You are on page 1of 9

SolidWorks

XI. 3D skice
XI.3D skice
Z uporabo SolidWorks lahko izdelujete tudi 3D skice. 3D skice lahko uporabite kot
vodilne krivulje za vleenje ali napenjanje povrine, srednjice za Loft ali kot eden
kljunih eleentov za siste cevne napeljave !pipin"#. !Za ve inforacij o
SolidWorks $ipin" add%in, "lejte Building Piping Systems.#
&o po"lavje va predstavi 3D skice in opisuje sledee koncepte'
Skiciranje relativno na koordinatni siste
(poraba prostorskih prijeali
Dienzioniranje v 3D prostoru
)azpolo*ljive relacije v 3D skiciranju
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - 1
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
1.13D skice
Da odprete 3D skico, kliknite 3D Sketch v orodni vrstici Sketch ali kliknite
Insert, 3D Sketch. +rodja, ki so razpolo*ljiva v 3D skiciranju so Line, Spline, Point,
Centerline, Fillet, Sketch Chamfer, Convert ntities, Intersection Curve, Face
Curves, !rim, "tend in Construction #eometry.
3D skice so sestavljene iz serij rt in lokov. Line uporabljate za skiciranje rt,
Fillet za zaokro*evanje presei narisanih rt. Da izdelate lok, kliknite Fillet in
dve sekajoi se rti ali njuno skupno toko.
Za konstrukcijsko "eoetrijo lahko uporabljate Centerline ali Point .
,oordinatni siste. ,ot privzeto riete relativno na koordinatni siste v odelu.
Da preklopite na eno od ostalih dveh ravnin, kliknite izbrano orodje in pritisnite tipko
!a$. $rikazano je izhodie trenutne skice.
Da spreenite koordinatni siste za 3D skice, kliknite izbrano skicirno orodje, dr*ite
tipko Ctrl ter kliknite ravnino, ravno ploskev ali uporabniko definiran koordinatni
siste.
-e oznaite ravno ploskev, se ravnine 3D skice zavrtijo tako, da je risalna ravnina
./ poravnana z izbrani objekto.
-e izberete koordinatni siste, se skicirne ravnine 3D zavrtijo tako, da je skicirna
ravnina ./ vzporedna z ./ ravnino koordinatne"a sistea.
Prostorsko pri%emali&'e. 0rafini poonik va poa"a pri orientaciji,
kadar skicirate na nekaj ravninah. &a poonik je poienovan space
handle !prostorsko prijealie#. &a se pojavi tedaj, ko je definirana prva
toka rte na izbrani ravnini. Z uporabo prostorske"a prijealia lahko
oznaite os vzdol* katere *elite risati.
(otiran%e. -rte lahko nariete na pribli*no dol*ino ter jih kasneje
natanno kotirate.
1zdelajte dienzijo dol*ine z izbiro dveh tok, rte ali dveh vzporednih rt.
1zdelajte dienzijo kota z izbiro treh tok ali dve rt.
#eometri%ske relaci%e. 2 3D skicah lahko dodajate relacije toka in rta.
3ekatere relacije so saodejno dodane za 3D skicirane rte.
-e se pri risanju rte pribli*ate, kateri ized "lavnih seri ., / ali Z, se rta
poravna z osjo in se ji doda relacija 4orizontal, 2ertical ali 5lon" Z. )elacije so
dodane z oziro na trenutni koordinatni siste v 3D skici.
-rte lahko riete vzdol* ene od treh "lavnih seri. Skicirate lahko v trenutno risalno
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - %
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
ravnino pod koto na "lavne seri ali pa lahko skicirate izven ravnine, e se konna
toka pripne na obstojeo "eoetrijo odela.
Pripen%an%e 'rt. 6ed ustvarjanje rt, lahko pripenjate rte na *e obstojeo
"eoetrijo, kot so povrine odelov ali vo"ali ter toke.
$ripenjanje ni o"oe, e riete v eni ized "lavnih koordinatnih seri.
-e riete na ravnini ter siste pripne na na%ravninsko toko, je prikazano zaasno 3D
"rafino okno, ki indicira na neravninsko prirenjanje.
)avide*ni ro$ovi. ,adar ustvarjate loke z orodje 7illet, je ori"inalna skupna toka
prikazana kot navidezni rob. Da spreenite prikaz navideznih robov, kliknite !ools,
+ptions, Document Settings. $od Detailing izberite ,irtual Sharps-
1zberite ene"a ized o*nih stilov'
,ote in relacije v 3D skicah lahko dodajate na navidezne robove
-e izbriete lok, se rti podaljata tako, da se zdru*ita v navidezne robu.
-e izbriete rto, ki ste jo uporabili za izdelav zaokro*itve, zaokro*itev kljub teu
ostane. 3avidezni rob postane narisana toka.
1.2 Uporaba 3D skice pri izdelavi mree za peico
Zunanji *ini okvir re*e je izdelan z vleenje kro"a vzdol* 3D skice.
,o izdelate polovico re*e izkoristite prednost sietrije ter za izdelavo dru"e"a dela
uporabite funkcijo .irror /ll.
Izdelajte 3D skico zunanjega
okvra:
,liknite )e0 v orodni
vrstici Standard in ustvarite nov
kos.
Da odprete novo 3D skico
kliknnite 3D Sketch ali
Insert, 3D Sketch.
,liknite Line ter iz izhodia vzdol* . osi na ravnini ./ nariite 839
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - 3
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
rto. ,o riete vodoravno !vzdol* osi .# na ravnini ./,
se kazalec spreeni v .
Namig: 3ariite rto na pribli*no dol*ino, ter kasneje
kotirajte na tono dol*ino.
,liknite Select ter kliknite zaetno toko rte.
2 PropertyManagerju se prepriajte, da je konna toka tono v izhodiu !pod
Parameters ora biti prikazano :,:,:#. &oka sovpada !Coincident# z izhodie kot
je prikazano v oknu "isting 1elations in je popolnoa definirana, kar je
prikazano pod Information .
-e toka ni v izhodiu, strorite sledee'
$od $araeters nastavite 2 Coordinate, 3 Coordinate in Z Coordinate na 4.
2 /dd 1elations kliknite Fi" , da dodate relacijo Fi".
Sedaj je toka popolnoa definirana !Fully Defined#, kar je prikazano pod
Information .
,liknite Line in nadaljujte risanje ostalih rt iz konne toke prejne rte.
2saki ko zanete z novo rto je prikazan trenuten koordinaten siste, ki va
poa"a pri orientaciji.
Skicirajte sledee rte na pribli*no
dienzijo, kasneje pa jih boste kotirali
na tono dol*ino'
Skicirajte vzdol* / osi
rto 89.
Skicirajte vzdol* . osi
za 89.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - .
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
$ritisnite !a$, da spreenite
risalno ravnino v ravnino /Z
.
Skicirajte vzdol* osi Z za
;<:.
Dvakrat pritisnite !a$, da
spreenite ravnino nazaj na ./.
Skiciraj nazaj vzdol* osi . za 89.
Skicirajte navz"or ob / osi za 89.
3ariite nazaj vzdol* . osi za 839.
,otirajte rte, kot je prikazano.
,liknite ,ie0, Sketch 1elations, da skrijete relacije skice v "rafine oknu.
,liknite Sketch Fillet v orodni vrstici Sketch ali kliknite !ools, Sketch !ools,
Fillet ter zaokro*ite vsa preseia z radije 9.
,liknite 3D Sketch , da zaprete skico.
Shranite kos kot 1ack-sldprt.
Da dokonate polovico zunanje"a okvirja, vleete 9 kro" po 3D skici.
1zberite ravnino )i"ht v konstrukcijske drevesu in kliknite Sketch , da odprete
skico na tej ravnini.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - $
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
2 izhodiu skicirajte kro" s preero
5mm.
,liknite "it Sketch , da zaprete skico.
,liknite S0ept Boss5Base ali Insert,
Base, S0eep- $oka*e se Base6S0eep
PropertyManager.
2 PropertyManagerju pod Profile and
Path'
1zberite kro" !Sketch7# za Profile .
1zberite 3D skico !3DSketch7# za Path .
,liknite +( .
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - 6
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
1.3Izdelava prenih palic
3aredite linearen vzorec prenih palic, ki se raztezajo od ene"a konca okvirja do
dru"e"a.
+dprite skico na ravnini Front-
,liknite )ormal !o .
3ariite kro" ta, kjer se zdi, da naj
bi bila ploskev okvirja !ravnina front
je pravzaprav na sredi okvirja in ne na
*ici#. 0lejte, da bo sredie kro"a vodoravno z izhodie !ed risanje se pojavi
rtkana rta, ko sta toki vodoravni#.
,otirajte sredie 88 od izhodia.
,otirajte preer kro"a na <.
,liknite "truded Boss5Base ali Insert, Boss, "trude. $rika*e se Boss6
"trude PropertyManager.
Spreenite po"led v Isometric .
2 PropertyManagerju pod Direction7 storite sledee'
-e je potrebno kliknite
1everse Direction , tako da
puica ka*e v ser proti dru"i
stranici okvirja.
nd condition nastavite na 8p
to Surface.
1zberite stranico okvirja na
dru"i strani za Face5Plane .
1zberite .erge result, e e ni
izbrano. +pcija .erge result
odloa, e se pri operaciji
ustvari novo telo ali pa se zdru*i s prejnji.
,liknite +( .
Sedaj izdelajte vzorec ekstruzije.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - /
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
,liknite ,ie0, !emporary /"es, da vkljuite po"led osi. +si orajo biti vidne, ker
jih boste orali izbrati, da boste ustvarili vzorec.
2 konstrukcijske drevesu izberite "trude7 in kliknite Linear Pattern v
orodni vrstici Features ali Insert, Pattern5.irror, Linear Pattern. $rika*e se Linear
Pattern PropertyManager, na seznau Features to Pattern je "trude7.
,liknite os na ploskvi okvirja, kjer ste
narisali kro".
Namig: ,azalec se spreeni v , ko se
preaknete nad os.
2 "rafine oknu se prika*e predo"led
vzorca in puica, ki nakazuje ser vzorca.
2 PropertyManagerju se v oknu Pattern
Direction pojavi /"is97:-
$od Direction 7 storite sledee'
$re"lejte predo"led vzorca in se
prepriajte, da se palice vzorijo
proti zunanjeu robu okvirja, kot
je prikazano. -e je potrebno
kliknite 1everse Direction , da
spreenite ser vzorca.
3astavite Spacing na 22mm.
3astavite )um$er of Instances na 6.
,liknite +( .
2zorec ekstruzije je dokonan.
(porabite funkcijo .irror, da dokonate re*o.
,liknite ,ie0, !emporary /"es, da izkljuite osi.
,liknite .irror v orodni vrstici Features. ali Insert, Pattern5.irror, .irror
-
$ojavi se .irror PropertyManager.
Zavrtite polovico re*e, ki ste jo ustvarili in kliknite konno ploskev okvirja.2 oknu
.irror Face5Plane se na seznau prika*e Face97:.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - '
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks
SolidWorks
XI. 3D skice
,liknite Bodies to .irror , nato kliknite katerikoli del re*e.
,liknite +( , da zrcalite
polovico re*e preko izbrane
ploskve.
,liknite Isometric v orodni
vrsitici Standard Views.
6re*a je dokonana.
Shranite odel.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
XI - 0
el.! "01# $66 1% $$
ele&aks! "01# $6' %% %$
e-(o)ta! solid*orks+ib-caddy.si
,tt(!--***.ib-caddy.si-solid*orks