You are on page 1of 12

SolidWorks

IX. Delo z risbami in kotiranje


IX.Delo z risbami in kotiranje
Napredno risanje in kotiranje
Kosovnica (Bill of Materials
!e" o risba# in kotiranj$
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % )
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
IX-1. Napredno risanje in kotiranje
V osnovah risanja so bili predstavljeni standardni pogledi in doloevanje pogledov. V
tem poglavju se boste nauili uporabljati SolidWorks za izdelavo sledeega:
Izdelava prerezov
Detajlni pogled
Ordinatno kotiranje
Oznake
Eksplozijski pogledi
Opombe
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % 0
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1.1Zaetek risanja z doloenim pogledom
Odprite risbo in vstavite doloen pogled Named View!.
Odprite novo risbo.
V pogovornem oknu Sheet Format/Size izberite Standard sheet size in iz seznama
izberite A Landscape. "liknite OK.
V Part/Assembly to Insert PropertyManagerju kliknite rowse in poi#ite datoteko
mapa_instalacije!samples!t"torial!A#d$rawin%s!connector&sldprt.
V pogovornem oknu klknite Open.
V PropertyManagerju storite sledee:
$od Orientation izberite '(i%ht.
$od Options odznaite A"to)start pro*ected #iew% da prepreite samodejni
prikaz Pro*ected View PropertyManagerja% ko postavite ortogonalni pogled.
$od Scale merilo! izberite +se c"stom scale in vtipkajte ,-..
$od $imension /ype izberite /r"e% da uporabite dejanske dimenzije modela%
ko dodajate kote.
"liknite% da postavite pogled v zgornjem levem kotu risbe.
"liknite OK .
Dodajte nov pogled na kos.
"liknite 0odel View v orodni vrsti&i Drawing.
"liknite Ne1t .
$od Orientation izberite 'Isometric.
"liknite% da postavite pogled v spodnjem levem kotu risbe.
Opomba: Ime kosa connector se samodejno vstavi kot $23& NO. v glavo risbe.
"liknite Sa#e in shranite risbo kot Ad#$rw%.
'e se prika(e sporoilo% ki vas spra#uje% e (elite obnoviti re)erenne modele kliknite
4es.
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % 6
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1.2Dodajanje prereza (Section ie!"
Dodajte prerez z rezanjem pogleda s prerezno rto.
"liknite Section View v orodni vrsti&i Drawing ali kliknite Insert5 $rawin%
View5 Section. $rika(e se Section View PropertyManager, mi#kin kazale& se spremeni
v % kar nakazuje% da je aktivno orodje za risanje rt.
Dr(ite kazale& nad sredi#em zgornjega pogleda toliko asa% dokler se ne spremeni v
% kar nakazuje da je kazale& tono nad
osjo. Ski&irajte navpino rto preko pogleda.
"liknite v gra)inem oknu% da postavite
pogled desno od izvirnega pogleda. "o
premikate kazale&% se prikazuje predogled
prereza. $rerezni pogled je poravnan s
smerjo rezanja% kot je nakazano s pu#i&ami.!
Nasvet: $u#i&e nakazujejo smer rezanja. 'e (elite spremeniti smer pu#i& rezanja!
dvokliknite prerezno rto ali v PropertyManagerju pod Section Line izberite Flip
$irection.'e spremenite smer rezanja% se &elotno podroje prereznega pogleda oznai
s rtkano #ra)uro% kar nakazuje% da je pogled zastarel. Desno kliknite pogled ter
izberite +pdate View% da se obnovi samo pogled ali kliknite (eb"ild % da obnovite
&elotno risbo.
"liknite OK .
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % 7
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1.# Dodajanje detajlni$ pogledo%
$etailed View prikazuje del drugega pogleda% obiajno pri poveanem merilu. *a
doloitev obmoja detajlnega pogleda ski&irate zaprt pro)il. +e,ta je lahko poljubne
oblike% toda obiajno je to krog.
1.3.1Nastavitev merila pri detajlnih pogledih:
"liknite /ools5 Options5 System Options5 $rawin%&
$repriajte se% da je $etail #iew scalin% 2X in kliknite OK&
-erilo detaljnega pogleda je relativno glede na pogled% iz katerega smo ga generirali.
-erilo za na#o risbo je ,-.% ker je merilo za detajlen pogled nastavljeno na 2X je torej
absolutno merilo za ta pogled 6-..
1.3.2Dodajanje detajlnega pogleda
"liknite $etail View v orodni vrsti&i Drawing ali
kliknite Insert5 $rawin% View5 $etail. $rika(e se $etail
View PropertyManager in kazale& se spremeni v % kar
nakazuje% da je aktivno orodje za risanje krogov.
.ari#ite krog na pogledu prereza (ection !iew" v zgornjem
desnem kotu% pribli(no kot na sliki.
"o premaknete kazale& se prika(e predogled detajla. /a pogled ni poravnan z nobenim
drugim pogledom. $ostavite ga lahko na katerokoli mesto na risbi.
"liknite na gra)ino okno% da postavite
pogled. $rika(eta se rka pogleda ter merilo.
