l. A s!krteg3 als& rsz ab!san sztllt. s
min,ssze a c!mb#a kzepig rt. Fe,etlen)l mara,t a (lla is1 csupn kt
sprga(k!nysg5 pnt!cska tart!tta a ru#t. *bszrra se#telmes
aclsz)rkben #tsz& selyemarisnya %esz)lt. 2g(rs a#a laza %)rtkben
!ml!tt le a ,erekig.
Amik!r megltta. !gy Zacary le(egzni in,ul a ts& teraszra.
g!n,!lk!zs nlk)l k(ette t. A %r4 a szles lpcskn leballag!tt a
kertbe. s egyre #!bban elt(!l!,!tt a (i,m trsasgt&l. *en!re mr
!,alenn. az splatn!k legsttebb rnykban rte ut!l.
0 ZacaryF
A %r4 tra%!r,ult.
0 Te #&sg!s g. *en!reF 'it keres itt kint; 0 kr,ezte mrgesen. 0
'en#en (isszaF
0 Ee!gy megyekF 0 sutt!gta *en!re. s lny!s mellei %elt3n
e(essggel ullmz!ttak a (k!ny szatnrua alatt. 0 Eszem gban
sincs (isszamenni. <zeretlek. Zacary. 2s azt iszem. te is szeretsz engem.
0 Egsz kzel lpett a %r4!z. mikzben knyrg(e rszegezte
smarag,zl,en %nyl szemt. 0 Ae k"n!zz t!(bbF 8a szeretsz. m!n,,
megF
0 C"n!zni; 0 5zta el a sz#t a %r4 keser3en. 0 'it tu,sz te ms!k
k"n#air&l. te zl, szem3 k"gy&; 0 8ang#a t!mpn zengeti a sttben.
Egyszerre %elnygtt. s mag!z rnt!tta a lnyt. F!rr&n tapa,t ssze
az a#kuk 0 egszen a,,ig. m"g min, a ketten le(eg utn nem kez,tek
kapk!,ni. *en!re ekk!rra !lyann (lt. mint egy nyugtalan tigris. aki mr
karmai kztt tu,#a zskmnyt. s s!a tbb nem ereszti. I#ra sz!r!san
a %r4 testez tapa,t. !gy lng!l& cs&k#(al. k#esen m!zg& nyel((el
t!(bb sz"tsa benne a szen(e,lyt.
Zacary kis(rtat(a reszket kzzel les!,!rta a lny (llr&l a sprgnyi
pnt!cskt. s a %ekete szatnkltemny le,r s&a#!z as!nl& alk
su!gssal !ml!tt a %l,re. A %r4 izgat!tt. ,e (issza%!g!tt liegssel
sim!gatta (gig a %eren eltrulk!z& kemny mellbimb&kat. *en!re %e#e
traanyatl!tt. leunyt szemmel. m!s!ly!g(a megnyalta a sz#a szlt.
s k#esen (!nagl& lt a %r4!z ,rzslte.
Ekk!r Zacary irtelen eltasz"t!tta magt&l.
0 Aem. *en!reF 0 Felkapta a %ekete rut a %l,rl. s ,ur(n a lny!z
(gta. 0 AemF
0 Ee iszen9 ,e iszen te is szeretsz engem9
0 Bgen. szeretlek 0 nygte a %r4. 0 @!csss!n meg az g. ,e nem tu,!k
ra#ta (lt!ztatni. 2s taln te is azt kpzele,. !gy szeretsz engem. 'gis
az a ktelessgem. !gy (isszautas"tsalak. 8i,, el. gy!rsan el %!gsz
%ele#teni. amar!san beleszeretsz (alaki msba. +emlem. egy percig sem
g!n,!lta,. !gy el(l!k Felicitytl. s !ttagy!m a gyerekeimet.
*en!re tt!(n maga el tart!tta a ru#t. Aem rtett egy sz&t sem. 8a
Zacary t szereti. akk!r kzen%ek(. !gy el kell (lnia a %elesgtlF
C)lnben !gyan lenne kpes ismt beb5#ni a it(esi gyba; 8iszen mst
k"(nF
0 Aem agy!m el miatta, a csal,!matF 0 ,rgte a %r4. s sza(ai
egyetlen pillanat alatt sztr!mb!ltk *en!re min,en lmt. 0 *eetnl
persze a szeretm. Aagy a csb"ts. s tu,!m. te is beleegyeznl. B,(el
az!nban meggy3llnl engem is. maga,at is. J!bb. a m!st rgtn
el%ele#t)nk min,ent. s 5gy tesz)nk. minta nem trtnt (!lna kztt)nk
semmi. *gy %elntt. *en!reF :e,, %el a ru,. s tr#)nk (issza a
(en,gek kzF El(iszem tnc!lni a %elesgemet. te meg kr, %el azt a
(!nz& i%#5 ,rma"r&tF
A %r4 p!nt!san 5gy tett min,ent. a!gy elatr!zta. Feltlen
(i,msggal megtnc!ltatta %elesgt. ma#, (ele tlttte az egsz estt.
*en!re mr csak b!ssz5b&l is min,en kpessgt latba (etette. !gy
meg&,"tsa az i%#5 s (!nz& Aatant. A 4atal ,rma"r& nem is teket&riz!tt
s!kat1 aza(itte s betesskelte az gyba. 85sz(es 4atalember ltre
meglepen tapasztalt szeretnek biz!nyult.
Tkletesen siker)lt az #szaka. *en!re. aki azeltt azt itte. !gy csak
Zacary ny5#tat neki ilyen gynyrt. irtelen ktelke,ni kez,ett az
"tlkpessgben s rzelmei mlysgben. *eet. !gy t(e,ett; Taln
mgsem szerelmes Zacaryba;
Lsak #&(al az esk)( utn bre,t r. !gy mi a k)lnbsg a szeX meg a
szerelem kztt. Az alig nny etes Cirsty(el a kar#n 5#ra ssze%ut!tt az
)gy(,,el. Ekk!r (lt (ilg!ss szmra. mennyire )res a zassga. s
ettl kez,(e megingatatatlanul lt benne a biz!ny!ssg. !gy a sz"(e
rkk Zacary.
Dgyanez az sztns %elismers )ttte sz"(en m!st is. amik!r szembe
tallta magt rgi szerelm(el a k&rz %!ly!s&#n.
0 8!gy (an Felicity; 2s a gyerekek; 0 tu,ak!lta. mert k"n#ban nem
#ut!tt ms az eszbe.
0 +emek)l. ksznm ke,(es r,ekl,se,et. Emery egyetemre #r.
Llark i,n rettsgizik. Azt (ette a %e#be. !gy #elentkezik a lgierz. s
pil&ta lesz.
Amik!r mr kez,ett knyelmetlenn (lni a csn,. a %r4 (ratlanul
ezzel a kr,ssel !zak!,!tt el1
0 *tta, mr a +!yal Teatre 5# ela,st;
0 A E!lg!z& nket; Bgen. Aagy!n #& ela,s.
0 Aem lenne ke,(e, mg egyszer megnzni; Igy (!lt. !gy ma este
megnzz)k. ,e Felicitynek irtelen el kellett utaznia. A n(re ppen
(l&%lben (an. s (al&sg!s i,egr!ncs. Felicity ktelessgnek rzi. !gy
min,en egyes alkal!mmal !,ar!an#!n meg(igasztalni a szerencstlent.
Tula#,!nkppen nem is akartam elmenni. ,e9
0 Aagy!n sz"(esen (ele, megyek 0 (g!tt kzbe az assz!ny. s
(issza%!gta a llegzett.
Zacary sz!m!rksn rnzett1
0 Ee csak. mint bart!k. *en!reF
0 Termszetesen. 'it (egyek %el;
0 Alap!san megszaggat!tt rut. s sz&r# amut a %e#e,re 0 ne(etett a
%r4.
0 C"(nsga szm!mra parancs 0 biccentett *en!re.
0 2s a megkretlek. ki(telesen ne asznl, azt a llegzetelll"t&an
izgat& klni,etF Ae k"n!zz (eleF :an itt nny kr,s. amit (ek &ta
szeretnk %eltenni neke,. ,e Felicity eltt nem leetett.
0 $l,ul;
0 'a#, este elm!n,!m. '!st sietnem kell. @yr!n (r rm. 0 A %r4
len,)letet (ett. !gy elin,ul#!n a k&rterem %el.
0 Ee ZacaryF 0 sz&lt utna *en!re. 0 8a estre meg"(tl. nem akar!,
tu,ni a c"memet; 'ik!rra (r#alak;
Zacary apsk!,& m!s!llyal nzett (issza a (lla %ltt.
0 Erga *en!reF Eszem gban sincs elmenni rte,. Taln azt isze,.
tel#esen megr)ltem; 'r "gy is elgg (eszlyes (llalk!zsba kez,tem. 0
'egsim!gatta az assz!ny arct. A keze alig rezeten reszketett. szeme
m!&n *en!re a#kra tapa,t. 0 Tu,!m. mit g!n,!lsz. ,e ne i,,. !gy
ennyi ( szig!r5 %egyelem utn elkez,enk a t3zzel #tszaniF Egy ,!l!g
elmenni a sz"nzba. s megint ms k!csi(al el!zni meg aza(inni tge,.
*en!re megraga,ta a %r4 kezt.
0 Dgye. mg min,ig szeretsz; 0 sutt!gta el%5l& ang!n.
Zacary rezte. !gy kez, kics5szni a lba al&l a tala#. ezrt 5gy
,nttt. !gy a leg#!bb (,ekezs a tma,s.
0 '!n,#uk. !gy mg min,ig k"(nlak. Ez nem ugyanaz.
0 8azu,szF 0 *en!re a#k!z emelte a %r4 kezt. s 4n!m. csiklan,&s
cs&k!t leelt a tenyerbe.
Zacary rm)lten kapta el a kezt.
0 8agy, abbaF <emmit sem (lt!ztl. 'ik!r leszel mr (gre %elntt;
*en!re tekintete (gtelen)l nyug!,t (!lt. kitart&an szemllte l,!zatt.
0 Felntt (agy!k. Elg rett a!z. !gy %elismer#em. azutn pe,ig
kim!n,#am az igazsg!t. <zeretsz engem. s n is szeretlek tge,. 'irt
ba#. a ezt kim!n,#a az ember;
0 Aagy!n is nagy ba# 0 nygte a %r4. 0 2s mg nagy!bb ba# lesz belle.
a az igazsg tbb %#,almat !k!z. mint a azugsg. 0 Eltrlt. ma#,
keser3en m!s!ly!g(a megrzta a %e#t. 0 Ennyi ( kitarts utn iba lenne
egyetlen gyenge pillanattal r!mba ,nteni min,ent.
*en!re nmn b&lint!tt. Cptelen (!lt megsz&lalni. 'egbiz!ny!s!,!tt
r&la. !gy Zacary mg min,ig szereti. s ez megnyugtatta.
0 8!(a a csu,ba t3ntl. anya; 0 sirnk!z!tt Cirsty. amik!r any#a
beszllt a k!csiba.
0 Ae aragu,#F A li%tben ssze%ut!ttam egy rgi ismersmmel. s meg
kellett kr,eznem. !gy (an. meg miegyms.
0 'ilyen 4lmet nz)nk meg; 0 r,ekl,tt izgat!ttan Cirsty.
Ez persze a k(etkez nezsg. *en!re-t e(esen %ur,alta a
lelkiismeret. mert le kellett m!n,ania a lny!knak "grt kzs esti
mulat!zst. Igy ,nttt. !gy elm!n,#a nekik az igazsg!t. Lsak annyit
m&,!s"t!tt ra#ta. !gy az illet. aki(el a k&rzban tallk!z!tt. s aki
meg"(ta estre. >egy rg nem lt!tt. ke,(es bartn?.
Cirsty nem ltsz!tt k)lnsebben letrtnek. Aincs is ezen mit
cs!,lk!zni. a sz"(esebben (an egy k!rban !zzill lny trsasgban.
'iutn *en!re letette !tt!n a lny!kat. mr csak Zacary kr)l
%!r!gtak a g!n,!latai. Aem is pr&blta meggyzni magt arr&l. !gy csak
a7le barti tallk!z&ra ksz)l. aminl tbbet k"(nni r)lt (akmersg.
Y. FEJEZET
*en!re a +!yal Teatre alatti mlygarzsban tette le a k!csi#t. Tgas li%t
(itte %el a %l,szintre. a!nnan !ssz5. szells rk,!k!n t #ut!tt el a
sz"nz elterbe.
J&l kiismerte magt a atalmas p)letren,szerben. <zmtalan #!bbnl
#!bb ela,st lt!tt mr itt. st nemegyszer maga is %ellpett. br egyelre
csak mellkszerepekben. E,,igi plya%utsa ugyanis alap(eten
mellkszerepekbl llt. Aem a sz"nszi kpessgei(el (!lt ba#. anem
inkbb azzal. !gy nem tu,!tt a meg%elel embereknek "zelegni. s
az!kkal gyba b5#ni.
2s milyen %urcsa 4nt!ra a s!rsnakF 2(eken t meg!szt!tta gyt az
!rszg egyik leg"gretesebb i%#5 ,rmaszerz#(el. st a %elesge is (!lt.
mgsem #ut!tt !zz egyetlen (alamire(al& %szerepez sem. Ennek
nyil(n(al&an Aatan leetett az !ka. aki azt ll"t!tta. !gy *en!re nem a
meg%elel alkat az n4guri!z. :al&#ban csak a %ltkeny %r# beszlt
belle. aki el sem tu,ta kpzelni. !gy a %elesge t(!l tltse az estt az
urt&l.
Zacary mr !tt ll,!glt az elcsarn!k br#nl. *aza ess3. remekbe
szab!tt ltnyt (iselt. s eltte kt p!r pezsg llt. *en!re reszket
tr,,el. al(nyan m!s!ly!g(a lp,elt %el.
A %r4 testtartsb&l %esz)ltsg ra,t. tekintete s&(r!g(a tapa,t az
assz!nyra. 'inta csak nagy neezen tu,n (isszatartani magt. !gy ne
siessen el. s ne kap#a a kar#ba. :gre !tt lltak egymssal szemben.
erltetett m!s!llyal az arcuk!n.
0 *en!reF 0 ),(zlte az assz!nyt a %r4. A ang#a meglepen nyug!,t
(!lt. ,e a pillantsa annl izgat!ttabban psztzta (gig bartn#e csb!s
ltzkt.
0 ZacaryF 0 %elelte sz!ks szerint *en!re. s cs&kra ny5#t!tta a kezt.
Zacary #tk!san (, m!z,ulattal %!gta meg a kezet. ma#,
ktelessgtu,&an megrintette az a#k(al. Az assz!ny szmra irtelen
lelassult az i,. egy egsz rkk(al&sgnak t3nt. mire (gre
megrezette a brn a (r(a (rt apr& rintst. 'ilyen cs!,s leetne.
a ugyanezek az a#kak msutt is megbizsergetnk a testtF
0 <z&(al te "gy kpzele, az nuralmatF 0 g5ny!l&,!tt Zacary. mikzben
%legyenese,ett. 0 'g #&%!rmn meg sem rkeztl. mris rknyszer"tesz.
!gy cs&k!l#alak meg. 0 A %r4 tekintete kt m!n,at kztt (ratlanul
,ermeszten #egess (lt. 0 8a #&l emlkszem. min,ig is ke,(elte, a
pezsgt 0 m!n,ta. s am"g az egyik p!arat ta,ta a lgynek. a msikat
maga (ette a kezbe.
0 Bgen9 0 %elelte *en!re kiss rtetlen)l. ma#, (ratlanul elpirult. mert
r#tt. mire utal a clzs1 arra a biz!ny!s tizent ((el ezeltti
bemutat&ra. amely utn @elle(ieG-ban tart!ttak %!ga,st.
0 Igy. 5gyF *t!m. te sem %ele#tette, el 0 (!nta %el a szeml,kt
Zacary. 0 Gyere. men#)nk !,bbF
Ciss %lre5z&,tak. !gy za(artalanul beszlessenek. *en!re nem
agyta (lasz nlk)l a csipkel,st1
0 Az!n az estn #& !k!m (!lt r. !gy tbbet igyak a kelletnl 0 %elelte
r,es ang!n. 0 8a (alakinek. akk!r neke, tu,n!, kellene.
0 Bgazn; 2s arra is meg(!lt az !k!,. !gy az!nnal gyba b5##
Aatannel; 0 A %r4 neezen uralk!,!tt az in,ulatain. 0 '!n,, csak. (an
neke, (alami %!galma, arr&l. mit reztem akk!r. amik!r r!m &nap
m5ltn megkaptam az esk)(tkre sz&l& meg"(&t. s a#szlp!nt!san
kilenc &nappal a kr,ses estt k(eten megsz)letett a lny!,;
*en!re elspa,t1
0 Lsak nem azt akar!, m!n,ani. !gy9
0 Ee igen 0 ne(etett %el mr-mr ,ur(a ang!n Zacary 0.
utnaszm!ltamF 2s ren,k"()l tanulsg!snak talltam. Alig nny &r(al
azutn. !gy szerelmet (all!ttl nekem. mris (alaki msnak a,ta, !,a
maga,. Termszetesen belttam. !gy nem leetsz belm szerelmes. <!k
4atal n (an ezzel "gy. ltalban a csin!s nk. @eleb!l!n,ulnak egy
i,sebb. csal,!s emberbe. s ezt ltalban izgalmas ki"(snak tekintik.
mert "gy bebiz!ny"tat#k. mennyire (!nz&ak meg ellenllatatlan!k. Az
n apmat is egy ilyen 4atal n csb"t!tta el a %elesgtl s a r!m
gyerektl. 'i(el n (!ltam a legi,sebb gyerek. n lttam t a leg#!bban.
mennyi szen(e,st !k!z!tt ez az eset az anymnak s termszetesen
min,annyiunknak. Ez a b#!s i%#5 lgy ms%l ( alatt r#tt. !gy apa
mgiscsak egy kicsit i,s !zz. Elkpzeletetlen puszt"tst agy!tt maga
mgtt.
*en!re-t meg,bbentette ez a trtnet. <a#nlta Zacaryt a s!k
szen(e,srt. s (gre megrtette. mirt ragaszk!,!tt a %r4 ennyire a
%elesgez. 's%ell (isz!nt mlysgesen srtnek rezte a pruzam!t.
@nt!tta. !gy egy kalap al (eszik egy rzketlen. %elsz"nes
b!sz!rk(al9
0 2n nem tart!z!m az ilyen nk kzF 0 %!rtyant %el.
0 Aem; :a#!n mi lett (!lna. a annak i,e#n a ke,(e,rt %akpnl
agy!m a %elesgemet meg a gyermekeimet; Jlyan bizt!s (agy benne.
