You are on page 1of 16

SolidWorks

II. 40 minutni zaetni teaj


II.40 Minutni zaetni teaj
To poglavje vas vodi preko ustvarjanja vaega prvega SolidWorks modela. Naredili
boste preprost model:
To poglavje vkljuuje:
Izdelava osnovne oblike[ang. base feature]
Dodajanje izbokline [ang. boss feature]
Dodajanje izreza [ang. cut feature]
Prilagajanje modela dodajanje zaokro!itev" spreminjanje velikosti#
Prikazovanje prereza modela
Poglavje naj bi bili zmo!ni zakljuiti v $% minuta&.
'pomba: Nekateri prikazi v tej knjigi so bili zaradi preglednosti spremenjeni. (ar vidite
na zaslonu" la&ko odstopa od slik v knjigi.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 1
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1.1 Izdelava novega kosa [ang. Part]
)a izdelavo novega kosa" kliknite New document v Task pane v SolidWorks"
kliknite New v orodni vrsti*i Standard ali kliknite File, New. Prika!e se novo
pogovorno okno New SolidWorks Document.
(liknite Part in nato OK. Prika!e se okno new part.
1.2 Risanje pravokotnika
'snovni gradnik naega kosa je katla" ekstrudirana iz ski*e pravokotnega pro+ila.
Najprej nariemo pravokotnik.
(liknite Extruded Boss/Base v orodni vrsti*i Features. Prika!ejo se ravnine
Front spredaj#" Top zgoraj# in i!"t desno# in kazale* se spremeni v . ,e se
premaknete s kazal*em nad ravnino" se le-ta osvetli.
Izberite ravnino Front. Pogled se spremeni tako" da gledate na ravnino Front, na
kateri se odpre ski*a. Sedaj la&ko uporabljate ukaze za ski*iranje.
Pritisnite ectan!le v orodni vrsti*i Sketch ali pritisnite Tools, Sketc" Entit#,
ectan!le.
Pomaknite miko v iz&odie. (o je kazale*
v iz&odiu" se spremeni v .
Pritisnite levo mikino tipko" ter zanite
premikati miko tako" da nariete
pravokotnik. (o riete pravokotnik" se
sproti prikazujejo tudi dimenzije le tega.
Ponovno pritisnite levo mikino tipko" da
zakljuite risanje.
)a ve in+orma*ij o rela*ija& med tokami in
rtami glejte SolidWorks Tutorial.
Pritisnite Select v orodni vrsti*i Sketch ali pritisnite Tools, Select.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - '
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
Strani*i pravokotnika" ki iz&ajata iz iz&odia sta rni.
(er ste zaeli risati v iz&odiu" sta krajia te& dve&
strani* avtomatsko v rela*iji [ang. related] z
iz&odiem. (rajia se ne da premikati#. To je
nakazano tudi z simbolom ob krajiu.
'stali dve strani*i in tri krajia# sta modri. To
nakazuje" da se ji& da premikati. (er smo ji& risali kot
pravokotnik se jim samodejno pripie rela*ija
vodoravnosti oz. navpinosti" kar je prikazano s
simbolom oz. .
Primite eno izmed strani* ter jo potegnite na stran ali pa prijemalie na robu ter
pravokotniku spremenite velikost.
1.3 Dodajanje dimenzij
. tem poglavju boste doloili velikost narisanega pravokotnika s kotiranjem.
SolidWorks ne za&teva" da kotirate ski*o" preden iz nje tvorite /D model. . naem
primeru boste dodali kote" da bo ski*a popolnoma de+inirana.
(o dodajate kote" se stanje ski*e izpisuje v statusni vrsti*i. .saka izmed SolidWorks
ski* spada v eno izmed tre& stanj" katere nakazuje tudi razlina barva:
Popolnoma de+inirana [ang. fully defined]" pozi*ije vse& elementov so popolnoma
de+inirane z dimenzijami ali rela*ijami. . popolnoma de+inirani ski*i" so vnosi obarvani
rno.
Podde+inirana ski*a [ang. under defined]" dodatne kote ali rela*ije so potrebne" da
popolnoma popiemo geometrijo. . tem primeru la&ko premikamo podde+inirane dele
ski*e. . podde+inirani ski*i so vnosi obarvani modro.