Da zaprete PropertyManager kliknite v
gra)inem oknu.
$onovite zadnje korake% da ustvarite detajl #e
za spodnji desni kot konektorja ter lo&irajte
pogled spodaj desno.
Izberite enega od krogov% ki oznaujeta detajl v prerezu pogleda. $oveajte in
zmanj#ajte njegov premer z vleenjem njegovega oboda. $ovle&ite sredi#e kroga% da
ga premaknete. "o se spremeni krog% se spremeni tudi pogled.
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % /
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
Opomba: 'rke za oznake detajlov si samodejno sledijo po abe&ednem redu. Da
nastavite rko za naslednji pogled% desno,kliknite v gra)inem podroju zunaj
pogledov! in izberite Properties. V pogovornem oknu popravite tekst v Ne1t #iew
label.
Da preimenujete obstojeo rko% izberite detajlni pogled ali krog% ki ga de)inira. V
$etail View PropertyManagerju lahko popravite tekst oznake Label ! ali druge
lastnosti oznak% pro)ila in pogleda.
"liknite Sa#e .
1.&'rdinatno kotiranje
Sedaj vstavite ordinatne kote.
"liknite Vertical Ordinate $imension v orodni vrsti&i Dimensions#$elations ali
kliknite /ools5 $imensions5 Vertical Ordinate% "azale& se spremeni v %
V prereznem pogledu kliknite spodnjo vodoravno rto.
$rva rta% ki jo kliknete postane nielni polo(aj. Oznaen
je z 7. Ostale pozi&ije so izraunane iz tega polo(aja.
$onovno kliknite% da namestite ordinato.
"liknite ostale vodoravne rte v pogledu.
$u#i&e se samodejno razvr#ajo% da prepreijo
prekrivanje. "ote lahko premikate levo ali desno% kot
skupino.
0.1.0Sedaj spremenite polo(aj ordinatnih kot in poistite odvene elemente veri(ne
pu#i&e!% da bo risba bolj ista.
"liknite Select % desno,kliknite zgornjo koto 22! in izberite $isplay Options5
8o%& "ota je oznaena% prika(ejo se prijemali#a.
$otegnite koto ne prijemali#! navzgor. "ote ostanejo poravnane navpino.
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % +
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
Desno,kliknite drugo koto (2&" ter izberite $isplay
Options5 8o%. "ljuki&a poleg 8o% je odstranjena ter
vodilna rta kote je poravnana.
Desno,kliknite eno od dimenzij v ordinatni skupini ter
izberite Properties.
Odznaite $isplay as chain dimension.
"liknite OK.
1.4.2Dodajanje ostalih kot v risbo:
"liknite Smart $imension ter kliknite vodoravni rti% da
kotirate detajla% kot je prikazano na sliki.
"liknite% da postavite koti.
"liknite Sa#e .
Opomba:Dimenzije% ki jih dodajate v risbo% so re)erenne
dimenzije. Vrednosti ne morete popravljati. Vrednosti re)erennih
dimenzij se spremenijo% ko se spremenijo dimenzije modela.
1.(Dodajanje oznak
V risbe lahko dodajate ve tipov oznak.
Doloite lahko kvaliteto povr#ine s S"r9ace Finish Symbol. Doloite simbol% ki
doloa (eleno kvaliteto povr#ine% ter ga pritrdite na objekt.
"liknite S"r9ace Finish v orodni vrsti&i 'nnotation ali kliknite Insert5
Annotations5 S"r9ace Finish Symbol&
V PropertyManagerju storite sledee:
$od Symbol izberite asic .
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % 8
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
pod Symbol Layo"t:
Vtipkajte :, za 0a1im"m (o"%hness najveja
hrapavost!.
Izberite ;irc"lar za Lay $irection&
$od Leader-
"liknite +eader .
Izberite zapolnjen kroge& za Arrow Style&
"liknite ploskev kosa v izometrinem pogledu% da postavite piko% nato ponovno
kliknite% da postavite simbol.
.amestite lahko poljubno veliko simbolov% brez da bi zaprli pogovorno okno.
Da zaprete PropertyManager% kliknite OK .
Opomba: $ostavite lahko poljubno #tevilo simbolov% preden zaprete S"r9ace Finish
PropertyManager.
Nasvet: Simbol in pu#i&o lahko povleete na katerokoli loka&ijo. Da uredite simbol%
ga kliknite in mu nastavite lastnosti v PropertyManagerju.
.a povr#ino% ki je prikazana kot rob% lahko dodate $at"m Feat"re Symbol
re)erenna ravnina! ter kasneje dodate simbol 3eometric /olerancin% 3eometrijske
toleran&e!.
"liknite Datum Fet"re Symbol v orodni vrsti&i 'nnotation ali Insert5
Annotations5 $at"m Feat"re Symbol.
"azale& se spremeni v in pojavi se pogovorno okno
$at"m Feat"re Property0ana%er&
"liknite spodnjo vodoravno rto v pogledu prereza% ter
povle&ite simbol na polo(aj in kliknite% da ga lo&irate. 'rke so
dodeljene zaporedno po abe&ednem vrstnem redu.
