You are on page 1of 8

SolidWorks

VIII. Delo s sestavi


VIII-3. Ve o sestavih
S sestavi lahko ponete ve kot je prikazano samo v primerih. Sledee strani
prikazujejo nekaj dodatnih funkcij v sestavih SolidWorks.
To poglavje opisuje funkcionalnost SolidWorks-a na sledeih podrojih
Dodatne relacije sestavov
!odsestavi
"osi ustvarjeni v povezavi s sestavi
!oenostavitev sestavov
#dkrivanje interferenc
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - (
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.1 Sestavljenje komponent
1.1.1Dodatni tipi relacij
V primerih je prikazan samo izvleek razpololjivih relacij. Na voljo je ve kot
sedemdeset kombinacij elementov in relacij. Relacije lahko dodajate stocem,
cilindrom, ekstruzijam, rtam, ravninam, tokam, kroglam in ostalim elementom.
Lahko dodate relacijo kota, solenosti, koncentrinosti, razdalje, vzporednosti,
pravokotnosti, simetrije in tangentnosti.
1.1.2Smart mates
Dodajate lahko tudi druge tipe relacij mart!ates, kakor ste jih dodajali v poglavju
"Relacije sestavov#. Dodajate lahko relacije, ki temeljijo na znailkah s koninimi ali
cilindrinimi oblikami. Dodajate lahko relacije na osnovi vzorca, da poravnate dve
komponenti glede na njun kroni vzorec.
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - 0
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.1.3Relacije simetrije (Symmetry
Mates)
imetrine relacije prisilijo dva ista objekta, da
sta simetrina preko ravnine ali ravne ploskve
komponente.
Na sliki sta poudarjeni ploskvi simetrini glede
na ravnino. $osa sta obrnjena en glede na
drugega, ker sta simetrini samo oznaeni
ploskvi in ne vse ploskve.
Relacija cam-follower (Cam-Follower Mates)
%a relacija je tip tangentne ali solene relacije. Dopu&a vam sestavljanje cilindrov,
ravnin ali tok na serijo tangentno ekstrudiranih ploskev.
1.1.!rcaljenje "omponent (Mirror Components)
Nove komponente lahko izdelate z zrcaljenjem obstojeih kosov ali komponent
podsestavov. Nove komponente so lahko kopija'cop() ali zrcalna podoba'mirror)
originalnih komponent. *e se spremeni originalna komponenta se spremenita tudi
kopija ali zrcalna podoba.
Razlike med kopiranimi in zrcaljenimi komponentami so+
%op' 6irror
,stvarjeni niso nobeni novi dokumenti
kosa ali sestava.
,stvarjeni so novi dokumenti.
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - ,
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
-eometrija nove komponente je identina
originalni komponenti. samo usmerjenost
komponente je drugana
-eometrija komponente je zrcaljena. je
drugana od originalnih komponent.
1.2 Spreminjanje podsestavov
1.2.1Delo s podsesta#i
/odsestav lahko izdelate iz e obstojeih komponent v sestavu.
/odsestav lahko razstavite v posamezne komponente ter prestavite komponente v
glavni sestav.
$omponente lahko premikate iz ali v podsestav
1.2.2Fle"si$ilni podsesta#i
/odsestavi so lahko 0leksibilni. %o omogoa premikanje posameznih komponent
sestava v glavnem sestavu.
/rimer prednosti te 0unkcije je, kadar hoete premikati komponente bata 'podsestav) v
sestavu motorja. /remikate lahko posamezne komponente bata vendar ta &e vedno
zdruuje komponente kot podsestav.
1.3 Delo z kosi v sestavu
1.3.1%&orec "omponent (Component 'atterns)
Doloite lahko vzorec za postavitev komponent v sestavu na podoben nain, kot ste
doloili vzorec znailk v kosu. Doloite lahko tudi vzorec komponent, ki temeljijo na
vzorcu znailk. Npr. postavite lahko tak&no &tevilo nosilcev, da bo odgovarjalo vzorcu
izvrtin na objektu.
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - 7
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.3.2!na(il"e sesta#o# ()ssem$ly Feat*re)