Prede+inirana ski*a[ang. over defined]" objekt ima dimenzije ali rela*ije" ki so v
kon+liktu. Prede+inirana ski*a je obarvana rdee.
Pritisnite Tools, Options. Na jeziku S#stem options pritisnite $eneral" potem
pritisnite polje pred %nput dimension &alue, da se ta poisti' Pritisnite OK'
(liknite Smart Dimension v orodni vrsti*i Sketch ali kliknite Tools,
Dimensions, Smart.
0ikin kazale* se spremeni v
(liknite vr&nji rob pravokotnika" potem pa
kliknite na mesto" kamor !elite lo*irati
dimenzijo.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 0
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
Navpina rta se iz modre spremeni v rno. S
kotiranjem dol!ine vr&nje strani*e
pravokotnika" popolnoma de+iniramo irino.
1e vedno la&ko premikate strani*o gor in dol"
kar tudi nakazuje modra barva vodoravne
strani*e.
Pritisnte desni rob pravokotnika" potem pritisnte da
lo*irate dimenzijo.
)gornja strani*a ter preostala krajia se obarvajo
rno. Statusna vrsti*a v spodnjem desnem kotu
nakazuje" da je ski*a poplnoma de+inirana [ang.
fully defined].
1.4 Spreminjanje dimenzij

Dvokliknite eno od dimenzij.
Prika!e se pogovorno okno (odi)#" trenutna dimenzija je
oznaena.
.pite 23%mm" potem pritisnite .
Ski*a spremeni svojo velikost v skladu z vpisano dimenzijo. Nova dimenzija je 23%mm.
Pritisnite *oom to Fit na orodni vrsti*i View ali pritisnite tipko ) ali pritisnite
+iew, (odi)#, *oom to Fit" da prika!ete *eloten pravokotnik preko *elotnega
gra+inega podroja in ga *entrirate na sredino.
Dvokliknite e drugo dimenzijo" ter spremenite njeno vrednost na 23%mm.
Ponovno pritisnite )oom to 4it " da postavite ski*o preko *elotnega gra+inega
podroja.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 4
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1. !kstrudiranje osnove
Prva +unk*ija uporabljena v kateremkoli kosu [ang. part] se imenuje osnova [ang.
base feature]. 'snovo naredite z ekstrudiranjem pravokotnika.
(liknite Exit Sketc" v orodni vrsti*i Sketc". . levem podoknu se pojavi
Extrude PropertyManager" pogled se spremeni v trimetrien[ang. trimetric] in v
gra+inem oknu se pojavi predogled ekstruzije.
Pod Direction ," naredite sledee:
Nastavite End -ondition na Blind
Nastavite Dept" na /%mm.
Pritisnite OK da potrdite ekstrudiranje.
. FeatureManager konstruk*ijsko drevo# se
pojavi nov element Extrude,.
,e !elite model oddaljiti pritisnite *" e ga !elite
pribli!ati pa pritisnite S.%FT/*.
(liknite na znak poleg Extrude, v konstruk*ijskem drevesu.Ski*a Sketc"," ki ste
jo ekstrudirali je na seznamu pod Extrude,.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - &
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1." S#ranjevanje kosa
Pritisnite Sa&e v orodni vrsti*i Standard ali pritisnite File, Sa&e.Prika!e se
pogovorno okno Sa&e 0s.
Napiite Tutor, in pritisnite Sa&e.
Pripona 'sldprt je dodana imenu ter s&ranjena v aktivno mapo. )a s&ranjevanje v drugo
mapo uporabite Windo5s raziskovalno tipko" da doloite !eljeno mapo.
pomba: Imena ne razlikujejo veliki& in maj&ni& rk. Npr. imena T1TO,'sldprt,
Tutor,'sldprt in tutor,'sldprt so vsa za isti predmet.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II -
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1.7 Risanje iz$okline [ang. Boss]
Dodatne oblike na kosu kot so izbokline ali izrezi# riemo na ploskve ali ravnine in
potem ekstrudiramo ski*e.
pomba: 6iemo na eno ravnino ali ploskev naenkrat" kasneje pa naredimo !eljeno
obliko iz ene ali ve ski*.
Pritisnite .idden 2ines emo&ed [skri! nevidne robove] v orodni vrsti*i View ali
pritisnite +iew, Displa#, .idden 2ines emo&ed.