"liknite OK &
"liknite ;enterline v orodni vrsti&i (etc) in ski&irajte srednji&o v pogledu
prereza.
Izberite srednji&o blizu vrha prereza. $u#i&a se zane na mestu% kjer izberete
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % 1
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
srednji&o.
"liknite 3eometric /olerance ali Insert5 Annotations5 3eometric /olerance.
$rika(e se pogovorno okno Properties.
V pogovornem oknu nastavite lastnosti simbola geometrijske toleran&e. "o dodajate
elemente% se v predoglednem oken&u prikazuje predogled simbola. Storite sledee:
Iz izbirnega seznama Symbol izberite simbol za pravokotnost .
Vtipkajte 7&77< v polje /olerance ..
Vtipkajte A v polje Primary.
$ogovornega okna #e ne zapirajte.
V 3eometric /olerance PropertyManagerju pod Leader izberite Leader Le9t .
'e vam pogovorno okno zakriva PropertyManager%
povle&ite pogovorno okno na drugo mesto!.
V gra)inem oknu kliknite na mesto% kamor (elite postaviti
simbol pribli(no kot na sliki!.
"liknite OK v pogovornem oknu ali OK v
PropertyManagerju.
"liknite Sa#e % da shranite risbo.
1.)*isanje eksplozijskega pogleda
Dodajte nov list% na katerem bo risba sestava v eksplozijskem pogledu.
1.6.1Dodajanje novega lista:
Desno kliknite jeziek Sheet. v spodnjem levem kotu gra)inega okna in izberite Add
Sheet.
V pogovornem oknu Sheet Properties:
Vtipkajte .-, za Scale.
Izberite A)Landscape pod Standard sheet size.
Odznaite $isplay sheet 9ormat% da se ne prika(ejo elementi kot so meje%
glava ipd.
"liknite OK&
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % 9
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
+ist je prazen.
1.6.2Dodajanje eksplodiranega sestava:
Odprite instalacijs(a_mapa!samples!t"torial!Ad#$rawin%s!handle&sldasm.
"liknite jeziek ;on9i%"ration0ana%er na vrhu levega panela.
4az#irite kon)igura&ijo $e9a"lt&
Desno,kliknite =1plView. in izberite =1plode.
Vrnite se v risbo in kliknite 0odel View v orodni vrsti&i Drawing. V
PropertyManagerju je v oken&u Part/Assembly to Insert na seznamu Open
doc"ments prikazan handle.
"liknite handle v seznamu in nato kliknite Ne1t .
$od Orientation izberite ;"rrent 0odel View trenutni pogled modela!.
"liknite v gra)inem oknu sestava% da postavite pogled.
"liknite OK .
Dodajanje opomb
Opomba je lahko prosto plavajoa ali opremljena s pu#i&o. "o ste v Note
PropertyManagerju lahko izdelate ve opomb. $isavo spremenite z orodji v orodni
vrsti&i Font.
1.6.3Dodajanje opombe brez pui!e:
"liknite Note v orodni vrsti&i 'nnotation ali kliknite Insert5 Annotations5 Note&
$rika(e se Note PropertyManager% kazale& se spremeni v .
$od Leader izberite No Leader .
"liknite v gra)inem oknu% da lo&irate opombo.
V oken&e vpi#ite tekst za naslov% npr. >andle Assembly. /ekst se pojavi v gra)inem
oknu.
"liknite zunaj opombe.
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % )*
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1.6.4Dodajanje opomb s pui!ami:
Note PropertyManager pustite odprt ter izberite op&ije za naslednjo opombo.
$od Leader:
Izberite Leader .
Izberite ent Leader .
"liknite na komponento v gra)inem oknu na mestu% kjer (elite% da bo pu#i&a.
"liknite #e enkrat% da postavite opombo. 5esedilo prej#ne opombe se pojavi v oknu
.api#ite besedilo za novo opombo.
"liknite zunaj opombe.
$onovite zadnje tri korake% da postavite opombe za vse komponente sestava.
"liknite OK % da zaprete Note Property0ana%er&
Doloanje "ormata besedila:
Izberite opombo >andle Assembly. "azale& se spremeni v .
V orodni vrsti&i Formattin% nastavite velikost rk na :?. 'e orodna vrsti&a
6ormatting ni vidna kliknite View5 /oolbars5 Formattin%!.
V orodni vrsti&i Formattin% lahko izberete ostale )ormate kot stil pisave% velikost v
mm% krepko% itali& in podrtano ter poravnave levo% desno% sredina.
$ovle&ite opombo% da jo &entrirate nad pogled.
Da zaprete Note PropertyManager kliknite v gra)inem oknu zunaj opombe.
Nasvet: *a spreminjanje besedila% dvokliknite opombo ter jo popravite.
"liknite Sa#e .
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % ))
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
ib%&'Dd( d.o.o.
D$najska cesta )*+
)*** ,j$bljana
IX%) % )0
-el.. (*) /++ )0 //
-elefaks. (*) /+1 00 0/
e%po2ta. solid3orks4ib%cadd(.si
#ttp.55333.ib%cadd(.si5solid3orks