!gy nem untl (!lna rm amar!san; 8!gy nem izgat!tt (!lna %el egy
5#abb ki"(s; 8!gy nem akarta, (!lna 5#ra kipr&blni (alaki ms!n.
mennyire ellenllatatlan!k a b#ai,;
*en!re m!st mr igazn ,)s lett.
0 Ae tgy 5gy. minta te semmirl se teetnlF 'in,ketten emlksz)nk
r. !gy te #ttl !,a !zzm elszr. s nem n te!zz,.
Ez5ttal Zacary (rs,tt el b3ntu,at!san.
0 Aem tu,tam ellenllni 0 m!n,ta nagy!n alkan. alig rteten.
0 Akk!r mirt engem ibztatsz;
Any pillanatra ,)sen egymsra mere,tek. ma#, a %r4 sz#a
sarkban parnyi m!s!ly #elent meg.
0 Bgaza, (an. *en!re. Elszr n (!ltam a ibs. Tu,tam. !gy tilt!tt
gy)mlcst lt!k. 'eggyztem az!nban magam arr&l. !gy csupn
beszlgetni szeretnk (ele, egy kicsit. Amik!r mr elkez,tem #tszani a
t3zzel. nem (!lt menek(s1 meggettem magam.
0 2n is meggettem magam 0 s)ttte le a szemt *en!re.
0 @izt!s (agy te ebben; Aem inkbb csak megperzsel,tl egy kicsit;
Annyira siker)lt %elsz"tan!m benne, a t)zet. !gy egy msik arra #r& %r4
az!nnal el tu,ta !ltani. Ez a legszrny3bb g!n,!lat. Az n ibm (!lt.
!gy Aatannel le%ek),tl. Gyak!rlatilag belea#sz!ltalak a kar#aiba.
0 Ezt m!st az!nnal %e#ez, beF 0 sziszegte az assz!ny. 0 'i rtelme a
(,ask!,snak; Ami megtrtnt. az megtrtnt. Annyit az!nban tu,n!,
kell. !gy s!asem szerettem Aatant. @eb5#tam az gyba. gyereket
csinlt nekem. !zzmentem. ,e s!asem szerettem. 2s azutn el is
(ltam tle. mert nem tu,tam el(iselni. !gy min,en este !tt kell
%ek),nm az gyban arr&l brn,!z(a. milyen lenne. a te %ek),nl
mellettem.
Zacary arca amusz)rkre (lt. <z&tlanul sz#!z emelte a p!arat.
s egyetlen 5zsra kiitta a pezsgt. A keze ltat&an reszketett. *en!re-
ra tapa,& tekintetbl pe,ig csak 5gy sugrz!tt a gytrelem.
Egy i,eig nmn bmultk egymst- <zinte csik!rg!tt kzt)k a csen,. a
le(egben mr-mr kzzel %!gat&( (ltak a lelket k"nz&. mgis csb"t&
rzelmek. tilt!tt (gyak. Tu,tk az!nban. !gy a szaba,!n ta,nk
magukat a szen(e,lynek. akk!r sszer!ppantan ket a b3ntu,at.
A (gtelensgig %esz)lt csen,et kellemes. %)lbemsz& b5gs. a sz"nzi
cseng szak"t!tta meg. Ezzel sz&l"t!ttk ely)kre a nzket. Zacary
sszesze,te magt. min,kt p!arat (isszatette a brpultra. ma#,
u,(arias m!z,ulattal belekar!lt *en!re-ba. ppen 5gy. a!gy a
tncisk!lban tanulta.
0 GyereF 0 sz&lt. s m!s!lyt erltetett az arcra. 0 $r&bl#uk meg l(ezni
az ela,stF
A sz"n#tk kit3n (!lt. az assz!ny mgis megknnyebb)lten s&a#t!tt
%el. amik!r a (gn legr,)lt a %)ggny.
0 +emek ,arab 0 #egyezte meg knyszere,etten. mert 5gy rezte.
m!n,ania kell (alamit.
0 8a te m!n,!,F 0 (!nt (llat a %r4. Arca kemny s mere( (!lt. mint
egy ksz!b!r. Igy ltsz!tt. nagy!n elsz!m!r"t#a. !gy (ge a kzs
estnek. 0 8!l park!lsz; 0 tu,ak!lta. mikzben t%urak!,tak a tmegen. s
elrtk a ki#rat!t.
0 *ent a mlygarzsban. A srga szinten.
0 2n a kken park!l!k. ,e elk"srlek a k!csi,!z. Flelmetes ely egy
ilyen garzs. <zinte arra csb"t min,en #ttmentet. !gy itt erszak!l#a
meg a gyan5tlan nket.
0 Bgazn; 0 ,er)lt %el *en!re arca. s ki"(&an a %r4ra uny!r"t!tt. 0 8t
ez nagy!n izgalmas.
Zacary nkntelen)l is elm!s!ly!,!tt. Egy i,eig elnzte az assz!ny
rzkien telt. (rsre %estett sz#t. ,e aztn gy!rsan msra terelte a
g!n,!latait.
A srga szinten s!kan szlltak ki a li%tbl. *en!re-nak a k!csi!z (ezet
5t!n 5gy t3nt. !gy letben nem (nsz!rg!tt mg ilyen neezen. Tu,ta.
!gy min,#rt el kell b5cs5znia Zacarytl.
Aranysz"n3 estlyi tsk#ban !sszasan kutat!tt a k!csikulcs utn. s
pp ki akarta nyitni az a#t&t. amik!r szre(ette. !gy kilyuka,t az aut&
#!bb els kereke.
0 Aem leet igazF 0 kilt!tt %el. 0 Azz !,aF
Zacary (llat (!nt1
0 El%!r,ul az ilyesmi. Gy!rsan kicserlem. G!n,!l!m. (an p&tkereke,.
0 $ersze9 0 *en!re elallgat!tt. 0 :an. csak az is lyukas. 0 Zacary
nagy!n szig!r5 arc!t (g!tt. Az assz!ny i#e,ten magyarzk!,ni kez,ett1 0
'r rg meg akartam csinltatni. ,e9
0 'i&ta #rsz lyukas p&tkerkkel;
0 'r nagy!n rgen. 0 *en!re-ra alap(eten nem (!lt #ellemz az e7le
anyagsg. ,e a k!csi karbantartst azeltt sz"(esen ragyta Aatanre.
A (ls &ta pe,ig mg nem siker)lt rsz!ktatnia magt. !gy tr,#n az
aut&#(al. 0 <a#nl!m. Zacary.
0 Bgazn; 8t ezt ktlem. 'ert 5gy se#tem. m!st nekem kell aza(innem
tge,.
0 'eetek taXi(al is.
0 'eetnl. Ee (a#!n szeretnl-e;
0 Aem.
0 +gtn g!n,!ltam. Akk!r taln el is in,ulatunk. *egurulunk i,e az n
k!csimmal. beletessz)k a p&tkereket. s aza%el bea,#uk az
aut&szerelz. 8!lnap reggel meg ma#, el!zlak a k!csi,rt.
0 8!lnap reggel; Ee iszen9
0 Felicity csak este #n meg. Aem kap ra#ta minket semmin. a erre
g!n,!ltl.
*en!re irtelen mrges lett. mert a %r4 angle#tsben (!lt (alami. ami
nem tetszett neki.
0 'iket beszlsz ssze(issza; Aem csinltunk semmi r!sszat.
Zacary kiss nyers ang!n %elne(etett. Acl!san kk szemben
k)lns. (a,. nyugtalan"t& %ny gyulla,t ki. ami nem ker)lte el az assz!ny
4gyelmt.
0 Gyere. *en!reF 0 A %r4 megraga,ta a kar#t. s szablyszer3en
(!nsz!lni kez,te maga utn.
*en!re ,ac!s m!z,ulattal kiszaba,"t!tta magt. s ,uzz!g(a
(issza5z&,!tt a li%t ts& sarkba. '!st egyltaln nem tetszett neki
Zacary. Aem is ltta mg ilyennek. 'inta legalbbis teetne r&la. !gy
kilyuka,t az a (acak gumiF :agy taln9 Lsak nem kpzeli az )gy(, 5r6
!gy szn,k!s r!ngls l,!zata; Ee!gynemF 0 csap!tt a !ml!kra
*en!re.
0 ZacaryF 0 sz&lalt meg nagy!n k!m!ly ang!n. 0 8a azt isze,. !gy
szn,k!san mesterke,tem. csak !gy te (igyl aza. akk!r nagy!n
t(e,sz. 2s a nem isze, el9
0 8agy#uk. *en!re 0 legyintett Zacary. s a tekintettel gyilk!lni
leetne. m!st biz!nyra megtette (!lna.
0 Ee iszen n9
0 Egyetlen sz&t se tbbetF 0 (akkant!tt r ,ur(n a %r4. mikzben
be(gta magt a Jaguarba.
Egsz 5t!n %esz)lt csen, uralk!,!tt kzt)k. El!ztk a gumit. ma#,
ki%!r,ultak az utcra. A (iar i,kzben el(!nult mr. ,e mg min,ig
szaka,t az es. A r!ssz ltsi (isz!ny!k miatt 5gy t3nt. Zacary min,en
4gyelmt ignybe (eszi a (ezets. "gy rtek el a 8arb!ur @ri,ge-ez. ma#,
rkanyar!,tak a $aci4c aut&plyra.
Itkzben meglltak az aut&szerelnl. Zacary elg alap!san elz!tt.
am"g kiugr!tt a k!csib&l. s el(ette a kereket. Amik!r (issza)lt. az
assz!ny l!p(a rlesett. 'g min,ig engeszteletetlennek ltsz!tt.
A allgats egyre ny!maszt&bb (lt. Amik!r Turramurban meglltak
*en!re (ill#a eltt. az assz!ny r,bbent. !gy Zacary meg sem
kr,ezte. merre men#en.
0 8!nnan tu,ta,. !gy itt lak!m; 0 kr,ezte ,bbenten.
0 Ae kr,ez,F 0 sziszegte a %r4. 0 Ae kr,ezz semmit. anem szll# kiF
*en!re az!n ny!mban eleget tett a nyers %elsz&l"tsnak. ,e legnagy!bb
meglepetsre Zacary is kipattant a Jaguarb&l. s g!n,!san bezrta a
k!csit. Az assz!ny kr,n. szinte i#e,ten pillant!tt a %r4ra. mert %lse#lett
benne. !gy min,ez mit #elentet.
0 'eg tu,!k k)z,eni magammal. *en!re 0 #elentette ki (ratlanul a %r4.
k)lns szen(e,llyel a ang#ban. 0 :ele, is meg tu,!k k)z,eni. Ee a
s!rssal nem. Ezt az #szakt egy)tt tlt#)k. 2s a egyetlen sz&t is sz&lsz
ellene. akk!r nem ll!k #&t magamrt.
*en!re elszr elspa,t. ,e mi(el nem (!lt #ul&s %a#ta. r(i,esen
(isszatrt arcra a sz"n. Ciegyenese,ett. s emelt %(el az !l,alr&l ny"l&
be#rat!z ment. Zacary egyetlen sz& nlk)l k(ette.
Az assz!ny kinyit!tta az a#t&t. s beenge,te a (en,get. A %r4
!tt!n!san m!zg!tt a laksban6 egyenesen a nappaliba ment. 'egkereste
a kapcs!l&t. ma#, egyetlen m!z,ulattal kellemesen t!mp"t!tt
angulat(ilg"tst (arzs!lt a sz!bba.
*en!re tgra mere,t szemmel 4gyelte. miknt (eszi le Zacary a
cs!k!rnyakken,#t. a zak&#t. s miknt lt neki az elegns %er ing
kig!mb!ls!z.
0 'i9 mit ter(ezel tula#,!nkppen;
A %r4 g5ny!san elm!s!ly!,!tt1
0 Aem tall!, ki; :etkzm. 'irt #tsz!, a %lnk kislnyt;
'smilyennek ismerlek. s !lyannak szeretlek.
*en!re nyelt egy nagy!t.
0 <zerintem te se!gy sem szeretsz engem. 'irt kell az rzelmeinket
ennyire lealacs!ny"tani; Ez9 ez szrny3F Ezt n nem %!g!m megenge,ni.
8all!,;
0 Aem %!g!, megenge,ni; 0 ne(etett a %r4. s egyetlen ugrssal az
assz!ny mellett termett. 'egraga,ta a kar#t. s (a,ul nekisz!r"t!tta a
%alnak. 0 'in,ent meg %!gsz enge,ni. ami csak eszembe #utF <t mg
l(ezni is %!g!,F
*en!re letben elszr rezte 5gy. !gy %l Zacaryt&l. amit a %r4
az!nnal ki is !l(as!tt a szembl. 8irtelen %elnygtt. s a kar#ba zrta az
assz!nyt. :igasztal&an megsim!gatta a tt. mert rezte. !gy *en!re
egsz testben reszket.
0 @!csss megF 0 sutt!gta reke,ten. 0 Aem "gy rtettem. Aem akartalak
megbntani.
*en!re lenyelte a knnyeit. ma#, Zacary (llg,rbe %5rta a %e#t.
0 8i,, el. !gy9 !gy szeretlek. El kell inne,F
0 Bgen. eliszem 0 %elelte a %r4. Ci5zta *en!re k!ntyb&l a a#t3t. s
a,,ig sim!gatta s3r3. (rs a#t. am"g meg nem nyug!,tak min,ketten.
Azutn (ratlan m!z,ulattal kiss elt!lta magt&l az assz!nyt. s
les!,!rta (llr&l a kabtkt. amely alatt *en!re csupn egy leelet4n!m.
krmsz"n3 csipke melltart&t (iselt. Egy pillanat m5l(a az!nban mr a
melltart& sem mara,t ra#ta. Zacary megbab!nz(a cs!,lta a r&zss
mellbimb&kat. ma#, lea#!lt. s gyeng,en sz#ba ((e cs&k!lni kez,te
egyiket a msik utn.
*en!re sz"(e ma#, kiugr!tt a elybl.
0 J&sg!s gF 0 nygtt %el. s tt a %alnak (et(e k#esen Zacary %el
trulk!z!tt. 'aga is meglep,tt. milyen elemi er(el csapnak ssze a
%e#e %ltt a rg&ta el%!#t!tt szen(e,ly ullmai. A %r4. akire !ly rg&ta
(rt s (gy!tt. lm. k"(n#a tF *en!re kszen llt r. !gy Zacary
min,en k"(nsgt tel#es"tse.
'r-mr nk"()letben tp,estk le magukr&l a mara,k rua,arab!kat.
s arra sem (ettk a %ra,sg!t. !gy elmen#enek az gyig. Jtt
szeretkeztek. a!l (!ltak1 Zacary egyszer3en a %al!z sz!r"t!tta az
assz!nyt. s c!mb#t kiss megemel(e belat!lt. Az els egy)ttlt
izgalma szlsebesen %!k!z&,!tt. szinte pillanat!k alatt #ut!ttak el a
r!bbansszer3 betel#es)lsig.
8!ssz5. kimer"t #szak#uk (!lt6 al(sra nem #ut!tt i,e#)k. 8a#nal %el
sz!r!san egyms!z simul(a az es k!p!gst 4gyeltk.
0 Tu,ta,. !gy <y,ney egsz ter)letn Turramurban esik (es tlagban
a legtbb csapa,k; 0 kr,ezte alkan Zacary.
0 $ersze. Azrt ilyen szp a kertem. 0 *en!re elge,etten %els&a#t!tt. 0
Gy!rsan lezuany!z!m 0 m!rm!lta. mikzben kiny5#t&ztatta %ra,t tag#ait.
0 Ci(telesen egye,)l9 0 %3zte !zz uncut m!s!llyal.
A zuany alatt ll(a 5#ra lepergette magban az elm5lt &rk izgalmas
#tkait. Amik!r mr elg %rissnek rezte magt. megtr)lkztt.
megszr"t!tta p!mps a#k!r!n#t. ma#, szem)gyre (ette magt a
t)krben. Az arca izz!tt. a szeme sugrz!tt a b!l,!gsgt&l. F)r,lepe,t
kanyar"t!tt maga kr. ma#, (isszatrt a l&sz!bba. !gy megkr,ezze.
mi legyen reggelire.
Ama cs!,lattal 4gyelte. miknt ny5#t&zk!,ik Zacary az gy!n. A
negy(ent (es %r4 meglepen #&l tart!tta magt.
0 'i a %ene. mg k!szt!t is kap!k; 0 tu,ak!lta m!s!ly!g(a.
0 'i az. !gy >is?;
:lasz elyett a %r4 s&(rg& tekintettel mrte (gig az assz!ny testt.
0 Eresz, el a tr)lkztF 0 a,ta ki a parancs!t.
0 Aem. '!st es (agy!k. s reggelit %!g!k csinlni
0 $ucr!n is csinlatsz reggelit. 'eztelen)l akarlak ltniF
0 8t. a tge, csak ez r,ekel. akk!r a leg#!bb lesz. a az!nnal elt3nsz
innenF 0 Ezt !lyan e(esen kzlte *en!re. !gy maga is sszerezzent.
8irtelen ugyanis a tu,atra bre,t annak. !gy ez az egsz #szaka
kizr&lag a szeXrl sz&lt. Ezek a %aramuci p&z!k. ez a %ktelen
megszll!ttsg9 Igy rezte. !gy kiasznltk. s ez a %elismers
mlysgesen megrzta.
Bgen. azzal ltatta magt. !gy ez a szerelem. :isszatekint(e az!nban
(ilg!ss (lt. !gy itt csak a nemi (gyak #tsz!ttak szerepet. Jlcs& s
piszk!s ,!l!gnak rezte az egszet.
0 Ezt nem m!n,!, k!m!lyanF 0 rm)lt meg a %r4.
0 Ee!gynemF 'en# csak (issza a %elesge,ezF Aekem erre nincs
sz)ksgem. 2n9 0 *en!re z!k!g(a a kezbe temette az arct.
Zacary az!nnal !tt termett mellette. s csit"t&an mag!z lelte.
*en!re-t az!nban nem leetett meg(igasztalni.
0 Aem szeretsz 0 nygte szip!g(a. 0 Lsak azt akarta,. !gy9 !gy9
0 AemF 0 (g!tt kzbe a %r4. 0 AemF 0 Gyeng,en megrzta az
assz!nyt. !gy szre tr"tse. 0 Ez nem igazF Az ele#n mg (al&ban az (!lt
a szn,k!m9 akk!r. amik!r ber!antam a nappaliba. Akk!r 5gy reztem.
!gy meg kell szaba,uln!m a megszll!ttsg!mt&l. Ee akr isze,. akr
nem. az elm5lt (ekben ma#,nem megr)ltem rte,. Ezrt ittem. !gy
akarattal lyukaszt!tta, ki a gumit. Eszembe #ut!tt az apm. s arra
gyanak!,tam. !gy min,enr!n el akarsz csb"tani. El(esztettem az
nuralmamat. A %enbe isF E)s (!ltam r,F 2rte,; Czben r#ttem
az!nban. !gy ez a ,) is a szerelembl %aka,t. Dgyan5gy. mint a
szen(e,lyem. Ezen az #szakn kit!mb!ltam a ,)met s a
szen(e,lyemet. Ezek ugyanis k!rntsem !lyan (eszlyesek. mint a
szerelem. A ,)t k!r,ban leet tartani. a szen(e,lyt pe,ig ki leet
elg"teni. A szerelmet (isz!nt nem. <emmi sem tu,#a el!ltani az irnta,
rzett (gyak!zst bennem. <emmi sem tu,#a kitlteni a sz"(emben
tma,t 3rt.
0 Ee iszen megkapatnl 0 mere,t r *en!re. 0 :l# el a %elesge,tl.
s (egyl el engemF
0 Aem leet.
0 :agy inkbb nem akar!,.
0 Bgaza, (an 0 !rgaszt!tta le a %e#t Zacary. 0 Aem akar!m.
Az assz!ny tu,ta. nincs rtelme t!(bb (itatk!zni. a %r4 mr 5gyis
,nttt.
0 2rtem 0 sutt!gta.
*erzta a (llr&l Zacary kezt. s az ablak!z lpett. Czben ert
gy3#ttt a!z. amit m!n,ani akart. +(i, g!n,!lk!zs utn ismt a %r4
%el %!r,ult. Tu,ta. !gy mersznek kell lennie. mert taln letnek
leg%!nt!sabb sza(ait m!n,#a ki. 8arc!lt a szerelmrt. a #(#rt. a
b!l,!gsgrt.
0 Akr isze,. akr nem. megrtelek. Az el(ei, megk(etelik. !gy
ragaszk!,# a csal,!,!z. a zassg!,!z. %)ggetlen)l az rzelmei,tl.
'in,enekeltt a %elesge,nek s a gyerekei,nek tart!z!l szma,ssal. Ez
persze ,icsretes. Aagyra tart!m a gerincessge,et. min,ig is cs!,ltalak
rte. Azeltt sem (!lt s!a ktsgem a%ell. !gy elyesen cselekszel.
'!st az!nban9 p!nt!sabban ma9 az a (lemnyem. !gy taln s5ly!s
ibt k(etsz el. a t!(bbra is %ell,!z!, maga, egy !lyan zassgrt.
amelyben s!asem leszel b!l,!g. A 4ai, ma#,nem %elnttek. A %elesge,et
ltat&an #!bban r,ekli a sa#t n(rnek a !gylte. mint a ti,. Ebben
a elyzetben is !lyan magt&l rtet, 4gyelmen k"()l agyni az
rzsei,et; 'eg az enyimet;
0 Bgen 0 %elelte atr!z!ttan Zacary. 0 83sget esk),tem a
%elesgemnek. s n s!asem trm meg az esk)met.
0 Ezt mr megtette,. a szaba, r emlkeztetnem9 az elm5lt #szaka. 0
*en!re ezt nem srt szn,kkal m!n,ta. inkbb (gs
ktsgbeessben.
0 Bgen. 2s meg kell tanuln!m egy)tt lni ezzel a tu,attal. Ee Felicity
s!asem tu,#a meg. a nem m!n,#uk el neki. 2s akk!r semmi sem (lt!zik
a zassgunkban.
0 Te k!m!lyan ezt isze,;
0 Bgen. Az igazsg s!kkal tbb %#,almat tu, !k!zni. mint a azugsg. 8a
sz"nt (allank Felicitynek. %#,almat !k!znk neki. a pe,ig el(lnk.
mlysgesen megsrtenm. Ezt nem akar!m. S gyeng,. ke,(es
teremts. <z)ksge (an (alakire. aki tr,ik (ele. s g!n,!sk!,ik r&la.
*eet. !gy s!asem illett)nk ssze. ,e ettl %)ggetlen)l min,ig #&
%elesgem (!lt. a 4aimnak pe,ig szeret ,esany#a. Aem p"tetem a
b!l,!gsg!mat az b!l,!gtalansgra. 2s nem szeretnm el(esz"teni a
4aim megbecs)lst sem.
0 Ee !gy leetsz kpes arra. !gy az n gyamb&l (isszastl# az
(be;
0 Aez lesz.
0 Ennek ellenre megtesze,.
0 Bgen. Amileg megknny"ten a ,!lg!mat a tu,at. !gy azrt i,rl
i,re tallk!zat!m (ele, 0 m!s!ly!,!tt el a %r4. s kiny5#t!tta a kezt.
*en!re ,bbenten trbb lpett.
0 AemF Ae ny5l# !zzmF <!a tbb ne ny5l# !zzmF 0 Az assz!ny
arcn patakz!ttak a knnyek. 0 'en# el. s s!a tbb ne gyere (isszaF
Zacary elk"nz!tt arccal nzett r.
0 Cpes lennl ezt megtenni (elem; *en!reF Azt ittem. !gy9 !gy
szeretsz9
Az assz!ny kptelen (!lt el(iselni Zacary tekintett. knyrg sza(ait.
Felz!k!g!tt. s ismt a %r4 kar#ba (etette magt.
M. FEJEZET
0 Ez igazn nagy!n r,ekes. GemmaF 0 A(a cs!,lk!z(a %!rgatta
kezben a lny elsrgult sz)letsi anyakny(i ki(!natt. 0 'aga mit m!n,.
'elanie;
0 <zerintem Gemma elyesen mri %el a sa#t k!rt 0 (leke,ett
'elanie. 0 $ersze az is leet. !gy az ,esany#a ezen a %nykpen nem
mag(al teres. anem egy msik gyerekkel. aki elbb sz)letett. s taln
megalt.
Gemma sszernc!lta a !ml!kt. Erre mg nem g!n,!lt. ,e nem is
igazn itt benne. :alamirt 5gy rezte. !gy ms!l (an a meg!l,s.
0 <zerintem mg arra is (an egy parnyi esly. !gy az ,esany#a l 0
%!lytatta 'elanie elg!n,!lk!z(a. 0 $ersze nem szaba, t5l nagy remnyeket
%3zni !zz9 'in,enesetre ez a ki(!nat amis"t(ny is leet. s akk!r
semmiben sem leet)nk bizt!sak.
Gemma (issza(ette a pap"rt. ma#, alap!san meg(izsglta. 8amis"t(ny;
Ez elkeser"t lenne.
0 '!n,#a. maga min,ig ilyen stt sz"nben lt#a a ,!lg!kat. 'elanie; 0
sz&lt kzbe Cirsty. 0 Aagy!n elsz!m!r"t!tta szegny Gemmt.
0 Aem. ,e!gyis 0 tiltak!z!tt Gemma. 0 2n tettem %el a kr,st. s
nagy!n is r,ekel 'elanie (lemnye. <emmi rtelme. !gy az ember
brn,!kba ringassa magt.
0 'agnl #&zanabb embert mg nem is lttam. Gemma.
A irtelen kzbesz&ls min,enkit meg,ermesztett. a ngy n egyszerre
kapta %el a %e#t. !gy megnzze. ki ez a bet!lak!,&. Azt ittk. !gy
ra#tuk k"()l egy teremtett llek sincs @elle(ieG-ban. 'i(el &rk &ta
remnytelen)l esett az es. 5gy ,ntttek. letelepszenek a %l,re. s
'!n!p!lyt #tszanak. A(a csak 5gy mellesleg r,ekl,tt arr&l. milyen is
az let *igtning +i,ge-ben. ma#, sz sz&t k(etett. Gemma maga sem
(ette szre. mris elk!ttyant!tta a titk!t a sz)letsnap#r&l meg az
,esany#r&l. Ettl kez,(e a #tk mellkess (lt. s Gemmnak az!nnal
el kellett !znia a %nykpet meg a ki(!nat!t. 'iutn a lny!k
megcs!,ltk. "me. %elt3nt mg egy k"(ncsi szemly1 Aatan =itm!re.
0 ApaF 0 kilt!tt %el rmben Cirsty. 0 Te mit keresel itt;
0 Zu!g& esben nem nagy rm a tengerpart!n e(erszni.
0 Dgyan mr. apaF 0 rzta meg a %e#t Cirsty. 0 '!st 5gy csinlsz. minta
stran,!lni #rnl a tengerpartra. 8r!m percnl tbbet mg lete,ben
nem tltttl a ("zben. 'in,ig az!nnal (isszar!ansz a
sz(egszerkeszt,z. s azt (ere, egsz nap. Blyenk!r ltn!, kellene.
GemmaF A %elk kztt #r. egyszer3en tu,!mst sem (esz r&lunk. 8a
pl,ul !,amennl !zz be(allani. !gy meggyilk!ltl (alakit. tu,!, mit
%elelne; Azt. !gy1 >J&l (an. arany!skm?.
'elanie kesernysen elm!s!ly!,!tt. ma#, %elllt a %l,rl.
0 'egyek. csinl!k egy k(t s nny szen,(icset 0 #elentette be. 0
@izt!s megezett. Aatan.
0 Csznm. nagy!n ke,(es. :al&ban nem esne r!sszul.
0 *t!,. Gemma. ez is #ellemz r. +en,szeresen el%ele#t enni. Anym a
%alra tu,!tt (!lna mszni. amik!r apa beletemetkezett a sz"n,arab"rsba.
2s !gy megy a munka. papa; 'egint (alami nagy ,urrans ksz)l a
!llyG!!,i st5,i&kban;
0 Bgen. amennyiben pap"rzacsk&kat csinl!k az egsz kziratb&l. s
(alamennyit ki,urrant!m. 'sra 5gysem #& 0 kzlte %anyarul Aatan. 0
Aem rtem. mi (an (elem. Cptelen (agy!k ren,esen !,a4gyelni.
A %r4 kzben szre(tlen)l kzelebb 5z&,!tt Gemm!z. aki magnak
tett sszes )nneplyes %!ga,alma ellenre 5gy bmulta Aatant. mint egy
%listent. 'eg kell agyni. sz3k %armer#ben s sp!rt!s. (astag trik&#ban
ke(sb (!lt tekintlyt parancs!l&. mint msk!r. (isz!nt annl
izgalmasabbnak s (!nz&bbnak at!tt. B,e)lt az egyik szkbe. egszen
kzel Gemm!z. ma#, lea#!lt. !gy %l(egye a '!n!p!ly-tbla mellett
e(er sz)letsi ki(!nat!t.
0 Gemma neke, is elmeslte mr a sz)letse kr)li titk!kat; 0 tu,ak!lta
lelkesen A(a. m"g a %r4 megszemllte a %nykpet meg a pap"rt.
Aatan irtelen %elpillant!tt. s Gemma szembe nzett. A lny mg
min,ig t cs!,lta. br m!st mr kiss i,egesebben. mint az elbb.
0 Aem 0 %elelte a %r4. 0 2s amint lt!m. Gemma kiss elt#!lta magt az
letk!rt illeten. Eszerint 0 s megl!b!gtatta a ki(!nat!t 0 mg csak
tizenny!lc (es.
0 'in,en biz!nnyal amis"t(ny 0 (etette kzbe Cirsty. mg mieltt
Gemma megsz&lalat!tt (!lna. 0 8a meg%!r,"t!, a %nykpet. akk!r lt!,.
!gy 1MNO karcs!nyn ksz)lt. Gemma %elttelezi. !gy (al&sz"n3leg az
assz!ny !tt az ,esany#a. s a kpen pp (ele (!lt teres. 8a tet
Gemma 1MNQ ele#n sz)letett. akk!r ma#,nem 5sz(es.
Aatan alap!san (gigmrte Gemmt.
0 8!gy rti. !gy >(al&sz"n3leg? ez az ,esany#a; Aem tu,#a p!nt!san;
A lny megrzta a %e#t.
0 Az apm nem (!lt a#lan,& anymr&l beszlni. Lsak annyit rult el.
!gy belealt a sz)lsbe. meg !gy nagy!n as!nl"t!k r. ami a
termszetemet illeti9 '!st. a temets utn (letlen)l talltam meg ezt a
%nykpet. Ayil(n(al&an az anym. St is "gy "(tk. Ci ms leetne;
0 Bgen. ki ms; <te%an s 'ary9 0 Aatan mg egyszer meg(izsglta a
sz)letsi ki(!nat!t. 0 Btt (isz!nt az ap#a ne(nl az ll. !gy J!n. 'irt "rtk
a %nykpre akk!r azt. !gy <te%an; '!st melyik az igazi ne(e;
0 Azt iszem. a <te%an. <(, szrmazs5 (!lt. a J!n pe,ig %el(ett n(.
ugyan5gy. mint a <mit.
0 8m9 0 Aatan mg alap!sabban megnzte a kpet. 0 Bgen. magnak
is ilyesmi a a#sz"ne meg az arc%!rm#a is. Ennl tbbet nem leet
megllap"tani a napszem)(eg miatt. Az ap#ra (isz!nt egyltaln nem
as!nl"t. csak taln a testalkata.
Gemma elpirult. mert szinte rezte. a!gy Aatan elismer tekintete
(gig(n,!r!l a testn. egy kiss eli,z(e telt kebleinl. Egyszer3. !tt!ni
rut (iselt1 %armert s %er p&l&t.
<zerencsre ebben a pillanatban (issza#tt 'elanie a k((al meg a
szen,(icsekkel.
0 HF *t!m. Gemma magnak is megmutatta a %nykpet meg azt a
pap"rt 0 kez,te cse(eg ang!n. ma#, letette a tlct a %r4 el egy
parnyi asztalkra. 0 'aga szerint !l leetne (alamit megtu,ni errl a
lgyrl; Gemma szeretne utna#rni. l-e mg az ,esany#a. :agy (alaki
ms a csal,b&l.
0 Akai#a. !gy utnanzzek. Gemma;
A lny sszesze,te min,en ere#t. s Aatan szembe nzett1
0 Bgen. termszetesen. ,e9 ugye az ilyesmi nem ker)l t5l s!k pnzbe;
0 8a magnny!m!z&t %!ga,unk. akk!r nem !lcs& mulatsg. ,e erre.
legalbbis az ele#n. nincs %elttlen)l sz)ksg. Az eb,sz)netben elk)l,m
ma#, '!irt a lak&nyil(ntartsi i(atalba. A ren,r-%kapitnysg!n is
(annak ismerseim. Jk bizt!s tu,nak ma#, (alami tancs!t a,ni. Ee mibl
g!n,!l#a. !gy az ,esany#a l mg; 'i !ka leetett (!lna az ap#nak.
!gy azu,#!n magnak;
0 Azt iszem. apm s!k min,enben azu,!tt nekem 0 m!rm!lta Gemma
alkan.
0 Ayil(n a %ekete !plra cl!z 0 (lte a %r4.
0 'i%le %ekete !pl; 0 csillant %el Cirsty szeme.
0 BgenF 'i%le %ekete !pl; 0 (isszang!zta A(a. mire Gemma r(i,en
elmeslte a ,rgak trtnett.
0 Te #&sg!s g. AatanF 0 kilt!tt %el A(a. mik!r (get rt a trtnet. 0
Ez leet az a k. ami @yr!n s Brene esk)(#e nap#n t3nt elF
0 Igy (an 0 b&lint!tt Aatan. 0 A >*ng!l& <z"(?.
0 'ilyen %!rr& s szen(e,lyes ne(et talltak ki ennek a knekF 0
#egyezte meg 'elanie ki%e#ezstelen arccal. 0 Aekem min,ig az (!lt az
rzsem. !gy ezek a k(ek alap(eten nagy!n i,egek.
0 Ez nem 0 m!s!ly!,!tt el Aatan.
0 Ez (al&ban nem 0 b&lint!tt Gemma. 0 'g s!asem lttam ennl
szebbet.
0 83aF El tu,!m kpzelni. milyen ,)s (!ltl. amik!r ki,er)lt. !gy
nem a ti, 0 ,)nnygte Cirsty egy)ttrzen.
Gemma tit!kzat!san elm!s!ly!,!tt.
0 8t. nem (!ltam (alami b!l,!g. Ee @yr!n nagy(!nal5 #utalmat a,!tt.
mint becs)letes megtall&nak.
0 2s egyltaln. !gy ker)lt a k az ap,!z; 0 k"(ncsisk!,!tt A(a. 0 'i
meg (!ltunk r&la gyz,(e. !gy a nsznpbl (itte el (alaki. (agy esetleg
az esk)(re szerz,tetett szemlyzet egyik tag#a. @yr!n aznap akarta
!,aa#n,k!zni )nneplyesen Brene-nak. Ez azt #elkpezte (!lna. !gy a
kt csal, rkre elssa a csatabr,!t. 'r nem emlkszem p!nt!san. ,e
rmlik (alami. !gy ez a k (alamirt (itt (lt!tt ki @yr!n s Brene ap#a
kztt. Te bizt!s tu,!,. mi trtnt. Aatan.
0 Aem.
0 Ee nagy!n egyszer3 kitallni 0 emelte %el a mutat&u##t A(a. 0 Tu,!m.
!gy Ea(i, =itm!re s <teGart Lampbell (alaa kebelbart!k meg
)zlettrsak (!ltak. csak ksbb (esztek ssze. :al&sz"n3leg ezen az
!pl!n. Felteet. !gy apm tallta. s nem akarta meg!sztani
Lampbell-lel. 0 <z!m!r5an %els&a#t!tt. 0 Akr!gy is legyen. ettl kez,(e
k)ln utakat #rtak. s ellensgekk (ltak. C)ln !pl)zletet nyit!ttak
<y,neyben. Lampbell pe,ig ksbb kszerekkel is %!glalk!z!tt. A kt
csal, kzti gy3llet aztn tszllt a gyerekeikre is. @yr!n s!ksz!r
elm!n,ta. !gy Brene-nal kttt zassga begy&gy"t#a ma#, ezt a sebet.
*egalbbis ezt remlte. <zerintem az!nban9 na #a9
A(a (llat (!nt s elallgat!tt.
0 AaF Tessk t!(bbmeslniF 0 kilt!tt r Cirsty. 0 'egalunk a
k"(ncsisgt&l. ApaF 'irt allgatta, el ezt a remek trtnetet; Dram
atymF Ez ma#,nem !lyan. mint a +&me& s J5liaF
A(a kr,n Aatanre pillant!tt. aki lem!n,&an legyintett.
0 '!st mr nyug!,tan (gigm!n,at!,. A(a. Tlem @yr!n nem %!ga
megtu,ni. Lsak ne ess t5lzs!kbaF <zerintem @yr!n #&t akart. s <e!l a
(ilg!n nem aka,t (!lna %r4. aki b!l,!gg tu,ta (!lna tenni lrene-t.
