You are on page 1of 12

SolidWorks

VII. Delo s kosi in znailkami


VII-4. Fillet Features
To poglavje prikazuje kako uporabljati razline vrste zaokroitev. V tem
primeru boste izdelali model gumba z:
Uporabo relaij v skia!
Dodajanjem nagibov ekstrudiranja
Dodajanjem zaokroitev
"elnimi zaokroitvami
#onstantnimi zaokroitvami
Spremenljivimi zaokroitvami
Uporabo zraljenja za zagotovitev simetrije
Uporabo kronega vzora z enakim razmakom
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ (
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
1.1Izdelava osnove
Za idelavo gumba lahko izkoristimo njegovo simetrijo. Ustvarite polovico gumba,
drugo polovico pa s preslikavo. Vse spremembe, ki jih naredite na originalni polovici
se odraajo tudi na preslikani polovici.
Kadar poveemo znailke z izhodiem in ravninami rabite la malo kot in
konstrukcijskih elementov. Kadar riete na ta nain, je laje popravljati model.
Kliknite New , izberite jeziek Tutorial ter dvojno kliknite ikono Part, da odprete
nov dokument.
kico odprite na ravnini Front..
!ariite lok.
Kliknite Centerpoint Arc v orodni vrstici Sketch Tools ali kliknite Tools, Sketch
Entity, Centerpoint Arc.
"ovlecite dol iz izhodia. "okae se vodilna rta.
#koli izhodia potegnite za kot 180 v nasprotni smeri urinega kazalca.
Namig$ Kazalec se spremeni v , ko nariemo 180 lok.
Konni toki poveite z vertikalno rto.
Kotirajte polmer kroga na 15mm.
#znaite rto, drite Ctrl ter kliknite izhodie.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ 0
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
V Properties PropertyManager pod Add Relations
kliknite Midpoint in kliknite OK da dodate
relacijo.
Kliknite Etruded !oss"!ase ali #nsert, !ase,
Etrude.
"od $irection %storite sledee$
"ustite End Condition na !lind.
!astavite $epth na 10mm.
Kliknite OK .
1.2Izdelava roaja
%zdelajte roaj za gumb.
premenite usmerjenost pogleda na Ri&ht .
kico odprite na ravnini Ri&ht.
!ariite tiri rte, kot je prikazano na sliki.
"azite, da ne nariete pravokotnic.
&ed vertikalno rto in rob modela dodajte
kolinearno(Collinear' relacijo.
Kotirajte kot je prikazano na sliki.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ 7
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
Kliknite Etruded !oss"!ase ali #nsert, !oss, Etrude.
"od $irection % storite sledee$
"ustite End Condition na !lind.
!astavite $epth na 5mm.
Kliknite OK .
1.3Dodajanje nagibov roaju
premenite usmerjenost pogleda v '$i(etric.
Kliknite $ra)t v orodni vrstici Features ali
klikite #nsert, Features, $ra)t.
"ustite Type o) $ra)t na Neutral
Plane
!astavite $ra)t An&le na %*+,
Kot Neutral Plane izberite ravnino
Ri&ht.
Nasvet$ Uporabite lebdee
konstrukcijsko drevo za izbiro ravnine.
Kliknite Faces to $ra)t ter oznaite
ploskve prikazane na sliki.
Kliknite OK .
1.4Izdelava elne zaokroitve
Zaokroite elno ploskev z uporabo elne zaokroitve ter konne rte (hold line'. )a
tip zaokroitve odstrani ploskev, katere rob je del konne rte. *azdalja med konno
rto ter izbranimi ploskvami doloa radij zaokroitve.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ ,
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
Kliknite Fillet ali #nsert, Features, Fillet"Round.
V PropertyManagerju "od Fillet Type izberite Face Fillet.
"od #te(s to Fillet storite sledee$
Kliknite znotraj polja Face Set % ter izberite ploskev na sliki oznaeno s
Face set %,
Kliknite znotraj polja Face set - ter izberite ploskev oznaeno s Face set
-.