(liknite Extruded Boss/Base v orodni vrsti*i Features.
Premaknite mikin kazale* preko sprednje ploskve kosa.
(azale* se spremeni v in robovi ploskve se poudarijo"
kar nakazuje" da la&ko ploskev izberemo.
Izberite prednjo ploskev kosa s klikom. Na tej ploskvi se
odpre ski*a.
Pritisnite -ircle "krog# v orodni vrsti*i Sketch $ools ali
pritisnite Tools, Sketc" Entit#, -ircle. (azale* se spremeni v
.
Pritisnite blizu sredia ploskve ter premaknite kazale*" da se
izrie krog. Da dokonate ponovno pritisnite mikino tipko.
Dimenzioniranje in ekstrudiranje iz$okline
Pozi*ijo in velikost kroga doloimo z potrebnimi kotami.
Pritisnite Smart Dimension v orodni vrsti*i Sketch ali desno kliknite kjerkoli v
gra+inem podroju in izberite Smart Dimension.
Izberite zgornji rob ploskve" krog" ter doloite pozi*ijo dimenzije. Preverite predogled
kote pri vsaki koti. Predogled vam prikazuje" kam so pritrjene kotirne rte" da se la&ko
prepriate o pravilni& re+erenni& objekti&. (adar kotirate krog" so kotirne rte
pritrjene na sredie.
Dvokliknite pravkar postavljeno koto in podajte vrednost 7% v pogovornem oknu
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 1
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
(odi)#. )a potrditev spremembe kliknite .
Ponovite kotiranje tudi na drugem robu. Tudi tu doloite
dimenzijo 7%mm.
1e vedno uporabljamo orodje Dimension' Izberite krog" da doloite njegov premer.
Premikajte kazale*" da vidite predogled kote.
(o je kota postavljena vodoravno ali navpino" je prikazana kot linearna kota" kadar
pa je pod kotom" se prika!e kot kota premera.
Doloite mesto dimenzije ter nastavite njeno vrednost na 8%mm.
(liknite Exit Sketc" v orodni vrsti*i Sketc"' Prika!e se Extrude
PropertyManager.
Pod Direction, nastavite Dept" globino# ekstrudiranja na 39mm" ostala polja
pustite" kot so privzeta ter pritisnite OK " da ekstrudirate izboklino.
Extrude3 se pojavi v drevesu FeatureManager .
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - )
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1.% Izdelava izreza
Izdelali boste izrez" ki bo kon*entrien [ang. concentric] z izboklino.
Ski&iranje in dimenzioniranje izreza
(liknite S"aded Wit" Ed!es v orodni vrsti*i View.
(liknite Extruded -ut v orodni vrsti*i 4eatures ali pritisnite %nsert, -ut,
Extrude.
Izberite prednjo ploskev *ilindrine izbokline.
(liknite Normal To v orodni vrsti*i Standard
Views. (os se obrne tako" da izbrana ploskev gleda
proti vam.
Nariite krog blizu sredia izbokline" kakor je
prikazano. (liknite Smart Dimension ter
kotirajte premer na 9%mm.
Dodajanje kon&entrine rela&ije 'ang. &on&entri&
relation(
Pritisnite 0dd elation v orodni vrsti*i Sketch ali
pritisnite Tools, elations, 0dd. Prika!e se 0dd elations PropertyManager.
Izberite narisan krog notranji krog# in rob izbokline zunanji krog#.
Izbrani objekti se prika!ejo pod Selected Entities.
Pod 0dd elations dodaj rela*ijo#" izberite -oncentric . -oncentric4 se pojavi
pod Existin! elations obstojee rela*ije#. Sedaj imata zunanji in notranji krog
ko*entrino rela*ijo. Na ski*i se prika!e tudi simbol .
(liknite OK .
Sedaj la&ko izre!ete luknjo.
Pritisnite Exit Sketc" v orodni vrsti*i Sketc"' Prika!e se -ut5Extrude
PropertyManager.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 2
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
Pod Direction, nastavite End -ondition na T"rou!"t 0ll in
pritisnite OK .
Pritisnite %sometric v orodni vrsti*i Standard Views.
Pritisnite Sa&e v orodni vrsti*i Standard" da s&ranite kos.
1.) *aokro+evanje ro$ov
. tem poglavju boste zaokro!ili tiri stranske robove naenkrat" saj imajo vsi enak radij
2%mm#. To pomeni" da la&ko uporabimo za vse en ukaz.
Najprej boste spremenili nekaj nastavitev pogleda" da boste la!je opazovali" kaj se
dogaja" ko ustvarjate zaokro!itve.
(liknite Tools, Options. Na jeziku S#stem options pritisnite Displa#/Selection'
Pod .idden ed!es displa#ed as izberite Solid. Ta nastavitev vam omogoa" da la!je
vidite skrite robove" ko uporabljate pogled .idden 2ines +isi6le skriti robovi vidni#.
Pod Part/0ssem6l# tan!ent ed!e displa# izberite 0s &isi6le. S to nastavitvijo la!je
vidite zaokro!ene robove.
Pritisnite OK'
Pritisnite .idden 2ines +isi6le .
(liknite prvi stranski rob" da ga oznaite.
'pazujte" kako se povrine [ang. Face]" robovi [ang. %dge] in
krajia [ang. Verte&] poudarjajo" ko se premikamo preko nji&
z mikinem kazal*em. 'pazujte tudi" kako se spreminja mikin
kazale*.
Dr!ite tipko -trl

pritisnjeno in izberite e preostale tri robove.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 10
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
Pritisnite otate +iew v orodni vrsti*i View ali
pritisnite +iew, (odi)#, otate ter povle*ite" da obrnete
kos pribli!no tako" kot je prikazano.
Pritisnite Select " dr!ite tipko 'trl ter oznaite vse $
stranske robove.
Pritisnite Fillet v orodni vrsti*i Features ali pritisnite
%nsert, Features, Fillet/ound.
Prika!e se Fillet PropertyManager in predogled
zaokro!itev.
Pojavi se oznaka " ki oznauje radij.
Pod %tems to Fillet" okno Ed!e )illet items prikazuje tiri oznaene robove.
Prav tako pod %tems to Fillet izberite mo!nost Full pre&iew" da se vam prika!e
predogled zaokro!itev vse& robov v gra+inem oknu.
Prepriajte se" da je vrednost adius nastavljena na 2%mm"
ostalo pustite na privzeti& vrednosti&.
Pritisnite OK .
.si tirje robovi so zaokro!eni" predmet Fillet, se pojavi v
drevesu Feature(ana!er.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 11
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1.10 ,stvarjanje dodatni# zaokro+itev
Sedaj dodajte zaokro!itve e na ostale ostre robove kosa. Ploskve in robove la&ko
izberete pred ali pa po odprtju Fillet PropertyManeger.
Pritisnite .idden 2ines emo&ed.
Pritisnite Fillet . Pojavi se Fillet PropertyManager.
'znaite elno ploskev. Predogled zaokro!itve se pojavi na
zunanjem robu osnove[base] in izbokline [boss].
Spisek Ed!es, Faces, Features and 2oops prikazuje" da je
izbrana ploskev. Ikona oznauje radij [(adius]
zaokro!itve.
Pod %tems to Fillet" spremenite adius na 9mm ter pritisnite
OK . )aokro!itev zunanji& in notranji& robov se izvede v
enem koraku.
Ponovno pritisnite Fillet .
'znaite elno ploo kro!ne izbokline [boss].
Spremenite adius na 3mm in pritisnite OK .
Pomnite" da se zaokro!itve pojavljajo v
FeatureManager v taknem vrstnem redu" kot ste ji&
ustvarjali.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 1'
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
Pritisnite otate +iew ter zavrtite kos" da ga vidite iz
razlini& pogledov. )a ogled osenenega modela pritisnite
S"aded Wit" Ed!es .
Pritisnite Sa&e " da s&ranite model.
1.11 Izdelava lupine [ang. Shell]
Sedaj bomo naredili lupino iz narisanega kosa. 0aterial bomo odstranili iz oznaene
ploskve" pustili bomo le tankostenski kos.
Pritisnite Back v orodni vrsti*i Standard Views.
)adnja ploskev kosa se obrne proti vam.
Pritisnite S"ell v orodni vrsti*i Features ali
pritisnite %nsert, Features, S"ell.
Prika!e se S"ell, PropertyManager.
'znaite zadnjo ploskev.
'znaena ploskev se pojavi pod Parameters v
seznamu Faces to emo&e .
Pod Parameters" nastavite T"ickness :debelina; na vrednost 3mm in pritisnite
OK .
4unk*ija S"ell odstrani oznaeno ploskev.
Da pregledate rezultat izberite otate +iew ter zavrtite kos.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 10
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
0orda boste morali premakniti kos na drugo loka*ijo
okna.
Pritisnite Pan v orodni vrsti*i View ali izberite
+iew, (odi)#, Pan" nato izberite kos ter ga
pomaknite na novo loka*ijo ter spustite mikino
tipko.
Ponovno pritisnite Pan " da izkljuite orodje.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 14
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1.12 Spreminjanje dimenzij z upora$o prijemali- [ang.
Handles]
Ta odsek prikazuje" kako spremeniti dimenzije z uporabo prijemali.
Pritisnite otate +iew v orodni vrsti*i View ter ga premaknite" da obrnete
kos pribli!no tako" kot je prikazano na sliki. Ponovno pritisnite otate +iew
da izklopte +unk*ijo.
(liknite Extrude, v drevesu FeatureManager.
Extrude, se raziri" da la&ko vidite ski*o iz katere iz&aja. Dimenzije se pojavijo
v gra+inem podoknu.
Pritisnite (o&e/Si7e )eatures v orodni
vrsti*i Features.
Pojavijo se prijemalia za ekstrudiran
model. Ta vam omogoajo premikanje"
vrtenje in spreminjanje nekateri& velikosti
na modelu.
Premaknite esi7e prijemalie da
poveate globino ekstrudiranja iz /%mm na
9%mm.
'pazujte mikin kazale*" ko spreminjate
globino. <e ta vam ka!e dimenzijo" ki jo
spreminjate. (o sprostite mikino tipko se
model ponovno obnovi z uporabo novi&
dimenzij.
Ponovno pritisnite (o&e/si7e )eatures " da
izklopite +unk*ijo.
Pritisnite kjerkoli zunaj modela" da skrijete
dimenzije.
Pritisnite Sa&e da s&ranite model.
pomba) Dimenzije la&ko spreminjate tudi preko
pogovornega okna (odi)#" kakor je bilo pred&odno
obravnavano.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 1&
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks
SolidWorks
II. 40 minutni zaetni teaj
1.13 .rikazovanje prereza
(adarkoli la&ko naredite prerez /D modela" tako da izberete ploskev modela ali
ravnino" s katero !elite doloiti rezalno ravnino. . naem primeru bo re+erenna
ravnina i!"t.
Izberite %sometric " potem pritisnite pogled S"aded .
Pritisnite Section +iew v orodni vrsti*i
View ali izberite +iew, Displa#, Section +iew.
Poka!e se Section 3ie, Property Manager.
Pod Se*tion 2" se kot privzeta prika!e ravnina
Front na seznamu e)erence Section
Plane/Face.
Pod Se*tion 2 desno kliknite i!"t " da
izberete ravnino i!"t.
.piite *+ za O))set Distance [oddal!enost
re,alne ravnine od referen-ne] in pritisnite
Enter. Pojavi se rezalna ravnina oddaljena
7%mm od ravnine i!"t.
.rednost O))set Distance la&ko spreminjate tudi s klikom na pui*i .
Predogled se dinamino obnavlja s spreminjanjem vrednosti.
Nasvet: Preklopite na pogled Top ali Front
" da bi bolje razumeli" kako deluje prerez.
(liknite na e&erse Section Direction " da
spremenite smer vidnega modela.
Pritisnite OK .
Prerez modela je prikazan. Prerezan je samo pogled
modela" na pa model. Pogled v prerezu se o&rani
tudi" e spremenite pogled [View mode]"
orientiranost [rientation] ali poveavo [.oom].
Ponovno pritisnite Section +iew " da izklopite
pogled v prerezu. 0odel se zopet prika!e v *eloti.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 !jubljana
II - 1
"el.# $01% & 1' &&
"ele(aks# $01% &) '' '&
e-*o+ta# solid,orks-ib-caddy.si
.tt*#//,,,.ib-caddy.si/solid,orks