You are on page 1of 11

SolidWorks

V. Tabela variant
V.Tabela variant [ang. Design Tables]
V tem poglavju se boste nauili izdelati ve variant kosa izdelanega v poglavju 40-
Minutni zaetni teaj. e hoete uporabljati tabelo variant morate imeti na
raunalniku name!en Microsoft Excel.
"a vaja demonstrira naslednje#
$reimenovanje znailk in dimenzij
$rikaz dimenzij
$ovezovanje dimenzij
%e&iniranje in preverjanje geometrijskih rela'ij
(zdelava tabele variant
$regled kon&igura'ij
)rejanje tabele variant
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 1
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
1.1Preimenovanje znailk
%obro je da logino poimenujete znailke posebno e imate namen izdelati tabelo
variant. "o vam lahko preprei zmedo v zapletenih kosih in je v pomo osebam ki
uporabljajo model za vami.
*dprite kos Tutor1.sldprt ki ste ga izdelali pri prej!njih vajah.
+premenite originalno ime Extrude1 v kaj bolj pomenskega.
*pomba# (mena ne smejo vsebovati znaka ,.
Klik-pavza-klik na ime Extrude1 v konstruk'ijskem drevesu -ne smete dvojno
klikniti..
/api!ite novo ime Skatla in pritisnite Enter.
$reimenujte !e ostale znailke
Extrude2 => Gumb
Cut-Extrude1 => Luknja
Fillet1 => unanji!robo"i
+hranite kos kot Tutor#.sldprt
Namig: e 0elite dodajati imena znailk 0e na zaetku ko jih ustvarjate kliknite
Tools$ %ptions. /a jeziku S&stem options kliknite Feature'ana(er in oznaite
kvadratek pred )ame *eature on +reation. Vsaki ko ustvarite novo znailko se
osvetli ime znailke v konstruk'ijskem drevesu kamor vpi!ete novo ime.
-rika. di/en.ij
%imenzije vseh znailk lahko prika0ete ali skrijete. %imenzije lahko prika0ete ali
skrijete bodisi vsako posebej ali znailko za znailko.
V konstruk'ijskem drevesu desno-kliknite na ,nnotations in oznaite S-o.
Feature /imensions.
$ojavijo se vse uporabljene dimenzije. %imenzije ki so del de&ini'ije znailk -kot je
globina izbokline. so obarvane modro.
V konstruk'ijskem drevesu desno kliknite Fillet2 ter iz menija izberite 0ide ,ll
/imensions. (sto ponovite za Fillet# in S-ell1. +krijejo se vse dimenzije povezane z
izbranimi znailkami.
*pomba# e se dimenzije ne skrijejo takoj nekoliko spremenite pogled.
%esno kliknite na eno od dimenzij z vrednostjo 12 ter izberite 0ide. "a dimenzija se
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - $
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
skrije. $ripada znailki Gumb.
*pomba# 1a povrnitev prikaza skritih dimenzij desno kliknite znailko v
konstruk'ijskem oknu katere dimenzije so delno ali popolnoma skrite in izberite S-o.
,ll /imensions.
2liknite Tools$ %ptions. /a jeziku S&stem options kliknite General in izberite S-o.
dimension names ter kliknite %3.
(mena dimenzij se pojavijo pod vrednostmi. $rika0ejo se privzeta imena kot. (mena
dimenzij primenujemo podobno kot znailke. (mena dimenzij bomo preimenovali
kasneje v obravnavi poglavja.
1.2Povezovanje dimenzij
$ovezovanje dimenzij je orodje za nadzor vrednosti ki niso del ski' kot npr. globina
dveh ekstrudiranih znailk.
%imenzije pove0emo tako da jim dodelimo enako ime. /ato lahko spremenite
vrednost katerekoli vezane dimenzije in vse dimenzije z enakim imenom se bodo
spremenile.
$ovezavo lahko prekinete na katerikoli dimenziji brez skrbi da bi s tem vplivali na
ostale vezane vrednosti.