"od Fillet Options kliknite .old lines ter izberite rob oznaen s .old line.
Kliknite OK .
hranite kos kot Kno/,sldprt.
1.5Izdelava zaokroitev s konstantni radije
Zaokroite robove z uporabo serije konstantnih radijev.
Kliknite Fillet ali #nsert, Features, Fillet"Round.
V PropertyManagerju pod Fillet Type izberite Constant radius, e e ni izbran,
%zberite rob roaja oznaen na sliki s 5.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ /
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
"od #te(s to Fillet, nastavite Radius na 5mm. "rikae se
predogled zaokroitve v gra+inem oknu.
Kliknite OK .
"onovite zadnjih pet korakov, da dodate zaokroitve za
robove oznaene z - in *,0. Vsakemu od robv nastavite radius
tako, da se ujema z oznako na sliki.
Nasvet$ Kadar se sekata zaokroena robova je bolje prej dodati vejo zaokroitev.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ *
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
1.!Izdelava zaokroitev s s"reenljivi radije
%zdelajte zaokroitev s spremenljivim radijem z doloitvijo razlinih radijev v ve
tokah robu, ki ga zaokroujete.
Kliknite .idden 1ines Re(o2ed .
Kliknite Fillet ali #nsert, Features, Fillet"Round,
V PropertyManagerju pod Fillet Type izberite
3aria/le radius.
Za #te(s to Fillet izberite tiri robove prikazane na sliki.
"od 3aria/le Radius Para(eters nastavite vrednosti
radija za pet tok prikazanih na sliki.
Kliknite 3% v oknu Attached Radii ,
!astavite Radius na , in pritisnite Enter. Vrednost 1mm
se pojavi za toko 3% v oknu Atached Radii in v okenku
v gra+inem oknu.
Za vse preostale toke nastavite radije tako, da ustrezajo
vrednostim na sliki$
%zberite 3- v oknu Atached Radii , nastavite
Radius na 1.5 in pritisnite Enter.
Kliknite Set 4nasi&ned, da nastavite e preostalim tokam radij 1.5.
%zberite 30 v oknu Atached Radii , nastavite Radius na 1 in pritisnite
Enter.
Vrednosti za vse toke se pojavijo na seznamu. V gra+inem oknu se prikae
predogled.
Kliknite OK , da zapustite Fillet PropertyManager.
Nasvet$ -a preverite vrednosti zaokroitve v konstrukcijskem drevesu dvokliknite
3arFillet%, Vrednosti za radije v posamezni toki se pokaejo v gra+inem oknu.
Kliknite kjerkoli v gra+inem oknu, da skrijete vrednosti.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ 8
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
hranite model.
1.#$r%aljenje odela
-a izkoristite prednost simetrije modela ter da ga zakljuite, ga zrcalite preko ploskve,
ki je solena z ravnino Ri&ht.
premenite usmerjenost pogleda v Tri(etric .
V konstrukcijskem drevesu izberite Ri&ht plane
Kliknite #nsert, Pattern"Mirror, Mirror ali kliknite Mirror v orodni vrstici
Features. "ojavi se Mirror PropertyManager, v okencu Mirror Face"Plane je na
seznamu ravnina Ri&ht.
#znaite okence !odies to Mirror in v gra+inem oknu kliknite katerikoli del modela.
"rikae se predogled zrcaljenega modela. Solid !ody 5%6 je na seznamu
Solid"Sur)ace !odies to Mirror .
Kliknite OK .
Zrcaljen kos je spojen z modelom na ploskvi, ki smo jo oznaili za zrcaljenje.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ 2
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
1.&$aokroevanje s"oja
Ko ste zrcalili roaj z nagnjeno zgornjo ploskvijo, se je pojavila spojna rta preko
celotnega roaja.
.rto zgladite s konstantno zaokroitvijo.
premenite usmerjenost pogleda v '$i(etric.
Kliknite Fillet ali #nsert, Features, Fillet"Round,
#znaite prikazan rob
"od Fillet Type izberite Constant radius.
"od #te(s to Fillet nastavite Radius na 5mm.
"repriajte se, da je izbrana opcija Tan&ent propa&ation,
da se zaokroitev se raztegne preko celotnega podroja
robu.
Kliknite OK .
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ 9
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
1.'Izdelava tankostenskega telesa
#dstranite material iz okroglega dela gumba, da tvorite tankostensko telo.
premenite pogled na /ack .
%zberite zadnjo ploskev gumba in odprite skico.
0e vedno imejte izbrano zadnjo ploskev ter kliknite O))set
Entities ali Tools, Sketch Tools, O))set Entities.
"od Parameters nastavite O))set $istance na 1mm ter
izberite Re2erse: da nariete vzporednico z notranje strani.
Kliknite OK .
premenite pogled na #so(etric .
Kliknite Etruded Cut ali #nsert, Cut, Etrude.
"od $irection % naredite sledee$
!astavite End Condition na O))set Fro(
Sur)ace.
Kliknite Face"Plane ter izberite ploskev
prikazano na sliki.
!astavite O))set $istance na 1mm.
Kliknite OK .
!asvet$ Z uporabo O))set Entities in O))set Fro( Sur)ace
zagotovimo, da ostane debelina stene kljub spreminjanju
dimenzij ,mm.
-a pregledate model, kliknite Rotate 3iew ter zavrtite
model.
hranite model.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ ()
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
1.1()"oraba kronega vzor%a z enaki raziko
-a dodate znotraj gumba rebra, uporabite kroni vzorec z enakim razmikom. "ri tej
opciji navedete tevilo reber ter celotni kot, potem pa raunalnik sam izrauna kot
delitve.
premenite pogled v !ack ter odprite skico na ozki kroni ploskvi.
!ariite horizonatalno srednjico preko leve ozke ploskve
skozi izhodie ter kliknite $yna(ic Mirror ali Tools,
Sketch Tools, $yna(ic Mirror,
!ariite rto od notranjega robu ozke ploskve proti
srediu pod majhnim nagibom, kot je prikazano na sliki.
Kliknite $yna(ic Mirror , da izklopite zrcaljenje ter
nariite vertikalno rto, ki povezuje konni toki prej
narisanih rt.
#znaite notranji rob krone ploskve ter kliknite Con2ert
Entities ali Tools, Sketch Tools, Con2ert Entities,
Kliknite Tri( ali Tools, Sketch Tools, Tri( ter
izberite veji del kronega loka, da ga odstranite.
Kotirajte kot je prikazano.
1kstrudirajte skico kot !oss Feature z uporabo Etrude
PropertyManagerja.
"od $irection %, storite sledee$
!astavite End condition na 4p to Sur)ace.
Kliknite Face"Plane ter kliknite notranjo(vejo' krono ploskev v gra+inem
oknu.
Kliknite OK .
Kliknite Rotate 3iew ter malo zavrtite model, da vidite rebro.
Kliknite 3iew, Te(porary Aes.
#znaite rebro ter izberite Circular Pattern ali #nsert, Pattern"Mirror, Circular
Pattern.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ ((
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks
SolidWorks
VII. Delo s kosi in znailkami
"od Para(eters storite sledee$
Kliknite polje Pattern Ais ter v gra+inem oknu oznaite os, ki gre skozi
izhodie.
#znaite E7ual spacin&.Total An&le naj bo 30.
!astavite Nu(/er o) #nstances na !.
"repriajte se, da je pod Features to Pattern na seznamu le Etrude8.
"od Options odznaite 9eo(etry pattern.
Kliknite OK .
hranite kos.
ib$%&Dd' d.o.o.
Dunajska esta ()*
())) +jubljana
VII$, $ (0
Tel.: -)(. /** (0 //
Tele1aks: -)(. /*2 00 0/
e$po3ta: solid4orks5ib$add'.si
!ttp:66444.ib$add'.si6solid4orks