You are on page 1of 20

SolidWorks

VIII. Delo s sestavi


VIII.Delo s sestavi
Relacije sestavov
Napredne tehnike oblikovanja
Ve o sestavih
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 1
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
VIII-1. Relacije sestavov
To poglavje vas vodi preko izdelovanja kardanskega zgloba prikazanega na sliki ter
demonstrira sledee:
rina!anje kosov v sestav
"poraba relacij
#oincident
#ocentric
arallel
Tangent
"poraba $mart%ates
Testiranje relacij
Izdelava eksplozijskih sestavov in ponovno zdr&'evanje
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - %
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.1Uvod
Ta sestav &porablja sledee kose in sestav( lociran v mapi mapa
instalacije)sa.(les/tutorial/Asse.bly0ates.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 1
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.2Nastavljanje opcij nalaganja sestava
$estav lahko nalo'ite z njegovimi aktivnimi komponentami fully resolved ali
lightweight.
Fully resolved. Vse in*ormacije o model& se nalo'ijo v spomin
Lightweight. $amo tren&tno potrebne in*ormacije modela se nalo'ijo v spomin. +stale
in*ormacije se nalo'ijo( e izberemo komponento ali e na komponento vplivajo
spremembe( ki ste jih naredili na sestav&. , &porabo opcije lightweight lahko drastino
izbolj!ate delo z velikimi sestavi.
$estav( ki ga boste naredili v tem poglavj& vkl&&je podsestav( ki je lahko nalo'en
light-eight. V tem primer& ni bistvenih razlik( e &porabljamo opcijo light-eight
zaradi sledeih razlogov:
odsestav je majhen( sestavljen iz samo treh delov.
ri del& s sestavom boste izbrali dve od treh komponent
redno odprete sestav( kliknite Tools, Options. Na jezik& System options kliknite
Performance.
od Assemblies odznaite Automaticlly load parts lightweight potem kliknite OK.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 2
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.3Vnaanje prvega kosa v sestav
Ta odsek opis&je( kako prinesete kos v sestav.
.liknite File, Open ter odprite bracet!sldprt.
.liknite "ae Assembly from Part#Assembly v orodni vrstici Standard, odpre
se nov sestav
.liknite $iew, Origins( da prika'ete izhodi!e v
gra*inem okn&
V PropertyManager v okenc& Options izberite
%raphics preview
$ kazalcem se premaknite na izhodi!e( kazalec se
spremeni v .
.liknite( da vstavite komponento
.adar vstavljate komponente na ta nain( izhodi!e
komponente sovpada z izhodi!em sestava( prav tako
sovpadajo ravnine komponente in sestava. Tak postopek
vam pomaga vzpostaviti zaetno orientacijo sestava.
Opomba:Tak tip sklopa lahko &stvarite z vsako komponento( ki jo dodate v sestav.
/nako relacijo dodate t&di tako( da sp&stite kos v konstr&kcijsko drevo sestava.
V konstr&kcijskem dreves& sestava je objekt &f'bracet()*! .er je to prvi element v
sestav& je *iksiran &f' in ga ne morete premikati ali vrteti( razen e izberete opcijo float
(plavajo). +znaka ()* pomeni( da je to prva kopija komponente bracet v sestav&.
$estav vseb&je t&di prazno znailko "ates.Ta znailka je mapa za relacije( ki jih boste
dodali kasneje.
.liknite +sometric in ,idden Lines -emoved .
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - $
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
.liknite $iew, Origins( da skrijete izhodi!e v
gra*inem okn&.
1.4Prinaanje ostalih kosov v sestav
/n nain vstavljana kosov v sestav je( da jih prenesete iz Raziskovalca 01indo-s
/2plorer3.
,a'enite 1indo-s /2plorer.
ojdite v imenik mapa instalacije)sa.(les/tutorial/universal3joint.
.liknite vsakega izmed kosov na!tetih spodaj ter ga prenesite v gra*ino okno
Assem). ostavite jih pribli'no tako kot je prikazano( z ozirom na bracet.
yoe.male!sldprt
yoe.female!sldprt
spider!sldprt
reglejte konstr&kcijsko drevo( ter
raz!irite vsako od komponent( da
pregledate znailke( ki so bile
&porabljene za izgradnjo komponente.