V va!em primeru nastavite enako globino ekstrudiranja za Skatlo in Gumb#
%esno kliknite dimenzijo za ekstrudirano globino znailke Skatla 452mm6 in izberite
Link 7alues. $rika0e se pogovorno okno S-ared 7alues.
V okno )ame vpi!ite (lobina ter kliknite %3.
%esno kliknite globino ekstrudiranja znailke Gumb 425mm6 in izberite Link 7alues.
2liknite pu!i'o poleg okna )ame ter iz seznama izberite (lobina in pritisnite %3.
-vsakokrat ko doloite novo ime dimenzije se le-to doda v ta seznam..Vedite da
imajo sedaj dve dimenziji enako ime (lobina. $o velikosti sta enaki vrednosti
prvoizbrane dimenzije 452mm6.
2liknite 8ebuild da ponovno izgradite kos. %imenzija znailke Gumb se
spremeni na vrednost 52mm.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 0
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
1.3Preimenovanje dimenzij
(mena dimenzij lahko poljubno spreminjate. $oimenovanje dimenzij je !e posebej
primerno kadar 0elimo uporabiti tabelo variant. (mena dodelimo tistim dimenzijam ki
jih 0elimo spreminjati z uporabo tabele.
/ajprej spremenite ime premera Gumba.
%esno kliknite na dimenzijo premera Gumba
-30mm. ter oznaite 9roperties. $rika0e se
pogovorno okno 9roperties.
*znaite tekst v oknu )ame ter natipkajte novo
ime (umb!dia.
$ritisnite %3.
$reimenujte vi!ino !katle (120mm) v
skatla!"isina.
$reimenujte !irino !katle (120mm) v skatla!sirina.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 1
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
$reimenujte premer izvrtine (0mm) v luknja!dia.
$reimenujte zaokro0itev zunanjih robov (10mm) na *illet!radius.
+hranite kos.
1.4Preverjanje relacij
$reden nadaljujete morate dodati !e nekaj
rela'ij ki zagotavljajo da ostane Gumb na
sredini ne glede na dimenzijo Skatle.
4ela'ije izbolj!ajo kakovost modela ter so
pogosto najbolj!i nain za dosego 0elenega
obna!anja.
V konstruk'ijskem drevesu desno kliknite
znailko Gumb ter izberite Edit Sket+-.
2liknite 0idden Lines 8emo"ed ter izberite )ormal To . +prednja ploskev
modela se obrne proti vam.
(zbri!ite dimenziji (!0mm) med krogom ter strani'ama da sredi!e kroga ne bo ve
&iksno doloeno.
(zberite sredi!e kroga ter povle'ite krog v eno stran.
2linite Centerline v orodni vrsti'i "ketc# ali Tools$ Sket+- Entit&$ Centerline ter
nari!ite diagonalno srednji'o kot je prikazano na sliki. $ritisnite Es+ da zaprete orodje
Centerline.
+edaj dodajte rela'ijo 'idpoint med srednji'o in sredi!em kroga#
2liknite ,dd 8elation v orodni vrsti'i "ketc# ali Tools$ 8elations$ ,dd. $rika0e
se ,dd 8elations $ropert%Manager.
(zberite srednji'o ki ste jo pravkar narisali in sredi!e kroga. V $ropert%Manager&'
se pod Sele+ted Entities pojavita Line# in 9oint2.
$od ,dd 8elations kliknite 'idpoint .
2rog se obarva rno kar nakazuje da je popolnoma de&iniran.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - #
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
2liknite %3 .
1daj preverite real'ije v ski'i#
2liknite /ispla&:/elete 8elations v orodni vrsti'i "ketc# ali Tools$ 8elations$
/ispla&:/elete. $rika0e se /ispla&:/elete 8elations $ropert%Manager.
V $ropert%Manager&' pod 8elations izberite &ilter ,ll in t-is sket+-.
Nasvet# e z mi!kin kazal'em poakate nad vnosnim poljem ali ikono v
$ropert%Manager&' se pojavi napis z imenom polja ali ikone.
2liknite vsako od rela'ij v oken'u 4elations .
Vnos se poudari v gra&inem oknu. Ve in&orma'ij za posamezne rela'ije je prikazano
v oken'u Entities.
