You are on page 1of 7

SolidWorks

IX. Delo z risbami in kotiranje


IX-2. Kosovnica (Bill of Materials)
V tem poglavju boste risbi dodali kosovnico in balonke.
To poglavje vsebuje:
Nastavljanje opcij risanja in kotiranja
Vstavljanje kosovnice (Bill of Materials)
Sidranje kosovnice
Premikanje kosovnice
Urejanje kosovnice
Oznaevanje risbe z balonki
Sranjevanje kosovnice za uporabo z ostalimi aplikacijami
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 jubljana
IX-! - 1
"el.# $01% &66 1! &&
"ele'aks# $01% &6( !! !&
e-)o*ta# solid+orks,ib-caddy.si
-tt)#..+++.ib-caddy.si.solid+orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1.1Prietek risanja
!lenkast sestav" ki ste ga izdelali v poglavju #$elacije sestavov% je osnova za delo z
kosovnico.
Odprite \universal_joint\u-joint.sldasm
Odprite novo risbo.
&esno'kliknite kjerkoli na
listu ter izberite Properties.
Nastavite Scale na 1:2 ter
kliknite OK.
Vstavite izometrien pogled
sestava U-joint.sldasm.
Sranite risbo kot U-
joint.slddrw.
1.2Opcije risanja in kotiranja
(liknite Tools, Options. Na jeziku Document Properties kliknite Detailing.
Prepriajte se" da je pod ill o! materials oznaen "utomatic update o! O#.
!e ni oznaeno" morate izbrisati in ponovno vstaviti kosovnico" da jo osve)ite.
Spremembe" ki vplivajo na kosovnico, vkljuujejo dodajanje" brisanje ali zamenjavo
komponent" spreminjanje imen" itd.
Na jeziku Document Properties pod Detailing kliknite alloons in nastavite
sledee:
V odseku Single $allon v oknu St%le iz seznama izberite &ircular Split 'ine.
V odseku alloon te(t v oknu Upper je )tem *um$er in v 'ower je
+uantit%.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 jubljana
IX-! - !
"el.# $01% &66 1! &&
"ele'aks# $01% &6( !! !&
e-)o*ta# solid+orks,ib-caddy.si
-tt)#..+++.ib-caddy.si.solid+orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
V odseku ent 'eader izberite Use $ent leader.
Na jeziku Document Properties pod Detailing kliknite "nnotations Displa%.
Prepriajte se" da je oznaeno Displa% all t%pes.
(liknite OK" da zaprete pogovorno okno Options.
1.3stavljanje kosovnice (Bill of Materials ! BOM)
(er lako risba vsebuje poglede razlini kosov in sestavov" morate oznaiti pogled"
za katerega )elite izdelati kosovnico.
Oznaite pogled.
(liknite )nsert, Ta$les, ill o! #aterials ali kliknite ill o! #aterials v orodni
vrstici Annotation. Prika)e se ill o! #aterials PropertyManager.
V PropertyManagerju storite sledee:
Pod O# T%pe izberite )ndented assem$lies. Podsestav in njegove
komponente bodo navedene v kosovnici. Ostale izbire so:
Parts onl% * navedene so komponente podsestavov in kosov" vendar pa ne
podsestavi.
Top level onl% * navedeni so kosi in podsestavi" vendar pa ne komponente
podsestavov.
Pod Ta$le "nc,or storite sledee:
Obkljukajte "ttac, to anc,or.
+a "nc,ored corner izberite Top 'e!t .
&a postavite kosovnico kliknite OK .
Prika)e se kosovnica. Navedeni so kosi in podsestav zgloba.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 jubljana
IX-! - /
"el.# $01% &66 1! &&
"ele'aks# $01% &6( !! !&
e-)o*ta# solid+orks,ib-caddy.si
-tt)#..+++.ib-caddy.si.solid+orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1."#i$ranje kosovnice
Sidrna toka (anchor point) je toka v ,ormatu kosovnice" ki de,inira sidranje
kosovnice. V kosovnici (Bill of Materials) lako izberete kateri vogal kosovnice
)elite" da je sole)en z sidrno toko.
&esno'kliknite kosovnico in izberite Properties. V PropertyManagerju pod Ta$le
"nc,or kliknite Top -ig,t . (osovnica se premakne tako" da je zgornji desni kot
sole)en s sidrno toko.
V konstrukcijskem drevesu raz-irite S,eet . in nato S,eet /ormat. .
&esno'kliknite ill o! #aterials "nc,or. in izberite Set "nc,or.
(liknite zgornji levi vogal notranjega okvirja" da nastavite sidri-e. (osovnica je
zasidrana na notranji okvir.
&esno'kliknite kosovnico in izberite Properties. V PropertyManagerju pod Ta$le
"nc,or kliknite Top 'e!t " da kosovnico poravnate znotraj okvirja risbe.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 jubljana
IX-! - 0
"el.# $01% &66 1! &&
"ele'aks# $01% &6( !! !&
e-)o*ta# solid+orks,ib-caddy.si
-tt)#..+++.ib-caddy.si.solid+orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1.%Pre&ikanje kosovnice
(osovnico lako odklenete in jo premaknete na novo lokacijo.
&esno'kliknite kosovnico in izberite Properties. V PropertyManagerju pod Ta$le
"nc,or odznaite "ttac, to anc,or.
Premaknite kazalec nad zgornji rob kosovnice. (azalec se spremeni v .
Potegnite tabelo na novo lokacijo.
&esno'kliknite kosovnico in izberite Properties. V PropertyManagerju pod Ta$le
"nc,or oznaite "ttac, to anc,or. (osovnica se zopet vrne na sidri-e.
1.'(rejanje kosovnice
Vnesite opise za objekte.
&vokliknite prvo celico v stolpcu Description v kosovnici. Pojavi se sporoilo" da je
vrednost celice povezana z modelom in da se bo povezava prekinila" e boste rono
vnesli tekst. (liknite 0es" da prekinete povezavo.
Vpi-ite opis za prvo komponento v kosovnici.
Ponovite zadnja dva koraka tolikokrat" da dodate opise za vse komponente.
.ako tudi spremenite velikost besedila" spremenite pisavo" itd.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 jubljana
IX-! - &
"el.# $01% &66 1! &&
"ele'aks# $01% &6( !! !&
e-)o*ta# solid+orks,ib-caddy.si
-tt)#..+++.ib-caddy.si.solid+orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
1.)stavljanje *alonov
(omponente v sestava oznaujemo z zaporednimi -tevilkami" da naka)emo elemente
v kosovnici.
(liknite alloon v orodni vrstici Annotation ali kliknite )nsert, "nnotation,
alloon.
Prika)e se alloon PropertyManager.
(liknite komponento v pogledu in nato kliknite -e enkrat" da postavite balon.
/alon se pritrdi na komponento. 0tevilka ustreza zaporedni -tevilki komponente
1zgoraj2 in -tevilu komponent 1spodaj2.
Nadaljujte z dodajanjem balonov.
(liknite OK .
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 jubljana
IX-! - 6
"el.# $01% &66 1! &&
"ele'aks# $01% &6( !! !&
e-)o*ta# solid+orks,ib-caddy.si
-tt)#..+++.ib-caddy.si.solid+orks
SolidWorks
IX. Delo z risbami in kotiranje
&a premaknete balon ali
pu-ico" izberite in
potegnite balon ali
potegnite pu-ico za
prijemali-e.
&a uredite lastnosti
balonov" oznaite balon
ali ve balonov ter
spremenite lastnosti v
PropertyManager.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 jubljana
IX-! - 1
"el.# $01% &66 1! &&
"ele'aks# $01% &6( !! !&
e-)o*ta# solid+orks,ib-caddy.si
-tt)#..+++.ib-caddy.si.solid+orks