Vsak od novo vstavljenih kosov ima
predpono &/' pred imenom( kar pove(
da je lokacija podde*inirana. Te
komponente lahko premikate in vrtite.
4e 'elite skriti konstr&kcijsko drevo
v enem korak&( desno-klinite Assem)
v konstr&kcijskem dreves& ter izberite
0ollapse +tems.
Vadite premikanje in vrtenje posameznih komponent z &porabo naslednjih orodij v
orodni vrstici Assembly:
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 6
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
.liknite "ove 0omponent ( izberite ploskev komponente ter premaknite
komponento.
.liknite -otate 0omponent ( izberite ploskev komponente ter zavrtite
komponento.
Tako "ove 0omponent( kot t&di -otate 0omponent ostaneta aktivni( da
lahko premikate t&di dr&ge proste komponente.
$hranite sestav kot 1/2oint!sldasm.
1.5estavljanje nosilca !"racket# $ %oki% &lenko% !%ale
'oke#
Naslednje strani opis&jejo( kako sestavom dodajati relacije.
Najprej sestavite nosilec 0bracket3 s lenkom 0male 5oke3.
.liknite "ate ali +nsert, "ate! rika'e se
"ate PropertyManager.
.liknite cilindrino ploskev epa na lenk& in
cilindrino ploskev v izvrtini nosilca.
Opomba:loskve lahko izberete 'e pred
odprtjem "ate PropertyManagerja. Ve
objektov oznaite tako( da dr'ite 0trl( medtem
ko izbirate objekte.
V gra*inem okn& se pojavi orodna vrstica %ate z izbrano relacijo 0oncentric .
rika'e se predogled sestava po dodani relacij!
.liknite OK . 4ep lenka in izvrtina v nosilc& sta sedaj postavljena
kocentrino.Relacija se pojavi v PropertyManagerju pod "ates.
6e enkrat kliknite OK ( da zaprete "ate Property Manager.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 4
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
7a preizk&site relacijo kliknite "ove 0omponent ter
povlecite mo!ki lenek. remikate ga lahko samo gor in dol(
saj sledi osi relacije kocentrinosti. 4lenek se lahko t&di vrti
okoli osi koncentrinosti( medtem ko se premika.
.liknite OK .
onovno kliknite "ate ali +nsert, "ate!
Izberite zgornjo notranjo ploskev nosilca in zgornjo
ploskev lenka.
Nasvet: 7a oznaite zgornjo notranjo ploskev nosilca
brez vrtenja pogleda desno klinite na zgornjem del&
nosilca ter izberite Select Other. ojavi se okence s
seznamom elementov( ki so pod kazalcem. remikajte se
s kazalcem po elementih v seznam&( da se osvetlijo v
gra*inem okn&. .liknite v seznam&( ko se osvetli 'elena
povr!ina.
ri izbiri dveh ravnih povr!in se samodejno predpostavi relacija 0oincident
&sovpada2o3' ! V gra*inem okno se prika'e t&di predogled.
.liknite OK .
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - '
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
Vrh lenka je vstavljen v izvrtino nosilca.
1.(estavljanje %okega &lenka $ ve$niko% !pider#
+znaite notranjo ploskev ene od izvrtin za ep
v mo!kem lenk& ter ene od izvrtin v veznik&.
ojavi se orodna vrstica %ate z izbrano relacijo
0oncentric . rika'e se t&di predogled
sestava po dodani tej relacij!
.liknite OK . Veznik in mo!ki lenek
imata kocentrino relacijo.
Izberite ravno ploskev veznika na kateri je
izvrtina( ki ste jo izbrali v prej!njem korak&( ter
notranjo ploskev mo!kega lenka. "porabite
Select Other ali zavrtite kos( e je potrebno.
Opomba: ,a premikanje in vrtenje komponent(
ko je odprt "ate PropertyManager &porabite
Pan in -otate $iew v orodni vrstici
!iew. 7a zap&stite to orodje ponovno kliknite
orodje ali pa pritisnite 4sc.
ojavi se orodna vrstica %ate z izbrano relacijo 0oincident . rika'e se predogled
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 5
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
sestava po dodani relacij!