(pom)a# e je oznaen kak!en element modela ter kliknemo /ispla&:/elete
8elations bodo prikazane samo rela'ije izbranega elementa. *znaite drug vnos da
prika0ete njegove rela'ije. 2riterij lahko spremenite s &iltrom v oken'u 8elations kjer
spe'i&i'irate tip rela'ij ki so prikazane.
2liknite %3 .
%a zaprete ski'irko pritisnite Sket+- .
+hranite kos.
1.5Izdelava tabele variant
e imate na va!em sistemu name!en Microsoft Excel ga lahko uporabite za
ustvarjanje nove tabele variant. "abela variant omogoa izdelavo ve razlinih
kon&igura'ij kosa z vnosom vrednosti dimenzij v tabelo.
$ripraviti se morate za vnos tabele.
2liknite ;sometri+ v orodni vrsti'i "tan*ar*..
%esno kliknite mapo ,nnotations v konstruk'ijskem drevesu in izberite /etails.
$ojavi se pogovorno okno ,nnotation 9roperties.
V pogovornem oknu#
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 6
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
*dznaite ,l.a&s displa& text at t-e same si<e.
/astavite Text s+ale na 1:1.
2liknite %3.
Velikost teksta se sedaj spreminja s spreminjanjem poveave pogleda -zoom..
1a poveavo pritisnite ali S-i*t= za pomanj!avo ter prilagodite pogled tako da
lahko vidite vse njegove dimenzije v gra&inem oknu. e je potrebno uporabite 9an
da pomaknite model v spodnji desni kot.
Nasvet# 1a premikanje pogleda -9an. lahko uporabite tudi tipkovni'o. %r0ite
pritisnjeno tipko Ctrl in premikajte pogled s smernimi pu!i'ami na tipkovni'i.
2liknite Sele+t da odznaite vsa aktivna orodja.
+edaj lahko vnesete novo tabelo variant.
(pom)a# e ponesrei kliknete zunaj okna preden vnesete vse vrednosti kliknite
Edit$ /esi(n Table$ Edit$ ali desno kliknite /esi(n Table v konstruk'ijskem
drevesu in izberite Edit Table da ponovno prika0ete tabelo.
2liknite ;nsert$ /esi(n Table. $rika0e se /esi(n Table $ropert%Manager+ kjer lahko
nastavimo lastnosti na!e tabele.
V $ropert%Manager&'#
$od Sour+e izberite >lank da vstavite prazno tabelo variant.
$od 5dit 6ontrol izberite >lo+k model edits t-at .ould update t-e desi(n
table s imer onemogoite spremembe modela ki bi vplivale na tabelo variant.
$od *ptions odznaite )e. parameters in )e. +on*i(urations$ da
spremembe ki jih napravite na modelu ne obnovijo tabele variant.
2liknite %3 ,
*dpre se oken'e z Excel razpredelni'o kot je prikazana na sliki in +olid7orksove
orodne vrsti'e se zamenjajo z 58'elovimi. 2ot privzeto je tretja vrsti'a -9:.
poimenovana First ;nstan+e aktivna pa je 'eli'a ;< kjer podamo ime stolp'a ;. V
konstruk'ijskem drevesu se pojavi ikona za tabelo variant /esi(n Table .
%vokliknite vrednost dimenzije skatla!sirina -=<0. v gra&inem oknu.-2o ste z
mi!kinim kazal'em na vrednosti dimezije se kazale' spremeni v in pojavi se ime
dimenzije.. (me dimenzije se vstavi v 'eli'o ;< tabele vrednost dimenzije -=<0. pa v
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 2
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
'eli'o ;:. +edaj je aktivna sosednja 'eli'a 6< za ime stolp'a 6.
Nasvet# %a odkrijete dimenzije ki jih zakriva 58'el-ova razpredelni'a kliknite na
temno obrobo razpredelni'e ter jo nesite na drugo loka'ijo gra&inega okna. %a
spremenite velikost razpredelni'e uporabite prijemalke na robovih ali ob straneh.
%vokliknite vse dimenzije v gra&inem oknu v vrstnem redu kot so na spodnjem
spisku da jih vkljuite v tabelo. /e vkljuite dimenzije globina,+katla ->0..
;me dimen<ije -'eli'a v tabeli. 7rednost dimen<ije -'eli'a v tabeli.
skatla?visina,+ket'h= -6<. =<0 -6:.
gumb?dia,+ket'h< -%<. 30 -%:.
luknja?dia,+ket'h: -5<. >0 -5:.
&illet?radius,1unanji?robovi -@<. =0 -@:.
globina,Aumb -A<. >0 -A:.
(pom)a# e vidite ?State@ emur sledi ime znailke v kateri izmed 'eli' za ime
stolp'a -druga vrsti'a. ste oznaili ploskev namesto dimenzijske vrednosti. %a
zamenjate ime znailke z imenom dimenzije oznaite 'eli'o v razpredelni'i ter
dvokliknite pravo dimenzijo.
"abela bi sedaj morala izgledati kot na spodnji sliki.
$oimenujte vrsti'e -imena vpi!ite v 'eli'e 94 do 9B. blk< blk: in blk4. "o so imena
novih kon&igura'ij ki jih boste ustvarili.
Vpi!ite vrednosti dimenzij za blk< blk: in blk4 v tabelo kot je prikazano spodaj.
Stol'ec 9 ; 6 % 5 @ A
Vrstica
4 blk< =<0 C0 >0 40 => :0
> blk: C0 =>0 B0 =0 :0 =>
B blk4 =<0 =<0 :0 =0 <> C0
"abela bi sedaj morala izgledati kot na spodnji sliki.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - &
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
2liknite kjerkoli zunaj obmoja tabele v gra&inem oknu."abela se zapre in pojavi se
obvestilo o novih kon&igura'ijah ki jih je generirala tabela variant.
%a zaprete obvestilo kliknite %3. "abela variant je vkljuena in shranjena v datoteko
kosa.
+hranite kos. e se pojavi sporoilo ki vas spra!uje e 0elite ponovno izgraditi
4rebuild6 kos kliknite Aes.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 3
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
1.6Pregledovanje konfigracij
+edaj lahko pregledate vse kon&igura'ije ki ste jih ustvarili s tabelo variant.
2liknite S-aded Bit- Ed(es .
/a zgornjem robu konstruk'ijskega drevesa kliknite jeziek Con*i(uraton'ana(er
. $rika0e se seznam kon&igura'ij.
%vokliknite ime katerekoli kon&igura'ije da bi jo
izbrali.
2adar izberete katero od kon&igura'ij se kos
ponovno izgradi z uporabo dimenzij za izbrano
kon&igura'ijo.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 10
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks
SolidWorks
V. Tabela variant
1.!Po"ravljanje tabele variant
/aredite nekaj sprememb v tabeli variant.
Vrnite se v konstruk'ijsko drevo tako da kliknete jeziek .
V konstruk'ijskem drevesu desno kliknite na /esi(n Table in izberite Edit Table.
"abela variant se odpre znotraj +olidDorks okna.
/aredite 0elene spremembe.
%a zaprete tabelo variant kliknite kjerkoli v gra&inem oknu zunaj tabele.
2on&igura'ije se spremenijo v skladu z spremembami v tabeli.
Nasvet# 2adar uporabljate tabelo ali katerikoli drugi *E5 objekt morda morate
pritisniti 1oom to @it kadar se vrnete v okno +olid7orks.
1.#$ri%anje tabele variant
e 0elite izbrisati tabelo variant desno kliknite na /esi(n Table in izberite /elete
ali izberite /esi(n Table in pritisnite tipko /elete na tipkovni'i. V pogovornem
oknu ki se pojavi kliknite Aes e 0elite tabelo izbrisati oz. )o v nasprotnem primeru.
;risanje tabele varinant ne izbri!e tudi kon&igura'ij ki ste jih z njo ustvarili.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
V - 11
Tel. !01" #66 1$ ##
Tele%aks !01" #6& $$ $#
e-'o(ta solid)orks*ib-caddy.si
+tt',,))).ib-caddy.si,solid)orks