$o ste v sestavu lahko izdelate izvrtino ali izsek, ki obstaja samo v sestavu. Doloite
lahko na katere komponente sestava elite, da vpliva doloena znailka. %o je
uporabno za dodajanje izvrtin, ki so ustvarjene po sestavu modela.
1.3.3Smart Fasteners
1 enim ukazom lahko vstavite sornike in vijake iz knjinice v izvrtine na sestavu.
/rogram prepozna ustrezen tip, velikost in dolino spojnega elementa za vsako serijo
izvrtin. 2mogoa vam tudi vstavljanje podlok in matic.
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - /
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.3.'redlo+ne s"ice (,ayo*t S"etc-es)
$onstruirate lahko sestav po nainu top3do4n pri katerem uporabite predlono skico.
,stvarite lahko eno ali ve skic, ki prikazujejo mesto postavitve posamezne
komponente. Nato lahko spreminjate in izdelujete obliko &e preden je izdelan
katerikoli kos. /redlone skice lahko kasneje uporabljate za spreminjanje sestavov.
1.3..!dr*+e#anje "oso# (joinin/ 'arts)
1druite lahko dva ali ve kosov, da ustvarite nov kos. 2peracija zdruevanja odstrani
povr&ine, ki vdirajo v prostor drugega objekta ter zdrui telesa objektov v enega.
1.3.0!#arni spoji (1eld 2eads)
estavom lahko dodajate &irok nabor
zvarnih spojev. /rogram vas vpra&a po
tipu zvarnega spoja, tipu povr&ine in
povr&inah, ki jih elite zvariti. $adar
ustvarite zvar, program samodejno
doda zvarni simbol na komponento
zvara, ki jo ustvari.
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - *
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
1.4 Poenostavljanje sestavov
1..13#oji sesta#o# ()ssem$ly 4n#elopes)
$omponente lahko izbirate glede na njihove pozicije z ozirom na ovoj sestava. 2voj
sestava je re0erenna komponenta in je spregledana v globalnih operacijah sestava
'5ill o0 !aterials 6 kosovnica, !ass properties, itd.). 7zvajate lahko razline operacije
urejanja 'skrij, prikrij, kopiraj ali izbri&i) na komponentah ki so v, zunaj ali prehajajo
preko ovoja sestava.
1..25&$ira "omponent po nji-o#i- lastnosti-
$omponente, ki jih elite urejati, lahko izbirate glede na njihove lastnosti. $o izberete
tiste komponente, ki ustrezajo navedenim lastnostim, lahko izvajate elene operacije
kot so prikrij, kopiraj ali skrij.
1..36onfi/*racije sesta#o#
7zdelate lahko kon0iguracije v sestavih, ki omogoajo+
Doloitev vidnost ali prikritje komponent
Name&anje komponent na razlinih lokacijah
/reklop kon0iguracij komponent
preminjanje dimenzij ali prikritja znailk sestavov ali relacij.
1. Prepreevanje inter!eren" med komponentami
V kompleksnih sestavih je vasih teko videti, e se na kak&nem mestu komponente
prekrivajo med seboj. V nekaterih primerih je to &e teje, kadar premikate
komponente. Da odkrijete inter0erenco, lahko uporabljate naslednja orodja+
Interference detection. Lahko ugotovite inter0erenco med komponentami in
prostornino prekrivanja.
Collison Detection. 2dkrivate trk z ostalimi komponentami, kadar jih premikate ali
vrtite
Dynamic Clearance. Dinamino lahko zaznate zranost med komponentami, kadar
jih premikate ali vrtite. $o vrtite ali premikate komponento, se prikae dimenzija, ki
prikazuje minimalno razdaljo med oznaenima komponentama, kot je prikazano na
sliki. /remikanje komponent lahko prepreite z navedbo razdalje med njima.
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - 8
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks
SolidWorks
VIII. Delo s sestavi
i$-%&Dd' d.o.o.
Dunajska cesta ()*
())) +ju$ljana
VIII-, - 1
Tel. -)(. /** (0 //
Telefaks -)(. /*1 00 0/
e-po2ta solid3orks4i$-cadd'.si
http55333.i$-cadd'.si5solid3orks