4e je sestav prikazan pravilno 0kot na sliki3(
kliknite OK .
4e ni prikazan pravilno kliknite 1ndo (
oznaite pravilne ploskve ter kliknite OK .
7a zaprete "ate PropertyManager kliknite
0lose .
1.)estavljanje *enskega &lenka
!+e%ale ,oke# in ve$nika
, &porabo orodij v orodni vrstici Assembly(
premaknite in zavrtite 'enski lenek na pribli'no
tak!no pozicijo( kot je prikazana na sliki.
.liknite "ate ali +nsert, "ate!
Izberite notranjo ploskev izvrtine za ep v veznik&
ter eno od izvrtin v 'enskem lenk&.ojavi se
predogled koncentrine relacije( v Property
Managerju je v okenc& Standard "ates izbrana
relacija 0oncentric !
.liknite OK dvakrat( da zaprete
PropertyManager. Veznik in 'enski lenek sta sedaj povezana s koncentrino relacijo.
.liknite "ove 0omponent ter premaknite 'enski lenek( da bo pribli'no na
takem mest& kot na sliki. .o ste ga premaknili zaprite PropertyManager.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 10
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
.liknite "ate ali +nsert, "ate!
+znaite ravno ploskev na veznik&( ki vseb&je
izvrtino( ki ste jo &porabili v zadnjem korak&( ter
notranjo ploskev v 'enskem lenk&. rika'e se
predogled sovpadajoe relacije. V
PropertyManagerju in v %ate orodni vrstici je
izbrana 0oincident relacija!
.liknite OK !
8enski lenek mora biti postavljen( kot je prikazano na sliki.
"smerjenost je sicer lahko dr&gana( saj je odvisna od zaetne
postavitve lenka v prostor.
1.-estavljanje *enskega &lenka $ nosilce%
+znaite spodnjo ploskev 'enskega lenka ter zgornjo
nagnjeno ploskev nosilca.
.liknite Parallel .
8enski lenek se poravna z ohi!jem.
4e je lenek narobe obrnjen spremenite "ate Alignment v
Anti/Aligned v okenc& Standard "ates v
PropertyManagerju.
Aligned pomeni( da normalna vektorja obeh oznaenih ploskev ka'eta v isto
smer.
Anti/Aligned &On' pomeni( da normalna vektorja ka'eta v nasprotno smer.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 11
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
.liknite OK ( da zaprete "ate PropertyManager"
$hranite sestav.
1..Vstavljanje %ajhnih &epov v *enski
&lenek
7r&g nain vstavljanja komponent je preko menija +nsert.
.liknite +nsert, 0omponent, 45isting Part#Assembly ali kliknite +nsert 0omponents
v orodni vrstici Assembly"
ojavi se +nsert 0omponent PropertyManager( kjer v okenc& Part#Assembly to
+nsert kliknite na 6rowse 0brskaj3 ter poi!ite mapo
mapa#instalacije)sa.(les/tutorial/Asse.bly0ates.
Izberite u/2oint.pin7!sldprt ter kliknite Open.
V gra*inem okn& kliknite( kamor 'elite postaviti
komponento. .omponenta u/2oint.pin7()* se
doda v sestav.
.liknite "ate ali +nsert, "ate!
Izberite cilindrino povr!ino epa in notranjo
povr!ino izvrtine v 'enskem lenk&.
7odajte relacijo 0oncentric.
Izberite stransko ploskev epa in z&nanjo ploskev 'enskega lenka.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 1%
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
rika'e se predogled relacije Tangent -
stranska ploskev epa je tangentna na z&nanjo
ploskev 'enskega lenka. 4e je &smerjenost
nepravilna spremenite "ate Alignment!
"porabljate Tangent 0namesto 0oincident3 zato(
ker je ena ploskev ravna( dr&ga pa valjasta.
.liknite OK in zaprite "ate
PropertyManager.
7r'ite 0trl ter povlecite u/2oint.pin7()*
ikono iz konstr&kcijskega drevesa v gra*ino
okno.
