You are on page 1of 2

2.

OSNIVAWE KONSTANTINOPOQA
Konstantin je 324.g. izabrao staru megarsku koloniju Vizantion na
Bosforu za mesto nove prestonice. Za osnivawe nove prestonice on je
imao vi{e razloga: strate{kih - oti i !ersijanci su ugro"avali
carstvo# a $im je bio pre%aleko o% oba fronta# ekonoskih - bilo je
neop&o%no %a se o%r"i slobo%nim put preko moreuza %a bi se o%r"ala
trgovina izme'u sre%ozemni& i crnomorski& zema(a# !oliti"kih -
sveop)te propa%awe *talije.
Izgra#$a %e !o"ela o#ah nove&ra '2(. go#ine) tra%ala %e #o
''*.) a sve"ana ina+g+ra,i%a %e o#r-ana ... a%a. ''/. ra% je
bio ukra)en velelepnim zgra%ama i umetni+kim spomenicima
sakup(enim po +itavom carstvu. ,epuni& -.. go%ina po osnivawu#
/arigra% je na%ma)io $im po broju stanovnika. $im jo) nije bio izgubio
nije%nu svoju povlasticu# ali i& je /arigra% imao %vostruko vi)e. 0ra#
%e o# !o"etka iao !revasho#no gr"ki i hri{1anski karakter.
2arigra# %e !olazna ta"ka nove) vizanti%ske ,iviliza,i%e) ko%a %e
nastala sta!a$e gr"kih) latinskih) hri{1anskih i isto"$a"kih
eleenata.
0me)tena na granici %va kontinenta# s kopna pristupa+na samo sa
je%ne strane# nova prestonica je imala je%instven strate)ki polo"aj1
kontrolisala je saobra2aj izme'u 3vrope i 4zije# kao i vo%eni put iz
3gejskog u /rno more. 5ok je zna+aj i broj stanovni)tva $ima sve vi)e
opa%ao# nova prestonica je nepreki%no rasla.
$im i /arigra% bili su izuzeti iz na%le"nosti prefekata pretorija# i
pot+iweni svojim gra%skim prefektima. 6ni su# posle pretorijski&
prefekata# imali najvi)i rang me'u svim %r"avnim +inovnicima. ra%ski
epar& smatran je za najvi)eg pre%stavnika 0enata# a carigra%ski
prefekt-epar& 7 888888 8 8889 igrao je vo%e2u ulogu u "ivotu
prestonice -
1) bilo mu je pot+iweno su%stvo u /arigra%u 2) vo%io je brigu o
o%r"avawu re%a i mira 3) snab%evawu 4) zanatstvu i trgovini.
/arigra%ski 0enat# osnovan ve2 za vreme Konstantina Velikog#
bio je u prvom re%u# saveto%avno telo. *pak# ustavne i zakonono%avne
funkcije 0enata nisu ni o%ma& ni sasvim prestale. *stina# u svemu je
o%lu+ivala careva vo(a# ali je senat ipak u+estvovao u zakono%avstvu
savetima i prelozima 7senatus consulta9# kojima je car# ako je to
smatrao za %obro# %avao zakonsku snagu. !re objav(ivawa# zakoni su
poneka% +itani u senatu# a poneka% je senat# po carevom nare'ewu
istupao i kao vr&ovni su%. ,ajva"nije je# me'utim# %a je prilikom
promene vla%ara# Senat iao !ravo iz&ora i !otvr3iva$a novog
,ara.
:lanovi carigra%skog senata# bili su# po pravu nasle%stva# -9
potomci rimski& senatorski& poro%ica# a pore% wi&# u senat su ulazili
carski +inovnici iz tri najvi)e klase1 illustres# spectabiles i clarissimi.
Ve2ina senatora# +iji je broj sre%inom *V veka iznosio oko 2...# "ivela
je na svojim pose%ima.