0 $ersze. @yr!n min,ig #&t akar 0 #egyezte meg ,uzz!g&s ang!n A(a. 0
Aa. min,egy. Azt iszem. megb3n,tt mr a t5lz!tt becs(gyrt. Ay"lt
tit!k. nem szerelembl ns)lt. anem azrt. !gy ssze!l(assza a kt
(llalat!t. Lampbell )gyesen ter#eszke,ett. szm!s 4&k)zletet nyit!tt. ami
miatt nny ( alatt rezeten cskkent a =itm!re Jpals %!rgalma.
<a#n!s @yr!n csak az esk)( utn tu,ta meg. !gy a Lampbells cg
s!asem lesz Brene-. #&lleet a menyassz!nya k!rban ezzel itegette.
:al&#ban az (!lt a elyzet. !gy <teGart Lampbell. aki egy ((el
k!rbban megalt. ms!,ik %elesgre b"zta a cg (ezetst. Ez a lgy
(isz!nt ki nem llatta a m!st!alnyt. lrene-t. Brene ,esany#a k!rn
alt meg. s <teGart szinte az!nnal el(ett egy sugrz& szpsg3. #&
krkbl szrmaz&. gaz,ag i%#5 lgyet. A,ele-t. Aeki azutn kt gyereke
sz)letett1 Leleste s Eamian. Egy sz&. mint szz. A,ele r(i,esen ta,ta a
cget Leleste-nek. a lnynak. aki nagy!n amar igazi kkemny s
k"mletlen )zletassz!nny (lt. Leleste Lampbellnek kizr&lag csak kt
,!l!g ny5#t l(ezetet az letben1 a )zleti gyzelmet arat a =itm!re
Jpals %elett. (agy a siker)l egy 5#abb 4atal 45t a l&#ba csalni. A!gy
regszik. 5gy lesznek egyre i%#abbak a &,!l&i.
0 Ee mi trtnt (al&#ban @yr!n esk)(#n. A(a; 0 sz&lt kzbe
t)relmetlen)l Gemma. mert 5gy rezte. bartn#e t5l b lre ereszti az
elbeszlst. 0 8!gy t3nt el az !pl. s mi trtnt azutn;
0 :al&ban. ezt mg nem is m!n,tam el. @!csss!n meg. GemmaF Aa
meglepen sz&rak!z!tt (agy!k. 0 A(a b3nbn&an elm!s!ly!,!tt. 0
C!sz!r5slny (!ltam. Aekem ugyan senki sem meslt semmit. ,e a
gyerekek s!ksz!r tbbet %el%!gnak az esemnyekbl. mint a %elnttek
iszik. @elle(ieG-ban tart!ttk meg a %nyes %!ga,st. Azt iszem. azrt
!tt. mert A,ele nem enge,te. !gy a Lampbell-zban ren,ezzk. 8a #&l
emlkszem. pp asztal!z akartak )lni. amik!r @yr!n bement a
kny(trsz!bba. s %l%e,ezte. !gy a k elt3nt. A pnclszekrny tr(a-
nyit(a llt. az !pl meg se!l. 8atalmas izgal!m tma,t. Az!nnal "(tk a
ren,rsget. s min,enkit megm!t!ztak. ,e az !pl s!a tbb nem
ker)lt el. A lak!,al!m (g)l persze inkbb al!tti t!rra emlkeztetett. s
az&ta is azt beszlik. !gy ez a %ekete k szerencstlensget !z!tt a
zassgra. Ez persze !st!basg. Brene akk!r sem lett (!lna b!l,!g. a
@yr!n a sz& sz!r!s rtelmben a tenyern !r,!zza9
A(a irtelen elallgat!tt. s a !ml!kra csap!tt1
0 Errl #ut eszembe. GemmaF *eet. !gy az ,esap#a mr azeltt is
nemzetkzileg krztt kszert!l(a# (!lt. be)gyeske,te magt az esk)(i
%!ga,sra. azutn meg elre#tzk,tt *igtning +i,ge-ben. !gy s!ase
tall#anak r.
0 Dgyan mr. A(aF 'iket !r,asz itt ssze(issza; 0 csattant %el Aatan. 0
8a Gemma ap#a krztt t!l(a# lett (!lna. akk!r az!n ny!mban ela,#a a
k(et egy !rgaz,nak. s azutn knyelmesen l a lny(al. Aem iszem.
!gy neki kz(etlen)l kze lett (!lna eez a l!ps!z. :al&sz"n3leg
(letlen)l bukkant r a kre. azutn meg nem merte ela,ni. sem
mut!gatni. mert se#tette. !gy l!p!tt ru.
0 Ez is csak ugyan!lyan %elttelezs. mint az enym 0 (!nt (llat A(a.
0 *eet. Ee egybknt is min,egy. mert ennyi ( utn mr 5gysem
,er)l %ny az igazsgra. 0 Aatan ezzel nekilt!tt a szen,(icseinek. 0 8a
egyetrt (ele. akk!r m!st elteszem a sz)letsi anyakny(i ki(!natt.
Gemma. 0 @elerplt a k(#ba. s (isszaa,ta a %nykpet. 0 'in,ent
megpr&bl!k. ,e ne (r#!n cs!,tF
0 A legapr&bb "r is aranyat rne 0 %elelte lelkesen a lny.
0 Ae %ra,#!n a (acs!r(al. 'elanie 0 %!lytatta a %r4. amint a
z(ezetn mag!z (ette az )res tlct. 0 'a#, !zat!k (alamit a k"nai
tterembl.
0 Bm,ni(al& tletei, (annakF 0 kilt!tta lelkesen A(a.
0 8t ez remekF 0 csatlak!z!tt Cirsty.
0 Aagy!n ke,(es. Aatan. ,e nekem ne !zass!n 0 sz&lt kzbe 'elanie.
0 2n a btym csal,#nl (acs!rz!m.
0 Ezek szerint csak ngyen lesz)nk 0 #ratta krbe tekintett Aatan a
#elenl(kn. 'ik!r Gemmra esett a tekintete. megkr,ezte1 0 <zereti a
k"nai teleket;
Gemma alig all!tta a kr,st. mert a %r4 be"zelg m!s!lya szinte
tel#esen elkb"t!tta.
0 A k"nait; Azt iszem9 nagy!n %!g "zleni.
Aatan itetlenke,(e 5zta ssze a szeml,kt.
0 Lsak nem azt akar#a m!n,ani. !gy mg nem is e(ett !lyat;
Gemma el%!g&,!ttan ne(etett1
0 Azt iszem. a mara,!k mg egy kicsit. akk!r r#n. mennyi min,ent
nem ismerek mg.
0 Az "zlse (isz!nt kit3nF 0 (g!tt kzbe k!tnyelesen Cirsty. 0 Apa. mg
nem is ltta,. !gyan ren,ezt)k t a sz!bmatF 0 'egraga,ta Aatan
kezt. s %elrnt!tta a szkbl. 0 Gyere. ezt %elttlen)l meg kell nzne,F
Cirsty sz!b#a eltt Aatan !,a%!r,ult Gemm!z. Tekintete ez5ttal is
elcsalinkz!tt a lny melle %el. amely min,en egyes lpsnl izgat&an
ring!tt. A %r4 szeme gyan5san csill!g!tt.
0 J##n. Gemma. ne mara,#!n el melllemF :an egy !lyan rzsem.
!gy tm!gatsra %!g!k sz!rulni. a meglt!m a lny!m sz!b#t.
Cirsty kzben b)szkn kitrta az a#t&t. s %lrelpett. !gy beenge,#e a
tbbieket.
0 Tessk. krem. %ra,#anak bel#ebbF
1T. FEJEZET
0 Te #&sg!s gF 0 kap!tt a sz"(ez Aatan. amik!r belpett a lnya
sz!b#ba. Eleresztette Gemma kar#t. s ,bbenten nzett kr)l a
%elismeretetlenn (lt elyisgben.
0 Aa. !gy tetszik. apa; 0 kr,ezte Cirsty kunc!g(a.
0 8tb!rz!ngat&F 0 Aatan szemreny& pillantst (etett Gemmra.
0 Anya is ugyanezt m!n,ta 0 nyugtzta elge,etten Cirsty.
0 2s !gy!gy ezt 'elanie megenge,te; 0 mltatlank!,!tt t!(bbra is
Aatan.
0 Aemcsak megenge,te. anem mg seg"tett is nek)nk 0 %elelte
Gemma.
0 Te #&sg!s gF 0 %!rgatta a szemt Aatan.
0 Ayug!,# meg. papaF 0 (igasztalta Cirsty. 0 A plakt!kat egyetlen
m!z,ulattal le leet sze,ni a %alr&l. *egalbb magammal (ietem ket. a
megint azakltzm.
Aatan teetetlen)l legyintett egyet. ma#, ktsgbeesett tekintettel a
tbbiek %el %!r,ult1
0 Gy!rsan (alami msra kell terelnem a 4gyelmemet. k)lnben itt )t
meg a guta. 'i lenne. a n is beszllnk a k(etkez kr '!n!p!lyba;
0 8t9 ppen be(eet)nk 0 %anyalg!tt ugratsb&l Cirsty.
0 Akk!r n is #tsz!m. 5gy s!kkal izgalmasabb leszF 0 lelken,ezett A(a.
0 2s maga. Gemma; 0 kr,ezte Aatan.
0 Az!nnal #(k n is. csak mg ki kell !zn!m (alamit a sz!bmb&l.
A lny nems!kra (al&ban (isszatrt a nappaliba. ,e ez5ttal r!m
szmmal nagy!bb pamutpul&(ert (iselt. amely #&tk!nyan eltakarta a
mellt. A tbbiek t)relmesen (rtak r. ki((e 'elanie-t. aki mr elment a
bty#!z. Gemma nagy!n igyekezett a #tkra 4gyelni. ,e a ppen ms
(!lt s!r!n. gytren rzki kpek #elentek meg lelki szemei eltt1 ltta
Aatant. amint %e,etlen keble %l a#!l. s lass5. k#es m!z,ulattal
cs&k!lni kez,i a mellt. A sz"(e (gtz(a ,!b!lt. rezte. !gy a pul&(er
alatt megkemnyszik a mellbimb&#a.
0 GemmaF E!bnia kellF 0 4gyelmeztette a %r4. s sz#a sarkban apr&
m!s!ly #elent meg.
A lny nyelt egyet. ma#, reszket kzzel %elmark!lta a ,!b&k!ckt. Ez az
ember nagy!n #&l tu,#a9 megrezte. !gy r g!n,!l!k. s nem is
akrmilyen elyzetben9 0 ,)ngtt. 'ics!,a szemtelensg ez.
bet!lak!,ni ms!k g!n,!lataibaF
/tt ,!b!tt. s keser3 s&a##al (ette tu,!msul. !gy bement Aatan
utc#ba. amelyen kt szll!,a ll.
0 Igy t3nik. Gemma kisassz!nynak s5ly!s nezsgekkel kell
megk)z,enie 0 krr(en,ett a %r4.
A lny le!rgaszt!tt %e##el szm!lgatta csekly mara,k tk#t.
0 Aem tu,!, ki4zetni 0 #egyezte meg Cirsty. s gyermeki rmmel
nyugtzta. !gy mg egy #tk!s kiesett a (ersenybl. A(a ugyanis mr
rg cs,be ment.
0 Ae sz!m!rk!,#kF 0 (igasztalta m!st Gemmt. 0 *egalbb seg"tet
nekem tet %zni.
0 +emek tletF 0 A lny !,at!lta mara,k pnzt Aatannek. s
%elugr!tt.
A(a meg Gemma knyelmesen elksz"tettk az t&rai tet. 'ire be(ittk
a tlct. Cirsty pp !tt tart!tt. !gy (gs csapst mr ,esap#ra. 'eg is
r,emliF Gemmt elgttel tlttte el. Aatan (g)l is %ela,ta a #tszmt.
s seg"tett a lnynak elrak!,ni.
0 'g beugr!m @yr!n!z a k&rzba 0 #elentette ki tezs kzben. 0
'ik!r akart!k (acs!rzni; Fl ny!lc meg%elel;
0 Bgen 0 (gta r A(a. 0 Akk!r mg knyelmesen be tu,#uk %e#ezni a
(acs!rt az esti 4lmig. Aagy!n #& m3s!r (an ma este. A ba# nem #r
egye,)l c"m3. kit3n 4lm. *tta mr. Gemma;
0 Aem. azt iszem. nem. Sszintn sz&l(a elg ke(s 4lmet ismerek.
T(nk nem (!lt !tt!n. a m!zi meg elg ,rga mulatsg.
0 Aem (!lt t(#)k; 0 rkny,tt meg Cirsty.
0 Aem. $ersze i,nknt azrt nztem t(t. a ismersk meg"(tak
maguk!z. 'eg a k(zban is. a!l ,!lg!ztam. Ee az ,esapmmal mi
kint laktunk az !plmezknl9 illet(e egy barlangszer3sgben. egy
)regben. !gy egsz p!nt!s legyek.
0 Egy )regben; 0 kpe,t el A(a. 0 Igy rti. !gy egy %l,be (#t !,5ban;
0 Igy (ala!gy. Egy ,!mb!l,alba (#t )regben.
0 'ekk!ra )regben; 0 kr,ezte Aatan szinte r,ekl,ssel.
0 Aem (!lt t5l nagy. Egy sz!ba nagysg5 !,5. Az egyik (gben (!lt a
t3zely. kzpen az asztal. a!l le leetett )lni. a msik (gben meg az
gyak.
0 Aem (!lt sa#t sz!b#a; <e %)r,sz!b#a; 0 Cirsty (al&sggal
megrm)lt.
Gemma csen,esen m!s!lyg!tt.
0 Aem. A barlangunk eltt (!lt egy bu,i. mellette pe,ig egy egyszer3.
sa#t ksz"ts3 ("ztartly. amibl (izet cs!rgattunk magunkra. Ez (!lt a
zuany!z&. 8a nem esett az es. akk!r a k5tb&l kellett (izet 5zni
(,rrel. s megtlteni a tartlyt.
'in,rman 5gy mere,tek Gemmra. minta egy marslak& p!ttyant
(!lna kz#)k. Aatan arcra szinte cs!,lat )lt ki. amit a lny s!kkal
"zelgbbnek tallt. mint az sszes k!rbbi ki"(& meg s&(rg& pillantst.
0 2s ezt !gy tu,ta el(iselni; 0 tu,ak!lta tisztelettel#es ang!n A(a.
0 <!kig %!galmam sem (!lt r&la. !gy leet mskppen is lni 0 (!nt
(llat s lny. 0 C)lnben meg az ember i,(el min,enez !zzsz!kik.
0 8t. nem tu,!m. 2n pl,ul elkpzeletetlennek tart!m. !gy az
ismeretsgi krmben aka,na egyetlen n is. aki kpes lenne !zzsz!kni
az ilyen letkr)lmnyekez 0 ellenkezett Aatan. ma#, Cirstyez %!r,ul(a
"gy sz&lt1 0 Taln m!st mr egy kicsit #!bban tu,!, rtkelni ezt az
>un,!k? krnyezetet. amelyben lszF
Cirsty kelletlen arc!t (g!tt1
0 Te aztn rtesz !zz. !gy min,enbl tanmest csinl#F
0 Igy (an. 2s a mr itt tartunk. akk!r elrkezettnek lt!m az i,t. !gy
megcsinl, a leck,et.
0 Azt iszem. n is #!bban tennm. a (isszatrnk a %lksz
%estmnyeimez 0 s&a#t!tt %el A(a.
0 Engem pe,ig (r a (asals 0 a,arta Gemma. s nagy!n gy!rsan
%elllt. ne!gy (letlen)l kettesben mara,#!n a zigaz,(al.
0 'ilyen (asalsr&l beszl; 0 ,bbent meg Aatan. 0 8iszen az a
z(ezetn ,!lga.
0 Csznm a ke,(essgt. ,e sz"(esebben m!s!m s (asal!m magam
a sa#t !lmimat 0 #elentette ki atr!z!ttan a lny.
0 8t. a min,enr!n ragaszk!,ik !zz9 Ee akk!r is rr !lnap. '!st
k"sr#en el inkbb a k&rzbaF <zeretnm bemutatni @yr!nnak.
0 'r tallk!ztunk. Tegnap meglt!gattam. s beszltem (ele 0 %elelte
siet(e Gemma. 0 *en!re s Cirsty be(itt mag(al.
0 Bgen. papa 0 sz&lt kzbe Cirsty. 0 'r elre %lek. mi lesz. a nagyapa
aza#n. S !lyan szig!r5. min,ig leetetlen ,!lg!kat akar az embertl.
Egyltaln. mik!r enge,ik ki a k&rzb&l;
0 J( pnteken. a #&l tu,!m.
Cirsty ang!san %elnygtt1
0 Aem tltetnnk (ele, a #( t(gt A(!cn;
0 Ee!gynem. 8a akart!k9 0 Aatan Gemm!z %!r,ult1 0 'aga
(al&sz"n3leg mg s!sem ltta a tengert. igaz;
0 Aem9
0 Ja#. ,e #&F 0 ugrn,!z!tt Cirsty. 0 'g elkpzelni is szuper. !gy
megmutatat!m (alakinek a tengert. aki mg nem lttaF
0 Ee n9
0 'agnak is %!g tetszeni 0 (g!tt Gemma sza(ba a %r4. 0 A tenger is.
meg A(!ca is.
Ezzel meg%!r,ult. s elin,ult ki%el. Cirsty utnaszala,t s megkrte.
!gy menet kzben ug!r#!n be *en!re-!z az egyik kny(rt. Gemma
min,ezt mr szinte nem is all!tta. mert a g!n,!latai megint ms%el
#rtak. Elkpzelte. a!gy Aatannel egy)tt %ekszenek a !m!kban a
gynyr3. elagy!tt tengerpart!n9
Aatant minta tel#esen kicserltk (!lna. Amik!r azatrt a k&rzb&l.
alig leetett ki5zni belle egy sz&t. sztsz&rtt. sz&rak!z!tt (lt. s
meglepen ,ur(n le!r,ta Cirstyt. aki sz&( merte tenni. !gy ,esap#a
el%ele#tette el!zni *en!re-t&l a krt kny(et.
0 Taln kib"r!, mg egy napig anlk)l az tk!z!tt kny( nlk)lF 0
kilt!tta a %r4. 0 'a#, !lnap el!z!m. amik!r az ir!,ba megyek.
0 Ee iszen elmsz mg a k"nai tterembe. '!st is el!zatn,9
Aatan egsz (k!nyra sszesz!r"t!tta az a#kt.
0 CirstyF 0 sziszegte. 0 Aliga leet ilyen geten sz)ksge, arra a
kny(reF
0 8t akk!r nincs 0 m!ty!gta lem!n,&an a gyermek. 0 Lsak "r# egy
igaz!lst a tanrnnek. mirt nincs nlam a kny(F
0 A legnagy!bb rmmel 0 a#t!tta meg magt a %r4. s azzal %akpnl
agyta a lnyt.
0 A min,enitF 'i )ttt bel; 0 Cirsty tancstalanul k&(lyg!tt a
t(sz!bban. a!l Gemma s A(a mr knyelembe elyezte magt a
atalmas. s)ppe,s %!telekben. A kperny m!zi(sz!nnak is beillett
(!lna. Gemma e,,ig azt sem tu,ta. !gy ilyesmi egyltaln ltezik. Ez
(!lt a z legk!rszer3bben beren,ezett elyisge. Az egyik %al pa,l&t&l
pla%!nig )(egbl (!lt. s ezen t gynyr3 kilts ny"lt a ren,k"()l p!lt
teniszplyra meg a kken csill!g& 5sz&me,encre.
0 @izt!s megaka,t az "rssal. Az ilyesmi nagy!n tu,#a b!sszantani
Aatant. 8a egyszer nincs ilet. akk!r nagy!n remnytelennek t3nik az
let 0 (lte A(a.
0 Bgen. igaza, leet 0 b&l!gat!tt Cirsty sa(any5 brzattal. 0 Lsak annyit
tancs!lat!k neke,. Gemma. !gy s!ase men# %elesg)l "r&!zF
Cillatatlan %a#zat.
0 <zerintem az sem leetetlen. !gy 'r. =itm!re b!sszant!tta %el
(alami(el a k&rzban 0 (etette %l Gemma.
0 Bgen. ez is knnyen elkpzelet 0 sa(any!,!tt el mg #!bban Cirsty.
0 @r a tapasztalat azt mutat#a. !gy Aatant nem leet egyknnyen
%eli,eges"teni 0 lat!lgatta A(a. 0 Ez mg @yr!nnak is ritkn siker)l.
0 Anynak (isz!nt annl gyakrabban. 8a %elizgat#a apt. akk!r !tt k
k(n nem mara,. Ez persze rtet. isz mg min,ig szeretik egymst.
A(a nagy!t s&a#t!tt.
0 Cirsty. ke,(es. meg kellene (gre emsztene, az igazsg!t. Az
igazsg pe,ig az. !gy a sz)lei, mr nem szeretik egymst. /r)l#. !gy a
(ls utn ilyen bartsg!s (isz!nyban mara,tak. Azt (isz!nt #!bb. a
ki(ere, a %e#e,bl. !gy (alaa mg ssze#etnek.
0 Tu,!, is te. mit beszlszF 0 pattant %el Cirsty. 0 @izt!s (agy!k benne.
!gy ki %!gnak bk)lni. Bgenis. el#n az a nap. amik!r anya nagy!n
magny!snak rzi ma#, magt. s (issza"(#a apt. :r, csak ki a (gtF
$ersze te %ltkeny (agy. mert s!asem (!lt %r#e,. Ez az!nban mg
k!rntsem #elenti azt. !gy min,enkinek ktelessge ilyen magny!san s
b!l,!gtalanul lni.
Cirsty mr az ut!ls& m!n,at kzepn knnyekben trt ki. ma#, kir!ant
a sz!bb&l. Gemma nkntelen)l is utna akart %utni. ,e szre(ette A(a
mlysgesen megbnt!tt arct. s r#tt. !gy #!bban rsz!rul a
(igasztalsra.
0 Ae aragu,#!n r. A(aF @izt!s nem "gy g!n,!lta.
A(a letrten s nagy!n spa,tan b&l!gat!tt.
0 $ersze. <a#nl!m szegnyt. Aagy!n megza(arta a (ls. @iz!ny!s
,!lg!kban kptelen #&zan "tletet alk!tni.
0 'int pl,ul; 0 k"(ncsisk!,!tt Gemma.
0 $l,ul az ap#(al kapcs!latban. S nem szereti *en!re-t. s s!a nem
is szerette.
Gemma ltat&an meg,bbent. ,e nem sz&lt semmit.
0 Jtt kez,,ik. !gy Aatan nem is kpes a szeretetre 0 %!lytatta A(a.
8ang#a i#eszten atr!z!ttan csengett. 2rezni leetett. !gy tu,#a. mit
beszl. 0 @yr!n meslt nekem a gyerekk!rr&l. Az ,esany#a !lyan
megrzk&,tats!kat !k!z!tt neki. !gy azt (al&sz"n3leg %elnttk!rban
sem %!g#a kie(erni. Aatan (,%alat 5z!tt maga kr. s egyszer3en
kptelen szinte kapcs!lat!t kialak"tani. A szeretetrl mr nem is beszlek.
mert az (gleg leetetlen nla. Termszetesen a (ilg legelb3(lbb
trsasgi embere. s ll"t&lag szeretnek sem min,ennapi. ,e tel#essggel
alkalmatlan az rzelmi kt,sre. *en!re is azrt (lt el tle. mert szegny
s!kkal tbbre (gy!tt (!lna. mint amennyit kap!tt.
0 Ee t mit m3(elt Aatan ,esany#a; 'i(el leet ilyen mly sebet
e#teni (alakin; 0 kr,ezte Gemma %lnken.
0 Az ,esany#a %eleltlen s rzketlen n (!lt. 'in,enki cs!,lta a
szpsge meg a gaz,agsga miatt. nem cs!,a. a pratlanul
elknyeztetett teremts (lt belle. 'r 4atalk!rban rsz!k!tt a
kb"t&szerre. Tizenny!lc (esen elkltztt !tt!nr&l. tizenkilenc (esen
meg teerbe esett. Aem lt s!kig. ,e a,,ig az lete msb&l sem llt.
mint kb"t&szeres mm!rb&l meg sz)ntelen sz&rak!zsb&l. Gaz,ag lny
l(n. (!lt mibl %e,eznie ezt az npuszt"t& let%!rmt. Aatan ny!lc(es
k!rban ker)lt elszr intzetbe. amik!r az ,esany#a az egyik 5#
szeret#(el (ilg kr)li 5tra in,ult.
0 Te #&sg!s gF 0 sutt!gta Gemma.
0 8a az any#t elagyta (alamelyik szeret#e. akk!r persze min,ig
aza!zatta a kis4t. mert nem szeretett egye,)l lenni. 8a (isz!nt
meg#elent a sz"nen egy 5#abb &,!l&. a gyereknek mennie kellett. Kgy
ker)lt min,ig ms isk!lba. s "gy lett a ne(eltetsbl meg a
tanulmnyaib&l ttekintetetlen z3rza(ar.
@iz!ny!s ter)leteken messzire lemara,t az !sztlytrsai mgtt. ms
,!lg!kban (isz!nt #&cskn megelzte ket. Cisk!ra &ta szen(e,lyes
kny(m!ly (!lt. ,e a (izsgkat nem szerette. ell&g!tt az &rkr&l. s nem
tisztelt semmi%le tekintlyt. <zinte min,en!nnan eltancs!ltk. Aztn.
amik!r tizenat (es lett. az any#a mr csak nagy neezen tallt 5#
intzetet. a!( a#lan,&ak (!ltak %l(enni a gyereket. Aatan nny
nap utn !nnan is megszktt. 'ire aza(et,tt. any#t !ltan tallta.
T5la,ag!lta a er!int9
0 Ez szrny3F
0 Az 0 b&lint!tt A(a. 0 Any &nappal ksbb @yr!n a CingZs Lr!ss!n
sze,te %el Aatant. A 45 le"ratatlan llap!tban (!lt. Ezt k)lnben Brene
meslte el nekem. mert nagy!n szeretett pletyklni.
0 2s @yr!nnak !gy #ut!tt eszbe rkbe %!ga,ni az i,egen kis45t; :agy
nem (!lt i,egen;
0 Ee. A btym egy #&tk!nysgi alap"t(ny alap"t& tag#a. amely
magukra agy!tt utcagyerekek seg"ts(el %!glalk!zik. @yr!n s!k
kisgyereken seg"tett mr. ,e Aatanben. 5gy ltszik. (!lt (alami. ami
megraga,ta. 8!gy mirt %!ga,ta rkbe. arr&l n is csak %elttelezseket
all!ttam. mert akk!riban intzetben laktam. *eet. !gy elyettes"tette
a (r(a (rt 45gyermeket @yr!n szmra. mert Brene Ja,e sz)letse utn
nem (!lt a#lan,& tbb sz)lni. Elg az !zz. !gy amik!r elkez,,tt a
nyri sz)net. s aza#ttem. Aatan mr a csal,!z tart!z!tt. s Ja,e
min,ig a ny!mban l!!lt. mint egy leb. Brene. aki am5gy min,enki(el
sz"(esen sszeakaszk!,!tt. Aatannel r,ekes m&,!n s!sem (itatk!z!tt.
<zerintem kim!n,!ttan %lt tle. A 45cska abban az i,ben ugyanis elg
%lelmetes (!lt.
0 Ez miben nyil(nult meg; 0 kr,ezte Gemma. mert neezre esett
elkpzelni. !gy az i%#5 Aatan embereket %leml"tett (!lna meg.
0 Aez elm!n,ani. 'r akk!r is szp (!lt. s ki%e#ezetten ke,(es tu,!tt
lenni. 0 A(a %elne(etett 0 Egy i,re mg n is beleszerettem. <!ksz!r
az!nban irtelen meg(lt!z!tt. Jlyank!r annyira i,egen s )resen tu,!tt
nzni. !gy az ember ereiben meg%agy!tt a (r. 0 A(a mg annyi i, utn
is megb!rz!ng!tt. 0 Amik!r megtu,tam. !gy ns)l. nagy!n sa#nltam
szegny *en!re-t. Tu,tam. !gy Aatanbl nem (lik #& %r#. Aem (al& neki
a zassg. mert egyszer3en inyzik belle (alami9 taln a melegsg.
0 <enkit sem leet csupn a gyerekk!ra alap#n meg"tlni 0 tiltak!z!tt
Gemma. mg!zz !lyan e(esen. !gy A(a egszen elcs!,lk!z!tt.
0 $ersze (alamit (lt!z!tt az i,k %!lyamn. Elss!rban Cirstynek
kszneten. 0A(a egy kis i,re elallgat!tt. ma#, megkszr)lte a
t!rkt. 0 Gemma9
A lny min,en el(igyzat!ssgr&l meg%ele,kezett.
0 AeF Ae m!n,#a kiF Elegem (an abb&l. !gy min,enki &(a int Aatantl.
Aem is tu,#a. nysz!r kellett mr (gigallgatn!m. !gy mennyire
r!ml!tt. r!sszin,ulat5. s ki tu,#a milyen mg9
A(a ,bbenten mere,t Gemmra.
0 2n9 n csak azt akartam #a(as!lni. !gy ###n %l (elem a sz!bmba.
mert mutatnk pr rut. Ci"ztam ket. ,e magnak bizt!san #&l llnnak.
0 HF 0 Gemma mlyen elpirult.
0 <a#nl!m. 0 A(a a lny kezre tette a kezt. 0 Az n ibm. !gy nem
(ettem szre. mit rez. Ee a nem sz"(esen all#a. akk!r is
ktelessgemnek tart!m. !gy elm!n,#am1 Aatan (al&ban nem (al&
mag!z. T5l i,s. t5l tapasztalt. t5l kigett ember. Azt iszem. (agy az
any#a allak!r. (agy (alamik!r mg kisgyerek k!rban trtnetett (ele
(alami. (alami b!rzalmas. ami elt!rz"t!tta a nkz (al& (isz!nyt. *eet.
!gy k"(n#a magt. ,e szerelemrl #!bb. a eml"tst sem tesz)nk. Aem a
maga embere. Gemma. 'aga !ly ke,(es s melegsz"(3. !gy #!bbat
r,emel. Jlyan %r4t kell tallnia. aki tiszteli s mltny!l#a a #&
tula#,!nsgait. aki sz"(bl tu, szeretni. Aatan min,erre kptelen.
Gemma min,en p!rcik#a tiltak!z!tt A(a (lemnye ellen. 8itt. mert
inni akart benne. !gy Aatan ugyan5gy kpes a szeretetre. mint brki
ms.
0 Tu,!m. !gy a maga szemben mesebeli ercegnek t3nik 0 %!lytatta
A(a 0. ,e allgass!n rmF Aem szeretnm szen(e,ni ltni. mert sz"(bl
megke,(eltem.
Gemma megat&,!tt.
0 Aagy!n ke,(es magt&l. A(a. 'egpr&bl!m k(etni a tancst. s
igyekszem &(at!s lenni. Azt az!nban nem "gretem meg. !gy nem
%!g!k (!nz&,ni Aatan =itm!re-!z. Eez mr t5l ks.
A(a agg!,almasan megrzta a %e#t.
0 @elle(ieG-ban mg nem %!r,ult meg !lyan n. akinek Aatan !sszabb
(agy r(i,ebb i,re el ne csa(arta (!lna a %e#t. Ee ki tu,#a; *eet. !gy
m!st ki(telesen tisztessges lesz. s magt bkn agy#a.
'in,en n beleszeretett. aki csak meg%!r,ult @elle(ieG-ban; Cikre
cl!zat A(a; 'elanie-ra; Taln Ja,e-re; :agy ppen sa#t magra;
8irtelen t(illant az agyn. !gy mg egy n lt ebben a zban1 Brene.
@yr!n nemrg elunyt %elesge9 AemF Ez leetetlenF Az Aatan#e ilyet
nem teetettF
Gemma ebben a szent pillanatban ,bbent r. !gy nem pusztn
rtatlan ra#!ng&#a Aatan =itm!re-nak. anem szerelmes bel.
'g!zz (glegesen. (issza(!natatlanul s %elttel nlk)l.
11. FEJEZET
A t(gre *en!re mr bizt!san tu,ta. !gy s!asem lesz alkalmas a
>titk!s szeret? szerepre. <zer,n ugyan tallk!z!tt Zacary(al egy
%l&rra. egy)tt is eb,eltek. ,e (gig reszketett a %lelemtl. ne!gy
(letlen)l arra #r#!n (alaki kzs ismerseik kz)l.
'g akk!r is b3ntu,at k"n!zta. a tele%!n!n beszlgetett szerelm(el.
Cizr&lag az ir!,ban "(atta %el. ne!gy Felicity gyan5t %!g#!n. *en!re
mr a arma,ik alkal!mmal k)lns. %anyar t&nust (lt %l%e,ezni a
titkrn ang#ban. 8it(nynak s g!n!sznak rezte magt. akr egy
le,r. %l(ilgi n. aki pp egy tisztes 5riembert akar elrab!lni szeret
csal,#a krbl.
$nteken mr %el sem "(ta a %r4t. A sz"nzi pr&br&l azatr(e
ren,k"()l ny!m!tt angulatban llap"t!tta meg. !gy k ketten mr
s!asem lesznek b!l,!g!k. nincs kzs #(#)k. s ezen mit sem (lt!ztat
egy szen(e,lyes #szaka.
Amint *en!re bekanyar!,!tt a sark!n. Zacary k!csi#t pillant!tta meg a
za eltt. A %r4 bent )lt. s nem s!k #&t "gr brzattal a k!rmnyt
mark!lta. Igy %estett. mint aki mr rg&ta (r. 'inta min,ez mg nem
lett (!lna elg. a (isszapillant& t)krben %elt3nt Aatan aut&#a is.
*en!re megllt a bea#t& eltt. lell"t!tta a m!t!rt. s nny
ms!,percig m!z,ulatlanul )lt. mint aki megbnult. Czben. !gy
(alamelyest %elbt!r!,#k. alkan ezt m!rm!lta1
0 Citarts. ezt (gig kell csinlniF
Ert a,!tt persze az a tu,at is. !gy #& sz"nszn.
Aatan i,kzben lell"t!tta a k!csi#t Zacary Jaguar#a mgtt. A kt
%r4 ekk!r mr egymssal szemben llt a #r,n. mint kt prba#!z& a
a#nali sz)rkesgben. Lsak a piszt!ly inyz!tt a kez)kbl. Aatan les5#t&
pillantst l(ellt (!lt %elesgre. szemben gyilk!s %ny gy5lt.
*en!re az!nban !zzsz!k!tt mr Aatan pillantsai!z.
0 Lsak nem Cirsty kny(rt #ssz; 0 tu,ak!lta !lyan anyagul
termszetes ang!n. !gy maga is meglep,tt. 0 Tegnap %el"(!tt. s
elpanasz!lta. !gy mr szzsz!r megkrt r. ,e te min,ig el%ele#te,.
0 :asrnap #rtam mr itt. ,e te nem9 (alami ms ,!lg!, (!lt 0 %elelte
Aatan #eges ang!n. ma#, Zacary!z %!r,ult1 0 8a az a szn,k!,. !gy
ren,szeresen az el(lt %elesgemmel tlts, az #szaki,at. akk!r (eszek
neke, egy ke(sb %elt3n k!csit. :agy keressetek magat!knak egy
el,ug!tt kis szll!,ai sz!bt. a!gy ezt a zassgtrk ltalban csinlni
sz!ktkF
*en!re-nak elszr mg a llegzete is elaka,t a %elb!r!,st&l. Annl
#!bban cs!,lta Zacaryt. aki sz!ks!z "(en a s5ly!san srt angnem
ellenre is megrizte i,eg(rt.
0 'egrtem. !gy agg&,sz. Aatan 0 %elelte %egyelmezett
arcki%e#ezssel. 0 Abban az!nban. amit elm!n,tl. a leg%!nt!sabb sz& az
(!lt. !gy >el(lt?. *en!re mr nem a %elesge,. "gy semmi kz, !zz.
!gy ki(el tlti akr a nappalait. akr az #szakit.
0 :al&ban. *en!re mr nem a %elesgem. ,e a ti, sem 0 (g!tt (issza
Aatan. 0 Abban pe,ig alap!san t(e,sz. !gy semmi kzm *en!re
letm&,#!z. S ugyanis az egyetlen leny!m any#a. s nem %!g!m
elt3rni. !gy a lny!mnak sikaml&s pletykkat kell#en allania a sa#t
any#r&l. 2rtet; 0 Az ut!ls& sza(akat mr *en!re-!z intzte. mg!zz
!lyan ((el. !gy az assz!ny (isszarettent tle.
Aatan arca ettl megeny)lt. s megpr&blt egy kicsit
(issza%!g!ttabban (iselke,ni.
0 Azt ittem. Zacary. #!bban a sz"(e,en (isele, a 4ai, s!rst 0 %!lytatta
ki%e#ezstelen arccal. 0 Igy ltszik. t(e,tem. <a#nllak. *en!re-nak
egyetlen %r4 sem tu, ellenllni. ,e a szerencs, (an. tge, is !lyan
amar megun. mint engem.
Zacary ezekre a sza(akra el(esz"tette min,en #&zansgt. Egy
len,)letes klcsapst akart Aatanre mrni. ,e a %r4 mg i,e#ben kitrt
elle. A szeme (illm!kat sz&rt. s mr is emelte az klt
0 AeF 0 ugr!tt kz#)k *en!re. s mlyen Aatan szembe nzett.
A %r4 egy i,eig %arkasszemet nzett (ele. ma#, leenge,te a kezt.
0 Tnyleg szerete,. *en!re;
Az assz!ny nmn b&lint!tt.
0 2s n is szeretem t 0 sz&lalt meg Zacary. ma#, *en!re mell lp(e
tkar!lta a (llt.
0 Ez azt #elenti. !gy el(lsz Felicitytl; 0 tu,ak!lta Aatan.
0 Aem. Aem akar!m megsrteni.
0 'ert azt isze,. !gy "gy nem srte, meg; Ae b!&ck!,# mrF 0
ne(etett %el keser3en Aatan. s in,ulni ksz)lt.
0 A kny(F 0 kilt!tt utna *en!re. 0 El%ele#tette, Cirsty kny(tF
Aatan %anyar m!s!llyal (issza%!r,ult1
0 Gratull!kF A ktelessgtu,& anya9 +emlem. akk!r sem %ele,kezel
meg a lny!,r&l. a n mr elmentem. Zacary meg g!n,!l#!n egy kicsit
tbbet a 4airaF Aekik is (annak rzseik. 8a egy sz)l el%ele#ti. !gy a
gyerekek is rz lnyek. p!k!ll teszi az let)ket.
*en!re csak ebben a pillanatban bre,t r. !gy Aatan egsz ms
emberr (lat!tt (!lna. a nem ri annyi megrzk&,tats gyerekk!rban.
8zassguk (ei alatt s!asem (!lt a#lan,& beszlni arr&l. milyen
kapcs!lat %3zte az any#!z. Lsak A(a meg @yr!n meslt errl na.
Az assz!nyban egyszer csak %eltma,t az egy)ttrzs.
H. AatanF 0 g!n,!lta keser3en. 'ennyi(el egyszer3bb lenne az lete,.
a (gre kzel enge,nl maga,!z (alakitF
Aagy!t s&a#t(a el%!r,ult. ma#, beszala,t a kny(rt. Cis(rtat(a !zta
is. Aatan sz&tlanul t(ette. s az!nnal elb5cs5z!tt.
0 @emeetnnk; 0 kr,ezte Zacary. 0 <zeretnk beszlni (ele,.
A %r4 ke,(etlen arca lttn *en!re-nak sszesz!rult a gy!mra.
0 Ae (e,, a sz"(e,re. amit Aatan m!n,F 0 kez,te tt!(n. 0 F!galma
sincs a szerelemrl.
0 Ee (an nmi %!galma a gyerekekrl 0 m!r!gta Zacary. 0 2s abban is
igaza (an. !gy %#,almat !k!z!k Felicitynek.
0 Felicitynek; 0 kkent meg *en!re.
0 Bgen. Felicity tu,#a 0 !rgaszt!tta le a %e#t Zacary.
Az assz!nynak nyingere tma,t. ,e igyekezett tartani magt. A!gy
bementek. az!nnal a k!nyba %ut!tt. !gy (alamilyen italt tltsn
magnak.
0 Te is isz!l (alamit. Zacary; 0 kilt!tt be a nappaliba.
0 Aem. ksznm. <ietnem kell aza.
*en!re nem sa#nlta magt&l a gint. Felnttte t!nikkal. s citr!m!t
%acsart bele. Az!nnal lea#t!tta a %elt. ma#, p!rral a kezben (isszatrt
a (en,gez.
0 8!nnan tu,#a;
0 F!galmam sincs r&la. :alami(el nyil(n elrultam magam 0 sziszegte
Zacary. mikzben mr%l,es lptekkel r&tta a krket a sz!bban. 0
*eet. !gy az arc!mra (an "r(a a r!ssz lelkiismeret. 2rts, meg. *en!re.
n mg s!asem lptem %lreF Taln grcssen igyekeztem tkznapian
(iselke,ni. minta mi sem trtnt (!lna. Elg az !zz. !gy m5lt
(asrnap. amik!r este aza#tt a n(rtl. nagy!n %urcsn nzett rm.
0 2r,ekes. <zer,n egy sz&t sem sz&ltl errl.
Zacary %elkapta a %e#t az les angra.
0 G!n,!l!,. !gy n talltam ki az egszet;
*en!re lem!n,&an megrzta a %e#t.
0 Aem9
0 Aem (etett semmit a szememre. ,e amik!r estnknt na ksn
mentem aza az ir!,b&l. lttam ra#ta. !gy s"rt. @e kell ismernem. !gy
igyekeztem min,ig ksbb le%ek),ni. mint . 'in,en este csak akk!r
l!pak!,tam %el a l&sz!bba. amik!r 5gy g!n,!ltam. !gy mr alszik.
Tegnap este (isz!nt #tt le !zzm. +emnytelen)l z!k!g!tt. s azt
m!n,ta. annyira eli,eg)lt)nk mr egymst&l. !gy "gy csak szen(e,s
az let. Elbb-ut&bb a 4aink is megs"nylik ezt a ri,eg lgkrt. Cnnyes
szemmel knyrgtt. !gy legalbb a gyerekeink b!l,!gsga ke,(rt
pr&bl#uk 5#rakez,eni a kapcs!latunkat.
0 H. Zacary9
0 Bgen. *en!re. n pe,ig al#as rul&nak. %eleltlen gazembernek reztem
magam.
0 Ayug!,# meg. ke,(esF 8isz ezek szerint csak se#tsei (annak. igazb&l
nem tu, semmit.
0 Akk!r is kptelensg "gy lni. Aem tu,!m el(iselni a %#,almt s a
bizalmatlansgt. Aem tu,!m megtenni (ele azt. amit az anymmal
tettek. Az ember nem leet b!l,!g. a ennek ms b!l,!gtalansga az ra.
0 'it akarsz ezzel m!n,ani;
0 Azt. !gy (ge. *en!re. Aem #(k tbb !zz,. 'egkrlek. ne "(#
%el. s ne is gyere be az ir!,mbaF Fleg pe,ig ne pr&bl# meg semmit rm
knyszer"teni9 azzal pl,ul. !gy elmsz Felicityez. s min,ent
be(allasz neki. 8a ezt megtesze,. akk!r s!a tbb nem ll!k (ele,
sz&ba.
Az assz!nynak %l,be gykerezett a lba. Elszrnye,(e nzte a %r4t. aki
(rig srtette. Elszr nem is igazn rtette. !gyan %elttelezet r&la
ilyesmit.
0 Ja#. *en!re. ne nzz rm ilyen rtatlanul meg srt,ttenF Te is tu,!,
#&l. !gy m5lt sz!mbat!n tlpt)nk egy biz!ny!s atrt. ami utn
min,kettnknek isz!nyat!san nez lesz (isszatrni az innens !l,alra. 2n
nknt teszem. ,e tge, is rknyszer"telek. 2rtet lenne. a ellenkeznl.
(agy arc!lni pr&blnl ellene. Ee szpen krlek. a %#,alma,at ne
csal,!m!n (ezes, leF
0 <!asem lennk erre kpes. Zacary 0 %elelte az assz!ny el%5l&
ang!n. 0 Ezt )nneplyesen meg"grem neke,9
0 J&. n sem ittem k!m!lyan. !gy megtesze, 0 s)ttte le a szemt a
%r4. 0 Te #& gF E,,ig is keser(es (!lt. ,e m!st aztn9 0 Bsmt %el(etette a
%e#t. s kzelebb lpett *en!re-!z. 0 8a m!st megrintelek. akk!r nem
tu,!m tbb meg%kezni magam9
Az assz!ny mlyzl, szeme knnyben 5sz!tt. s ettl mg szebbnek
ltsz!tt. +eszketett a %#,al!mt&l. mgis b)szkn ki5zta magt.
0 Akk!r legyen "gyF
Zacary siets lptekkel t(!z!tt. Aez sz"((el agyta maga mgtt a
zat. ,e elatr!zsban semmi sem ingatatta meg.
0 Aa. (gre nem %ele#tette, elF 0 u##!ng!tt Cirsty. amik!r Aatan
meg#elent a kny((el. 0 Aem is tart!tt t!(bb egy tnl9
Gemma #apn #egyzetekkel a kezben a nappaliban )l,glt. s 5gy
tett. mint aki elmly)lten tanul. Fel sem pillant!tt. ,e rezte. !gy Aatan
a kzelben (an.
0 A!s; '!n,#!n (alamit #apnulF 0 sz&lalt meg a %r4.
A lny %elnzett. s b)szkesg tlttte el. !gy ennyire termszetesen
(isz!n!zni tu,#a Aatan pillantst. Aemiba gyak!r!lta egsz ten. Ee
a sz"(e azrt e(esen kalaplt.
0 J genki ,esu ka; 0 kr,ezte ab!z(a.
0 8ai. J genki ,esu. J genki ,esu kan. Gemma san;
0 JF Aem is m!n,ta. !gy tu, #apnulF 0 lep,tt meg a lny.
Aatan m!s!ly!g(a letelepe,ett az asztal!z.
0 Azzal. !gy >ksznm. #&l (agy!k?. mg nem meetnk el #apn
nagyk(etnek. @yr!n (isz!nt mr !lyan %!lyk!nyan beszl. minta
T!ki&ban sz)letett (!lna.
0 A!s. !tt n mg nem tart!k 0 s&a#t!tt %el Gemma. 0 Ee btran
ll"tat!m. !gy #&l ala,!k. 's ,!lg!m 5gysincs egsz nap. rrek
tanulni. Sszintn sz&l(a nem is (agy!k !zzsz!k(a az ilyen enye
letm&,!z.
0 Azt m!n,ta. !gy >enye?; 0 kacag!tt %el A(a. aki egy atalmas
%!telben )l,gl(e a t(t nzte. 0 Ae iggy neki. AatanF Egy pillanatig
se ltni lbe tett kzzel. 8!l 'elanie-nak seg"t. !l engem n!sz!gat. !gy
%essek. kzben pe,ig megszak"ts nlk)l #apn sza(akat mag!l. 'g arra
is #ut!tt i,e#e t kzben. !gy talak"ts!n magnak egy sereg rut.
amelyet tlem rklt. 'r att&l el%ra, az ember. a csak rnz.
Gemma legnagy!bb megknnyebb)lsre ekk!r Cirsty is !,a#tt az
asztal!z.
0 *t#t!k. elllt az es 0 #egyezte meg. 0 8!lnap. ugye. #& k!rn
elin,ulunk A(!cra;
0 Bgen. 8atk!r.
0 8atk!r; Az azrt egy kicsit t5l k!raiF Jlyank!r n mg alu,ni sz!ktam.
0 Akk!r itt mara,sz. 'i megy)nk. te meg szpen alsz!l.
0 A! nem. az sz&ba sem #etF 0 tiltak!z!tt a lny. 0 Egsz ten azt
szm!ltam. nyat kell mg alu,ni az in,ulsig. Aagy buli leszF
'egmutat!m Gemmnak a sziklkat. a stran,!t. meg min,ent. Ezrt mg
a#nalban is r,emes %elkelni.
Gemma i,egesen %!rgatta a g!ly&st!llt. Egsz ten trte a %e#t. mi(el
mentetn ki magt a kzs t(gi kirn,uls al&l. 'i(el semmi rtelmes
nem #ut!tt eszbe. r#tt. !gy az egyetlen (,ekezsi leetsge. a
minl tbb embert siker)l el"(nia.
0 'i lenne. a maga is el#nne. A(a; 0 kr,ezte elb3(len. 0 Aatannek
bizt!s nem lenne ellene ki%!gsa.
Jl,al(st a %r4ra pillant!tt. s kiss srt,tten llap"t!tta meg. !gy
Aatan mg csak nem is b!sszank!,ik.
0 $ersze. gyere te is. A(aF 0 b&l!gat!tt a %r4. 0 Aagy!n l(eznnk a
trsasg!,at.
0 Csznm. igazn ke,(esek (agyt!k. ,e a tengerpart meg a stran,
nem az n (ilg!m 0 cs&(lta a %e#t A(a. 0 +a,sul be kell (allan!m.
!gy min,egyik %)r,rumat ki"ztam. Aem. azt iszem. #!bb. a itt!n
mara,!k. s elsz&rak!ztat!m @yr!nt.
0 Tnyleg. !l bu#kl @yr!n; 0 kapta %el a %e#t Aatan.
0 A ktelez lbgyak!rlat!kat (gzi. 'i&ta ,lutn aza!zta, a
k&rzb&l. megszak"ts nlk)l t!rnszik. 'inta megb!l!n,ult (!lna.
0 /r)l#)nk neki. a a nagyapa t(!l tart#a magt tl)nk 0 k!ty!g!tt
kzbe Cirsty.
0 Aa r)lk is 0 szgezte le A(a. 0 Egybknt nem siker)lt (alamit
megtu,ni Gemma ,esany#r&l; 0 %!r,ult Aatan %el. 0 'g a (gn
beleal!k a k"(ncsisgba.
Gemmt meglepte a kr,s. Annyi min,en mssal kellett %!glalk!znia az
elm5lt nap!kban. !gy ez tel#esen kiment a %e#bl.
0 Aincsenek #& "reim 0 kszr)lte meg a t!rkt a %r4. 0 Ci,er)lt. !gy
az anyakny(i ki(!nat (al&,i. Tet nem amis"t(ny.
0 Ee iszen ez9 leetetlen 0 tt!tta el a sz#t Gemma. 0 $e,ig meg
(!ltam r&la gyz,(e. !gy i,sebb (agy!k tizenny!lcnl. s a kpen az
az assz!ny az anym.
0 Ez persze mg leetsges 0 nyugtatta meg Aatan. 0 Az. !gy egy
!kmny (al&,i. mg k!rntsem #elenti azt. !gy nem szerepelet benne
t(es a,at. Aem leetetlen. !gy az ,esap#a amis a,at!kat #elentett be
a at&sg!knak. <t azt kell m!n,#am. !gy ez a leg(al&sz"n3bb
%elttelezs. Blyen k!r5 'ary @ell ugyanis az egsz !rszgban nincsen
nyil(ntart(a se!l. <em a sz)letsnek. sem a zassgnak. sem a
allnak nincs semmilyen ny!ma. Ezek szerint a maga ,esany#a
i(atal!san nem ltezett.
0 Elg r,ekesen angzik 0 kunc!g!tt Cirsty.
0 2n inkbb azt m!n,anm. !gy leetetlen)l 0 szgezte le Aatan. 0 8a
i,ea,n a %nykpet. akk!r meg tu,nk b"zni egy magnny!m!z&t 'ieltt
az!nban brmi ellen(etse lenne. szeretnm megnyugtatni1 n ll!m a
kltsgeket.
Gemma sz&tlanul mere,t maga el. mg min,ig nem tu,ta tel#esen
%el,!lg!zni a all!ttakat.
0 <zegny GemmaF 0 Aatan a lny (llra tette a kezt. 0 'eg(iseltk a
r!ssz "rek. lt!m magn. Aem ba#. ma#, a %riss tengerparti szell el%5##a
min,en bnatt.
0 Aekem isF 0 %u(!lzta rtatlan brzattal Cirsty. 0 $ratlanul er(aszt&
,!l!g llan,&an isk!lba #rni. +emlem. elksz"tette, a %)r,ru,at.
Gemma. mert a!gy megrkez)nk. %e#est ugrunk a ("zbe.
0 'r elksz"tette. mert a,tam neki egyet 0 sz&lalt meg A(a. 0 Ezt mg
akk!r (ettem. amik!r ittem az 5# %!gy&k5rareceptemben. Flsleges is
m!n,an!m. !gy egyszer sem (!lt ra#tam.
Cirsty aggly!sk!,(a A(ra pillant!tt1
0 D##u#F 2s !gy nz ki az a %)r,rua; Lsak nem (alami szza,%!r,ul&s
,arab;
Gemma ma#,nem ang!san %elne(etett. mert a %nyes anyagb&l ksz)lt
b"b!r(rs %)r,rur&l. amelyet A(a rtukmlt. min,ent el leetett
m!n,ani. csak azt nem. !gy nagyanyink ,i(at#a lenne. 2pp ellenkezleg1
!lyan sz!r!san az ember testez tapa,. s a magasra "(el
c!mbki(gsa is !lyan mersz. !gy Gemma mr azt lat!lgatta. %el sem
5zza. csak a tall r egy #& b p&l&t.
Tekintete irtelen sszetallk!z!tt Aatan(el. s egszen megrettent.
A %r4 szembl riaszt& eltkltsg sugrz!tt. Ayil(n(al& (!lt. !gy ki
akar#a asznlni az alkalmat. s be(ezetni a lnyt az rmk 5#. szmra
e,,ig ismeretlen (ilgba.
A kr,s csak az. !gy mik!r.
*en!re egy szl kntsben )l,glt a nappali#ban. s az t,ik gint
itta. Ee az is leet. !gy a at!,ikat. Fel sem gy5#t!tta a (illanyt. 5gy
kup!rg!tt a sttben. mikzben a #(#n tprengett.
Cirsty ngy ( m5l(a be%e#ezi a tanulmnyait. Ayil(n a maga 5t#t
akar#a ma#, #rni. Akk!r aztn (gleg nem mara, ms *en!re-nak. mint a
sz"nz. Az (isz!nt el(esztette szemben a (arzst. $!nt!sabban sz&l(a
az egsz let el(esz"tette a (arzst. 8a nincs Zacary. akk!r ezzel az
er(el akr meg is alat9
$illanatnyilag nem (!lt #!bb tlete. mint !gy elkb"tsa magt alk!!llal.
Ciss biz!nytalanul %eltpszk!,!tt. ma#, kitm!lyg!tt a k!nyba. a!l
mg elgsges gintartalk (rta.
Ebben a pillanatban csngettek. <iet(e kitap!gat&z!tt az a#t&!z.
0 Ci az; 0 kilt!tt ki. el(gre este t"zk!r nem sz!ks be#elents nlk)l
bell"tani. Annyit azrt nem i(!tt. !gy meg%ele,kezzk az
el(igyzat!ssgr&l. 0 8a te (agy az. Aatan. akk!r ere,# a p!k!lbaF
0 2n (agy!k az. *en!re. ZacaryF
0 Zacary;
*en!re kt kzzel kap!tt a zrban 4tyeg kulcs utn. )gyetlen)l
elbabrlt (ele. ma#, (al&sggal %eltpte az a#t&t. A %r4 szinte mg be sem
lpett. az assz!ny mris z!k!g(a a mellre simult.
0 H. ZacaryF :issza#ttl9 0 +(i, elrzkeny)ls utn az!nban
eltasz"t!tta magt&l a %r4t. s min,en tmenet nlk)l p!%!n (gta1 0 Te
al#as %rterF
0 *en!reF 0 Az )gy(, megraga,ta az assz!ny min,kt kezt. 0 Te ittlF
*en!re ,ac!san %elszegte az llt. s szemreny&an nzett a %r4ra.
0 Lsinl!k egy k(t 0 #a(as!lta Zacary. 0 2s ne!gy megint nekem
tma,#. mert nagy!n #&l tu,!,. !gy nem (agy!k al#as. Lsak azrt #ttem
(issza. mert meg akartam m!n,ani. !gy min,en #&ra %!g %!r,ulni.
0 Ezt meg !gy rte,; 0 *en!re nyelt egy nagy!t.
0 Bgen Felicity(el megegyezt)nk. !gy el(lunk. ,e egyelre Llark miatt
tit!kban tart#uk. am"g be nem %e#ezi az isk!lt.
0 El(lt!k; 0 Ez mr s!k (!lt *en!re-nak. 'eging!tt. ,e Zacary
meg%!gta. s !,atm!gatta a kanap!z. H(at!san le%ektette. arcb&l
kisim"t!tta az sszek&c!l&,!tt a#at. ma#, gyeng,en megcs&k!lta.
0 Dgye nem azu,sz; Dgye. nem csak g5ny!l&,sz (elem; 0 sutt!gta
ertlen)l az assz!ny.
0 :ele, g5ny!l&,ni; 8!gy mernk n ilyet tenni; 0 Zacary %elllt. 0
'egyek. megcsinl!m a k(t. Te a,,ig pien# egy kicsitF
0 AeF 0 raga,ta meg *en!re a %r4 kar#t. 0 Ae agy# ittF 'r
ki#&zan!,tam. Rl# le mellm. s mesl, el. mi trtntF
Zacary enge,elmeske,ett. *e)lt. ma#, mly llegzetet (ett. s meslni
kez,ett1
0 +en,ben. Amik!r ma este elb5cs5ztunk. egyenesen azamentem.
@izt!s el tu,!, kpzelni. milyen %el,5lt llap!tban rkeztem meg. Jtt!n
meg knnyek kztt %!ga,!tt a %elesgem. "gy aztn a mara,k
nuralmamat is el(esz"tettem. 'retetlen igazsgtalansgnak tart!ttam.
!gy (alakirt akk!ra l,!zat!t !z!k. mint rte. s akk!r 5gy nz rm.
mint egy szrnyetegre. +ettenetes lelki%ur,als!m (!lt. ,e %el is
,),tem. Blyen llap!tban az ember kptelen (ilg!san g!n,!lk!zni.
+!r,"t!ttam szegnyre. s k(eteltem. m!n,#a meg. mi ba#a. Czltem
(ele. !gy nlam tisztessgesebb %r#et se!l sem tall. s
megkr,eztem. mit akar t mg tlem.
0 2s Felicity; 'it (lasz!lt erre;
0 Tel#esen ssze!ml!tt. aztn szp lassan elm!n,ta. !gy beleszeretett
(alaki msba. (isz!nya (an az illet(el. s %r#ez akar menni !zz.
*en!re %el)lt. s rmere,t Zacaryra1 0 Aem igazF 2s te semmit sem
(ettl szre;
0 Tu,!, #&l. !gy n (ele, (!ltam el%!glal(a. s llan,&an gytrt a
b3ntu,at. Egyszer3en semmit sem (ettem szre. '5lt sz!mbat &ta (an
(isz!nya az illet(el.
0 '5lt sz!mbat; Lsak nem; Az&ta. !gy mi9
Zacary b&lint!tt.
0 2r,ekes egybeess. ugye; 2s Felicity ugyan!lyan b3nsnek rezte
magt. mint n. amelynek k(etkeztben aztn msnap szak"t!tt is a
szeret#(el. 'egm!n,ta neki. !gy s!a tbb nem tallk!zatnak. Akk!r
azzal a %eltett szn,kkal #tt aza. !gy megmenti a zassgunkat.
0 <zegnyF 2s ki ez a tit!kzat!s szeret; Bsmere,;
0 Aem. Lsak annyit tu,!k. !gy egy zenem3b!ltban ismerke,tek ssze.
amik!r min,ketten ugyanazt a lemezt kerestk. Felicitynek &risi
lemezgy3#temnye (an. Egy sz& mint szz. beszlgetni kez,tek. s
ki,er)lt. !gy nagy!n #&l megrtik egymst. ugyanaz!k a ,!lg!k r,eklik
ket. Azutn megittak egy k(t. s a trtnet (ge mr ismert. A %r4nak
ll"t&lag megalt a %elesge. s a gyerekei mr %elnttek. Felicity
elm!n,ta. !gy mellettem min,ig !st!bnak s #elentktelennek rezte
magt. Tu,!,. mit #elent ez; Azt. !gy n (eken t meg%!szt!ttam az
nbizalmt&l.
*en!re lgy cs&k!t leelt a %r4 arcra.
0 Ae lgy maga,!z ennyire szig!r5F Aagy!n #& ember (agy. s ezt
tu,!, is. A leet leg#!bb.
Zacary elm!s!ly!,!tt.
0 Te aztn igazn kenyrre tu,!, kenni az embertF
A %r4 kt kezbe %!gta *en!re arct. s (a, szen(e,llyel cs&k!lni
kez,te.
0 J&sg!s gF 0 zilta *en!re. amik!r 5#ra le(egt kap!tt. 0 Elbb mg
gy!rsan %e#ez, be a trtnetetF Aagy!n szeretnm a (gt is allani.
'in,ent elm!n,tl Felicitynek;
0 Bgen. 2s azt iszem. nagy!n megknnyebb)lt. Azt persze nem rultam
el neki. !gy mr (ek &ta szeretlek. Ez kegyetlensg lett (!lna.
0 8a #&l rtem. akk!r az ( (gig min,ennek ellenre titk!lnunk kell a
kapcs!latunkat.
Zacary gyeng,en megsim!gatta az assz!ny a#t.
0 Aagy!n neeze,re esne; Emery mr elg nagy a!z. !gy %el%!g#a.
mi is trtnt. ,e Llark pil&ta szeretne lenni. s a!z kit3n biz!ny"t(ny
kell. Felicity(el megbeszlt)k. !gy nem ka(arat#uk %l a lelkt ppen
m!st. 'g "gy is meg %!g#a ,bbenteni a (ls. ,e akk!r mr csak
nll&bb lesz.
0 Aekem is (an gyerekem 0 emlkeztette az assz!ny Zacaryt. 0 Cirsty
az!nban mg #(re sem lesz s!kkal nll&bb.
0 Ae aragu,#F 0 sim!gatta meg a %r4 az arct. 0 @utasg!kat beszlek.
s csak magamra g!n,!l!k. 'a#, meg!l,#uk. H. *en!re. annyira szeretlekF
0 m!n,ta. ma#, %!rr&n megcs&k!lta az assz!nyt.
8irtelen min,kett#)kn ellenllatatlan (gy lett 5rr. Zacary 5gy
pattant %el. s 5gy tpte le magr&l a rut. mint egy kamasz45. Azutn
immr lass5 m!z,ulat!kkal meg!l,!tta *en!re kntsnek az (t. ma#,
szinte centimterenknt t!lta %lre az ele%ntcs!ntsz"n3 selyemanyag!t.
8all!s izgal!mban sim!gatta (gig az assz!ny brs!ny!s brt. %eszes
ast. izm!s. gmbly3 c!mb#t.
0 Az ilyen nket be kellene tiltaniF 0 rgte.
:a,. (rpezs,"t #tk (ette kez,ett9
1U. FEJEZET
Gemma nem g!n,!lk!z!tt s!k. amik!r msnap reggel r(i,,el %l t
eltt elin,ult Aatannel A(!ca %el. Cr,ezs nlk)l be)lt tra. s
tenge,te Cirstynek az el)ls elyet. Aatan nem sz&lt egy sz&t sem. ,e a
(isszapillant&ban tallk!z!tt a tekintete Gemm(al. s enyn g5ny!s.
min,ent megrt pillants(al ismt %elgy!rs"t!tta a lny sz"((erst.
A k!csi (giggr,)lt a %lkr alak5 %ela#t&n. ki a kertbl.
0 Te #& g. papaF 0 kilt!tt %el Cirsty. 0 Azz !,a. ez Ja,e k!csi#aF 'g #&.
!gy nem ment bele a t&ba.
:al&ban !tt llt a %er sp!rtk!csi. A lkr"t&#a bel&g!tt a t& %l. s
mgtte #&l ltat& %kny!m!k mutatk!ztak a gyepen.
Aatan nkntelen)l is megllt. s kimere,t az ablak!n. *tsz!tt ra#ta.
!gy nagy!n %elizgatta magt.
0 +emlem. mg akk!r is itt lesz. a (issza#()nk 0 (inc!lt Cirsty. 0
Ja,e-,el min,ig #&l leet sz&rak!zni.
Aatan r!sszall& pillantst (etett a lnyra.
0 C)lns elkpzelsei, (annak a sz&rak!zsr&l. 8a Ja,e t!(bb akar
mara,ni. mint kt nap. akk!r r(i,esen megint (isszakltzl az
,esany,!z. <z& sem leet r&la. !gy !sszabb i,eig ennek az r)lt
nszemlynek a kzelben mara,#F 'i a cs!,t keres itt egyltaln;
El(gre %enn lakik A(al!nbanF 'irt nem mara, !tt;
0 Taln csak szeretn meglt!gatni az ap#t 0 (etette kzbe Gemma a
ts& )lsrl.
Cirsty pr)szkl(e %elkacag!tt. Aatan pe,ig (alami rtetetlen sz(eget
a,art el az !rra alatt.
0 Tessk; 0 k"(ncsisk!,!tt Gemma. 0 Ezt 5gy kell rtenem. !gy Ja,e
nincs k)lnsebben #&ban @yr!nnal;
0 Igy 0 %elelte (elsen Aatan. s mris t!(bbin,ult a ki#rat %el.
0 2s mirt;
0 A!s. !gy egszen szinte legyek. kett#)knek alap(eten
k)lnbzek az erklcsi nzeteik. ,e errl m!st a,, ne beszl#ek
rszletesebben Cirsty elttF 0 Aatan sszesz!r"t!tta a sz#t. s miutn
kirt az 5tra. nagy er(el gzt a,!tt.
0 Dgyan. apaF 0 m!n,ta kiss nya%!g&san Cirsty. 0 'r rg min,ent
tu,!k Ja,e-rl. Arr&l (an sz&. !gy b!l!n,ul a %r4akrt. s nem t5lz!ttan
(l!gat&s. 'in,en ten 5# 45#a (an. s ezzel @yr!n nem tu, megbklni.
Az kis ercegn#e egybknt nem r!ssz lny. csak kiss b!l!n,.
0 CirstyF 0 %e,,te meg az ap#a. 0 Citl tanul!, ezt a m!,!rt;
A kislny cs5% 4nt!rt (g!tt.
0 'irt; '!n,tam (alami r!sszat;
Aatan leg#!bbnak ltta. a (laszra sem mltat#a szemtelen
gyermekt.
B,kzben elagytk <y,ney k)l(r!st. rkanyar!,tak a s!ks(!s
aut&plyra. s a (r!st (ez k!pr ,!mb!k kztt immr gy!rsabb
iramban elin,ultak a tenger %el. Cis(rtat(a mersz "(3 kanyar
k(etkezett. ma#, ersen le%el kez,eti le#teni az 5t. 8atalmas %!ly& trult
el#)k. %ltte gynyr3 ",. Gemma letben nem lt!tt mg ilyen
szpet.
0 8t ez cs!,lat!sF 0 kilt!tt %el lelkesen. s nem is tu,ta irtelen#ben.
!( kap#a a tekintett. mert min,en irnyban llegzetelll"t& (!lt a
kilts. @alra a mlt&sgtel#esen kanyarg& %!ly&. kzepn parnyi zak
szeglyezte sziget. #!bbra pe,ig &risi t ter)lt el. 8a kiss tra%!r,ult az
ember. angulat!s bl trult el. benne kikt. s a %l#e mere,
sziklk!n %esti %alucska.
0 'g s!sem lttam ilyen gynyr3tF 0 lelken,ezett t!(bb.
0 Ez 8aGkesbury 0 magyarzta Aatan. 0 Az !tt tul pe,ig. a kiktnl.
@r!!klyn. Jtt (an a #actkikt. !tt leet lak&a#&t brelni. ami(el aztn
egsz magasra %elutazat az ember a %!ly&n.
0 Bgazn; 'ilyen cs!,s lmny leet egy ilyen a#&kirn,ulsF
0 Akk!r meg is beszlt)k. @rel)nk egy a#&t. 0 Aatan belem!s!lyg!tt a
(isszapillant&ba. ,e ez5ttal g5nynak (agy cs5%!n,r!ssgnak ny!ma sem
(!lt a tekintetben.
Gemmt b!l,!g melegsg tlttte el. Ebben a pillanatban min,en
%lelem elszllt belle. s 5gy rezte. %enntarts nlk)l megb"zik a %r4ban.
Tu,ta. !gy Aatan =itm!re s!asem %!g neki rtani. Aki !lyan
bartsg!san (igasztalta t *igtning +i,ge-ben. s itt. <y,neyben is
ennyire nagylelk3 s g!n,!sk!,&. az r!ssz ember nem leet.
'egtrt a #g. s ettl kez,(e (i,m. g!n,talan angulatban telt az i,.
Cirsty szemmel ltat&an nagy l(ezett lelte abban. !gy 5# pa#tsnak
megmutatat#a a legtitk!sabb tengerparti elyeket is. 'r az 5t ele#n
t(ette az i,egen(ezet szerept. s megszak"ts nlk)l meslt az el#)k
trul& lt(ny!ssg!kr&l.
0 'eg is #tt)nk 0 sz&lalt meg (g)l a lny. 0 Az !tt a tenger. Bnnen
persze nem s!kat ltni belle. ,e azrt a %k kz)l na el(illan.
0 'ilyen kkF 0 cs!,lk!z!tt Gemma. mert ilyet mg s!asem lt!tt.
0 2s milyen arag!sF 0 %3zte !zz Aatan. 0 'a nem mentek ki a
szirtekre.
CirstyF Ae is pr&bl# ellenkezni. anem g!n,!l# inkbb arra. mi trtnt
ta(aly azzal a szerencstlen csal,,alF
0 'i trtnt; 0 r,ekl,tt rgtn Gemma.
0 A tengerparti szirtek tete#n (ezet egy s(ny. amely nyug!,t i,ben
(eszlytelen. Aagy!n szp kirn,ulst leet arra%el tenni. 8a (isz!nt #n
a ,agly. akk!r a ullm!k tcsapnak a sziklk!n. Blyenk!r is #rat& az 5t.
,e a szl (an. el%!r,ul. !gy tel#esen (ratlanul #n egy nagy!n magas
ullm. s min,ent elspr. ami az 5t#ba ker)l. Akiket eml"tettem. az!k
k)l%l,i turistk (!ltak. $apa. mama s kt gyerek. :al&sz"n3leg nem is
rtettk a (eszlyre 4gyelmeztet %elirat!kat.
0 2s mi trtnt (el)k;
0 'eg%ulla,tak.
0 Te #&sg!s gF Egy ilyen elyre n nyug!,t i,ben sem merek
%lmenni.
0 'a#, n megmutat!m. a lecsillap!,ik a szl.
Czben elala,tak egy pa#taszer3 p)let mellett. amirl ki,er)lt. !gy
m!zi. Gemma k)lnsnek tallta az p)letet. Bnkbb *igtning +i,ge-be
illett (!lna. semmint i,e. a turistk zarn,!kelyre.
Ebbent arca lttn Cirsty elne(ette magt.
0 8tb!rz!ngat&. mi; $e,ig bel)lrl kim!n,!ttan csin!s ely. Dgye.
papa; Teliragaszt!ttk a %alat rgi plakt!kkal meg %nykpekkel. s
egyltaln nem !lyan r!z!ga. amilyennek kinz. 'g lgk!n,i is (an
benne. A tet meg a k(t ingyen a,#k. a belp ra eez kpest egsz
barti.
0 A szkek (isz!nt !lyan kemnyek. !gy t"z percnl tbbet nez kib"rni
ra#tuk 0 (etette kzbe Aatan. 0 A 4atal!k az!nban szeretik. Ayr!n n!n-
st!p m3s!r (an min,en sz!mbat ##el. egsz reggelig.
0 2s n mg s!asem meettem el r 0 biggyesztette le a sz#t Cirsty.
0 '!st az egyszer ma#, elmeetsz. a (alaki elk"sr. Ae nzz "gy rm.
mert n mr kinttem abb&l a k!rb&l. !gy m!ziban tltsem a sz!mbat
##elemet.
Cirsty remnyke,(e Gemm!z %!r,ult1
0 Ju##F 0 takarta el az arct Gemma. 0 Engem #!bb. a meg sem kr,ezelF
Fl tizenegy utn gyu%(al sem tu,!, %eltmasztani a szemem.
0 Akk!r megnzem. itt (annak-e Latyk 0 m!rm!lta Cirsty. ma#,
irtelen %el,er)lt az arca1 0 'eg!l,!mF 'eglt#t!k. !gy ma#, tall!k
(alakit. Ezt nem agyat!m kiF
0 8!gy n mirt (agy!k ilyen enge,keny; 0 s&a#t!tt %el Aatan. 0 A!.
t akk!r meg#tt)nk (!lna. CiszllsF
A tengerparti (illa (ilg!s termskbl p)lt. szerkezete lpcszetesen
k(ette a le#tt. Alatta a szikls mere,ly lbnl llt egybknt a rgi
m!zi. Az el)ls terasz a tengerre nzett. s nmagban nagy!bb (!lt. mint
az egsz )reg. amelyben Gemma azeltt lak!tt. A ts& terasz pe,ig a
t)rkizkken csill!g& 5sz&me,ence %l a#l!tt. A telket r!m !l,alr&l
magas. karcs5 %k takartk el a k"(ncsi szemek ell. m"g a Lsen,es-&cen
%el a (gtelensgig ellt!tt a szem.
(
A lak&elyisgeket szernyen. ,e clszer3en ren,eztk be. nagyrszt
n,b5 t!rral. A k!nya !lyan (!lt. mint egy l!mbli 3rkzp!nt. s r!m
k)ln%le sz"n3 %)r,sz!ba llt a (en,gek ren,elkezsre.
Gemma egyik mulatb&l a msikba esett. 8!l,k&r!s m&,#ra tn%ergett
a nagy sz!bkban. i,nknt kikukkant!tt (alamelyik teraszra. J,alenn a
kertben Aatan ppen (issza%ut!tt a k!csi!z. !gy %el!zza a mara,k
cs!mag!t. :sz!nna,rg!t s !m!ksz"n3 p&l&t (iselt. <zemt
(lt!zatlanul mrks. zl, napszem)(eg takarta el.