V sestav je dodana kopija elementa( u/
2oint.pin7(7*! +znaka (7* pomeni( da je to
dr&ga kopija te komponente v sestav&.
onovite korake( ki ste jih opravili za
dodajanje relacij za prvo kopijo epa( da
dodate relacije !e dr&gem& ep& v 'enskem
lenk&.
$hranite sestav.
1.1/Upora"a %art 0ates $a vstavljanje velikega &epa
,a samodejno dodajanje nekaterih relacij med komponentami v sestav& lahko
&porabimo *&nkcijo Smart"ates. %ed vstavljanjem nove komponente v sestav se
lahko sklic&jete na geometrijo komponent( ki so 'e v sestav&.
V tem odsek& boste izdelali kocentrino relacijo avtomatsko.
.liknite File, Open ter odprite u/2oint.pin)!sldprt.
Razporedite okna tako( da lahko vidite okna kosa in sestava.
$premenite tip pogleda na Shaded 8ith 4dges ter &smerjenost pogleda na
+sometric . ribli'ajte pogled izvrtine za ep v mo!kem lenk&.
Tip prikaza Shaded vam omogoa( da bolje vidite predogled Smart"ates.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 11
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
Izberite cilindrino ploskev epa ter ga
povlecite v sestav. oka'ite na notranjo ploskev
cilindrine izvrtine v lenk& 0ep lahko izgine za
sestav3.
.adar je kazalec nad izvrtino se spremeni v
. Tak kazalec nakaz&je( da bo &stvarjena
kocentrina relacija( e na tem mest& izp&stimo
ep. redogled epa skoi na &strezno mesto.
4e predogled prikaz&je( da morate spremeniti
&smerjenost (Alignment) pritisnite tipko Tab(
da spremenite &smerjenost (aligned$anti%
aligned)"
Izp&stite ep.
rika'e se %ate orodna vrstica z izbrano relacijo 0oncentric .
.liknite Add#Finish "ate ( da dodate koncentrino relacijo.
,aprite okno u/2oint.pin)!sldprt ter poveaje okno sestava.
.liknite "ate ali +nsert, "ate ter oznaite
stransko ploskev epa in z&nanjo ploskev mo!kega
lenka kot je prikazano na sliki.
7odajte relacijo Tangent .
$hranite sestav.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 12
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.11Dodajanje ro&aja sestav1
.liknite ,idden Lines -emoved .
renesite cran/assy!sldasm iz 8indows 45plorer v okno sestava.
.liknite "ate ali +nsert, "ate.
Izberite z&nanjo ploskev nastavka roaja ter
cilindrino ploskev epa nastavka na mo!kem
lenk& 0ne ravne ploskve3.
7odajte relacijo 0oncentric in kliknite OK
dvakrat( da zaprete PropertyManager.
ovlecite roaj nad mo!ki lenek. ,a
premikanje komponent po gra*inem okn&
vam ni potrebno &porabiti &kaza "ove
0omponent.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 1$
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
.liknite "ate ali +nsert, "ate!
.liknite ,idden Lines $isible ( potem kliknite 9oom
to Area ter pribli'ajte nastavka na roaj& in lenk&.
Izberite ravno ploskev znotraj nastavka na roaj& in ravno
ploskev na nastavk& mo!kega lenka. "porabite Select
Other za la'je izbiranje skritih ploskev.
7odajte relacijo Parallel !
Izberite spodnjo ploskev nastavka roaja ter
zgornjo ploskev nosilca( kot je prikazano na sliki.
7odajte relacijo 0oincident !
,aprite "ate PropertyManager ter shranite sestav.
.liknite +sometric ter Shaded . .onen sestav izgleda kot je prikazano na
sliki.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 16
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.12Pregledovanje relacij
.liknite poleg "ates v konstr&kcijskem dreves&
sestava 0ne v podsestav& cran&%assy3( da bi videli
relacije.
Opomba: 4e ste dodali in izbrisali relacije( se lahko
imena relacij razlik&jejo od tistih prikazanih na sliki.
Vsaka relacija je poimenovana s tipom in !tevilko
relacije( prikazana pa so imena komponent( ki jih
povez&je.
