You are on page 1of 1

ENVIRONMENT U DAKAEN DONGUCHEAN TAFEADAAD

Ra reeb ea doonguch ma baay ea rea mit i gamanmaan ni ma paer riy ngea rea mit i wldug ara
paan ni raa tuguul riy. Ra ba mit ea yafas ma baay ea rea mit i nean ni ba tuuf rook ni nga yoog ni
paer ni ba fas. Ni woed rogon ea gakiy ni ma tuguul u arow, ma niig ea maa paer u madaay.
Environment u dakaen ea binaew ea ka noeg ea ti nu arow ba nean ngaay. Ni ba muun laan ea
lawaay ngea teed ngaay. Ma environment u madaay ngu maraen ea ka noeg ea ti nu madaay araa
maraen ba nean ngaay. Ni ba muun ea yu ngi nean ni maa mit ea raen ngea daay riy, ni woed
rogon ea moqut ngu fthik ea maliil ngu tanaaq.
Faqan ra daab daa ayuwegeed ea environment u tafeadaad, ma baay boech ea gamanmaan ngea
wldug ni ra maath mit rodaad.

MOQUT ea baay ko yu ngi


nean ni ba sobut nga but. Ii
fuqg ea girdiiq kaakroom. Ma
mit ea raen riy, ma yi maa yuung
ea laek riy.M
ILAEY
'
MILAEY u laan binaew
ea baay ea gakiy riy ni maa yib
waqamngiin ma ku ba gaaq faan
falngiin.
D
O
O
N
G
U
C
H

N
I

BA M
A
K
'
G
A
R
G
E
A
R
DOONGUCH NI BA
MAK GARGEAR ea ma sum u
laan ea lugooch ni ba sobut nga
but ma dawoor ii kireeb nag ea
girdiiq. Baay ea gargear ngea
gamanmaan riy, boech ea ba feal
ma boech ea ba kireeb.

D
A
B
A
P'EAY
A
A
N
'
DABAPEAYAAN ea
baay ea yaan riy ni ma yib i
mus ea daay ngaay. Ba yoqor ea
archeaq ngea galuf ngea galip
ngea ku boech ea gamanmaan ni
ma paer riy.
R
AYEM
RAYM ea ba miliing ko
neew. Bochuw ea lugooch riy
ma ba yoqor ea langith ngea
yaan riy. Ba yoqor mit ea niig
ni ma paer riy ya ba moechq.
WUR ea ma sum ko
langith ngea but ngea yaan ni
woed noechii burey u fthik ea
daay u laan ea lugooch. Ba yoqor
mit ea yafas nu madaay ni yaad
ma paer u taanggin.
NGEER ea maa yib i pil
ea neew ngaay. Baang i lugooch
ni ba ming nga reegur. Niig ni
gaagang ea ma paer riy.
DOONGUCH NI
PAQCHICHIIG ni daar maa
paer ea girdiiq riy, ea ba feal ni maa
chathawaliy ea weel ngea archeaq nu
madaay pii faakraad riy. Ra dariy ea
ti neey ea doonguch ma daab raa fas
gaed.
NGUUY ea ba yaang
ko daay ni ba liyeeg ea binaew
ngea lugooch u but. Tafean ea
gamanmaan nu madaay ni ba yoqor
mit ni daab i yog ii thiqeg. Boech
ea thumaag rodaad ea gadaad ma
feek u laan ea nguuy.


N
GUU
Y

A product of the Pacific Islands Climate Education Partnership (PCEP)


Funded by NSF Grant # 1239733. Created by Island Research & Education Initiative (iREi).M
O
QUT
D
O
O
N
G
U
C
H

NI P
A
Q
C
H
I
C
H
I
I
G
:

W
URN
G
EER