0 Gyere mr. GemmaF 0 kilt!tta Cirsty az egyik %!ly!s& (grl. 0
:egyl %)r,rut. az!nnal in,ulunk a stran,ra. Felttlen)l talln!m kell
(alakit. aki el(isz a m!zibaF
Gemma Cirsty ny!mba szeg,tt. ma#, a gyereksz!ba k)szbn
megt!rpant Aatan lenygyermeke percek alatt ietetlen ren,etlensget
tu,!tt teremteni <zanaszt a#iglta a ruit. kzben pe,ig nyakig a
brn,#be b5#(a k!t!rsz!tt
0 Lsak ne!gy (alaki azt m!n,#a. !gy !tt!n %ele#tettem a
%)r,rumatF Aem. itt (anF 0 <zles (igy!rral Gemma %el %!r,ult1 0
BgyekezzF Ja. !gy a papa mg csak m!st !zza %el a cs!mag!,at; Arra ne
szm"ts m. !gy is le#n (el)nk. @izt!s (agy!k benne. m!st nny
&rra elssa magt. s ltatatlann (lik.
0 'egint r&lam pletyklsz; 0 sz&lt kzbe Aatan. aki (ratlanul
%elbukkant Gemma ta mgtt.
0 Cics!,a; 8!gy n; 0 kr,ezte Cirsty angyalian rtatlan arccal.
0 Bgen. teF Ci ms; A cs!mag#t mr a sz!b#ba (ittem. GemmaF A
bep"tett szekrnyben bsgesen tall %)r,lepe,t. Cirsty. g!n,!sk!,sz
Gemmr&l. ugye; C)lnben nem t(e,tl nagy!t1 (al&sz"n3legn csak
ksbb tu,!k lemenni a stran,ra. Elszr mg el kell intznem (alamit.
Ezzel elt3nt a sz!b#ban. Gemma pp az imnt (etett egy pillantst a
%!ly!s& (gn l( elyisgbe. amely ,!lg!z&sz!ba. kny(tr. ir!,a s
nappali (!lt egyben. Aatan nyil(n(al&an itt sz!k!tt "rni. Gemmnak
egyltaln nem tetszeti ez a sz!ba. Az ablak!n stt. nez %)ggnyk
takartk el a %nyt. s ny!maszt&. mr-mr k"srteties angulat uralk!,!tt
benne. +a,sul meglepen 3(s (!lt. Gemma ,i,ereg(e csukta be
gy!rsan az a#t&t. ma#, (isszatrt az p)let (ilg!sabb elyeire.
0 8t akk!r apt mra el is %ele#tet#)k 0 #egyezte meg Cirsty. 0 Gyere. itt
az i,e#e. !gy szemlyesen is bemutassalak a Lsen,es-&cennakF
Gemma siesen titk!lta. ,e sz"(bl utlta a tengert. :agy legalbbis
tart!tt tle. Amint b!kig belegz!lt a ("zbe. s rezte az erszak!s
ullmlkseket inba szllt a bt!rsga. Cirsty iba biz!nygatta. !gy
ez ki(teles nap. msk!r nem sz!k!tt "gy ullmzani. Gemma tu,ta. !gy
nknt s!a az letben nem megy be a tengerbe.
Amik!r elege lett a !m!kb&l. a szlbl s a ang!san csapk!,&
&cenb&l. megkrte Cirstyt. !gy %!glal#a el magt egye,)l. A kislny
az!nban t!(bbra is a ny!mban mara,t. :isszamentek a zba. s
ksz"tettek nny szen,(icset. Gemma tet. Cirsty turmiX!t i(!tt !zz.
Ezutn Cirsty kzlte. !gy szeretne (isszamenni a stran,ra. s (gre
rbeszlni (alakit a m!zi lt!gatsra. Latyt mr siker)lt ugyan
megtallnia. ,e min, a kt lny 5gy (lte. a tbben mennek. 5gy mg
(i,mabb lesz.
0 'irt nem !l(as!l (alamit. Gemma; 0 kr,ezte. 0 Apnak nagy!n s!k
kny(e (an. 'eg kellene tle kr,ezni. mit a#nlana neke,.
0 G!n,!l!,. !gy za(arat#uk m!st;
0 Aem lenne szaba, za(arn!m. ,e a nem za(ar!m. akk!r el%ele#t enni.
Aatan nems!kra Cirsty(el egy)tt el#tt a sz!b#b&l. <z&rak!z!tt
arccal letett egy kny(et a k!nyakre,encre. ma#, elin,ult (!lna
(issza%el. a Gemma nem sz&l utna. !gy ne csinl#!n-e (alamit neki is
eb,re.
A %r4 (issza%!r,ult. C)lnsen nzett. amitl Gemma megrm)lt. mert
csak ekk!r #tt r. !gy nyit(a %ele#tette b"b!r(rs selyembl5zt. amelyet
rkap!tt a %)r,rura. Kgy Aatan el trult a %)r,rua mly ki(gsa.
0 Aem ltezik. !gy mr ,l (anF 0 nygte Aatan reke,tesen.
0 H. mr el is m5ltF 0 %u(!lzta Cirsty. aki a %)r,lepe,k kiteregetse
utn pp (issza#tt a teraszr&l. 0 Fl kettF
0 A min,enitF 0 lmlk!,!tt Aatan. 0 Ezek szerint #&l ala,sz a
,arab!,,al 0 csipkel,tt (ele a lnya.
0 Ee!gyis. Egyltaln nem ala,!k #&l. a %ene egye megF
0 AanaF 'ics!,a besz, ez. apa;
0 Ae !k!sk!,#F J!bban tenn,. a inkbb seg"tenl eb,et ksz"teni.
0 Dgyan mrF Gemma bizt!s nagy!n sz"(esen csinl#a egye,)l is. Engem
(rnak a stran,!n. 'a#, #(kF
'g mieltt Gemma egyetlen sz&t sz&lat!tt (!lna. Cirsty el is t3nt.
Cettesben mara,tak. Aatan nagy!n lassan. szinte lem!n,&an megin,ult
Gemma %el. 'eg%e#tetetlen m!s!ly #tsz!tt az a#kn.
0 Figyelmeztettelek mr egyszer. !gy ne nzz "gy rmF 0 sz&lalt meg
alkan. mikzben meg%!gta a lny llt. Elnzte Gemma rzki sz#t.
ma#, a )(elyku##(al (gigsim"t!tta. 0 J!bb lett (!lna. a meg%!ga,!, a
tancs!mat.
Ceze lassan le(n,!r!lt a lny nyakn. s mr ma#,nem elrte telt
keblt.
0 <a#nl!m. !gy nem tu,tam #!bb "rekkel sz!lglni ,esany,r&l 0
kzlte (ratlanul trgyilag!s ang!n. 0 Engem is meglepett. !gy (al&,i
a ki(!nat. mert megesk),tem (!lna. !gy tbb (agy tizenny!lcnl. Ee
(al&sz"n3leg ez csak (gyl!m (!lt. Akar!,. !gy %!lytassam a
kutats!kat;
Gemma za(artan pisl!g!tt. s rtetlen)l nzett a %r4ra. 8!gy beszlet
ilyen igga,tan. mikzben az u##a egy n mellbimb&#a %el tap!gat&zik;
A lny min,en ere#t sszesze,(e b&lint!tt egyet. C)lns kbulatba
esett. (gtag#ai elneez)ltek. Amint Aatan u##begye elrte a
mellbimb&#t. megb!rz!ng!tt. s %e#t %el(et(e mlyen a %r4 szembe
nzett. Aatan mr egy cseppet sem ltsz!tt igga,tnak.
0 Az els pillanatt&l kez,(e !zz, szerettem (!lna ny5lni 0 sutt!gta. 0
Te is (gytl r. ugye;
Gemmnak ismt csak egy b&lintsra mara,t ere#e. Ez (!lt az a pillanat.
amik!r min,ent a#lan,& lett (!lna be(allani. csak mara,#!n !tt az a kz.
az az izgat& rints a melle egyn.
0 'g s!sem lttam ilyen szpet 0 m!rm!lta Aatan reke,t ang!n.
ma#, t)relmetlen m!z,ulattal lent!tta r&la a selyembl5zt. 0 'g sz3z
(agy. ugye; 0 kr,ezte. mikzben egyre le##ebb s!,!rta a %eszes
%)r,rut. amely al&l tel#es p!mp#ban bukkant el Gemma %eszes s
rugany!s keble.
A lny el%!g&,!tt (!lt. s emlkeinek za(ar!s k,n t %el(illantak eltte
a rgi rmkpek. Akk!ri rm)lete az!nban semmiben sem as!nl"t!tt erre
az rzsre. Erre a k#esen ),(z"t. b&,"t& s b!l,!g"t& rzsre.
Amik!r Aatan az a#ka kz akarta (enni a %elizgat!tt mellbimb&t.
Gemma tratnt!r!,!tt. A %r4 az!nban elkapta. s be(itte t a
sz!b#ba. Jtt letette a szles %ranciagyra. ma#, gyeng,en le%e#tette
r&la a %)r,rut. Azutn maga is le(etkztt.
A lny mul(a 4gyelte az el#e trulk!z& sz!b!rszer3 %r4testet. Aatan
mell#e %ek),t. s a k(etkez pillanatban mr ssze is %!rrt az a#kuk. A
cs&k szen(e,lyesebb (!lt. mint amilyenrl Gemma (alaa lm!,ni mert
(!lna. :al&sggal (gig(iarz!tt ra#ta az izgal!m. s a %r4 k#es nygsei
legalbb !lyan izgat&an at!ttak r. mint keznek m!z,ulatai.
Aatan a#ka gyeng,en a lny melle %el tap!gat&z!tt. s lassan. s!kat
(rat(a magra (gre megrkezett a mellbimb&!z. Elszr csak
nyal!gatta. azutn sz!p!gatta. ma#, e(esen sz"(ni kez,te. egszen
a,,ig. m"g Gemma mr 5gy rezte. nem tu,#a t!(bb el(iselni a k#es
gytrelmet. <zinte megknnyebb)lt. amik!r a %r4 a#ka le(n,!r!lt a
mellrl. s lap!s asra tapa,t. Aatan keze kzben elrkezett a lny
c!mb#ai kz. s ettl kez,(e Gemma egy msik (ilgba ker)lt.
A k(etkez pillanatban ang!san %elkilt!tt. mert elrte az izgal!m
tet%!kt. Amik!r kinyit!tta a szemt. ltta. !gy a %r4 mellette %ekszik.
s izm!s mellkasa sebesen emelke,ik meg s)llye,.
0 Aatan; 0 sz&lt. s tt!(n megrintette t. A %r4 nmn meg%!gta a
kezt. a mellre ny!mta. ma#, t!(bb(ezette. egyre le%el. egszen a
legrzkenyebb p!nt#ig. Akk!r 4n!m m!z,ulat!kkal #elezte. mire (gyik.
A lny lassan min,en gtlsr&l meg%ele,kezett. s Aatan k#es
s&a#t!zsa r(ezette arra. milyen is az. a (alaki gynyrt tu, szerezni a
msiknak. 8amar megtanulta. mi(el !k!zza a legnagy!bb l(ezetet. "gy
#uttatta el Aatant a cs5csp!ntig.
0 Bstenem 0 sutt!gta a %r4. s mg egyszer ut!l#ra megrzk&,!tt.
<zinte az!nnal leszllt az gyr&l. !gy a sz!msz,!s %)r,sz!bba
men#en.
Gemma !tt %ek),t. s a!gy allgatta a ("zcs!b!gst kintrl. irtelen
megint nagy!n %eszlyezetten rezte magt. Aatan az!nban mris
(isszatrt. s a kar#ba (ette1
0 Ae aragu,# 0 m!n,ta ke,(esen 0 ,e meg kell rtene,. nagy!n rg
nem (!ltam n(el. Cptelen lettem (!lna !lyan s!kig uralk!,ni
magam!n. !gy neke, is #& legyen. 0 'lyen a lny szembe nzett. 0
IristenF 'r a g!n,!lat is elg !zz. !gy izgal!mba ###ek.
Ezt Gemma is min,en ktsget kizr&an rezette.
0 Ae agg&,#. a %)r,sz!baszekrnyben (an elg gumi&(szer tartalkban.
0 A lny ,bbent arca lttn sutt!g(a "gy %!lytatta1 0 Aek)nk ugyan semmi
sz)ksg)nk nem lenne r. ,e azrt m!st mg #!bb. a (igyzunk.
Azutn mris mag!z (!nta a lnyt. s szen(e,lyesen 5#ra
megcs&k!lta.
0 '!st !,a tu,!k 4gyelni arra. !gy #& legyen neke,. Aagy!n k"(nat!s
(agy.
Gemmt leny3gzte ez a atr!z!tt %r4assg. ez a ren,"tetetlen
nbizal!m.
'in,en !lyan gr,)lkenyen trtnt1 nem (!lt sem tt!(zs. sem
)gyetlenke,s. sem mentegetzs.
0 Azt iszem. neke, %!galma, sincs r&la. mennyire ellenllatatlan (agy
0 %!lytatta a %r4. 0 Azt sem tu,at!,. mennyire meggytrtl az elm5lt
kt tben '!st az!nban mr r#ttem. !gy erre csak egyetlen !r(!ssg
(an.
Ezzel 5#ra megcs&k!lta a lnyt. Gemma kszsgesen !zzsimult. ,e
amik!r a %r4 5#ra a mellt kez,te sim!gatni. elge,etlen)l %elnygtt.
Aem. nem erre (gy!tt. anem az igazi betel#es)lsre.
0 T)relem9 0 sz&lt gyeng,en a %r4. 0 Aem akar!m. !gy %##!n.
0 Aem r,ekes 0 sziszegte Gemma (a,ul nyk!l&,(a.
0 'ara,# csak nyugt!n. s b"z, rm maga,F
Ayugt!n mara,ni; 'egb!l!n,ult; Gemma min,enre kpes lett (!lna
ebben a pillanatban. csak arra nem. !gy nyugt!n mara,#!n.
'gis 5gy t3nt. Aatan p!nt!san tu,#a. mi a teen,#e. Egy prnt t!lt
Gemma cs"p#e al. ma#, irtelen m!z,ulattal sztterpesztette a lbt. s
a c!mb#ai kz %ek),t. A lnynak nem mara,t i,e#e szgyenkezsre.
Annyira l(ezte Aatan krkrs m!z,ulatait. !gy eszbe sem #ut!tt
tiltak!zni. 'in,enest)l ta,ta magt a cs!,nak.
0 BgenF 0 nygte szinte knyrg(e. amik!r a %r4 (gre belat!lt.
Egy i,eig m!z,ulatlanul %ek),tek egyms kar#ban. Gemmt
mlysges. meleg szeretet nttte el.
Aatan lass5 lksekkel az izgal!m (a,. tel#esen ismeretlen (ilgba
(ezette el Gemmt. szinte az el(iseletetlensgig %!k!z(a %#,almas
(gyak!zst. Amik!r a lny azt itte. nem b5#a t!(bb. irtelen egsz
testt elnttte atalmas ullm!kban a k#. Jlyan betel#es)lst lt t.
amelyez kpest az elz csak spa,t pr&blk!zsnak t3nt.
0 H. AatanF 0 kilt!tta ki%ulla,(a. 0 Annyira szeretlekF
Egy i,eig "gy pientek. elszr le(eg utn kapk!,(a. ma#, lassan-
lassan megnyug!,(a. Aatan ekk!r ismt %elkelt. s bement a
%)r,sz!bba.
Amint (isszatrt. lee(ert Gemma mell. s mere(en a mennyezetre
szegezte a tekintett. A lnynak kellemetlen elrzete tma,t.
'!st %!g ki,er)lni. !gy a %r4 egyltaln nem szereti t. !gy
ugyan!lyan. mint a tbbi gtlstalan nagy(r!si ncsbsz. 'egk"(nt egy
kislnyt. mag( tette. s itt (ge a trtnetnek.
0 Gemma9 0 kez,te Aatan %ak& ang!n.
0 J&. #& 0 (g!tt kzbe a lny. 0 Taln nem kellett (!lna m!n,an!m. !gy
szeretlek. @utasg (!lt. Ayug!,t leetsz. nem (r!k tle, semmit. :ilg!s.
!gy nem szeretetsz engem. iszen mg min,ig *en!re-t szerete,9
Aatan ,bbenten nzett r1
0 *en!re-t; Ee!gy szeretemF 8!nnan (esze,; 0 Bsmt a kar#ba 5zta a
lnyt. 0 Tge, akarlak. te kis buta. 'it g!n,!lsz. mirt nem tu,tam le"rni
egyetlen s!rt sem egsz nap; 'ert kptelen (agy!k msra g!n,!lni. csak
r,. Tge, akarlak.
0 8!gy rte, ezt;
0 Igy. !gy min,en ##el az gyamban kell %ek),n,. min,en reggel
(elem kell reggelizne,. min,ennap itt kell lenne, mellettem. 0 8irtelen a
tra gr,)lt. s maga %l (!nta a lnyt1 0 Gemma9
0 Bgen;
0 /sszezas!,unk. Amilyen amar csak leet.
A lny nem akart inni a %)lnek.
0 Ezt nem9 ezt nem m!n,!, k!m!lyanF
0 8all!san k!m!lyan m!n,!m. 'irt. nem akarsz !zzm #nni
%elesg)l;
0 Ee!gynem. <emmi nincs a (ilg!n. amit ennl sz"(esebben tennk.
Ee9 mit sz&lnak ma#, !zz a tbbiek;
0 <!k min,ent. g!n,!l!m. Ee mi ksz tnyek el ll"t#uk ket.
0 Aatan9 n nem (agy!k !lyan bizt!s benne. !gy9
A %r4 gy!rsan megcs&k!lta1
0 '!n,, azt. !gy igen. a tbbi az n ,!lg!m.
Gemma igent m!n,!tt. s a %r4 5#ra megcs&k!lta. A lny a ete,ik
menny!rszgban rezte magt. Aatan szereti. s el akar#a (enniF
'gsem gtlstalan 4cs5r. anem (al&,i erceg. aki mellett s!a tbb
nem lesz g!n,#a semmire.
Amik!r a %r4 5#b&l el(ezette a (a, gynyrk ser,e#be. rezte. !gy
a b!l,!gsg. amelyben ringat&zik. rkk %!g tartani. A szerelem mellett
min,en msnak eltrp)lt a #elentsge. 2r,ektelenn (lt a sz)letsi
anyakny(i ki(!nat. a %ekete !pl re#tlyes s!rsa s az is. !gy @elle(ieG-
ban milyen nezsgek (rat&k. Lsak az szm"t!tt. !gy Aatan mellett
leet.
2s Gemma testest)l-lelkest)l ta,ta magt az rmnek. a gynyrnek9