4e se s kazalcem postavite nad relacijo se v gra*inem
okn& po&darijo elementi( ki jih povez&je.
Imena relacij lahko preimen&jete na isti nain( kot ste preimenovali znailke.
1.13Vrtenje ro&aja
,glob lahko vrtite tako( da izberete podsestav 0roaj3 ter ga premaknete.
Izberite neko ploskev na eni izmed komponent podsestava roaja( npr. zgornjo
ploskev g&mba roaja.
ovlecite kazalec v gra*inem okn&.
Roica se obrne in zavrtita se mo!ki in 'enski lenek( ker tako narek&jejo relacije 0le-te
se med vrtenjem ohranjajo3( ki ste jih dodali.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 14
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.142ksplo$ijski pogled sestava
Izdelate lahko t&di eksplozijski 0razstavljen3 pogled sestava. /ksplozijski prikaz je
sestavljen iz enega ali ve eksplozijskih korakov. V tem odsek& boste de*inirali prvi
korak v eksplozijskem& pogled&.
.liknite ,idden Lines -emoved .
.liknite 45ploded $iew v orodni vrstici Assembly.
V gra*inem okn& izberite dolgo ravno ploskev roice. Na
komponenti se pojavi koordinatni sistem 0triad3.
ovlecite zeleno p&!ico navzgor v pozitivni 9 smeri.
odsestav roice se premakne vstran od ostalih komponent.
V PropertyManager se v okenc& 45plode Steps pojavi
korak 45plodeStep).
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 1'
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
$edaj boste dodali eksplozijske korake !e ostalim komponentam.
Izberite mo!ki lenek( 'enski lenek( veznik in epke.
%ed izbranimi elementi se zopet pojavi triad.
ovlecite rdeo p&!ico v pozitivni : smeri.
.omponente se premaknejo vstran od ostalih
komponent. V PropertyManager se v okenc& 45plode
Steps pojavi korak 45plodeStep7.
.liknite kjerkoli dr&gje v gra*inem okn&( da zaklj&ite
eksplozijski korak.
reverite vsebino oken pod Step parameters.
repriajte se da je izbrana opcija 4ntire sub/assembly.
4e morate narediti dr&ge spremembe:
.liknite OK ( da zaprete ropert5%anager.
,a povrnitev sestava v neeksplozijski pogled desno-
kliknite kjerkoli v gra*inem okn& in izberite 0ollapse.
1.15Urejanje eksplo$ijskega pogleda
/ksplozijske korake lahko &rejate ali dodajate nove( e 'elite. 7o eksplozijskega
pogleda dostopate preko drevesa kon*ig&racij 0'onfigurationManager).
Na zgornjem rob& konstr&kcijskega drevesa kliknite ikono ( da preklopite v
drevo kon*ig&racij.
7vokliknite na :efault ali kliknite ( da raz!irite drevo. 4e vas program vpra!a za
potrditev prikaza kon*ig&racije( kliknite 67.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - 15
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
7vokliknite na 45pl$iew)( da ponovno prika'ete eksplozijski pogled 0ali desno-
kliknite na 45pl$iew) in izberite 45plode3.
7esno-kliknite na 45pl$iew) in izberite 4dit Feature.
V PropertyManager v okenc& 45plode Steps dvokliknite 45plodeStep7.
V gra*inem okn& povlecite modro p&!ico na eksplodiranih komponentah( da bi
nastavili eksplozijsko razdaljo.
7a bi nastavili natanno razdaljo:
V PropertyManager v okenc& Settings nastavite 45plode :istance na
1;;.
.liknite Done.
7a bi dodali nov eksplozijski korak:
Izberite mo!ki lenek
ovlecite modro p&!ico v negativni , smeri.
.liknite kjerkoli dr&gje v gra*inem okn&( da dokonate korak.
.liknite OK .
.liknite Shaded 8ith 4dges .
7a ponovno prika'ete sestavljen sestav( desno-kliknite na ime sestava v
kon*ig&racijskem dreves& in izberite 0ollapse.
$hranite sestav.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
VIII-1 - %0
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks